{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 75

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

CHINA FOUNDRY www.foundryworld.com

BING ZHANK a kol.: Zlepšení tahové houževnatosti slitiny AlSi9Cu1 optimalizací chemického složení (Tensile ductility improvement of AlSi9Cu1 alloy by chemical composition optimalization), 2017, č. 2, s. 80–84. YU ZHANK a kol.: Účinky přídavku Sm na vývoj mikrostruktury slitiny Mg-6Zn-0.4Zr během polotuhého izotermického tepelného zpracování (Effects of Sm addition on microstructural evolution of Mg-6Zn-0.4Zr alloy during semi-solid isothermal heat treatment), 2017, č. 2, s. 85–92. CHENG-DONG LI a kol.: Účinky modifikace ZnS na primární Si v nadeutektické slitině Al-Si (Effects of ZnS modification on primary Si in hypereutectic Al-Si alloy), 2017, č. 2, s. 93–97, (viz s. 351, pozn. red.). CHANG NI a kol.: Vliv vlastností jádrové směsi na dynamiku proudění

vstřelování jader na základě expe- rimentu a multifázové simulace (Influence of core sand properties on flow dynamics of core shooting process based on experiment and multiphase simulation), 2017, č. 2, s. 121–127. YANG LI a kol.: Vliv přídavku regenerované směsi na mechanické vlastnosti furanové ST směsi (Effect of reclaimed sand addition on mechanical properties of furan no-bake resin sand), 2017, č. 2, s. 128–137. XIAO WU a kol.: Vývoj mikrostruktury a mechanické vlastnosti hliníkové slitiny A356 při procesu odstředivého lití (Evolution of microstructure and mechanical properties of A356 aluminium alloy processed by hot spinning process), 2017, č. 2, s. 138–144. FU DONG a kol.: Amorfizace slitiny Zr-Cu-Ni-Al indukovaným vodíkem (Hydrogen-induced amorphization of Zr-Cu-Ni-Al alloy), 2017, č. 2, s. 145–149. ISSN 0024-449X

ПРОИЗВОДСТВО

FOUNDRY.

LIT Ě J N O J E P R O I Z VO D ST VO www.foundrymag.ru

TECHNOLOGY & EQUIPMENT

ZENKIN, R. N.: Výzkum trvání modifikačního účinku na mechanické charakteristiky vysokopevné litiny (Research of duration and influence modifying effect to mechanical characteristics of high-strength cast iron), 2016, č. 11, s. 2–5. IOFFE, M. A. a kol.: Sledování přechodového pásma mezi litinovými a ocelovými prvky u dekorativních výrobků (Examination of transition zone between cast iron and steel elements of decorative articles), 2016, č. 11, s. 10–12. KURILINA, T. D.: Zvláštnosti rafinace kovových tavenin ve formě (Special features of refining metal melts in molds), 2016, č. 11, s. 13–15. KUZNETSOV, S. A.: Vliv komplexního modifikátoru na zbytkovou pevnost směsí s vodním sklem (Effect of complex modifier on residual strength of water-glass bonded sands), 2016, č. 11, s. 16–18. DOROSHENKO, V. S.: Příklady úspor kovu při lití LKG do pískových forem (Examples of the metal savings for casting ductile cast iron in sand molds), 2016, č. 11, s. 19–24. ZARUBIN, A. M.: Studie procesu proudění taveniny v nálitcích při lití do kokil (Study of melt flow process in risers at chill casting), 2016, č. 11, s. 25–28.

BEZPALKO, V. I.; BATYSHEV, K. A.: Vliv tlaku na tuhnutí odlitků ze siluminu při lití s krystalizací pod tlakem (Influence of pressure on silumin casting solidification at casting with crystalizat i o n u n d e r p r e s s u r e ) , 2 0 16 , č. 11, s. 29–30. BAZHENOV, V. Y. a kol.: Simulace procesu lití hliníku do grafitové formy (Simulation of process of aluminium casting into a graphite mold), 2016, č. 11, s. 31–33. SKRIPNIK, S. V.: Výroba litých částí z ocelového odpadu s dodatečným legováním při elektrostruskovém přetavení (Production of cast pieces from steel waste with additional alloying in the electroslag remelting process), 2016, č. 12, s. 2–5. MAKARENKO, K. V.; KUZOVOV, S. S.: Vliv struktury kovu na mechanizmus tvorby tepelných trhlin v odlitcích z oceli 20GL (Influence of metal structure on the mechanism of hot tear formation in castings made of 20GL steel), 2016, č. 12, s. 6–10. SVINOROYEV, Y. A. a kol.: Potenciál použití lignosulfonátů jako pojiva (The potential of using lignosulfonates as binders), 2016, č. 12, s. 23–26. SOROKIN, Y. A.; CHUBYKINA, V. Y.: Design vtokových systémů pro malé litinové odlitky lité do pískových forem (Design of gating systems for small iron castings in sand mold casting), 2016, č. 12, s. 30–32. LIŤJ E I M E TA LLU R G I JA www.limrb.by

MARUKOVICH, E. I.; STETSENKO, V. Y.: Nanostrukturní procesy tavení a odlévání litiny s vločkovým grafitem (Nanostructural processes of melting and casting of cast iron with flaky graphite), 2017, č. 1, s. 7–10. RUDNITSKY, F. I.; KULIKOV, S. A.: Modifikace litiny s ultradisperzními přísadami (Modifying of cast iron with ultradisperse additives), 2107, č. 1, s. 11–15. KOMAROV, O. S. a kol.: Komplexní modifikace LLG (Complex modification of gray cast iron), 2017, č. 1, s. 16–20. KOSOVICH, A. A. a kol.: Vývoj tepelně-izolačních nátěrů pro formy nízkotlakého lití (Development of heat-insulating coatings for die mold of low-pressure casting), 2017, č. 1, s. 26–29.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

349

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R E N S K É Č A S O P I S Y

from solvent to water-based foundry coatings), 2017, č. 1/2, s. 6–7, (viz s. 351, pozn. red.). VORRATH, M.: Aplikace nátěru jako příčina vad odlitku (Coating application as source of casting defects), 2017, č. 1/2, s. 12–16. POSTLE, L.: Slévárenský průmysl dnes a zítra (Foundry industry today and tomorrow), 2017, č. 1/2, s. 17–20. FUCHS, M.: Systematický přístup k procesu optimalizace buňky tlakového lití (A systematic approach to process optimalization of a die casting cell), 2017, č. 3/4, s. 46–50. VOLLRATH, K.: Nová formovací linka HWS umožňuje více flexibility a vyšší kvalitu (New HWS-moulding plant enables more flexibility and higher quality), 2017, č. 3/4, s. 51–55. KENDRICK, R. S.: Specifické řešení litých kol pro zákazníka (Kundenspezifische Lösungen für den Räderguss), 2017, č. 3/4, s. 56–61. FEUERSTEIN, G.: Ekonomická účinnost a zesíťování dat v zařízeních Eirich pro přípravu formovacích směsí (Economic efficiency and data networking in molding sand preparation plants from Eirich), 2017, č. 3/4, s. 62–63. RATHNER, T.: Fill vynalezl nové protitlakové lití (Fill erfindet das Gegendruckgiessen neu), 2017, č. 3/4, s. 64–66.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport