Slevarenstvi 9-10 2017

Page 1

SE P ARÁ T OR

JE

ICE TAVÍCÍ PECE ZPR TRYSK VACÍ STAN O ACO Ň Y L A P Č D R E VÁN O Í T P S ÍSTŮ E J ÍT É O V ŘÍS TR O S E C A F L O R E R Í K P E M ICÍ EK TEM IMPRE ŘI Y PŘ L Á S I Í R TR GNA E C T Í A OJ Ř ČNÍ ÉM E LIN MĚ ICK N Á V Í O P D E E C L Í K M S T Y A Y A V R Í R O CÍ K T KE ELÍM UL Á NIP KY A M OJE

PE C

SLÉVÁRENSTVÍ č. 9 – 10/ 2017

ÍC ĚŘ

O TR S Í Ř ÍP

PO ST

M

DÁV KO V ACÍ

E

MA ZÁ NÍ PÍS YA TŮ PA ST Y

9–10/2017 SlévárenSká technologie budoucnoSti

Jste připraveni

předběhnout

A KOMORY

PRO TLAKOVÉ LITÍ

APRE

KŮ DLIT O E TAC

ŘIH OST

HLAV

IKO VÝ

R

ST

CH

LI

SO

Č

PO S

O TERM

NA

I OD VYH

T ČIŠ „ T

JET-COOLING

KY ČLÁN

FI RA

PR AC OVÁ

PÍST Y

ŠKOLENÍ

ÉZ

Y

PORAD ENST VÍ

LITINY

O

ĚN Í

GIC KÉ PRE PAR ÁT

PŘ E D S

R MIK

ŘIK

TU RN ÍC

O VÝ CH HLA V

YS T ÉMY

T P OS

UK

ME

TA LU R

CÍ S

E OVC

ÍP TĚN ČIŠ

VL N

OS TŘ IK

ZAV ÁŽE

HO DLI TKŮ

konkurenci?

LN PE E T

Firma ŠEBESTA – služby slévárnám s.r.o. poskytuje servis a podporu v oblasti slévárenství od roku 1992. Za dobu existence naší společnosti jsme se spojili s mnoha silnými partnery z řad nejlepších zahraničních výrobců spotřebních materiálů, zařízení a celých technologických celků pro slévárny železných i neželezných kovů. Naše spolupráce se zákazníky přináší Vaši spokojenost, což je naším prvotním cílem. Touto cestou Vám děkujeme za projevenou přízeň a přejeme Vám úspěchy na poli profesním i osobním! Najdete nás na nové adrese: ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o., Pražská 150, 642 00 Brno-Bosonohy, t: +420 545 213 699, info@sebestasro.cz

54. slévárenské dny® – vybrané přednášky

Váš partner ve světě slévárenství

www.ask-chemicals.com


SPOJUJE SVĚTY !

Řešení tlakového lití – tvarování budoucnosti mobility, globálně. Společnost Bühler je Vaším spolehlivým partnerem pro veškeré potřeby v oboru tlakového lití včetně řešení automatizovaných licích pracovišť, technologické podpory, renovace a modernizace tlakových licích strojů.

Nejlepší odlitky ve své třídě jsou výsledkem kvalifikované týmové práce. Vaši zákazníci, partneři a zaměstnanci potřebují vždy “hovořit stejným jazykem”. Simulace vyžaduje přesné informace a podporuje kvalitní komunikaci – buduje tak mosty mezi různými světy.

Díky efektivní globální servisní síti a výrobním centrům v Evropě, Asii a Severní Americe zajišťujeme lokální odbornou technickou podporu kdekoliv se nacházíte. Máte otázku? Promluvme si o tom. die-casting@buhlergroup.com

Simulační program MAGMA5 výrazně přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti Vaší firmy.

MAGMA GmbH K Vinici 1256 53002, Pardubice Czech Republic +420 773 154 664 p.kotas@magmasoft.cz www.magmasoft.de

Innovations for a better world.Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Odborné články jsou posuzovány jedním recenzentem. Recenzní posudky jsou uloženy v redakci v elektronické podobě. Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. Vydávání časopisu se řídí zásadami publikační etiky. SDO.

časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

®

ISSN 0037-6825

r o č n í k L X V . 2 0 17 . č í s l o 9 – 10

Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 4361 Vydavatel l Publisher © Svaz sléváren České republiky IČ 44990863

obsah

tematické zaměření: 5 4. slévárenské dny ® – v ybrané přednášk y topic: 54th Foundry Days— chosen papers odborná garance: předsedové OK ČSS exper t guarantee: chairmen of exper t commissions of the CFS

Redakce l Editorial office Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 739 665 590 slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz Předplatné l Subscription Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. ČR právnické osoby – 1 ks: 130 Kč; rok: 6 × 130 Kč + DPH + poštovné + balné. ČR fyzické osoby – 1 ks: 80 Kč; rok: 6 × 80 Kč + DPH + poštovné + balné. SR: Objednávky přijímá SUWECO, spol. s r. o., tel.: +420 242 459 202–3, www.suweco.cz. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Subscription fee in Europe: 80 EUR (incl. postage), other countries: 140 USD or 90 EUR (incl. postage). Vychází 6krát ročně l 6 issues a year Číslo 9–10/2017 vyšlo 26. 10. 2017 Sazba l Typeset by Ludmila Rybková

54. SLÉVÁRENSKÉ DNY – VYBRANÉ PŘEDNÁŠKY

54th Foundry Days—chosen papers

281

ČER N Ý, J .; LU DV Í K , P.; Š Í P OVÁ , M .; O D EH N A L , J .

Vliv dezoxidačního a modifikačního činidla CaSiBa na mikrostrukturu oceli s 0,3 % C

Influence of deoxidizing and modifying agent CaSiBa on microstructure of steel with 0.3% C

286

MARTINÁK, R.

Vliv teploty a velikosti heterogenního vměstku na kinetiku odeznívání očkovacího účinku litin

Influence of temperature and the size of the heterogeneous inclusion on kinetics of fading the inoculation effect of cast irons

290

O D EH N A L , J .; J A K U B , J .; D U F F EK , K .

Materiálové vlastnosti 70t odlitku z LKG se zvýšeným obsahem křemíku EN-GJS-450-18

Material properties of a 70t GJS casting with increased Si content EN-GJS-450-18

294

VA Ň KOVÁ , A .

Granulometrický rozbor ostřiva – výsledky činnosti Odborné komise pro formovací materiály

Granulometric analysis of silica sands—Results of activities of the Expert Commission for Moulding Materials

300

B R Ů N A , M .; B O L I B R U CH OVÁ , D.; PA S T I R Č Á K , R .

Analýza reoxidačných procesov vo vtokovej sústave pri odlievaní Al zliatin

Analysis of reoxidation processes in gating system within casting of Al alloys

Tisk l Printing house Reprocentrum, a. s., Blansko www.reprocentrum.cz Do sazby 12. 9. 2017, do tisku 12. 10. 2017. Náklad 700 ks Inzerci vyřizuje redakce vedoucí redaktorka l editor-in-chief Mgr. Milada Písaříková redakční a jazyková spolupráce editorial and language collaboration Edita Bělehradová Mgr. Helena Šebestová Mgr. František Urbánek redakční rada l advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D. Ing. Jan Čech, Ph.D. Ing. Martin Dulava, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Richard Jírek Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Ing. Radovan Koplík, CSc. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Radan Potácel doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jan Šlajs Ing. Ladislav Tomek doc. Ing. Iveta Vasková, Ph.D. Ing. Zdeněk Vladár (předseda)

FIREMNÍ PREZENTACE

Presentations of companies

304

ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno Přímé lití na filtr – optimalizace výrobního procesu s použitím pěnových keramických filtrů

306

308

311

312

313

MAGMA GmbH, Pardubice Optimalizace vtokových soustav pro minimalizaci reoxidačních vměstků ve slévárně UNEX BÜHLER AG, Švýcarsko Optimalizace procesu vysokotlakého lití pomocí integrovaného systému vakua Optimizing the HPDC process with an integrated vacuum system CzechTrade, Praha Prezentace na veletrzích s podporou CzechTrade Eurovision, a.s., Brno Dotační poradce – ano, či ne? Šebesta-služby slévárnám s.r.o., Brno Zastoupení předních evropských dodavatelů technologií a spotřebního materiálu pro české a slovenské slévárny


M

PE C

E

MA SE P ZÁ ARÁ NÍ T OR PÍS ZPR YA STANICE TAVÍCÍ PECE TR TŮ ACO YSKA ŇOVACÍ PA ČEÍ P DPLY VÁN ST TR ÍSTŮ E O Y ÍT ÉS ROJ ŘÍS OV LIC ÍST EMPERACE FOREM IMP EK ŘIK ÍS PŘ ÁLY T REGN I Í R T E C RO A ČN AT ŘÍ JE ÉM Í LI MĚ ICK N N Á V Í O P D E E C L Í K M S TAVÍC Y A TORY Í KE KER UL Á LÍM NIP KY MA

O TR ŘÍS ÍP

PO ST

ÍC ĚŘ

SLÉVÁRENSTVÍ č. 9 – 10/ 2017

DÁV KO V ACÍ

p ř í š t í č í s l o l n e x t i s s u e : 11 – 1 2 / 2 0 1 7 l f o r m o v a c í a j á d r o v é směsi | moulding and core sands JE

OJE

9–10/2017 SlévárenSká technologie budoucnoSti

Jste připraveni

0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0

Obr. 2. Fig. 2.

Prosévačka ruského původu z r. 1972 Vibratory sieve shaker of Russian origin from 1972 Obr. 5. Fig. 5.

Výsledky zkoušek ostřiva Biała Góra Test results of silica sand Biała Góra

ŠAJDÍKOVE HUMENCE 0,5 0,45

Obr. 4. Fig. 4.

Vzorek ostřiva Biała Góra (zvětšeno 50×) Silica sand sample Biała Góra (magnification 50×)

0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0

Fig. 7.

Vzorek ostřiva Šajdíkove Humence (zvětšeno 50×) Silica sand sample Šajdíkove Humence (magnification 50×)

Obr. 8. Fig. 8.

Výsledky zkoušek ostřiva Šajdíkove Humence Test results of silica sand Šajdíkove Humence

IVANOV, S., PACAL, L.: 20 let společnosti Hüttenes-Albertus CZ, s.r.o. (Hüttenes-Albertus CZ, s.r.o.)

11.50–12.00

Diskuze k přednáškám v plenární sekci

12.00–13.00

Oběd

Obr. 7. Fig. 7.

A

Kužeľovitá vtoková jamka (vľavo), dopadová jamka – zdroj turbulencií (v strede) Conical riser cup (left), fall cup—source of turbulences (in the middle)

3. Po odstránení primárnych oxidov z voľnej hladiny taveniny a bifilmov nachádzajúcich sa v tavenine je najdôležitejším krokom zamedzenie strhávania novo vznikajúcich oxidov do objemu taveniny počas odlievania do dutiny formy. Z toho vyplýva, že je vhodné nahradiť bežné gravitačné odlievanie a dopraviť tekutý kov do formy v ideálnom prípade proti-gravitačne. Vznikajúca oxidická vrstva tak ostáva na povrchu odliatku a vo vnútornom objeme sa nenachádzajú žiadne oxidy (obr. 5 vľavo). Oxidická vrstva oddeľuje odliatok od formy, čím prispieva k vysokej kvalite povrchu odliatku, pretože zabraňuje vzájomnej reakcii kovu s materiálom formy (obr. 5 vpravo). Z tohoto hľadiska by bolo ideálne, keby sa roztavený kov nikdy neodlieval voľným pádom z pece, alebo téglika, teda v smere pôsobenia gravitačnej sily, ale vždy iba v smere horizontálnom alebo v smere proti pôsobeniu gravitačnej sily. V praxi je viacero spôsobov ako to dosiahnuť, napr. Cosworthov process odlievania (obr. 6). Čiastočným riešením je aj nízkotlakové liatie, ktoré však má určité nedostatky. Pri plnení udržiavacej pece vsádzkovým materiálom sa tvoria bifilmy počas rozsiahlych turbulencií a pri pohybe tekutého kovu keramickou trubicou smerom hore a následne pri jeho páde späť do udržiavacej pece.

Pokiaľ nie je možné zabezpečiť proti-gravitačné plnenie, minimalizovanie kontaminácie taveniny oxidmi je možné dosiahnuť v prvom rade použitím prirodzene pretlakovej sústavy. Dôležitým faktom je, že pokiaľ odlievanie prebieha gravitačne, žiadna vtoková sústava nemôže byť ideálna. Pri takom-

vtrúsenín z formy. Týmto sa zabezpečí vylúčenie vzduchu z dutiny formy. Ďalšie zásady, ktoré je vhodné dodržať: – nepoužívať vtokovú jamku kužeľovitého tvaru. Vtoková jamka v tvare „lievika“ sa správa ako vzduchová pumpa (môže vnikať až 50 % vzduchu do prúdu taveniny, následkom čoho je odliatok tvorený 50 % taveninou a 50 % nasatým vzduchom, pravdepodobnosť dosiahnuť kvalitný odliatok je minimálna, obr. 7 vľavo); – nepoužívať dopadové jamky – zdroj turbulencií, obr. 7 v strede, nahradiť zaobleným prechodom bez dopadovej jamky – obr. 7 vpravo;

Obr. 8. Fig. 8.

Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty Sekci řídí: Ing. Martin Balcar, Ph.D.

B

Sekce metalurgie litin

DULAVA, M., ZÁDĚRA, A.: Problematika výroby slitiny Alloy 59 (S+C ALFANAMETAL s.r.o.)

13.00–13.25

MORES, A., HORNÍK, J., ODEHNAL, J., SKRBEK, B.: Povrchové indukční kalení feritické litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem Si (ČVUT PRAHA)

13.25–13.50

FERJO, J., ČAMEK, L.: Některé možnosti vedení redukční výrobní fáze v EOP ve Vítkovické slévárny s.r.o. (Vítkovické slévárny)

13.25–13.50

MACHOVČÁK, P., KLEPEK, P., STAFFIN, R.: Optimalizace technologie výroby velkých strojních odlitků (ArcelorMittal Ostrava)

13.50–14.15

FILA, P., BALCAR, M.: Vliv technologie sekundární metalurgie ve ŽĎAS, a.s., na koncentraci kyslíku v oceli (ŽĎAS, a.s.)

13.50–14.15

MARTINÁK, R.: Vliv teploty kovu na kinetiku odeznívání očkovacího účinku v grafitizujících litinách (Z MODEL)

14.15–14.40

HUNA, B., ROJÍČEK, V., PĚLUCHA, B.: Modifikační zpracování tvárné litiny injektáží směsi FeSiMgRE plněným profilem (ALMAMET GmbH)

14.15–14.40

VÍŠEK, J.: Výroba FeS a možnosti použití ve slévárenství a ocelárenství (PROMET CZECH Ostrava)

Přestávka

14.40–15.00

Přestávka

15.00–15.25

MARALÍK, P., ADÁMEK, J., KERŠNER, Š.: Keramické vtokové soustavy pro slévárenskou technologii (SEEIF Ceramic, a.s.)

15.00–15.25

HAMPL, J., MACHOVČÁK, P., KLEPEK, P., BAŘINA, P.: Odfosfoření a odsíření surového železa pro odlitky (VŠB – TU OSTRAVA)

15.25–15.50

KAVIČKA, F.: Analogie simulace průběhu tuhnutí ocelových odlitků a odlitků ze speciální keramiky EUCOR (VUT v BRNĚ )

15.25–15.50

ODEHNAL, J., DUFFEK, J.: Materiálové vlastnosti 70tunového odlitku z LKG se zvýšeným obsahem křemíku EN-GJS-450-18 (PILSEN STEEL)

15.50–16.15

TKADLEČKOVÁ, M., MICHÁLEK, K., GRYC, K., SOCHA, L.: Optimalizace výroby ocelových ingotů (VŠB – TU OSTRAVA)

15.50–16.15

SKRBEK, B.: Důsledky provozního přetěžování odlitků výfukového potrubí z materiálu GJS SiMo 35-6 (TU LIBEREC)

16.15–16.40

ČERNÝ, J.: Vliv dezoxidace s využitím CaSiBa na mikrostrukturu nízkolegované oceli (COMTES FHT a.s.)

16.15–16.40

ŠPAČEK, M., SKŘÍŠOVSKÁ, P.: Využití autonomní optimalizace ke snížení lokální porezity v odlitku z LKG (MAGMA Giessereitechnologie GmbH)

16.40–17.00

PERNICA, V., ŠENBERGER, J.: Tavení vysokolegovaných Cr a CrNi ocelí na vakuových indukčních pecích (VUT v BRNĚ )

16.40–17.00

BÍLEK, D., SKRBEK, B.: Vývoj mechanických vlastností tenkých stěn bloků válců z litiny s lupínkovým grafitem (TU LIBEREC)

18.00–19.00

Večeře

20.00–23.00

Setkání slevačů

N OČLÁ TERM A APRET

konkurenci?

KY

Č

ST

ŘIH OST

R

HLAV

CH

NA

IKO VÝ

FI RA

KŮ DLIT CE O

IT OD VYH

IŠT „Č

LN PE TE

Sekci řídí: doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D., doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

13.00–13.25

14.40–15.00

O B c . L u kSáTš V á g n e r PŘ E D S Ř ckoprůmyslová škola S t ř e d n í u m ě l eIK LITINY ŠKOLENÍ a V y š š í o d b o r n áOV š ko l a , Tu r n o v TAl u k a s . v a g n e r @ s u p Ýs .Ci nHf oH LAV LU RG ICK odlévání je jedním z nejstar-PORADE Umělecké NST VÍ É Pkteré má na našem území JET-COOLING ších řemesel, REP dob. Toto řemeslo tradici od dávných A R Á bylo vždy ceněno a podporováno odborTY PÍST Y A KOMORY PRO TLAKOVÉ LITÍ

ŘIK

VODÁREK, V.: Trendy ve výrobě, zpracováních a vlastnostech kovů a slitin (VŠB – TU OSTRAVA)

ST

KARAS, Z.: Současnost a vývoj zpracování a recyklace odpadů ve slévárenství (DESTRO)

11.15–11.45

O R OP MIK

OVÁ

HLAVINKA, J.: Současný stav a vývoj slévárenské výroby v ČR (Svaz sléváren ČR) Přestávka

10.45–11.15

11.45–11.50

TÉM Y

PR AC

10.00–10.30 10.30–10.45

Budoucnost výuky uměleckého ZAV odlévání kovů ÁŽE CÍ S v Česku YS

LI

Slavnostní zahájení 54. SD SOBÍŠEK, P.: Aktuální vývoj české ekonomiky (UniCredit Bank, a. s.)

Odborné přednášky (13.00–17.00)

G rav i t a č n é o d l i eva n i e Obr. 7.

Prezence účastníků

SO

9.00–9.30

odlévání kovů nebo využívání moderních licích a formovacích hmot. Účastníme se nejrůznějších řemeslných dnů, kde studenti předvádějí formování do písku a odlévání kovů. Veřejnost si zároveň na těchto akcích může vyzkoušet formování a celkově se seznámí s problematikou lití kovů.

HO DLI TKŮ

8.00–9.00

9.30–10.00

V minulosti škola úzce spolupracovala s průmyslem a vychovávala absolventy, kteří hned získávali uplatnění na nejrůznějších pozicích. V průběhu let se však některá odvětví průmyslu transformovala a na tuto tradici se pozapomnělo. Doba se změnila a některé řemeslné obory ztratily na přitažlivosti. Postupně se množství uchazečů o studium uměleckého odlévání snižovalo až do současného stavu, kdy je na škole ve 3. a 4. ročníku v oboru odlévání pouze 5 studentů. Situace je kritická. Pokud v blízké době nedojde k oživení zájmu o tento studijní program, bude jeho uzavření nevyhnutelné. To by pro naši republiku byla nenahraditelná ztráta, protože Turnov je už poslední místo, kde se tento maturitní program vyučuje. Jsme přesvědčeni, že výuka tohoto oboru si nezaslouží konec, proto bychom rádi obnovili spolupráci se slévárnami, abychom ukázali studentům a uchazečům o toto krásné

Úterý 7. 11. 2017 Plenární sekce (9.00–12.00)

ME

BIALA GORA 0,35

Education

ÉZ

16%

Vzdělávání

Programme of the 54rd Foundry Days

Váš partner ve světě slévárenství Odlévání ve školních dílnách

nou a uměleckou veřejností. Díky tomu u nás tento obor byl vyučován dokonce na několika středních a vysokých školách. Je to již 23 let, kdy se na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově začalo s výukou uměleckého odlévání kovů. Tento studijní program doplnil nabídku oborů zaměřených na umělecko-řemeslné zpracování kovů.

Ukázky závěrečných prací studentů

řemeslo, že je tato profese stále žádaná a perspektivní. V rámci spolupráce by bylo možné v určitých směrech přizpůsobit výuku tak, aby byla vhodná pro dané provozy. Kromě tradiční výuky se pro zatraktivnění oboru zaměřujeme také na moderní technologie, jako je využití počítačového modelování a 3D tisku v uměleckém

Absolventi školy působí jako umělečtí slevači, nebo nastoupili do sléváren jako formíři či slevači, z některých se po čase stali technologové. Věříme, že se nám spolu s vámi podaří zachránit tento obor. Rádi bychom s vaší pomocí rozšířili povědomí o možnostech studia odlévání na naší škole. Uvítáme vaše

názory a a připomínky k tomuto problému. slévárenství od roku 1992. Firma ŠEBESTA – služby slévárnám s.r.o. poskytuje servis podporu v oblasti Za dobu existence naší společnosti jsme se spojili s mnoha silnými partnery z řad nejlepších zahraničních výrobců spotřebních materiálů, zařízení a celých technologických celků pro slévárny železných i neželezných uměleckoprůmyslová škola kovů. Naše spolupráce seStřední zákazníky přináší Vaši spokojenost, což je naším prvotním cílem. Touto cestou a Vyšší odborná škola, Turnov Skálova 511 01 Turnov přízeň a přejeme Vám úspěchy na poli profesním i osobním! Vám děkujeme za373,projevenou tel: +420 481 321 232 (spojovatelka, domov mládeže) tel. a fax: +420 481 324 323 (ředitelna) skola@sups.info www.sups.info

Možnosti umiestnenia vtokovej sústavy Possibilities of gating system position

Najdete nás na nové adrese:

54. slévárenské dny® – vybrané přednášky

11% 16% 16%

Cosworthov proti-gravitačný systém odlievania Cosworht’s anti-gravity system of casting

Program 54. slévárenských dnů®

TU RN ÍC

11% 11%

Podíl výrobců prosévaček používaných u jednotlivých účastníků zkoušek Share of producers of vibratory sieve shakers used by particular participants of tests

Obr. 6. Fig. 6.

to spôsobe odlievania dochádza vplyvom gravitačného zrýchlenia k nadmernej akcelerácii taveniny nad kritickú hodnotu 0,5 m/s už v priebehu pádu niekoľko cm. Vhodným návrhom vtokovej sústavy je možné negatívny vplyv voľného pádu taveniny znížiť, nie však úplne odstrániť. Prirodzene pretlakový vtokový systém navrhnutý profesorom Campbellom vytvára kompromis medzi pretlakovým a podtlakovým systémom. Takýto systém je navrhnutý tak, aby zodpovedal voľnému pádu taveniny, tzn. zužujúci sa prúd, okolo ktorého je navrhnutý vtokový kôl v bezprostrednom kontakte. V momente dotyku taveniny so stenou vtokového kôlu vzniká trenie, ktoré vytvára prirodzený pretlak. Forma je tak podporovaná miernym tlakom taveniny, takže nedochádza k vnikaniu

E OVC

16%

Obr. 3. Fig. 3.

37%

11%

předběhnout

V zd ě l á v á n í

A n a l ý z a r e ox i d a č ný c h p r o c e s o v v o v to ko v e j s ú s t a v e p r i o d l i e v a n í A l z l i a t i n

VL N

Podíl sléváren používajících normu ČSN 72 1078 Share of foundries using the ČSN 72 1078 standard

37% 37%

5%

11% 11%

11%

Obr. 1. Fig. 1.

CCCP

CCCP

5% 5% 37%

5% 5%

11%

Stavební strojírenství n. p. Brno

UK

5% 5% 5% 5%

5%

5%

63% 63%

VIPO CCCP 5%

5%

PO S

5% 5%

21% 21%

11% 11%

5% 5%

5% 5%

5%

V Z D ĚL ÁVÁ N Í

prosévačky prosévačky prosévačky VIPO PZE RETSCH Stavební strojírenství VIPO Stavební n. p. Brnostrojírenství CCCP n. p. Brno

prosévačky

bez normy Multiserw Morek Multiserw GF Fritsch Morek spartanGF WADAP Fritsch spartan PZE RETSCH WADAP Fritsch spartan WADAPstrojírenství PZE n.RETSCH German Morek VDG P34 GF bez normy Multiserw Fritsch spartan Multiserw WADAPMorekPZE GFRETSCH VIPO Stavební p. Brno

5% 5%

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

granulometrie granulometrie German VDG P34

Modifikace ČSN Modifikace ČSN

ÍP TĚN ČIŠ

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

ČSN 721078 ČSN 721078

ĚN Í

M . B r ů n a – D. B o l i b r u c h o v á – R . P a s t i r č á k

A . Va ň ko v á G r a n u l o m e t r i c k ý r oz b o r o s t ř i v a – v ý s l e d k y č i n n o s t i O d b o r n é ko m i s e p r o fo r m o v a c í m a t e r i á l y

www.ask-chemicals.com

ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o., Pražská 150, 642 00 Brno-Bosonohy, t: +420 545 213 699, info@sebestasro.cz S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

296

314

316

321

325

326

328

329

330

332

302

340

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

302

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

340

352

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

CAD_ASD_Title_Pokal_210x297_CZ_VS.indd 1

352

ELSKLO, spol. s r.o., Desná ELSKLO – pece a zařízení pro slévárny Hüttenes-Albertus CZ s.r.o., Děčín 20 let HA CZ Hüttenes-Albertus CZ s.r.o., Děčín Speciální a obalovaná ostřiva z produkce Hüttenes-Albertus Polsko – nová šance pro slévárny

in ze r c e

296

31.08.2017 09:03:27

OBÁLKA Cover ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno MAGMA GmbH, Pardubice BÜHLER AG, Švýcarsko Šebesta-služby slévárnám s.r.o., Brno

Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, Německo Perfektní kombinace: špičková kvalita odlitku a efektivní náklady

papírový proužek l paper strip

KNTL a.s., Praha KANTHAL – odporové topné materiály a elementy pro elektrické otopy

Hüttenes-Albertus CZ s.r.o., Děčín

LANIK s.r.o., Boskovice Profil společnosti

INZERCE

Rösler Oberflächentechnik GmbH, Německo Tryskací zařízení pro budoucnost – pro čištění různorodých klikových hřídelí RESPECT, a.s., Praha Nejčastěji jsou stahovány vadné součástky do auta

Advertisements 303 Advanced Engineering,

s. r. o., Praha

311 CzechTrade, Praha

NPP Group + Chemcostar Europe s.r.o. Nekovové příměsi – modifikace – kvalita kovu

315 ELSKLO, spol. s r.o., Desná

RUBRIKY

Sections

319 Hüttenes-Albertus CZ 320 s.r.o., Děčín

336

Zprávy Svazu sléváren České republiky l News from the Association of Foundries of the Czech Republic

337

Zprávy České slévárenské společnosti l News from the Czech Foundrymen Society

340

Program 54. slévárenských dnů l Programme of the 54th Foundry Days

342

Kalendář akcí l Schedule of events

327 KNTL a.s., Praha

344

Zprávy Spolku přesného lití – CICA l News from the Czech Investment Casting Association

277 LANIK s.r.o., Boskovice

345

Slévárenská výroba v České republice l Foundry production in the Czech Republic

293 Maschinenfabrik Gustav

346

Slévárenské kongresy l Foundry congresses

312 Eurovision, a.s., Brno

299 Chem-Trend (Deutschland)

GmbH, Německo

325 Kurtz Holding GmbH & Co.

Beteiligungs KG, Německo

Eirich GmbH & Co KG

347

Transactions AFS 2016

332 NPP Group + Chemcostar

348

Zahraniční slévárenské časopisy l Foreign foundry journals

350

Ze zahraničních časopisů l From the foreign journals

352

Vzdělávání l Education

285 NürnbergMesse GmbH,

353

Vzpomínáme l Commemorations

353

Nekrolog l Obituary

354

Ediční plán Slévárenství 2018

Europe s.r.o. Německo

331 RESPECT, a.s., Praha 329 Rösler Oberflächentechnik

GmbH, Německo

335 SSČR, programy vzdělávání 280 WÖHR CZ s.r.o., Brno


AAGM Aalener Giessereimaschinen GmbH Wöhr CZ s. r. o.

Váš dodavatel technologií a zařízení pro slévárny

Průběžné vířivé mísiče Regenerace pro ST směsi Mechanizace formování Komplexní dodávky a servis

AAGM GmbH

Gewerbehof 28 D-73441 Bopfingen Tel.: +49 7362 956037-0 Fax: +49 7362 956037-10 info@aagm.de

Wöhr CZ s. r. o.

Valchařská 36 CZ-614 00 Brno Tel.: +420 545 427 014 Fax: +420 545 427 016 info@woehr.cz


Vliv dezoxidačního a modifikačního činidla CaSiBa na mikrostrukturu oceli s 0,3 % C J. Černý – P. Ludvík – M. Šípová – J. Odehnal

Influence of deoxidizing and modifying agent CaSiBa on microstructure of steel with 0.3% C 669.14 : 621.745.4 : 669.046.55 : 539.3/.5 steel—modification— deoxidation—mechanical properties

The target of this study was evaluation of experimental deoxidation agent /modifier CaSiBa and it s impac t on steel containing 0.3% C. The alloy CaSiBa in a form of a cored wire containing approximately 15% barium and the same amount of calcium was chosen as a steel modifier. According to physical- chemical proper ties both alkaline metals have high af finit y to ox ygen and sulphur. In addition, they should suppor t the non-metallic inclusion shape modification. Two experimental melt s

(weight 50 kg) were cast in a vacuum induc tion furnace. The first one was deoxidized by pure aluminium only and during the second one the CaSiBa alloy was applied. The influence of modification with barium was evaluated by scanning elec tron microscopy including EDA X, determination of content of non-metallic inclusions and change of mechanical proper ties. Analysis of the result s showed that CaSiBa has af fec ted the morphology of inclusions.

Ú vo d Jedním ze způsobů, jak zvýšit mechanické vlastnosti oceli, je redukce nebo modifikace přítomných nekovových vměstků. Nekovové vměstky vznikají jako výsledek fyzikálně-chemických reakcí při procesu odlévání a následného tuhnutí tekutého kovu. Tyto částice jsou rozmístěny náhodně po celé struktuře a mohou sloužit jako iniciátory trhlin či kontaktní únavy. Modifikace vměstků probíhá většinou při závěrečné fázi procesu zpracování tekutého kovu v rafinační pánvi. Tato část se nazývá rafinace oceli, přičemž je redukován obsah škodlivých prvků a může docházet ke změně tvaru a počtu nekovových vměstků. V současné době je k tomuto účelu aplikován hliník, křemík, vápník či kombinace těchto prvků. Podle článků [1], [2], [3] by mohla být dezoxidace pomocí slitin obsahujících méně známé baryum pro účely dezoxidace vhodnou volbou. Několik experimentů s dezoxidačními činidly obsahujícími baryum bylo uskutečněno zejména autory z Ruska [1], [2], [3]. Obecně lze shrnout, že baryum ovlivnilo mikrostrukturu, došlo k redukci nekovových vměstků a změně jejich tvaru. Současně bylo zaznamenáno zvýšení mechanických vlastností, meze pevnosti a vrubové houževnatosti. Dosažené výsledky však byly velmi diskutabilní, což byl hlavní důvod zaměření se na tuto problematiku. Te o r e t i c ká č á s t

Ing. Jan Černý CO M T E S F H T, a . s ., D o b ř a n y jan.cerny@comtesfht.cz

Ing. Pavel Ludvík CO M T E S F H T, a . s ., D o b ř a n y pavel.ludvik@comtesfht.cz

Ing. Martina Šípová CO M T E S F H T, a . s ., D o b ř a n y martina.sipova@comtesfht.cz

Ing. Josef Odehnal, Ph.D. ZČU v Plzni, Fakulta strojní, katedra materiálu a strojírenské metalurgie l University of West Bohemia in Pilsen, Department of Material S c i e n c e a n d Te c h n o l o g y odehnal@kmm.zcu.cz

Použití kovů alkalických zemin, zejména vápníku, v procesech metalurgie slitin železa je známo už mnoho let; výzkum v této oblasti však stále pokračuje, aby bylo lépe pochopeno jejich vzájemné působení se škodlivými prvky ve slitinách železa a zejména v pokročilých procesech rafinace oceli. Stroncium a baryum jako rafinační prvky jsou málo prozkoumané a pochopené. Příkladem může být nedostatek údajů o termodynamickém chování ohledně interakce těchto prvků se škodlivými prvky, stejně jako s nekovovými vměstky existujícími ve slitinách železa. Pokud jde o baryum, informace uvedené v dostupné databázi jsou velmi omezené. Proto je opodstatněné poskytnout informace srovnávající vybrané fyzikálně-chemické vlastnosti alkalických kovů. Na jejich základě by bylo možné stanovit jejich chování při teplotách procesu výroby oceli a při jejich přidávání do taveniny slitiny železa. Vybrané údaje jsou uvedeny v tab. I [4]. Porovnáním údajů v tab. I lze zjistit, že alkalické kovy se vyznačují nízkou teplotou tavení. Teplota varu je pouze pro baryum vyšší než teplota tání čistého železa. Stejně důležitá a rozhodující vlastnost pro ztráty prvku, který se účastní reakcí se škodlivými prvky, jakož i způsobem jeho přísady do taveniny je tlak par při teplotě výroby oceli. Pouze baryum vykazuje tlak par nižší než 0,1 MPa při teplotě 1600 °C. Charakteristický rys všech alkalických kovů je nízká rozpustnost v tave

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

281

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

Vliv dezoxidačního a modifikačního činidla CaSiBa na mikrostrukturu oceli s 0,3 % C


5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

J. Černý – P. Ludvík – M. Šípová – J. Odehnal

Vliv dezoxidačního a modifikačního činidla CaSiBa na mikrostrukturu oceli s 0,3 % C

Tab. I. Vybrané vlastnosti alkalických kovů – Mg, Ca, Sr a Ba Tab. I. Chosen properties of alkaline metals—Mg, Ca, Sr and Ba

Experimentální část

Cílem experimentální části bylo studium vlivu dezoxidačního činidla/modifikátoru CaSiBa na výslednou kvalitu oceli. Mg Ca Sr Ba Přesné chemické složení modifikátoru CaSiBa je: 16 hm. % 3 1740 1540 2630 3750 hustota [kg/m ] Ba, 17 hm. % Ca, 60 hm. % Si a zbytek Fe. Materiál byl dodán atomový poloměr [nm] 0,172 0,197 0,215 0,278 v podobě plněného profilu od francouzské společnosti teplota tavení [°C] 650 839 768 729 AFFIVAL S.A.S. Prášek CaSiBa tvořil jádro, které bylo uzavřeno teplota varu [°C] 1090 1484 1367 1637 v ocelové trubce. První fází bylo odlití materiálu pro následtlak par při teplotě 1600 °C [MPa] 2,038 0,184 0,462 0,030 né testování. Dvě experimentální tavby oceli s 0,3 hm. % C o hmotnosti přibližně 55 kg byly vyrobeny a odlity ve vakuové indukční peci. Rozdíl mezi tavbami byl ve způsobu dezoxidace. První tavba (označení T17-043) byla dezoxidována ponině železa a jeho slitinách. Pro baryum je to jen stopové mocí čistého hliníku Al > 99,9 hm. %. Hliník v množství 25 g množství – neexistují žádné konkrétní údaje. S nárůstem teplobyl přidán na konci tavicího procesu, 2 min před vlastním ty se zvyšuje rozpustnost alkalických kovů v tekutém železe; odlitím přímo do kelímku s taveninou. Druhá tavba (označení tento vztah lze popsat rovnicí pro Ba (1), kde T je teplota: T17-044) byla dezoxidována ve dvou krocích. Nejprve čis18 100 tým hliníkem o stejném množství a následně modifikátolg[% Ba] = 6,86 – (1) T rem CaSiBa. Plněný profil byl vložen přímo do kokily z techRovnice (1) ukazuje, že rozpustnost barya v tavenině čistého nických důvodů. Hmotnost plněného profilu CaSiBa byla železa při teplotě 1500 °C je přibližně 0,0004 %, zatímco při 250 g, což představuje cca 40 g čistého barya. Množství barya teplotě 1600 °C se zvyšuje na 0,0016 %. Kovy alkalických bylo zvoleno z důvodů podobnosti experimentu uvedenému zemin vykazují také další společný rys: jejich rozpustnost v článku [1] a také proto, aby vliv Ba na mikrostrukturu byl v tekutém železe se zvyšuje s rostoucí koncentrací niklu a významný. snižuje se zvýšením koncentrace chromu. Je však třeba zdůExperimentální tavby byly zhotoveny ve vakuové indukční raznit, že tento nárůst způsobený niklem je mnohem větší než peci s vyzdívkou tvořenou převážně z Al2O3 ve společnosti COMTES FHT [5]. Tato pec umožňuje tavení ocelí a niklových pokles se zvyšujícím se obsahem chromu. a kobaltových slitin. Vsázka se skládala z materiálu vysoké Je důležité poznamenat, že v binárním systému vykazují vápchemické i metalografické čistoty. Během procesu tavení byla ník a baryum vzájemnou neomezenou rozpustnost v teplotním aplikována technika argonování. Jednotlivé bubliny plynu rozmezí nad 842 °C. Kovy alkalických zemin se vyznačují vyprocházející skrz taveninu přispěly k redukci nekovových čássokou hodnotou chemické afinity ke kyslíku a síře a jsou tak tic. K tomu dále napomohla i nízká hodnota vakua – 10 mbar. součástí nekovových vměstků. Stejně důležitá je modifikačVýkon pece byl při natavování materiálu přibližně 100 kW ní interakce přídavku alkalických kovů s dříve vytvořenými a poté 40 kW při výdrži na teplotě. Po finálním dolegování oxidy hliníku nebo křemíku. Porovnání hodnot volné Gibbsobyla tavenina odlita do kokily s kruhovým průřezem. Přesné vy energie při tvorbě oxidu vápenatého/barnatého a sulfidů rozměry kokily byly: průměr 107/117 mm a délka 500 mm. je uvedeno v tab. II [4]. Exotermický obklad hlavy a zásyp byly použity na horní část Vztahy a hodnoty energie tvorby oxidů a sulfidů naznačují, že ingotu. Finální vzhled ingotu po vyjmutí z kokily je zachycen jejich tvorba v teplotním rozsahu procesů rafinace oceli je na obr. 1. z termodynamického hlediska možná. Příspěvek jednotlivých Následně byly ingoty rozřezány na pile chlazené speciální reakcí na vývoj složení nekovových vměstků je závislý na řadě emulzí, aby se zabránilo tepelnému ovlivnění materiálu. faktorů termodynamické a kinetické povahy. Ve skutečnosti Chemické složení bylo změřeno z paty ingotu. Měření bylo je třeba poznamenat, že změna v chemickém složení nekoprovedeno na optickém emisním spektrometru BRUKER Q4 vových vměstků vyplývá nejen z chemických reakcí, ale také TASMAN. Obsah dusíku a kyslíku byl měřen na spalovacím z koagulačních a koalescenčních procesů, ke kterým dochází, analyzátoru BRUKER G8 GALILEO ONH ze stejné části ingotu. když se nekovové vměstky pohybují v tekutém kovu. Pro stanovení barya v oceli byla využita metoda atomové Na základě získaných poznatků ze studia literatury byl navržen absorpční spektrometrie. Vzorky byly převedeny do roztoku experiment a jeho výsledky jsou popsány v následujících kapitolách. kyselinovým rozkladem a alkalickým tavením. Měření proběhlo na atomovém absorpčním spektrometru GBC 932 AA. Stanovení nekovových vměstků bylo proTab. II. Hodnoty volné Gibbsovy energie při tvorbě oxidu vápenatého/barnatého vedeno podle normy ČSN ISO 4967 – a sulfidů metoda A. Měření proběhla vždy na Tab. II. Values of free Gibbs energy during formation of calcium/barium oxide and sulphides třech různých místech ingotu – pata, ∆G1600°C = teplotní Reakce ∆G 0 = f (T) střed a horní oblast těsně pod hlavou. = kJ/mol rozsah Vzorky pro pozorování mikrostruktury ∆G 0 = −482 920 + 108 ∙ T −280,6 T < 2927 °C Ca (l) + [O]1%, Fe → (CaO)(s) byly připraveny standardní metalogra0 Ca (l) + [S]1%, Fe → (CaS)(s) ∆G = −419 900 + 101 ∙ T −230,7 T < 2525 °C fickou cestou, přičemž pro zvýraznění 0 Ba (l) + [O]1%, Fe → (BaO)(s) ∆G = −492 850 + 140 ∙ T −229,9 T < 1622 °C struktury byl využit 3% roztok Nital. 0 Ba (l) + [O]1%, Fe → (BaS)(s) ∆G = −409 120 + 221 ∙ T −221,6 T < 1622 °C K dokumentaci mikrostruktury a určení 12CaO (s) + 7Al2O3(s) → 12CaO ∙ 7Al2O3(l) ∆G 0 = 617 977 − 612 ∙ T −528,3 T > 1455 °C lokálního chemického složení vměstků byl 3CaO (s) + Al2O3(s) → 3CaO ∙ Al2O3(l) ∆G 0 = −12 558 − 24,7 ∙ T −58,8 T > 1535 °C využit řádkovací elektronový mikroskop 3BaO(s) + Al2O3(s) → 3BaO ∙ Al2O3(s) ∆G 0 = −212 230 − 18,8 ∙ T −247,5 T < 1750 °C SEM JEOL JSM 7400F společně s enerBaO (s) + Al2O3(s) → BaO ∙ Al2O3(s) ∆G 0 = −124 324 − 66,9 ∙ T −249,6 T < 1830 °C giově-disperzním analyzátorem (EDAX). Vlastnosti

282

Prvek

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10


Vliv dezoxidačního a modifikačního činidla CaSiBa na mikrostrukturu oceli s 0,3 % C

J. Černý – P. Ludvík – M. Šípová – J. Odehnal

Obr. 2. Mikrostruktura materiálu T17-043 Fig. 2. Microstructure of the material T17-043

Obr. 3. Fig. 3.

Mikrostruktura materiálu T17-044 Microstructure of the material T17-044

Obr. 4. První typ vměstků v materiálu T17-043 Fig. 4. The first type of inclusions in the material T17-043

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

283

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

kyslíku a dusíku, které byly v rámci odchylek srovnatelné. Baryum nebylo pomocí atomové absorpční spektrometrie C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Al v materiálu T17-044 nalezeno. Metoda 0,29 0,55 1,31 0,008 0,003 2,10 0,49 0,36 0,11 0,028 umožňovala zjistit přítomnost Ba nad B Co N O Nb Sn Ti V W Ca 0,002 hm. %, obsah barya byl tedy 0,0015 0,007 0,0054 0,0029 0,021 0,008 < 0,001 0,091 < 0,005 < 0,0005 stanoven Ba < 20 ppm. Mikrostruktura obou ingotů v litém stavu vykazovala dendritickou segregaci. Tab. IV. Chemické složení materiálu dezoxidovaného modifikátorem CaSiBa – T17-044 Materiál tuhnul velice rychle, kdy masiv[hm. %] ní stěna litinové kokily odvedla teplo do Tab. IV. Chemical composition of the material deoxidized with CaSiBa modifying agent—T17-044 [wt. %] okolního prostředí. Podle softwarových simulací by měl být celý ingot ztuhlý C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Al řádově v jednotkách minut, maximálně 0,30 0,54 1,36 0,008 0,003 2,14 0,49 0,36 0,10 0,019 do 10 minut. Mikrostruktura pozorovaná B Co N O Nb Sn Ti V W Ca optickým mikroskopem (obr. 2 a 3) byla 0,0014 0,007 0,0070 0,0040 0,020 0,008 < 0,001 0,094 < 0,005 0,0047 tvořena bainitem (tmavší oblasti s označením A) a martenzitem (světlejší oblasti s označením B). Pro potvrzení přítomnosti martenzitu bylo využito měření mikrotvrdosti. V oblastech Pro lepší obrobitelnost na zhotovení zkušebních těles pro B byla naměřena významně vyšší tvrdost než v oblastech A. zkoušku tahem byla menší část ingotu vyžíhána. Teplota žíV tab. V a VI jsou uvedeny průměrné hodnoty z metalohání v komorové peci byla nastavena na 700 °C, výdrž byla grafického stanovení obsahu nekovových vměstků podle nor2 hodiny s následným pomalým ochlazením v atmosféře pece. my ČSN ISO 4967 – metoda A. Na základě naměřených údaPočet zkušebních těles na tahovou zkoušku byl vždy 3 kusy jů lze konstatovat, že většina vměstků v obou materiálech z každého ingotu. Testy proběhly za pokojové teploty 23 °C [6]. byly hlinitany či globulární oxidy. Sulfidický typ vměstků nebyl Výsledky téměř detekován, což bylo v souladu s výsledky z optické emisní spektrometrie, kde byly naměřeny nízké obsahy síry Chemické složení oceli odlitých ingotů je zaznamenáno (0,003 hm. %). v tab. III a IV. Z tabulek je patrné, že chemické složení obou Na základě provedených měření, jejichž výsledky uvádí tab. V materiálů bylo téměř totožné. Významný rozdíl byl v obsahu a VI, nebyl pozorován výrazný vliv dezoxidace a modifikace vápníku – T17-043 Ca: < 0,0005 hm. % a T17-044 Ca: 0,0047 s využitím CaSiBa na obsah a velikost nekovových vměstků. hm. %. Důvodem byl vysoký podíl vápníku v činidle CaSiBa. Přesto však byly zaznamenány některé odlišnosti, zejména Oba materiály měly nízký obsah fosforu (0,008 hm. %) a síry pak z pohledu chemického složení nekovových vměstků. Ma(0,003 hm. %). Podobná situace platila i pro obsahy plynů, teriál T17-043 dezoxidovaný čistě hliníkem obsahoval zejména dva typy částic. Prvním typem (obr. 4) byly náhodně rozmístěné fáze obsahující hliník a kyslík. Jednalo se o hlinitany Al2O3. Tyto částice měly nepravidelný tvar s velmi ostrými hranami a jejich velikost byla přibližně 10 µm. Původ těchto vměsků byl spojen s dezoxidací. Druhým typem částic (obr. 5) byly taktéž hlinitany obsahující v menším množství další prvky. Tyto fáze byly ovšem řádově mnohem menší než předchozí typ a tvořily shluky, které se nacházely nerovnoměrně v oblastech či v dlouhých řadách v celém objemu zkoumaného materiálu. Materiál T17-044 dezoxidovaný s využitím barya obsahoval Obr. 1. Finální podoba ingotu globulární částice. Prvním typem (obr. 6) byly malé kulovité Fig. 1. Final shape of the ingot fáze s průměrem menším než 5 µm obsahující přibližně Tab. III. Chemické složení materiálu dezoxidovaného hliníkem – T17-043 [hm. %] Tab. III. Chemical composition of the material deoxidized with aluminium—T17-043 [wt. %]


5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

J. Černý – P. Ludvík – M. Šípová – J. Odehnal

15 hm. % vápníku. Druhý typ vměstků (obr. 7) byl větší, od 10 do 20 µm, a na rozdíl od předešlého typu neobsahoval vápník. Tvar těchto částic nebyl zcela globulární, ale neměl ostré hrany, které by mohly sloužit jako potenciální zdroj trhlin při zatěžování. Kromě předchozích vměstků bylo v materiálu T17-044 nalezeno pomocí SEM malé množství větších částic obsahujících baryum (obr. 8). Jejich výskyt byl velmi ojedinělý. Nebyl rozdíl, zda byla pozorována oblast v patě či u hlavy ingotu. Pozorované částice obsahovaly zejména baryum, vápník a kyslík. Tyto fáze byly oproti předešlým výrazně větší, 30–50 µm. Pravděpodobně se jednalo o nerozpuštěné nebo pouze částečně natavené částice prášku z plněného profilu. Výsledky tahových zkoušek jsou uvedeny v tab. VII. Z naměřených dat lze pozorovat mírný nárůst meze kluzu Rp0,2 (cca 5 %) v materiálu dezoxidovaného s využitím CaSiBa – T17-044. U finální meze pevnosti Rm byl už rozdíl menší. Hodnoty tažnosti (A50) a kontrakce (Z) zůstaly v rámci odchylek srovnatelné.

Vliv dezoxidačního a modifikačního činidla CaSiBa na mikrostrukturu oceli s 0,3 % C

Obr. 5. Druhý typ vměstků v materiálu T17-043 Fig. 5. The second type of inclusions in the material T17-043

Obr. 6. První typ vměstků v materiálu T17-044 Fig. 6. The first type of inclusions in the material T17-044

Obr. 7. Druhý typ vměstků v materiálu T17-044 Fig. 7. The second type of inclusions in the material T17-044

Obr. 8. Ojedinělá částice obsahující baryum v materiálu T17-044 Fig. 8. A single particle containing barium in the material T17-044

Tab. V. Průměrný obsah nekovových vměstků ze tří míst v materiálu T17-043 podle ČSN ISO 4967 – metoda A Tab. V. An average content of non-metal inclusions from three spots in the material T17-043 according to the ČSN ISO 4967 standard—method “A”

Diskuze

Ze snímků z řádkovacího elektronového mikroskopu bylo patrné, že modifikátyp vměstků tor obsahující baryum přispěl ke změně tvaru nekovových vměstků. Tvar většiny Oblast A B C D DS vměstků Al2O3 v materiálu dezoxidovajemný hrubý jemný hrubý jemný hrubý jemný hrubý ného čistě pomocí hliníku (T17‑043) byl 1 0 0 0,5 0 0,5 0 1 0,5 1,5 převážně s ostrými hranami (obr. 4). 2 0 0 1,5 0 0 0 1 0,5 2 Oproti tomu v materiálu dezoxidova3 0,5 0 1 0 0 0 1 0,5 1 ném s využitím CaSiBa (T17‑044) byly částice více globulární (obr. 6 a 7). Tento efekt – sferoidizace nekovových Tab. VI. Průměrný obsah nekovových vměstků ze tří míst v materiálu T17-044 podle vměstků – byl v souladu s článkem [4]. ČSN ISO 4967 – metoda A Tab. VI. An average content of non-metal inclusions from three spots in the material T17-044 Reakce oceli s baryem při vložení do according to the ČSN ISO 4967 standard—method “A” taveniny je dle [2] vysvětlena následovtyp vměstků ně: systém přejde do nerovnovážného Oblast A B C D stavu, jednotlivé atomy železa začnou DS jemný hrubý jemný hrubý jemný hrubý jemný hrubý odpuzovat atomy barya, protože větší 1 0 0 1 0 0 0 1 0,5 1 atomy Ba (rBa = 0,217 nm) musí projít skrz 2 0 0 1 0 0,5 0 1 0,5 2 síť menších atomů Fe (rFe = 0,124 nm), což ve výsledku poskytuje efekt nano3 0 0 1,5 0 0 0 1 0,5 1 modifikace. Ovšem pomocí metody atomové absorpční spektrometrie nebylo baryum v materiálu T17-044 detekováno, resp. byl staTab. VII. Výsledky z tahových zkoušek noven obsah barya pod 20 ppm. Jednotlivé ojedinělé částice Tab. VII. Tensile test results (obr. 8) obsahující Ba byly patrně nerozpuštěné nebo částečVzorek Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A 50 [%] Z [%] ně natavené částice prášku z plněného profilu drátu. T17-043 654 ± 4 794 ± 7 11 ± 2 26 ± 5 Velikost, resp. obsah nekovových vměstků zůstala stejná v obou materiálech (tab. V a VI). Tento jev byl mírně v rozpoT17-044 685 ± 5 813 ± 8 10 ± 3 29 ± 6 ru s experimenty v článcích [1], [3], [4], kde byl pozorován jejich pokles až o 50 % po aplikaci činidla obsahujícího baryum. Vliv na to mohl mít způsob odlévání, který se v článcích lišil.

284

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10


Např. metoda odlévání přes mezipánev, kam byl aplikován plněný profil, a až poté byla tavenina odlita do kokily. Rovněž typ pece, úroveň vakua, tvar kokily apod., to vše mohlo mít výrazný vliv na výsledek experimentu. Výsledky tahových zkoušek (tab. VII) ukázaly mírný nárůst hodnot meze kluzu Rp0,2 o přibližně 5 % v materiálu dezoxidovaném pomocí CaSiBa z hodnoty 654 ± 4 MPa (T17-043) na hodnotu 685 ± 5 MPa (T17‑044). Podobné výsledky v rámci absolutních hodnot byly dosaženy i v článcích [1], [7].

Norimberk, Německo

16.–18.1.2018

Mezinárodní odborný veletrh pro techniku tlakového lití: technika, procesy, výrobky

Z ávě r Ve společnosti COMTES FHT byly odlity dva ingoty, které se lišily v použitém dezoxidačním a modifikačním činidle. Byl hodnocen vliv modifikátoru obsahujícího baryum na strukturu a mechanické vlastnosti materiálu. Na základě dosažených výsledků (snímky mikrostruktury a výsledky tahových zkoušek) lze konstatovat, že aplikace CaSiBa: – přispěla ke změně morfologie vměstků – globulární tvar; – neovlivnila množství nekovových vměstků; – způsobila mírný nárůst pevnosti, zejména R p0,2 (cca 5 %). Další experimentální práce je třeba zaměřit na optimalizaci množství přidávaného modifikátoru CaSiBa. Současně bude vhodné ingoty dále zpracovávat (kování, válcování a tepelné zpracování) a realizovat zkoušky na vzorcích, které budou více odpovídat průmyslové výrobě.

a n o n e Zaměř é lití. u. tlakota v m zájm e d e ř t jsou s a

m Vaše té

L i t e ra t u ra [1] ROZHIKINA, I. D.; O. I. NOKHRINA; V. I. DMITRIENKO; M. A. PLATONOV: Modification of Steel with Barium and Strontium. Steel in translation, 2015, 45(12), 908–912. ISSN 0967-0912. [2] GOLUBTSOV, V. A.; I. V. RYABCHIKOV; K. I. YAROVOI; V. G. MIZIN; V. G. MILIUTS; E. YU. LEVAGIN: Effectiveness of Barium-Bearing Ferroalloys in Steel Smelting. Steel in translation, 2013, 43(8), 908–912. ISSN 0967-0912. [3] ISSAGULOV, A. Z.; SV. S. KVON; V. Y. KULIKOV; N. B. AITBAYEV: Studying Microstructure of Heat Resistant Steel Deoxidized by Barium Ferrosilicon. METABK, 2016, 55(3), 388–190. ISSN 0543-5846. [4] DERDA, W.; P. LAWENDA; P. PARDELA: The Use of Barium and Calcium Alloys in the Ladle Furnace Treatment of Selected Grades of Continuously Cast Steels. Archives of Metallurgy and Materials, 2015, 60(1), 281–288. ISSN 1733-3490. [5] MARTÍNEK, P.; M. DUCHEK; P. KONOPÍK; P. PODANÝ: Laboratory Melting, Casting and Forging of Manganese TWIP Steel. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2015, 71(1), 39–44. ISSN 1734-8412. [6] DŽUGAN, J.; M. MAREŠOVÁ; Z. NOVÝ; P. PODANÝ: Static and Fatigue Properties Optimization of 34CrNiMo6 Thin Sheets. International Journal of Engineering Science and Innovative Technology, 2013, 2(5), 403–408. ISSN 2319-5967. [7] MUKAI, K.; Q. HAN: Application of Barium-bearing Alloys in Steelmaking. ISIJ International, 1999, 39(7), 625–636. ISSN 0915-1559.

Nositel myšlenky VDD Verband Deutscher Druckgießereien, Düsseldorf CEMAFON (c/o VDMA), Frankfurt am Main Informace poskytne PROveletrhy s.r.o. T +420 775 663 548 info@proveletrhy.cz

Předneseno na 54. slévárenských dnech v Brně, 7.–8. listopadu 2017, sekce A. Recenzent l Peer-reviewer: Ing. Martin Balcar, Ph.D.

Pořadatel NürnbergMesse GmbH T +49 9 11 86 06-49 16 visitorservice@nuernbergmesse.de

euroguss.com

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

285


5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

R . M a r t i n á k V l i v t e p l o t y a v e l i ko s t i h e t e r o g e n n í h o v m ě s t ku n a k i n e t i ku o d e z n í v á n í o č ko v a c í h o ú č i n ku l i t i n

Vliv teploty a velikosti heterogenního vměstku na kinetiku odeznívání očkovacího účinku litin Influence of temperature and the size of the heterogeneous inclusion on kinetics of fading the inoculation effect of cast irons

Ú vo d Očkování litin je proces mimopecního zpracování taveniny, při němž po rozpuštění předslitiny, zpravidla na bázi FeSi, s příměsí účinných prvků dochází ke vzniku heterogenních vměstků – zárodků nukleace grafitu. Přítomnost heterogenních zárodků vede ke zmenšení podchlazení taveniny a žádoucímu ovlivnění výsledné metalografické struktury odlitku. Známou skutečností je, že tento proces netrvá po neomezenou dobu udržování taveniny, ale že postupně odeznívá. Odeznívání očkovacího účinku je definováno jako v čase probíhající proces hrubnutí heterogenních vměstků, doprovázený zmenšováním jejich počtu a povrchu. Závislost počtu vměstků na čase lze vyjádřit dle [1] vztahem: Nt = N 0 exp (−λt)

(1)

kde Nt je počet heterogenních vměstků v čase t, N 0 je počet heterogenních vměstků v čase t = 0, λ je koeficient pravděpodobnosti koagulace, t je doba udržování taveniny. K růstu heterogenních vměstků dochází procesem koagulace, tedy v důsledku vzájemných kolizí těchto vměstků vyvolaných jejich chaotickým pohybem v tavenině a zmenšením celkového mezifázového povrchu částice–tavenina, což postupně snižuje celkovou energii soustavy. Průvodním jevem koagulace vměstků je dle [1] také zmenšování jejich povrchu. Tento proces lze popsat matematickou rovnicí: St = S 0 exp (−λt/3)

(2)

kde St je povrch heterogenních vměstků v čase t, S 0 je povrch heterogenních vměstků v čase t = 0. 669.13 : 621.745.4 : 621.746.7-58 cast iron—inoculation—non-metal inclusions

The chosen approach of the mathematical description allows to draw conclusions about the influence of temperature and the size of the nucleus of heterogeneous nucleation of graphite on the kinetics of fading the inoculation ef fec t.

Teoretická závislost změny počtu vměstků Nt a jejich povrchu St na čase je znázorněna na obr. 1. Zmenšování povrchu vměstků dle [2] vede ke zmenšení počtu atomů C k tomuto povrchu přilehlých, což je možno vyjádřit pomocí matematického vztahu: Ct = C0 exp (−λt/3)

(3)

kde Ct je počet atomů C přilehlých k povrchu heterogenních vměstků v čase t, C 0 je počet atomů C přilehlých k povrchu heterogenních vměstků v čase t = 0. Počet atomů C přilehlých k povrchu heterogenních vměstků dle [2] přímo úměrně ovlivňuje objemovou nukleační rychlost grafitu Vhet, jak je patrno ze vztahu: Vhet = f1Ct exp(−∆G*het /kT )

(4)

kde f1 je tzv. frekvenční faktor, ∆G*het je změna Gibbsovy volné energie při heterogenní nukleaci, k je Boltzmannova konstanta, T je absolutní teplota. Objemovou nukleační rychlost grafitu Vt v závislosti na době udržování taveniny je dle [2] možno vypočítat z rovnice: Vt = V0 exp [(∆G*0 − ∆G*t )/kT − λt/3]

Ing. Rostislav Martinák Z- M o d e l , s p o l . s r. o ., B l a n s ko martinak@z-model.cz

286

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

(5)

Zmenšování objemové nukleační rychlost grafitu vede k většímu podchlazení taveniny při tuhnutí, zmenšení grafitizační schopnosti a ke vzniku přechlazených forem grafitu.


V l i v t e p l o t y a v e l i ko s t i h e t e r o g e n n í h o v m ě s t ku n a k i n e t i ku o d e z n í v á n í o č ko v a c í h o ú č i n ku l i t i n

Protože k očkování litin ani k jeho odeznívání nedochází při jediné přesně definované teplotě, ale v jeho poměrně širokém intervalu, vyvstává nutně otázka určení míry vlivu teploty na tento proces. Vzhledem ke statistickému charakteru rovnic (1) až (5) je zřejmé, že primárním cílem odvození matematického vztahu pro určení vlivu teploty na kinetiku odeznívání očkovacího účinku bude zjistit vliv teploty na koeficient pravděpodobnosti koagulace λ. Výše definovaný problém je možno řešit s využitím zákonitostí o tepelném pohybu Brownových částic a rovnice (1), jež vyjadřuje závislost počtu heterogenních vměstků na čase. Pro Brownovy částice pohybující se v třírozměrném prostoru platí dle [3] vztah: 1/2mv 2 = 3/2kT

(6)

vyjadřující poměr kinetické a tepelné energie, kde m je v daném případě hmotnost heterogenního vměstku, v 2 je jeho střední kvadratická rychlost, k je Boltzmannova konstanta, T je absolutní teplota.

(7)

Protože rychlost pohybu reálného heterogenního vměstku není konstantní, ale bude se během času vlivem jeho hrubnutí zmenšovat, je třeba uvažovat, že existuje rychlost okamžitá a rychlost průměrná. Okamžitou rychlost pohybu heterogenního vměstku lze definovat jako poměr dráhy ∆x v libovolném směru trojrozměrného prostoru a dostatečně krátkého časového intervalu ∆t, kdy ještě nedojde ke zmenšení rychlosti vlivem zvětšení hmotnosti, tedy: v = ∆x/∆t

(8)

Pro potřeby odvození požadované závislosti je třeba definovat průměrnou rychlost vměstku z podstatně delšího časového intervalu, například v podobě: v T = x/t1/10T

(9)

kde v T je průměrná rychlost vměstku při dané teplotě, t1/10T je čas nutný k tomu, aby se počet heterogenních vměstků při dané teplotě zmenšil přesně na 1/10, x je dráha, kterou vměstek za tuto dobu v trojrozměrném prostoru urazí. Pro případ dvou různých teplot, za nichž bude docházet ke koagulaci heterogenních vměstků, je možno zapsat dvojici rovnic: v T1 = x/t1/10 T1 v T2 = x/t1/10 T2

(10) (11)

Je zřejmé, že při obou teplotách T1 a T2 musí dojít ke shodnému počtu srážek, má-li se počet vměstků v obou případech zmenšit přesně na 1/10. Shodný počet srážek ovšem také znamená, že heterogenní vměstky musí urazit stejnou vzdálenost x. Dosazením vztahů (10) a (11) do rovnice (7) a úpravou, při níž dojde ke krácení dráhy x, vznikne vztah: t1/10 T2 / t1/10 T1 = (T1 /T2 ) ½

T½ T2 / t½ T1 = (T1 /T2 ) ½

(13)

(14)

nebo také: t½ = k½ T−½

kde k½ je konstanta. Z rovnice (14) vyplývá, že poločas koagulace heterogenních vměstků t½ je nepřímo úměrný odmocnině teploty. Dosazením do rovnice (1) počátečního N 0 jednotkového počtu vměstků (N 0 = 1) a konečného Nt počtu vměstků rovnajícímu se 1/10 lze po úpravě získat vztah: t1/10 = ln10/λ

(12)

(15)

Protože hodnota koeficientu pravděpodobnosti koagulace λ je funkcí teploty, nabude rovnice (15) pro teploty T1 a T2 tvary: t1/10 T1 = ln10/λT1 t1/10 T2 = ln10/λ T2

Z rovnice (6) lze jednoduchou úpravou vytvořit vztah pro určení rychlosti pohybu heterogenního vměstku v tekuté fázi v závislosti na teplotě: v1/v 2 = (T1 /T2 )½

Obdobným způsobem lze odvodit rovnice pro případ, že dojde ke zmenšení počtu vměstků na polovinu. Výsledkem je vztah závislosti poločasu koagulace na teplotě, který bude mít tvar:

(16) (17)

Dosazením vztahů (16) a (17) do vzorce (12) a po úpravě vznikne hledaná rovnice závislosti koeficientu pravděpodobnosti koagulace λ na teplotě: λT1/λT2 = (T1/T2)½

(18)

nebo také: λT = k λ T ½

(19)

kde k λ je konstanta. Lze odvodit vztah mezi konstantami úměrnosti k½ a k λ , který má tvar: k λ = ln2/k½

(20)

Z rovnice (19) lze vyvodit důležitý závěr, že hodnota koeficientu pravděpodobnosti koagulace λ je přímo úměrná odmocnině teploty. Pra k t i c k ý v l i v t e p l o t y n a o d e z n í vá n í o č kova c í h o ú č i n k u V práci [1] byla vypočtena číselná hodnota koeficientu pravděpodobnosti koagulace λ rovnající se 0,115 s−1. Bude-li tato hodnota platit pro teplotu 1673 K, je možno dle rovnice (18) vypočítat hodnoty λT pro libovolnou teplotu. Protože očkovací teploty litin se zpravidla pohybují v intervalu, který lze ohraničit 100 K směrem nahoru i dolů od uvedené teploty, bude pro teplotu 1773 K λ1773 rovna 0,122 s−1 a pro teplotu 1573 K λ1573 rovna 0,108 s−1. Dosazením vypočtených hodnot λT do vztahu (15) lze vypočítat čas potřebný ke zmenšení počtu heterogenních vměstků na 1/10. Za teploty 1773 K bude t1/10 roven 18,9 min, za teploty 1673 K bude t1/10 roven 20 min a konečně při teplotě 1573 K bude t1/10 roven 21,3 min. Z uvedených výpočtů a grafického znázornění na obr. 2 a 3 je zřejmé, že v daném intervalu teplot 200 K nebude rozdíl v rychlosti koagulace a zmenšování povrchu heterogenních vměstků nikterak významný. Tento poznatek vysvětluje empirickou zkušenost, že rychlost odeznívání očkovacího účinku není všeobecně pokládána za faktor, jenž by se zohledňoval při volbě teploty taveniny. Předepisování teploty taveniny primárně se zřetelem na průběh modifikace a bezvadné lití je tedy zcela na místě a plně vyhovuje i zdárnému průběhu procesu očkování.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

287

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

O d vo z e n í z áv i s l o s t i ko e f i c i e n t u p ravd ě p o d o b n o s t i ko a g u l a c e λ n a t e p l o t ě

R. Mar tinák


5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

R . M a r t i n á k V l i v t e p l o t y a v e l i ko s t i h e t e r o g e n n í h o v m ě s t ku n a k i n e t i ku o d e z n í v á n í o č ko v a c í h o ú č i n ku l i t i n

D e f i n i c e p o d m í n k y ko n c e r yc h l é h o o d e z n í vá n í o č kova c í h o ú č i n k u Příčinou Brownova pohybu jsou nárazy molekul disperzního prostředí (taveniny) na částice suspenze (heterogenních vměstků), k nimž dochází při tepelném pohybu molekul. Intenzita Brownova pohybu roste s teplotou a klesá s velikostí disperzních částic. U větších částic přechází pohyb v pouhé vibrace a částice rozměrů větších než 4 µm [3] nevykazují Brownův pohyb vůbec. Podle zákona o zachování hybnosti uvede tentýž impulz malou částečku v rychlejší pohyb než částici velkou. Velké částice doznají za jednotku času tolik nárazů ze všech stran, že

se jejich impulzy v každém okamžiku vektorovým sčítáním ruší. Malé částice jsou vystaveny menšímu počtu nárazů za časovou jednotku a impulzy nejsou vyváženy, takže v určitém okamžiku převládá některý směr, který se stále mění; výslednicí je pak ustavičný klikatý pohyb. Z uvedeného vyplývá, že k odeznívání očkovacího účinku v důsledku koagulace heterogenních vměstků, vyvolané Brownovým pohybem, bude docházet pouze po dobu, než tyto heterogenní vměstky dosáhnou průměru 4 µm. V práci [1] je odvozen matematický vztah závislosti poloměru vměstku rt na době udržování taveniny: rt = r0 exp (λt/3)

Relativní hodnoty počtu vměstků Nt, poloměru vměstku rt a povrchu vměstku St v závislosti na době udržování taveniny /min/

(21)

Relativní povrch vměstků St v závislosti na době udržování taveniny /min/ a teplotě

2,5

1 0,9

2

0,8 0,7 0,6

1,5

0,5 0,4

1

0,3 0,2

0,5

0,1 0

0 0

5

10

Nt

15

rt

0

20

5

St

10

1573K

Obr. 1. Grafické znázornění teoretické relativní závislosti počtu vměstků N t , poloměru vměstku r t a povrchu vměstků S t v jednotce objemu taveniny na době udržování [min], [2] Fig. 1. Graphical representation of theoretical relative dependence of number of inclusions N t, of the inclusion radius rt and surface of inclusions St in the unit of melt volume on holding time [min], [2]

Relativní počet vměstků Nt v závislosti na době udržování taveniny /min/ a teplotě

15

1673K

20

1773K

Obr. 3. Grafické znázornění teoretické závislosti relativního povrchu vměstků S t na době udržování taveniny [min] a absolutní teplotě Fig. 3. Graphical representation of theoretical dependence of relative surface of inclusions S t on holding time of the melt [min] and absolute temperature

Průměr vměstku /μm/ v závislosti na době udržování taveniny /min/ a teplotě 4

1

3,5

0,9

3

0,8 0,7

2,5

0,6

2

0,5

1,5

0,4 0,3

1

0,2

0,5

0,1

0

0 0

5

10

1573K

15

1673K

20

25

1773K

Obr. 2. Grafické znázornění teoretické závislosti relativní hustoty vměstků N t na době udržování taveniny [min] a absolutní teplotě Fig. 2. Graphical representation of theoretical dependence of relative density of inclusions N t on holding time of the melt [min] and absolute temperature

288

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

0

10

20

1573K

30

1673K

40

50

1773K

Obr. 6. Teoretický průběh hrubnutí vměstku (počáteční průměr 0,7 μm) v závislosti na teplotě a době udržování taveniny [min] Fig. 6. Theoretical course of inclusion coarsening (initial diameter 0.7 μm) in dependence on temperature and holding time of the melt [min]


V l i v t e p l o t y a v e l i ko s t i h e t e r o g e n n í h o v m ě s t ku n a k i n e t i ku o d e z n í v á n í o č ko v a c í h o ú č i n ku l i t i n

R. Mar tinák

Obr. 5. Rozdělení velikosti vměstků v části litiny o rozměru 30 mm (čas tuhnutí 7 min) [4] Fig. 5. Distribution of inclusion size in the part of cast iron with 30 mm dimension (solidification time 7 min) [4]

Na obr. 4 a 5 [4] jsou znázorněny výsledky měření rozměrů vměstků v závislosti na době udržování taveniny. Úpravou rovnice (21) a dosazením hodnot r0 0,35 µm, rt 2 µm a λ lze vypočítat, že průměru 4 µm dosáhnou heterogenní vměstky po cca 45 min udržování taveniny. Tomu tedy odpovídá i maximální doba rychlého odeznívání očkovacího účinku. V průběhu první etapy rychlé koagulace se celkový počet heterogenních vměstků sníží cca na 0,5 % výchozí hodnoty a jejich povrch se zmenší o více než 80 %. Další proces koagulace heterogenních vměstků bude již prakticky nepozorovatelný a možný pouze na základě jejich srážek způsobených rozdílnou rychlostí vyplouvání. Na obr. 6 je znázorněn teoretický průběh hrubnutí vměstku s počátečním průměrem 0,7 µm v závislosti na teplotě a době udržování taveniny až do maximálního průměru 4 µm.

chanizmu koagulace do dvou etap. Krátké etapy rychlého a dlouhé etapy velmi pomalého odeznívání. Existence druhé etapy odeznívání očkovacího účinku vysvětluje pozitivní výsledky očkování litin těžkých odlitků s velmi dlouhou dobou tuhnutí.

Z ávě r Z výsledku práce vyplývá, že změna teploty vzhledem k její obvyklé hodnotě a šířce intervalu, při němž dochází k očkování, se bude na rychlosti odeznívání očkovacího účinku projevovat jen nevýznamně. Platí, že pravděpodobnost koagulace heterogenních vměstků vzniklých procesem očkování je přímo úměrná odmocnině absolutní teploty udržování. Dalším poznatkem je, že proces odeznívání se dělí podle me-

L i t e ra t u ra [1] MARTINÁK, R.: Kinetika odeznívání očkovacího účinku. Slévárenství, 2015, 53(3–4), s. 72–74. ISSN 0037-6825. [2] MARTINÁK, R.: Kinetika odeznívání očkovacího účinku v litinách, jeho vliv na nukleaci grafitu, počet eutektických buněk a z toho plynoucí dopady na metalografickou strukturu. Slévárenství, 2016, 64(9–10), 363–365. ISSN 0037-6825. [3] POUCHLÝ, J.; J. VAVRUCH: Fyzikální chemie koloidních soustav. Praha: SNTL, 1960, s. 31–32. [4] SKALAND, T.: Ph.D. Thesis. The Norvegian Institute of Technology, Trondheim. Norway, 1992. Předneseno na 54. slévárenských dnech v Brně, 7.–8. listopadu 2017, sekce B. Recenzent l Peer-reviewer: doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

289

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

Obr. 4. Rozdělení velikosti vměstků v zakalených vzorcích odebraných bezprostředně po očkování [4] Fig. 4. Distribution of inclusion size in hardened samples taken immediately after inoculation [4]


5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

J. O d e hnal – J. J akub – K . D u f fe k M ater iál ové v las tn o s ti 70 t o dlitku z L KG s e z v ý š ený m o b s ah em k ř emí ku EN - G JS - 45 0 -18

Materiálové vlastnosti 70t odlitku z LKG se zvýšeným obsahem křemíku EN-GJS-450-18 Material properties of a 70t GJS casting with increased Si content EN-GJS-450-18 669.131.018.2 : 539.3/.5 : 621.746-11 spheroidal graphite cast iron—mechanical properties— casting wall thickness

Development and manufac ture of the standardized (ČSN EN 1563) material EN - GJS - 450 -18 for heav y castings with larger and large wall thickness are described in the presented ar ticle. Current topics resulting from customers‘ requirement s and from manufac turing process it self are analysed.

Ing. Josef Odehnal, Ph.D. P I L S E N S T E E L , s . r. o ., P l z e ň josef.odehnal@pilsens teel.c z

Ing. Josef Jakub P I L S E N S T E E L , s . r. o ., P l z e ň josef.jakub @pilsens teel.c z

Karel Duffek P I L S E N S T E E L , s . r. o ., P l z e ň karel.duffek@pilsensteel.cz

290

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Ú vo d Cílem vývoje plně feritické litiny s kuličkovým grafitem (LKG) se zvýšeným obsahem křemíku (Si) bylo dosažení zvýšených hodnot tažnosti. Zmíněné druhy litin jsou rozšířeny v automobilovém průmyslu a postupně jsou vyžadovány i u odlitků pro tvářecí stroje, hřídele větrných elektráren, zkušebních stolic apod. jako alternativa k ocelím. Norma ČSN EN 1563 uvádí směrné hodnoty Si, P a Mn pro křemíkem zpevněné LKG (tab. I). Uvádí se, že se stoupajícím obsahem křemíku se má přiměřeně snížit obsah uhlíku. Proto bylo nutné zkušebně ověřit správnost zvolených koncentrací C, Si a Mn, omezení nežádoucích prvků a intervalu uhlíkového ekvivalentu CEL. Struktura matrice má být převážně feritická s maximálním obsahem perlitu do 5 %. Množství volného cementitu by nemělo přesahovat 1 %. Struktura grafitu by měla být převážně ve tvaru V a VI podle ČSN EN ISO 945-1. Dle normy ČSN EN 1563 se může následkem zvýšeného obsahu křemíku vyskytovat v silnostěnných průřezech určité množství vermikulárního grafitu (tvar III). Přesto jsou feritické matrice, také pro vyšší úroveň zesílení roztoku křemíkem, mnohem více citlivé na snížení nodularity než litiny zpevněné značným množstvím perlitu. Přibližně podíl 20 % grafitu ve tvaru III může být přijat za předpokladu, že zbývající podíl je hlavně ve tvaru V a VI a jsou splněny předepsané mechanické vlastnosti. Přítomnost chunky grafitu je nežádoucí z důvodu úplné degradace mechanických vlastností. Norma ČSN EN 1563 se zmiňuje o tom, že jedna z charakteristických vlastností tohoto zesíleného roztoku feritické litiny s kuličkovým grafitem je vysoký poměr „0,2 % meze kluzu / / pevnosti v tahu“ 75 % až 85 % v porovnání s poměrem feriticko-perlitické litiny s kuličkovým grafitem 55 % až 65 %. Navzdory tomuto vyššímu poměru jsou hodnoty tažnosti současně výrazně vyšší pro zpevněný roztok feritické litiny s kuličkovým grafitem. Požadované minimální mechanické vlastnosti naměřené na zkušebních tělesech obrobených z litých vzorků dle ČSN EN 1563 jsou uvedeny v tab. II. Směrné hodnoty mechanických vlastností měřených na zkušebních tělesech obrobených ze vzorků vyřezaných z odlitků dle ČSN EN 1563 uvádí tab. III. Informativní hodnoty tvrdosti nárazové práce ČSN EN 1563 uvádí tab. IV. Výsledky vývoje [1], [2] ukázaly, že při vhodném chemickém složení taveniny a technologii výroby odlitku lze splnit požadavky normy ČSN EN 1563 z uvedených jakostí LKG pro velké tloušťky stěn (~ 300 mm). Na základě vynikajících výsledků vývoje bylo možné potvrdit výrobu odlitku zkušebního adaptéru (obr. 1) z jakosti EN-GJS-450-18. Největší rozměr byl ∅ 4700 mm a výška 2246 mm. Síly stěn se pohybovaly mezi 104 až 330 mm. Surová hmotnost byla 70 000 kg. N áv r h c h e m i c ké h o s l o ž e n í a m e t a l u r g i e v ý r o by t ave n i ny Na základě doporučeného obsahu vybraných prvků v ČSN EN 1563 a s přihlédnutím k poznatkům uvedeným v literatuře [2] byl vytvořen předpis chemického složení a postup metalurgického zpracování taveniny experimentálních taveb feritické litiny s kuličkovým grafitem s vysokým obsahem křemíku. Metalurgické zpracování taveniny Použitá vsázka pro tavbu v elektrických indukčních pecích (EIP) byla složena z těchto surovin:


M ater iál ové v las tn o s ti 70 t o dlitku z L KG s e z v ý š ený m o b s ah em k ř emí ku EN - G JS - 45 0 -18

J. O d e hnal – J. J akub – K . D u f fe k

60 < t ≤ 200

podle dohody mezi výrobcem a dodavatelem

Mechanické vlastnosti zkušebních těles obrobených z litých vzorků nemusí vyjadřovat přesné vlastnosti samotného odlitku. Hodnoty tahových vlastností odlitku jsou uvedeny v tab. III.

Tab. III. Směrné hodnoty mechanických vlastností měřených na zkušebních tělesech obrobených ze vzorků vyřezaných z odlitků feritických značek zpevněných vyšším obsahem křemíku Tab. III. Directive values of mechanical properties measured on trial bodies worked from samples cut from castings manufactured from ferritic sorts hardened by increased Si content Označení materiálu značka

číselné označení

EN-GJS-450-18C 5.3108

směrodatná tloušťka stěny t [mm]

0,2 % – smluvní mez pevnosti mez kluzu v tahu Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] min. min.

tažnost A [%] min.

t ≤ 30

350

440

16

30 < t ≤ 60

340

420

12

60 < t ≤ 200

směrné hodnoty poskytne výrobce

Pokud odběratel požaduje minimální hodnoty mechanických vlastností na udaných místech na odlitku, mají být tyto hodnoty dohodnuty s výrobcem.

Tab. IV. Informativní hodnoty tvrdosti a nárazové práce u feritických značek zpevněných vyšším obsahem křemíku Tab. IV. Informative values of hardness and impact labour at ferritic sorts hardened by increased Si content Označení materiálu

značka EN-GJS-450-18

číselné označení 5.3108

rozsah tvrdosti podle Brinella

min. hodnoty nárazové práce při 23 °C ± 5 °C

HBW

[J]

směrodatná tloušťka stěny t [mm]

Forma pro odlitek zkušebního adaptéru byla zhotovena z křemenného ostřiva pojeného furanovou pryskyřicí a na potřebných místech doplněna kontaktními chladítky k intenzivnímu odvodu tepla ze silných stěn a tím dosažení usměrněného tuhnutí. Vtoková soustava byla sestavena ze šamotových tvarovek tak, aby zaručila rovnoměrné a klidné plnění dutiny formy. Vršek formy byl doplněn potřebným množstvím výfuků a celá aktivní plocha formy a jádra byla ošetřena grafitovým nátěrem. Navržená beználitková technologie využila vysoké pevnosti formovací směsi, účinnosti kontaktních chladítek a silné grafitické expanze k dosažení požadované vnitřní jakosti odlitku. Po ztuhnutí a vychladnutí odlitku se provedlo vyjmutí z formy. Následovalo čištění odlitku od zbytků formovacích směsí a odběr vzorku pro ověření mechanických vlastností a metalografický rozbor ve stavu po odlití (označení 1).

Obr. 1 Pohled na model obrobku zkušebního adaptéru

t ≤ 60

60 < t ≤ 200

V-vrub

bez vrubu

170 až 200

160 až 190

7

100

– surové železo PIG NOD: 35 %; – pakety z hlubokotažného plechu: 50 %; – litinový odpad: 10 %; – elektrografit: 1%; – karbid křemíku SiC: 2 %; – FeSi 65%: 1 %. Vsázka o hmotnosti 70 000 kg byla tavena ve dvou 10t EIP a postupně přelévána do pánve ASEA. Po roztavení a přelití celého množství taveniny se provedl ohřev, tepelná a chemická homogenizace indukčním míchačem a dolegování na předepsané chemické složení na rafinačním zařízení ASEA-SKF. Po dosažení pře-

Te c h n o l o g i e l i t í o d l i t k u

Obr. 2 Výrobní postup LKG se zvýšeným obsahem křemíku

Obr. 2. Výrobní postup LKG se zvýšeným Obr. 1. Model obrobku zkušebního obsahem křemíku adaptéru Fig. 2. Manufacturing process of GJS with 910_ODEHNAL_Materialove_obr.doc Fig. 1. Pattern of a trial adapter workpiece increased Si content

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

291

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

depsaného chemického složení a teploty byla tavenina přelita do mezipánve se dvěma výtokovými uzly. Po dosažení předepsané teploty v mezipánvi se provedlo zpracování taveniny Označení P [%] Mn [%] Si [%] a b modifikační a očkovací předslitinou polévací metodou do licí max. max. značka číselné označení přibližný pánve se třemi výtokovými uzly. Schematické znázornění EN-GJS-450-18 5.3108 3,20 0,05 0,50 výrobního postupu představuje obr. 2. V licí pánvi bylo přia Obsah Si může být nižší kvůli jiným legujícím prvkům. b praveno požadované množství směsi modifikační předslitiny S nižším obsahem Mn (např.: 0,30%) se zlepšuje obrobitelnost a tažnost. REGLER VL63(O) a REGLER VL63(M) zasypané 0,6 % očkovací předslitiny SB5. Po zklidnění modifikační a očkovací reTab. II. Mechanické vlastnosti naměřené na zkušebních tělesech obrobených z litých akce byl odebrán vzorek pro chemickou vzorků z feritických značek zpevněných vyšším obsahem křemíku Tab. II. Mechanical properties measured on trial bodies worked from cast samples from ferritic analýzu taveniny. Následně byla provesorts hardened by increased Si content dena kontrola metalurgické kvality taveOznačení materiálu směrodatná 0,2 % – smluvní mez pevnosti niny použitím termické analýzy od firmy tažnost tloušťka mez kluzu v tahu Heraeus Electro-Nite. Teplota taveniny A [%] číselné stěny Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] značka min. v pánvi po modifikaci a očkování dosáhoznačení t [mm] min. min. la 1340 °C a byla odlita do připravené t ≤ 30 350 450 18 formy. EN-GJS-450-18 5.3108 30 < t ≤ 60 340 430 14 Tab. I. Směrné hodnoty chemického složení Tab. I. Directive values of chemical composition


J. O d e hnal – J. J akub – K . D u f fe k M ater iál ové v las tn o s ti 70 t o dlitku z L KG s e z v ý š ený m o b s ah em k ř emí ku EN - G JS - 45 0 -18

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

Obr. 3 Pohled na otryskaný a ohrubovaný odlitek zkušebního adaptéru

Obr. 5 Mikrostruktura vzorku grafitu: 1T (po žíháním na odstranění pnutí): tvar grafitu: VI(90%), V(10%), velikost grafitu: 6 , Obr. 4 Mikrostruktura vzorku 1 (před žíháním na odstranění pnutí): tvar grafitu: V(10%), velikost , Obr. 4. Mikrostruktura vzorku 1VI(90%), (před Obr. 5. 6Mikrostruktura vzorku 1T (po obsah perlitu: obsah perlitu: 0%, obsah feritu: 100%, obsah eutektického cementitu: 0%, zvětšení: 100x. 0%, obsah feritu: 100%, obsah eutektického cementitu: 0%, zvětšení: 100x.

žíháním na odstranění pnutí): tvar grafitu: VI (90%), V (10%), velikost grafitu: 6, obsah perlitu: 910_ODEHNAL_Materialove_obr.doc 0 %, obsah feritu: 100 %, obsah eutektického cementitu: 0 %, zvětšení: 100× Fig. 4. Microstructure of sample 1 (before stress relief annealing): graphite shape: VI (90%), V (10%), graphite Obr. 3. Otryskaný a ohrubovaný odlitek size: 6, pearlite content: 0%, ferrite zkušebního adaptéru content: 100%, eutectic cementite Fig. 3. Blasted and roughed casting of the content: 0%, magnification: 100× trial adapter

Správnost návrhu technologie lití a dosažitelná metalurgická jakost LKG byla ověřena simulačním programem MAGMA v5.3. Součástí simulace byl i návrh zákazníkem požadovaného režimu tepelného zpracování na odstranění pnutí. Na základě výsledků simulace byla stanovena nejvýhodnější teplota žíhacího režimu na 580 °C. Po očištění odlitku bylo provedeno žíhání na odstranění pnutí stanovenou teplotou na 580 °C s prodlevou 10 h. Po žíhání na odstranění pnutí následoval odběr vzorku pro ověření mechanických vlastností a metalografický rozbor ve stavu po žíhání (označení 1T). Dalšími technologickými kroky bylo tryskání a hrubování odlitku – výsledek je patrný z obr. 3. K ověření vnitřní jakosti požadované zákazníkem byla provedena kontrola ultrazvukem s vyhovujícím výsledkem a stejný výsledek byl prokázán i při zkoušení povrchové jakosti magnetickou polévací zkouškou. M e c h a n i c ké v l a s t n o s t i v y b ra nýc h o d l i t k ů Ověření mechanických vlastností, kterých bylo dosaženo na vzorcích z přilitých zkušebních bloků po odlití (1) a po žíhání na odstranění pnutí (1T), je uvedeno v tab. V. M e t a l o g ra f i c ké h o d n o c e n í v z o r k ů z v y b ra nýc h o d l i t k ů

Fig. 5.

žíhání na odstranění pnutí): tvar grafitu: VI (90%), V (10%), velikost grafitu: 6, obsah perlitu: 0 %, obsah feritu: 100 %, obsah eutektického cementitu: 0 %, zvětšení: 100× Microstructure of sample 1T (after stress relief annealing): graphite shape: VI (90%), V (10%), graphite size: 6, pearlite content: 0%, ferrite content: 100%, eutectic cementite content: 0%, magnification: 100×

Z ávě r Výsledky získané z metalografického rozboru ukazují, že ve všech případech bylo dosaženo 100% feritické struktury. Rozložení a velikost grafitu odpovídá požadavkům normy ČSN EN 1563. Smluvní mez kluzu Rp0,2 je v rozmezí 350 až 356 MPa, mez pevnosti Rm dosahuje 465 až 468 MPa, poměr mezi Rp0,2 a Rm je v rozmezí 75 až 85 % udávané normou ČSN EN 1563 a hodnoty tažnosti se pohybují v intervalu 21,8 až 23,1 %. Hodnoty nárazové práce na zkušebních tělesech s V-vrubem jsou v rozmezí 5 až 7 J, u zkušebních tělesech bez vrubu mezi 113 až 130 J a tvrdost v rozmezí 178 až 181 HBW. Je možné uvést, že se podařilo dosáhnout všech zákazníkem 910_ODEHNAL_Materialove_obr.doc a normou ČSN EN 1563 požadovaných vlastností v plně provozních podmínkách a zařadit nový materiál do nabízeného sortimentu. Díky uvedeným výsledkům se PILSEN STEEL, s. r. o., mohla zařadit mezi slévárny, které mají LKG se zvýšeným obsahem Si ve svém sortimentu, jako např. Gontermann-Peipers (Německo), Eisengiesserei Torgelow GmbH (Německo), Valmet (Karlstad Foundry, Švédsko, a Jyväskylä Foundry, Finsko) a Sakana Group (Španělsko). L i t e ra t u ra

[1] ODEHNAL, J.; J. JAKUB: Vliv zvýšeného obsahu křemíku na vlastnosti těžkých odlitků z EN-GJS. In: Sborník přednášek z 51. slévárenských dnů®: Blok B – Sekce metalurgie litin. 1. vyd. Brno: Česká slévárenská společnost (vlastním nákladem), 2014, s. 43–50. ISBN 978-80-02-02567-2. [2] ODEHNAL, J.; J. JAKUB: Praktické ověření dosažitelných vlastností materiálu EN-GJS-450-18 pro odTab. V. Dosažené mechanické vlastnosti na přilitém zkušebním bloku a předpis zákazníka litky částí tvářecích strojů pro fa. Tab. V. Achieved mechanical properties on cast trial block and customer’s regulation SCHULER, PILSEN STEEL s.r.o., Plzeň, Dosažené mechanické vlastností na přilitém zkušebním bloku 2015, Technická zpráva, 61 s.

Metalografické vyhodnocení tvaru grafitu a struktury dle ČSN EN ISO 945-1 a ČSN 420461 na vybraných vzorcích ze zkušebních vzorků po odlití (1) a po žíhání na odstranění pnutí (1T) znázorňují snímky na obr. 4 a 5.

před a po žíhání na odstranění pnutí

označení vzorku

Rp0,2 [MPa]

Rm [MPa]

A [%]

Z [%]

KV [J] ∅ 3 zk

K [J] ∅ 3 zk

HB na zk

min. 290

min. 420

min. 10

inf.

inf. 7

inf. 100

160–190

1

356

468

23,1

26,3

5

113

181

1T

350

465

21,8

26

7

130

178

292

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Předneseno na 54. slévárenských dnech v Brně, 7.–8. listopadu 2017, sekce B. Recenzent l Peer-reviewer doc. Ing. Antonín Mores, CSc.


S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

293


5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

A . Va ň ko v á G r a n u l o m e t r i c k ý r oz b o r o s t ř i v a – v ý s l e d k y č i n n o s t i O d b o r n é ko m i s e p r o fo r m o v a c í m a t e r i á l y

Granulometrický rozbor ostřiva – výsledky činnosti Odborné komise pro formovací materiály Granulometric analysis of silica sands—Results of activities of the Expert Commission for Moulding Materials 553.62 : 624.131.2 silica sands— granulometry

The presented ar ticle describes silica sand granulometr y testing in which altogether 19 members of the Exper t Commission for Moulding Materials got involved. Each laborator y uses dif ferent standard, dif ferent t ype of vibrator y sieve shaker and dif ferent set of sieves. The aim of this testing was to find out, whether these fac tors influence the medium grain size value.

Ing. Aneta Vaňková VIADRUS, a.s., Bohumín avankova@viadrus.cz

294

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Ú vo d Předložený příspěvek popisuje zkoušky granulometrie ostřiva, kterých se zúčastnilo celkem 19 členů OK pro formovací materiály. Každá laboratoř používá jinou normu na stanovení vyplavitelných látek, jiný typ prosévačky a jinou sadu sít. Cílem těchto zkoušek bylo zjistit, zda tyto faktory ovlivňují výsledek hodnoty středního zrna daného ostřiva. Z ko u š ka g ra n u l o m e t r i e o s t ř i v Pro účely zkoušek byla zvolena křemenná ostřiva ze tří států, a to Polska (Biała Góra), Slovenska (Šajdíkove Humence) a České republiky (Střeleč). Rozdíl u ostřiv ve tvaru zrna a granulometrii byl vybrán záměrně. Ke zkoušce bylo připraveno pouze 20 vzorků. Všechny vzorky byly rozebrány na 165. zasedání Odborné komise pro formovací materiály. Z původních 20 subjektů podílejících se na testování ostřiv nakonec jeden odpadl kvůli nemožnosti vyhotovení rozboru ostřiva. Celkem se tedy zúčastnilo 19 sléváren a laboratoří, a to: 1. Keramost, 2. Brano, 3. Uxa, 4. Seco Group, 5. VUT Brno, 6. VŠB – TUO, 7. SAND TEAM, 8. H-Glost, 9. Feramo, 10. Vítkovice Heavy Machinery, 11. Formservis, 12. Buzuluk, 13. Vítkovické slévárny, 14. Clariant, 15. Eurocast Košice, 16. ČKD Kutná Hora, 17. Unex Olomouc, 18. Kovosvit a 19. JMA Hodonín. Z a d á n í z ko u š k y g ra n u l o m e t r i e o s t ř i v Každý účastník úkolu dostal zadání v následujícím znění: 1.) Je pracovní postup vyplavitelných látek podle ČSN 72 1078? (Pokud ne, jaký je tedy postup?) 2.) Jaký typ prosévačky používáte a jaká je amplituda? 3.) Jakou sadu sít používáte? 4.) Jaký typ míchadla máte a kolik má otáček za minutu? 5.) Praktická zkouška – 3 vzorky ostřiv; 2× provedení zkoušky. Úkol první: je pracovní postup podle ČSN 72 1078? V prvním úkolu byla shromažďována data týkající se používání norem při postupu. Norma ČSN 72 1078 patří mezi uživateli k nejrozšířenějším. Tuto normu používá 63 % zúčastněných (obr. 1) – č. 1 Keramost, č. 2 Brano, č. 4 Seco Group, č. 5 VUT Brno, č. 6 VŠB – TUO, č. 7 SAND TEAM, č. 8 H-Glost, č. 10 Vítkovice Heavy Machinery, č. 11 Formservis, č. 12 Buzuluk, č. 16 ČKD Kutná Hora, č. 19 JMA Hodonín. Modifikace ČSN 72 1078 se týká dvou sléváren. První slévárna vyplavitelné látky nestanovuje. Ostřivo se bez převaření pouze přesilo na prosévačce a poté se navážky z jednotlivých frakcí zapsaly do programu. Ve druhé slévárně se navážka ostřiva s NaOH nepřivedla k varu, takto předpřipravené ostřivo se pouze zalilo vařící vodou zhruba 3 cm pod okraj kádinky a míchadlem se míchalo po dobu 5 min. Pracovní postup „druhé“ slévárny – modifikace ČSN 72 1078: vzorek ostřiva se vysušil do konstantní hmotnosti. Do kádinky se navážilo 50,00 g vysušeného vzorku, přidalo se 10 ml roztoku NaOH a vařící voda 3 cm pod okraj kádinky. Kádinka se umístila do míchadla a 5 min se nechala míchat. Posléze se kádinka uvolnila z míchadla a vrtulky se opláchly střičkou do kádinky a do kádinky se doplnila voda. Po 10 min se stáhla suspenze násoskou a přidalo se 10 ml roztoku NaOH a opětovně se doplnila voda. Obsah kádinky se nechal sedimentovat 10 min a suspenze se stáhla. Dále se dolévala pouze voda a postup se opakoval do té doby, než byla voda nad


G r a n u l o m e t r i c k ý r oz b o r o s t ř i v a – v ý s l e d k y č i n n o s t i O d b o r n é ko m i s e p r o fo r m o v a c í m a t e r i á l y

Nejpočetnější skupinu tvořilo 6 účastníků (37 %), kteří použili sadu sít s hodnotami 1,4; 1; 0,71; 0,5; 0,355; 0,25; 0,18; 0,125; 0,09; 0,063 a 0,02 mm. U skupiny č. 2 s obsazením 3 účastníků (16 %) se nepoužilo síto na hrubou frakci 1,4 mm a jemnou frakci 0,20 mm, ovšem v jádru je seskupení sít stejné jako u skupiny č. 1. Skupina č. 3 v počtu 2 účastníků (11 %) se v sadě sít od předchozích skupin liší (1; 0,63; 0,4; 0,315; 0,2; 0,16; 0,125; 0,1; 0,08; 0,063 a 0,02 mm). Další skupiny nabízejí opravdu velmi rozmanité sítové sestavy. Zajímavostí je, že jeden účastník používá ke granulometrickému rozboru pouze 5 sít.

Úkol druhý: jaký typ prosévačky používáte a jaká je amplituda? Druhý úkol byl zaměřen na typ prosévačky a sílu amplitudy používaný mezi účastníky zkoušky (obr. 3). Největší zastoupení mezi prosévačkami patřilo polskému výrobci Multiserw Morek. Dohromady používalo tento přístroj 8 účastníků (37 %). V průměru se u strojů Multiserw nastavila amplituda v síle 1,25–1,5. Druhá největší skupina o počtu 3 spotřebitelů (16 %) využívala prosévačku +GF+. Spotřebitelé mají amplitudy nastaveny různě; nejmenší síla byla nastavena na 5/10 a největší na 8/10. Další 2 účastníci (11 %) používali prosévačku WADAP, a to bez nastavení amplitudy. Prosévačku Fritsch Spartan používali také 2 účastníci (11 %), oba zúčastnění používají amplitudu. Jeden zástupce o síle 1–1,5 a druhý zástupce o síle 3–6. Zbývající značky prosévaček byly zastoupeny pouze po jednom účastníkovi (5 %). Více než polovina účastníků amplitudu měří, přičemž hodnoty amplitudy byly u účastníků různorodé. Nebylo možné určit, zda nastavená amplituda je u daného stroje správná či nikoliv, proto se od podrobnějšího rozboru upustilo.

Úkol čtvrtý: jaký typ míchadla máte a kolik má otáček za minutu? Problematice míchadel se na 165. zasedání OK pro formovací materiály věnoval Ing. J. Pazderka, který se ve své prezentaci zabýval vyplavitelnými látkami v souvislosti s použitím míchadla a vlivem počtu otáček za minutu. Ve zkoušce granulometrie ostřiv se nejčastěji objevovala míchadla od výrobců Benet, LSz, Disa, +GF+ a PMR. Úkol pátý: praktická zkouška – 3 vzorky ostřiv; 2× provedení zkoušky Na 165. zasedání OK pro formovací materiály byly připraveny 3 vzorky křemenného písku. Každá zkouška se měla opakovat 2×. Někteří zúčastnění provedli dvě vyhodnocení zkoušky, jiní však pouze jedno, proto se zprůměrovaly výsledky u účastníků, kteří použili výsledky dva. Rozbor ostřiva – Biała Góra Na první vzorek bylo použito ostřivo od polských dodavatelů – Biała Góra. Biała Góra má zrno izometrické se středním stupněm zaoblení hran (obr. 4). Velikost středního zrna dodavatel označuje 0,17 mm (± 0,3 mm). Pouze účastníkům č. 13 (Vítkovické slévárny) a č. 16 (ČKD Kutná Hora) vyšly rozdílné hodnoty oproti zbývajícím výsledkům (obr. 5). Po podrobném prozkoumání výsledků se rychle našly dané neshody.

Úkol třetí: jakou sadu sít používáte? Třetí úkol se věnoval sadám sít pro prosévačku. Slévárny a laboratoře používají pro sítový rozbor rozdílné uskupení sít (tab. I).

Tab. I. Přehled použití sady sít Tab. I. A survey of sieve set used 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1,4

1

1

1

1,4

1

1,6

0,63

0,32

1,6

1

1

0,63

0,71

0,63

0,8

0,71

1

0,4

0,2

1

0,71

0,71

0,4

0,5

0,4

0,63

0,5

0,63

0,315

0,16

0,63

0,5

0,5

0,315

0,355

0,315

0,4

0,355

0,315

0,2

0,1

0,315

0,355

0,355

0,2

0,25

0,2

0,315

0,25

0,25

0,16

0,063

0,2

0,25

0,25

0,16

0,18

0,16

0,2

0,18

0,125

0,125

0,1

0,18

0,18

0,125

0,125

0,09

0,16

0,125

0,063

0,1

0,063

0,125

0,125

0,1

0,09

0,063

0,1

0,1

0,08

0,09

0,09

0,08

0,063

0,01

0,071

0,063

0,04

0,063

0,063

0,063

0,045

0,056

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

Uxa

SAND TEAM

VUT

Keramost

Eurocast

Brano

Buzuluk

JMA

Feramo

VŠB – TUO

Clariant

Formservis

H-Glost

Unex

Seco Group

Kovosvit

Vítkovice HV Vítkovické slévárny

ČKD Kutná Hora

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

295

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

ostřivem čirá. Přebytek vody se opatrně slil a ostřivo se sušilo pod lampou 2 h. Vysušené ostřivo se dále použilo pro sítový rozbor. Německou normu GERMAN VDG P34 používají čtyři účastníci (č. 3 Uxa, č. 9 Feramo, č. 14 Clariant a č. 17 Unex Olomouc). Slévárna č. 15, Eurocast, která spadá do skupiny bez normy, nepoužívá žádnou konkrétní normu ani její modifikaci. Granulometrický rozbor se provádí za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku na prosévačce ruského původu z r. 1972 (obr. 2).

A . Va ň ko v á


5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

A . Va ň ko v á G r a n u l o m e t r i c k ý r oz b o r o s t ř i v a – v ý s l e d k y č i n n o s t i O d b o r n é ko m i s e p r o fo r m o v a c í m a t e r i á l y

ČSN 721078 ČSN 721078

granulometrie granulometrie German VDG P34

Modifikace ČSN Modifikace ČSN

prosévačky prosévačky prosévačky VIPO PZE RETSCH Stavební strojírenství VIPO Stavební n. p. Brnostrojírenství CCCP n. p. Brn

prosévačky

bez normy Multiserw Morek Multiserw GF Fritsch Morek spartanGF WADAP Fritsch spartan PZE RETSCH WADAP Fritsch spartan WADAPstrojírenství PZE n.RETSCH German Morek VDG P34 GF bez normy Multiserw Fritsch spartan Multiserw WADAPMorekPZE GFRETSCH VIPO Stavební p. Brno

5% 5%

5% 5%

5% 5% 5% 5%

5%

21% 21%

5% 5%

5%

63% 63%

11%

Obr. 1. Podíl sléváren používajících normu ČSN 72 1078 Fig. 1. Share of foundries using the ČSN 72 1078 standard

16%

5%

11% 11%

0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0

Obr. 2. Prosévačka ruského původu z r. 1972 Fig. 2. Vibratory sieve shaker of Russian origin from 1972 Obr. 5. Výsledky zkoušek ostřiva Biała Góra Fig. 5. Test results of silica sand Biała Góra

ŠAJDÍKOVE HUMENCE 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0

Obr. 8. Výsledky zkoušek ostřiva Šajdíkove Humence Fig. 8. Test results of silica sand Šajdíkove Humence

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

11% 16% 16%

16%

Obr. 3. Podíl výrobců prosévaček používaných u jednotlivých účastníků zkoušek Fig. 3. Share of producers of vibratory sieve shakers used by particular participants of tests

0,3

296

37%

11%

BIALA GORA

Obr. 7. Vzorek ostřiva Šajdíkove Humence (zvětšeno 50×) Fig. 7. Silica sand sample Šajdíkove Humence (magnification 50×)

37% 37%

5%

0,35

Obr. 4. Vzorek ostřiva Biała Góra (zvětšeno 50×) Fig. 4. Silica sand sample Biała Góra (magnification 50×)

Stavební strojírenství n. p. Brno

5%

37%

11% 11%

11%

VIPO CCCP 5%

5%

5% 5%

5%

11% 11%

5% 5%

CCCP


G r a n u l o m e t r i c k ý r oz b o r o s t ř i v a – v ý s l e d k y č i n n o s t i O d b o r n é ko m i s e p r o fo r m o v a c í m a t e r i á l y

A . Va ň ko v á

Rozbor ostřiva – Střeleč Poslední zkoumaný křemenný písek patří českému zástupci. Zrníčka Střelče jsou ostrohranná se středním stupněm zaoblení hran. K rozborům byla poskytnuta velikost středního zrna 0,27 (± 0,3) mm (obr. 9).

Obr. 6. Program společnosti ČKD Kutná Hora Fig. 6. Programme of the company ČKD Kutná Hora

Identifikace chyb – Biała Góra U účastníka č. 13 došlo pouze ke špatnému opsání výsledku do zaslané tabulky. Vyhodnocovatel omylem napsal výsledky z dalšího rozboru ostřiva (ze Střelče) do rozboru k Białe Góre. Nejednalo se o chybný přepis v pracovní verzi programu, ale o chybu lidského faktoru, kde vykonavatel kopíroval data do své předpřipravené tabulky. Hodnoty jednotlivých frakcí byly u účastníka č. 13 pro kontrolu vloženy do jiného programu a výsledek odpovídal skutečně Białe Góre (s. z. 0,154 mm). Naopak u účastníka č. 16 používaný program nesprávně převedl hodnoty z pracovní verze do formuláře pro tisk. Mohlo se stát, že omylem došlo k přepsání programu (obr. 6). Není možné, aby d50 vyšlo méně než d25 a d75. Při zadání dat z ČKD Kutná Hora do jiného programu vyšlo střední zrno Biała Góra 0,158 mm. Rozbor ostřiva – Šajdíkove Humence Druhý vzorek představovalo ostřivo od slovenského dodavatele z obce Šajdíkove Humence (obr. 7). Tvar zrna je izometrický s krátkým protažením, zrna mají zaoblené hrany. Původně se ve slévárně Viadrus používalo ostřivo velikosti 0,35 mm pro výrobu jader metodou cold box, Alphaset a termošok. Údajně kvůli vytěžené lokalitě musel dodavatel uměle míchat pro požadovaný výsledek více frakcí. Ostřivo bylo složeno ze dvou frakcí (SH32/SH33). U suroviny SH32 bylo střední zrno 0,38 mm a u SH33 pak 0,27. Dodavatel chtěl zajistit smícháním těchto dvou frakcí výslednou frakci 0,35 mm. Toto smíšení však vedlo pouze k rozšíření mantinelů a kvůli tvaru zrna menší zrníčka písku krásně vyplňovala prázdné prostory větší frakce a docházelo tak ke snížení prodyšnosti jader. Identifikace chyb – Šajdíkove Humence Velkým překvapením byl u několika účastníků výsledek hodnoty středního zrna nad 0,40 mm. Tato situace se dá vysvětlit tím, že v místě odběru převažovala frakce SH32 (obr. 8). Rozdílné výsledky byly nalezeny u č. 4 (Seco Group), č. 6 (VŠB – TUO), č. 11 (Formservis) a č. 19 (JMA Hodonín). Výsledky u účastníků č. 6 a č. 11 byly velmi podobné a velikost středního zrna byla 0,28 mm a 0,276 m, což naznačuje, že toto ostřivo mohlo být zaměněno za Střeleč.

Identifikace chyb – Střeleč U střelečského ostřiva opět došlo ke 4 nesrovnalostem (obr. 10). Shodou okolností se opět jednalo o totožné účastníky jako u předešlého rozboru, tj. č. 4 (Seco Group), č. 6 (VŠB – TUO), č. 11 (Formservis) a č. 19 (JMA Hodonín). Výsledky u č. 6 a č. 11 vyšly velmi podobně, kde velikost středního zrna byla 0,39 mm a 0,408 mm, což naznačuje, že by ostřivo mohlo být zaměněno za Šajdíkove Humence. Slévárny č. 4 a č. 19 se se svým výsledkem středního zrna 0,182 mm a 0,22 mm ani nevešly do daného rozsahu. Diskuze Po opravě grafů a neshodných výsledků je možno konstatovat následující. Ostřivo Biała Góra Po opravě dat od účastníka č. 13 (Vítkovické slévárny) a č. 16 (ČKD Kutná Hora) byly výsledky podobné jako u zbývajících účastníků (obr. 11). Dodávaný vzorek měl značení 0,17 mm (± 0,3 mm). Hodnota středního zrna křemenného ostřiva Biała Góra vyšla v průměru na 0,1521 mm. Ostřivo Šajdíkove Humence U Šajdíkových Humenců došlo rovnou k 4 neshodným výsledkům. Účastník č. 6 (VŠB – TUO) a č. 11 (Formservis) omylem zaměnil data Šajdíkových Humenců za Střeleč. Účastníkovi č. 4 (Seco Group) a č. 19 (JMA Hodonín) vyšel výsledek středního zrna na 0,35 a 0,34. Z průměru byly odstraněny 2 rozdílné výsledky. Střední zrno Šajdíkových Humenců vychází na 0,4273 mm (obr. 12). Ostřivo Střeleč U Střelče nastala stejná situace rozdílnosti výsledků jako u výsledků Šajdíkových Humenců. Účastníci č. 6 (VŠB – TUO) a č. 11 (Formservis) měli výsledky zaměněné za Šajdíkove Humence, účastníci č. 4 (Seco Group) a č. 19 (JMA Hodonín) dodali výsledky mimo rozsah. Průměrné střední zrno se pohybovalo 0,2901 mm bez dvou chybných výsledků (obr. 13). Z ávě r Zájem o tuto zkoušku byl enormní. V prvé řadě patří poděkování slévárnám a laboratořím, které se tohoto testování granulometrie ostřiv zúčastnily a dodaly pečlivě vypracované výsledky. Ve zkoušce granulometrie ostřiv byly použity různé sestavy sít a typy prosévaček s různě nastavenou amplitudou.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

297

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

Naopak výsledky č. 4 a č. 19 byly odlišné od zbývajících hodnotitelů, ale vzájemně téměř totožné. Velikost středního zrna byla 0,35 mm a 0,34 mm.


STŘELEČ 0,45 0,4

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05

Obr. 9. Vzorek ostřiva Střeleč (zvětše- no 50×) Fig. 9. Silica sand sample Střeleč (magnification 50×)

0

Obr. 10. Výsledky zkoušek ostřiva Střeleč Fig. 10. Test results of silica sand Střeleč

BIALA GORA – OPRAVA

0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0

Obr. 11. Oprava výsledků zkoušek ostřiva Biała Góra Fig. 11. Correction of test results of silica sand Biała Góra

ŠAJDÍKOVE HUMENCE – OPRAVA 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0

Obr. 12. Oprava výsledků zkoušek ostřiva Šajdíkove Humence Fig. 12. Correction of test results of silica sand Šajdíkove Humence

STŘELEČ – OPRAVA 0,35

Předneseno na 54. slévárenských dnech v Brně, 7.–8. listopadu 2017, sekce D. Recenzent | Peer-reviewer Ing. Jiří Pazderka

0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0

Obr. 13. Oprava výsledků zkoušek ostřiva Střeleč Fig. 13. Correction of test results of silica sand Střeleč

298

V jedné ze sléváren (č. 4, Seco Group) byla ke zkoušce granulometrie ostřiv použita sada s nedostatečným počtem sít. Celá sada obsahovala pouze 5 sít (0,32; 0,2; 0,16; 0,1; 0,063). U prvního rozboru (Biała Góra) mohlo dojít při výsledku k náhodě, že vzorek ostřiva měl vyhovující výsledek, avšak u dalších hodnocení granulometrie nebylo možné velikost středního zrna změřit přesně. Ani sada s minimálním počtem sít 7 + miska nezaručila to, že výsledek bude dobrý. Dvě slévárny měly stejný počet sít. Výsledky jedné slévárny zapadly do průměru, výsledky druhé slévárny nikoli. První slévárna (č. 19, JMA) používala starou prosévačku bez možnosti nastavení amplitudy, která pravděpodobně ovlivnila výsledek. U druhé slévárny (č. 18, Kovosvit) se díky novějšímu typu prosévačky neprojevil u granulometrie závažnější problém. Při používání normy ČSN 72 1078, sady sít o větším počtu než 5 ks a při používání funkčních prosévaček je velmi pravděpodobné, že výsledky středního zrna budou vycházet vždy tak, jak dodavatel udává. Funkční vybavení laboratoře a dobře proškolený pracovník představují důležitou součást bezproblémového chodu slévárny.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10


Bude to jen na chvilku.

Díky separačnímu prostředku HERA™ vydrží Vaše forma déle, když jste v pohybu. Náš vysoce efektivní separátor HERA™ „High Efficiency Release Agent“ pro náročné odlitky umožňuje dosáhnout zkrácení cyklů a zároveň zvýšení kvality dílů. Zabrání střídavému teplotnímu zatížení licích forem, prodlouží jejich životnost, a tím umožní snížit náklady.

ChemTrend.com 299

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10


5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

M . B r ů n a – D. B o l i b r u c h o v á – R . P a s t i r č á k

A n a l ý z a r e ox i d a č ný c h p r o c e s o v v o v to ko v e j s ú s t a v e p r i o d l i e v a n í A l z l i a t i n

Analýza reoxidačných procesov vo vtokovej sústave pri odlievaní Al zliatin Analysis of reoxidation processes in gating system within casting of Al alloys 669.715 : 621.746.4 : 66.094.3 Al alloys— gating and riser systems— oxidation

This paper deals with the analysis of reoxidation processes for the casting mainly of aluminum alloys by using the QuikCA ST numerical simulation program. The aim is to visualize and clarif y what phenomena is taking place during filling the gating system and mould cavit y with the help of new theoretical knowledge and numerical simulation. The aim of the paper is also to clarif y the emergence of the so called bifilms and describe their impac t on the resulting casting qualit y.

Ing. Marek Brůna, PhD. marek.bruna@fstroj.uniza.sk

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. danka.bolibruchova@fstroj.uniza.sk

doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD. richard.pastircak@fstroj.uniza.sk Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva, Slovenská republika University of Žilina, Faculty of Mechanical En g i n e e r i n g , D e p a r t m e n t o f Te c h n o l o g i c a l Engineering

300

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Ú vo d Potreba obmedziť konvenčné gravitačné odlievanie kovov je s nárastom podielu náročných odliatkov stále aktuálnejšia. Rozšírené bežné gravitačné odlievanie je možno považovať za jednu z hlavných príčin vzniku reoxidačných procesov zodpovedných za vznik bifilmov. Pojem bifilm definoval profesor John Campbell a tento fenomén považuje za iniciátora väčšiny závažných zlievarenských chýb vrátane pórovitosti, trhlín, prasklín, poklesu mechanických vlastností atď. Rovnako ako mriežková dislokácia vysvetľuje plasticitu, tak prítomnosť bifilmov môže vysvetľovať nukleáciu pórov a trhlín. Pokiaľ bude tradičné, bežne zaužívané gravitačné odlievanie nahradené (prípadne aspoň kvalitne kontrolované) proti-gravitačným odlievaním, výsledkom zlievarenských procesov a rutinných operácií budú kvalitné a spoľahlivé odliatky. Podľa profesora Campbela [1] je zjednodušením a optimalizáciou zlievarenských procesov (proces odlievania, návrh formy a vtokovej sústavy atď.) možné vyrábať odliatky, kde v niektorých prípadoch môže byť zníženie chýb až na tisíciny %. Z hľadiska zlievarenského priemyslu by sa jednalo o revolučnú zmenu. V súčasnosti sú v celosvetovom meradle tieto fakty prehliadané. Existujú však priame dôkazy, ktoré poukazujú na to, že po odstránení prítomnosti bifilmov v tuhnúcom kove z hliníkových a niklových zliatin sa kvalita odliatkov výrazne zvýšila. V mnohých vedeckých publikáciách sa často nachádzajú skreslené a nesprávne názory vysvetľujúce mechanizmus vzniku zlievarenských chýb. Správnu odpoveď pritom možno považovať za zavádzajúco jednoduchú, ale zároveň revolučnú. Základným predpokladom a faktom je prítomnosť povrchovej oxidickej blany na hladine taveniny. Strhávanie povrchovej oxidickej blany spôsobuje jej zvinutie a ponorenie do vnútorného objemu za vzniku (1) bubliny obalenej oxidickou blanou, alebo (2) prázdnej, zvinutej blany, v ktorej dochádza ku kontaktu dvoch nezmáčavých plôch oxidickej vrstvy (spojenie na rozhraní nie je dokonalé). Schématické znázornenie gravitačného, turbulentného plnenia formy je na obr. 1. Produktom tohto spôsobu plnenia je tzv. bifilm, ktorý svojím charakterom môže predstavovať nukleačné miesto zlievarenských chýb. Je teda možno konštatovať, že turbulentné odlievanie kovov zapríčiňuje kontamináciu taveniny veľkým množstvom iniciátorov chýb rôznych veľkostí a charakteru. To vysvetľuje, prečo sa pri bežnom gravitačnom odlievaní dosahujú priemerné a často neopakovateľné výsledky z hľadiska kvality odliatkov. Turbulentný charakter prúdenia spôsobuje, že vzniknutý bifilm zaujme kompaktný tvar. Tento skrútený a zvinutý tvar pôsobí ako iniciátor trhlín a je to jav špecifický pre oblasť odlievania kovov. Bifilmy v kompaktnej forme sa bez väčších problémov vedia dopraviť cez celú vtokovú sústavu až do dutiny budúceho odliatku. Prekážkou v zvinutom tvare im nie je ani filtračné médium. V momente, keď sa nachádzajú v priestore odliatku a dochádza k naplneniu dutiny formy, turbulentný charakter prúdenia ustupuje a bifilmy sa nachádzajú v relatívne pokojnom prostredí. V tomto okamihu začnú nadobúdať svoj pôvodný tvar, tzn. rozvinú sa do väčších rozmerov a tým sa stávajú nukleačným miestom pre zlievarenské chyby. Pokiaľ je v tekutom roztoku taveniny prítomný plyn (príp. nastávajú priaznivé podmienky pre zmrašťovanie), vplyvom ktorého dochádza k miestnemu poklesu tlaku, rozvíjanie bifilmov môže byť sprevádzané ich „nafukovaním“. Pomocou popísaného fenoménu je možné vysvetliť mechanizmus vzniku pórovitosti, trhlín, prasklín a poklesu mechanických vlastností. Všetky spomenuté chyby môžu byť eliminované pri


A n a l ý z a r e ox i d a č ný c h p r o c e s o v v o v to ko v e j s ú s t a v e p r i o d l i e v a n í A l z l i a t i n

dôkladnom návrhu vtokovej sústavy a používaním kvalitných vsádzkových surovín. Koncept bifilmu bol predstavený približne pred 15 rokmi a za toto obdobie sa jeho teoretické základy a ich experimentálne analýzy posunuli výrazne vpred. Pokiaľ mriežková dislokácia je priamo spojená s plasticitou, bifilm je závislý na lomovej iniciácii. V posledných rokoch sa potvrdzuje, že bifilm je prakticky jediným iniciačným mechanizmom zodpovedným za vznik prasklín. Analýzou vykonaných experimentov sa potvrdzuje, že bifilmy sú prítomné na každej pozorovanej lomovej ploche. Jedným z hlavných dôvodov, prečo prítomnosť bifilmov unikala pozornosti vedeckej komunity, je fakt, že oxidická vrstva sa na povrchu taveniny vytvorí v priebehu rádovo pár milisekúnd a pokiaľ dôjde k okamžitému strhnutiu tejto vrstvy do objemu taveniny, vzniká tenký bifilm s hrúbkou približne 20 nm (v priereze tvorený iba niekoľkými molekulami), ktorý je ťažko pozorovateľný. D ô ka z y o p r í t o m n o s t i b i f i l m ov V súčasnej dobe je už veľké množstvo dôkazov potvrdzujúcich prítomnosť bifilmov [2], [3]. Jedným z dôkazov je RPT (reduced pressure test) dvoch vzoriek z rovnakej hliníkovej zliatiny (obr. 2). Vzorka, ktorá tuhne pri zníženom tlaku, má vplyvom priaznivejších podmienok, resp. menšieho odporu, vhodné prostredie pre „rozvinutie“ bifilmu. Takáto vzorka by dosahovala minimálne mechanické vlastnosti. Zvinutý, resp. dvojitý charakter bifilmu je možné pozorovať na obr. 3.

Obr. 4. Bifilm oddeľujúci dve oblasti Al zliatiny Fig. 4. A bifilm separating two zones of Al-alloy

Obr. 3. Snímka z optického mikroskopu znázorňujúca polovicu bifilmu Fig. 3. A snap from optical microscope representing half of a bifilm

Horná časť bifilmu bola vybrúsená, čím sa odhalila jeho spodná, lesklá plocha. Ich prítomnosť v tavenine bola pozorovaná aj priamou metódou, a to už v roku 1959 za pomoci ultrazvukovej techniky. Mountford a Calvert [4] pomocou ultrazvukovej defektoskopie zachytávali striedavo sa opakujúce echo v závislosti od rotácie bifilmov v tavenine. Iba bifilmy, ktoré obsahujú určitý podiel plynu, môžu byť pre ultrazvukové vlny účinným reflektorom. Prítomnosť bifilmu potvrdzuje aj výskum zameraný na analýzu stuhnutej trosky [5]. Na obr. 4 je možné pozorovať, ako efektívne bifilm izoluje od seba dve uzavreté oblasti v troske hliníkovej zliatiny, a tým ovplyvňuje rýchlosť ochladzovania/tuhnutia. V konečnom dôsledku má tento jav vplyv na veľkosť vylúčeného kremíka. Pr o t i - g rav i t a č n é o d l i eva n i e Základným faktorom pre dosiahnutie vysokej kvality odliatkov je, ako už bolo spomenuté, obmedziť strhávanie povrchovej oxidickej vrstvy do vnútorného objemu taveniny. To je problematické najmä pre zlievarne zaoberajúce sa odlievaním hliníkových zliatin. Zlepšenie je možné dosiahnuť pomocou nasledujúcich zásad: 1. Tavením a udržiavaním vsádzkového materiálu v peciach, ktoré umožňujú stiahnuť oxidickú vrstvu v pravidelných intervaloch z povrchu taveniny. Tým sa zamedzí vniknutiu starých, hrubých oxidických blán do vtokovej sústavy. 2. Za predpokladu, že je tavenina udržiavaná v pokojnom stave (bez prúdenia a pohybu), je možné odstrániť zvyškový podiel bifilmov nachádzajúci sa v objeme taveniny pomocou sedimentácie.

Obr. 5. Proti-gravitačné plnenie, schéma (vľavo), oxidická vrstva na rozhraní kov–forma (vpravo) Fig. 5. Anti-gravity filling, a scheme (left), oxidic layer on the metal—mould interface (right)

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

301

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

Obr. 1. Turbulentné plnenie (vľavo), proti-gravitačné plnenie (vpravo) Fig. 1. Turbulent filling (left), anti-gravity filling (right)

Obr. 2. Rtg. snímka RPT testu, vzorka tuhnúca pri 1 atm (vľavo), vzorka tuhnúca pri 0,1 atm (vpravo) Fig. 2. An x-ray snap of RPT (reduced pressure test), a sample solidifying at 1 atm (left), a sample solidifying at 0.1 atm (right)

M . B r ů n a – D. B o l i b r u c h o v á – R . P a s t i r č á k


5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

M . B r ů n a – D. B o l i b r u c h o v á – R . P a s t i r č á k

A n a l ý z a r e ox i d a č ný c h p r o c e s o v v o v to ko v e j s ú s t a v e p r i o d l i e v a n í A l z l i a t i n

Obr. 6. Cosworthov proti-gravitačný systém odlievania Fig. 6. Cosworht’s anti-gravity system of casting

to spôsobe odlievania dochádza vplyvom gravitačného zrýchlenia k nadmernej akcelerácii taveniny nad kritickú hodnotu 0,5 m/s už v priebehu pádu niekoľko cm. Vhodným návrhom vtokovej sústavy je možné negatívny vplyv voľného pádu taveniny znížiť, nie však úplne odstrániť. Prirodzene pretlakový vtokový systém navrhnutý profesorom Campbellom vytvára kompromis medzi pretlakovým a podtlakovým systémom. Takýto systém je navrhnutý tak, aby zodpovedal voľnému pádu taveniny, tzn. zužujúci sa prúd, okolo ktorého je navrhnutý vtokový kôl v bezprostrednom kontakte. V momente dotyku taveniny so stenou vtokového kôlu vzniká trenie, ktoré vytvára prirodzený pretlak. Forma je tak podporovaná miernym tlakom taveniny, takže nedochádza k vnikaniu

Obr. 7. Kužeľovitá vtoková jamka (vľavo), dopadová jamka – zdroj turbulencií (v strede) Fig. 7. Conical riser cup (left), fall cup—source of turbulences (in the middle)

3. Po odstránení primárnych oxidov z voľnej hladiny taveniny a bifilmov nachádzajúcich sa v tavenine je najdôležitejším krokom zamedzenie strhávania novo vznikajúcich oxidov do objemu taveniny počas odlievania do dutiny formy. Z toho vyplýva, že je vhodné nahradiť bežné gravitačné odlievanie a dopraviť tekutý kov do formy v ideálnom prípade proti-gravitačne. Vznikajúca oxidická vrstva tak ostáva na povrchu odliatku a vo vnútornom objeme sa nenachádzajú žiadne oxidy (obr. 5 vľavo). Oxidická vrstva oddeľuje odliatok od formy, čím prispieva k vysokej kvalite povrchu odliatku, pretože zabraňuje vzájomnej reakcii kovu s materiálom formy (obr. 5 vpravo). Z tohoto hľadiska by bolo ideálne, keby sa roztavený kov nikdy neodlieval voľným pádom z pece, alebo téglika, teda v smere pôsobenia gravitačnej sily, ale vždy iba v smere horizontálnom alebo v smere proti pôsobeniu gravitačnej sily. V praxi je viacero spôsobov ako to dosiahnuť, napr. Cosworthov process odlievania (obr. 6). Čiastočným riešením je aj nízkotlakové liatie, ktoré však má určité nedostatky. Pri plnení udržiavacej pece vsádzkovým materiálom sa tvoria bifilmy počas rozsiahlych turbulencií a pri pohybe tekutého kovu keramickou trubicou smerom hore a následne pri jeho páde späť do udržiavacej pece.

vtrúsenín z formy. Týmto sa zabezpečí vylúčenie vzduchu z dutiny formy. Ďalšie zásady, ktoré je vhodné dodržať: – nepoužívať vtokovú jamku kužeľovitého tvaru. Vtoková jamka v tvare „lievika“ sa správa ako vzduchová pumpa (môže vnikať až 50 % vzduchu do prúdu taveniny, následkom čoho je odliatok tvorený 50 % taveninou a 50 % nasatým vzduchom, pravdepodobnosť dosiahnuť kvalitný odliatok je minimálna, obr. 7 vľavo);

G rav i t a č n é o d l i eva n i e Pokiaľ nie je možné zabezpečiť proti-gravitačné plnenie, minimalizovanie kontaminácie taveniny oxidmi je možné dosiahnuť v prvom rade použitím prirodzene pretlakovej sústavy. Dôležitým faktom je, že pokiaľ odlievanie prebieha gravitačne, žiadna vtoková sústava nemôže byť ideálna. Pri takom-

302

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Obr. 8. Možnosti umiestnenia vtokovej sústavy Fig. 8. Possibilities of gating system position


A n a l ý z a r e ox i d a č ný c h p r o c e s o v v o v to ko v e j s ú s t a v e p r i o d l i e v a n í A l z l i a t i n

Z áve r V posledných rokoch ide do popredia výskum v oblastiach nových prísadových prvkov a nových zliatin, prípadne metód tepelného spracovania za účelom zvyšovania úžitkových vlastností odliatkov. Výskum v týchto oblastiach je nepopierateľne dôležitý, ale v prvom rade je potrebné sa venovať výhodám, ktoré môžeme dosiahnuť za pomoci správne navrhnutej technológie odlievania, prípadne optimálnej vtokovej sústavy. Minimalizovanie obsahu oxidov, resp. bifilmov v tavenine je relatívne nenákladné a môže zabezpečiť dramatický nárast pevnosti aj ťažnosti, ktorý sa často nedá dosiahnuť ani legovaním a tepelným spracovaním.

Poďakovanie Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt „Zariadenie na výrobu prototypových súčastí odlievaním na počítačovo riadenej báze, kód ITMS: 26220220047, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja“. Po u ž i t á l i t e ra t ú ra [1] CAMPBELL, J.: The Origin of Griffith Cracks. Met. & Mat. Trans B, 42B, prosinec 2011, s. 1091–1097. [2] TIRYAKIOGLU, M.; J. CAMPBELL: Material Science & Technology, 2009, 25(6), 784–789. [3] LENHRAD, R.; K. KADUCHOVÁ; Š. PAPUČÍK: Analysis of the fill amount influence on the heat performance of heat pipe. XIX. the application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energetics 2014: proceedings of the international conference. AIP Publishing, 2014, s. 146–152. ISBN 978-0-7354-1244-6. [4] MOUNTFORD, N. D. G.; R. CALVERT: Journal Institute of Metals, 1959–1960, 88 121–127. [5] DISPINAR, D.; J. CAMPBELL: Mater Sci., 2007, 42, 10296–10298. [6] PUHAKKA, R. (Bob), personal blog; and papers in “Shape Casting: ASM 4th International Symposium in Honor of John Berry”, 2011, eds Tiryakioglu, M., Campbell, J., and Crepeau, P. N., s. 79–86 and 241–248. Recenzent l Peer-reviewer: Ing. Ivo Lána, Ph.D.

SW simulace odlévání kovů v 5 krocích

Načtení 3D geometrie

Definice vtoku

rychlá ● intuitivní ● efektivní ● cenově výhodná

Definování parametrů

Analýza a optimalizace

Odlití dílu

Gravitační lití ● Vysokotlaké lití ● Nízkotlaké lití ● Lití do trvalých forem oceli ● hliníkové slitiny ● mosaz ● měď ● titan ● cín ● stříbro … Analýzy: vtok, teplota, rychlosti, staženiny, bubliny, praskliny, trhliny za tepla, čas lití…

Zkušební verze ke stažení zdarma: http://www.solidthinking.com/click2cast_land.html

Advanced Engineering s.r.o.

www.advanced-eng.cz, info@advanced-eng.cz, tel.: +420 281 097 525

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

303

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

– nepoužívať dopadové jamky – zdroj turbulencií, obr. 7 v strede, nahradiť zaobleným prechodom bez dopadovej jamky – obr. 7 vpravo; – nepoužívať žiadne ostré hrany, zabezpečiť plynulý a hladký priebeh prúdenia taveniny, napr. odstupňovaný rozvádzací kanál nahradiť plynulo zužujúcim sa kanálom; – zabezpečiť vyústenie zárezov v najnižšom bode dutiny odliatku, aby sa zabránilo voľnému pádu tekutého kovu; – zabezpečiť rýchlosť tekutého kovu v zárezoch v intervale 0,5 až 1 m/s [6]. Obr. 8 schematicky znázorňuje možnosti umiestnenia vtokovej sústavy pri gravitačnom odlievaní, postupne od najhoršej po najlepšiu. Variant plnený zárezmi umiestnenými v spodnej časti odliatku možno považovať za najmenej škodlivý, často si ho však vedecká komunita mýli s proti-gravitačným odlievaním.

M . B r ů n a – D. B o l i b r u c h o v á – R . P a s t i r č á k


F I R E M N Í P R E Z E N TACE

A S K Ch e m i c a l s C ze c h s .r.o.

Přímé lití na filtr – optimalizace výrobního procesu s použitím pěnových keramických filtrů Ulrich Voigt ASK Chemicals Feeding Systems Gmb H, Bendor f, N ěme cko

Peter Vietoris ASK Chemicals GmbH, Hilden, Německo

Ing. Dan Táborský A S K Ch e m i c a l s C z e c h s . r. o . dan.t ab or sk y @ask- chemic als .com

Ú vo d Používání pěnových keramických filtrů je nejmodernější způsob filtrace, běžně aplikovaný pro každodenní výrobu odlitků. Výhody tohoto způsobu filtrace již byly mnohokrát popsány a uplatněny v praxi. Existuje mnoho různých materiálů, velikostí a tvarů filtrů, splňujících požadavky výrobců odlitků. Filtr musí mít potřebnou kapacitu s ohledem na prostor ve formě a umístění ve vtokovém systému nebo v nálitku. Vhodnou konstrukcí a uspořádáním lze docílit významnou úsporu nákladů. Zvláště u přímého lití na filtr je tento efekt zřejmý a při použití správného tvaru filtru velice výhodný.

Obr. 1. Nálitek s filtrem

304

V ý h o d y a n ev ý h o d y p ří m é h o l i t í V současnosti je již nezbytné používat technologie šetřící přírodní zdroje s důrazem na maximální recyklaci materiálů ve všech průmyslových oblastech. Jedním z průkopníků je slévárenský průmysl, který používá recyklaci už po staletí. Možnosti zlepšování však nejsou nikdy vyčerpány a průběžně se zdokonalují a vyvíjejí. Pokud bereme v úvahu běžně používaný proces přímého lití, jedná se o příkladné a nejekonomičtější využití materiálu a energie. Bohužel tato metoda nemůže být využita pro všechny druhy materiálů a odlitků. Tam, kde je ji možno aplikovat, však přináší slévárnám značné výhody. Téměř úplné odstranění jinak nezbytného vtokového systému znamená: – úsporu materiálu ve vtocích a nálitcích; – snížení nákladů na energie; – úsporu formovacího materiálu použitím menších formovacích rámů a úsporu pojiva; – úsporu mzdových nákladů; – u velkých odlitků není potřeba dalších keramických částí vtokové soustavy. Bohužel má tato metoda také své nevýhody: – závislost na velikosti a geometrii odlitku; – nemožnost použít vtokový systém k regulaci plnění odlitku; – turbulence mohou způsobovat horší kvalitu odlitku. Po u ž i t í f i l t r u v n á l i t k u

průběhu lití. Vždy musí být dostatečná hladina taveniny nad filtrem, jinak hrozí riziko jeho prolomení. Ani výška licí hubice nad nálitkem by neměla být příliš vysoká, jinak také hrozí prolomení filtru během lití. Dnes vyráběné pěnové keramické filtry, především zirkonové a uhlíkové, jsou velmi odolné proti prolomení, avšak i tyto materiály mají své limity a technická omezení. Během lití je také důležité, aby proud taveniny směřoval doprostřed filtru, ne na jeho okraj. Filtr musí být umístěn v nálitku dostatečně hluboko a musí být v lůžku správně usazen a podepřen, aby nemohlo dojít k jeho vychýlení nebo zvrtnutí, které hrozí zejména u filtrů malého průměru. Pro správný licí proces je velice důležité, aby filtr po skončení lití kontrolovaně vyplaval na hladinu nálitku. V praxi se ukázalo, že filtr, který nevyplave, může blokovat správnou funkci nálitku. Filtr, který vyplave na hladinu kovu, je možno zkontrolovat, jestli není prasklý nebo poškozený. Celý a nepoškozený filtr je nejlepší zárukou správného procesu lití. Filtr by měl automaticky vyplavat z důvodu rozdílné měrné hmotnosti filtru a taveniny. Proto mají nálitky zpravidla vytvořeno místo pro uložení filtru, tzv. lůžko, do kterého je možno filtr správně umístit. Nálitky bývají válcové, oválné nebo mohou mít spodní část kónickou. Lůžko pro filtr se může u různých výrobců lišit podle tvaru nálitku. Velice důležité je, aby byl filtr v nálitku dostatečně podepřen a umožňoval jeho volné vyplavání po skončení lití.

Teprve s pěnovými keramickými filtry bylo možno uspokojivě řešit použití filtru v nálitku. Problém silných turbulencí byl vyřešen tím, že se tyto filtry vkládají přímo do vtoku, který zároveň slouží jako nálitek (obr. 1). Zklidňující efekt filtru umožňuje klidné a regulovatelné plnění při snížení turbulence v dutině odlitku (obr. 2). Velice důležité je udržovat plný nálitek v celém

Obr. 2. Filtrační a uklidňující efekt

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Obr. 3. Kruhová podložka usnadňující vyplavání filtru


A S K Ch e m i c a l s C ze c h s .r.o.

Obr. 4. Filtr na kruhové podložce v nálitku

Obr. 5. Kónický filtr s obvodovým nátěrem

může zvyšovat hodnotu pH; formovací směs má obvykle hodnotu 3,0 – 4,0. Může se zvyšovat doba vytvrzování a množství pojiva, což vede k negativním doprovodným jevům, jako je zvyšování obsahu síry a organických zbytků v regenerátu. Kó n i c ké f i l t r y Aby se zabránilo těmto negativním vlivům a bylo možno dosáhnout správné funkce filtru, firma ASK Chemicals doporučuje používat filtry UDICELL s kónickým tvarem, zvláště pro kuželové nálitky (neck-down risers). Tento speciální tvar filtru je vyráběn ve firmě ASK Chemicals v mnoha různých modifikacích pro nejrůznější způsoby použití a může být upravován přesně pro potřeby jednotlivých uživatelů. Kromě standardního provedení s otevřenými póry je možno vybírat z mnoha možností provedení vnějšího tvaru, včetně uzavřeného vnějšího obvodu filtru (edge coating) nebo

obvodu utěsněného těsnicí páskou (obr. 5). Také horní hrana kónického filtru může být opatřena úkosem, který chrání filtr před ulamováním a poškozením během manipulace. Tyto filtry jsou ideálně přizpůsobené zešikmenému vnitřnímu tvaru nálitku a mají tyto výhody: – volně přizpůsobivé sklonu vlastního nálitku; – přesné přizpůsobení kruhového filtru do nálitku (obr. 6); – nemožnost překlopení před vyplaváním (obr. 7); – na hranách filtru se nevytvářejí turbulence; – maximální využití kapacity filtru, bez ztrát a zúžení vlivem uložení filtru; – zvýšení kapacity filtru při snížení rizika prolomení filtru; – snížení tlaku na osazení filtru, zvláště u nálitků z měkkých materiálů; – obvod filtru může být uzavřen nebo utěsněn (obr. 5); – není nutno používat podložku pod filtr, tím se zv yšuje spolehlivost a efektivita procesu. Mnoho známých sléváren používá kónické filtry UDICELL s velice dobrými výsledky. Filtr může být umístěn do různých kuželových nálitků od různých výrobců. U kónického filtru se dá využít maximální filtrační kapacita a celý proces je velice spolehlivý. Filtry UDICELL řeší problémy překlápění filtrů při lití a správné vyplavání, a tím zajišťují bezchybné lití. V neposlední řadě je důležité zlepšení ekonomiky celého procesu snížením vícenákladů a zmetkovitosti. L i t e ra t u ra [1] N. N.: ASK Chemicals GmbH documents, 2016. [2] N. N.: Filters Overview Brochure ASK Chemicals GmbH, 2016. [3] VOIGT, M. U.; L. HORWATH: Rohrförmige Hochleistungsfilter in Schaumkeramik für die Giessereiindustrie. Přednáška pro 71. světový slévárenský kongres, Bilbao, 2014.

Obr. 7. Snadné vyplavání filtru po odlití

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

305

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

Praktické zkušenosti ukazují, že v některých případech může kombinace nálitek–filtr způsobovat problémy při vyplavání filtrů. Filtr může uvíznout v lůžku, může být zatlačen do materiálu nálitku, pokud je tento materiál příliš měkký, nebo nevyplave z jiného důvodu. Aby se zabránilo tomuto problému, výrobci nabízejí pro kónické nálitky speciální kruhovou podložku, usnadňující vyplavání filtru (obr. 3). Tato podložka je vyrobena z lehkých materiálů (skleněné duté kuličky, mikrosféry) technologií hot box nebo cold box, s použitím zásaditého pojiva. Tyto lehké materiály podporují vyplavání podložky společně s filtrem. Kruhová podložka řeší problém špatného vyplavání filtru, její použití však může přinášet jiná rizika. Pokud tlak v licím proudu není držen rovnoměrně, filtr může nechtěně vyplavat a převrátit se během lití, což může vést k tomu, že nečistoty z taveniny usazené na přední straně filtru jsou zaneseny do odlitku. Dodatečná podložka mezi nálitkem a filtrem může také vytvořit turbulentní zónu na hraně filtru a tato netěsnost může vytvářet oxidické vměstky. Tavenina rovněž může obtékat kolem filtru bez filtrace (obr. 4). Jsou zde ještě další problémy, které nejsou zřejmé na první pohled: vysoká zásaditost použitého pojiva v kruhové podložce může v kombinaci s kyselými pojivovými systémy (furan – fenol – no bake) způsobovat problémy při regeneraci formovací směsi. Velké množství tohoto materiálu ve formovací směsi

Obr. 6. Přesné usazení kónického filtru


F I R E M N Í P R E Z E N TACE

M AG M A G m b H , P a r d u b i c e

Optimalizace vtokových soustav pro minimalizaci reoxidačních vměstků ve slévárně UNEX Ing. Michal Špaček MAGMA GmbH, Pardubice

Antonín Valouch U N E X S l é v á r n a , s . r. o ., U n i č o v

republice s moduly pro simulaci plnění a tuhnutí ocelí i litin. Díky tomu, že zákazníky slévárny UNEX tvoří přední světoví výrobci, jsou z jejich strany kladeny extrémně vysoké nároky na vnitřní i povrchovou kvalitu dodávaných odlitků. Slévárna UNEX na tyto požadavky reaguje velice pružně mimo jiné i tím, že poptávky i následné zakázky jsou do detailu analyzovány a následně optimalizovány v softwaru MAGMASOFT®. Výsledky jsou předkládány a diskutovány se zákazníkem. Díky tomuto proaktivnímu přístupu ze strany slévárny dochází k budování společného jazyka a komunikačního kanálu s koncovým zákazníkem, který často na základě doložených simulačních výsledků umožňuje slévárně aplikovat požadované změny v technologii nebo i designu odlitku. Optimalizace technologie

Ú vo d UNEX Slévárna, s. r. o., je členem strojírensko-metalurgické skupiny UNEX, a. s., světově uznávaného výrobce kolesových rypadel, zkušeného dodavatele komponent těžkého strojírenství, dlouhodobého partnera předních světových průmyslových korporací a největšího zaměstnavatele v regionu. Firma vyrábí odlitky převážně z oceli (cca 120 šarží materiálů), ale také z litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem. Hmotnosti odlitků z oceli se pohybují v rozsahu 5 – 18 000 kg, u litin 5 – 3500 kg. Celková roční kapacita slévárny je 31 000 t. Slévárna disponuje jak strojním formováním do max. rozměru rámu 900 × 700, tak ručním formováním do max. rozměru rámu 4000 × 4000 mm.

U deskovitých a relativně tenkostěnných odlitků s velkým volným povrchem se při lití často na horní ploše vyskytuje zvrásnění povrchu, struska a oxidické a nekovové vměstky (obr. 1). Tyto odlitky odpovídají vnitřní homogenitě, ovšem je nutné opravovat povrchové vady broušením a zavařováním, což značně zvyšuje výrobní náklady a prodlužuje výrobní časy.

Využití simulačního p r o g ra m u M AG M A S O F T ® Simulační program MAGMASOFT® se zde úspěšně používá již od roku 2001. Slévárna má v současné době jednu z nejvýkonnějších licencí nejnovější verze MAGMASOFT®, verze 5.3., v České

306

Obr. 2. Stávající slévárenská technologie

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Obr. 1. Povrch ocelového odlitku

V rámci dlouhodobé spolupráce a technické podpory českou pobočkou firmy MAGMA byla dohodnuta spolupráce při nalezení nové technologie odlévání pomocí autonomní numerické optimalizace, její otestování a následné uvedení do provozní praxe. Vybraný odlitek pro optimalizaci je v současné době odléván horizontálně, přičemž zaústění vtoků je spodem pod nálitky (obr. 2). Tato technologie sice zaručí nejteplejší kov v nálitcích, ale zároveň neumožňuje vyplavování vměstků do nálitků. Pokud je to technologicky možné, je lepší tento typ odlitků odlévat


M AG M A G m b H , P a r d u b i c e

na nakloněné rovině s bočním zaústěním situovaným do spodní části formy. Cílem této autonomní optimalizace tedy bylo nalézt optimální kombinaci zaústění vtokových zářezů a naklopení pískové formy, při kterém by byly eliminovány

nebo alespoň minimalizovány výše zmíněné povrchové vady. Byly namodelovány 4 varianty bočního zaústění se 2 plochými zářezy a 4 varianty se 4 plochými zářezy. Těchto 8 variant bylo odsimulováno ve vodorovné pozici

Z ávě r Na základě uvedených výsledků se technologické oddělení slévárny rozhodlo vyzkoušet v praxi obě varianty doporučené optimalizací a porovnat povrchovou kvalitu na reálném odlitku. Po vyhodnocení reálných zkušebních kusů bude rozhodnuto o uvedení optimálního způsobu lití do praxe.

Obr. 4. Tvar vtokové soustavy u nejlepších návrhů

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

307

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

Obr. 3. Porovnání jednotlivých verzí DoE ve vztahu k oxidaci taveniny a množství reoxidačních vměstků

a s naklopením formy o 5 a 10°. Vzniklo tak DoE (Design of Experiment) o 24 možných kombinacích. Ty byly následně pomocí integrovaných statistických metod v programu MAGMA5 automaticky propočteny a vyhodnoceny. Při vyhodnocování optimalizačních výsledků byla použita kritéria minimálního volného povrchu (Smooth Filling), maximální hodnoty oxidace povrchu a průměrné množství reoxidačních vměstků (Avg Inclusion Area Fraction). Jak vyplývá z obr. 3, náklon výrazně snižuje hodnotu volného povrchu, u naklonění formy o 10° až o cca 65 % oproti stávající technologii. Současně je patrné, že maximální oxidace taveniny u tohoto náklonu značně klesla oproti původní technologii, která je v grafu označena křížkem. I samotná změna vtokové soustavy snížila toto riziko, jak je patrné z kruhových značek. Velikost jednotlivých značek charakterizuje třetí kritérium, a to průměrné množství reoxidačních vměstků. To změnou vtokové soustavy na boční zářezy vzrostlo, avšak opět náklonem o 10° dosáhlo mnohem nižších hodnot. Z tohoto grafu tedy vyplývá, že nejlepších výsledků lze dosáhnout změnou vtokové soustavy (zaústění se dvěma a čtyřmi zářezy) a náklonem o 10°. Tyto výsledky jsou zakroužkovány v grafu. Z detailního vyhodnocení výsledků simulací těchto dvou variant vyplynulo, že – jak je ve slévárenství zvykem –, obě varianty mají svá pro a proti. Slévárenský technolog má tedy možnost využít své znalosti a praktické zkušenosti a upřednostnit jednu z variant, například tu, která je z hlediska náročnosti na zaformování lepší, nebo tu, která je z výrobního hlediska levnější. Geometrie doporučených vtokových soustav je znázorněna na obr. 4.


B Ü H L ER AG , Šv ý c a r s ko

Optimalizace procesu vysokotlakého lití pomocí integrovaného systému vakua F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Bühler AG

Využívání vakuové technologie při tlakovém lití není ničím novým. V posledních několika letech však podstatně vzrostla poptávka po strukturálních dílech s požadavkem vysoké pevnosti. Z tohoto důvodu hraje nyní vakuová technologie významnou roli v dosahování cílů souvisejících s přísnějšími požadavky na kvalitu součástí. Na trhu jsou k dispozici různé „přídavné“ vakuové systémy. Typicky se připojují pomocí digitálních vstupů a výstupů nebo sběrnicovým rozhraním. Digitální rozhraní založená na vstupech a výstupech nejsou příliš nákladná, ale významně omezují výměnu informací. V tomto ohledu jsou poněkud lepší sběrnicová rozhraní jako PROFIBUS nebo PROFINET. Nicméně jsou podstatně složitější na správu a vyža-

308

dují složitou koordinaci mezi řídicími systémy tlakového licího stroje a periferním vakuovým systémem. V případě těchto periferních řešení je obtížné poskytovat obsluze pracovišť souhrnné a užitečné informace v reálném čase. Aby bylo možné zaručit splnění aktuálních i budoucích požadavků na monitorování a dokumentování procesů, musí se vyloučit omezení způsobovaná rozhraním. Nejsnadnějším a nejefektivnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je integrovat řídicí systém a monitorování procesu vakuace do řídicího systému tlakového licího stroje. Systém SmartVac od společnosti Bühler významně vylepšuje ovládání stroje a tok informací, čímž pomáhá uživatelům zvyšovat produktivitu. Integrované řešení má tyto výhody: řízení/monitoring procesu v reálném čase, snadné ovládání a optimalizace procesu lití. Řízení procesu v reálném č a s e a c e n t ra l i z ova n é ukládání dat Tlakové licí stroje Bühler ukládají širokou řadu procesních parametrů pro každý cyklus stroje. Díky integraci vakuového systému do ovládacích prvků stroje zajistila společnost Bühler rychlou dostupnost všech parametrů vakua. Naměřené hodnoty se automaticky a přesně archivují společně s odpovídajícím cyklem stroje, a tedy i s odpovídající součástí. Nyní lze všechny odlitky sledovat zpět k příslušným procesním parametrům

Zařízení Bühler pro tlakové lití s integrovaným vakuovým systémem SmartVac Bühler casting cell with the integrated SmartVac vacuum system

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

včetně naměřených hodnot podtlaku. Navíc lze zobrazovat průběh hodnoty podtlaku přímo v licím diagramu. Současné zobrazování profilu podtlaku spolu s křivkami lití zjednodušuje přípravu a analýzu procesu. Společně s programem formy se ukládají také nastavení podtlaku. Tím se zkracuje doba výměny formy a předchází se chybám při zadávání dat, jakmile je proces zaveden. O pt imální podpora ob sluhy Integrováním vakuového systému do tlakového licího stroje se značně zjednodušuje práce obsluhy. To znamená, že obsluha již nemusí ovládat dva různé systémy, které se liší v aplikačním přístupu, řídicím systému a uživatelském rozhraní, protože jejich vzhled a chování zůstávají stejné. Celý proces lze nastavovat, ovládat a monitorovat centrálně. Plně automatické monitorovací funkce maximalizují dobu provozuschopnosti zařízení. Monitoruje se stav každého filtru, což umožňuje okamžitý a cílený zákrok. Nyní může obsluha proaktivně měnit filtry, a tím předcházet neplánovaným prostojům i nekvalitním dílům. Optimalizace celého procesu lití Integrací vakuového systému do tlakového licího stroje se usnadňuje optimalizace procesu. Moderní aplikace tlakového lití často vyžadují více míst pro odsávání vzduchu z formy (ventilů for-


B Ü H L ER AG , Šv ý c a r s ko

Integrací vakuového systému do tlakového licího stroje se prodlužuje doba provozuschopnosti a zjednodušuje se údržba Having a vacuum system integrated in the die casting machine increases uptime and simplifies operation

ností za účelem optimalizace tlakového lití. Tato kombinace zahrnuje stabilní a spolehlivý vakuační proces a rovněž zjednodušené nastavování a monitoring procesu. Výhody: – sloučení tlakového licího stroje s vakuovým systémem – vizualizace na jedné obrazovce zjednodušuje ovládání aplikace vakua; – rychlé a přesné oznamování odchylek v procesu – umožňuje rychlý zákrok, aby byla zaručena nejvyšší úroveň produktivity; – monitorování stavu vakuového systému a filtru – počítá s účelově zaměřenou, proaktivní údržbou; – nastavení konfigurace a monitorování vakuového systému se ukládají v programu formy – tím se zefektivňují změny ve výrobě a minimalizují chyby; – jednoduché programování vakuo- vého systému – zkracuje dobu přípravy navzdory podstatnému rozšíření počtu funkcí; – optimalizovaná fáze plnění jediným stisknutím tlačítka – vede ke zvýšení kvality součástí a kratší délce cyklů; – flexibilní ovládání široké řady vakuových ventilů – patří mezi ně ventily ovládané hladinou kovu při plnění formy, ventily s hydraulickým a elektrickým pohonem a termostatické ventily – systémy chill vent; – sledovatelnost – jednoduchá korelace hodnot podtlaku naměřených v provozu s odpovídající výrobní součástí. S flexibilním a zcela integrovaným vakuovým systémem Bühler lze ovládat a monitorovat všechny běžné typy vakuových ventilů přímo z tlakového licího stroje. Systém SmartVac od společnosti Bühler poskytuje příležitost k optimalizaci, monitorování a dokumentování procesu, čímž určuje nový standard při aplikaci vakuového procesu na tlakových licích strojích se studenou komorou.

Optimizing the HPDC process with an integrated vacuum system The use of vacuum technology in die casting is nothing new. However, over the past few years, demand for crashrelevant structural components has increased substantially. Now, vacuum technology plays a significant role in reaching stringent part quality targets. There are various “add-on” vacuum systems available on the market. Typically, these systems are connected with digital inputs/outputs or Bus interfaces. Digital interfaces based on I/Os are inexpensive, but they limit the exchange of information significantly. Bus interfaces such as PROFIBUS or PROFINET are somewhat better in this regard. Still, they are substantially more complex to manage and require complicated coordination between the control systems of the die casting machine and the peripheral vacuum system. With these peripheral solutions, it is difficult to provide operators summarized and useful information in real time. In order to ensure that current as well as future demands for process monitoring and process documentation are met, the limitations caused by the interface must be eliminated. The easiest and most efficient way to accomplish that is to integrate the control system and monitoring of the vacuum process into the die casting machine control system. Bühler’s SmartVac system significantly improves the operation of the machine and the flow of information to help users improve productivity. The benefits of an integrated solution are: real-time process control/monitoring, ease of operation and optimization of the casting process.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

309

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

my). Sekvenční řízení ventilů formy ještě více znesnadňuje spolehlivou přípravu, řízení a monitorování procesu. Řešení SmartVac od společnosti Bühler je naštěstí vybaveno pro použití až čtyř míst pro odvzdušňování formy a navíc nabízí samostatné vakuové jednotky pro vyhazovací desku a licí komoru. Kromě počtu míst pro odvzdušňování se musí uživatelé zabývat také přizpůsobením různých typů ventilů, z nichž každý má vlastní, jedinečné charakteristiky. Například samouzavírací ventily vyžadují pouze signál zahájení podtlaku, zatímco ventil s hydraulickým pohonem se musí otvírat a zavírat v rámci zalisování. Systém SmartVac umožňuje snadné nastavování, řízení a monitorování těchto běžných ventilů. Nastavení průběhu vakuace je zobrazeno nad licími křivkami, takže obsluha může vizualizovat bod aktivace podtlaku vzhledem k pohybu vstřikovacího pístu. Další seřizování se provádí prostřednictvím pokročilých algoritmů, které měří rychlost uzavření každého ventilu a automaticky upravují řízení tak, aby se zlepšila jemnost a přesnost. V každém cyklu se měří tři kritické parametry, aby byla zaručena stabilita procesu: 1. velikost vakua, 2. rychlost odsávání a 3. čistota filtru. Nakonec je k dispozici grafické zobrazení profilu, které usnadňuje nastavování bodů aktivace, ale existuje jedna funkce, která ještě více zjednodušuje konfiguraci stroje. Jakmile je vybrána pozice zahájení podtlaku, uživatel zvolí jeden ze tří algoritmů, které optimalizují profil první fáze. Zákazníci využívali tyto algoritmy offline celá léta, ale nyní je společnost Bühler vestavěla do řídicí jednotky stroje. Optimalizovaná první fáze minimalizuje turbulence v licí komoře, aby se předešlo nežádoucímu výskytu vzduchu v tavenině. Také minimalizuje tepelné ztráty v komoře. Sloučení těchto funkcí v řídicím systému tlakového licího stroje s využitím nejlepší technologie pomáhá tlakovým slévárnám optimalizovat využití jejich systému vakuace. Systém Bühler SmartVac kombinuje nejmodernější technologii a roky zkuše-


B Ü H L ER AG , Šv ý c a r s ko

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

R e a l -t i m e p r o c e s s c o n t r o l a n d c e n t ra l i z e d d a t a s t o ra g e Bühler die casting machines store a wide range of process parameters for every machine cycle. By integrating the vacuum system into the machine controls, Bühler makes all of the vacuum parameters readily available. These measurements are automatically and accurately archived with the corresponding machine cycle and therefore, to the corresponding part. Now, all castings can be traced back to their corresponding process parameters, including the vacuum measurements. Furthermore, the progression of the vacuum pressure can be displayed directly on the casting diagram. The simultaneous display of the vacuum profile with the casting diagram simplifies the process setup and analysis. Vacuum settings are also stored with the die program. This reduces die change time and avoids data-entry errors once a process is established. O p t i m u m o p e ra t o r s u p p o r t By integrating the vacuum system into the die casting machine, the work of the operator is made much simpler. This means that the operator no longer has to manage two different systems with different application philosophies, different control systems and different user interfaces, so their appearance and performance remain the same. The entire vacuum process can be centrally set up, controlled and monitored. Fully-automatic monitoring functions maximize the up-time of the cell. The condition of each filter is monitored, allowing for immediate and targeted action. Now the operator can change the filters proactively avoiding unplanned downtime and poor quality parts.

310

Všechno na dohled – monitorování vakuačního systému na obrazovce tlakové ho li c í ho stroje Bühler Everything within sight— monitoring the vacuum s y s tem o n th e screen of the Bühler die casting machine

Optimization of the entire casting process The integration of the vacuum system into the die casting machine makes it easier to optimize the process. Modern die casting applications often require multiple vacuum evacuation points (die valves). Sequencing multiple die valves makes it even harder to setup, control and monitor the processes reliably. Fortunately, the Bühler SmartVac solution accommodates up to four die evacuation points, plus separate evacuation provisions for the ejector plate and the shot sleeve. Beyond the quantity of evacuation points, users also have to accommodate different types of valves that have their own unique performance characteristics. For instance, self-closing valves only require a start vacuum signal, where a hydraulically actuated valve must be opened and closed within the injection cycle. SmartVac makes it easy to setup, control and monitor these common valves. The setup is overlaid on the injection profile so an operator can visualize the vacuum trigger point relative to the injection piston motion. Further tuning is accomplished with advanced algorithms that measure the shift speed of each valve and automatically adjust the control to improve precision and accuracy. Three critical parameters are measured each cycle to ensure the process is stable: 1. vacuum level, 2. draw down rate, and 3. filter cleanliness. Finally, the graphic profile display makes it easy to setup trigger points, but one other feature simplifies the machine setup even more. Once the vacuum start position is selected, the user chooses one of three algorithms that will optimize the first phase profile.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Customers have used these algorithms offline for years, but now Bühler has built it into the machine controller. An optimized first phase minimizes turbulence in the shot sleeve to avoid air entrapment. It also minimizes the heat loss in the shot sleeve. Bringing these functions together in the die casting machine control system leverages the best technology to help die casters optimize their vacuum application. The Bühler SmartVac system combines state-of-the-art technology and years of experience to optimize the die casting process. This includes a stable and reliable vacuum process as well as simplified setup and monitoring. Some of the benefits include: – merging the die casting machine with the vacuum system—single screen visualization simplifies the handling of the vacuum application; – fast and accurate notification of process deviations—allows for quick intervention to ensure the highest level of productivity; – monitoring the condition of the vacuum system and the filter— allows for focused proactive maintenance; – setup and monitoring settings for the vacuum system are stored in the machine’s die program—this streamlines production changes and minimizes errors; – simple programming of the vacuum system—reduces setup time despite the substantial expansion of features; – optimized filling phase at the touch of a button—remarkable part quality improvement and shorter cycle times; – flexible operation of broad range of vacuum valves—this includes metal front actuated, hydraulically actuated, electrically actuated and thermally closed valves; – traceability—simple correlation of the real world vacuum measurement to the corresponding production part. With the flexible and completely integrated Bühler vacuum system all common types of vacuum valves can be operated and monitored directly from the die casting machine. By providing the opportunity to optimize, monitor and document the process, Bühler’s SmartVac system is setting a new benchmark in vacuum applications on cold chamber die casting machines.


C ze c hTr a d e, P r a h a

Prezentace na veletrzích s podporou CzechTrade Ing. Jana Jíchová C z e c hTr a d e, m a n a ž e r k a p r o j e k t u NOVUMM

Komu jsou projekty určeny? Projekty jsou určeny malým a středním podnikům (MSP) s místem dopadu v ČR mimo hl. města Prahy, které produkují výrobu odpovídající zaměření podporovaných ekonomických činností dle Seznamu CZ NACE. Malý a střední podnik je posuzován dle Doporučení 2013/361/ /ES, tzn. že má maximálně 250 zaměstnanců a zároveň roční obrat do výše 50 mil. EUR či bilanční sumu rozvahy do výše 43 mil. EUR. Při posuzování velikosti podniku se zohledňují i hodnoty propojených (firma vlastní (je vlastněna) více než 50 % základního kapitálu nebo

Při jakém počtu účastníku se realizuje prezentace a podpora na veletrhu? Prezentace a podpora na veletrhu se uskuteční v případě minimálně 5 firem na společné expozici a teprve na základě splnění této podmínky je možno podporovat účastníky i na individuálních expozicích. Co když je dostatečný počet firem na individuálních expozicích a nedostatečný, tj. min. 5, na společné expozici? Účast a podporu na veletrhu nelze realizovat, veletrh je vyřazen a nahrazen jiným z návrhů. Kdo zajišťuje plochu? Plocha pro všechny účastníky na společné i na individuálních expozicích musí být dle projektu zajištěna agenturou CzechTrade po domluvě s účastníkem. Kdo zajišťuje stavbu expozice? Stavbu společné expozice zajišťuje dodavatel, který vyhraje soutěž vyhlášenou agenturou CzechTrade. Stavby individuálních expozic si firmy buď zajišťují samy, nebo mohou po dohodě využít dodavatele pro společnou expozici. Jak se má MSP hlásit a co má splnit? Každý jednotlivý žadatel o účast (MSP) se může hlásit pomocí přihlášky, která je k dispozici tak jako ostatní dokumenty na https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm, a to buď poštou na adresu CzechTrade anebo datovou schránkou. Co je seznam CZ – NACE a k čemu slouží? Seznam CZ – NACE je seznam podporovaných ekonomických činností, které musí korespondovat se subjektem ža-

datele o účast, který zasílá přihlášku, a náleží do resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Seznam je k dispozici na webu CzechTrade v příslušném linku viz výše. Co a jakou formou je účastníkovi poskytováno (hradí se) Účastníkovi je poskytována podpora formou zvýhodněné služby až do výše 80 000 Kč a zahrnuje nákup plochy, registrační poplatek, zápis do veletržního katalogu a základní provozní zajištění expozice přímo u veletržní správy agenturou CzechTrade. Služby, které jsou nad rámec maximální výše podpory, jsou účastníkovi fakturovány po akci na základě závěrečného vyúčtování. Jak se účastník spolupodílí? Spoluúčast ze strany účastníka vyžaduje, aby se finančně na službě spolupodílel, a to buď 50 % nebo 30 % z celkových způsobilých výdajů, přičemž záleží na tom, zda se jedná o evropskou nebo mimoevropskou destinaci, na uznatelných nákladech / způsobilých výdajích a to nákladem, který se týká stavebního řešení individuální expozice či jeho části na společné expozici. Kdy se podpora účasti na veletrhu nekoná? • pokud není zájem ze strany účastníků nebo není naplněna společná expozice min. 5 firmami; • v rámci minitendru se nepřihlásí žádný dodavatel; • na dané akci již není volná plocha pro společnou expozici; • dojde ke zrušení veletrhu ze strany organizátora veletrhu mimo jiné také na základě vývoje geopolitické situace v dané destinaci. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím projektovou manažerku NOVUMM Ing. Janu Jíchovou, jana.jichova@czechtrade.cz, tel.: +420 224 907 528.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

311

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade představuje interní projekt NOVUMM, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu). Hlavním cílem projektu je usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí. V rámci projektu bude podpořeno celkem 100 akcí se zaměřením na tradiční obory českého průmyslu. Z projektu NOVUMM jsou podpořeny např. akce: • MIDEST 2018, Francie, Paříž, 27.–30. 3. 2018 • Hannover Messe 2018, Německo, Hannover, 23.–27. 4. 2018 • MECÂNICA, Brazílie, Sao Paulo, 8.–12. 5. 2018 • SUBCON 2018, Velká Británie, Birmingham, 5.–7. 6. 2018

hlasovacích práv) a partnerských podniků (firma vlastní (je vlastněna) 25–50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv).


Eu r o v i s i o n, a .s ., B r n o

Dotační poradce – ano, či ne? Otázka téměř hamletovská, odpověď nejednoduchá. Začněme z konce. Krátkým testem.

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Pro koho dotační poradce není? Informace o podniku jsou pouze vaše a nikomu dalšímu je nepředáte. Dotační poradenství není pořádná práce, a proto není potřeba za ni platit. Slovo spolupráce nemáte ve firemním slovníku. Chceme dotaci, nevíme na co, nějak to zařiďte. Jestliže jste odpověděli na uvedené výroky ano, dál už nemusíte číst. Patříte do skupiny, pro kterou opravdu není dotační poradce vhodným partnerem. Samozřejmě, že můžete zpracovat záměr sami. Můžete věnovat množství energie na hledání toho správného dotačního programu pro váš podnik, zjišťování, jestli jste vhodným příjemcem, nastudování podmínek a pravidel, vydat ještě větší množství energie na zpracování projektového záměru. Riskovat se špatně zorganizovaným výběrovým řízením, že dotace bude odebrána. Přemýšlet nad technickým dozorem, monitorovacími zprávami, a jak se vlastně vyplňuje ta žádost o platbu? Vyčlenit ze svých zaměstnanců člověka, který se bude projektu věnovat na úkor své práce a kvality projektu. Tohle všechno můžete. Otázka zní: „Opravdu to chcete?“ I taková může být vaše cesta k získání dotace. Trnitá. Valí se po ní obrovský dav konkurence, někteří zůstanou stát na půli cesty, někteří skončí těsně před cílem kvůli špatně připravenému projektu, nedoložené příloze, nevhodně vybranému dotačnímu titulu. Co může nabídnout dotační poradenství ostatním? Strategické partnerství na cestě dalšího rozvoje podniku. Proč strategické? Ať už potřebujete inovovat nebo pořídit vyspělé technologie, abyste mohli realizovat své vize, máte dlouhodobé cíle, kterých chcete dosáhnout. Sami nebo ve spojení se spolehlivým partnerem, který vás provede pro mnohé nepřehlednou a nesrozumitelnou džunglí dotačních programů, pravidel a povinností, od první myšlenky po poslední platbu za realizovaný projekt. Když se rozhodnete spolupracovat s poradenskou společností, čeká vás spolupráce v horizontu několika příštích let; nejde jen o zpracování projektového záměru, ale o komplexní spolupráci po celou dobu života projektu. Spolupráci na projektech, které mají potenciál posunout vaši firmu před konkurenci, rozšířit výrobní program, zřídit nová pracovní místa, uvést na trh nový výrobek.

312

Kdo je dotační poradce a jak s ním spolu- pracovat aneb krátký návod k použití Co jsou vlastně zač, ti poradci? Tak trochu chameleoni schopní porozumět různým typům podniků a jejich potřebám od potravinářů k ocelářům přes softwarové společnosti k zemědělcům. Malým podnikům i nadnárodním společnostem. Občas ekonom, občas daňový poradce. Průvodce, který najde cestu pro váš záměr, a když je třeba, tak i eskamotér, který předvede s původním záměrem salto a najde pro vás nové neočekávané řešení. Vezme vaši myšlenku, začne ji opracovávat, abyste mohli uskutečnit vaše podnikatelské sny. Kreativci proplétající se mezi mantinely pravidel dotačních programů a podnikatelským životem. Někdy poskytovatelé první pomoci při záchraně nekvalitně připravených projektů z domácích dílen. Dotační poradce je osoba, která neustále používá výrazy jako projekt, způsobilé výdaje, administrovat, monitoring, řídící orgán, výběrové řízení, kterými vás zahrnuje během každé konverzace a neustále vyhrožuje nutností dodržovat pravidla dotačního programu. Dotační poradci mají svůj vlastní jazyk, který se nachází někde na pomezí slangu a tajného bratrstva. Všemu říkají projekt. Používají to slovo tak často, že vás napadne, jestli zvládnou uvařit kávu bez připraveného projektového záměru. A když už se vám konečně podaří pochopit, co jsou to ty způsobilé výdaje, tak vám pokazí nadšení z vidiny pěkné sumy peněz oznámením, že existují také výdaje nezpůsobilé a opravdu není možné ten mercedes zařadit do rozpočtu projektu a uznat jako způsobilý výdaj. Proč Eurovision? Vypovídající jsou hlavně čísla. Společnost Eurovision, a.s., působí na trhu již od roku 2000, disponuje tak více než 16 lety zkušeností. Za tu dobu překročil celkový objem dotace zprostředkované naší společností částku 35 mld. Kč. Našim klientům jsme průvodcem celým dotačním cyklem, poskytujeme komplexní dotační servis od monitoringu možností, nastavení projektu, zpracování žádosti přes realizační management projektu až po realizaci

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

veřejných zakázek a služby inženýrské činnosti. Prioritou je pro nás profesionální a individuální přístup zkušeného týmu našich konzultantů k potřebám klientů a vysoká kvalita poskytovaných služeb. Jaké nejzajímavější možnosti lze nyní využít? V OP PIK můžeme sledovat dva základní trendy podpory podnikání. Úspory energií a inovační procesy. Pro inovování nabízí OP PIK několik programů, které na sebe logicky navazují a poskytují zájemci dostatečný prostor a podporu pro jeho inovační záměry. Nejen pro prvotní fázi inovací jsou k dispozici Inovační vouchery, ve kterých je možné získat prostředky na zaplacení služeb výzkumných a vývojových pracovišť pro měření, analýzy, nová konstrukční řešení apod. Pokud přemýšlíte nad průmyslovým a experimentálním výzkumem, program Aplikace zaplatí osobní náklady výzkumných pracovníků nebo smluvní výzkum. Vlastní středisko výzkumu a vývoje si pořídíte pomocí programu Potenciál. Kromě vybavení pro výzkumnou infrastrukturu lze pořídit i nemovitost. Zahájit výrobu nového prototypu vám umožní program Inovace. Druhou velkou oblastí podpory jsou programy zaměřené na využívání energie, ať už se jedná o program Úspory s cílem snižování konečné spotřeby energie, ve kterých je možné i pořizovat nemovitost, nebo programy na zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií, jako je Elektromobilita. V OP ŽP je v současné době možné čerpat finanční příspěvek spojený s materiálovým a energetickým využitím odpadů. Aktuální harmonogram výzev napříč programy je ke zhlédnutí na www.eurovision.cz. Eurovision, a.s. Veveří 102, 616 00 Brno tel.: +420 539 050 600 brno@eurovision.cz pobočka Praha: Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4 tel.: +420 246 031 900 praha@eurovision.cz www.eurovision.cz


Š E B E S TA - s l u ž b y s l é v á r n á m s .r.o.

ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o., Brno Zastoupení předních evropských dodavatelů technologií a spotřebního materiálu pro české a slovenské slévárny Firma ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o. s vámi od roku 1990 spolupracuje na českém a slovenském trhu. Naše portfolio zahrnuje základní spotřební materiál, nářadí, zařízení, velké technologické celky, stejně jako technologickou a technickou podporu, hledání úspor ve výrobě a řešení každodenních slévárenských problémů. V našem portfoliu naleznete špičkové dodavatele, jako jsou: • • • • • • • • • • •

AED Clansman Fuco-Heg Hohnen Hörnemann Chem-Trend Indutherm Italpresse KBM Affilips Kurtz Lethiguel

• • • • • • • • • •

Maldaner Mammut MK NGK Schäfer Schmelzmetall SILCA StrikoWestofen Thermobiehl Wollin

Nový bezkloubový tlakový stroj Italpresse

Strategická volba našich partnerů je základem spolupráce, kterou se nám podařilo navázat s většinou sléváren v České a Slovenské republice. V posledním roce jsme začali nově zastupovat výrobce tlakových licích strojů od firmy Italpresse tak, aby naše portfolio pro tlakové slévárny neželezných kovů bylo kompletní. Italpresse je firma s dlouholetou historií v oboru výroby tlakových licích strojů různých velikostí – od malých strojů IP 200 až po velké stroje s uzavírací silou až 4400 kN s rozsáhlými referencemi jak v České republice, tak i po celém světě. Důležitou předností firmy Italpresse je její zaměření na opravdové požadavky zákazníka a přizpůsobení stroje pro danou výrobu.

Stroje jsou robustní a zároveň vybaveny nejnovější technologií, jako je například ovládací rozhraní HMe a AMe zmiňované ve Slévárenství č. 7–8/2017 na s. 241. Dalším významným strategickým krokem je založení a budoucí rozšiřování servisního oddělení pod taktovkou Tomáše Pavelky. Náš nový kolega Oldřich Buchta je od jara oficiálně certifikovaný firmou StrikoWestofen. V blízké budoucnosti bude schopen zajišťovat servis strojů Italpresse a v plánu firmy ŠEBESTA je rozšíření servisu na další zastupované dodavatele, tak aby naše služby k zákazníkovi byly opravdu co nejkompletnější. V neposlední řadě je další posilou našeho týmu čerstvý absolvent oboru slévárenství Vysokého učení technického v Brně. Jirka Koplík u nás déle než rok působil jako stážista a od července nastoupil na pozici nového obchodního a technického zástupce pro Českou republiku.

Šebesta-služby slévárnám s.r.o. Pražská 150 624 00 Brno-Bosonohy tel.: +420 545 213 699 fax: +420 545 218 303 info@sebestasro.cz www.sebestasro.cz

Instalace nového tlakového licího stroje Italpresse

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

313


E L S K LO, s p o l. s r.o., D e s n á

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

ELSKLO – pece a zařízení pro slévárny Již více než 26 let vyrábíme široké spektrum průmyslových pecí. Vysoká kvalita výroby, moderní materiály a technická vyspělost řešení spolu s mnohaletou zkušeností našich techniků a řemeslníků jsou zárukou spolehlivosti a kvality pecí ELSKLO. Poskytujeme rychlý a profesionální servis a dodávky náhradních dílů. V oblasti slévárenství neželezných kovů nabízíme ucelený výrobní program. Tavení a udržování Kelímkové pece ELSKLO se vyznačují robustní konstrukcí, použitím špičkových materiálů a komponent a vynikajícím dílenským zpracováním. Nabízíme kelímkové pece pro tavení a udržování s elektrickým nebo plynovým otopem. Dodáváme pece pro nízkotlaké odlévání. Topný systém elektrických pecí ELSKLO – topné panely – nabízí zásadní výhody oproti běžným spirálám na keramických trubkách. Volitelné příslušenství a zákaznické úpravy poskytují optimální řešení

Tavení

šitá na míru. Realizujeme komplexní dodávky na klíč, vč. přístupových a obslužných plošin, řešení bezpečnosti, atd. Tepelné zpracování odlitků V segmentu komorových pecí a automatických technologických linek pro tepelné zpracování odlitků nabízíme elektrické i plynové pece (s nepřímým otopem) v provedení dle požadavku zákazníka. Moderní a ověřená řešení cirkulace vzdu-

vém závěsu. Dle přání zákazníka dodáváme pánve s prefabrikovanou keramickou vložkou nebo ji odléváme ze žárobetonu. Pánve mají kvalitní tepelnou izolaci a nabízíme různá provedení izolačního víka. Velikost a tvar je vždy uzpůsoben požadavkům zákazníka. Předehřev transportních pánví Jako náhradu neefektivního a technologicky problematického ohřevu pánví plynovým hořákem nabízíme unikátní systém elektrického ohřevu transportních pánví, který se vyznačuje vysokou účinností, spolehlivostí, snadnou obsluhou a údržbou. Řešení poskytuje rovnoměrný ohřev pánve v celém jejím vnitřním povrchu až na teplotu 700 °C, přesnou regulaci teploty a nízkou spotřebu energie. Provedení je vždy přizpůsobeno konkrétní transportní pánvi a systému manipulace.

Tepelné zpracování odlitků

chu v komoře nám umožňují dosahovat nejpřísnější technologické požadavky automobilového a leteckého průmyslu. Používáme moderní a prověřená konstrukční řešení pro manipulaci se vsázkou – elektromechanické válečkové dráhy, pneumatické nebo hydraulické manipulátory atd. Řešení je vždy uzpůsobeno specifickým podmínkám zákazníka a dané technologii. Dodáváme zařízení pro žíhání (ochlazení vodou nebo vzduchem), stárnutí, vytvrzování atd. Zařízení konstruujeme s ohledem na spolehlivost, jednoduchost a dlouhou životnost. Transport taveniny Vyrábíme transportní a odlévací pánve různých velikostí a provedení určené pro manipulaci pomocí VZV nebo na jeřábo-

Předehřev transportních pánví

Předehřev stoupacích trubic V případě technologické potřeby předehřevu stoupacích trubic nabízíme řešení v podobě mobilní ohřívací jednotky. Eklekticky otápěná jednotka s vertikálním uložením trubic zajišťuje rovnoměrný ohřev, přesnou regulaci teploty, snadnou obsluhu, manipulaci a flexibilitu v sortimentu trubic. Univerzální pece Navrhujeme a dodáváme pece pro další pomocné technologie, např. předehřev forem, nástrojů, ingotů před tavením atd. Nabízíme individuální řešení a flexibilitu.

Bližší informace o našem výrobním programu naleznete na:

www.elsklo.cz

314

Udržování

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Transport taveniny


S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

315


H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z s .r.o.

20 let HA CZ

ní pryskyřice pro systémy se sníženým obsahem síry se speciálními aktivátory, elastické pryskyřice, fenol-furanové pryskyřice a další.

Dr.-Ing. Stefan Ivanov

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

jednatel Hüttenes- A l b e r t u s C Z s . r. o .

Firma Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH zaznamenala právě v posledních letech velmi intenzivní rozvoj. Během této světové expanze vznikly v České republice 3 společnosti: HA CZ, H.A. Kovochem a HABRINOL. HA CZ je zodpovědná za strategické obory činnosti HA na území České a Slovenské republiky, tzn. za distribuci pojiv, nátěrů a obalovaných písků a z pouhé obchodní firmy se vyvinula v dnešní výrobní závod. Členství v takovém holdingu hodně zavazuje. HA je v současné době zastoupena 36 firmami v 30 zemích celého světa. Mezi nimi jsou i takové moderní závody jako KH2 (závod na výrobu syntetických pryskyřic č. 2 v Hannoveru), které jsou naším vzorem.

Zakladatelé HA CZ Dr.-Ing. Stefan Ivanov a Ing. Jiří Křístek, CSc.

se nám podařilo nejen flexibilněji reagovat na přání zákazníků i díky vlastní produkci, ale i zlepšit organizační průběh v souvislost s úrovní techniky a zvýšit kvalitu při rozumných provozních nákladech. V Brně zůstává i nadále vzhledem k jeho centrálnímu umístění pro slévárenský průmysl technický servis. K dnešnímu stavu: HA CZ dosáhla svůj nejvyšší obrat nad 700 mil. Kč (26 mil. EUR) v roce 2015 a podle aktuálních výsledků v tomto roce tento obrat pravděpodobně překoná. Tomuto obratu odpovídají hlavní produkty: téměř 11 500 t furanových pryskyřic vlastní výroby, k nim více než 4500 t aktivátorů naší sesterské firmy HABRINOL, 1000 t anorganických lepidel vlastní výroby pro celý koncern HA, 2000 t pryskyřic a nátěrů výroby koncernu a 2400 t obalovaných písků, produkty našich sesterských firem HA France a HA Polska.

Pohled na stáčecí stanici zařízení pro míchání za studena

Pro výrobu kondenzovaných polotovarů a polotovarů se speciálními aditivy máme k dispozici jeden moderní 8t reaktor a další zkušební s obsahem 1 t.

Závod na výrobu syntetických pryskyřic č. 2 v HA Hannover

HA CZ byla založena 13. 1. 1997 nejprve jako organizační složka firmy Hüttenes-Albertus Chemische Werke GbmH a 23. 8. 1999 byla transformována na samostatnou společnost Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. Základní kapitál dnes činí 26 000 000 Kč, 100% vlastníkem je Hüttenes-Albertus. Původně měla společnost sídlo v Brně, 15. 3. 2004 jsme přestěhovali nejprve sklad a 22. 3. 2005 i sídlo firmy do Děčína. Koncentrací našich činností na tomto etablovaném místě chemické výroby vedle sesterské firmy HABRINOL

316

Celkový pohled na sklad hotových výrobků – pryskyřice a budovu zatepleného skladu se sociálním zázemím

Výroba vlastních furanových pryskyřic probíhá především mícháním za studena podle různých receptur a s různými aditivy a nezahrnuje pouze standardní produkty pro litinu, ocel a neželezné kovy, ale i speciální varianty, jako např. bezdusíkaté pryskyřice pro ocelolitinu, reaktiv-

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Pohled na 8t reaktor


H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z s .r.o.

Dále produkujeme širokou škálu anorganických lepidel – kromě normální Klebepaste SB v různých variantách rychlosti vytvrzování produkujeme i další specializovaná anorganická lepidla, jako např. Maskenkleber pro skořepinová jádra a formy, Mikrowellenkleber pro mikrovlnné vytvrzování a rychlé dvousložkové anorganické lepidlo Duosil a další v různých baleních v celkovém aktuálním množství 1200 t ročně. Výroba anorganických lepidel pro slévárenský průmysl a jiné účely a tomu odpovídající sklady se nacházejí ve dvou vlastních halách.

Výrobna lepidel

Sklad hotových lepidel

Pro skladování surovin a rozmanitého obchodního zboží koncernu a sesterských firem disponujeme velkými otevřenými izolovanými plochami, prostorným zatepleným skladem a moderním skladem hořlavin na nejvyšší úrovni bezpečnosti.

Teplý sklad

Zvláštní důraz při naší výrobě klademe na rozsáhlou a komplexní kvalitu kontroly jak vstupních surovin, tak našich hotových produktů a přitom úzce spolupracujeme s naší mateřskou firmou a opíráme se o její zkušenosti. Všechna měření parametrů, receptury, výrobní protokoly, certifikáty, protokoly měření prvních vzorků podle přísných předpisů certifikace automobilového a energetického průmyslu atd. se kompletně chronologicky dokumentují v systému Palstat a od příštího roku, stejně jako naše mateřská firma, přejdeme na systém SAP. Naše laboratoř je vybavena nejmodernějšími přístroji pro operativní kontrolu, jako např. plynovým chromatografem, N-Cube pro stanovení obsahu dusíku, různými viskozimetry, refraktometrem, přístroji pro stanovení obsahu vody a všemi přístroji potřebnými pro zkoušky formovacích směsí.

Laboratoř se krátce před naším jubileem v říjnu 2017 přesune do nových modernizovaných a nově vybavených prostor. HA CZ je od roku 2008 certifikována podle ISO 9001 a ISO 1401.

Skladování prázdných obalů a surovin

Manažerka kvality Petra Marinčová při práci na plynovém chromatografu

Naše písková laboratoř

Analytická laboratoř

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

317

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Moderní sklad hořlavin


H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z s .r.o.

V našem strategickém a operativním každodenním postoji hraje základní roli péče o zákazníky. Aktuálně máme v databázi přibližně 160 zákazníků, některé z nejdůležitějších uvádíme níže:

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

– ArcelorMittal Engineering

Nemak Slovakia, s.r.o.

Benninger Guss AG

NKMZ

Dossmann GmbH

PILSEN STEEL s. r. o.

Eisengiesserei Hans Dhonau

PROMET FOUNDRY a.s.

EMSS

RKL Slévárna, s.r.o.

EUROCAST Košice, s. r. o.

ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s.

Friedrich Wilhelms Hütte

Sachsen Guss GmbH

Georg Funk Eisengiesserei

SATURN S.A. Alba Iulia

GL Giesserei Loessnitz GmbH

Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o.

HaCon Sp. Z o.o.

Starcam s.r.o.

HegerGuss GmbH

Thoni-Alutec Sp. Z o.o.

KBA-Giesserei GmbH

TOS-MET slévárna a.s.

Kemptener Eisengiesserei

Turboatom

Kovosvit MAS, a.s.

UNEX a.s.

Velká porada manažerského ko- lektivu k požadavkům klientů

– Přitom jsme během let vyvinuli mnohostranný komplex postupů řešení nejrůznějších problémů, které v mnohých aspektech přesahují rámec běžných partnerských vztahů. Následuje několik příkladů: – fundované a široké technické poradenství a řešení technických problémů od použití vlastních produktů přes

MAN Diesel & Turbo SE VIADRUS a.s. METALURGIE Rumburk Vítkovice Heavy s.r.o. Machinery Meuselwitz Guss Eisengiesserei

ZGG-Zeitzer Guss GmbH

Nemak Czech Republic Železárny Štěpánov, s.r.o. spol. s.r.o.

Při naší práci se zákazníky se snažíme striktně dodržovat následující aspekty: – vysoká kvalita; – inovativní produkty; – ekonomická flexibilita; – rychlé a spolehlivé dodávky.

Partnerská spolupráce při zavádění technologie cold boxových jader na klíč

Závěrem této prezentace bych chtěl ujistit všechny partnery, že my z HA CZ budeme i v budoucnu dělat maximum pro to, abychom našim zákazníkům vycházeli ve všech ohledech co nejvíce vstříc a podporovali je v jejich snaze o dosažení vyšší produktivity, lepší kvality a nižších nákladů, neboť to není filozofií pouze HA CZ, ale celého koncernu HA.

V neposlední řadě bych chtěl představit i náš hlavní kapitál – náš tým.

Naše kolegyně z oddělení disponentury a transportu se snaží splnit každé přání zákazníků.

Disponentky Věra Bošková a Veronika Pešková při práci

Tam, kde je třeba učinit důležitá technická a obchodní rozhodnutí, se radíme všichni manažeři společně a vedení pak rozhoduje rychle a efektivně.

318

otázky zařízení, zkoumání slévárenských vad na rastrovém mikroskopu a mikrosondě a odstranění vad až po zavedení komplexních technologií pro přípravu slévárenských pojiv na klíč; zprostředkování partnerských vztahů mezi slévárnami za účelem výměny zkušeností a dokonce i vzájemné kooperace s odlitky; financování dodávek prostřednictvím obchodníků s odlitky a tím zprostředkování dalších zakázek; pokud je zapotřebí, investujeme i do pro nás poněkud náročného technického vývoje zařízení, jako např. „autofeeder“ (regulátor rychlosti vytvrzování furanových formovacích směsí); realizace kompletních technologických řešení na klíč společně s výrobci slévárenských zařízení (např. firma GUT); koncipování a financování určitých technických investic ve slévárnách oproti střednědobému až dlouhodobému závazku k odběru.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Tým společnosti Hüttenes-Albertus CZ


HÜTTENES-ALBERTUS CZ Základ našeho úspěchu �- solidní, dobře udržovaná a výkonná technika a motivovaný disciplinovaný výrobní tým.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

319


HÜTTENES-ALBERTUS CZ

320

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Další základ našeho úspěchu důsledná kontrola kvality, intenzivní péče o zákazníky a také vysoce flexibilní prodejní tým.


H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z s .r.o.

Saturnin Prawdzik Hüttenes-Albertus Polska Sp. z o.o.

David Hošák Hüttenes-Albertus CZ s . r. o .

V ý r o b a o b a l ova nýc h ostřiv a jader

Ú vo d Technologie produkce výroby obalovaných ostřiv za tepla pro metodu shell moulding je známa již několik desítek let. Tuto technologii patentoval pan Johannes Carl Adolf Croning v roce 1944, který uvedl do praxe vytvrzování skořepinových forem. Původní myšlenkou bylo zajištění výroby odlitků s velkou rozměrovou přesností v neutrálních formovacích systémech. Díky podílu syntetických pojiv, které se vyznačují vysokou tepelnou odolností, zde předcházíme deformaci jader nebo forem při kontaktu s tekutým kovem. Tento proces výroby obalovaných směsí je dnes možný na mnoha typech běžně dodávaných slévárenských ostřiv. HA Polsko je dnes producentem okolo 50 různých typů receptur obalované směsi, které jsou vhodné nejen pro slévárny litiny nebo oceli, ale i pro výrobce hliníkových slitin. Celková roční produkce se pohybuje okolo 20 000 tun ročně. Svým vývojem, výzkumem a osobním přístupem se dnes HA Polska usadila na pomyslném prvním místě v produkci obalovaných směsí ve východní Evropě, Českou republiku nevyjímaje. V rámci možností je samotná výroba obalovaných směsí postavena pro zákazníka na míru. Snažíme se o individuální přístup, poznání vlastní v ýroby jednotlivé slévárny, zkoumáme technickou náročnost výroby s dopadem na co možná nejlepší výsledek, kterým je bezvadý odlitek. Díky mnohaletým zkušenostem můžeme slévárnám nabídnout přes padesát typů obalovaných směsí, vyjímkou není ani výroba směsí s příměsí aditiv a různých minerálů.

Hüttenes-Albertus Polsko nainstalovala na přelomu roku 2003/2004 novou technologickou linku pro sušení slévárenských ostřiv a výrobu obalovaných směsí. Součástí této přeměny byla zároveň investice do vybavení laboratoře, která je dnes nedílnou součástí vývoje, výzkumu a garancí výstupních dat. Základním vybavením pro samotnou výrobu obalovaných směsí je sušicí věž GSP 12 (obr. 1) a výrobní linka LPO-4 (obr. 2). O rok později se postavila nová jaderna pro technologii cold box a croning. V této chvíli je jaderna osazena 13 stroji pro metodu croning a 4 stroji pro metodu cold box. Jedno zařízení pro technologii cold box vyrábí jádra za použití anorganických pojiv.

Obr. 2. Linka pro výrobu obalovaných směsí LPO-4

Dr.-Ing. Stefan Ivanov jednatel Hüttenes- A l b e r t u s C Z s . r. o .

Ing. Lubor Pacal Hüttenes-Albertus CZ s . r. o .

Ing. Miroslav Lubojacký Hüttenes-Albertus CZ s . r. o .

Obr. 1. Sušicí věž GSP 12

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

321

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Speciální a obalovaná ostřiva z produkce Hüttenes-Albertus Polsko – nová šance pro slévárny


H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z s .r.o.

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Sušicí věž GSP-12 Technický popis: · sušení ostřiv – sušicí věž, fluidní chladnička SF-12 · počáteční vlhkost ostřiva 3–8 % · sušicí výkon – odvozen od vstupní vlhkosti ostřiva 7–12 t/h · konečná vlhkost ostřiva – max 0,1 % · konečná teplota ostřiva okolo 10 °C · sestava sít – vibrační · filtrační sestava Linka pro výrobu obalovaných směsí LPO-4 Technický popis: · rotační plynová vyhřívací pec · mísič typu WEBAC firmy Technical pro obalování ostřiva · dvousystémová sestava vibračních sít · chlazení ostřiva – fluidní chladnička WEBAC firmy s výměníkem tepla · výkon linky 5 t/h · konečná teplota obalované směsi okolo 25 °C · filtrační sestava Filtrační systém Celá výrobní linka sušicích věží a obalovaných směsí je hermeticky uzavřena. Každý technologický uzel výroby je samostatně odsáván přes filtrační systém. Takto účinný filtrační systém nám na konci produkce zaručuje minimum nežádoucích prachových podílů v našich výrobcích. Pneumatická přeprava ostřiva Vysušené ostřivo dále putuje pneumatickou dopravou na výrobní linku obalovaných směsí a jadernu (obr. 3). Samotný pneumatický transport je řízen cíleně, aby se:

Obr. 3. Plnicí stanice pro obalovaná ostřiva

322

· eliminovalo roztříštění zrn ostřiva při vysoké rychlosti přepravy; · řídilo množství průtoku vzdušiny v závislosti na objemu transportovaného ostřiva. Z důvodů rostoucích nároků našich zákazníků se v průběhu uplynulých dvou let upravila výrobní linka na obalovanou směs v několika směrech. V návaznosti na přesnější složení jednotlivých frakcí ostřiva se do systému zabudovalo několik sestav sít, které nám pomáhají řídit složení frakcí obalovaných směsí dle různých typů a potřeb klienta. Další úpravou, kterou si vyžádali klienti, bylo výstupní zařízení. Nyní disponujeme schopností trasportovat obalovanou směs nejen v obalu big-bag, ale jsme schopni i gravitačního plnění cisternových kamionů. V tomto případě bylo nutností v rámci investice do výrobní linky obalovaných směsí změnit i fluidní chladničku, která dnes dokáže i v letních měsích řídit výstupní teplotu obalovaných směsí s velmi velkou přesností. To zabraňuje nežádoucímu spékání obalované směsi a zárověň se vyřešily i možné problémy při skladování. Laboratoř Samotná výrobní hala je v přímém kontaktu s laboratoří. Kontrola a řízení výroby probíhá celým provozem. Zvláštní důraz je kladen na rozsáhlou a komplexní kontrolu jak vstupních surovin, tak i hotových produktů. Všechna měření parametrů, receptury, výrobní protokoly, certifikáty, protokoly měření jednotlivých vzorků dle přísných předpisů certifikace automobilového a energetického průmyslu se kompletně chronologicky dokumentují v systému. Od roku 2018 pak budeme centrálně jako skupina HA Group přecházet na systém SAP. V rámci ISO norem a předpisů HA jsou zde jednotlivá výstupní data a vzorky expedovaných šarží uchovány a je tak možnost dohledání jednotlivých šarží zpětně pro kontrolu kvality zákazníkem. Laboratoř také funguje jako výzkumné pracoviště, kde se ve spolupráci se zákazníkem vyvíjí nové typy obalovaných směsí. Technické vybavení laboratoře Měření pevnosti a ohybu za studena a za tepla: · vstřelovací stroj typ LUT, stroj pro měření mechanických vlastností typ Lru-2e · rozměry vzorků 7 × 22,36 nebo 22,36 × 22,36 mm

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

· stroj pro tepelné vytvrzení − 260 ± ± 5 °C · čas vytvrzení: 60 s (7 × 22,36 mm) nebo 120 s (22,36 × 22,36 mm) · čas vstřelu: 2 s · tlak vstřelu: 0,4 MPa · pevnost v ohybu za tepla: po 15 s · pevnost v ohybu za studena: po vychlazení vzorku Teplota měknutí · poměrový přístroj pro určení teploty měknutí typ LTM-1e · čas měření na vzorku: 60 s · tlak proudění teplého vzduchu: 0,1 MPa Ztráty žíhání · pec typu KO14 + technická váha s přesností na 0,01 g · navážka ostřiva: 50 g · teplota žíhání: 900 °C · délka žíhání: 3 h · ochlazení vzorku: exsikátor Test vytvrzení (propečení) · sušicí pec SLW 53 STD · vzorek o tvaru kuželu ∅ 50 mm · teplota náhřevu vzorku: 250 °C · čas náhřevu vzorku: 2 h · navážka ostřiva: 350 g · čas vytvrzení vzorku: 30 s Vývin plynu – měření plynatosti · měřicí pec v atmosféře CO2 pro měření vývinu plynu PR 45/1200 MF · teplota v bodě měření: 700 °C pro Al slitiny, 900 °C pro litiny a oceli · navážka: 1 kg Vlhkost · sušicí pec MAC 110/NH · navážka: 20 g · teplota: 100–120 °C · měří se zbytková hmotnost Kontrola výrobní linky · dilatometr SNOL 8,2/1100 · vstřelovací stroj typu LUT · rozměry misek: l = 50 mm, h = 18 mm, ∅ 28 mm · teplota v peci dilatometru: 700 °C · čas poměru vzrůstajícího zbytku na misce: 240 s Sítová analýza · stroj pro sítový rozbor LPZE · sestava sít: wg PN a DIN Sypná hmotnost · technická váha s přesností na 0,01 g · válec 100 ml Obsah prachových podílů · Fordův kelímek ∅ 4 mm Měření PH · pH-metr CPC-401 · navážka: 20 g · čas míchání: 2 h Měření konduktometrie · konduktometr CPC-401 · navážka: 75 g ostřiva + 150 ml destilované vody · teplota: 25 °C


H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z s .r.o.

S p e c i á l n í o s t ř i va

Obr. 4. Skořepinové jádro korpusu odlitku kompresoru z obalované směsi HAP 112 130

Obr. 5. Jádro odvětrávaného brzdové- ho kotouče vyrobené z obalované směsi HAP 120 128 Z1 s 1 % Feranexu 7530 S

Obr. 6. Odlitek disku brzdového kotouče bez použití aditiva Feranex 7530 S

Obr. 7. Odlitek disku brzdového kotouče za použití aditiva Feranex 7530 S v dávkování 1 %

ní aditiv v rozmezí od 0,6 do 1,2 %. Na obr. 5 je snímek skořepinového jádra brzdového koutouče za použití obalované směsi HAP 120 128 Z1 s přídavkem 1 % aditiva Feranex 7530 S. Na obr. 6 a 7 je zachycena kvalita povrchu odlitku bez a s Feranexem 7530 S. Obalované směsi určené pro výrobu odlitků z hliníkových slitin s velmi nízkou tepelnou roztažností Již několik let po sobě vykazuje výroba odlitků hlinikových slitin určených převážně pro automobilový průmysl stále stoupající trend. V tomto odvětví je kladen větší a přísnější důraz na povrchovou kvalitu odlitku. Nároky jednotlivých zákazníků nespočívají pouze v estetické kvalitě, ale důraz je kladen i na povrchovou kvalitu odlitku ze strany jádra. Mnohá jednání s našimi zákazníky a úspěšné nasazení našich obalovaných směsí nás přesvědčují o tom, že svoji práci děláme správně. Pokud vezmete v potaz dnešní standardní nároky na kvalitu odlitku od jádra, která se mnohdy pohybují do 40 µm drsnosti povrchu, tak dnes s jistotou můžeme konstatovat, že jsme schopni tyto nároky garantovat. Dalším neméně důležitým faktorem je samotná schopnost rozpadavosti skořepinového jádra po odlití. Zde je kladen velký

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

323

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Speciální obalovaná ostřiva pro jádra odvětrávaných brzdových kotoučů a pro skořepinová jádra Speciální produkcí jader v sortimentu HA Polsko jsou směsi určené pro výrobu ventilovaných brzdových kotoučů. Na začátku tohoto vývoje se ukázalo, že klasické obalované směsi nejsou vhodné pro tak speciální odlitky. Vyskytovaly se vady typu připečenin a výronků. V návaznosti na vývoj a výzkum se tyto nové směsi vyjadřují specificky úzkým rozmezím obsahu pryskyřice potřebným k obalení ostřiva, což má za následek velmi nízký vývin plynů. Zároveň je kladen velký důraz na termostabilitu systému a mechanické vlastnosti vyrobených jader z důvodu jejich ohýbání při tepelném zatížení tekutým kovem. V rámci postupu interního vývoje a samotné výroby jader brzdových kotoučů se dnes tento systém ustálil na jednotné obalované směsi, která aktuálně pokrývá celou výrobu 130 typů jader brzdových kotoučů různých rozměrů o hmotnosti od 0,8 do 3,8 kg. Tento trend je dnes velmi vítaný s ohledem na velmi malé procento zmetkovitosti, které nám zaručuje velmi dobré postavení u našich koncových zákazníků. Tyto vemi dobré výsledky ve vývoji a výrobě obalované směsi pro ventilované brzdové koutouče jsme převedli i do výroby ostatních obalovaných směsí určených pro výrobu skořepinových jader pro odlitky z litiny s kuličkovým a lupínkovým grafitem. V tomto případě je používána obalovaná pryskyřice o velmi nízké teplotě měknutí, která umožňuje při výrobě vlastní skořepiny zajistit rozměrově stejnou sílu stěny s potřebnými mechanickými vlastnostmi a dobrým dopadem na nízký vývin plynu. Řízený obsah pryskyřic se také projevuje nízkým zápachem už při samotné výrobě skořepinových jader (velmi nízkým obsahem volného formaldehydu). To přispívá ke zlepšení pracovního prostředí. Druhotným, ale velmi podstaným jevem je velmi nízký přenos plynu od skořepinovéhá jádra do tekutého kovu, odlitku. Příklad úspěšné výroby dalšího odlitku je skořepinové jádro korpusu odlitku kompresoru z obalované směsi HAP 112 130 (obr. 4).

Speciální ostřiva s aditivy proti roztažnosti křemičitých ostřiv Čím dál náročnější potřeby a nároky ze stran jednotlivých zákazníků vedly v postupu výroby obalovaných směsí k používání různých přísad k eliminaci termické roztažnosti křemičitých ostřiv, resp. jader. Ve větší míře se u náročných odlitků typu cylindrických vložek hlav válců, odvětrávaných brzdových kotoučů apod. projevovaly vady typu výronků. Pro eliminaci těchto nežádoucích vad se jak do obalovaných, tak i cold boxových směsí přidávají aditiva, která zabraňují tepelné roztažnosti křemenného ostřiva. Toto aditivum pod obchodním názvem Feranex 7530 S, jehož samotným výrobcem je HA Polsko, je v dnešní době nejrozšířenějším aditivem používaným napříč výrobou obalovaných a cold boxových směsí. V laboratorních a výrobních zkouškách ve slévárnách v Polsku se tato praktická zkušenost projevila jak u organických, tak i neorganických systémů, kde se u odlitků téměř odstranily vady typu výronků. Určitě zde bereme na zřetel i samotné technologické procesy, jako je hmotnost jádra a rozměr, typ odlévaného kovu a jeho licí teplota. Ze zkušenosti vycházíme z poměru dávková-


F I R E M N Í P R E Z E N TACE

H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z s .r.o.

důraz na použití obalovaných pryskyřic, které mají nízkou teplotu měknutí. Dále se cíleně řídí ztráta žíhaním s ohledem na mechanické vlastnosti obalované směsi. Tato kombinace nám zaručuje i při nízké teplotě odlévaných hlinikových slitin dobrou rozpadavost skořepinových jader. Další z možností je i použití aplikace vodních nebo lihových nátěrů, které jsou nanášeny na skořepinová jádra. Zde je prakticky využíváno zbytkové teplo skořepinového jádra ihned po výrobě k zavadnutí a usušení aplikovaného nátěru. Nedílnou součástí výroby speciálních obalovaných směsí pro hliníkové slitiny je použití aditiv a speciálních ostřiv. Jako příklad můžeme uvést mullit (obr. 8). HA Polsko zavedlo tuto výrobu obalovaných směsí v kombinaci s mullitem s dobrými výsledky cílenými na propustnost plynů skořepinovým jádrem a dobrou možností řízení tepelné lineární roztažnosti jeder. Nedílnou vlastností je i vysoká tepelná odolnost těchto směsí. Tato kombinace nám dovoluje oproti jiným standardním směsím obalovaných ostřiv snížít samotné dávkování pryskyřic v řádu několika procent. Díky těmto kombinacím a vlastnostem obalovaných směsí lze konstatovat, že se jedná o obalovaná ostřiva s velmi nízkým vývinem plynu a dobrou rozpadavostí. Výzkum tepelné lineární roztažnosti jednotlivých typů obalovaných směsí v laboratoři HA Polsko se prováděl na dilatometru firmy Multiserw (obr. 9) na standardních vzorcích (váleček ∅ 28 mm, výška 18 mm), vzorky byly zatíženy ča-

Obr. 8. Křemenné ostřivo a mullit o střední velikosti zrna d50 = 0,20 mm

Obr. 11. Skořepinové jádro pro odlitek radiátoru vyrobené z obalované směsi HAP 303 115

Obr. 9. Dilatometr pro měření tepelné roztažnosti ostřiv

sem zkoušky 240 s za teploty 700 °C. V případě použití obalovaných směsí pro hliníkové slitiny se nejlépe osvědčily směsi s tepelnou lineární roztažností do 1,5 % bez výskytu vad výronků; pro výrobu odlitků z litin se používají obalované směsi s tepelnou lineární roztažností do 0,75 % bez výskytu vad výronků (obr. 10).

Obr. 12. Tvar skořepinového jádra odlitku ramene vyrobeného z obalované směsi HAP 303 115

Obalované směsi pro výrobu skořepinových jader odlitků hliníkových slitin Jiným vyráběným sortimentem skořepinových jader v HA Polsko jsou jádra pro odlitky radiátorů (obr. 11) a ramen stabilizátoru pro automobilový průmysl (obr. 12). V tomto případě je kladen důraz na dobré protvrzení obalované směsi se stejnoměrnou sílou stěny vyráběného jádra. HA Polsko používá pro výrobu obalovaných směsí pojiva mateřské firmy Hüttenes-Albertus Werke GmbH, která se v nemalé míře podílí na vývoji a výzkumu těchto materiálů. Z ávě r

Obr. 10. Tepelná lineární roztažnost obalovaných směsí dle jednotlivých typů

324

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Na závěr lze konstatovat, že napříč výrobou obalovaných směsí se u všech typů klade velký důraz na samotnou funkčnost produktů; již zmíněnou řízenou dávkou pojiv se ovlivňuje vývin plynů a výběrem ostřiv se redukuje prostupnost plynů při odlévání. Jak již bylo zmíněno, osobním přístupem HA CZ ve spolupráci s kolegy z HA Polsko řešíme jednotlivé technické případy na míru zákazníkovi, kde se snažíme maximálně vyjít vstříc jeho požadavkům.


Perfektní kombinace: špičková kvalita odlitku a efektivní náklady Nízkotlaké lití Kurtz Jako každý slevač znáte své každodenní výzvy: jak vyrobím odlitek v nejvyšší kvalitě, co nejefektivněji a v požadovaném termínu? K tomu je kromě jiného nutné vzít v potaz nejrůznější aspekty, jako jsou metoda odlévání, využití strojů a provozní náklady. Také spotřeba energie hraje nezanedbatelnou roli. S technologií nízkotlakého lití můžeme dosáhnout vyšší kvalitu odlitků a lepší mechanické vlastnosti. Kromě toho ušetříme výrobní náklady – díky nižšímu objemu vratného materiálu a nákladů na apretaci – a vyšší zisky se počítají. Méně vtokové soustavy znamená, že se náklady na čištění, ostřih a přetavení výrazně snižují. Náklady na čištění jsou především náklady na personál, které jsou vysoké zejména u zakázkových sléváren, kde automatizace apretace není zisková. V nízkotlakém lití je podíl vratného materiálu na hrubé hmotnosti odlitku 5–20 %, v gravitačním lití je to většinou až 100 % a více. Kurtz – pojízdné systémy pro rychlou výměnu pece Produktivita licího stroje může být navýšena prostřednictvím rychlé výměny formy a rychlou výměnou licích pecí. Rychlá výměna pecí je u společnosti Kurtz realizována systémem pojízdných pecí. Samotná výměna pecí probíhá při vedlejších časech, takže nedochází k prodloužení taktu stroje. Díky tomu se nemění ani provozní teplota formy. Rychlé a bezpečné výměny forem používají rychloupínací systémy. Výhodou je bezpečné upnutí formy, kdy je každý chladicí okruh upnut automaticky správně. Díky předehřátí formy je výrazně zkracován čas k odlití prvního odlitku po výměně formy. Provozní náklady jsou při nákupu stroje často opomíjeny, mohou však doslova hltat provozní peníze: náklady na chlazení, péče o stroje a jejich údržba. Vzduch je nejdražší médium, proto je voda často chytřejší volbou. Pokud se k tomu používá chladicí věž, snižují se náklady na chlazení skoro až k nule. Chladicí věž s „měkkou“ vodou také napomáhá snižovat náklady na údržbu forem. Díky tomu může forma na stroji zůstat déle, protože se vodní kámen neukládá v chladicích kanálech. Energie a s tím spojené náklady jsou pro mnohé taky komplikované téma. To lze sledovat při spotřebě elektrické energie licí pece. Náklady na ohřev lze zredukovat pomocí špičkové izolace o 40–50 %. Kurtz Ersa proto provedla nejrůznější zkoušky. Výsledek: u menší pece o objemu 300 kg lze s dobrou izolací ušetřit 45 % energie. Podtrženo a sečteno můžeme říci: technologie nízkotlakého lití nabízí nespočetné možnosti k dosažení optimálních výsledků při nižších nákladech – totéž platí pro velké série. S experty firmy Kurtz na nízkotlaké lití naleznete optimální řešení, přesně ušité na míru vašim potřebám. Rádi vám poradíme! O společnosti Kurtz Ersa Kurtz Ersa je dodavatel high-tech technologií s tradicí delší než 235 let. Celkem 3 obchodní segmenty – Electronics Production Equipment, Moulding Machines a stejně tak Metal Components – nabízejí inovativní řešení pro výrobní sféru. Kurtz Ersa má vůdčí postavení v nejnovějších technologiích, ve kterých stále udává nový směr. Déle než 30 let dodává Kurtz GmbH nízkotlaké, sklopné a gravitační licí stroje pro hliníkové a hořčíkové slitiny. Vedle kokilového lití nabízí také nízkotlaké licí stroje pro sádrové, keramické a pískové formy. Vedle toho jsou dodávány ostřihovací stroje v nejrůznějších provedeních až do zavírací síly 300 t. Kontaktujte nás na info@kurtz.de nebo navštivte www.foundrymachines.com

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

325


K N T L a .s ., P r a h a

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

KANTHAL – odporové topné materiály a elementy pro elektrické otopy Produkty KANTHAL představují celosvětově nejširší sortiment odporových topných materiálů a elementů pro nejrůznější aplikace. KANTHAL vždy nabízí optimální volbu: kvalita, moderní technologie, know-how a tradice. KANTHAL naleznete všude tam, kde se elektrická energie přeměňuje na teplo. KANTHAL je synonymem pro kvalitu a široký sortiment materiálů a produktů v oblasti průmyslových elektrických otopů a v dalších vysokoteplotních aplikacích, např. v domácích spotřebičích. KANTHAL představuje 80 let vývoje a zkušeností z celého světa a v současné době, jako součást skupiny Sandvik, ještě více posiluje svoji vedoucí pozici na globálním trhu.

To p n é e l e m e n t y Ka n t h a l S u p e r

Radiační trubky

Kanthal Super je intermetalická sloučenina disilicidu molybdenu MoSi2 s vysokou tepelnou i chemickou odolností. Díky sekundárně vytvořené pasivační vrstvě oxidu křemíku na povrchu odolává Kanthal Super další oxidaci i při vysokých teplotách. Kanthal Super je jedinečný materiál kombinující vlastnosti kovových a keramických materiálů. Jako kovový materiál má dobrou tepelnou a elektrickou vodivost a jako částečně keramický materiál dobře odolává korozi a oxidaci a má nízkou teplotní roztažnost. Sortiment topných elementů Kanthal Super zahrnuje sedm druhů (kvalit) se specifickými vlastnostmi pro náročné aplikace a atmosféry, vč. dusíku, vodíku, vakua a směsí endoplynů a redukčních atmosfér. Topné elementy Kanthal Super se dodávají jako rovné nebo ohýbané do různých tvarů, v rozličných velikostech pro teploty až 1900 °C. Uplatnění nacházejí zejména v lab oratorních pecích a s k l á ř s ké m průmyslu.

Zejména pro vysokote p l otní průmyslové otopy a pece v yrábí firma Kanthal z materiálu APMT (FeCrAlMo) ochranné a radiační trubky. Vysoká maximální pracovní teplota a mechanická pevnost poskytují vysoký výkon a dlouhou životnost. Typickými aplikacemi jsou elektrické a plynové pece, jako např. průběžné žíhací a galvanizační linky, kalicí pece atd. Dále se používají jako ochranné trubky pro termočlánky.

To p n é d rá t y a p á s k y Tradiční a hlavní produkt představují odporové a topné slitiny, které lze rozdělit do dvou skupin: slitiny FeCrAl (Kanthal) pro teploty až 1400 °C a slitiny NiCr (Nikrothal) pro teploty až 1250 °C. Materiál Kanthal APM (FeCrAl) je vyráběn technologií práškové metalurgie a při vyšší maximální teplotě 1420 °C umožňuje vyšší výkonové zatížení a poskytuje vynikající mechanické vlastnosti. Při teplotách nad 1000 °C vznikají na povrchu těchto materiálů vrstvy oxidů (Al2O3, resp. Cr2O3), které je chrání před další oxidací. Součástí sortimentu jsou i odporové slitiny CuNi (Cuprothal) a NiFe (Nifethal) nacházející uplatnění především v oblasti nižších teplot a v elektrotechnice. Dráty a pásky z vysokoteplotních slitin se používají zejména v průmyslových otopech a dále v elektrotepelných zařízeních pro domácnost.

326

To p n é s y s t é my Firma Kanthal vyrábí a dodává moderní topné systémy pro různé průmyslové otopy. Topný systém Fibrothal je určen pro stavbu průmyslových pecí a představuje kombinaci kovových topných elementů a vakuově tvarovaných izolačních desek z keramických vláken. Systém Superthal spojuje vláknité desky s vysoce výkonnými elementy Kanthal Super. Systém Tubothal kombinuje radiační trubky a různé elektrické topné elementy – kovové elementy, SiC nebo Kanthal Super. Systém Porcupine představuje

SiC topné elementy Ka n t h a l G l o b a r Topné elementy Kanthal Globar se vyrábějí z vysoce čistého α-karbidu křemíku extrudovaného do požadovaného tvaru. Následně je procesem rekrystalizace při 2500 °C vytvořen pevný, homogenní materiál s optimální velikostí zrna, hustotou a elektrickým odporem. Topné elementy se vyrábějí v různých tvarech, velikostech a kvalitách s ohledem na požadovanou technologii, pro teploty až do 1600 °C. Pro použití v různých atmosférách je možné elementy opatřit ochrannou vrstvou z SiO2, která poskytuje dodatečnou ochranu před oxidací a prodlužuje životnost elementu.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

vysoce výkonné topné kazety pro ohřev vzduchu. Topné systémy Kanthal nabízejí technicky vyspělé řešení pro různé aplikace.

Kompletní sortiment a více informací naleznete na stránkách firmy KNTL a. s., výhradního distributora pro ČR a SR: www.kntl.cz nebo na stránkách výrobce www.kanthal.com.


S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

327


LANIK s.r.o., Boskovice

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

www.lanik.eu

Pr o f i l s p o l e č n o s t i Dominantní aktivitu firmy LANIK s.r.o. představuje výroba a prodej pěnových keramických filtrů, které se pod obchodním označením VUKOPOR® používají ve slévárenství pro filtraci neželezných slitin, litin a ocelí. Pěnokeramické filtry nacházejí uplatnění také v petrochemickém či vzduchotechnickém průmyslu a také k různým dekoračním účelům. Doplňkovou výrobu k filtrům představuje výroba žáruvzdorné keramiky. Typickým produktem jsou různé filtrační tvarovky a systémy, jako jsou filtrační rošty, filtrační boxy, transportní žlaby, keramické nálevky a ostatní tvarové výrobky z žárobetonů, které nacházejí svoje uplatnění zejména ve slévárnách. Ucelenou produktovou řadu pak tvoří výrobky pro technologii lití na vytavitelný model. Jsou to lisované keramické nálevky, vstřikolisovaná keramická jádra, podpůrné kříže, keramické tyčinky a další pomocné materiály. Přibližně 85 % produkce firmy se exportuje. Dominantním trhem pro naši firmu je Evropa, zejména Německo, ČR, Švýcarsko, Polsko, Francie, Rusko a Slovensko. Nejvýznamnějším mimoevropským trhem je pro nás Indie. Kontrola a řízení kvality se provádí na základě certifikovaného systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009. Všechny výrobní technologie jsou přísně sledovány z hlediska zavedeného a používaného integrova-

328

ného systému, tj. jak kvality, tak i ochrany životního a pracovního prostředí v rámci norem ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. V průběhu roku 2016 byl certifikován i systém managementu hospodaření s energií EN ISO 50001:2011. Nedílnou součástí firmy LANIK s.r.o. je již od doby jejího vzniku oddělení technického rozvoje. Technický rozvoj má na starosti především vývoj nových materiálů a produktů a také vývoj výrobních technologií a jejich optimalizaci. V rámci firmy úzce spolupracuje s obchodním a výrobním úsekem. Mimo výše uvedeného aktivně spolupracuje i se specializovanými vysokými školami a výzkumnými ústavy na aktuálních problémech slévárenského oboru. Mezi hlavní priority firmy patří výroba kvalitních výrobků v odpovídajícím prostředí, zvyšování užitné hodnoty produktů v praxi, použití velkého podílu vytvořeného zisku na obnovu a rozvoj výrobní technologie a výrobního prostředí, investice do výzkumu a vývoje pro rozvoj stávajících výrobkových řad a vznik nových. V personální oblasti klademe důraz na udržení a rozvoj stabilního týmu pracovníků, jejich vzdělávání a získávání nových dovedností. Mezi nedílné priority patří i zlepšování image značek VUKOPOR® a LANIK®. Je samozřejmostí, že ke všem svým produktům poskytuje naše firma technický servis z hlediska aplikační technologie produktu a jeho dalšího provozního vývoje. Historie společnosti Firma Igor Láník – Techservis Boskovice byla založena v roce 1991 Ing. Igorem Láníkem st. a již od svého vzniku se zabývala výrobou pomocných materiálů pro slévárenský a metalurgický průmysl. Nosným programem byla v počátku vý-

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

roba mazacích a separačních prostředků pro slévárny a kovárny a také výroba pěnokeramických filtrů. V době svého vzniku měla firma 4 zaměstnance. V roce 1996 už měla firma kolem 30 zaměstnanců a roční obrat přibližně 20 mil. Kč. Ve výrobním sortimentu začaly postupně nad mazadly a nátěry převažovat pěnokeramické filtry. S postupným růstem firmy bylo nutné přistavět skladovací prostory, rozšířit výrobní plochy a posléze i zvětšit administrativní zázemí. Důležitým krokem pro zvýšení kvality našich výrobků a zajištění větší stability výroby bylo v roce 2001 zavedení a certifikování systému řízení kvality ISO 9001. V roce 2003 se kanceláře administrativy přestěhovaly do samostatné budovy. V této budově také vznikla oddělená dílna pro výrobu lisovaných keramických nálevek. V roce 2005 již ve firmě pracovalo cca 96 zaměstnanců a roční obrat byl téměř 200 mil. Kč. Velmi významným milníkem v historii firmy byl rok 2007, kdy se velká část výroby pěnokeramických filtrů přesunula do nově vybudovaného závodu. V tomto roce také firma zažívá velký rozmach, počet zaměstnanců se vyšplhal na cca 250 osob a obrat přes 380 mil. Kč. Původní výrobní hala prošla rekonstrukcí o rok později a soustředila se do ní výroba filtrů pro neželezné slitiny a pro ocel. V roce 2009 se sortiment firmy rozšířil o výrobu keramických jader pro technologii lití na vytavitelný model. V roce 2012 se firma Igor Láník – Techservis Boskovice transformovala na společnost LANIK s.r.o. Z hlediska historie společnosti je významné zmínit i účast firmy na mezinárodních veletrzích GIFA, díky nimž se rychle probojovala na celosvětové trhy. Poprvé se veletrhu GIFA firma zúčastnila již v roce 1994, od té doby se veletrhu zúčastňujeme pravidelně.


R ö s l e r O b e r f l ä c h e nt e c h n i k G m b H

Tryskací zařízení pro budoucnost – pro čištění různorodých klikových hřídelí

Společně s mezinárodním sídlem Business Unit Forging & Machining je v Homburgu domácí thyssenkrupp Gerlach GmbH světovým lídrem v oblasti tvářených klikových hřídelí. Závod v Homburgru vyrábí kolem šesti miliónů klikových hřídelí ročně pro celé spektrum motorů. Ve chvíli, kdy díky přestavbě produktového portfolia a kapacity bude třeba nové tryskací zařízení, prosadí se Rösler se svým na míru řešeným tryskačem RKWS ¾. Integrace do stávající haly se stísněnými prostory vyžaduje, aby byl filtrační systém umístěný ve vzdálenosti ca 40 m od tryskacího zařízení v chráněném venkovním prostoru.

Díky vysoké intenzitě tryskání rychle na SA3 Každá komora je vybavena čtyřmi metacími koly Gamma 400 G v Y-designu s pohonem o výkonu 22 kW. Tato vysoce výkonná metací kola vyvinutá firmou Rösler dosahují v porovnání s běžnými metacími koly až o 20 % vyšší výkon při nižší spotřebě energie. Mimoto se mohou lopatky použít na oba směry otáčení a využít z obou stran. Výměna je díky rychlovýměnnému systému jednoduchá a lze ji provést na zabudovaném metacím kole. Toto má za výsledek minimálně dvojnásobnou životnost. Pozice a následný tryskací obraz byl zjišťován pomocí simulací. Toto zajišťuje, společně s velkým výhozem tryskacího média kolem 290 kg na metací kolo za minutu, že na všech plochách rotujících hřídelí je v daném taktu dosaženo požadovaného výsledku tryskání SA3. Inovativní utěsnění magnety zabraňuje úniku tryskacího média do okolí tryskacích komor.

Každá ze tří tryskacích komor je vybavena čtyřmi metacími koly Gamma 400 G s výkonem pohonu 22 kW. Díky simulaci se zajistí přesná pozice metacích kol, aby všechny oblasti rozdílných klikových hřídelí byly optimálně otryskány. Speciálně vyvinuté upínky jsou vybaveny pro díly dlouhé 300 až 500 mm a o hmotnosti mezi 6,5 a 18 kg

Optimální ochrana proti opotřebení a uživatelsky přívětivá údržba Ochrana proti opotřebení RKWS ¾ je navržena na velký výhoz tryskacího média. Tryskací komory jsou vyrobeny z odolné manganové oceli a ve zvláště zatížených místech jsou navíc opatřeny výměnnými ochrannými deskami rovněž z manganové oceli. Také automatické dodávkování a příprava tryskacího média jsou navrženy pro objemný výhoz média. U zařízení pracujícího ve vícesměnném provoze se pozornost soustředí také na vysoce uživatelsky přívětivou údržbu a spolehlivost. Prostorná lávka pro údržbu proto umožňuje snadný přístup ke všem servisovaným komponentům. Demontážní pomoc ulehčuje a zrychluje vytažení a transport metacího kola k údržbě. Rösler Oberflächentechnik GmbH je mezinárodní vedoucí firma na trhu ve výrobě omílacích a tryskacích zařízení, lakovacích a konzervačních systémů, tak jako provozních prostředků a technologií pro racionální úpravu povrchů (odhrotování, odstranění otřepů, odpískování, leštění, omílání...) kovů a dalších materiálů. Ke skupině Rösler patří vedle německých podniků v Untermerzbachu/Memmelsdorfu a Bad Staffelsteinu/Hausenu dceřiné společnosti ve Velké Británii, Francii, Itálii, Nizozemsku, Belgii, Rakousku, Švýcarsku, Španělsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Brazílii, Indii, Číně a USA.

Tryskací zařízení pro klikové hřídele je vybaveno třemi tryskacími komorami. K vysoké uživatelské přívětivosti a spolehlivosti přispívá prostorná lávka pro údržbu, díky které jsou všechny komponenty, které je třeba udržovat, snadno a rychle přístupné

Rösler Oberflächentechnik GmbH Vorstadt 1, D-96190 Untermerzbach Kontaktní osoba: paní Julia Leistner tel.: +49 9533 924-802 fax: +49 9533 924-300 j.leistner@rosler.com, www.rosler.com

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

329

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Firma Rösler koncipovala pro thyssenkrupp Gerlach GmbH inovativní trys- kací zařízení na kontinuální čištění kli- kových hřídelí s taktem výroby 7,5 s. Vedle vysokého výkonu toto zařízení přesvědčí svým promyšleným řeše- ním, které se pak jednoduše přizpůsobí budoucímu rozvoji produkce.

Kontinuální tryskání ve třech komorách Zařízení o průměru kolem 3 m je koncipováno jako kruhové, bez základů s tryskáním ve třech komorách. Zde se tryskají vždy dvě hřídele zároveň a po 7,5 s se přesunou do další komory. Zavážení a vyvážení je prováděno robotem. První manipulační systém odebírá otryskané díly, druhý je přesně umístí do speciálně vyvinutého přípravku. Ten je vybaven na 300 až 500 mm dlouhé díly s hmotností mezi 6,5 a 28 kg. Díky rychlovýměnnému systému se snadno a v krátkém čase přizpůsobí jednotlivým typům klikových hřídelí.


R E S P E C T, a .s ., P r a h a

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Nejčastěji jsou stahovány vadné součástky do auta Pojištění odpovědnosti za újmu dnes patří k základní pojistné ochraně každé výrobní společnosti. Povinnost nahradit újmu způsobenou v adným výrobkem a nutnost vynaložení nákladů na stažení výrobku z trhu představují pro výrobce velkou hrozbu, a to nejen proto, že může způsobit velké finanční škody, ale i ztrátu prestiže značky. Pojištění sice vzniku újmy nezabrání, ale minimalizuje ekonomický dopad takové události na výrobce. O tom, jak by měla výrobní společnost postupovat při stažení výrobku z trhu a jak důležité je mít správně nastavený rozsah pojištění, jsme si povídali s Ing. Štěpánem Černajem, broking managerem divize Energy největšího pojišťovacího makléře pro firmy a podnikatele RESPECT, a.s. Štěpáne, komu je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem určeno? Pojištění je určeno všem společnostem, které vyrábějí produkty, a to včetně pokrmů a nápojů nebo polotovarů. Ale také pro ty, kteří prodávají výrobky třetích stran. Pojištění se vztahuje na škodu způsobenou vadou výrobku, přičemž za výrobek je považována movitá věc určená k uvedení na trh jako výrobek, který se prodává, je pronajímán nebo se jeho užitné vlastnosti zpřístupňují jiným způsobem. Základní povinností výrobců, vývozců a distributorů je povinnost eliminovat jakékoliv riziko způsobené výrobkem, který byl uveden do oběhu. Zajímavostí je, že výrobkem může být za určitých okolností i dárkový koš nebo bedny s farmářskými potravinami, poskládané z několika druhů zboží; na prodejce, který takový výrobek připravil, tak může být v určitých případech nahlíženo jako na výrobce. Na co se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem nevztahuje? Nikoho nepřekvapím, když řeknu, že se v pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem uplatní výluky obecně platné pro všechna pojištění odpovědnosti. Vedle obecně platných výluk jsou z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem standardně vyloučeny i případy povinnosti nahradit újmu způsobenou výrobkem, který nebyl dostatečně testován, nebo výrobkem, který je z technického hlediska bez vady, ale nedosahuje avizovaných funkčních parametrů. Ze standardního pojištění je vyloučena i povinnost nahradit újmu způsobenou výrobkem, kte-

330

rý je součástí vzdušného dopravního prostředku. Problematické je i pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou toxickými plísněmi, azbestem atd. Výluk je určitě dost, a proto je důležité vždy řešit rozsah pojištění individuálně s každým klientem s ohledem na jeho výrobní program. Co přesně kryje pojištění stažení výrobku z trhu? Jedná se o náklady pojištěného nebo třetích stran spojené se stažením výrobku z trhu, jako jsou například náklady na oznámení stažení výrobku z trhu a inzerci, která musí o této skutečnosti informovat veřejnost prostřednictvím médií, dále náklady na dopravu a ubytování osob, mzdové náklady, náklady na přetřídění výrobků, náklady na opravu vadných výrobků a na výměnu vadných součástí výrobku, náklady na opětovnou distribuci výrobků, náklady na nájem skladových prostor, na zničení vadného produktu nebo také náklady na poradenskou společnost. Náklady na stažení výrobků většinou dosahují až několikamilionových částek, takže pojištění je určitě nutností. Jaké jsou nejčastěji stahované kate- gorie produktů, kromě potravin? Jedná se zejména o hračky, motorová vozidla, oblečení, elektroniku, výrobky pro péči o děti a v neposlední řadě kosmetiku. Z potravinářských produktů se nejvíce stahuje ovoce a zelenina, ořechy, ryby a rybí produkty, krmiva, drůbež, vejce a samozřejmě maso. Nejčastějšími důvody stažení kontaminace potravin jsou patogenní mikroorganizmy, mykotoxiny a pesticidy, které samozřejmě mohou poškodit zdraví a způsobit nemalé zdravotní problémy. U nepotravinářských výrobků jsou důvody pro stažení závady, které mohou způsobit škody na zdraví nebo majetku spotřebitelů. Můžete krátce uvést příklady z praxe a případné vyčíslení škod? V posledním roce jsme s klientem, výrobcem bezlepkových potravin, řešili pojistnou událost zapříčiněnou tím, že výrobek deklarovaný jako bezlepkový obsahoval lepek a bylo nutné jej stáhnout z trhu; náklady na stažení výrobků z prodejen se vyšplhaly až na 1 mil. korun. V oblasti automotive jsme řešili událost, kdy klient dodal krycí součástky tlakového ventilu, které nedosahovaly správných parametrů. Kvůli tomu tlakový ventil nefungoval. Jednalo se o nebezpečnou závadu, a proto muselo být staženo přes 22 000 vozidel s náklady na stažení výrobku z trhu přesahující 2,5 mil. EUR. Dalším příkladem je případ, kdy klient dodával komponenty do automotive segmentu. Komponent obsahoval skrytou vadu, která se začala projevovat během provozu vozidel. V rámci svolávací akce byly vadné díly v servisech měněny. Přestože byly vyměňovány pouze vadné díly, jejichž

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

vadu hlásila řídicí jednotka, celkové náklady na stažení vadných dílů se vyšplhaly na částku 18 mil. Kč. Na co si dát pozor při uzavírání pojistné smlouvy? Je důležité, aby klient informoval o všech výrobcích, které vyrábí, jak makléře, tak i pojistitele. V základních výlukách jsou vždy vyloučeny výrobky do automobilového průmyslu, letectví, lodní a kolejové dopravy. Pokud klient do některého z těchto odvětví dodává součástky, je nutné, aby makléř projednal s pojišťovnou odstranění této výluky a podmínky rozšíření pojištění. V případě neinformovanosti může dojít k situaci, kdy klient po škodné události zjistí, že není dostatečně pojištěn. Klient se nemusí obávat toho, že informace o výrobcích, které vyrábí a dodává, budou někde zveřejněny. Makléř ani pojistitel tyto informace nesmí poskytnout třetím stranám, protože jsou ze zákona vázáni povinností mlčenlivosti. Štěpáne, jak správně postupovat v případě stažení výrobku z trhu? Pro stažení výrobku z trhu by měl mít klient připravený krizový plán, kde jsou uvedeny kontakty a informace, jak postupovat v případě pojistné události. Postup bych shrnul do následujících bodů: – neprodleně informovat pojistitele o hrozbě stažení výrobku z trhu; – vyplnit formulář hlášení pojistné události pro pojišťovnu; – dodat písemné rozhodnutí o nutnosti stažení výrobku z trhu, které vydá příslušný orgán nebo subjekt, který stažení výrobku z trhu realizuje; – specifikovat důvody stažení výrobku z trhu, a to detailně; – veškeré kroky konzultovat s pojistitelem. Pokud si dotyčný subjekt není svými kroky jistý, vždy doporučujeme spolupracovat s pojišťovacím makléřem, který zprostředkuje pružnou komunikaci s pojistitelem tak, aby bylo možné v procesu stahování plynule pokračovat a zabránilo se tak negativním dopadům jak na veřejnost, tak na samotnou společnost, které se pojistná událost dotýká. Data & fakta RESPECT, a.s. pojišťovací makléř komerčních a industriálních rizik • na trhu od roku 1993 • 41 poboček v ČR a SR • 38 000 zlikvidovaných pojistných událostí ročně • 21 dní na vyřízení pojistné události (průměr) • přes 7 mld. Kč ročního objemu zprostředkovaného pojistného


Specialista na pojištění industriálních rizik Pojistěte se proti případným průmyslovým škodám • • • • • • • • • • • •

Živelní rizika, odcizení, vandalismus Poruchy na strojních zařízeních Prostoje strojních zařízení (ušlý zisk) Selhání řídících systémů (software) Znehodnocení rozpracované výroby Chyba obsluhy, nepozornost, neopatrnost, zlomyslnost (lidský faktor) Odpovědnost za vadný výrobek (nároky třetích stran) Náklady na stažení vadného výrobku Závady v projektu, konstrukci, výrobě, montáži a výstavbě Přepravní rizika Platební nevůle/neschopnost zákazníků (pohledávky) Záruky za akontaci, za řádné provedení díla (bondy)

Kontakt: Ing. Štěpán Černaj, broking manager divize ENERGY | mobil: +420 737 264 739 | e-mail: stepan.cernaj@respect.cz Kontakt na regionální zastoupení najdete na www.respect.cz

www.respect.cz

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

331


N P P G r o u p + Ch e m c o s t a r Eu r o p e s .r.o.

Nekovové příměsi – modifikace – kvalita kovu

PhD. Valerij Golubcov

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

NPP Group

Ing. Artem Tokarev NPP Group

Ing. Wlodzimierz Wlodek Chemcostar Europe s . r. o .

Ú vo d Použití komplexních mikrokrystalických modifikátorů Insteel-1.5 a Insteel-3.2 při mimopecním ošetření vysokopevnostní oceli vápníkem, vzácnými zeminami a baryem zaručuje snížení znečištění oceli nekovovými vměstky, odstranění hrubých defektů na povrchu bloků kovu, vysokou kvalitu povrchu bram a listů a také zvýšení mechanických a korozních vlastností vývalků.

N e kovové v m ě s t k y Nekovové vměstky – cizí struktury v tekutém a tuhém kovu – jsou chemické sloučeniny kovů a nekovy. Podle zdrojů literatury je v jedné tuně oceli od 1 do 10 trilionů (1012…1013) nekovových vměstků, v procentech je to 0,1 %. Jejich rozměry kolísají od 5 do 200 μm. Celkem může být v oceli až do 0,1 % těchto cizích struktur. Nekovové vměstky jsou koncentrátory napětí, urychlují vznik a rozvoj trhlin. Velkou roli zde hraje atomový vodík, který se usazuje na hranicích ostroúhlých vměstků (hlavně korundu a sulfidů manganu). Značný význam má i koeficient termického rozpínání (KTR) nekovových usazenin. V literatuře byly zkoumány vlivy typu nekovo-

332

vých vměstků na odolnost oceli. Ocel 45 byla v průběhu frakčního lití dezoxidována hliníkem, silikokalciem a ferocerem. Nejnižší odolnost měl kov dezoxidovaný různým množstvím hliníku. V tekuté oceli se tvořilo lehce tavitelné sírovité eutektikum, které krystalizuje jako poslední a snižuje plasticitu, vrubovou houževnatost a odolnost oceli. Doplňkové přidání 0,15 % silikokalcia a 0,15 % feroceru (každý zvlášť nebo oba dva společně) způsobilo zvýšení mechanických vlastností oceli. Vliv vměstků na odolnost oceli

s menším koeficientem termického rozpínání (KTR) než u oceli (například oxid hlinitý, hlinitan vápenatý, spinel). Vměstky s vyšším KTR (například sulfidy manganu) vytvářejí dutiny, které se naplňují difundujícím vodíkem. Pravděpodobnost vzniku mikrotrhlin a následných makrotrhlin je minimální za předpokladu, že se hodnoty KTR nekovových vměstků a matrice shodují. Méně nebezpečné jsou v tomto smyslu (hodnota KTR je shodná s KTR matrice) oxidy manganu, kalcia, oxysulfidy ceru. Úkolem metalurgů je vytvořit v kovu přesně takovéto vměstky. Modifikace

Modul elasticity a koeficient termického rozpínání oxysulfidů ceru jsou velmi blízké analogickým parametrům oceli, proto úroveň termického napětí kolem nich nebude vysoká a v každém případě podstatně menší než u vměstků oxidu hlinitého a jeho derivátů. Sférická forma všech těchto typů vměstků způsobuje snížení koncentrace napětí a zvýšení odolnosti oceli. Proběhlo srovnání zahrnující koncentrace nekovových vměstků v oceli a parametrů, které působí proti únavové hranici kovu. Byl určen stupeň nebezpečí vměstků různých typů, přičemž za měrnou jednotku se vzaly ty nejméně nebezpečné. Pro ocel 45 byly koeficienty nebezpečnosti vměstků stanoveny výpočtem – pro oxid hlinitý – 9, pro alumosilikáty – 6, pro oxid křemičitý – 4, pro sulfidy – 3, silikokalcia – 2, oxysulfidy ceru – 1. Analýza těchto hodnot dokazuje negativní vliv ostroúhlých křehkých vměstků na odolnost oceli. Snížení obsahu oxidu hlinitého a jeho derivátů má kladný vliv na únavovou odolnost oceli, přičemž snížením obsahu vměstků se nerozumí jejich úplné odstranění z oceli. Někdy stačí vytvořit na vměstcích oxidu hlinitého plastickou vrstvu (jak k tomu dochází při konečné dezoxidaci hliníkem a silikokalciem) nebo vytvořit vícekomponentní příměsi s podobnými vlastnostmi, jako má ocel (např. oxysulfidů ceru, jak k tomu dochází při dezoxidaci hliníkem a ferocerem a také při komplexní dezoxidaci hliníkem, silikokalciem a ferocerem). Je charakteristické, že dokonce i podstatně malá příznivá změna povahy vměstku přináší citelné zlepšení odolnosti oceli vůči únavě způsobené vodíkem. Tak např. konečná dezoxidace oceli ferocerem a odstranění sulfidů z okrajů zrn a tvorba jemně rozptýlených oxysulfidů ceru zvýšily odolnost oceli 10G2FR při zkouškách na vzduchu o 25 % a v prostředí hydrogenace o více než 60 %. Maximální napětí vzniká v procesu ochlazení v ocelové matrici okolo vměstků

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Mimopecní ošetření oceli, tj. zpracování kovů v pánvi, je účinným nástrojem pro řešení mnoha metalurgických úkolů, z nichž jedním je zlepšení kvality produkce kovů (kovových výrobků). Použití sloučenin kalcia však nevede ke stabilním výsledkům při zlepšování kvality oceli vzhledem ke specifickým vlastnostem kalcia, zejména vzhledem k nízké teplotě varu ve srovnání s teplotou zpracovávaného kovu. K získání takových vměstků je nutné použít komplexní mikrokrystalické modifikátory obsahující kromě kalcia také baryum a kovy vzácných zemin, zirkon, titan atd. Při použití vícesložkových slitin je možné vytvořit komplexní lehce tavitelné oxidové a oxysulfidové sloučeniny a eutektika. Úloha modifikace souvisí s: – produkcí globulárních nekovov ých vměstků, rychle odstranitelných z tekutého kovu; – změnou parametrů krystalizace (zvýšením její rychlosti, zjemněním transkrystalizační zóny apod.), což vede k podstatnému zjemnění makro- a mikrostruktury litého a deformovaného kovu; – oslabením vývoje segregace (odměšování) a zvýšením rovnoměrnosti rozdělení uhlíku, síry, fosforu a příměsí neželezných kovů v odlitku, což je zvláště důležité při výrobě velkých ingotů a odlitků; – snížením kontaminace oceli nekovovými vměstky, změnou jejich složení a vlastností; – přenosem příměsi neželezných kovů z nízkotajícího stavu do dostatečně žáruvzdorných sloučenin, oslabením jejich negativního vlivu na plasticitu litého kovu za horka a odolnost proti vzniku trhlin. Získání pozitivních výsledků ve zlepšení kvality kovu závisí jak na způsobech zavádění modifikátorů, tak na kvalitě samotných činidel.


N P P G r o u p + Ch e m c o s t a r Eu r o p e s .r.o.

Poža davk y n a m o di fiká t or y a jejich použití

V současné praxi se modifikátory vyrábějí třemi způsoby: 1.) Smícháním chemických složek. Jedná se o nejlevnější metodu, která současně napomáhá pouze k zanedbatelnému zlepšení kvality hotového výrobku kvůli vysokému obsahu škodlivých nečistot. Modifikátor připravený touto metodou se rychle rozkládá ve vzduchu a hromadí vodík. 2.) Metodou společného roztavení s nalitím do kokil. Při tomto postupu se hotová tavenina modifikátorů nalije do kokil a vyrobí se ingoty, které se drtí na frakce potřebných velikostí. Při nízké rychlosti krystalizace taveniny modifikátoru dochází k nerovnoměrnému rozdělení povrchově aktivních prvků (hořčík, kalcium, kovy vzácných zemin) v objemu ingotů a ke kolísání jejich koncentrací ve výsledném práškovém drátu. V tomto ohledu byly pozorovány nestabilní výsledky modifikace. Navíc rozdrcení ingotů a výroba frakcionovaných modifikátorů z nich jsou spojeny s významným opětovným drcením slitiny a tvorbou velkého (40 až 50 %) množství nevyhovující frakce (menší než 1 mm). Toto výrazně zvyšuje cenu modifikátoru. 3.) Metodou výroby mikrokrystalických modifikátorů. Z pece se tavenina vypouští do vodou chlazeného bubnu, čímž vznikne produkt ve formě odlité krusty. Při vysoké rychlosti ochlazování tekuté taveniny (700–1000 °C/s) se dosahuje rovnoměrného rozdělení fázových strukturních složek, jejich velikost se snižuje 10 až 100krát. Krystalizace prudkým ochlazením zvyšuje hustotu modifikátoru. Chemická heterogenita v mikrokrystalickém modifikátoru (MKM) není zjištěna. Vzhledem k tomu, že proces modifikování kovu různého sortimentu se provádí v konečné fázi výroby oceli, tj. po ošetření v pánevní peci a vakuování, je důležité, aby do oceli připravené k odlévání nebylo zaváděno nadměrné množství kyslíku, síry a příměsí neželezných kovů, což by vedlo k další kontaminaci nekovovými vměstky a zhoršení kvality oceli. Při nezávislé studii mikrokrystalických modifikátorů bylo zjištěno, že obsah kyslíku je více než 7krát nižší, síry – 2,5krát, olova – 5krát nižší než v porovnávaném modifikátoru vyrobeném pouhým smícháním chemických složek.

Materiál pro modifikaci musí mít: homogenní chemické a strukturní složení, vysokou disperzi modifikačních fází; pokud možno vysokou hustotu; mírný pyrolyzační účinek při zavádění do taveniny, nízký obsah škodlivých nečistot (kyslík, dusík, vodík, prvky neželezných kovů), dále musí podporovat stabilní asimilaci kovových prvků a jejich složek a mít neomezenou skladovatelnost. Právě tyto vlastnosti mají modifikátory vyráběné metodou prudkého ochlazení z taveniny, které vyrábí NPP Group. Technologie výroby mikrokrystalických modifikátorů je chráněna patenty a firma NPP má také zavedený systém řízení kvality pro výrobu modifikátorů. Použití mikrokrystalických modifikátorů umožňuje: – získat stabilní výsledky z hlediska chemického složení, mechanických a provozních vlastností kovu různých druhů, tj. jak kovu podrobenému deformačnímu zpracování, tak i kovu litému; – zvýšit 1,3–1,5násobně životnost – délku působení modifikátoru na ošetřovaný kov; – snížení pyrolytického účinku při zavedení do kapalné taveniny a zvýšení asimilace snadno se oxidujících prvků; – snížení kontaminace kovového materiálu nekovovými vměstky a utažení ocelových licích kanálů hlinitanem kalcia. Ve skupině komplexních modifikátorů, vyráběných NPP Group, jsou přítomny hořčík, kalcium, baryum, kovy vzácných zemin (cerová skupina – Ce a La), zirkon, vanad, titan a bor. Vytvoření komplexních mikrokrystalických modifikátorů umožňuje získat řadu

pozitivních efektů, souvisejících se zlepšením kvality oceli a zvýšením technických a ekonomických ukazatelů produkce. To je spojeno s tím, že složky tohoto výrobku jsou mezi sebou v molekulárních a interatomických vazbách, což umožňuje posílit jejich vliv na zpracovávaný kov ve srovnání s ingotovými modifikátory a modifikátory vyrobenými metodou smíchání. V l a s t n o s t i v ýc h o z í c h s l o ž e k ko m p l e x n í c h m i k r o k r y s t a l i c k ýc h m o d i f i k á t o r ů (M K M) Hlavními komponenty MKM jsou kovy alkalických zemin. Účinnost ošetření oceli kovy alkalických zemin je z velké části určována fyzikálními a fyzikálně-chemickými vlastnostmi těchto prvků (tab. I). Nízké hodnoty hustoty, bodů tání a varu této skupiny kovů vytvářejí překážku pro jejich účinné zavedení do tekuté oceli. Omezená rozpustnost kalcia a také zejména stroncia a barya v tekutém železe naznačuje, že tyto prvky se při zavedení do oceli mohou nacházet především buď v plynném (Ca, Sr), nebo kapalném (Ba) stavu. Z údajů tab. I také vyplývá, že kalcium, které je široce používáno při ošetření oceli, je ve své modifikační schopnosti významně slabší než stroncium a baryum. Vysoká hodnota tohoto parametru u barya je způsobena jeho extrémně nízkou rozpustností v tekutém železe. Čím menší je rozpustnost prvku v železe, tím nižší je jeho koncentrace potřebná k tomu, aby se projevil modifikační efekt. Je důležité poznamenat, že od kalcia k baryu se přirozeně zvyšuje teplota tvorby hlinitanů a křemičitanů. Nejstabilnější sloučeniny se mohou tvořit při dezoxidaci oceli stronciem nebo baryem spolu s hliní-

Tab. I. Fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti kovů alkalických zemin a jejich sloučenin podle literatury Parametry měření

jednotka [g/cm3]

hustota

prvky Ca

Sr

Ba

1,55

2,54

3,59

teplota tání

[°C]

839

769

729

bod varu

[°C]

1484

1384

1637

tlak nasycených par při 1873 K rozpustnost v tekutém Fe

[MPa]

0,18630

0,41640

0,05171

[%]

7,82 · 10 −2

1,78 · 10 −3

1,22∙10 −4

77,88 ∙ 102

39,7 ∙ 10 4

69,86∙105

1730

n/a

1800

relativní modifikační schopnost povrchové napětí železo-uhlíkových tavenin po zavedení prvků

[MJ/m2]

teplota tvorby hlinitanu MeO ∙ Al2O3 z oxidů

[kJ/mol]

18,0

71,1

124,1

teplota tvorby křemičitanu MeO ∙ SiO2 z oxidů

[kJ/mol]

92,4

133,8

148,8

dezoxidační schopnost tekutého železa při 1873 K

[kJ/mol]

−303,8

−260,2

−241,8

dezoxidační schopnost při společné dezoxidaci s křemíkem při 1873 K

[kJ/g-atom]

−187,6

−187,9

−180,2

dezoxidační schopnost při společné dezoxidaci s hliníkem při 1873 K

[kJ/g-atom]

−183,9

−191,6

−200,8

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

333

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Z p ů s o by v ý r o by modifikátorů


N P P G r o u p + Ch e m c o s t a r Eu r o p e s .r.o.

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

kem (tab. I). Jedinečnost dezoxidace oceli slitinami obsahujícími baryum nespočívá pouze v nejpříznivějších podmínkách tvorby sloučenin hlinitanu, ale také v jejich rychlém odstranění z roztaveného kovu. Toto je usnadněno relativně nízkým bodem tání řady oxidových fází obsahujících stroncium a baryum. Nekovové vměstky s obsahem barya, stejně jako baryum samotné, lze z kovu snadno odstranit díky vysoké povrchové aktivitě. Nekovové vměstky s baryem se nám podařilo detektovat ve vzorku kovu, který byl odebrán pár sekund po zavedení slitiny obsahující baryum do oceli. Analýzy vzorků p o o š e t ř e n í kov u Zkoumání vzorku litého kovu, odebraného z formy bezprostředně po ošetření vysoce uhlíkového kovu slitinou, obsahující kalcium a baryum, umožnilo detektovat baryum v primárních vměstcích (40 až 60 %), což potvrzuje jeho účast v procesu dezoxidace a modifikace nekovovými vměstky. Studie vlivu stroncia na morfologii vměstků byla provedena na vzorcích oceli 20GFL, ošetřené komplexním modifikátorem, obsahujícím všechny kovy alkalických zemin – hořčík, kalcium, baryum a stroncium. Před přidáním byl tekutý kov dezoxidován hliníkem. Studie nekovových vměstků byla provedena na připraveném metalografickém brusu za použití skenovacího elektronového mikroskopu Tescan Vega, vybaveného rentgenovým disperzním spektrometrem INCA X-Max-50. Použitá metoda umožňuje vizualizovat strukturu zkoumaného objektu a provést lokální analýzu strukturních prvků pomocí rentgenového spektra s lokalizací řádově 1 μm. Centrální část nekovových vměstků tvořily oxidy hliníku, obvodová část obsahovala sulfidy manganu a kalcia, u některých nekovových vměstků v zóně lokalizace sulfidů bylo zjištěno stroncium s maximálním lokálním obsahem 5,7 % až 7,4 % hmotnosti. Zdá se, že baryum a stroncium se v ​​malých množstvích mohou rozpouštět v kovu a vytvářet rychle oddělitelné vměstky. Bylo zjištěno, že vměstky obsahující baryum, se mohou vytvářet ve vysoce uhlíkové oceli (určené pro výrobu kuličkových ložisek, kolejnic, ocelového lana atd.) a v kovu s vysokým obsahem niklu. Přidání barya do modifikátorů vede ke zlepšení povrchu ingotů a válcovaného kovu a ke snížení nemetalického znečištění kovu. Je třeba poznamenat, že podstatný rozdíl v atomové hmotnosti barya a kalcia (3,5násobný), ukazuje, že při přidání barya ve stejné hmotnostní koncentraci v železe bude skutečný počet částic,

334

účastnících se reakce s příměsmi, odpovídajícím způsobem menší. Rozpustnost kovů alkalických zemin v železe se snižuje následně: Mg → Ca → Sr → Ba. Stroncium a baryum nejsou tedy zapojeny pouze do dezoxidace a úpravy oceli, ale vzhledem k jejich zvýšené reaktivitě podle literatury poskytují ochranu kalciu. V tomto ohledu je nejúčinnější stroncium, jak se zdá, protože má v plynném stavu (tab. I) velkou kontaktní plochu s tekutým kovem. Zvýšená absorpce kalcia při ošetření kovu modifikátory, obsahujícími stroncium, naznačuje, že spolu s dezoxidací hraje kalcium roli mikrolegujícího prvku. Zvýšení hodnoty nárazové pevnosti vzorků s ostrým zářezem při zkušební teplotě −60 °C u kovu ošetřeného komplexem Mg-Ca-Ba-Sr ve srovnání s kovem, ošetřeným komplexem Mg-Ca-Ba (tj. bez stroncia), činilo 51,3 %. Asimilace kalcia se zvýšila z 15,9 % na 29,1 % (tj. o 85,4 %). Zvýšení nárazové pevnosti při analýze vzorků s ostrým zářezem (KCV−60, tab. II) lze přičíst několika faktorům: – vysoké povrchové aktivitě barya a stroncia v kovové tavenině. Tyto kovy se uvolňují na povrchu tvořících se nekovových vměstků a přispívají k jejich rychlému odstranění z tekutého kovu; – zárodečná funkce tvořících se sloučenin, obsahující kovy alkalických zemin. Například vznikající žáruvzdorné sírové sloučeniny kalcia, stroncia a barya mohou hrát roli základu zárodků, snižujících tvorbu pevné fáze a zahajujících krystalizaci oceli a také vedoucích k přerozdělování příměsí v dendritické struktuře ve směru zvýšení jejich počtu na osách; – hluboké dezoxidaci oceli následkem podmínek příznivých pro tvorbu a odstranění oxidových sloučenin obsahujících baryum a stroncium z kovové taveniny. Povrchově aktivní rozpuštěné kovy vzácných zemin ve ztuhlém ingotu nebo odlitku přispívají k očištění hranic zrn od nitridů a příměsí neželezných kovů.

Tab. II. Výsledky srovnávacích testů modifikátorů v Altaizavodu Typ absorpce modifikátoru vápníku [%]

nárazová pevnost KCV−60 [kJ/m2]

FeCa

5,0

91–250* 177

Ca-Ba-Si

15,7

156–256 189

Ca-Ba-Sr-Si

29,1

173–500 286

Pozn.: * v čitateli jsou minimální a maximální ukazatele, ve jmenovateli průměrné hodnoty.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Při snížení povrchového napětí na hranici vzniklých krystalů a tekutého kovu kovy vzácných zemin zvyšují disperzi dendritické struktury ocelových ingotů a odlitků. Výsledkem působení kovů vzácných zemin je: – kovy vzácných zemin přispívají k očištění povrchu zrn od nekovových vměstků a mají rozmělňovací efekt jak na makro-, tak i na mikro- struktury kovových výrobků pro zvýšení odolnosti proti trhlinám u odlitků a válcovaných výrobků; – zvýšení korozivzdornosti kovu. Technologie ošetření kovu komplexními mikrokrystalickými modifikátory Insteel-1.5, Insteel-3.2, obsahujícími kalcium, baryum, kovy vzácných zemin (cer, lanthan), se aplikuje v mnoha závodech. Při modifikaci oceli komplexními mikrokrystalickými modifikátory se dosahuje: – zvýšení odolnosti proti trhlinám u ingotů o hmotnosti 10–25 t během jejich deformace v důsledku změn ve složení nekovových vměstků a tvorby oxysulfidů lanthanu a ceru. Díky tomu se podařilo snížit dobu trvání tepelného zpracování válcovaného kovu o 30 % (OMZ-Specstal); – redukce vad a trhlin ve výrobním závodě MZ Kamastal; – snížení znečištění kovů nekovovými vměstky a počtu vad korozivzdorné a vysoce odolné oceli ultrazvukovou kontrolou (ingoty od 5,15 do 66 t) a zlepšení mechanických vlastností kovu (v Elektrostaltyazhmash a MK ORMETO YUMZ); – zvýšení odolnosti proti korozi u oceli pro trubky. Z á vě r Ukázalo se, že rafinace a modifikace oceli pro použití v dopravním průmyslu komplexními slitinami Fe-Si-Ba-Ca a Fe-Si-Ca-Ba-Sr zvyšuje odolnost proti úderu (rázovou pevnost) litého kovu (boční rámy a nosníky vagonů) o 49,7 %, resp. 63,8 %. Zlepšení mechanických vlastností oceli může být spojeno se snížením počtu nekovových vměstků v oceli v důsledku příznivých podmínek odstranění oxidních sloučenin obsahujících baryum nebo stroncium z kovové taveniny. Použití komplexních mikrokrystalických modifikátorů při mimopecním ošetření vysokopevnostní oceli kalciem, kovy vzácných zemin a bariem umožňuje snížení znečištění oceli nekovovými vměstky, zabraňuje tvorbě hrubých vad na povrchu ingotů, přináší vysokou kvalitu povrchu bram a listů a také zlepšuje mechanické a korozní vlastnosti válcovaného kovu.


Er w i n D ö t s c h

váš partner ve vzdělávání

Víme o oboru téměř vše! Nabízíme profesní vzdělávání pracovníků v oboru slévárenství:

. TAVIČ . SLÉVÁRENSKÝ MISTR . SLÉVÁRENSKÝ DĚLNÍK . SLÉVÁRENSKÝ TECHNOLOG . OBCHODNÍ SPECIALISTA VE SLÉVÁRENSTVÍ

Naše vzdělávání je přizpůsobeno potřebám slévárenského oboru v kontextu s potřebami zemí EU Profesionální garance je zabezpečena synergickým propojením oborových znalostí škol a profesních organizací:

. VUT BRNO . TU LIBEREC . ČVUT PRAHA . SPŠS OLOMOUC . SPŠ a VOŠT BRNO . VŠB-TU OSTRAVA . SŠ TŘINEC-KANADA . SŠT ŽĎÁR NAD SÁZAVOU . ČESKÁ SLÉVÁRENSKÁ SPOLEČNOST Bližší informace: Svaz sléváren České republiky Technická 2, 616 00 Brno tel.: +420 541 142 681 svaz@ @svazslevaren.cz

www.svazslevaren.cz

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

335


Josef Hlavinka

Zprávy Svazu sléváren České republiky

Informace o činnosti svazu

E ko a u d i t

News from the Association of Foundries of the Czech Republic

Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel SSČR

Z a ká z ková n á p l ň s l évá r e n a růst cen vstupních nákladů

A s s o ciat i o n of F o un d r i e s of t h e Cze ch R e p u b li c

Z P R ÁV Y SS ČR

Te chni cká 28 9 6 / 2 616 0 0 B r n o te l.: + 420 5 41 142 6 81 svaz@svazslevaren.cz w w w.s va z sl e va re n.c z

Váš par tner pro čerpání z fondů EU

Svaz sléváren České republik y je členem Svazu průmyslu a doprav y ČR Freyova 9 4 8 /11 19 0 0 0 Praha 9 – V y so č any tel.: + 420 225 279 111 spcr @ spcr.c z w w w.spcr.c z

už loňského maturitního ročníku nastoupili čtyři ke studiu na VUT v Brně. Přejeme jim mnoho úspěchů.

Situace v zakázkové náplni našich sléváren se změnila k lepšímu. Slévárny hlásí dostatek zakázek, limitujícím faktorem je nedostatek kvalifikovaného personálu. Dalším projevem tohoto stavu je nárůst cen vstupních surovin. Dodavatelé v době nedostatku zakázek ve snaze udržet obraty šli na nákladové cenové „dno“, při nárůstu spotřeby se opět snaží dostat na dříve zavedené ceny, to v lepším případě. V horším je to pak výpadek výrobců, jako v případě furanů a zdražení v řádech stovek procent. Obdobně bychom mohli pokračovat, co se týče grafitových elektrod či legujících prvků pro oceláře. Je pochopitelné, že není možné udržet kladný hospodářský výsledek s růstem vstupních nákladů, a proto doporučujeme dojednat se zákazníky cenovou přirážku. Pro tyto případy jsme za pomoci našich členů připravili kalkulační vzorec stanovení cenové přirážky. K základní ceně odlitku se tedy připočítá přirážka (furanová, legujících prvků, …) vztažená na kg hrubého odlitku. Tato přirážka se dojednává vždy na určité období. Kalkulační vzorec není složitý a slévárny jej pozvolna využívají v praxi u svých obchodních partnerů. Budete-li mít zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás.

Důležitým úkolem pro náš obor v nadcházejícím období 2017/2018 je další etapa aktualizace materiálu „Návrhy opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí“ (ekoaudit). V současné době probíhá screening podnětů a návrhů podnikatelské sféry, který jako i v minulém období zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Obdržené návrhy a podněty budou podrobně projednány a následně budou předány na MŽP k dalšímu zpracování v termínu do konce roku 2017. Požádali jsme vás o vyjádření a návrhy úprav k těmto zákonům: – zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech; – zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší; – zákon č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech; – zákon č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů; – zákon č. 254/2001 Sb. o vodách; – zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu; – zákon č. 477/2001 Sb. o obalech; – zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění; – zákon č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí; – zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny; – zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí; – zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií;

Po k ra č ová n í v ý u k y Pr ů my s l 4 .0 n a g y m n á z i u v Př e r ově

Svaz sléváren České republik y je př idruženým členem CA EF Commit tee of A ssociations of European Foundries ( A sociace evropsk ých slévárensk ých s vazů) Hans aallee 203 D - 4 05 49 Düsseldor f tel.: + 49 211 6 87 12 17 marion.harris@caef.eu w w w.caef.eu

336

Mladí jsou budoucností našeho oboru. Jak vás průběžně informujeme, započali jsme ve školním roce 2016/2017 ve spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody v Přerově výuku odborného semináře Průmysl 4.0. Podrobně vás informoval ve Slévárenství 7–8/2017 na s. 269 ředitel GJŠ Přerov Mgr. Jan Raška. V letošním školním roce bude tento seminář opět pokračovat. Z 16 absolventů nyní

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Mgr. jan Raška (vpravo) při zahá- jení výuky Průmysl 4.0 na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově


J o s e f H l a v i n k a l A nto n í n M o r e s

– zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě; – zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích. Za připomínky a návrhy všem respondentům děkujeme. Věříme, že se nám podaří ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu prosadit tyto úpravy i na ministerstvu životního prostředí.

Zprávy České slévárenské společnosti, z. s.

75. zasedání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem

News from the Czech Foundrymen Society

doc. Ing. Antonín Mores, CSc. předs eda O K pro L KG

O d b o r n á š ko l e n í p r o s l évá r ny

Př i p ravova n á ú č a s t na mezinárodních ve l e t r z í c h Veletrhy s oficiální účastí České republiky za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jsou v plném proudu. Po jarní účasti v Lipsku nás opět čeká ELMIA od 14. do 17. listopadu ve švédském Jönköpingu. Věříme, že i letos navážeme na úspěch předchozích let a budeme zde důstojně reprezentovat české slévárenství. V lednu příštího roku to bude veletrh tlakového lití EUROGUSS v německém Norimberku. Tento veletrh svým zaměřením patří ke špičce svého druhu v Evropě. Naše slévárny mezi ně určitě také patří, a proto nechceme nic podcenit a přípravy jsou v plném proudu. Realizátorem výstavby stánku je společnost Veletrhy Brno, a. s.

Cze ch F o un d r y m e n S o ci e t y s e k re t a r iát p.s . 13 4 , D i va d e lní 6 657 3 4 B r n o te l., z á zna mní k , fa x : + 420 5 42 214 4 81 m o b il: + 420 6 03 3 42 176 sl e va re ns ka @ vo lny.c z w w w.sl e va re ns ka.c z

Česká slévárenská spole čnos t, z. s., je členem Českého s vazu vě deckotechnick ých spole čnos tí, z. s. N ovotného lávka 5 110 0 0 Praha 1 tel.: + 420 221 0 82 295 c s v t s@c s v t s.c z w w w.c s v t s.c z

ČSS je členskou organizací W F O World Foundr ymen Organization c /o T he National M etalforming Centre 47 Birmingham Road, Wes t Bromwich B70 6PY, A nglie tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 79 fa x: 0 0 4 4 121 6 01 69 81 secretar y @ thew fo.com

Dne 31. 5. 2017 se v Praze na ČVUT, FS, ÚST, konalo 75. zasedání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem (LKG). Zasedání bylo již tradičně společné se 49. setkáním slevačů České slévárenské společnosti středních Čech a bylo spojeno s prezentací firmy ELKEM AS. Účastníky, zástupce firmy ELKEM AS a přednášející, přivítal doc. Mores, předseda Odborné komise pro LKG. Vedoucí Ústavu strojírenské technologie doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE, sdělil účastníkům, že ÚST úspěšně spolupracuje se strojírenskými závody v oblasti svařování, povrchových úprav a rovněž v oblasti slévárenství. Ing. Aleš Herman, Ph.D., vedoucí oddělení slévání, informoval přítomné, že letos 5 absolventů oboru strojírenské technologie mělo studijní zaměření na slévárenství, dalších 10 studentů se v příštím roce na toto zaměření připravuje. Je potěšitelné, že téměř všichni studenti již pracují při studiu a i po skončení studia zůstávají v oblasti slévárenské výroby. Na ÚST studuje celkem 80–100 studentů. ČVUT je rovněž úspěšná se zapojením do různých vyhlašovaných projektů v oblasti spolupráce se strojírenskými závody. Pr e z e n t a c e f i r my E LK E M A S Společnost ELKEM AS představil Ing. P. Paul, vedoucí obchodního zastoupení firmy pro Českou a Slovenskou republiku. Pro oblast slévárenství jsou důležité hlavně divize Foundry Products a divize Carbon. Divize Foundry Products se zabývá hlavně výrobou FeSi. Z celkové výroby 200 000 t FeSi je pro slévárenství určeno 20 %. Pro slévárenství tato divize vyrábí hlavně modifikátory a různá očkovadla na bázi FeSi. Divize Carbon vyrábí hlavně elektrody pro obloukové pece a nauhličovala. K. Waldener, technický specialista firmy ELKEM AS, přednesl zajímavý příspěvek o dávkovacích systémech pro výrobu LKG v pánvích Tundish. Zabýval se rovněž teoretickými předpoklady pro využití předslitin pro výrobu LKG typu FeSiMg.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

337

Z P R ÁV Y SS ČR l Z P R ÁV Y ČSS

O nedostatku kvalifikovaných pracovníků jsme se zmínili již v úvodu. Průběžně proto připravujeme odborná školení pro naše slévárny přímo na jejich pracovištích. Zájem je, vzhledem k zaměstnávání neodborných pracovníků, o proškolení zejména dělnických profesí a dále o prohloubení znalostí kvalifikovaných zaměstnanců v oblastech kvality, pískového hospodářství či metalurgie. K financování využíváme nejen vlastní zdroje, ale i projekty z úřadu práce POVEZ nebo jim podobné.


A nto n í n M o r e s l M i l a n L u ň á k

R. Martináka navazoval na jeho příspěvek z 53. slévárenských dnů. Podstatou bylo teoretické zdůvodnění odeznívání očkovacího účinku, které bylo definováno jako v čase probíhající proces hrubnutí heterogenních vměstků doprovázený zmenšováním jejich počtu a povrchu. Zmenšení povrchu heterogenních vměstků snižuje počet atomů C k tomuto povrchu přilehlých, což vede k odpovídajícímu zmenšení objemové nukleační rychlosti grafitu.

Z P R ÁV Y ČSS

Účastníci 75. zasedání OK LKG na ČVUT v Praze

Spotřebu předslitin lze snížit z obvyklých 1,8 % na tekutý kov na 1,5 % a někdy až na 1,1 %. Velmi zajímavý byl referát o různých možnostech pro překrytí předslitiny v pánvi, a sice ocelovými odstřižky, litinovou deskou, resp. litinovými třískami. Poukázal na výhody i nevýhody těchto možností. Pan O. Knustad, technický specialista ELKEM AS, se zabýval optimálním obsahem síry v základním kovu. Nejnižší přípustný obsah síry je 0,005 %, lépe 0,008 %. Při příliš nízkém obsahu síry dochází k potížím s tvorbou zárodků v LKG. Referent dále sdělil, že LKG se začala průmyslově vyrábět v roce 1948, v roce 1965 se začala odlévat litina s červíkovitým grafitem (vermikulární litina) a v roce 1972 začala průmyslová výroba ausferitické litiny s kuličkovým grafitem ADI. V roce 1998 začala ve Švédsku výroba odlitků z feritické LKG se zpevněným tuhým roztokem pomocí Si. Sdělil i metalurgické zkušenosti s výrobou tohoto materiálu, např. že požadovaný obsah Si je nutné dosáhnout již v tavicí peci a neuvažovat při výpočtu obsah Si, který přináší modifikátor a očkovadlo.

338

Zástupci firmy ELKEM AS při prezentaci

Různé Příspěvek doc. B. Skrbka a Bc. J. Slezáka byl věnován vysoce tepelně namáhaným odlitkům, kde dochází k degradaci litiny s kuličkovým grafitem typu EN-GJS-SiMo. Mezi nejvíce namáhané díly patří odlitky výfukového potrubí, hlavně střední díl. Běžné litiny s lupínkovým grafitem (LLG) lze používat pro maximální teploty 450–550 °C, legováním některými prvky se zvýší tepelná odolnost LLG i LKG, ale nad teplotami 650 °C dochází k plošné oxidaci. Byla prověřována LKG legovaná Si a Mo podle ČSN EN 16124, speciálně se jedná o materiál EN-GJS-SiMo40-6. Zkoušky však prokázaly, že při vysokých teplotách rovněž dochází ke znehodnocení struktury, tvorbě oxidů, vzniku prasklinek a ve středu stěn odlitků k výraznému snížení tvrdosti ve srovnání s výchozí tvrdostí cca 250 HV. Na povrchu stěn odlitků se pak vytvoří několik vrstev ovlivněného materiálu, přímo na povrchu se zcela ztratil uhlík. Koroze pak probíhá přes vnější oxidické pásmo po „dutinkách“ po vypáleném grafitu a dochází i k natavování tohoto bezuhlíkového pásma. Pro extrémní teploty u moderních výkonných motorů 850–900 °C nelze používat LKG typu SiMo, pak je nutno použít pro výfuková potrubí materiály z austenitických litin dle ČSN EN 13835. Příspěvek autorů doc. Skrbka a Bc. Slezáka byl velmi dobře připraven a po jeho přednesení následovala podrobná diskuze. Ing. R. Martinák ve svém příspěvku prezentoval odvození rovnice pro stanovení pravděpodobnosti koagulace heterogenních vměstků (zárodků pro vylučování grafitu), která byla shledána jako přímo úměrná odmocnině teploty (viz s. 286–289, pozn. red.). Referát Ing.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Zasedání bylo přítomno 39 odborníků ze sléváren, vysokých škol a dodavatelských závodů. Jednání se navíc zúčastnili i někteří doktorandi, kteří řeší právě úkoly související s tematikou jednání komise. Mrzí nás neúčast odborníků ze Slovenska, což se stalo poprvé od našich pravidelných zasedání, která začala již v roce 1978. Naše poděkování patří pracovníkům Ústavu strojírenské technologie, kteří naše jednání pečlivě připravili a jako obvykle byli i aktivními účastníky.

Jubilejní, 30. setkání N-týmu proběhlo ve slévárně BENEŠ a LÁT, a. s. Ing. Milan Luňák B E N E Š a L ÁT, a . s ., P o ř í č a n y

Od úplných začátků a vyprofilování pracovní skupiny zvané N-tým uběhlo již několik let a během této doby se podařilo uskutečnit již 30 setkání, přičemž právě to poslední, třicáté, se konalo 25. 8. 2017 ve společnosti BENEŠ a LÁT, a. s., v závodě v Poříčanech. Pro připomenutí, první schůzka této pracovní skupiny, která tehdy ještě nenesla název N-tým, proběhla v červnu 2013. Pracovní schůzky se konají na různých místech České republiky a ve většině případů se jedná o prostory poskytované členy týmu. N-tým je podskupinou Odborné komise 07 při České slévárenské společnosti a dlouhodobě se zabývá


Milan Luňák

Účastníci 30. setkání pracovní skupiny N-tým

inzerat.indd 1

05.02.08 12:12:58

vadami hliníkových odlitků napříč všemi www.svazslevaren.cz výrobními technologiemi. Jeho primársvazslevaren.cz svaz@ ním posláním je tvořit elektronický katel.: +420 142hliníkových 681 talog541vad odlitků se zapojeTechnická 2, 616 00 Brno ním nejmodernějších možností analýzy Svaz sléváren České republiky

. SLÉVÁRENSKÝ DĚLNÍK . SLÉVÁRENSKÝ MISTR . TAVIČ

Nabízíme profesní vzdělávání pracovníků v oboru slévárenství:

Víme o oboru téměř vše! Katalog sléváren a modeláren v České republice váš partner ve vzdělávání v českém, anglickém a německém jazyce Přehled výrobců odlitků ze slitin železných i neželezných kovů, tj. z litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem, temperované litiny, ocelí, slitin hliníku, mědi, zinku a ostatních nekovových materiálů; výrobci modelů a forem, dodavatelé slévárenského zařízení a materiálu. Informace o výrobním programu sléváren, o kapacitách, druzích vyráběných slitin, technologiích výroby, strojním zařízení, kontrolních metodách, orientaci na výrobní odvětví atd. Cena: • katalog na CD: 400 Kč (včetně DPH) + poštovné • katalog na USB: 500 Kč (včetně DPH) + poštovné Bližší informace a objednávky: Dagmar Veselá, tel.: +420 541 142 681, svaz@svazslevaren.cz

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

339

Z P R ÁV Y ČSS

především příčiny vzniku. Mezi takové patří 3D scan, termokamera, slévárenské simulace v softwarech MAGMA a ProCAST aj. SPOLEČNOST . ČESKÁ Při SLÉVÁRENSKÁ 30. setkání samozřejmě nechyběli ŽĎÁR NAD SÁZAVOU . SŠTpravidelní účastníci z řad sléváren a vy Názorná ukázka vad hliníkových TŘINEC-KANADA . SŠsokých škol. Jednalo se o členy ze spoodlitků OSTRAVA . VŠB-TU BENEŠ a LÁT, a. s., Slévárna a VOŠT BRNO . SPŠlečností a Modelárna Nové Ransko, s. r. o., KovoOLOMOUC . SPŠS lis Hedvikov, a. s., ALMET, a. s., FSI VUT . ČVUT PRAHA vedeny změny v třídníku vad (celkové Brno a FS TU Liberec. Nelze však opoTU LIBEREC . členění vad na třídy, skupiny a druhy). ani přítomné zástupce z dalších BRNO . VUTmenout Rovněž byly zkontrolovány a odsouhlaspolečností, jako ŠEBESTA–služby slévároborových znalostí škol a profesních organizací: seny drobné korektury na jednotlivých nám, s. r. o., a FOUNDSERVIS, s. r. o. Profesionální garance je zabezpečena synergickým propojením formulářích (sběrné informační karty pro Setkání zahájil Ing. Milan Luňák úvodním slovem o organizaci tohoto v kontextu s potřebami zemí EU setkání konkrétní druhy vad). Vždy je velmi zajímavá a rekapitulací závěrů z předešlého setkáNaše vzdělávání je přizpůsobeno potřebám slévárenského oborudiskuze nad názvoslovím pro jednotlivé druhy vad a ani ní N-týmu. První část jednání byla věnoSPECIALISTAplnění VE SLÉVÁRENSTVÍ . OBCHODNÍ tentokrát tomu nebylo jinak. vána kontrole zadaných úkolů TECHNOLOG . SLÉVÁRENSKÝ V průběhu konstruktivních debat nad z předešlého setkání, přičemž byly proBližší informace:

tvorbou podkladů pro katalog vad vstoupil do diskuze s mnoha relevantními připomínkami a názory i generální ředitel společnosti BENEŠ a LÁT, a. s., Dr. Ing. Marko Grzinčič. Druhá část jednání spočívala především v pohledu do budoucna – jak a kdy tento projekt ukončit? Všichni členové se každopádně shodli na tom, že podkladů se podařilo nashromáždit úctyhodné množství. Bylo rozhodnuto, že následná dvě setkání budou věnována dokončení sběru materiálů a poté bude započata poslední etapa projektu, tj. převedení všech nashromážděných materiálů, po finální jazykové korektuře, do elektronického katalogu vad. Dále přijde na řadu samotná propagace a distribuce katalogu. Již nyní se celý N-tým těší na další plodné diskuze a společnou práci při 31. setkání, které je plánováno na začátek října 2017 ve slévárně Kovolis Hedvikov, a. s., kde s organizací vypomůže technický ředitel společnosti Ing. Vlastimil Bryksí.


Program 54. slévárenských dnů® Programme of the 54rd Foundry Days

Úterý 7. 11. 2017 8.00–9.00

Prezence účastníků

Plenární sekce (9.00–12.00) 9.00–9.30 9.30–10.00

Slavnostní zahájení 54. SD SOBÍŠEK, P.: Aktuální vývoj české ekonomiky (UniCredit Bank, a. s.)

10.00–10.30

HLAVINKA, J.: Současný stav a vývoj slévárenské výroby v ČR (Svaz sléváren ČR)

10.30–10.45

Přestávka

10.45–11.15

KARAS, Z.: Současnost a vývoj zpracování a recyklace odpadů ve slévárenství (DESTRO)

11.15–11.45

VODÁREK, V.: Trendy ve výrobě, zpracováních a vlastnostech kovů a slitin (VŠB – TU OSTRAVA)

11.45–11.50

IVANOV, S., PACAL, L.: 20 let společnosti Hüttenes-Albertus CZ, s.r.o. (Hüttenes-Albertus CZ, s.r.o.)

11.50–12.00

Diskuze k přednáškám v plenární sekci

12.00–13.00

Oběd

Odborné přednášky (13.00–17.00) Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty

A

Sekci řídí: Ing. Martin Balcar, Ph.D.

B

Sekce metalurgie litin Sekci řídí: doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D., doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

13.00–13.25

DULAVA, M., ZÁDĚRA, A.: Problematika výroby slitiny Alloy 59 (S+C ALFANAMETAL s.r.o.)

13.00–13.25

MORES, A., HORNÍK, J., ODEHNAL, J., SKRBEK, B.: Povrchové indukční kalení feritické litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem Si (ČVUT PRAHA)

13.25–13.50

FERJO, J., ČAMEK, L.: Některé možnosti vedení redukční výrobní fáze v EOP ve Vítkovické slévárny s.r.o. (Vítkovické slévárny)

13.25–13.50

MACHOVČÁK, P., KLEPEK, P., STAFFIN, R.: Optimalizace technologie výroby velkých strojních odlitků (ArcelorMittal Ostrava)

13.50–14.15

FILA, P., BALCAR, M.: Vliv technologie sekundární metalurgie ve ŽĎAS, a.s., na koncentraci kyslíku v oceli (ŽĎAS, a.s.)

13.50–14.15

MARTINÁK, R.: Vliv teploty kovu na kinetiku odeznívání očkovacího účinku v grafitizujících litinách (Z-MODEL)

14.15–14.40

HUNA, B., ROJÍČEK, V., PĚLUCHA, B.: Modifikační zpracování tvárné litiny injektáží směsi FeSiMgRE plněným profilem (ALMAMET GmbH)

14.15–14.40

VÍŠEK, J.: Výroba FeS a možnosti použití ve slévárenství a ocelárenství (PROMET CZECH Ostrava)

14.40–15.00

Přestávka

14.40–15.00

Přestávka

15.00–15.25

MARALÍK, P., ADÁMEK, J., KERŠNER, Š.: Keramické vtokové soustavy pro slévárenskou technologii (SEEIF Ceramic, a.s.)

15.00–15.25

HAMPL, J., MACHOVČÁK, P., KLEPEK, P., BAŘINA, P.: Odfosfoření a odsíření surového železa pro odlitky (VŠB – TU OSTRAVA)

15.25–15.50

KAVIČKA, F.: Analogie simulace průběhu tuhnutí ocelových odlitků a odlitků ze speciální keramiky EUCOR (VUT v BRNĚ )

15.25–15.50

ODEHNAL, J., DUFFEK, J.: Materiálové vlastnosti 70tunového odlitku z LKG se zvýšeným obsahem křemíku EN-GJS-450-18 (PILSEN STEEL)

15.50–16.15

TKADLEČKOVÁ, M., MICHÁLEK, K., GRYC, K., SOCHA, L.: Optimalizace výroby ocelových ingotů (VŠB – TU OSTRAVA)

15.50–16.15

SKRBEK, B.: Důsledky provozního přetěžování odlitků výfukového potrubí z materiálu GJS SiMo 35-6 (TU LIBEREC)

16.15–16.40

ČERNÝ, J.: Vliv dezoxidace s využitím CaSiBa na mikrostrukturu nízkolegované oceli (COMTES FHT a.s.)

16.15–16.40

ŠPAČEK, M., SKŘÍŠOVSKÁ, P.: Využití autonomní optimalizace ke snížení lokální porezity v odlitku z LKG (MAGMA Giessereitechnologie GmbH)

16.40–17.00

PERNICA, V., ŠENBERGER, J.: Tavení vysokolegovaných Cr a CrNi ocelí na vakuových indukčních pecích (VUT v BRNĚ )

16.40–17.00

BÍLEK, D., SKRBEK, B.: Vývoj mechanických vlastností tenkých stěn bloků válců z litiny s lupínkovým grafitem (TU LIBEREC)

18.00–19.00

Večeře

20.00–23.00

Setkání slevačů

340

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10


Středa 8. 11. 2017 Odborné přednášky (8.00–12.00)

C

Sekce ekonomická

Sekce formovací materiály

D

Sekci řídí: doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

Sekci řídí: Ing. Jiří Pazderka, Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.

8.00–8.25

CILEČEK, J.: QUO VADIS, české slévárenství (ALUCAST)

8.00–8.25

VAŇKOVÁ, A.: Granulometrie ostřiv (VIADRUS, a.s.)

8.25–8.50

KOCIAN, J.: Využití metody ABC při řízení nákladů ve slévárně UXA (Slévárna UXA)

8.25–8.50

OBRTLÍK, J.: Karty sléváren (JMA HODONÍN)

8.50–9.15

PYTLOUN, M.: Ekonomika odpadů (DESTROPROMAT s.r.o.)

8.50–9.15

PAZDERKA, J., KŘENKOVÁ, P.: Vliv oleje na bentonitové směsi (KERAMOST, a.s.)

9.15–9.40

ŠPIČKA, I., TYKVA, T.: Je průmysl 4.0 marketingový tah? (VŠB – TU OSTRAVA)

9.15–9.40

HESOUN, P.: Je možné, aby nám automat řídil kvalitu formovací směsi (KASI spol. s r.o.)

9.40–10.00

Přestávka

9.40–10.00

Přestávka

10.00–10.25

FOLTA, J.: Úspěch slévárny tlakového lití v konkurenčních podmínkách 21. století (ŠKODA)

10.00–10.25

OBRTLÍK, J.: Aplikace ekologických pojiv v podmínkách JMA Hodonín (JMA HODONÍN)

10.25–10.50

ŠPIČKA, I., TYKVA, T.: Datamining v hutním průmyslu (VŠB – TU OSTRAVA)

10.25–10.50

NEUDERT, A., PŘEROVSKÁ, M.: Degradace jader (ve vztahu k oživování)

10.50–11.15

MÍČA, R.: Řešení ekonomické problematiky sléváren cestou PROJEKTŮ (ŽĎAS, a.s.)

10.50–11.15

VYKOUKAL, M., FLORIÁN, J., BAJER, T.: Optimalizace výroby jader a forem aplikací nekřemenných ostřiv (SAND TEAM, spol. s r.o.)

11.15–11.40

KAFKA, V.: Některé aspekty výroby odlitků (RACIO & RACIO)

10.15–11.40

KNOBLOCH, P.: Aplikace 3D tiskáren pro výrobu forem (3D Tiskárna Turnov)

11.40–12.00

MORÁVEK, M.: CNC obráběcí stroje pro obrábění odlitků (MISAN s.r.o.)

11.40–12.00

ŠMARDA, Z., VONDRÁČEK, R., LENZEN, F.: Nová technologická platforma EcocureTM Blue (ASK Chemicals Czech s.r.o.)

12.00–13.00

Oběd

12.00–13.00

Oběd

Odborné přednášky (13.00–17.00)

E

Sekce technologická

Sekce neželezných kovů a slitin a ekologie

F

Sekci řídí: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.

Sekci řídí: doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., Ing. Ivo Lána, Ph.D.

13.00–13.25

ČECH, J.: Využití 3D tisku forem a jader ve slévárenské technologii (ŽDAS, a.s.)

13.00–13.25

BRŮNA, M., BOLIBRUCHOVÁ, D., PASTIRČÁK, R.: Analýza reoxidačných procesov vo vtokovej sústave pri odlievaní Al zliatin (ŽILINSKÁ UNIVERZITA)

13.25–13.50

FOURBERG, CH., PACAL, L., HOŠÁK, D.: Technologie 3D tisku ve slévárenství (Hüttenes-Albertus CZ, s.r.o.)

13.25–13.50

BLAHA, V.: Novinky legislativy v oblasti ekologie týkající se slévárenských provozů (EMPLA)

13.50–14.15

HERKA, P., SCHMIDT, M.: NEM tryskací materiál – alternativa ke granulátu (KRAMPEHAREX CZ s.r.o.)

13.50–14.15

PTÁČEK, J., LÁNA, I.: Využití elektrovodivosti materiálů k hodnocení vlastností slitin typu Al-Si (SLÉVÁRNA A MODELÁRNA NOVÉ RANSKO)

14.15–14.40

HRABINA, D.: Vyšší povrchová kvalita odlitků díky nové generaci pěnových filtrů (VESUVIUS MORAVIA s.r.o.)

14.15–14.40

NGUYENOVÁ, I.: Použití jader vyrobených metodou Croning v technologii nízkotlakého lití (BREMBO Czech s.r.o.)

14.40–15.00

Přestávka

14.40–15.00

Přestávka

15.00–15.25

DRÁPELA, M.: Využití automatizovaného měření a opracování odlitků (MCAE SYSTEMS, s.r.o. )

15.00–15.25

RAŠOVEC, V., LUŇÁK, M.: Vliv tepelné vodivosti postřiku kovové formy na kvalitu odlitku ze slitiny Al-Si (BENEŠ A LÁT)

15.25–15.50

ČERVENÝ, D.: TIESSE PRAHA, s.r.o., – Vyspělé technologie pro slévárenství (TIESSE PRAHA, s.r.o. )

15.25–15.50

KROUPOVÁ, I.: Optimalizace slévárenských postupů výroby kovových pěn (VŠB – TU OSTRAVA)

15.50–16.15

TOMEK, L.: Vlastnosti pěnokeramických filtrů a jejich využití v numerických simulacích (LANIK s.r.o.)

15.50–16.15

BRYKSÍ, V.: Zjemnění struktury odlitků litých technologií rheocasting (KOVOLIS HEDVIKOV a.s.)

16.15–16.40

HNILICA, S., HNILICA, R.: Optimalizace apretace ve slévárně JMA (JMA s.r.o.)

16.15–16.40

HERMAN, A.: Problematika odplyňování slitin Al-Si v hutním provozu (ČVUT PRAHA)

16.40–17.00

KOVÁČ, M.: Simulace na „1000 způsobů“ (MECAS ESI)

16.40–17.00

Ukončení bloku přednášek, závěrečná diskuze

17.00–17.15

Slavnostní ukončení 54. SD

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

341


Kalendář akcí Schedule of events

2017 7.–8. 11. 2017

54. slévárenské dny®

Brno, ČR

www.slevarenskedny.cz slevarenska@volny.cz

7.–8. 11. 2017

Lehké konstrukce v odlitku

Hannover, Německo

www.hanser-tagungen.de

7.–11. 11. 2017

14th Asian Foundry Congress

Incheon, Jižní Korea

www.afc14.org

8.–9. 11. 2017

Softwarová řešení pro slévárny

Krefeld, Německo

www.vdg-akademie.de

8.–10. 11. 2017

LightMAT 2017: Conference & Exhibition on Light Materials Aluminium, Magnesium, Titanium

Brémy, Německo

http://lightmat2017.dgm.de/home/

8. 11. 2017

WFO International Forum on Moulding Materials and Casting Technologies (MMC)

Incheon, Jižní Korea

zcy@foundryworld.com wangyunxia@foundrynations.com www.thewfo.com

14.–17. 11. 2017

ELMIA SUBCONTRACTOR

Jönköping, Švédsko

www.elmia.se/en/subcontractor

14.–17. 11. 2017

FORMNEXT

Frankfurt nad Mohanem, Německo

www.formnext.com

FOUNDRY & DIE CASTING Conference

Puné, Indie

http://metalspain.com/india-foundry.html

K A L EN DÁ Ř A KCÍ

15. 11. 2017 27.–28. 11. 2017

Aluminium in Automotive Engineer- Düsseldorf, Německo ing – Challenges and Solutions

17.–19. 12. 2017

METAL MIDDLE EAST

Dubaj, Spojené arabské emiráty

www.metalmiddleeast.com

16.–18. 1. 2018

EUROGUSS Dny tlakového lití

Norimberk, Německo

www.euroguss.de

13.–15. 2. 2018

ROBOTICS 2018

Lublaň, Slovinsko

www.icmi.si

4.–6. 3. 2018

3D printing ASIA

Guangzhou, Čína

www.3dprintingasiaexpo.com

7.–8. 3. 2018

2. fórum o formovacích látkách a 44. slévárenské kolokvium 2018

Cáchy, Německo

www.gi.rwth-aachen.de

15th Shanghai Int’l Modern Industry & Intelligent Equipment Exhibition

Šanghaj, Čína

www.asia-sia.com/en chinatopexpo@gmail.com

27.–30. 3. 2018

*** MIDEST 2018

Paříž, Francie

www.midest.com

3.–6. 4. 2018

LitMetExpo 2018

Minsk, Bělorusko

metall@minskexpo.com www.minskexpo.com

23.–27. 4. 2018

*** Hannover Messe

Hannover, Německo

www.hannovermesse.de/home

26.–27. 4. 2018

Velká slévárenská konference 2018

Salzburg, Rakousko

gabriela.bederke@bdguss.de

*** MECÂNICA 2018

Sao Paulo, Brazílie

www.mecanica.com.br/en/

Elmia Welding & Joining Technology 2018

Jőnkőping, Švédsko

www.elmia.se/en/Welding

*** SUBCON 2018

Birmingham, Velká Británie

www.subconshow.co.uk

ACHEMA 2018

Frankfurt nad Mohanem, Německo

www.achema.de

georg.grumm@aluinfo.de

2018

7.–10. 3. 2018

8.–12. 5. 2018 15.–18. 5. 2018 5.–7. 6. 2018 11.–15. 6. 2018

342

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10


18.–22. 9. 2018

Mezinárodní veletrh obrábění kovů

Stuttgart, Německo

www.messe-stuttgart.de/amb/

23.–27. 9. 2018

73. SVĚTOVÝ SLÉVÁRENSKÝ KONGRES „Tvořivá slévárna“

Krakov, Polsko

www.73wfc.com www.thewfo.com

25.–27. 9. 2018

METAL

Kielce, Polsko

www.metal.targikielce.pl

1.–5. 10. 2018

FOND-EX, 60. MSV, Automatizace, WELDING, IMT

Brno

www.bvv.cz

6.–8. 12. 2018

Alucast 2018

Dillí, Indie

www.alucast2016.com

Intec Zuliefermesse

Lipsko, Německo

www.messe-intec.de www.zuliefermesse.de

2019 5.–8. 2. 2019 březen 2019

8. Holečkova konference

www.holeckovakonference.cz

27.–30. 4. 2019

CastExpo

Atlanta, USA

25.–29. 6. 2019

GIFA, NEWCAST, METEC, THERMPROCESS

Düsseldorf, Německo

www.gifa.de

Technické fórum WFO

Portorož, Slovinsko

www.drustvo-livarjev.si

2020

74th WFC – 74. světový slévárenský kongres

Jižní Korea

2021

Technické fórum WFO

Indie

2022

75th WFC – 75. světový slévárenský kongres

Itálie

září 2019

*** Akce podpořené v rámci projektu NOVUMM (bližší informace na s. 313 nebo https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm).

Odborné akce připravované ČSS Název akce

termín

místo konání

odborný garant

kontakt

54. slévárenské dny

7.–8. 11. 2017

hotel Avanti, Brno

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.; Mgr. František Urbánek

zadera@fme.vutbr.cz slevarenska@volny.cz

304. zasedání OV východočeského kraje

15. 11. 2017

Hradec Králové

Ing. Ivo Lána, Ph.D.

lana.i@slevarna.cz

305. zasedání OV východočeského kraje

6. 12. 2017

Hradec Králové

Ing. Ivo Lána, Ph.D.

lana.i@slevarna.cz

hotel Svratka, Svratka

Ing. Martin Balcar, Ph.D. Bc. Jarmila Malá

martin.balcar@zdas.cz jarmila.mala@zdas.cz

154. zasedání OK 04 pro tavení oceli na odlitky

7.–8. 12. 2017

Pořádáte seminář, školení, konferenci, kurz, uživatelské setkání nebo den otevřených dveří? Zašlete nám základní údaje na slevarenstvi@svazslevaren.cz a my zde zveřejníme vaši pozvánku.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

343

K A L EN DÁ Ř A KCÍ

Redakce nezodpovídá za případné pozdější změny termínů nebo míst konání uvedených akcí.


Z p r á v y S p o l ku p ř e s n é h o l i t í – CI C A

Zprávy Spolku přesného lití – CICA

Josef MAŤOVČÍK Bystrička 840, 038 04 Bystrička Slovenská republika tel.: +421 907 858 454 fax: +421 43 428 8279 matovcikj@gmail.com

News from the Czech Investment Casting Association

MCAE Systems, s. r. o. Knínická 1771, 664 34 Kuřim tel.: +420 549 128 811 fax: +420 549 128 812 jan.drapela@mcae.cz www.mcae.cz

Seznam členů SPL-CICA SPL-CICA list of members www.spl-cica.cz

CIREX CZ, s. r. o. Průmyslový park 301, 742 21 Kopřivnice tel.: +420 556 821 340 info@cirexfoundry.com www.cirexcz.cz

Z P R ÁV Y SP L

ČESKÁ ZBROJOVKA, a. s. Svat. Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod tel.: +420 572 653 621 jankujl@czub.cz www.odlitkyczub.cz IEG, s. r. o. Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava tel.: +420 567 310 773, 567 132 550 ieg.sro@seznam.cz www.iegslevarna.cz INVERA, s. r. o. S. K. Neumanna 2476, 269 01 Rakovník tel./fax: +420 313 512 430, 313 515 911 invera@invera.cz www.invera.cz Petr JANÍČEK Josefa Hory 626/10, 589 01 Třešť tel.: +420 567 224 831 janicekpe@seznam.cz KDYNIUM, a. s. Nádražní 104, 345 06 Kdyně tel.: +420 379 715 111 fax: +420 379 715 506 kdynium@kdynium.cz www.kdynium.cz LAC, s. r. o. Štefánikova 116, 664 61 Rajhrad tel.: +420 547 230 016 lac@lac.cz www.lac.cz LANIK, s. r. o Chrudichromská 2376/17 680 01 Boskovice tel.: +420 516 428 460 info@lanik.eu www.lanik.eu

344

Moravia Tech, a. s. Dvorecká 521/27, 620 00 Brno-Tuřany tel.: +420 545 219 185 petr.cunda@moraviatech.cz www.moraviatech.cz MOTORPAL, a. s. Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava tel.: +420 567 132 227 psvoboda@motorpal.cz www.motorpal.cz PRAGUE CASTING SERVICES, a. s. Radlická 227, 158 00 Praha 5 tel.: +420 222 531 550, 222 531 569 libor.veverka@praguecast.cz www.praguecast.cz PŘESNÉ ODLITKY, s. r. o. 1. máje 236, Popovice, 686 04 Kunovice tel./fax: +420 572 574 332 dedek@sendme.cz Ing. Josef SEDLÁK, CSc. Rybkova 5, 602 00 Brno tel.: +420 602 543 335 josedlak@sky.cz SEEIF Ceramic, a. s. závod 03 Keravit Kotěrova 3, 706 02 Ostrava-Vítkovice tel.: +420 597 357 949 radovan.cechel@capital-refractories.com www.keravit.cz SLÉVÁRNA PŘESNÉHO LITÍ, s. r. o. Velké Svatoňovice, 542 35 tel.: +420 774 525 403 kralicek@splslevarna.cz www.splslevarna.cz SPO, s.r.o. Nábřeží 674, 760 01 Zlín-Prštné tel./fax: +420 577 211 401 spo@spo-zlin.cz www.spo-zlin.cz TAVRON, s. r. o. Tovární 875, 798 11 Prostějov-Vrahovice tel./fax: +420 582 366 745 tavron@volny.cz TECHNICKÉ MUZEM V BRNĚ Purkyňova 105, 612 00 Brno tel.: +420 541 421 411, 461 mrazek@technicalmuseum.cz www.technicalmuseum.cz

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE, s.r.o. Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc tel.: +420 585 570 333 tpp@tpp.cz www.teplotechna.cz TERMOSONDY Kladno, spol. s r.o Dělnická 81, 272 01 Kladno tel.: +420 312 662 445 fax: +420 312 686 745 termos@termosondy.cz www.termosondy.cz T.kovo, spol. s r. o. Nedbalova 24, 623 00 Brno ant.such@seznam.cz USOB, s. r. o. Jelínkova 381/11, 616 00 Brno tel.: +420 541 216 858 fax: +420 541 216 839 usob@usob.cz VUT Brno Ústav strojírenské technologie odbor slévárenství Technická 2, CZ-616 69 Brno tel.: +420 541 422 663 horacek@fme.vutbr.cz http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/ Ing. Zdeněk ZAHRÁDKA Smrčenská 2a, 586 01 Jihlava tel./fax: +420 567 230 151 zahradka.jihlava@seznam.cz Zlievareň presných odliatkov, s. r. o. K Výstavisku 13, 912 50 Trenčín Slovenská republika tel.: +421 32 7404 518 zlievaren@zpo.sk www.zpo.sk ZLIEVÁREŇ ZÁBREŽ, a. s. Oravská Poruba 353, 027 54 Veličná Slovenská republika tel./fax: +421 435 866 339 zlievaren@zlievaren.sk www.zlievaren.sk ZPL CINOBAŇA s.r.o. Cinobaňa Slovenská republika tel.: +421 474 395 482 lenhartjn@gmail.com ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra technologického inžinierstva Univerzitná 1, 010 26 Žilina Slovenská republika tel.: +421 415 132 757 augustin.sladek@fstroj.uniza.sk http://kti.uniza.sk/


S l é v á r e n s k á v ý r o b a v ČR

Slévárenská výroba v ČR Foundry production in the Czech Republic

Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel SSČR

Předložený příspěvek navazuje na článek o slévárenské výrobě v ČR zveřejněný ve Slévárenství č. 11–12/2016 na s. 476–478.

Produkce odlitků ze slitin neželezných kovů v ČR v roce 2017 opět překročí hranici 100 tis. t. V následujících letech se tato situace nijak nezmění. Stávající zákazníci zaplnili kapacitní limity tlakových sléváren v ČR na 100 %. Nové projekty na nových trzích proto naše slévárny realizují velmi omezeně, a to pouze v souvislosti s novými investicemi do výrobních zařízení, které jim umožní navýšit výrobní objemy. Nezřídka však i tyto objemy zaplní stávající odběratelé. Důležitým omezujícím faktorem je permanentní nedostatek lidských zdrojů. Výroba odlitků ze slitin mědi nadále dosahuje hodnoty přibližně 20 tis. t a toto množství se dá očekávat i v následujících letech. Razantní růst let 2009–2011 se zastavil a ustálil na současný pouze pozvolný růst. Celková produkce českého slévárenství letos bude vyšší oproti předcházejícím rokům. Nárůst očekáváme na úrovni 8–10 %. Celková výroba bude pravděpodobně atakovat hranici 420 tis. t odlitků. Je dobré, že oživení signalizují slévárny litiny, které v předchozích letech opakovaně hlásily propad zakázkové náplně. Zaplňování výrobních kapacit a růst objemů výroby od jara letošního roku u sléváren železných kovů klade důraz na vnitřní organizaci práce a plánování výroby. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků komplikuje dodržování termínů dodávek. Nárůst objemů výroby samozřejmě pociťují i dodavatelé surovin, kteří opouštějí cenové dno a navyšují ceny (viz s. 336). I přes růst zakázek nadále pokračuje trend poklesu hmotnosti odlitků, což se negativně projevuje na ziskovosti, zejména tehdy, je-li cena stanovena pouze kilogramově, nikoliv tvarovou náročností. Cenová politika by měla být „otevřená“ a zahrnovat pro-

Tab. I. Výroba odlitků dle materiálů v ČR v letech 2007–2016 a očekávaný stav v roce 2017 Materiál temperovaná litina

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

očekávaný stav 2017

5 427

9 734

4 068

3 145

6 951

4 307

3 722

4 100

4 000

3 800

4 000

LKG

49 990

73 218

60 106

52 412

67 025

58 058

53 193

53 352

55 000

48 000

52 000

LLG

256 566

255 054

203 238

153 344

197 666

179 394

169 456

169 654

170 000

158 000

176 000

ocel

116 106

97 863

97 366

57 888

94 013

94 929

76 380

64 606

60 000

61 000

64 000

slitiny železných kovů celkem

428 089

435 869

364 778

266 789

365 655

336 688

302 751

291 712

289 000

270 800

296 000

lehké kovy

101 862

69 982

52 896

65 369

80 049

77 457

88 125

88 826

95 000

98 000

101 000

5131

7 195

5 498

12 227

14 241

14 506

17 482

20 034

21 000

21 000

21 500

slitiny neželezných kovů celkem

106 993

77 177

58 394

77 596

94 290

91 963

105 607

108 860

116 000

119 000

122 500

CELKEM

535 082

513 046

423 172

344 385

459 945

428 651

408 358

400 572

405 000

389 800

418 500

ostatní slitiny neželezných kovů

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

345

S L É VÁ R EN SK Á V Ý RO BA V ČR

Tab. I představuje přehled výroby odlitků dle materiálů v ČR v letech 2007 až 2016 a očekávaný stav v roce 2017. Hodnoty uváděné v tabulce vycházejí ze šetření ČSÚ a Svazu sléváren ČR. Na obr. 1 je znázorněna celková výroba odlitků v ČR v letech 1993–2016 včetně očekávané situace v letošním roce. Po historickém minimu výroby odlitků v ČR v roce 2010 se očekává zastavení propadu v roce 2016. Rok 2017 signalizuje oživení a růst zakázkové náplně. V roce 2016 docházelo ke snižování „hmotnostní produkce“ převážně u odlitků z litiny a oceli, nepatrně pak litiny s kuličkovým grafitem. Celková výroba se pohybovala ve výši cca 270 tis. t/rok. Tento pokles byl dán snižováním hmotností konstrukčních odlitků a pouze omezenými požadavky počtu kusů. Položkově jsou množství stejná jako v předchozích letech, v některých případech dokonce rostoucí. Od jara 2017

se u odlitků na bázi Fe situace obrací a roste poptávka po odlitcích. Realizují se zcela nové projekty, slévárny pozvolna vyplňují volné výrobní kapacity. Obr. 2 vyjadřuje dlouhodobý trend vývoje výroby odlitků na bázi železa. Od roku 2011 postupně dochází ke snižování objemu výroby tradiční litiny s lupínkovým grafitem. V celé Evropě se projevuje nedostatek zakázkové náplně a tedy i enormní tlak na ceny odlitků vyráběných z LLG. Všeobecně se kilogramové ceny pohybují na úrovni výrobních nákladů. Silné oživení se projevuje až od jara roku 2017, kdy slévárny hlásí plné výrobní kapacity. Po sedmi letech bychom tak mohli opět zaznamenat růst slévárenské produkce. Po dramatickém propadu v letech 2012 až 2014 se výroba stabilizovala na cca 60 tis. t odlitků z oceli. V příštích letech se nedá očekávat výrazný zvrat. Poptávka je zejména po legovaných ocelích (obr. 3). U odlitků ze slitin neželezných kovů je situace diametrálně odlišná. Trend růstu poptávek po odlitcích z Al slitin nadále pokračuje (obr. 4). Hlavním tahounem zakázek je automobilový průmysl. K zaběhnuté výrobě komponent, jako jsou agregáty, nápravy, převodovky, světelná technika, klimatizace, roste ve světě spotřeba strukturálních odlitků pro části karoserií. Skladba Al slitin se navyšuje o tyto nové položky. Výroba je však technologicky náročná a potřebuje speciální vybavení, které vyžaduje nemalé investice. Vzhledem k dlouhodobé návratnosti si nemůže tuto investici řada tlakových sléváren dovolit. Limitující kapacity výroby strukturálních odlitků po celé Evropě přinutilo automobilky u některých modelů návrat k dříve využívaným a zaběhnutým plechovým výliskům těchto konstrukčních prvků (AUDI A8).


rok

S l é v á r e n s k á v ý r o b a v ČR l S l é v á r e n s ké ko n g r e s y 140000 120000

600000

350000 100000

ýroba odlitků [t] výroba odlitků [t]

400000 300000 200000 100000

300000 80000 250000 60000 200000

40000 150000 20000 100000 50000 0 0

LLG

Ocel LKG Temperovaná litina

20 00 20 03 20 01 20 04 2 00 2 20 05 20 03 20 2 06 0 0 4 20 20 07 05 20 20 06 08 20 07 20 09 2 00 8 20 10 20 09 20 2 11 0 1 0 20 20 12 11 20 20 1 2 13 20 20 13 14 20 14 20 15 2 01 5 20 oč o 16 20 1 ek če 6 20 k 2 17 0 1 7

v ýroba odlitků [t]

500000

19 9 19 4 9 19 5 9 19 6 9 19 7 9 19 8 9 20 9 0 20 0 0 20 1 0 20 2 0 20 3 0 20 4 0 20 5 0 20 6 0 20 7 08 20 0 20 9 1 20 0 1 20 1 1 20 2 1 20 3 1 20 4 1 oč 20 5 ek 1 20 6 17

0

rok

rok

rok

Obr. 1. Celková výroba odlitků v ČR v letech 1993–2016 a očekávaný stav v roce 2017

120000 100000

100000 60000 50000 40000 0 20000

výroba odlitků [t]

150000 80000

Ocel LKG Temperovaná litina

Al slitiny

80000 60000 40000 20000

20 20 00 03 20 20 01 04 20 02 20 05 20 03 20 20 06 04 20 20 07 05 20 20 06 08 20 20 07 09 20 08 20 10 20 09 20 11 20 10 20 20 12 11 20 20 13 12 20 20 13 14 20 20 14 15 20 15 20 1 o 2 oč 0 1 ček 6 ek 6 20 20 17 17

odlitků [t] [t] v ýrobaýroba odlitků

LLG

100000 200000

Ostatní NŽK

0

20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 oč ek 20 17

0

rok

rok

rok

Obr. 3. Výroba ocelových odlitků v ČR a očekávaný stav v roce 2017

Obr. 4. Výroba odlitků ze slitin neželezných kovů v ČR a očekávaný stav v roce 2017 910_Slevarenska_vyroba_obr.doc

120000

měnné, které jsou průběžně dojednáváAl slitiny ny100000 se zákazníkem. Nezřídka se totiž sko80000 kově navýší ceny vstupů, a to řádově ve 60000 stovkách procent (furany, legury atd.), což40000 samozřejmě nelze „rozpustit“ do nákladů. Ostatní NŽK 20000 V oblasti výroby odlitků z neželezných 0 slitin jsou dominantní tlakově lité odlitky ze slitin Al. Hlavním odběratelem je automobilový průmysl, který rok zřejmě „přepálil“ své požadavky, jež slévárny (ani v Evropě) nedokážou pokrýt. Poptávka je stále rostoucí. Ve snaze udržet progresivní růst výroby automobilek do910_Slevarenska_vyroba_obr.doc chází k hledání jiných konstrukčních řešení, než jsou Al odlitky. Návratu k plechovým výliskům často i u prémiových značek nahrává světová nadvýroba ocelářského průmyslu, a tedy i nízká cena těchto komponent. Je nutné si také uvědomit, že i ocelářství zaznamenalo obrovský posun ve vývoji hlubokotažných plechů, které dokáží plnohodnotně nahradit lehké kovy i přes svoji vyšší hmotnost. Neznamená to však, že „hlad“ po slitinách hliníku a lehkých kovů skončil. Naopak, jeho potřeba a uplatnění nadále poroste. Slabým místem zůstávají limitní výrobní kapacity.

Slévárenské kongresy Foundry congresses

20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 oč ek 20 17

ýroba odlitků [t]

S L É VÁ R EN SK Á V Ý RO BA V ČR l S L É VÁ R EN SK É KO N G R E S Y

350000 140000 300000 120000 250000

Obr. 2. Výroba odlitků ze slitin železných kovů v ČR a očekávaný stav v roce 2017

346

Výtahy přednášek ze 72. světového slévárenského kongresu, 21.–25. 5. 2016, Nagoya III. část Mikrostruktura a mechanické vlastnosti odlitků ze slitiny Fe-Cr zpevněné Y203 pro vysoké teploty Microstructure and Mechanical Properties of Y 203 -strengthened Fe-Cr Alloy Castings for High Temperature Applications

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

EL-HADAD, S. aj. Stručně shrnuty vlastnosti a použití výše uvedené slitiny. Stávající výzkum ukázal, že oxid ytterbitý (Y203) lze do ocelové základní kovové hmoty přidávat během odlévání. Mechanické vlastnosti se dají následným mechanickým a tepelným zpracováním výrazně zlepšit. Aby se zvýšila disperze oxidů v odlévané ocelové základní hmotě, je třeba pokračovat ve výzkumu. (Pouze výtah.) Vývoj lité ocelové kotoučové brzdy odolné vůči tepelnému šoku Development of Cast Steel Brake Disc with Heat Shock Resistance HARADA, N. aj. Zkoušela se odolnost dvou materiálů s dobrou a špatnou kalitelností vůči tepelnému šoku. Zkoumaly se vzniklé trhliny a vlastnosti bílého povlaku na třecím povrchu. U materiálu s dobrou kalitelností se jednalo o martenzit, u materiálu druhého o temperovaný martenzit. Stručně popsány podmínky a průběh zkoušek, vyhodnoceny výsledky. (Pouze výtah.)


S l é v á r e n s ké ko n g r e s y l Tr a n s a c t i o n s A F S 2016

Použití postupu lití bez formy na výrobu automobilových odlitků The Mold-less Casting Technique for Applying to Automobile Parts SUGIURA, N. aj. Popis výroby konkrétních odlitků – součásti vystavené nárazu, boční rám apod., které byly dosud vyráběny ze slitin hliníku určených pro tváření, nově vyvinutým postupem lití bez formy. Porovnání mechanických vlastností automobilových součástí vyrobených dosavadním způsobem a vlastností součástí vyrobených postupem novým. (Pouze výtah.)

Vývoj nového postupu odlévání žáruvzdorné oceli Development of New Casting Process for Heat-Resistant Cast Steel ZHONG-ZHI, Z. aj. Popis konstrukce a funkce automatické licí a udržovací pece na odlévání malých ocelových odlitků. K odlévání vysoce jakostních tenkostěnných ocelových odlitků se používají skořepinové formy nízké hmotnosti. Výrobní proces je velmi hospodárný. (Pouze výtah.)

Vliv obsahu Si a přehřátí hliníkové taveniny na její viskozitu Effect of Si Content and Melt Superheat on the Liquid Aluminium Viscosity LEE, Y. K. aj. Z výsledků zkoušek obecně vyplývá, že viskozita slitiny Al-Si se zvyšuje s růstem obsahu Si. Rostoucí teplota přehřátí viskozitu tohoto materiálu naopak snižuje. Je popsáno zařízení použité k měření viskozity a proces měření jako takový. Stručně shrnuta diskuze výsledků. (Pouze výtah.)

Vliv podmínek tepelného zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti oceli na odlitky s 2,5 % Ni Effect of Heat Treatment Condition on Microstructure and Mechanical Properties of 2,5 % Ni Cast Steels HAGISAWA, T. aj. Zjišťoval se vliv rychlosti ochlazování výše uvedené oceli (kalení ve vodě, chladnutí na vzduchu a chlazení v peci) po austenitizaci na její mikrostrukturu a mechanické vlastnosti. Z výsledků vyplývá, že po chlazení ve vodě vznikla struktura bainitická, na vzduchu struktura feriticko-bainitická a po chlazení v peci feriticko-perlitická. Mechanické vlastnosti se s narůstající rychlostí chladnutí po austenitizaci zlepšily zjemněním bainitu. (Pouze výtah.) Výroba součástí z hliníkové slitiny pro tváření odlévaných postupem bez formy The Mold-less Casting Technique for Production of the Wrought Aluminium Alloy Components YAOKAWA, J. aj. Předmětem prací byla výroba dutých výrobků ze slitiny A6063 bezformovým postupem. Je popsána podstata postupu, který dovoluje volnost při jejich konstrukci a rozměrovou přesnost. Zkoumal se vliv přísad Ti a Bi na strukturu a mechanické vlastnosti odlitků konstrukčních součástí pro automobily vyrobených touto metodou. (Pouze výtah.)

Popis slitin Al-Si10-Mg1 moderní tepelnou analýzou založenou na jejich známém chemickém složení Description of Al-Si10-Mg1 Alloys by Advanced Thermal Analysis Based on Their Known Chemical Copositions VICARIO, I. aj. Přednáška demonstruje, že statistická analýza výsledků získaných ze slitin Al se širokým rozsahem chemického složení lépe koreluje s různými eutektickými teplotami. Je uvedena metodika výpočtu maxima a minima likvidu, eutektika a teploty eutektika Mg2Si založená na metodě Taguchi. Stručně popsán průběh prací. (Pouze výtah.) Vliv návrhu odlévání a obsahu legujících prvků na vznik trhlin ve slitině Al-Si Effect of Casting Plan and Alloying Content on the Hot Tearing of Al-Si alloy TACHIBANA, H. aj. Zjišťoval se vliv obsahu Si a přísad Sr na vznik trhlin ve slitině Al-0%, 1, 4, 7, 10 a 12,5 % Si-0,3%Mg. Jsou uvedeny podmínky a průběh zkoušek, shrnuty a vyhodnoceny výsledky. Krátký popis podmínek a průběhu zkoušek. (Pouze výtah.)

Transactions AFS 2016 Výtahy článků z Transactions AFS, 2016, sv. 124 V. část Odlitky z vysokopevnostní litiny s kuličkovým grafitem vyrobené plánovaným chlazením: použití pro různé postupy odlévání High Strenght Ductile Iron Produced by Engineered Cooling: Application for Different Casting Processes LEKAKH, S. aj. s. 221–235, 24 obr., 6 tab., 2 rovnice, lit. 13 Zkoušela se možnost výroby odlitků z vysokopevnostní GJS v litém stavu použitím plánovaného chlazení z teplot nad eutektoidními reakcemi. Teoretické a experimentální zkoušky a simulace se uskutečnily pro tři postupy lití: do masivní pískové formy, tenké skořepinové formy a plynule odlévané tyče. Speciální postup tohoto chlazení využívá řízené impulzy, které odpovídaly různé tloušťce stěny odlitků. Plánovaným chlazením lze docílit atraktivní kombinací pevnosti, tvárnosti a tvrdosti. Jsou uvedeny podmínky a průběh zkoušek, shrnutí a vyhodnocení výsledků. Účinky fosforu ve feritické LKG zn. GGG40.3 Effect of Phosphorus in Ferritic Grade Ductile Cast Iron GGG40.3 HARISANKAR, R. aj. s. 237–245, 25 obr., 8 tab., lit. 8 Litina GGG40.3 se používá na výrobu různých odlitků součástí větrných elektráren vystavených nízkým teplotám (−20 až −40 °C), proto musí splňovat vysoké požadavky na mechanické vlastnosti. Studie se zaměřila na účinky obsahu fosforu a stanovení jeho maximální hodnoty, aby se docílilo požadovaných vlastností, především rázové houževnatosti. Jsou uvedeny podmínky a průběh zkoušek, diskuze a rozbor jejich výsledků.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

347

S L É VÁ R E N S K É KO N G R E S Y l T R A N S AC T I O N S A F S 2016

Tvárnost za horka plynule odlévané bramy z oceli legované mědí a niklem Hot Ductility Behavior of Continuous Casting Slab of Copper and Nickel Alloyed Steel LEE, S. aj. S rostoucím poměrem niklu k mědi se tvárnost za tepla legované oceli zlepšila. Rozdíly mezi výsledky jednoduché zkoušky pevnosti v tahu a podmínkami zkoušky únavové pevnosti jsou zanedbatelné, což lze připisovat zvýšenému množství feritu podmíněnému nízkým obsahem uhlíku. (Pouze výtah.)


Tr a n s a c t i o n s A F S 2016 l Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

T R A N S AC T I O N S A F S 2016 l Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R E N S K É Č A S O P I S Y

ADI – mimo normu ADI—Beyond the Standard KEOUGH, J. R. aj. s. 267–275, 8 obr., lit. 9 Jsou shrnuty vlastnosti ADI, např. velmi dobrý poměr pevnost/hmotnost, vynikající únavová pevnost a další, které z ní v mnoha případech činí vhodnou náhradu za ocelové nebo hliníkové odlitky, svařované konstrukce a výkovky. Jestliže je vyrobena podle normy, vykazuje mnoho dalších žádoucích vlastností, které norma nezachycuje. Popis správného postupu výroby. Mechanizmus zpevnění oceli 1030 oxidy niobu Strengthening Mechanism in 1030 Steel by Niobium Oxides TUTTLE, R. B. s. 277–285, 13 obr., 9 obr., lit. 13 Předchozí práce a teoretické úvahy naznačily, že oxidy NbO by mohly účinkovat jako heterogenní zárodky v nelegovaných uhlíkových ocelích. Práce měla potvrdit výsledky dřívějších výzkumů a zjistit, zda je mechanizmus zpevnění založen na zjemnění zrna nebo na něčem jiném. Popsány podmínky a průběh zkoušek. Z výsledků vyplývá, že přísady NbO a NbO2 nejsou při výrobních teplotách oceli stabilní. Zdá se, že ke zpevnění vede vytvoření odmíšenin karbonitridů niobu. Autonomní optimalizace vtokové a nálitkové soustavy pro ocelové odlitky Autonomous Optimization of Gating and Risering Design for Steel STEVENSON, R. R. s. 287–396, 19 obr., 4 tab. Pojednáno o podstatě autonomní optimalizace, nové metodice, která využívá nástroj simulace jako virtuální experimentální prostor a mění podmínky odlévání, uspořádání vtokové soustavy nebo parametry procesu a snaží se tímto způsobem najít optimální cestu ke splnění požadovaných cílů. Operátor definuje cíle optimalizace a hodnotí nejlepší možné řešení. Uvedeny příklady použití u konkrétních odlitků. Vzájemné působení oceli a žárovz- dorniny a příjem fosforu během tavení vysokomanganové a hliníkové oceli Steel-Refractory Interactions and Phosphorus Pickup during Melting of High Manganese and Aluminum Steels RAHMAN, R., BARTLETT, L. N. s. 297–310, 11 obr., 4 tab., 1 rovnice, lit. 25 Studie srovnává vzájemné působení oceli a žárovzdorniny dvou druhů běžně

348

prodávaných žárovzdornin a oceli s vysokým obsahem Mn a Al během tavení a odlévání. Jak ukazují výsledky studie, ke značnému nafosfoření může dojít, pokud se použijí žárovzdorniny pojené fosfáty. Ty by se neměly používat při tavení ocelí Fe-Mn-Al-C. Jsou uvedeny podmínky a průběh zkoušek. Úplné znění přednášek je k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646, infoslevarny@tiscali.cz.

Zahraniční slévárenské časopisy Foreign foundry journals

F O U N D RY TRADE JOURNAL INTERNATIONAL www.foundrytradejournal.com FROST & SULLIVAN: Průmyslový internet věcí uspíší nové modely obchodu a adopci průmyslové robotiky (The Industrial Internet of Things will catalyse new business models and adoption of industrial robotics), 2017, č. 4, s. 80. SCHAFFER, J.: Nová tvář Vulcan Engineering Co (New face at Vulcan Engineering Co), 2017, č. 4, s. 81. DIAMOND, G.: Kontrola kvality smíšeným světlem (Mixed light inspection), 2017, č. 4, s. 89–87, (viz s. 350, pozn. red.). CYOUNG, P.: Selektivní impregnace odlitků (Selective impregnation of castings), 2017, č. 4, s. 88–89. VOIGT, U.; VIETORIS, P.: Proces zlepšení speciálních keramických filtrů s pěnovou strukturou a jejich užití v aplikacích přímého lití (Process improvement by special ceramic filters with foam-like structure and their use in direct pouring applications), 2017, č. 5, s. 106–107.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

GRUBB, P.: Invertor indukčního tavení překonává očekávání (Induction melting inverter surpasses expectation), 2017, č. 5, s. 108–109. GIESSEREI PRA XIS www.giesserei-praxis. de

AURICH, B.: O morfologii grafitu v litině s lupínkovým grafitem (On the graphite morphology of cast iron with lamellar graphite), 2017, č. 4, s. 130–137. RECKNAGEL, U.: Chromitové ostřivo: základní formovací materiál pro výrobu forem a jader ve slévárenství již přes 50 let (Chromite sand: Moulding base material for mould and core production in foundry industry since over 50 years), 2017, č. 4, s. 138–141. HAJAS, G.: Prototypy z tenkostěnných a na detail bohatých tlakově litých odlitků (Prototypes from thinwalled and detail-rich die castings), 2017, č. 4, s. 144–146. MOHAGHEGH, K. a kol.: Sledovatelnost vysoce přesného měření bento- nitových forem pomocí optického 3D skenování (Traceability of high measurement on green sand molds using optical 3D scanning), 2017, č. 4, s. 147–154. SCHAEFER, G.: Zvony ze slitin železa (Bells from iron cast alloys), 2017, č. 4, s. 155–164. GIESSEREI R U N D S C H AU www.voeg.at/web/giesserei_rundschau.html w w w.v e r l a g - s t r o h mayer.at SIPOS, M. M.: „FRIODUR 650“ – nový, vysoce účinný pojivový systém cold box na bázi nearomatického roztoku nejnovější generace od Furtenbachu („Friodur 650“ – ein hocheffizientes Cold Box Bindersystem auf Basis aromatenfreier Lösemittel der neuesten Generation von Furtenbach), 2017, č. 1/2, s. 2–5. BOEHM, R.: Technologie anorganických jádrových pojiv: z Německa do světa (Inorganic core binder technology: From Germany into the world), 2017, č. 1/2, s. 8–11. GENZLER, Ch.: Rychleschnoucí ná- těr – přechod od rozpustných nátěrů k vodním slévárenským nátěrům (Fast drying coating—the conversion


Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

CHINA FOUNDRY www.foundryworld.com

BING ZHANK a kol.: Zlepšení tahové houževnatosti slitiny AlSi9Cu1 optimalizací chemického složení (Tensile ductility improvement of AlSi9Cu1 alloy by chemical composition optimalization), 2017, č. 2, s. 80–84. YU ZHANK a kol.: Účinky přídavku Sm na vývoj mikrostruktury slitiny Mg-6Zn-0.4Zr během polotuhého izotermického tepelného zpracování (Effects of Sm addition on microstructural evolution of Mg-6Zn-0.4Zr alloy during semi-solid isothermal heat treatment), 2017, č. 2, s. 85–92. CHENG-DONG LI a kol.: Účinky modifikace ZnS na primární Si v nadeutektické slitině Al-Si (Effects of ZnS modification on primary Si in hypereutectic Al-Si alloy), 2017, č. 2, s. 93–97, (viz s. 351, pozn. red.). CHANG NI a kol.: Vliv vlastností jádrové směsi na dynamiku proudění

vstřelování jader na základě expe- rimentu a multifázové simulace (Influence of core sand properties on flow dynamics of core shooting process based on experiment and multiphase simulation), 2017, č. 2, s. 121–127. YANG LI a kol.: Vliv přídavku regenerované směsi na mechanické vlastnosti furanové ST směsi (Effect of reclaimed sand addition on mechanical properties of furan no-bake resin sand), 2017, č. 2, s. 128–137. XIAO WU a kol.: Vývoj mikrostruktury a mechanické vlastnosti hliníkové slitiny A356 při procesu odstředivého lití (Evolution of microstructure and mechanical properties of A356 aluminium alloy processed by hot spinning process), 2017, č. 2, s. 138–144. FU DONG a kol.: Amorfizace slitiny Zr-Cu-Ni-Al indukovaným vodíkem (Hydrogen-induced amorphization of Zr-Cu-Ni-Al alloy), 2017, č. 2, s. 145–149. ISSN 0024-449X

ПРОИЗВОДСТВО

FOUNDRY.

LIT Ě J N O J E P R O I Z VO D ST VO www.foundrymag.ru

TECHNOLOGY & EQUIPMENT

ZENKIN, R. N.: Výzkum trvání modifikačního účinku na mechanické charakteristiky vysokopevné litiny (Research of duration and influence modifying effect to mechanical characteristics of high-strength cast iron), 2016, č. 11, s. 2–5. IOFFE, M. A. a kol.: Sledování přechodového pásma mezi litinovými a ocelovými prvky u dekorativních výrobků (Examination of transition zone between cast iron and steel elements of decorative articles), 2016, č. 11, s. 10–12. KURILINA, T. D.: Zvláštnosti rafinace kovových tavenin ve formě (Special features of refining metal melts in molds), 2016, č. 11, s. 13–15. KUZNETSOV, S. A.: Vliv komplexního modifikátoru na zbytkovou pevnost směsí s vodním sklem (Effect of complex modifier on residual strength of water-glass bonded sands), 2016, č. 11, s. 16–18. DOROSHENKO, V. S.: Příklady úspor kovu při lití LKG do pískových forem (Examples of the metal savings for casting ductile cast iron in sand molds), 2016, č. 11, s. 19–24. ZARUBIN, A. M.: Studie procesu proudění taveniny v nálitcích při lití do kokil (Study of melt flow process in risers at chill casting), 2016, č. 11, s. 25–28.

BEZPALKO, V. I.; BATYSHEV, K. A.: Vliv tlaku na tuhnutí odlitků ze siluminu při lití s krystalizací pod tlakem (Influence of pressure on silumin casting solidification at casting with crystalizat i o n u n d e r p r e s s u r e ) , 2 0 16 , č. 11, s. 29–30. BAZHENOV, V. Y. a kol.: Simulace procesu lití hliníku do grafitové formy (Simulation of process of aluminium casting into a graphite mold), 2016, č. 11, s. 31–33. SKRIPNIK, S. V.: Výroba litých částí z ocelového odpadu s dodatečným legováním při elektrostruskovém přetavení (Production of cast pieces from steel waste with additional alloying in the electroslag remelting process), 2016, č. 12, s. 2–5. MAKARENKO, K. V.; KUZOVOV, S. S.: Vliv struktury kovu na mechanizmus tvorby tepelných trhlin v odlitcích z oceli 20GL (Influence of metal structure on the mechanism of hot tear formation in castings made of 20GL steel), 2016, č. 12, s. 6–10. SVINOROYEV, Y. A. a kol.: Potenciál použití lignosulfonátů jako pojiva (The potential of using lignosulfonates as binders), 2016, č. 12, s. 23–26. SOROKIN, Y. A.; CHUBYKINA, V. Y.: Design vtokových systémů pro malé litinové odlitky lité do pískových forem (Design of gating systems for small iron castings in sand mold casting), 2016, č. 12, s. 30–32. LIŤJ E I M E TA LLU R G I JA www.limrb.by

MARUKOVICH, E. I.; STETSENKO, V. Y.: Nanostrukturní procesy tavení a odlévání litiny s vločkovým grafitem (Nanostructural processes of melting and casting of cast iron with flaky graphite), 2017, č. 1, s. 7–10. RUDNITSKY, F. I.; KULIKOV, S. A.: Modifikace litiny s ultradisperzními přísadami (Modifying of cast iron with ultradisperse additives), 2107, č. 1, s. 11–15. KOMAROV, O. S. a kol.: Komplexní modifikace LLG (Complex modification of gray cast iron), 2017, č. 1, s. 16–20. KOSOVICH, A. A. a kol.: Vývoj tepelně-izolačních nátěrů pro formy nízkotlakého lití (Development of heat-insulating coatings for die mold of low-pressure casting), 2017, č. 1, s. 26–29.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

349

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R E N S K É Č A S O P I S Y

from solvent to water-based foundry coatings), 2017, č. 1/2, s. 6–7, (viz s. 351, pozn. red.). VORRATH, M.: Aplikace nátěru jako příčina vad odlitku (Coating application as source of casting defects), 2017, č. 1/2, s. 12–16. POSTLE, L.: Slévárenský průmysl dnes a zítra (Foundry industry today and tomorrow), 2017, č. 1/2, s. 17–20. FUCHS, M.: Systematický přístup k procesu optimalizace buňky tlakového lití (A systematic approach to process optimalization of a die casting cell), 2017, č. 3/4, s. 46–50. VOLLRATH, K.: Nová formovací linka HWS umožňuje více flexibility a vyšší kvalitu (New HWS-moulding plant enables more flexibility and higher quality), 2017, č. 3/4, s. 51–55. KENDRICK, R. S.: Specifické řešení litých kol pro zákazníka (Kundenspezifische Lösungen für den Räderguss), 2017, č. 3/4, s. 56–61. FEUERSTEIN, G.: Ekonomická účinnost a zesíťování dat v zařízeních Eirich pro přípravu formovacích směsí (Economic efficiency and data networking in molding sand preparation plants from Eirich), 2017, č. 3/4, s. 62–63. RATHNER, T.: Fill vynalezl nové protitlakové lití (Fill erfindet das Gegendruckgiessen neu), 2017, č. 3/4, s. 64–66.


Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y l Z E Z A H R A N I ČN Í CH Č A S O P I SŮ

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y l Z e z a h r a n i č n í c h č a s o p i s ů

BARANOVSKI, K. E.: Vliv makrostruktury na segregaci ocelového ingotu (Influence of the macrostructure on segregation of the steel ingot), 2017, č. 1, s. 45–49. SACHEK, O. A. a kol.: Parametry zobrazení struktur LKG na základě funkce hustoty distribuce grafitu a rozměru vměstků (Parametrization of microstructures images of spheroidal graphite cast iron on the basis of the distribution density function of the inclusions size), 2017, č. 1, s. 50–58. LUTSENKO, V. A. a kol.: Účinky austenitizace na tvorbu struktur y chrom-molybden-vanadové oceli po vysokém temperování (Effects of austenitization on structure formation chrom-molybdenum-vanadium steel after high tempering), 2017, č. 1, s. 69–72. USHERENKO, S. M. a kol.: Impulzní tvorba struktury slévárenské hliníkové slitiny (Pulse formation of structure of foundry aluminium alloy), 2017, č. 1, s. 103–109. MARUKOVICH, E. I. a kol.: Odstředivé vertikální lití nadeutektického siluminu s chlazením formy a odlitku (Vertical centrifugal casting of hypereutectic silumin with cooling of the mold and casting), 2017, č. 2, s. 5–11. MARUKOVICH, E. I. a kol.: Výroba a užití siluminu s globulárním křemíkem (Manufacture and use of silumin with globular silicon), 2017, č. 2, s. 15–19. KOMAROV, O. S. a kol.: Metoda měření pevnosti nátěrů jader při vysokých teplotách (Method of measurement of strength of core paint at high temperatures), 2017, č. 2, s. 24–26. PIVOVARCHYK, A. A. a kol.: Prostředky ochrany Fe-C slitin proti koroznímu působení (Protectors for proofing of iron-carbon-alloys from corrosive effect), 2017, č. 2, s. 27–30. RAFALSKI, I. V.: Fyzikálně-chemické interakce mezi komponenty systému Al/SiO2 v metalurgických procesech syntézy litých, disperzně zpevněných hliníkových slitin (Physico-chemical interactions between components of the Al/SiO2 system in metallurgical synthetic processes of casting particulate reinforced aluminium alloys), 2017, č. 2, s. 31–39. SANDOMIRSKI, S. G.: Posouzení rozsahů možnosti změny časové stálosti litin s lupínkovým a vločkovým grafitem podle jejich tvrdosti (Assessment of ranges of possible change of temporary resistance of cast iron with lammelar and flaked graphite on their hardness), 2017, č. 2, s. 40–45.

350

ROVIN, S. L. a kol.: Pohyb a mísení disperzních materiálů v rotačních pecích (The movement and mixing of dispersed materials in rotary furnaces), 2017, č. 2, s. 117–121. LI VA R S KI V E ST N I K www.drustvo-livarjev.si

VACELET, P. H. a kol.: Nejnovější technologická platforma. Pojivo Ecocure neobsahuje žádné složky podléhající povinnosti označení (The newest technological platform of the cold box binder. The Ecocure binder does not contain components, which must be marked), 2017, č. 1–2, s. 30–33. Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

STAUDER, B. a kol.: Oceňování vlastností ostřiva pro jádra pomocí tříbodového ohybového testu (Foundry sand core property assessment by 3-point bending test evaluation), 2017, č. 2, s. 66–90. GIGEZ, F.: Inovace vakuového tlakového lití do kovových forem (Innovations in vacuum die casting), 2017, č. 2, s. 91–101. MEDVED, J. a kol.: Stanovení tepelných vlastností exotermicky izolačních materiálů (Determination of thermal properties of exothermic-insulating materials), 2017, č. 2, s. 102–110. KLAČNIK, U. a kol.: Vysoko- a nízkolegovaná nedefinovaná kokilová litina (High and low alloyed indefinite chill cast iron), 2017, č. 2, s. 111–123.

Všechny uvedené časopisy jsou k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, infoslevarny@tiscali.cz, úterý až čtvrtek, tel.: 541 142 646.

Ze zahraničních časopisů From the foreign journals

PR Z E G L Ą D O D LE W N I C T WA www.przegladodlewnictwa.pl

Kontrola kvality smíšeným světlem Mixed light inspection Diamond, G. Inspection Technologies Ltd., UK

SOBCZAK, J. J. a kol.: Modifikovaná metoda ocenění vlastnosti vytlouka- ných jader při odlévání do kovových forem (Modified method of assessing the cores knock out property at casting to metal moulds), 2017, č. 1–2, s. 14–17. JANIGA, A.: Energetická efektiv- nost – nové investiční možnosti ve slévárenském sektoru (Energy efficiency―new investment possibilities in the foundry sector), 2017, č. 1–2, s. 18–21. KOWALCZYK, K. R.; DAŇKO, R.: Funkce přesnosti a kvantitativního reprodukování plnění forem tekutým kovem při lití pod vysokým tlakem studenou komorou (Function of the accuracy and quantitative reproducibility of liquid alloy feeding in the high pressure cold-chamber casting process), 2017, č. 1–2, s. 22–25.

Fluorescenční penetrační zkoušky jsou dobře známy jako inspekční technika pro výrobky ze železných a neželezných materiálů. Jsou vhodné tam, kde se vyskytují jemné trhliny, póry nebo vady na povrchu odlitků a výkovků, a tam, kde jsou těžce zjistitelné pouhým okem. Současná technologie je při práci omezena v prostředí slabého osvětlení, v nepřístupných místech kontrolovaného výrobku a také drahou pracovní silou. Společnost Inspection Technologies Ltd. nabízí nové patentované zařízení „Mixed light inspection“, které sestává ze speciální kamery, pohyblivé elektroniky se skenovací hlavou a samostatného zdroje UV záření. Systém také nabízí software, který kompletně automatizuje inspekční proces a vylučuje požadavky na finančně náročné vysoce kvalifikované pracovníky. V jedné konfiguraci je skenovací hlava upevněna na ruce robota, který průběžně kontroluje po-

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10


Ze zahraničních časopisů

třebná místa a fotograficky je třídí jako dobrá nebo vadná. Všechno je permanentně skladováno za účelem dosažení stoprocentní kvality a kvůli případnému auditu. Mnoho vzorků průmyslových standardů a zkušebních vzorů bylo ověřeno a dokumentováno s fluorescenčním materiálem Magnaflux EMEAR na výrobcích ze železných i neželezných materiálů. Na obrázcích je předvedeno porovnání běžné manuální fluorescenční penetrační zkoušky a automatizovaného „mix light“ systému. Zkrácený překlad článku z časopisu Foundry Trade Journal, 2017, č. 4, s. 86–87.

Rychleschnoucí nátěr – přechod od rozpustných k vodním slévárenským nátěrům Fast drying coating—the conversion from solvent to water-based foundry coatings Genzler, CH. FOSECO Europe, Borken, Německo

Zkrácený překlad článku z časopisu Giesserei Rundschau, 2017, č. 1–2, s. 6–7.

Účinky modifikace ZnS na primární Si v nadeutektické slitině Al-Si Effects of ZnS modification on primary Si in hypereutectic Al-Si alloy Cheng-Dong Li a kol. Qingdao University of Science and Technology, Quingdao, Čína Nadeutektická slitina Al-Si má nízký koeficient roztažnosti a hustotu, dobré licí vlastnosti a vysokou otěruvzdornost.

Naproti tomu se zvyšujícím se obsahem křemíku se začínají ve struktuře objevovat hrubé a nepravidelné bloky primárního křemíku zároveň s jehlicemi eutektického křemíku, což velice snižuje všeobecně dobré vlastnosti slitiny. Proto musí být primární Si rafinován k dosažení jemné disperzní fáze s žádoucími vlastnostmi. Efektivní zjemnění primárního Si může být dosaženo přídavky některých modifikačních prvků, jako jsou fosfor nebo kovy vzácných zemin. Použití fosforu však způsobuje vážné znečištění vzduchu v pracovním prostředí a vzácné zeminy jsou jako modifikátory drahé a málo účinné. Na základě studie nadeutektické Al-Si slitiny bylo zjištěno, že nejmenší výskyt staženin byl při obsazích křemíku mezi 22–25 hm. %. Proto byla ke studii vybrána slitina Al-24Si. Syntetická sloučenina ZnS byla získána chemickou reakcí použitím zinku a sublimací síry s 99,9% čistotou; podle hmotnostní frakce přidané síry obsahuje namixovaný prášek 25,4 % ZnS. Tento práškový modifikátor byl použit v experimentech v množstvích 0,1 hm. %; 0,15 hm. %; 0,2 hm. % a 0,25 hm. %, při nichž bylo zjištěno následující: mechanizmus modifikace odpovídá heterogenní nukleaci; krystal křemíku má kubickou strukturu s parametrem mřížky a = 5,45 Å a ZnS má také míchanou kubickou strukturu s parametrem a = 5,41 Å, když je pod teplotou 1020 °C. Toto je vhodný poměr mezi míchanou kubickou strukturou ZnS a fází Si (0,33 %), primární Si pak může heterogenně nukleovat na pevných částicích ZnS. Jeho průměrná velikost se snížila ze 107,7 μm (nemodifikovaná slitina) na 28,5 μm u slitiny optimálně modifikované práškem 0,15 hm. % ZnS. Velikost primárního Si se mění s dobou odstátí taveniny velmi pomalu, po dosažení 120 min dosáhla průměrná velikost primárního Si pouze 39,7 μm. Toto zjištění je také významné především pro použití modifikátoru ZnS v průmyslových aplikacích. Zkrácený překlad článku z časopisu China Foundry, 2017, č. 2, s. 93–97.

Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

351

ZE Z AHR A N IČN ÍCH ČA SOPISŮ

Požadavky na moderní slévárny jsou mnohostranné, odlitky se stávají stále komplexnějšími, je stále vyžadována perfektní kvalita povrchu odlitků, to vše při vysoké produktivitě a snížení výrobních nákladů. Navíc je na slévárny také vyvíjen tlak ekologické odpovědnosti za snížení emisí CO2 a za úspory energií. V mnoha slévárnách je stále pro jádra a formy rozšířeno použití nátěrů s organickými rozpouštědly (běžně isopropanol nebo etanol), které jsou rychleschnoucí a v krátkém čase mohou být vypáleny. Z pohledu ekologie a se zřetelem na pracovní prostředí přináší přechod na produkty s vodní bází mnoho podstatných výhod: redukci těkavých organických sloučenin (VOC); lepší pracovní prostředí; žádné dodatečné skladování zápalných látek; žádné dodatečné náklady na dodržování předpisů s nebezpečnými látkami; zisk v nákladech při náhradě drahých rozpouštědel vodou. U většiny sléváren v automobilovém průmyslu nebo v podobných odvětvích je již přechod na bázi vodních nátěrů úspěšný. V běžné nesériové výrobě však

existují faktory, které tento přechod ztěžují, jako: změny ve velikosti forem a jader; delší doby sušení, které mohou vést ke snížení produktivity; větší spotřeba energie; ohraničení místa pro velké sušicí pece; vysoké náklady na zařízení. Vývoj rychletuhnoucích nátěrů na vodní bázi pomáhá snížit tyto nepříjemné faktory. Materiál SEMCO FDC nabízí výborné reologické vlastnosti a je ideálním nátěrem. Je vyroben tak, aby se na ploše formy nebo jádra vytvořila odpovídající vrstva nátěru v jednom pracovním chodu bez ztékání a kapek. Protože SEMCO FDC obsahuje velký obsah pevných látek, což znamená menší množství vody na natřené ploše a kratší dobu sušení. V tabulkách a grafech článku je uvedeno: běžné vodní nátěry dosahují při 20 min sušení v peci až při teplotě povrchu nátěru 60 °C vlhkost 0,0 %; materiál SEMCO FDC dosahuje hodnot po 10 min sušení: povrch nátěru teplota 48 °C a vlhkost nátěru 0,0 %. Rozdílné žárupevné plnivo nátěru je připravováno v široké produkční paletě: se zirkonem pro nejtěžší lité komponenty; s křemičitanem hlinitým pro těžké litinové a menší odlitky z oceli; s různými křemičitany pro nákladově výhodnou výrobu méně náročných odlitků. Jako příklad je uvedena slévárna Global Casting, která vyrábí odlitky z LKG pro větrné elektrárny a která přešla z běžných vodních nátěrů na SEMCO FDC. Sušení bylo o 50 % rychlejší, energetické náklady při produkci 50 000 t/rok činí u běžně používaných vodních nátěrů 200 000 EUR; při použití materiálu SEMCO FDC pouze 140 000 EUR.


V zd ě l á v á n í

Vzdělávání Education

Budoucnost výuky uměleckého odlévání kovů v Česku Bc . Lukáš Vágner Střední uměleckoprůmyslová škola a V y š š í o d b o r n á š ko l a , Tu r n o v lukas.vagner @ sups.info

Umělecké odlévání je jedním z nejstarších řemesel, které má na našem území tradici od dávných dob. Toto řemeslo bylo vždy ceněno a podporováno odbor-

V Z D ĚL ÁVÁ N Í

V minulosti škola úzce spolupracovala s průmyslem a vychovávala absolventy, kteří hned získávali uplatnění na nejrůznějších pozicích. V průběhu let se však některá odvětví průmyslu transformovala a na tuto tradici se pozapomnělo. Doba se změnila a některé řemeslné obory ztratily na přitažlivosti. Postupně se množství uchazečů o studium uměleckého odlévání snižovalo až do současného stavu, kdy je na škole ve 3. a 4. ročníku v oboru odlévání pouze 5 studentů. Situace je kritická. Pokud v blízké době nedojde k oživení zájmu o tento studijní program, bude jeho uzavření nevyhnutelné. To by pro naši republiku byla nenahraditelná ztráta, protože Turnov je už poslední místo, kde se tento maturitní program vyučuje. Jsme přesvědčeni, že výuka toho- to oboru si nezaslouží konec, proto bychom rádi obnovili spolupráci se slévárnami, abychom ukázali studentům a uchazečům o toto krásné

Odlévání ve školních dílnách

nou a uměleckou veřejností. Díky tomu u nás tento obor byl vyučován dokonce na několika středních a vysokých školách. Je to již 23 let, kdy se na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově začalo s výukou uměleckého odlévání kovů. Tento studijní program doplnil nabídku oborů zaměřených na umělecko-řemeslné zpracování kovů.

odlévání kovů nebo využívání moderních licích a formovacích hmot. Účastníme se nejrůznějších řemeslných dnů, kde studenti předvádějí formování do písku a odlévání kovů. Veřejnost si zároveň na těchto akcích může vyzkoušet formování a celkově se seznámí s problematikou lití kovů.

Ukázky závěrečných prací studentů

řemeslo, že je tato profese stále žá- daná a perspektivní. V rámci spolupráce by bylo možné v určitých směrech přizpůsobit výuku tak, aby byla vhodná pro dané provozy. Kromě tradiční výuky se pro zatraktivnění oboru zaměřujeme také na moderní technologie, jako je využití počítačového modelování a 3D tisku v uměleckém

Absolventi školy působí jako umělečtí slevači, nebo nastoupili do sléváren jako formíři či slevači, z některých se po čase stali technologové. Věříme, že se nám spolu s vámi podaří zachránit tento obor. Rádi bychom s vaší pomocí rozšířili povědomí o možnostech studia odlévání na naší škole. Uvítáme vaše názory a připomínky k tomuto problému.

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov Skálova 373, 511 01 Turnov tel: +420 481 321 232 (spojovatelka, domov mládeže) tel. a fax: +420 481 324 323 (ředitelna) skola@sups.info www.sups.info

352

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10


Vzpomínáme l Nekrolog

Vzpomínáme Commemorations

Vzpomínka na doc. Ing. Stanislava Holečka, CSc. Bc. Karel Horký B E N E Š a L ÁT, a . s .

Doc. Holeček společně s Ing. Řezníčkem, CSc., realizovali řadu školení metalurgů a technologů přímo v provozech českých sléváren neželezných kovů a vydali k tomuto účelu velmi praktickou publikaci, která byla součástí školení. Publikace se stala cenným pomocníkem technologů při řešení operativy především díky přehlednosti a velmi promyšlenému obsahu, totiž správné dávky teoretických základů ve vazbě na praxi. Odchodem doc. Holečka ztratila česká odborná veřejnost nejen vysoce erudovaného odborníka a pedagoga, ale především skromného, obětavého a charakterního člověka. Na jeho počest se každý druhý rok pořádá od roku 2003 Holečkova konference se zaměřením na hliníkové slitiny a slévárenství těchto slitin. Čest jeho památce!

Stanislav Holeček

Nekrolog Obituary

Odešel Ing. Jaroslav Chrást, CSc. Ing. Josef Sedlák, CSc. M g r. Te r e z a C h r á s t o v á

Jaroslav Chrást

Jaroslav Chrást se narodil 27. července 1946 v Brně a opustil nás 28. srpna 2017 po dlouhé těžké nemoci ve věku 71 let. Jaroslav získával svoje slévárenské vzdělání nejprve na Střední průmyslové škole slévárenské, kde maturoval v roce 1964. Inspirací ve výběru kariéry mu byl jeho strýc Karel Antoníček, ředitel Šmeralových závodů a ředitel výstavby ŽĎAS ze Žďáru nad Sázavou. V letech 1964 až 1969 byl Jaroslav studentem katedry

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

353

V ZPOMÍNÁME l NEKROLOG

Letos je tomu 20 let, kdy zemřel vyhledávaný odborník v oblasti hliníkových slitin a slévárenství doc. Ing. Stanislav Holeček, CSc. Narodil se 9. 7. 1937 v Letovech u Horažďovic. Po studiu na Vojenské technické akademii v Brně absolvoval v roce 1960 Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a začal zde pracovat na katedře chemické technologie kovů jako odborný asistent. V roce 1968 získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd v oboru chemická metalurgie a v roce 1984 byl jmenován docentem pro obor fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů. Stal se renomovaným a vyhledávaným odborníkem v oblasti hliníkových slitin. Jako zkušený pedagog vychoval řadu dnes úspěšných absolventů. Angažoval se také v řadě odborných organizací, především v Asociaci pro tepelné zpracování kovů, České společnosti pro nové materiály a technologie a České společnosti pro nauku o kovech. Pravidelně publikoval v časopise Slévárenství a byl autorem řady odborných článků. Neopomenutelná je jeho činnost v České slévárenské společnosti, kde se pravidelně aktivně účastnil Slévárenských večerů a seminářů o metalurgii a technologii hliníkových slitin.

slévárenské technologie na VUT v Brně. Dalším mezníkem jeho odborné kariéry byla činnost konstruktéra v oddělení slévárenských strojů Státního výzkumného ústavu materiálu (SVÚM), pobočky slévárenského výzkumu v Brně. Zde pracoval v letech 1969–1983. Byl autorem 5 patentů a průmyslových vzorů, významným způsobem se zúčastnil uvádění do chodu řady slévárenských zařízení v mnoha slévárnách. Rovněž tak byl členem týmu pracovníků SVÚM na vývoji evropské družice MAGION. Tak i díky přispění Ing. Chrásta při vývoji zařízení k měření průtažné síly supravodivých vodičů pro cívky elektromagnetů nám některé z MAGIONů krouží nad hlavami dodnes. V řadě sléváren se uplatnil přístroj k řízenému profukování zkušebních vzorků písku při zavádění technologie cold box. Byl to přístroj SEBAC (AVZ12), jehož jméno vytvořily iniciály autorů, tedy i J. Chrásta. Jaroslav pokračoval ve svém vzdělávání. Již ve SVÚMu v roce 1982 začal s přípravou vědecké dizertace, kterou úspěšně dokončil již jako asistent na katedře slévárenství VUT v roce 1989 a získal titul kandidáta věd (CSc). Pedagogické práci se věnoval jednak jako externí učitel na slévárenské průmyslovce a potom na VUT. Jeho předmětem bylo zařízení sléváren, automatizace. Sepsal několik publikací, výzkumných zpráv, pět skript, knihu Slévárenská zařízení (2006) a řadu příspěvků v odborných časopisech. Jeho další odborné znalosti byly utvářeny během studijních pobytů na univerzitách v německém Karlsruhe a Magdeburgu. V posledních dvaceti letech se zabýval projekční, konstrukční a stavební činností pro několik výrobců a projekčních organizací slévárenského zařízení. A také sportem, oblíbeným pétanque, ping-pongem a cyklistikou, ale hlavně cestováním. Není snad světadíl, který by nenavštívil. Ze svých cest vždy uspořádal výstavy nádherných fotografií a odborné přednášky. Při výpravě do Antarktidy využil i námořní lodě, v letadle obletěl horu Denali (dříve Mount McKinley), která je nejvyšší horou Severní Ameriky (6190 m n. m). Pravda, u nás taková výška není, a tak jsme společně létali nad Vysočinou a Pálavou. Nebyl to proudový boeing, ale stejně nám posloužil ultralehký Fox. Spolu s dcerou Terezkou Jardovi přejeme: šťastný let, kamaráde, kolego, učiteli, příteli, taťko.


®

od roku 1953 | since 1953

2018

ISSN 0037-6825

Odborný recenzovaný slévárenský časopis | Specialized peer-reviewed foundry journal

EDIČNÍ PLÁN | SCHEDULE OF EDITIONS uzávěrka | deadline

číslo Issue No 1–2

číslo vyjde publication date

tematické zaměření | special topic

odborná garance | expert guarantee

03.01.2018

23.02.2018

Oceli | Steels

doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.

odborné články specialized articles

reklama + PR články advertisement + PR articles

30.11.2017

3–4

16.02.2018

01.03.2018

24.04.2018

Neželezné kovy | Non-ferrous metals

5–6

13.04.2018

02.05.2018

25.06.2018

Slévárenská zařízení | Foundry equipment Ing. Radan Potácel

7–8

15.06.2018

02.07.2018

27.08.2018

9–10

17.08.2018

03.09.2018

24.10.2018

11–12

27.09.2018

23.10.2018

14.12.2018

FOND-EX + Průmysl 4.0 FOND-EX + Industry 4.0 55. slévárenské dny – vybrané přednášky 55th Foundry Days—chosen papers Ekonomika & marketing Economy & marketing

doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D. předsedové OK ČSS chairmen of expert commisions of the CFS doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

CENÍK INZERCE | RATE CARD OF ADVERTISEMENTS inzerat.indd 1

OBÁLKA | COVER

05.02.08 12:12:58

3. strana | 3rd page

21 000 Kč ∙ 1 200 €

20 500 Kč ∙ 1 100 €

4. strana | 4th page 22 000 Kč ∙ 1 250 €

Svaz sléváren České republiky Technická 2, 616 00 Brno tel.: +420 541 142 681 svaz@ svazslevaren.cz

2. strana | 2nd page

www.svazslevaren.cz

1. strana | 1st page

UVNITŘ | INSIDE čb. + 1 barva b/w + plus 1 colour 15 800 Kč ∙ 900 € 7 900 Kč ∙ 500 € 5 300 Kč ∙ 400 € 4 000 Kč ∙ 250 € 2 000 Kč ∙ 150 €

čb. | black-and-white

bar. | colour

Bližší informace:

velikost | size

1 A4 12 700 Kč ∙ 800 € 1/2 A4 6 400 Kč ∙ 400 € 1/3 A4 4 300 Kč ∙ 300 € 1/4 A4 3 200 Kč ∙ 190 € 1/8 A4 1 600 Kč ∙ 100 € 1 A4 před nebo za obsahem | preceding or behind the content volně vložený list dodaný zákazníkem | loose inserted sheet JINÉ | OTHERS * PR článek o rozsahu 1 tiskové čb. strany A4 (max. 6700 znaků) k inzerci formátu 1 bar. A4 PR article of 1 press page (b/w, max. 6,700 characters) when colour 1 A4 ad is ordered * barevné provedení PR článku (1 A4) | colour version of the PR article * každá další tisková strana PR článku navíc (čb.) | each extra page of PR article (b/w) překlad (1 normostrana) | translation (1 standard page)

18 800 Kč ∙ 1 000 € * 9 400 Kč ∙ 700 € 6 300 Kč ∙ 500 € 4 800 Kč ∙ 350 € – 20 500 Kč ∙ 1 100 € 10 000 Kč ∙ 500 €

. VUT BRNO . TU LIBEREC . ČVUT PRAHA . SPŠS OLOMOUC . SPŠ a VOŠT BRNO . VŠB-TU OSTRAVA . SŠ TŘINEC-KANADA . SŠT ŽĎÁR NAD SÁZAVOU . ČESKÁ SLÉVÁRENSKÁ SPOLEČNOST ZDARMA | FREE *

Profesionální garance je zabezpečena synergickým propojením oborových znalostí škol a profesních organizací: 5 000 Kč ∙ 300 € 5 000 Kč ∙ 300 € 500 Kč ∙ 30 €

Naše vzdělávání je přizpůsobeno potřebám slévárenského oboru v kontextu s potřebami zemí EU

100

85

125

75

125 210

Vydavatel | Editor

354

265

297

265

145 170

Víme o oboru téměř vše!

210

Svaz sléváren České republiky Ing. Josef Hlavinka, výkonný ředitel Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 541 142 681 svaz@svazslevaren.cz S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – řwww.svazslevaren.cz í j e n 2017 . 9 –10

170

170

Redakce | Editorial office

85

váš partner ve vzdělávání

297

Nabízíme profesní vzdělávání pracovníků v oboru slévárenství:

265

. TAVIČ . SLÉVÁRENSKÝ MISTR . SLÉVÁRENSKÝ DĚLNÍK . SLÉVÁRENSKÝ TECHNOLOG . OBCHODNÍ SPECIALISTA VE SLÉVÁRENSTVÍ

297

ROZMĚRY | PARAMETERS [mm]

vedoucí redaktorka | chief editor Mgr. Milada Písaříková Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 541 142 665 slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz

70

55


SPOJUJE SVĚTY !

Řešení tlakového lití – tvarování budoucnosti mobility, globálně. Společnost Bühler je Vaším spolehlivým partnerem pro veškeré potřeby v oboru tlakového lití včetně řešení automatizovaných licích pracovišť, technologické podpory, renovace a modernizace tlakových licích strojů.

Nejlepší odlitky ve své třídě jsou výsledkem kvalifikované týmové práce. Vaši zákazníci, partneři a zaměstnanci potřebují vždy “hovořit stejným jazykem”. Simulace vyžaduje přesné informace a podporuje kvalitní komunikaci – buduje tak mosty mezi různými světy.

Díky efektivní globální servisní síti a výrobním centrům v Evropě, Asii a Severní Americe zajišťujeme lokální odbornou technickou podporu kdekoliv se nacházíte. Máte otázku? Promluvme si o tom. die-casting@buhlergroup.com

Simulační program MAGMA5 výrazně přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti Vaší firmy.

MAGMA GmbH K Vinici 1256 53002, Pardubice Czech Republic +420 773 154 664 p.kotas@magmasoft.cz www.magmasoft.de

Innovations for a better world.


SE P ARÁ T OR

JE

ICE TAVÍCÍ PECE ZPR TRYSK VACÍ STAN O ACO Ň Y L A P Č D R E VÁN O Í T P S ÍSTŮ E J ÍT É O V ŘÍS TR O S E C A F L O R E R Í K P E M ICÍ EK TEM IMPRE ŘI Y PŘ L Á S I Í R TR GNA E C T Í A OJ Ř ČNÍ ÉM E LIN MĚ ICK N Á V Í O P D E E C L Í K M S T Y A Y A V R Í R O CÍ K T KE ELÍM UL Á NIP KY A M OJE

PE C

SLÉVÁRENSTVÍ č. 9 – 10/ 2017

ÍC ĚŘ

O TR S Í Ř ÍP

PO ST

M

DÁV KO V ACÍ

E

MA ZÁ NÍ PÍS YA TŮ PA ST Y

9–10/2017 SlévárenSká technologie budoucnoSti

Jste připraveni

předběhnout

A KOMORY

PRO TLAKOVÉ LITÍ

APRE

KŮ DLIT O E TAC

ŘIH OST

HLAV

IKO VÝ

R

ST

CH

LI

SO

Č

PO S

O TERM

NA

I OD VYH

T ČIŠ „ T

JET-COOLING

KY ČLÁN

FI RA

PR AC OVÁ

PÍST Y

ŠKOLENÍ

ÉZ

Y

PORAD ENST VÍ

LITINY

O

ĚN Í

GIC KÉ PRE PAR ÁT

PŘ E D S

R MIK

ŘIK

TU RN ÍC

O VÝ CH HLA V

YS T ÉMY

T P OS

UK

ME

TA LU R

CÍ S

E OVC

ÍP TĚN ČIŠ

VL N

OS TŘ IK

ZAV ÁŽE

HO DLI TKŮ

konkurenci?

LN PE E T

Firma ŠEBESTA – služby slévárnám s.r.o. poskytuje servis a podporu v oblasti slévárenství od roku 1992. Za dobu existence naší společnosti jsme se spojili s mnoha silnými partnery z řad nejlepších zahraničních výrobců spotřebních materiálů, zařízení a celých technologických celků pro slévárny železných i neželezných kovů. Naše spolupráce se zákazníky přináší Vaši spokojenost, což je naším prvotním cílem. Touto cestou Vám děkujeme za projevenou přízeň a přejeme Vám úspěchy na poli profesním i osobním! Najdete nás na nové adrese: ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o., Pražská 150, 642 00 Brno-Bosonohy, t: +420 545 213 699, info@sebestasro.cz

54. slévárenské dny® – vybrané přednášky

Váš partner ve světě slévárenství

www.ask-chemicals.com