{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 73

S l é v á r e n s ké ko n g r e s y l Tr a n s a c t i o n s A F S 2016

Použití postupu lití bez formy na výrobu automobilových odlitků The Mold-less Casting Technique for Applying to Automobile Parts SUGIURA, N. aj. Popis výroby konkrétních odlitků – součásti vystavené nárazu, boční rám apod., které byly dosud vyráběny ze slitin hliníku určených pro tváření, nově vyvinutým postupem lití bez formy. Porovnání mechanických vlastností automobilových součástí vyrobených dosavadním způsobem a vlastností součástí vyrobených postupem novým. (Pouze výtah.)

Vývoj nového postupu odlévání žáruvzdorné oceli Development of New Casting Process for Heat-Resistant Cast Steel ZHONG-ZHI, Z. aj. Popis konstrukce a funkce automatické licí a udržovací pece na odlévání malých ocelových odlitků. K odlévání vysoce jakostních tenkostěnných ocelových odlitků se používají skořepinové formy nízké hmotnosti. Výrobní proces je velmi hospodárný. (Pouze výtah.)

Vliv obsahu Si a přehřátí hliníkové taveniny na její viskozitu Effect of Si Content and Melt Superheat on the Liquid Aluminium Viscosity LEE, Y. K. aj. Z výsledků zkoušek obecně vyplývá, že viskozita slitiny Al-Si se zvyšuje s růstem obsahu Si. Rostoucí teplota přehřátí viskozitu tohoto materiálu naopak snižuje. Je popsáno zařízení použité k měření viskozity a proces měření jako takový. Stručně shrnuta diskuze výsledků. (Pouze výtah.)

Vliv podmínek tepelného zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti oceli na odlitky s 2,5 % Ni Effect of Heat Treatment Condition on Microstructure and Mechanical Properties of 2,5 % Ni Cast Steels HAGISAWA, T. aj. Zjišťoval se vliv rychlosti ochlazování výše uvedené oceli (kalení ve vodě, chladnutí na vzduchu a chlazení v peci) po austenitizaci na její mikrostrukturu a mechanické vlastnosti. Z výsledků vyplývá, že po chlazení ve vodě vznikla struktura bainitická, na vzduchu struktura feriticko-bainitická a po chlazení v peci feriticko-perlitická. Mechanické vlastnosti se s narůstající rychlostí chladnutí po austenitizaci zlepšily zjemněním bainitu. (Pouze výtah.) Výroba součástí z hliníkové slitiny pro tváření odlévaných postupem bez formy The Mold-less Casting Technique for Production of the Wrought Aluminium Alloy Components YAOKAWA, J. aj. Předmětem prací byla výroba dutých výrobků ze slitiny A6063 bezformovým postupem. Je popsána podstata postupu, který dovoluje volnost při jejich konstrukci a rozměrovou přesnost. Zkoumal se vliv přísad Ti a Bi na strukturu a mechanické vlastnosti odlitků konstrukčních součástí pro automobily vyrobených touto metodou. (Pouze výtah.)

Popis slitin Al-Si10-Mg1 moderní tepelnou analýzou založenou na jejich známém chemickém složení Description of Al-Si10-Mg1 Alloys by Advanced Thermal Analysis Based on Their Known Chemical Copositions VICARIO, I. aj. Přednáška demonstruje, že statistická analýza výsledků získaných ze slitin Al se širokým rozsahem chemického složení lépe koreluje s různými eutektickými teplotami. Je uvedena metodika výpočtu maxima a minima likvidu, eutektika a teploty eutektika Mg2Si založená na metodě Taguchi. Stručně popsán průběh prací. (Pouze výtah.) Vliv návrhu odlévání a obsahu legujících prvků na vznik trhlin ve slitině Al-Si Effect of Casting Plan and Alloying Content on the Hot Tearing of Al-Si alloy TACHIBANA, H. aj. Zjišťoval se vliv obsahu Si a přísad Sr na vznik trhlin ve slitině Al-0%, 1, 4, 7, 10 a 12,5 % Si-0,3%Mg. Jsou uvedeny podmínky a průběh zkoušek, shrnuty a vyhodnoceny výsledky. Krátký popis podmínek a průběhu zkoušek. (Pouze výtah.)

Transactions AFS 2016 Výtahy článků z Transactions AFS, 2016, sv. 124 V. část Odlitky z vysokopevnostní litiny s kuličkovým grafitem vyrobené plánovaným chlazením: použití pro různé postupy odlévání High Strenght Ductile Iron Produced by Engineered Cooling: Application for Different Casting Processes LEKAKH, S. aj. s. 221–235, 24 obr., 6 tab., 2 rovnice, lit. 13 Zkoušela se možnost výroby odlitků z vysokopevnostní GJS v litém stavu použitím plánovaného chlazení z teplot nad eutektoidními reakcemi. Teoretické a experimentální zkoušky a simulace se uskutečnily pro tři postupy lití: do masivní pískové formy, tenké skořepinové formy a plynule odlévané tyče. Speciální postup tohoto chlazení využívá řízené impulzy, které odpovídaly různé tloušťce stěny odlitků. Plánovaným chlazením lze docílit atraktivní kombinací pevnosti, tvárnosti a tvrdosti. Jsou uvedeny podmínky a průběh zkoušek, shrnutí a vyhodnocení výsledků. Účinky fosforu ve feritické LKG zn. GGG40.3 Effect of Phosphorus in Ferritic Grade Ductile Cast Iron GGG40.3 HARISANKAR, R. aj. s. 237–245, 25 obr., 8 tab., lit. 8 Litina GGG40.3 se používá na výrobu různých odlitků součástí větrných elektráren vystavených nízkým teplotám (−20 až −40 °C), proto musí splňovat vysoké požadavky na mechanické vlastnosti. Studie se zaměřila na účinky obsahu fosforu a stanovení jeho maximální hodnoty, aby se docílilo požadovaných vlastností, především rázové houževnatosti. Jsou uvedeny podmínky a průběh zkoušek, diskuze a rozbor jejich výsledků.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

347

S L É VÁ R E N S K É KO N G R E S Y l T R A N S AC T I O N S A F S 2016

Tvárnost za horka plynule odlévané bramy z oceli legované mědí a niklem Hot Ductility Behavior of Continuous Casting Slab of Copper and Nickel Alloyed Steel LEE, S. aj. S rostoucím poměrem niklu k mědi se tvárnost za tepla legované oceli zlepšila. Rozdíly mezi výsledky jednoduché zkoušky pevnosti v tahu a podmínkami zkoušky únavové pevnosti jsou zanedbatelné, což lze připisovat zvýšenému množství feritu podmíněnému nízkým obsahem uhlíku. (Pouze výtah.)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport