{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 50

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z s .r.o.

důraz na použití obalovaných pryskyřic, které mají nízkou teplotu měknutí. Dále se cíleně řídí ztráta žíhaním s ohledem na mechanické vlastnosti obalované směsi. Tato kombinace nám zaručuje i při nízké teplotě odlévaných hlinikových slitin dobrou rozpadavost skořepinových jader. Další z možností je i použití aplikace vodních nebo lihových nátěrů, které jsou nanášeny na skořepinová jádra. Zde je prakticky využíváno zbytkové teplo skořepinového jádra ihned po výrobě k zavadnutí a usušení aplikovaného nátěru. Nedílnou součástí výroby speciálních obalovaných směsí pro hliníkové slitiny je použití aditiv a speciálních ostřiv. Jako příklad můžeme uvést mullit (obr. 8). HA Polsko zavedlo tuto výrobu obalovaných směsí v kombinaci s mullitem s dobrými výsledky cílenými na propustnost plynů skořepinovým jádrem a dobrou možností řízení tepelné lineární roztažnosti jeder. Nedílnou vlastností je i vysoká tepelná odolnost těchto směsí. Tato kombinace nám dovoluje oproti jiným standardním směsím obalovaných ostřiv snížít samotné dávkování pryskyřic v řádu několika procent. Díky těmto kombinacím a vlastnostem obalovaných směsí lze konstatovat, že se jedná o obalovaná ostřiva s velmi nízkým vývinem plynu a dobrou rozpadavostí. Výzkum tepelné lineární roztažnosti jednotlivých typů obalovaných směsí v laboratoři HA Polsko se prováděl na dilatometru firmy Multiserw (obr. 9) na standardních vzorcích (váleček ∅ 28 mm, výška 18 mm), vzorky byly zatíženy ča-

Obr. 8. Křemenné ostřivo a mullit o střední velikosti zrna d50 = 0,20 mm

Obr. 11. Skořepinové jádro pro odlitek radiátoru vyrobené z obalované směsi HAP 303 115

Obr. 9. Dilatometr pro měření tepelné roztažnosti ostřiv

sem zkoušky 240 s za teploty 700 °C. V případě použití obalovaných směsí pro hliníkové slitiny se nejlépe osvědčily směsi s tepelnou lineární roztažností do 1,5 % bez výskytu vad výronků; pro výrobu odlitků z litin se používají obalované směsi s tepelnou lineární roztažností do 0,75 % bez výskytu vad výronků (obr. 10).

Obr. 12. Tvar skořepinového jádra odlitku ramene vyrobeného z obalované směsi HAP 303 115

Obalované směsi pro výrobu skořepinových jader odlitků hliníkových slitin Jiným vyráběným sortimentem skořepinových jader v HA Polsko jsou jádra pro odlitky radiátorů (obr. 11) a ramen stabilizátoru pro automobilový průmysl (obr. 12). V tomto případě je kladen důraz na dobré protvrzení obalované směsi se stejnoměrnou sílou stěny vyráběného jádra. HA Polsko používá pro výrobu obalovaných směsí pojiva mateřské firmy Hüttenes-Albertus Werke GmbH, která se v nemalé míře podílí na vývoji a výzkumu těchto materiálů. Z ávě r

Obr. 10. Tepelná lineární roztažnost obalovaných směsí dle jednotlivých typů

324

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Na závěr lze konstatovat, že napříč výrobou obalovaných směsí se u všech typů klade velký důraz na samotnou funkčnost produktů; již zmíněnou řízenou dávkou pojiv se ovlivňuje vývin plynů a výběrem ostřiv se redukuje prostupnost plynů při odlévání. Jak již bylo zmíněno, osobním přístupem HA CZ ve spolupráci s kolegy z HA Polsko řešíme jednotlivé technické případy na míru zákazníkovi, kde se snažíme maximálně vyjít vstříc jeho požadavkům.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport