{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 30

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

A S K Ch e m i c a l s C ze c h s .r.o.

Přímé lití na filtr – optimalizace výrobního procesu s použitím pěnových keramických filtrů Ulrich Voigt ASK Chemicals Feeding Systems Gmb H, Bendor f, N ěme cko

Peter Vietoris ASK Chemicals GmbH, Hilden, Německo

Ing. Dan Táborský A S K Ch e m i c a l s C z e c h s . r. o . dan.t ab or sk y @ask- chemic als .com

Ú vo d Používání pěnových keramických filtrů je nejmodernější způsob filtrace, běžně aplikovaný pro každodenní výrobu odlitků. Výhody tohoto způsobu filtrace již byly mnohokrát popsány a uplatněny v praxi. Existuje mnoho různých materiálů, velikostí a tvarů filtrů, splňujících požadavky výrobců odlitků. Filtr musí mít potřebnou kapacitu s  ohledem na prostor ve formě a umístění ve vtokovém systému nebo v  nálitku. Vhodnou konstrukcí a uspořádáním lze docílit významnou úsporu nákladů. Zvláště u přímého lití na filtr je tento efekt zřejmý a při použití správného tvaru filtru velice výhodný.

Obr. 1. Nálitek s filtrem

304

V ý h o d y a n ev ý h o d y p ří m é h o l i t í V současnosti je již nezbytné používat technologie šetřící přírodní zdroje s důrazem na maximální recyklaci materiálů ve všech průmyslových oblastech. Jedním z  průkopníků je slévárenský průmysl, který používá recyklaci už po staletí. Možnosti zlepšování však nejsou nikdy vyčerpány a průběžně se zdokonalují a vyvíjejí. Pokud bereme v úvahu běžně používaný proces přímého lití, jedná se o příkladné a nejekonomičtější využití materiálu a energie. Bohužel tato metoda nemůže být využita pro všechny druhy materiálů a odlitků. Tam, kde je ji možno aplikovat, však přináší slévárnám značné výhody. Téměř úplné odstranění jinak nezbytného vtokového systému znamená: – úsporu materiálu ve vtocích a nálitcích; – snížení nákladů na energie; – úsporu formovacího materiálu použitím menších formovacích rámů a úsporu pojiva; – úsporu mzdových nákladů; – u velkých odlitků není potřeba dalších keramických částí vtokové soustavy. Bohužel má tato metoda také své nevýhody: – závislost na velikosti a geometrii odlitku; – nemožnost použít vtokový systém k regulaci plnění odlitku; – turbulence mohou způsobovat horší kvalitu odlitku. Po u ž i t í f i l t r u v n á l i t k u

průběhu lití. Vždy musí být dostatečná hladina taveniny nad filtrem, jinak hrozí riziko jeho prolomení. Ani výška licí hubice nad nálitkem by neměla být příliš vysoká, jinak také hrozí prolomení filtru během lití. Dnes vyráběné pěnové keramické filtry, především zirkonové a uhlíkové, jsou velmi odolné proti prolomení, avšak i tyto materiály mají své limity a technická omezení. Během lití je také důležité, aby proud taveniny směřoval doprostřed filtru, ne na jeho okraj. Filtr musí být umístěn v nálitku dostatečně hluboko a musí být v  lůžku správně usazen a podepřen, aby nemohlo dojít k jeho vychýlení nebo zvrtnutí, které hrozí zejména u filtrů malého průměru. Pro správný licí proces je velice důležité, aby filtr po skončení lití kontrolovaně vyplaval na hladinu nálitku. V  praxi se ukázalo, že filtr, který nevyplave, může blokovat správnou funkci nálitku. Filtr, který vyplave na hladinu kovu, je možno zkontrolovat, jestli není prasklý nebo poškozený. Celý a nepoškozený filtr je nejlepší zárukou správného procesu lití. Filtr by měl automaticky vyplavat z důvodu rozdílné měrné hmotnosti filtru a taveniny. Proto mají nálitky zpravidla vytvořeno místo pro uložení filtru, tzv. lůžko, do kterého je možno filtr správně umístit. Nálitky bývají válcové, oválné nebo mohou mít spodní část kónickou. Lůžko pro filtr se může u různých výrobců lišit podle tvaru nálitku. Velice důležité je, aby byl filtr v nálitku dostatečně podepřen a umožňoval jeho volné vyplavání po skončení lití.

Teprve s pěnovými keramickými filtry bylo možno uspokojivě řešit použití filtru v nálitku. Problém silných turbulencí byl vyřešen tím, že se tyto filtry vkládají přímo do vtoku, který zároveň slouží jako nálitek (obr. 1). Zklidňující efekt filtru umožňuje klidné a regulovatelné plnění při snížení turbulence v  dutině odlitku (obr. 2). Velice důležité je udržovat plný nálitek v celém

Obr. 2. Filtrační a uklidňující efekt

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Obr. 3. Kruhová podložka usnadňující vyplavání filtru

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport