SAFE Magasinet Nr. 4 2013

Page 1

SAFE

MAGASINET

04

Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2013

Ekofiskkomiteen fikk innført Arbeidsmiljøloven på sokkelen! s. 30 Foto: Øyvind Krovik/privat

Pantone 430 Pantone 187


Innhold

4 16 22

2

3 Lederen 4 ISO-arbeiderne trenger fortsatt støtte! 10 Hvorfor gå-sakte? 12 Driftig klubb i rederiområdet 16 COSL i Norge 20 Varsel om godkjent gruppesøksmål om pensjonsgrunnlag på NR-området -Frist for utmelding 22 Kystens Røros er i Sogndalstrand 26 Nå går det bra med MudCube! 28 Juleglede på Mongstad 30 Uredd, kunnskapsrik og kampvillig 38 Akan: 50 år som forebygger 40 Doping på vei inn 42 Landsmøtet 2013 ble arena for å finne løsninger 46 «Brainstorming» i brønnservice 50 Høringssvar om HMS-regelverk og NORSOK-standarder 51 Verneombud samlet på Sola 52 Kurs for tillitsvalgte til våren 54 Det juridiske hjørnet 59 Kryssord

Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren . Ansvarlig redaktør Hilde-Marit Rysst. Redaktør Mette Møllerop. Telefon 51 84 39 09/95 73 57 10 Besøksadresse redaksjon Niels Juels gate 20, 4008 Stavanger. Telefon 51 84 39 00. Telefaks 51 84 39 40. E-post safe@safe.no Trykk Kai Hansen Trykkeri AS

UTGIVELSESPLAN: Manusfrist /Utsendelse: Nr. 1 28.02/28.03 - Nr. 2 23.05/27.06 - Nr. 3 29.08/26.09 - Nr. 4 21.11/19.12 ANNONSEPRISER S/H: 1/4 side kr. 2.600,- 1/2 side kr. 5 .200,- Hel side kr. 7.500,Rabatter: Ved bestilling av to innrykk, 10 prosent rabatt. Ved bestilling av tre, 15 prosent rabatt. Ved bestilling av fire, 20 prosent rabatt. For annonsering ta kontakt med: SAFE på telefon 51 84 39 09/51 84 39 00. E-post mette@safe.no Kai Hansen v/Torfinn Hansen på telefon 51 90 66 02. E-post torfinn@kai-hansen.no

ISSN 1890-0577


Landsmøte og ISO-klubbenes kamp for en rettferdig lønn preget førjulstida og ISO-arbeidernes julefeiring I november avholdt SAFE sitt landsmøte,

På tariffsiden er vi godt i gang med plan-

dette er den tunge veien som må gjøres,

og det ble på mange måter et godt lands-

legging av kommende tariffoppgjør. ISO

for å oppnå bedre lønns- og arbeidsvilkår!

møte. Vi hadde interessante temaer og

vil ha egen tariffkonferanse 7.-8. januar, og

Dette er konflikt på lokalt nivå, vi sentralt

innledere, og vi gjorde gode vedtak. Vi

hovedtariffkonferansen går 25.-26. februar.

står helt på sidelinja, og det er den enkelte

diskuterte den nye regjeringen og hvorvidt

Hold av dagene!

klubb med sitt styre som fører an. Det er

og hvor vi vil merke forskjellen. Vi fikk siste

lokalklubb og den enkelte bedrift som eier

nytt om pensjonsordningene, som A/S

I disse dager pågår fortsatt forhandlinger

aksjonen og som må sette seg sammen ved

Norge i disse dager endrer. Vi diskuterte

på brønnserviceområdet, og det blir spen-

forhandlingsbordet og finne løsninger.

terrorberedskap, Statoil eierskap, outsor-

nende å se hvordan situasjonen der er, når

Stå på kollegaer, vi gir oss aldri!

cing. Mange av våre tillitsvalgte fikk faglig

vi straks går inn i ett nytt år!

påfyll disse dagene, og det er blant annet

Vi krysser fingrene for at julestemningen

sånne arenaer en får være med på, hvis en

Temporeduksjon (gå sakte) er et faktum,

og ønsket om rolig høytid og en god start

engasjerer seg og blir tillitsvalgt. Hvis du

i tre av våre klubber! Det er en kjent sak for

på et nytt år, vil gjøre at bedriftsledelsen

vil være med, så heng på…

oss at ISO bransjen er i en helt annen ver-

i disse tre bedriftene nå setter seg ned

Vi diskuterte også organisasjonen vår, og

den når det gjelder lønn- og arbeidsvilkår.

med sine respektive klubber og rydder opp!

vi gjorde flere spennende vedtak i den

Nå har de på lokalt nivå tatt grep om egen

sammenheng. Spesielt viktig var vedtaket

fremtid og sagt at nok er nok! Etter å ha

Når du nå holder dette bladet i hendene, er

om å ansette administrativ leder. SAFE har

meldt brudd i sine lokale forhandlinger,

det blitt romjul. Roen etter muligens hys-

nå blitt ett stort forbund, med over 12 000

i Kaefer, Beerenberg og Bilfinger, var neste

terisk gavehandling, vasking og pynting

medlemmer, og vi er totalt 17 personer på

stopp på tariffavtalen, temporeduksjon.

av hus, baking av kaker og alt annet vi skal

huset, både valgte og ansatte. For tida har

Det betyr at den enkelte arbeider 45 pro-

rekke, i tillegg til jobb og hverdagsliv, har

vi ekstra ressurser inne som vikarer. For

sent istedenfor 100 prosent. Dette gjør

senket seg. Eller du er på jobb; på anlegg

å bedre administrative rutiner, øke tilstede-

igjen at bedriften kun lønner sine ansatte

eller installasjon og har reist vekk fra alt,

værelse, sikre forutsigbarhet og møte klubber

med 45 prosent lønn! Dette er en knalltøff

både mas og kos…

og medlemmers behov bedre, vil vi nå an-

aksjonsmetode, den går direkte på den en-

sette en administrativ leder. Dette er et viktig

keltes lommebok, og SAFE sentralt har ikke

Jeg håper du får en god lesestund, med

og stort steg for vår organisasjon. SAFE er

lov til å støtte opp med ordinære streikebi-

mange forskjellige temaer, både faglig

kjent for å styres av valgte, og den filoso-

drag. Andre klubber kan gi støtte, og det er

og lett underholdning fra bladet vårt. Vi

fien har vi ikke gått bort fra, men vi trenger

det flere av SAFE-klubbene som har gjort!

ønsker at det skal være noe for alle, dette

mer administrativ styring. Det er bare

Det er fantastisk å se at klubbene stiller

bladet er jo alle medlemmer sitt, også ditt!

å følge med på blant annet safe.no. Der

solidarisk opp, og støtter kampen om

La roen senke seg, nyt å la blikket hvile og

kommer det etter hvert en stillingsutlysning.

rettferdighet, også økonomisk. Det trengs

la tankene gå sin egen vei, nyttår kommer

virkelig! I skrivende stund er våre kollegaer

akkurat 31.12, kl. 24:00 i år også!

Det ble gjort vedtak om kurs i SAFE regi, og

i aksjon på femte uka, og som alle vet er

plan for dette. Vi jobber kontinuerlig med

det jul, og at bankkortet til enhver kommer

å styrke våre medlemmer og tillitsvalgtes

til å gå varmt. Det er ikke lett å gå jul og

kompetanse, og jeg minner igjen om våre

høytid i møte med under halv lønn!

kurs og vårt kurstilbud. Oversikt og datoer legges fortløpende ut på hjemmesiden vår,

På tross av jul og tøff økonomisk situasjon,

så bruk den aktivt!

står ISO- medlemmene samlet. De vet at

God jul, og godt nyttår til dere alle! Romjulsklem fra Hilde-Marit

3


Øystein Horve

Heliporten på Sola ble treffsted for kalde fingre. Diana Ramsvik og Lillian Bratholmen

ISO-arbeiderne trenger fortsatt støtte! Tekst og foto: Mette Møllerop

Det er travle uker i de tre SAFE-klubbene i ISO-området. Lønnskampen har sendt 1 400 oljearbeidere innen områdene isolasjon, stillas og overflatebehandling ut i «gå sakte-aksjoner». 1 400 ISO-arbeidere i de tre bedriftene

vendigheten av å aksjonere. De mener

få sympati. Vi oppfordrer gjerne andre

Beerenberg, Kaefer og Bilfinger, gjen-

lønnsnedgangen og den manglende

plattformer til å gjøre det samme.

nomfører nå en «gå sakte-aksjon».

viljen fra arbeidsgiveren til å sikre sine

«Dagsing» som dette også kalles, er en

ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår

Bare blide fjes og gode ord

lovlig aksjon, og innebærer at man sen-

ikke er særlig imponerende.

Å lede en gjeng på 1 400 medlemmer

ker arbeidstempoet ned til 45 prosent.

- De aller fleste medlemmene våre

i aksjoner krever sin kvinne og mann.

Dermed mottar man heller ikke mer enn

mener at vi ikke skal gi oss, sier Lillian

Det er hardt arbeid, mer eller mindre

45 prosent timelønn.

Bratholmen, klubbleder i Bilfinger.

døgndrift, og en rekke oppgaver som

Også i Bilfingerklubben kommer det sig-

skal løses og utføres.

Gode tilbakemeldinger fra medlemmene

naler fra havet om en aksjon som virker.

- Hvis vi er smale i øynene og henger

De fleste medlemmene våre er positive

- Det går godt, eller tregt, kan du si,

litt med hodet innimellom, betyr det at

til aksjonen, forteller Øystein Horve,

avhengig av hvilke øyne som ser. De må

det har blitt lite søvn, sier Lillian Brat-

sekretær i Kaefer.

vente på stillasarbeiderne for å få ting

holmen.

- Vi får gode tilbakemeldinger både

gjort på plattformen, og det irriterer nok

Lillian har stått i timevis på heliportene

fra våre egne medlemmer og andre

selskapene. Folkene vi prater med på

både på Sola og Flesland og informert

som støtter oss. Vi hører også at folk

heliporten, gir samme tilbakemeldinger.

om aksjonen. Det samme har klubbstyre-

som skal reise ut, gleder seg til å delta

De sier at alle merker at det er aksjoner

medlemmer i de andre i klubbene gjort.

i aksjonen. «Ikke skriv under en dårlig

der ute.

Det blir mye arbeid på oss i klubbledel-

avtale», sier folk.

Hvordan går det med økonomien til folk

sen. Vi ser jo og hvem som er aktive

Bedriftene uttaler til avisene at de ikke

nå som det nærmer seg jul og ekstra

i de andre klubbene når vi kommer ut

merker noe til aksjonen. Tror du det er

utgifter?

på heliportene. Vi treffer de samme

riktig?

- Vi har fått bra med økonomisk støtte

menneskene gang etter gang.

- Nei, vi tror ikke det stemmer. Både

fra mange SAFE-klubber. Det hjelper litt

- Det hadde vært fint om flere meldte

våre medlemmer og medlemmer i andre

på økonomien og mye på følelsen av

seg og bidro med hjelp. Alt monner, folk

forbund forteller oss at det er tydelig

ikke å stå alene.

kan delta på noe, og særlig trenger vi

å se at det pågår en aksjon. Vi er sikre

Statfjord C arrangerte bingo til inntekt

folk på heliportene til å dele ut løpesedler.

på at bedriften merker dette godt, sier

for aksjonerende ISO-arbeiderne. Det

Dessuten er det kjekt å stå der ute,

Øystein.

syns Lillian var et flott tiltak.

påpekes det.

4

- 5 000 – 6 000 kroner kom inn der. Det

- Selv om været kan være dårlig, er det

Stor oppslutning også i Bilfinger

var veldig bra, både for økonomien sin

kjekt å få så mange gode klapp på skul-

Også i Bilfinger ser medlemmene nød-

del og for følelsen av å bli forstått og

drene og hyggelige ord.


Klem gjør godt.

Lønnsforskjellene er store

personell for å vri seg unna effektene av

ratøransatte, ingeniører, forpleining og

ESS-klubben i SAFE har illustrert lønns-

aksjonen. Ledelsen i flere bedrifter prø-

andre ISO-arbeidere, er det godt å vite at

gapet mellom ISO-arbeiderne og for-

ver å sette arbeidslederne opp mot oss.

bredden i støtten også er på plass.

pleiningsarbeiderne. Begynnerlønn per

Men arbeidslederne har en egeninte-

time for en kokk er kr. 314. Fagarbeidere

resse av vår lønnskamp. Det er utenkelig

Hva mente oljearbeiderne?

i en ISO-bedrift har kr. 174. En ufaglært

at ikke lederne får et tillegg på toppen

Det er viktig å vise den kollektive støtte,

renholder har kr. 286, mens en ufaglært

av det vi får.»

sa Torbjørn Eriksson Lien fra Ocean Rigg.

ISO-arbeider har kr. 148. At de derfor

Fellesforbundet og Lederne må komme

- Når folk aksjonerer, er det en grunn til

kalles «Nordsjøens jordbærplukkere»,

ned fra gjerdet og bli med på denne

det. Dette dreier seg om å heve lønnsni-

overrasker neppe noen.

rettferdige kampen, ber ISO-arbeiderne

vået og det handler også om yrkesstolt-

I tillegg til lav lønn, har de også det leng-

og oppfordrer dem til å stå skulder ved

het. Du er glad i jobben din og vil gjøre

ste årsverket i oljeindustrien, de har det

skulder for å bedre lønnsforholdene i

en ordentlig jobb. Det skal også arbeids-

tyngste og hardeste arbeidet, de har usi-

ISO-bransjen.

giverne verdsette. Torbjørn er dekksarbeider og organisert

kre arbeidsforhold på grunn av hyppig skifte av kontrakter fra oljeselskapenes

Støtt din kollega!

i Industri Energi. Han mener det er viktig

side, de er utsatt for spekulativ innleie

«Vi vet at våre forbundsfeller i samme

å vise aktiv støtte nå.

og sosial dumping, og de får ingen kom-

bransje vil støtte oss, sier ISO-arbeider-

- ISO-arbeiderne må fortette aksjonen

pensasjon når arbeidsrotasjonen plutse-

ne. Det gir oss trygghet på veien. Denne

inntil de får gjennomslag for det de

lig endres. Dette er eksempler. Lista er

kampen er kanskje ikke over i morgen.

ønsker å oppnå. Stå på, oppfordrer han.

enda lengre.

Ikke gi etter for kynisk press fra bedriftene, men støtt dine kolleger fullt ut.»

Torstein Moe fra Reinertsen jobber som ingeniør.

Lønn under minstenivå Bedriftene tilbyr nå en lønn som for

Kaldt å dele ut løpesedler

- Jeg er ikke organisert, men jeg sier det

noen grupper ligger under industrio-

Det merkes på de blå fingrene at løpe-

likevel: vi må stå sammen, det er da vi er

verenskomstens minstenivå. I tillegg til

seddelutdeling koster når vinteren er

sterke.

å være urettferdig, er det også en fare

kommet.

Har du planer om å melde deg inn i en

for både sikkerhet, stabilitet og rekrut-

Støtten er imidlertid upåklagelig, og

fagforening nå?

tering til bransjen. Uten fagfolk som ut-

hva gjør vel kalde fingre når hjertene er

- Nei, jeg har ikke tenkt det. Litt ironisk

fører livsnødvendig vedlikeholdsarbeid

varme.

sagt, jeg skummer fløten. Jeg står på

på installasjonene, rammes sikkerheten

Diana Ramsvik, klubbleder i Beerenberg,

sidelinjen og rir på det andre har fått til.

i hele oljeindustrien. I en av løpesed-

og Lillian Bratholmen traff hveran-

Det innrømmer du glatt?

lene som nå deles ut på arbeidsplasser

dre utenfor inngangspartiet på Sola

- Ja, jeg må jo det. Jeg har vel litt dårlig

og heliporter, forteller ISO-arbeiderne

Heliport. De var begge overveldet over

samvittighet.

at bedriftene prøver å svekke kampen

hvor positive folk var. Det vanket klem-

- Lønnen er ikke særlig bra for denne

deres på forskjellig vis.

mer, klapp på skulderen og godord. Alle

gruppen!

«Kaefer sprer rykter om lav kampånd.

løpesedlene forsvant, og når oljear-

Ordene kommer fra Jon Reidar Vorre

Beerenberg prøver seg med ulovlige

beiderne som tok i mot informasjonen

som jobber på Heimdal som plassleder

lønnstrekk. Bilfinger omdisponerer

omfatter både brønnservicefolk, ope-

for Aker.

5


Torstein Moe, Reinertsen

- Jeg støtter aksjonen. Det er tydelig at de trenger bedre lønnsforhold. - Heller ikke jeg er organisert, men jeg støtter dem likevel, sier Sven Ove Utvik, elektriker som jobber i Aibel. - Jeg er SAFE-medlem, sier Chris Karlsen. Jeg støtter selvfølgelig streiken. Hvor jobber du? - Jeg er brønntekniker hos Schlumberger. Peter Søderman fra Bilfinger dukker opp. - Jeg skal ut å dagse, sier han entusiastisk. Dette er viktig for å få hevet lønningene våre. Klubbenes egne aksjoner Dette er lokale aksjoner, iverksatt av den enkelte klubb. Lokalklubbene i SAFE har imidlertid mulighet til å støtte økonomisk og moralsk. Bruk medlemsmøter og styremøter til å vedta støtte. Det er viktig nå som virkningene av temporeduksjonen begynner å merkes. Støtte fra SAFE-klubber Styret i Baker Hughes ved klubbleder Rolf Onarheim, gir 5 000 kroner til hver av de tre SAFE-klubbene i Kaefer, Beerenberg og Bilfinger. «Dette er kolleger som utfører de tøffeste jobbene i vår industri, men som i tillegg til å ha dårligere arbeidsmiljø også har langt lavere lønn enn andre grupper, sier SAFE-klubben. Da er det en selvfølge for oss å gi dem vår støtte, og som symbol på dette også gi 5 000 kroner til hver av klubbene. Vi i Baker Hughes oppfordrer alle klubber til å vise at de står bak dem som nå aksjonerer, både med ord og handling. Gjerne også

Torbjørn Eriksson Lien, Ocean Rigg


Sven Ove Utvik, Aibel

Chris Karlsen, Schlumberger

pengestøtte som et konkret symbol på

i ESSS oppfordrer alle til å gi så det svir!»

SAFE i Schlumberger ved klubbleder

solidaritet.»

26. november vedtok klubben å bevilge

Stig Arne Pedersen:

nye 10 000 kroner til hver av klubbene.

«SAFE i Schulmberger har bevilget 30 000 kroner. Vi sympatiserer med

SAFE i Sodexo ved klubbleder Kai Morten Anda:

SAFE i Statoil Sokkel ved klubbleder

ISO-kollegene og situasjonen de er, og

«SAFE i Sodexo støtter fullt ut den kam-

Terje Enes:

ønsker å støtte dem. Vi oppfordrer alle

pen dere nå er i for «et rettferdig ar-

«SAFE Sokkel i Statoil gir sin støtte til

andre klubber til å gi så det monner.»

beidsliv» for ISO-arbeiderne. Vi har stor

ISO arbeidernes krav om en anstendig

sympati for SAFE-medlemmene som nå

lønn. I tillegg har AU i dag bevilget en

SAFE i Odfjell ved klubbleder Geir Frode

aksjonerer, og vi vet at det er vanskelig

pengestøtte på kr. 30 000,- til fordeling

Nysæther:

å være i en konflikt som går sterkt ut-

på de tre klubbene som gjennomfører

«Safe i Odfjell støtter våre ISO-kolle-

over lommeboken. Det er jo spesielt tøft

en lovlig temporeduksjon i sitt arbeid.

gaers kamp for bedre lønnsforhold. På

når en nå går mot juletider. I tillegg vet

Ca. 1 400 SAFE medlemmer fra klubbene

styremøte 5. desember besluttet klubb-

vi at det er ekstra tøft for dere som er

Kaefer, Beerenberger og Bilfinger gjen-

styret å bevilge kr 10 000 i økonomisk

klubbledere og må stå «rakrygget» opp

nomfører i disse dager en «gå sakte» ak-

støtte, forholdsvis fordelt mellom klub-

mot bedriftene og helt sikkert får «tyn»

sjon for å få gjennomslag for sine lønns-

bene etter medlemsantall. Vi oppfordrer

av fortvilte medlemmer også. Det er en

krav. Dette er våre kollegaer og venner

alle klubbene på rederiområdet om å

påkjenning som ikke alltid er så lett. Stå

som hver dag utfører viktige oppgaver

gi en økonomisk støtte til klubbene

på! Det er slike som dere som er med på

på installasjonene, men som har betyde-

Bilfinger, Berrenberg og Kaefer i deres

å forandre arbeidslivet til det bedre!

lig lavere lønn en de operatøransatte.

lønnskamp.»

SAFE i Sodexo har besluttet å støtte opp

SAFE Sokkel mener det er på høy tid at

økonomisk i form av 5 000 kroner til hver

denne arbeidsgruppen får en mer an-

SAFE i North Atlantic ved klubbleder

av deres klubber.»

stendig lønn for sine arbeidsoppgaver.

Arild Jenssen:

Mange av de oppgavene denne gruppen

«ISO ansatte er en lavlønnsgruppe som

SAFE i Deep Ocean:

utfører er risikofylte og fysisk krevende,

fortjener vår fulle støtte og sympati

«SAFE i Deep Ocean gir sin fulle støtte

og er helt avgjørende for fremdriften i

i deres kamp for bedre lønns og arbeids-

og forståelse for aksjonen som pågår

prosjekter og tradisjonell drift og vedli-

vilkår. Vi vil i tillegg til å bidra økonomisk

i ISO-fagene. Det er bra at klubbene står

kehold.»

tilby å yte annen praktiske hjelp som å delta på utreisesteder etc. SAFE

sammen for å få til rettferdige lønns- og arbeidsforhold for sine medlemmer.

SAFE i Transocean ved klubbleder

i North Atlantic støtter aksjonen med

SAFE i Deep Ocean har bevilget 5 000 til

Geir-Jonny Tvedt:

10 000 kroner - og oppfordrer andre

hver klubb.»

Transocean-klubben har i dag overført

klubber i SAFE om å gjøre det samme.»

kr. 15 000 til konto for felles fordeling

7

Støtte fra SAFE i ESS ved klubbleder

mellom ISO-klubbene etter størrelse på

Områdeutvalg Rederi:

Oddleiv Tønnessen:

klubbene, for å vise at vi støtter deres

«1 400 SAFE-medlemmer i ISO-bedriftene

«SAFE i ESS har bevilget 10 000 kroner til

krav. Stå på!»

Beerenberg, Kaefer og Bilfinger har

hver av de aksjonerende ISO-klubbene

nå iverksatt en «gå- sakte»-aksjon

som nå strever for å få høyere lønn. SAFE

(dagsing). ISO-ansatte er en stor gruppe


Peter Søderman, Bilfinger

Jon Reidar Vorre, Heimdal

arbeidstakere offshore med lønns- og arbeidsbetingelser som ligger langt lavere enn det generelle nivået på sokkelen. Klubbene ønsker nå å legge press på sine arbeidsgivere slik at de i lokale lønnsforhandlinger kan oppnå et lønnstillegg som ligger over tariffens garanti om minstelønnssatser. Som eksempel tjener en nyansatt i laveste lønnstrinn på NR-avtalen 280.- pr. time mens garantert minstelønn for ufaglærte i ISO-bedriftene er 148.- pr time. Alle SAFE- klubbene på NR-avtalen innen boring og forpleining mener at det er på høy tid at lønnsnivået for ISO-arbeidere løftes kraftig og at kampen mot uverdige lønns- og arbeidsvilkår igangsettes. Ansatte i Beringer, Kaefer og Bilfinger utfører viktige vedlikeholdsoppdrag på sokkelen og deres arbeidssituasjon er både krevende og risikofull. Dette bør i større grad reflekteres i lønn. Vi støtter deres aksjon og kravet om rettferdige

er bundet av. Det er i bedriftene Bilfinger,

Ingerid Bjercke

lønns- og arbeidsvilkår. Vi oppfordrer

Kaefer og Beerenberg aksjonene pågår.

Forbundsleder

også alle våre medlemmer om å gi støtte

YS-leder Jorunn Berland støtter de aksjo-

YS-forbundet STAFO

og oppmuntring til våre ISO- kolleger

nerende arbeiderne. Hun understreker

som er i lønnskamp. Denne yrkesgruppen

viktigheten av at partene følger spille-

Rødt:

fortjener nå en kraftig lønnsøkning!»

reglene og at lovlige aksjoner respekteres.»

«Rødt støtter ISO-arbeiderne ved Beer-

YS:

YS-leder Jorunn Berland oppfordrer

er i gå sakte-aksjon, etter at bedriftene

«SAFEs medlemmer i tre bedrifter har

både forbundene i YS og andre til

kom med tilbud som ble stemt ned av

iverksatt en lovlig gå sakte aksjon i for-

å sende SAFEs medlemmer i Bilfinger,

medlemmene. De som jobber med isola-

bindelse med at de ikke ble enige i en

Kaefer og Beerenberg lignende støtte-

sjonstillas- og overflatebehandling har

lokal lønnsforhandling. De har nedsatt

erklæringer.

i lang tid blitt hengende etter de andre

enberg, Bilfinger og Kaefer Energy som

arbeidstempoet til 45 prosent og mot-

fagene på sokkelen i lønnsutvikling, og

tar følgelig 45 prosent av ordinær lønn.

STAFO:

Rødt støtter helhjerta opp om ISO-arbei-

Dette er en aksjonsform som er hjemlet

STAFO støtter SAFE sine medlemmer

dernes rettferdige krav», skriver faglig

i Industrioverenskomsten som partene

i deres rettferdige og lovlige aksjon.

leder i Rødt, Joachim Espe.


BOUVET Fotograf: Alexander Hagstadius

Din stjerne gir håp Julen kan være noe godt. Noe å glede seg til. Men vi vet at det ikke gjelder alle. Hvert år må mange små og store kreftpasienter tilbringe julen på sykehus. Det kan være tøft. I år ønsker vi å sende en hilsen i form av en julestjerne til de som er på sykehusene i juletiden. Se for deg en vegg full av stjerner. Vi tror denne lille gesten vil varme ekstra. Julestjernen er for oss et symbol på håp – når du gir en gave til kreftforskningen på kreftforeningen.no/jul kan du også velge å sende en julestjerne til et sykehus med kreftpasienter. Jo mer vi samler inn til forskning, jo flere kan reise hjem. Til jul. Til nyttår. Og alle andre dager i året. Bli med, skap håp og resultater.

Slik kan du bidra 1. Du gir en gave på kreftforeningen.no/jul. 2. Gaven går til kreftforskning. 3. For hver gave, sender vi en julestjerne til et sykehus du har valgt.

9


Hvorfor gå-sakte? Tekst: Johan Petter Andresen. Foto: Mette Møllerop

Ingress: SAFE organiserte i tre store ISO-bedrifter går sakte i skrivende stund. Hvorfor? Det enkle svaret er for å få opp lønna. Men det lange svaret begynner på 70-tallet. «Smittefaren»

Fellesoverenskomst for byggfag som er

handlingene. I fjor, første året med

Rundt slutten på 1970-tallet tjente en

ment for bygningsarbeidere som jobber

lokale forhandlinger med de nye

stillasmontør, isolatør eller industri-

akkord. Dette til tross for at disse grup-

bestemmelsene, ble det ingen aksjoner.

maler ansatt i en bedrift som hadde

pene i Nordsjøen aldri jobber akkord av

Men i år har de tre største klubbene,

kontrakt med oljeselskapene like bra

sikkerhetsgrunner. Dessuten har hver-

hver for seg, gått inn på temporeduksjon.

som de ansatte i oljeselskapene. Men

ken industrimalere eller stillasbyggere,

utover 1980 åra og videre skilte de lag

uansett hvor de jobber, hatt rett til

Kravene ser ut til å være noenlunde like

i lønnsutvikling. Dette skyldes en

å kreve akkord, da disse to gruppene

og er er veldig moderate sett i forhold til

politikk som tok utgangspunkt i «smitte-

ikke omfattes av akkordbestemmelsene

andre grupper på Verkstedoverenskom-

faren»! Det som kunne smitte var høyere

i Fellesoverenskomst for byggfag. Dette

sten. Kravet er at arbeiderne skal ha den

lønnstillegg offshore i olja over på

til tross, går de altså på en akkord-

gjennomsnittlige timefortjenesten for

arbeidere på land i andre industrier. For

overenskomst. Forstå det den som kan.

overenskomsten eksklusive faste til-

å unngå denne «lønns – lønns-karusel-

Denne situasjonen har fungert veldig

legg. I tredje kvartal 2012 (for et år siden)

len», måtte man hindre at arbeidere

effektivt i å holde lønna nede for ISO-

var gjennomsnittet på overenskomsten

i selskaper som hadde jobb både off-

arbeiderne. Så langt nede at oljearbei-

over 200 kroner eksklusive faste tillegg.

shore og på land i å kunne kjempe opp

derne på disse overenskomstene tjener

I dag tjener den best betalte fagarbeide-

lønna utenom de sentraliserte tariffopp-

dårligere enn en bygningsarbeider på

ren i disse firmaer cirka 180 kroner

gjørene som er annet hvert år og sikre at

land.

i timen eksklusive faste tillegg.

at de ble et lite mindretall ved avstem-

Overgang til Verkstedoverenskomsten

I og med at Fellesforbundet har stått

ninger om tilbudene i de sentraliserte

Høsten 2011 meldte arbeidsgiverfore-

for moderasjonslinja i olja, har et stort

forhandlingene.

ninga for disse bedriftene, KIS, overgang

antall arbeidere gått over fra Fellesfor-

de gikk på overenskomster som gjorde

fra arbeidsgiverforeninga for bygnings-

bundet til oljearbeiderforbundet SAFE.

Derfor har holdningen til LO-ledelsen og

firmaer (BNL) til arbeidsgiverforeninga

Det er medlemmene i SAFE som gjen-

ledelsen i Fellesforbundet vært at LOs

for verkstedindustrien og verftene,

nomfører temporeduksjonen. De lokale

oljearbeiderforbund, NOPEF (NOPEF slo

Norsk Industri. Dermed havna isolatøre-

Fellesforbundsklubbene er dessverre

seg seinere sammen med Norsk kjemisk

ne, stillasmontørene og industrimalerne

enten bakstreverske eller helt passive.

industriarbeiderforbund og er nå en

som jobber i olja på Verkstedoverens-

I et av firmaene har FF-klubben skrevet

del av forbundet Industri Energi) IKKE

komsten. Verkstedoverenskomsten har

under på en dårlig lønnsøkning. I de to

måtte få avtalerett for slike arbeidere

en bestemmelse om temporeduksjon

andre fortsetter FF-klubbene å forhand-

som nå går sakte. Disse har måttet gå på

i forbindelse med de årlige lokale for-

le uten å bli med på temporeduksjon. En


temporeduksjon må meldes en måned

avhengig av at YS skal være med på en

Operatørselskapenes strategi er

i forveien. Ut fra media ser det ut til at

kamp om endring av for eksempel para-

å svekke de operatøransatte ved at de

ingen av FF-klubbene har meldt fra om

grafen i overenskomsten som definerer

blir stadig færre, slik at de til slutt utgjør

temporeduksjon.

hvilke arbeidsoppgaver/mennesker det

et så lite antall at man også kan gå løs

er som omfattes av avtalen. Det er lite

på deres lønns- og arbeidsvilkår. Lang-

Da SAFE har en god del hundre medlem-

sannsynlig at YS vil gå inn på en kamp

siktig sett har derfor ikke de operatør-

mer i disse tre bedriftene tilsammen

der store grupper av kontraktoransatte

ansatte noe annet valg enn å finne

(1400), merkes temporeduksjonen

i realiteten havner på en annen tariffav-

måter å gå til motangrep. Her er alliansen

i oljeindustrien. Hvordan disse aksjonene

tale enn den som LO-ledelsen til enhver

med arbeiderne i kontraktorbedriftene

utvikles og hvordan det hele lander, er

tid har blitt enig med NHO om. Derfor

avgjørende.

naturligvis umulig å spå. Men det er

vil et uavhengig SAFE antakelig være en

ingen tvil om at de aksjonerende arbei-

forutsetning for en motoffensiv.

derne fortjener all den støtten de kan få! Hvordan motvirke «utskilling» Oljeselskapene fører stadig flere oppgaver ut av sin egen organisasjon og bruker i økende grad kontraktorbedrifter og innleie. Denne utskillingen av oppgaver er først og fremst en måte å senke lønnskostnadene på. Da de fast ansatte i oljeselskapene er i en mye sterkere forhandlingsposisjon enn kontraktoransatte, innebærer dette at de kontraktoransettes og innleides avtaler, jamt over, er dårligere. I ISO-arbeidernes tilfelle, mye dårligere. Den viktigste måten å møte denne utskillingen på er å styrke samordninga mellom de operatøransatte og de utskilte. Dette innebærer naturligvis at de operatøransatte må støtte ISO-arbeiderne som aksjonerer nå. Men en like viktig oppgave for SAFE som forbund er å finne fram til hvordan tariffvilkåra for de operatøransatte kan utvides til å gjelde også de utskilte. Så lenge SAFE fortsetter som medlem av YS, vil SAFE være

offshorekarriere? Vårens borekurs VG2 Brønnteknikk

11.01: Bergen og Ålesund 18.01: Moss og Trondheim 9 helgesamlinger Kr. 29.000,inkl. læremateriell. Studiet er berettiget lån og stipend i Lånekassen. Etter endt kurs kan du fortsette på boreteknisk fagskole. Se www.peteka.no

11

Påmelding:

99408584

www.noroffshore.no


Øystein Marås, klubbleder i SAFE i COSL

Driftig klubb i rederiområdet Tekst: Mette Møllerop. Foto: Halvor Erikstein, Mette Møllerop og Øystein Sulen.

- Vi trenger mer kompetanse og må bli flinkere til å få tillitsvalgte og medlemmer på kurs, sier Øystein Marås, klubbleder i SAFE i COSL. Det må nok en holdningsendring til for å endre folks innstilling både til kursdeltakelse og til å ta ansvar for kunnskapsutvikling. Kunnskapsrike og dyktige medlemmer er viktig både for klubb og forbund. En klubb i vekst

som kunne bidra i oppbyggingsfasen.

- Jeg håper det legges en god arbeids-

I dag har SAFE i COSL 175 medlemmer.

Særlig påtrengende var behovet for

plan som kan være til hjelp for oss.

Det er en klubb i vekst, med aktive til-

hjelp mens vi var i Ølen. De to riggene

Selv har de satt i gang en vervekonkur-

litsvalgte som jobber målrettet og sam-

COSLPromotor og Innovation lå i Ølen i

ranse som er innrettet på de over 100

arbeidergodt, både innad i klubben og

åtte-ni måneder, og jeg tror det var tre

uorganiserte arbeidstakerne i selskapet.

med selskapet sitt.

besøk totalt fra SAFE i løpet av et år. Det

Konkurransen går fram til 1. januar 2014,

- Vi øker jevnt og trutt, forteller Øystein.

ble ikke prioritert. Et annet eksempel

så om noen har planer om å kapre en av

Klubben lå egentlig brakk for et års tid

er COSLPioner som lå på kai i Sandnes i

de oppsatte premiene, må de stå på de

siden. Det var forskjellige årsaker til det,

lang tid. SAFE viste seg ikke her heller.

siste dagene før nyttårsfeiringen tar til.

men vi tok tak i problemene, og fra de

Dette er både en utfordring og en opp-

«Området Rederi», gruppen som er satt

daværende 40 medlemmene tok det oss

fordring til forbundet.

sammen av klubblederne i rederiklub-

et godt å firedoble medlemsantallet.

Dette er du ikke redd for å si høyt?

bene i SAFE, er blitt en solid gruppe

Det må vi jo si er en ganske bra vekst.

- Nei, det må man tåle. Hvis kritikk fø-

Øystein har stor tro på.

Sto klubblederjobben høyt på ønskelista?

rer til at man gjør en bedre jobb, er det

- Det er et flott forum som bør kunne

- Nei, ler Øystein. Slett ikke. En dag da

til det beste både for klubb og forbund.

drive et godt arbeid framover. Det er

jeg traff på Roy Aleksandersen, 1. nest-

Øystein trekker fram Arild Jensen, klub-

viktig at det er et samlende organ, og

leder i SAFE, fikk jeg bare beskjed om at

bleder i North Atlantic, som en god

at klubbene nå stiller seg bak et felles

jeg nå var leder av klubben.

støtte.

grunnlag for arbeidet videre. Hvis vi ikke

Så enkelt?

- I hele prosessen med å bygge opp

får til et reelt fellesskap, har det ingen

- Ja, så enkelt var det.

SAFE-klubben i COSL har han vært på

hensikt å delta.

Øystein slapp å begynne helt fra

plass med positive innspill og gode råd.

«scratsh». Allerede da var det en rekke

Han har gitt oss god hjelp både under

Egen klubb- høy prioritet

flinke tillitsvalgte på skiftene, og job-

oppstart og i drift av klubben.

- Fokus nå er på vår egen klubb, på de

12

nære ting, kan man vel si. Vi engasjerer

bene de gjorde, genererte mange nye medlemmer. Helt fornøyd med SAFE

Mer hjelp fra SAFE

oss i det som dreier seg om bedrift og

sentralt, var de imidlertid ikke.

Øystein har tro på gruppen som nå er

klubb, og vi ser behovet for å holde fast

- Vi har savnet hjelp fra SAFE. Vi måtte

satt ned og som skal hjelpe klubbene

i det vi har, i en tid hvor både avtaler og

nærmest rope etter folk sentralt fra

med verving.

regelverk blir angrepet.


ˮ

- Det går ganske greit å jobbe med denne sykdommen, så sant du ikke blir utsatt for kulde over lengre tid.

Leidulf Tranvåg, nestleder i SAFE i COSL.

Klubben har fått et handlekraftig styre,

tariffavtalen.

Klubbleder på fritida

de har vedtatt et godt handlingspro-

- Vi har fått til en veldig god tariff-

Med 175 medlemmer burde klubblede-

gram og et godt egnet budsjett.

avtale, og det tror jeg også medlem-

ren være på fulltid. Det er ikke Øystein

- Vi har fordelt arbeidet som skal gjø-

mene våre syns.

i dag, han har klubblederfunksjon i til-

res framover mellom oss, og det ser

- Nå prøver vi også å få på plass en ny

legg til full stilling som sikkerhetsleder

fornuftig ut. Klubben har også valgt en

avtale for resurspoolen. Dette forslaget

på COSLPromotor. Dette henger først

SAFE Ung-representant som skal ha fulle

er oversendt selskapet. Klubben følger

og fremst sammen med at Øystein selv

rettigheter i styret.

hovedavtalen og skåner bedriften så

ønsker å være i ordinær jobb. Han er

- Det er en selvfølge at Ung-represen-

mye som mulig i forhold til planlegging

imidlertid klar på at klubben hadde

tanten har stemmerett. Vi syns det er

av klubbens møter.

trengt en heltidstillitsvalgt.

helt feil at ikke SAFE Ung skal ha stem-

- Vi ønsker et godt forhold til bedriften

- Det er mye å gjøre, ikke minst når

merett i SAFE.

og prøver å spare dem for unødven-

medlemmene skal holdes godt orien-

Selv om klubben har fått et handlekraf-

dige kostnader. Vi er interessert i sikre

tert ved hjelp av jevnlig utsendelse av

tig styre, har den selvsagt hatt de sam-

arbeidsplasser og god økonomi. Vi er

informasjon. Det går med mange timer

me problemene som alle andre klubber

løsningsorienterte, og jeg mener og at vi

av fritida, sier Øystein, og sender ut en

med å finne tillitsvalgte.

er kreative på dette området og finner

aldri så liten «prøvestein».

Men de vi har funnet, er flinke, sier

enkle måter å håndtere saker på som er

- Er det noen der ute som har lyst på en

Øystein, og trekker også fram den lokale

til fordel for begge parter.

fulltidsjobb på klubbkontoret og bren-

13


Styremøte i SAFE i COSL

ner for klubb- og tillitsvalgtarbeid? Da er

viktig å ta godt vare på medlemmene

det bare å melde i fra! Årsmøtet holdes

våre. Klubben ønsker å være en pådriver

i mars. Det er under forberedelse nå.

for samarbeid med både Industri Energi

Det samme er kursing av tillitsvalgte og

og DSO for å løse saker sammen i selska-

oppdatering av antall tillitsvalgte.

pet, slår Øystein fast.

- Vi skal ha tillitsvalgte på alle skift og på alle rigger, også på de nye. Målet er

Klubblederen

hele tida å gjøre en god jobb for med-

Øystein Marås har bakgrunn fra Sjø-

lemmene.

mannsforbundet. Deretter ble det ROF

Du nevnte tidligere at det er en del uor-

(Rederiansatte Oljearbeideres Forbund),

ganiserte i COSLs norske avdeling. Er det

og da han jobbet i Odfjell på Statfjord på

vanskelig å få dem med i fagforeningsar-

åttitallet, var det OBF (Oljeborernes For-

beid, tror du?

bund) som ble valgt som forbund. Etter

- Det er vanskelig å si. Vi jobber med

OBF ble det OFS, altså Oljearbeidernes

saken og vil gjerne ha dem med på

Fellessammenslutning, og nå altså SAFE.

laget. Jo flere medlemmer, jo bedre inn-

- Jeg organiserte meg tidlig på 80-tallet,

flytelse. Det er tre klubber i COSL. I tillegg til SAFE og Industri Energi, har også DSO medlemmer i COSL. DSO er en sammenslutning mellom Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. - Vi har et godt forhold til begge klubbene og er åpne for samarbeid med begge to. På klubbens hjemmeside er det lagt ut en melding om at Samarbeidsavtalen med Industri Energi er brutt av dem. Dette på grunn av en uoverensstemmelse i forbindelse med verving ombord på COSLInnovator. - Ja, det stemmer. Samarbeidsavtalen med Industri Energi lokalt ble terminert på grunn av verving. Å velge fritt hvilket forbund du vil være medlem i, er et viktig prinsipp. Vi har fokus på våre medlemmer, og folk må få velge selv hvor de vil være medlemmer. For oss er det

ˮ

- Vi skal ha tillitsvalgte på alle skift og på alle rigger, også på de nye. Målet er hele tida å gjøre en god jobb for medlemmene.

og var ikke særlig engasjert i fagforeningsarbeid før jeg ble nødt. I Seadrill (tidligere Smedvig) sa jeg ja til styreverv da Archer og Seadrill ble splittet for «fast» og «flyt», og var jeg i styret til jeg sluttet i fjor vår og gikk over i COSL. Øystein begynte i Nordsjøen i 1980 og jobbet innen boring til han fikk Bekhterevs sykdom i 1996. Han fikk tilbud om omskolering fra Smedvig og takket ja til å ta utdannelse som HMS-ingeniør i tillegg til jobben som sikkerhetsleder. - Det går ganske greit å jobbe med denne sykdommen, så sant du ikke blir utsatt for kulde over lengre tid, sier Øystein. COSL, en god bedrift Klubben er godt fornøyd med arbeidsgiveren sin. - Det er kort vei opp til ledelsen og sammen har vi fått ting på plass, sier Øystein.


ˮ

- Vi har et godt forhold til begge klubbene og er åpne for samarbeid med begge to.

I motsetning til andre selskap som sliter

to boligrigger. For tida bygges også en

finne folk som har arbeidspraksis, ikke

med både sikkerhet og kompetanse når

fjerde rigg i Kina. Selskapet er nemlig

bare skoleutdanning. Kombinasjon er

mannskap omrokeres i omstillingspro-

kinesisk eid.

bra! Du må se på hva du kan blande for å

sesser på grunn av de store forskjellene

Både selskap og klubb er opptatt av

få det beste ut arbeidsstokken for be-

mellom riggene både i alder, konstruk-

å ha et mannskap som fungerer godt

driften. Det gjelder i like stor grad også

sjon og teknisk utførelse, er de tre bore-

sammen.

for klubbene.

riggene til COSL helt like.

- Det er viktig å mikse «gamle» og nye,

Har dere det i klubbene i dag?

Derfor er det også greit å veksle på folk

slik at en får en fin blanding av erfarne/

- Ja, jeg syns vi har fått en fin gjeng som

når alle kjenner riggene.

uerfarne. Det gjelder både i klubbsam-

jobber godt sammen. Det lover godt for

I tillegg til boreriggene har COSL også

menheng og på riggene. Bedriften må

klubbens framtid, sier Øystein Maraas.

KNALL START

Markedets mest knallfantastiske bilforsikring! Det å skaffe seg bil behøver ikke bli så veldig dyrt. Som SAFE-medlem under 30 år får du opptil 32 % rabatt på bilforsikringen. Sjekk pris og bestill bilforsikring enkelt på 03100 og les mer på gjensidige.no/ysknallstart

15


Osvald Borgen, personaldirektør i COSL

COSL i Norge Tekst og foto: Mette Møllerop

Selskapet COSL Drilling Europe AS (COSL) som hører til rederiområdet, er et norsk selskap eid av COSL i Kina som igjen er kontrollert av det kinesiske statsoljeselskapet, CNOOC, (China National Offshore Oil Corporation). SAFE-klubben i COSL har et godt forhold

sier Borgen. Det er nyttig når vi diskuterer

Hydro, nå Statoil på Troll feltet for COS-

til selskapet de er ansatt i. Klubbleder

planer framover for selskapet.

LInnovator og COSLPromoter, dette er

Øystein Marås trekker fram ryddighet

- Vi løser ting internt, og vi har en god

lange kontrakter som går over åtte +

og godt samarbeid som gode bærebjelker

kultur med ryddige forhold. Det utsagnet

åtte år. I tillegg har vi kontrakt for COSL-

i artikkelen om klubben i dette nummeret

tror jeg nok klubbene stiller seg bak.

Pioneer også den for Statoil med varighet frem til høsten 2016.

av SAFE magasinet. COSL har hatt flere eiere

Er det fornuftig å ha alle de tre riggene

Det er gjensidig, sier Osvald Borgen, HR

Det hele startet i 2005 under selskapet

i samme selskap?

& Adm. Direktør i selskapet.

Offshore Rig Services AS som senere

- Ja, langsiktige kontrakter med Statoil

- Vi har et godt samarbeid med alle

skiftet navn til OffRig. I 2007 ble selskapet

er trygt og godt. Det gir stabilitet i sel-

fagforeningene her på huset. Vi har som

heleid av Awilco Offshore AS, og i 2008

skapet, men vi skal ikke glemme at vi

mål å samarbeide, og vi ønsker et for-

kom kineserne på banen, kjøpte selskapet

også har to boligrigger for ConocoPhil-

hold som er bygd på tillit og respekt.

og selskapet ble registrert som COSL

lips. Det er COSLRival og COSLRigmar.

Borgen påpeker at alle fagforeningene

Drilling Europe AS, et datterselskap til

Den ene er på norsk sektor, den andre

er gode bidragsytere, ikke minst klubb-

China Oilfield Services Limited, COSL.

på britisk sektor. Disse riggene har noe

lederen i SAFE-klubben.

Til å ha skiftet eiere 3 ganger på like

kortere kontrakter, men har vært i konti-

Som tillitsvalgt er Øystein konstruktiv

mange år, er drift og oppdrag impone-

nuerlig drift så lenge som de har vært

og løsningsorientert, og han er dessuten

rende stabilt.

i vårt selskap

en dyktig fagmann med lang erfaring,

I 2007 fikk selskapet kontrakt med

16


Kinesisk oljeerfaring

bygd opp i Norge og som passet inn

- Ja, det er det, og vi er faktisk på utkikk

For mange kommer det kanskje som

i deres strategi. I tillegg hadde vi alle-

etter 100 nye medarbeidere til for

en overraskelse at Kina er en erfaren

rede kontrakt på alle våre rigger i Norge,

å bemanne vår nye borerigg COSLPro-

oljenasjon. COSL har blant annet over

samt at vi i tillegg hadde 8 helt nye Jack-

spector. Denne prosessen starter vi opp

40 års erfaring innen boring både on- og

up rigger som var bygd for et internasjo-

med til våren 2014. og det er områdene

offshore, like lang erfaring som olje-

nalt marked, slik at det norske selskapet

boring, teknisk og maritimt som trenger

nasjonen Norge har COSL er halvt statlig

passet inn i deres strategi om å etablere

å suppleres.

eid og finansielt har selskapet sterke

seg i nordområdet.

- Vi har også tatt inn mange nye lærlinger. 27 lærlinger er hos oss nå. De fleste

eiere. I Kina har COSL hele verdikjeden blant annet seismikk, boring, brønntje-

COSL Drilling Europe AS drives fra Forus,

er plassert på boreriggene, mens tre

nester, forskning og utvikling til produk-

og har i tillegg kontor i Singapore som

lærlinger er på boligriggene som motor-

sjon og har rundt 20.000 ansatte.

operer selskapets Jack up rigger, i tillegg

menn. I tillegg har vi 12 trainees innen

Da blir kanskje COSL i Norge en liten bit?

er det etablert et stort lager og basekon-

subsea/undervannsoperasjoner

- Ja, men vi er en viktig bit, både strate-

tor på Mongstad.

Selskapet har også gitt Stavanger Offshore Tekniske Skole en treningssimu-

gisk og finansielt for våre eiere i et spennende og nytt marked

Ansatte er en ressurs

lator som skolen kan bruke i undervis-

Hva var det som fikk Kina til å kaste sine

Selskapet startet med 3 grundere i 2005,

ningsøyemed samt vi får lært opp vårt

øyne på COSL?

og i dag er de oppe i rundt 860.

borepersonell på utstyr som er identisk

- Først og fremst kompetansen som var

Det er en voldsom vekst?

med det vi har om bord på våre borerigger.

17


Har dere kvinnelige lærlinger?

masse på 16.000 må en kunne slå fast at

- For miljøet er det bra at våre ansatte

- Vi har noen få, men vi skulle gjerne

COSL er et attraktivt selskap.

har forskjellig bakgrunn.

hatt flere for det bidrar til miljøet om

Da selskapet startet opp i 2005 var de

bord både i jobb og på fritid.

avhengige av å skaffe seg personell med

Riggbygging i Kina

Så oppfordringen er å få jenter til å søke?

erfaring. Det ble derfor i starten rekruttert

Da selskapet valgte å la kineserne bygge

- Ja, vi vil svært gjerne ha flere kvinne-

mange med lang erfaring både innenfor

riggen for dem, ble de møtt med stor

lige søkere.

vår bransje, men vi har også rekruttert

skepsis i miljøet. Den riggen vil aldri bli

Det er generelt stor interesse for selska-

personell fra andre næringer, eksempel-

ferdig, sa folk, men der tok de grundig

pet i arbeidsmarkedet. Med en søker-

vis rederier og annen mekanisk industri.

feil. Vi fikk levert riggene etter hvert

18


i henhold til plan, og riggene er svert

og tilgang til alle slags fasiliteter slik at

effektive og er blant de fremste på

mannskapet trivest og har det bra Ifm

norsk sektor.

seilas fra Kina til Norge, går riggene for

Under hele byggeperiodene har vi hatt

egen maskin og gjør en fart i snitt på ni

en relativ stor organisasjon til å følge

knop, og det er populært å bli med på

opp byggingen slik at vi fikk levert rig-

den lange reisen. Vi bytter mannskap

gene ihht krav og spesifikasjoner.

flere ganger avhengig av hvor vi hadde

Sammen med kineserne hvor vi lærer

stopp. Dette gjorde vi for at flest mulig

av hverandre med gjensidig respekt og

skal få gjøre seg kjent og få opplæring

ydmykhet er samarbeidet mellom Norge

om bord på riggen.

og Kina svært bra, og vi må si at vi er veldig godt fornøyd med våre eiere.

Godt selskap å jobbe i

Hvor mange personer snakker vi om som

Osvald Borgen har inntrykk av at folk

følger byggingen i Kina?

trives i COSL.

- Vi har pt ca 40 mann fra flere nasjo-

- Tilbakemeldingene forteller oss at

naliteter som følger byggingen. Det

våre ansatte syns COSL er et godt sel-

foregår i havnebyen Yantai som ligger

skap å jobbe i. Kjerneverdiene våre er

en times flytur fra Beijing. Det bor ca. 6

«ærlighet, samarbeid og motivasjon»,

millioner mennesker i byen og området

og det strekker vi oss etter, hele tida.

rundt, så dette er ikke noen småby. Flere

Vi får også tilbakemeldinger fra kunder

av våre ansatte har fulgt byggingen av

og forretningsforbindelser som registre-

alle våre rigger siden starten i 2007.

rer at det er et godt miljø både på land og om bord på våre rigger

Made in Norway – made in China…

- Miljøet bygger på respekt for hver-

Selve riggen, boremodulen, er bygd i

andre, og den enkeltes kompetanse, og

Grimstad.

det er noe av det som også gjenspeiles

- Vi har underleverandører med lang

i samarbeidet og forholdet til fagfore-

erfaring og høy teknisk kompetanse,

ningene på huset. Arbeidstakermedvirk-

som Kongsberg, Simens, NOV og Wart-

ning blir et nøkkelord, slår Borgen fast.

sila for å nevne noen. Dette sikrer at riggen er bygget med det beste vi har av norsk industrikompetanse. Komfort om bord er veldig bra, alle har hver sin lugar

19


Varsel om godkjent gruppesøksmål om pensjonsgrunnlag på NR-området - Frist for utmelding SAFE og Industri Energi har reist gruppesøks-

Transocean Offshore (North Sea) Ltd.

bedrifter med lønns- og arbeidsvilkår

mål mot 19 bedrifter på NR-området med

Island Offshore Crewing AS

nedfelt i overenskomster mellom

krav om at nattillegget skal inngå i pensjons-

Island Offshore Subsea Crewing AS

Norges Rederiforbund og LO/Industri

grunnlaget. Søksmålet reises på vegne av

Energi og YS/SAFE og som er omfattet

Innledning

av kollektive tjenestepensjonsavtaler

For arbeidstakere i ovennevnte bedrifter

og NRT-ordningen ihht. bilag 4 i over-

Gruppen etableres ved at alle berørte per-

organisert i Industri Energi og SAFE med

enskomstene»

soner i utgangspunktet deltar i søksmålet

lønns- og arbeidsvilkår nedfelt i overens-

3. Som grupperepresentant oppnevnes

dersom man ikke skriftlig melder fra om

komst mellom Norges Rederiforbund og

at man ikke ønsker å delta. Fristen for

LO/Industri Energi og Norges Rederifor-

4. Industri Energi og SAFE tilkjennes hver

å gjøre dette er mandag 3.2.2014. De som

bund og YS/SAFE – flyteriggavtalene - har

sakskostnadene med kr. 3.500,-.

velger å ikke delta vil i utgangspunktet

arbeidstakersiden krevd at tariffert

Oppfyllelsesfristen er 2 – to – uker fra

ikke være omfattet av økte pensjonsret-

nattillegg skal inngå i pensjonsgrunnlaget

forkynnelsen av kjennelsen.»

tigheter, dersom forbundene vinner fram

i kollektive tjenestepensjonsordninger.

ansatte og pensjonister i 19 bedrifter.

i søksmålet. Skulle saken tapes, og saks-

fagforbundet Industri Energi.

Bedriftene på saksøktesiden anket kjen-

omkostninger eventuelt idømmes, vil

Industri Energi tok ut stevning den

nelsen til Gulating lagmannsrett. Gulating

disse bli dekket av forbundene.

30.11.2011 der det ble reist gruppesøks-

lagmannsrett forkastet anken ved kjen-

mål. SAFE sluttet seg til søksmålet den

nelse av 23.09.2013. Denne avgjørelsen er

Denne saken gjelder:

20.04.2012. Gruppesøksmålet omfatter

nå rettskraftig og søksmålet skal opp til

• Ansatte og tidligere ansatte i bedriftene

inntil 7.500 arbeidstakere i 19 bedrifter,

behandling i de alminnelige domstoler

nevnt under

slik som nærmere beskrevet i rammen for

som gruppesøksmål.

• Klubbene i Industri Energi og SAFE`s

gruppesøksmålet. Stavanger tingrett avsa

medlemmer i følgende bedrifter:

kjennelse den 04.07.2012 der gruppesøks-

Hva innebærer gruppesøksmål?

målet ble avvist. Industri Energi og SAFE

Gruppesøksmål er et søksmål som føres

Maersk Drilling Norge AS

anket avgjørelsen til Gulating lagmansrett

av en gruppe på samme eller vesentlig

Saipem S.P.A

som den 05.11.2012 opphevet Stavanger

likt faktisk og rettslig grunnlag. Gruppen

Saipem Drilling Norway AS

tingretts kjennelse. Ved den fornyede

i gruppesøksmålet utgjøres av ansatte

Knutsen Offshore AS

behandlingen for Stavanger tingrett vant

innen tariffområdet som er medlem

Transocean Offshore Norway Services AS

Industri Energi og SAFE fram med kravet

i Industri Energi og SAFE. Hver enkelt

Dolphin Drilling AS

om at saken skulle behandles som gruppe-

arbeidstaker som saken omfatter er gruppe-

Norsk Offshore Catering AS

søksmål etter avmeldingsalternativet.

medlem. En rettskraftig dom i hovedsaken

Ocean Rig North Sea AS

Stavanger tingrett avsa kjennelse

vil kunne gi både rettigheter og plikter

Odfjell Drilling Management AS

16.05.2013 med følgende slutning:

direkte for hvert enkelt gruppemedlem.

OSM Offshore AS

«1. Sak 13-042426TVI-STAV fremmes som

De enkelte gruppemedlemmene er bundet

North Atlantic Crew AS

til avgjørelsen i gruppesøksmålet. Dette

Archer AS

2. Rammen for krav som omfattes av

innebærer at det enkelte medlem eksem-

Sodexo Mobile Units AS

gruppesøksmålet er:

pelvis ikke på et senere tidspunkt kan reise

Songa Services AS

«De rettssubjekter som fra 28.11.2008

ny sak om nattillegg dersom han/hun ikke

Stena Drilling AS

arbeider eller har arbeidet i de saksøkte

skulle være enige i domsresultatet.

20 Deep Sea Management AS

gruppesøksmål etter tvisteloven § 35-7.


Gruppesøksmål blir fremmet som utmel-

jfr. tvl. § 35-9. Gruppens rettigheter og

Av hensyn til foreldelsesreglene er rammen

dingssøksmål

plikter i gruppesøksmålet ivaretas av grup-

begrenset bakover i tid til 28.11.2008.

Gruppesøksmål etter utmeldingsalterna-

perepresentanten, herunder forsvarlig

Saken gjelder både de som har arbeidet og

tivet betyr at en ikke krever at samtlige

orientering om gruppesøksmålet. Det er

fortsatt arbeider i bedriftene og på tariff-

gruppemedlemmer skal registreres i et

i saken etablert et tett og godt samarbeid

området saken gjelder.

eget grupperegister. Det innebærer at

mellom Industri Energi og SAFE som har

samtlige gruppemedlemmer som hoved-

felles interesser.

Frist for utmelding av gruppesøksmålet

regel er med i gruppesøksmålet, med

Gruppemedlemmenes interesser ivaretas

Dersom en ikke ønsker å være omfattet av

mindre en reserverer seg skriftlig.

i praksis av følgende kontaktpersoner:

gruppesøksmålet er det adgang til å melde

Hva er konsekvensene av å tre ut som

Prosessfullmektiger:

gruppemedlem?

- advokat Alexander Lindboe (Industri

Dersom et gruppemedlem skriftlig velger

Energi), advokat (H) Bent Endresen (SAFE)

-Navn

å tre ut av gruppesøksmålet betyr det at

og advokat Elisabeth Bjelland (SAFE)

-Bedrift

dommen i utgangspunktet ikke vil få be-

Forbundenes kontaktpersoner:

-Hvilket forbund en er medlem i

tydning for vedkommende, enten den vin-

Gro Losvik (Industri Energi) og Roy

nes eller tapes. Dersom saksøkerne skulle

Aleksandersen (SAFE).

Melding om utmelding sendes til:

punktet hverken kunne kreve at nattilleg-

Grupperepresentantens fullmakt til

1) Industri Energi

get skal inngå i pensjonsgrunnlaget eller

å inngå forlik

v/Gro Losvik

gjøre krav gjeldende overfor den aktuelle

Saken skal nå berammes for behandling

E-post: gro.losvik@industrienergi.no

saksøkte bedriften. På den annen side står

i Stavanger tingrett.

de som ikke er omfattet av gruppesøksmål

Det gjøres oppmerksom på at Industri

Kongsgt. 52

fritt til å ivareta sine rettslige interesser

Energi har fullmakt til å inngå forlik i saken

4005 Stavanger

på den måten som vedkommende måtte

som binder alle gruppemedlemmene.

finne best for seg.

Spørsmål om evt. forlik vil bli avgjort i sam-

2) SAFE

arbeid med SAFE. Prosessfullmektigene

v/Roy Aleksandersen

Hva med sakskostnader?

har og generelle bestemmelser i prosess-

E-post: roy.aleksandersen@safe.no

Utgangspunktet er at gruppemedlemmene

fullmaktene om i tillegg til å ta rettslige

blir ansvarlige for eventuelle idømte saks-

skritt, kunne forhandle om forlik.

seg ut. Meldingen skal være skriftlig og inneholde:

vinne saken, vil vedkommende i utgangs-

som Industri Energi og SAFE innebærer

Pb. 145 Sentrum 4001 Stavanger

kostnader. Medlemskap i fagforeninger Rammen for gruppesøksmålet

dekning av kostander til juridisk bistand

Rammen for hvilke krav som inngår i gruppe-

Fristen for utmelding av gruppesøksmålet

som er godkjent av eller initiert av fagfore-

søksmålet er definert på følgende måte:

settes til mandag 03.02.2014

ningene. Gruppemedlemmene vil ikke ha eller få noen kostander knyttet til saken

«De rettssubjekter som fra 28.11.2008 arbeider

da disse dekkes gjennom medlemskap

eller har arbeidet i de saksøkte bedrifter med

i Industri Energi og SAFE.

lønns- og arbeidsvilkår nedfelt i overenskomster mellom Norges Rederiforbund og LO/

Grupperepresentant

Industri Energi og YS/SAFE og som er omfattet

Retten har formelt oppnevnt fagforbundet

av kollektive tjenestepensjonsavtaler og NRT-

Industri Energi som grupperepresentant,

ordningen ihht. bilag 4 i overenskomstene»

21


Oljearbeidere som gjør «rare ting» på fritida

Kystens Røros er i Sogndalstrand Tekst og foto: Mette Møllerop

Kombinasjonen oljeboring og restaurering av gamle trehus er kanskje ikke det man forventer flest treff på, når man leter etter oljearbeidere som gjør rare ting på fritida. Men som kjent, har man med denne yrkesgruppen å gjøre, må man aldri la seg forbause. For en som har vært i Smedvig/Archer

en god del støtte, og det trengtes, for

som borer siden 1984, var det ikke gitt

det var ingen liten jobb de tok fatt på.

at fritida, familien og privatøkonomien

- Dette er et eventyr, og alle eventyr

skulle investeres i et kulturhotell i Sogn-

ender godt til slutt. Det gjør dette even-

dalstrand. Det var tilfeldigheter som

tyret og, sier Jan Oddvar skråsikkert.

fikk oss inn på denne veien, forteller Jan

Jan Oddvar og kona Eli Laupstad Omdal

Oddvar Omdal.

er glad for støtten de har fått fra venner

- Familien ferierte i en liten fransk by

og kjente.

på midten av nittitallet, og vi ble begeis-

- Det er en god støtte, og det kan man

tret for alle de små familiedrevne kafe-

også ta med ut i arbeidslivet og lære av.

ene som serverte enkle retter. Da vi kom

Vi jobber sammen for å gjøre oss sterke

hjem, kom ideen om å gjøre som våre

sammen. Det er et viktig prinsipp og en

dalstrand ble et isolert lite sted ute ved

franske «venner».

god leveregel.

kysten. Likevel tenkte vi altså at det var mulig å gjøre noe med stedet, å løfte det

Resultatet i første omgang ble en liten sommerkafe i Sogndalstrand som ser-

Skredderens hus var det første prosjektet

ut av den bakevja det var blitt liggende i.

verte is, brus og kaffe. I 1994 fredet Riks-

Etter andre verdenskrig flyttet skredde-

Skredderhuset ble pusset opp og sto

antikvaren den lille bygda, og planene

ren i Sogndalstrand til Hauge i Dalane.

fram som Skredderhuset Pensjonat med

om å pusse opp de idylliske, men tem-

Skredderhuset ble stående tomt, og Jan

fire rom.

melig forfalne små husene, ble lagt.

Oddvar og Eli kjøpte det som sitt første

Sogndalstrand er for øvrig det eneste

restaureringsprosjekt.

Så kom Kommunehuset

tettstedet i Norge hvor både trehus-

- Vi så at huset hadde potensial, og

Kommunehuset kom på oppussings-

bebyggelsen fra 1700- og 1800-tallet

fikk overta det for 230 000 kroner. På det

planen som prosjekt nummer to.

og kulturlandskapet som ligger rundt

tidspunktet var Sogndalstrand en fra-

- Egentlig skulle Kommunehuset som

området, er fredet. Stedet var tidligere

flyttingsbygd. Den kom i bakevja da det

fikk sju små leiligheter, leies ut til tyske

ladested og egen kommune fram til 1944

meste av infrastrukturen ble lagt uten-

turister. Det ble det ikke noe av. Både

da det ble slått sammen med Sokndal

for kommunen. Den gamle havna som

disse rommene og de nye som kom til

kommune. Da familien Omdal kom inn

tidligere var stor nok for seilskip, hadde

etter hvert, tilbys alle gjester som ønsker

i bildet, var ikke stedet mye å rope hurra

ikke kapasitet til å ta imot dagens store

å besøke vår vakre landsdel, og bedrifter

for. Likevel har de hele tida hatt stor tro

båter. Jernbanen ble lagt inne i landet,

som har møter, seminarer, konferanser

på prosjektet sitt. Heldigvis har de også

det samme gjorde hovedveiene. Sogn-

og liknende. Vi har per i dag i underkant

22


av 30 rom fordelt på åtte hus, alle bevart

av den generelle velstandsøkningen

med sin egenart i behold, og pusset opp

som kom til Norge på 80-90-tallet.

i tråd med Riksantikvarens krav til ver-

På eiersiden i dag er verdien av de fore-

nede hus. Åtte hus eier vi selv. I tillegg

løpige åtte bygningene fordelt med en

disponerer vi tre hus, og vi holder på

halvdel på hver av ektefellene. Den nye

å restaurere to til, hvor planen er at vi

generasjonen er imidlertid på vei inn.

skal bo i ett av dem.

- Barna våre er allerede i sving her

For tida bor familien i Hauge i Dalane,

nede, og de er også på vei inn som med-

men de ønsker å bo i Sogndalstrand,

eiere. Dette er jo et ideelt prosjekt hvor

i nær kontakt med livsverket sitt.

idealismen er større enn fortjenesten,

- Vi er nok entreprenører, både kona

så et «fett» liv blir det ikke. Det er de

og jeg. Vi liker å skape noe som både

også innforstått med.

har verdi i seg selv, og som har verdi for

Det har vært magre år, forstår jeg?

stedet og omgivelsene her. Jeg må for-

- Ja, alt det vi har eid og tjent er blitt

resten nevne at kona er litt av et fyrver-

puttet inn i prosjektet. Det har ikke vært

keri med et enormt overskudd og mye

rom for luksus, og det har blitt mange

kreativitet. Hun er en fantastisk bidrags-

skiver med syltetøy, men det har ingen

yter, og heldigvis har datteren vår arvet

vondt av.

morens egenskaper.

Hva med offentlig støtte?

Restauranten er nok et eksempel på

- Vi har hatt rimelige lån fra Innovasjon

skapertrangen til ekteparet Jan Oddvar

Norge og litt etablererstøtte, men det er

og Eli. Opprinnelig huset lokalene det

ikke store beløp vi snakker om. Driften

gamle bakeriet, i dag framstår det med

er basert på egen innsats gjennom alle

et topp moderne kjøkken, men med

disse årene.

husets opprinnelige sjel i behold.

Du nevnte støtte fra venner og kjente. Innebærer det fysisk arbeidsinnsats

Kystens Røros

også?

Jan Oddvar og Eli har fått ros av Riks-

- Nei, kun moralsk støtte. Vi driver pro-

antikvar Jørn Holm for arbeidet som er

fesjonelt, og baserer oss ikke på dug-

gjort, og for at stedet er blitt et levende

nadsarbeid.

sted som er i daglig bruk.

Sogndalstrandprosjektet ble satt i gang

- «Bruk er det beste vern», sa Holm

i 1994. Det betyr at 20 års arbeidsinnsats

Store kunder er avgjørende for å lykkes

blant annet.

nå er lagt ned i restaurering og drift.

Bedrifter som bruker stedet til kurs,

Men ikke alle er enige med ham?

Kanskje blir det storslått feiring av

seminarer og konferanser er viktige, ja

- Nei, enkelte kulturvernere syns det

20-års jubileum til neste år?

kanskje avgjørende for at stedet skal

er blitt for fint her. Vi liker at det er fint

- Det har jeg knapt nok tenkt på. Årene

bære seg økonomisk. Oljeselskapene er

rundt oss, og det samme gjør den van-

har gått så fort. Vi får se om vi gjør noe

gode bidragsytere her.

lige kvinne og mann. At stedet nå bærer

spesielt ut av en slik milepæl.

- Statoil er uten tvil en stor kunde, det

preg av mer velstand, er jo også en del

23

samme er Shell.


Statoil kom, så og ble sjarmert, kan man

illustreres ved den daglige turen til

vel si?

kjøpmannen.

- Ja, de kom ned, smakte på kaffen, så

- I 1994 reiste vi til Johs Johnsen på Fo-

på rommene og bestilte konferanse-

rus for å hente råvarer. Han sa; støtt din

plass. De ble begeistret for stedet og

lokale Rimi-butikk. Der får du frisk frukt

det tilbudet vi har nå, og i dag lever vi

og grønnsaker hver dag. I dag er det

hovedsakelig av besøkende fra Nord-

Kiwi. Nå handler vi det vi trenger hver

Jæren og oljeindustrien.

dag, vi kjøper ikke mat i stort. Vi sparer bensin, og vi kaster ikke mat.

God mat

Kulturhotellet vil gjerne være et miljøfyr-

Tre kokker og en kokkelærling sørger for

tårn, og det viser de i praksis på flere måter.

god mat til gjestene. 13 årsverk sikrer

- Miljøvennlig drift er viktig for oss. Vi

service og et hyggelig opphold. God mat

er heldige og får både lam og kalv fra

er kanskje litt beskjedent uttalt. Kjøk-

nabogårdene her. Fisken kommer fra

kenet vant nemlig en pris for det beste

Egersund. Det er heller ikke langt unna.

kjøkkenet på Sør-Vestlandet i 2010. Ganefart, som konkurransen kalles, er

Låt alle blomar bløma

Vamp har vært her en rekke ganger, og

et samarbeid mellom Landbruks- og

Mottoet er en oppfordring familien lever

ikke minst er Tønes populær. Han er fra

matdepartementet, Innovasjon Norge

etter. Ikke bare har de Norges første kul-

distriktet, bor i Hauge i Dalane, og med

og Norges Bygdekvinnelag, og kårer det

turhotell i en virkelig kulturgate, men

tekstene sine treffer han sokndølingene

beste spisestedet langs vei og sjø.

de er pådrivere og medarrangører til en

midt i hjertet.

- Vi har et av Rogalands beste kjøk-

rekke kulturaktiviteter.

- Han har prioritert å besøke oss, blant

kener, slår Jan Oddvar fornøyd fast.

- Vi hadde Kjell Pahr Iversen som fore-

annet i forbindelse med julebordseson-

Kortreist mat er en del av konseptet,

dragsholder på hotellet. For et fullsatt

gen, og vi håper jo han fortsetter med

sammen med mattradisjoner fra distriktet.

lokale sto han her og malte, samtidig

det. Han er et stort trekkplaster!

Spesialitetene, hva er de?

spiste gjestene en fireretters middag.

Sogndalstrand Kulturhotell driver også

- Lam, kalv og fisk. Hjemmelaget mat!

Med hvite duker og lys var det det flott

konditori og landhandel som selger

Hvor kortreist maten faktisk er, kan

å se på og veldig god stemning.

lokale produkter. Galleri Rosengren er


Jan Oddvar Omdal og kona Eli Laupstad Omdal.

- Det har vært litt variabelt fiske i elva

- Ja, tur er kultur, og det her finner du

Sokno tidligere, men de siste ti årene

mange muligheter. Vi har en rekke flotte

har det vært et oppsving. Det ble satt

turløyper med forskjellig vanskelighets-

i gang et kalkingsprosjekt, og nå ligger

grad og lengde. Her inngår også sykkel-

fangsten på mellom to og tre tonn laks

turer, gjerne kombinert med båtfrakt en

og aure i året. Det er vi godt fornøyd med.

av veiene, nistekorg fylt med hotellets

Like i sjøkanten ligger Sogndalstrand

spesialiteter og turledere for de som

Amfi som ble innviet i mai 2001 av davæ-

ønsker det.

rende kulturminister Ellen Horn. Amfiet

Til slutt må vi vel nevne stedets spesielle

er bygget i naturstein og har plass til

geologi?

900 mennesker.

- Geologien i Sokndal er helt spesiell

- Her har vi hatt mange flotte konserter

med fjell som er over 900 millioner år

med tidligere nevnte Tønes, Vamp,

gamle. Denne typen fjell finnes kun

Morten Abel, Sissel Kyrkjebø, Madrugada,

her i Dalane, i Canada og på månen. De

for å nevne noen. Publikumsrekorden

geologiske prosessene har resultert i et

har Madrugada med 1 350 entusiastiske

spesielt og karakteristisk landskap. Det

regionens største galleri innenfor sam-

publikummere.

førte til at bergverksbedriften Titania

tidskunst. Galleriet driver også en su-

Strandaspelet har opparbeidet seg et

etablerte seg her. Vi har også fått Magma

venirbutikk. Sogndalstrand Havrafting

godt rykte. I dette historiske spelet,

Geopark som er verd å besøke.

tar besøkende med på turer med fart og

«Klokkene i Vammelsund», fortelles det

Som oljearbeider har du vel et hjerte for

spenning. MS Sjødis er en gammel ser-

om sterke kystkvinner, og handlingen

geologi?

tifisert fiskeskøyte som brukes til både

foregår under en blokade utenfor kys-

- Ja, og det har nok de fleste oljearbei-

turer og fisketurer.

ten, under Napoleonstiden i begynnel-

dere, og siden oljearbeidere har en

- Vi har også et flott Fiskerimuseum

sen på 1800-tallet.

arbeidstid som kan brukes til litt av

som startet opp på 1930-tallet. Museet

- Også dette er blitt en kulturtradisjon

hvert, kulturbesøk blant annet, er de

drives i dag av Dalane Folkemuseum.

som trekker mye folk, og det er et spel vi

hjertelig velkomne til kulturstedet

Hva med laks og aure? Dere har jo en

er stolte av.

Sogndalstrand. Jeg garanterer opplevel-

brukbar lakseelv?

Hvis tur er kultur, må det og nevnes?

ser som de ikke finner andre steder.

25


Vibrasjon finnes ikke. En krone på høykant velter ikke.

Jan Kristian Vasshus og Halvor Erikstein

Nå går det bra med MudCube! Tekst og foto: Mette Møllerop

MudCube seiler i medvind for tida. Stadig flere selskap skifter ut sine gamle «shakere» som skiller ut sand og stein fra boreslammet på riggene, og tar i bruk det innelukkede systemet MudCube som produseres av Jæren-bedriften Cubility. Nå selges MudCube over hele verden,

nærmest plutselig, og en av grunnene til

Hva med kapasitet på levering av MudCube?

forteller Jan Kristian Vasshus, oppfinne-

det, heter Maersk.

- Det går greit, vi har ikke noen flaske-

ren i Cubilty.

- Sannsynligvis «brøt vi igjennom» da

hals her.

- Vi har signert en rekke avtaler med

Maersk gikk ut med informasjon blant

Bedriften er i ferd med å lære opp flere

olje- og riggselskaper i Brasil, i Saudi Ara-

sine forbindelser om fordelene ved

medarbeidere som skal reise ut på rig-

bia, for å nevne noen, i tillegg til norske

å bruke vårt system. Da de gamle, tradi-

gene og veilede nye brukere der ute.

oljeselskap som Statoil, og selskap som

sjonelle «shakerne» ble skiftet ut, profit-

opererer i Norge.

terte arbeidsmiljøet kraftig på dette. Økonomien spiller jo også en rolle, og

Nå er det full produksjon

som system er dette absolutt regnings-

Industrien og arbeidsmarkedet på Jæren

svarende, sier Vasshus.

har fått et oppsving ettersom bedriften

Petroleumstilsynet, Ptil, har så langt jeg

bruker lokale krefter til å produsere for seg.

vet også anbefalt vårt system, legger

- Vi har industri med høy kompetanse

han til.

her hjemme, og de gjør en god jobb for

- Vi sendte en bekymringsmelding til

oss. Kvalitet går vi ikke på akkord med.

Ptil, forteller Halvor Erikstein, yrkes-

I tillegg liker vi å ha kontroll med pro-

hygieniker og organisasjonssekretær

duktene våre lokalt.

i SAFE. Vi ba om at teknologisprang på

Jæren er kjent for høyteknologiske

dette området måtte tas i bruk.

bedrifter og har levert kvalitetsutstyr

Hvorfor har man ikke gjort dette tid-

over hele verden. At Cubility blir en

ligere?

del av dette miljøet, er et pluss for Jær-

- Selskapene har sittet på gjerdet fordi

regionen.

de har vært usikre på om systemet virket.

Lang vei for å få gjennomslag

Fordelene

Cubilitys forsøk på å få oljeindustrien til

I tillegg til at støy og vibrasjon er elimi-

å skifte ut de gammeldagse «shakerne»

nert, er det ikke lenger damp og utslipp

med et stillegående og innelukket

fra boreslammet. Det blir heller ingen

slamrensingssystem, har stanget mot

«nedetid» på riggen.

veggen i lang tid. Det løsnet imidlertid


- For øyeblikket har vi fem stykker under opplæring. Hvor lang tid tar det å få ut utstyr og folk ut og på plass fra bestillingstidspunktet? - Vi regner rundt seks til åtte uker. Framtid for MudCube Både Maersk, Dong og Talisman har brukt systemet under boring av seks nye brønner, alle med godt resultat. Oljebasert avfall reduseres med 70 til 80

Gammel shaker

prosent. Det betyr i praksis at avfallet som sendes til land for å renses, reduseres. Ettersom dette er spesialavfall, er rensing kostbart, og en såpass kraftig reduksjon, merkes godt økonomisk. - Utstyret vil bety mye for hele industrien, ikke minst i nord hvor avstandene er lange og værforholdene spiller inn når avfall skal fraktes til land, sier Jan Kristian Vasshus. Lavfrekvent støy er veldig skadelig og det har ikke oljeindustrien tatt innover seg, legger Halvor Erikstein til. - Når man oppholdt seg i rom med de gamle «shakerne», virket det som man fikk hjertemassasje sammen med kvalme. Maersk Gigant som var den første riggen som fikk installert MudCube, har gjort alle nødvendige målinger av oljedamp, oljetåke, støy og vibrasjon. - For første gang oppfylles arbeidsmiljølovens krav til støy, vibrasjon og kjemisk eksponering. Jeg håper våre medlemmer i SAFE står opp for dette. Det betyr så uendelig mye for folks helse, sier Halvor Erikstein.

27


Juleglede på Mongstad Tekst og foto: Mette Møllerop

Av og til skjer ting med arbeidsplassen og i lokalsamfunnet som oppleves som årets julepresang. Slik kjennes det ut på Mongstad nå. Vi har fire veldig gode nyheter, forteller

aktiviteter på norsk sokkel, og har en

og transport på linje med de andre

Jan-Eirik Feste, klubbleder i SAFE på

produksjonshorisont forbi 2050.

gigantene på sokkelen med en ny, selv-

Mongstad.

I 2010 gjorde Lundin funn i lisens 501

stendig utbygging bestående av flere

- Den første gjelder Mongstad base,

(Avaldsnes), mens Statoil fulgte opp med

installasjoner.»

altså den som driver med forsyninger til

funn i lisens 265 (Aldous) i 2011. Det ble

og fra Statoil sine plattformer. Nå skal vi

bekreftet kommunikasjon mellom funnene

Varmekraftverk

kun ha to hovedforsyningsbaser.

i de to lisensene, og dermed er det ett

Statoil har kjøpt opp varmekraftverket

At det nå blir to hovedforsyningsbaser,

stort sammenhengende oljefunn som har

som det danske selskapet DONG Energy

er en konsekvens av sammenslåingen

fått navnet Johan Sverdrup. Johan Sver-

eide tidligere.

mellom Hydro og Statoil 1. oktober 2007.

drup ligger i en moden del av Nordsjøen.

I desember 2010 startet produksjonen av

Den gang hadde Statoil basen sin på

Et gigantfunn er gjort, avgrensinger

varmekraftverket. Den gang var dette pro-

Ågotnes, mens Hydro hadde Mongstad.

pågår, nå starter jobben med å utvikle

sjektet et samarbeid mellom DONG Energy

Nå skal antall baser reduseres til to, en

dette til produksjon. Vi bygger for frem-

og Statoil, og avtalen sa at DONG Energy

i Dusavik og altså basen på Mongstad.

tiden og sikrer de rette løsningene.

skulle bygge, drive og eie kraftverket.

- Det gledelige er at basene skal utvi-

Startpunktet er å sikre grunnlaget for

Nå er det altså overtatt fullt og helt

des, sier Feste. Det har for så vidt ikke

en utbygging. Johan Sverdrup-feltet vil

av Statoil, sier Feste, og forteller at de

noe med Statoil Mongstad å gjøre, det

bli et nytt knutepunkt for prosessering

ansatte på Mongstad er glade for det.

dreier seg om sokkelen, men utvidelser kan bety flere aktiviteter og mer omfattende aktivitet i lokalsamfunnet rundt Mongstad og basen. Vi har også et håp om at det vil bli en utbedring av hovedveien der oppe som en konsekvens av blant annet dette. Derfor er det gledelig for oss som arbeider og bor her oppe. Johan Sverdrup Den andre gode nyheten gjelder ilandføring fra Johan Sverdrup-feltet med utvidelse av terminalen på Mongstad. I omtalen av Johan Sverdrup skriver Statoil blant annet: «Johan Sverdrup er summen av 40 år med utvikling og


Olje fra Johan Sverdrup-feltet ilandføres på Mongstad.

Jan-Eirik Feste

- Det er også med på å sikre gode

Mongstad som industristed», sier

eierandel på 21 prosent i Mongstad-

arbeidsplasser for oss.

Statoil i omtalen av varmekraftverket.

raffineriet. Til gjengjeld har Statoil solgt

«Kraftvarmeverket som skal forsyne

Utnyttelsen av kapasiteten til kraftvar-

sine 10 prosent i Pernis-raffineriet

raffineriet på Mongstad med elektrisitet

meverket vil i stor grad bli styrt av ener-

i Nederland.

og varme, skal også, etter avtale med

gibehovet til raffineriet og eventuelle

- I kapasitet er dette likt, sier Feste. Nå

eierne i Troll-lisensen, forsyne Troll A-

nye anlegg rundt raffineriet. Kraftvar-

eier Statoil hundre prosent i Mongstad,

plattformen og gassbehandlingsanleg-

meverket er bygget for framtiden, noe

og det gir oss jo full råderett over anleg-

get på Kollsnes med elektrisitet.

som betyr at kapasiteten til anlegget

get. Det er en stor fordel for oss.

Hovedideen bak Energiverk Mongstad

ikke vil være fult utnyttet de første

Det ble mange gode nyheter før jul?

er å styrke og bevare Mongstad-raffine-

driftsårene.

- Ja, og det er godt å kunne melde fra om de hyggelige sakene og. Vi har hatt

riets posisjon som en kostnadseffektiv leverandør av raffinerte petroleums-

Hundre prosent eierandel i Pernis

mange av den motsatte kategorien i det

produkter, og videreutvikle en robust

Den siste gode nyheten nå før jul, er

siste året. Og så passer det bra at det

og langsiktig konkurranseposisjon for

oppkjøpet Statoil har gjort av Shells

kom nå i desember.

KNALL START

Markedets mest knallmagiske innboforsikring! Det behøver ikke bli så veldig dyrt å etablere seg. Som SAFE-medlem kan du kjøpe YS Innbo som er markedets kanskje aller rimeligste og beste innboforsikring. Denne inkluderer også ID-tyverisikring. YS Innbo koster kun fra kr 44 per måned.

29

Bestill YS Innbo enkelt på 03100 og les mer på gjensidige.no/ysknallstart


Uredd, kunnskapsrik og kampvillig Tekst: Mette Møllerop. Foto: Mette Møllerop/Øyvind Krovik/privat

Beskrivelsen av Øyvind Krovik, grunnleggeren av Ekofiskkomiteen, er det klubbleder i ESS, Oddleiv Tønnessen som gir. Den deles av de som opplevde Krovik da han sto i spissen for å bygge opp en tøff fagforening i Nordsjøen. Det lå ikke akkurat opp i dagen at Unge

erfaring i baklommen startet unge Krovik

terte du på å utføre arbeid som ble opp-

Høyre-politikeren Krovik skulle bli en av

arbeidet med å få Arbeidervernloven ut

fattet som risikabelt, kunne du i verste

de tøffeste tillitsvalgte i Nordsjøen. Det

i Nordsjøen, og det sto definitivt ikke på

fall bli sendt i land.

ble han imidlertid.

dagsordenen til Høyre.

Det var ikke stor forskjell på norske og amerikanske formenn. Amerikanerne

Øyvind Krovik er 50-modell, og dagen Sjømannsavtaler et blindspor

var kjent for å ha en røff arbeidskultur,

I underkant av 40 år tidligere ,somme-

Da Øyvind begynte på Ekofisk for Phillips,

men flere av de norske var ikke et hår

ren 1974, fikk han jobb på Ekofisk som

fantes det ingen virkelig fagforening

bedre. Enkelte var mer amerikanske enn

roustaboat, i dag brukes den norske

der ute.

amerikanerne selv.

betegnelsen dekksarbeider.

- Egil Berle som jobbet i safety på

- Arbeidsstilen deres var nok ganske

Yrkesfaglig kom han fra gamle «teknik-

Ekofisk, hadde sammen med noen andre

likt fordelt mellom nordmenn og ameri-

ken», tilsvarende Ingeniørhøgskolen,

valgte ansatte i Phillips laget en avtale

kanere, og det fantes greie formenn

med elektrikerutdannelse i sterkstrøm

med Phillips. Han representerte ingen

i begge gruppene.

og svakstrøm. Etter endt militærtje-

fagforening, det lignet mer på en skole-

Utradisjonelle arbeidsmetoder og måter å

neste trengte han jobb og lette etter

klasse hvor alle var med å velge tillits-

innrette seg på, var det mange eksempler på.

passende ingeniørjobber.

valgte til å representere seg. Egil Berle

- Phillips sine drillingsupervisere ville

- De var det ikke mange av, og da det

ble valgt som leder. Valgene ble gjort på

ikke bo i boligkvarteret. De laget seg

ble lyst ut ledig jobb på Ekofisk, søkte

Phillips julebord. De hadde ingen med-

en liten hytte med seng og nødvendig

jeg den, og fikk jobben. Etter et halvt års

lemmer og ingen kontingent. Phillips

utstyr som sto ute ved siden av boredek-

tid som en slags hjelpearbeider for elek-

ville ha noen å forholde seg til overfor

ket. Der bodde de mens de var på platt-

trikerne, ble jeg godkjent elektriker selv.

de norske ansatte og Phillips.

formen. Ganske spesielt…

Organisasjonserfaringen hadde han fra

Phillips brukte navnet, Phillips Petro-

Arbeidstid og skift var blitt et tema da

elevrådsorganisasjonen på skolen, som

leum Norway Offshore Employee Com-

Øyvind kom ut på feltet. Mange mente

formann i Haugesund Unge Høyre og

mittee, på de tillitsvalgte.

at en arbeidet for mange timer i året. Og

Rogaland Unge Høyre.

Det var mye som manglet av det vi

mange mente at en burde ha sjømanns-

- Jeg gikk på Høyreskolen på Reistad

i dag regner som en selvfølge av avtaler,

skatt. Tidligere hadde de også hatt sju

i Drammen og hadde blant annet Kåre

regelverk, prosedyrer og sikkerhetskultur.

dager på, sju dager av, nå var dette en-

Willoch som lærer. Det var vel ikke ak-

Det meste gikk på erfaring og den kunn-

dret til åtte dager på, åtte av.

kurat fagforeningsaktivist de regnet

skapen du selv hadde skaffet deg i for-

med at jeg skulle bli, den gangen.

bindelse med arbeidet der ute.

Da jeg kom, hadde vi akkurat begynt

Men med brystet fram og organisasjons-

Formennene styrte arbeidet, og protes-

med åtte på og åtte av. Denne skiftord-

da SAFE var på besøk, fylte han 63 år.

30


ningen gikk året rundt, men på som-

formann. Det ble valgt et styre, innført

meren hoppet vi over en periode for

kontingent og det lange navnet Phillips

å få sommerferie på 24 dager. Sjømanns-

petroleum offshore employe Committee

skatten oppfattet jeg som et blindspor,

ble forenklet og fornorsket til Ekofiskko-

selv om det fristet med lavere skatt. Vi

miteen. Det ble valt tillitsmenn på alle

var ikke sjøfolk men industriarbeidere

plattformene og i de enkelte faggrup-

som arbeidet på faste installasjoner

pene på komplekset. Det var stor mot-

i havet. Jeg mente vi burde kjempe for

stand i ledelsen mot det som skjedde.

å gjennomføre arbeidervernloven på

Flere ganger ble jeg utsatt for tiltak for

landoffshore på de faste installasjonene.

å stoppe meg. Når fagforeningen Eko-

Dette ville medføre lavere arbeidstid

fiskkomiteen var etablert ble det satt

i løpet av året , bedre rettsvern og sik-

fram krav om forhandlinger med Phil-

kerhet gjennom verneombudsystemet.

lipsledelsen.

Dette valget har historisk sett vært ett

- Vi manglet jo fagforeningserfaring.

av de viktigste valg for ansatte på de

I tillegg fikk de motbør i Rogalands Avis for en fagforening som kunne opptre

som skrev kritiske artikler om Høyre-

selvstendig overfor Phillips.

mannen som var blitt fagforeningsleder.

På de flyttbare riggene gjaldt Sjømanns-

- Han mente at jeg og mange andre,

Det siste var for så vidt bare å overse, men

loven. Sjøfartsdirektoratet var inne på

inkludert han selv, var motstandere til

når det gjaldt oppstart og drift av en

disse riggene, men direktoratet ble også

Sjømannsforbundet, men vi hadde ingen

fagforening og forsøk på innføring av

brukt på de faste installasjonene hvor

alternativer. Jeg sa til han at jeg ville

Arbeidervernloven, forsto jeg at vi trengte

de blant annet hadde ansvar for bolig-

prøve å omdanne dagens tillitsmanns-

hjelp. Jeg ba om råd hos Rogaland Høyre.

kvarterene og redningsutstyret.

ordning til en fagforening. Hvis jeg

Der ble jeg anbefalt å bruke advokat

- Sjømannsforbundet som lå under LO,

gjorde det, sa han, så skulle han skaffe

Tormod Våland som juridisk hjelp.

ville at Sjømannsloven skulle innføres

meg støtte.

Våland syntes det var spennende både

også på de faste riggene. Vi var ikke

Jeg gikk til Egil Berle og luftet dette for

med fagforening og Arbeidervernlov.

enige i det. Samtidig hadde nesten halv-

ham. Han syns det var fint om jeg ville

Han satte seg godt inn i problemstil-

parten av folkene ute hos oss skrevet

overta. Han var egentlig glad for å slippe

lingene og ble en nyttig mann for den

under på at de ville inn i Sjømannsfor-

ansvaret, og dessuten var han ikke en av

ferske foreningen i denne fasen.

bundet fordi vi trengte en fagforening

gutta på golvet heller. Ettersom det ikke

som var uavhengig av Phillips.

var noen medlemmer å overta, satte jeg

Oljedirektoratet kom på banen

faste installasjonene.

31

bare i gang med valg. Listen med halv-

- Positivt for oss, kom også Oljedirekto-

Den første lille komiteen

parten av underskriverne som ville ha

ratet, OD, på banen.

Øyvind ble sittende å prate med en eldre

Sjømannsloven innført, ble lagt til side

OD ble opprettet i 1972, og brukte et

kar, en operatøransatt, ute på FTP platt-

inntil videre for å se om mitt valgopp-

par år på å etablere seg ordentlig. Selv

formen. Temaet var at mange ville inn

legg fikk noen respons.

om Sjøfarsdirektoratet fortsatt også

i Sjømannsforbundet, og fryktet at vi

I 1975 ble det en fagforening med

var på de faste installasjonene, ønsket

kunne få sjømannslovene istedenfor

medlemskap. Siden Øyvind var initia-

OD å komme inn som ansvarlig på dette

Arbeidervernloven. Vi hadde og behov

tivtaker, ble han naturlig nok valgt som

området.


Åpning av første gass i rør i Emden.

- Jeg kontaktet avdelingssjef Dag

telet om verneombud og arbeidstids-

da måtte jeg være klar for elektrikerjobben.

Meyer-Hansen i OD, han døde for øvrig

bestemmelser i oljeindustrien. Deretter

I arbeidstiden var alt fagforeningsarbeid

så altfor tidlig, og han var den mannen

tok de for seg kapittel for kapittel

forbudt. Selv om han holdt denne avtalen,

vi forholdt oss til. Magne Ognedal over-

i Arbeidervernloven, og når det var gjort,

forhindret det ikke at han støtt og stadig

tok senere hans rolle i OD. Meyer-Hansen

kom OD inn og gjorde hele loven gjel-

ble kalt inn på teppet. Ved en anledning

ønsket at OD skulle ha all kontroll på de

dende på de faste installasjonene via

fikk han en skriftlig evaluering av en for-

faste riggene. Vi ønsket for vår del å få

kongelig resolusjon.

mann, en amerikaner. Evalueringen var

slått fast at vi var ansatt i en industri-

- Det var en viktig seier for oljearbei-

så dårlig at hele jobben sto på spill.

bedrift, vi var ikke sjømenn og ønsket

derne å få innført den loven som utvil-

- Jeg spurte ham hvordan han kunne

Arbeidervernloven innført.

somt var best for oss.

skrive dette når han ikke en gang kjente

- Kampen om sjømannsskatt lå fortsatt

Stå på - hold hodet kaldt

intendenten og forlangte kopi av eva-

og «vaket». Det samme gjorde Sjømanns-

Det kunne nok gjerne vært et motto for

lueringen. Jeg ga beskjed om at dette

loven kontra Arbeidervernloven.

arbeidet Øyvind Krovik gjorde. Tidvis var

kunne ende med rettssak. Den neste

På den tid gjaldt Arbeidervernloven bare

det mye rabalder og trusler om både det

superintendenten som kom ut, ordnet

på land. Det viste seg at OD også ønsket

ene og det andre.

opp og laget et nytt evalueringsskjema

å gjøre Arbeidervernloven gjeldende på

Vanskeligheter med å drive fagfore-

som ga meg lønnsøkning. Bråk ble det

de faste installasjonene.

ningsarbeid var dagligdags, så lenge alt

av det og, men det ordnet seg.

- Vi merket at det var en form for kon-

skulle foregå på fritida, og han måtte

kurranse mellom Oljedirektoratet og

besøke forskjellige plattformer.

Sovepose på kontoret

Sjøfartsdirektoratet, og for oss var val-

- Jeg fikk ikke bli med i helikopteret,

Arbeidsforholdene og kontorfasilitetene

get om hvem «vi ville holde med», lett.

men måtte følge supplybåtene. Jeg ble

på land var ikke optimale. Når Øyvind

Vi fikk en alliert i OD.

firt ned i en basket (korg), og returnert

var på land i friperiodene og drev med

Ved hjelp av OD og Dag Meyer-Hansen

på kvelden på samme måten. Arbeidsti-

fagforeningsarbeid, ble kontoret til Phillips

og juridisk hjelp fra Tormod Våland,

da som elektriker var fra klokka seks om

også brukt som overnattingssted. Det

klarte Ekofiskkomiteen å få inn kapit-

morgenen til klokka seks om kvelden, og

ble sovepose på benken.

meg. Det endte med at jeg gikk til super-

Fra Ekofisk-komplekset.

32

Oppjekking av Ekofisk-komplekset.


Erfaringsseminar fra blowouten på Ekofisk Bravo med Fred Adair og Boots Hansen, foregikk i Hemsedal.

- Så lenge vi hadde så lav fagforenings-

rett til å velge HVO. Vi mente det var

lønn for å bare lage kvalm der ute. Det

kontingent (ti kroner), var det ikke rom

helt riktig å ikke dele rollen som fag-

ble mye oppmerksomhet i pressen.

for noen leilighet. Pengene ble heller

foreningstillitsvalgt og HVO. Verneom-

Rogalands Avis var ikke positiv!

brukt på juridisk bistand. Når jeg var

budvervet har mer uavhengighet og

i forhandlinger med Phillips betalte

styrke når de er støttet av fagforeningen.

Haldenutvalget

Phillips hotellrom for meg.

Etter at Arbeidervernloven var innført,

Arbeidervernloven var forløperen til

På hotellrommet var det mange som ble

fikk oljearbeiderne redusert arbeidstid

Arbeidsmiljøloven, AML. Arbeidet med

invitert til gode fagforeningsdiskusjoner.

og mer lønn.

AML ble gjort i det såkalte Haldenutvalget,

- En gang da OD var på besøk, hadde jeg

- Det var mye diskusjon om dette. Vi

ledet av Kåre Halden. I dette utvalget

vært på polet og kjøpt inn brennevin, en

argumenterte logisk. Vi jobbet færre

satt Øyvind som medlem, sammen med

blank og en brun, pluss litt saltstenger

timer, ergo måtte timelønnen opp, og

representanter for LO og OD, blant

og peanøtter. Vi var ganske seriøse

slik ble det.

annet. Kommunaldepartementet stilte

i starten, litt mindre seriøse på slutten,

Verneombudsjobben ga Øyvind mulig-

med sine spesialister, og Arbeidsgiver-

ler han. Men det banet vei for et lettere

het til å jobbe på heltid. Etter at ad-

foreningen sentralt deltok med en

samarbeid.

ministrerende direktør hadde vært på

representant. Oljeoperatørene derimot,

møter i Oslo med flere statsråder, hadde

altså arbeidsgiverne innen oljeindustrien,

Verneombud på heltid

han fått et hint fra kommunalministe-

var ikke medlemmer.

Noe av det første som ble gjort, var

ren om at hovedverneombudet burde

- De var kun invitert med som gjester,

å få inn verneombud. Etter at vi hadde

være heltidsengasjert. Det ble vel nær-

og satt på sidelinjen. De var ganske sure

fått inn Arbeidervernloven, paragraf for

mest oppfattet som en ordre, og det var

for dette.

paragraf, skulle vi og ha hovedverneom-

en stor seier for Øyvind.

- To offentlige utredninger ble gitt ut,

bud, HVO. Øyvind ble valgt både som

- De som hadde forfulgt meg og prøvde

og vi gikk igjennom alle tolkninger av

klubbleder og HVO.

å gi meg sparken, truet meg med for-

loven som Odd Friberg, også kalt Ar-

- Ledelsen sa at jeg hadde to hatter og

skjellige represalier hvis jeg ikke drop-

beidsmiljølovens far, hadde skrevet. Å få

likte overhodet ikke situasjonen, men

pet tillitsvalgtarbeidet. De forsto ikke

delta i dette arbeidet ga meg kunnskap

loven er slik at flertallsforeningen har

hvordan Phillips kunne betale meg full

jeg aldri ville ha unnvært.

Fra Hemsedal.

«Brønndreperne» Boots Hansen og Red Adair (t.v). Øyvind Krovik (t.h)

33


Oljenæringen fikk en del unntak i loven.

sammen med Ekofiskkomiteen.

Øyvind opp, for i første omgang å lodde

Hvilke ord og utrykk som skulle brukes,

- Da begynte LO å røre på seg. På det

stemningen.

ble kraftig diskutert.

tidspunktet var ingen av raffineriene

- Jeg banket på døra, kom inn og for-

Da loven var på plass var de fleste av

med i LO, og det var jo heller ikke vi.

talte om Ekofiskkomiteen og arbeidet vi

kravene allerede innført via Arbeidervern-

Klubben i boreselskapet Morco var i

hadde gjort for å få komiteen på plass.

loven, men standarden ble en del høyere.

Sjømannsforbundet, med Tom Nordahl

Jeg lurte på om de ville etablere noe

Kanskje var Arbeidsmiljøloven aller

som leder. Gjervik på Shellraffineriet var

tilsvarende og ha et samarbeid med oss.

viktigst for kontraktørene?

LO-mann. Han så at oljegruppen kom og

Det ville de. Det ble Statfjordansattes

- Ja, det var den utvilsomt.

at LO ikke hadde et reelt alternativ til olje-

Forening, SaF.

Sosialt var det og i Haldenutvalget?

og gass industrien. Oljegruppen hadde

Da samarbeidet med Statfjord kom

- Ja, det var absolutt sosialt og hyggelig.

en del møter, men uten å binde oss til

i gang, trakk raffineriansatte seg gradvis

Dag Meyer- Hansen og jeg reiste alltid

noe formelt samarbeid. Det var ikke helt

ut. De mente det ble for mye offshore

sammen inn til Oslo. Vi tok et tidlig fly

enkelt, for Slagentangen ville ikke binde

og for lite land. Noen ville også inn

og en «arbeidspils» før møtene. Da fikk

seg. De hadde en bedriftsledelse som

i forbundet NOGMF. Dette var en utløper

vi diskutert og forberedt oss godt til nye

alltid ga dem litt mer i lønn, om de ikke

av et nytt forbund utenfor LO, Norsk

diskusjoner om innholdet i loven. I etter-

organiserte seg. Mongstad hadde troen

olje- og gassmedarbeiderforbund. Dette

tid har jeg tenkt mye på hva som hadde

på NOGMF (norsk olje og gass medarbei-

forbundet gikk konkurs, det første for-

skjedd om vi hadde endt i Sjømannsfor-

der forbund) ett nytt forbund utenfor

bund som noen gang har endt slik.

bundet. Vi måtte velge. Vi kunne ikke

LO. Gjervik fikk LO til å tenke nytt og

Deretter ble oljeselskapet ELF, besøkt.

få både i pose og sekk, og vi valgte rett.

lage et nytt forbund. (Mer om dette

- I ELF fikk jeg og innpass og fortalte

Det viser arbeidet med Arbeidsmiljø-

under NOPEF lenger nede i artikkelen).

om SaF og om oss. Der ble det også

loven og forløperen for denne.

Etter Ekofiskkomiteen var i gang, begynte

startet opp fagforening, Elf Aquitaine

også folk på Statfjordfeltet å organisere

Norway Offshore Forening, EANOF.

På vei mot forbund

seg. Den gang var Mobil operatør, og

De tre foreningene dannet Operatørfag-

Raffineriet på Mongstad, Esso Slagen og

Mobilansatte hadde etablert kontorer

foreningenes Samarbeidsutvalg, og SaF

Shellraffineriet, dannet en oljegruppe

på en ferge oppe på Stord. Der dro

fikk den første formannen.

34

Fra Teeside, første ilandføring av olje i rør fra Norge til England.


Elektrikerkontoret på Ekofisk.

- Selv om jeg var formann i Ekofisk-

alltid har vært høyt, hadde han ikke den

ranseforholdet for norske kontraktører

komiteen og initiativtaker til den nye

store troen på at jeg skulle få CAF på

som hadde ordnede lønns- og arbeids-

organisasjonen, ble det ikke akseptert

fote. Men han kom jo etter hvert med,

forhold for sine ansatte, og som ville inn

at jeg fikk noe formannsverv. Vervet

og formann i OFS ble han som kjent og.

i oljemarkedet med sine selskap. Satt

skulle rullere, og da det var vår tur til

- Jeg liker å si at jeg var den som egent-

litt på spissen, ble det i praksis slik at da

å ha formannen, ble Leiv Roger Tislevold

lig dannet CAF. Jeg vet ikke hva Oddleiv

vi skulle hjelpe dem med å få en regulert

som var nestformann i Ekofiskkomiteen,

egentlig syns om det, men pussig er det

arbeidstid i henhold til lovverket, så ble

valgt. De andre mente jeg var for mye

i hvert fall at det måtte en elektriker fra

de faset ut.

profilert, og at utad ville mange ikke

Ekofisk til for å få dreis på klubben deres.

I dette arbeidet ble det satt ned et utvalg, Stavangerutvalget, med indus-

kunne skille OFS med Ekofiskkomiteen med meg som leder av OFS.

Forløper til dumping

trien, fylkesarbeidskontoret, politiet og

Ekofisk var bygd opp av spanjoler. Disse

oss. I dette utvalget mente for øvrig SaF

Oljearbeidernes fellessammenslutning, OFS

spanjolene var ikke særlig glad for

at de skulle sitte. Også nå var begrunnel-

Etter at det opprinnelige OFS ble interes-

Arbeidsmiljøloven. De jobbet i tre måne-

sen den at jeg var for profilert. Jeg satte

sant for en del kontraktøransatte, måtte

der (og ofte enda lengre) her i Norge, og

foten ned. Tross alt!

det tas noen grep i forhold til navnet.

reiste hjem for en kort periode. Dette

Operatørbetegnelsen ble byttet ut med

ville de ikke forandre på.

NOPEF i anmarsj

oljearbeider, og navnet ble Oljearbeidernes

Spanjolene så på anleggsarbeidet som

NOGMF, med tidligere LO-medlem Odd

Fellessammenslutning. Dermed kunne

noe de kunne drive på med i to – tre år.

Paulsen i spissen, startet som tidligere

forkortelsen OFS fortsatt beholdes.

Da hadde de lagt seg opp nok penger

nevnt, for seg selv. Han startet med

Med kontraktørene fulgte selvfølgelig

til å kunne starte en liten virksomhet

oljeanlegg i Oslo området og ønsket

også forpleiningen, og Øyvind var ikke

hjemme. Gjennomføring av AML, førte

å utvide det med raffinerier og offshore.

snauere enn at han reiste rundt på platt-

i realiteten til at lønningene deres ble

- De fikk napp hos Mongstad, men det

formene og rekrutterte medlemmer til

redusert.

gikk «filleveien», med konkurs. Nå kom

Cateringansattes Forbund, CAF. Selv om

- Det er forståelig at de ikke ønsket

LO igjen på banen. En av dem som var

aktivitetsnivået til Oddleiv Tønnessen

dette. Samtidig ville vi ødelegge konkur-

med i kulissene, var en tidligere raffine-

Fra Emden, første ilandføring av olje i rør fra Norge til Emden.

35


riformann som het Gjervik. Han hadde

Det ble holdt et møte mellom LO og

komiteen for det arbeidet som er blitt

fått tilbud fra LO sentralt om mulig-

Phillips hvor LO ikke ville ha Ekofiskko-

lagt ned for oljearbeiderne, Jeg tror at

heten til å organisere seg i et nytt LO-

miteen med. Men Øyvind Krovik la press

han i enerom ville ha innrømmet at vi

forbund. Derfra fikk jeg tilbud om å gå

på Phillips slik at det ble en forutsetning

ikke hadde vært der vi er i dag, hvis det

inn i interimsstyret som formann. Dette

for at det i hele tatt ble et møte. På møtet

ikke hadde vært for oss. Mange sier at

skjedde for øvrig før vi var helt på plass

inviterte Ekofiskkomiteen Sjømannsfor-

«uten det arbeidet som ble lagt ned den

med SaF og Frigg/EANOF. I Rogalands

bundet ut på feltet for å treffe folkene der.

gang, hadde vi hatt halve lønna og dob-

avis sto det at vi var på vei til Slagen for

- Vi sa at de kunne reise ut når de ville

bel arbeidstid.» Så galt hadde det kan-

å danne et nytt oljeforbund innenfor LO.

med vår velsignelse, men vi kunne ikke

skje ikke gått, men vi hadde heller ikke

Det var tull, og det ble kontant avist av oss.

garantere at de ikke ble skjelt ut der ute.

vært på det nivået vi er på i dag.

Det var tydeligvis mange rare grep for å ta

Phillips lovet dem transport ut når det

opp konkurransen med dere fra LOs side?

måtte passe dem.

Pensjonisten

- Ja, og det opplevdes som galskap, sær-

Møtte de opp?

I dag er Øyvind medlem av NITO, pensjo-

lig dette siste utspillet. Vi måtte stoppe

- Ja, de kom ut og de satt i en garderobe.

nist og pasjonert båtelsker.

det og roe folk ned.

Ingen ville snakke med dem, og da ble

- Jeg sluttet på Ekofisk etter 25 år. Der-

Noe av bakgrunnen for opprettelsen

det med det.

etter jobbet jeg i Karmøy kommune som

av NOPEF var at Sjømannsforbundet

Med det var Sjømannsforbundet parkert.

personalkonsulent og seinere overinge-

tydelig ikke hadde noen appell lenger

Lars Anders Myhre kom på banen via

niør i 3 år. I år 2000 ble jeg flyplassjef

i oljeindustrien. Et av de siste krampe-

LO-systemet. Den gang jobbet han som

i Avinor på Haugesund lufthavn.

trekningene fra Sjømannsforbundet var

geolog i Oljedirektoratet.

I år 2013 ble jeg AFP pensjonist. De siste

da de mente at vi stakk kjepper i hjulene

- Han ble headhuntet som leder av et

seks årene på Ekofisk var jeg på Ekofisk

for dem og hindret dem i å organisere

interimsstyre. Han ble aldri valgt. Han

Alpha som driftsleder.

medlemmer ute hos oss. De truet med

hadde ikke offshorebakgrunn, men ble

Lengter du tilbake noen gang?

streik og i avisene sto det at de ville

nok plukket ut av LO på grunn av poli-

- Nei ikke nå, slik situasjonen er i dag.

bruke supplybåtene sine til å boikotte

tisk bakgrunn. Jeg ble også invitert med

Men jeg lengter kanskje litt til historien

Ekofisk fordi Ekofiskkomiteen var orga-

på det første møtet på Bryne som gjest.

vår, all galskapen. Jeg tenker en del på at

nisasjonsfiendtlig.

LO kom altså til slutt inn i oljeindustrien

jeg bare var 23/24 år den gangen dette

- Jeg merket ingen ting til det da jeg

ved hjelp av NOPEF. For dem var det en

startet, og jeg kommer aldri til å slutte

gikk ned på supplybåtene til Solstad

bedre hest å satse på enn Sjømannsfor-

å spørre meg selv om hvordan de andre

Shipping. Tvert i mot, jeg ble godt mot-

bundet.

eldre oljearbeiderene i det hele tatt hadde tillit til en 23 åring? Og hvordan

tatt og invitert på mat og kaffe. Sjøfol-

36

kene sa at de var kritiske til at deres

Fra OFS til SAFE

ledelsen måtte ha sett på det?

eget forbund skulle gjøre slike framstøt,

OFS-avtalen som vi bygde opp, og som

Du har trukket fram mye lærdom fra

og at de kom til å levere utstyr og varer

Ekofiskkomiteen hadde lagt grunnlaget

denne tida.

uansett hva Sjømannsforbundet sa.

for, har vært den viktigste årsaken til

- Ja, det har vært mye god lærdom.

«Før Sjømannsforbundet begynner

lønns- og arbeidssystemet som sokkelen

Noe har jeg fått fra vår svært dyktige og

å rote med noen som ikke er medlem-

har i dag. NOPEF har hele tida ønsket

reale sjef, Mike McConnel, som brukte

mer, får de først få orden på dem som er

å få ta del i OFS-avtalen. Lars Anders

utrykket «vinn- vinn» både i teori og

medlemmer.»

Myhre har åpent berømmet Ekofisk-

praksis. Han la alltid konflikter og uenig-


Montering av toppdekket på Ekofisktanken på Ekofiskkomplekset.

heter bak seg, for så å se framover: «Nå

noe av kjernen i organisasjonen. Det er

elven Saône, nord for Lyon i Frankrike.

går vi videre. Hva må til for å få tingene

en suksessoppskrift og kjennetegner en

Der blir den liggende til 5. mai før vi

på plass igjen?» En meget god egenskap

organisasjon som har grunnlaget sitt

rolig kjører den hjem. Planen er å bruke

vi kan lære av.

hos medlemmene.

tre måneder på hjemturen.

Øyvind trekker fram noen nøkkelspillere

- I LO sitter ledelsen i toppetasjen på

Både Øyvind og kona er glad i båten.

som også er nevnt tidligere i artikkelen.

Youngstorget og bestemmer. Der er det

Det er det gode liv! Vi tilbringer mye tid

- Veien til suksess gikk gjennom ODs

ikke lett for enkeltmedlemmer å nå fram.

i båten om sommeren. I tillegg har familien en hytte i Skjold.

Dag Meyer Hansen og advokat Tormod Våland, det er det ingen tvil om. Vi fikk

Båt på sjøen, hytte i strandsonen og tid

- Den brukes året rundt. Det er en sjø-

og mye hjelp av advokat Håkon Helle.

til andre aktiviteter

hytte og et ideelt sted for båtliv, fiske og

Livet i dag er godt, slår han fast, selv

alt som følger med sjøen.

Nærheten til det du holder på med er

uten å sitte midt i den særdeles farge-

Det passer bra for en som har tilbrakt

viktig. Den korte veien mellom topp og

rike historien.

arbeidslivet på en plattform, uten for-

bunn er viktig. Dette er sider ved OFS

- AFP-pensjonisten har et godt liv med

melt å være noen sjømann, før kanskje nå…

og SAFE som Øyvind trekker fram som

båt som for tida ligger i en båthavn ved

Ferie med båten i fransk kanal.

37


Akan: 50 år som forebygger Tekst: Mette Møllerop. Foto: Mette Møllerop/Akanillustrasjon

Akan, Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk, har vært en påle i rusarbeidet på arbeidsplassene i 50 år. Statoil som også er med i Akan, feirer halvparten så mange år som Akan-medspiller. De fleste bedrifter er medlemmer i Akan

hetsproblematikk, til daglig forkortet til

dreide seg om bedriftsbesøk, skredder-

i dag, sier Peter Alexander Hansen, K-HVO

Akan kompetansesenter.

sydde bedriftsinterne kurs, nettverksmøter og innlegg på konferanser og kurs

i Statoil og medlem i Konsern Akan-utvalget fram til 2013. Fra 2014 overtar Arvid Skines,

Har vi behov for Akan i norsk arbeidsliv?

i regi av andre. Det er først og fremst

nestleder i SAFE i Statoil sokkel som

Akan er evaluert to ganger. Begge evalue-

rus- og avhengighetsforebygging som er

utvalgsmedlem i stedet for Peter.

ringene konkluderte med at det er behov

tema i Akans bedriftsoppdrag.

- YS sentralt er ikke med i Akan, men de

for organisasjonen i norsk arbeidsliv.

har en representant i utvalget i Oslo. Hos

Samtidig ble det gitt viktige innspill til

Alle kan bli rusmisbrukere

oss i Statoil er imidlertid arbeidet høyt

justeringer i det videre arbeidet, innspill

Rusmisbruk i en eller annen form er

prioritert, både av hensyn til den enkel-

som det nå er tatt hensyn til.

relativt omfattende, som Akans sentrale

te ansatte, familie og pårørende, hensy-

De siste femti årene har det skjedd store

statistikk viser, sier Peter Alexander.

net til arbeidsplassen og kollegene og

endringer i samfunnet og i arbeidslivet.

- Vi mennesker er som reptiler, vi er

selvfølgelig også av sikkerhetshensyn.

Vi har fått en endret næringsstruktur,

avhengig av mat, vann og reproduk-

teknologiutvikling og økt internasjonal

sjon. Selv om det høres enkelt ut, kan vi

Akan historikk

virksomhet. Folk reiser oftere, både

trigge inn andre ting, for eksempel rus.

Akan kompetansesenter er en ideell

i ferie- og i jobbsammenheng. Bedrifter

Avhengighetskulturen funger slik at

organisasjon som ble stiftet av partene

har en god del representasjon, og ut-

er du første blitt avhengig, er du alltid

i arbeidslivet, Landsorganisasjonen (LO)

viklingen totalt sett har gitt oss flere

avhengig.

og Norsk Arbeidsgiverforening (nåvæ-

jobbrelaterte drikkesituasjoner og flere

I Statoil jobbes det forebyggende. Sel-

rende NHO), i 1963. Staten kom med på

sosiale møtesteder hvor alkohol er en

skapet må ha en rusmiddelpolitikk som

eiersiden i 1964.

del av settingen.

ikke fører folk inn i rusmiddelbruk.

Formålet var opprinnelig: alkoholmis-

Spilleavhengighet og medikament-

- Nå har vi også fått spilleavhengighet,

bruk og narkomani på arbeidsplassen

avhengighet i arbeidslivet er nå også

og det må vi og ta hensyn til når vi leg-

skulle forebygges gjennom opplysning

inkludert i Akans virksomhet som følge

ger opp det forebyggende arbeidet.

og påvirkning. Samtidig skulle alkohol-

av økning i omfang og relevans.

Peter har vært i Konsern-Akan i seks-

38

sju år. Arvid Skines som overtar nå, har

skadde og narkomane hjelpes tilbake til Omfang på oppdrag

holdt på med dette arbeidet i hele 20 år.

I 2012 hadde Akan 350 oppdrag fordelt

Du får en dreven erstatter forstår jeg?

Navnendring

på 200 virksomheter. Disse virksomhete-

- Ja, uten tvil. Arvid er dyktig fyr med

De første 43 år var organisasjonens

ne representerte rundt 120.000 ansatte.

veldig lang erfaring.

navn AKAN – Arbeidslivets komité mot

Fordelingen mellom private og offent-

alkoholisme og narkomani. I 2006 ble

lige virksomheter er relativt lik. 56 prosent

Gjennomsnittlig rusproblem

navnet endret til Akan – Arbeidslivets

av oppdragene var i 2012 i virksomheter

Statoils hovedoppgave er å hjelpe folk

kompetansesenter for rus- og avhengig-

med 200 eller flere ansatte. Oppdragene

som blir avhengige, sikre at de ikke mis-

et normalt liv.


ter jobben og få dem på rett kjøl.

til Akan-arbeid, dessverre.

det er riktig, og vi jobber hele tida for

Har dere et stort rusproblem i Statoil?

Spilleavhengighet, nevnte du. Det er vel

å finne bedre løsninger og for å kunne

- Både ja og nei. Det avhenger av hva

ikke lett å opprettholde spilleavhengig-

gjøre en enda bedre jobb.

som defineres som stort. Som selskap

het på en plattform?

En annen sak Peter nevner, er lederansvar.

og arbeidsplass ligger vi på et gjennom-

- Folk som trigger spilleavhengigheten

- Lederne må ta ansvar, de må enga-

snitt av befolkningen, kanskje til og med

sin har vi hatt ute på riggene i alle år.

sjere seg. Det er viktig å poengtere at er

litt lavere andel rusavhengige enn be-

I dag har vi nettforbindelse til land, og

du leder, uansett på hvilket nivå, har du

folkningen ellers, på grunn av screening

folk kan bruke fritimene sine til å spille

et lederansvar for din avdeling.

før ansettelse.

på alt fra børs til nettspill og Norsk

Er det slik at Statoilansatte generelt

Tipping, om de ønsker det. Tidligere

som kanskje har mer representasjon

visste vi ikke mye om spilleavhengighet,

Hvert år arrangeres en Akan-dag i Statoil.

enn andre bedrifter, derfor pådrar seg et

og tolket ikke dette som noe faresignal

Dagen brukes til kursing av ansatte.

rusmisbruk fordi man oftere blir tilbudt

i forhold til avhengighet.

- Kursingen er frivillig, men vi markeds-

Akan-dag i Statoil

fører tilbudet godt. Vi tilbyr et testpro-

alkohol? - Faren for det er selvfølgelig til stede,

Kollegahjelp

gram, Balance, som viser deg hvor du

men Statoil har et ganske restriktivt

Arbeidskolleger må lære seg å bli mer

står i forhold til rusbruk, spilleavhengig-

regelverk for alkoholbruk på samlinger

oppmerksomme, tørre å ta opp med den

het og så videre.

i regi av Statoil, og representasjon for

enkelte at en bekymrer seg over rus-

Hva skal vi se etter for å være gode med-

sine ansatte.

mønster, atferdsendring eller hva det er

spillere? Det er blant annet tema for

man ser. Det er å være en god kollega.

eksterne foredragsholdere.

Ikke bare alkohol

- Vi må ha respekt for dem som er blitt

Akan-dag har Statoil i Stavanger, Stjør-

Nå har vi snakket mest om alkohol, kan-

avhengige. De er i en vanskelig situa-

dal, Sandsli/Bergen og Oslo.

skje fordi det er den typen rusmiddel

sjon. Det er viktig at de ikke faller ut av

- Til årets Akan-dag inviterte vi og

man først tenker på når man snakker om

arbeidslivet, i så fall vil de jo dra med

leverandørene. Selskapet Oceaneering

avhengighet og Akan. Har Statoil proble-

seg hele familien.

var blant annet til stede.

mer med andre typer rusmidler?

Du har sittet i utvalget i kraft av vervene

Er leverandørene viktig å ta med for

- Vi har kokain og amfetaminer, for

dine i Statoil og YS. Hva syns du selv om

dere?

eksempel. Det brukes gjerne av dem

å jobbe med denne typen arbeid?

- Ja, når de har 70 prosent av jobbene

som ikke orker fyllesjuken dagen etter

- Personlig syns jeg det er et viktig

i Statoil, har de naturligvis statistisk 70

alkoholinntaket. Enkelte av disse kan

arbeid. Både fordi det er trist å se at

prosent av tilfellene og. Derfor er det

begynne å bruke andre stoffer. Det er

mennesker, gode kolleger, ikke takler

viktig å ta med leverandørene. Tillit er

heller ikke like lett å oppdage. Jeg kan

rus og ender opp som rusavhengige. Jeg

et nøkkelord i Akan-arbeidet. Det må vi

ikke så veldig mye om denne typen rus-

vet jo at barn, ektefelle og andre fami-

formidle til dem og. I tillegg skal vi ikke

midler. Vi begynner å bli litt gamle, og

liemedlemmer også blir en del av denne

stikke under en stol at det har vært, el-

er ikke så godt oppdatert på alt det nye

situasjonen. Tragediene som følger i

ler er en kultur for alkohol i fagforenin-

som kommer inn i landet hvert år. Vi kan

kjølvannet for familiene er vonde og

gene. Leverandørenes ansatte er jo også

mest om vin og øl og gin-tonic. Peter ler,

vanskelige.

fagforeningsmedlemmer, sier Peter

39

Alexander Hansen.

litt fleip må vi tåle, men det er et snev av sannhet i det. Ungdommene kan nok

Utfordringer

mye mer om dette enn vi over 50, men

- Nå jobber vi i Statoil UPN for at Sok-

det er ikke lett å rekruttere ungdommer

kel skal få sitt eget Akan-utvalg. Vi tror


Arvid Rygh

Doping på vei inn Tekst: Mette Møllerop. Foto: privat

Dopingbruk ser ut til å øke. Når smugling av dop oppdages, er beslagene store. Dagbladet 7. mars 2012: «Tok tidenes do-

Det gjaldt privat bruk. Idrettsfolk som

særlig til psykiske nedturer.

pingbeslag i lastebil på vei til Norge. 109

deltar i konkurranse har som kjent

- Motsatt føler man seg som super-

kilo ampuller og tabletter gjemt i trailer

ikke lov å bruke dopingmidler. Nå er alt

mann når man går på midlene, og det er

som skulle til Oslo med Ikeamøbler =

forbudt, og det oppleves som et stort

ikke heldig det heller.

1.602.850 enheter ampuller/tabletter.»

framskritt.

Jobber du mest med dopingmidler?

Fra 1. juli 2013 ble det vedtatt lovforbud

I Stortingsmeldingen, Meld.St. 30, har de

- Akkurat nå er det nok mest fokus på

mot besittelse og bruk av dopingmidler.

satt overskriften «En helhetlig rusmid-

dop og kosttilskudd, men vi jobber også

Regjeringen vil mobilisere mot doping

delpolitikk. De har tatt inn doping på

med spilleavhengighet.

som samfunnsproblem ved å integrere

linje med alkohol og narkotika. Dette vil

Opplever du at spilleavhengighet er

doping i rusmiddelpolitikken, kriminali-

regjeringen ha fokus på framover.

utbredt i Statoil?

sere erverv, besittelse og bruk av doping

- Antidoping Norge er en pådriver i dette

- Som med alkoholmisbruk, Statoil lig-

og prioritere forskning og kompetanse

arbeidet. Nå har og vi utviklet dette

ger på gjennomsnittet av befolkningen.

om doping.

i Akan-handlingsprogrammet i Drift Sør.

Hva slags spill snakker vi om?

Det er blitt en del av Akan-arbeidet.

- Det varierer. Det finnes en mengde

Handlingsplan om dop

Er bruk av doping utbredt?

forskjellige spill, men mest vanlig er nok

Drift Sør i Statoilkonsernet har doping

- Nei, jeg har ikke inntrykk av at det

forskjellige former for rollespill som

på handlingsplanen. De har kjørt video-

er veldig utbredt offshore, men vi vet

stjeler tid, til pengespill som fører til

konferanser på alle tre skift på sokkelen.

at det finnes. Det er et såkalt «skjult»

gjeld. Til sjuende og sist får all spille-

Arvid Rygh, bedriftslege i Statoil, sitter

tema.

avhengighet konsekvenser i form av

i Sokkel AMU som helse og arbeidsmiljø-

«Skjult»?

mangel på konsentrasjon, eller til at

representant, og har engasjert seg

- Ja, det er jo en form for juks. Det er

man isolerer seg, for å nevne et par

sterkt i antidopingarbeidet.

ikke noe en skryter av at en bruker dop.

vanlige symptomer.

- Målgruppen for videokonferansene

Du viser ikke fram dopen din, du viser

var sykepleiere, verneombudstjenesten

fram kroppen din.

Endringer i oppførsel Spilleavhengig fører til atferdsendring

og ledelsen. I tillegg inviterte vi med representanter fra leverandørene.

Bivirkningene er store

og det kan nok en god kollega plukke opp.

På konferansene har de hatt foreleseren

- Vi er bekymret for fysiske og psykiske

- Ser du en arbeidskollega som har

fra Antidoping Norge, Einar Koren, råd-

bivirkninger som man får ved denne

endringer i oppførsel og væremåte, så

giver folkehelse i Antidoping Norge.

typen misbruk.

ta det opp. Det handler om å bry seg om

- Konferansene passet veldig bra med

Dopingmidler kan ikke brukes kontinu-

hverandre!

tidspunktet da lovforbudet trådde

erlig. Man må ha pauser innimellom.

Vanlige atferdsendringer er som Arvid

i kraft, 1.juli 2013. Tidligere har det vært

I forbindelse med disse pausene får man

Rygh nevnte, isolasjon. Det kan også

forbudt å produsere og selge doping-

en kraftig nedtur når man slutter med

være at man unngår å prate med folk,

midler, men ikke å bruke dopingmidler.

dopingmidlene. Disse nedturene fører

setter seg for seg selv i kantina, trekker

40


seg unna når det dukker opp samtaler

utenfor arbeidstedet.

som går på familie, venner, aktiviteter,

De fleste i en slik avhengighetssituasjon

ferie og slike ting.

vil nok prøve å holde det skjult i det

Det er viktig at man ikke blir mistenk-

lengste. Man opplever et nederlag, man

som, advarer Rygh.

er skamfull, og denne typen problemer

- Atferdsendring er ikke alltid forbun-

ønsker man ikke å dele med noen.

det med avhengighet til noe, verken til dop eller spill. Men har lov å være lei

Konsekvenser

eller nedfor av og til, men også da går

Vi snakket om nedturer og supermann-

det an å være en god kollega og spørre

tendenser. Det er jo en form for konse-

hvordan vedkommende har det. Det

kvens. Finnes det andre konsekvenser?

handler og om å bry seg.

- Musklene vokser, og det gjør de indre

Kan du se forskjell fysisk på et godt

organene og.

trent menneske og et menneske som

I presentasjonen fra Einar Koren nevnes

har trent seg opp ved hjelp av doping-

det blant annet hos en mannlig doping-

midler?

bruker: muskel- og seneskader, hjerte-

- Nei, det er nok ikke lett å se fysiske

infarkt, sterilitet, lengdeveksten stopper,

forskjeller, med mindre det er helt

testiklene krymper, leverskader, man får

ekstremt da. Også her er det atferds-

pupper, kviser og blir tynn i håret. Alt

endringene man skal se etter. Som jeg

dette i bytte for noen større muskler.

sa, supermann slår til på oppturene.

Det høres ikke ut til å være et godt bytte?

Man bli overmodig og tar sjanser. Under

- Nei, og når du tar med de psykiske

nedturene bli man deprimert og nedfor.

bivirkningene i tillegg, som depresjon, aggresjon, store humørsvingninger,

Vil du ha hjelp?

mangel på empati, sterk selvtillit og

Hvis folk har spørsmål eller trenger

selvsentrering, avhengighet, da har man

hjelp, er det lurt å ta kontakt med Anti-

virkelig gjort en dårlig byttehandel.

doping Norge eller bedriftshelsetjenesten på arbeidsplassen din.

Kroppsidealet

Er ikke det en barriere for folk som er

I samfunnet i dag fyker det rundt

blitt avhengig av dopingmidler eller

40-50-åringer i kondomdresser på sykkel,

spill, for den saks skyld?

på ski og med joggesko. Er disse i en

- Jo, det kan det nok være. Som regel er

utsatt gruppe for dop?

det en kollega som oppdager det og be-

- Sannsynligvis. I alle fall er det sikkert

kymrer seg. Om mulig, kan man kanskje

også noen i denne aldersgruppen som

bli fulgt av en kollega, i hvert fall den

doper seg. Det samsvarer nok med gjen-

første gangen. Terskelen kan være høy

nomsnittet av befolkningen som doper

om det er snakk om hjelp på arbeids-

seg. Stoffene er lett tilgjengelige. De kan

stedet. Kanskje bør man søke hjelp

kjøpes på nettet, og for noen av dem

som driver med idrett på dette nivået, betyr det en del å komme raskt i form og beholde et ungdommelig og godt trent utseende. Hva gjør dere i Statoil med denne typen problemstillinger? - I tillegg til det jeg har nevnt, å være en god kollega, setter vi fokus på dette og betegner det og som en problemstilling. Vi snakker om det ute i havet og vi ber folk være oppmerksomme på farene. Åpenhet er viktig. Vi må sikre oss at det er vanlig å prate åpent om dette, for å endre holdninger. I og med at lovverket nå er endret, får flere instanser en del utfordringer på bordet. Man må «gå opp» dette på nytt. - Det gjelder først og fremst politiet, men også vi, altså arbeidsplasser, selskap, bedrifter må tenke nytt. Det blir

41

en jobb for bransjen å finne ut hvordan vi skal forholde oss til den nye loven.


Hilde-Marit Rysst

Landsmøtet 2013 ble en arena for å finne løsninger Redigert av Mette Møllerop. Foto: Mette Møllerop

Selv om landsmøtet slett ikke fikk løsningen på alle problemstillinger og satte to tykke streker under alle svar, var viljen til å inngå kompromisser og tenke framover, så absolutt til stede. Forbundsleder Hilde- Marit Rysst åpnet

det pleier. Lokale forhandlinger i ISO-

sikkerhet. I år har Forbundsstyret og en

landsmøtet som ble holdt fra 5. til 7.

området pågår, så vi er spent på resulta-

programkomite lagt opp til tre dager,

november.

ter derfra. Akkurat nå er det brudd

det er mye spennende på blokka. Vi skal

i forhandlingene i flere bedrifter.

diskutere den nye regjeringa, hva kan

Kjære Landsmøte!

Vi har arrangert HMS-konferanse, del-

det komme til å bety for oss.

I dag står jeg her med mer sommerfugler

tatt med stor delegasjon på EWHN, og

Vi skal også jobbe med outsorching og

i magen enn jeg gjorde for 27 måneder

er tydelige i media. Vi har fått orden på

innleie og det er jo aktuelle tema. Jeg er

siden! Da var SAFE splittet og alle var

juridisk avdeling, ansatt to dyktige ad-

i hvert fall spent! Vi skal diskutere terror-

enige om at det ville bli vanskelig frem-

vokater, vi har ekstra ressurser for å få

beredskap, Statoileierskap, pensjonsret-

over. Vi som ble valgt fikk ett tydelig

orden i blant annet medlemsregisteret,

tigheter og dertil endringene som ligger

mandat, bygg tillitt både til hverandre

vi arrangerer kurs og samlinger, ja, det

i lufta. Vi skal også i år diskutere YS, og

og ut i organisasjonen, samarbeid og

skjer noe hele tiden!

SAFE Ung, hva skjer? I tillegg har vi flere innkomne saker som

sikre våre medlemmer deres innflytelse og rettigheter, styrk deres betingelser!

Vi på SAFE huset får stadig oppdrag

vi skal gjennom. Noen av dem er vel-

Arbeid slik at SAFE fortsatt er det beste

som innledere på diverse konferanser,

kjent for flere i salen her, flere av sakene

alternativet for olje og energiarbeidere!

eksterne og interne i YS. Vi blir oppfatta

har Forbundsstyret hatt oppe i flere

som seriøse, tydelige og litt annerledes

runder, så for dere som ikke er så mye

Har vi så fått til noe av det? Ja, vil jeg

innledere. Vi har arbeidshanskene på,

med i det sentrale livet, kan det komme

påstå! Men, ikke alt, det er alltid noe

og forteller det enkle budskapet. Vi

til å bli litt overveldende, i noen av disse

som kunne blitt bedre. Men, ting tar

pakker ikke inn orda våre i bomull og

sakene.

tid, og man bygde heller ikke Rom på 17

gjemmer de i vanskelige ord, vi er litt

Programkomiteen jobbet mye med

måneder. Vi har vært gjennom stort sett

rett fra levra. Og, det er jeg stolt av! Og,

å lage en agenda som vil gi oss et løft, og

samordna tariffoppgjør år. Vi fikk abso-

det er jeg sikker på at dere liker, det er

samtidig parkere beina godt på jorda.

lutt ikke alt vi krevde, det er jo heller

endel av vår identitet. Det er derfor vi er

Nå er tiden inne for å løfte blikket, sam-

ikke normalt. Vi er endel av Europa og

SAFE'ere.

le troppene og finne felles mål.

verden, som er i krise.

Vi blir og invitert på interne konferanser

Dere vil merke at vi har interne utfor-

Allikevel ble det, igjen, i vår bransje og

og årsmøter i SAFE, og det setter vi

dringer, faktisk mer i år enn i fjor, og

våre medlemmer som fikk framforhand-

enormt pris på. Når vi er med dere gir

det gjør at vi alle må gå inn i oss sjøl,

let, relativt sett, og sett i lys av lønns-

dere oss påfyll, både fakta og sosialt,

og skjære til beinet: Er det dette vi skal

oppgjørene ellers, bra resultater, selv

og vi tar med oss grasrotfølelsen hjem

holde på med? Er dette til medlemme-

om det var mindre resultat enn

og representerer dere med enda mer

nes beste? Er dette en sak vi skal bruke

42


Tonen var god og det var også humøret hos delegatene på landsmøtet.

Bjarte Mjåseth

Reidar Rikstad

urovekkende mye tid på, eller skal vi

det gjøres mye godt klubbarbeid, og det

Med dette vil jeg bare ønske oss alle et

komme til en konklusjon, tørke av oss

gjøres mye godt sentralt.

godt og givende landsmøte, velkommen

dårlig smak i munn og jobbe mot felles

Jeg håper og tror at dette landsmøtet

til dere alle!

mål? Dette landsmøtet er avgjørende

vil gi oss ett samlende løft, når torsdag

om det er tilfelle!

ettermiddag er her. Det fortjener med-

Arbeidsmiljøloven og ny regjering

lemmene våre, og det fortjener alle vi til-

Roar Eilertsen fra De Facto og Bjarte

Programkomiteen, har foruten de innkomne

litsvalgte i salen her! Dette landsmøtet

Mjåseth, organisasjonssekretær i SAFE,

sakene og agendaen som vedtektene

er litt sånn mellom år, den vanskelige

delte innledningen om de utfordringer

styrer, lagt opp til temaer som er hentet

oppfølgeren…

vi står ovenfor med ny regjering. Det

fra vårt Handlingsprogram. Det anbe-

Men, det skal ikke ta motet fra oss, det

viktigste budskapet fra de to var faren

faler jeg alle å lese, her står det nemlig

skal gi oss påfyll til å gyve løs på utfor-

for angrep på Arbeidsmiljøloven. Det er

mye klokt, og mange arbeidsoppgaver!

dringene og gå inn i en tøff fremtid, tøf-

ingen tvil om at regjeringsplattformen

fere arbeidsvilkår, tøffere arbeidsgivere,

vil svekke loven på flere felt.

Og, vi ønsker engasjement i salen, ikke

tøft hovedoppgjør.

EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft

bare fra «gamle travere». Det er alltid et

Vi skal gi hverandre troen på at vi kan,

med sosial dumping i kjølvannet ligger

mål at en talerstol-jomfru (mann eller

for det kan vi, vi er SAFE'ere!

der. Vi har outsourcing og offshoring, innleie og bemanningsselskaper hvor

kvinne) tegner seg og bryter jomfrudommen! Vi klarte det i fjor, og jeg har tro

Vi gir ikke opp, vi gir oss aldri, det er nok

det er vanskelig å få full kontroll på

på at vi klarer det i år! Vi har i også i år

derfor vi til tider er for tøffe mot hver-

lønns- og arbeidsbetingelser. I tillegg

blitt større, vi er flere medlemmer enn

andre, men det skal vi komme styrket ut

har vi «overbygningen», de nye ledel-

noen gang, det er dere en viktig del av!

av! Vi skal ikke dra hverandre ned i søla,

sesmetodene som slett ikke er nye, men

Det gjøres mye godt fotarbeid ute i felt,

vi skal ta tak i skuldra og dra hverandre opp!

velbrukte i andre land. Nå overføres de for fullt i Norge og tilpasses norske forhold. Innholdet dreier seg om individet, ikke kollektivet, og arbeidstakermedvirkning byttes ut med kontroll. Trepartssamarbeidet fortsetter Det er bra. I regjeringsplattformen sier

43

de også at de skal «Fortsette arbeidet mot sosial dumping ved å styrke Ar-

beidstilsynet, evaluere tiltakene mot

uakseptable lønns- og arbeidsvilkår som hittil er satt i verk og vurdere nye.» Men:

de stemte i mot innsynsretten og solidaLederne i SAFE : Roy Erling Furre, Roy Aleksandersen og Hilde-Marit Rysst.

ransvaret, og de har ingen planer om å forbedre allmenngjøringsloven.

Presset på privatisering i offentlig sek-


Tim Fredrik Sæle Jan-Erik Feste

tor øker. Det er gir ekstra press på lønns-

ønsker at SAFE skal følge opp initiativet

og arbeidsbetingelser og det utfordrer

som forbundet tok i etterkant av angre-

fagbevegelsen.

pet i In Amenas.

Vikarbyrådirektivet

Pensjon

Både Høyre og FrP er tilhengere av

Til pensjonssaken sa Hilde-Marit Rysst:

direktivet. Vi vet at det foregår en

Vi har allerede vedtak på at vi skal prøve

omfattende aktivitet for å uthule like-

operatørselskapenes pensjonsran for

behandlingsprinsippet. Det dukker opp

domstolene. På landsmøtet fikk vi nok

en rekke falske entrepriser og enkelt-

en gang en faglig vekker i forhold til

mannsforetak.

endringer i pensjonssystemene, og hva

Samtidig som trepartssamarbeidet

det vil bety for medlemmene våre. Der-

fortsetter, presser HR-idelogien det kol-

for er jeg glad for resolusjonen landsmø-

lektive arbeidsmiljøet, tariffavtalene og

tet vedtok om dette, en resolusjon vi vil

fagforeningene.

følge opp i SAFE.

Og om Arbeidsmiljøloven: «Myke opp

Diana Ramsvik

Resolusjonsforslaget ble framsatt av

arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder gjennomsnittsberegning av

utvikling vil gi lavere organiseringsgrad

Bjørn Asle Teige:

arbeidstid, alternative turnusordninger

og politikken blir en trussel for fagbe-

«Forbundsstyret og AU i SAFE får i opp-

og uttak av overtid.

vegelsens rettigheter og innflytelse i

gave å særskilt jobbe for punkt 5 (fem)

Nedsette et arbeidstidsutvalg…»

samfunnet.

i Handlingsprogrammet «Pensjon» i

«Legge til rette for et åpent arbeidsliv,

Blir det nedsatt et arbeidstidsutvalg,

tariffoppgjøret 2014. Man skal særlig ha

blant annet ved gjennom å utvide ad-

som regjeringen har signalisert, er også

fokus på tariffesting av pensjonsrettig-

gangen til bruk av midlertidige ansettel-

Reitenutvalgets forslag om å innføre 2-3

heter for medlemmene.»

ser slik at reglene for privat sektor blir

rotasjon på plass. Det samme er 1/3-re-

Teige og tariffansvarlig Roy Aleksander-

mer lik reglene i staten»

gelen om hvile før ny utreise offshore.

sen er helt samstemte: - Pensjon må bli

- Her må SAFE mobilisere på samme

en del av tariffoppgjøret i 2014. Det kan

Klar tale

måte som vi gjorde i kampen mot Vikar-

bli en tøff kamp, men vi er nødt til å ta

Regjeringsplattformen er klar på en

byrådirektivet, ikke minst må vi aktivere

den, sier de to.

rekke viktige punkter når det gjelder

YS i dette arbeidet.

44

Nye redningshelikopter

både midlertidige ansettelser, turnusordninger, uttak av overtid og gjennom-

Vedtak, uttalelser og resolusjoner

SAFE Landsmøte krever at i valget av nye redningshelikoptrene må behovene

snittsberegning av arbeidstid.

Bjarte Mjåseth og Roar Eilertsen var helt

In Amenas

til Petroleumsnæringen særlig ivaretas.

enige i sine analyser av den kommende

Landsmøtet i SAFE har enstemmig bedt

Næringen rykker stadig lengre nord i

regjeringspolitikken. Ved å utvide ad-

forbundsstyret om å gi arbeidet med

krevende områder. Derfor må kontrak-

gangen til bruk av midlertidige anset-

å øke terrorberedskapen i petroleums-

ten som skal inngår i desember, ta hen-

telser, svekkes stillingsvernet. En slik

industrien høy prioritet. Landsmøtet

syn til våre behov.


Frank Brox Nyheim

Hans Henrik Ramm, Ramm Energy Partner, innledet på landsmøtet.

Det er travelt å være dirigent: Arne Kjølberg

Betaling NORSOK

i første rekke, ser vi at de også har rasjo-

pleier på annen plattform ble skadet

SAFE landsmøte tar sterk avstand fra

nalisert på helsepersonellet offshore. På

og trengte hjelp. Her ble en sykepleier

at det innføres betalingstjeneste for

mange installasjoner i dag er det bare

sendt over. Dette var mulig nettopp

NORSOK-standarder.

en -1-sykepleier. Ved en reell hendelse

fordi det var to sykepleiere ombord.

er dette en stor belastning for den ene

Det har også vært tilfeller der det var

Eierskap i Statoil

sykepleieren og ikke minst for de første-

to hendelser på forskjellige plasser på

Landsmøte i SAFE 2013 advarer regjerin-

hjelperne som skal erstatte den syke-

plattformen samtidig.

gen mot et nedsalg av statens eierandel

pleieren som er rasjonalisert bort.

Sykepleier skal kunne få assistanse via

i Statoil.

Det er blitt presentert mange løsninger

videooverføring til lege på land. Men

Statoil ble opprettet for å ivareta de

på hva som skal erstatte denne ene

vakthavende lege har ikke plikt til å

norske naturressurser og sikre at ver-

stillingen. Blant annet skal det innen ca

være der hvor dette videoutstyret er

dien av disse kom hele Norge til gode.

5 – 15 min være mulig for sykepleier å

lokalisert. Hvor lang reaksjonstid får

Det har vært en suksess og Statoil har

bli fraktet med SAR-helikopter fra annen

vi da? SAFE mener at den sikkerheten

vært en viktig drivkraft for utviklingen

installasjon. Frakt med mob-båt er også

medlemmene føler ved at det er to

av norsk sokkel og et lokomotiv for

presentert som en løsning. Erfaring har

sykepleiere tilstede ved en eventuell

teknologisk utvikling av norsk nærings-

vist at på Statfjordfeltet har det vært

hendelse ikke kan måles i penger. Hvis

liv. Landsmøtet mener at Norge er best

hendelser der SAR-helikopteret har vært

operatørselskapene virkelig mener at

tjent med høy eierandel som i dag og

i land, eller det har vært for dårlig vær

helse, miljø og sikkerhet står i høysetet,

aktiv og god styring av selskapet i over-

til å fly. Under slike værforhold er det

så er kravet om to sykepleiere på hver

skuelig framtid.

heller ikke mulig å få satt mob-båt på

installasjon en selvfølge.

havet.

Landsmøtet ber SAFE om å prioritere ar-

Sykepleierberedskap

Det er eksempler på at en person har

beidet i forhold til operatørselskapene

De senere år har det blitt foretatt en

blitt reddet ved hjertestans, nettopp

for å sikre at det skal være to sykeplei-

mengde omorganiseringer og rasjonali-

fordi det da var to dyktige sykepleiere

ere på hver installasjon.

seringer offshore. På tross av at opera-

om bord som foretok hjerte- og lunge-

tørselskapene bedyrer at de setter HMS

redning. Vi har hatt tilfelle der syke-

Glade Statoil-gutter tar godt vare på Hans Henrik Ramm. Peter A. Hansen, Svein Eng, H.H. Ramm og Arvid Skines.

45

Frode Roberto Rettore og Johannes Nilssen.


«Brainstorming» i brønnservice Tekst og foto: Mette Møllerop

Det er flere problemstillinger knyttet til brønnserviceområdet. Industri Energi og SAFE gjør i fellesskap sitt beste for å løse disse og går samlet til verket med stor oppslutning fra begge forbund.

Brønnservicenæringen utfordres på flere

sikre at etablerte arbeidstidsordninger

i forskjellige utgaver.

områder. På lik linje med annen industri

blir fulgt for å ivareta sikkerheten.

Når tillitsvalgte i brønnserviceområdet tar opp problemstillingene med petrole-

som utføres av leverandører i oljeindustrien, ser man at ufaglært arbeidskraft importeres,

Fagopplæring og sikkerhet

umstilsynet, Ptil, og ber myndighetene

med de konsekvenser det får for sikkerhet

I dag utfører norske ROV/Survey opera-

om å ha tilsyn med denne bransjen,

og lønns- og arbeidsbetingelser.

tørselskaper ofte arbeidsoppgaver

svares det fra Ptils side at dette avhen-

Brønnserviceområdet flyter også bok-

i direkte forbindelse med olje- og gass-

ger av hvorvidt ROV personell arbeider

stavelig talt i et uoversiktlig farvann når

produserende brønner på norsk sokkel,

på en innretning eller ikke. På en innret-

det gjelder tilsyn og regelverk, ettersom

men har ingen ansvarlig offentlig til-

ning vil de komme inn under Arbeids-

man ikke har en ansvarlig tilsynsmyn-

synsmyndighet som går inn og ser til at

miljøloven med tilhørende regelverk,

dighet som overordnet kontrollorgan.

arbeids- og hviletider for denne gruppen

på fartøy vil det i utgangspunktet være

arbeidstakere blir overholdt på flyttbare

sjøfartslovgivningen som gjelder.

Seminaret på Røvær

innretninger.

I fjor høst valgte tillitsvalgte og verne-

ROV bransjen og fagbevegelsen har

Sikkerhet rundt levende brønner

ombud fra Industri Energi og SAFE å bruke

kjempet frem en offentlig godkjent fag-

Sikkerhet i forbindelse med oljeboring

et par dager på et arbeidsseminar som

opplæring for FU-operatørfaget. Nå ser

er ikke noe man tar lett på. Erfaring

ble holdt på Røvær utenfor Haugesund.

vi at det «importeres» arbeidskraft uten

og historikk i Nordsjøen har gjennom

Problemstillingene ble grundig gjennom-

denne fagopplæringen. Større kultur-

rundt 45 år vist at kampen for å ta vare

gått, strategier lagt og arbeidsoppgaver

forskjeller, vansker med språk, dårligere

på oljearbeidernes liv og helse ligger

framover ble vurdert og fordelt.

sikkerhetskommunikasjon, annen miljø-

i hendene på de samme oljearbeiderne.

Konklusjonene derfra beskrev de pro-

og sikkerhetsbevissthet er tydelige

I denne industrien får man ingen ting

blemene som bransjen har slitt med

eksempler på en utvikling vi ikke liker.

gratis. Å få myndighetene på banen med

i flere år nå.

Bransjen presses på norske lønns- og

et regelverk som gir mulighet for reak-

Norske arbeidstakere på flyttbare inn-

arbeidsvilkår og tillitsvalgte presses når

sjon når det skjer brudd på prosedyrer

retninger, altså fartøyer i undervanns-

kontraktsforhandlinger pågår.

og sikkerhetsbestemmelser er en kon-

kontraktørbransjen innen det vi kaller

Det viser seg at enkelte arbeidstakere

tinuerlig prosess. For brønnserviceom-

ROV/ Survey segmentet i Nordsjøen,

har kontrakter som sier at de kan jobbe

rådet har det nærmest gått i stå. De har

jobber uten å være underlagt et tilsyn

inntil 240 dager i året med opptil 16

ingen ansvarlig offentlig tilsynsmyndighet.

som blant annet skal ha oppsyn med

timers arbeidsdag. Dette er ikke et enkelt

Er dette et viktig arbeidsområde som

eventuelle tilfeller av sosial dumping og

eksempel. Det finnes mange av dem,

krever sikkerhetsprosedyrer? Krever det

46


mer eller mindre prosedyrer enn andre

lokalet, både i antall og kompetanse.

den er lagt på bordet hos en rekke in-

arbeidsområder?

Det har vært avholdt en rekke møter

stanser, myndigheter og departement.

Tillitsvalgte i brønnserviceområdet

mellom de to forbundene i året som

Problemstillingen bør ikke lenger ukjent

påpeker følgende: ROV/Survey arbeider

har gått. En av de viktige sakene som

for noen.

direkte ved, og i, levende produksjons-

har vært forberedt og jobbet med, er et

brønner. Både når det gjelder menneske-

intervju utført av en ekspertgruppe opp-

Gruppearbeid med problemstillinger

liv og miljøskader, er arbeidet med

nevnt av arbeidsdirektoratet som skulle

Før fire grupper satte i gang arbeidet

brønn kanskje det mest utfordrende

se på tilsynsstrategi og HMS-regelverk

med å jobbe fram forslag på effektive

i hele produksjonskjeden. Likevel ligger

i norsk petroleumsvirksomhet. Hoved-

tiltak, ble det også en åpen og kreativ

tilsynsordninger brakk.

verneombudet, HVO, fra Subsea 7, var en

diskusjon om veivalg og muligheter.

av dem som ble intervjuet. Denne rap-

Blant annet var man inne på tanken om

Styringsgruppe

porten er nå ferdig.

å knytte til seg folk som deltok i arbei-

Etter Røværseminaret ble det nedsatt

Det har også vært avholdt møte med

det med å få flyteriggene underlagt Ptil.

en styringsgruppe med representanter

arbeidsdepartementet om tilsynsord-

Muligheten for å lære av historien er

fra begge forbundene. Oppgavene det

ningen på flerbruksfartøy. Der deltok

stor, og kanskje kan samme metode bru-

skule jobbes med var blant annet

representanter fra Arbeidsdepartemen-

kes i arbeidet med flerbruksfartøyene.

å få fremmet problemstillingene som

tet, Ptil, og advokat Alexander Lindbo

Gruppene hadde en rekke gode innspill

sak til Sikkerhetsforum, sikre at klub-

fra Industri Energi som jobber med den

som vil være nyttige framover. Noen

bene innen området hele tida er godt

juridiske delen i disse problemstillingene.

eksempler er felles båtinspeksjoner mel-

innformert om tiltak og framdrift, få

I tillegg har Roy Erling Furre, HMS-ansvarlig

lom Industri Energi og SAFE, informa-

problemstillingene inn som sak under

i SAFE, tatt opp problematikken rundt

sjon til OSA Inspektoratet om båter som

de sentrale HMS-utvalgene, søke samar-

tilsynsordningen i forskjellige HMS-utvalg.

er på vei inn til land, samle inn informa-

beid mellom K-HVO og HVO på tvers av

Saken er definitivt på dagsorden, og

sjon og dokumentasjon fra dem som har

forbundene, dokumentere potensialet for storulykke, synliggjøre behovet for kompetanse og faren for sosial dumping og informere klubbene om viktigheten av å bruke tariffavtaler der man ikke har regelverk. Det var med andre ord ingen liten liste med oppgaver som kom ut av seminaret. Lista dokumenterer til full hvilke behov næringen har. Brainstorming i Hillevåg Et år etter Røvær var tillitsvalgte og verneombud igjen samlet til seminar, denne gangen i Stavanger. Det var en solid gjeng som benket seg i møte-

47


førstehåndskunnskap om arbeidsope-

fra fagforbundet SAFE som var repre-

Hvilken betydning har den enorme

rasjoner og faremomenter, sikre norsk

sentert i referansegruppen. Dette kan

teknologiske utviklingen de siste 10-12

språk på sokkelen, det gjelder også

selvsagt ha noe med ekspertgruppens

årene knyttet til undervannsbrønner

norsk kultur og kulturbegreper som kan

mandat. Det er likevel gjennomgående

som nå utgjør mer enn 50 prosent av

misforståes av kolleger med engelsk

at ekspertgruppen nærmest ikke har be-

norsk olje- og gassproduksjon?

som hovedmålform.

rørt utfordringer knyttet til tilsynsmyn-

I tillegg jobbet gruppene med en rekke

dighet, HMS-regelverk og arbeidsmiljø

Hva er flerbruksfartøyer?

konkrete planer og tiltak som det nå

knyttet til flerbruksfartøyer.

Det finnes ingen definisjon av et flerbruks-

Utfordringene er knyttet til fire nivåer,

fartøy kan drive med brønnstimulering,

Fakta

mener Industri Energi:

brønntesting, geologiske undersøkelser,

I Industri Energis kommentar til

Hvem er tilsynsmyndighet for flerbruks-

innstallering av havbunnsanlegg, dyk-

rapporten om «Tilsynsstrategi og HMS-

fartøy? Ptil, Sjøfartsdirektoratet eller

king, ubemannede undervannsoperasjo-

regelverk i norsk petroleumsvirksom-

Arbeidstilsynet? Når og hva gjelder av

ner (ROV) for å nevne noe.

het», ligger det en del fakta om bransjen

norsk sokkelstatsregelverk og når og

som kan være nyttig å ta med seg.

hva gjelder av flaggstatens regelverk for

Ptil: «Flerbruksenheter er flyttbare inn-

Det er over 750 havbunnsbrønner på

flerbruksfartøy?

retninger eller fartøy som kan brukes til

norsk sokkel. Flerbruksfartøyer har

Hvilket lovverk og internasjonale kon-

å utføre ulike typer aktiviteter hver for

svært mange oppgaver knyttet til

vensjoner gjelder for flerbruksfartøy når

seg eller samtidig.» De lister så opp en

havbruksbrønner; installasjon, sette

det ikke bedrives petroleumsvirksomhet

rekke eksempler på aktiviteter.

i produksjon, vedlikeholde, reparasjon,

fra innretning slik lovverket er i dag?

fartøy i lov- eller forskriftsverk. Flerbruks-

jobbes videre med.

drive med brønnintervensjon, dykking, ubemannede undervannsoperasjoner (ROV), for å nevne noe. Hvem har tilsyn? For noen oppgaver som utføres fra flerbruksfartøy gjelder arbeidsmiljøloven og petroleumsloven med forskrifter. For

48

en rekke andre oppgaver gjelder flaggstatens regelverk som avhenger av om flerbruksfartøyet seiler med flagg registrert i NOR, NIS eller fremmed flagg. Regelverket oppleves som uoversiktlig. Det bemerkes følgende i rapporten: Det står skrevet en halv side av totalt 161 sider om flerbruksfartøyer etter innspill


Hvem jobber om bord? Oljearbeidere på flerbruksfartøyer er konstruksjonspersonellet; kranførere, dekksarbeidere, riggere, teknikere, koordinatorer, ingeniører, med videre. Det avgrenses mot flerbruksfartøyets maritime mannskap; skipsfører, matros, forpleining med videre. Utfordringer Utfordringene når det gjelder arbeidsmiljø, tilsynsmyndighet, HMS-regelverk og sikkerhet for konstruksjonspersonellet er omfattende: Det er svært uoversiktlig hvilket lov- og forskriftsverk som gjelder for flerbruksfartøy – er det sokkelstatsregelverk eller flaggstatsregelverk som gjelder? I forhold til HMS – er det petroleumslov med tilhørende forskriftsverk som gjelder?

Flerbruksfartøy i bevegelse

er at bemanningen blir ansatt i egne

En praktisk utfordring er knyttet til opp-

bemanningsselskap som svært ofte er

Hvem er rett tilsynsmyndighet?

dragenes varighet på norsk kontinental-

registrert i utlandet- eksempelvis Singa-

Industri Energi påpeker i rapporten

sokkel. Det er vanlig at flerbruksfartøyet

pore, Bahamas, Seychellene og lignende

at krav til tilsynet for flerbruksfartøy

er inne på oppdrag fra en til åtte uker.

stater. Dette reiser spørsmål om det kan

må legges inn under Ptil. Det er og et

Det er ikke alltid flerbruksfartøyet går

tenkes å foregå sosial dumping knyt-

klart krav at norsk sokkelstatsregelverk

til en norsk havn, men går inn og ut av

tet til bruk av flerbruksfartøy på norsk

blir gjort gjeldende og at definisjonen

norsk kontinentalsokkel. Vanskelig til-

sokkel ved bruk av innleid utenlandsk

for hva som regnes som petroleums-

gjengelighet gjør at det blir utfordrende

arbeidskraft.

virksomhet/når flerbruksfartøyet blir

å få faktiske opplysninger om forhol-

definert som innretning blir utvidet til å

dene om bord.

gjelde samtlige operasjoner knyttet til

49

Vedrørende tariff:

Det norske personellet som er fast

petroleumsvirksomheten som utføres

Eksempler hentet fra Subsea 7 og

ansatt i et norsk selskap har lønns- og

av konstruksjonspersonell.

Technip

arbeidsvilkår etter OSA-avtalen. De

Konstruksjonspersonell på flerbruksfartøy

I skipsfart er det vanlig å organisere

utenlandske ansatte er ikke avlønnet et-

kan være ansatt i norske selskaper eller

et rederi i flere selskaper, eierskap,

ter tariffavtale, men det har blitt hevdet

i utenlandske registrerte bemannings-

driftsansvarlig selskap og beman-

at de får lønn på nivå med ITFs avtaler

byråer der en blir formidlet via innleie

ningsselskap. Et trekk i internasjonal

for offshorepersonell uten at det er

eller entreprise til rederiet som har ansvar.

subseanæring og rederivirksomhet

dokumentert noen gyldig avtale.


Høringssvar om HMS-regelverk og NORSOK-standarder Tekst og foto: Mette Møllerop

Høringssvaret er skrevet av Roy Erling Furre. Det fullstendige svaret kan fås hos SAFE ved Furre. ROV/Flerbruksfartøy:

Integrerte operasjoner:

Trepartssamarbeid:

Norsk petroleumsvirksomhet baserer

Det er med stor bekymring vi ser BP har

De fleste trepartsarenaene er velfun-

seg nå i økende grad på subseabrønner.

fått lov til å fjernstyre fra land. Fjern-

gerende. SAFE ser allikevel tegn til at

Vi ser bruk av flerbruksfartøy ved in-

styring av bemannede innretninger er

ikke alle er like velfungerende. Siste tids

stallering av utstyr, brønnoperasjoner,

en sikkerhetstrussel vi ikke aksepterer.

forslag fra industrien om å kutte ned på

vedlikehold og så videre. Prosjekt-

Arbeidstilsynet på land vil ivareta lys,

den grunnleggende sikkerhetsopplærin-

personellet som utfører oppgavene er

regulerbare bord og så videre, i kontroll-

gen viser at arbeidstakerne alene ikke

ikke regnet som maritimt personell, og

rommene, men vil ikke ivareta de

klarer å påvirke beslutninger industrien

er unntatt av Sjøfartsdirektoratet og

petroleumsrelaterte HMS utfordringene.

tar i sine styrende organer. Her er det

flaggstatenes regelverk som bare ivare-

Kontrollromspersonell som befinner seg

kun krav fra myndighetene som kan

tar de maritime sikkerhetsforholdene,

om bord på installasjonen vil ha en helt

utgjøre en forskjell. Lokalt i bedriftene

og ikke de petroleumsrelaterte. SAFE

annen reell forståelse av de faktiske

ser vi at nye ledelsesmodeller, hard HR

ønsker derfor at departementet griper

forhold enn personell som er plassert et

ledelse, BBS, medfører at den valgte

fatt i disse utfordringene og kartlegger

annet sted.

vernetjeneste og de tillitsvalgte ikke

omfanget av problemet, i dialog med

klarer å påvirke beslutningsprosesser

partene i industrien.

i det omfang som er forventet av AML og

50

petroleumsregelverket.


Verneombud samlet på Sola Tekst og Foto: Kjell Terje Skrunes

Verneombud i SAFE var torsdag samlet til en dagskonferanse på Sola etter initiativ fra HMS-utvalget i SAFE. Tone Guldbrandsen fra Ptil fortalte om et økt fokus på vernetjenesten fra Ptil framover.t - HMS-utvalget tok dette initiativet

Tone Guldbrandsen fortalte på konfe-

På konferansen ble det også tid til grup-

fordi vi ser at vernetjenesten er under et

ransen at tilsynet nå har startet plan-

pearbeid og «summing» rundt verne-

visst press i industrien vår. Jeg tror det

leggingen av et kartleggingsprosjekt

tjenesten. Og neste år planlegges det å

kan være nyttig å komme sammen, dis-

der man vil undersøke hvordan både

samle alle verneombud i SAFE til «Ver-

kutere hverandres utfordringer og dele

arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden

neombudets dag». Eller snarere dager,

erfaringer på tvers av bedrifter og områ-

oppfatter at situasjonen er.

siden planen er at arrangementet skal

der, sier 2. nestleder og HMS-ansvarlig

- Vi vil undersøke to selskaper innenfor

gå over to dager.

i SAFE, Roy Erling Furre.

de ulike virksomhetsnivåene, både

- Det er ikke tvil om at vernetjenesten og

Han registrerer med tilfredshet at Ptil

operatører, kontraktører og underleve-

verneombudene er under et visst press.

nå planlegger for et forsterket fokus

randører. Hensikten er å få dannet oss

Derfor er det viktig for SAFE å sette

på vernetjenesten og verneombudenes

et bedre bilde av hvordan det egentlig

søkelyset på hvor viktig denne delen av

rolle og innflytelse i oljeindustrien.

står til med vernearbeidet, og eventuelt

HMS-arbeidet er, og styrke og utvikle

endre regelverk og forskrifter om vi ser

vernetjenestens rolle i årene framover,

nødvendigheten av det, sa Guldbrandsen.

understreker Roy Erling Furre.

51


Fra årets siste kurs for tillitsvalgte.

Kurs for tillitsvalgte til våren Tekst og foto: Mette Møllerop

Det blir flere kurs i SAFE-regi til våren. Datoer er ikke plottet inn i kurskalenderen. Noen avklaringer med foredragsholdere gjenstår. De legges ut på hjemmesiden, www.safe.no under kurs, like over nyttår. Det blir imidlertid kurs for tillitsvalgte

Metode: Kursene er basert på aktiv

klubb og forbund, og for det enkelte

på Quality Residence på Sandnes. Dette

deltakelse. Det legges opp med kortinn-

medlem.

er populære kurs med mye nyttig kunn-

ledninger hvor siktemålet er å motivere

skap og svært sosiale rammer! Alle til-

deltakerne til refleksjon og debatt.

Sted: SAFE-huset

viktig under kursoppsummeringene.

Nærmere informasjon om tidspunkt og inn-

Kursansvarlig: og foredragsholder er

Vi for vår det kan love dere spennende

hold kommer på hjemmesiden over nyttår.

Bitten Nordrik, De Facto.

bakemeldinger trekker dette fram som

Målgruppen er klubbledere, tillitsvalgte,

dager med mye egenaktivitet og prosjektjobbing.

HR-ledelse og psykososiale arbeids-

verneombud, AMU- representanter og

miljøundersøkelser del I og II

engasjerte enkeltmedlemmer.

Dette er et viktig kurs for alle tillits-

Et viktig kurs for deg som er opptatt av

valgte og nysgjerrige medlemmer. Er

hva som skjer på din arbeidsplass, hvor-

Kurs for klubbkasserere og klubbstyrer

du opptatt av rettigheter i arbeidslivet,

dan godt arbeidsmiljø vedlikeholdes og

Trenger du kunnskap om enkel regn-

hvordan de er oppnådd og hvordan de

utvikles, og hvordan ledelsesmetoder

skapsføring som kasserer i klubben din?

fortsatt skal beholdes? Da er dette kur-

kan ødelegge eller styrke arbeidsmiljøet.

Kanskje trengs også mer kunnskap om

set for deg!

Hva innebærer HR-ledelse kontra perso-

hvordan klubben egentlig bør drives for

nalbehandling «den norske modellen»

å bli et best mulig verktøy for medlem-

Kurs i Arbeidsrett trinn II

og psykososiale arbeidsmiljøkartleggin-

mene og SAFE?

Kurset i arbeidsrett går over to dager og

ger? Er lov og forskriftsintensjoner med

holdes i Stavanger. Forelesere er juridisk

psykososial arbeidsmiljøkartlegging lik

Vi setter opp kurs i «Enkelt regnskap for

avdeling ved SAFE-huset.

intensjonene med medarbeidertilfreds-

kasserere» hvor et av kursene kombine-

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte

hetsundersøkelser?

res med «Hvordan drive klubb».

52 Mål og innhold:

Er noen kartlegginger utviklingsverktøy mens andre er styringsverktøy?

Vi regner ikke med at det er aktuelt med mer enn et kurs som går over to

• Gjøre seg kjent med sentrale lover og eget avtaleverk

Kurset baseres på en god del gruppear-

dager, men behovet blant medlemmer/

• Lære gjennom en praktisk tilnærming

beid og diskusjon med utvikling av pro-

klubbstyrer avgjør. Maks fem deltakere

til jussen

blemstillinger og forslag til løsninger.

per kurs.

arbeide en sjekkliste for deg som til-

Kursene har fått svært god tilbakemel-

Sted: SAFE-huset

litsvalgt

ding og har høy nytteverdi både for

• Trene på løsning av oppgaver og ut-


Prosjektet som gruppen la fram om hva som trengs når man er utlending på en arbeidsplass i Norge, var spennende. Polen, Litauen og Finland var representert på kurset.

Kursansvarlig: Reidun Ravndal, SAFE.

Vi inviterer deg til et spennende dags-

selv mener dere har behov for, og det vi

Målgruppen er kasserere og klubbstyre.

kurs som kan bidra til å starte en positiv

tror dere har behov for.

og klargjørende prosess på hvilke valg-

Det ene utelukker ikke det andre.

Pensjonskurs på Ullandhaug

muligheter du har som senior.

Vi kjører derfor flere typer faste kurs,

Vi regner med nye pensjonskurs til vå-

Vi har lagt opp til en praktisk, lærerik og

samtidig som alle klubber har et stå-

ren. Disse kursene er bereknet på dem

positiv dag, der fokus er rettet mot deg

ende tilbud om å komme med spesialde-

som ønsker å vite mer om egne pen-

og dine muligheter.

signede kursønsker.

sjonsmuligheter og eventuelt nærmer

Du går mot en ny epoke i livet som kan

Vi skreddersyr altså deres kurs!

seg pensjonsalder.

både friste og skremme. På kurset vil du

Vi har også kurs spesialsydd for til-

få gode muligheter til å ta et overblikk -

Vi oppfordrer alle tillitsvalgte og med-

litsvalgte som skal gi råd og veiledning

før noen valg må tas.

lemmer som med tiden ønsker å bli tillitsvalgt om å delta på SAFE sine kurs.

til sine medlemmer. Begge kursene er selvfølgelig åpne både for tillitsvalgte

Skreddersydde kurs

Kurs og praktisk info finner dere altså

og medlemmer.

Vi er opptatt av at medlemmene våre, og

på hjemmesiden til SAFE: www.safe.no

de tillitsvalgte, både skal lære det dere

Prosjektframføring på kurset for tillitsvalgte.

53


§

Det juridiske hjørnet

Kan jeg være både tillitsvalgt og verneombud? Hva er forskjellen? Vi får en del telefoner vedrørende rolle-

miljøloven kap. 6. Tillitsvalgsrollen er

gjelder. Dersom det er kurs i forhold til

forventninger i forhold til det å være

regulert i hovedavtalens kap. 5. I begge

vernearbeid så er det arbeidsgiver som

TV og VO. Spørsmålene er mange, som

tilfellene er det viktig at ledelsen i virk-

plikter å se til at en får dette kurset. De

«kan jeg være begge deler», «må jeg da

somheten varsles så snart det er gjen-

skal legge til rette for at det skjer, og det

hjelpe de som er medlem i andre foren-

nomført et valg.

vil normalt skje i arbeidstiden. Dersom noen får dette kurset i sin friperiode

inger», «får jeg overtid», «hvem sender meg på kurs» «hva har jeg krav på av tid

Blir en valgt til en av rollene er det også

offshore, vil dette være ett av unnta-

til å arbeide med spørsmål knytet til

viktig å vite hvem du representerer. Der-

kene som gjør at en ikke får overtid for

vervet» etc.

som du er valgt som VO så skal du være

dette kurset. Det kan dog varierer noe

dere for alle. I alle så menes alle, det er

fra bedrift til bedrift, men vi kan ikke

Jeg vil ta for meg noen av problemstil-

ingen forskjell på tilhørighet til forening

kreve det. Kurset skal gi en generell inn-

lingene, selv om denne listen ikke er

ei heller om en er leder eller ikke. Dette

føring om typiske ting som; ergonomi,

uttømmende.

kan også være en rolle der en kan bli

støy, belysning, klima, trivselsskapende

stående alene mot resten, og da er det

tiltak, ulykkesvern, verneutstyr samt

Det er ingen tvil om at du kan være beg-

viktig å huske hvorfor en er valgt. Det er

en innføring i hvilket lover som dekker

ge deler. Det at du er TV betyr ikke at du

nettopp av denne grunn, at nettopp du

disse områdene.

ikke kan velges som VO og vise versa. En

er valgt. Det at en våger å gi beskjed om

del ganger kan det også være en fordel.

farlige situasjoner.

Opplæring av nye TV, skal gjøres av organisasjonen. Det er de som står for

Det å bli valgt både som TV og VO betyr at du har noe ekstra, at du utstråler en

Rollen som TV skiller seg ved at en er

kursingen og arbeidsgiver vil normalt

tillitt, samt at andre ser på deg så om en

der for medlemmene. En er valgt av sine

gi fri til slike kurs med lønn. De er også

som våger å gi beskjed. Dette er viktig

egne, dvs av de sin er medlem i samme

tjent med å ha skolerte TV. En grunnleg-

i begge vervene.

fagforening som en selv. I saker der en

gende opplæring her vil inneholde kurs

fronter ting som gjerne ikke alltid er like

vedrørende ting som forhandlinger, av-

I begge vervene så skal en velges. Valget

populært er forskjellen fra å være VO at

taletolkning, innføring i de forskjellige

skal skje blant de ansatte. Verneombud

en alltid vil ha medlemmene i ryggen.

avtalene, behandling av medlemmer,

velges blant en av arbeidstakerne, dog

Det er alltid mange som har det synet

debatt, diskusjonsmetoder og også her

ikke en leder i bedriften. En leder kan

som fremmes, dette nettopp fordi en

en generell innføring i deler av lovverket

fort havne i en rollekonflikt som er van-

som TV skal fronte medlemmenes syn.

som omhandler arbeidshverdagen vår.

samme måten men er regulert av ulike

Når en er valgt og har fått vervet enten

Der er en forskjell på når en blir tatt

regelverk. Det å være verneombud og

som TV eller VO er det ofte mye en lurer

med på drøftelser i bedriften vedrørende

bli valgt til dette reguleres av arbeids-

på. Da er det opplæring og kursing som

omlegging og endring av arbeidet.

54

skelig å håndtere. Valgene skjer mye på


Tekst: advokatfullmektig Bernt Hodne

Bedriften plikter å drøfte og ta med en

Til slutt vil jeg si litt om forskjellen på

der ikke åpnes for forskjellige tolkinger

TV så tidlig som mulig i denne prosessen,

rettighet og plikter som følger med

av den teksten som er skrevet.

gjør likevel oppmerksom på at også

vervet. Dere ser ut fra det jeg her har skrevet, at

verneombud normalt vil bli tatt med her. Det gjøres spesielt når arbeidsmil-

En som er VO har en stansingsplikt

en kan være både VO og TV. Det er bare

jøet kan bli påvirket, og da skal VO inni

dersom en ser eller oppdager noe som

å holde tungen rett i munnen. Vi trenger

prosessen. VO har også en oppgave

kan føre til «umiddelbar fare». Denne

både flinke TV og flinke VOèr, så her er

å se til at tingene fungerer som planlagt

er lik den plikten til å stanse arbeide

det bare å melde seg på arbeidsplassen.

etter at evt. endringer er satt ut i live, og

som følger av arbeidstillatelsen gitt på

her har de en svært viktig oppgave. Det

det enkelte oppdrag. Vurderingen som

er ikke alltid teori og praksis samsvarer,

gjøres er en subjektiv vurdering. Dvs. at

og enda verre kan det være ute offshore

dersom du som VO mener at det forelig-

når en har ledelse på kontor som aldri

ger en umiddelbar fare, skal du stanse

har sett/vært på en plattform.

arbeidet fram til faren er eliminert, eller

Lykke til.

noen har forklart at det ikke var/er noen Når det gjelder tid til å utføre det arbei-

fare. Jeg vil her gjøre oppmerksom på at

det som følger med det ene, andre eller

retten til å stanse arbeid dersom vi ser

begge vervene, avtales dette normalt

at der foreligger en «umiddelbar fare»

med nærmeste overordnede eller be-

er vi alle ansvarlig for. Forskjellen er at

driftens ledelse. VO skal ha tid til å gjøre

en som er VO også har en plikt til å gjøre

sitt arbeid og det vurderes i hvert enkelt

dette.

tilfelle hvor mye tid dette er. TV har det regulert i hovedavtalen som «nødvendig

TV har ingen slik stansingsplikt om en

tid», men noen nærmere beskrivelse er

VO har. Det er også viktig å gjøre alle

ikke gitt. Det blir derfor også her viktig

oppmerksom på at dersom en innehar

å få på plass en avtale med bedriften. En

begge rollene, er det viktig å skille. En

bør være flink å loggføre den tiden en

kan ikke bruke VO sin stansingsplikt til

bruker, slik at en har gode argumenter

å oppnå ting i en konflikt som pågår på

for at en trenger mer tid dersom det er

organisasjonsplan, typisk i en arbeids-

nødvendig. Det gjelder i begge vervene

konflikt.

at det er viktig å alltid ha en avtale/ klarer med nærmeste leder dersom en

Videre har en som er TV en mulighet og

forlater arbeidsplassen. Der er også

rett til å signere på vegne av de med-

noen tariffavtaler som regulerer tids-

lemmene en representerer. Dersom

bruken ut fra hvor mange medlemmer

den som er TV signerer en avtale med

den enkelte klubb har.

bedriften så vil denne avtalen binde medlemmene. Det er derfor veldig viktig at en alltid vet hva en signerer på og at

55


Oppdatering av kontaktinformasjon SAFE bestreber seg på, til en hver tid, å ha medlemsregisteret oppdatert med korrekt informasjon om det enkelte medlem. For å få til det er vi avhengig av at du som medlem, selv sjekker din kontaktinformasjon. Skifte av arbeidsgiver, ny bostedsadresse, ny e-postadresse, nytt mobilnummer osv. kan endres ved å gå inn på «Min side». Her vil du også finne annen nyttig informasjon gjeldende ditt medlemsforhold. Fremgangsmøte for å komme inn på «Min side». 1. Gå inn på www.safe.no 2. På forsiden til safe.no finner du linken «Innlogging Min side»: 3. Trykk på linken og du vil få opp et påloggingsbilde:

56

NB! Innmeldingsskjema Meld deg inn i SAFE ved å gå inn på www.safe.no og trykk på linken Meld deg inn her!


57


Med trykk pĂĽ opplevelse

Stavanger Kontorveien 12 - 4033 Stavanger Tlf: +47 51 90 66 00 - Faks: + 47 51 90 66 35 Den gode trykkeopplevelsen

Kristiansand Rigetjønnveien 3 - Postboks 146 - 4662 Kristiansand Tlf: +47 38 00 30 50 - Faks: +47 38 01 43 42

www.kai-hansen.no


Kryssord

Send løsningen på kryssordet inn til SAFE, PB. 145 - Sentrum, 4001 Stavanger, innen 20. februar og merk konvolutten «Kryssord». Riktig løsning på kryssordet i nr. 4 kommer i SAFE magasinet 1 -2014. Navn: Adresse:

Vinnere:

Løsning og vinnere av forrige nummers kryssord

Vi hadde en rekke riktige løsninger på kryssordet i forrige nummer. Vi sender ut kryssord premier i posten.

Premier for riktig løsning kryss av:

gavekort i bokhandel

gavekort i sportsbutikk


Returadresse: SAFE, Postboks 145, Sentrum, 4001 Stavanger

Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2013

AFE JURIDISK

AFE JU

URIDISK

U

Ledere

Hilde-Marit Rysst Roy Aleksandersen Roy Erling Furre

• Leder • Telefon 51 84 39 01/926 00 257 • E-post: hilde-marit@safe.no • 1. nestleder, Tariff • Telefon 51 84 39 02/906 54 208 • E-post: royal@safe.no • 2. nestleder, HMS • Telefon 51 84 39 03/975 61 889 • E-post: roy@safe.no

SAFE TARIFF

Reidun Ravndal Bernt Hodne Bjarte Mjåseth Øyvind Olsen Levard Olsen-Hagen

• Org. sekretær/Tariff • Telefon 51 84 39 10 / 924 92 441 • E-post: reidun@safe.no • Org. sekretær, Tariff/ Adv.fullmektig • Telefon 51 84 39 08/930 53 443 • E-post: bernt@safe.no • Org. sekretær, Tariff • Telefon 51 84 39 13/415 12 326 • E-post: bjarte@safe.no • Org. sekretær, Tariff • Telefon 51 84 39 12/919 95 375 • E-post: oyvind@safe.no • Jurist / Org.sekretær • Telefon: 51 84 39 11 • E-post: levard@safe.no

SAFE ADMINISTRASJON

Torill Lorentzen Anita Fløisvik Anja Fjelde (permisjon) Unni Berg Johansen Nils Petter Rønningen

• Kontorleder/Økonomi • Telefon 51 84 39 07 • E-post: torill@safe.no • Adm.medarbeider, Adv.sekretær, systemansvarlig • Telefon 51 84 39 06 • E-post: anita@safe.no

SAFE informasjon

Mette Møllerop Kjell Terje Skrunes

• Redaktør SAFE magasinet, informasjonsansvarlig • Telefon 51 84 39 09/957 35 710 • E-post: mette@safe.no • Nettsideredaktør, kommunikasjonsrådgiver • Telefon 51 84 39 16/928 57 304 • E-post: kjell@safe.no

SAFE JURIDISK

Ellen Fjermestad-Svendsen • Advokat E-post: efs@safe.no • Telefon 51 84 39 00 Elisabeth Bjelland • Advokat E-post: elisabeth@safe.no • Telefon 51 84 39 00

SAFE HMS

Halvor Erikstein

• Adm.medarbeider, forsikring, medlemsregister • Telefon. 51 84 39 04 • E-post: unni@safe.no • Adm.medarbeider, ansvar medlemssystem, vervekampanjer • Telefon. 51 84 39 30 • E-post: nils.petter@safe.no

• Org. sekretær/Yrkeshygieniker • Telefon 51 84 39 21 • E-post: halvor@safe.no

Pantone 430 Pantone 187

SAFE – Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren Besøksadresse: Niels Juels gate 20, 4008 Stavanger Postadresse: Postboks 145, 4001 Stavanger Telefon: 51 84 39 00. Telefaks 51 84 39 40 www.safe.no