{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 49

H ü t t e n e s - A l b e r t u s C Z s .r.o.

S p e c i á l n í o s t ř i va

Obr. 4. Skořepinové jádro korpusu odlitku kompresoru z obalované směsi HAP 112 130

Obr. 5. Jádro odvětrávaného brzdové- ho kotouče vyrobené z obalované směsi HAP 120 128 Z1 s 1 % Feranexu 7530 S

Obr. 6. Odlitek disku brzdového kotouče bez použití aditiva Feranex 7530 S

Obr. 7. Odlitek disku brzdového kotouče za použití aditiva Feranex 7530 S v dávkování 1 %

ní aditiv v rozmezí od 0,6 do 1,2 %. Na obr. 5 je snímek skořepinového jádra brzdového koutouče za použití obalované směsi HAP 120 128 Z1 s přídavkem 1 % aditiva Feranex 7530 S. Na obr. 6 a 7 je zachycena kvalita povrchu odlitku bez a s Feranexem 7530 S. Obalované směsi určené pro výrobu odlitků z hliníkových slitin s velmi nízkou tepelnou roztažností Již několik let po sobě vykazuje výroba odlitků hlinikových slitin určených převážně pro automobilový průmysl stále stoupající trend. V tomto odvětví je kladen větší a přísnější důraz na povrchovou kvalitu odlitku. Nároky jednotlivých zákazníků nespočívají pouze v estetické kvalitě, ale důraz je kladen i na povrchovou kvalitu odlitku ze strany jádra. Mnohá jednání s našimi zákazníky a úspěšné nasazení našich obalovaných směsí nás přesvědčují o tom, že svoji práci děláme správně. Pokud vezmete v potaz dnešní standardní nároky na kvalitu odlitku od jádra, která se mnohdy pohybují do 40 µm drsnosti povrchu, tak dnes s jistotou můžeme konstatovat, že jsme schopni tyto nároky garantovat. Dalším neméně důležitým faktorem je samotná schopnost rozpadavosti skořepinového jádra po odlití. Zde je kladen velký

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

323

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Speciální obalovaná ostřiva pro jádra odvětrávaných brzdových kotoučů a pro skořepinová jádra Speciální produkcí jader v sortimentu HA Polsko jsou směsi určené pro výrobu ventilovaných brzdových kotoučů. Na začátku tohoto vývoje se ukázalo, že klasické obalované směsi nejsou vhodné pro tak speciální odlitky. Vyskytovaly se vady typu připečenin a výronků. V návaznosti na vývoj a výzkum se tyto nové směsi vyjadřují specificky úzkým rozmezím obsahu pryskyřice potřebným k obalení ostřiva, což má za následek velmi nízký vývin plynů. Zároveň je kladen velký důraz na termostabilitu systému a mechanické vlastnosti vyrobených jader z důvodu jejich ohýbání při tepelném zatížení tekutým kovem. V rámci postupu interního vývoje a samotné výroby jader brzdových kotoučů se dnes tento systém ustálil na jednotné obalované směsi, která aktuálně pokrývá celou výrobu 130 typů jader brzdových kotoučů různých rozměrů o hmotnosti od 0,8 do 3,8 kg. Tento trend je dnes velmi vítaný s ohledem na velmi malé procento zmetkovitosti, které nám zaručuje velmi dobré postavení u našich koncových zákazníků. Tyto vemi dobré výsledky ve vývoji a výrobě obalované směsi pro ventilované brzdové koutouče jsme převedli i do výroby ostatních obalovaných směsí určených pro výrobu skořepinových jader pro odlitky z litiny s kuličkovým a lupínkovým grafitem. V tomto případě je používána obalovaná pryskyřice o velmi nízké teplotě měknutí, která umožňuje při výrobě vlastní skořepiny zajistit rozměrově stejnou sílu stěny s potřebnými mechanickými vlastnostmi a dobrým dopadem na nízký vývin plynu. Řízený obsah pryskyřic se také projevuje nízkým zápachem už při samotné výrobě skořepinových jader (velmi nízkým obsahem volného formaldehydu). To přispívá ke zlepšení pracovního prostředí. Druhotným, ale velmi podstaným jevem je velmi nízký přenos plynu od skořepinovéhá jádra do tekutého kovu, odlitku. Příklad úspěšné výroby dalšího odlitku je skořepinové jádro korpusu odlitku kompresoru z obalované směsi HAP 112 130 (obr. 4).

Speciální ostřiva s aditivy proti roztažnosti křemičitých ostřiv Čím dál náročnější potřeby a nároky ze stran jednotlivých zákazníků vedly v postupu výroby obalovaných směsí k používání různých přísad k eliminaci termické roztažnosti křemičitých ostřiv, resp. jader. Ve větší míře se u náročných odlitků typu cylindrických vložek hlav válců, odvětrávaných brzdových kotoučů apod. projevovaly vady typu výronků. Pro eliminaci těchto nežádoucích vad se jak do obalovaných, tak i cold boxových směsí přidávají aditiva, která zabraňují tepelné roztažnosti křemenného ostřiva. Toto aditivum pod obchodním názvem Feranex 7530 S, jehož samotným výrobcem je HA Polsko, je v dnešní době nejrozšířenějším aditivem používaným napříč výrobou obalovaných a cold boxových směsí. V laboratorních a výrobních zkouškách ve slévárnách v Polsku se tato praktická zkušenost projevila jak u organických, tak i neorganických systémů, kde se u odlitků téměř odstranily vady typu výronků. Určitě zde bereme na zřetel i samotné technologické procesy, jako je hmotnost jádra a rozměr, typ odlévaného kovu a jeho licí teplota. Ze zkušenosti vycházíme z poměru dávková-

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport