{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 11

Např. metoda odlévání přes mezipánev, kam byl aplikován plněný profil, a až poté byla tavenina odlita do kokily. Rovněž typ pece, úroveň vakua, tvar kokily apod., to vše mohlo mít výrazný vliv na výsledek experimentu. Výsledky tahových zkoušek (tab. VII) ukázaly mírný nárůst hodnot meze kluzu Rp0,2 o přibližně 5 % v materiálu dezoxidovaném pomocí CaSiBa z hodnoty 654 ± 4 MPa (T17-043) na hodnotu 685 ± 5 MPa (T17‑044). Podobné výsledky v rámci absolutních hodnot byly dosaženy i v článcích [1], [7].

Norimberk, Německo

16.–18.1.2018

Mezinárodní odborný veletrh pro techniku tlakového lití: technika, procesy, výrobky

Z ávě r Ve společnosti COMTES FHT byly odlity dva ingoty, které se lišily v použitém dezoxidačním a modifikačním činidle. Byl hodnocen vliv modifikátoru obsahujícího baryum na strukturu a mechanické vlastnosti materiálu. Na základě dosažených výsledků (snímky mikrostruktury a výsledky tahových zkoušek) lze konstatovat, že aplikace CaSiBa: – přispěla ke změně morfologie vměstků – globulární tvar; – neovlivnila množství nekovových vměstků; – způsobila mírný nárůst pevnosti, zejména R p0,2 (cca 5 %). Další experimentální práce je třeba zaměřit na  optimalizaci množství přidávaného modifikátoru CaSiBa. Současně bude vhodné ingoty dále zpracovávat (kování, válcování a tepelné zpracování) a realizovat zkoušky na vzorcích, které budou více odpovídat průmyslové výrobě.

a n o n e Zaměř é lití. u. tlakota v m zájm e d e ř t jsou s a

m Vaše té

L i t e ra t u ra [1] ROZHIKINA, I. D.; O. I. NOKHRINA; V. I. DMITRIENKO; M. A. PLATONOV: Modification of Steel with Barium and Strontium. Steel in translation, 2015, 45(12), 908–912. ISSN 0967-0912. [2] GOLUBTSOV, V. A.; I. V. RYABCHIKOV; K. I. YAROVOI; V. G. MIZIN; V. G. MILIUTS; E. YU. LEVAGIN: Effectiveness of Barium-Bearing Ferroalloys in Steel Smelting. Steel in translation, 2013, 43(8), 908–912. ISSN 0967-0912. [3] ISSAGULOV, A. Z.; SV. S. KVON; V. Y. KULIKOV; N. B. AITBAYEV: Studying Microstructure of Heat Resistant Steel Deoxidized by Barium Ferrosilicon. METABK, 2016, 55(3), 388–190. ISSN 0543-5846. [4] DERDA, W.; P. LAWENDA; P. PARDELA: The Use of Barium and Calcium Alloys in the Ladle Furnace Treatment of Selected Grades of Continuously Cast Steels. Archives of Metallurgy and Materials, 2015, 60(1), 281–288. ISSN 1733-3490. [5] MARTÍNEK, P.; M. DUCHEK; P. KONOPÍK; P. PODANÝ: Laboratory Melting, Casting and Forging of Manganese TWIP Steel. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2015, 71(1), 39–44. ISSN 1734-8412. [6] DŽUGAN, J.; M. MAREŠOVÁ; Z. NOVÝ; P. PODANÝ: Static and Fatigue Properties Optimization of 34CrNiMo6 Thin Sheets. International Journal of Engineering Science and Innovative Technology, 2013, 2(5), 403–408. ISSN 2319-5967. [7] MUKAI, K.; Q. HAN: Application of Barium-bearing Alloys in Steelmaking. ISIJ International, 1999, 39(7), 625–636. ISSN 0915-1559.

Nositel myšlenky VDD Verband Deutscher Druckgießereien, Düsseldorf CEMAFON (c/o VDMA), Frankfurt am Main Informace poskytne PROveletrhy s.r.o. T +420 775 663 548 info@proveletrhy.cz

Předneseno na 54. slévárenských dnech v Brně, 7.–8. listopadu 2017, sekce A. Recenzent l Peer-reviewer: Ing. Martin Balcar, Ph.D.

Pořadatel NürnbergMesse GmbH T +49 9 11 86 06-49 16 visitorservice@nuernbergmesse.de

euroguss.com

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

285

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport