{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 31

A S K Ch e m i c a l s C ze c h s .r.o.

Obr. 4. Filtr na kruhové podložce v nálitku

Obr. 5. Kónický filtr s obvodovým nátěrem

může zvyšovat hodnotu pH; formovací směs má obvykle hodnotu 3,0 – 4,0. Může se zvyšovat doba vytvrzování a množství pojiva, což vede k negativním doprovodným jevům, jako je zvyšování obsahu síry a organických zbytků v regenerátu. Kó n i c ké f i l t r y Aby se zabránilo těmto negativním vlivům a bylo možno dosáhnout správné funkce filtru, firma ASK Chemicals doporučuje používat filtry UDICELL s  kónickým tvarem, zvláště pro kuželové nálitky (neck-down risers). Tento speciální tvar filtru je vyráběn ve firmě ASK Chemicals v mnoha různých modifikacích pro nejrůznější způsoby použití a může být upravován přesně pro potřeby jednotlivých uživatelů. Kromě standardního provedení s otevřenými póry je možno vybírat z  mnoha možností provedení vnějšího tvaru, včetně uzavřeného vnějšího obvodu filtru (edge coating) nebo

obvodu utěsněného těsnicí páskou (obr. 5). Také horní hrana kónického filtru může být opatřena úkosem, který chrání filtr před ulamováním a poškozením během manipulace. Tyto filtry jsou ideálně přizpůsobené zešikmenému vnitřnímu tvaru nálitku a mají tyto výhody: – volně přizpůsobivé sklonu vlastního nálitku; – přesné přizpůsobení kruhového filtru do nálitku (obr. 6); – nemožnost překlopení před vyplaváním (obr. 7); – na hranách filtru se nevytvářejí turbulence; – maximální využití kapacity filtru, bez ztrát a zúžení vlivem uložení filtru; – zvýšení kapacity filtru při snížení rizika prolomení filtru; – snížení tlaku na osazení filtru, zvláště u nálitků z měkkých materiálů; – obvod filtru může být uzavřen nebo utěsněn (obr. 5); – není nutno používat podložku pod filtr, tím se zv yšuje spolehlivost a efektivita procesu. Mnoho známých sléváren používá kónické filtry UDICELL s velice dobrými výsledky. Filtr může být umístěn do různých kuželových nálitků od různých výrobců. U kónického filtru se dá využít maximální filtrační kapacita a celý proces je velice spolehlivý. Filtry UDICELL řeší problémy překlápění filtrů při lití a správné vyplavání, a tím zajišťují bezchybné lití. V  neposlední řadě je důležité zlepšení ekonomiky celého procesu snížením vícenákladů a zmetkovitosti. L i t e ra t u ra [1] N. N.: ASK Chemicals GmbH documents, 2016. [2] N. N.: Filters Overview Brochure ASK Chemicals GmbH, 2016. [3] VOIGT, M. U.; L. HORWATH: Rohrförmige Hochleistungsfilter in Schaumkeramik für die Giessereiindustrie. Přednáška pro 71. světový slévárenský kongres, Bilbao, 2014.

Obr. 7. Snadné vyplavání filtru po odlití

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

305

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

Praktické zkušenosti ukazují, že v některých případech může kombinace nálitek–filtr způsobovat problémy při vyplavání filtrů. Filtr může uvíznout v lůžku, může být zatlačen do materiálu nálitku, pokud je tento materiál příliš měkký, nebo nevyplave z jiného důvodu. Aby se zabránilo tomuto problému, výrobci nabízejí pro kónické nálitky speciální kruhovou podložku, usnadňující vyplavání filtru (obr. 3). Tato podložka je vyrobena z lehkých materiálů (skleněné duté kuličky, mikrosféry) technologií hot box nebo cold box, s  použitím zásaditého pojiva. Tyto lehké materiály podporují vyplavání podložky společně s  filtrem. Kruhová podložka řeší problém špatného vyplavání filtru, její použití však může přinášet jiná rizika. Pokud tlak v  licím proudu není držen rovnoměrně, filtr může nechtěně vyplavat a převrátit se během lití, což může vést k tomu, že nečistoty z taveniny usazené na přední straně filtru jsou zaneseny do odlitku. Dodatečná podložka mezi nálitkem a filtrem může také vytvořit turbulentní zónu na hraně filtru a tato netěsnost může vytvářet oxidické vměstky. Tavenina rovněž může obtékat kolem filtru bez filtrace (obr. 4). Jsou zde ještě další problémy, které nejsou zřejmé na první pohled: vysoká zásaditost použitého pojiva v  kruhové podložce může v kombinaci s kyselými pojivovými systémy (furan – fenol – no bake) způsobovat problémy při regeneraci formovací směsi. Velké množství tohoto materiálu ve formovací směsi

Obr. 6. Přesné usazení kónického filtru

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport