{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 76

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y l Z E Z A H R A N I ČN Í CH Č A S O P I SŮ

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y l Z e z a h r a n i č n í c h č a s o p i s ů

BARANOVSKI, K. E.: Vliv makrostruktury na segregaci ocelového ingotu (Influence of the macrostructure on segregation of the steel ingot), 2017, č. 1, s. 45–49. SACHEK, O. A. a kol.: Parametry zobrazení struktur LKG na základě funkce hustoty distribuce grafitu a rozměru vměstků (Parametrization of microstructures images of spheroidal graphite cast iron on the basis of the distribution density function of the inclusions size), 2017, č. 1, s. 50–58. LUTSENKO, V. A. a kol.: Účinky austenitizace na tvorbu struktur y chrom-molybden-vanadové oceli po vysokém temperování (Effects of austenitization on structure formation chrom-molybdenum-vanadium steel after high tempering), 2017, č. 1, s. 69–72. USHERENKO, S. M. a kol.: Impulzní tvorba struktury slévárenské hliníkové slitiny (Pulse formation of structure of foundry aluminium alloy), 2017, č. 1, s. 103–109. MARUKOVICH, E. I. a kol.: Odstředivé vertikální lití nadeutektického siluminu s chlazením formy a odlitku (Vertical centrifugal casting of hypereutectic silumin with cooling of the mold and casting), 2017, č. 2, s. 5–11. MARUKOVICH, E. I. a kol.: Výroba a užití siluminu s globulárním křemíkem (Manufacture and use of silumin with globular silicon), 2017, č. 2, s. 15–19. KOMAROV, O. S. a kol.: Metoda měření pevnosti nátěrů jader při vysokých teplotách (Method of measurement of strength of core paint at high temperatures), 2017, č. 2, s. 24–26. PIVOVARCHYK, A. A. a kol.: Prostředky ochrany Fe-C slitin proti koroznímu působení (Protectors for proofing of iron-carbon-alloys from corrosive effect), 2017, č. 2, s. 27–30. RAFALSKI, I. V.: Fyzikálně-chemické interakce mezi komponenty systému Al/SiO2 v metalurgických procesech syntézy litých, disperzně zpevněných hliníkových slitin (Physico-chemical interactions between components of the Al/SiO2 system in metallurgical synthetic processes of casting particulate reinforced aluminium alloys), 2017, č. 2, s. 31–39. SANDOMIRSKI, S. G.: Posouzení rozsahů možnosti změny časové stálosti litin s lupínkovým a vločkovým grafitem podle jejich tvrdosti (Assessment of ranges of possible change of temporary resistance of cast iron with lammelar and flaked graphite on their hardness), 2017, č. 2, s. 40–45.

350

ROVIN, S. L. a kol.: Pohyb a mísení disperzních materiálů v rotačních pecích (The movement and mixing of dispersed materials in rotary furnaces), 2017, č. 2, s. 117–121. LI VA R S KI V E ST N I K www.drustvo-livarjev.si

VACELET, P. H. a kol.: Nejnovější technologická platforma. Pojivo Ecocure neobsahuje žádné složky podléhající povinnosti označení (The newest technological platform of the cold box binder. The Ecocure binder does not contain components, which must be marked), 2017, č. 1–2, s. 30–33. Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

STAUDER, B. a kol.: Oceňování vlastností ostřiva pro jádra pomocí tříbodového ohybového testu (Foundry sand core property assessment by 3-point bending test evaluation), 2017, č. 2, s. 66–90. GIGEZ, F.: Inovace vakuového tlakového lití do kovových forem (Innovations in vacuum die casting), 2017, č. 2, s. 91–101. MEDVED, J. a kol.: Stanovení tepelných vlastností exotermicky izolačních materiálů (Determination of thermal properties of exothermic-insulating materials), 2017, č. 2, s. 102–110. KLAČNIK, U. a kol.: Vysoko- a nízkolegovaná nedefinovaná kokilová litina (High and low alloyed indefinite chill cast iron), 2017, č. 2, s. 111–123.

Všechny uvedené časopisy jsou k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, infoslevarny@tiscali.cz, úterý až čtvrtek, tel.: 541 142 646.

Ze zahraničních časopisů From the foreign journals

PR Z E G L Ą D O D LE W N I C T WA www.przegladodlewnictwa.pl

Kontrola kvality smíšeným světlem Mixed light inspection Diamond, G. Inspection Technologies Ltd., UK

SOBCZAK, J. J. a kol.: Modifikovaná metoda ocenění vlastnosti vytlouka- ných jader při odlévání do kovových forem (Modified method of assessing the cores knock out property at casting to metal moulds), 2017, č. 1–2, s. 14–17. JANIGA, A.: Energetická efektiv- nost – nové investiční možnosti ve slévárenském sektoru (Energy efficiency―new investment possibilities in the foundry sector), 2017, č. 1–2, s. 18–21. KOWALCZYK, K. R.; DAŇKO, R.: Funkce přesnosti a kvantitativního reprodukování plnění forem tekutým kovem při lití pod vysokým tlakem studenou komorou (Function of the accuracy and quantitative reproducibility of liquid alloy feeding in the high pressure cold-chamber casting process), 2017, č. 1–2, s. 22–25.

Fluorescenční penetrační zkoušky jsou dobře známy jako inspekční technika pro výrobky ze železných a neželezných materiálů. Jsou vhodné tam, kde se vyskytují jemné trhliny, póry nebo vady na povrchu odlitků a výkovků, a tam, kde jsou těžce zjistitelné pouhým okem. Současná technologie je při práci omezena v prostředí slabého osvětlení, v nepřístupných místech kontrolovaného výrobku a také drahou pracovní silou. Společnost Inspection Technologies Ltd. nabízí nové patentované zařízení „Mixed light inspection“, které sestává ze speciální kamery, pohyblivé elektroniky se skenovací hlavou a samostatného zdroje UV záření. Systém také nabízí software, který kompletně automatizuje inspekční proces a vylučuje požadavky na finančně náročné vysoce kvalifikované pracovníky. V jedné konfiguraci je skenovací hlava upevněna na ruce robota, který průběžně kontroluje po-

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport