Page 1


І нформаці йна,к онс у ль т аці йна, мет одична,прак т ичнат аправова допомог аці льовимг ру пам орг ані з аці їувпровадженні т а вик орис т анні і нс т ру мент і вмі с цевої демок рат і ї

Допомог ау с т воренні т а роз вит к уОСН, ОСББт а г ромадс ьк их об’ єднань

Ст рат ег і ч не плану в ання роз вит к уг ромад

напрямк и

Роз робк ат алобі ювання лок альнихнормат ивноправових ак т і в,к от рісприяют ьроз вит к у мі сцевоїдемок рат і їт апі дт римці мі сцевихі ні ці ат ив

ді яльност і

Правовапросві т а т аправовий супрові д

Г ромадс ьк епредс т авницт во т аадвок ас і


ОРГАНІ ЗАЦІ ЙНИЙРОЗВИТОК Нав чальні ві з ит ив2017році : -Трені нг«Врахуванняг ендернихаспек т і вуробот іг ромадськ ихорг ані з аці й»,м. Льві в( сі чень 2017) ; -Трені нг«Демок рат из аці я,правалюдинит ароз вит окг ромадянськ ог осуспі льст вавУк раї ні », м.Рі вне( лют ий2017) ; -Трені нг«Свободаі нформаці ї–обов’ яз окдержавиорг ані з овуват из абез печеннядост упудо і нформаці ї »,м.Кропивницьк ий( берез ень2017) ; -Трені нг«Пі двищенняспроможност іОТГщодовпровадженняенерг ет ичног оменеджмент ут а пок ращення надання к онсу ль т аці йних послугз пі двищення енерг оефек т ивност і »,м.Киї в ( т равень,червень2017) ; -Трені нг«Ефек т ивнийменеджментволонт ерськ ихпрог рам»,м.Киї в( червень2017) ; -Трені нгдляпредст авник і вмуні ципальнихорг ані ввладизУк раї ни, Словаччина( червень 2017) ; - Трені нг «Пі двищення спроможност іОТГ щодо впровадження енерг оменеджмент ут а пок ращеннянаданняк онсу ль т аці йнихпослугзенерг оефек т ивност і », м.Черні вці( серпень 2017) ; -Трені нг«Парт нерст воОГС:якпі двищит инашувпливові ст ь»,м.Черні вці( вересень2017) ; -Навчальнийт урспрямованийнаобмі ндосві дом т аз аохоченнянайк ращихпрак т икусфері енерг оефек т ивност іт аенерг оменеджмент удляоб' єднанихг ромадвУк раї ні .

Трені нг«Пі дх і дз ас нований на правахлюдини т а г ендерний пі дх і д у ді яльнос т і орг ані з аці й», м. Перечин( лис т опад2017)

Навчальний ві зит в рамках проекту «Украї нська рег і ональна платформа г ромадських і ні ці атив» за пі дтримки Європейськог о Союзу , м. Дні про ( жовтень2017)

«Комп лек с ні с ис т емиу т еп ленняфас аді в , с анаці я бу ді в е ль імо дерні з аці я мі к рорайоні вв ис о т них з абу дов : п рик лади, ма т ері али, в имог иі рі шення », Ні ме ч ч ина( с ерп ень2017)

Т р е н і н г« Пі д х і дд ор о з в и т к у ,щоб а з у є т ь с я н ап р а в а хл юд и н иуд і я л ь н о с т і о р г а н і з а ц і й г р о ма д я н с ь к о г о с у с п і л ь с т в а » , РОГ О « К о мі т е т в и б о р ц і в Ук р а ї н и » , м. Рі в н е ( л ют и й2 0 1 7 )


Конференці їт афору ми.

Вс еу к раї нс ьк а к онференці я «Пошу к майбу т ньог о наці ональноїмережіОГ С Ук раї ни»,м.І рпі нь,Киї вс ьк а облас т ь( лис т опадг ру день2017р. )

Фору м «Рег і ональний роз вит ок Волинів к онт ек ст і децент ралі з аці ї », с. Брище, Волинськ а област ь ( г ру день2017р. ) ;

VI Фору м орг ані з аці йног о роз вит к у г ромадянс ьк ог о с у с пі льс т ваУк раї ни:прак т ик ис вободи,м.Киї в( лис т опад 2017р. )

ХI Iк онференці язпит аньс амоорг ані з аці їнас еленняна т ему «І нноваці їщодо г ромадс ьк оїу час т іт а роз вит к у соці альног ок апі т алувг ромадах »,м.Херсон( лис т опад 2017р. )

Per sonalDemocr acyFor um Ukr ai ne, м.Киї в( вересень2017р. ) -Конг ресмі с цевихірег і ональнихвладРадиЄвропиз апроек т ом«Сприянняроз вит к умі сцевої демок рат і ївУк раї ні »т аобмі нудос ві дом уреалі з аці їі ні ці ат иві зз алу ченняг ромадськ ост ідо мі с цевихс прав,м.Киї в( г ру день2017р. ) ; -Конг ресі ні ці ат ивСх і дног оПарт нерс т ва,м.Люблі н( верес ень2017р. ) ; -Зах і д«Сприянняроз вит к умі с цевоїдемок рат і ївУк раї ні »т аПлануДі йРадиЄвропидляУк раї ни на20152017рок и,с .Снов' янк а,Черні г і вс ьк аобл.( липень2017р. ) ; -Пої з дк азобмі нудос ві домус ферік у ль т у ри,м.Люблі н( червень2017р. ) ; -Пої з дк азобмі нудос ві домус фері ак т иві з аці їг ромадс ьк оїак т ивнос т і умалихмі ст ах,м.Бахмут ( т равень2017р. ) .


8

Основнідосяг нення Правовапрос ві т ат аправовийс у прові д

ЩО ВДАЛОСЯУ2017: -надаєт ьс япос т і йнийі нформаці йний, к онс у ль т аці йнийт аправовийс у прові д з аці к авлених ос і б т а і ні ці ат ивних г ру п з пит ань с т ворення орг ані в с амоорг ані з аці ї нас елення, об’ єднань с пі ввлас ник і в баг ат ок варт ирних бу динк і вт аг ромадс ьк ихоб’ єднань; -надано бі льше 200 к онс у ль т аці й з пит ань вик орис т ання і нс т ру мент і в прямоїдемок рат і їт аі нс т ру мент і ву час т і уроз вит к уг ромад; -пров едено бі ль ше 30 т рені нг і вт а нав ч аль них с емі нарі в для предс т авник і в орг ані в мі с цев ог о с амовряду в ання,і ні ці ат ивнихмешк анці в,ак т иві с т і в,лі дері вг ромадянс ь к ог ос у с пі ль с т в а,ОСН,ОСББ; - і ні ці йов ано новий напрямок робот и щодо вик орис т ання і нс т ру мент і в мі с цев ої демок рат і їі з с т аршок лас ник ами;пров еденониз к ут рені нг і внаданут емат ик удляу ч ні в91 1к лас і в; -виг от ов лено т а роз пов с юджено с еред з аці к ав лених ос і бт аі ні ці ат ивних г ру пт емат ич нібу к ле т ит а ме т одич нірек омендаці їнат еми:с т в оренняг ромадс ь к ихорг ані з аці й,с т в оренняорг ані вс амоорг ані з аці ї нас е лення,с т в орення об' є днань с пі вв лас ник і в баг ат ок в арт ирних бу динк і в,адв ок аці я,фандрейз инг , проек т нийменеджмент ,напрацюв аннят авпров адженняс т ат у т і вт ерит орі аль нихг ромад; -пров едено5нав ч аль нихз ах оді вдляпос адовихіобранихос і бмі с цев ог ос амовряду в ання об’ є днаних т ерит орі аль нихг ромадВолині .


Допомог аус т воренніт ароз вит к уорг ані всамоорг ані з аці ї нас елення,об’ єднаньспі ввласник і вбаг ат ок варт ирнихбу динк і в т аг ромадськ ихоб’ єднань

ЩО ВДАЛОСЯУ2017:

9

-участ ьуробочихг рупахзнапрацюваннялок альнихпрог рам т а рі шень, що ст осуют ься сфери реформування жит ловок омунальног ог осподарст ват апі дт римк ист воренняОСББ т аорг ані всамоорг ані з аці їнаселення( м.Любомль,м.Г орохі в,м. Кі верці ,м.Уст илуг ,смт .Рат не,смт .Г олоби,смт .Ст араВижі вк а,с. Княг ининок ,смт .Люблинець) ; -проведено20т рені нг і вуоб’ єднанихт ерит орі альнихг ромадахт а мі ст ах Волині з пит ань енерг оефек т ивност іт а формування і нст ит ут уві дпові дальног овласник а,участ ьуяк ихвз ялобі льше500 ос і б; -проведено16т рені нг і взпит аньст вореннят аді яльност іорг ані в самоорг ані з аці ї населення на баз і об’ єднаних т ерит орі альних г ромад,участ ьуяк ихвз ялобі льше300осі б; -проведено5семі нарі взпит аньст вореннят аорг ані з аці їді яльност і неприбут к овихорг ані з аці й,участ ьуяк ихвз яло76осі б; -проведеннянав чаньдляпредст авник і вг ромадськ ихорг ані з аці йт а ак т иві ст і взпит аньпроек т ног о менеджмент ут а фандрейз инг у( 8 нав чаньдляпредст авник і воб’ єднанихт ерит орі альнихг ромад т а мі стобласт і ,участ ьуяк ихвз ялопонад90осі б) ; -прак т ичнийсупрові дупроведенніу ст анов чихт аз аг альнихз борі в т а правова допомог а у формуванніу ст анов чих док у мент і в,в рез у ль т ат іяк ог ост воренобі льше30ОСББ,бі льше10г ромадськ их орг ані з аці йт абі льше5орг ані всамоорг ані з аці їнаселення.


10

Роз робк ат алобі юваннялок альнихнормат ивноправових ак т і в,як іс прияют ьбез перешк одномувик орист аннючленами т ерит орі альноїг ромадиі нст ру мент і вг ромадськ оїучаст іт а з абез печу ют ьроз вит окт апі дт римк умі сцевихі ні ці ат ив

ЩО ВДАЛОСЯУ2017: -напрацьованот апролобі йованомі сцевіпрог рамипі дт римк иг ромадськ ихі ні ці ат ив( Люблинецьк а,Г олобськ а, Уст илуз ьк а,Дубі вськ а,Велицьк а,Лит овез ьк аОТГ) ; -участ ьуробочихг рупахі знапрацюванняСт ат ут і вт ерит орі альнихг ромад т аПоложень,к от рірег у люют ь вик орист ання і нст ру мент і в прямоїдемок рат і ї( Г олобськ а,Уст илуз ьк а,Дубі вськ а,Люблинецьк а,Шацьк а, Ту рі йськ а,Велицьк а,Зимні вськ аОТГ) ; -к онсу ль т аці їврамк ахорг ані з аці їк онк у рсі вврамк ахПрог рамипі дт римк имі сцевихі ні ці ат ив( Уст илуз ьк аОТГ) т аПрог рамисприянняроз вит к уОСН,вт . ч.ОСББ( м.Рожище) ; -супрові д уроз робціт аз ат вердженніПрог рами роз вит к ут у риз мууГ олобськ і й об’ єднані йт ерит орі альні й г ромадіна2018–2019рок и.


Г ромадськ епредст авницт вот аадвок асі

ЩО ВДАЛОСЯУ2017: -проведено 2 т рені нг и «Орг ані з аці я т а реалі з аці яадвок аці йнихк ампані йуоб' єднаних т ерит орі альних г ромадах » у Велицьк і й т а Г олобськ і й об’ єднаних т ерит орі альних г ромадах ,у час т ьуяк ихвз яло30ос і б; -надано с у прові д для і ні ці ат ивної г ру пи у впровадженніадвок аці йноїк ампані їзприводу нищення врожаю с елян дик ими з ві рами ( с . Велицьк ) ; -надано близ ьк о 20 к онс у ль т аці й з пит ань орг ані з аці їадвок аці йнихк ампані й.

1 1


Ст рат ег і чнеплануванняроз вит к уг ромад


Парт нерськ іпроек т и

13


14

Нашіпарт нери


Фі нансові пок аз ник и


16

Зворот ні йз в’ яз ок

Наші к онт ак т и: Адрес а:43010, Волинс ьк аоблас т ь, м.Лу цьк ,ву л.Г лу шець,49 Телефон:( 0332)785965 Моб.т ел. :0956454655

i n. pr av o. l ut s k @gmai l . c om ht t ps : / / www. f ac ebook . c om/ Vol ynskyyI nst yt ut Pr ava/ Баг ат оі нформаці їпронашіпроек т ит апрог рамиможнат ак ожз найт инаст орі нці Волинс ьк ог оресу рсног оцент руроз вит к умі сцевоїдемок рат і ї : ht t ps : / / www. f acebook. com/ osncent er /


Публі к аці япі дг от овленаврамк ахреалі з аці їпроек т уПРООН " Г ромадянськ есу спі льст во з адляроз вит к удемок рат і їт аправлюдинивУк раї ні " ,щореалі з овуєт ьсяз афі нансової пі дт римк иМі ні ст ерст ваз ак ордоннихсправДані ї . рамароз вит к уОрг ані з аці їОб’ єднанихНаці йвУк раї ні ,2017.Жоднучаст инуці єї © Прог публі к аці їне можна ві дт ворюват и,з бері г ат и у пошук ові й сис т еміабо передават иу бу дьяк ому виг ляді т а бу дьяк им способом, з ок рема, елек т ронним, мех ані чним, фот ок опі юванням,з аписомчиі ншимбезпопередньоїписьмовоїз г оди.Ду мк и,висновк и чи рек омендаці ї належат ь авт орам чи упорядник ам видання т а не обов’ яз к ово ві дображают ь пог ляди Мі ні ст ерст ва з ак ордонних справ Дані ї , Прог рами роз вит к у Орг ані з аці їОб’ єднанихНаці йчиі ншихаг ент ст вООН. Ві дпові дальнийз адрукФОПМисюкВ. М. ,т ираж50примі рник і в.

Річний звіт ГО "Волинський Інститут Права" за 2017 рік  
Річний звіт ГО "Волинський Інститут Права" за 2017 рік  
Advertisement