Slévárenství 3-4/2020

Page 1

3–4 / 2020


ROČNÍ PŘEHLEDY | ANNUAL OVERVIEWS OBSAH

Obsah

Obsah 3–4/2020 Tematické zaměření: Odlitky ze slitin železa | topic: Fe alloys castings odborná garance | expert guarantee: doc. Ing. Antonín Mores, CSc., doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.

ÚVODNÍ SLOVO

89

Introductory word

GRZINČIČ, M. Termická analýza litin použitím systému AccuVo® Thermal analysis of cast irons using the AccuVo® system

66

MORES, A. Kuličky, lupínky a jiné

97

ODLITKY ZE SLITIN ŽELEZA Fe alloys castings 67

76

Short-time and long-time high temperature properties of the CB2 martensitic steel

MORES, A. Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem v České republice – stav v roce 2019 Production of spheroidal graphite iron castings in the Czech Republic—state in 2019

SUCHÁNEK, J. Abrazivní a erozivní opotřebení litin s kuličkovým grafitem

ČLÁNKY MIMO DANÉ TÉMA Special articles beyond given topic 103 ZAVADIL, M. Měření těsnosti odlitků

FIREMNÍ PREZENTACE Presentations of companies

Abrasive and erosive wear of spheroidal graphite cast irons

81

MARTINÁK, R. Fyzikální chemie koloidních soustav, podstata očkování litiny s kuličkovým grafitem Physical chemistry of colloidal systems, the substance of inoculation of spheroidal graphite cast iron

85

SKRBEK, B.; MRÁZ, J. Příklady optimálního uplatnění litinových odlitků pro izotermicky kalené součásti

VLASÁK, T.; NEUMANNOVÁ, Š.; HAKL, J.; ČECH, J.; HAVELKOVÁ, L. Krátkodobé a dlouhodobé vysokoteplotní vlastnosti martenzitické oceli CB2

106

LANIK s.r.o., Boskovice Profil a historie společnosti LANIK s.r.o.

108

Wöhr CZ s.r.o., Brno Regenerace (ST) směsí do 50 t/h

110

Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. Retrospektiva a budoucnost moderních anorganických pojivových systémů z pohledu společnosti Hüttenes-Albertus

Examples of optimal application of iron castings for isothermally hardened components

Vydavatel | Publisher © Svaz sléváren České republiky Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 541 142 681 svaz@svazslevaren.cz IČ 44990863

Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Odborné články jsou posuzovány jedním recenzentem, recenzní posudky jsou uloženy v redakci v elektronické podobě. Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy a zkrácení příspěvků v rubrikách. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za pravdivost údajů obsažených v reklamě. Firemní materiály nejsou lektorovány. SDO.

64 Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4

ISSN 0037-6825 Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 4361 Vychází 6krát ročně | 6 issues a year Číslo 3–4/2020 vyšlo 23.04.2020 Do sazby 10.03.2020, do tisku 08.04.2020 Náklad 400 ks Inzerce | Advertisements Inzerci vyřizuje redakce Ceník platný pro rok 2020

Předplatné | Subscription Předplatné vyřizuje redakce. Česká republika: právnické osoby: 130 Kč/ks; rok: 6 × 130 Kč; fyzické osoby: 80 Kč/ks; rok: 6 × 80 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH, poštovného a balného. Distribuce: Česká pošta, s. p. Slovenská republika: SUWECO, spol. s r. o., tel.: +420 242 459 202–3, www.suweco.cz. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Subscription fee in Europe: 80 EUR, other countries: 140 USD or 90 EUR (incl. postage).


RUBRIKY Sections 112

Kalendář akcí Schedule of events

114

Zprávy České slévárenské společnosti News from the Czech Foundrymen Association

116

Výtahy přednášek SSK

OBÁLKA

Summaries of the WFC lectures

Cover

118

Transactions AFS 2018

119

Zahraniční slévárenské časopisy

LANIK s.r.o., Boskovice Foreign foundry journals

121

Ediční plán Slévárenství 2020

Umělecké odlitky

Wöhr CZ, s.r.o., Brno

Art castings

122

Nekrolog

MAGMA, Pardubice

Obituary

123

Vzpomínáme

INZERCE

Commemorations

125

Advertisements

Vysoké školy informují Information from universities

126

63 ČSS, z.s., 57. slévárenské dny®

Životní prostředí

121 Format 1 spol. s r.o., Křenovice

Environment

79 Heinrich Wagner Sinto GmbH 107 LANIK s.r.o., Boskovice

Příští číslo | next issue: 5–6/2020 Výroba modelů | Manufacture of patterns Termín vydání | publication date: 23.06.2020

Redakční rada | Advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. Ing. Jan Čech, Ph.D. Ing. Martin Dulava, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Ing. Radovan Koplík, CSc. doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.

doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Radan Potácel doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, PhD. doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jan Šlajs Ing. Ladislav Tomek doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. předseda: Ing. Zdeněk Vladár

105 Správa státních hmotných rezerv České republiky

Sazba | Typeset by Lubomír Daněk CONTIMEX, spol. s r.o., www.contimex.cz Tisk | Printing house Tiskárna A.M.G., s.r.o., www.tiskarna-amg.cz Redakční a jazyková spolupráce Editorial and language collaboration Edita Bělehradová Mgr. Helena Šebestová Mgr. František Urbánek

Vedoucí redaktorka | Chief editor Mgr. Milada Písaříková Redakce | Editorial office Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 739 665 590 slevarenstvi@svazslevaren.cz www.casopis-slevarenstvi.cz

Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4 65

ROČNÍ PŘEHLEDY | ANNUAL OVERVIEWS OBSAH

Obsah


ROČNÍ PŘEHLEDY | ANNUAL ÚVODNÍ OVERVIEWS SLOVO

Antonín Mores

Kuličky, lupínky a jiné Vážení přátelé, po sedmi letech se opět setkáváme v časopise Slévárenství, které je převážně věnováno výrobě odlitků z litiny s kuličkovým grafitem (LKG). Rádi vždy zdůrazňujeme, že LKG je jediným materiálem ze slitin železa, u kterého nastal v ČR po roce 1989 nárůst výroby. Můžeme být právem spokojeni se stavem výroby odlitků z LKG, který je v podstatě stabilní již více než 10 let. O dalším zvyšování výroby těchto odlitků v příštích letech však již nelze příliš uvažovat – slévárny oceli správně zaměřily svou výrobu převážně na legované a speciální oceli, z této oblasti již více nelze získávat zákazníky. S radostí konstatujeme, že do oblasti výroby LKG je stále více zaměřena vědecká, odborná a studijní činnost, což přináší rozšíření znalostí o tomto materiálu. V tomto ohledu jsme na stejné pozici s jinými vyspělými státy, což bylo vidět i na slévárenské výstavě GIFA 2019. Zde jasně převažovaly záležitosti metalurgické, způsoby výroby LKG, simulační procesy a hlavně poznatky technologické, jak bylo patrné na vystavených složitých odlitcích, které byly převážně vyrobeny z LKG. Lze oprávněně tvrdit, že naši slévači mají vysoké praktické a odborné znalosti; o tom svědčí i desítky sléváren v ČR, které vyrábějí odlitky z LKG, některé slévárny ale ve velmi malém množství. Radost máme z toho, že naše slévárny umí vyrábět odlitky z feritických LKG i pro nízké teploty, což dříve nebylo možné. Za zmínku stojí i fakt, že se úspěšně zavádí výroba odlitků z LKG také ve slévárnách přesného lití. Naše slévárny získaly bohaté zkušenosti rovněž v oblasti metalurgie a umí získávat základní kov před modifikací tavením v indukčních, obloukových a rotačních pecích a dokonce i v kuplovnách. Také se rychle rozšiřuje způsob modifikace základního kovu pomocí plněného profilu. Jedna záležitost nás ale opravdu tíží. V posledních dvou letech došlo téměř k úplné likvidaci výroby složitých, velkých odlitků v hmotnostních kategoriích 6 000 až 20 000 kg. Nad tím kroutí hlavou i naši zahraniční přátelé a ptají se proč. Musíme si přiznat tuto skutečnost: materiálové náklady a náklady na energie máme přibližně shodné se zahraničními slévárnami, mzdy v našich slévárnách jsou podstatně nižší, ceny za odlitky však vyžadujeme vysoké. I když máme u těchto odlitků nízké nebo dokonce nulové zisky, ceny jsou pro zahraniční zákazníky nepřijatelné. Nemůžeme pak soutěžit nejen s italskými, španělskými, ale ani s německými slévárnami. Musíme si přiznat – problém spočívá v nízké produktivitě při výrobě těchto náročných odlitků. Slévárenské veřejnosti je však známo, že v některých slévárnách již probíhají náročné investiční akce.

66 Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4

doc. Ing. Antonín Mores, CSc. odborný garant Slévárenství 3–4/2020

Příspěvky v tomto čísle Slévárenství sdělují rovněž informace z oblastí výroby odlitků z ausferitické litiny s kuličkovým grafitem (ADI), kde naše výroba je ve srovnání s jinými státy nízká, což platí i pro legované LKG. Zajímavý je také příspěvek o odolnosti proti opotřebení odlitků z LKG a ADI a srovnání s dalšími materiály. Najdete zde i příspěvek o teorii a podmínkách vylučování grafitu v LKG a očkovacím účinku. Další podrobný článek sděluje informace o možnostech dosažení kvalitního výchozího kovu důslednou kontrolou pomocí termické analýzy. S tím je úzce spojeno i prověření očkovacích účinků. Vážení čtenáři, dovolte mi, abych poděkoval všem autorům příspěvků, kteří ochotně sdělili své zkušenosti získané při výrobě a uplatnění odlitků z LKG. Současně bych vám všem chtěl popřát příjemné přečtení všech článků o tomto našem krásném a perspektivním oboru. Pěkné čtení vám přeje


Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem v České republice – stav v roce 2019 Production of spheroidal graphite iron castings in the Czech Republic—state in 2019

Úvod 669.131.018.2 : 621.74:338.45(437.1/.2) ductile cast iron—foundry production—Czech Republic

Current state of production of spheroidal graphite iron castings in the Czech Republic. Spheroidal graphite cast iron is produced in the Czech Republic mainly in such cast iron foundries, where the initial metal is melted in induction furnaces, in some foundries also in cupolas. GJS castings are also produced in steel foundries, the initial metal is melted in arc or induction furnaces. The contribution contains statistic data, it deals with the charge composition, the technology of manufactured castings, moulding mixtures, fettling operations, thermal treatment, surface induction and laser hardening, checking operations and the production of ADI castings. Currently, 51 foundry plants produce the GJS castings in the Czech Republic, the modification by Mg injections is being expanded using a full wire technology.

doc. Ing. Antonín Mores, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie

V hodnocení stavu výroby odlitků z litiny s kuličkovým grafitem (LKG) do roku 2013 bylo uvedeno, že v České republice existuje dlouhodobá tradice výroby tohoto materiálu [1]. Začátek výroby lze datovat již brzy po 2. světové válce a průmyslová výroba byla zahájena v roce 1948. Tehdy byl při modifikaci používán čistý hořčík, který se pomocí zvonu ponořoval do taveniny vhodného chemického složení. Tento způsob výroby nevyužíval tlak, ponoření zvonu s čistým Mg vyvolávalo značné světelné efekty a využití Mg bylo nízké. I když tato výroba zaručovala základní požadavky na předepsané mechanické vlastnosti, bylo zřejmé, že tímto způsobem není možné rozšiřovat výrobu v dalších slévárnách. Ke zvýšení využití hořčíku, snížení světelného efektu a zajištění bezpečnosti práce byla zavedena výroba pomocí zvýšeného tlaku při modifikaci. Tato metoda se prováděla pomocí speciálních tlakových pánví. V roce 1955 byla průmyslově zavedena mofikace hořčíkem v autoklávu pod tlakem, kde se zpracovávalo 1000 kg tekutého kovu. Od roku 1969 byla postupně zaváděna výroba LKG modifikací pomocí předslitin, nejčastěji FeSiMg – tuto metodu s různými variantami nazýváme metodou polévací. V bývalém závodě Moravských železáren Olomouc byl vyvinut a zaveden do výroby autokláv, kde bylo možno hořčíkem zpracovat až 2000 kg tekutého kovu. Tento autoklláv se nazýval sferokláv a byl v činnosti do roku 2000. V roce 1967 začala v podniku ČKD Slévárny výroba LKG pomocí klasických předslitin FeSiMg, výchozí kov se tavil v elektrických obloukových pecích. Výroba LKG pomocí předslitin se běžně nazývá metodou polévací, někdy tuto metodu nazýváme metodou přelévací. Tato metoda se rozšířila nejdříve do sléváren oceli, kde byly k dispozici obloukové pece i indukční pece. Pracovníci sléváren oceli již tehdy tušili, že obrovské výroby ocelových odlitků budou v budoucnosti nahrazovány odlitky z LKG. Metody polévací se rozšířily také do sléváren LLG, především těch, které měly k dispozici indukční pece. Výroba LKG se pohybovala v těchto letech mezi 10 000 až 23 000 t/r. Na Slovensku dosahovala výroba odlitků z LKG v těchto letech objemu cca 7000 t/r. V roce 1989 bylo v Československu dosaženo největší výroby odlitků z LKG, a to 39 000 t, přičemž 50 % odlitků bylo vyrobeno Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4 67

ROČNÍ PŘEHLEDY ODLITKY ZE SLITIN | ŽELEZA ANNUAL OVERVIEWS

Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem v České republice – stav v roce 2019 | Mores, A.


ROČNÍ PŘEHLEDY ODLITKY | ANNUAL ZE OVERVIEWS SLITIN ŽELEZA

Suchánek, J. | Abrazivní a erozivní opotřebení litin s kuličkovým grafitem

Abrazivní a erozivní opotřebení litin s kuličkovým grafitem Abrasive and erosive wear of spheroidal graphite cast irons

Úvod 669.131.018.2 : 539.375 ductile cast iron―wear behaviour

When choosing a material for machine parts, it is required to ensure the life of the machine or machinery at minimum production and operating costs. Operational mechanical and thermal stress and the nature of the degradation processes that act on the surface of the components are important factors. The presented article shows the characteristics of abrasive and erosive wear, discusses the advantages of spheroidal graphite cast irons for practical applications and monitors the impact of the GJS microstructure on the abrasive wear resistance.

Při volbě materiálu pro strojní součásti se požaduje zajistit životnost stroje či strojního zařízení při minimálních výrobních a provozních nákladech. Přitom důležitými faktory jsou provozní mechanické a tepelné namáhání a charakter degradačních procesů, které působí na povrchu součástí. Základním předpokladem pro optimální volbu materiálů je proto znalost jejich chování v různých podmínkách provozu. Obvykle se věnuje velká pozornost namáhání vyvolanému působením statických a dynamických sil, protože při překročení meze pevnosti či meze únavy důležitých součástí dochází k lomu. Náhlá změna funkčních možností stroje či zařízení často vede ke značným hospodářským ztrátám. Životnost strojů a zařízení v provozu je určována mnoha faktory v závislosti na jejich konstrukci, použitých materiálech a zejména provozními podmínkami. Analýzy poruch ukazují, že častými příčinami nedostatečné životnosti a malé spolehlivosti jsou v řadě případů abrazivní a erozivní opotřebení. Charakteristika abrazivního a erozivního opotřebení

prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. ČVUT, FS, ÚST, Praha

76 Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4

Abrazivní opotřebení je charakterizováno oddělováním a přemísťováním částic materiálu při rýhování a řezání tvrdými, obvykle minerálními částicemi. Tyto částice mohou být volné nebo určitým způsobem vázané. V technické praxi je znám i druhý případ abrazivního opotřebení, kdy tvrdé částice jsou přítomny mezi dvěma funkčními povrchy, které jsou v relativním pohybu. Abrazivní opotřebení, které vzniká silovým působením abraziva na opotřebovávaný povrch, způsobuje poměrný otěr o 1 až 3 řády vyšší než abrazivní opotřebení s mezivrstvou částic mezi dvěma povrchy při stejném zatížení. Často se uvádí, že 50 % všech případů opotřebení je způsobeno procesy abraze. Erozivní opotřebení je nežádoucí změna povrchu a rozměrů zapříčiněná vzájemným působením funkčního povrchu a opotřebovávajícího média. Projevuje se odstraňováním částic z opotřebovávaného povrchu mechanickými účinky, popř. doprovázenými i jinými vlivy, např. chemickými, elektrochemickými, elektrickými apod. [1]. Erozivní opotřebení může být způsobeno částicemi nesenými proudem plynu či kapaliny, případně i proudem kapaliny, kapek, páry nebo plynu.


Fyzikální chemie koloidních soustav, podstata očkování litiny s kuličkovým grafitem Physical chemistry of colloidal systems, the substance of inoculation of spheroidal graphite cast iron

Úvod 669.131.018.2 : 621.745.4 : 544.77 ductile cast iron―inoculation―sol gel

The presented contribution aimed at creating the original theory of inoculation of spheroidal graphite cast iron based on knowledge of the formation and behaviour of colloidal systems. In the introduction, the inoculated melt of the spheroidal graphite cast iron is classified as a phase dispersion system belonging to the lyosol group. The work also describes the basic regularities conditioning the process of creating and forming the degree of dispersion of forced nuclei and their influence on the nucleation course and the growth of graphite during solidification of the melt. The lower and upper limits for the dosing of the inoculator are defined and the physical-chemical nature of fading the inoculation effect is explained at the end of the work.

Ing. Rostislav Martinák Z-MODEL, spol. s r. o., Blansko

Disperzní soustava je dle [1] systém, který se skládá nejméně ze dvou druhů hmoty, z nichž jeden je rozptýlen v druhém ve formě více nebo méně drobných částic. Druhem hmoty se rozumí složka nebo fáze ve smyslu Gibbsova fázového pravidla. Rozptýlený druh hmoty se nazývá disperzní podíl a spojitý druh, v němž je rozptýlen, disperzní prostředí. Disperzní soustavy lze třídit z různých hledisek: podle tvaru disperzních částic, podle jejich velikosti, podle počtu fází, podle skupenství disperzního podílu a disperzního prostředí, z hlediska spojitosti disperzního podílu a také z hlediska afinity k disperznímu prostředí. Očkování litiny s kuličkovým grafitem (LKG) je proces zpracování taveniny, při němž po rozpuštění očkovadla dochází chemickou reakcí ke vzniku tuhých heterogenních vměstků dle [2] takzvaných vynucených zárodků. Vynucené zárodky tvoří izometrický disperzní podíl rozptýlený v tekutém spojitém disperzním prostředí – tavenině, jedná se tedy o korpuskulárně disperzní systém. V práci [3] byl bezprostředně po očkování taveniny zjištěn střední průměr vynucených zárodků 7 × 10–7 m (obr. 1). To ji z hlediska velikosti disperzního podílu (tab. I) dovoluje přesněji definovat jako koloidní disperzi. Nepříliš koncentrované heterogenní koloidní systémy se nazývají soly, a je-li disperzní prostředí kapalné,

Obr. 1.

Rozdělení velikosti vměstků v zakalených vzorcích odebraných bezprostředně po očkování [3]

Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4 81

ROČNÍ PŘEHLEDY ODLITKY ZE SLITIN | ŽELEZA ANNUAL OVERVIEWS

Fyzikální chemie koloidních soustav, podstata očkování litiny s kuličkovým grafitem | Martinák, R.


Příklady optimálního uplatnění litinových odlitků pro izotermicky kalené součásti Examples of optimal application of iron castings for isothermally hardened components

Úvod 669.131.018 .2 : 621.785.616.2 : 629.113.002.2 ductile cast iron―austempering―automobile castings

Spheroidal graphite cast iron for isothermal hardening. Initial conditions optimal for ADI and the machining technology. Dynamically strained parts of the gimbal, sliding elements of the engine. Properties, deformations, costs. More reliable AGI than the as cast state of lamellar graphite iron castings.

O využití izotermicky kalených litin s lupínkovým grafitem (AGI) lze nalézt publikace od padesátých let 20. století. Týkaly se hlavně vložených válců pístových motorů. Na našem kontinentě byly postupně nahrazeny legovanými litinami s lupínkovým grafitem (LLG) se zvýšeným obsahem P. Vývoj klasických ausferitických litin s kuličkovým grafitem (ADI) se na našem území, zejména díky publikacím Dorazila a jeho kolektivu na VUT v Brně, datuje od osmdesátých let [1]. Do současnosti lze uvést velké množství zahraničních publikací, které se ADI věnují. Perspektivu výroby odlitků, které se izotermicky zpracovávají, uvedl ve své publikaci Šenberger [2]. Aplikace ADI a AGI v českých výrobcích je však dosud v množství i tonáži zanedbatelná. Protože izotermicky kalené litiny jsou i oblastí trvalého zájmu techniků, rozhodli se autoři podpořit aplikační sféru ADI českého průmyslu příklady uvedenými v rámci této publikace. Výhodou použití ADI ve srovnání s ocelí jsou nižší náklady na technologii (energie, obrábění) i nižší hmotnost. Výroba působí menší ekologickou zátěž. K výhodnějším užitným vlastnostem patří kluzné tření, opotřebení, tlumení hluku, nižší tuhost při kontaktním namáhání, plastickou deformací iniciovaná fázová transformace austenitu na martenzit, tepelná vodivost a roztažnost atd. Uplatnění odlitků z ADI místo tvářených polotvarů

doc. Ing. Břetislav Skrbek, CSc. Technická univerzita v Liberci bretislav.skrbek@tul.cz

Ing. Jakub Mráz Technická univerzita v Liberci

Tvářené polotvary jsou podstatně levnější než odlitky ze slitin Fe. Pro efektivní aplikační vývoj byly vytipovány pouze nábojovité součásti, u kterých se do plného výkovku vrtá otvor pro drážkový hřídel. Posuvný náboj (obr. 1) tvoří vidlice s otvory d52 pro uchycení kříže kardanova kloubu. Vidlice přechází v prodloužený náboj D70 s vnitřním otvorem evolventního drážkování 55 × 2,5 D10 ČSN 01 4950.1, z = 20, m = 2,5 o délce 165 mm. Kardan přenáší výkon nákladního automobilu cca 300 kW [3]. Oceli pro výkovky (OV) jsou předepsány na výkresech podle původních, nyní dohodových norem ČSN 41 2050, ČSN 41 2060, ČSN 41 3240 v jakostech 12 050, 12 060 a 13 240 a výchozí litina s kuličkovým grafitem odlitků pro zkoušky byla zvolena ve variantě nízkolegované a bez legur (tab. I). Obráběcí linky hromadné výroby nezvládají efektivní obrábění odlitků z LKG, které mají tvrdost vyšší než 220 HB. Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4 85

ROČNÍ PŘEHLEDY ODLITKY ZE SLITIN | ŽELEZA ANNUAL OVERVIEWS

Příklady optimálního uplatnění litinových odlitků pro izotermicky kalené součásti | Skrbek, B.; Mráz, J.


Termická analýza litin použitím systému AccuVo® Thermal analysis of cast irons using the AccuVo® system

Úvod 669.13 : 536.628 cast iron―thermal analysis

AccuVo® is a thermal analysis providing a picture of melt-metallurgical quality with distinctive operational accuracy and speed. This is not only occurring via analysis of solidification sample with a defined volume, which ensures exceptional reproducibility of results, but also parallel solidification of the sample influenced by defined additive in exact dosing. Thus, a comparative solidification measurement arises of 2 samples in different metallurgical processing at the same time. Further, the system uses analysis results to control the melt release and metallurgical additive dosage processes, obtains information about the true complex state of the melt as it reacts to inoculation material. AccuVo® is a significant contributor to digitalized casting processes, stabilization of melt quality and automation of dosing additives dependent on the real melt condition. Foundries using AccuVo® with such an implemented system for melting batch control significantly gain competitive advantage.

Dr. Ing. Marko Grzinčič DETYCON Solutions s.r.o., Liberec

Termická analýza se ve slévárnách litin používá od 60. let 20. století. Poměrně rozšířené byly přístroje vyrobené přímo pracovníky sléváren. Vždy se jednalo o otevřené kelímky, přičemž v posledních několika desetiletích se používá jako formovací materiál na kelímky obalovaná směs (croning). Tvar zkušebního odlitku je kónický hranolek, avšak ve snaze zkrátit dobu tuhnutí, a tím moci rychleji získat analýzu tekutého kovu, přišly na trh před krátkou dobou kelímky s dutinou kónického válce (obr. 1). Doba tuhnutí se tak zkrátila z přibližně 215 s na 155 s, což je přínosné, obzvláště když se vzorky odebírají po modifikaci nebo primárním očkování, případně na licím poli, a čekání způsobí ztrátu teploty taveniny. Zdánlivě překvapivé je zjištění, že některé slévárny, které i v minulosti termickou analýzu zavedly, ji dnes nepoužívají. Zjistily, že v podstatě stačí spektrometr a spalovací metoda, čekání 4 až 5 minut na její výsledky jsou odpovídající. Je také nutno uvažovat nákladnou údržbu zařízení na spalovací metodu a potřeba kvalifikovaného personálu pro její obsluhu na směně, správné složení vsázky, tavicí a licí teploty; modifikační a očkovací procesy jsou nastaveny konstantně na množství taveniny. Jako zpětná reakce slévárnám stačí metalografie, klínová zkouška, mechanické vlastnosti a hodnocení kvality odlitku včetně rtg. kontroly. Slévárny, které řídí metalurgii jen s použitím spektrometru, nemají ani spalovací metodu, ani termickou analýzu, nemohou odlévat odlitky s nejvyšší přidanou hodnotou nebo vyrábějí s vysokými náklady. Vysoké náklady způsobuje velký podíl surového železa, vysoké dávkování modifikátoru, značné dávkování očkovadla, náklady na opravu odlitků, náklady na kvalitativní

Obr. 1.

Otevřené kelímky (zleva: hranatý standard, s telurem; kruhový s telurem a sírou, s telurem, standard)

Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4 89

ROČNÍ PŘEHLEDY ODLITKY ZE SLITIN | ŽELEZA ANNUAL OVERVIEWS

Termická analýza litin použitím systému AccuVo ® | Grzinčič, M.


Krátkodobé a dlouhodobé vysokoteplotní vlastnosti martenzitické oceli CB2 Short-time and long-time high temperature properties of the CB2 martensitic steel

Úvod 669.15-194 : 539.3/.5 martenzitic steel―mechanical properties

Martensitic steel CB2 (GX13CrMoCoVNbNB10 1 1) was the result of research conducted in the international European cooperation COST. However little information on the CB2 material properties are available in the literature. The study of mechanical properties, including long-term creep behaviour of steel CB2, was carried out in cooperation with the jointstock company of SVÚM, a.s., and the joint-stock company of ŽĎAS a.s. The presented contribution summarizes the results of this experimental research.

Ing. Tomáš Vlasák, Ph.D. SVÚM a.s., Čelákovice

Ing. Šárka Neumannová SVÚM a.s., Čelákovice

Martenzitické 9–12% Cr oceli jsou používány pro výrobu částí parních turbín, které jsou vystaveny nejvyšším teplotám. Jsou to materiály s vysokou žárupevností, vynikající korozní odolností, vysokou tepelnou vodivostí, nízkou teplotní roztažností a relativně nízkou cenou. Tyto vlastnosti je předurčují k použití v oblasti maximálních teplot a tlaků páry. Počátky aplikace 9%Cr martenzitických ocelí při konstrukci moderních energetických zařízení souvisí s devadesátými léty 20. století. Nejprve to byla ocel P91 (9%Cr-1%Mo), vyvinutá v Americe. Další je japonská ocel P92 (9%Cr-2%W), která se do vývoje dostala o téměř 10 let později. Tyto dva materiály jsou nejčastěji citovány v literatuře [1]. Ocel CB2, označovaná také GX13CrMoCoVNbNB10 1 1, byla vyvinuta v Evropě v rámci programu COST 522 a COST 536. Jedná se o 9% Cr materiál s kontrolovaným obsahem B a N. Ocel byla navržena pro výrobu litých nebo tvářených částí turbín, jejichž dlouhodobá teplota použití může být až 620 °C. V rámci příspěvku bude pozornost zaměřena na krátkodobé přejímací vlastnosti a žárupevnost lité verze této oceli. Zároveň budou popisovány vlastnosti homogenních svarových spojů tohoto materiálu. Složení oceli CB2 a litých ocelí P91 (GX12CrMoVNbN9 1) a „P92“ (GX12CrMoWVNbN10 1 1), se kterými bude ocel CB2 porovnávána, je zřejmé z tab. I. Chemické složení oceli CB2

doc. Ing. Jan Hakl, CSc. SVÚM a.s., Čelákovice

Ing. Jan Čech, Ph.D. ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou

Ing. Libuše Havelková ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou

Vývoj ocelí v programu COST je popsán v práci [2]. Na základě dlouhodobých creepových zkoušek různých variant byla vybrána ocel CB2 jako nejlepší a dále studována. V dostupné literatuře se však další creepové výsledky již neobjevují. Výjimku tvoří práce plzeňského pracoviště, kde byl metalograficky zkoumán litý materiál CB2 před a po dlouhodobé expozici při creepových zkouškách při teplotě 650 °C [3], [4]. Chemické složení oceli CB2 je uvedeno v tab. I. Tato ocel je legována kromě 9,5 % Cr také 1 % Co, 1,5 % Mo, 0,2 % V, 0,06 % Nb a menšími přísadami B a N. Chemické složení se projeví na struktuře materiálu. Mikrostruktura je tvořena temperovaným martenzitem, kde jsou primární nitridy B a Nb, sekundární částice M23C6, VN a Lavesovy fáze. Během Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4 97

ROČNÍ PŘEHLEDY ODLITKY ZE SLITIN | ŽELEZA ANNUAL OVERVIEWS

Krátkodobé a dlouhodobé vysokoteplotní vlastnosti martenzitické oceli CB2 | Vlasák, T. a kol.


Měření těsnosti odlitků | Zavadil, M.

-

Ing. Miloš Zavadil LabTech s.r.o., Telnice

Úvod Nově vznikající obory průmyslu mají stále vyšší požadavky na kvalitu a parametry výrobků. Jedním z těchto oborů je vývoj a výroba elektromobilů, tedy e-mobilita. Tento obor s sebou přináší vyšší požadavky na měření těsnosti některých součástí elektromobilu. Mezi ty klíčové patří zařízení určené pro chlazení akumulátorů (battery coolers), dále pak statory elektromotorů anebo tepelné výměníky. Vždy se jedná o odlitky z hliníkových slitin. Metody měření těsnosti odlitků z hliníkových slitin Asi každý si vybaví situaci, kdy jel na kole a postihl ho defekt. Samozřejmě na místě, ať už na silnici nebo v terénu, vymění píchlou duši za novou, ale pak je třeba duši opravit a přichází na řadu tzv. bublinkový test. To znamená duši napumpovat neboli natlakovat a ponořit do vody. Unikající bublinky přesně lokalizují netěsnost a jejich intenzita, resp. počet a velikost bublin pak definují velikost úniku. Použití této metody v průmyslu má však svá úskalí. Jednak se jedná o metodu čistě subjektivní, tedy závislou na pozorovateli a jednak následně vyžaduje sušení produktu, které je v některých případech energeticky náročné. Proto se ve většině případů používá metoda poklesu tlaku, kdy se testovaný produkt natlakuje na specifikovaný tlak a po jeho stabilizaci se pak měří pokles tlaku v definovaném časovém intervalu. Čím je netěsnost větší, tím je i únik a tedy i pokles tlaku větší a uvádí se v jednotkách standardních kubických centimetrech za minutu – sccm. Jenže i tato metoda má svá omezení, a to zejména co se týká citlivosti, která je limitní pro hodnoty okolo 1 sccm. Jak tedy měřit netěsnosti, pokud specifikace vyžaduje testovat produkty na těsnost menší než 1 sccm, což je většinou požadavek v nových výše uvedených oborech? Odpověď je relativně jednoduchá. Je třeba využít metody měření těsnosti s použitím helia. Proč právě helium? Helium má oproti jiným detekčním plynům několik velmi významných výhod: - má dostatečně malou nereaktivní molekulu (podobně jako vodík, ale na rozdíl od něj není výbušné);

vykazuje nízké pozadí v atmosféře i ve vakuových aparaturách (testování vodíkem ve vakuových aparaturách je velmi obtížné); - je běžně dostupné a je ho dostatečné množství (vedlejší při těžbě zemního plynu). Přehled jednotlivých „heliových” metod pro detekci netěsností je uveden na obr. 1; pro danou aplikaci je nutné zvolit vhodnou metodu. Pro volbu vhodné metody musíme vždy respektovat základní pravidla pro měření netěsností. 1. Testované produkty by se vždy měly testovat za stejných podmínek, v jakých jsou v praxi požívány. To znamená tlakovat na stejný tlak, jako je provozní, a dodržet stejný směr proudění. 2. Je třeba si uvědomit, zda nás zajímá celková netěsnost produktu, resp. zda je netěsnost produktu pod stanoveným limitem těsnosti (OK/NOK), nebo nás zajímá, kde produkt tzv. teče, tedy potřebujeme netěsnost lokalizovat a následně produkt opravit. Integrální metody stanoví celkovou netěsnost (jak již z názvu vyplývá – celkový součet všech netěsností), ale nespecifikují lokaci netěsnosti. 3. V případě „heliových“ metod se jako jednotka používá bar · l/s. Jeden bar · l/s je definován ztrátou jednoho krychlového centimetru plynu za sekundu za normálních atmosférických podmínek. Vakuový integrální test (inside-out) Při vakuovém integrálním testu inside-out (obr. 2) je testovaný produkt vložen do vakuové komory, resp. adaptéru, který je její součástí. Adaptér testovaný produkt zafixuje a zatěsní. Po uzavření je vakuová komora vyevakuována pomocí systému vakuových vývěv a současně je také vyevakuován testovaný produkt, který je následně natlakován na požadovaný tlak heliem nebo směsí helia a vzduchu. Pokud je kdekoliv v testovaném objektu netěsnost, helium pronikne do vakuové komory a je detekováno heliovým detektorem. Jeho množství, resp. hodnota netěsnosti je na základě kalibrace měřena a zaznamenána. Doba odezvy na helium je dána poměrem zbytkového objemu komory a efektivní čerpací rychlosti He detektoru a soustavy vakuových vývěv. Výhodou heliového integrálního testu je vysoká citlivost, tedy detekce velmi malých netěsností až na úrovni 10–9 mbar · l/s a dále rychlost testu a možnost plné automatizace. V případech, kdy je třeba netěsnost lokalizovat, což většinou znamená opravit po testu nevyhovující (NOK) produkt, využívá se dále tzv. čichací test, jako doplňkový viz dále lokalizační testy. Vakuový integrální test (outside-in) Během vakuového integrálního testu outside-in (obr. 3) je testovaný produkt vložen do uzavřené komory a pomocí adaptéru připojen k heliovému detektoru. Adaptér jednak

Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4 103

TESTOVÁNÍ ROČNÍ PŘEHLEDY ODLITKŮ | ANNUAL OVERVIEWS

Měření těsnosti odlitků


Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. | Kalendář akcí

KALENDÁŘ AKCÍ

na vstřelování jader pro proces Cordis/ /Anorgit, které byly dodávány od května 2018, takže od července bylo možné provádět výrobní zkoušky. Zavádění probíhalo za stálé přítomnosti a v úzké spolupráci s odborníky z HA, takže na konci roku 2018 mohla být spuštěna celá výroba včetně kompletního schválení ze strany zákazníků především z automobilového průmyslu. Intenzivní spolupráce a práce na vývoji tím však neskončily a pokračují dodnes neustálým optimalizováním a vývojem nových přísad Anorgit, které neobsahují žádné suroviny s úrovní přirozené radiace, jež nesplňují velmi přísnou čínskou legislativu v oblasti životního prostředí. Nejen v Asii a Americe, ale také v Evropě je již mnoho sériových sléváren hliníku,

které už úplně nebo téměř úplně přešly na anorganická pojiva, mimo jiné také v České republice, kde se systém Cordis ve slévárenství používá od května 2013 – v mezičase ve značném množství. Práce na vývoji a budoucnost V současné době probíhá mnoho nových vývojů, například: - nové modifikace, které snižují pohlcování vody, jež způsobuje mikropórovitost při odlévání, až o 35 % a zároveň zvyšují stabilitu při skladování až o 20 %, - použití při tlakovém lití apod. Tento vývoj, který je částečně velmi pokročilý, se týká především odlévání hliníku. Probíhá však i první vývoj v oblasti litiny – na veletrhu GIFA

2019 byla oznámena spolupráce mezi společnostmi HA a Brembo na vývoji anorganické technologie pro výrobu brzdových kotoučů. I první zkoušky systémů no bake probíhají především s ohledem na absenci jakýchkoliv emisí během výroby forem a po odlití a odstranění, resp. deponování prachu z regenerace. Tyto vývojové práce jsou ještě v počátečních fázích, i nadále však budou pod tlakem poháněny námi vpřed, zejména v souvislosti s aktuálně plánovanými nařízeními EU týkajícími se dekarbonizace, emisí CO2 a jiných ekologických aspektů. O příslušných výsledcích budeme v budoucnu informovat po dohodě s našimi průmyslovými partnery.

2020

TERMÍNY NUTNO SLEDOVAT Z DŮVODU MOŽNÝCH ZMĚN

05.–07.05.2020

Rapid.Tech 3D 2020

Erfurt, Německo

www.rapidtech-3d.com www.eicf.org/

th

10.–13.05.2020

30 EICF International Conference ‘Driving Digital Transformation into Investment Casting’

Bregenz, Rakousko

13.–16.05.2020

METAL CHINA 2020

Šanghaj, Čína

20.–22.05.2020

METAL 2020

Brno, hotel Voroněž I

www.metalconference.eu/cz/

17.–18.06.2020

1. Eisenguss-Forum

Stuttgart, Německo

www.eisenguss-forum.de

15.–17.07.2020

CHINA DIECASTING

Šanghaj, Čína

13.–18.07.2020

Hannover Messe

Hannover, Německo

www.hannovermesse.de/

15.–19.09.2020

AMB – Mezinárodní veletrh obrábění kovů

Stuttgart, Německo

www.messe-stuttgart.de/amb/en/

16.–18.09.2020

60. IFC Portorož

Portorož, Slovinsko

www.drustvo-livarjev.si

14.–16.10.2020

METAL

Kielce, Polsko

www.metal.targikielce.pl

05.–09.10.2020

FOND-EX, 62. MSV

Brno, ČR

https://www.bvv.cz/fond-ex/

18.–22.10.2020

74th WFC – 74. světový slévárenský kongres

Busan, Jižní Korea

www.74wfc.com

10.–13.11.2020

* ELMIA SUBCONTRACTOR 2020

Jönköping, Švédsko

www.elmia.se/en/subcontractor/

01.–03.03.2021

InCeight Casting

Darmstadt, Německo

www.inceight-casting.com

02.–05.03.2021

Intec Zuliefermesse

Lipsko, Německo

www.messe-intec.de www.zuliefermesse.de

15.–16.04.2021

65. rakouské slévárenské dny

Leoben, Rakousko

www.ogi.at

08.–10.06.2021

* CastForge

Stuttgart, Německo

www.messe-stuttgart.de/castforge/

08.–11.06.2021

Moulding Expo

Stuttgart, Německo

www.messe-stuttgart.de/mouldingexpo/en/

2022

75th WFC – 75. světový slévárenský kongres

Itálie

www.thewfo.com

WEC 2023 – 7th World Engineers Convention

Praha

www.wec2023.com

2021

2023 10.–11.10.2023

Redakce nezodpovídá za případné pozdější změny termínů nebo míst konání uvedených akcí. * Veletrhy s podporou MPO ČR.

112 Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4


Kalendář akcí

Akce připravované ČSS, http://ceskaslevarenska.cz/

TERMÍNY NUTNO SLEDOVAT Z DŮVODU MOŽNÝCH ZMĚN

21.05.2020

28. seminář Ekologie a slévárenství

Hradec Králové

blaha@empla.cz

15.–16.06.2020

24. ročník „Bentonitové konference“, pořádá KERAMOST

Hotel Emeran, Klíny

protivinsky@keramost.cz

16.–17.06.2020

Zasedání OK ekonomické

METOS v.o.s., Chrudim

vaclav.kafka@upcmail.cz

17.06.2020

Výjezdní zasedání Oblastního výboru východočeského regionu

Horní Kalná

lana.i@slevarna.cz

22.–23.06.2020

Zasedání OK pro lití pod tlakem

Hotel Jezerka

vaclav.krnavek@siemens.com

25.–26.06.2020

164. zasedání OK 04 Výroba oceli na ingoty a odlitky

Hotel Svratka

pavel.fila@zdas.cz

12.08.2020

Zasedání Oblastního výboru východočeského regionu, Hradec Králové

Hradec Králové

lana.i@slevarna.cz

Podzim 2020

Zasedání OK pro formovací materiály KOFOLA

KERKOSAND, Šajdíkové Humence

pazderka@keramost.cz

02.–04.09.2020

165. zasedání OK 04 Výroba oceli na ingoty a odlitky – konference/seminář Svratka

Hotel Svratka

pavel.fila@zdas.cz

10.09.2020

Workshop vady odlitků

ČVUT, FS, Praha

barbora.stunova@fs.cvut.cz milan.lunak@benesalat.cz

16.09.2020

Zasedání Oblastního výboru východočeského regionu

Hradec Králové

lana.i@slevarna.cz

16.–17.09.2020

Tematický zájezd Oblastního výboru východočeského regionu

10.–11.11.2020

57. slévárenské dny®

Hotel Avanti, Brno

slevarenska@volny.cz www.slevarenskedny.cz

18.11.2020

Zasedání Oblastního výboru východočeského regionu

Hradec Králové

lana.i@slevarna.cz

01.–02.12.2020

Zasedání OK pro lití pod tlakem

Hotel Avanti, Brno

vaclav.krnavek@siemens.com

03.–04.12.2020

166. zasedání OK 04 Výroba oceli na ingoty a odlitky

Hotel Svratka

pavel.fila@zdas.cz

09.12.2020

333. zasedání Oblastního výboru východočeského regionu, Hradec Králové

Hradec Králové

lana.i@slevarna.cz

lana.i@slevarna.cz

Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4 113

KALENDÁŘ AKCÍ

2020


Antonín Mores

Zasedání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

ZPRÁVY ČSS

předseda OK pro LKG

Dne 12. 12. 2019 se na ČVUT v Praze, Fakultě strojní, Ústavu strojírenské technologie, konalo 79. zasedání OK pro LKG. Zasedání bylo již tradičně společné s 53. setkáním slévačů České slévárenské společnosti středních Čech a bylo spojeno s prezentací firmy OLYMPUS Czech Group, s.r.o. Účastníky zasedání přivítal doc. Antonín Mores, předseda OK pro LKG. O úspěšné dlouholeté práci ústavu hovořil doc. Ing. A. Herman, Ph.D., vedoucí oddělení slévání. Informoval přítomné o bakalářském a magisterském studiu a diplomových pracích se slévárenskou tematikou. Několik studentů pravidelně pokračuje v doktorském studiu a řeší zadání své práce rovněž v oblasti slévárenství. V současnosti se zde řeší slévárenská problematika, tepelné zpracování hliníkových slitin, zušlechťování legovaných manganových ocelí a chromových litin a problematika podmínek dodržení přesnosti rozměrných odlitků v oblasti přesného lití. Ve slévárně ústavu byla instalovaná nová indukční pec. Ing. M. Petřík z firmy OLYMPUS Czech Group s.r.o. sdělil základní informace o této mezinárodní firmě, která začala v České republice působit v roce 1991. Činnost firmy OLYMPUS má velký rozsah oblastí od přístrojů pro lékařství, fotoaparáty, průmyslové endoskopy, mikroskopy, ultrazvukové defektoskopy a přístroje pro průmyslové testování. Zpravodaj podal podrobné informace o novém průmyslovém ultrazvukovém defektoskopu OmniScan X3 s podporou techniky TFM/FMC.

114 Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4

Ing. M. Neisl ze stejné firmy informoval o digitálním mikroskopu DSX 1000. Pomocí tohoto mikroskopu lze ve struktuře vzorku při velkých zvětšeních prověřovat i velmi jemné složky struktury, jako jsou eutektika, malé karbidy atd. Doc. B. Skrbek z TU Liberec podal přehled základních nedestruktivních možností kontroly litinových odlitků. Ta spočívá ve vlastní defektoskopii, při které se prověřuje homogenita materiálu, a ve strukturoskopii, která prověřuje charakter hmoty, tj. chemické složení, odchylky ve složeních a fázích. Všechny tyto skutečnosti musí obsahovat přípustné hodnoty v konstrukční a technologické dokumentaci. Zpravodaj podrobně informoval o zkouškách metodou vířivých proudů, o barevné penetrační a fluorescenční metodě, magnetické práškové metodě, ultrazvukovém prověřování, použití prozařovacích metod a TV řetězců. Důležité je i ultrazvukové prověřování tloušťky stěn odlitků a vlastní strukturoskopie. K prověřovacím metodám byly uvedeny i platné normy ČSN EN, resp. původní ČSN. Dr. Ing. Grzinčič, Ph.D., z firmy Detycon Liberec se ve svém příspěvku zabýval digitalizací metalurgických procesů jako důležité součásti systému Průmysl 4.0 ve slévárenství v procesu tavení a kontroly tavicího procesu při výrobě LKG. Automatické dávkovače modifikátoru a očkovadla pracující bez obsluhy dostávají signály ze systému, který vyhodnocuje informace o aktuální tavbě a uzpůsobuje dávkování. Tím se stabilizují procesy, zajišťuje se nejvyšší kvalita odlitků při nízkých nákladech na výrobu kovu a jeho tuhnutí ve formě. Parametry tekutého kovu jsou měřeny dostatečně

přesnými přístroji a metodami, záznamy nesmí ovlivňovat lidské chyby a především vyhodnocování musí probíhat automaticky. S pomocí videa byla prezentována digitální slévárna vyrábějící materiál EN-GJS-600-3 v indukčních pecích, data ze vsázení, zpracování a odběru taveniny, chemické analýzy, termické analýzy AccuVo a teplot taveniny změřených bezdrátovými měřáky. S představeným systémem pracují některé slévárny v Německu jak z oblasti automobilových dodavatelů, tak zakázkových sléváren. Ing. R. Martinák z firmy Z-MODEL, s.r.o., sdělil informace o zahájení 3D tisku slévárenských modelů k formování do formovacích směsí ve společnosti Z-MODEL. Dále bylo informováno o velikosti tiskové plochy a možných materiálech k 3D tisku a o jejich mechanických vlastnostech. V další části příspěvku byla přednesena teorie o podstatě procesu očkování a jeho odeznívání jako důsledku snižování nukleační rychlosti grafitu vyvolaného zmenšováním mezifázového rozhraní (heterogenní vměstek – tavenina). Byla přednesena informace o charakteristickém chemickém složení heterogenních vměstků vzniklých procesem očkování v litině a o možnosti ovlivnění jejich primární velikosti na základě znalosti koncentrace síry a kyslíku v litině a s nimi reagujících účinných prvků přítomných v očkovadle. Pan P. Picek z firmy KERAMOST, a.s., ve svém příspěvku informoval o současném stavu použití bentonitových pojiv ve formovacích směsích pro výrobu forem pro odlitky z LKG. Tyto směsi musí v pojivu obsahovat nosič lesklého uhlíku. Slévárny používají v těchto směsích směsné bentonity, známá je řada výrobků řady KERIBENT. Zpravodaj seznámil účastníky s novým ekologickým výrobkem EKORIBENT. Také tento aktivovaný výrobek patří do směsných bentonitů, speciální aditiva umožňují minimalizovat obsah mletého uhlí. Jednání se zúčastnilo 17 účastníků, byla to bohužel nejnižší účast od roku 1978, což bylo pravděpodobně způsobeno tím, že ve stejném týdnu se konaly další technické akce. Jako obvykle bychom chtěli poděkovat všem přednášejícím a rovněž pracovníkům ÚST, kteří při přípravě a dalších činnostech podstatně přispěli k úspěšnému průběhu zasedání.


Martin Balcar

163. zasedání Odborné komise 04 při ČSS v Kladně Ing. Martin Balcar, Ph.D. předseda OK 04

Separovaný kovový materiál ze struskových odpadů sléváren (rozměry 20 až 100 mm)

Miroslav Karas – DESTRO za záštitu nad 163. zasedáním naší komise a současně přeji této společnosti úspěšnou spolupráci se všemi moderními slévárnami. Příští, 164. zasedání OK 04 při ČSS je naplánováno na 25. a 26. června 2020 v hotelu Svratka na Českomoravské vrchovině.

Procházka po Sletišti – sportovním areálu města Kladna Separovaný kovový materiál ze struskových odpadů sléváren (rozměry do 1000 mm, hmotnost až 1000 kg)

Účastníci 163. zasedání OK pro výrobu oceli na ingoty a odlitky

Nakládka recyklovaného materiálu ve společnosti Miroslav Karas – DESTRO

Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4 115

ZPRÁVY ČSS

Odborná komise 04 pro výrobu oceli na ingoty a odlitky pořádala své 163. zasedání ve dnech 5. a 6. března v hotelu Sletiště v Kladně. Využili jsme tak pozvání společnosti Miroslav Karas – DESTRO, dlouholetého partnera a donátora České slévárenské společnosti, a navštívili již poněkolikáté kolébku české výroby ušlechtilých ocelí. Na zasedání byly tradičně podány informace ze škol a podniků. Dále byla projednána organizace odborné sekce pro 57. slévárenské dny® včetně aktivní účasti členů OK04 a hlavním bodem pak byla příprava jubilejní, XXV. celostátní konference „Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny“, která je plánována na 2. až 4. září 2020 v hotelu Svratka. Zasedání bylo tradičně ukončeno návštěvou poldovské haldy, která je

obhospodařována společností Miroslav Karas – DESTRO. Ve zpracovatelském areálu společnosti jsme mohli zhlédnout technologické zařízení pro těžbu, dopravu, třídění a recyklaci metalurgických odpadů. Současně nám byly prezentovány produkty z recyklace strusek jednak stávajících producentů oceli a litiny a jednak z těžby strusky z haldy. K zajímavým výrobkům nabízených společností Miroslav Karas – DESTRO patří materiály s vysokou kovnatostí, vhodné jako vsázka do vysokých pecí, elektrických obloukových pecí a indukčních tavicích agregátů. Rovněž recykláty z použitých hutních keramických materiálů, korundů, mullitů a magnezitových staviv patří k velmi dobře recyklovatelným a v hutnictví a slévárenství snadno využitelným materiálům. Závěrem bych si dovolil jménem OK 04 vyjádřit poděkování společnosti


Výtahy přednášek SSK

73. světový slévárenský kongres, Krakov 23.–27. 9. 2018 4. část

VÝTAHY PŘEDNÁŠEK SSK

Vliv stupně zahřátí na kinetiku tepelného rozkladu chemicky vytvrzovaného pojiva Influence of the heating rate on the thermal decomposition kinetics of the chemical cured binder HOLTZER, M. a kol. předn. č. K 519/46, 2 s., 2 obr., lit. 7 Cílem prací bylo vypočítat kinetické parametry, (aktivační energii) komerčních pryskyřičných pojiv. Ukázalo se, že mechanizmus destrukce zkoušeného pojiva v oxidačním prostředí se diametrálně liší od toho v inertním prostředí. Práce budou pokračovat zkouškami v redukční atmosféře. Jsou popsány podmínky a průběh prací. Odhalování hlavních rysů mikrostruktury superslitiny Haynes® 282® po různém tepelném zpracování Revealing of microstructural features in Haynes® 282® supperalloy subjected to various heat treatments POLKOWSKA, A. a kol. předn. č. K 519/47, 2 s., 4 obr., 1 tab., lit. 4 Pojednává se o trvajícím a v současné době znovu rostoucím významu superslitin na bázi niklu pro celou řadu odvětví průmyslu, např. dopravu, energetiku či všude tam, kde jsou nepostradatelné vysoce výkonné a spolehlivé materiály. Popsány metalografické a mikroskopické postupy zjišťování vlivu každého jednotlivého kroku tepelného zpracování na vlastnosti mikrostruktury nově vyvinuté superslitiny Haynes® 282®. Výroba hliníkových materiálů s odstupňovanými vlastnostmi odstředivým litím a jejich aplikace ve formě brusných kotoučů Fabrication of aluminium based functionally graded materials by centrifugal casting and their application of grinding wheels WANATABE, Y. a kol. předn. č. K 519/49, 2 s., 4 obr. Vysvětlena podstata materiálů FGM (Functionally Graded Materials), které se vyrábějí řadou různých postupů. Jedním z nich je odstředivé lití. U tohoto postupu se požadovaného odstupňování funkčnosti docílí aplikací 116 Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4

odstředivé síly na homogenní taveninu kompozitního materiálu. Studie se zaměřila na zlepšení životnosti brusných kotoučů z takového materiálu – kompozitní materiál na bázi hliníku zpevněný diamantovým práškem a materiál Al-cBN. Jevy na styčné ploše slitin niklu se soustavami oxidů zajímavé z hlediska přesného lití Interfacial phenomena in Ni alloys-oxides systems of interest for investment casting VALENZA, F. a kol. předn. č. K 519/50, 2 s., 5 obr., 1 tab., lit. 4 Při odlévání nových superslitin na bázi Ni a Co, které obsahují vysoce reaktivní prvky, např. Al, Ti, Hf, Y, do keramických forem se jak uvnitř odlitků, tak na jejich povrchu tvoří nekovové vměstky. Je proto velmi nutné znát reakce forma–kov, aby bylo možné zvolit správnou kombinaci slitiny a žárovzdorniny. Studie se zaměřila na tuto problematiku. Nová metoda měření tepelné vodivosti využívající Stefan-Boltzmanova zákona Novel Method of thermal conductivity measurement using Stefan-Boltzmann law WIELICZKO, P. a kol. předn. č. K 519/51, 2 s., 1 obr., 1 tab., 5 rovnic, lit. 2 Popis nové metody. Lze ji využít ke stanovení tepelné vodivosti keramické skořepinové formy. Znalost tepelné vodivosti a tepelné kapacity zmíněné formy umožňuje simulaci procesu tuhnutí a chladnutí tekutého kovu ve formě. Studie zaměřená na fyzikální, chemické a strukturální vlastnosti a vlastnosti podmíněné lokalitou ložiska bentonitových jílů z národních ložisek Physico-chemical, structural and derivatographic studies of bentonite clays from national deposits KAMIŃSKA, J. a kol. předn. č. K 519/52, 2 s., 1 obr., lit. 6 Shrnuty výsledky studie uvedených vlastností bentonitových jílů z polských

ložisek. Nejvíce se využívá surovina z ložiska Krzeniów, která obsahuje minerál doprovázející těžbu čediče. Zlepšení smáčivosti tkaných vláken pro zpevnění hliníkových odlitků Wettability improvement of woven fabric for aluminium casting reinforcement CRUZ, S. a kol. předn. č. K 519/53, 2 s., 4 obr., 1 tab., lit. 6 Odlitky z kompozitního materiálu na bázi EN AC 47100 zpevněného skleněnými a uhlíkovými vlákny se odlévaly do kovové formy. Pro zvýšení smáčivosti vláken hliníkovou taveninou byla jak skleněná, tak uhlíková vlákna obalena niklem. Niklový povlak zlepšil přilnavost mezi vlákny a taveninou. Popis podmínek a průběhu zkoušek. Výzkum nátěrů a infiltrace pro zpevnění keramických jednorázových jader používaných v tlakovém lití Research on coatings and infiltration to strengthen ceramic lost cores used in high pressure die casting processes MERCHÁN, M. a kol. předn. č. K 519/54, 2 s., 2 obr., lit. 5 Cílem výzkumu bylo vyřešit problém s infiltrací hliníkové taveniny do pórového keramického jádra při tlakovém lití a zároveň zachovat jeho vytloukatelnost. Zkoumalo se proto použití různých nátěrů, které by měly sloužit k utěsnění pórů a druhým směrem výzkumu bylo použití infiltrace křemíku do jádra. Jsou uvedeny podmínky a průběh zkoušek a vyhodnocení výsledků. Hodnocení mechanických a strukturálních vlastností litiny synchrotronovým světlem Mechanical and structural characterization of cast iron using synchrotron light ELMQUIST, L. a kol. předn. č. K 519/55, 2 s., 5 obr., lit. 5 Ke zkoumání struktury a 3D chování litiny po zatížení se použilo světlo synchrotronu. Ukázalo se, kudy se v materiálu šíří trhlina. Popis podmínek a průběhu zkoušek, shrnutí výsledků.


Výtahy přednášek SSK

Tepelná stabilita pryskyřičného pojiva používaného v technologii formovacích směsí Thermal stability of a resin binder used in moulding sand technology ROCZNIAK, A. a kol. předn. č. K 519/56, 2 s., 2 obr., lit. 9 Jsou předloženy další výsledky zkoušek – výzkumný úkol – tepelná stabilita materiálů používaných ve výrobě forem a jader, které se tentokrát týkaly skupiny pojiv na bázi fenoloformaldehydových pryskyřic od různých výrobců. Popis podmínek a průběhu zkoušek.

Amplitudová závislost vnitřní tlumivosti slitin hořčíku před a po plastické deformaci Amplitude dependence of internal damping of magnesium alloys before and after plastic deformation UHRIČÍK, M. a kol. předn. č. K 519/58, 2 s., 7 obr., 1 tab., lit. 2 Po krátkém shrnutí vlastností a oblastí využívání hořčíkových odlitků jsou popsány podmínky a průběh zkoušek výše uvedené závislosti. Vyhodnocení výsledků. Vliv předslitiny mischmetal na rázovou houževnatost a morfologii lomů oceli na odlitky G20Mn5 Influence of mischmetal on impact toughness and morphology of G20Mn5 cast steel fractures KASIŃSKA, J. předn. č. K 519/59, 2 s., 4 obr., 2 tab., lit. 5 Uvedenou ocel lze úspěšně modifikovat v průmyslových podmínkách. Rázová houževnatost se po přidání KVZ zvýší. Ve srovnání s nemodifikovanou

Technologie legované vrstvy na povrchu odlitku Technology of alloy layers on surface of castings WRÓBEL, T. a kol. předn. č. K 519/60, 2 s., 2 obr., 2 tab., lit. 5 Je popsána podstata technologie výroby vrstvených odlitků. Jejím základem je tzv. metoda přípravy dutiny formy, při níž je prvek obohacující pracovní plochu odlitku vložen do formy jako monolitická nebo granulovaná vložka těsně před nalitím taveniny. Práce se zabývá hodnocením jakosti spojení mezi základním materiálem odlitku a pracovní vrstvou v závislosti na licí teplotě a obsahu uhlíku v oceli na odlitky. Pevnostní vlastnosti keramických forem obsahujících regenerovanou odpadní formovací směs jako náhradu ostřiva Strength properties of ceramic moulds containing waste moulding sand after initial reclamation as a substitute for base sand ANGRECKI, M. a kol. předn. č. K 519/61, 2 s., 1 obr., lit. 5 Jsou předloženy výsledky studie, která se zabývala možnostmi využití regenerátu odpadních formovacích směsí, ukládaných jinak na skládky, jako ostřiva do směsi na výrobu keramických forem. Zkoušely se mechanické vlastnosti nového keramického materiálu. Popis podmínek a průběhu zkoušek. Experimentální a simulační studie procesu výroby jader foukáním Experimental and simulation studies of cores making process with blowing methods DAŃKO, R. a kol. předn. č. K 519/62, 2 s., 3 obr., lit. 6 Zkoušky zahrnovaly různé parametry procesu foukání (např. tlak foukání, průměr otvoru foukání), stejně jako různé tvary jaderníku nebo stupeň jeho odvzdušňování. Výzkum byl doplněn numerickou simulací, použily se dva různé numerické modely. Popis podmínek a průběhu zkoušek a simulace, srovnání a vyhodnocení výsledků.

Studie interakce Mg-Cu v ADI legované mědí A study of Mg-Cu interaction in copper-alloyed ADI GÓRNY, M. a kol. předn. č. K 519/63, 2 s., 3 obr., 2 tab. lit. 9 Interakce hořčíku a mědi během procesu austenitizace tepelným zpracováním může vést ke vzniku precipitátů Mg-Cu. Jejich množství a velikost závisí výrazně na době austenitizace. Tyto precipitáty v ADI legované mědí mohou negativně ovlivnit její Charpy rázovou houževnatost. Slévárenské formovací a jádrové směsi šetrné k životnímu prostředí Environmentally friendly foundry moulding and core sands MAJOR-GABRYŠ, K. předn. č. K 519/64, 2 s., 1 obr., lit. 9 Pojednává se o současných technologiích v oblasti formovacích a jádrových směsí a o směřování jejich dalšího rozvoje. Poukazuje se na to, že ve vývoji se musí počítat nejen s technologickou kvalitou a hospodárností, ale i se stále přísnějšími požadavky na ochranu životního prostředí. Souhrn stávajících znalostí o této problematice a nezbytných dalších úprav a změn. Litina „Vari-Morph“ s grafitem několika typů – materiál na odlitky pro speciální účely Cast iron “Vari-Morph” with graphite of several forms—material for casting of special destinations ZYCH, J.; POSTULA, J. předn. č. K 519/65, 2 s., 5 obr., 1 rovnice, lit. 6 Studie se věnovala výše zmíněnému materiálu, u kterého se zjišťovaly a hodnotily fyzikální, mechanické a funkční vlastnosti, tzn. tepelná vodivost, mechanické vlastnosti, odolnost vůči tepelné únavě. Z výsledků vyplývá, že takové litiny jsou vhodné pro použití v podmínkách kladoucích vysoké požadavky na odolnost vůči tepelné únavě, vysokou těsnost apod. Popis podmínek a průběhu zkoušek, vyhodnocení výsledků. Zpracovala: Edita Bělehradová K dispozici pouze podstatný výtah, plné znění poskytuje autor.

Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4 117

VÝTAHY PŘEDNÁŠEK SSK

Deformační chování odlitků z čisté mědi s povrchem v litém stavu pro elektrické součásti Deformation behavior of pure copper castings with as-cast surfaces for electrical parts GOTO, I. a. kol. předn. č. K 519/57, 2 s., 4 obr., 1 tab., lit. 7 Práce navazuje na předchozí studii, která se věnovala deformačnímu chování stejných zkušebních vzorků s obrobeným povrchem. Protože lité měděné zvlněné součásti mají většinou povrch neobrobený, je tato část práce zaměřena na zkoušky jejich pevnosti v tahu. Uvedeny podmínky a průběh zkoušek.

ocelí G20Mn5 se zjistila odlišná velikost a tvar zrn a také velikost a rozptyl nekovových vměstků, které následně ovlivňují proces lomu.


Transactions AFS 2018

Transactions AFS 2018, sv. 126, 4. část

TRANSACTIONS AFS 2018

Prodyšnost za horka Hot Permeability RAMRATTAN, S. N. a kol. s. 263–269, 9 obr., 1 tab., lit. 9 Popsáno zkoušení prodyšnosti syrových směsí podle AFS testu, který byl upraven pro vysoké teploty a dá se použít jak pro syrové, tak pro chemicky pojené formovací směsi. Uvedeny podmínky a průběh studie, vyhodnoceny výsledky. Morfologie a zbytková pevnost modifikovaných jednosložkových směsí s vodním sklem Morphology and Residual Strength of Modified Single Component Sodium Silicate Bonded Sands BANGANAYI, F. C. a kol. s. 271–277, 17 obr., 1 tab., lit. 9 Zjišťovala se zbytková pevnost nového typu jednosložkového pojiva na bázi křemičitanu sodného a vztah zbytkové pevnosti k morfologii pojivového můstku. Do směsi vytvrzované třemi způsoby – teplem, profukováním CO2 a esterem – se přidávala 3 % pojiva. U všech způsobů vytvrzování klesala zbytková pevnost od teploty vytvrzení až do teploty 800 °C a pak byla druhá nejvyšší hodnota při teplotě 1000 °C. Uvedeny podmínky a průběh prací. Zkoušení s kotoučovými zkušebními tělesy pro klasifikaci chemicky pojených formovacích směsí Using Disc-shaped Specimen Tests to Classify Chemically-Bonded Sand Systems PATEL, P. a kol. s. 285–291, 4 obr., 4 tab., lit. 12 Cílem studie bylo zjistit schopnost uvedených testů rozlišovat různé pojivové soustavy. Zkouškám bylo podrobeno 11 různých pojivových systémů obvykle používaných ve výrobě odlitků. Na základě výsledků testů s kotoučovým zkušebním tělesem byl pro klasifikaci různých pojiv vytvořen model rozhodovacího stromu. Tento klasifikační model ukázal, že zkoušky s kotoučovým zkušebním tělesem mohou identifikovat mnoho různých změn v pojivovém systému.

118 Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4

Virtuální návrh zkoušek a optimalizace výroby jader Virtual Design of Experiments and Optimization of Core Production BLANDINO, M. V. a kol. s. 293–304, 17 obr., lit. 8 Dokonalým začleněním autonomní techniky (Autonomous Engineering) do softwaru pro simulaci výroby jader se stanou složité fyzikální procesy transparentní a pochopitelnější. Těmito nástroji lze definovat více zadání, aby se docílil optimální kompromis mezi konstrukcí jaderníku a efektivitou. Popis nového virtuálního nástroje a možností jeho využití (několik případových studií). (Viz překlad v Giesserei-Praxis, 2019, č. 3, s. 17.) Jaký bude mít dopad 3D tisk kovu na přesné lití? What Impact Will 3D Metal Printing Have on Investment Casting? MUELLER, T. J. s. 305–310, 9 obr. Marketingová firma Desktop Metal předpověděla, že v r. 2026 dosáhne výroba přesných kovových konstrukčních součástí 3D tiskem v USA zhruba stejného objemu jako výroba přesných odlitků. To byl důvod k zadání studie, jejíž výsledky jsou v přednášce uvedeny a komentovány. Vychází se z ankety mezi výrobci přesných odlitků – v současnosti je v USA 180 sléváren těchto odlitků – a výrobci používajícími k jejich výrobě 3D tisk. V závěru se konstatuje, že výroba 3D tiskem neovlivní výrobu přesných odlitků o velikosti 4 palce a větších, a to ani kdyby se náklady na ni snížily o 50 %. Vliv nekovových vměstků na rázovou houževnatost vysoce pevných lehkých ocelí s různými přísadami síry Effect of Nonmetallic Inclusions on Impact Toughness in High-Strength Lightweight Steels with Different Sulfur Additions VAZ PENNA, R. a kol. s. 311–324, 15 obr., 2 tab., lit. 37 Studie hodnotí účinky různých přísad síry na typy nekovových vměstků a jejich odpovídající vliv na mikrostrukturu a lomové vlastnosti slitin Fe-Mn-Al-C.

Uvedeny podmínky a průběh prací, vyhodnoceny výsledky. Účinnost odstraňování pevných vměstků z taveniny oceli filtrem z pěnové keramiky: Návrh a experimentální potvrzení platnosti Efficiency of Solid Inclusion Removal from the Steel Melt by Ceramic Foam Filter: Design and Experimental Validation CHAKRABORTY, S. a kol. s. 325–333, 15 obr., 2 tab., lit. 8 Účinnost odstraňování pevných hlinitanových vměstků se měřila filtrací v průběhu odlévání. Na základě modelování na počítači byla navržena konstrukce formy, která zajišťuje neturbulentní proudění a omezuje strhávání vzduchu. Studie dokumentuje i výskyt flotace vměstků a jejich aglomeraci v pánvi, což také ovlivňuje účinnost odstraňování těchto vměstků ve formě filtrací. Vliv přísad PVZ na strukturu materiálu zn. HY100 Influence of Rare Earth Additions on the Structure of HY100 TUTTLE, R. B. s. 336–343, 14 obr., 3 tab., lit. 24 Zájem o vývoj nových postupů výroby ocelových odlitků a zlepšení vlastností oceli vedl ke studii, o které se v přednášce referuje. Jsou předloženy výsledky zkoušek zaměřených na dopad přísad prvků vzácných zemin na strukturu a vlastnosti legované oceli zn. HY100. Vztahy mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi byly stanoveny na zkušebních tyčích v litém stavu a po tepelném zpracování. Uvedeny podmínky a průběh prací. Zpracovala: Edita Bělehradová


Zahraniční slévárenské časopisy

FOUNDRY TRADE JOURNAL www.foundrytradejournal.com

ÖZAYDIN, O. a kol.: Studie a hodnocení vměstků ve slévárenských slitinách Al pro automobilové odlitky (Investigation and characterisation of inclusions in aluminum cast alloys for the automotive industry), 2019, 193, č. 3770, s. 340–343. GIESSEREI www.giesserei.eu

GIESSEREIPRAXIS www.giesserei-praxis.de

DÖTSCH, E. a kol.: Řízení indukčního tavicího zařízení virtuálním strojem (Steuerung einer Induktions-Schmelzanlage per virtueller Maschine), 2019, 70, č. 12, s. 8–12. HUSCHENHÖFER, W.; HELLFEIER, S.: Vlastní kmitočet brzdových kotoučů – možnosti a omezení návrhu materiálu (Eigenfrequenzen von Bremsscheiben – Chancen und Einschränkungen des Werkstoffdesigns), 2019, 70, č. 12, s. 13–17. WEISS, D.; WOOD, T.: Pochopení účinků barya jako modifikátoru ve

GIESSEREI RUNDSCHAU www.proguss-austria.at/giesserei-rundschau/

AMSLER, P. a kol.: „Digitální“ strategie podniku jako královská disciplína. Jak zní vaše „digitální“ strategie pro budoucnost? (Die „digitale“ Unternehmensstrategie als Königsdisziplin. Wie lautet ihre „digitale“ Strategie für die Zukunft?), 2019, 66, č. 5, s. 11–13. Ohlédnutí za 59. mezinárodním slévárenským kongresem, Portorož 2019, 18. až 20. září 2019 (Rückblick auf die 59th IFC Portorož 2019, 18. bis 20. September 2019), 2019, 66, č. 5, s. 14–23. CHINA FOUNDRY www.foundryworld. com

CHEN, K. a kol.: Modelování makrosegregace ve spojení se staženinou v ocelových ingotech metodou konečných prvků s využitím doplňkového modelu Lagrange-Euler (Finite element modeling of macrosegregation

coupled with shrinkage cavity in steel ingots using arbitrary Lagrangian-Eulerian model), 2019, 16, č. 5, s. 291–299. ZHU, Q. a kol.: Vliv rychlosti chladnutí na morfologii a typ předslitiny Al-V10 s fázemi obsahujícími vanad (Effect of cooling rate on morphology and type of vanadium-containing phases in Al-10V master alloy), 2019, 16, č. 5, s. 300–306. YI, D. a kol.: Mikrostruktury a erozní a korozní chování slitiny Fe-B obsahující chrom a nikl (Microstructures and errosion-corrosion behavior of Fe-B alloy containing chromium and nickel), 2019, 16, č. 5, s. 307–312. LI, L. a kol.: Předpověď propustnosti kašovité zóny slitiny Al-4,5hmot. %Cu během tuhnutí metodou fázových polí a simulací CFD (Prediction of mushy zone permeability of Al4,5wt%Cu alloy during solidification by phase field model and CFD simulation), 2019, 16, č. 5, s. 313–318. BONNAH, R. C. a kol.: Mikrostruktura a mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91 s malými přísadami prvků Sm, Si a Ca (Microstructure and mechanical properties of AZ91 magnesium alloy with minor additions of Sm, Si and Ca elements), 2019, 16, č. 5, s. 319–325. WANG, W. a kol.: Rámcový model přestupu tepla a algoritmus sledování dynamického paprsku pro složité vícenásobné turbínové lopatky ze superslitin na bázi Ni během procesu řízeného tuhnutí (Global heat transfer model and dynamic ray tracing algorithm for complex multiple turbine blades of Ni-based superalloys in directional solidification process), 2019, 16, č. 5, s. 326–335. SUN, J. a kol.: Studie koeficientu přestupu tepla mezi slitinou hliníku a pískovou formou s organickým/ /anorganickým pojivem založená na inverzní metodě (Investigation on heat-transfer-coefficient between aluminium alloy and organic/inorganic sand mold based on inverse method), 2019, 16, č. 5, s. 336–341. YI, P. a kol.: Mikrostruktura a mechanické vlastnosti ADI legované Cu zpracované v druhém stupni izotermického kalení odlišnými teplotami a časy (Microstructure and mechanical properties of two-step Cu-alloyed ADI treated by different second step

Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4 119

ZAHRANIČNÍ SLÉVÁRENSKÉ ČASOPISY

BÖHNKE, S. a kol.: Inovace přísad formovacích směsí s cílem snížit emise a zvýšit účinnost (Weiterentwicklung von Formstoffadditiven zur Emissionsreduktion und Effizienzsteigerung), 2019, 106, č. 12, s. 26–32. KNOTHE, W.: Mechanizmus tvoření kuličkového grafitu v litinových slitinách zpracovaných hořčíkem (Mechanismus der Kugelgrafitbildung im magnesiumbehandelten Gusseisenlegierungen), 2019, 106, č. 12, s. 34–39.

slitinách Al-Si (Erkenntnisse zu Barium als Modifizierungsmittel für Al-SiLegierungen), 2019, 70, č. 12, s. 18–21. KONOPKA, Z. a kol.: Mechanické vlastnosti kompozitních tlakově litých materiálů AlSi11 + SiC (Mechanische Eigenschaften von AlSi11 + + SiC-Kompositwerkstoffen im Druckgussverfahren), 2019, 70, č. 12, Druckguss, s. 26–32. SZYMCZAK, T. a kol.: Analýza účinků legujících těžkotavitelných prvků v podeutektických slitinách Al-Si (Analyse der Wirkung von hochschmelzenden Legierungselementen in untereutektischen Al-Si-Legierungen), 2019, 70, č. 12, Druckguss, s. 33–40. NOGOWIZIN, B.: Pochody v horizontální komoře stroje na tlakové lití (Vorgänge in der horizontalen Giesskammer der Druckgiessmaschine), 2019, 70, č. 12, Druckguss, s. 41–49.


Zahraniční slévárenské časopisy

austempering temperatures and times), 2019, 16, č. 5, s. 342–351. YÜKSEL, C.: Weibullova analýza zabíhavosti a tvrdosti hliníkové slitiny Al7Si0.3Mg druhého tavení odplyněné ultrazvukem (Weibull analysis of fluiditiy and hardness of ultrasonically degased secondary Al7Si0.3Mg aluminum alloy), 2019, 16, č. 5, s. 352–357.

ZAHRANIČNÍ SLÉVÁRENSKÉ ČASOPISY

LITĚJNOJE PROIZVODSTVO www.foundrymag.ru

ALEKSANDROV, N. N. a kol.: Litina s kuličkovým grafitem – unikátní konstrukční materiál budoucnosti (Čugun s šarovidnym grafitom – unikaľnyj konstrukcionnyj material budučego), 2018, č. 12, s. 2–5. NAJDEK, V. L. a kol.: Kuličkový grafit v litinách (Šarovidnyj grafit v čugunach), 2018, č. 12, s. 5–10. PANFILOV, E. V. a kol.: Bainitická litina jako alternativa LKG zn. VČ 80 (Bejnitnyj čugun kak aľternativa vysokopročnomu čugunu VČ 80), 2018, č. 12, s. 11–14. BUBLIKOV, V. B. a kol.: O vlivu Ni na strukturu a vlastnosti LKG vyrobené modifikací ve formě (O vlijaniji Ni na strukturu i svojstva ČŠG, polučajemogo modificirovanijem v forme), 2018, č. 12, s. 15–19. VASILEVA, A. G.; GEŤMAN, A. A.: Vliv tloušťky spojujících se stěn odlitků na jejich mechanické vlastnosti (Vlijanije tolščiny soprjagajemych stenok litych detalej na ich mechaničeskije svojstva), 2018, č. 12, s. 24–27. ZARUBIN, A. M.; ZARUBINA, O. A.: Zkoumání procesu práce lisovacího mechanizmu stroje pro tlakové lití (Issledovanije rabočego processa mechanizma pressovanija mašiny liťja pod davlenijem), 2018, č. 12, s. 28–30. TEN, E. B.; BAZLOVA, T. A.: Hodnocení jakosti oprav vad ocelových odlitků svařováním z hlediska nauky o materiálu (Metallovedčeskije aspekty ocenki kačestva zavarki defektov na staľnych otlivkach), 2019, č. 2, s. 2–6. MUCHINA, I. Ju. a kol.: Oprava metalurgických vad složitých odlitků ze slitin Mg (Ob ustranenii 120 Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4

metallurgičeskich defektov složnokonturnych otlivok iz Mg-splavov), 2019, č. 2, s. 7–13. KOTLJARSKIJ, F. M. a kol.: Vliv vodíku na vlastnosti odlitků ze slitin Al odlévaných při nízkém přehřátí (Vlijanije vodoroda na svojstva otlivok iz Al splavov, zalivajemych pri nizkom peregreve), 2019, č. 2, s. 14–20. KOVTUNOV, A. I. a kol.: Technologie a vlastnosti kompozitních materiálů na bázi pórovitých ocelí impregnovaných aluminidem železa (Technologija liťa i svojstva kompozicionnych materialov na osnove poristych stalej, propitannych aljuminidom železa), 2019, č. 2, s. 21–23. GEJKIN, V. A. a kol.: Vědecky podložená technologie v praktické výrobě lopatek turbomotorů (Naukojemkije technologii v praktike proizvodstva lopatok gazoturbinnych dvigatelej), 2019, č. 2, s. 24–26. ŠATUĽSKIJ, A. A.; GOLUBENCEV, A. V.: Zlepšení spolehlivosti lopatek plynových turbín zdokonalením procesu odlévání a povrchovou modifikací (Povyšenije nadežnosti lopatok GTU soveršenstvovanijem processa liťja i poverchnostnym modificirovanijem), 2019, č. 2, s. 27–30. TKAČENKO, S. S. a kol.: Výroba uměleckých odlitků V-procesem (Izgotovlenije chudožestvennych otlivok metodom vakuum-plenočnoj formovki), 2019, č. 2, s. 31. LIŤJE I METALURGIJA www.limrb.by

VITJAZ’, P. A. a kol.: Cesty zvýšení efektivity běloruských sléváren (Puti povyšenija effektivnosti litejnych proizvodstv respubliky Belarus’), 2019, 22, č. 4, s. 81–89. LYSENKO, T. V. a kol.: Využití nanotechnologií ve výrobě odlitků (Ispoľzovanije nanotechnologij pri izgotovlenii otlivok), 2019, 22, č. 4, s. 94–99. MARUKOVIČ, Je. I. a kol.: Transformace lité uhlíkové oceli na kompozitní materiál (Preobrazovanije litoj uglerodistoj stali v kompozicionnyj material), 2019, 22, č. 4, s. 100–106.

LOVŠENKO, F. G. a kol.: Zvýšení elektrické vodivosti disperzně zpevněné mědi (Povyšenije elektroprovodnosti dispersno-upročnenoj medi, 2019, 22, č. 4, s. 115–122. LIVARSKI VESTNIK www.drustvo-livarjev.si/livarski-vestnik

LARSEN, P. a kol.: Digitální slévárna zítřka (Digitalna livarna prihodnosti, 2019, 66, č. 4, s. 228–235. HAJAS, G.: Plnění pískové formy a mechanické vlastnosti tenkostěnných odlitků (1–3 mm) velkých rozměrů litých gravitačně novým postupem (Polnenije form in mehanske lastosti gravitacijskega litja v peščene forme in izdelava tankostenskih uitkov (1–3 mm) skozi nov livni postopek, 2019, 66, č. 4, s. 236–245. KLANČNIK, U. a kol.: Vliv rychlosti otáčení kovové formy na distribuci složek mikrostruktury v litině (Vpliv hitrosti vrtenja kokile na razporeditev mikrostrukturnih konstituentov v železovi litini, 2019, 66, č. 4, s. 246–257. TRANSACTIONS OF THE FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE http://prace.iod. krakow.pl HOMA, M. a kol.: Termofyzikální vlastnosti oceli 30MCDB64-M a 30NSCDV86-M v litém stavu (Wlasciwosti termofizyczne staliwa 30MCDB64-M oraz 30NSCDV86-M w stanie odlewanym), 2019, č. 2, s. 71–79. JANKOWSKA, E. a kol.: Hodnocení přilitých styčnicových spojů olověných akumulátorů (Assessment of cast-on-strap joints of lead acid batteries), 2019, č. 2, s. 81–88. Zpracovala: Edita Bělehradová úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646, infoslevarny@tiscali.cz


De-rui Tan

Zlatá zvonkohra z období dynastie Čching prof. De-rui Tan Šanghajské muzeum

Zlatá zvonkohra byla vyrobena v 55. roce vlády císaře Čchien-lunga, dynastie Čching, tj. v roce 1790 n. l. Kompletní sada 16 zlatých zvonků má stejný rozměr a tvar; každý zvonek má

výšku 21,2 cm, průměr 13,6 cm nahoře, 20,6 cm uprostřed a 16,2 u ústí zvonu. Celková hmotnost všech 16 zvonů je 460 818 kg. Na rozdíl od tradičního oválného tvaru zvonů Čching mají tyto zvony tvar soudku, a ačkoli mají všechny stejnou velikost, každý z nich má jiný tón, čehož bylo dosaženo rozdílnou tloušťkou stěny. Vnější povrch každého zvonu má krásný ozdobný reliéf s plovoucími draky hrajícími si s perlou. Označení tónu jednotlivého zvonu je uvedeno v reliéfu uprostřed na přední straně zvonu. Tato velkolepá zlatá zvonkohra, která byla vyrobena metodou ztraceného vosku, působí velice vkusným a slavnostním dojmem. Překlad z časopisu China Foundry, 2019, roč. 16, č. 6, s. A3.


Ivo Juřička

Slévač s velkým srdcem – Ing. Otto Novotný doc. Ing. Ivo Juřička, CSc.

NEKROLOG

a kolegové z ČSS východočeského regionu a sléváren ČKD v Hradci Králové

Pana Ing. Otto Novotného (* 5. 11. 1931, † 14. 2. 2020) jsem osobně poznal před 34 lety, když na VŠB v Ostravě, katedře slévárenství, přednášel o slévárnách ČKD a prováděl nábor nás, končících studentů. Bylo to poprvé, co jsem poznal člověka s velkým srdcem pro slévárenství, který mě svým vystupováním a odbornou erudicí přesvědčil k rozhodnutí nastoupit do sléváren ČKD Hradec Králové. Otto byl známým odborníkem v oboru slévárenství, které se mu stalo životním osudem. Po absolvování VUT v Brně v roce 1954 nastoupil jako asistent vedoucího provozu slévárny litiny s lupínkovým grafitem v Hradci Králové, kde působil nepřetržitě 40 let v různých funkcích přes vedoucího provozu slévárny, hlavního metalurga, ředitele slévárenské divize až po obchodního ředitele celého závodu ČKD Hradec Králové, později ČKD Motory, a.s. Jeho odborná činnost byla zaměřena na problematiku litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem, vermikulární litiny a na výrobu odlitků z hořčíkových slitin. S touto problematikou souvisely i další řešené úkoly spojené se zaváděním chemicky tvrzených směsí, zkoumání vlivu jednotlivých technologií na jakost

Ing. Otto Novotný

122 Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4

odlitků, zejména pak technologií na „spalitelný model“ a technologií výroby odlitků z hořčíkových slitin. Často jsme dlouhé hodiny diskutovali o různých odborných problémech, ale také o strategiích jednání. Vždyť ve své době se některé nové myšlenky musely tvrdě probojovat a prosadit ve vedení společnosti. Tyto rozhovory byly pro mne vždy velmi cenné a ve všech směrech přínosné. Na všechno jsme neměli vždy stejný názor a vážil jsem si, když mě nechal se svým názorem se „poprat“. Ten názor jsem však musel vždy tvrdě odpracovat a obhájit. Velmi jsem si cenil, že pokud byl můj názor správný, dokázal mi ho pomoci prosadit. V tom bylo kouzlo jeho jednání a taky výchovy nás mladších podřízených pracovníků. Jeho akční rádius byl velmi rozsáhlý, neboť tři slévárny v Hradci Králové vyžadovaly řešení mnoha teoretických a praktických problémů v různých dobách naší spolupráce. Nesmím opomenout jeho podporu v IT řízení sléváren a prosazení významných investičních akcí ve slévárnách. Dosáhli jsme toho společně velmi hodně díky jeho vůdčí osobnosti a vedení řešitelských týmů vývoje a provozu v ČKD ve spolupráci s odbornými externími organizacemi. Otto byl znám ve většině významných institucí zabývajících se slévárenstvím a materiálem, což nám umožnilo dosáhnout skvělých výsledků a přispět k rozvoji českého slévárenství. Miloval svou Alma Mater – VUT v Brně, kam jsme často jezdili na konzultace, ale také měl spoustu profesních přátel a kolegů na dalších vysokých školách, např. VŠB Ostrava, TU Liberec, ČVUT Praha a také ve SVÚM v Brně. Jeho devízou bylo umění jednat s akademiky a zároveň prosadit své myšlenky v tvrdé praxi slévárenského provozu. U svých mladých spolupracovníků rozvíjel odborné schopnosti postupným zapojováním do náročnějších úkolů, které souvisely s běžnou každodenní praxí a rozvojovým programem sléváren v ČKD. S odstupem času rád vzpomínám na jeho porady hlavního metalurga a na jeho zadávání úkolů. I když jeho tzv. úkolenky byly v té době pro nás postrachem, dnes v tom vidím smysl perfektně organizované odborné a řídicí práce. Jako nadřízený očekával vždy

připravenost k přebírání stále náročnějších úkolů, vyžadoval věcné jednání a svou aktivitou a příkladem strhával pracovníky, kteří chápali jeho myšlení. Svou experimentální invencí dokázal inspirovat své podřízené a následovníky. Odborná práce Otty pokračovala i po jeho odchodu do důchodu, spolupracoval ve svém oboru v dalších slévárnách, např. v Blansku, Třebechovicích a jiných. Měl můj obdiv, že i po překročení 80 let věku dokázal za mnou docházet do Ferony na přátelské schůzky a nadšeně vyprávěl o úspěších a postupech řešení problémů z praxe. Velkým tématem při našich setkáních byly naše společné práce ve slévárenství, ve skvělém týmu v hradeckých slévárnách, který zařadil slévárny ČKD mezi nejlepší slévárny v ČR i SR. Dalším tématem byla problematika hořčíkových slitin a zásluha na záchraně tohoto jedinečného oboru v rámci ČKD a České republiky. Výzkum a vývoj v této oblasti znamenal významný pokrok v technologické a materiálové oblasti. Naším bolestivým tématem byl samozřejmě osud celého ČKD a ukončení provozu kvůli neodbornému a nekompetentnímu vedení tehdejší ČKD. V důchodovém věku pokračovala i jeho aktivita v oblasti ekologie sléváren, kde se podílel na praktických řešeních ve slévárnách, byl odborným garantem a také zakladatelem pořádání tradičních konferencí pod názvem „Ekologie a slévárenství“ pořádaných ČSS východočeského regionu. Právě spolková činnost byla Ottovou další záslužnou aktivitou, která přesáhla hranice východočeského regionu. V roce 1957 byl jedním ze zakládajících členů krajského výboru Hutnicko-slévárenské společnosti. V dřívější slévárenské sekci a dnešní ČSS zastával řadu funkcí, včetně předsedy Oblastního výboru a předsedy Krajské rady VTS. Svými odbornými a řídicími zkušenostmi přispěl k vysoké úrovni organizace Oblastního výboru východočeského regionu v ČSS. V roce 2007 bylo jeho 50leté nepřetržité členství v ČSS oceněno čestnými uznáními, včetně nejvyššího uznání za celoživotní činnost pro rozvoj slévárenství – medailí akademika Františka Píška a čestného členství v ČSS.


Ivo Juřička | Josef Sedlák | Jaroslav Šenberger, Václav Kafka, Břetislav Pělucha

Velkou zásluhu měl také na zřízení slévárenské třídy na Střední průmyslové škole strojní v Hradci Králové, kde externě vyučoval a postupně nás zapojoval do výuky odborných a praktických předmětů. Slévárenství bylo pro Ottu velkou vášní, ale nemohu opomenout jeho vztah k rodině, neustálé sebevzdělávání i v jiných oblastech života. Jeho velkou zálibou a celoživotním koníčkem byly

šachy. Uměl studovat nové strategie, aby se stále zdokonaloval. Rád vzpomínal na svůj rodný kraj, na Třešť, kde se narodil, na Hlinsko v Čechách, kde žil, na Chotěboř, kde studoval gymnázium, a taky na krásné doby studií na VUT v Brně. Práce a život Ing. Otto Novotného jako odborníka, učitele a řídícího pracovníka s neuvěřitelnou vůlí dotahovat věci do konce jej zařadila mezi významné

osobnosti českého a slovenského slévárenství. Měl jsem tu čest i štěstí, že jsem Ottu potkal, že naše pracovní kontakty přerostly v přátelský vztah a mohli jsme si sdělovat své radosti i strasti. Odešel člověk s velkým srdcem slévače, které v nás nikdy nezhasne. Ottovi, s hlubokou úctou a poděkováním.

Rozloučení s Ing. Bohumírem Poláškem Ing. Josef Sedlák, CSc.

Byla to činnost nejen v rámci vývoje nových materiálů, ale, a to především, jejich aplikace v československých slévárnách. Byl autorem a spoluautorem desítek odborných článků, patentů a vynálezů. Pomáhal čs. slévárnám zavádět nové technologie a řešit problémy provozu a jakosti odlitků. Byl také členem týmu odborníků, kteří pomohli po zničující sedmileté válce íránskému slévárenství v oblasti složitých odlitků pro traktory. Ve svém trvalém bydlišti v Bílovicích nad Svitavou zastával léta funkci místostarosty zastupitelstva. Přitom se obětavě zasloužil o výstavbu místního vodovodu. Spolu s manželkou Miladou vychovali děti Alenu, Bohumíra a Jarmilu. Bohoušku, budeš nám chybět.

NEKROLOG | VZPOMÍNÁME

Ing. Bohumír Polášek se narodil 22. 9. 1930 v Ostravě, zemřel obklopen rodinou 11. 2. 2020. Jeho školní léta byla poznamenána nuceným vysídlením v období protektorátu. Vysokou školu absolvoval na Chemické fakultě Vojenské technické akademie v Brně v roce 1955. Jeho chemické vzdělání jej vybavilo precizností, pečlivostí a zodpovědností na celý život. Do praktického života nastoupil do laboratoří metalurgického kombinátu v Dubnici. Po několika letech jej Dr. Petržela přivedl do tehdy se rozvíjejícího Státního výzkumného ústavu materiálu v Brně. Ing. Polášek se ve SVÚMu věnoval problematice slévárenských pojiv, formovacím a jádrovým směsím a laboratornímu zkoušení v pískových laboratořích.

Ing. Bohumír Polášek

Nedožité devadesátiny prof. Ing. Zdeňka Bůžka, CSc. doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. doc. Ing. Václav Kafka, CSc. Ing. Břetislav Pělucha V roce 2008 jsme s doc. Šenbergerem a prof. Stránským na konferenci rok po úmrtí našeho učitele († 25. 4. 2007) nazvali prof. Bůžka „iniciátorem a zakladatelem novodobých ocelářských konferencí“ [1]. Jistě s námi budete souhlasit, že toto označení platí dodnes. Prof. Ing. Zdeněk Bůžek, CSc., se narodil 27. 2. 1930 v Kročehlavech u Kladna. Zde navštěvoval základní a měšťanskou školu, poté se vyučil v učňovské škole POLDI Kladno. Po absolvování Vysoké školy báňské v r. 1953 začal působit jako asistent na tehdejší Hutnické fakultě – katedře ocelářství. Své další

vzdělání si rozšířil aspirantským studiem na katedře elektrometalurgie Moskevského institutu oceli a slitin Akademie věd. Tam ho výrazně ovlivnil jeho školitel akademik A. M. Samarin. Doplňme, že školitelem Samarina, jak nám připomněl při návštěvě v Ostravě, byl světoznámý anglický vědec Chipmen. Po úspěšné obhajobě dizertační práce se v roce 1956 vrátil prof. Bůžek na VŠB a v roce 1961 se úspěšně habilitoval jako docent v oboru metalurgie. Začátkem 60. let intenzivně budoval Ústav elektrometalurgie. Jeho bývalí posluchači a kolegové na něj vzpomínají jako na velmi pracovitého člověka. Pro práci využíval i čas strávený při cestování ve vlacích i během konferencí po

oficiálním programu. Je o něm známo, že na schůzích vždy současně opravoval odborné texty. Práci obětoval mnohé, nepracoval ale sám. Vytvořil kolem sebe kolektiv mladých nadšenců, které vedl, a ve všem jim nezištně pomáhal. Studentům a aspirantům věnoval všechen svůj volný čas. Chyby, kterých se dopouštěli, vysvětloval a pomáhal napravit. Nikdy nikoho nezesměšňoval. Tato lidská stránka jeho povahy byla schována za důsledností a zdánlivou tvrdostí, se kterou přistupoval k vědecké práci. Vyžadoval i u ostatních, aby se zcela obětovali svému zaměstnání. Byl tvrdý vůči lenosti, nezájmu, neplnění úkolů a nedodržování termínů. Na ústavu se pracovalo dlouho do večera,

Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4 123


Jaroslav Šenberger, Václav Kafka, Břetislav Pělucha

VZPOMÍNÁME

prof. Ing. Zdeněk Bůžek, CSc.

i v sobotu odpoledne a v neděli. Méně je již známo, že v mnoha případech pomohl svým studentům, aspirantům i kolegům nejen v zaměstnání, ale i při řešení osobních problémů. Má-li být jmenována jedna vlastnost, ve které profesor Bůžek vynikal, pak jsou to jeho manažerské schopnosti. V polovině 60. let již řídil velký kolektiv aspirantů a vědeckých pracovníků. Neodmítl žádnou iniciativu, a když byla jen trochu reálná, podporoval jejího nositele. Ústav byl v 60. letech bez nadsázky líhní nových talentů, generátorem publikací a spolupráce s několika desítkami podniků a výzkumných institucí. Téměř v každé ocelárně a i řadě sléváren měl svoje diplomanty a aspiranty. Byl schopen všechny publikace a vystoupení svých aspirantů a studentů na konferencích a oponenturách předem prostudovat a kvalifikovaně připomínkovat. Na jeho konzultace se čekalo i hodiny. Byl mistr slova. V diskuzích obstál vždy silou argumentů i schopností je obhájit. Velice rychle pochopil podstatu problému. Zdeněk Bůžek byl skutečně snad duší všeho, co se v hutnictví v tehdejší době u nás dělo. Takto sestavenou mozaiku prof. Bůžka ze vzpomínek dnes již jen jeho studentů, doplňujeme vzpomínkou jeho aspiranta Ing. Franka Wheelera, CSc., z Kanady v kondolenci paní Bůžkové a synům: „Moje učednická léta na Ústavu elektrometalurgie pod přísným a náročným vedoucím doc. Bůžkem byla výborná příprava pro moji životní dráhu hutního inženýra. Získal jsem 124 Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4

nejen znalosti a zkušenosti nutné pro vykonávání mé profese. Vytvořilo se přátelství, které obstálo zkoušky vzdálenosti, politických převratů a neúprosného pochodu plynoucího času. Byl skutečným vizionářem. Zdeněk chápal podstatu i nutnost komplexního přístupu k řešení problému – jakéhokoliv problému. Proto pod střechou našeho ústavu jste mohli najít nejen metalurgy, ale i strojaře, elektrikáře, dokonce i ekonoma. Spolu jsme byli připraveni podniknout téměř cokoliv, přistoupit k řešení jakéhokoliv problému. Zdeněk Bůžek nesmírně obohatil náš život.“ Franka Wheelera necitujeme jen proto, že v oboru dosáhl vysokého postavení v mezinárodních kooperacích severní Ameriky (viceprezident firmy HATCH), ale zejména proto, že měl z nás všech, žáků prof. Bůžka, možnost pohledu z velkého odstupu v prostoru i čase, a že žil v jiném prostředí. Chceme-li hodnotit přínos prof. Bůžka pro české a slovenské hutnictví, je třeba se vrátit do 60. let minulého století, kdy na VŠB zakládá Ústav elektrometalurgie. V té době to bylo pracoviště, které rostlo i na poměry školy neobvykle rychle. Základní výzkum byl zaměřen na dezoxidaci oceli a doprovodné jevy. V uvedené době bylo obtížné publikovat za železnou oponou. Jak již bylo uvedeno, prof. Bůžek vždy hledal řešení. V tomto případě je našel na univerzitě ve Freibergu, která udržovala s VŠB v Ostravě podle tehdejší terminologie družební styky. Výsledky výzkumu se tak podařilo publikovat v němčině. Jestliže je v základním výzkumu považován za významné kritérium úspěšnosti počet citací u zahraničních autorů, pak lze uvést například velmi zajímavou a v té době špičkovou publikaci Helmuta Kűppela Desoxidation und Vakuum Behandlung, kde Z. Bůžek s A. Hutlou, na jehož publikacích se podílel, patří mezi nejčastěji uváděné autory. Z jeho prací o vlivu dezoxidace na morfologii vměstků čerpá zejména slévárenství snad dosud. Lze říci, že prof. Bůžek věnoval největší pozornost aplikovanému výzkumu a vývoji. Výzkum musel podle něj směřovat k provozní aplikaci. Jeho zásluhou se v Československu rozšířila jednostrusková technologie a srážecí dezoxidace hliníkem, která byla přínosem zvláště pro slévárny. Dále jsou známy jeho

práce v oblasti řízení energetických režimů obloukových pecí. S předstihem byly provedeny práce s předehřevem vsázky plynovými hořáky. Pan prof. Bůžek měl silné sociální cítění, které ho směřovalo v jeho politických názorech doleva. Akademik A. M. Samarin pro něj zůstal po celý život vzorem. Například konference Teorie a praxe výroby a zpracování oceli v roce 2002 byla věnována 100. výročí narození A. M. Samarina. Jak již bylo řečeno, přátele si vybíral, ale neopouštěl. Často citoval staré čínské přísloví „Šaty jsou dobré nové, ale přátelé staří“. Velký vliv na jeho postoje i další život měl rok 1968, kdy podpořil Vaculíkových 2000 slov, což byla v době normalizace „jízdenka“ z vědecké i technické práce do podřadných zaměstnání. V té době Zdeňka mnozí opustili a mnozí mu nepomohli tak, jak by třeba i později mohli. V roce 1972 byl iniciátorem 1. konference elektroocelářů – tehdy pod názvem Intenzifikace výroby elektrooceli v obloukových pecích, která proběhla ve dnech 11. a 12. 10. 1972. I když mohl tuto i následující konference řídit jen zpovzdálí, byl zde hlavním iniciátorem. V této době, kdy mu byla vědecká práce oficiálně znemožněna, mohl jen studovat literaturu. V 70. letech vyhledal v literatuře publikovaná termodynamická data používaná v ocelářských výpočtech. Tato data vyšla ve formě tabulek a doprovodného textu v Hutnických aktualitách až v roce 1979. Konferencí slévačů Výroba oceli na odlitky se prof. Bůžek zúčastňoval od roku 1972 a jeho tradiční úvodní referát na téma současný a budoucí vývoj elektrometalurgie a elektrických pecí byl pro mnohé slévače-oceláře inspirující pro jejich další práci. Byl aktivní na 17 uvedených konferencích se slévárenskou tematikou. Přes všechny zákazy a politická omezení se zúčastnil mnohých projektů, i když poloilegálně, a přispěl významnou měrou k rozvoji naší metalurgie. Systematickou vědeckou práci však vykonávat nemohl. Lze jen nostalgicky interpolovat expanzi Bůžkova Ústavu elektrometalurgie 60. let do následujících desetiletí. Přes všechna omezení se stal zakladatelem poválečné česko-slovenské metalurgické školy a mnozí metalurgové se považují za jeho žáky.


Jaroslav Šenberger, Václav Kafka, Břetislav Pělucha | FSI VUT v Brně, redakce

Jako motto Bůžkovy školy může být heslo „věda, výzkum, vývoj, výroba“. V roce 1989 byl rehabilitován a rychle ukončil profesorské řízení. V roce 1990 byl jmenován profesorem. Deformace a nespravedlnosti minulého režimu ho však pronásledovaly i po roce 1989. Nedostává lustrační osvědčení potřebné k plnohodnotné práci profesora jeho formátu. I o těchto věcech je nutno se zmínit. Pro ty, kteří jej znali, nemělo uvedení charakterního a čestného člověka na nějakých seznamech žádný význam. Dnes víme, že podobně postižených slušných lidí bylo hodně, zatímco četní organizátoři represí a jejich pomahači zůstávají v anonymitě nepotrestáni. Na začátku roku 1990 oslavil prof. Bůžek šedesát let. Je to věk, ve kterém

se v té době chodilo do důchodu. Ale on začíná s organizací konferencí Elektrooceláři a mimopecní zpracování oceli a dále konferencí Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. A pracuje na projektech pro průmysl. Je členem komise pro hutnictví a materiál Grantové agentury České republiky a řeší několik grantových projektů. Bojuje za zachování časopisu Hutnické listy, ve kterém často publikuje. Navazuje na svoje předchozí práce a věnuje se problému periodicity interakčních koeficientů. Slévačům je znám z činnosti v Odborné komisi ČSS Výroba oceli na odlitky (nyní Odborná komise 04 pro výrobu oceli na ingoty a odlitky). Uveďme jeho vystoupení na konferencích této komise a zejména jeho teoretické

přednášky na pravidelně konaných Celostátních školeních tavičů. Pan profesor Zdeněk Bůžek, CSc., nás navždy opustil dne 25. 4. 2007. Nechť si laskavý čtenář na tomto místě sám vzpomene na to pěkné, co s profesorem Bůžkem prožil. A těm, kteří ho znali jen okrajově, vzkazujeme: Byl to člověk krásného ducha, kterému mnoho dlužíme. Literatura [1] ŠENBERGER, J.; V. KAFKA; K. STRÁNSKÝ: Profesor Zdeněk Bůžek – iniciátor a zakladatel novodobých ocelářských konferencí. Teorie a praxe výroby a zpracování oceli, 2.–3. dubna 2008, Hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.

Den firem na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně odpovědělo, že by účast na veletrhu doporučili i ostatním. Absolventi VUT v Brně, FSI, patří mezi ty nejlepší z České republiky, což dokládá mj. i skutečnost, že fakulta získala v roce 2019 potřetí v řadě titul ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI. Přední české společnosti v anketě ocenily absolventy FSI nejvyššími známkami z hlediska jejich přínosu pro trh práce i kvalifikovanosti. Zdroj: https://www.fme.vutbr.cz/spoluprace/sluzby/den

Své zastoupení na této akci měly také firmy, které působí v oblasti slévárenství, např. Česká zbrojovka, a.s., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., PBS Turbo, s.r.o., a ŽĎAS, a.s.

Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4 125

VZPOMÍNÁME | VYSOKÉ ŠKOLY INFORMUJÍ

Dne 5. března t.r. proběhl na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně kariérní veletrh Den firem, na němž mají společnosti jedinečnou možnost oslovit studenty přímo v prostorách univerzity. Veletrh je určený k prezentaci strojírenských firem, které chtějí studentům nabídnout a osobně s nimi probrat možnosti spolupráce na diplomové práci, stáží, trainee programů, brigád nebo práce na HPP. Akce se každoročně účastní více než tisícovka studentů FSI a 98 % vystavovatelů v anketě


Vladimír Krutiš | Ivo Lána, Vladimír Bláha

Mgr. Radmile Rolinkové, která má ve společnosti ŽĎAS na starost nábor zaměstnanců, jsme položili následující otázky. Jak jste se o Dni firem dozvěděli? S FSI VUT úzce spolupracujeme již několik let, účast na akci v minulosti vyplynula z této spolupráce. Po kolikáté se této akce účastníte? Minimálně potřetí. Na co se vás studenti ptají nejčastěji, co je nejvíce zajímá? Aktuální volné pozice a požadavky na ně (zejména znalost cizích jazyků) a informují se, v jakých programech pracujeme.

Jakou formu spolupráce se studenty nabízíte (témata DP, pracovní stáže atp.)? Brigády, praxe, stáže, diplomové i bakalářské práce. Přinesla dřívější účast na této akci nějaký výsledek? Psaní závěrečných prací v naší firmě, několik praktikantů a brigádníků. Jakými jinými způsoby provádíte nábor zaměstnanců? Pasivní inzerce na portálech práce, našich kariérních stránkách a sociálních sítích, aktivní oslovování lidí na veletrzích práce i přes sociální sítě, doporučení nového zaměstnance naším stávajícím zaměstnancem.

Jaké benefity poskytujete svým zaměstnancům? Zaměstnancům poskytujeme 5 týdnů dovolené, pracovní dobu 7,5 hodiny denně, zvýhodněné telefonní tarify, podporu vzdělávání a rozvoje, dotované stravování ve firemní jídelně, příspěvek na penzijní připojištění, aktivity pro zaměstnance a dětské letní tábory. Které pozice byste v současné době potřebovali obsadit? Obráběči kovů, svářeč kovů, dělník v ocelárně a ve slévárně, CNC programátor, technolog, obchodník. Děkuji za Vaše odpovědi.

Exkurze studentů FSI VUT v Brně ve slévárně ŽĎAS a.s. VYSOKÉ ŠKOLY INFORMUJÍ | ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. Dne 5. 3. 2020 se uskutečnila exkurze studentů 3. ročníku bakalářského studia na VUT FSI v Brně do firmy ŽĎAS a.s., kterou pořádal odbor slévárenské technologie ÚST VUT FSI v Brně. Hlavní motivací exkurze bylo představení oboru slévárenství jako zajímavé technologie, kterou stojí za to jít studovat. Dnešní doba nabízí studentům širokou paletu „límečkových“ technologií a oborů, kde se neumažou, ale taky nikdy nezažijí ten pocit z odlití uměleckého nebo komplikovaného nebo několikatunového

odlitku. Studenti nejenže viděli výrobu těžších odlitků, ale zároveň mohli nasát atmosféru prostředí a pozitivní postoj od lidí, kteří se této technologii věnují řadu let a „kupodivu“ o ní stále se zápalem dokážou hovořit. Doc. Roučka pohotově vyplnil zpáteční cestu přednáškou o historii oboru, včetně současné situace a výčtu lidí, kteří obor vystudovali a uplatnili se nejen u nás, ale i v zahraničí. Věříme, že z 25 účastníků se nám podařilo alespoň někoho nahlodat, namotivovat a snad i přesvědčit ke studiu.

Účastníci exkurze ve ŽĎAS a.s.

Zároveň děkujeme Ing. Sklenářovi a Ing. Sochorovi za možnost uskutečnění exkurze a za jejich čas a podporu.

28. seminář Ekologie a slévárenství – Hradec Králové 21. května 2020 Ing. Ivo Lána, Ph.D. Ing. Vladimír Bláha za přípravný výbor semináře

Ochrana životního prostředí a zdraví v současné době opět získává poněkud ztracenou pozici. Náprava ekologických škod a zlepšování pracovních podmínek je mnohem důležitější než globalistické tlaky a generování maximálního zisku s vědomým dopadem na zdraví zaměstnanců nebo devastaci životního prostředí. Situace se mění a renezance „ekopřístupu“ se stává preferencí. Stále více lidí chce znát, co jí, co dýchá, co pije, a to i v zaměstnání. 126 Slévárenství ∙ 68 ∙ březen–duben 2020 ∙ 3–4

Nezadržitelná cesta společnosti směřující ke snižování emisí CO2, oběhovým hospodářstvím s minimalizací vznikajících odpadů s maximálním využitím recyklací je v současnosti rozhodně velmi aktuální. Tak si i management českých podniků musí uvědomit, že pokud bude dbát na ochranu zdraví a okolního prostředí, bude mít loajální zaměstnance, zlepší stav environmentu a v rámci svých možností udělá něco pro naši planetu. Takže, přispějme všichni alespoň malým dílem k ochraně naší jedinečné planety, chraňme zdraví své i ostatních tak, abychom naše životy mohli kvalitně prožívat. Srdečně zveme

všechny, kteří mají zájem se o ochraně zdraví a inovacích při ochraně životního prostředí dozvědět užitečné informace a diskutovat o aktuálních environmentálních otázkách. Náš 28. seminář Ekologie a slévárenství se koná v RegioCentru Nový Pivovar v Hradci Králové dne 21. května 2020. Staňte se aktivními členy pracovní skupiny OK10 pro životní prostředí a inspirujte nás novými pohledy, nebo se alespoň nad touto aktuální tematikou společně s námi zamyslete. O případné změně termínu budete včas informováni.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.