{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 14

5 4 . S L É VÁ R EN SK É D N Y – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

R . M a r t i n á k V l i v t e p l o t y a v e l i ko s t i h e t e r o g e n n í h o v m ě s t ku n a k i n e t i ku o d e z n í v á n í o č ko v a c í h o ú č i n ku l i t i n

D e f i n i c e p o d m í n k y ko n c e r yc h l é h o o d e z n í vá n í o č kova c í h o ú č i n k u Příčinou Brownova pohybu jsou nárazy molekul disperzního prostředí (taveniny) na částice suspenze (heterogenních vměstků), k nimž dochází při tepelném pohybu molekul. Intenzita Brownova pohybu roste s teplotou a klesá s velikostí disperzních částic. U větších částic přechází pohyb v pouhé vibrace a částice rozměrů větších než 4 µm [3] nevykazují Brownův pohyb vůbec. Podle zákona o zachování hybnosti uvede tentýž impulz malou částečku v rychlejší pohyb než částici velkou. Velké částice doznají za jednotku času tolik nárazů ze všech stran, že

se jejich impulzy v každém okamžiku vektorovým sčítáním ruší. Malé částice jsou vystaveny menšímu počtu nárazů za časovou jednotku a impulzy nejsou vyváženy, takže v určitém okamžiku převládá některý směr, který se stále mění; výslednicí je pak ustavičný klikatý pohyb. Z uvedeného vyplývá, že k odeznívání očkovacího účinku v důsledku koagulace heterogenních vměstků, vyvolané Brownovým pohybem, bude docházet pouze po dobu, než tyto heterogenní vměstky dosáhnou průměru 4 µm. V práci [1] je odvozen matematický vztah závislosti poloměru vměstku rt na době udržování taveniny: rt = r0 exp (λt/3)

Relativní hodnoty počtu vměstků Nt, poloměru vměstku rt a povrchu vměstku St v závislosti na době udržování taveniny /min/

(21)

Relativní povrch vměstků St v závislosti na době udržování taveniny /min/ a teplotě

2,5

1 0,9

2

0,8 0,7 0,6

1,5

0,5 0,4

1

0,3 0,2

0,5

0,1 0

0 0

5

10

Nt

15

rt

0

20

5

St

10

1573K

Obr. 1. Grafické znázornění teoretické relativní závislosti počtu vměstků N t , poloměru vměstku r t a povrchu vměstků S t v jednotce objemu taveniny na době udržování [min], [2] Fig. 1. Graphical representation of theoretical relative dependence of number of inclusions N t, of the inclusion radius rt and surface of inclusions St in the unit of melt volume on holding time [min], [2]

Relativní počet vměstků Nt v závislosti na době udržování taveniny /min/ a teplotě

15

1673K

20

1773K

Obr. 3. Grafické znázornění teoretické závislosti relativního povrchu vměstků S t na době udržování taveniny [min] a absolutní teplotě Fig. 3. Graphical representation of theoretical dependence of relative surface of inclusions S t on holding time of the melt [min] and absolute temperature

Průměr vměstku /μm/ v závislosti na době udržování taveniny /min/ a teplotě 4

1

3,5

0,9

3

0,8 0,7

2,5

0,6

2

0,5

1,5

0,4 0,3

1

0,2

0,5

0,1

0

0 0

5

10

1573K

15

1673K

20

25

1773K

Obr. 2. Grafické znázornění teoretické závislosti relativní hustoty vměstků N t na době udržování taveniny [min] a absolutní teplotě Fig. 2. Graphical representation of theoretical dependence of relative density of inclusions N t on holding time of the melt [min] and absolute temperature

288

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

0

10

20

1573K

30

1673K

40

50

1773K

Obr. 6. Teoretický průběh hrubnutí vměstku (počáteční průměr 0,7 μm) v závislosti na teplotě a době udržování taveniny [min] Fig. 6. Theoretical course of inclusion coarsening (initial diameter 0.7 μm) in dependence on temperature and holding time of the melt [min]

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport