{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 21

G r a n u l o m e t r i c k ý r oz b o r o s t ř i v a – v ý s l e d k y č i n n o s t i O d b o r n é ko m i s e p r o fo r m o v a c í m a t e r i á l y

Nejpočetnější skupinu tvořilo 6 účastníků (37 %), kteří použili sadu sít s hodnotami 1,4; 1; 0,71; 0,5; 0,355; 0,25; 0,18; 0,125; 0,09; 0,063 a 0,02 mm. U skupiny č. 2 s obsazením 3 účastníků (16 %) se nepoužilo síto na hrubou frakci 1,4 mm a jemnou frakci 0,20 mm, ovšem v jádru je seskupení sít stejné jako u skupiny č. 1. Skupina č. 3 v počtu 2 účastníků (11 %) se v sadě sít od předchozích skupin liší (1; 0,63; 0,4; 0,315; 0,2; 0,16; 0,125; 0,1; 0,08; 0,063 a 0,02 mm). Další skupiny nabízejí opravdu velmi rozmanité sítové sestavy. Zajímavostí je, že jeden účastník používá ke granulometrickému rozboru pouze 5 sít.

Úkol druhý: jaký typ prosévačky používáte a jaká je amplituda? Druhý úkol byl zaměřen na typ prosévačky a sílu amplitudy používaný mezi účastníky zkoušky (obr. 3). Největší zastoupení mezi prosévačkami patřilo polskému výrobci Multiserw Morek. Dohromady používalo tento přístroj 8 účastníků (37 %). V průměru se u strojů Multiserw nastavila amplituda v síle 1,25–1,5. Druhá největší skupina o počtu 3 spotřebitelů (16 %) využívala prosévačku +GF+. Spotřebitelé mají amplitudy nastaveny různě; nejmenší síla byla nastavena na 5/10 a největší na 8/10. Další 2 účastníci (11 %) používali prosévačku WADAP, a to bez nastavení amplitudy. Prosévačku Fritsch Spartan používali také 2 účastníci (11 %), oba zúčastnění používají amplitudu. Jeden zástupce o síle 1–1,5 a druhý zástupce o síle 3–6. Zbývající značky prosévaček byly zastoupeny pouze po jednom účastníkovi (5 %). Více než polovina účastníků amplitudu měří, přičemž hodnoty amplitudy byly u účastníků různorodé. Nebylo možné určit, zda nastavená amplituda je u daného stroje správná či nikoliv, proto se od podrobnějšího rozboru upustilo.

Úkol čtvrtý: jaký typ míchadla máte a kolik má otáček za minutu? Problematice míchadel se na 165. zasedání OK pro formovací materiály věnoval Ing. J. Pazderka, který se ve své prezentaci zabýval vyplavitelnými látkami v souvislosti s použitím míchadla a vlivem počtu otáček za minutu. Ve zkoušce granulometrie ostřiv se nejčastěji objevovala míchadla od výrobců Benet, LSz, Disa, +GF+ a PMR. Úkol pátý: praktická zkouška – 3 vzorky ostřiv; 2× provedení zkoušky Na 165. zasedání OK pro formovací materiály byly připraveny 3 vzorky křemenného písku. Každá zkouška se měla opakovat 2×. Někteří zúčastnění provedli dvě vyhodnocení zkoušky, jiní však pouze jedno, proto se zprůměrovaly výsledky u účastníků, kteří použili výsledky dva. Rozbor ostřiva – Biała Góra Na první vzorek bylo použito ostřivo od polských dodavatelů – Biała Góra. Biała Góra má zrno izometrické se středním stupněm zaoblení hran (obr. 4). Velikost středního zrna dodavatel označuje 0,17 mm (± 0,3 mm). Pouze účastníkům č. 13 (Vítkovické slévárny) a č. 16 (ČKD Kutná Hora) vyšly rozdílné hodnoty oproti zbývajícím výsledkům (obr. 5). Po podrobném prozkoumání výsledků se rychle našly dané neshody.

Úkol třetí: jakou sadu sít používáte? Třetí úkol se věnoval sadám sít pro prosévačku. Slévárny a laboratoře používají pro sítový rozbor rozdílné uskupení sít (tab. I).

Tab. I. Přehled použití sady sít Tab. I. A survey of sieve set used 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1,4

1

1

1

1,4

1

1,6

0,63

0,32

1,6

1

1

0,63

0,71

0,63

0,8

0,71

1

0,4

0,2

1

0,71

0,71

0,4

0,5

0,4

0,63

0,5

0,63

0,315

0,16

0,63

0,5

0,5

0,315

0,355

0,315

0,4

0,355

0,315

0,2

0,1

0,315

0,355

0,355

0,2

0,25

0,2

0,315

0,25

0,25

0,16

0,063

0,2

0,25

0,25

0,16

0,18

0,16

0,2

0,18

0,125

0,125

0,1

0,18

0,18

0,125

0,125

0,09

0,16

0,125

0,063

0,1

0,063

0,125

0,125

0,1

0,09

0,063

0,1

0,1

0,08

0,09

0,09

0,08

0,063

0,01

0,071

0,063

0,04

0,063

0,063

0,063

0,045

0,056

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

Uxa

SAND TEAM

VUT

Keramost

Eurocast

Brano

Buzuluk

JMA

Feramo

VŠB – TUO

Clariant

Formservis

H-Glost

Unex

Seco Group

Kovosvit

Vítkovice HV Vítkovické slévárny

ČKD Kutná Hora

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

295

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

ostřivem čirá. Přebytek vody se opatrně slil a ostřivo se sušilo pod lampou 2 h. Vysušené ostřivo se dále použilo pro sítový rozbor. Německou normu GERMAN VDG P34 používají čtyři účastníci (č. 3 Uxa, č. 9 Feramo, č. 14 Clariant a č. 17 Unex Olomouc). Slévárna č. 15, Eurocast, která spadá do skupiny bez normy, nepoužívá žádnou konkrétní normu ani její modifikaci. Granulometrický rozbor se provádí za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku na prosévačce ruského původu z r. 1972 (obr. 2).

A . Va ň ko v á

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport