{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 17

M ater iál ové v las tn o s ti 70 t o dlitku z L KG s e z v ý š ený m o b s ah em k ř emí ku EN - G JS - 45 0 -18

J. O d e hnal – J. J akub – K . D u f fe k

60 < t ≤ 200

podle dohody mezi výrobcem a dodavatelem

Mechanické vlastnosti zkušebních těles obrobených z litých vzorků nemusí vyjadřovat přesné vlastnosti samotného odlitku. Hodnoty tahových vlastností odlitku jsou uvedeny v tab. III.

Tab. III. Směrné hodnoty mechanických vlastností měřených na zkušebních tělesech obrobených ze vzorků vyřezaných z odlitků feritických značek zpevněných vyšším obsahem křemíku Tab. III. Directive values of mechanical properties measured on trial bodies worked from samples cut from castings manufactured from ferritic sorts hardened by increased Si content Označení materiálu značka

číselné označení

EN-GJS-450-18C 5.3108

směrodatná tloušťka stěny t [mm]

0,2 % – smluvní mez pevnosti mez kluzu v tahu Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] min. min.

tažnost A [%] min.

t ≤ 30

350

440

16

30 < t ≤ 60

340

420

12

60 < t ≤ 200

směrné hodnoty poskytne výrobce

Pokud odběratel požaduje minimální hodnoty mechanických vlastností na udaných místech na odlitku, mají být tyto hodnoty dohodnuty s výrobcem.

Tab. IV. Informativní hodnoty tvrdosti a nárazové práce u feritických značek zpevněných vyšším obsahem křemíku Tab. IV. Informative values of hardness and impact labour at ferritic sorts hardened by increased Si content Označení materiálu

značka EN-GJS-450-18

číselné označení 5.3108

rozsah tvrdosti podle Brinella

min. hodnoty nárazové práce při 23 °C ± 5 °C

HBW

[J]

směrodatná tloušťka stěny t [mm]

Forma pro odlitek zkušebního adaptéru byla zhotovena z křemenného ostřiva pojeného furanovou pryskyřicí a na potřebných místech doplněna kontaktními chladítky k intenzivnímu odvodu tepla ze silných stěn a tím dosažení usměrněného tuhnutí. Vtoková soustava byla sestavena ze šamotových tvarovek tak, aby zaručila rovnoměrné a klidné plnění dutiny formy. Vršek formy byl doplněn potřebným množstvím výfuků a celá aktivní plocha formy a jádra byla ošetřena grafitovým nátěrem. Navržená beználitková technologie využila vysoké pevnosti formovací směsi, účinnosti kontaktních chladítek a silné grafitické expanze k  dosažení požadované vnitřní jakosti odlitku. Po ztuhnutí a vychladnutí odlitku se provedlo vyjmutí z  formy. Následovalo čištění odlitku od zbytků formovacích směsí a odběr vzorku pro ověření mechanických vlastností a metalografický rozbor ve stavu po odlití (označení 1).

Obr. 1 Pohled na model obrobku zkušebního adaptéru

t ≤ 60

60 < t ≤ 200

V-vrub

bez vrubu

170 až 200

160 až 190

7

100

– surové železo PIG NOD: 35 %; – pakety z hlubokotažného plechu: 50 %; – litinový odpad: 10 %; – elektrografit: 1%; – karbid křemíku SiC: 2 %; – FeSi 65%: 1 %. Vsázka o hmotnosti 70 000 kg byla tavena ve dvou 10t EIP a postupně přelévána do pánve ASEA. Po roztavení a přelití celého množství taveniny se provedl ohřev, tepelná a chemická homogenizace indukčním míchačem a dolegování na předepsané chemické složení na rafinačním zařízení ASEA-SKF. Po dosažení pře-

Te c h n o l o g i e l i t í o d l i t k u

Obr. 2 Výrobní postup LKG se zvýšeným obsahem křemíku

Obr. 2. Výrobní postup LKG se zvýšeným Obr. 1. Model obrobku zkušebního obsahem křemíku adaptéru Fig. 2. Manufacturing process of GJS with 910_ODEHNAL_Materialove_obr.doc Fig. 1. Pattern of a trial adapter workpiece increased Si content

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

291

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

depsaného chemického složení a teploty byla tavenina přelita do mezipánve se dvěma výtokovými uzly. Po dosažení předepsané teploty v mezipánvi se provedlo zpracování taveniny Označení P [%] Mn [%] Si [%] a b modifikační a očkovací předslitinou polévací metodou do licí max. max. značka číselné označení přibližný pánve se třemi výtokovými uzly. Schematické znázornění EN-GJS-450-18 5.3108 3,20 0,05 0,50 výrobního postupu představuje obr. 2. V licí pánvi bylo přia Obsah Si může být nižší kvůli jiným legujícím prvkům. b praveno požadované množství směsi modifikační předslitiny S nižším obsahem Mn (např.: 0,30%) se zlepšuje obrobitelnost a tažnost. REGLER VL63(O) a REGLER VL63(M) zasypané 0,6 % očkovací předslitiny SB5. Po zklidnění modifikační a očkovací reTab. II. Mechanické vlastnosti naměřené na zkušebních tělesech obrobených z litých akce byl odebrán vzorek pro chemickou vzorků z feritických značek zpevněných vyšším obsahem křemíku Tab. II. Mechanical properties measured on trial bodies worked from cast samples from ferritic analýzu taveniny. Následně byla provesorts hardened by increased Si content dena kontrola metalurgické kvality taveOznačení materiálu směrodatná 0,2 % – smluvní mez pevnosti niny použitím termické analýzy od firmy tažnost tloušťka mez kluzu v tahu Heraeus Electro-Nite. Teplota taveniny A [%] číselné stěny Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] značka min. v pánvi po modifikaci a očkování dosáhoznačení t [mm] min. min. la 1340 °C a byla odlita do připravené t ≤ 30 350 450 18 formy. EN-GJS-450-18 5.3108 30 < t ≤ 60 340 430 14 Tab. I. Směrné hodnoty chemického složení Tab. I. Directive values of chemical composition

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport