{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 5

M

PE C

E

MA SE P ZÁ ARÁ NÍ T OR PÍS ZPR YA STANICE TAVÍCÍ PECE TR TŮ ACO YSKA ŇOVACÍ PA ČEÍ P DPLY VÁN ST TR ÍSTŮ E O Y ÍT ÉS ROJ ŘÍS OV LIC ÍST EMPERACE FOREM IMP EK ŘIK ÍS PŘ ÁLY T REGN I Í R T E C RO A ČN AT ŘÍ JE ÉM Í LI MĚ ICK N N Á V Í O P D E E C L Í K M S TAVÍC Y A TORY Í KE KER UL Á LÍM NIP KY MA

O TR ŘÍS ÍP

PO ST

ÍC ĚŘ

SLÉVÁRENSTVÍ č. 9 – 10/ 2017

DÁV KO V ACÍ

p ř í š t í č í s l o l n e x t i s s u e : 11 – 1 2 / 2 0 1 7 l f o r m o v a c í a j á d r o v é směsi | moulding and core sands JE

OJE

9–10/2017 SlévárenSká technologie budoucnoSti

Jste připraveni

0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0

Obr. 2. Fig. 2.

Prosévačka ruského původu z r. 1972 Vibratory sieve shaker of Russian origin from 1972 Obr. 5. Fig. 5.

Výsledky zkoušek ostřiva Biała Góra Test results of silica sand Biała Góra

ŠAJDÍKOVE HUMENCE 0,5 0,45

Obr. 4. Fig. 4.

Vzorek ostřiva Biała Góra (zvětšeno 50×) Silica sand sample Biała Góra (magnification 50×)

0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0

Fig. 7.

Vzorek ostřiva Šajdíkove Humence (zvětšeno 50×) Silica sand sample Šajdíkove Humence (magnification 50×)

Obr. 8. Fig. 8.

Výsledky zkoušek ostřiva Šajdíkove Humence Test results of silica sand Šajdíkove Humence

IVANOV, S., PACAL, L.: 20 let společnosti Hüttenes-Albertus CZ, s.r.o. (Hüttenes-Albertus CZ, s.r.o.)

11.50–12.00

Diskuze k přednáškám v plenární sekci

12.00–13.00

Oběd

Obr. 7. Fig. 7.

A

Kužeľovitá vtoková jamka (vľavo), dopadová jamka – zdroj turbulencií (v strede) Conical riser cup (left), fall cup—source of turbulences (in the middle)

3. Po odstránení primárnych oxidov z voľnej hladiny taveniny a bifilmov nachádzajúcich sa v tavenine je najdôležitejším krokom zamedzenie strhávania novo vznikajúcich oxidov do objemu taveniny počas odlievania do dutiny formy. Z toho vyplýva, že je vhodné nahradiť bežné gravitačné odlievanie a dopraviť tekutý kov do formy v ideálnom prípade proti-gravitačne. Vznikajúca oxidická vrstva tak ostáva na povrchu odliatku a vo vnútornom objeme sa nenachádzajú žiadne oxidy (obr. 5 vľavo). Oxidická vrstva oddeľuje odliatok od formy, čím prispieva k vysokej kvalite povrchu odliatku, pretože zabraňuje vzájomnej reakcii kovu s materiálom formy (obr. 5 vpravo). Z tohoto hľadiska by bolo ideálne, keby sa roztavený kov nikdy neodlieval voľným pádom z pece, alebo téglika, teda v smere pôsobenia gravitačnej sily, ale vždy iba v smere horizontálnom alebo v smere proti pôsobeniu gravitačnej sily. V praxi je viacero spôsobov ako to dosiahnuť, napr. Cosworthov process odlievania (obr. 6). Čiastočným riešením je aj nízkotlakové liatie, ktoré však má určité nedostatky. Pri plnení udržiavacej pece vsádzkovým materiálom sa tvoria bifilmy počas rozsiahlych turbulencií a pri pohybe tekutého kovu keramickou trubicou smerom hore a následne pri jeho páde späť do udržiavacej pece.

Pokiaľ nie je možné zabezpečiť proti-gravitačné plnenie, minimalizovanie kontaminácie taveniny oxidmi je možné dosiahnuť v prvom rade použitím prirodzene pretlakovej sústavy. Dôležitým faktom je, že pokiaľ odlievanie prebieha gravitačne, žiadna vtoková sústava nemôže byť ideálna. Pri takom-

vtrúsenín z formy. Týmto sa zabezpečí vylúčenie vzduchu z dutiny formy. Ďalšie zásady, ktoré je vhodné dodržať: – nepoužívať vtokovú jamku kužeľovitého tvaru. Vtoková jamka v tvare „lievika“ sa správa ako vzduchová pumpa (môže vnikať až 50 % vzduchu do prúdu taveniny, následkom čoho je odliatok tvorený 50 % taveninou a 50 % nasatým vzduchom, pravdepodobnosť dosiahnuť kvalitný odliatok je minimálna, obr. 7 vľavo); – nepoužívať dopadové jamky – zdroj turbulencií, obr. 7 v strede, nahradiť zaobleným prechodom bez dopadovej jamky – obr. 7 vpravo;

Obr. 8. Fig. 8.

Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty Sekci řídí: Ing. Martin Balcar, Ph.D.

B

Sekce metalurgie litin

DULAVA, M., ZÁDĚRA, A.: Problematika výroby slitiny Alloy 59 (S+C ALFANAMETAL s.r.o.)

13.00–13.25

MORES, A., HORNÍK, J., ODEHNAL, J., SKRBEK, B.: Povrchové indukční kalení feritické litiny s kuličkovým grafitem se zvýšeným obsahem Si (ČVUT PRAHA)

13.25–13.50

FERJO, J., ČAMEK, L.: Některé možnosti vedení redukční výrobní fáze v EOP ve Vítkovické slévárny s.r.o. (Vítkovické slévárny)

13.25–13.50

MACHOVČÁK, P., KLEPEK, P., STAFFIN, R.: Optimalizace technologie výroby velkých strojních odlitků (ArcelorMittal Ostrava)

13.50–14.15

FILA, P., BALCAR, M.: Vliv technologie sekundární metalurgie ve ŽĎAS, a.s., na koncentraci kyslíku v oceli (ŽĎAS, a.s.)

13.50–14.15

MARTINÁK, R.: Vliv teploty kovu na kinetiku odeznívání očkovacího účinku v grafitizujících litinách (Z MODEL)

14.15–14.40

HUNA, B., ROJÍČEK, V., PĚLUCHA, B.: Modifikační zpracování tvárné litiny injektáží směsi FeSiMgRE plněným profilem (ALMAMET GmbH)

14.15–14.40

VÍŠEK, J.: Výroba FeS a možnosti použití ve slévárenství a ocelárenství (PROMET CZECH Ostrava)

Přestávka

14.40–15.00

Přestávka

15.00–15.25

MARALÍK, P., ADÁMEK, J., KERŠNER, Š.: Keramické vtokové soustavy pro slévárenskou technologii (SEEIF Ceramic, a.s.)

15.00–15.25

HAMPL, J., MACHOVČÁK, P., KLEPEK, P., BAŘINA, P.: Odfosfoření a odsíření surového železa pro odlitky (VŠB – TU OSTRAVA)

15.25–15.50

KAVIČKA, F.: Analogie simulace průběhu tuhnutí ocelových odlitků a odlitků ze speciální keramiky EUCOR (VUT v BRNĚ )

15.25–15.50

ODEHNAL, J., DUFFEK, J.: Materiálové vlastnosti 70tunového odlitku z LKG se zvýšeným obsahem křemíku EN-GJS-450-18 (PILSEN STEEL)

15.50–16.15

TKADLEČKOVÁ, M., MICHÁLEK, K., GRYC, K., SOCHA, L.: Optimalizace výroby ocelových ingotů (VŠB – TU OSTRAVA)

15.50–16.15

SKRBEK, B.: Důsledky provozního přetěžování odlitků výfukového potrubí z materiálu GJS SiMo 35-6 (TU LIBEREC)

16.15–16.40

ČERNÝ, J.: Vliv dezoxidace s využitím CaSiBa na mikrostrukturu nízkolegované oceli (COMTES FHT a.s.)

16.15–16.40

ŠPAČEK, M., SKŘÍŠOVSKÁ, P.: Využití autonomní optimalizace ke snížení lokální porezity v odlitku z LKG (MAGMA Giessereitechnologie GmbH)

16.40–17.00

PERNICA, V., ŠENBERGER, J.: Tavení vysokolegovaných Cr a CrNi ocelí na vakuových indukčních pecích (VUT v BRNĚ )

16.40–17.00

BÍLEK, D., SKRBEK, B.: Vývoj mechanických vlastností tenkých stěn bloků válců z litiny s lupínkovým grafitem (TU LIBEREC)

18.00–19.00

Večeře

20.00–23.00

Setkání slevačů

N OČLÁ TERM A APRET

konkurenci?

KY

Č

ST

ŘIH OST

R

HLAV

CH

NA

IKO VÝ

FI RA

KŮ DLIT CE O

IT OD VYH

IŠT „Č

LN PE TE

Sekci řídí: doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D., doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

13.00–13.25

14.40–15.00

O B c . L u kSáTš V á g n e r PŘ E D S Ř ckoprůmyslová škola S t ř e d n í u m ě l eIK LITINY ŠKOLENÍ a V y š š í o d b o r n áOV š ko l a , Tu r n o v TAl u k a s . v a g n e r @ s u p Ýs .Ci nHf oH LAV LU RG ICK odlévání je jedním z nejstar-PORADE Umělecké NST VÍ É Pkteré má na našem území JET-COOLING ších řemesel, REP dob. Toto řemeslo tradici od dávných A R Á bylo vždy ceněno a podporováno odborTY PÍST Y A KOMORY PRO TLAKOVÉ LITÍ

ŘIK

VODÁREK, V.: Trendy ve výrobě, zpracováních a vlastnostech kovů a slitin (VŠB – TU OSTRAVA)

ST

KARAS, Z.: Současnost a vývoj zpracování a recyklace odpadů ve slévárenství (DESTRO)

11.15–11.45

O R OP MIK

OVÁ

HLAVINKA, J.: Současný stav a vývoj slévárenské výroby v ČR (Svaz sléváren ČR) Přestávka

10.45–11.15

11.45–11.50

TÉM Y

PR AC

10.00–10.30 10.30–10.45

Budoucnost výuky uměleckého ZAV odlévání kovů ÁŽE CÍ S v Česku YS

LI

Slavnostní zahájení 54. SD SOBÍŠEK, P.: Aktuální vývoj české ekonomiky (UniCredit Bank, a. s.)

Odborné přednášky (13.00–17.00)

G rav i t a č n é o d l i eva n i e Obr. 7.

Prezence účastníků

SO

9.00–9.30

odlévání kovů nebo využívání moderních licích a formovacích hmot. Účastníme se nejrůznějších řemeslných dnů, kde studenti předvádějí formování do písku a odlévání kovů. Veřejnost si zároveň na těchto akcích může vyzkoušet formování a celkově se seznámí s problematikou lití kovů.

HO DLI TKŮ

8.00–9.00

9.30–10.00

V minulosti škola úzce spolupracovala s průmyslem a vychovávala absolventy, kteří hned získávali uplatnění na nejrůznějších pozicích. V průběhu let se však některá odvětví průmyslu transformovala a na tuto tradici se pozapomnělo. Doba se změnila a některé řemeslné obory ztratily na přitažlivosti. Postupně se množství uchazečů o studium uměleckého odlévání snižovalo až do současného stavu, kdy je na škole ve 3. a 4. ročníku v oboru odlévání pouze 5 studentů. Situace je kritická. Pokud v blízké době nedojde k oživení zájmu o tento studijní program, bude jeho uzavření nevyhnutelné. To by pro naši republiku byla nenahraditelná ztráta, protože Turnov je už poslední místo, kde se tento maturitní program vyučuje. Jsme přesvědčeni, že výuka tohoto oboru si nezaslouží konec, proto bychom rádi obnovili spolupráci se slévárnami, abychom ukázali studentům a uchazečům o toto krásné

Úterý 7. 11. 2017 Plenární sekce (9.00–12.00)

ME

BIALA GORA 0,35

Education

ÉZ

16%

Vzdělávání

Programme of the 54rd Foundry Days

Váš partner ve světě slévárenství Odlévání ve školních dílnách

nou a uměleckou veřejností. Díky tomu u nás tento obor byl vyučován dokonce na několika středních a vysokých školách. Je to již 23 let, kdy se na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově začalo s výukou uměleckého odlévání kovů. Tento studijní program doplnil nabídku oborů zaměřených na umělecko-řemeslné zpracování kovů.

Ukázky závěrečných prací studentů

řemeslo, že je tato profese stále žádaná a perspektivní. V rámci spolupráce by bylo možné v určitých směrech přizpůsobit výuku tak, aby byla vhodná pro dané provozy. Kromě tradiční výuky se pro zatraktivnění oboru zaměřujeme také na moderní technologie, jako je využití počítačového modelování a 3D tisku v uměleckém

Absolventi školy působí jako umělečtí slevači, nebo nastoupili do sléváren jako formíři či slevači, z některých se po čase stali technologové. Věříme, že se nám spolu s vámi podaří zachránit tento obor. Rádi bychom s vaší pomocí rozšířili povědomí o možnostech studia odlévání na naší škole. Uvítáme vaše

názory a a připomínky k tomuto problému. slévárenství od roku 1992. Firma ŠEBESTA – služby slévárnám s.r.o. poskytuje servis podporu v oblasti Za dobu existence naší společnosti jsme se spojili s mnoha silnými partnery z řad nejlepších zahraničních výrobců spotřebních materiálů, zařízení a celých technologických celků pro slévárny železných i neželezných uměleckoprůmyslová škola kovů. Naše spolupráce seStřední zákazníky přináší Vaši spokojenost, což je naším prvotním cílem. Touto cestou a Vyšší odborná škola, Turnov Skálova 511 01 Turnov přízeň a přejeme Vám úspěchy na poli profesním i osobním! Vám děkujeme za373,projevenou tel: +420 481 321 232 (spojovatelka, domov mládeže) tel. a fax: +420 481 324 323 (ředitelna) skola@sups.info www.sups.info

Možnosti umiestnenia vtokovej sústavy Possibilities of gating system position

Najdete nás na nové adrese:

54. slévárenské dny® – vybrané přednášky

11% 16% 16%

Cosworthov proti-gravitačný systém odlievania Cosworht’s anti-gravity system of casting

Program 54. slévárenských dnů®

TU RN ÍC

11% 11%

Podíl výrobců prosévaček používaných u jednotlivých účastníků zkoušek Share of producers of vibratory sieve shakers used by particular participants of tests

Obr. 6. Fig. 6.

to spôsobe odlievania dochádza vplyvom gravitačného zrýchlenia k nadmernej akcelerácii taveniny nad kritickú hodnotu 0,5 m/s už v priebehu pádu niekoľko cm. Vhodným návrhom vtokovej sústavy je možné negatívny vplyv voľného pádu taveniny znížiť, nie však úplne odstrániť. Prirodzene pretlakový vtokový systém navrhnutý profesorom Campbellom vytvára kompromis medzi pretlakovým a podtlakovým systémom. Takýto systém je navrhnutý tak, aby zodpovedal voľnému pádu taveniny, tzn. zužujúci sa prúd, okolo ktorého je navrhnutý vtokový kôl v bezprostrednom kontakte. V momente dotyku taveniny so stenou vtokového kôlu vzniká trenie, ktoré vytvára prirodzený pretlak. Forma je tak podporovaná miernym tlakom taveniny, takže nedochádza k vnikaniu

E OVC

16%

Obr. 3. Fig. 3.

37%

11%

předběhnout

V zd ě l á v á n í

A n a l ý z a r e ox i d a č ný c h p r o c e s o v v o v to ko v e j s ú s t a v e p r i o d l i e v a n í A l z l i a t i n

VL N

Podíl sléváren používajících normu ČSN 72 1078 Share of foundries using the ČSN 72 1078 standard

37% 37%

5%

11% 11%

11%

Obr. 1. Fig. 1.

CCCP

CCCP

5% 5% 37%

5% 5%

11%

Stavební strojírenství n. p. Brno

UK

5% 5% 5% 5%

5%

5%

63% 63%

VIPO CCCP 5%

5%

PO S

5% 5%

21% 21%

11% 11%

5% 5%

5% 5%

5%

V Z D ĚL ÁVÁ N Í

prosévačky prosévačky prosévačky VIPO PZE RETSCH Stavební strojírenství VIPO Stavební n. p. Brnostrojírenství CCCP n. p. Brno

prosévačky

bez normy Multiserw Morek Multiserw GF Fritsch Morek spartanGF WADAP Fritsch spartan PZE RETSCH WADAP Fritsch spartan WADAPstrojírenství PZE n.RETSCH German Morek VDG P34 GF bez normy Multiserw Fritsch spartan Multiserw WADAPMorekPZE GFRETSCH VIPO Stavební p. Brno

5% 5%

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

granulometrie granulometrie German VDG P34

Modifikace ČSN Modifikace ČSN

ÍP TĚN ČIŠ

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

ČSN 721078 ČSN 721078

ĚN Í

M . B r ů n a – D. B o l i b r u c h o v á – R . P a s t i r č á k

A . Va ň ko v á G r a n u l o m e t r i c k ý r oz b o r o s t ř i v a – v ý s l e d k y č i n n o s t i O d b o r n é ko m i s e p r o fo r m o v a c í m a t e r i á l y

www.ask-chemicals.com

ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o., Pražská 150, 642 00 Brno-Bosonohy, t: +420 545 213 699, info@sebestasro.cz S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

296

314

316

321

325

326

328

329

330

332

302

340

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

302

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

340

352

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

CAD_ASD_Title_Pokal_210x297_CZ_VS.indd 1

352

ELSKLO, spol. s r.o., Desná ELSKLO – pece a zařízení pro slévárny Hüttenes-Albertus CZ s.r.o., Děčín 20 let HA CZ Hüttenes-Albertus CZ s.r.o., Děčín Speciální a obalovaná ostřiva z produkce Hüttenes-Albertus Polsko – nová šance pro slévárny

in ze r c e

296

31.08.2017 09:03:27

OBÁLKA Cover ASK Chemicals Czech, s. r. o., Brno MAGMA GmbH, Pardubice BÜHLER AG, Švýcarsko Šebesta-služby slévárnám s.r.o., Brno

Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, Německo Perfektní kombinace: špičková kvalita odlitku a efektivní náklady

papírový proužek l paper strip

KNTL a.s., Praha KANTHAL – odporové topné materiály a elementy pro elektrické otopy

Hüttenes-Albertus CZ s.r.o., Děčín

LANIK s.r.o., Boskovice Profil společnosti

INZERCE

Rösler Oberflächentechnik GmbH, Německo Tryskací zařízení pro budoucnost – pro čištění různorodých klikových hřídelí RESPECT, a.s., Praha Nejčastěji jsou stahovány vadné součástky do auta

Advertisements 303 Advanced Engineering,

s. r. o., Praha

311 CzechTrade, Praha

NPP Group + Chemcostar Europe s.r.o. Nekovové příměsi – modifikace – kvalita kovu

315 ELSKLO, spol. s r.o., Desná

RUBRIKY

Sections

319 Hüttenes-Albertus CZ 320 s.r.o., Děčín

336

Zprávy Svazu sléváren České republiky l News from the Association of Foundries of the Czech Republic

337

Zprávy České slévárenské společnosti l News from the Czech Foundrymen Society

340

Program 54. slévárenských dnů l Programme of the 54th Foundry Days

342

Kalendář akcí l Schedule of events

327 KNTL a.s., Praha

344

Zprávy Spolku přesného lití – CICA l News from the Czech Investment Casting Association

277 LANIK s.r.o., Boskovice

345

Slévárenská výroba v České republice l Foundry production in the Czech Republic

293 Maschinenfabrik Gustav

346

Slévárenské kongresy l Foundry congresses

312 Eurovision, a.s., Brno

299 Chem-Trend (Deutschland)

GmbH, Německo

325 Kurtz Holding GmbH & Co.

Beteiligungs KG, Německo

Eirich GmbH & Co KG

347

Transactions AFS 2016

332 NPP Group + Chemcostar

348

Zahraniční slévárenské časopisy l Foreign foundry journals

350

Ze zahraničních časopisů l From the foreign journals

352

Vzdělávání l Education

285 NürnbergMesse GmbH,

353

Vzpomínáme l Commemorations

353

Nekrolog l Obituary

354

Ediční plán Slévárenství 2018

Europe s.r.o. Německo

331 RESPECT, a.s., Praha 329 Rösler Oberflächentechnik

GmbH, Německo

335 SSČR, programy vzdělávání 280 WÖHR CZ s.r.o., Brno

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport