{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 29

A n a l ý z a r e ox i d a č ný c h p r o c e s o v v o v to ko v e j s ú s t a v e p r i o d l i e v a n í A l z l i a t i n

Z áve r V posledných rokoch ide do popredia výskum v  oblastiach nových prísadových prvkov a nových zliatin, prípadne metód tepelného spracovania za účelom zvyšovania úžitkových vlastností odliatkov. Výskum v týchto oblastiach je nepopierateľne dôležitý, ale v prvom rade je potrebné sa venovať výhodám, ktoré môžeme dosiahnuť za pomoci správne navrhnutej technológie odlievania, prípadne optimálnej vtokovej sústavy. Minimalizovanie obsahu oxidov, resp. bifilmov v  tavenine je relatívne nenákladné a  môže zabezpečiť dramatický nárast pevnosti aj ťažnosti, ktorý sa často nedá dosiahnuť ani legovaním a tepelným spracovaním.

Poďakovanie Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt „Zariadenie na výrobu prototypových súčastí odlievaním na počítačovo riadenej báze, kód ITMS: 26220220047, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja“. Po u ž i t á l i t e ra t ú ra [1] CAMPBELL, J.: The Origin of Griffith Cracks. Met. & Mat. Trans B, 42B, prosinec 2011, s. 1091–1097. [2] TIRYAKIOGLU, M.; J. CAMPBELL: Material Science & Technology, 2009, 25(6), 784–789. [3] LENHRAD, R.; K. KADUCHOVÁ; Š. PAPUČÍK: Analysis of the fill amount influence on the heat performance of heat pipe. XIX. the application of experimental and numerical methods in fluid mechanics and energetics 2014: proceedings of the international conference. AIP Publishing, 2014, s. 146–152. ISBN 978-0-7354-1244-6. [4] MOUNTFORD, N. D. G.; R. CALVERT: Journal Institute of Metals, 1959–1960, 88 121–127. [5] DISPINAR, D.; J. CAMPBELL: Mater Sci., 2007, 42, 10296–10298. [6] PUHAKKA, R. (Bob), personal blog; and papers in “Shape Casting: ASM 4th International Symposium in Honor of John Berry”, 2011, eds Tiryakioglu, M., Campbell, J., and Crepeau, P. N., s. 79–86 and 241–248. Recenzent l Peer-reviewer: Ing. Ivo Lána, Ph.D.

SW simulace odlévání kovů v 5 krocích

Načtení 3D geometrie

Definice vtoku

rychlá ● intuitivní ● efektivní ● cenově výhodná

Definování parametrů

Analýza a optimalizace

Odlití dílu

Gravitační lití ● Vysokotlaké lití ● Nízkotlaké lití ● Lití do trvalých forem oceli ● hliníkové slitiny ● mosaz ● měď ● titan ● cín ● stříbro … Analýzy: vtok, teplota, rychlosti, staženiny, bubliny, praskliny, trhliny za tepla, čas lití…

Zkušební verze ke stažení zdarma: http://www.solidthinking.com/click2cast_land.html

Advanced Engineering s.r.o.

www.advanced-eng.cz, info@advanced-eng.cz, tel.: +420 281 097 525

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

303

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

– nepoužívať dopadové jamky – zdroj turbulencií, obr. 7 v strede, nahradiť zaobleným prechodom bez dopadovej jamky – obr. 7 vpravo; – nepoužívať žiadne ostré hrany, zabezpečiť plynulý a hladký priebeh prúdenia taveniny, napr. odstupňovaný rozvádzací kanál nahradiť plynulo zužujúcim sa kanálom; – zabezpečiť vyústenie zárezov v  najnižšom bode dutiny odliatku, aby sa zabránilo voľnému pádu tekutého kovu; – zabezpečiť rýchlosť tekutého kovu v zárezoch v intervale 0,5 až 1 m/s [6]. Obr. 8 schematicky znázorňuje možnosti umiestnenia vtokovej sústavy pri gravitačnom odlievaní, postupne od najhoršej po najlepšiu. Variant plnený zárezmi umiestnenými v spodnej časti odliatku možno považovať za najmenej škodlivý, často si ho však vedecká komunita mýli s proti-gravitačným odlievaním.

M . B r ů n a – D. B o l i b r u c h o v á – R . P a s t i r č á k

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport