{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 33

M AG M A G m b H , P a r d u b i c e

na nakloněné rovině s bočním zaústěním situovaným do spodní části formy. Cílem této autonomní optimalizace tedy bylo nalézt optimální kombinaci zaústění vtokových zářezů a naklopení pískové formy, při kterém by byly eliminovány

nebo alespoň minimalizovány výše zmíněné povrchové vady. Byly namodelovány 4 varianty bočního zaústění se 2 plochými zářezy a 4 varianty se 4 plochými zářezy. Těchto 8 variant bylo odsimulováno ve vodorovné pozici

Z ávě r Na základě uvedených výsledků se technologické oddělení slévárny rozhodlo vyzkoušet v praxi obě varianty doporučené optimalizací a porovnat povrchovou kvalitu na reálném odlitku. Po vyhodnocení reálných zkušebních kusů bude rozhodnuto o uvedení optimálního způsobu lití do praxe.

Obr. 4. Tvar vtokové soustavy u nejlepších návrhů

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

307

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

Obr. 3. Porovnání jednotlivých verzí DoE ve vztahu k oxidaci taveniny a množství reoxidačních vměstků

a s naklopením formy o 5 a 10°. Vzniklo tak DoE (Design of Experiment) o 24 možných kombinacích. Ty byly následně pomocí integrovaných statistických metod v programu MAGMA5 automaticky propočteny a vyhodnoceny. Při vyhodnocování optimalizačních výsledků byla použita kritéria minimálního volného povrchu (Smooth Filling), maximální hodnoty oxidace povrchu a průměrné množství reoxidačních vměstků (Avg Inclusion Area Fraction). Jak vyplývá z obr. 3, náklon výrazně snižuje hodnotu volného povrchu, u naklonění formy o 10° až o cca 65 % oproti stávající technologii. Současně je patrné, že maximální oxidace taveniny u tohoto náklonu značně klesla oproti původní technologii, která je v grafu označena křížkem. I samotná změna vtokové soustavy snížila toto riziko, jak je patrné z kruhových značek. Velikost jednotlivých značek charakterizuje třetí kritérium, a to průměrné množství reoxidačních vměstků. To změnou vtokové soustavy na boční zářezy vzrostlo, avšak opět náklonem o 10° dosáhlo mnohem nižších hodnot. Z tohoto grafu tedy vyplývá, že nejlepších výsledků lze dosáhnout změnou vtokové soustavy (zaústění se dvěma a čtyřmi zářezy) a náklonem o 10°. Tyto výsledky jsou zakroužkovány v  grafu. Z detailního vyhodnocení výsledků simulací těchto dvou variant vyplynulo, že – jak je ve slévárenství zvykem –, obě varianty mají svá pro a proti. Slévárenský technolog má tedy možnost využít své znalosti a praktické zkušenosti a upřednostnit jednu z  variant, například tu, která je z  hlediska náročnosti na zaformování lepší, nebo tu, která je z výrobního hlediska levnější. Geometrie doporučených vtokových soustav je znázorněna na obr. 4.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport