__MAIN_TEXT__

Page 1

21

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 8 ฉบับที่ 31 กรกฎาคม - กันยายน 2562

years of

MFU

3

21 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

6

รายงานพิิเศษ มฟล. มหาวิิทยาลััยคุุณภาพระดัับสากล

8

New Different Better มฟล. เปิิดตััวสำำ�นัักวิิชา ลำำ�ดัับที่่� 15 สำำ�นัักวิิชาการแพทย์์บููรณาการ


“มฟล. ครบรอบ 21 ปีีแล้้ว ก้้าวต่่อไปต้้องเริ่่�มต้้นที่่�การพััฒนาสมรรถนะและขีีดความสามารถของ ผู้้�ที่่�จะขัับเคลื่่�อนมหาวิิทยาลััยแห่่งนี้้�ต่่อไป นั่่�นคืือบุุคลากร ทั้้�งฝ่่ายวิิชาการและฝ่่ายสนัับสนุุน เพื่่�อพร้้อม ทุุกภารกิิจของมหาวิิทยาลััย ไม่่ว่่าจะเป็็นการผลิิตบััณฑิิต หรืือพััฒนากำำ�ลัังคนให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการ ของยุุ คสมัั ย และเพื่่�อเสริิมความแข็็ง แกร่่งให้้ กัั บความมุ่่�งมั่่� น ที่่ � จ ะสร้้ า งความเป็็ น เลิิศทางด้้ านวิิชาการ การวิิจััย และนวััตกรรมต่่อไป”

สารบัญ

ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี บรรณาธิการ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2


เรื่องจากปก

21 ปีี มฟล.

กัับทุุกก้้าว เพื่่อ � คุุณภาพการศึึกษา – คุุณภาพชีีวิต ิ ประชาชน

วีีดิิทััศน์์ 21 ปีี แห่่งการสถาปนามหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง

เมื่่� อ วัั น ที่่� 25 กัั น ยายน 2562 ที่่� ม หาวิิทยาลัั ย แม่่ ฟ้ ้ า หลวง จ.เชีียงราย ได้้จัดั งานสถาปนามหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้า้ หลวง ครบรอบ 21 ปีี โดย ในช่่วงเช้้าได้้มีีพิิธีีทำำ�บุุญตัักบาตรพระสงฆ์์ 160 รููป ณ ลานดาว จากนั้้�นเป็็น พิิธีีทางศาสนาในหอประชุุมสมเด็็จย่่า และพิิธีีถวายผ้้าป่่าเพื่่�อการศึึกษา จำำ�นวน 256,575 บาท โดยมีี รศ.ดร.วััยชััย ศิิริิชนะ อธิิการบดีีผู้้�ก่่อตั้้�ง เป็็นตััวแทนถวายผ้้าป่่า ช่่วงต่่อมา รศ.ดร.ชยาพร วััฒนศิิริิ อธิิการบดีี ได้้ ร ายงานผลการดำำ � เนิินงานของ มฟล. ให้้ แ ก่่ ป ระชาชนเชีียงราย ได้้รัับทราบ ทั้้�งนี้้� มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้า้ หลวงได้้รับั การสถาปนาเป็็นมหาวิิทยาลัั ยของรััฐ ตามพระราชบััญญััติิจััดตั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 25 กัันยายน พ.ศ. 2541 นัับถึึงวัันนี้้�เป็็นเวลา 21 ปีี ได้้ปฏิิบััติิภารกิิจของสถาบัันอุุดมศึึกษาครบถ้้วน ไม่่ ว่ ่ า จะเป็็ น ด้้ า นการผลิิตบัั ณ ฑิิต การแสวงหาองค์์ ค วามรู้้ � ใ หม่่ การให้้บริิการวิิชาการแก่่สัังคม และการทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปวััฒนธรรม พร้อมทั้งได้ยึดมั่นสืบสานแนวพระราชปณิธานของ สมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ ‘ปลูกป่า สร้างคน’ โดยมุ่ง ‘สร้างคน สร้าง ความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ’ โดยมุ่งหวังให้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม สามารถผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพ เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 31 กรกฎาคม - กันยายน 2562

3


เรื่องจากปก

ตอกย�้ำ ‘มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ’ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี รายงานประชาชนว่า มฟล. เปิด รับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2542 จ�ำนวน 62 คน เริ่มจาก 2 ส�ำนัก วิชา โดยประกาศใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมให้ความส�ำคัญกับภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ ภาษาจีน ปัจจุบันมี นัั กศึึ ก ษาจำำ � นวน 14,594 คน ซึ่่� ง มีีนัั กศึึ ก ษาไทยจากทั่่� ว ทุุ กภููมิิ ภาค มีีนัักศึึกษาต่่างชาติิจำำ�นวน 730 คน จากกลุ่่�มประเทศลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง อาเซีียน ทวีีปต่่างๆ ทั่่�วโลก ไม่่ว่่าจะเป็็นเอเชีีย ยุุโรป อเมริิกาเหนืือ หรืือแอฟริิกา ปัจจุบนั เปิดสอนทัง้ หมด 71 สาขาวิชา ใน 15 ส�ำนักวิชา คือ ส�ำนัก วิชาการจัดการ ส�ำนักวิชานิติศาสตร์ ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์ ส�ำนักวิชา นวัตกรรมสังคม ส�ำนักวิชาจีนวิทยา ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ส�ำนักวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง ส�ำนักวิชา อุตสาหกรรมเกษตร ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส�ำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ ส�ำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โดยมสี �ำนักวชิ าการแพทย์บรู ณาการ เป็นส�ำนัก วิชาที่เปิดขึ้นล่าสุด ประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือ แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน และกายภาพบ�ำบัด ทั้งนี้ มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากองค์กรหรือหน่วยงาน ระดับสากล เพื่อแสดงถึงคุณภาพการศึกษา ทั้งในสาขาวิชาการจัดการการ ท่ อ งเที่ยว สาขาวิ ช าการจั ด การอุ ต สาหกรรมการบริการ สาขาวิ ช า การจัดการธุรกิจการบิน ของส�ำนักวิชาการจัดการ, สาขาวิชาเทคโนโลยี การอาหาร ของส�ำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตลอดจนมีีความร่่วมมืือทางวิิชาการและการพััฒนากำำ�ลังั คน กัับ สถาบัันการศึึกษาหรืือหน่่วยงานสำำ�คััญทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศกว่่า 134 สถาบัันทั่่�วโลก อาทิิ ร่่วมมืือพััฒนากำำ�ลัังคนด้้านอุุตสาหกรรมการบิิน

4

กัับสนามบิินนานาชาติิอิินชอน ประเทศเกาหลีีใต้้ ร่่วมมืือทางวิิชาการร่่วม พััฒนาคุุณภาพสาขาวิิชาจีีนธุุรกิิจกัับมหาวิิทยาลััยเฟิิงเจีีย ไต้้หวััน ร่่วมมืือ ทางวิิชาการมหาวิิทยาลััยวิิสคอนซิินแมดิิสััน สหรััฐอมเมริิกา ร่่วมมืือทางวิิชาการ กัับ Tamana Central Hospital and Kumamoto University ประเทศญี่่ปุ่่�� น ร่่ ว มพัั ฒ นาศัั ก ยภาพด้้ า นการแพทย์์ แ ละทัั น ตกรรมกัั บ มหาวิิทยาลัั ย จากโอเรกอน สหรััฐอเมริิกา ร่่วมมืือทางวิิชาการด้้านอุุตสาหกรรมเกษตรกัับ Faculty of Agriculture, Shinshu University ประเทศญี่่�ปุ่่�น เป็็นต้้น ปีีที่่� 21 ของ มฟล. มีีผู้้�สำ�ำ เร็็จการศึึกษา รวมตั้้�งแต่่ปีกี ารศึึกษา 2545 – 2561 เป็็นจำำ�นวนกว่่า 26,500 คน กระจายตััวทำำ�งานอยู่่�ในทุุกภาคส่่วนของสัังคม ทั้้�งภาครััฐและเอกชน ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ด้านการท�ำงานวิจัย ที่นอกจากมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย ในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา ศูนย์นวัตกรรม สมุนไพรครบวงจร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ศูนย์วจิ ยั นวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ และศูนย์วจิ ยั เอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่าง ประเทศ ยังมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อบริ ห ารจั ด การและประสานนโยบายให้ กั บ หน่ ว ยงานวิ จั ย ภายใน มหาวิทยาลัย และด้วยมีการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดอันดับจาก THE World University Rankings 2020 นั้น มฟล. ได้รบั คะแนนอันดับสงู สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ส�ำหรับการ อ้างอิงงานวิจัยและภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ ส�ำหรับการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะในชุมชนและท้องถิ่นเชียงราย ให้ความรู้วิชาการแก่กลุ่ม เกษตรกรและผู้ประกอบการในเชียงราย เพื่อยกระดับศักยภาพในการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากล


เรื่องจากปก

ส่งต่อพันธกิจฝ่าคลื่นความเปลี่ยนแปลง การดำำ�เนิินงานของมหาวิิทยาลััยและพััฒนาการต่่างๆ ภายใต้้การนำำ�โดย รศ.ดร.วัันชััย ศิิริิชนะ อธิิการบดีีผู้้�ก่อ่ ตั้้�ง ก่่อนครบวาระเมื่่อ� เดืือนเมษายน 2562 ได้้ รัั บ การสานต่่ อ จาก รศ.ดร.ชยาพร วัั ฒ นศิิริิ ซึ่่� ง ได้้ รัั บ โปรดเกล้้ า ฯ ให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งอธิิการบดีี มฟล. ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 29 เมษายน 2562 เป็็นต้้นมา โดย รศ.ดร.ชยาพร วััฒนศิิริิ เคยดำำ � รงตำำ � แหน่่ ง เป็็ น รองอธิิการบดีี มฟล. ตั้้�งแต่่ปีี 2554 – 2562 กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของสำำ�นัักวิิชาต่่างๆ และหน่่วยงานสำำ�คััญ อาทิิ งานพััฒนาหลัักสููตร สถาบัันการศึึกษาและ จััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ส่่วนจััดหางานและฝึึกงาน ของนัั กศึึ ก ษา ส่่ ว นบริิการงานวิิจัั ย สำำ �นัั ก งานบัั ณ ฑิิตศึึ ก ษา สำำ�นัักงานส่่งเสริิมและพััฒนาวิิชาการ เป็็นต้้น รศ.ดร.ชยาพร กล่าวว่า มฟล. หลังจากด�ำเนินงานมาครบปีที่ 21 สิ่งส�ำคัญที่ท�ำคือการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของผู้ที่จะขับ เคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไป นั่นคือบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่าย สนับสนุน ซึ่งมีความส�ำคัญในทุกด้าน โดยจะเป็นเรื่องหลักที่มหาวิทยาลัย จะด�ำเนินการ เพื่อพร้อมส�ำหรับทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าการผลิต บัณฑิต หรอื พัฒนาก�ำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของยุคสมัย และ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศทางด้าน วิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมต่อไป อีกส่วนคอื การพัฒนาของตัวองค์กร ที่จะพัฒนาสมรรถนะให้เป็น ระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท�ำงานสายวิชาการที่มีหลักสูตรได้รับการ รับรองในระดับสากล เพื่อมุ่งเน้นความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยให้ถึง จุดสูงสุด สิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งคือการปรับระบบท�ำงานของมหาวิทยาลัยให้มี ความสะดวกและรวดเร็ว และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย รวมทัง้ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย สงิ่ ส�ำคัญตรงนคี้ งต้องร่วมกันท�ำงาน ทั้งมหาวิทยาลัย ส�ำหรับสถานการณ์อดุ มศึกษาปัจจุบนั อธิการบดีกล่าวว่า “หลาย มหาวิทยาลัย อาจมองว่ามีความยากล�ำบากมากขึ้นในการรับนักศึกษา จ�ำนวนอาจน้อยลงหรืออย่างไรก็ตาม ส�ำหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังไม่มคี วามเสยี่ ง แต่ไม่ได้ประมาท และเราจะท�ำในสิ่งที่ท�ำต่อเนอื่ งมานาน และจะท�ำให้ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น คื อ การสร้ า งเอกลั ก ษณ์ หรื อ อั ต ลั ก ษณ์ ข อง นักศึกษาและมหาวิทยาลัยในแง่ของคุณภาพ ให้ชัดเจนและเป็นที่รู้จักมาก ยิ่งขึ้น” ส่่วนทิิศทางการพััฒนางานวิิจััยนั้้�น เน้้นให้้มีีผลงานได้้รัับการต่่อ ยอดเชิิงพาณิิชย์์มากขึ้้�น ทั้้�งเพื่่�อชื่่�อเสีียงเป็็นที่่�ยอมรัับ ทั้้�งความเข้้มแข็็ง ทางวิิชาการแล้้ว ยัังมีีผลต่่อการสร้้างรายได้้ให้้กัับมหาวิิทยาลััยในอนาคต มุ่่�งนำำ�ความรู้้�วิิชาการงานวิิจััยมาพััฒนาต่่อยอดให้้ถึึงพร้้อมมากยิ่่�งขึ้้�น ส่่วนที่่ม� หาวิิทยาลััยต้้องเตรีียมปรัับเปลี่่ย� นตามกระแสโลกอย่่างไรนั้้�น อธิิการบดีีกล่่าวว่่า อย่่างหนึ่่�งคืือต้้องพร้้อมสำำ�หรัับกระบวนการการเรีียนรู้้� ของกลุ่่�มเจนเนอเรชั่่�นใหม่่ การเรีียนการสอนที่่�จััดขึ้้�นเฉพาะในห้้องเรีียนนั้้�น อาจไม่่เพีียงพอแล้้ว ต้้องมีีการเพิ่่ม� ช่่องทางให้้หลากหลาย ไม่่ว่า่ จะเป็็นแบบ ออนไลน์์หรืือเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง ทั้้�งต้้องสร้้างให้้หลัักสููตรมีีความยืืดหยุ่่�น สำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�เรีียนที่่�หลากหลายเช่่นกััน ไม่่เฉพาะหลัักสููตรเต็็มรููปแบบ 4 ปีี สำำ�หรัับระดัับปริิญญาตรีีหรืือบััณฑิิตศึึกษา แต่่สำำ�หรัับกลุ่่�มที่่�ต้้องการเติิม ทัักษะเฉพาะทางบางประการ ก็็ต้้องมีีหลัักสููตรระยะสั้้�นรองรัับด้้วยเช่่นกััน อย่่างไรก็็ตาม ในแต่่ละหลัักสููตรนั้้�นต้้องทำำ�งานร่่วมกัับภาคอุุตสาหกรรมหรืือ ภาคเอกชน เพื่่�อสร้้างกำำ�ลัังคนให้้มีีทัักษะของการทำำ�งานที่่�ชััดเจน ตรงความ ต้้องการของผู้้�ประกอบการหรืือสายวิิชาชีีพนั้้�นๆ

ขับเคลื่อน ‘ศูนย์การแพทย์ มฟล.’ สู่ ‘ศูนย์กลางการแพทย์แห่งอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น�้ำโขง’

ศู น ย์ ก ารแพทย์ ม หาวิทยาลั ย แม่ ฟ ้ า หลวง ประกอบด้ ว ย โรงพยาบาลศู น ย์ ก ารแพทย์ ม หาวิทยาลั ย แม่ ฟ ้ า หลวง โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาค เหนืือและอนุุภููมิิภาคลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง มีีความมุ่่�งหวัังให้้เป็็นศููนย์์กลางทางการ แพทย์์ (Medical Education Hub and Service Hub) ของอนุุภููมิิภาค ลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขง อัันประกอบด้้วย ไทย เมีียนมา ลาว เวีียดนาม กััมพููชา และจีีนตอนใต้้ โดยมีีเป้้ า หมายตามแผนการดำำ � เนิินงาน มฟล. ที่่�จะก้้าวเข้้าไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการพััฒนาที่่�สำำ�คััญในอนุุภููมิิภาคนี้้� รศ.ดร.ชยาพร วััฒนศิิริิ อธิิการบดีี มฟล. กล่่าวว่่า “เรื่่อ� งหลัักที่่ต้� อ้ ง ดำำ�เนิินการต่่อไป คืือการพััฒนาศููนย์์การแพทย์์มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง ซึ่่�งอยู่่�ในช่่วงของการเจริิญเติิบโตที่่�จะต้้องขัับเคลื่่�อนให้้ถึึงสมรรถนะการให้้ บริิการดููแลสุุขภาพ และสาธารณสุุขของระดัับประเทศไทยครบทุุกด้้าน ซึ่่�ง ต้้องใช้้สรรพกำำ�ลังั และทรััพยากรจำำ�นวนมาก สิ่่ง� นี้้�เป็็นแนวทางสำำ�คัญ ั สำำ�หรัับ การเดิินมุ่่�งหน้้าของมหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวงต่่อไป” อธิิการบดีี มฟล. กล่่าวย้ำำ�ว่ � า่ ตลอดระยะเวลา 21 ปีีแห่่งการสถาปนา ของมหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้า้ หลวง ได้้ดำ�ำ เนิินการตามภารกิิจสำำ�คััญได้้อย่่าง ครบถ้้ ว น และมีี ค วามพร้้ อ มสำำ �หรั ั บ ก้้ า วต่่ อ ไป ด้้ ว ยความมุ่่ � ง มั่่�น และมั่่�นคง รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 31 กรกฎาคม - กันยายน 2562

5


รายงานพิเศษ

มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง คุุณภาพการศึึกษาระดัับสากล

เมื่่�อวัันที่่� 11 กัันยายน 2562 สำำ�นัักจััดอัันดัับ Times Higher Education (THE) ได้้ประกาศผลการจััดอัันดัับมหาวิิทยาลััยโลกสำำ�หรัับปีี 2020 หรืือ THE World University Rankings 2020 โดยสำำ�รวจจากมหาวิิทยาลััยระดัับโลกกว่่า 1,400 แห่่ง จาก 92 ประเทศ ทั้้�งนี้้�สถาบัันอุุดมศึึกษาของประเทศไทย ได้้รัับการจััดอัันดัับ จำำ�นวน 16 แห่่ง ซึ่่ง� มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้า้ หลวงและมหาวิิทยาลััยมหิิดล อยู่่�ในอัั นดัั บ ที่่� 601-800 จุุฬาลงกรณ์์ม หาวิิทยาลัั ยอัั น ดัั บที่่� 801-1,000 มหาวิิทยาลััยไทย อีีก 13 แห่่ง อยู่่�ในอัันดัับที่่� 1,000+ ได้้แก่่ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า เจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม มหาวิิทยาลััย นเรศวร มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร มหาวิิทยาลััย ศรีีนคริินทรวิิโรฒ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีสุุรนารีี และมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ รศ.ดร.ชยาพร วััฒนศิิริิ อธิิการบดีี มฟล. กล่่าวว่่า การจััดลำำ�ดัับใช้้เกณฑ์์ พิิจารณาใน 5 ด้้าน ได้้แก่่ การเรีียนการสอน (ร้้อยละ 30) การวิิจััย (ร้้อยละ 30) การอ้้างอิิงผลการวิิจััย (ร้้อยละ 30) ความเป็็นนานาชาติิ (ร้้อยละ 7.5) และรายได้้ จากภาคอุุตสาหกรรม (ร้้อยละ 2.5) โดยทาง THE คััดเลืือกเฉพาะมหาวิิทยาลััย ที่่� มีีก ารจัั ด การเรีียนการสอนระดัั บ ปริิญญาตรีีและมีีจำำ � นวนเอกสารตีีพิิมพ์์ ลงวารสารในฐานข้้อมููล SCOPUS ย้้อนหลััง 5 ปีี ไม่่น้้อยกว่่า 1,000 ชิ้้�น และมีีจำำ�นวนเอกสารตีีพิิมพ์์ไม่่น้้อยกว่่า 150 ชิ้้�นต่่อปีีประกอบการพิิจารณา จากคุุณภาพการสอน ปริิมาณ และชื่่�อเสีียงของงานวิิจััย การอ้้างอิิงผลงานวิิจััย รายได้้และภาพลัักษณ์์ในระดัับนานาชาติิ สำำ�หรัับ มฟล. ได้้รัับคะแนนสููงในด้้าน การอ้้างอิิงงานวิิจััยและภาพลัักษณ์์ในระดัับนานาชาติิ “ถืือเป็็นปีีแรกที่่ม� หาวิิทยาลััยแม่่ฟ้า้ หลวง มีีผลงานวิิจััยเป็็นไปตามเกณฑ์์ (ย้้อนหลััง 5 ปีี จำ�ำ นวน 1,269 ชิ้้�น ปีี 2018 จำำ�นวน 349 ชิ้้�น) โดยผลการประเมิิน แสดงให้้เห็็นว่่า มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้า้ หลวงมีีความเข้้มแข็็งในด้้านการอ้้างอิิงผลการวิิจััย และความเป็็นนานาชาติิ สููงสุุดในประเทศ มีีคะแนน 74.4 และ 50.6 ตามลำำ�ดัับ (โดยคะแนนนี้้�เป็็นคะแนนที่่�มีีการปรัับ หรืือ Normalization โดยพิิจารณาถึึง ขนาดและสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยดำำ�เนิินการแล้้ว) ถืือเป็็นความภาคภููมิิใจและ

6

ประสบความสำำ�เร็็จของมหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง ซึ่่�งศููนย์์ความเป็็นเลิิศทางด้้าน การวิิจััยเชื้้อ� รา มีีผลงานวิิชาการที่่ไ� ด้้รับั การอ้้างอิิงและตีีพิิมพ์์ เป็็นบทความวิิชาการ เป็็นอัันดัับ 1 ของโลกและจากการสร้้างผลงานวิิจััยและนวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ยัังส่่งผลให้้การจััดอัันดัับจาก THE World University Rankings 2020 นั้้�น มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวงติิดช่่วงอัันดัับ 601-800 ของโลก และเป็็นปีีแรกของ ม ห า วิิท ย า ลัั ย แ ม่ ่ ฟ้ ้ า ห ล ว ง ที่่� ไ ด้ ้ รัั บ ค ะ แ น น สูู ง สุุ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย สำำ � หรัั บ การอ้้ า งอิิงงานวิิจัั ย และภาพลัั ก ษณ์์ ใ นระดัั บ นานาชาติิด้้ ว ย อย่่างไรก็็ตาม ก้้าวต่่อไปของ มฟล. มุ่่�งสู่่�การเป็็นมหาวิิทยาลััยระดัับโลก โดยมุ่่�งสร้้าง ผลงานวิิจัั ย ให้้ เ ข้้ มแข็็ ง ชัั ดเจน ตอบโจทย์์ ก ารพัั ฒ นาประเทศให้้ ม ากที่่� สุุด ” อธิิการบดีี มฟล. กล่่าว ล่่าสุุด นัักวิิจัยั ของ มฟล. ได้้รับั เลืือกให้้เป็็น ‘นัักวิิจัยั ที่่ไ� ด้้รับั การอ้้างอิิงสููง’ (Highly Cited Researchers) ตามที่่� Web of Science Group ได้้ประกาศรายชื่่�อ นัักวิิจัยั ที่่ไ� ด้้รับั การอ้้างอิิงสููงในสาขาต่่างๆ ในระดัับนานาชาติิของสำำ�นักวิิ ั เคราะห์์ข้อ้ มููล “ClarivateAnalytics”โดยในสาขาPlantandAnimalScience มีีนัักวิิจัยั จากมฟล.3คน ได้้รัับการประกาศว่่าเป็็นนัักวิิจััยที่่�ได้้รัับการอ้้างอิิงสููงสุุดใน “อัันดัับที่่� 19 ของโลก” และ “อัันดัับ 1 ของเอเชีีย” (ด้้วยคะแนน 84.5) ได้้แก่่ Prof. Dr. Kevin D. Hyde, Dr. Ruvishika S. Jayawardena และ ผศ.ดร.เอกชััย ชููเกีียรติิโรจน์์ ทั้้�งนี้้� การจััด อัันดัับนี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการจััดอัันดัับมหาวิิทยาลััยโลก 2020 Best Global Universities ของ U.S.News ซึ่่�งเริ่่�มจััดอัันดัับมาตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 2015 โดยคััดเลืือก มหาวิิทยาลััยจากการสำำ�รวจความมีีชื่่�อเสีียงโดย Clarivate Analytics InCites และคััดเลืือกจากสถาบัันที่่�มีีจำำ�นวนผลงานตีีพิิมพ์์ในฐานข้้อมููลวิิชาการระดัับนา นาชาติิย้้อนหลััง 5 ปีี ไม่่น้้อยกว่่า 1,500 ชิ้้�น จากนั้้�นจึึงจััดอัันดัับจากตััวชี้้�วััด 13 ด้้าน เกี่่�ยวกัับความมีีชื่่�อเสีียง จำำ�นวนผลงานวิิชาการ การอ้้างอิิงผลงานวิิชาการ และความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ เป็็นต้้น นอกจากนี้้� CWUR World University Rankings ยัังจััดอัันดัับให้้ “ศููนย์์ ความเป็็นเลิิศด้้านการวิิจััยเชื้้�อรา มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง” เป็็นศููนย์์กลางการ วิิจััยที่่�ดีีที่่�สุุดเป็็น “อัันดัับ 1” ทั้้�งระดัับในประเทศไทย ระดัับเอเชีีย และระดัับโลก นัับเป็็นความภาคภููมิิใจและแสดงถึึงคุุณภาพทางการศึึกษาในระดัับสากล


รายงานพิเศษ


New Different Better

มฟล. เปิดตัวส�ำนักวิชา ล�ำดับที่ 15 ส�ำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

เมื่่�อวัันที่่� 17 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.ชยาพร วััฒนศิิริิ อธิิการบดีี พร้้อมด้้วย ศ.ดร.สุุจิิตรา วงศ์์เกษมจิิตต์์ รองอธิิการบดีี และ ดร.พญ.สุุลััคนา น้้ อ ยประเสริิฐ รัั ก ษาการแทนคณบดีีสำำ �นัั กวิิ ชาการแพทย์์ บูู รณาการ ร่่วมแถลงข่่าวการจััดตั้้�งสำำ�นัักวิิชาการแพทย์์บููรณาการเป็็นสำำ�นัักวิิชาใหม่่ ที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิให้้จััดตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2562 เป็็นสำำ�นัักวิิชา ลำำ �ดัั บ ที่่� 15 ซึ่่� ง ประกอบด้้ว ยหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีี 3 หลัักสููตร ได้้แก่่ หลัักสููตรการแพทย์์แผนไทยประยุุกต์์บััณฑิิต หลัักสููตรการแพทย์์ แผนจีีนบััณฑิิต และหลัักสููตรกายภาพบำำ�บััดบััณฑิิต ทั้้�งยัังมีีหลัักสููตรอบรม ระยะสั้้�น 3 หลัักสููตร ได้้แก่่ หลัักสููตร International Training Program of Thai-Lanna Wellness and Spa หลัักสููตร International Training Program of Integrative Medicine Approach for Health and Wellness Management และ Traditional Chinese Medicine Field Training Program ซึ่่� ง ในปีี ก ารศึึ ก ษา 2563 มีีแผนที่่� จ ะเปิิ ด หลัั กสููต รระดัั บ บัั ณ ฑิิตศึึ ก ษา อีีก 2 หลัักสููตร ได้้แก่่ หลัักสููตรการแพทย์์บููรณาการมหาบััณฑิิต และหลัักสููตร กายภาพบำำ�บััดมหาบััณฑิิต

วีีดิิทััศน์์ เปิิดตััวสำำ�นัักวิิชาใหม่่ สำำ�นัักวิิชาการแพทย์์บููรณาการ มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง

8

อธิิการบดีี มฟล. เผยว่่า การจััดตั้้�งสำำ�นัักวิิชาการแพทย์์บููรณาการ เพื่่�อเป็็นการยกระดัับการผลิิตบััณฑิิตให้้มีีสมรรถนะความเป็็นเลิิศด้้วย มาตรฐานวิิชาชีีพและวิิชาการระดัับสากล รองรัับการขยายตััวของอุุตสาหกรรม การแพทย์์ครบวงจรและธุุรกิิจสุุขภาพของโลก โดยมุ่่�งเน้้นการจััดการเรีียน การสอนแบบบูรณาการ เพื่อน�ำองค์ความรู้ด้านวิจัยและวิชาการมาพัฒนา การให้บริการด้านสุขภาพและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพ และยัง มีพันธกิจในการสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์บริการสุขภาพครบวงจรแห่งภาคเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Wellness Center) โดยบูรณาการศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน และกายภาพบ�ำบัด เพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลสุขภาพของประชาชน แม้้สำำ�นัักวิิชาการแพทย์์บููรณาการจััดตั้้�งขึ้้�นใหม่่ แต่่สาขาวิิชาหรืือ หลัักสููตรที่่เ� ปิิดสอนนั้้�น ได้้มีีการจััดการเรีียนการสอนมาต่่อเนื่่อ� งยาวนานในสำำ�นักั วิิชาวิิทยาศาสตร์์สุขุ ภาพ พร้้อมมีีความร่่วมมืือทางด้้านวิิชาการ ทั้้�งการวิิจััย การแลกเปลี่่ย� นบุุคลากรและนัักศึกึ ษากัับมหาวิิทยาลััยทั้้�งในและต่่างประเทศ เช่่น Xiamen University, Yunnan University, Guangzhou University, School of Natural Product Studies, Jadavpur University เป็็นสิ่่�งที่่�ตอกย้ำำ��มาตรฐาน คุุณภาพและประสบการณ์์ในการจััดการศึึกษา ทั้้�ง 3 สาขาวิิชา


มฟล. วิชาการ

Tea & Coffee International Symposium 2019 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้วา่ ราชการจังหวัดเชยี งราย และ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง มฟล. รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านชา และกาแฟจากประเทศอังกฤษ จีน เวียดนาม แคนาดาและไทย ร่วมการประชุม วิชาการนานาชาติ Tea & Coffee International Symposium 2019 ณ อาคาร พลเอกส�ำเภา ชูศรี มฟล. โดยได้รับการสนับสนุนจาก ส�ำนักงานส่งเสริมการ จัดประชุมและนิทรรศการและส�ำนักงานจังหวัดเชียงราย มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน จากในประเทศและต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งในส่วนของการประชุม วิชาการและการจัดจ�ำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับชาและกาแฟระดับพรีเมียมของ ไทยและต่างประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลชาและ กาแฟเชีียงราย 2019 ซึ่่ง� ได้้ร่ว่ มมืือกัับกรมวิิชาการและกรมส่่งเสริิมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ และโครงการเมืืองนวััตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

มฟล. เข้าร่วมพันธมิตรด้านการแพทย์เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SSAMESA รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี และพลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร คณบดีส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน พันธมิตรทางการศึกษาและบริการการแพทย์ในเอเชียใต้และเอเชยี ตะวันออก เฉียงใต้ (The South and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance: SSAMESA) ที่มหาวิทยาลัยการแพทย์คนุ หมิง สาธารณรัฐประชาชน จีีน เมื่่�อวัันที่่� 12 กรกฎาคม 2562 โดยคณบดีีสำำ�นัักวิิชาแพทยศาสตร์์ มฟล. ได้้กล่า่ วปาฐกถาพิิเศษในหััวข้้อ ‘The Opportunities and Challenges Higher Medical Education is Facing.’ ความตอนหนึ่่�งว่่า สำำ�นัักวิิชาแพทยศาสตร์์ มฟล. ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดย เฉพาะในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรแพทย์ที่เน้น เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน และอาชีวอนามัย

การประชุมนานาชาติ ‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ นักวิชาการจากประเทศลุ่มน�้ำโขงเข้าร่วมล้น มฟล. ร่่วมกัับ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ สถานกงสุุลใหญ่่สาธารณรััฐ ประชาชนจีีน ณ จัังหวััดเชีียงใหม่่ ร่่วมจััดการประชุุมวิิชาการนานาชาติิ “International Conference Belt and Road Initiative Lancang-Mekong Cooperation: Shared Future for Sustainable Connectivity เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ที่อาคาร M-Square มฟล. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative) ของจีน ที่มุ่งสร้างเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงความ ร่วมมือในภูมภิ าคต่างๆ โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้วา่ ราชการจังหวัด เชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล อธิิบดีีกรมเอเชีียตะวัันออก กระทรวงการต่่างประเทศ, รศ.ดร.วัันชััย ศิิริิชนะ อธิิการบดีีผู้้�ก่่อตั้้�ง มฟล., รศ.ดร.ชยาพร วััฒนศิิริิ อธิิการบดีี มฟล., รศ.โรม จิิรานุุ ก รม รองอธิิการบดีีมหาวิิทยาลัั ย เชีียงใหม่่ , นายเหริิน อี้้� เ ชิิง กงสุุลใหญ่่สาธารณรััฐประชาชนจีีน ณ จัังหวััดเชีียงใหม่่ และผู้้�สนใจเข้้าร่่วม กิิจกรรมอย่่างล้้นหลาม รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 31 กรกฎาคม - กันยายน 2562

9


มฟล. กับนานาชาติ

มฟล. เยืือน Yunnan University of Finance and Economics รศ.ดร.วัันชััย ศิิริิชนะ อธิิการบดีีผู้้�ก่อ่ ตั้้�ง และ รศ.ดร.ชยาพร วััฒนศิิริิ อธิิการบดีี พร้้อมด้้วย รศ.ดร.นัันทนา คชเสนีี รองอธิิการบดีี พลโท ศ.เกีียรติิคุุณ นพ.นพดล วรอุุไร คณบดีีสำำ�นักวิิ ั ชาแพทยศาสตร์์ มฟล. ได้้รับั เชิิญให้้เดิินทางเยืือน Yunnan University of Finance and Economics (YUFE) เมื่่อ� วัันที่่� 11 กรกฎาคม 2562 หลัังจากการลงนาม MOU เมื่่อ� วัันที่่� 25 เมษายน 2562 โดย Dr. Wang Jianying, Chairman of Council of YUFE และ Dr. Yin Hong, Vice President for International Affairs ให้้การต้้อนรัับ และร่่วมหารืือการแลกเปลี่่ย� นนัักศึกึ ษาในระดัับ ปริิญญาตรีีและบััณฑิิตศึึกษาในสาขาวิิชาจีีนธุุรกิิจ เศรษฐศาสตร์์ ภาษาจีีน และอื่่น� ๆ ซึ่่ง� ทั้้�งสองสถาบัันได้้ตกลงพััฒนาหลัักสููตร Double Degree สาขาจีีนธุุรกิิจ รวมถึึง การแลกเปลี่่ย� นคณาจารย์์จาก YUFE เพื่่อ� ทำำ�การสอนในสำำ�นักวิิ ั ชาการจััดการและ สำำ�นักวิิ ั ชาจีีนวิิทยา และคณาจารย์์จาก มฟล. เพื่่�อทำำ�การสอนในสาขาวิิชาภาษา และวััฒนธรรมไทย

นักศึกษา มฟล. เข้าร่วม Sakura Science Exchange Program ประเทศญี่ปุ่น ระหว่่างวัันที่่� 30 มิิถุุนายน - 12 กรกฎาคม 2562 นัักศึึกษาจากสาขาวิิชา วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีการอาหาร สำำ�นัักวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร มฟล. จำำ�นวน 10 คน ได้้เดิินทางเข้้าร่่วมโครงการแลกเปลี่่�ยน Japan-Asia Youth Exchange Program in Science หรืือ Sakura Exchange Program in Science ณ Graduate School of Horticulture, Chiba University ประเทศญี่่ปุ่่�� น โดยมีี ดร.ณััฐวุุฒิิ ดอนลาว อาจารย์์ประจำำ�สำ�นั ำ กวิิ ั ชาอุุตสาหกรรมเกษตร เป็็นผู้้�ประสานงาน ซึ่่ง� โครงการนี้้�ได้้รับั การสนัับสนุุนจาก Japan Science and Technology Agency (JST) มีี Assoc. Prof. Dr. Yukiharu Ogawa เป็็นผู้้�ประสานงานฝ่่ายญี่่�ปุ่่�น โดยมีีกิิจกรรมให้้เข้้าร่่วม เช่่น ศึึกษาดููงานและฝึึกปฏิิบััติิในห้้องปฏิิบััติิการ Postharvest and Food Engineering กิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนทางวััฒนธรรม เยี่่�ยมชมศููนย์์วิิจััยผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััท Yamazaki Baking รวมทั้้�งเข้้าชมงาน Japan International Food Machinery & Technology Exhibition (FOOMA JAPAN 2019) ณ ศููนย์์จััดการประชุุม Tokyo Big Sight และเยี่่�ยมชม Tokyo National Museum

มฟล. จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการต่างประเทศ สปป.ลาว ส่่วนพััฒนาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ มฟล. จััดโครงการพััฒนาบุุคลากร ด้้านงานต่่างประเทศ แก่่แขวงอุุดมไชย สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว ระหว่่างวัันที่่� 19-23 สิิงหาคม 2562 มีีคณะผู้้�เข้้าร่่วมอบรมจำำ�นวน 10 คน นำำ�โดยคุุณวิิสััย อิินดารา รองหััวหน้้าแผนกต่่างประเทศ แขวงอุุดมไชย โดยมีีการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการหััวข้้อต่่างๆ อาทิิ การเตรีียมความพร้้อมเพื่่อ� พััฒนา สู่่�ความเข้้มแข็็งของประชาคมอาเซีียน ‘รู้้�เขา รู้้�เรา’ การเขีียนข้้อเสนอโครงการ พิิธีีการทููตและการจััดประชุุมนานาชาติิ โดย รศ.ดร.นัันทนา คชเสนีี รองอธิิการบดีี, การฝึึกปฏิิบััติิการเขีียนโครงการ โดย ผศ.ดร.ร่่มเย็็น โกไศยกานนท์์ อาจารย์์ ประจำำ�สำ�นั ำ กวิิ ั ชาการจััดการ รวมถึึงได้้ข้อ้ คิิดด้้านบริิหารงานโครงการและบทบาท การเป็็นผู้้�นำำ�จาก รศ.ดร.วัันชััย ศิิริิชนะ อธิิการบดีีผู้้�ก่่อตั้้�ง และได้้เยี่่�ยมชม ศููนย์์การแพทย์์มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวงด้้วย

10


มฟล. กับนานาชาติ

มฟล. ต้้อนรัับเอกอััครราชทููตภููฏาน หารืือขยายร่่วมมืือวิิชาการ รศ.ดร.ชยาพร วััฒนศิิริิ อธิิการบดีี ให้้การต้้อนรัับ H.E. Mr. Tshewang C. Dorji เอกอััครราชทููตแห่่งราชอาณาจัักรภููฏาน ประจำำ�ประเทศไทย ที่่�เดิินทางเยืือน มฟล. เพื่่�อแสดงความยิินดีีในโอกาสรัับตำำ�แหน่่งอธิิการบดีี เมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม 2562 ทั้้�งนี้้� มฟล. กัับภููฏาน มีีความสััมพัันธ์์อัันยาวนาน และมีีความร่่วมมืือทางวิิชาการในหลายสาขา รวมทั้้�งการให้้ทุุนการศึึกษา แก่่นัักเรีียนชาวภููฏานให้้เข้้าเรีียนที่่� มฟล. ในการนี้้�ได้้มีีการหารืือเกี่่�ยวกัับ การแลกเปลี่่ย� นนัักศึกึ ษาและอาจารย์์ ความร่่วมมืือในการวิิจััยด้้านการแพทย์์ แผนจีีน วิิทยาศาสตร์์เครื่อ่� งสำำ�อาง การพยาบาล เศรษฐกิิจพอเพีียงและเห็็ดรา รวมทั้้�งการจััดอบรมในหลัักสููตรต่่างๆ เช่่น พยาบาลวิิชาชีีพ เครื่่�องสำำ�อาง แก่่ผู้�ป้ ระกอบการจากภููฏาน เพื่่อ� เป็็นการส่่งเสริิมการพััฒนาทรััพยากรบุุคคล ร่่วมกัันและสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีของประชาชนทั้้�งสองประเทศ

มฟล. จัดอบรมด้านการแพทย์แผนจีนให้แก่ Wongu University of Oriental Medicine สำำ�นักวิิ ั ชาการแพทย์์บููรณาการ มฟล. จััดการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ ด้้านการแพทย์์แผนจีีน ให้้แก่่ผู้้�คณะจาก Wongu University of Oriental Medicine สหรััฐอเมริิกา จำำ�นวน 10 คน ระหว่่างวัันที่่� 17-27 กัันยายน 2562 นอกจากการพััฒนาความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญเกี่่�ยวกัับการแพทย์์แผนจีีนแล้้ว ผู้้�เข้้าร่่วมอบรมยัังได้้พััฒนาทัักษะทางด้้านการปฏิิบััติิการคลิินิิกแพทย์์ แผนจีีน ทั้้�งคลิินิิกฝัังเข็็มและคลิินิิกนวดทุุยหนา (Tuina) ซึ่่�งเป็็นศาสตร์์ การแพทย์์เก่่าแก่่ของจีีน รวมถึึงความรู้้�เกี่่�ยวกัับยาจีีนอีีกด้้วย

อธิิการบดีี มฟล. ให้้การต้้อนรัับ กงสุุลใหญ่่สหรััฐฯ เชีียงใหม่่ เมื่่�อวัันที่่� 19 กัันยายน 2562 รศ.ดร.ชยาพร วััฒนศิิริิ อธิิการบดีี ให้้การต้้อนรัับ Mr. Sean K. O’Neill กงสุุลใหญ่่ ประจำำ�สถานกงสุุลใหญ่่ สหรััฐอเมริิกา ประจำำ�จังั หวััดเชีียงใหม่่ โดยได้้ร่ว่ มหารืือเกี่่ย� วกัับความร่่วมมืือ ในการส่่งเสริิมการศึึกษาต่่อในสหรััฐอเมริิกาของนัักศึึกษา มฟล. รวมถึึง การแบ่่ ง ปัั น ความรู้้ � แ ละถ่่ า ยทอดเทคโนโลยีีในสาขาวิิทยาศาสตร์์ แ ละ การเกษตร นอกจากนี้้�กงสุุลใหญ่่สหรััฐฯ ยัังได้้เชิิญ มฟล. ร่่วมเป็็นเจ้้าภาพ จััดงาน Think Big Drive Change เพื่่อ� กระตุ้้�นให้้ผู้ค�้ นแบ่่งปัันความคิิดใหม่่ๆ ในการผลัักดัันให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีในสัังคม

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 31 กรกฎาคม - กันยายน 2562

11


คนเก่ง มฟล.

นัักศึึกษา มฟล. นำำ�ผลงาน BMG ถุุงมืือกระตุ้้�นน้ำำ��นม คว้้ารางวััลที่่� 3 ระดัับประเทศ ในงาน Startup Thailand 2019

นักศึกษาไอที คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดสุนทรพจน์ Change The World Speech Contest 2019

นัักศึึกษาการจััดการ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การแข่งขันส่งเสริม การท่องเที่ยวอาเซียน

เมื่่�อวัันที่่� 25-27 กรกฎาคม 2562 ทีีมนัักศึกึ ษามฟล.รวมกลุ่่�มในชื่่อ� BMG ประกอบด้้วย นายสิิรภพ ผามั่่� ง , นายนาวิิน แดงนวล, นางสาวปิิยาภรณ์์ เถื่่อ� นถ้ำำ�� , นางสาวอาทิิตยา เกษรแก้้ว, นางสาวพัันสิิรา กั่่ว� พานิิช จากสำำ�นักวิิ ั ชา เทคโนโลยีีสารสนเทศ และนางสาวภวััน รััตน์ ์ อิ้้�วหะซั่่�ว จากสำำ�นัักวิิชาการจััดการ เข้้าร่่วม แสดงผลงานในงาน Startup Thailand 2019 ณ True Digital Park กรุุงเทพมหานคร และ สามารถคว้้ า รางวัั ล รองชนะเลิิศ อััน ดัับที่่� 2 ระดัับประเทศ ในผลงานชื่่�อ “BMG” ถุุงมืือที่่�ช่่วย กระตุ้้�นการไหลเวีียนของน้ำำ�� นมลดอาการปวดคััด เต้้ า นม และรัั ก ษาอาการท่่อน้ำำ��นมอุุด ตััน ของ คุุณแม่่โดยใช้้ความร้้อน

เมื่่�อวัันที่่� 17 สิิงหาคม 2562 นางสาวจิินตรา แซ่่จาง นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4 สำำ�นัักวิิชาเทคโนโลยีีสารสนเทศ ได้้รัับรางวััล ชนะเลิิศ โครงการประกวดสุุ น ทรพจน์์ เ พื่่� อ การเปลี่่� ย นแปลงโลก ครั้้� ง ที่่� 6 (Change The World Speech Contest 2019) กลุ่่�มภาษาจีีน ระดัับอุุดมศึึกษา – ปวส. โดยได้้รัับโล่่รางวััล ทุุนการศึึกษา 30,000 บาท และทุุนการศึึกษา เรีียนรู้้�วััฒนธรรม ณ สาธารณรััฐประชาชนจีีน ซึ่่�ง งานนี้้�จััดขึ้้�นโดย ชมรมพุุทธศาสตร์์ส ากล ในพระอุุ ปถัั ม ภ์์ ส มเด็็ จ พระมหามัั ง คลาจารย์์ โรงเรีียนสอนการพููดจอมพลสถาบััน Bangkok Toasmasters Club และสมาคมครููจีีน แห่่งประเทศไทย ณ มหาวิิทยาลััยนอร์์ทกรุุงเทพ วิิทยาเขตรัังสิิต จ.ปทุุมธานีี

นัั กศึึ ก ษ า ส า ข า วิิ ช า ก า ร จัั ด ก า ร การท่่องเที่่�ยว สำำ�นัักวิิชาการจััดการ มฟล. คว้้ารางวััลจากการประกวดสุุนทรพจน์์ โครงงาน ส่่งเสริิมการท่่องเที่่ย� วอาเซีียน (Project Development) ภายใต้้ โ ครงการ ASEAN Youth Forum: Advancing the Partnerships for the Sustainable Promotion of ASEAN Tourism ณ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ วิิทยาเขต หาดใหญ่่ จััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 29 สิิงหาคม – 2 กัันยายน 2562 โดยนางสาวชญานิิศ บุุญภัักดีี ได้้รัับรางวััลรางวััลชนะเลิิศ และนางสาวนพิิษฐา มากเจริิญ ได้้รัับรางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2 ซึ่่�งมีีผู้้�เข้้าแข่่งขััน 32 ทีีม จากมหาวิิทยาลััยใน ประเทศสมาชิิกอาเซีียน+3

12


มฟล. เพื่อชุมชน

ทีีมแพทย์์ มฟล. ออกหน่่วย ตรวจสุุขภาพนัักเรีียน เนื่่�องในวัันมหิิดล

สำำ�นัักวิิชาศิิลปศาสตร์์ จััดค่่ายรัักการอ่่านให้้เยาวชน สำำ�นักวิิ ั ชาศิิลปศาสตร์์ ร่ว่ มกัับ ศููนย์์บริิการวิิชาการ จััดค่่ายรัักการอ่่าน ณ โรงเรีียนบ้้านนางแลใน อ.เมืือง จ.เชีียงราย ระหว่่างวัันที่่� 11 มิิถุุนายน ถึึง 4 กรกฎาคม 2562 (ทุุกวันั อัังคารและพฤหััสบดีี) เพื่่อ� เพิ่่ม� แรงจููงใจในการอ่่าน หนัังสืือทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษให้้แก่่กลุ่่�มนัักเรีียนชาติิพัันธุ์์� ระดัับชั้้�น ประถมศึึ ก ษาในพื้้� น ที่่� เ ทศบาลตำำ � บลนางแล จำำ � นวน 70 คน ซึ่่� ง เป็็ น กลุ่่�มที่่�ด้้อยโอกาสในการเข้้าถึึงแหล่่งความรู้้� รวมถึึงโอกาสทางการศึึกษา โครงการนี้้�จึงึ มีีเป้้าหมายช่่วยยกระดัับความรู้้�ด้ว้ ยการส่่งเสริิมการอ่่านและสร้้าง แรงจููงใจในการศึึกษาต่่อให้้แก่่เยาวชนกลุ่่�มดัังกล่่าว

เมื่่� อ วัั น ที่่� 11 กัั น ยายน 2562 สำำ �นัั กวิิ ชาแพทยศาสตร์์ ร่ ่ ว มกัั บ ศููนย์์บริิการวิิชาการ และโรงพยาบาลศููนย์์การแพทย์์ มฟล. ออกหน่่วยแพทย์์เคลื่่อ� นที่่� เนื่่�องในวัันมหิิดล ณ โรงเรีียนธารทิิพย์์ อ.เมืือง จ.เชีียงราย โดยมีีบุุคลากร จิิตอาสา ทั้้� ง แพทย์์ พ ยาบาล อาจารย์์ แ พทย์์ และนัั กศึึ ก ษาแพทย์์ ร่่วมให้้ความรู้้� และตรวจสุุขภาพเบื้้�องต้้นให้้แก่่นัักเรีียนจำำ�นวน 135 คน ซึ่่�งมีีทั้้�งการตรวจร่่างกาย ตรวจกรุ๊๊�ปเลืือด ตรวจการมองเห็็น การฉีีดวััคซีีน ผู้้ � ที่่� ไ ม่่ เ คยได้้ รัั บ วัั ค ซีีนมาก่่ อ น การวัั ด ดัั ช นีีมวลกายและให้้ ค วามรู้้ � ด้้ า นโภชนาการ นอกจากสร้้ า งเสริิมสุุ ข ภาพที่่� ดีีข องคนในชุุ ม ชนแล้้ ว ยัังเป็็นการสร้้างความตระหนัักถึึงบทบาทหน้้าที่่�ของแพทย์์เพื่่�อประชาชน ส่่งเสริิมคุุณธรรมจริิยธรรมของแพทย์์และนัักศึึกษาแพทย์์อีีกด้้วย

มฟล. ลงพื้้�นที่่� จััดอบรม การดููแลเด็็กพิิเศษ ในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน มฟล. โดยส�ำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการดูแลเด็ก พิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ (ภาวะชัก) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์คามิลเลียนแอนด์โซเชียลเซนเตอร์ จ.เชียงราย โดยโรคลมชัก เป็นปัญหาสุขภาพที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและใช้ระยะ เวลานาน การดแู ลเบอื้ งต้นที่ถูกต้องจะช่วยลดความรุนแรงและลดความเสยี่ ง ต่ อ การทุ พพ ลภาพ ซึ่ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมมีทั้ ง เด็ กพิ เศษที่มีปั ญ หาในการ เคลื่อนไหวและเสี่ยงต่อภาวะชัก ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง จ�ำนวนกว่า 40 คน

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 31 กรกฎาคม - กันยายน 2562

13


รอบรั้วนักศึกษา

พิิธีีบายศรีีสู่่�ขวััญและงานเลี้้�ยงขัันโตก ต้อนรับนักศึกษาใหม่

วีีดิิทััศน์์ พิิธีีบายศรีีสู่่�ขวััญ และงานเลี้้�ยงขัันโตกต้้อนรัับนัักศึึกษาใหม่่

กิิจกรรมจิิตอาสาปัันน้ำำ��ใจ น้้องใหม่่ปลูก ู ป่่า

วีีดิิทััศน์์ น้้องใหม่่ปลููกป่่า 2562

กิิจกรรมทำำ�ขนมไทย และรู้้�จัักเพื่่�อนใหม่่จากทั่่�วโลก มฟล. จััดกิิจกรรมทำำ�ขนมไทยให้้แก่่นักศึ ั กึ ษาต่่างชาติิ เมื่่อ� วัันเสาร์์ ที่่� 7 กัันยายน 2562 เพื่่�อเรีียนรู้้�วััฒนธรรมไทยผ่่านการทำำ�ขนมหวาน ร่่วมกัับเพื่่�อนนัักศึึกษาชาวไทย ซึ่่�งทุุกคนจะได้้ฝึึกทำำ�กล้้วยบวชชีีและ สัังขยาฟัักทอง โดยมีีชมรมนัักศึึกษานานาชาติิเป็็นพี่่�เลี้้�ยง นอกจาก จะได้้ชิิมรสชาติิอาหารที่่�แปลกใหม่่แล้้ว ทั้้�งนัักศึึกษาต่่างชาติิและชาวไทย ยัั ง ได้้ ทำำ � ความรู้้ �จัั กกัั บ เพื่่� อ นใหม่่ ที่่� ม าจากหลากหลายวัั ฒ นธรรม ซึ่่�งทางมหาวิิทยาลััยมุ่่�งหวัังให้้ทุุกคนสามารถใช้้ชีีวิิตร่่วมกัันได้้อย่่างมีี ความสุุข

14


รอบรั้วนักศึกษา

พิิธีีไหว้้ครููและรัับเป็็นลููกศิิษย์์

มฟล. จััดพิิธีีไหว้้ครููและรัับเป็็นลููกศิิษย์์ ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2562 เมื่่�อวัันพฤหััสบดีีที่่� 12 กัันยายน 2562 ณ หอประชุุมสมเด็็จย่่า โดยมีีนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 1 เข้้าร่่วมพิิธีีกว่่า 3,600 คน โดยได้้รัับเกีียรติิจาก รศ.ดร.วัันชััย ศิิริิชนะ อธิิการบดีีผู้้�ก่่อตั้้�ง รศ.ดร.ชยาพร วััฒนศิิริิ อธิิการบดีี คณะผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ เข้้าร่่วมพิิธีีซึ่่�งประกอบด้้วย พิิธีีไหว้้ครูู พิิธีีเจิิมหน้้าผาก พิิธีีเจิิมหนัังสืือเรีียน พิิธีีมอบเกีียรติิบััตรแก่่นัักศึึกษาดีีเด่่น และพิิธีีกล่่าวปฏิิญาณตน จากนั้้�นอธิิการบดีีเป็็นตััวแทนคณาจารย์์กล่่าวรัับ นัักศึึกษาใหม่่เป็็นลููกศิิษย์์ และอธิิการบดีีผู้้�ก่่อตั้้�งกล่่าวให้้โอวาท เป็็นอัันเสร็็จสิ้้�นพิิธีี

นัักศึึกษานานาชาติิ เรีียนรู้้�วััฒนธรรมไทยผ่่านการฟ้้อนรำำ�

มฟล. ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ มฟล. โดยส่่วนพััฒนาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ จััดกิิจกรรม ปฐมนิิเทศนัักศึึกษานานาชาติิ ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2562 เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� 30 สิิงหาคม 2562 โดยมีีนัักศึึกษาใหม่่ชาวต่่างชาติิ 166 คน แบ่่ ง เป็็ น ระดัั บ ปริิญญาตรีี 126 คนและบัั ณ ฑิิตศึึ ก ษา 40 คน มาจาก ประเทศต่่ า งๆ ทั้้� ง ในทวีีปเอเชีีย ยุุ โ รป อเมริิกาเหนืือ แอฟริิกา และนัักศึึกษาแลกเปลี่่�ยนอีีก 38 คน จาก 8 ประเทศ เริ่่�มจากพาชมสถานที่่� สำำ�คััญและหน่่วยงานภายในมหาวิิทยาลััย จากนั้้�นเป็็นกิิจกรรมปฐมนิิเทศ ณ อาคารพลเอกสำำ�เภา ชููศรีี โดยมีี รศ.ดร.นัันทนา คชเสนีี รองอธิิการบดีี ให้้การกล่่าวต้้อนรัับ ต่่อจากนั้้�นหน่่วยงานต่่างๆ ให้้ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ การเรีียนการสอน รวมทั้้�งการใช้้ชีีวิิตในรั้้ว� มหาวิิทยาลััย ปิิดท้้ายด้้วยงานเลี้้�ยง ต้้อนรัับแบบอบอุ่่�น

รอบรั้้�ว มฟล. ฉบัับที่่� 31 กรกฎาคม - กัันยายน 2562

15


ในรั้ว มฟล.

26 กรกฎาคม 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 มฟล. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) ที่บริเวณโถงอาคารเรียนรวม 1 โดย มี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา พิธีเริ่มโดยประธานเปิดกรวยดอกไม้บน ธูปเทียนแพ วางพานพุ่มสักการะ กล่าวค�ำถวายพระพรชัยมงคล และร่วม ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล

9 สิงหาคม 2562

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มฟล. จัดพิธีล งนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม) ประจ�ำปี 2562 ณ โถงอาคาร เรียนรวม 1 โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง เป็นประธานในพิธี เริ่มจากประธานในพิธีลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น เปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ กล่าวค�ำถวายพระพรชัยมงคล เพลง สรรเสริญพระบารมีบรรเลง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ

18 กรกฎาคม 2562

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจ�ำปี 2562 มฟล. จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจ�ำปี 2562 เพื่อน้อมร�ำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานเฉลิม พระเกียรติฯ เริ่มจากพิธีถวายเครื่องสักการะโดยประธานในพิธี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง จากนั้นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น�ำชุมชน ผู้แทนสื่อมวลชน ผู้บริหาร หน่วยงาน ภายในและนักศึกษา ถวายเครื่องสักการะ ต่อมาเป็นพิธีทางพระพุทธ ศาสนาในหอประชุมสมเด็จย่า ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ พิธีกรอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ ถวาย ไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

16


ในรั้ว มฟล.

5 กรกฎาคม 2562

พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน�้ำฝน มฟล. จััดพิิธีีถวายเทีียนพรรษาและผ้้าอาบน้ำำ��ฝน ประจำำ�ปีี 2562 ณ วิิหารพระเจ้้าล้้านทองเฉลิิมพระเกีียรติิฯ โดยมีีผู้้�บริิหาร อาจารย์์ พนัั ก งาน นัั กศึึ ก ษา และประชาชนใกล้้ เ คีียงเข้้ า ร่่ ว มพิิธีี เริ่่ม� จากตั้้�งขบวนแห่่รอบวิิหาร 3 รอบ จากนั้้�นเป็็นพิิธีีทางพระพุุทธศาสนา โดย รศ.ดร.ชยาพร วััฒนศิิริิ อธิิการบดีี ประธานในพิิธีี จุุดประทีีปบููชา พระรััตนตรััย พิิธีีกรนำำ�ไหว้้พระและอาราธนาศีีล ประธานสงฆ์์ให้้ศีีล พิิธีีกรอาราธนาธรรม จากนั้้�นพระสงฆ์์บรรยายธรรม ต่่อ มาเป็็น พิิธีีถวายเทีียนพรรษา ผ้้าอาบน้ำำ�ฝ � น และถวายปััจจััยแด่่พระสงฆ์์ 7 รููปที่่ม� า จากวััดโดยรอบมหาวิิทยาลััยเป็็นอัันเสร็็จพิิธีี

28 สิงหาคม 2562

อธิการบดีพบพนักงาน ประจ�ำปี 2562 รศ.ดร.ชยาพร วััฒนศิิริิ พบพนัักงานครั้้ง� แรกหลัังรัับตำำ�แหน่่ง ‘อธิิการบดีี’ แจงสถานการณ์์อุดุ มศึึกษาปััจจุุบันั เป็็นความท้้าทายของทุุกสถาบัันการศึึกษา เชิิญชวนพนัักงานให้้มองเป็็นโอกาสพััฒนาและปรัับตััว เพื่่อ� เป็็นที่่พึ่่� ง� ของสัังคม ต่่อไป โดยยึึด ‘วััฒนธรรมมหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้า้ หลวง’ ด้้วยแนวทาง F.O.C.U.S คืือ F (Flexibility) = พร้้อมรัับการเปลี่่ย� นแปลง, O (Organization First) = เห็็นประโยชน์์ส่ว่ นรวมเป็็นสำำ�คัญ ั , C (Creative & Innovative Mindset) = พััฒนาตน พััฒนางาน สร้้างสรรค์์สิ่ง่� ที่่ดีีกว่ � า่ มีี service mind, U (Unity & Teamwork) = ทำำ�งานเป็็นทีีม และโดยเฉพาะ S = (Sincerity & Integrity) ซื่่อ� สััตย์์ สุุจริิต ที่่ทุ� กุ หน่่วยงานต้้องประกาศและยึึดเป็็นหลัักดำ�ำ เนิินงาน พร้้อมประกาศ พัันธกิิจขัับเคลื่่อ� นมหาวิิทยาลััยฝ่่าคลื่่น� ความเปลี่่ย� นแปลง และกล่่าวทิ้้�งท้้าย “ขอทุุกคนทำำ�หน้้าที่่�ของตนอย่่างเต็็มที่่� ร่่วมมืือกัันพุ่่�งสู่่�จุุดหมายไปด้้วยกััน together 2 get there”

11 กันยายน 2562

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิชาการและวิจัยทางการแพทย์ มฟล. ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิชาการและวิจยั ทางการแพทย์ ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่าง พร้อมเพรียง โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ กล่าวว่าอาคารวิชาการและวิจัย ทางการแพทย์ มีมูลค่าประมาณ 786 ล้านบาท จัดสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ ในการเป็นศูนย์วิชาการและวิจัยทางการแพทย์ รวมถึงสาขาวิชาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง มีก�ำหนดแล้วเสร็จใน 900 วัน

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 31 กรกฎาคม - กันยายน 2562

17


00

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข วันที่: จันทร์ 16 กันยายน 2562 ปีที่: 70 ฉบับที่: 22518 หน้า: 12(บ Col.Inch: 9.54 Ad Value: 10,494 PRValue (x3 ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)

Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 800,000 Ad Rate: 1,100

มฟล. ในสื่อ

Siam Rath Circulation: 900,000 Ad Rate: 850

Siam Rath Circulation: 900,000 Ad Rate: 850

Section: First Section/วันที่: พุธ 24 กรกฎาคม 2562 ปีที่: 70 ฉบับที่: 24076 Col.Inch: 12.87 Ad Value: 10,939.50 หัวข้อข่าว: 'มฟล.'เปิดสำนักการแพทย์บูรณาการ

หน้า: 9(ล่างขวา) PRValue (x3): 32,818.50

คลิป: ขาว-ดำ

ไทยรัฐ | 24 กรกฎาคม 2562 | หน้า 12

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 ปีที่: 70 ฉบับที่: 24068 หน้า: 9(บน) Col.Inch: 33.66 Ad Value: 28,611 PRValue (x3): 85,833 หัวข้อข่าว: 'มฟล.'อบรมผลิต-ธุรกิจเบื้องต้น 'เครื่องสำอางสมุนไพรประทินผิว'

ข่าวสด | Section: 10 กรกฎาคม 2562 | หน้า 19 ประชาชื่น/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

คลิป: ขาว-ดำ

วันที่: พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 ปีที่: 42 ฉบับที่: 15138 Matichon (Mid-Day) Col.Inch: 17.02 Ad Value: 18,722 Circulation: 950,000| หน้า 9 สยามรัฐ | 24 กรกฎาคม 2562 ภาพข่าว: บายศรีสู่ขวัญ Ad Rate: 1,100

รหัสข่าว: C-190710012055(10 ก.ค. 62/02:22)

หน้า: 21(บนขวา) PRValue (x3): 56,166

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-190813038069(

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ วันที่: พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 ปีที่: 29 ฉบับที่: 10459 Col.Inch: 12 Ad Value: 13,200 หัวข้อข่าว: นศ.ใหม่'มฟล.'แห่มาลงทะเบียน

ไทยรั ฐ | 16 กันยายน 2562 | หน้า 12 Section: First Section/First Page

รหัสข่าว: C-190724039184(23 ก.ค. 62/08:28) หน้า: 19(ล่างซ้าย) PRValue (x3): 39,600

Bangkok Post Circulation: 70,000 Ad Rate: 1,500

คลิป: ขาว-ดำ

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ วันที่: อังคาร 10 กันยายน 2562 ปีที่: 29 ฉบับที่: 10513 Col.Inch: 14.24 Ad Value: 15,664 หัวข้อข่าว: มฟล.ต้อนรับน.ศ.ใหม่ชาวต่างชาติ

Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100

หน้า: 19(ล่างขวา) PRValue (x3): 46,992

รหัสข่าว: C-190724021044(24 ก.ค. 62/06:02)

Date: Friday 13 September 2019 Volume: No: Col.Inch: 51.07 Ad Value: 76,605 Headline: Mahidol, Mae Fah Luang top uni list

Page: 1(Righ PRValue (x3)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-190916039062(15 ก.ย. 62/06:49)

สยามรัฐ | 12 กรกฎาคม 2562 | หน้า 9 รหัสข่าว: C-190712021034(12 ก.ค. 62/06:04)

หน้า: 1/1

มติชน | 22 สิงหาคม 2562 | หน้า 21

รหัสข่าว: C-190822038093(21 ส.ค. 62/08:51)

หน้า: 1/1

ข่าวสด | 18 กรกฎาคม 2562 | หน้า 19 ข่าวสด | 10 กันยายน 2562 | หน้า 19

18

Bangkok Post | 13 กันยายน 2562

News ID: C-190913001015 (13 Sep 19/05:51)


Section: ประชาชื่น/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม มติสชบดีน29| 13สิงหาคม สิงหาคม วันที่: พฤหั 2562 2562 | หน้า 21 ปีที่: 42 ฉบับที่: 15145 หน้า: 21(ขวา) Col.Inch: 8.70 Ad Value: 9,570 PRValue (x3): 28,710 :000 12(บน) คอลั ม น์ : แวดวงการศึ ก ษา: ผุ ด รายวิ ช าใหม่ ' อั ต ลั ก ษณ์ ม ฟล.' alue (x3): 31,482 คลิป: ขาว-ดำ

Daily News Circulation: 720,000 Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/การศึกษา วันที่: จันทร์ 30 กันยายน 2562 ปีที่: ฉบับที่: 25554 Col.Inch: 16.99 Ad Value: 35,679 หัวข้อข่าว: 'ชยาพร'ชี้อายุไม่สำคัญนั่งอธิการบดี

Krungthep Turakij Circulation: 200,000 Ad Rate: 2,400

e: 1(Right) alue (x3): 229,815

หน้า: 22(ล่าง) PRValue (x3): 107,037

คลิป: สี่สี

Poo Jadkarn Daily 360 Degree Circulation: 850,000 Ad Rate: 1,200

ไทยรัฐ | 16 กันยายน 2562 | หน้า 12

มติชน | 29 สิงหาคม 2562 | หน้า 21

คลิป: สี่สี

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 26 กันยายน 2562 ปีที่: 11 ฉบับที่: 3005 หน้า: 11(กลาง) Col.Inch: 57.23 Ad Value: 68,676 PRValue (x3): 206,028 คลิป: ขาว-ดำ หัวข้อข่าว: 2ทศวรรษ ม.แม่ฟ้าหลวง คว้าที่1มหาวิทยาลัยไทย เดินหน้าขึ้นชั้นระดับโลก-ลุ่มน้ำโขง

กรุงเทพธุรกิจ | 18 กันยายน 2562 | หน้า 2

รหัสข่าว: C-190918011055(18 ก.ย. 62/05:10)

หน้า: 1/1

หน้า: 1/1

ผู้จัดการรายวัน 360 ํ | 26 กันยายน 2562 | หน้า 11

Clip: Full Color

รหัสข่าว: C-190919039191(18 ก.ย. 62/08:16)

Daily News Circulation: 720,000 Ad Rate: 2,100

190829020116(29 ส.ค. 62/06:01)

2562 | หน้า 1

มฟล. ในสื่อ

คลิป: ขาว-ดำ

8069(12 ส.ค. 62/07:07)

น้า 12

Section: First Section/บทนำ-บทวิเคราะห์ วันที่: พุธ 18 กันยายน 2562 ปีที่: 32 ฉบับที่: 11318 หน้า: 2(บน) Col.Inch: 44.86 Ad Value: 107,664 PRValue (x3): 322,992 คอลัมน์: Big Data Analysis: 16มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับสถานศึกษา'ดีสุดในโลก'

หน้า: 1/1

Section: กีฬา/การศึกษา วันที่: พฤหัสบดี 26 กันยายน 2562 ปีที่: ฉบับที่: 25550 หน้า: 22(กลาง) Col.Inch: 15.57 Ad Value: 32,697 PRValue (x3): 98,091 หัวข้อข่าว: มฟล.เป็นปลื้มติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-190926040028(26 ก.ย. 62/06:26)

หน้า: 1/1

เดลินิวส์ | 30 กันยายน 2562 | หน้า 22 Page: 1/1

เดลินิวส์ | 26 กันยายน 2562 | หน้า 22 รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 31 กรกฎาคม - กันยายน 2562

19


Profile for Mae Fah Luang University

MFU MAG #31  

Magazine of Mae Fah Luang University Chiang Rai, Thailand Vol.8 No.31 July-September 2019

MFU MAG #31  

Magazine of Mae Fah Luang University Chiang Rai, Thailand Vol.8 No.31 July-September 2019

Profile for imu-mfu