{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 28

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

M . B r ů n a – D. B o l i b r u c h o v á – R . P a s t i r č á k

A n a l ý z a r e ox i d a č ný c h p r o c e s o v v o v to ko v e j s ú s t a v e p r i o d l i e v a n í A l z l i a t i n

Obr. 6. Cosworthov proti-gravitačný systém odlievania Fig. 6. Cosworht’s anti-gravity system of casting

to spôsobe odlievania dochádza vplyvom gravitačného zrýchlenia k nadmernej akcelerácii taveniny nad kritickú hodnotu 0,5 m/s už v priebehu pádu niekoľko cm. Vhodným návrhom vtokovej sústavy je možné negatívny vplyv voľného pádu taveniny znížiť, nie však úplne odstrániť. Prirodzene pretlakový vtokový systém navrhnutý profesorom Campbellom vytvára kompromis medzi pretlakovým a podtlakovým systémom. Takýto systém je navrhnutý tak, aby zodpovedal voľnému pádu taveniny, tzn. zužujúci sa prúd, okolo ktorého je navrhnutý vtokový kôl v bezprostrednom kontakte. V momente dotyku taveniny so stenou vtokového kôlu vzniká trenie, ktoré vytvára prirodzený pretlak. Forma je tak podporovaná miernym tlakom taveniny, takže nedochádza k vnikaniu

Obr. 7. Kužeľovitá vtoková jamka (vľavo), dopadová jamka – zdroj turbulencií (v strede) Fig. 7. Conical riser cup (left), fall cup—source of turbulences (in the middle)

3. Po odstránení primárnych oxidov z voľnej hladiny taveniny a bifilmov nachádzajúcich sa v tavenine je najdôležitejším krokom zamedzenie strhávania novo vznikajúcich oxidov do objemu taveniny počas odlievania do dutiny formy. Z toho vyplýva, že je vhodné nahradiť bežné gravitačné odlievanie a dopraviť tekutý kov do formy v ideálnom prípade proti-gravitačne. Vznikajúca oxidická vrstva tak ostáva na povrchu odliatku a vo vnútornom objeme sa nenachádzajú žiadne oxidy (obr. 5 vľavo). Oxidická vrstva oddeľuje odliatok od formy, čím prispieva k vysokej kvalite povrchu odliatku, pretože zabraňuje vzájomnej reakcii kovu s materiálom formy (obr. 5 vpravo). Z tohoto hľadiska by bolo ideálne, keby sa roztavený kov nikdy neodlieval voľným pádom z pece, alebo téglika, teda v smere pôsobenia gravitačnej sily, ale vždy iba v smere horizontálnom alebo v smere proti pôsobeniu gravitačnej sily. V praxi je viacero spôsobov ako to dosiahnuť, napr. Cosworthov process odlievania (obr. 6). Čiastočným riešením je aj nízkotlakové liatie, ktoré však má určité nedostatky. Pri plnení udržiavacej pece vsádzkovým materiálom sa tvoria bifilmy počas rozsiahlych turbulencií a pri pohybe tekutého kovu keramickou trubicou smerom hore a následne pri jeho páde späť do udržiavacej pece.

vtrúsenín z formy. Týmto sa zabezpečí vylúčenie vzduchu z dutiny formy. Ďalšie zásady, ktoré je vhodné dodržať: – nepoužívať vtokovú jamku kužeľovitého tvaru. Vtoková jamka v tvare „lievika“ sa správa ako vzduchová pumpa (môže vnikať až 50 % vzduchu do prúdu taveniny, následkom čoho je odliatok tvorený 50 % taveninou a  50 % nasatým vzduchom, pravdepodobnosť dosiahnuť kvalitný odliatok je minimálna, obr. 7 vľavo);

G rav i t a č n é o d l i eva n i e Pokiaľ nie je možné zabezpečiť proti-gravitačné plnenie, minimalizovanie kontaminácie taveniny oxidmi je možné dosiahnuť v prvom rade použitím prirodzene pretlakovej sústavy. Dôležitým faktom je, že pokiaľ odlievanie prebieha gravitačne, žiadna vtoková sústava nemôže byť ideálna. Pri takom-

302

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Obr. 8. Možnosti umiestnenia vtokovej sústavy Fig. 8. Possibilities of gating system position

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport