Smbf årsrapport 2013

Page 1

Ă…rsrapport 2013 Stavanger MotorbĂĽtforening


Foto: G r o h a m r e

Å ha båt er en lidenskap. Å ha båt i Hillevågsvannet - med gåavstand til sentrum - er et privilegium

2


INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Styret i Stavanger Motorbåtforening innkaller med dette til den 96. ordinære generalforsamling. TID : Tirsdag 8. april 2014 klokken 19:00. STED : Stavanger Motorbåtforenings lokaler ved Hillevågsvannet. Forslag til dagsorden: 1. Åpning ved styrets leder 2. Valg av ordstyrer 3. Godkjenning av dagsorden 4. Godkjenning av årsberetning/regnskap 2013 5. Fastsetting av medlemskontingent og årsavgift for 2014 6. Godkjenning av handlingsplan og budsjett for 2014 7. Bidrag til Ryfylke Friluftsråd Styret har mottatt forespørsel om økonomisk bidrag fra SMBF til Ryfylke Friluftsråd for 2014 med kr. 50,- pr. medlem som disponerer båtplass. Styret fremlegger forslaget for generalforsamlingen for avgjørelse. 8. Kameraovervåking Styret ønsker kameraovervåking av havnen. Vi har mottatt tilbud fra leverandør som innebærer årlige leieutgifter i størrelsesorden kr. 400,inkl mva pr båtplass. Styret ber om generalforsamlingens godkjennelse av kostnadsramme med inntil kr. 500,- pr båtplass, for eventuell etablering av kameraovervåkning. 9. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret samt medlem til valgkomiteen. Medlemmene på valg fremgår av styrets årsberetning og valgkomiteen presenterer sin innstilling i generalforsamlingen. Styrets årsberetning og forslag til; regnskap for 2013, medlemskontingent og årsavgift for 2014 samt handlingsplan for 2014 fremgår på de følgende sider. Styrets beretning og regnskap vil kun bli gjennomgått i hovedtrekk under møtet. Vi ber derfor medlemmene om å lese grundig gjennom beretningen og regnskapet på forhånd. Velkommen til en konstruktiv og trivelig generalforsamling. Hilsen Reid Fiskaa Styreleder

MÅL FOR STAVANGER MOTORBÅTFORENING: • Å være den beste havnen i Norge • Å ha det beste utstyret tilgjengelig for medlemmene • Å være et godt eksempel for andre båthavner

Fakta:

Stavanger Motorbåtforening (SMBF) er en servicestasjon for 2429 båtinteresserte medlemmer. Båtforeningen ble stiftet i 1918. Gjennom årene har virksomheten vokst frem på initiativ og en betydelig innsatsvilje fra frivillige dugnadsytere i styret og blant medlemsmassen. I dag disponerer vi totalt 1135 båtplasser i Hillevågsvannet. 3


Styrets Årsberetning 2013 Styret Foreningens styre i perioden 23.04.13 til 08.04.14 Styrets leder Reid Fiskaa (På valg) Nestleder Laila Ø. Thu Styremedlem Torstein Aasland ( På valg) Styremedlem Lars A. Nilsen Styremedlem Arne Idsøe (På valg) Varamedlem Tore J. Aastrand Varamedlem Helge Skåden (På valg) Styret har i beretningsperioden avholdt 5 styremøter. Valgkomiteen består av: Atle Moen Alice Johannessen Helge Skåden (På valg) Medlemmer og båtplasser: Pr. 31.12.13 hadde SMBF 2429 medlemmer. Av disse hadde 1135 båtplass. Antall søkere på venteliste var 1294. Det var ingen ledige båtplasser. Det ble i 2013 tildelt 49 båtplasser. Det er en økning på 10% fra i fjor. Overordnet drift og administrasjon: 2013 var et godt år for Stavanger Motorbåtforening. Driften av foreningen er sunn. Administrasjonen består av fire årsverk. Tre menn og en kvinne. Foreningen tilstreber at kvinner og menn skal behandles likt ved ansettelse og avlønning. Det er ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak vedrørende likestilling. Vårt mål er å være den beste havnen i Norge med det beste utstyret tilgjengelig for våre medlemmer. Vi prioriterer sikkerhet høyt. Det legges derfor stadig stor vekt på gode helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner, godt vedlikehold og kontinuerlige forbedringer i havnen. I året som er gått har vi utført utskiftninger og reparasjoner i henhold til vedtatt handlingsplan for 2013 og som nærmere omtalt under enkeltavsnitt nedenfor. Det har ikke vært rapportert alvorlige hendelser i løpet av året som er gått. Tiltak under handlingsplanen 2013: Realisering av plan for ny havn: Status pr 10.03.14 Styret har i 2013 arbeidet aktivt for å realisere foreningens planer om ny havn sør for Strømsbroen. I den forbindelse har styret ansett det nødvendig å engasjere og la seg bistå av advokat. Det foreligger godkjent reguleringsplan for foreningens planer om ny havn. For utbygging er imidlertid foreningen avhengig av å ha tilgang til et mindre landområde på vestsiden av Hillevågsbukten for å knytte landfeste til det planlagte havneanlegget. ROM Eiendom forvalter det aktuelle landarealet på vegne av eier Jernbaneverket. Til tross for tidligere felles planer og, etter foreningens oppfatning, enighet med ROM Eiendom om tilgang til det aktuelle areal for landfeste, har det foreløpig ikke lykkes foreningen å komme frem til en endelig avtale med ROM Eiendom som sikrer foreningen arealtilgang. Hovedårsaken til dette oppfattes å skyldes situasjonen for ROM Eiendom etter at deres opprinnelige plan for landarealene ikke ble godkjent av kommunen. ROM Eiendoms plan ble i sin tid behandlet sammen med foreningens plan, men bare foreningens plan ble 4

godkjent. Etter dette har ROM Eiendom primært ønsket at utbyggingen av ny havn skal avventes inntil ROM Eiendoms reviderte planer for de tilliggende landområdene er ferdig behandlet og aktuelle byggerier ferdig oppført. Dette forventes å ta ytterliggere 5-6 år. På denne bakgrunn har foreningen inngitt søknad om ekspropriasjon for det aktuelle areal for å kunne gjennomføre den godkjente reguleringsplanen for havnen. Kommunen har foreløpig ikke tatt stilling til søknaden. Selv om det i skrivende stund ikke er kommet til endelig enighet om en avtale med ROM Eiendom, anser styret etter de siste samtaler mellom partene at de vesentligste hindringer for en avtale er ryddet av veien. Ventelig kan en endelig avtale, som sikrer foreningen mulighet for å iverksette realiseringen av ny havn før ROM Eiendoms planer er endelig godkjent og deres byggerier ferdigstilt, signeres i løpet av våren 2014. Dette oppleves som mulig etter at partene i det siste har vist konstruktiv vilje til å finne hensiktsmessige løsninger og ikke minst takket være svært positiv innsats fra kommunens administrasjon og byens ordfører som aktivt har engasjert seg for å bringe partene til enighet. Skulle det, til tross for dette og innen rimelig tid og ressursbruk, fortsatt vise seg umulig å oppnå en avtale som gir mulighet for å starte utbyggingen av ny havn før ROM Eiendoms planer er realisert, er videre fremdrift for utbygging av ny havn usikker og det må forventes at utbyggingen kan bli forsinket med mange år. Styret anser imidlertid nå at alle parter anerkjenner foreningens behov for å kunne realisere en ny havn så snart som mulig og at de involverte parter fortsatt vil bidra med sitt ytterste for å få etablert en avtale i løpet av våren som gjør dette mulig for foreningen. Så snart en slik avtale er på plass, vil styret søke avklart den konkrete interessen blant våre medlemmer for båtplassene den nye havnen vil gi byen. Båtplass- og fartøyregister: Gjennom året 2013 har administrasjonen vurdert aktuelle og løpende rutiner for å sikre foreningen et velfungerende og oppdatert båtplass- og fartøyregister. Gjeldende rutiner er fastsatt av styret og vil bli utført løpende av administrasjonen gjennom året. Styret har foreløpig ikke ansett det nødvendig å endre havnereglementet i denne forbindelse, ettersom styret anser at eventuelle behov for tiltak og sanksjonering for å sikre etterlevelse av rutinene er tilstrekkelig hjemlet i eksisterende havnereglement. Ny driftsavtale med kommunen: Som forutsatt i den nye grunnleieavtalen som ble etablert med Stavanger kommune i 2012 og som fastsatt i handlingsplanen for 2013 har foreningen, via Stavanger Båtforeningers Fellesråd (SBF), etablert ny driftsavtale med tilhørende handlingsplan med Stavanger kommune som ble ferdigstilt i februar 2014. Dette har vært en lang prosess i og med at avtalen og planene har vært behandlet både politisk og administrativt. Styret er sammen med de øvrige båtforeninger i kommunen og etter omstendighetene fornøyd med det endelige resultatet. Avtaleverket mellom kommunen og den enkelte båtforening stiller nå likeartede krav til vesentlige driftsforhold hos foreningene. Foreningene vil måtte rapportere med hensyn til disse forholdene og kommunen har sikret seg tilsyn med driften og forvaltningen samt sanksjonsposisjon overfor foreningene. Særlig miljøhensyn og –krav vil fordre at foreningen iverksetter tiltak

og rutiner. For nærmere orientering om det nye avtaleverket vises til [http://stavanger.kommune.no/Politikkog-demokrati/Styrer-rad-og-utvalg/ Stavanger-formannskap1/Stavangerformannskap/#moter/2013/131350] hvor driftsavtalen og handlingsplanen fremgår. Miljøavgift I forbindelse med den nye driftsavtalen som er etablert, har kommunen pålagt foreningen å kreve inn en miljøavgift. Avgiften er satt til kr. 100,- pr. liggemeter pr. år og er i styrets budsjettforslag for 2014 hensyntatt med til sammen kr. 398.000 for foreningen. Midlene blir avsatt i et miljøfond i hver forening og er øremerket tiltak i foreningen som har miljøformål. Selv om pengene er øremerket bruk hos den enkelte forening, må foreningen i hvert tilfelle søke Faglig råd / Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) om tillatelse for den konkrete disponering. Det er også et krav at foreningene rapporterer midler disponert av miljøfondet hvert år. Overordnet plan for løpende vedlikehold: Administrasjonen har utarbeidet og styret har fastsatt plan for løpende vedlikehold av foreningens driftsanlegg for best mulig å sikre forsvarlig vedlikehold av anleggene. Løpende vedlikehold og større reparasjoner: Foreningen har iverksatt enkelte større reparasjoner på slippskinner og slippvogn i året som har gått. Dette medførte en del utgifter, men var helt nødvendig. I 2013 utarbeidet Multiconsult en rapport om årsak og aktuelle tiltak for utbedring av utsig av murkant på jernbanesiden. Rapporten er oversendt kommunen. Det er foreløpig ikke tatt beslutning om utbedringer. Administrasjonen vil følge opp saken i 2014. Foreningen anser at dette i utgangspunktet er grunneiers ansvar. Ny betongbrygge H2: H2 bryggen ble ferdigstilt i løpet av året . Dette var en stor jobb og H2 er vår første betongbrygge. Denne bryggen er utstyrt med de nye strømstøttene med 3-pin system, og totalt sett er resultatet blitt svært bra. Oppgradert opplegg for strøm på slippområdet: Det ble montert 3-pin kontakter på hele slippområdet i 2013. Det betyr at alle som skal slippe båten og bruke strøm må benytte skjøteledning med 3 pin system. Gamle H1 bryggen er demontert og ny brygge er under montering. Når den nye H1 bryggen står ferdig med nye strømstøtter, har vi skiftet ut hele havnens strømopplegg og da er alt i forskriftsmessig stand. Det nye strømsystemet krever at man kun kan benytte kabler med 3-pin system. Disse kan kjøpes på servicekontoret. T-jern på ytre B-siden: T-jern på ytre B-siden er montert i 2013 og en del utriggere i dårlig forfatning er skiftet ut. Reduksjonsventil for vanntilførsel: Reduksjonsventil til bryggene er montert og har dempet belastningene på bryggenes vannkraner.


Oppgradering av datautstyr og programvare: I 2013 er datautstyr og programvare som benyttes av administrasjonen oppgradert og administrasjonen har fått et mer velfungerende dataanlegg . Styrets forslag til regnskap 2013: Regnskapet for 2013 er gjort opp med et overskudd på kr. 906.384,-, hvorav et overskudd på kr. 865.476,- i foreningen, og et overskudd på kr. 40.908,- i Marinaen. Det er utbetalt honorar på kr. 4.000,til hvert av styrets medlemmer. Regnskapet er revidert av PricewaterhouseCooper DA. Det vises til egen revisjonsberetning. Styrets forslag til handlingsplan for 2014: - Fortsette arbeidet med å få realisert den nye havnen. - Iverksette tiltak og implementere nye drifts- og rapporteringsrutiner i samsvar med forutsetningene i ny drifts avtale og tilhørende handlingsplan med Stavanger kommune. - Skifte ut brygge H1 til ny betongbrygge og nye strømstøtter med 3-pin system. - Utføre løpende vedlikehold av eksister ende havn og bygninger. - Arbeide videre med søknad om byggetillatelse til spylegraver og oppsamlingskummer for spillvann og olje, samt etablere slike. - Utføre miljøtiltak innenfor satte rammer. - Gjennomgå og eventuelt revidere og oppdatere foreningens HMS internkontroll rutiner. Stavanger, 4. mars 2014

Reid Fiskaa, leder

Laila Øvrebø Thu

Torstein Aasland

Lars Arild Nilsen

Arne Idsøe

Fylling av drivstoff Noen av våre medlemmer opplever at de ikke får fylt for mer enn kr. 1.000,på kortautomaten utenom åpningstiden. Dette kan skyldes interne avtaler og sperrer på enkelte kort. Sjekk alltid med kortutsteder om det ligger begrensninger i kortet. Disse kan som regel endres i slike tilfeller. Vi gjør også oppmerksom på at kortautomaten kun er i drift utenom våre åpningstider. I åpningstiden betaler man i kassen inne på servicekontoret. Dieselkvalitet Som sikkert de fleste har fått med seg, har det pågått en diskusjon i Båtmagasinet om dieselkvalitet. Dette har sikkert vært frustrerende for mange. For at alle skal føle seg trygge vil vi derfor informere om at: Vi fører diesel kvalitet EN 590 10 PPM svovel. Styret har besluttet at vi skal ha den beste / reneste kvaliteten avgiftsfri diesel på foreningens pumper. Marine gassolje (MGO) er en annen kvalitet som inneholder 500 PPM svovel. Denne kjøpes sjelden av marinaer og drivstoffutsalg. Dette drivstoffet er mer vanlig hos større fartøy, fiskebåter etc. Når det er sagt, vil det stort sett ikke være et problem for vanlige dieseldrevne båter å bruke MGO. Det er imidlertid en del motorfabrikanter som anbefaler EN 590 som dieselkvalitet. Toaletter med kodelås på døren Mange merker mangelen på åpne toaletter utenom våre åpningstider. Dette gjelder spesielt medlemmer som bruker slippen på kvelder og i helger. Dette har vi nå forsøkt å gjøre noe med. Toalettdøren er nå utstyrt med kodelås. Koden kan fås ved henvendelse til oss. Vi presiserer at dette er en forsøksordning. Om ordningen blir permanent er avhengig av hver enkelt bruker. Forlat toalettet slik du selv ønsker å finne det. Vær nøye med å kontrollere at døren går i lås når du forlater toalettrommet. Vi gjør oppmerksom på at koden vil bli endret ved mislighold. Avfallshåndtering Vi har gode systemer for avfallshåndtering. Ved vår miljøstasjon ved Marinaen har vi mottak av brukte batterier, spillolje, filter og restavfall. Vi arbeider også for å få på plass et søppelskur, i nærheten av Terje Vigen (innerst i Hillevågsvannet), for at båtfolket skal få enda enklere mulighet til å kvitte seg med restavfallet etter båtturen på en forsvarlig måte. Igjen oppfordrer vi alle til å vise respekt for våre naboer og deres private bossdunker. Hvis ikke annet er mulig, ta bosset med hjem. Servicebrygge ved Båtsmann Den nye kranen som ble montert i 2012 fungerer veldig bra og brukes regelmessig av våre medlemmer til løfting av bla. Småjoller eller til utløfting av motor fra båt. Den har en løftekapasitet på ca. 500 kg. Kranen opereres ved hjelp av en sveiv som kan lånes på Marinaen i våre åpningstider.

Styret og administrasjonen orienterer:

Slipping og vinteropplag: I 2013 utførte vi 389 ordinære slippinger. Det er en svak nedgang fra året før. Vi hadde 49 båter i vinteropplag. Det er samme antall som de to foregående år.

Langåpent hver torsdag Servicekontoret fortsetter med å holde åpent til kl. 18.00 hver torsdag hele året, slik at alle skal få anledning til å få fylt opp strømbrikken, hente nøkler til lokalet og for andre henvendelser utenom vanlig kontortid.

Dato for bestilling av vinteropplag Oppsatt dato for bestilling av vinteropplag var 02.09.13. Kl. 08.00 om morgenen stod det 44 personer i kø som alle fikk plass. Det blir dato for bestilling av vinteropplag også i år. Datoen finner du i våre prislister lenger bak i bladet.

Fjerning av båter som ligger til forfall Også i 2013 fikk vi fjernet noen “gamle” båter. Tallet ble 5, og vi fikk dermed frigjort noen plasser som ble tildelt til glade ventende medlemmer. Vi vil fortsette denne gode trenden også i 2014. Oppfordring til alle våre medlemmer: Har du en båt, gammel eller ny, som bare ligger der uten å bli brukt, vær så snill og tenk om den kanskje kan selges eller fjernes på annet vis. Dersom du sier opp båtplassen din og beholder medlemskapet, vil ansiennitetsprinsippet sørge for at du beholder plassen foran i køen til den dagen du eventuelt igjen kjøper deg båt. I mellomtiden kan du tenke på at kanskje det er nettopp du som bidrar til at en annen får tildelt båtplass. En som sannsynligvis vil bruke båten mye. Båtplass- og fartøyregister: Fortsatt er det en utfordring at vi ikke får korrekte opplysninger om båter og eierforhold til de som har båtplass i havna. Husk opplysningsplikten. Mange har sendt oss bekreftelse på båtog eierforhold, og vi takker for det, men vi mangler fortsatt veldig mange. En grunn kan være at de tror at administrasjonen vet dette fra før. Men mange skifter båt og glemmer å gi beskjed. Er du i tvil om du har gitt riktige opplysninger, send oss en epost, ( smbf@smbf.no ), eller stikk innom og vi går igjennom opplysningene sammen. Vi går også bryggerunder for å avdekke feil, mangler og uriktige opplysninger. SMS varsling Nok en viktig oppfordring; mobilnummer må oppdateres. Mer og mer informasjon vil bli sendt via mobil, så uten korrekt mobilnummer vil ikke denne infoen komme frem. Populære selskapslokaler I 2013 har lokalet vært utleid i 45 helger. I tillegg brukes de til kurs i ukedagene både vår og høst. Foreningen benytter også lokalet til vår egen generalforsamling. Vær tidlig ute hvis en merkedag skal feires. Lokalet er stort sett booket for et halvt år fremover i tid. Ledige datoer samt priser og bilder finnes på www.smbf.no wwww.smbf.no Den teknologiske utviklingen går fort. Fordi stadig flere bruker smarttelefonene sine til å søke informasjon, må vi oppdatere hjemmesidene slik at de fungerer godt på alle plattformer. Dette kalles ”responsive design”. Vi arbeider løpende med å forbedre innholdet på våre hjemmesider og at disse skal være tilgjengelige for brukernes ulike plattformer. Takk for stor velvilje Til slutt vil vi benytte anledningen til å takke alle som har stilt sine båtplasser disponible i forbindelse med bryggeutskiftinger. Vi vil også i år be alle som ikke bruker plassen sin av en eller annen grunn, om å melde den ledig, slik at vi kan leie den ut i kortere eller lengre perioder. Mange av våre passive medlemmer har båt på tralle og blir veldig glade hvis de kan få leie en plass. Dette er en fin måte å gi flere av våre medlemmer muligheten til å være aktive på sjøen.

5


RESULTATREGNSKAP Stavanger Motorbåtforening 2013 2012 VIRKELIG -4 117 895 -677 320 0 -536 500 -4 500 -349 531 -315 523 -64 500 -143 659 -6 209 428

2013 VIRKELIG -4 244 534 -644 000 0 -507 260 -900 -425 169 -322 013 -60 000 -130 936 -6 334 812

2013 BUDSJETT -4 241 500 -660 500 0 -500 000 -5 000 -350 000 -300 000 -60 000 -100 000 -6 217 000

2013 BUDSJETT AVVIK 3 034 -16 500 0 7 260 -4 100 75 169 22 013 0 30 936 117 812

2014 BUDSJETT -4 368 782 -645 000 -398 000 -500 000 -5 000 -350 000 -300 000 -60 000 -100 000 -6 726 782

LØNNSKOSTNADER Lønn Lønn inkl feriepenger Styrehonorar Arbeidsigveravgift Pensjonskostnader Lønn fakt. til Marina Annen Personalkostnad SUM LØNNSKOSTNADER

1 995 552 0 28 000 293 962 40 820 -100 000 56 505 2 314 839

1 828 570 0 28 000 270 018 40 432 -100 000 63 157 2 168 927

2 088 199 0 28 000 307 549 40 000 -100 000 60 000 2 423 748

259 629 0 0 37 531 -432 0 -3 157 254 821

2 151 103 0 28 000 317 124 45 000 -100 000 80 000 2 521 227

ANDRE DRIFTSKOSTNADER Avskrivninger Totalt Eindomsavg, vann, avløp o.l. Strøm alle anlegg Renhold / Renovasjon Havneleie Håndverktøy & verneutstyr Vedlikehold utstyr Miljøfond Revisjonshonorar Regnskapsbyrå Årsberetning/generalforsamling Bistand ny havn Rekvisita/porto,etc Datautgifter Telefonutgifter Driftsutgifter bil / flåte Reiseutgifter Gave ideel organisasjon Forsikringer Div.utg. Gebyr Øreavrunding SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

738 689 34 709 276 117 58 084 977 898 17 448 223 121 0 20 900 137 262 103 827 8 029 91 869 120 218 16 200 50 090 21 090 56 600 45 132 53 445 7 593 0 3 058 321

776 729 31 554 315 728 54 168 997 456 23 121 504 336 0 21 250 149 165 89 619 104 715 76 949 73 520 10 086 72 008 0 56 500 47 191 79 868 8 805 -2 3 492 766

797 932 40 000 300 000 60 000 999 600 35 000 375 000 0 25 000 165 000 100 000 350 000 80 000 110 000 20 000 80 000 40 000 56 500 50 000 100 000 10 000 0 3 794 032

21 203 8 446 -15 728 5 832 2 144 11 879 -129 336 0 3 750 15 835 10 381 245 285 3 051 36 481 9 914 7 992 40 000 0 2 809 20 132 1 195 2 301 266

893 000 40 000 300 000 80 000 1 030 000 35 000 225 000 398 000 25 000 170 000 100 000 350 000 80 000 65 000 20 000 60 000 40 000 50 000 100 000 10 000 0 4 071 000

SUM KOSTNADER

5 373 159

5 661 693

6 217 780

556 087

6 592 227

DRIFTSRESULTAT

-836 268

-673 119

780

673 899

-134 555

FINANSPOSTER Renteinntekter Rentekostnad

-189 875 0

-192 357 0

-100 000 5 000

92 357 5 000

-100 000 5 000

ÅRSRESULTAT

-1 026 143

-865 476

-94 220

771 256

-229 555

OVERFØRT TIL EGENKAPITAL

-1 026 143

-865 476

-94 220

771 256

-229 555

INNTEKTER Årskontingent båtplass inkl. medl. avg. Passive medlemmer Miljøavgift Slipping u/mva Utmeldingsgebyr Strømleie fra medlemmer Leieinntekter Hus Husleie fra marina Div. innt / viderefakturering SUM DRIFTSINNTEKTER

PS - = Overskudd + = Underskudd

6


Balanse Stavanger Motorbåtforening 2013 OMLØPSMIDLER - Betalingsmidler - Fordringer på medlemmer - Forskuddsbetalte kostnader - Mellomregning med Marina - Lager fortøyningsbommer SUM OMLØPSMIDLER

IB

UB

ANLEGGSMIDLER - Marinastasjon - Tilbygg marina og oppgradering klubbhus - Miljøstasjon - Nye flytebrygger A Bryggen - Nye flytebrygger C Bryggen - Nye flytebrygger F Bryggen - Nye flytebrygger G Bryggen - Nye flytebrygger H2 Bryggen - Utriggere - Slippanlegg - Strømopplegg - Vannopplegg - Naust, Kaianlegg, Pir etc - Inventar / utstyr havnekontoret og klubbhus - Arbeidsflåte (Motor, flåte og arbeidsbåt) SUM ANLEGGSMIDLER

1 956 760 658 836 28 492 552 915 1 476 928 2 039 154 1 536 986 14 900 4 311 878 407 526 2 451 930 165 245 496 978 191 693 0 16 290 221

405 326 15 845 -10 221 -14 964 333 769 729 754 0 0 -44 125 -19 748 -1 644 -20 705 -58 686 -70 518 -60 274 2 106 125 -186 085 -30 394 -113 161 -12 793 -11 580 -75 487 0 1 400 927

SUM EIENDELER

25 214 603

2 130 681

27 345 283

-67 597 -390 921 -458 519

2 616 19 379 21 995

-64 981 -371 542 -436 524

LANGSIKTIG GJELD Refunderbart Depositum fra Medlemmer: Depositum medlemmer SUM LANGSIKTIG GJELD

-13 985 397 -13 985 397

-1 287 200 -1 287 200

-15 272 597 -15 272 597

SUM GJELD

-14 443 916

-1 265 205

-15 709 121

EGENKAPITAL

-10 770 687

-865 476

-11 636 163

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

-25 214 603

-2 130 681

-27 345 283

KORTSIKTIG GJELD - Leverandørgjeld - Skattetr, AGA, Feriep, Påløpt lønn SUM KORTSIKTIG GJELD

7 249 817 31 140 10 400 1 161 042 471 982 8 924 381

Bevegelse

7 655 143 46 985 179 1 146 078 805 751 9 654 136

1 912 635 639 088 26 848 532 210 1 418 242 1 968 636 1 476 712 2 121 025 4 125 793 377 132 2 338 770 152 452 485 398 116 206 0 17 691 148

7


RESULTATREGNSKAP Marina 2013 2012 VIRKELIG -2 043 805 -2 825 578 -175 858 -334 195 -25 860 -5 405 297

2013 VIRKELIG -2 210 816 -2 491 839 -182 939 -252 702 -7 632 -5 145 929

2013 BUDSJETT -2 021 284 -2 904 703 -150 000 -300 000 -15 000 -5 390 987

2013 BUDSJETT AVVIK 189 532 -412 864 32 939 -47 298 -7 368 -245 058

2014 BUDSJETT -2 207 225 -2 768 062 -175 000 -250 000 -10 000 -5 410 287

1 853 687 2 541 623 119 452 198 853 4 980 4 718 594 78 645

2 063 941 2 299 415 129 804 221 611 5 050 4 719 820 -62 990

1 855 060 2 651 081 115 385 222 222 5 000 4 848 748 0

-208 881 351 666 -14 419 611 -50 128 928 62 990

2 030 647 2 545 344 134 615 185 185 5 000 4 900 792 0

-608 057

-489 099

-542 239

-53 140

-509 495

100 000

100 000

100 000

0

100 000

0

0

0

0

0

35 807 25 043 9 519 10 171 15 000 94 858 7 346 5 599 12 394 60 000 31 943 6 021 41 859 4 355 565

36 901 35 092 8 135 11 146 15 700 82 999 9 868 7 644 14 647 60 000 33 131 7 580 37 317 6 360 167

40 000 30 000 10 000 20 000 17 500 110 000 10 000 10 000 15 000 60 000 35 000 15 000 45 000 0 417 500

3 099 -5 092 1 865 8 854 1 800 27 001 132 2 356 353 0 1 869 7 420 7 683 -6 57 333

40 000 30 000 10 000 20 000 18 000 115 000 10 000 10 000 15 000 60 000 35 000 15 000 45 000 0 423 000

SUM KOSTNADER

5 252 805

5 116 997

5 366 248

249 251

5 423 792

DRIFTSRESULTAT

-152 492

-28 932

-24 739

4 193

13 505

-8 646 0

-12 292 316

-15 000 0

-2 708 -316

-15 000 0

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT

-161 138

-40 908

-39 739

1 169

-1 495

ÅRSRESULTAT

-161 138

-40 908

-39 739

1 169

-1 495

OVERFØRT TIL EGENKAPITAL

-161 138

-40 908

-39 739

1 169

-1 495

INNTEKTER Salg bensin Salg diesel Salg kiosk red. mva Salg rekvisita Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Kjøp bensin Kjøp diesel Kjøp kiosk red. mva Kjøp rekvisita Pant SUM VAREKOSTNAD Beholdningsendring DEKNINGSBIDRAG LØNNSKOSTNADER Lønn servicemedarbeider AVSKRIVNINGER Avskr. transp.midl/mask./inv. ANDRE DRIFTSKOSTNADER Strømutgifter Renhold/container Leie kaffe maskin Vedlikehold utstyr Revisjonshonorar Regnskapshonorar Porto og rekvisita Datautgifter Teleutgifter Husleie til forening Forsikringspremier Diverse utgifter Bank- og kortgebyr Avrundingskonto SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

FINANSPOSTER Annen renteinntekt Annen rentekostnad

PS - = Overskudd + = Underskudd

8


Balanse Marina 2013

IB

Bevegelse

UB

OMLØPSMIDLER - Betalingsmidler - Varelager - Kundefordringer SUM OMLØPSMIDLER

432 260 470 996 18 648 921 905

475 62 990 16 056 79 521

432 735 533 986 34 704 1 001 425

SUM EIENDELER

921 905

79 521

1 001 425

KORTSIKTIG GJELD - Leverandørgjeld - Mellomregning med Foreningen - MVA Oppgjørskonto SUM KORTSIKTIG GJELD

-4 761 -1 161 042 -33 801 -1 199 605

-86 035 14 964 32 458 -38 613

-90 797 -1 146 078 -1 343 -1 238 218

SUM GJELD

-1 199 605

-38 613

-1 238 218

277 701

-40 908

236 793

-921 905

-79 521

-1 001 425

EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL

9


WAREBERG TIL TJENESTE

10


Wareberg har hatt sjøen som arbeidsplass hele livet. Fra 1970 til 1983 var han ansatt i taubåtfirmaet Haaland, men da han oppdaget et udekket behov i markedet, takket han pent for seg og etablerte egen virksomhet.

Tilbyr et stort spekter av tjenester Torgeir Wareberg smiler og sier at det faktisk er enklere å forklare hvilke oppdrag de ikke kan ta, enn å ramse opp hvilke oppdrag de kan ta. Alle former for sjøtransport utføres med gode referanser. Han kan nevne; transport av materialer til kaibygging, transport av utstyr til brønnboring, transport av materialer til hyttebygging, transport av utstyr for kraftlinjebygging, og ikke minst transport av byggematerialer til ukurante lokasjoner. I tillegg får Skyssbåtservice oppdrag for redningstjenesten, fiskeri-næringen og oljebransjen. Når båter har havarert og Viking redningstjeneste trenger hjelp til heving, er Wareberg og hans mannskap aldri langt unna.

Fotos: G r o h a m r e

Skyssbåtservice ble startet på Vestre Åmøy i 1983. De første årene var de fire ansatte, men Wareberg traff så godt med sitt forretningskonsept at de i dag er fem heltidsansatte pluss tre ambulerende medarbeidere.

Fra Feistein til Måløy Selv om firmaet er etablert på Vestre Åmøy, strekker arbeidsområdet seg fra Feistein i sør til Måløy i nord. På referanselisten står Rennfast, Trekantsambandet i Hordaland, vei og bruforbindelser på Bulandet i Sogn og Fjordane, bruforbindelsen mellom Nord-Talgje og Kyrkjøy og kraftstasjonen i Flørli.

Et eksempel på en slik kraftkrevende operasjon er oppdraget de fikk under arbeidet med gjenoppbyggingen på Natvigs Minde i havnebassenget i Stavanger. Den gang fraktet MF Shjandy 30-tonns betongbiler fra Finnøy til Natvigs Minne. Nærmere 70 kubikk betong som ble brukt til å støpe et nytt grunnfundament hadde vært strevsomt å blande for hånd.

Utstyret er i orden Skyssbåtservice eier i dag to solide transportfartøy. De tidligere ferjene MF Vestra og MF Shjandy. Sistnevnte ble bygget i 1956 med et ekstra kraftig dekk, noe som passet perfekt når man skal frakte mye, tungt utstyr. I tillegg til disse to, eier selskapet lekteren Shjandtor, som også er svært godt egnet til frakt av tunge elementer og anleggsmaskiner.

Isbryter Nå har ikke vinteren i år vært blant de verste, snarere tvert om. Men dersom isen skulle legge seg i fjordene våre, er ikke Wareberg og hans ansatte ukjent med denne typen utfordringer heller. I flere vintre har båtene til Skyssbåtservice operert som isbrytere både i Hylsfjorden, Erfjorden og Jøsenfjorden til stor glede både for fastboende, industrien og alle oss som liker å ferdes i båt året rundt. Vi trør til der det er behov for oss, sier Torgeir Wareberg, som på ingen måte har tenkt å «legge inn årene» på mange, mange år ennå. Og takk for det. Tekst: Einar Haukaas

Fo to: G r o h a m r e

Det er like greit å gjøre seg kjent med navnet først som sist. Har du tilknytning til sjøen, kan du jo komme til å trenge sjøtransport. Da er Torgeir Wareberg klar. Han driver firmaet Skyssbåtservice som holder til på Vestre Åmøy i Rennesøy kommune.

11


UNNGÅ BRANN I BÅTEN Brannvesenet Sør-Rogaland IKS oppfordrer alle fritidsbåteiere til å sørge for å ha røykvarsler og slokkeutstyr ombord. Kombinasjonen lettantennelige materialer, brannfarlige væsker og gasser, gjør at det fort kan stå om sekunder når det først begynner å brenne. Begrensede rømningsmuligheter fører i tillegg til at situasjonen raskt blir kritisk for de som er ombord, enten båten er til sjøs eller ligger fortøyd i en tettpakket havn. I tillegg til det riktige utstyret er det viktig å ta med seg de gode vanene hjemmefra. Forsiktighet og påpasselighet ved bruk av fyrstikker, stearinlys og røyking er like viktig ombord i båten som hjemme.

BRANNREGLENE: 1.

Søl ikke med bensin eller diesel.

2.

Elektriske anlegg og gassutstyr ombord må installeres og repareres av fagfolk.

3.

Ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.

4.

Husk pulverapparat, eller annet godkjent slokkemiddel til brannslokking.

5.

Luft ut motorrom. Bruk nesen for å finne lekkasjer.

6.

Stopp motoren straks hvis du merker lekkasje.

7.

Stopp motoren og slokk åpen flamme når du skal fylle bensin eller olje. Ha brannslokkingsapparatet for hånden.

8.

Ved brann kan tanken eksplodere. Ha redningsvest eller godkjent flyteplagg klar til bruk og vær forberedt på å forlate båten. Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle ombord i båten.

9.

Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet. Tøm askebegre.

10.

Monter røykvarsler og gassdetektor der hvor det er montert gassutstyr.

BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS www.brannsr.no 12


Strøm til båten ? Nå skal alle som har tilgang på strøm ha fått de nye strømuttakene. I den forbindelse tar vi en liten oppfrisking på bruk av disse. Minner også om at det i Marinaanlegg ikke er lov med skjøt / overgang på kabelen. Den skal være i en hel lengde. Dette pga sikkerhet. Bruker manual for strømuttak Brikken som du kjøper på Marinaen har en personlig ID. Trekker du ut kabelen din er det kun din egen brikke som kan aktivere strømuttaket igjen. Viktig å vite hvis noen skulle være uheldig og trekke ut en annens kabel. Start prosedyre Plugg alltid inn kabel fra båt først. Legg strømbrikken inntil sensoren over kontakten. Vent til man ser at displayet reagerer ( pilene skal flytte seg over hele displayet ) og kontakten mottar informasjon fra brikken. Da er alt klart til bruk av strøm. Restart prosedyre / Påfylling Hvis du velger å la pengene bli stående på strømstøtten når du kobler ifra kabelen, må du legge brikken inntil sensoren over kontakten to ganger når du kobler deg på igjen. * Første gang du legger brikken inntil sensoren, flytter du pengene fra strømstøtten til brikken. * Andre gang du legger brikken inntil sensoren, går pengene over til strømstøtten igjen.

Rutiner for slipping 1. Slippedagene er mandag og torsdag. 2. Vi ber om at båten blir fortøyd utenfor slippen kvelden før, eller senest svært tidlig morgen på selve slippedagen. Båten blir da slippsatt og høytrykksspylt av oss. 3. Drev eller påhengsmotor må være løftet opp. 4. Båten må være ferdig for sjøsetting kvelden før neste slippedagen. Vi synes det er kjekt når dere stikker innom Servicekontoret er et viktig knutepunkt og en aktiv møteplass. I pauserommet innenfor butikken er alle hjertelig velkomne. Her kan du møte andre medlemmer som er innom for å sjekke båten sin og for å slå av en prat over en kopp kaffe. Her møter du også de ansatte i båtforeningen som kan svare på spørsmål og være med på å diskutere muligheter og utfordringer som angår båthavnen. Butikken og servicekontoret har åpent; Mandag - fredag 08.00 - 16:00 Torsdag 08.00 - 18:00 Lørdag og søndag stengt. Sommervann Hvert år håper vi å kunne åpne kranene til påske, men regelen er at det skal være frostfritt først. Vannet stenges 1. november. Dersom det er tidlig frost, stenger vi vannet før. Nyhet: Toaletter med kodelås Denne forsøksordningen kan du lese mer om i styrets beretning. Koden fås på servicekontoret.

Stopp prosedyre (Brukes når du forlater båtplassen i lengre perioder. F.eks. ferie / vinteropplag) Legg strømbrikken inntil sensoren over kontakten og vent til teksten OFF står i displayet. Ta ut kabelen. Viktig Bruk KUN den kontakten som er merket med ditt båtplassnummer. Trekk aldri ut en annens kabel for å prøve om denne virker. Da bryter du kontakten og denne vil ikke få strøm når du kobler den til igjen. Hvis noen skulle være uheldig å gjøre dette må administrasjonen få beskjed, slik at vi kan ta kontakt med vedkommende som har mistet strømmen. Han må da fysisk ned å aktivere sitt uttak med sin personlige brikke. Strømbrikken lades med valgfritt kronebeløp på Marinaen. Lurer du på noe, er det bare å ta kontakt med administrasjonen.

Alle som har båt i Stavanger Motorbåt Forening har følgende forpliktelser: 1. Båten skal være registrert og utstyrt med godkjent registreringsnummer. 2. Alle båter skal være ansvarsforsikret. 3. Båten skal ha fire elastiske fortøyninger. 4. Det er forbudt å ha joller og annet liggende på flytebryggene. 5. Eieren plikter å ha sin båt under tilsyn. Båten skal lenses. 6. Båteier skal påse at eksos fra egen båt ikke er til ulempe for andre. 7. Det er forbudt å forurense havneområdet med avfall og annet oljeholdig kloakkholdig utslipp. 8. Under ferdsel i havneområdet skal farten ikke være større enn nødvendig av hensyn til manøvreringen. Maksimum fart er 3 knop. 9. Ethvert medlem plikter å forholde seg til de bestemmelser som er gitt i havnereglementet. 10. Du skal melde fra om alle forandringer som har betydning for medlemskapet så snart som mulig. Det være seg endringer i telefonnummer (også mobil), mailadresse, bostedsadresse, båtskifte, etc.

Foto: G r o h a m r e

Alle som betaler medlemsavgift er fullverdige medlemmer Dette gjelder også passivt medlemskap. Selv om du ikke har en båtplass har du likeverdige rettigheter som aktive medlemmer. Du kan låne eller kjøpe nøkkel til opptrekk for båt på tilhenger. Du kan bestille vinteropplag på land for båt (som du har liggende et annet sted), eller leie vinterplass på sjøen ved ledig kapasitet. Du kan også leie selskapslokalet til medlemspris.

Send oss gjerne stemningsbilder fra båtlivet her i Paradis. Bildene kan brukes til neste år eller legges ut på www.smbf.no 13


Fotos : a r n e søll e svik

Vis respekt Det er store verdier som befinner seg i havnen. Du er ansvarlig for at din båt er forsvarlig fortøyd og for at du bruker kvalitetstau som holder båten på plass også når det blåser ”fra alle kanter”. Husk at gammelt tau mister elastisiteten sin over tid. Kvalitetstau, strekkavlastere og annet nødvendig utstyr kan kjøpes i medlemsbutikken. Gjør slik som bildene og illustrasjonen viser her: Stramme tau med avfjæring er en forutsetning for at båten kan ligge trygt uten fendere. Forskriftsmessig fortøyning anskaffes og monteres for båteiers regning, dersom det er gitt anmerkning og utbedringer ikke er utført i henhold til angitt frist. Lytt til erfarne båtfolk En av fordelene med å være medlemmer i en aktiv båtforening er at det alltid vil være noen som kan bidra med gode råd om dette å hint. Denne sjekklisten har vi utarbeidet i samarbeid med erfarne SMBF-medlemmer: Enkle grep for å øke sikkerheten om bord: • Montér røykvarsler. • Installér eventuelt gassvarsler. • Ha alltid brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten. • Bruk oppdatert utstyr. Ikke godkjente skjøteledninger regnes som en alvorlig sikkerhetsrisiko. Ved bruk av automaten til påfylling av bensin vil pumpene automatisk stoppe når det er fylt 75 liter, dette pga sikkerhetsbestemmelser. Behov for mer bensin, da må du fylle flere ganger. Henviser til veiledning til forskrift 9. mai 2000 nr. 421 om anlegg som leverer motordrivstoff. (bensinstasjon, marina og lignende) §22 Nødavstengning Drivstoffpumpene skal ha et effektivt, lett tilgjengelig og tydelig merket nødavstengningssystem. Når anlegget ikke er betjent skal pumpene for bensin stoppe automatisk når det er fylt 75 liter.

Bestill selskapslokalet i god tid Våre selskapslokaler er svært populære. Lokalene holder høy standard og danner en fin ramme rundt begivenheter som barnedåp, navnedag, konfirmasjon, bryllup, jubileer eller andre merkedager. Lokalene har plass til langbord eller gjestene kan sitte i grupper rundt mindre bord etter ønske. Fornøyde medlemmer har fortalt at de har vært så mange som 80 gjester og at det har gått fint. Klubblokalene egner seg også godt til kurs, foredrag, styremøter og generalforsamlinger. I mange år har Baatskolen Poseidon holdt sine populære kurs i våre lokaler. Godt utstyrt På kjøkkenet er det komfyr og stort kjøleskap, og skapene er fylt med dekketøy og forskjellige typer glass. For å holde kvaliteten høy er utvask inkludert i prisen, men alle brukere må rydde fint etter seg før de leverer fra seg nøkkelen. Fra torsdag kveld til søndag klokken 22.00 Når du leier våre selskapslokaler kan du disponere dem hele helgen. Det betyr at festkomiteen får god tid til å dekke på og pynte - og at man ikke trenger å rydde hele natten fordi andre skal overta lokalene tidlig neste dag. Nøkkel hentes på havnekontoret tidligst torsdag ettermiddag. (Servicekontoret er åpent til 18.00 hver torsdag og til 16.00 på fredag) Det kan lønne seg å bestille i god tid, for helgene er ganske fullbooket ca et halvt år frem i tid. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og en eventuell omvisning. Priser og flere bilder av klubblokalene kan du se på www.smbf.no

14


Årsavgift båtplass

Priser 2014

Båtplass Årsavgift Medlemskont. Miljøavg.*) 2,5 m 2.388,- 500,- 250,- 3,0 m 2.865,- 500,- 300,- 3,5 m 3.343,- 500,- 350,- 4,0 m 3.820,- 500,- 400,- 4,5 m 4.298,- 500,- 450,- 5,0 m 4.775,- 500,- 500,- 5,5 m 5.253,- 500,- 550,- 6,0 m 5.730,- 500,- 600,- 9,0 m 8.595,- 500,- 900,-

Total pr. år Kr. 3.138,Kr. 3.665,Kr. 4.193,Kr. 4.720,Kr. 5.248,Kr. 5.775,Kr. 6.303,Kr. 6.830,Kr. 9.995,-

*) Viser til side 4 ang. artikkel om miljøavgift. Innskudd depositum / båtplass Bredde x Lengde 2,5 x 6 m Kr. 17.000,3,0 x 6 m Kr. 17.000,3,5 x 7 m Kr. 23.000,3,5 x 8 m Kr. 23.000,4,0 x 10m Kr. 33.000,4,5 x 10m Kr. 33.000,5,0 x 10m Kr. 33.000,5,5 x 12m Kr. 51.000,6,0 x 15m Kr. 51.000,Medlemskontingent passiv Utmeldingsavgift ( for de med båtplass ) Tilknytningsavgift strømuttak Depositum strømbrikke Strøm pr. kWt pr. 01.01.14

Kr. 500,Kr. 300,Kr. 7.500,Kr. 200,Kr. 1,-

Slipping: Slipping av båt til og med 24 fot Slipping av båt over 24 fot Døgnpris utover vanlig slippeperiode Hurtigslipp av båt til og med 24 fot ( maks 1 time ) Hurtigslipp av båt over 24 fot ( maks 1 time ) Nødslipping ( utenom arbeidstid ) Alle slippepriser inkluderer spyling

Kr. 900,Kr. 1.100,Kr. 100,Kr. 800,Kr. 1.000,Kr. 2.400,-

Opplagspriser: Vinteropplag på land for båter til og med 24 fot Vinteropplag på land for båter over 24 fot Leie av opplagsmateriell for vinteropplag

Kr. 2.100,Kr. 2.700,Kr. 600,-

Foto: G r o h a m r e

Første dato for bestilling av vinteropplag 2014 er 01.09.14. Her gjelder prinsippet om “ førstemann til mølla “. Dette er for at alle skal få lik mulighet og krever personlig fremmøte (stedfortreder godtas). Annet: Sleping av båt internt i havnen Timepris servicearbeid

Kr. Kr.

Leie av klubbhus / selskapslokale: Medlemmer i SMBF Ikke medlemmer Depositum leie / forskudd ved bestilling

Kr. 4.000,Kr. 4.500,Kr. 2.000,-

400,400,-

Alle priser med forbehold om trykkfeil.

15


Autorisert elektroentreprenør

Rune Runestad - Svein Aase

Auglendsdalen 80 - 4017 Stavanger - Tlf: 51 84 63 20

16


        

Salg - Installasjon - Feilsøking - Reparasjon - Dokumentasjon

Gamleveien 68, Lurahammeren 4315 Sandnes - 90 20 61 86 magnush@mhtronic.no www.mhtronic.no Vi fører alle typer AGM og syrebatterier til maritimt bruk Godkjent av Norsk Veritas

Aut. Raymarine forhandler for vestlandet

Kvalitets ankervinsj for kjetting/tau Aut. inst. forr.

Registrert el. installatør Rolf Jan Runestad

E-post: r-rune@frisurf.no

Registrert el.Stavanger installatør Jan Runestad r-rune@frisurf.no Pedersgt. 2 - 4013 - Tlf. 51 Rolf 89 31 10 - Fax 51 89 33 13 - /Foretaksnr. 915 075 126 MVA Pedersgt. 2 / 4013 Stavanger / Tlf. 51 89 31 10 / Fax 51 89 33 13

Installasjon og servicer av luftvarmere

Eget serviceverksted for Raymarine og Webasto varmere, Testbenk for thrustere og dynamoer 17


Enten du har kjørt på land, har fått motorstopp eller at båten synker: Ring Viking 5153 8888

Løft og transport av alle typer båter. Lokalt og over hele landet. Topp moderne utstyr og sjåfører med lang erfaring. Vi har alle typer tillatelser, godkjenninger og forsikring.

www.viking-stavanger.no Din trygghet på veien www.vikingredning.no Din trygghet på veien

www.vikingredning.no

Ta kontakt for tilbud på tlf 91780850 mail: post@kenneth-egeland.no | se også www.kenneth-egeland.no

yteeb ygge basert rt på o s e vaa tetsp e odu te Våre produkter er 100% Norskproduserte. Dette sikrer en jevn og god kvalitet, kortere l leveringstid i tid d og mulighet li h t for f individuell i di id ll tilpas til ssning. i Vi har h laget l t brygger b i snart artt 50 år å , og er totalleverandør.

Tlf: 62 96 49 04, Faks: 62 96 36 82, post@smabathavner post@smabathavner.no, .no, www.smabathavner.no www.smabathavner.no 18


Vi har åpnet

nytt båtsenter

i gamle godsterminalen. Her kan vi tilby service på alle merker av utenbordsmotorer.

Verksted Vårt verksted har lang fartstid innen Man. Ons.service Fre. 09:00 -17:00 på Tirs. Tors. 09:00 -18:00 utenbordsmotorer / Lør. 10:00 -14:00 reparasjoner båter, I perioden oktober tilpå mars: lørdag båttilhengere ogstengt utstyr.

Nå er vi forhandlere av HONDA og TOHATSU utenbordsmotorer samt båter fra TERHI, AMT, SILVER, SEASTAR, RIVER og SANDSTRØM. Vi leverer deler til alle merker av utenbordsmotorer

Consul S Bergesenvei 15. Paradisveien 23 | 4012 Stavanger | Tlf: 400 03 099 | www.btse.no epost:03 terje @btse.no Tlf.| 400 099

post@batogtilhengerservice.no www.batogtilhengerservice.no

Service og reparasjon på ALLE utenbords og innenbords motorer

· · · · ·

Volvo Penta verksted og delelager Våre 5 service biler utfører jobben der båten ligger service og reparasjon på alle utenbords og innenbords Henter og bringer Montering av alt utstyr i båt

båt t e k n i k k

www.baat-teknikk.no

Båtteknikk AS, DIN servicepartner sentralt på Grasholmen

Tlf: 40 69 66 46 Mail: post@baat-teknikk.no

Service

19


Stavanger Motorbåtforening Paradisveien 85A 4015 Stavanger

Stavanger Motorbåtforening Åpningstider: Mandag - fredag: 08.00 - 16:00 Paradisve ie n 8 5 A

|

4 0 1 5 Sta va ng er

|

|

Torsdag: 08.00 - 18:00

Te le fo n 5 1 5 0 5 5 5 0

|

|

Lørdag og søndag stengt

E - p o st sm b f @ sm b f.n o

|

w w w.sm b f. n o

I n B u s i n e s s | d e s i g n : si m o ng a a r e . c o m

Den nye H1 bryggen som er under montering. Når denne bryggen er ferdig har vi skiftet ut strømopplegget for hele båthavnen.

t r y k k : S p e si a lt r y kk | F o t o f o r - o g b a k s i d e : g r o h a m r e

Husk “Sakte fart”, vis hensyn i båthavnen og ved Marinaen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.