{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 23

G r a n u l o m e t r i c k ý r oz b o r o s t ř i v a – v ý s l e d k y č i n n o s t i O d b o r n é ko m i s e p r o fo r m o v a c í m a t e r i á l y

A . Va ň ko v á

Rozbor ostřiva – Střeleč Poslední zkoumaný křemenný písek patří českému zástupci. Zrníčka Střelče jsou ostrohranná se středním stupněm zaoblení hran. K rozborům byla poskytnuta velikost středního zrna 0,27 (± 0,3) mm (obr. 9).

Obr. 6. Program společnosti ČKD Kutná Hora Fig. 6. Programme of the company ČKD Kutná Hora

Identifikace chyb – Biała Góra U účastníka č. 13 došlo pouze ke špatnému opsání výsledku do zaslané tabulky. Vyhodnocovatel omylem napsal výsledky z dalšího rozboru ostřiva (ze Střelče) do rozboru k Białe Góre. Nejednalo se o chybný přepis v pracovní verzi programu, ale o chybu lidského faktoru, kde vykonavatel kopíroval data do své předpřipravené tabulky. Hodnoty jednotlivých frakcí byly u účastníka č. 13 pro kontrolu vloženy do jiného programu a výsledek odpovídal skutečně Białe Góre (s. z. 0,154 mm). Naopak u účastníka č. 16 používaný program nesprávně převedl hodnoty z pracovní verze do formuláře pro tisk. Mohlo se stát, že omylem došlo k přepsání programu (obr. 6). Není možné, aby d50 vyšlo méně než d25 a d75. Při zadání dat z ČKD Kutná Hora do jiného programu vyšlo střední zrno Biała Góra 0,158 mm. Rozbor ostřiva – Šajdíkove Humence Druhý vzorek představovalo ostřivo od slovenského dodavatele z obce Šajdíkove Humence (obr. 7). Tvar zrna je izometrický s krátkým protažením, zrna mají zaoblené hrany. Původně se ve slévárně Viadrus používalo ostřivo velikosti 0,35 mm pro výrobu jader metodou cold box, Alphaset a termošok. Údajně kvůli vytěžené lokalitě musel dodavatel uměle míchat pro požadovaný výsledek více frakcí. Ostřivo bylo složeno ze dvou frakcí (SH32/SH33). U suroviny SH32 bylo střední zrno 0,38 mm a u SH33 pak 0,27. Dodavatel chtěl zajistit smícháním těchto dvou frakcí výslednou frakci 0,35 mm. Toto smíšení však vedlo pouze k rozšíření mantinelů a kvůli tvaru zrna menší zrníčka písku krásně vyplňovala prázdné prostory větší frakce a docházelo tak ke snížení prodyšnosti jader. Identifikace chyb – Šajdíkove Humence Velkým překvapením byl u několika účastníků výsledek hodnoty středního zrna nad 0,40 mm. Tato situace se dá vysvětlit tím, že v místě odběru převažovala frakce SH32 (obr. 8). Rozdílné výsledky byly nalezeny u č. 4 (Seco Group), č. 6 (VŠB – TUO), č. 11 (Formservis) a č. 19 (JMA Hodonín). Výsledky u účastníků č. 6 a č. 11 byly velmi podobné a velikost středního zrna byla 0,28 mm a 0,276 m, což naznačuje, že toto ostřivo mohlo být zaměněno za Střeleč.

Identifikace chyb – Střeleč U střelečského ostřiva opět došlo ke 4 nesrovnalostem (obr. 10). Shodou okolností se opět jednalo o totožné účastníky jako u předešlého rozboru, tj. č. 4 (Seco Group), č. 6 (VŠB – TUO), č. 11 (Formservis) a č. 19 (JMA Hodonín). Výsledky u č. 6 a č. 11 vyšly velmi podobně, kde velikost středního zrna byla 0,39 mm a 0,408 mm, což naznačuje, že by ostřivo mohlo být zaměněno za Šajdíkove Humence. Slévárny č. 4 a č. 19 se se svým výsledkem středního zrna 0,182 mm a 0,22 mm ani nevešly do daného rozsahu. Diskuze Po opravě grafů a neshodných výsledků je možno konstatovat následující. Ostřivo Biała Góra Po opravě dat od účastníka č. 13 (Vítkovické slévárny) a č. 16 (ČKD Kutná Hora) byly výsledky podobné jako u zbývajících účastníků (obr. 11). Dodávaný vzorek měl značení 0,17 mm (± 0,3 mm). Hodnota středního zrna křemenného ostřiva Biała Góra vyšla v průměru na 0,1521 mm. Ostřivo Šajdíkove Humence U Šajdíkových Humenců došlo rovnou k 4 neshodným výsledkům. Účastník č. 6 (VŠB – TUO) a č. 11 (Formservis) omylem zaměnil data Šajdíkových Humenců za Střeleč. Účastníkovi č. 4 (Seco Group) a č. 19 (JMA Hodonín) vyšel výsledek středního zrna na 0,35 a 0,34. Z průměru byly odstraněny 2 rozdílné výsledky. Střední zrno Šajdíkových Humenců vychází na 0,4273 mm (obr. 12). Ostřivo Střeleč U Střelče nastala stejná situace rozdílnosti výsledků jako u výsledků Šajdíkových Humenců. Účastníci č. 6 (VŠB – TUO) a č. 11 (Formservis) měli výsledky zaměněné za Šajdíkove Humence, účastníci č. 4 (Seco Group) a č. 19 (JMA Hodonín) dodali výsledky mimo rozsah. Průměrné střední zrno se pohybovalo 0,2901 mm bez dvou chybných výsledků (obr. 13). Z ávě r Zájem o tuto zkoušku byl enormní. V prvé řadě patří poděkování slévárnám a laboratořím, které se tohoto testování granulometrie ostřiv zúčastnily a dodaly pečlivě vypracované výsledky. Ve zkoušce granulometrie ostřiv byly použity různé sestavy sít a typy prosévaček s různě nastavenou amplitudou.

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

297

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

Naopak výsledky č. 4 a č. 19 byly odlišné od zbývajících hodnotitelů, ale vzájemně téměř totožné. Velikost středního zrna byla 0,35 mm a 0,34 mm.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport