Slévárenství 11-12/2018

Page 1

11–12 / 2018


ROČNÍ PŘEHLEDY | ANNUAL OVERVIEWS OBSAH

Obsah

Obsah 11–12/2018 Tematické zaměření: Ekonomika & marketing | Economy & marketing odborná garance | expert guarantee: doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

ÚVODNÍ SLOVO

OSTŘIVO

Introductory word

Silica sand

429 HLAVINKA, J.: Rok velkých výročí 430 KAFKA, V.: 20 let činnosti Odborné komise ekonomické

EKONOMIKA & MARKETING Ekonomy & marketing

464 RECKNAGEL, U. Křemenný písek: ostřivo pro výrobu forem a jader, 1. část: geologie, mineralogie, modifikace, použití 469 RECKNAGEL, U. Křemenný písek: ostřivo pro výrobu forem a jader, 2. část: chování křemenného písku při spékání při teplotách od 1100 do 1500 °C

431 HUNA, B.; ROJÍČEK, V.; PĚLUCHA, B.: Modifikační zpracování litiny s kuličkovým grafitem injektáží směsi FeSiMg plněným profilem Modification treatment of spheroidal graphite cast iron by injection of the FeSiMg mixture in a full wire

436 KOCIAN, J. Využití metody ABC při řízení nákladů ve slévárně UXA

FIREMNÍ PREZENTACE Presentations of companies 478 MAGMA GmbH, Pardubice MAGMASOFT® 5.4 —autonomní inženýrství

480 RGU CZ s.r.o. Systém OPTI 25 let na českém trhu

Use of the ABC method for the cost control in the UXA foundry

482 SAND TEAM, spol. s r.o. Výroba slévárenských jader ve společnosti SAND TEAM, spol. s r.o.

439 OBRTLÍK, J. Využití poznatků o tryskání z ekonomických projektů ve slévárně VAG s.r.o., Hodonín

RUBRIKY

The use of knowledge about blasting from the economic projects in the VAG foundry s.r.o. (Ltd.) in Hodonín

445 ZÁVRBSKÁ, M.: Získávání nových zaměstnanců do sléváren prostřednictvím Režimu Ukrajina Recruitment of new employees to the foundries through The Mode of Ukraine

449 ŠLAJS, J.: Slabé a silné stránky českého slévárenství v blízké budoucnosti Weak and strong points of the Czech foundry industry in the near future

452 GRZINČIČ, M. Budování excelence ve slévárenském prostředí

Sections 483 484

Kalendář akcí | Schedule of events Zprávy Svazu sléváren České republiky News from the Association of Foundries of the Czech Republic

488

Zprávy České slévárenské společnosti News from the Czech Foundrymen Association

492

Zprávy Spolku přesného lití News from the Czech Investment Casting Association

493

Slévárenské konference | Foundry conferences

494

Slévárenské veletrhy | Foundry fairs

Building of the excellence in the foundry environment

Vydavatel | Publisher © Svaz sléváren České republiky Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 541 142 681 svaz@svazslevaren.cz IČ 44990863

Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Odborné články jsou posuzovány jedním recenzentem, recenzní posudky jsou uloženy v redakci v elektronické podobě. Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy a zkrácení příspěvků v rubrikách. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za pravdivost údajů obsažených v reklamě. Firemní materiály nejsou lektorovány. SDO.

426 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12

ISSN 0037-6825 Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 4361 Vychází 6krát ročně | 6 issues a year Číslo 11–12/2018 vyšlo 14.12.2018 Do sazby 05.11.2018, do tisku 30.11.2018 Náklad 450 ks Inzerce | Advertisements Inzerci vyřizuje redakce Ceník platný pro rok 2018

Předplatné | Subscription Předplatné vyřizuje redakce. Česká republika: právnické osoby: 130 Kč/ks; rok: 6 × 130 Kč; fyzické osoby: 80 Kč/ks; rok: 6 × 80 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH, poštovného a balného. Distribuce: Česká pošta, s. p. Slovenská republika: SUWECO, spol. s r. o., tel.: +420 242 459 202–3, www.suweco.cz. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Subscription fee in Europe: 80 EUR, other countries: 140 USD or 90 EUR (incl. postage).


1953–2018 65 let Slévárenství OBÁLKA Cover 495

Slévárenské kongresy | Foundry congresses

498

Transactions AFS 2017

499

Hüttenes-Albertus CZ, s.r.o., Děčín MAGMA GmbH, Pardubice

Zahraniční slévárenské časopisy Foreign foundry journals

Chem-Trend (Deutschland) GmbH, Německo

501

Ze zahraničních časopisů | From the foreign journals

502

Recenze | Reviews

504

Publikace | Publications

505

Vysoké školy informují | Information from universities

506

Vzpomínáme | Commemorations

507

Slévárny Třinec, a.s.

INZERCE Advertisements 428

Ediční plán Slévárenství 2019

Nekrolog | Obituary

444

MECAS ESI, s.r.o., Brno

508

Z historie | From the history

481

RGU CZ s.r.o., Brno

510

Životní prostředí | Environment

425

SAND TEAM, spol. s r.o., Holubice

511

CELOROČNÍ OBSAH SLÉVÁRENSTVÍ 2018 435

Technické muzeum v Brně

497

VIDA! science centrum, Brno

510

ZO ČSOP Nový Jičín

Volume contents Slévárenství 2018

PF 2019

Příští číslo | next issue: 1–2/2019 Holečkova konference – vybrané přednášky Holeček’s conference—chosen papers datum vydání | publication date: 21.02.2019

Redakční rada | Advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. Ing. Jan Čech, Ph.D. Ing. Martin Dulava, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Ing. Radovan Koplík, CSc. doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Radan Potácel doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, PhD. Ing. František Střítecký doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jan Šlajs Ing. Ladislav Tomek doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. předseda: Ing. Zdeněk Vladár

434

ČSS, z.s.

468

LANIK s.r.o., Boskovice

429

Slévárenství a SSČR

451

SPL-CICA

Sazba | Typeset by Ing. Jana Knapcová, Lubomír Daněk CONTIMEX, spol. s r.o., www.contimex.cz Tisk | Printing house Tiskárna A.M.G., s.r.o., www.tiskarna-amg.cz Redakční a jazyková spolupráce Editorial and language collaboration Edita Bělehradová Mgr. Helena Šebestová Mgr. František Urbánek

Vedoucí redaktorka | Editor-in-chief Mgr. Milada Písaříková Redakce | Editorial office Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 739 665 590 slevarenstvi@svazslevaren.cz www.casopis-slevarenstvi.cz

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 427

ROČNÍ PŘEHLEDY | ANNUAL OVERVIEWS OBSAH

Obsah


2019 EDIČNÍ PLÁN | SCHEDULE OF EDITIONS číslo Issue No

1–2

uzávěrka | deadline odborné články specialized articles

rubriky + reklama sections + adverts

28.11.2018

03.01.2019

datum vydání publication date

21.02.2019

tematické zaměření a odborná garance special topic and expert guarantee

související akce connected events

Holečkova konference – vybrané přednášky Holeček’s conference—chosen papers

8. Holečkova konference (20.–21.03.2019) VH ČSS (březen/duben 2019) HANNOVER MESSE (01.–05.04.2019)

Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D. 3–4

15.02.2019

01.03.2019

24.04.2019

Ekologie, recyklace, regenerace Ecology, recycling, reclamation

VH SSČR (duben 2019); 27. seminář Ekologie a slévárenství (23.05.2019)

Ing. Vladimír Bláha, Ing. Ivo Lána, Ph.D. 5–6

11.04.2019

30.04.2019

20.06.2019

GIFA + Kontrola a řízení kvality GIFA + Quality checking and control

GIFA, NEWCAST, METEC, THERMPROCESS 2019 (25.–29.06.2019)

Ing. Václav Kaňa, Ph.D. 7–8

14.06.2019

9–10

15.08.2019

02.07.2019

27.08.2019

03.09.2019

23.10.2019

Formovací materiály | Moulding materials

61. MSV (07.–11.10.2019)

Ing. Alois Neudert, Ph.D. 56. slévárenské dny – vybrané přednášky + Slévárenská ročenka 2019 56th Foundry Days—chosen papers + Foundry Yearbook 2019

56. slévárenské dny (12.–13.11.2019)

ČSS | CFS + Ing. Jan Šlajs 12.12.2019

EUROGUSS 2020 (14.–16.01.2020)

Ing. Radan Potácel

ROZMĚRY | PARAMETERS

CENÍK INZERCE | RATE CARD OF ADVERTISEMENTS

st

nd

rd

th

1. strana | 1 page

2. strana | 2 page

3. strana | 3 page

4. strana | 4 page

27 000 Kč ∙ 1 500 €

24 000 Kč ∙ 1 300 €

22 000 Kč ∙ 1 200 €

25 000 Kč ∙ 1 400 €

297 + 3 mm spad 265 mm

OBÁLKA | COVER

35 000 Kč ∙ 1 700 €

3. s. obálky + poslední strana uvnitř časopisu = celková plocha A3 3rd cover page + the last page inside = total format A3

30 000 Kč ∙ 1 500 €

297 + 3 mm spad 265 mm

2. s. obálky + 1. s. uvnitř časopisu = celková plocha A3 2nd cover page + 1st page inside = total format A3

UVNITŘ – celobarevný tisk | INSIDE—full colour 15 000 Kč ∙ 900 €

1/3 A4

čistý formát net format zrcadlo type page

1/2 A4

10 000 Kč ∙ 700 €

1/4 A4

5 000 Kč ∙ 350 €

1 A4 před obsahem = 1. s. uvnitř časopisu | 1st page inside

20 000 Kč ∙ 1 100 €

1 A4 za obsahem = 4. s. uvnitř časopisu | 4th page inside

20 000 Kč ∙ 1 100 €

JINÉ | OTHERS

1/3

1/2 174 mm 210 + 3 mm spad

55 mm 70 + 3 mm spad

1/3 174 mm 210 + 3 mm spad

20 000 Kč ∙ 1 100 € 125 mm

1 A4 inzerce + 1 A4 PR článek na protilehlých stranách, umístění v sekci Firemní prezentace, sazba PR článku dle layoutu časopisu v grafickém studiu vydavatele 1 A4 advert + 1 A4 PR article placed on opposite pages in the section Presentations of companies, make up in publisher’s DTP studio

1/2

85 mm 100 + 3 mm spad

7 000 Kč ∙ 500 € 297 + 3 mm spad 265 mm

1 A4

1 A4 PR článek – max. 5500 znaků, umístění v sekci Firemní prezentace, sazba dle layoutu časopisu v grafickém studiu vydavatele 1 A4 PR article—max. 5,500 characters, placed in the section Presentations of companies, make up in publisher’s DTP studio

15 000 Kč ∙ 900 €

každá další tisková strana PR článku navíc (max. celkem 3 s.) each extra page of PR article (max. 3 pages)

7 000 Kč ∙ 500 €

grafické zpracování reklamy v DTP studiu vydavatele creation of the advert in publisher’s DTP studio

1/1

174 mm 210 + 3 mm spad

SPECIÁLNÍ NABÍDKA | SPECIAL OFFER

překlad (1 normostrana) | translation (1 standard page)

spad 3 mm 3 mm bleed

145 + 3 mm spad 125 mm

17.10.2019

99 + 3 mm spad 83 mm

01.10.2019

1/4 85 mm

500 Kč ∙ 30 € 3 000 Kč ∙ 200 €

www.casopis-slevarenstvi.cz

PR článek

75 + 3 mm spad 60 mm

11–12

Dokončovací operace | Finishing operations

1/4 174 mm 210 + 3 mm spad

1/1


Rok velkých výročí Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou poslední číslo časopisu Slévárenství ročníku 2018. Po celou dobu letošního roku jsme se snažili informovat o aktuálním dění v oboru u nás i v zahraničí. Rok 2018 byl významný 100 lety od vzniku samostatného Československa. Nový stát umožnil založení nových průmyslových podniků. Je dobré, že průmyslový potenciál se nezměnil a na principech průmyslového hospodářství nadále stojí ekonomika naší země. Historie však také ukázala, jakým způsobem dokáže špatná politika zákonodárců ovlivnit existenci a poškodit průmyslová odvětví. Slévárenství je obor, který je zdánlivě nejméně vidět, ale o to více je životně důležitý pro ostatní odvětví. Bez odlitků zatím nemůže vyspělý svět vůbec existovat. Slévárenství, stejně jako jiné obory opírající se o potřebný podíl ruční práce, nejvíce pociťuje nezdravý vývoj společnosti a nepřirozeně umělý růst životní úrovně. Hutnictví spolu se slévárenstvím jsou vstupem do světa průmyslu. Mají svá specifika, potřeby, ale i nároky, bez kterých to nepůjde. Chceme doufat, že si vládnoucí „analytici“ tyto souvislosti zavčas vyhodnotí a provedou správné kroky k udržení cenných průmyslových hodnot. Rádi bychom, aby se za dalších 100 let slavil nejen vznik Československa, ale také tradice českého průmyslu. Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vás touto cestou pozdravil a poděkoval za vaši přízeň v tomto roce. Zároveň vám chci popřát krásné prožití svátků vánočních, v novém roce hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v práci i v osobním životě.

Ing. Josef Hlavinka výkonný ředitel Svazu sléváren ČR

PF 2019

Příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v nastávajícím roce přeje redakce Slévárenství ALFE Brno

a Svaz sléváren ČR

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 429

ÚVODNÍ ROČNÍ PŘEHLEDY SLOVO | ANNUAL OVERVIEWS

Josef Hlavinka


ROČNÍ PŘEHLEDY | ANNUAL ÚVODNÍ OVERVIEWS SLOVO

Václav Kafka

20 let činnosti Odborné komise ekonomické Vážení čtenáři, Odborná komise ekonomická České slévárenské společnosti si v květnu 2018 připomněla 20 let od svého vzniku – první zasedání se uskutečnilo 5. května 1998 na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Do činnosti naší odborné komise se zapojilo na 300 slévačů a za dobu jejího trvání nás hostilo ve svých prostorách 44 firem, z toho dvě na Slovensku. Na každém z dosavadních 57 zasedání jsme se dozvěděli nejen řadu informací o historii a výrobním programu hostitelské firmy, ale i řadu zajímavostí o městě a okolí, kde se zasedání konalo. Stalo se dobrým zvykem, že jednou za rok navštíví naše zasedání Mgr. Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank, a.s., který nám představí aktuální vývoj české ekonomiky ve světovém kontextu a je možno s ním podrobně diskutovat globální ekonomickou situaci a její očekávaný vliv na české slévárny. OK ekonomická se za 20 let své činnosti zabývala řešením celkem již 18 projektů zaměřených na sledování nákladů při jednotlivých výrobních procesech, dlouhou dobu také zajišťuje náplň jedné z odborných sekcí na Slévárenských dnech.

doc. Ing. Václav Kafka, CSc. odborný garant Slévárenství 11–12/2018

Naposledy bylo ekonomickému pohledu na slévárenskou výrobu věnováno Slévárenství č. 1–2/2016 a těší nás, že oblasti ekonomie a marketingu byl v tomto čísle časopisu opět dán prostor. Na následujících stránkách vás tedy oslovení autoři seznámí s ověřenými postupy, které znamenaly pro slévárny prokazatelné přínosy, podělí se o své zkušenosti s využitím různých metod při řízení spotřeby nákladů a poukážou na konkrétní přínosy z uskutečněných ekonomických projektů. Vzhledem k dlouhodobé tíživé situaci týkající se nedostatku pracovníků v oboru vás jistě zaujme příspěvek, který popisuje možnost získávání pracovníků v Režimu Ukrajina. Jako podnět k zamyšlení a diskuzi pak může posloužit článek o silných a slabých stránkách českého slévárenství s predikcí jeho rozvoje a příspěvek zaměřený na základní postupy k dosažení excelence ve slévárnách. Upozorňujeme rovněž na podnětnou literaturu pro slévárenskou veřejnost, a to v rubrice Recenze. Odborná komise ekonomická sice není rozsáhlá svým počtem členů, nicméně v českém slévárenství má své místo. S komisí nespolupracují pouze ekonomicky zaměření slévači, je otevřena všem, komu není hospodaření sléváren lhostejné. V komisi je aktivní řada obětavých pracovníků, kterým touto cestou za jejich práci velmi děkujeme. Všem slevačům pak přejeme řadu dalších let ve společné činnosti pro české slévárenství, příjemné zakončení letošního roku a hodně úspěchů a sil v roce nadcházejícím.

430 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12


Modifikační zpracování litiny s kuličkovým grafitem injektáží směsi FeSiMg plněným profilem Modification treatment of spheroidal graphite cast iron by injection of the FeSiMg mixture in a full wire Úvod 669.131.018.2 : 621.745.4 spheroidal graphite cast iron―modification

Magnesium alloy FeSiMg(RE) is commonly used for the modification processing of the melt for the production of spheroidal graphite cast iron. The work was aimed at verification of the possibility to use for this purpose a cheaper ingredient consisting of the FeSiMg(RE) mixture. Experimental works made in the foundry of BESKYD spol. s r.o. (Ltd.) have pointed out not only the possibility but also the suitability to carry out the modification processing of the cast iron by injection of a wire filled with the FeSiMg(RE) mixture.

Je známo, že injektáží hořčíku do tekuté litiny dochází k jeho konverzi z pevné na plynnou fázi (Ttav = 650 °C, Tvyp = 1107 °C). Vysoká tenze par Mg spolu s jeho nízkou měrnou hmotností a rozpustností jsou běžně příčinou extrémně nízkých hodnot využití Mg [1]. Toto dalo podnět k hledání technologií modifikačního zpracování umožňujících vyšší využití modifikační přísady. Setkáváme se postupně s přirozenou snahou metalurgů zajistit průběh modifikační reakce pokud možno v co největší hloubce modifikované litiny, tedy u dna zpracovací pánve, resp. jiného reaktoru. Takový způsob umožňuje využít k potlačení zplyňující reakce Mg relativní přetlak taveniny, vytvořený metalostatickým tlakem kovu ve zpracovací pánvi. Z tohoto pohledu bude příznivě působit větší štíhlost zpracovací pánve. Je doporučováno, aby výška zpracovací pánve byla alespoň dvojnásobkem jejího průměru (H/D = min. 2) [2], [3]. Na konci vývojové řady umožňující průběh modifikace litiny u dna zpracovací pánve je jako jedna z progresivních metod ve světě označována technologie modifikačního zpracování litiny injektáží hořčíkové slitiny do taveniny pomocí plněných profilů [4], [5] aj. Charakteristika způsobu výroby LKG ve slévárně

Ing. Boris Huna Almamet GmbH, Ainring, Německo

Ing. Vladimír Rojíček BESKYD spol. s r.o., Frýdlant nad Ostravicí

Ing. Břetislav Pělucha Metalex, Frýdlant nad Ostravicí

Ekonomická hlediska při výrobě LKG vedla management slévárny BESKYD spol. s r.o. k nahrazení původní klasické polévací metody modifikací v průtočném žlabu (způsob FLOTRET) a posléze k přechodu na technologii injektáže hořčíkové slitiny plněným profilem. Již takřka dvě desetiletí se modifikační zpracování provádí touto injektážní technologií. Pro ilustraci uvádíme, že dosažení maximálních hodnot využití Mg u modifikačního zpracování litiny injektáží FeSiMg plněným profilem je podmíněno respektováním řady optimalizačních parametrů, jako např. [6], [7], [8]: - štíhlost zpracovací pánve; - průměr plněného profilu pro danou hmotnost zpracované taveniny; - rychlost zavádění drátu;

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 431

ROČNÍ PŘEHLEDY EKONOMIKA & MARKETING | ANNUAL OVERVIEWS

Modifikační zpracování litiny s kuličkovým grafitem injektáží směsi FeSiMg plněným profilem | Huna, B.; Rojíček, V.; Pělucha, B.


ROČNÍ PŘEHLEDY EKONOMIKA & MARKETING | ANNUAL OVERVIEWS

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 435


ROČNÍ PŘEHLEDY EKONOMIKA | ANNUAL OVERVIEWS & MARKETING

Kocian, J. | Využití metody ABC při řízení nákladů ve slévárně UXA

Využití metody ABC při řízení nákladů ve slévárně UXA Use of the ABC method for the cost control in the UXA foundry

Úvod 621.74:338.45 : 338.51 foundry production―production costs

An example of the cost control in a commercial foundry with a wide range of products, where the procedural cost control or Activity Based Costing (ABC) is utilized. It is a modern method for improving the business performance. On a specific example using the ABC method in contrast to the traditional cost model the product costing is compared. An example of the information system in which the ABC method is applied is given. An example of a possible use of the correct determination of costs for other managerial decision making, so called Activity Based Management (ABM), e.g. about the appropriate assortment, correct pricing, capacity management, investments or a fair incentive system is given.

Ing. Jan Kocian UXA spol. s r.o., Brno

436 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12

Obsahem referátu je seznámení s moderním systémem pro řízení nákladů ve slévárně UXA. Na příkladu kalkulace výrobku se prokáže, že tradiční a hojně využívaná přirážková kalkulace výroby nedokáže reálně a spravedlivě rozdělit nepřímé náklady ve srovnání s metodou ABC. Je to patrné zejména ve firmách se širokým portfoliem výrobků různě velkých výrobních dávek pro různorodé zákazníky. Výsledkem tradiční přirážkové kalkulace je zprůměrování nepřímých nákladů na rozdíl od přesnější metody ABC, jejíž největší nevýhodou je náročnost sběru vstupních dat a nutnost plné automatizace v rámci informačního systému. Výsledkem a přínosem náročného zavedení metody je jednoznačné pochopení výrobních i nevýrobních aktivit, přesnější kalkulace výrobních dávek a usnadnění strategických rozhodnutí managementu. Vývoj informačního systému FORMER ve slévárně UXA Prudký rozvoj informačních technologií pozorujeme od 90. let minulého století, kdy si každá větší či menší firma pořizovala první osobní počítače pro několik vyvolených pracovníků. Dnes by se provozy sléváren bez funkční IT techniky zhroutily během několika hodin. Je to tím, že počítače řídí už téměř vše. Za pouhých 20 let pronikly bezmála do všech výrobních procesů. Téměř stejně tak dlouho je vyvíjen informační systém FORMER ve slévárně UXA. Je to nekončící vývoj, který reaguje na nové možnosti informačních technologií a potřeby trhu. Jde již o tzv. Průmysl 4.0? Ano, i slévárna s neautomatizovanými výrobními stroji, pokud používá při řízení IS, je na cestě k vyššímu stupni automatizace výrobních procesů, typické pro tzv. Průmysl 4.0. Dnes je zpětně nepředstavitelné počítat, plánovat a kalkulovat ručně. Jen sběr dat zatím v prostředí těžkého průmyslu nepřeje úplně bezpapírovým technologiím. Nové výrobní technologie jsou však již na automatizaci sběru dat připraveny. Pokud sbíráme a shromažďujeme data, přímo se nabízí, aby je počítač ve zlomku sekundy dokázal zpracovat a poslal smysluplný výstup pro další rozhodování. Takto jsme se po letech shromažďování dostali k myšlence hlouběji analyzovat


Využití poznatků o tryskání z ekonomických projektů ve slévárně VAG s.r.o., Hodonín The use of knowledge about blasting from the economic projects in the VAG foundry s.r.o. (Ltd.) in Hodonín Úvod 621.747.55 : 330.604 blasting―economic efficiency

The contribution is aimed at using the knowledge from the PROJECTS in the area of finishing the castings. It describes a method that results from the application of technical and motivational measures which together with the application of ancillary equipment has brought to the foundry the savings of more than 700,000 CZK a year. Implementation of the ancillary equipment and its effective use is described in details. Possibilities offered by the ancillary equipment for the effective managing of the foundry are described in details.

Odborná komise ekonomická ČSS od roku 2000 nákladově posuzuje jednotlivé hlavní fáze výroby odlitků. Cílem je zjistit nákladovou náročnost každého konkrétního odlitku. Součástí těchto šetření je i oblast apretace odlitků, kterou řeší Projekt XII až Projekt XVIII. V projektových studiích se prokázalo, že největší podíl z celkových neúplných vlastních nákladů (dále NVN) na apretaci litinových odlitků připadá na tryskání. Tryskání litinových odlitků na sebe váže 21 až 48 % celkových NVN na apretaci, což vyplývá ze zjištění Projektu XIV [1]. Projektový tým se následně intenzivně zabýval hledáním, co nákladovost tryskání ovlivňuje, aby bylo možno náklady na tryskání snížit. Tým pak v Projektu XV [2] došel k závěru, že náklady tryskání tvoří: - náklady na energii; - náklady na abrazivo; - náklady na filtraci; - náklady na náhradní díly. Na základě těchto dílčích nákladů projektový tým formuloval vztah pro zjištění nákladů na tryskací hodinu: Nth = x(1,6E + JSA · A + 0,25) + 36n

(1)

Kde dílčí náklady jsou vyjádřeny: - energie: činitelem x · 1,6E; - spotřeba abraziva: činitelem x · JSA · A; - filtrace: činitelem 0,25 · x, - náhradní díly: činitelem 36n.

Ing. Josef Obrtlík Slévárna VAG, s.r.o. Hodonín

Obr. 1. Fig. 1.

Struktura nákladů na tryskání The structure of costs for blasting

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 439

ROČNÍ PŘEHLEDY EKONOMIKA & MARKETING | ANNUAL OVERVIEWS

Využití poznatků o tryskání z ekonomických projektů ve slévárně VAG s.r.o., Hodonín | Obrtlík, J.


Získávání nových zaměstnanců do sléváren prostřednictvím Režimu Ukrajina Recruitment of new employees to the foundries through The Mode of Ukraine Demografický vývoj obyvatelstva demographic evolution―Czech labour market―unemployment rate―The Mode of Ukraine The contribution deals with the problems of labour shortage, which burdens not only the HAMAG foundry but it touches a wide range of technically oriented companies. It summarizes the practical experience of the foundry in obtaining workers from third countries under The Mode of Ukraine. The introduction gives a glimpse of the demographic evolution of the population of the Czech Republic and the development of unemployment in the Zlín region. Then follows a brief description of options, where to get new employees outside the Czech Republic, as the Czech labour market is completely exhausted. If the company decides to seek workers outside the country, it must take a time, financially and legislatively difficult process which is the subject of this contribution. The effectiveness of the project of getting new employees from third countries is evaluated in the conclusion.

Struktura obyvatelstva je ovlivňována procesy spojenými s modernizací společnosti, jako rostoucí sekularizace, vzdělanost, vyšší životní úroveň, ale i s politickým vývojem země. Za mezníky v našem historickém vývoji lze považovat roky 1918, 1945, 1948, 1968 a 1989 [1]. Demokratické změny po roce 1989 přinesly pokles porodnosti, což mělo za důsledek zastavení růstu počtu obyvatel. V roce 1994 poprvé od r. 1918 se růst zastavil, porodnost se dostala pod úroveň úmrtnosti. Od roku 2006 dochází opět k růstu populace ČR, ale nové obyvatele získáváme převážně zahraniční migrací. Další problém představuje stárnutí obyvatelstva ČR, které je způsobeno prodlužováním lidského života a nutnou daní za omezení plodnosti v předchozích letech. Věková struktura každé populace je výsledkem předcházejícího vývoje úrovně porodnosti, úmrtnosti a migrací zhruba minulých sta let. Většina evropských populací má v současnosti značně nepravidelnou věkovou strukturu [2]. Populaci České republiky v roce 2016 tvořily z 15,6 % děti do 15 let, 65,6 % naplňovaly 15–64leté osoby a 18,8 % obyvatel bylo ve věku 65 a více let (obr. 1). Stárnutí populace se v posledních letech zrychlilo. Vzrostl počet obyvatel ve věku nad 80 let a průměrný věk obyvatele ČR se v roce 2016 zvýšil o dvě desetiny roku na 42,0 roku. Z obr. 1 je zřejmé, že věková struktura je regresivního typu [3]. Vývoj českého trhu práce a míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Ing. Martina Závrbská HAMAG, spol. s r.o., Zlín

Český trh práce prožívá vrcholné období. Stabilizace nezaměstnanosti na úrovni kolem 120 tisíc osob dosáhla historicky nejnižší úroveň. Současně vrcholí i poptávka po pracovních silách vyjádřená počtem volných pracovních míst. Dochází k silnému růstu výdělků, kdy za 2. čtvrtletí 2018 průměrná mzda meziročně vzrostla nominálně o 8,6 %, a reálně o 6,2 %, což je maximum od roku 2003. Také bylo dosaženo významného nárůstu evidenčního počtu zaměstnanců o 1,9 %. Zvýšená poptávka podniků po pracovní síle stále přetrvává – počet volných pracovních míst na úřadech práce na konci července

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 445

ROČNÍ PŘEHLEDY EKONOMIKA & MARKETING | ANNUAL OVERVIEWS

Získávání nových zaměstnanců do sléváren prostřednictvím Režimu Ukrajina | Závrbská, M.


Slabé a silné stránky českého slévárenství v blízké budoucnosti Weak and strong points of the Czech foundry industry in the near future Predikce vývoje slévárenské výroby prediction―weak and strong sides of foundry production

The contribution is aimed at first on formulating the prediction of the development of 5 – 100 years of foundry production. Then according to the author experience eight weaknesses and four strengths of the Czech foundry industry are formulated.

České slévárenství v nejbližších 5 až 10 letech prožije výrazný posun ve vztahu k novým technologiím a novým potřebám trhu. Předpokládaný zlom, který dopadne do oblasti slévárenství, bude zřejmě představovat mimo jiné podstatné zvýšení podílu elektromobilů na trhu, náhradu některých výrobků plasty nebo kompozity a nedostatek pracovníků ve slévárenství. Intenzita vývoje prakticky ve všech významných automobilkách a investice do vývoje a výrobních kapacit naznačují, že s elektromobilitou se to myslí vážně. Podstatnou informací je, že v Německu by mělo být do roku 2020 zaregistrováno 1 milion elektromobilů. Tomu v současné době nasvědčuje i částečné omezení nebo plánované ukončení vývoje dieselových motorů pro osobní automobily. Pro slévárenství to bude pravděpodobně znamenat snížení potřeby litinových odlitků a zároveň nárůst potřeby odlitků z Al slitin. Současně bude docházet k optimalizaci konstrukce odlitků, která má za cíl snižování hmotnosti odlitků při zachování užitných vlastností. Příkladem mohou být strukturální odlitky, kde se na plechový výlisek odlévají hliníkové nálitky a držáky nutné pro zástavbu do automobilové karoserie. Tyto konstrukce zajišťují při snížené hmotnosti stejné nebo vyšší mechanické a užitné vlastnosti dílu. Slabé stránky českého slévárenství

Ing. Jan Šlajs METOS v.o.s., Chrudim metos@metos.cz

Nedostatek pracovníků ve všech profesích slévárenské výroby Dělnické profese: Nedostatek pracovníků je průvodním jevem současnosti. Při nezaměstnanosti okolo 3 % je velmi problematické nabídnout ve slévárně natolik atraktivní zaměstnání, aby zájemce zaměstnání zaujalo. Z tohoto důvodu je zatím řešením, především v dělnických profesích, zaměstnávání zahraničních pracovníků se všemi negativy, která toto řešení přináší (fluktuace, neznalost jazyka, nízká odbornost). Technické pozice: Na pozicích techniků a řídících pracovníků sléváren je obdobná situace jako v dělnických profesích, avšak na rozdíl od dělnických profesí, kde je možné zaučení v řádu týdnů až měsíců, technické a řídící pozice vyžadují určité penzum technických znalostí a pro spolehlivý výkon funkce i určité praktické zkušenosti ze slévárenského

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 449

ROČNÍ PŘEHLEDY EKONOMIKA & MARKETING | ANNUAL OVERVIEWS

Slabé a silné stránky českého slévárenství v blízké budoucnosti | Šlajs, J.


ROČNÍ PŘEHLEDY EKONOMIKA | ANNUAL OVERVIEWS & MARKETING

Grzinčič, M. | Budování excelence ve slévárenském prostředí

Budování excelence ve slévárenském prostředí Building of the excellence in the foundry environment

Úvod foundry plant―management―excellency―continuous improvement

The contribution describes the basic procedures for achieving the excellence in the production company, e.g. a foundry, with an emphasis on the essence of success or causes of mediocrity, or bankruptcy. The Czech foundry industry as a whole is unfortunately not an example of a thriving industry. The author offers answers what and how the successful foundries are doing otherwise. Key practices and methodologies with the names in English and Czech translation with their mission and in mutual respect are listed. The goal is not only to achieve the economic efficiency of the production plant but also sustainable competitiveness in the wider context. It is based on happy, motivated, knowledge equipped and therefore the executive staff. At the same time the contribution names the pathological behaviour of the company, or the management, which are totally incompatible with the achievement of excellence.

Když se chce, všechno jde. Když se chce. A skvělé příklady výrobních firem okolo nás jsou. Pokud existují odmítavé postoje, mohou být založeny na lidském egu, neznalosti, předsudcích a především nesprávné implementaci obvykle v kombinaci s nevhodnou komunikací do firmy před započetím implementace. Je dnešní svět upřímný a transparentní? Je slévárenství příkladně rozvíjející se obor? Řešení vedoucích k cíli je řada a příspěvek uvádí jen určitý výběr. Lidé pěstující si statut nezastupitelnosti jsou horliví a někdy skrytí odpůrci změn – stačí pasivní odpor (obr. 1). Problémem může být i překotné zavádění změn nebo v nesprávném pořadí. Podnětem pro sepsání předkládaného příspěvku je dlouhodobá praxe autora, na jejímž základě se dopracoval k určitému poznání, které se společně se zprostředkovanými informacemi z dalších společností kryje s obsahem řady knih o podnikání, managementu, psychologii a procesním řízení

Obr. 1.

Fig. 1.

Dr. Ing. Marko Grzinčič DETYCON Solutions s.r.o., Liberec

452 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12

Chováme se ve firmě k Marečkům právě takto, nebo jde všem o to, být lepší? Máme ve vedení firem „podržtašky“ a lidi, co kritizují, ale nekonají, nikdy neriskují, nebo skutečné lídry? Opakujeme stále stejné chyby? Are we behaving in the company to clever staff just like this or all staff is interesting to be better? Is in the company management the useless staff and the people who criticize but do nothing, never take a risk, or real leaders? Are we repeating all the time the same mistakes?


OSTŘIVO

Recknagel, U.: | Křemenný písek: ostřivo pro výrobu forem a jader, 1. část: geologie, mineralogie, modifikace, použití

Křemenný písek: ostřivo pro výrobu forem a jader 1. část: geologie, mineralogie, modifikace, použití

Dipl.-Min. Ulrich Recknagel poradce HA CZ, Zwickau Recknagel-Zwickau@t-online.de

Úvod Křemenný písek s obsahem SiO2 > 98 % se řadí mezi nekovové nerostné suroviny a patří k průmyslově používaným minerálům, tzv. průmyslovým minerálům. Křemenný písek je nejrozšířenějším ostřivem pro výrobu forem a jader při výrobě odlitků. V německém slévárenském průmyslu se používá křemenný písek z tuzemských ložisek křemenných písků a křemenných pískovců, který je od roku 1956 speciálně upravován a klasifikován pro požadavky na výrobu forem a jader. Křemenný písek se používá pro všechny formovací procesy, které jsou založeny na použití ostřiv. Více než 90 % výroby odlitků probíhá litím do písku na bázi křemenného písku. V důsledku toho má křemenný písek jako ostřivo velký význam pro zajištění výroby odlitků.

složení sestávající z jednotlivých zrn písku o velikosti od 0,063 do 2,0 mm (tab. II). Pokud se písek skládá převážně z jednoho minerálu, pak je tento monominerální písek nazýván podle daného minerálu, např. křemenný písek. Ložiska křemenného písku vznikají zvětráváním starších křemenných hornin a následným transportem či sedimentací. Jako matečné horniny přichází v úvahu všechny kyselé magmatické horniny, jakož i sedimentární a metamorfované horniny bohaté na křemen. Ložiska křemenného písku vysoké čistoty (surovina pro sklářský průmysl, ostřivo pro slévárenský průmysl) vznikala v extrémních geologických podmínkách, a proto jsou na rozdíl od ložisek běžných písků a štěrků mnohem

Geografická poloha a geologie ložisek křemenného písku v Německu V tab. I je uvedeno 14 ložisek křemenného písku a křemenných pískovců v Německu provozovaných 9 výrobci, ze kterých je zásobován především německý slévárenský průmysl nezávisle na dovozu křemenného písku. Geografická poloha ložisek křemenného písku a křemenných pískovců, ze kterých je zásobován slévárenský průmysl, je znázorněna na obr. 1. Deset ložisek křemenného písku leží mezi 51° a 52° severní šířky nad Německem. Jedno ložisko křemenného písku se nachází na 53° severní šířky a tři ložiska křemenných písků na 49° severní šířky. Jižně od 49° severní šířky se nenachází žádná ložiska křemenného písku vhodného pro slévárny. Z geologického hlediska podle DIN 4022 se pod pojmem „písek“ rozumí přirozeně se vyskytující, nezpevněný, klastický (mechanický) sediment nebo nesoudržná zemina různého

464 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12

Obr. 1.

Geografická poloha ložisek křemenného písku a křemenných pískovců v Německu [1]


Křemenný písek: ostřivo pro výrobu forem a jader, 2. část: chování křemenného písku při spékání...

| Recknagel, U.:

2. část: chování křemenného písku při spékání při teplotách od 1100 do 1500 °C

Výběr vzorků křemenných písků

Dipl.-Min. Ulrich Recknagel poradce HA CZ, Zwickau Recknagel-Zwickau@t-online.de

Úvod Chování 14 vzorků obvyklých křemenných písků od 9 německých výrobců bylo zkoumáno v souladu se směrnicí BDG P 026 „Zkouška ostřiv – určení chování při spékání“ pomocí lodičkové metody v trubkové peci Nabertherm® při teplotách od 1100 do 1500 °C. Chemické složení vzorků křemenného písku při pokojové teplotě bylo stanoveno rentgenovou fluorescenční spektrometrií na povrchu vzorku, jakož i pro příčný řez vzorkem. Obsahy cristobalitu ve vzorcích křemenných písků tepelně zpracovaných při 1500 °C po dobu 5 min byly stanoveny rentgenovou fázovou analýzou. Tento článek popisuje chování vzorků křemenného písku při spékání a chování zrn křemenného písku a doprovodných minerálů během fáze ochlazování.

Tab. I. Vzorek H 32 L 40 Bo 48 S 30 T F 33 HB 32 WF 34 GS 14 QQs 40 G 32 N 45 ISS-II Marx Nudersdorf

Křemenný písek pro výrobu forem a jader, který je speciálně upravován a klasifikován pro použití jako ostřivo, dodává německému slévárenskému průmyslu především 9 výrobců ze 14 provozů na těžbu křemenného písku. Pro účely zkoušky chování při spékání podle směrnice BDG P 026 bylo použito 14 vzorků obvyklých křemenných písků ze 14 těžebních lokalit, které jsou uvedeny v tab. I. Chemické složení vzorků křemenných písků Chemické složení vzorků křemenných písků uvedených v tab. II–IV bylo stanoveno metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie (XRF) na povrchu zrna (povr) a pro příčný řez vzorkem (příč). Podle výsledků rentgenové fluorescenční spektrometrie bylo 14 vzorků křemenného písku rozděleno do 3 skupin: - křemenný písek bez obsahu Al2O3 a s obsahem K2O < < 0,05 % (tab. II); - křemenný písek bez obsahu Al2O3 a s obsahem K2O > > 0,30 % (tab. III); - křemenný písek s obsahem Al2O3 > 0,50 % a obsahem K2O > 0,30 % (tab. IV).

Vzorky obvyklých křemenných písků ložisko Haltern Flaesheim Lette Bodenstein Uhry Frechen Quedlinburg Weferlingen Freihung Frechen Hohenbocka Herzogenrath Ludwigshafen Marx-Barge Nudersdorf

výrobce Quarzwerke GmbH Quarzwerk Baums GmbH & Co.KG Wessling Quarzsand GmbH & Co.KG Schlingmeier Quarzsand GmbH & Co.KG Quarzwerke GmbH Wolff & Müller Baustoffe GmbH Quarzwerke GmbH Strobel Quarzsand GmbH Quarzwerke GmbH Quarzwerke GmbH Nivelsteiner Sandwerk GmbH Gebrüder Willersinn GmbH & Co.KG Quarzwerk Marx Aktiengesellschaft Quarzsand GmbH Nudersdof

Způsob provedení zkoušky chování při spékání (dle směrnice BDG P 26, upravený) Chování vzorků křemenného písku při spékání bylo zkoumáno v souladu se směrnicí BDG P 026 krátkodobým tepelným namáháním v trubkové peci Nabertherm® (obr. 1) při teplotách od 1200 do 1500 °C. Použitá lodičková metoda byla autorem upravena. Křemenný písek byl naplněn až po okraj do vysoce žáruvzdorné spalovací lodičky a po dobu 5 min byl postupně po 100 °C zahříván v trubkové peci Nabertherm® na 1100 až 1500 °C. Po

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 469

OSTŘIVO ROČNÍ PŘEHLEDY | ANNUAL OVERVIEWS

Křemenný písek: ostřivo pro výrobu forem a jader


Křemenný písek: ostřivo pro výrobu forem a jader, 2. část: chování křemenného písku při spékání... | Recknagel, U.:

Křemenný písek H 32, Haltern

°C / 5 min. materiál v lodičce

Do 1500 °C nenastal počátek spékání.

materiál v lodičce

RT

Obr. 2.

H 32 v lodičce

Křemenný písek L 40, Lette

1200

sypký, při ochlazování se zbarvuje do červena

vysypal se

1300

sypký, při ochlazování se zbarvuje do červena

vysypal se

1400

sypký, při ochlazování se zbarvuje do červena

vysypal se

1500

sypký

°C / 5 min. materiál v lodičce

Obr. 3.

H 32 po otočení

Do 1500 °C nenastal počátek spékání.

vysypal se

materiál v lodičce

RT

Obr. 4.

L 40 v lodičce

1200

sypký, při ochlazování se zbarvuje do červena

vysypal se

1300

sypký, při ochlazování se zbarvuje do červena

vysypal se

1400

sypký, při ochlazování se zbarvuje do červena

vysypal se

1500

sypký

Křemenný písek Bo 48, Bodenstein °C / 5 min. materiál v lodičce

Obr. 5.

L 40 po otočení

Do 1500 °C nenastal počátek spékání.

vysypal se

materiál v lodičce

RT

Obr. 6.

Bo 48 v lodičce

Křemenný písek S30T, Uhry

1200

sypký, při ochlazování se zbarvuje do červena

vysypal se

1300

sypký, při ochlazování se zbarvuje do červena

vysypal se

1400

sypký

vysypal se

1500

sypký

°C / 5 min. materiál v lodičce

Obr. 7.

Bo 48 po otočení

Do 1500 °C nenastal počátek spékání.

vysypal se materiál v lodičce

RT

Obr. 8.

S30T v lodičce

1200

sypký

vysypal se

1300

sypký

vysypal se

1400

sypký

vysypal se

1500

sypký

Obr. 9.

S30T po otočení

vysypal se

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 471

OSTŘIVO ROČNÍ PŘEHLEDY | ANNUAL OVERVIEWS

Chování zkoumaných vzorků křemenného písku při spékání v trubkové peci Nabertherm® při teplotách od 1200 do 1500 °C


Kalendář akcí

Kalendář akcí Schedule of events 2019 67th Indian Foundry Congress and IFEX

Dillí, Indie

www.ifcindia.net www.ifexindia.com

29.–30. 1. 2019

VDI-Fachtagung „Giessereitechnik im Motorenbau“

Magdeburg, Německo

www.vdi-wissensforum.de/ weiterbildung-automobil/ giesstechnik-im-motorenbau/

5.–8. 2. 2019

Intec Zuliefermesse

Lipsko, Německo

www.messe-intec.de www.zuliefermesse.de

26. 2. 2019

19. den tlakového lití

Schorndorf, Německo

isabele.kuehler@bdguss.de

1.–5. 4. 2019

HANNOVER MESSE 2019

Hannover, Německo

www.hannovermesse.de

10.–12. 4. 2019

XXV. mezinárodní konference SPOLUPRÁCE – SPOLUPRÁCA – WSPÓŁPRACA 2019

hotel Slovan Tatranská Lomnica, Slovensko

richard.pastircak@fstroj.uniza.sk

24.–26. 4. 2019

REFRA PRAGUE 2019

ČSVTS, Praha

www.silikaty.cz

27.–30. 4. 2019

CastExpo

Atlanta, USA

www.afsinc.org

15.–16. 5. 2019

STAINLESS 2019

Brno, ČR

www.bvv.cz/stainless/

15.–17. 5. 2019

18th International Foundrymen Conference

Sisak, Chorvatsko

www.simet.hr/~foundry/

20.–22. 5. 2019

Investment Casting EICF Euro Seminar

Helsinky, Finsko

www.eicf.org/events/

25.–29. 6. 2019

GIFA, NEWCAST, METEC, THERMPROCESS

Düsseldorf, Německo

www.gifa.de

18.–20. 9. 2019

Technické fórum WFO a 59. mezinárodní slévárenská konference

Portorož, Slovinsko

www.drustvo-livarjev.si

7.–11. 10. 2019

61. MSV 2019

Brno, ČR

www.bvv.cz/msv/

10.–12. 10. 2019

ALUEXPO – 6th International Aluminium Technology, Machinery and Products Trade Fair

Istanbul, Turecko

www.aluexpo.com

12.–15. 11. 2019

ELMIA SUBCONTRACTOR 2019

Jönköping, Švédsko

www.elmia.se

EUROGUSS Dny tlakového lití

Norimberk, Německo

www.euroguss.de

74th WFC – 74. světový slévárenský kongres

Busan, Jižní Korea

www.thewfo.com

2021

Technické fórum WFO

Indie

2022

75th WFC – 75. světový slévárenský kongres

Itálie

2020 14.–16. 1. 2020

www.thewfo.com

Redakce nezodpovídá za případné pozdější změny termínů nebo míst konání uvedených akcí. Odborné akce připravované ČSS, http://ceskaslevarenska.cz/

2019 20.–21. 3. 2019

8. Holečkova konference

hotel Skalský dvůr, Bystřice nad Pernštejnem

www.holeckovakonference.cz

23. 5. 2019

27. seminář Ekologie a slévárenství

Regiocentrum Nový pivovar, Hradec Králové

blaha@empla.cz lana.i@slevarna.cz

12.–13. 11. 2019

56. slévárenské dny

hotel Avanti, Brno

slevarenska@volny.cz

Pořádáte seminář, školení, konferenci, kurz, uživatelské setkání nebo den otevřených dveří? Zašlete nám základní údaje na slevarenstvi@svazslevaren.cz a my zde zveřejníme vaši pozvánku.

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 483

KALENDÁŘ AKCÍ

18.–20. 1. 2019


Jarmil Cileček

Zprávy Svazu sléváren České republiky News from the Association of Foundries of the Czech Republic

Váš partner pro čerpání z fondů EU

The European Foundry Association

ZPRÁVY SSČR

Technická 2896/2 616 00 Brno tel.: +420 541 142 681 svaz@svazslevaren.cz www.svazslevaren.cz

SSČR je členem SP ČR Freyova 948/11,190 00 Praha 9 - Vysočany tel.: +420 225 279 111 spcr@spcr.cz www.spcr.cz

SSČR je přidruženým členem CAEF Hansaallee 203, D-40549 Düsseldorf tel.: +49 211 687 12 17 marion.harris@caef.eu www.caef.eu

AIRBUS a BOEING), byly impulzem pro největší investici v historii firmy, a to výstavbu nové výrobní haly o velikosti 1250 m2. Hala je vybavena nejmodernějším zařízením na výrobu přesných Al odlitků až do velikosti 800 × 800 × 800 mm. Robotické pracoviště umožní nejen vyrábět odlitky o těchto velikostech, ale sníží fyzicky namáhavou práci při výrobě keramických forem. Slavnostní otevření nové výrobní haly (obr. 1 a 2) dne 5. září 2018 probíhalo v několika etapách. V dopoledních hodinách se konala v pořadí již 9. konference pod názvem Odlitky z ALUCASTu, odlitky pro krásu a užitek. Na konferenci vystoupili se zajímavými přednáškami také Ing. Martin Juliš, Ph.D., z CEITEC Brno, prof. Ing. Milan Horáček, CSc.,

z VUT Brno a prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., z Karlovy univerzity. Odpoledne proběhla v nové hale vernisáž odlitků. Jak již samotný název a zaměření konference naznačuje, v ALUCASTu v současné době nachází zalíbení řada umělců. Jako kdysi ve starověkém Řecku také sochařství naší doby zviditelňuje v estetických formách životní zkušenosti a ideály umělců. Jen vzácně se však stává, že právě nejmodernější technologie a použitý materiál výtvarníkům umožní plně rozvinout a zhmotnit jejich představu dokonalého díla. Technologie přesného lití a mistrovská dovednost slévačů ALUCASTu umocňují invenci a osobitý výtvarný rukopis umělců. Artefakty realizované v ALUCASTu nacházejí zasloužilý ohlas v naší republice i zahraničí.

Informace z členské základny

Odlitky z ALUCASTu, odlitky pro užitek i krásu Ing. Jarmil Cileček jednatel ALUCAST, s.r.o.

Začátek září byl ve společnosti ALUCAST ve znamení slavnostního otevření nové výrobní haly. Značný přetlak zakázek, který trvá již 3. rok, nekonvenční technologie, jakou výroba odlitků přesným litím metodou vytavitelného modelu nepochybně je a dodávky odlitků do sofistikovaných oborů, např. letectví (odlitky pro letouny

Obr. 1.

Stříhání pásky nové HALY III, zleva: prof. M. Mejstřík, Ing. L. Tesař, Ing. J. Cileček a Ing. J. Hlavinka

484 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12

Obr. 2.

Robotické pracoviště na výrobu keramických forem v nové hale


Jarmil Cileček | Josef Hlavinka

právě robotizace a automatizace jediným prostředkem, jak řešit tuto neutěšenou situaci. Také z těchto důvodů došlo k výstavbě a slavnostnímu otevření nové výrobní haly.

čtverečních. Všechny kryté plochy výstaviště byly vyprodány v několikaměsíčním předstihu a stejně vysoký byl zájem návštěvníků, kterých přišlo více než 80 tisíc. Nebývale velký zájem vystavovatelů se odrazil i v omezené výstavní ploše našeho svazu v pavilonu Z (obr. 1 a 2). Oproti předchozím leIng. Josef Hlavinka tům vzrostl mimo jiné i počet čínských výkonný ředitel SSČR vystavovatelů z oblasti slévárenských foto: redakce technologií či strojů a zařízení sléváren. Brněnské výstaviště žilo prvních pět I přesto naši stávající výrobci a dodaletošních říjnových dnů průmyslem vatelé ukázali, že umí nabídnout něco a nejvyspělejšími technologiemi. Expo- navíc a své pozice na českém trhu tak zice 1651 vystavujících firem z 32 zemí snadno nepřenechají jiným. Mohli jsme obsadily plochu více než 45 tisíc metrů se o tom přesvědčit na stáncích společností Hüttenes-Albertus, Vesuvius Foseco, Laempe, Bühler, Heinrich Wagner Sinto, Eirich, ABP, Inductotherm, Slévárna HEUNISCH, Ernst Leopold a dalších. MSV 2018 proběhl ve znamení významných jubileí. Slavil se nejen Obr. 1. Stánek SSČR na letošním veletrhu FOND-EX, šedesátý ročník tradičně v pavilonu Z nejvýznamnějšího průmyslového veletrhu střední a východní Evropy, ale také 90 let od založení brněnského výstaviště a 100 let od vzniku Česko slo venska. Partnerskou zemí bylo Slovensko a v česko-slovenském formátu proběhlo i zahájení veletrhu a Sněm Obr. 2. Ing. Barboříková z členské slévárny UNEX, s.r.o., Svazu průmysna společném stánku lu a dopravy ČR,

kterého se poprvé v historii zúčastnili premiéři České i Slovenské republiky. Sto let naší společné průmyslové historie připomněla unikátní výstava 100RIES (obr. 3), která ukázala stovku československých průmyslových legend uplynulého století. Mezi 45 exponáty výstavy bylo i 11 světových unikátů. Naprostá většina exponátů letošního ročníku se neohlížela do minulosti, ale naopak ukazovala budoucnost. Hlavní téma Průmysl 4.0 bylo hmatatelně přítomno v mnoha expozicích, kde pracovaly roboty a stroje s plně automatizovaným autonomním řízením výrobního procesu. Vysokou atraktivitu českého trhu potvrdila mimořádná účast zahraničních firem a odborníků. Více než 800 firem a přibližně polovina všech vystavovatelů přijela ze zahraničí, nejvyšší zastoupení měly Německo, Slovensko, Čína, Itálie a Rakousko. Zahraniční návštěvníci dorazili z více než 50 zemí a jejich podíl na celkové návštěvnosti přesáhl 10 procent. Veletrh si prohlédla řada zahraničních delegací a obchodních misí. Druhý den konání veletrhu se v dopoledních hodinách setkalo představenstvo Svazu sléváren ČR, kde byly projednávány oblasti exportní

Jubilejní, 60. ročník MSV a FOND-EX 2018

Obr. 3.

100RIES v pavilonu A1

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 485

ZPRÁVY SSČR

ALUCAST, je to největší zaměstnavatel lidí z regionu pod Buchlovem a také firma, která velmi podporuje činnost spolků v naší obci.“ Společnost ALUCAST má v současné době 120 zaměstnanců a jako každá česká firma se potýká se značným nedostatkem pracovníků. Kromě zaměstnávání zahraničních dělníků je

Vernisáž se těšila velkému zájmu nejen zákazníků společnosti ALUCAST, ale také velkému zájmu občanů okolí. Firma ALUCAST je významným zaměstnavatelem lidí z regionu a je nesmírně důležité, aby si firma v daném regionu vypěstovala dobrou pověst. Starosta obce Tupesy Oldřich Vávra říká: „Velice si vážíme společnosti


Josef Hlavinka

Kompletní představenstvo SSČR na jednání 2. října 2018

Obr. 5.

V pořadí třetí setkání slevačů na FOND-EXu

ZPRÁVY SSČR

Obr. 4.

politiky, vzdělávání a kvalifikované pracovní síly, sociální politiky, životního prostředí a další. Samozřejmě se nejvíce hovořilo o stavu českého

Aktivity svazu Ing. Josef Hlavinka výkonný ředitel SSČR

Seminář v Mikulově 13. října V následujícím týdnu po veletrhu FOND-EX zorganizoval náš svaz odborný seminář pro management sléváren Zvyšování produktivity slévárenské výroby s využitím novodobých technologií. Tento seminář proběhl za podpory společnosti Technoservis, která v ČR zastupuje dodavatele slévárenských technologií z Itálie. Setkání, které proběhlo v překrásném prostředí Pálavy, se zúčastnilo přibližně 50 zástupců českých sléváren. Účastníci se mimo jiné prostřednictvím příspěvku

slévárenství a výhledech do budoucna. Každý z účastníků dostal prostor, aby informoval své kolegy. Diskuze byla velmi plodná a přínosná. Členové

společnosti Ascend dověděli i o možnostech podpory z aktuálních nebo nově připravovaných výzev MPO či MŽP. Věříme, že tolik potřebné investiční projekty do nových technologií ve slévárnách na sebe nenechají dlouho čekat. Registr praxí Svaz sléváren se společně s jinými svazy zapojil do projektu Registr praxí. Jedná se o centralizovanou evidenci nabídek praxí. Cílem projektu je spolupráce podniků, institucí a VŠ v oblasti studentských odborných praxí. Firmy systému nabízejí odborná zaměření, kde by bylo možné praktikanta uplatnit. Naopak studenti si ve vyhledávači najdou právě tu oblast a zaměření,

486 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12

představenstva a dozorčí rady svazu se sešli v plném počtu (obr. 4). V odpoledních hodinách proběhlo na stánku Svazu sléváren v pavilonu Z setkání slévačů (obr. 5) – na veletrhu FOND-EX to byl již třetí ročník. Tato novodobá tradice má stále rostoucí zájem návštěvníků slévárenské branže. V průběhu odpoledne za námi dorazilo přes sto návštěvníků slévárenského oboru. Setkání zahájil prezident svazu Ing. Z. Vladár. Výbornou atmosféru podpořila cimbálová hudba, kterou zajistila společnost Alucast, tímto velice děkujeme za spolupráci. Celé odpoledne bylo o čem diskutovat a tak až veletržní znělka v 18 hodin zakončila tuto vydařenou akci. V polovině veletrhu nás navštívili studenti Gymnázia Jakuba Škody z Přerova, a to v rámci odborného semináře Průmysl 4.0, který se zde i za naší podpory vyučuje již třetím rokem. Studenti si prohlédli řadu exponátů z oblasti českého strojírenství, elektrotechniky i slévárenství. Děkujeme zástupcům společností Alucast, Třinecké slévárny, Unex, Mecas a Bühler za zajímavý výklad, který si pro studenty připravili. Věříme, že účast mladé generace na této průmyslové události ukázala reálné možnosti uplatnění po ukončení jejich studia. Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu letošního veletrhu FOND-EX 2018. Více fotografií:

Časopis Slévárenství

o které mají zájem. Věříme, že je to jedna z cest, která přivede tolik potřebné mladé lidi do našeho oboru. Další informace naleznete na http://studentske-praxe.cz/. Tisková konference k veletrhu Intec a Z-Messe Na konci října proběhla v Praze tisková konference k připravovanému veletrhu Intec a Z-Messe v Lipsku. Intec a Z 2019 zvou v termínu 5. až 8. února 2019 k první významné akci roku pro branži kovozpracování a subdodavatelský průmysl v Evropě. Očekávání od příštího ročníku jsou velká. Zhruba 1300 vystavovatelů bude na moderním výstavišti v Lipsku prezentovat široké spektrum své nabídky.


Josef Hlavinka

Česko bude mít i v roce 2019 jednu z největších vystavovatelských účastí. Veletržní nabídka je navíc v rámci doprovodného programu ideálně doplněna top tématy dnešní podnikové praxe. Tento veletrh má dlouhodobou tradici a je velmi významný pro strojírenské firmy z oblasti Saska. Vzhledem k malé vzdálenosti od ČR zde

velmi dobře funguje příhraniční spolupráce. Veletrh je opět zařazen do podporovaných veletrhů MPO, v případě zájmu o účast nás neváhejte kontaktovat. Lipské veletrhy patří mezi deset nejvýznamnějších německých veletržních společností a mezi top 50 ve světě. Organizují jak akce v Lipsku, tak na

různých dalších místech v Německu i v zahraničí.

Do Lipska nově již v únoru

z hlediska investičního rozhodování. Česko bude mít i v roce 2019 jednu z největších vystavovatelských účastí, Svaz sléváren ČR je iniciátorem společné expozice České republiky s podporou MPO.

obráběcích strojů, renomované firmy v oblasti výroby přesných nástrojů a firmy specializované na řešení automatizace výroby z celé Evropy. Současně je ale veletrh Intec atraktivní z hlediska získávání zakázek i pro malé a středně velké firmy. Na subkontraktačním veletrhu Zuliefermesse pak vystavují subdodavatelé s nabídkou dílů a součástek z kovů, umělých hmot i netradičních nových materiálů a dále firmy nabízející technologické průmyslové služby.

Ing. Josef Hlavinka výkonný ředitel SSČR

Veletrhy v silném průmyslovém regionu Očekávání od příštího ročníku jsou velká, předpokládá se zhruba 1300 vystavovatelů. Tržní potenciál veletrhu Intec využijí i v roce 2019 přední výrobci

Strojírenské firmy v Sasku v blízkosti hranic s Českou republikou

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 487

ZPRÁVY SSČR

Strojírenské veletrhy Intec a Zuliefermesse 2019 se tentokrát konají v termínu o měsíc dřívějším, a to již ve dnech 5. až 8. února 2019. Časný termín konání hned na začátku roku je optimální

Životní prostředí Aktivity SSČR v oblasti životního prostředí jsou popsány v samostatné rubrice na s. 510.


Josef Hlavinka | Milan Luňák

Oba veletrhy budou i v příštím roce stavět na pevné základně v rámci svého domovského regionu: jen ze samotného Saska je na příštím ročníku očekáváno na 300 podniků a institucí. V takovéto šíři záběru není saské strojírenství přítomno na žádné jiné veletržní akci! Vedle toho jsou tradičně velmi dobře zastoupena další velká centra německého strojírenství jako Bádensko-Würtembersko, Bavorsko a Severní Porýní-Vestfálsko. Návštěva v Lipsku se vyplatí Doprovodný program veletrhů je plně ve znamení praktické využitelnosti a informací přesahujících branži strojírenství.

Příkladem je zvláštní přehlídka „Aditivně + Hybridně – nové výrobní technologie v praxi“, která na atraktivních exponátech ukazuje, jak se díky kombinaci klasických výrobních postupů a nových technologií dají překonávat obvyklé limity výrobních procesů. Součástí je i expertní fórum, které nabídne náhled na aktuální stav techniky a představí příklady řešení, které se již v praxi osvědčily. Podobně zajímavá bude jistě i přehlídka „Senzorika – na cestě k inteligentnímu výrobku“, kde budou detailně zkoumány nejen uživatelské přínosy, ale také konkrétní výzvy s touto oblastí spojené. Pro podporu mezinárodní spolupráce

jsou pak na programu veletrhů různá kooperační fóra, kde účast firem z Česka má již dlouholetou tradici. Konkrétně na 7. únor 2019 je naplánováno „Setkání zemí 4.0 – Sasko-Polsko-Česko-Rumunsko“. Formát akce zahrnuje krátké tematické přednášky a prostor pro Business-Speed-Dating. Do Lipska to je od nás velmi blízko, takže i jednodenní návštěva se dá bez problémů zvládnout. V případě potřeby vstupenek se můžete obrátit na sekretariát našeho svazu, na stánku České republiky přímo v Lipsku budete rovněž srdečně vítáni.

ZPRÁVY SSČR | ZPRÁVY ČSS

Zprávy České slévárenské společnosti News from the Czech Foundrymen Society

sekretariát p.s. 134, Divadelní 6 657 34 Brno tel., záznamník, fax: +420 542 214 481 mobil: +420 603 342 176 slevarenska@volny.cz http://ceskaslevarenska.cz

ČSS je členem Českého svazu vědeckotechnických společností, z. s. Novotného lávka 5 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 082 295 csvts@csvts.cz www.csvts.cz

ČSS je členskou organizací WFO World Foundrymen Organization c/o The National Metalforming Centre 47 Birmingham Road, West Bromwich B70 6PY, Anglie tel.: 44 121 601 69 79 secretary@thewfo.com

Mimořádný úspěch workshopu Vady hliníkových odlitků

ČSS, FSI VUT Brno, BENEŠ a LÁT a.s. a MECAS ESI s.r.o. Dopolední blok zahájil Ing. Milan Luňák představením konečné podoby Katalogu vad odlitků ze slitin hliníku. Dále si přítomní vyslechli přednášku dr. Lány o dění ve slévárnách v souvislosti s neshodnou výrobou a rovněž několik informací o začátcích N-týmu. Jako další přišly na řadu simulační procesy Ing. Koldy, a to především ve vazbě na predikci či řešení slévárenských vad. Dopolední blok uzavřela dr. Bryksí Stunová s možnostmi analýz vad odlitků nejen na ČVUT v Praze. Odpolední část se odehrávala v rozdělených pracovních skupinách, a to dle výrobních technologií. Byly vytvořeny 3 skupiny: první pro gravitační a přesné odlévání, druhá se zabývala

vysokotlakým odléváním a poslední zohledňovala nízkotlaké odlévání. V každé z těchto sekcí byl program zahájen případovou studií. V sekci první proběhla prezentace od slévárny Unitherm, s.r.o., v druhé sekci zazněla studie ze slévárny Kovolis Hedvikov a.s. a třetí sekci naplnila svými studiemi slévárna BENEŠ a LÁT a.s. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem přítomným za jejich účast, za aktivitu při diskuzích a za dodání několika pěkných příkladů odlitků s vadou. Odboru slévárenství VUT pak za poskytnutí vhodných prostor. Projevený zájem o tuto akci je pro organizátory motivací pro další úsilí. Již nyní se formují myšlenky pro uspořádání další akce podobného charakteru. O jejím konání budete včas informováni.

Ing. Milan Luňák BENEŠ a LÁT a.s., Poříčany

Dne 13. září 2018 se v prostorách odboru slévárenství FSI VUT v Brně sešlo přes 100 účastníků workshopu Vady hliníkových odlitků. Mezi účastníky byli především zástupci sléváren, nechyběli však ani účastníci z akademické sféry a také někteří zákazníci sléváren. Organizačně zaštítili tuto akci N-tým při

488 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12


Václav Kafka | Ludvík Martínek

Ekonomickou komisi hostilo DESTRO v Kladně doc. Ing. Václav Kafka, CSc. předseda OK ekonomické

Účastníci 58. zasedání OK ekonomické v Kladně

55. slévárenské dny® – největší konference slevačů v ČR Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. vedoucí elektroocelárny ŽĎAS a předseda ČSS foto: redakce

Ve dnech 13.–14. listopadu letošního roku proběhlo v Brně v hotelu Avanti

setkání zástupců slévárenské branže pořádané Českou slévárenskou společností, z.s., a Ústavem strojírenské technologie FSI VUT v Brně pod názvem Slévárenské dny®, v pořadí již padesáté páté. Po úvodním příspěvku odborného garanta Slévárenských dnů® (SD) doc. Ing. Jaromíra Roučky, CSc., a předsedy ČSS Ing. Ludvíka Martínka, Ph.D., následovalo slavnostní předání ocenění autorům nejlepších bakalářských a magisterských prací, včetně předání čestného členství místopředsedovi

-

nedochází v poslední době ke snižování produktivity práce?; - jak ovlivnit fluktuaci kmenových zaměstnanců?; - jak přistupovat k „traviči studní – skryťákovi“ v kolektivu; - problémy řešení kouření ve slévárnách; - a řada dalších ožehavých témat. Následně jsme se věnovali Slévárenským dnům®, které proběhly v Brně 13.–14. 11. 2018. OK ekonomická obsadila ekonomickou sekci osmi přednáškami. Dále byli přítomní seznámeni s přehledem článků pro Slévárenství č. 11–12/2018 s tematickým zaměření na ekonomiku a marketing. Poté se podrobně diskutovala náplň PROJEKTU XIX. V současné době je zřejmé, že se pět sléváren zaměří na otázku motivace a nákladovosti výroby tekutého kovu. Následovaly informace z činnosti dalších OK a zasedání výkonného výboru ČSS. Na společenském večeru si účastníci vyměnili názory a neformálně podiskutovali společně se zástupci hostitelské firmy. Druhý den pokračovalo zasedání návštěvou Hornického skanzenu Mayrau v Kladně. Posléze byl domluven předběžný termín a místo konání 59. zasedání OK 14, které proběhne v březnu 2019 pod patronací slévárny UXA Brno. Nosným tématem bude analýza hospodářského výkonu slévárny z pohledu efektivnosti přijatých opatření na maximalizaci výkonu a účastníci se mohou těšit na bohatou diskuzi se zástupcem ČSOB. Na závěr jsme srdečně poděkovali generálnímu partneru OK 14 firmě DESTRO za vytvoření vskutku hostitelského prostředí.

ČSS Ing. Janu Tolarovi. Tato ocenění předával tajemník ČSS Mgr. František Urbánek společně s předsedou společnosti. Následovaly zajímavé přednášky v dopolední plenární sekci. Ing. František Kristoň referoval za Svaz sléváren ČR o současném stavu a vývoji slévárenské výroby v ČR, poté vystoupil se svou přednáškou „Ekonomická stagnace v Evropě: Ozvěny minulé krize nebo nová norma?“ hlavní ekonom UniCredit Bank RNDr. Pavel Sobíšek.

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12

ZPRÁVY ČSS

Čtrnáct zástupců OK ekonomické se dne 18. 9. 2018 sešlo na 58. zasedání u svého generálního partnera společnosti Miroslava Karase – DESTRO. V úvodu jsme se na exkurzi podrobně seznámili se systémem zpracování odpadů ze sléváren a oceláren a jejich následným využitím při výrobě. Nosné téma zasedání bylo dáno dlouhodobou diskuzí odborné veřejnosti o slabinách ukazatele hrubého domácího produktu (HDP), který poměřuje ekonomickou účinnost hospodaření jednotlivých států a ekonomických subjektů pouze v peněžních jednotkách. HDP jako ryze ekonomický indikátor vůbec nezohledňuje zdraví obyvatel, jejich vzdělání, spokojenost atd., což vedlo k zavedení dalších ukazatelů

zaměřených na štěstí obyvatel. Jejich sledování je běžnější zejména u severských států. V České republice se touto problematikou prozatím zabývá pouze Velké Meziříčí, které tento původní bhutánský teoretický ukazatel zaměřený na hrubé národní štěstí zkonkretizovalo na evropské podmínky a provedlo rozsáhlý průzkum mezi obyvateli města. Proto OK ekonomická pozvala Bc. Ing. Josefa Švece z Velkého Meziříčí, aby zástupce sléváren podrobně informoval o těchto pracích. Přednášející účastníky seznámil i s dalšími možnými neekonomickými ukazateli (např. ekologická stopa). Cílem bylo zahájit diskuzi o možném uplatnění těchto indikátorů ve slévárnách. K tomuto tématu se OK ekonomická vrátí společně s doc. RNDr. Pavlem Nováčkem, CSc., a Bc. Ing. Josefem Švecem. Dalším bodem programu byla výměna informací o aktuálních problémech sléváren formou „kolečka změny“: - neustálý tlak na růst mezd; - výměna názorů na projekt Ukrajina; - co vyvolá zrušení karenční doby?;


ZPRÁVY ČSS

Ludvík Martínek

Sekci uzavřel svým příspěvkem na velice aktuální téma „Elektromobilita a její dopady na slévárenství“ Ing. Petr Gaman ze společnosti PEGATECH s.r.o. Stejně jako v předcházejících ročnících SD, byly odborné přednášky rozděleny do jednotlivých sekcí, přičemž první den odpoledne proběhlo v sekci A (sekce ekonomická) osm přednášek pod vedením předsedy Odborné komise ekonomické při ČSS doc. Ing. Václava Kafky, CSc. Sekci B (sekce formovací materiály) moderoval Ing. Jiří Pazderka, předseda OK pro formovací materiály při ČSS, a také zde proběhlo osm přednášek. V průběhu odpoledne dne 13. 11. 2018 navštívil 55. SD také Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu (sekce průmyslu) společně s Ing. Martinem Karfusem, CSc., z Odboru sektorové expertízy a průmyslové politiky. S těmito zástupci MPO pak vedl pracovní jednání generální ředitel ŽĎAS, a.s., Ing. Pavel Cesnek za přítomnosti organizátorů SD a předsedy ČSS. Druhý den, 14. listopadu, od 8 h v dopoledních sekcích C (sekce technologická) a sekci D (sekce neželezných kovů a slitin a ekologie) odeznělo celkem 16 přednášek. Sekci C řídil Ing.

Obr. 1.

Vladimír Krutiš, Ph.D., a sekci D pak společně moderovali Ing. Petr Lichý, Ph.D., a Ing. Ivo Lána, Ph.D. Po krátké polední přestávce pokračovaly 55. SD sekcí E (sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty), kterou moderovali společně doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D., a předseda ČSS. Sekce F, řízená doc. Ing. Jiřím Hamplem, Ph.D., a doc. Ing. Antonínem Moresem, CSc., byla zaměřena na metalurgii litin. V každé pak odeznělo po osmi přednáškách. V nové formě pořádaných SD se klade důraz na výběr takových témat, která mohou být přínosem pro ty posluchače a diskutující, kteří mají zájem o nové podněty, které mohou uplatnit a také realizovat u svých zaměstnavatelů. Vedení ČSS proto společně s organizátory nesměřuje tuto největší slévárenskou konferenci do přísně vědecké oblasti, ale snaží se o formulaci nových pokrokových technologií takovým způsobem, aby byla jasně daná včetně ekonomických přínosů pro naše specialisty ze slévárenského oboru. Je potěšující, že počet účastníků letošních, 55. SD již překročil číslovku 300 (přesně pak 302 + 19 studentů z VUT v Brně) ze 108 firem či institucí. Převážná většina účastníků je z té mladší generace a za velmi důležité i potřebné

Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., při zahájení konference

490 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12

lze označit skutečnost, že se nám daří udržet i rozvíjet spolupráci s akademickou sférou, tedy s vysokými školami a výzkumnými ústavy. Organizátoři SD také mohou s potěšením konstatovat, že roste počet sponzorů této největší slévárenské konference, a tímto děkují následujícím organizacím za finanční podporu (abecedně): ASK Chemicals Czech s.r.o., Hüttenes-Albertus CZ s.r.o., JAP INDUSTRIES s.r.o., JUNKER Industrial Equipment s.r.o., KERAMTECH s.r.o., LANIK s.r.o., MECAS ESI s.r.o., SEEIF Ceramic, a.s., Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., Šebesta-služby slévárnám s.r.o., TERMOSONDY Kladno spol. s r.o., Z-MODEL, spol. s r.o., a ŽĎAS a.s. Do budoucích let si lze pouze přát, ať si tyto novou formou pořádané SD udrží a rozvíjí svůj kredit v očích jak odborné veřejnosti, tak i v zorném poli majitelů a vrcholového vedení výrobních firem v naší, tedy slévárenské branži. Pořadatelé vás zvou již nyní na příští, 56. slévárenské dny, které se budou konat opět v hotelu Avanti ve dnech 12.–13. listopadu 2019. Více fotografií:

Časopis Slévárenství


Ludvík Martínek

Účastníci konference v hlavním přednáškovém sále v průběhu plenární sekce

Obr. 3.

Ocenění za nejlepší magisterskou práci převzal od Mgr. Františka Urbánka Ing. Tomáš Ptáček

Obr. 4.

Přednáška Ing. Petra Gamana o dopadech a výzvách elektromobility v souvislosti se slévárenstvím

Obr. 5.

Doc. Ing. Václav Kafka, CSc., otevírá ekonomickou sekci

Obr. 6.

Příspěvek Ing. J. Rušaje v technologické sekci o využití simulace u technologie nízkotlakého lití

Obr. 7.

Sekce neželezných kovů a Ing. Nguyenová se svým referátem o odplynění slitin hliníku

Obr. 8.

Představitelé sekce metalurgie litin (zleva): doc. Ing. Břetislav Skrbek, CSc., doc. Ing. Jiří Hampl, CSc., doc. Ing. Antonín Mores, CSc., a Ing. Pavel Sýkora, CSc.

Obr. 9.

Předseda ČSS Ing. L. Martínek, Ph.D., tajemník ČSS Mgr. F. Urbánek, odborný garant 55. SD doc. Ing. J. Roučka, CSc., a organizační garant doc. Ing. A. Záděra, Ph.D.

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 491

ZPRÁVY ČSS

Obr. 2.


Josef Sedlák

Zprávy Spolku přesného lití News from the Czech Investment Casting Association

Purkyňova 105 612 00 Brno tel.: +420 541 421 461 fax: +420 541 421 461 mrazek@technicalmuseum.cz www.spl-cica.cz

SPL-CICA a MSV 2018 Ing. Josef Sedlák, CSc.

ZPRÁVY SPL-CICA

foto: redakce

Spolek přesného lití CICA (dále jen SPL) byl také letos jedním z vystavovatelů na MSV v Brně, který se konal ve dnech 1.–5. října 2018 současně mj. s veletrhem FOND-EX. První den se v rotundě pavilonu A tradičně uskutečnil Sněm Svazu

Obr. 1.

průmyslu a dopravy. Úvodní slovo přednesl generální ředitel BVV Ing. Jiří Kuliš. Podobně jako vloni zdůraznil, že BVV mohou konstatovat: „Vyprodáno“. V kuloárech zazněly sice poznámky a porovnání s historickými ročníky např. slévárenského FOND-EXu, kdy byly např. v pavilonu B nebo Z obsazeny výstavními expozicemi i všechny ochozy. V roce 1972 jsme však neměli k dispozici ani internet, ani e-mailové spojení atd. Je rovněž otázkou, zda ve slévárenském oboru jsou tak časté a tak zásadní změny, aby opravňovaly dnešní, tak těsnou, dvouletou periodu veletrhu. Dalšími mluvčími byl ministerský předseda vlády ČR Andrej Babiš, jeho protějšek předseda vlády SR Peter Pellegrini a prezident SPČR Jaroslav Hanák. Oproti loňským projevům byly ty letošní ještě optimističtější. V kuloárech byly také slyšet kladné komentáře o tom, že bylo konečně upuštěno od nemístných poznámek o „montovnách“.

Všeobecným postesknutím je počet spoluobčanů, kteří pobírají různé podpory s převahou těch, kteří jsou toho názoru, že „se jim nevyplatí pracovat“. A současně 310 tisíc volných pracovních míst. Expozice SPL byla na obvyklém místě v pavilonu V (obr. 1). Její přípravu a výstavbu řídil Ing. Martin Mrázek, Ph.D., z Technického muzea Brno. Expozice SPL představila výrobu všech členů. Odlitky vyráběné v jednotlivých firmách byly pro návštěvníky vystaveny ve vitrínách, k dispozici byly rovněž informační materiály jednotlivých členů. Obsazení expozice se měnilo dle předem nastaveného programu. Zmíněný týden byl na brněnském výstavišti věnován nejen strojírenství, slévárenství a dalším průmyslovým oborům. V samostatném pavilonu G2 je v současnosti umístěna výstava vybraných děl Alfonse Muchy a v pavilonu A1 výstava oslav výročí 100 let ČR. Na závěr lze konstatovat, že jak návštěvníci komplexu veletrhů, tak vystavovatelé očekávali hodně, ve skutečnosti se jim dostalo i více. Všichni se snad tedy podělí se svými poznatky a přijdou i příště.

Stánek SPL-CICA na tradičním místě v pavilonu V, zleva: Ing. Josef Sedlák, CSc., a Ing. Martin Mrázek, Ph.D.

492 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12


Jan Šlajs

Slévárenské konference Foundry conferences

Velké slévárenské dny Salzburg Ing. Jan Šlajs METOS v.o.s.

Obr. 1.

Pohled na doprovodnou výstavu Velkých slévárenských dnů v Salzburgu

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 493

SLÉVÁRENSKÉ KONFERENCE

Velkých slévárenských dnů, které se konaly 26. a 27. dubna 2018 v Kongresovém centru Salzburg, se zúčastnilo přes 900 účastníků z 19 zemí. Doprovodná výstava čítala na 63 vystavovatelů (obr. 1). V rámci odborného programu bylo odpřednášeno celkem 35 přednášek, které byly zařazeny do 3 odborných sekcí (železné kovy, neželezné kovy, výroba) a dvou plenárních zasedání zařazených do zahajovacího programu a na závěr konference. Jako společné téma se ve většině přednášek skloňovaly pojmy jako elektromobilita, automatizace výroby, Industrie 4.0, práce s 3D daty, umělá inteligence atd. Z přednášek bylo patrné, že se slévárenští odborníci sdružení okolo německých, rakouských a švýcarských výzkumných ústavů a univerzit velmi intenzivně připravují na budoucí realitu ve slévárenském světě. Velmi pečlivě byla rozebírána elektromobilita a účastníci se seznámili s předpokládanými dopady

především na německé slévárny. Z globálního hlediska to vypadá tak, že do roku 2040 až 2050 se celková potřeba odlitků ve světě bude zvyšovat, protože nastupují země jako Čína, Indie a Afrika, které budou požadovat dopravní prostředky všech kategorií. Samozřejmě to bude ovlivněno vývojem elektromobility v celosvětovém měřítku. V Evropě by měla slévárenská výroba částečně poklesnout, a to především v oblasti železných kovů. Rozvoj elektromobility a její masové nasazení by mělo být závislé na rozvoji infrastruktury. Jako příklad, kam směřuje vývoj, je možné uvést, že v oblasti nabíjecích stanic jsou již vyvinuty systémy, které jsou schopné do 20 minut nabít baterie na více než 95 % celkové kapacity. Dle prognóz by se měla elektromobilita nejrychleji rozvíjet u motocyklů určených pro denní výkony 50–100 km, dodávky a osobní automobily s obdobnými výkony určené pro zásobování, servisy atd. Následovat by měly autobusy městské dopravy. Dle odhadů v roce 2020 by v Německu měl být zaregistrován asi 1 milion elektrovozidel všeho druhu. Německý trh se po problémech v USA s dieselovými motory přeorientovává na elektromobily a zákazníci v nich vidí budoucnost. Z pohledu zvyšování konkurenceschopnosti se slévárenští experti velmi intenzivně připravují na komplexní digitalizaci slévárenských procesů.

O cílech a vizích v tomto směru referovali např. Dr. Per Larsen a Kasper Paw Madsen z firmy Norican Group DISA v přednášce nazvané Digitální slévárna zítřka. Jak se „smart“ (digitální) slévárna představuje? Smart slévárna musí komunikovat uvnitř i navenek s využitím internetu služeb a internetu věcí tak, aby bylo dosahováno maximální produktivity práce a flexibility ve vztahu k zákazníkům. Jako příklad bylo přednášejícími uvedeno, že úspory, kterých lze v praxi dosáhnout, mohou při realizaci chytré slévárny v oblasti nákupu, skladování, vnitřní organizace, výdeje a dalšího zpracování různých interních dokladů dosáhnout až 30 % celkových nákladů na výrobu odlitků. Samozřejmostí v procesu slévárenské výroby se pomalu stává simulování slévárenských procesů. V oblasti simulování se již nejedná pouze o plnění formy a tuhnutí odlitků. Simulují se procesy typu vnitřní pnutí odlitků, krystalizace kovové fáze a výsledné mechanické vlastnosti, plnění jaderníků formovací směsí při vstřelu, dynamické namáhání odlitků atd. Simulace v budoucnosti budou faktorem, který zkrátí proces TPV a zajistí technicky maximálně možnou kvalitu vyráběných odlitků. Simulace vytváří pojítko mezi konstruktérem a slévárenským technikem, kteří s podporou těchto technologií mohou vyvíjet odlitky s minimální hmotností při splnění požadavků na mechanické vlastnosti při mechanickém nebo tepelném zatěžování odlitku. Za samostatnou kapitolu rozvoje slévárenských technologií jsou v současnosti považovány prezentace a přednášky na téma aditivní technologie. S využitím rozličných technologií 3D tiskáren jsou v současnosti vyráběny pískové formy a jádra, plastové modely, kovové součásti jako finální výrobky atd. Přínosem těchto technologií ve slévárenském procesu je ve spojení se simulacemi zkracování doby potřebné na technickou přípravu výroby, zvyšování přesnosti odlitků, odlévání tvarů, které jsou klasickými slévárenskými technologiemi často nevyrobitelné. Bouřlivý rozvoj těchto slévárenských technologií pravděpodobně přinese v dohledné době i zařazení těchto metod do sériové výroby, a tím zároveň posune užitné vlastnosti některých metalurgických výrobků.


Šárka Wojnarová | Zdeňka Pášková

Slévárenské veletrhy Foundry fairs

Veletrh Aluminium Ing. Šárka Wojnarová

SLÉVÁRENSKÉ VELETRHY

marketingová manažerka Slévárny Třinec, a.s.

Prestižní mezinárodní veletrh Aluminium je velkým pojmem mezi firmami, které mají co dočinění s hliníkem. Veletrh se uskutečnil ve dnech 9. až 11. 10. 2018 v Düsseldorfu a zúčastnilo se ho 124 148 návštěvníků z celého světa. Úspěch akce potvrdila i její vysoká internacionalita, jelikož se na veletrhu prezentovalo 971 firem ze 123 zemí světa. Jelikož Slévárny Třinec nově zařadily do svého výrobního portfolia mimo jiné i hliníkové odlitky lité do písku, nemohly v Düsseldorfu chybět (obr. 1). Společný stánek 4 českých firem zajišťovala agentura Czech Trade, jako vždy s perfektním servisem pro nás, vystavovatele. V průběhu tří náročných dnů jsme uskutečnili desítky jednání. Vzhledem k vysokým odborným znalostem návštěvníků je i vysoká relevantnost získaných kontaktů. Práce

ELMIA SUBCONTRACTOR 2018 Ing. Zdeňka Pášková Rapid, a. s. foto: autorka

Mezinárodní veletrh subdodávek Elmia Subcontractor 2018 proběhl ve dnech 13.–16. 11.2018 ve čtyřech halách jönköpingského veletržního areálu ELMIA. Ministerstvo průmyslu a obchodu zorganizovalo v rámci veletrhu českou oficiální účast na ploše 97,5 m², na níž se prezentovalo deset českých firem: BENEŠ a LÁT a.s., DRUPOL, výrobní družstvo, EXPLAT, spol. s r.o., FERRAM STROJÍRNA, s.r.o., IMT foundry s.r.o, MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o., MS ProTech s.r.o., Spojené slévárny, spol. s r.o., TOS-MET

Obr. 1.

Zastoupení Sléváren Třinec, a.s., na veletrhu Aluminium

ale nekončí, naopak teď je na nás, převést co nejvíce získaných kontaktů do skutečných objednávek. Jelikož se nám podařilo získat nějaké poptávky už v průběhu veletrhu, nebojíme se již nyní říci, že veletrh Aluminium byl pro

Slévárny Třinec úspěšný. Jak moc úspěšný se ukáže až časem. Každý veletrh a následné získávání nových zákazníků je maratónským během. Zvítězí jen ti nejlepší.

slévárna a.s., UNEX a.s., samozřejmě MPO a také Svaz sléváren ČR. První den veletrhu proběhlo krátké neformální zahájení oficiální účasti na české expozici zástupcem MPO ČR Ing. Věrou Fouskovou. V rámci doprovodné propagace se na české expozici dne 15. 11. uskutečnilo přátelské obchodní setkání spojené s rautem pro české vystavovatele a jejich obchodní partnery. O neformální zahájení akce se postarala zástupkyně MPO ČR Ing. Věra Fousková, velvyslanec ČR ve Stockholmu PhDr. Jiří Šitler, ředitel Svazu sléváren ČR Ing. Josef Hlavinka a zástupce CzechTradu Mgr. Martin Šmejc. Čeští vystavovatelé měli možnost zúčastnit se B2B akce pod názvem Subcontractor Connect, který probíhal první dva dny veletrhu v hale D. Ředitel Svazu sléváren ČR Ing. Josef Hlavinka zhodnotil účast českých firem

na veletrhu Elmia Subcontractor 2018 takto: „Veletrh Elmia opět ukázal možnosti průmyslu ve Skandinávii. Naše země nebyla jediná, která zde předvedla zajímavé odlitky a slévárenskou dovednost. Bylo tedy možné porovnávat a musím říct, že s konkurencí držíme krok. Naše slévárny mají ve Skandinávii řadu zákazníků, se kterými se tak zde mohli sejít. Mimo to ale i navázat kontakt s novými obchodními partnery. Věřím, že naši vystavovatelé byli s účastí spokojeni.“ Tradičním vystavovatelem na veletrhu je slévárna TOS-MET. Generální ředitelka Mgr. Dagmar Vejvodová potvrdila získání nových zajímavých kontaktů: „Na veletrhu Elmia Subcontractor 2018 jsem měla příležitost potkat se s našimi stávajícími obchodními partnery a navázat kontakty i na další potencionální zástupce v daném teritoriu. Povedené zpracování stánku a jeho poloha udělaly

494 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12


Zdeňka Pášková | 73. světový slévárenský kongres

celkově dobrý dojem a navodily příjemnou atmosféru během obchodních jednání. Pro naši společnost je tato akce velmi důležitá pro vylepšování pozice naší společnosti v severní Evropě.“ Bc. Josef Fluger, marketing manažer ze společnosti FERRAM STROJÍRNA zhodnotil účast slovy: „V tuto chvíli je

to od nás předčasné predikovat jakékoliv čísla nebo procenta, ale rozhodně případný úspěch půjde ruku v ruce i s místem prezentace, které pro nás MPO zajistilo. Umožnilo nám pozvat zákazníky a vést s nimi na místě jednání, které sloužilo jako první odrazový můstek k potencionálnímu úspěšnému

obchodu. Zároveň bych rád poděkoval za vynikající spolupráci na veletrhu Elmia Subcontractor 2018. Velice příkladně hodnotíme servis, podporu a celkový koncept stánku.“ Příští ročník veletrhu se bude konat 12.–15. listopadu 2019.

Společenská akce na veletrhu Elmia Subcontractor 2018

Slévárenské kongresy Foundry congresses

73. světový slévárenský kongres text: organizační výbor 73. světového slévárenského kongresu foto: redakce

Setkání slevačů z celého světa Ve dnech 23.–27. září t.r. se v ICE Kongresovém centru v Krakově konal 73. světový slévárenský kongres, jehož hlavním organizátorem byla Polská slévárenská společnost (STOP). Po oficiálním zahájení 24. 9. v hlavním přednáškovém sále následovaly tři přednášky v plenární sekci. Tentýž den se konala tisková konference za účasti zástupců technických domácích i zahraničních časopisů a sponzorů kongresu.

Během 24. a 25. září se na kongresu konalo současně v 8 konferenčních místnostech celkem 43 vědeckých a technických sekcí. Důležitou součástí kongresu byl také dvoudenní seminář mladých vědců kombinovaný s posterovou sekcí, na níž bylo prezentováno 83 posterů. Semináře se zúčastnilo přibližně 100 mladých lidí – studentů, doktorandů, mladých vědců a zaměstnanců v průmyslu. Každý den kongresu byl zakončen společenským setkáním účastníků. Dne 26. září byla pro účastníky kongresu zorganizována návštěva veletrhu METAL v Kielcích, kde se rovněž konalo zasedání WFO. Poslední den kongresu byl vyhrazen prohlídkám slévárenských provozů, univerzit a výzkumných pracovišť. Celkem se 73. světového slévárenského kongresu zúčastnilo 930 účastníků ze 43 zemí, včetně 323 účastníků

z Polska, 99 z Německa, 72 z Japonska, 49 z Číny, 45 ze Španělska, 35 z Indie a 30 z Turecka. Více než polovina, 56 % účastníků byli zástupci průmyslu, z nich polovinu tvořili zástupci dodavatelů strojů a zařízení pro slévárny (21 %) a zástupci dodavatelů materiálu (28 %). Ostatní účastníci mj. reprezentovali slévárny železných kovů (26 %), litin (10 %) a slévárny neželezných kovů (8 %). Velkou skupinu, přibližně 100 osob, tvořili mladí výzkumníci a 45 přítomných byly osoby doprovázející přímé účastníky. Na kongres bylo registrováno celkem 383 abstraktů. Ve 43 sekcích, které byly řízeny 86 předsedy z celého světa, bylo představeno 202 vědeckých a technických prezentací a během dvoudenní posterové sekce bylo prezentováno 181 posterů, včetně 83 od mladých vědců. Většina abstraktů byla tematicky zaměřena na oblast materiálů (55 %) a technologií (33 %), pouze 5 % abstraktů bylo registrováno s tématem digitalizace, 4 % životního prostředí a 3 % managementu.

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 495

SLÉVÁRENSKÉ VELETRHY | SLÉVÁRENSKÉ KONGRESY

Stánek české oficiální účasti ČR/MPO na veletrhu Elmia Subcontractor 2018


SLÉVÁRENSKÉ KONGRESY

73. světový slévárenský kongres

Účastníci kongresu v auditoriu hlavního přednáškového sálu při slavnostním zahájení

Místo konání 73. světového slévárenského kongresu – ICE Kongresové centrum v Krakově na pobřeží Wisly

Ing. Ivana Kroupová, Ph.D., z VŠB – TU Ostrava se svou přednáškou na téma kovových pěn

Posterová sekce věnovaná mladým vědcům a výzkumníkům

Organizátoři děkují všem autorům za jejich příspěvky, které zajistily vysokou vědeckou a technickou úroveň kongresu, mediálním partnerům za propagaci akce a všem sponzorům za podporu kongresu. Zástupci z Koreje již nyní zvou na příští, 74. světový slévárenský kongres, který se bude konat v roce 2020 v jihokorejském Busanu. Více fotografií: Časopis Slévárenství Bližší informace o kongresu: www.73wfc.com

Někteří ze slovenských účastníků kongresu: zleva: prof. Ing. Augustin Sládek, PhD., doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., a doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD.

496 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12


Slévárenské kongresy

Výtahy přednášek ze 72. SSK, 21.–25. 5. 2016, Nagoya X. část

Inovační řešení v oblasti pojiv a nátěrů pro výrobu velmi složitých odlitků Innovative Binder and Refractory Coating Solutions for Higly Complex Castings GRÖNING, P.; SEEGER, K. 2 str., 2 obr. Pojednává se o vývoji v oblasti pojiv a nátěrů pro postup cold box, který má zajistit co nejnižší emise, minimální vývoj plynů, a tím omezit výskyt jimi

způsobených vad. Uvedeny informace o nových koncepcích pojiv a nátěrů a výzkumu realizovaném ve firmě HA GmbH (pouze výtah). Hodnocení vysoce výkonných a ekologických pojivových systémů pro hliníkové odlitky Evaluating a High Production Ecofriendly Core Binder System for Aluminium RAMRATTAN, S. aj. 2 str., 2 obr., 1 tab., lit. 6 Pro upravený postup výroby jader vstřikováním byl vyvinut udržitelný polysacharidový pojivový systém. Tato jádra jsou určena pro výrobu hliníkových odlitků. Vstřikování umožňuje výrobu tvarově složitých jader, extrémně tenké stěny a krátkou dobu výrobního cyklu. Hustota, otěr, rázová houževnatost, index prodyšnosti a tepelná deformace se zkoušela na diskových zkušebních tělesech. Porovnání vlastností s vlastnostmi jader vyrobených konvenčně (pouze výtah). Zpracovala: Edita Bělehradová

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 497

SLÉVÁRENSKÉ KONGRESY

Srovnání pojivových vysoce výkonných systémů jádrových a formovacích směsí a nejčerstvější novinky Benchmarking the High Production Sand Core and Mold Binder Systems and Most Recent Advances HOMMA, T.; ARCHIBALD, J. J. 2 str., 2 obr., 1 tab., lit. 6 Stručně shrnut vývoj pojiv pro studené jaderníky a výhody jejich používání. V práci se pak srovnávají čtyři základní chemická složení těchto pojiv: pryskyřice fenol-uretanové (PUCB), epoxy-akrylové vytvrzované SO2 (EASO2), alkalické fenolické vytvrzované estery a CO2 (ECAP) a akryl-uretanové vytvrzované aminy (AU-amine). Velmi stručné porovnání organických a anorganických pojiv (pouze výtah).

Výroba jader ze směsí s anorganickým pojivem a jejich použití Inorganic core production and casting application LÖCHTE, K. 2 str., 1 obr. Základní údaje o pojivu Cordis (kompletní dvousložkový anorganický systém s vodou jako rozpouštědlem) vyvinutém firmou Hüttenes Albertus GmbH. Zahrnuje informace o složkách pojiva, o úpravě formovací směsi, vstřelovacích strojích na jádra, skladování formovací směsí, jejich vlastnostech a použití, o jadernících, emisích při výrobě jader, nátěrech, emisích při odlévání a o vadách odlitků (pouze výtah).


Transactions AFS 2017

Transactions AFS 2017 Výtahy článků z Transactions AFS, 2017, sv. 125

lomové mechaniky a jeho použití při konstrukci odlitků pro těžká dopravní zařízení. Jsou uvedeny podmínky a průběh zkoušek, shrnutí a vyhodnocení výsledků a také výhody této metody.

TRANSACTIONS AFS 2017

VI. část Návrh vtokové soustavy pro ocelové odlitky: vývoj kvantitativního měřítka výkonu vtokové soustavy Steel Gating System Design: Developing a Quantitative Measure of Gating System Performance STEVENSON, R. R.; RICHARD, G. s. 361–369, 13 obr., 4 tab., lit. 11 Cílem přednášky je ukázat využití významných výsledků výzkumu ve výrobě ocelových odlitků ve spojení s výsledky simulace procesu odlévání jako prostředků usměrňujících navrhování vtokové soustavy. Je připojen krátký přehled některých důležitých poznatků z této oblasti zveřejněných v různých publikacích. Diskutuje se o subjektivní povaze analýzy výsledků plnění formy získané simulací a o nových metodách kvantitativního hodnocení výkonu vtokové soustavy, které využívají simulace. Použití lomové mechaniky v konstrukci odlitků z nízkolegované oceli pro těžké pojízdné zařízení Application of Fracture Mechanics in the Design of Low-Alloy Steel Castings for Heavy Mobile Equipment SEVERSON, P. M. aj. s. 371–377, 10 obr., 3 tab., 3 rovnice, lit. 9 Stručně shrnut obvyklý způsob analýzy odlitků – stanovení průměrného napětí, rozsah napětí a fiktivní jednoosé napětí (Mises Stress), kterou se určuje únavová pevnost podle upraveného Goodmanova přístupu spolu se stanovením odpovídajících bezpečnostních faktorů pevnosti a únavy. V konstrukci odlitků se však taková analýza používá jen zřídka (uvedeny důvody). Na typické nízkolegované oceli je popsán přístup zjišťování vlastností

Vliv tepelného zpracování a vystavení teplu na mikrostruktury a mechanické vlastnosti lité feritické nerezavějící oceli CB30 Effects of Heat Treatment and Thermal Exposure on the Microstructures and Mechanical Properties of Cast Ferritic Stainless Steel CB30 McGREEVY, T.; WEO, D.; POLLARD, M. s. 385–391, 11 obr., 3 tab., lit. 5 Stručná charakteristika vlastností a využití uvedené oceli (ASTM A743). Cílem popsaných prací byla optimalizace tohoto standardního materiálu a hlavně studie vlivu tepelného zpracování a tepla. Práce zahrnovala chemické složení, zjišťování mikrostruktury a vlivu tepelného zpracování a vystavení vlivu tepla, tvrdosti, pevnosti, únavy a také dilatometrická měření. Řízení pohlcování dusíku během indukčního tavení nízkolegovaných ocelí Controlling Nitrogen Pick-Up During Induction Melting Low Alloy Steels XU, M. aj. s. 393–398, 8 obr., 1 tab., 1 rovnice, lit. 17 Úvodem pojednáno o nepříznivém vlivu dusíku na vznik pórovitosti a bodlin na povrchu odlitků při tavení nízkolegované oceli (C-Si-Mn-Ni-Cr-Mo-V), a tím na jejich mechanické vlastnosti. Z přehledu publikovaných dat o tomto problému vyplývá, že při tavení v elektrických obloukových pecích je nejúčinnějším způsobem snížení obsahu N ochranná atmosféra. Cílem popsaných zkoušek však bylo minimalizovat celkový obsah dusíku při tavení v indukčních pecích. Při různých postupech tavení se docílilo snížení celkového obsahu N na 80–200 ppm. Popis podmínek a průběhu zkoušek.

498 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12

Hodnocení interakcí mezi taveninou oceli a žáruvzdorninou u ocelí s vysokým obsahem Mn a hliníkových ocelí během přepravy Evaluation of Molten Steel-Refractory Interactions in High Manganese and Aluminum Steels during Transfer Operations RAHMAN, R.; TORRES, A. S.; BARLETT, L. N. s. 399–413, 13 obr., 3 tab. Shrnutí vlastností a použití uvedených materiálů (nom. složení Fe-30%Mn-9%Al-1%Si-0,9%C-0,5%Mo). Konstatování nepříznivého vlivu P na tvárnost a vrubovou houževnatost. Zkoušely se interakce tohoto materiálu při styku se dvěma běžnými materiály i žáruvzdorninami – s fosfátovým a se silikátovým pojivem používanými na vystýlky pánví – a jejich vliv na množství obsaženého P v ocelích. Popis podmínek a průběhu zkoušek. Vliv austenitické frakce na zjemnění zrna prvky vzácných zemin Effect of Austenite Fraction on Rare Earth Grain Refinement TUTTLE, R. B. s. 415–424, 13 obr., 5 tab., lit. 13 Stručný přehled způsobů zjemňování zrna, které se používají i ke zpevňování ocelí, i když nejsou pro ocelové odlitky vždy praktické. Proto se pro ocel hledají další prostředky zjemnění zrna. Předmětem zkoušek bylo zjistit, jak austenitická frakce během tuhnutí ovlivňuje odezvu na zjemňování zrna. Při zkouškách se přidávaly silicidy PVZ, aby vytvořily oxidy PVZ. Ty mohou sloužit jako zárodky austenitu. Zvětšením austenitické frakce se zlepší odezva na zjemnění zrna. Zpracovala: Edita Bělehradová

Úplné znění přednášek je k dispozici v IS SSČR, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646, infoslevarny@tiscali.cz


Zahraniční slévárenské časopisy

Zahraniční slévárenské časopisy Foreign foundry journals FOUNDRY TRADE JOURNAL INTERNATIONAL www.foundrytradejournal.com

GIESSEREI www.giesserei.eu

DÖTSCH, E.: K dějinám vývoje indukčního tavení (Zur Entwicklungsgeschichte des induktiven Schmelzens), 2018, č. 5, s. 39–47.

GIESSEREI PRAXIS www.giesserei-praxis.de

OLIVEIRA, M. a kol.: Vývoj koeficientů přenosu tepla pro rozhraní mezi hliníkovým odlitkem a kokilou za použití inverzní optimalizační metody (Developing heat transfer coefficient for aluminium permanent mold casting interfaces with the use of inverse optimization methodology), 2018, č. 6, s. 11–18. RECKNAGEL, U.: Křemenný písek: Formovací materiál pro procesy výroby forem a jader (Silica sand: Molding material for mold and core manufacturing processes), 2018, č. 6, s. 19–27 (viz s. 464–477, pozn. red.). PANOV, A.; ERSHOV, S.: Stupeň oxidace Mg předslitin a jeho vliv na získané mechanické vlastnosti LKG (The degrese of oxidation of the Mg master alloys and his influence on the obtainable mechanical properties of ductile cast iron), 2018, č. 6, s. 28–32. KELLEY, A. a kol.: Výzkum tvorby mikropórovitosti u slitin na bázi Cu s nízkým obsahem olova (Investigation of microporosity formation in low-lead Cu-based alloys), 2018, č. 7/8, s. 14–20. BUCHCUSKI, A. a kol.: Účinky kolísání čistoty SiC na výkon tavení kuploven (Effects of varying SiC purity on cupolas melt performance), 2018, č. 7/8, s. 21–29. NOGOWIZIN, B.: Vtokové systémy pro tlakově lité odlitky (Runner

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 499

ZAHRANIČNÍ SLÉVÁRENSKÉ ČASOPISY

WENWU, S.: „Vmet“ analýza litých hliníkových slitin, základy, aplikace a statistická analýza – sledování čistoty kovu a vývoj postupů zpracování k jeho zlepšení (Vmet analysis of cast aluminium alloys, fundamental, application, and statistical analysis—Monitoring the metal cleanliness and developing treatment techniques to improve it), 2018, č. 5, s. 124–127. (Vmet – Vesuvius metal quality analysis, pozn. red.) BLANCHET, J.: Bezpojivová technologie lisování surovin a přídavných produktů (Binder-free compression technology for raw materials and by-products), 2018, č. 6, s. 154–155, (viz s. 501, pozn. red.). CAWOOD, M. a kol.: Účinek zjemňování zrna a modifikace stronciem v litých hliníkových leteckých slitinách (Effect of grain refinement and strontium modification in cast aerospace aluminium alloys), 2018, č. 6, s. 186–190. FRANKE, S.: Přesné dosazování velkých odlitků (Precision feeding in large castings), 2018, č. 9, s. 208–209. VOXELJET AG: Jak klasické slévárny zůstanou konkurenceschopné (How classic foundries remain competitive), 2018, č. 9, s. 218–219.

KALLIEN, L. a kol.: Vyvinutí vakuového dávkování u tlakového lití (Entwicklung eines vakuumdosierten Druckgiessverfahrens), 2018, č. 5, s. 48–53. SIMON, R.: SMART – definovaný obsah vodíku v tavenině hliníku při odplynění rotorem (SMART – definierte Wasserstoffgehalte in Aluminiumschmelzen durch Rotorentgasung), 2018, č. 5, s. 54–57. SCHINMITZ, W. a kol.: Použití středofrekvenčních kelímkových pecí pro specifické metalurgické úlohy (Einsatz des Mittelfrequenztiegelofens für spezifische metallurgische Aufgaben), 2018, č. 5, s. 60–67. LUDWIG, T.: Potenciál využití odpadního tepla pro přípravu formovací směsi (Potentiale der Abwärmenutzung in der Sandaufbereitung), 2018, č. 6, s. 26–29. SEIFERT, S.; POHLMANN, U.: Statistické plánování pokusů – nástroj k úspoře nákladů a času (Statistische Versuchplanung – ein Werkzeug zur Kosten und Zeiteinsparung), 2018, č. 6, s. 30–41. KNOTHE, W.: Hodnocení součástí z LKG pro dynamické zatížení – také za extrémně nízkých teplot (Bewertung von Bauteilen aus Gusseisen mit Kugelgrafit für dynamische Lastfälle – auch unter extremen Kältebedingungen), 2018, č. 6, s. 42–45. PITEREK, R.: Šetření energií a surovin pomocí digitálního vsázkování (Energie und Rohstoffersparen durch digitales Gattieren), 2018, č. 6, s. 68–73. WILHELM, CH.; KALLIEN, L.: Vliv elektromobility na výrobu odlitků v německém slévárenském průmyslu (Einfluss der Elektromobilität auf die Gussproduktion in der deutschen Giesserei-Industrie), 2018, č. 7, s. 48–55. GRUND, S.: Tlakové lití zinku na plný plyn ve velkých a malých autech (Zinkdruckgussgibt in grossen und in kleinen Autos Vollgas), 2018, č. 7, s. 64–65. PITEREK, R.: IT – jistota pro továrnu budoucnosti (IT – Sicherheit für die Fabrik der Zukunft), 2018, č. 7, s. 66–72.

MENK, W.: Nová vysoce pevná LKG (Ein neues hochfestes Gusseisen mit Kugelgrafit), 2018, č. 8, s. 36–40. FISCHER, S. a kol.: Metalurgické zlepšení LKG se zpevněnými směsnými krystaly: vliv kobaltu a niklu na mikrostrukturu a na mechanické vlastnosti – část 1, 2 (Metallurgische Verbesserung von mischkristallverfestigtem Gusseisen mit Kugelgrafit: Einfluss von Cobalt und Nickel auf die Mikrostruktur und auf die mechanischen Eigenschaften – Teil 1, 2), 2018, č. 8, s. 66–85.


ZAHRANIČNÍ SLÉVÁRENSKÉ ČASOPISY

Zahraniční slévárenské časopisy

systems for pressure die castings), 2018, č. 7/8, s. 39–43. SCHLOSSER, B.; JÜTTNER, S.: Přídavné svařování GMAW u tlakově litých hliníkových odlitků (Additive GMAW welding of aluminium pressure die casting components), 2018, č. 7/8, s. 46–51. POLZIN, H. a kol.: Miox jako přísada formovací směsi pro snížení vad žilkováním (Miox as sand additive for reducing of finning), 2018, č. 9, s. 24–29. FISCHER, C. a kol.: Zhodnocení na procesu závislých materiálových vlastností slitiny AlSi10Mg pod statickým a nízkocyklickým zatížením (Assessment of the process-dependent material properties of additive manufactured AlSi10Mg under static and low-cycle fatigue loading), 2018, č. 9, s. 40–48. KIESZYNSKI, S.; WITT, G.: Vliv lokálních dutin na statickou pevnost součástí tavených laserovým paprskem (Influence of local voids on the static strength of laser beam molten components), 2018, č. 9, s. 49–53. GIESSEREI RUNDSCHAU www.proguss-austria.at/giesserei-rundschau/

HOFER, P. a kol.: Charakterizace stříkacího procesu jako klíč k optimalizaci jakosti odlitku a životnosti kovové formy (The characterization of the spray process as a key to optimized casting quality and die lifetime), 2018, č. 3, s. 6–11. AMBOS, E.; GABBERT, U.: Lehká konstrukce u automobilů – komplexní úkol pro konstruktéry, technology a materiálové odborníky (Leichtbau im Automobilbau – eine komplexe Aufgabe für Konstrukteure, Technologen und Werkstoffspezialisten), 2018, č. 3, s. 12–26.

Všechny uvedené časopisy jsou k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, infoslevarny@tiscali.cz, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646

LITĚJNOE PROIZVODSTVO www.foundrymag.ru

BOLDYREV, D. A. a kol.: Zvláštnosti krystalizace, struktury a vlastností nadeutektické LLG v závislosti na uhlíkovém ekvivalentu (Peculiarities of crystallization, structure and properties of hypereutectic grey iron depending on carbon equivalent), 2017, č. 1, s. 4–7. CHEBERYAK, O. I.; CHUVAGIN, N. F.: Technologická řešení k odstranění zapečenin na velkých odlitcích z oceli (Technological solutions to eliminate burn-in in large steel castings), 2017, č. 1, s. 8–10. ZENKUN, R. N.: Zkušenosti s použitím neulpívajících nátěrů u ST směsí při výrobě litých částí (The experience of using of nonstick coatings for cold-hardening mixes for producing of cast iron parts), 2017, č. 1, s. 11–13. SADOCHA, M. A.: Výroba odlitků z hliníkových slitin odlévaných do kovových forem (Production of castings made of aluminium alloy cast in metal mold), 2017, č. 1, s. 18–22. PIVOVARCHYK, A. A.: Otěruvzdornost nátěrů kovových forem při výrobě odlitků z hliníkových slitin (Erosion resistence of coatings in the manufacture of castings of aluminium alloys die-casting), 2017, č. 1, s. 23–26. OVCHARENKO, P. G. a kol.: Získávání odlitků z LLG se vznikem komponentů karbidů titanu v povrchové vrstvě (The obtaining of castings from grey cast iron with formation of titanium carbide components in the surface layer), 2017, č. 1, s. 27–30. BOLDYREV, D. A. a kol.: Zvláštnosti modifikace a vzniku grafitu v pod- a nadeutektických litinách s lupínkovým grafitem (Peculiarities of inoculation and graphite formation in hypo- and hypereutectic grey irons), 2017, č. 2, s. 6–9. EPARKIN, O. M. a kol.: Zlepšení životnosti litých součástí z otěruvzdorné litiny (Improving the reliability of cast details made of frictional cast iron), 2017, č. 2, s.10–14. ABALYMOV, V. R. a kol.: Využití odpadního materiálu při odlévání slitinových kol (The using scrap material

500 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12

for casting of alloy wheels), 2017, č. 2, s. 15–20. KOROTCHENKO, A. Y. a kol.: Vývoj speciálních metod lití (The development of special methods of casting), 2017, č. 2, s. 21–24. LIVSHITS, V. B. a kol.: Vliv tlaku na fyzikální a mechanické vlastnosti odlitků ze slitiny Al-Cu (Effect of pressure on the physical and mechanical properties of Al-Cu alloy castings), 2017, č. 2, s. 25–27. LIVARSKI VESTNIK www.drustvo-livarjev.si/livarski-vestnik

DOEPP, R.: Příspěvek ke struktuře a vlastnostem temperované litiny (Contribution to structure and properties of malleable cast iron), 2018, č. 2, s. 60–74. LI, J. H.; SCHUMACHER, P.: Zjišťování modifikace eutektického Si ve slitině Al moderní elektronovou mikroskopií (Revealing the modification of eutectic Si in Al alloy by advanced electron microscopy), 2018, č. 2, s. 75–85. SHI, J. a kol.: Koroze a trvanlivost adhezivně vázaných tlakově litých hliníkových slitin (Corrosion and durability of adhesively bonded high-pressure die cast aluminium alloys), 2018, č. 2, s. 95–101. DOEPP, R.: Příspěvek k mechanickým vlastnostem LLG (Contribution to the mechanical properties of grey cast iron), 2018, č. 3, s. 140–153. VONČINA, M. a kol.: Vliv slévárenských vad na elektrické vlastnosti hliníkových odlitků (Influence of foundry defects on the electrical properties of Al-castings), 2018, č. 3, s. 172–179. KUGLER,G. a kol.: Zlepšení mechanických vlastností slévárenské slitiny AM60 (Improving the mechanical properties of AM60 foundry alloy), 2018, č. 3, s. 180–193. Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.


Ze zahraničních časopisů

Ze zahraničních časopisů From the foreign journals Bezpojivová technologie lisování surovin a přídavných produktů Binder-free compression technology for raw materials and by-products Julien Blanchet EUROTAB, an independent SME, UK

Zkrácený překlad článku z časopisu Foundry Trade Journal, 2018, č. 6, s. 154–155. Produkt přinášející zlepšení bezpečnosti (licí pánev se spodní výpustí) Bringing a product to market to improve safety (bottom pour ladle) Steven Harker, Allan Green The Acetarc Holdings Group of Companies Ltd, UK

Zkrácený překlad článku z časopisu Foundry Trade Journal, č. 5, s. 108–109. Možnosti využití odpadního tepla z oběhu formovací směsi Potentiale der Abwärmenutzung aus dem Sandkreislauf Tanja Ludwig, Hartmut Polzin Technische Universität Bergakademie Freiberg, BRD Německá literatura uvádí ve slévárnách až 40 % možností energetických úspor, které je možné dosáhnou zpětným využitím odpadního tepla. Společnost Limon GmbH a Institut für Giessereitechnik GmbH v rámci projektu spolkového ministerstva pro životní prostředí zhodnotily různé modelové slévárny z mnoha hledisek těchto úspor: z hlediska použitých pecí, vsázkového materiálu, způsobu formování a odlévání a dokončovacích operací. Statistickým výsledkem je celkový potenciál využití odpadního tepla 38 % pro slévárny při sériovém lití železných kovů s indukčními kelímkovými pecemi a s formovacími linkami s bentonitovými směsmi. Pro

Zkrácený překlad článku z časopisu Giesserei-Praxis, 2018, č. 6, s. 44–45. Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 501

ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ

Stále se zvyšující nároky na udržení životního prostředí a problémy se skládkováním odpadních materiálů zvyšují provozní náklady ve slévárnách. Společnost EUROTAB nabízí slévárnám bezpojivovou technologii lisování surovin a odpadních produktů, které tyto náklady pomohou snížit. Pro názornost jsou uvedeny odpady z elektrických obloukových pecí ve slévárnách oceli. V Evropě se z EOP generuje přes tři miliony tun vedlejších produktů, obsahujících hodnotné surové materiály, které lze ekonomicky zhodnotit a zpětně využít. Firma EUROTAB byla založena v roce 1957 a zpočátku její technologie byla využívána k výrobě tablet pro potravinářský průmysl, zdravotnictví aj. Nyní se její nabídka rozšířila i pro práškové materiály z metalurgie a slévárenství. Technologie umožňuje přeměňovat práškové materiály do pevného tvaru (tablety) vysokým lisovacím tlakem v rotačním zařízení, které je plně automatizováno. Jakosti tablet jsou takové, že je lze přímo použít při vsázce do pece. Využití vedlejších odpadů z pecí může být až 99,9 %. Homogenní tablety jsou charakterizovány tvarem, velikostí, pórozitou a mechanickou pevností. Při ruční manipulaci jsou v porovnání s prášky bezpečné a dobře skladovatelné. Výroba tablet je realizována pro zákazníky ve slévárnách ve Francii, Turecku a Španělsku.

Obsluha licích pánví se spodní výpustí bývá při odlévání oceli někdy vystavena nebezpečí úrazu. Bývá to v případech, kdy je forma dlouhá, vysoká nebo je umístěna v úzkém ohraničeném prostoru. Společnost Acetarc Holdings Group po několikaletém vývoji nyní nabízí slévárnám zařízení pro bezpečné odlévání „Safe Pour Unit“, které může být připojeno k licím pánvím a ovládat zátkovou tyč pro spodní vypouštění pánve. Jednotka s vyměnitelnou baterií je dálkově ovládána obsluhou rádiem a zajišťuje všechny funkce, které by musela obsluha pánve provádět ručně. Safe Pour Units jsou již od června 2017 využívány v několika slévárnách – u Weir Minerals u existujících pánví s kapacitou 2,5 t, u firmy Voestalpine Nortrak, USA, u pánve s kapacitou 4 t, v článku s názorným obrázkem. Heslo „žádný úraz“ pomáhá toto zařízení ve slévárnách naplňovat.

sériové lití hliníkových slitin s kelímkovými pecemi ohřívanými plynem a při nízkotlakém odlévání se zvedl tento potenciál až na 55 %. TU Bergakademie Freiberg zpracovala projekt, podle něhož může každá slévárna využít odpadní teplo z oběhu formovací směsi. Zdroje tohoto tepla jsou dva: 1.) Konečná část každé formovací linky má chladicí část, v níž difuzní teplo vyzařuje z odlitých formovacích rámů. Toto teplo je možné odsávat a dále využít. 2.) Po vytlučení horkých odlitků z formovacích rámů se musí bentonitová směs (teplota až 300 °C) odvést do sila a pak se musí snížit na 30 °C v ochlazovacím zařízení na zpětné využití. Příklad je uveden pro automatickou formovací linku s výkonem 150 forem/h. Hmotnost 500 kg/forma, teplota lití 1500 °C, teplota směsi při vytloukání 300 °C, specifická tepelná kapacita cp = 0,72 kJ/kgK. Při těchto hodnotách forma přijala 432 MJ tepla. V provozu 10 h/den přijímá formovací směs od odlití až po ztuhnutí denně 180 000 MWh tepelné energie. S tímto množstvím tepla lze naplnit za jeden den zásobník s vodou s dobrou izolací o obsahu 10 000 m2 na teplotu 80 °C. Zdroj 1: Úspory odpadního tepla při odsávání chladicí linky jsou mnohem nižší. Odsáto bylo 327 000 m3/h vzduchu o teplotě 100 °C. Denní množství zachyceného tepla činí kolem 80–100 MWh. Zde je reálně možné využití tepla v ohřívacích systémech. Výpočet těchto energií obecně závisí na technických vlastnostech formovací směsi, jejím spěchování, době setrvání v odlitku v rámu, chlazení apod. V článku je uvedeno schematické znázornění chladiče vratné směsi a graf teplotních křivek směsi, chladicí vody a vzduchu v závislosti na čase.


Marko Grzinčič

Recenze Reviews

Proč některé společnosti udělají velký skok vpřed… a jiné ne Dr. Ing. Marko Grzinčič

RECENZE

DETYCON Solutions s.r.o.

Publikace Jima Collinse Jak z dobré firmy udělat skvělou (orig. Good to Great, vydaná již v r. 2001, v češtině vydala Grada v r. 2008, 320 s.) bohužel není mezi manažery sléváren ani dnes všeobecně známá, přestože jde o výtečného pomocníka řešícího to nejzákladnější – jak být efektivní, jak zaručit slévárně udržitelný profit a tím budoucnost. V neposlední řadě pak pochopit svoji situaci a okolí. Cílem totiž není zjištění přidat k tomu, co již dnes děláte a objektivně být ještě více přepracovaní, ale uvědomit si, že hodně z toho, co děláme, je přinejmenším mrhání energií. Pokud si zorganizujete většinu svého pracovního času tak, abyste při tom uplatňovali uvedené principy a do velké míry ignorovali nebo přestali dělat všechno ostatní, vaše výsledky se značně zlepší. Autorský tým studoval pět let 28 vybraných společností. Současně hluboce analyzoval výsledky jejich hospodaření a posoudil téměř 6000 článků o těchto firmách za posledních 50 let. Také vedl rozhovory s vedením firem, třídil sesbírané materiály do kategorií jako strategie, technologie, vedení atd. K 11 firmám označeným jako Good to Great vybral společnosti do přímého porovnání (stejný business, ale nestaly se skvělé) a 6 firem nevýkonných, které měly tak jako těch 11 stejné podmínky

pro úspěch. Skvělé firmy tým vybral podle kritéria kumulovaný výnos akcií, které překonávalo běžný akciový trh za patnáct let v průměru sedminásobně, což je dvakrát více než společný výkon největších světových společností. Takže mezi nimi nenajdete např. Coca Colu, Intel nebo GE. Atraktivním faktem pro slévače je zařazení výrobce oceli NUCOR do souboru 11 skvělých společností (obrat 20,25 miliard USD v r. 2017). Sedmi klíčovými faktory, které skvělé firmy odlišují od ostatních, jsou: x Vedení 5. úrovně Jestliže „ryba smrdí vždy od hlavy“, pak začneme osobností řídící společnost. Tito lídři firem zosobňují paradoxní směs osobní pokory a profesionální vůle. Jejich ambice se netýkají jich samotných, ale společnosti, kterou budují. Ta „tiká“ i bez nich. Na rozdíl od egocentrických lídrů připravují své nástupce. Jsou skromní a zdrženliví, drží se v ústraní. Až fanaticky jdou za tím, udělat společnost skvělou. Jsou nesmírně pracovití, když se daří, připisují zásluhy jiným, a když se nedaří, dívají se do zrcadla a viní sami sebe. Nejsou oslnivé celebrity, jsou důslední, ale ne bezohlední. Lídři 5. úrovně stimulují rozvoj společnosti směrem, který vede k dosahování hmatatelných výsledků a úspěchů, i kdyby to mělo znamenat, že musí propustit svého bratra. Při zvyšování výkonu nespoléhají na propuštění lidí. U Good to Great společností převážná část CEO pocházela zevnitř společnosti. Vzniká řídící tým, kdy se po bouřlivé diskuzi vždy každý jednotlivec umí postavit za přijaté rozhodnutí a to bez ohledu na částečné újmy. x Nejprve KDO a potom CO Žádný model typu génius a tisíc pomocníků! Lídři 5. úrovně začínají transformace tím, že nejprve dostanou „do autobusu“ správné lidi, ti nesprávní musí ven. A teprve potom určí, kam bude autobus směřovat. Zcela důsledně předchází „kdo“ rozhodnutí „co“, tedy vizi, strategii, taktice a organizační struktuře. Nejlepší pracovníky je potřeba nasadit na největší příležitosti, ne na řešení největších problémů. Neplatí

502 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12

přísloví, že lidé jsou vaší největší devizou – lidé nejsou největší devizou. Jsou to ti správní lidé. O správné osobě spíše rozhodují jeho povahové vlastnosti a vrozené schopnosti než vzdělání, vědomosti a zkušenosti. Nepřijímejte kandidáty, o kterých pochybujete. Společnost by měla svůj růst přizpůsobit své schopnosti přitáhnout dostatek správných lidí. Studie nenalezla souvislost s odměňováním – účelem odměňování totiž není „motivovat“ nesprávné lidi ke správnému chování. x P ostavme se tvrdým faktům, ale nikdy neztrácejme naději Primární úlohou při změně společnosti z dobré na skvělou je vytvoření prostředí, ve kterém mají lidé příležitost být vyslechnuti a v konečném důsledku tak může zaznít pravda. Vytvoření takového prostředí má své postupy (bližší informace v uvedené publikaci). Dobrá rozhodnutí lze učinit pouze tehdy, pokud se do celého procesu rozhodování neustále vnáší tvrdá fakta. I porovnávané společnosti měly stejné množství a typy těžkostí, ale reagovaly odlišně a ve výsledku vyšly z těchto těžkostí ještě silnější. Zachovat si neochvějnou víru ve vítězství je klíčový psychologický přístup k jeho dosažení bez ohledu na těžkosti (Stockdaleův paradox). Při konfrontaci s tvrdými fakty vyjde najevo, jaké hodnoty organizace skutečně uznává jako základní, oproti tomu, které by chtěla uznávat jako základní. x K oncept ježka Příměr ježka je v analogii ježek s liškou. Ježek pozná svoji „jednu velkou věc“, kdežto liška je mazané, lstivé stvoření, které ovládá mnoho věcí, ale chybí ji důslednost. Skvělým společnostem trvalo v průměru pochopení konceptu ježka 4 roky. Nejde o cíl, strategii nebo záměr, ale o hluboké pochopení tří vzájemně se protínajících kruhů, kdy odpovídám na otázky: 1. Pro co jsme skutečně zapáleni? Překrývá se náš zápal s klíčovými hodnotami a smyslem? Jen ty hodnoty, na kterých nám tolik záleží, že bychom se jich nikdy za žádných okolností nevzdali, můžeme v pravém smyslu pokládat za klíčové. 2. V čem můžeme být nejlepší na světě? Stejně tak důležité je i v čem nemůžeme být nejlepší a neplést si to


Marko Grzinčič

Psychologie úspěchu aneb naučte se využít svůj potenciál Dr. Ing. Marko Grzinčič DETYCON Solutions s.r.o.

Publikaci Nastavení mysli autorky dr. Carol Dweckové vydalo v roce 2017 nakladatelství Jan Melvil Publishing, Brno. Práce na 320 stranách podává důkazní materiál, že „všechno jde, když se chce“. Dwecková je přední badatelka

x Technologické akcelerátory Samotná technologie nikdy není primární příčinou skvělosti nebo úpadku – není podloženo důkazy, že hlavní příčinou úpadku kdysi skvělé společnosti byla technologická změna. Skvělé společnosti se vyhýbají následování módních trendů, reagují na technologické změny uváženě a kreativně, a přesto se stávají průkopníky ve využití starostlivě vybraných technologií, které zapadají do konceptu ježka. Žádná skvělá společnost nezačala svoji transformaci průkopnickým zavedením technologie, neboť technologii využila k akceleraci hybné síly, ne k jejímu vytvoření. I v čase rychlých a radikálních technologických změn je velmi efektivní přístup „chůze J poklus J sprint“. Průměrné společnosti reagují na technologické změny panikou, poháněnou strachem z toho, že je ostatní předběhnou. x Princip setrvačníku Udržitelné transformace dodržují předvídatelný model typu budování – průlom. Podobně jako tlačení obrovského těžkého setrvačníku, které nás stojí spoustu úsilí, abychom jím vůbec pohnuli. Ale vytrvalým tlačením jedním směrem dostatečně dlouhý čas setrvačník nabere hybnou sílu, až nakonec dosáhne bodu zlomu. Porovnávací společnosti se pokouší vynechat budování a skočí rovnou

k průlomu. Když nedosáhnou uspokojivé výsledky, začnou se potácet vpřed a vzad, nedokážou udržet konzistentní směr. Také se často pokouší vytvořit průlom pomocí nesprávných akvizicí, ještě než sami dosáhnou bodu zlomu. Skvělé společnosti neplýtvají energií na to lidi motivovat, ztotožnit s programy a cíli nebo řídit změnu. Ale podpora ze strany lidí vychází především z dílčích výsledků a hybné síly. Tím se problémy oddanosti, podpory, motivace a změny vyřešily samy od sebe. Efekt setrvačníku způsobuje udržitelné budování setrvačnosti a není závislý na přítomnosti charizmatického vizionáře, který by lidi motivoval. Nezaměňujme jako vnější pozorovatelé konečné výsledky (jsou dramatické) za proces (organický a kumulativní). Transformace nejsou zázračný moment, žádný velkolepý program nebo rozhodující počin, superinovace či šťastná náhoda. Trvale skvělé společnosti si zachovávají svoje základní hodnoty a smysl, zatímco jejich obchodní strategie a provozní postupy se neustále přizpůsobují měnícímu se světu, a tím stimulují svůj rozvoj. Pokud někdy přestaneme uplatňovat kteroukoliv z klíčových myšlenek, naše organizace nevyhnutelně sklouzne zpět k průměrnosti.

v oblasti psychologie osobnosti a sociální a vývojové psychologie. Mezi lidmi jsou velké individuální rozdíly v původu, způsobu myšlení, metodě učení se, talentu, jednání, povaze, schopnostech, vzdělání, zkušenostech a zájmech. Každému se jinak daří. Samozřejmě se ptáme, čím to je dané? Geny, výchovou nebo prostředím? Po desetiletích odborné praxe a výzkumu dr. Dwecková přesvědčivě ukazuje, že úspěch v životě závisí na tzv. nastavení mysli, tj. za úspěchem stojí nikoliv pouze naše schopnosti a talent, ale také náš přístup k nim. Rozdíl je totiž v tom, zda je vnímáme jako hotové, dané, nebo naopak jako nehotové a tvárné. Dr. Dwecková podle své vědecké teorie rozlišuje fixní a růstové nastavení mysli a velmi čtivým způsobem vysvětluje rozdíly mezi nimi. Že každý může zlepšovat své schopnosti a neustále růst a že růstové nastavení mohou mít i celé firmy. V knize se dozvíme, proč někteří

lidé mají trvalé a funkční vztahy, a jiní ne, o nebezpečí chvály a pozitivních nálepek. Konkrétně fixní nastavení mysli je charakteristické naléhavou potřebou si neustále něco dokazovat – sebepotvrzováním. Chceme vypadat chytře a nepůsobit hloupě, neriskujeme, jsme pesimisti a máme strach z výzev. Každá situace vyžaduje potvrzení inteligence, osobnosti a charakteru, každým testem je v sázce celé naše bytí. Kdežto při růstovém nastavení jsme optimisti, nevzdáváme to, nedostatky neskrýváme, ale překonáváme. Chápeme, že „rozdané karty“ jsou jen výchozím bodem, že se každý může měnit. Nadšeně se učíme a skutečný potenciál je neznámý, tedy kdokoli dokáže cokoli. V knize se dozvíme, jak své nastavení můžeme změnit. Kniha je poutavá tím, že autorka k popisované problematice uvádí konkrétní příklady. Takže odhaluje nastavení mysli známých lídrů, úspěšných sportovců nebo učitelů a samozřejmě i těch

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 503

RECENZE

s tím, v čem chceme být nejlepší. Jde o více než jen o kompetence, protože nemusíme i s dobrými kompetencemi směřovat k cíli být nejlepšími. Pozitivní je zjištění, že na začátku cesty mohou klidně kompetence chybět. 3. Co pohání náš ekonomický motor? Porovnávací společnosti si svoje cíle a strategie stanovují na základě siláctví. x K ultura disciplíny Nejdůležitější formou disciplíny při dosahování trvalých skvělých výsledků je dodržování konceptu ježka – zříkat se příležitostí, které spadají mimo tři kruhy (příležitost, která tzv. přichází jednou za život, je irelevantní). V kultuře disciplíny nejprve disciplinovaně přemýšlíme a následně konáme. Na jedné straně lidé dodržují konzistentní systém, na straně druhé dává lidem tento systém svobodu a zodpovědnost. Seznamy věcí, s kterými je potřeba přestat, jsou důležitější než seznamy věcí, které je potřeba udělat – stejně tak v rozpočtu určit oblasti, které financovat nebudeme. Disciplína se nesmí vynucovat tyranií a osobností CEO-spasitelů. Byrokracie kompenzuje nedostatek disciplinovanosti, což je především důsledek nesprávných lidí v autobusu. Kultura disciplíny vyžene ty, kteří nesdílejí hodnoty a standardy organizace.


RECENZE | PUBLIKACE

Marko Grzinčič | Dana Bolibruchová

neúspěšných (nedokázali být trvale úspěšní: Iacocca v Chrysleru, Skilling v Enronu, tenista McEnroe, golfista Garcia, kuchař Loiseau). Čtenář se tak dozví detaily o basketbalistovi M. Jordanovi, šachistkách Polgárových atd., nebo manažerech J. Welchovi, L. Garstnerovi a A. Mulcahyové, kteří jsou pozoruhodní tím, že své firmy transformovali. Vyrvali kořeny fixního myšlení a nahradili je kulturou růstu a týmové práce. Lídři s růstovým nastavením mysli začínají s důvěrou v lidský potenciál a rozvoj – svůj i druhých lidí. Firmu používají jako motor růstu – pro sebe, zaměstnance a společnost jako celek. Platí o nich, že jim jde o cestu. Legendární Jack Welch nebyl na začátku své kariéry v GE jen úspěšný a jasný favorit na CEO. Welchovi trvalo dlouho, než se sám zbavil fixního myšlení. Když měli Welcheho r. 1971 povýšit, personalista o něm napsal: „Navzdory mnoha silným stránkám s sebou jmenování Welcheho nese vyšší než obvyklou míru rizika. Welch je arogantní, nesnese kritiku a příliš spoléhá na vlastní talent, namísto tvrdé práce a zkušeného personálu.“ Ve své knize v kapitole „Příliš posedlý sám sebou“ hovoří o době, kdy měl na starosti akvizice a myslel si, že se nemůže splést. Pak koupil jednu brokerskou společnost z Wall Street s kulturou typu Enron. Byla to katastrofa, která společnost GE stála stovky milionů dolarů. „Tato zkušenost mně nikdy neopustila. Naučil jsem se, že je jen tenoučká hranice mezi sebevědomím a arogancí. Tenkrát

vyhrála pýcha a dostal jsem lekci, na kterou nikdy nezapomenu.“ Zjistil totiž následující: pravé sebevědomí je „odvaha být otevřený – vítat změnu a nové myšlenky bez ohledu na jejich zdroj“. Naučil se, jak si vybírat lidi: podle nastavení mysli, nikoli podle původu. Nejprve na něj akademické pozadí dělalo dojem. Zaměstnával inženýry z MIT, Princetonu a Caltechu. Po čase si ale uvědomil, že o to nejde. „Nakonec jsem zjistil, že ve skutečnosti hledám lidi plné vášně a touhy pohnout s věcmi. Životopis mi o této vnitřní touze neřekl nic.“ Společnost GE, stejně jako Enron, dlouhé roky odměňovala jednoho původce nápadu, ovšem Welch systém změnil a začal odměňovat celý tým realizující nápad. „Výsledkem bylo, že jsme podporovali manažery, aby se o zásluhy raději dělili se svými týmy, než aby si je všechny přivlastňovali. Hodně to změnilo naše vzájemné vztahy.“ Jack Welch nebyl dokonalý, byl však oddaný rozvoji. Proto držel své ego na uzdě, zůstal v kontaktu s realitou a zachoval si lidskost. Fascinující je např. kapitola, jsou-li umělecké schopnosti nadání. Dozvíme se, že pokud někdo něco umí bez jakéhokoli učení nebo jen s trochou průpravy, ještě neznamená, že ostatní to nezvládnou (a někdy i lépe) s průpravou. A dokazuje to na kurzech malování autoportrétů. Vždyť hlavním faktorem ovlivňujícím dosažení jisté odbornosti není nějaká předem daná schopnost, ale cílevědomá aktivita. R. Sternberg („současný guru v oblasti

Publikace Publications

Nová učebnica prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D. Žilinská univerzita v Žiline

Po dlhých rokoch bola vydaná autormi Bolibruchová a Pastirčák vysokoškolská učebnica Zlievarenská metalurgia neželezných

kovov, ktorá je prednostne určená poslucháčom 2. stupňa vysokoškolského štúdia a má poskytnúť ucelený súbor poznatkov a vedomostí zo zlievarenskej metalurgie neželezných kovov. Môže byť dobrou pomôckou aj pre pracovníkov priemyslu pri celoživotnom vzdelávaní. Vysokoškolská učebnica je metodicky rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola sa venuje základnému rozdeleniu neželezných kovov, druhá kapitola fyzikálno-chemickým základom tavenia neželezných kovov. Ďalšie kapitoly sú venované metalurgii najpoužívanejších zliatin neželezných kovov.

504 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12

inteligence“) proto říká, že „Nakonec nebývají nejchytřejší ti, kdo byli nejchytřejší na začátku.“ Mrazivý je naopak obsah citace spisovatele M. Gladwella, který tvrdí, že si jako společnost více vážíme přirozeného, snadného úspěchu než úspěchu získaného úsilím. Autorka cituje další knihy, např. opakovaně Collinsovu Jak z dobré firmy udělat skvělou. Pokud hledáme příklad lídra 5. stupně a zároveň nyní víme, že manažer s fixním nastavením mysli trestá odpor, autorka uvádí příklad Davida Packarda, který jednomu mladému inženýrovi v laboratoři Hewlet–Packard udělil medaili „za mimořádné pohrdání a vzdor překonávající běžné požadavky na inženýrské povinnosti“. Ten přes odmítání nadřízeného pokračoval ve svém volnu na započaté práci, o jejímž smyslu byl zcela přesvědčen. Lidé sice nemusí přestat kriticky myslet, přestanou ale svůj názor vyjadřovat. Čtenář tak získává propojení s již známými teoriemi, dostává inspiraci studovat další literaturu a je mu umožněno složit si své vlastní puzzle klíčových faktorů svého úspěchu. Kniha předkládá řadu myšlenek. Zásadní je pravděpodobně v tom, že naše přesvědčení, ať už si jich jsme nebo nejsme vědomi, silně ovlivňují to, co chceme, a zda to nakonec doopravdy získáme. Pochopením svého nastavení mysli dokážeme neúspěch proměnit v dar. Nepoměřujme lidi jejich slabými či světlými stránkami, úspěchy či neúspěchy – rozdělujme je na učenlivé a nepoučitelné.

Najobsiahlejšia je kapitola venovaná hliníkovým zliatinám. V ďalších kapitolách je popísaná metalurgia horčíkových, medených a zinkových zliatin. Autori ďakujú firmám, ktoré podporili jej vydanie a tým aj znížili celkovú cenu knihy. Veľké ďakujem patrí firmám: BAS Rudice, s.r.o., Beneš a Lát, a.s., Poříčany, Commexim group, a.s., Říčany, Keramtech, s.r.o., Žacléř, Metal Recycling, s.r.o., Jílové u Prahy, MedekoCast Považská Bystrica, Komoditní burza Říčany a Nemak Slovakia, s.r.o., Žiar nad Hronom. Autori ďakujú aj grantovej agentúre KEGA za podporu projektu 021ŽU-4/2017 súvisiaceho s vydaním učebnice. Učebnica vyšla v náklade 150 ks a má 167 strán. Cena je 8 €.


Jaroslav Šenberger

Vysoké školy informují Information from universities

Ukončení zimního a zahájení letního semestru na odboru slévárenství VUT v Brně v roce 2018 V posledních letech zapojuje odbor slévárenství co nejvíce studenty do řešení projektů a do spolupráce s podniky. Cílem je získat již na škole základní dovednosti jak odborné, tak i manuální pro praxi. Studium je spojeno s řešením praktických zadání již na vysoké škole. Často při řešení zadaných úkolů musí odvádět i dělnickou práci. To považuji za výbornou socializaci studentů ve slévárenském prostředí a získání zkušeností a úcty k práci svých budoucích podřízených. V roce 2018 úspěšně ukončilo studium slévárenské specializace 13 studentů. Státní závěrečné zkoušky na odboru slévárenství ÚST, FSI, VUT v Brně se konaly 19. a 20. června 2018. Složení první komise: předseda doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D., místopředseda prof. Ing. Milan Horáček, CSc., tajemník Ing. Petr Blažík a členové doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D., doc Ing. Jaromír Roučka, CSc., doc. Ing Libor Pantělejev, Ph.D., Ing. Martin Dulava, Ph.D., Ing. Ivo Lána, Ph.D., Ing. Radek Vondráček, Ing. Jarmil Cileček. První komise zkoušela 19. června. Složení druhé komise: předseda doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., místopředseda prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc., tajemník Ing. Petr Blažík a členové doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D., doc. Ing. Vít Jan,

Čagánek Radim, Ing. Možnosti uplatnění numerických simulací v technologii vytavitelného modelu Vedoucí DP: prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Halaška Jan, Ing. Možnosti uplatnění numerických simulací v technologii vytavitelného modelu Vedoucí DP: Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Hýbal Ondřej, Ing. Vývoj keramické skořepinové formy pro výrobu rozměrných Al odlitků Vedoucí DP: Ing. Milan Horáček, CSc. Janský Vojtěch, Ing. Výroba odlitků z elektrovodné mědi Vedoucí DP: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. Jeřábek Petr, Ing. Vliv parametrů odplyňování na kvalitu Al odlitků Vedoucí DP: Ing. Patrik Vašťák Ptáček Tomáš, Ing. Vliv použitých surovin na konečnou kvalitu Al odlitků zhotovených technologií vytavitelného modelu Vedoucí DP: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Smilovský David, Ing. Výroba a vady ocelových odlitků Vedoucí DP: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. Stejskal Marek, Ing. Vliv chemického složení a tepelného zpracování na strukturu a vlastnosti dvoufázových austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí Vedoucí DP: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. Tučková Eva, Ing. Výroba dvoufázových austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí s využitím vakuové metalurgie Vedoucí DP: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. Ulm Daniel, Ing. Optimalizace způsobu očkování litiny s kuličkovým grafitem Vedoucí DP: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. Virgl Vítězslav, Ing. Vlastnosti formovacích směsí ze směsných bentonitů po opakovaném použití Vedoucí DP: Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Vymyslický Jakub, Ing. Vliv keramických filtrů na proudění kovu ve vtokových soustavách Vedoucí DP: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. Všem novým absolventům gratulujeme a přejeme, aby si slévárenství oblíbili a aby byli v oboru úspěšní a spokojení. Lze si také přát, aby dále udržovali kontakt se svou Alma Mater a případně se dále vzdělávali. Zimní semestr byl zahájen 24. září 2018. Ke studiu slévárenství se přihlásilo 14 posluchačů a všichni byli přijati. Novým studentům na našem odboru přejeme úspěšné studium a také, aby si slévárenství oblíbili a po ukončení studia v odborném vzdělávání dále pokračovali.

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 505

VYSOKÉ ŠKOLY INFORMUJÍ

doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.

Ph.D., Ing. Alois, Neudert, Ph.D., Ing. Jan Čech, Ph.D., Ing Ondřej Bouška a Ing. Boris Láník. Témata všech diplomových prací (DP) byla vázána na výrobní problémy spolupracujících sléváren a na projekty řešené na odboru. Úroveň DP posuzovali oponenti z praxe, kteří se na řešené problematice podílejí. Všichni studenti úspěšně absolvovali státní závěrečnou zkoušku a naše slévárenství posílilo 13 nových inženýrů. Státnicová komise udělila ve čtyřech případech celkové závěrečné hodnocení A, v šesti případech hodnocení B a ve třech případech hodnocení C. Noví absolventi odboru slévárenství FSI VUT v Brně obhájili níže uvedené diplomové práce:

Macko Martin, Ing. Penetrace kovu do bentonitových formovacích směsí při odlévání litinových odlitků Vedoucí DP: prof. Ing. Milan Horáček, CSc.


Jaroslav Šenberger

Vzpomínáme Commemorations

Vzpomínka na pana profesora Karla Stránského doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.

VZPOMÍNÁME

VUT v Brně, odbor slévárenství

Milí čtenáři, vážená slévačská komunito a její příznivci. Dovoluji si připomenout, že je to již rok, co nás opustil vzácný člověk, pan profesor Karel Stránský († 1. 1. 2018). Věnujme mu všichni společně v našich srdcích tichou vzpomínku. Je obtížné vyhnout se frázím při vzpomínkách na moudrého, čestného člověka, který byl vždy ochotný pomoci nám i dobré věci. Mám na mysli klišé, které se obvykle při podobných příležitostech používají někdy oprávněně, někdy jen ze zdvořilosti.

Prof. Stránský při své tradiční přednášce během historické tavby v areálu VUT FSI v roce 2011

Osobní vzpomínky na pana profesora Stránského nám empaticky a s otevřeností sdělil v nekrologu věnovanému odchodu našeho přítele Karla před rokem pan profesor Kavička (Slévárenství 1–2/2018, s. 82–83). Jeho nekrolog mne dojal a mohu jen potvrdit, že vše, co by v jiných případech mohlo být vnímáno jako fráze, pokládám za opravdové a pravdivé. Prof. Kavička zde uvádí vedle osobních vzpomínek stručně odborný a pedagogický život prof. Stránského, ke kterému není co dodat. Jeho dílo a vztah ke slévárenství je navíc v naší generaci všeobecně znám a doufám, že i v generaci nastupující. Dovolte mi, abych Karlovi věnoval také pár osobních vzpomínek. V roce 1996 se na odboru materiálového inženýrství FSI VUT v Brně sešli bývalí kolegové, kteří s Karlem byli zaměstnáni a měli přátelské vztahy již za našeho předchozího působení na vojenském ústavu VÚ 070. V 7 hodin jsme se scházeli na „kafé“, kde se řešily aktuální odborné záležitosti. Osobně jsem se zde zdokonalil v oblasti materiálového inženýrství, jehož znalosti jsou pro slévárenského metalurga potřebné. Diskuze mi daly víc než studium literatury. Karel, který si svoje soukromí hájil, občas v tomto kolektivu zavzpomínal na svoje začátky i osobní záležitost týkající se jeho dalšího života. Již na základní škole získal pověst radikálního odpůrce tehdejšího režimu. I když měl „dělnický původ“, nebylo mu dovoleno studovat střední školu. Nastoupil do učiliště v Kuřimi, kde složil mistrovské zkoušky a stal se, jak sám říkal, „tovaryšem“. Je zřejmé, že nad svoje spolužáky ve studiu vynikal. Teprve pak mu bylo umožněno studium na strojní průmyslové škole v Brně. Svoje myšlení a vztah k politickému zřízení nezměnil. Jeho studium na vysoké škole nebylo opět doporučeno. Dovoluji si volně interpretovat větu, která charakterizuje celý jeho posudek, jak jsem si ji zapamatoval: „Student je velmi aktivní a má vynikající studijní výsledky, a to vše proto, aby zakryl svůj negativní postoj

506 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12

k socialistickému zřízení.“ Mladší kolegy ujišťuji, že takové nehoráznosti a vůle škodit nepohodlným byly běžné v době, kdy naše generace dorůstala. Vy mladší, kteří jste v tomto systému nevyrůstali, mi asi nevěříte a já se vám nedivím. Způsob, jak se nakonec Karel dostal na vysokou školu, byl románově dobrodružný a nebudu uvádět podrobnosti. Jen zmíním, že ani v tomto případě nelze Karlovi vytknout, že by mohl být podezírán z nečestného jednání. Karel byl svým založením vědec s citlivou duší. Příkoří, která ho dále pronásledovala, nesl statečně, na nic si nestěžoval. Nemohl nastoupit do odpovídající vědecké instituce, proto přijal rád nabídku místa vedoucího materiálového inženýrství, pod vojenskou správou, na VÚ 070. Tím se mu značně ztížila možnost publikovat v zahraničí a samozřejmě jakákoliv spolupráce se zahraničními vědeckými institucemi. Tento hendikep částečně obcházel spoluprací s kolegy na Ústavu fyzikální metalurgie ČSAV v Brně. Omezený a neobyčejně hloupý politický systém zabránil prof. Stránskému, aby Československo reprezentoval v evropské (světové) vědecké komunitě. V roce 1991 bylo Karlovi 60 let. Přesto se pustil do práce. Zasedal v grantové agentuře ČR, byl členem vědecké rady VŠB – TU, FMMI, a zasedal v dalších vědeckých radách. Získat kontakty a spolupráci v zahraničí trvá nějakou dobu, navíc pro starší vědce je to mnohem obtížnější než pro mladé. Karel se zaměřil zejména na aplikovaný výzkum, a to i ve slévárenství. Jeho vztah k našemu oboru začíná již v době, kdy nastoupil do Šmeralových závodů v Brně. Od roku 1972 spolupracoval Karel s odbornou komisí výroba oceli na odlitky. V roce 1972 byl jedním ze zakladatelů celostátních konferencí Výroba oceli na odlitky. Konference se konají ob rok dodnes a Karel se na jejich přípravě podílel jako člen organizačního výboru s výjimkou dvou posledních. V letošním roce proběhla již 23. konference Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny. Přibližně od roku 1990 se pravidelně zúčastňoval všech jednání této odborné komise. Zasedal rovněž v přípravném výboru pro Celostátní školení tavičů a mistrů.


Jaroslav Šenberger | Milan Horáček

Těchto školení se uskutečnilo celkem dvacet čtyři. Po Karlovi zůstala v odborné komisi velká mezera, ale jeho myšlenky zůstanou při směřování odborné komise ještě dlouho živé a inspirující. Vzpomínáme na články pana profesora téměř v každém čísle Slévárenství o historii hutnictví i o historických

památkách v našem okolí. Cestuji-li po Vysočině s bývalými studenty, vždy mě potěší, když si tito studenti při pohledu z auta vzpomenou, že tady stával hamr, zde mlýn a tady vysoká pec. Tady jsme s panem profesorem Stránským sbírali strusku a na tvrzi naproti omítku. Mezi zásluhy prof. Stránského patří i znalosti bývalých studentů o historii železářství

Nekrolog Obituary

prof. Ing. Milan Horáček, CSc. VUT v Brně, FSI, odbor slévárenství

Prakticky ihned po skončení velmi úspěšného 73. světového slévárenského kongresu konaného v Krakově ve dnech 23.–26. 9. 2018 oznámila Polská slévárenská organizace, že náhle v sobotu 29. 9. zemřel prof. Józef Suchy – hlavní organizátor kongresu. Prof. Józef Suchy se narodil v Katowicích v roce 1951. Po maturitě se zapsal na Fakultě strojního inženýrství Slezské univerzity v Gliwicích, kterou absolvoval v roce 1975. Ještě před ukončením studia byl přijat ve Slévárenském institutu. V roce 1978 získal titul doktor technických věd a v roce 1983 titul v oboru technických věd se specializací slévárenství. Roku 1993

mu prezident Polské republiky Lech Wałęsa udělil titul profesor technických věd. V roce 1984 přešel na univerzitu v Opole a roku 1996 se stal jejím prvním rektorem. V letech 1987–1993 vyučoval také na varšavské polytechnice. Roku 1996 působil jako hostující profesor na VUT v Brně. Od roku 2001 pracoval na Univerzitě vědy a techniky AGH v Krakově. V roce 1974 nastoupil do Polského svazu sléváren (STOP), kde zastával funkci prezidenta. Byl také členem inženýrské akademie Polska, aktivně spolupracoval s mezinárodními vědeckotechnickými organizacemi. V roce 1992 se stal prezidentem a poté členem předsednictva Světové slévárenské organizace (WFO). Patřil ke spoluzakladatelům Centra polských sléváren a k organizátorům Světového slévárenského kongresu v roce 1991. Řadu let spolupracoval s průmyslem a realizoval činnosti podporující inovace. V roce 2001 se zasloužil o přijetí Polska do Evropského svazu sléváren (CAEF). Prof. Suchy je spoluautorem dvou knih a autorem dalších 250 publikací, včetně přednášek na světových kongresech. Za své vědecké, didaktické

a organizační aktivity získal celou řadu ocenění jak v Polsku, tak v zahraničí. Osobně jsem prof. Suchého, přítele Józefa, znal velmi dobře. Často jsme se setkávali jak na světových slévárenských kongresech a mezinárodních konferencích, tak na zasedáních výkonného výboru WFO, ale především při jeho pedagogickém působení na VUT, Fakultě strojního inženýrství v Brně. Když jsme se s Józefem ve středu 26. září pozdě večer loučili na poslední akci 73. světového slévárenského kongresu v Krakově nazvané „Foundrymen night“ netušil jsem, že to je naše setkání opravdu poslední. Čest jeho památce.

Józef Szczepan Suchy na tiskové konferenci během 73. světového slévárenského kongresu v Krakově

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 507

VZPOMÍNÁME | NEKROLOG

Velká ztráta pro světový slévárenský průmysl – zemřel prof. Józef Suchy

na Vysočině a v okolí. Díky němu jsou mnozí hrdi na slavné tradice oboru a vůbec naší minulosti. Nevím, jak lze lépe vychovávat mladé začínající kolegy k lásce k vlasti. Opustil nás vzácný člověk, ale jeho myšlenky a příklad pro konání dobra zůstává s námi.


Richard Večeřa

-

Učební doba končila odbornou zkouškou z formování a odlévání určeného odlitku. Výsledek posuzovala odborná komise. Teoretická zkouška se nekonala, protože v té době ještě nebyla pro živnost slévačskou a modelářskou pokračovací odborná škola. Učeň, kterého odborná komise uznala za vyučeného, dostal odměnu ve výši 40 zlatých, tzv. Lehrgeld. V té době bylo zvykem, že téměř všichni vyučení mladí slévači odcházeli na zkušenou do sléváren ve Vídni, Budapešti i do ostatních sléváren na celém území Rakouska-Uherska. I z dnešního hlediska šlo o dobrý zvyk. Získané zkušenosti se vyplatily nejen slévačům, ale i slévárnám. Někdy se stalo, že vyučený slévač z Mitrovského železáren ve Štěpánově se mohl zapracovat v některé z brněnských sléváren.

ve druhém roce: 70 haléřů; ve třetím roce: 1 rakouská koruna denně. Rakousko-uherská koruna začala platit v roce 1892, jeden zlatý byly 2 koruny. Ve třetím roce učení měli podle dohody učni pracovat samostatně. Dokladem jsou výuční vysvědčení Rudolfa Bajzy (obr. 1), který se učil slévačem temperované litiny od 18. února 1918 do 18. února 1921, a třístránková učební smlouva (obr. 2). Pracoval ve slévárně nepřetržitě od nástupu do učení až do odchodu do důchodu. První byl do učení zámečníka-kovomodeláře přijat 30. listopadu 1911 Rudolf Crha, narozený 5. 3. 1898 a jako slévač temperované litiny Josef Hronek dne 16. 12. 1912. Slévačem šedé litiny se jako první učil od 7. 4. 1913 František Capil nar. 25. 3. 1899. V letech 1911–1946 se ve slévárně bratří Uxů vyučilo celkem 354 učňů, z toho zámečníkem-kovomodelářem 56, slévačem šedé litiny 138 a slévačem temperované litiny 160 učňů.

Učení u bratří Uxů Slévárna bratří Uxů si vytvořila podmínky pro výuku vlastních učňů až po 25 letech existence. Šlo o učně – slévače šedé litiny, slévače temperované litiny, dřevomodeláře a zámečníky-kovomodeláře. Výuční doba byla tříletá a odměny učňů následující: - v prvním roce učení: 50 rakouských haléřů denně;

Podmínky v období hospodářské krize a následujících letech Přijímání učňů ovlivňovala celková hospodářská situace. V období hospodářské krize zájem o výchovu učňů stagnoval, i když náklady nebyly vysoké. Po skončení 1. světové války se v letech 1921 a 1935 odměňování učňů několikrát změnilo, aby se posléze ustálilo takto:

Z historie From the history

Po stopách bratří Uxů: výchova učňů Richard Večeřa

Z HISTORIE

UXA spol. s r.o., Brno

Úvod Pan Vlastimil Červinka zpracoval tematiku výchovy slévárenských učňů v 80. letech minulého stolení. Pro potřeby časopisu Slévárenství je tento jeho materiál částečně přepracován. Článek popisuje výchovu učňů v někdejší brněnské slévárně bratří Uxů. Situace byla jistě podobná i v ostatních tehdejších slévárnách a můžeme si tak onu atmosféru doby výuky slévačů připomenout. Cílem není srovnání naší – z pohledu lidských zdrojů – velmi tristní doby. Jde spíše o připomenutí toho, jak dříve slévárny v této oblasti fungovaly. Učební doba a odměny učňů Kolem roku 1870 trvala učební doba slévačů 5 let. Odměna učně se pohybovala v rozmezí od 2 zlatých a 48 krejcarů do 3 zlatých a 12 krejcarů týdně. Pro srovnání kupní síly stálo v roce 1883 1 kg másla 1,07 zlatých a například litr vína 0,15–0,30 zlatých. V roce 1886, tj. v roce založení slévárny bratří Uxů, došlo v učení slévačského řemesla ke změnám. Učební doba byla zkrácena na 4 roky a učni dostávali tyto odměny: - v prvním roce učení: 1 zlatý a 80 krejcarů týdně; - ve druhém roce učení: 3 zlaté a 60 krejcarů; - ve třetím roce učení: 4 zlaté a 80 krejcarů týdně. V tomto roce musel učeň pracovat s tovaryšem na takzvané „sušené práci“, tj. na výrobě forem, které se před odléváním musely sušit. Ve čtvrtém roce učení musel učeň pracovat samostatně a dostal zaplaceno vše, co si podle sazeb vydělal. Výdělek učňů se pohyboval od 6 do 8 zlatých týdně. Pracovalo se denně 10,5 hodiny, včetně učňů.

Obr. 1.

508 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12

Výuční vysvědčení Rudolfa Bajzy z 18. 2. 1921

Obr. 2.

Učební smlouva Rudolfa Bajzy mj. s uvedením odměn


Richard Večeřa

-

v letech 1928 až 1938 byla v brněnských slévárnách pořádána pravidelně soutěž slévačských učňů 2. a 3. ročníku, neúnavně organizována nejstarším majitelem slévárny bratří Uxů v Brně Rudolfem, pod záštitou brněnské pobočky Čs. odborného spolku slévárenského. Vítězové soutěže byli odměňováni nejen finančně, nýbrž i vkusnými upomínkovými předměty. O tuto soutěž měli zájem nejen učni, ale i majitelé sléváren, kterým záleželo především na tom, aby jejich učni byli nejlepší; - téměř všichni majitelé brněnských sléváren pracovali ve výboru brněnské pobočky Čs. odborného spolku slévárenského, který vydal výzvu, aby se učni ve slévárnách nezneužívali k pomocným pracím a věnovali se především odbornému učení. Majitelé sléváren tuto výzvu plnili a vytvářeli učňům příznivé podmínky. Přes všechny tyto podmínky v brněnských slévárnách bylo učení slévačem tvrdé a těžké. Učni se museli naučit připravovat formovací směsi a jejich jednotlivé příměsi (dřevěné uhlí, grafit, mletý koks apod.) i výrobu různých druhů jader, než se dostali k vlastní výrobě forem a jejich odlévání. Tvrdé podmínky však umožnily postupné získávání pracovních návyků a dalších zkušeností.

Obr. 3.

Titulní strana příručky pro slévače od Josefa Rambouska

Vyučenci slévárny bratří Uxů i ostatních brněnských sléváren se stali vyhledávanými odborníky a uplatňovali se jako slévači, modeláři, kovomodeláři, ale i jako předáci, mistři, slévárenští technici a někteří z nich i jako vedoucí pracovníci sléváren. Po osvobození naší vlasti v roce 1945 se postupně učňovské školství přebudovalo. Výchovou učňů slévačů, modelářů i kovomodelářů bylo i v Brně pověřeno pouze několik sléváren, a to: slévárna Šmeralových závodů v Brně, slévárna I. brněnské strojírenské společnosti v Brně a slévárna Sigmy Slatina. Příručky a učebnice K výuce učňů se přistupovalo veskrze prakticky. Slévárenství vycházelo ještě stále ze zkušeností, které učni získávali při práci ve slévárně. První česky psanou pomůckou pro slévače se stala Příručka pro učně a vyučence slévačské (obr. 3). Napsal ji slévárenský dílovedoucí Josef Rambousek a první vydání vyšlo již v roce 1912. Od roku 1925 pomáhala při vzdělání příručka prof. Ing. Otakara Bartla s názvem Technologie pro slévače a vzorkaře, I. a II. díl. Vzorkařům, jak se dříve říkalo modelářům, velmi posloužila příručka strojního inženýra Augusta Ulbricha, vydaná již v roce 1906 ve Vídni a v Lipsku (obr. 4). Měla celkem 25 tabulek s návodem a popisem výroby modelů od nejjednodušších až po nejsložitější.

Obr. 4.

Příručka pro modeláře od Augusta Ulbricha z r. 1906

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 509

Z HISTORIE

- v prvním roce učení: 40 Kč týdně; - ve druhém roce: 60 Kč; - ve třetím roce: 80 Kč týdně. Přitom se dodržovala zásada, že učni třetího ročníku pracovali již samostatně a byli odměňováni podle dohodnutých mzdových tabulek a předpisů. Často šlo ovšem o takové práce, na kterých se takzvaně „nedalo vydělat“, proto je mistr přiděloval učňům ve 3. ročníku, a ne mladým vyučencům – tovaryšům. Výdělky učňů ve třetím ročníku se pohybovaly ve výši 40–70 % výdělku mladých tovaryšů, které v té době dosahovaly 200 až 350 Kč týdně, u starších slévačů pak 200 až 400 Kč týdně, v ojedinělých případech (u mimořádně výkonných pracovníků) až 500 Kč týdně. Tříletá doba učení končila praktickou i teoretickou tovaryšskou zkouškou. Po absolvování zkoušek, které vyhodnocovala odborná komise v čele s jedním z majitelů slévárny, dostal mladý tovaryš „Vysvědčení výučné“. Slévači vyučení v brněnských slévárnách patřili k vyhledávaným pracovníkům a ochotně je přijímala kterákoliv slévárna. Byli pokládáni za dobře vyučené a měli všechny předpoklady k dalšímu odbornému růstu, a to především proto, že: - mistři i ostatní pracovníci, pečující o výchovu učňů ve slévárně bratří Uxů i v ostatních brněnských slévárnách, patřili v té době k uznávaným slévárenským odborníkům; - odborná škola pokračovací pro živnost slévačskou a modelářskou v Brně, kterou učni navštěvovali, měla v té době vysokou odbornou úroveň, a to zásluhou prof. Karla Strouhala, který se v roce 1953 stal prvním ředitelem Střední průmyslové školy slévárenské v Brně. Přispěla k tomu i trvalá pomoc Vysoké školy technické v Brně, katedry slévárenské, v čele s prof. Dr. mont. Františkem Píškem a jeho spolupracovníky; - učni-slévači, modeláři i kovomodeláři z brněnských sléváren i ze sléváren z okolí Brna se od roku 1930 dvakrát měsíčně zúčastňovali praktické výuky při výrobě odlitků z jemné a umělecké litiny ve slévárně Vysoké školy technické, v ústavu prof. Dr. mont. Františka Píška, pod vedením mistra Jakubce;


Richard Večeřa | Josef Hlavinka

K postupné výrazné změně došlo v roce 1923, kdy byl založen Československý odborný spolek slévárenský v čele s prof. Dr. mont. Františkem Píškem. Jedním z hlavních úkolů tohoto spolku bylo hledání cest k šíření teoretických vědomostí všech pracovníků sléváren. Než začal vycházet časopis Slévárenské zprávy, objevovaly se první zprávy se slévárenskou tematikou v časopise Strojnický obzor. Již v roce 1926 vyšla v nakladatelství A. Píši příručka Litina, její výroba, vlastnosti a zkoušení, jejímž autorem byl prof. Dr. mont. František Píšek. Měla 41 vyobrazení v textu, 15 příloh

černých a jednu trojbarevnou. Tato velmi užitečná příručka se zabývala výrobou odlitků z litiny. V roce 1929 byla v Kladně otevřena dvouletá mistrovská škola slévárenská s vlastními laboratořemi a vlastní školní slévárnou šedé litiny. Studia se mohli zúčastnit jen vyučení slévači. V roce 1933 začaly probíhat v ústavu prof. dr. Mont. Františka Píška kurzy pro metalografii. V roce 1934 zde byla zahájena propagační činnost zaměřená na průmyslové výzkumnictví. Zvýšená pozornost byla věnována teoretické výuce učňů – slévačů a modelářů. Vždyť ještě v roce 1934 byly odborné školy

Životní prostředí Z HISTORIE | ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Environment

Národní technická pracovní skupina Metalurgie Ing. Josef Hlavinka výkonný ředitel SSČR

O změně evropské legislativy v roce 2010 (směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích) jsme vás informovali již v minulém čísle (Slévárenství 7–8/2018, s. 422, pozn. red.). V nejbližší době bude zahájena revize předpisu BREF,

která bude trvat cca 3 roky. Do 4 let od vydání „Závěrů o BAT“ budeme mít povinnost všechny limity plnit. V současné době byla vytvořena Národní technická pracovní skupina Metalurgie, která má zástupce v pracovní skupině pro tvorbu tohoto BREFu Evropskou komisí. Za ČR jsou to zástupci Ing. Milena Drašťáková z MPO a Ing. Josef Hlavinka ze Svazu sléváren. Předsedou TPS Metalurgie je Ing. Vladimír Toman z Ocelářské unie. Nyní je aktivně sestavována odborná pracovní skupina ze zástupců významných sléváren. Vzhledem k závažným dopadům na IPPC vás budeme o výstupech z jednání a činnosti této pracovní skupiny průběžně informovat.

pokračovací pro živnost slévačskou a modelářskou pouze v Praze, Brně, Moravské Ostravě a Plzeň o zřízení této školy teprve žádala. Závěr Podmínky pro výuku učňů ve slévárnách byly vesměs horší než u jiných černých řemesel. Výjimkou nebyla ani slévárna bratří Uxů. Tím více překvapuje, že tolik učňů zůstalo slévárně věrno po vyučení buď po celý život, nebo se do ní vraceli, když hospodářské krize, válka či jiné okolnosti je donutili slévárnu dočasně opustit.

27. seminář Ekologie a slévárenství 23. května 2019 Regiocentrum Nový pivovar Hradec Králové blaha@empla.cz lana.i@slevarna.cz

Záchranná stanice pro poraněné či jinak handicapované volně žijící živočichy v Bartošovicích Záchranná stanice v Bartošovicích slaví letos 35 let. Jde o vůbec první zařízení tohoto charakteru ve střední Evropě. Záchrannou stanicí prošly již desítky tisíc zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů, zástupci více než 220 druhů naší fauny. Počet přijatých zvířat stále narůstá a v posledních několika málo letech již překračuje 1600 živočichů ročně, cca 50 % se daří vrátit zpět do přírody. V areálu stanice je také návštěvnické středisko Dům přírody Poodří, do kterého vás srdečně zveme.

510 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12

www.csopnj.cz


ročník LXVI · 1. leden – 31. prosinec 2018 · Brno OBSAH – CONTENTS 1–2 / 2018

3–4 / 2018

5–6 / 2018

DODAVATEL NAPŘÍČ SLÉVÁRENSTVÍM

1–2 Oceli Steels

3–4 Neželezné kovy Non-ferrous metals

5–6 Slévárenská zařízení Foundry equipment

doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.

Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.

Ing. Radan Potácel

s. 1–84

s. 85–156

s. 157–228

e Nemám é zmaten , jazyky ství en ár slév ím je naš m jazyke

9–10/ 2018

11–12 / 2018

SLÉVÁRENSKÁ ROČENKA 2018

7–8/2018

SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI

Jste

PŘIPRAVENI na další krok?

jeme entru Konc sti znalo všech íků odborn o z celéh světa jlepší pro ne í řešen vašich h níc výrob sů proce

U nás je Baddeckenstedt, ne Babylon!

www.ask-chemicals.com/beyondtomorrow

7–8 Průmysl 4.0 + FOND-EX 2018 Industry 4.0 + FOND-EX 2018 doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D. Mgr. Ing. Tomáš Tykva s. 229–326

9–10 55. slévárenské dny® + Slévárenská ročenka® 2018 55th Foundry Days + Foundry Yearbook 2018

11–12 Ekonomika & marketing Economy & marketing

ČSS | CFS + Ing. Jan Šlajs

doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

s. 327–424

s. 425–516

vedoucí redaktorka | editor-in-chief Mgr. Milada Písaříková redakční a jazyková spolupráce | editorial and language collaboration Edita Bělehradová, Mgr. Helena Šebestová, Mgr. František Urbánek grafická úprava a sazba | graphical layout and type setting Ing. Jana Knapcová, Luboš Daněk redakční rada | advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., Ing. Jan Čech, Ph.D., Ing. Martin Dulava, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing. Štefan Eperješi, CSc., Ing. Jiří Fošum, Ing. Josef Hlavinka, prof. Ing. Milan Horáček, CSc., Ing. Václav Kaňa, Ph.D., Ing. Radovan Koplík, CSc., doc. Ing. Antonín Mores, CSc., prof. Ing. Iva Nová, CSc., Ing. Radan Potácel, doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., prof. Ing. Augustin Sládek, PhD., Ing. František Střítecký, doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., Ing. Ing. Jan Šlajs, Ing. Ladislav Tomek, doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., Ing. Zdeněk Vladár (předseda chairman)

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 511


JMENNÝ REJSTŘÍK AUTORŮ INDEX OF AUTHORS

CELOROČNÍ OBSAH

Ambrož, O.: 24 (1–2) Bajer, T.: 168 (5–6) Balcar, M.: 40 (1–2), 345 (9–10) Bezděk, A.: 260 (7–8) Bolibruchová, D.: 337 (9–10) Brůna, M.: 337, 341 (9–10) Bryksí Stunová, B.: 89, 91 (3–4) Čech, J.: 24, 33 (1–2), 119 (3–4) Černý, J.: 350 (9–10) Dulava, M.: 20 (1–2), 163 (5–6) Fedoryszyn, A.: 168 (5–6) Fialová, V.: 277 (7–8) Fila, P.: 40 (1–2) Fischer, M.: 260 (7–8) Fridrich, M.: 235, 272 (7–8) Gregor, M.: 345 (9–10) Grzinčič, M.: 452 (11–12) Hakl, J.: 119 (3–4) Hampl, J.: 358 (9–10) Heger, M.: 268 (7–8) Hlavinka, J.: 429 (11–12) Horký, K.: 114 (3–4) Hradil, D.: 345 (9–10) Huna, B.: 431 (11–12) Kafka, V.: 430 (11–12) Kocian, J.: 436 (11–12) Koukolíková, M.: 350 (9–10) Kusý, P.: 254 (7–8) Lána, I.: 102 (3–4), 248 (7–8) Ludvík, P.: 350 (9–10)

OBSAH CONTENTS odborné recenzované články, články z praxe, překlady, přehledové články, úvodní slova specialized peer-reviewed articles, articles oriented to practice, translations, overview articles, introductory words B Bezděk, A.; Fischer, M.: 3D tisk šetří až 75 % nákladů na lití do písku ......... 260 3D printing saves up to 75% in sand casting costs Brůna, M.; Remišová, A.: Hodnotenie vnútornej homogenity presných odliatkov pomocou numerickej simulácie ...... 341 Evaluation of internal homogeneity of precision castings by using numerical simulation

Luňák, M.: 109, 114 (3–4), 254 (7–8) Maňák, R.: 240 (7–8) Maňáková, M.: 240 (7–8) Myška, M.: 33 (1–2) Neumannová, Š.: 119 (3–4) Novotný, J.: 168 (5–6) Obrtlík, J.: 439 (11–12) Odehnal, J.: 16 (1–2) Ostratický, M.: 24 (1–2) Pastirčák, R.: 337 (9–10) Pělucha, B.: 431 (11–12) Písaříková, M.: 4 (1–2), 331 (9–10) Potácel, R.: 161, 172 (5–6) Recknagel, U.: 464, 469 (11–12) Remišová, A.: 341 (9–10) Rojíček, V.: 431 (11–12) Rudy, Cz.: 168 (5–6) Rulcová, A.: 109 (3–4) Růžička, P.: 172 (5–6) Řehůřek, J.: 7 (1–2) Skrbek, B.: 358 (9–10) Skulina, D.: 254 (7–8) Sláma, P.: 350 (9–10) Sochor, J.: 119 (3–4) Strakošová, P.: 332 (9–10) Stráňavová, M.: 268 (7–8) Šenberger, J.: 5 (1–2) Šerák, J.: 96 (3–4) Šlajs, J.: 244 (7–8), 331 (9–10), 449 (11–12) Špička, I.: 233, 235, 272, 277 (7–8) Treutlerová, L.: 268 (7–8) Tykva, T.: 233, 235, 272, 277 (7–8)

Vaculík, M.: 358 (9–10) Válek, T.: 358 (9–10) Vlasák, T.: 119 (3–4) Vodárek, V.: 7 (1–2) Vojtěch, D.: 96 (3–4) Vollrath, K.: 176 (5–6) Záděra, A.: 24 (1–2), 33 (1–2) Závrbská, M.: 445 (11–12) Zimný, O.: 268 (7–8)

Bryksí Stunová, B.: Lehké a barevné ... ............................................................ 89

D

Bryksí Stunová, B.: Hliník a jeho slitiny z pohledu historie, současnosti a budoucnosti ........................................ 91 Aluminium and its alloys from the perspective of the history, the present and the future Č Černý, J.; Ludvík, P.; Koukolíková, M.; Sláma, P.: Odlévání experimentální slitiny MoNiCr (Ni-14Mo-6Cr) pro reaktory IV. generace chlazených roztavenými solemi – MSR ....................... 350 Casting of the experimental MoNiCr (Ni-14Mo-6Cr) alloy for reactors of the IVth generation cooled by molten salts—MSR

512 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12

SEZNAM RECENZENTŮ LIST OF PEER-REVIEWERS Ing. Martin Balcar, Ph.D. Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D. Ing. Martin Dulava, Ph.D. Ing. Vendula Fialová Ing. Jiří Fošum doc. Ing. Václav Kafka, CSc. Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Ing. Ivo Lána, Ph.D. doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. Ing. Martin Mrázek, Ph.D. Ing. Josef Odehnal, Ph.D. Ing. Jiří Pazderka Ing. Radan Potácel doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. Ing. Jan Šlajs doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D. Mgr. Ing. Tomáš Tykva, Ph.D.

Dulava, M.: Průmyslové pece pro tepelné zpracování korozivzdorných ocelí a slitin ........................................... 163 Industrial furnaces for heat treatment of stainless steels and alloys Dulava, M.: Zkušenosti s výrobou ocelových odlitků z austenitických Cr-Ni ocelí pro vysoké teploty .................. 20 Experience with the production of steel castings of austenitic Cr-Ni steels for high temperatures F Fialová, V.; Tykva, T.; Špička, I.: Připravenost hutních podniků v České republice na trendy související s iniciativou Průmysl 4.0 .......................... 277 The Readiness of Metallurgical Companies in the Czech Republic for the trends related to the Industry 4.0


Fila, P.; Balcar, M.: Vliv technologie sekundární metalurgie ve ŽĎAS, a.s., na koncentraci kyslíku v oceli ............... 40 Influence of technology of secondary metallurgy in the joint-stock company of ŽĎAS, a.s., on oxygen concentration in steel Fridrich, M.; Tykva, T.; Špička, I.: Cloud computing a Průmysl 4.0 .... 272 Cloud computing and Industry 4.0 G Gregor, M.; Hradil, D.; Balcar, M.: Optimalizace výroby výkovků z austenitické oceli 08Ch18N10T ve vztahu k výsledným mechanickým vlastnostem ...... 345 Optimization of production of forgings of austenitic steel 08Ch18N10T in relation to the resulting mechanical properties Grzinčič, M.: Budování excelence ve slévárenském prostředí ................ 452 Building of the excellence in the foundry environment

Use of the ABC method for the cost control in the UXA foundry L Lána, I.: Měrná elektrická vodivost k hodnocení vlastností slitin neželezných kovů .................................................. 102 Specific electric conductance for evaluation of non-ferrous alloys properties Lána, I.: Průmysl 4.0 a ekologický pohled na technickou přípravu a výrobu finálních produktů ......................... 248 Industry 4.0 and an ecological view of technical preparation and production of final products Luňák, M.; Rulcová, A.: Optimalizace lití odlitku ze slitiny UNIFONT 90 ..... 109 Optimization of pouring the casting of the UNIFONT 90 alloy Luňák, M.; Skulina, D.; Kusý, P.: Uplatnění 3D laserového skenování ve slévárenské výrobě ....................... 254 Application of 3D laser scanning in foundry production

H

Horký, K.; Luňák, M.: Zkušenosti se separačními postřiky kovových forem pro slitiny AlSi ............................... 114 Experience with separating sprays of metal moulds for AlSi alloys Huna, B.; Rojíček, V.; Pělucha, B.: Modifikační zpracování litiny s kuličkovým grafitem injektáží směsi FeSiMg plněným profilem .......................... 431 Modification treatment of spheroidal graphite cast iron by injection of the FeSiMg mixture in a full wire K Kafka, V.: 20 let činnosti Odborné komise ekonomické .................... 430

P Pastirčák, R.; Brůna, M.; Bolibruchová, D.: Využitie technológie squeeze casting pri odlievaní do sadrových foriem ............................................. 337 Utilization of squeeze casting technology for casting into plaster moulds Písaříková, M.: Tradice zavazuje ..... 4 Potácel, R.; Růžička, P.: Řešení pórovitosti odlitků pomocí impregnace .... 172 Solution of casting porosity using the impregnation

Maňák, R.; Maňáková, M.: Nové požadavky na kompetence manažerů a pracovníků v Průmyslu 4.0 ........ 240 New competence requirements of managers and employees in the Industry 4.0 Myška, M.; Záděra, A.; Čech, J.: Vliv licí teploty na zabíhavost a vlastnosti austenitických Cr-Ni ocelí .............. 33 Influence of casting temperature on fluidity and properties of austenitic Cr-Ni steels O Obrtlík, J.: Využití poznatků o tryskání z ekonomických projektů ve slévárně VAG s.r.o., Hodonín ...................... 439 The use of knowledge about blasting from the economic projects in the VAG foundry s.r.o. (Ltd.) in Hodonín Odehnal, J.: Zkušenosti s výrobou austenitických ocelí v hutním závodě ŠKODA ........................................... 16

R Recknagel, U.: Křemenný písek: ostřivo pro výrobu forem a jader, 1. část: geologie, mineralogie, modifikace, použití ........................................................464 2. část: chování křemenného písku při spékání při teplotách od 1100 do 1500 °C ....................................... 469 Rudy, Cz.; Fedoryszyn, A.; Novotný, J.; Bajer, T.: Charakteristika procesu přípravy formovací směsi ve vířivých mísičích ........................................ 168 Characteristics of the process of moulding mixture preparation in eddy mixers S Strakošová, P.: Hot Distortion Test – nové možnosti pro výzkum tepelné odolnosti jader .............................. 332 Hot Distortion Test—new possibilities for thermal endurance research

Kocian, J.: Využití metody ABC při řízení nákladů ve slévárně UXA ...... 436

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 513

CELOROČNÍ OBSAH

Hlavinka, J.: Rok velkých výročí ... 429

Ostratický, M.; Ambrož, O.; Záděra, A.; Čech, J.: Vliv segregačních pochodů v austenitických chromniklových ocelích na jejich vlastnosti ............... 24 Influence of segregation processes in austenitic chrome-nickel steels on their properties

Potácel, R.: Vytrvalí pomocníci ve výrobě .............................................. 161

M Hampl, J.; Skrbek, B.; Válek, T.; Vaculík, M.: Ausferitické litiny pro otěruvzdorné odlitky ............................. 358 Ausferritic cast irons for abrasion resistant castings

Experience with the production of austenitic steels in the metallurgical plant of ŠKODA


Š Šenberger, J.: Zajímavosti ze světa ocelí .................................................. 5 Šerák, J.; Vojtěch, D.: Jak se mění mechanické vlastnosti vybraných slévárenských hliníkových slitin v rámci materiálových norem ...................... 96 How the mechanical properties of chosen foundry aluminium alloys change within their material standards Šlajs, J.; Písaříková, M.: Fúze vs. atomizace .......................................... 331 Šlajs, J.: Jak zásadní je pro české slévárenství koncept Průmysl 4.0? .... 244 How crucial is the Industry 4.0 concept for the Czech foundry branch? Šlajs, J.: Slabé a silné stránky českého slévárenství v blízké budoucnosti ... 449 Weak and strong points of the Czech foundry industry in the near future Špička, I.; Tykva, T.: Vstříc výzvám Průmyslu 4.0 ................................. 233

CELOROČNÍ OBSAH

Špička, I.; Tykva, T.; Fridrich, M.: Měnící se požadavky na kompetence zaměstnanců v hutním průmyslu v souvislosti s trendem Průmysl 4.0 ...... 235 Changing requirements for competence of employees in the metallurgical industry related to the Industry 4.0 V Vodárek, V.; Řehůřek, J.: Martenzitické modifikované (9–12)% Cr oceli pro energetiku ......................................... 7 Martensitic modified (9–12)% Cr steels for energy industry Vlasák, T.; Neumannová, Š.; Hakl, J.; Čech, J.; Sochor, J.: Vlastnosti lité oceli P91 vyráběné v České republice .... 119 Properties of P91 cast steel produced in the Czech Republic Vollrath, K.: Výstavba moderní slévárny litiny pro firmu Kutes Metal ...... 176 The construction of the modern cast iron foundry for the firm Kutes Metal

Z Závrbská, M.: Získávání nových zaměstnanců do sléváren prostřednictvím Režimu Ukrajina .................... 445 Recruitment of new employees to the foundries through The Mode of Ukraine

H.A. Kovochem spol. s r.o., Mníšek pod Brdy H.A. Kovochem spol. s r.o. – správná volba pro vaši slévárnu ................. 286

Zimný, O.; Heger, M.; Stráňavová, M.; Treutlerová, L.: Využití hybridní techniky modelování pro predikce chování technologických procesů ............. 268 Using hybrid technology modeling for prediction of technology processing

Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín Aktuální stav furanových pryskyřic a jejich alternativy ................................. 50 HA Center of Competence: Partner sléváren v oblasti vývoje a servisu ..... 190 Rozhovor s Aminem Serghinim: HA chce slévárenskému průmyslu nabídnout inovativní celkové řešení ...................... 282 Technologie výroby anorganických pojiv na jádra: z Německa do světa ... 393

FIREMNÍ PREZENTACE PRESENTATIONS OF COMPANIES

Italpresse Industrie Srl, Itálie Slévárny vysokotlakého lití v Průmyslu 4.0 ................................................. 194

ABP Induction Systems GmbH, zastoupení Petr Kachlík ABP Induction – LIDÉ – TECHNOLOGIE – ÚSPĚCH .............................................. 55

JUNKER Industrial Equipment s.r.o., Boskovice Servisní středisko jako garant zkvalitnění služeb našim zákazníkům ..... 400

ASK Chemicals Czech, s.r.o., Brno MIRATEC™ TS – vodou ředitelný „samoodlupující se“ nátěr pro litinové odlitky, který snižuje potřebu čištění – 5 let praktických zkušeností ......... 390 Nové hybridní přísady pro vyšší účinnost a efektivitu při výrobě odlitků ........ 288

LANIK s.r.o., Boskovice Profil a historie společnosti .......... 392

ALTREVA, spol. s r.o., Třebíč Poctivé pracovní oděvy s dlouhou životností pro náročný průmysl ..... 124, 292 BÜHLER AG, Švýcarsko Automatizované pracoviště tlakového lití budoucnosti: Nulová zmetkovitost. Nepřetržitý chod. Čas cyklu snížený o 40 % .......................................... 294 Tlakové licí stroje Carat: řešení zaměřené na výrobu technologicky náročných dílů, které přináší co nejvyšší tvorbu hodnot .......................................... 126 Carat: The solution with highest value creation for sophisticated parts Dr. Tanneberger GmbH, Německo Úspora nákladů na energii – špičkové zatížení snížené o 39 % ................ 396 ELSKLO, spol. s r.o., Desná ELSKLO – pece a zařízení pro slévárny ....................................................... 398

MAGMA GmbH, Pardubice MAGMASOFT® 5.4 – autonomní inženýrství ........................................... 478 Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG Nový systém výměny lopatek vířiče SmartFix výrazně snižuje náklady na údržbu .......................................... 196 Mec.F.Consulting, Slovensko Zvýšená účinnost při použití off-line programování pro automatické broušení na CNC strojích ........ 188, 296, 402 MECAS ESI, s.r.o., Brno Dvojnásobné zvýšení produkce na „první dobrou“? Jedině s možností virtualizace licího stroje .................... 128 Vyhněte se metodě pokus–omyl a s numerickou simulací snižte zmetkovitost až o 98 % ..................................... 200 NPP Group + Chemcostar Europe, s.r.o., Praha Vliv modifikátorů na vlastnosti litiny s vermikulárním grafitem ................ 52 pewag Czech s.r.o. Vysokopevnostní řetězy a údržba – nezapomínejte na bezpečnost! ........ 193

514 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12


PPP IdeaPro Sp. z o.o., Polsko IdeaPro – technologická řešení v oblasti slévárenství ........................... 198 RESPECT, a.s., Praha Krytí komerčních a politických rizik u dodávek investičních celků ....... 404 RGU CZ s.r.o. Systém OPTI 25 let na českém trhu ....................................................... 480 SAND TEAM s.r.o., Holubice GEOPOL® – ekologické slévárenské pojivo ............................................ 185 Výroba slévárenských jader ve společnosti SAND TEAM, spol. s r.o. ..... 482 Wöhr CZ s.r.o. Technologie Wöhr pro výrobu forem z chemicky pojených směsí ......... 186 ZG Lighting Czech Republic s.r.o., Praha Průmyslová LED svítidla do vysokých teplot ............................................ 406

RUBRIKY SECTIONS Aktuality | News: 153, 221 Blahopřejeme | Congratulations: 421 Kalendář akcí | Schedule of events: 58, 132, 204, 298, 408, 483

Literární přehledy | Literary overviews: 46, 122, 181, 281 Mezioborové informace | Interdisciplinary information: 153 Nekrolog | Obituary: 82, 154, 421, 507 Publikace | Publications: 222, 504 Recenze | Reviews: 502 Rozhovory | Interviews: 131 Slévárenská výroba v ČR | Foundry production in the Czech Republic: 412 Slévárenská výroba v zahraničí | Foundry production abroad: 69 Slévárenské konference | Foundry conferences: 213, 493 Slévárenské kongresy | Foundry congresses: 72, 142, 217, 316, 414, 495 Slévárenské veletrhy | Foundry fairs: 216, 315, 494 Transactions AFS 2017: 73, 143, 217, 317, 415, 498 Výročí | Anniversary: 321 Vysoké školy informují | Information from universities: 78, 152, 322, 420, 505 Vzdělávání | Education: 155 Vzpomínáme | Commemorations: 506 Z historie | From the history: 222, 508 Zahraniční slévárenské časopisy | Foreign foundry journals: 74, 144, 219, 318, 417, 499 Zajímavosti | Curiosities: 77, 148 Ze zahraničních časopisů | From the foreign foundry journals: 76, 146, 220, 320, 419, 501

Zprávy ČSS | News from the Czech Foundrymen Society: 66, 135, 210, 309, 488 Zprávy SPL | News from the Czech Investment Casting Association: 68, 141, 212, 306, 492 Zprávy SMČR | News from the Association of Pattern Shops of the Czech Republic: 64, 305 Zprávy SSČR | News from the Association of Foundries of the Czech Republic: 60, 134, 206, 299, 409, 484 Životní prostředí | Environment: 224, 325, 422, 510

SEZNAM ČLENŮ SSČR A VÝROBNÍ PROGRAM ČLENSKÝCH SLÉVÁREN List of members of the AFCR and production programme of member foundries: 300–304 (7–8/2018) SEZNAM ČLENŮ SPL-CICA A JEJICH VÝROBNÍ PROGRAM List of members of the SPL-CICA and their production programme: 306–308 (7–8/2018) SLÉVÁRENSKÁ ROČENKA 2018 FOUNDRY YEARBOOK 2018 Vybrané kapitoly z publikace Taschenbuch der Giesserei-Praxis 2018 na téma formovací materiály ............. .............................. 363–388 (9–10/2018)

Předplatné časopisu Slévárenství se automaticky převádí do dalšího roku. Případné změny oznamte prosím redakci.

Úhradou předplatného: t t t t t t t t t

získáte v každém čísle několik odborných teoretických a prakticky zaměřených článků; vzděláváte se; dozvíte se o nových nabídkách firem působících na trhu; získáte přehled o plánovaných nebo již uskutečněných akcích; dozvíte se, jaké články vyšly v zahraničních slévárenských časopisech nebo sbornících; získáte informace o dění v oboru; podporujete publikační činnost nových i již renomovaných autorů; podílíte se na tradici vydávání časopisu a jeho zachování; vyjadřujete, že časopis má svou hodnotu.

Děkujeme za vaši přízeň! Máte zájem o předplatné? Objednávky přijímá redakce na slevarenstvi@svazslevaren.cz nebo tel.: +420 739 665 590. Možnost osobního odběru časopisu v redakci, Technická 2, Brno.

Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12 515

CELOROČNÍ OBSAH

Informace pro předplatitele


Errata SLÉVÁRENSKÁ ROČENKA® 2018 Formovací směsi I. část

Součástí Slévárenství 9–10/2018 je i Slévárenská ročenka 2018: Formovací směsi – I. část. Při překladu z německé publikace Taschenbuch der Giesserei-Praxis došlo k několika odchylkám od vžitého českého slévárenského, příp. chemického názvosloví a bohužel došlo také k několika technickým chybám. Na str. 365–387 Slévárenství 9–10/2018 si proto prosím opravte: t NÓTUP P[OBIJFOÓ vLœFNJIJJUâ QÓTFLi QBUœÓ TQSÈWOĶ UFSNÓO vkřemenný písek“, protože se jedná o minerál křemen, nikoli obecně oxid křemičitý; t NÓTUP vGFOPMPWÈ QSZTLZœJDFi QBUœÓ TQSÈWOĶ vfenolická pryskyřice“;

Obsah Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí ……..................

365

Základní materiály formovacích směsí ……………........................

365

Pojivové systémy ………………..………………….............................

367

Anorganická pojiva …………………………………...........................

370

Organická pojiva ……………………………………............................

374

Bentonitové formovací směsi ……………………….........................

376

Seznam použité literatury …………………………...........................

388

Vybrané kapitoly z publikace Taschenbuch der Giesserei-Praxis 2018, s. 305–339 a 390. Zveřejněno s laskavým svolením odborného nakladatelství Schiele & Schön GmbH. Odborná garance: Ing. Jan Šlajs Překlad: Ilona Němcová Redakce: Mgr. Milada Písaříková Sazba: Ing. Jana Knapcová Vydáno ve spolupráci České slévárenské společnosti, z.s., a Svazu sléváren České republiky jako speciální oddíl Slévárenství 9–10/2018.

t s. 368, tabulka Vytvrzování profukováním plynu, ve sloupci cold box má být místo „furanová pryskyřice“ správně „fenolická pryskyřice“ a v nadpisu sloupce místo „metoda acetolu“ spíše „metoda acetalu“; t s. 369, nad tabulku patří nadpis „Technologie samotuhnoucích směsí: Příklady složení formovacích směsí a technologických znaků“; údaj „t7 maximální pevnost“ patří k legendě obrázku na s. 368; t s. 370, nad obrázek patří nadpis hlavní kapitoly Anorganická pojiva; nadpis „Technologie…“ patří nad tabulku na s. 369; t s. 374, tabulka Systémy cold box, ve sloupci rozpouštědlo je lépe uvést místo „uhlíko-vodné látky“ výraz „uhlíkovodíkové“; t s. 375 pod název tabulky Katalyzátory pro postup cold box nepatří nadpis „Anorganická pojiva“.

Dvoudenní zájezd na veletrh GIFA Düsseldorf 25.–29. 6. 2019 Nástupní místa Brno a Praha 1. den – úterý 25. 6.: odjezd, ubytování 2. den – středa 26. 6.: návštěva veletrhu a večer odjezd do ČR Doprava zajištěna luxusním autobusem Neoplan Ubytování v Kolíně nad Rýnem Bližší informace: Irena Spoustová +420 541 142 681 +420 739 516 529 svaz@svazslevaren.cz

Omezený počet míst – objednávejte již nyní! 516 Slévárenství · LXVI · listopad–prosinec 2018 · 11–12