{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 24

STŘELEČ 0,45 0,4

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05

Obr. 9. Vzorek ostřiva Střeleč (zvětše- no 50×) Fig. 9. Silica sand sample Střeleč (magnification 50×)

0

Obr. 10. Výsledky zkoušek ostřiva Střeleč Fig. 10. Test results of silica sand Střeleč

BIALA GORA – OPRAVA

0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0

Obr. 11. Oprava výsledků zkoušek ostřiva Biała Góra Fig. 11. Correction of test results of silica sand Biała Góra

ŠAJDÍKOVE HUMENCE – OPRAVA 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0

Obr. 12. Oprava výsledků zkoušek ostřiva Šajdíkove Humence Fig. 12. Correction of test results of silica sand Šajdíkove Humence

STŘELEČ – OPRAVA 0,35

Předneseno na 54. slévárenských dnech v Brně, 7.–8. listopadu 2017, sekce D. Recenzent | Peer-reviewer Ing. Jiří Pazderka

0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0

Obr. 13. Oprava výsledků zkoušek ostřiva Střeleč Fig. 13. Correction of test results of silica sand Střeleč

298

V jedné ze sléváren (č. 4, Seco Group) byla ke zkoušce granulometrie ostřiv použita sada s nedostatečným počtem sít. Celá sada obsahovala pouze 5 sít (0,32; 0,2; 0,16; 0,1; 0,063). U prvního rozboru (Biała Góra) mohlo dojít při výsledku k náhodě, že vzorek ostřiva měl vyhovující výsledek, avšak u dalších hodnocení granulometrie nebylo možné velikost středního zrna změřit přesně. Ani sada s  minimálním počtem sít 7 + miska nezaručila to, že výsledek bude dobrý. Dvě slévárny měly stejný počet sít. Výsledky jedné slévárny zapadly do průměru, výsledky druhé slévárny nikoli. První slévárna (č. 19, JMA) používala starou prosévačku bez možnosti nastavení amplitudy, která pravděpodobně ovlivnila výsledek. U druhé slévárny (č. 18, Kovosvit) se díky novějšímu typu prosévačky neprojevil u granulometrie závažnější problém. Při používání normy ČSN 72 1078, sady sít o větším počtu než 5 ks a při používání funkčních prosévaček je velmi pravděpodobné, že výsledky středního zrna budou vycházet vždy tak, jak dodavatel udává. Funkční vybavení laboratoře a dobře proškolený pracovník představují důležitou součást bezproblémového chodu slévárny.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport