Page 1

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ปี ที่ 5 ฉบับที่ 18 | เมษายน - มิถนุ ายน 2559

MF U fre shers 2016

3

Welcome MFU Freshers 2016

6

แนะนําคณบดีใหม่ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

10

มฟล. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั


“ เราทุ่ม เทในการจัดการศึก ษาที่ ดีให้ กับนักศึกษา แล้ วยังเอาใจใส่ชีวิตความเป็ นอยู่ของเขาด้ ว ย พิ ถี พิถัน ให้ มีความเรี ย บร้ อย มี ความสงบและร่ มเย็น เพราะอยากให้ ได้ อยู่ในสภาพแวดล้ อ มที่ ดี ต่อ ไป ไปอยู่ที่ไ หน จะได้ จ�า ได้ ว่า ไม่มีที่ไหนดี กว่านี อ้ ี กแล้ ว ” รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง กิจกรรมอธิการบดีพบผู้ปกครอง ณ หอประชุมสมเด็จย่า 18 มิถนุ ายน 2559

3

10

6

8 สารบัญ

3 6 8 10 11 12 14 15 16 18

àÃ×èͧ¨Ò¡»¡ New | Different | Better ¤¹à¡‹§ Á¿Å. ÃÒ§ҹ¾ÔàÈÉ Á¿Å. à¾×èͪØÁª¹ Á¿Å. ¡Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ Green MFU ÁÒàÂÕèÂÁ-ÁÒàÂ×͹ ã¹ÃÑéÇ Á¿Å. Á¿Å. ã¹Ê×èÍ

ภาพปก : นายมนัสวิน กัก� หนู ภาพประกอบภายในฉบับ : ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. , MFU Photoclub ภาพปกหลัง : Instragram #MFUFreshers2016

2

ที่ปรึกษา รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี

12

บรรณาธิการ ดร. พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี กองบรรณาธิการ ฝ่ ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ติดตามข้ อมูลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th MFUConnect ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู ่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 0-5391-7034, 0-5391-7037 0-5391-7049 pr@mfu.ac.th MFU E-Magazine


เรื่องจากปก

Welcome

MFU freshers 2016 MF U | Best place to be ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยภายใต้ พระนามสมเด็จย่าแห่งนี ้ มีโอกาส ต้อนรับผู้มาเยือนในหลายวาระโอกาส และช่วงทีค่ กึ คักทีส่ ดุ ในรอบปีมอี ยูด่ ้วยกัน สองคราว หนึง่ คือพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรในราวช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุก ปี ที่ เ หล่า บัณ ฑิ ตและญาติมิ ต รเดิน ทางมาที่ ม หาวิท ยาลัยด้ วย ใบหน้ าเปี่ ยมสุข สองคือคาราวานผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งนักศึกษาใหม่ เข้ าหอพัก นักศึกษาใหม่หนึง่ คน อาจมีครอบครัวอีกหลายชีวิตติดตามมา ส่งให้ แน่ใจว่าถึงมือครูบาอาจารย์ กับละอ่อนอีกหลายคนที่กล้ าหาญเดิน ทางมาเพียงล�ำพัง แต่ละคนมีสหี น้ า อารมณ์ ความรู้สกึ แตกต่างหลากหลาย คละเคล้ ากันไป บ้ างดีใจที่สามารถสอบเข้ าในมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ ฝั นได้ ส�ำเร็ จ บ้ างเป็ นห่วงลูกหลานว่าจะกินอยูแ่ ละใช้ ชีวิตไกลบ้ านอย่างไร เพราะ นี่เป็ นการจากอกพ่อแม่ครัง้ แรก บ้ างมาจากที่ใกล้ บ้ างมาจากต่างจังหวัด แสนไกลคนละซีกประเทศ บ้ างมาจากเมืองใหญ่ บ้ างมาจากบ้ านไร่ริมเล ไม่วา่ จะแตกต่างที่มากันอย่างไร แต่เมื่อเข้ ามาอยูอ่ ้ อมกอดของ ดอยแง่ม แล้ ว ทุก คนล้ ว นเป็ น ลูก แม่ฟ้า เฉกเช่น เดี ย วกัน และถื อเป็ น ธรรมเนี ย มปฏิ บัติ ที่ ม หาวิท ยาลัย แม่ฟ้า หลวง ได้ ต ระเตรี ย มกิ จกรรม ต้ อนรั บนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 หรื อที่เรี ยกกันว่า เฟรชเชอร์ (Freshers) ไว้ มากมายหลากหลายด้ าน จากสัปดาห์แรกที่น้องใหม่หลายคนยังร้ องไห้ คิดถึงบ้ าน สัปดาห์ตอ่ มาอาจจะวุน่ ท�ำกิจกรรมสนุกๆ กับเพื่อนใหม่และ เหล่ารุ่นพี่ จนลืมว่าก่อนหน้ านี ้เคยกลัวว่าจะเหงา หลังจากทีร่ ายงานตัวนักศึกษาเสร็จเรียบร้ อยแล้ว กิจกรรมส�ำคัญแรก ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ก็คือ “โครงการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าเรี ยน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ประจ�ำปี การศึกษา 2559” (How to Live and Learn on Campus 2016) โดยส�ำนักงานส่งเสริ มและพัฒนาวิชาการ ระหว่างวันที่ 21-24 มิถนุ ายน 2559 เนื่องจากระบบการเรี ยนรู้ในระดับ มัธยมศึกษาและอุดมศึกษานันมี ้ ความแตกต่างกันในหลายด้ าน จ�ำเป็ นต้ อง สร้ างความคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นรอบตัว ทังสถานที ้ ่และ สังคม โครงการนี ้จึงได้ แบ่งกิจกรรมหลักออกเป็ น 2 ด้ าน คือ How to learn กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ เพื่อสามารถปรับตัวต่อระบบการเรี ยน ได้ ท�ำ ความรู้จกั กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงการสร้ างแรง บันดาลใจ อีกด้ านคือ How to live กิจกรรมแนะน�ำการใช้ ชีวิตในรั ว้ มหาวิทยาลัยให้ มีความสุข บอกเลยว่ามีกิจกรรมให้ เฟรชเชอร์ ท�ำเยอะสุดๆ ไม่วา่ จะเป็ น การสร้ างเป้าหมายและเส้ นทางชีวิต, ประสบการณ์วนุ่ ๆ ของ วัยรุ่นในวัยเรี ยน, กีฬาฮาเฮ, ป้องกันอุบตั เิ หตุ, หนอนหนังสือ, ก้ าวทันโลก, MFU’s got talent และอีกมากมาย รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 18 เมษายน - มิถุนายน 2559

3


การเรี ยนการสอนที่ มฟล. ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นสื่อหลัก อาจเป็ นสิง่ ที่ ท�าให้ นักศึกษาใหม่หลายคนเป็ นกังวลว่าจะยากมัย้ จะไหวไหม จะรอดไหม แต่ไม่ต้องพะวงอีกต่อไป แม้ ว่าพื ้นฐานภาษาอังกฤษของแต่ละคนจะพกพามา ต่างกัน แต่ทางมหาวิทยาลัยก็ได้ จดั การเรี ยนการสอน “รายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรเร่งรัด” หรื อ Intensive English (IE) และ Upper Intensive English (UIE) โดยเหล่าคณาจารย์จากส�านักวิชาศิลปศาสตร์ เป็ นการปรับพื ้นฐานและ สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อให้ เหล่าเฟรชเชอร์ มีความพร้ อมเจอทีชเชอร์ ก่อน เปิ ดเทอม ในปี การศึกษา 2559 นี ้ มีนกั ศึกษาใหม่ในระดับปริ ญญาตรี เข้ า รายงานตัวจ�านวน 3,952 คน (ยังไม่รวมนักศึกษาต่างชาติ) ใน 13 ส�านักวิชา (จากทังหมด 14 ส� ้ านักวิชา) โดยผ่านการคัดเลือกเข้ ามาจากระบบต่างๆ ทัง้ แอดมิชชัน รับตรง โควตาพิเศษ และเดินทางมาจากทัว่ ประเทศ ส่วนใหญ่มา จากภาคเหนือ จ�านวน 1,501 คน รองลงมาเป็ นกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล จ�านวน 613 คน ภาคใต้ จ�านวน 565 คน นอกนันมาจากภาคตะวั ้ นออก ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ทังนี ้ ้นักศึกษาชันปี ้ ที่ 1 ทุกคนจะต้ อง พักอาศัยอยูใ่ นหอพักภายในมหาวิทยาลัยตลอด 1 ปี การศึกษา โดยทาง มหาวิทยาลัยเตรี ยมพร้ อมสิ่งอ�านวยความสะดวกในการใช้ ชีวิตไว้ อย่างเพียง พอ ทังโรงอาหาร ร้ ้ านค้ า ร้ านอาหาร ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ไปรษณีย์ โรงพยาบาล ร้ านสะดวกซื ้อ ร้ านหนังสือ ร้ านกาแฟ รถไฟฟ้า ห้ องสมุด ฟิ ตเนส สวนสุขภาพ สนามฟุตบอล สระว่ายน� ้า สนามเทนนิส บาสเกตบอล เปตอง เส้ นทางจักรยาน และฟรี Wi-Fi ก็มีให้ ใช้ ทวั่ พื ้นที่ของมหาวิทยาลัย และทังหมดนั ้ นถู ้ กบรรจุไว้ ใน University in the park แห่งนี ้นี่เอง


เรื่องจากปก

ช่วงชีวิตนักศึกษาแม่ฟา้ หลวง คงจะไม่สมบูรณ์ถ้าหากไม่ถกู เติมเต็ม ด้ วยกิจกรรมต้ อนรับน้ องใหม่ “โครงการสัมพันธ์ฉนั ท์พนี่ ้ อง” โดยองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกส�านักวิชา ภายใต้ การก�ากับดูแลของ ส่วนพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ที่จะดูแลให้ เกิดแต่กิจกรรมที่สร้ างสรรค์และตรวจสอบได้ ซึง่ แต่ละกิจกรรมด�าเนินตามแนว นโยบายของ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี โดยมุง่ ปลูกฝังอัตลักษณ์ส�าคัญ ให้ แก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ เด่นชัด โดยให้ มีบคุ ลิกภาพของ ความเป็ นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รู้จกั ความเป็ นพี่เป็ นน้ อง มีระเบียบวินยั รู้จกั รักษาประเพณีวฒ ั นธรรม มีความสามัคคี มีน� ้าใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ อีกทังมี ้ ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อมุง่ หวังผลิตบัณฑิตที่เป็ นทังคนเก่ ้ งและคนดี และเป็ น คนที่มีความสุขในการใช้ ชีวิต กิจกรรมต้ อนรับน้ องใหม่ ที่จะกลายเป็ นความทรงจ�ามีคา่ ครัง้ เดียว ในชีวิตเฟรชเชอร์ แค่เห็นรายชื่อก็ต้องขอบอกว่าห้ ามพลาดด้ วยประการทังปวง ้ ไม่วา่ จะเป็ นน้ องใหม่ใส่บาตร น้ องใหม่บ�าเพ็ญประโยชน์ น้ องใหม่เดินขึ ้นดอย น้ องใหม่ปลูกป่ า น้ องใหม่เข้ าซุ้ม พิธีบายศรี สขู่ วัญ งานเลี ้ยงขันโตก เปิ ดโลก กิจกรรม ชิงธงส�านักวิชา อุ้มพระขึ ้นดอย จุดเทียนรับขวัญ พิธไี หว้ครูและรับเป็นศิษย์ พิธตี ดิ เข็มตราสัญลักษณ์ พิธถี วายสัตย์ปฏิญาณตนต่อสมเด็จย่า และปิ ดท้ ายด้ วย MFU Freshers Night Party นักศึกษาใหม่ในปี การศึกษา 2559 ถูกนับให้ เป็ น “ล�าดวนช่อที่ 18” ของมหาวิทยาลัย ตามการครบรอบปีท ี่ 18 ของการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ในวันที่ 25 กันยายน 2559 นี ้ ด้ วยจ�านวนนักศึกษาชันปี ้ ที่ 1 กว่า 4,000 ชีวิต เทียบจากปี แรกที่มีจ�านวนเพียง 62 คน ในปี การศึกษา 2542 นับเป็ นการเจริ ญ เติบโตแบบก้ าวกระโดด ไม่เพียงแต่ในแง่ของจ�านวนนักศึกษาในรัว้ แดง-ทองใน วันนัน ้ แต่จวบจนวันนี ้ที่มหาวิทยาลัยภายใต้ พระนามแห่งนี ้ มีพฒ ั นาการทัง้ ด้ านวิชาการ บุคลากร สิง่ แวดล้อม สาธารณูปโภค และอีกหลากหลายด้ าน ทีท่ า� ให้ มฟล. เป็ นทีย่ อมรับว่าเป็ นสถาบันการศึกษามีคณ ุ ภาพในระดับสากล มีนกั ศึกษา มาจากทุกภาคของประเทศไทย มีนกั ศึกษาต่างชาติจาก 25 ประเทศทุกทวีป ทัว่ โลก และมีนกั ศึกษาอาเซียนครบทัง 10 ประเทศ ้ เชื่อว่า... มีมหาวิทยาลัยดีๆ อีกมากมายหลายแห่งในเมืองไทย แต่ ณ ที่แห่งนี ้ ทังสมาชิ ้ กปั จจุบนั และสมาชิกใหม่ เราจะร่วมมือร่วมใจกันสร้ าง มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ให้เป็นมหาวิทยาลัยทีด่ ที สี่ ดุ ในใจของเรา...ชาวแม่ฟา้ หลวง Welcome.. ยินดีต้อนรับ...

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 18 เมษายน - มิถุนายน 2559

5


สรŒางสมดุลทางวิชาการ สรŒางผลงานวิจัยสู‹สากล รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช คณบดีส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ‡าหลวง

สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็ นหนึ�งในสํานักวิชาแรกๆ ที�ได้ก่อตัง� ขึน� พร้ อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง ซึ�งครบรอบ 18 ปี ใน เดือนกันยายน 2559 นี � โดยในปั จจุบนั เปิ ดสอน 3 หลักสูตรในระดับ ปริญญาตรี ได้ แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ซึ�งล้ วนตอบสนองความต้ องการของสังคม ที�กําลังก้ าวเดินสู่การพัฒนาโดยอาศัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ น พืนฐานสํ � าคัญ นอกจากนีย� งั เปิ ดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ใน 6 สาขาวิชาคือ วัสดุศาสตร์ เคมีประยุกต์ วิทยาศาสตร์ เชิงคํานวณ วิทยาศาสตร์ ชวี ภาพ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้ อม และ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง เป็ นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง ที�เติบโต มาอย่ างก้ าวกระโดด เช่ นเดียวกับสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ท�เี จริญก้ าวหน้ า มาตามลําดับ และในปี ที� 18 ของสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ก้ าวมาถึงพร้ อม กับการเข้ ามาทําหน้ าที� “คณบดี” ของ รศ.ดร. สมศักดิ� อภิสิทธิวาณิช นักวิชาการอารมณ์ ดี ที�มที งั � ผลงานและรางวัลการันตีด้านการวิจยั มากมาย จึงนับเป็ นโอกาสดีท�ที มี งาน “รอบรัว� มฟล.” ได้ สมั ภาษณ์ เกี�ยวกับวิสยั ทัศน์ การทํางาน รวมถึงแนวทางการพัฒนาสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ หลังจากที� เข้ ามารั บตําแหน่ งใหม่ ติดตามได้ ในบทสัมภาษณ์ ต่อจากนี �

6


New | Different | Better

Q : อยากทราบประวัตกิ ารท�ำงานของอาจารย์ ก่อนเข้ามาท�ำงาน ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ? ก่อนหน้ านี ้ผมท�ำงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยด�ำรง ต�ำแหน่งหัวหน้ าภาควิชาพันธุศาสตร์ 2 สมัย รวมระยะเวลา 8 ปี , กรรมการ สภามหาวิทยาลัย 2 ปี , กรรมการบริหารศูนย์ความเป็ นเลิศทางวิชาการฯ 8 ปี ส่วนในด้ านของบริการวิชาการ ผมเป็ นกรรมการบริหารของสมาคมพันธุศาสตร์ แห่งประเทศไทย 12 ปี นอกจากนี ้ยังเป็ นกรรมการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานตีพิมพ์ ของวาสารนานาชาติ 5 ฉบับ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาต�ำแหน่ง ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง และปั จจุบนั ได้ เข้ ามาท�ำงานที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เนื่องด้ วยอยากเปลี่ยนบทบาทการท�ำงาน อยาก เอาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท�ำงานมาต่อยอด

Q : ในฐานะคณบดี ต้องการขับเคลื่อนส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ไปในทิศทางใด?

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง ใช้ภาษาอังกฤษ เป็ นสื่อการเรี ยนการสอน คุณวุฒิของอาจารย์ในส�ำนักวิชาจบปริ ญญาเอก ทัง้ 100% ผมพบว่า ศัก ยภาพของอาจารย์ ในส�ำนัก วิชาวิท ยาศาสตร์ สามารถผลิตผลงานวิชาการคุณภาพออกมาให้ มากขึ ้นได้ นัน่ เป็นเหตุผลส�ำคัญ ส�ำหรับผมในการเข้ ามาท�ำงานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเสริ มสร้ าง ผลัก ดัน ให้ ขับ เคลื่ อ นผลงานวิ จัย ออกมาและมุ่ง ต่ อ ยอดสู่ก ารพัฒ นา นวัตกรรม อย่างไรก็ตามต้ องพัฒนาควบคูก่ นั ไปในทุกด้ าน ประการแรกก็คอื การพัฒนาการเรียนการสอน ซึง่ ถือเป็ นพันธกิจหลักของส�ำนักวิชา การศึกษา ต้ องตอบสนองความต้ องการของสังคม การบริ การวิชาการยังสามารถ น�ำเข้ าไปยังชุมชนได้ มากกว่านี ้ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากผลักดันก็คือการวิจัย สถาบันเพือ่ ปรับปรุงหลักสูตร ให้ สามารถเข้ าไปแก้ ไขปัญหาของท้ องถิน่ หรือ ประเทศได้ มากขึ ้น ประการที่ 2 การสร้ างความเข้ มแข็งทางการวิจัย ผมพบว่า อาจารย์ ของ มฟล. ล้ วนมีความรู้ ความสามารถ สิ่งที่ต้องสนับสนุนก็คือ การท�ำงานวิจยั แบบบูรณาการ หมายถึงการน�ำเอาความรู้ความสามารถของ อาจารย์มาเชื่อมโยงต่อกันในทุกสาขาวิชา และงานวิจยั ทีผ่ ลิตออกมานันจะ ้ ต้ องมีการผลักดันไปสูภ่ าคประชาชน งานวิจยั ต้ องเข้ าห้ างให้ ได้ ไม่ใช่เพียงอยู่ บนหิ ้งเท่านัน้ ในส่วนของจังหวัดเชียงราย ผมมองว่าจะต้ องเป็ นงานวิจยั ที่ สามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ เราพบว่าเชียงรายไม่ได้ เป็ นเมือง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็ นเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็กระดับ ครัวเรื อน ซึง่ ยังไม่สามารถก้ าวข้ ามเศรษฐกิจระดับปานกลางไปได้ ฉะนัน้ ถือว่าเป็ นงานทีท่ ้ าทายของส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ทีต่ ้ องผลักดันการท�ำงาน ของอาจารย์ ทังการผลิ ้ ตงานวิจยั และพัฒนาไปสูผ่ ลงานนวัตกรรม แล้วส่งออกไป ให้ เอกชนหรื อประชาชนในพืน้ ที่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิ จในท้ องถิ่นและ ระดับชาติตอ่ ไป ประการต่อมา ต้องน�ำผลงานวิจยั ออกไปสูส่ ากลให้ มากขึ ้น ส่วนหนึง่ คือการตีพมิ พ์เผยแพร่ในองค์กรหรือวารสารในต่างประเทศ ทีเ่ ป็ นฐานข้ อมูล ส�ำคัญในระดับนานาชาติ เช่น ฐานข้ อมูลของ ISI, SCI หรือ Scopus ก็จะเป็ น ตัวบ่งชี ้ความแข็งแกร่งและความเป็ นสากลของอาจารย์ ของส�ำนักวิชาและของ มหาวิทยาลัยด้วย ซึง่ จะเชือ่ มโยงกับประการสุดท้ายก็คอื การสร้ างความร่วมมือ กับสถาบันในต่างประเทศ ทังการท� ้ ำงานวิจยั ร่วมกัน การแลกเปลีย่ นนักศึกษา แลกเปลีย่ นอาจารย์ หรือโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ ซึง่ เชิญศาสตราจารย์ หรื ออาจารย์เข้ ามาร่วมกิจกรรมทางด้ านวิชาการกับส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์

การทีจ่ ะท�ำให้ทกุ สิง่ ทีก่ ล่าวมาเกิดเป็นรูปธรรมได้นนั ้ ผมตังเป้ ้ าหมาย ว่าน่าจะมีการจัดตัง้ ศูนย์ให้ ค�ำปรึ กษาและสร้ างนวัตกรรมในส�ำนักวิชา วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการบริ การวิชาการสู่สงั คม ท�ำให้ เกิด ความเชือ่ มโยงระหว่างส�ำนักวิชาและภาคเอกชน หรือภาคประชาชน เพือ่ ให้ เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่ วมกัน ผมมองว่าผลงานเหล่านี ้จะเป็ นตัวชี ้น�ำ และดึงดูดให้ ผ้ ทู ี่สนใจศึกษาต่อในด้ านวิทยาศาสตร์ มองเห็นได้ ชดั เจนมาก ขึ ้นว่าสิง่ ที่เขาอยากเรี ยนคืออะไร จบไปแล้ วท�ำงานอะไรได้ และสถาบันใด ที่เขาจะเลือกเรี ยน โดยรวมแล้ วสิง่ ที่ผมมุง่ หวังก็คือการสร้ างสมดุลทางวิชาการในส�ำนัก วิชาวิทยาศาสตร์ ทังการสร้ ้ างความเข้ มแข็งในการสร้ างหลักสูตรการเรี ยน การสอน การสร้ างความแข็งแกร่ งทางด้ านงานวิจัย การพัฒนาผลงาน นวัตกรรม การบริ การวิชาการสูส่ ว่ นรวม ซึง่ ต้ องอาศัยการบริ หารจัดการที่ดี

Q : อาจารย์มีหลักการท�ำงานอย่างไร ?

หลักการของผมนัน้ การที่จะท�ำงานให้ ประสบความส�ำเร็ จได้ ต้ องอาศัยความร่ วมมือของทุกภาคส่วน คงเป็ นไปไม่ได้ ที่ผมจะผลักดัน ให้ เกิดความส�ำเร็ จด้ วยตัวคนเดียว งานชิ ้นใดของผมจะเกิดขึ ้นได้ จะต้ อง เกิดด้ วยความร่วมมือของอาจารย์ ร่วมคิด ร่วมท�ำ และร่วมผลักดันไปด้ วยกัน เพราะผมคิดเสมอว่าสามัคคี คือพลัง ฉะนัน้ การที่ จะเกิ ดพลัง เกิ ดสิ่ง ประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ ้นมาได้ ต้ องอาศัยก�ำลังของอาจารย์ทกุ ท่าน บุคลากรทุกคน ทังสายวิ ้ ชาการและสายสนับสนุน จะต้ องร่วมเป็ นฟั นเฟื อง ขับเคลื่อนไปสูค่ วามส�ำเร็จ ซึง่ ต้ องอาศัยความเข้ าอกเข้ าใจกันและกัน และ มองเห็นอนาคตไปในทิศทางเดียวกัน เส้นทางของส�ำนักวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ในตลอด 18 ปี ที ผ่ ่านมานัน้ ล้วนเต็มไปด้วยสิ่งทีท่ า้ ทาย และเป้าหมายมิ ใช่เพียงการผลิ ตบัณฑิ ตคุณภาพ ออกสู่ตลาดแรงงานเท่านัน้ หากแต่คือการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ผลิ ตงาน วิ จยั ทีต่ อบความต้องการของสังคม สร้างสรรค์นวัตกรรมออกไปแก้ปัญหา ให้กบั ประเทศ เพือ่ ขับเคลือ่ นสู่ระดับสากล และตอบโจทย์ส�ำคัญระดับ ชาติ ในการก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” หรื อการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง เศรษฐกิ จไปสู่ “เศรษฐกิ จทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม” นัน่ เอง

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 18 เมษายน - มิถุนายน 2559

7


คนเก‹ง มฟล. นักศึกษาสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ควŒารางวัลจากการประกวดแข‹งขันระดับประเทศ-นานาชาติ นักศึกษาวิศวกรรมการสื่อสารฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พรอมควาตั๋วตัวแทนประเทศไทยแขงขันออกแบบและสรางหุนยนต IDC Robocon 2016 โลก นายกร ศิริตนั ภิวฒ ั น์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและ สารสนเทศ หนึง่ ในสมาชิกทีม BOT9 ได้ รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการ แข่งขันออกแบบและสร้ างหุน่ ยนต์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 9 (RDC2016) ที่แข่งขัน ระหว่างวันที่ 5-25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้ องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิ กิติ� และเข้ ารั บพระราชทานใบประกาศนี ยบัตรจากสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเสด็จเปิ ดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่ อง วิศวกรรมฟื น้ ฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ ส�าหรับคนพิการ ครัง้ ที่ 10 (i-CREATe 2016) เมือ่ วันที ่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิกติ ิ� โดยนายกรและทีม BOT9 จะได้ เป็ นตัวแทนเยาวชนไทยเข้ าแข่งขัน IDC Robocon 2016 ซึง่ ในปี นี ้จะจัดขึ ้นในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้ าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เพื่อประชันฝี มือกับตัวแทนเยาวชน 7 ประเทศทัว่ โลก ระหว่างวันที่ 8-20 สิงหาคม 2559

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟทแวร ควารางวัล The Best of Excellence Award of International Presentation ภายในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน นายเกรี ยงศักดิ� ลอยแสง, นายณัฐวุฒิ ม่วงใหม, นายประกาศิต นันทคีรี, นายอนันต์ แสงจันทร์ และ นางสาวธนัชญา บุญมา นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชันปี ้ ที่ 4 ส�านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ รบั รางวัล The Best of Excellence Award of International Presentation จากการน�าเสนอผลงาน Public Utility System of Property and Asset Management Office ในการประชุมวิชาการระดับปริ ญญาตรี ด้าน คอมพิวเตอร์ ภมู ภิ าคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing) ครัง้ ที่สี่ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ ว จังหวัด สระแก้ ว

“วัคซีน พอกเก็ต” ผลงานแอปพลิเคชันของนักศึกษาวิศวกรรมซอฟตแวร ควาเงินทุนตอยอด 4 ทีมสุดทายจากการแขงขัน Active Citizen : Geek so Good

8

นายณัฐภพ รักษาศีล และนายณัฐพล กิตติพิชญะกุล สาขาวิชาวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ เข้ าร่วม “โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพือ่ สร้ างสรรค์สงั คม: Active Citizen: Geek so Good” โดยส่งผลงาน “วัคซีน พ๊ อกเก็ต” (Vaccine Pocket) ซึง่ เป็ น แอพพลิเคชันบันทึกการรับวัคซีนส�าหรับเด็กวัย 1-3ปี ส�ารองข้ อมูลบนระบบคลาวด์ โดยสามารถแจ้ งเตือนเมื่อครบก�าหนดรับวัคซีนครัง้ ต่อไป ได้ รับคัดเลือกให้ เข้ ารอบ 4 ทีมสุดท้ ายที่ได้ รับทุนเพื่อต่อยอดนวัตกรรมสูก่ ารน�าไปใช้ จริ ง ได้ รับเงินสนับสนุน จ�านวน 50,000 บาท


ขอแสดงความยินดีกับผูไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ

ผศ.ดร. แสงจันทร์ กันตะบุตร ส�านักวิชาการจัดการ ทีไ่ ด้ รับการแต่งตังให้ ้ ดา� รงต�าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ ส�านักวิชาการจัดการ ตังแต่ ้ วนั ที ่ 29 กันยายน 2558

ดร. อําภา จิมไธสง ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องส�าอาง ทีไ่ ด้ รับการแต่งตังให้ ้ ดา� รงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ เครื่องส�าอาง ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องส�าอาง ตังแต่ ้ วนั ที ่ 29 มิถนุ ายน 2558

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เขารับรางวัล สำนักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระดับดีมาก ในงานวันสิ่งแวดลอมโลก 2559 รศ.ดร.รัชนี สรรเสริ ญ คณบดีส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ รับโล่รางวัลส�านักงานที่เป็ นมิตรกับ สิง่ แวดล้ อม ระดับดีมาก (green office) ภายใต้ นโยบาย Happy Workplace in Eco Society จากอธิบดีกรม ส่งเสริ มคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ในงานวันสิง่ แวดล้ อมโลก 2559 ณ รอยัลพารากอนฮอล์ ศูนย์การค้ าสยามพา รากอน รางวัลดังกล่าวจัดขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ในการส่งเสริ มการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส�านักงาน เพื่อ ลดการใช้ พลังงาน และด�าเนินกิจกรรมที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม ซึง่ ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ ของ มฟล. สามารถทีจ่ ะจัดด�าเนินพันธกิจด้ านต่างๆ ได้ อย่างครบถ้ วนตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม

อาจารยสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม ไดรับทุนวิจัย “Grant for Japan-related Research Projects” ประเทศญี่ปุน ดร.นิตย์ตะยา ผาสุขพันธุ์ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดล้ อม ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ได้ รบั ทุนวิจยั “Grant for Japan-related Research Projects” จ�านวน 6,100 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา จาก Sumitomo Foundation ประเทศญี่ปนุ่ ประจ�าปี 2015 โดยปี นี ้มีผ้ สู มัครทังสิ ้ ้น 614 โครงการจาก 16 ประเทศในทวีป เอเซีย โดยทาง Sumitomo Foundation ได้ คดั เลือกโครงการที่เหมาะสมจ�านวน 77 โครงการวิจยั ดร.นิตย์ ตะยา ผาสุขพันธุ์ ได้ ท�างานวิจัยด้ านการจัดการขยะมูลฝอย อย่างต่อเนื่องทัง้ ภายใน มหาวิทยาลัยและชุมชน โดยโครงการวิจยั “A comparative study of municipal solid waste management in Chiang Rai province, Thailand and Uonuma-Niigata, Japan” ทีไ่ ด้ รบั รางวัลมีวตั ถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ การจัดการขยะของไทยและญี่ปนุ่ ภายใต้ บริบทของปัจจัยสอดคล้ องทีส่ ง่ เสริมความส�าเร็จในการจัดการขยะของ ประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ น�ามาพัฒนาการจัดการขยะชุมชน โดยเฉพาะการจัดการขยะทางการเกษตรในจังหวัดเชียงราย ซึง่ สามารถน�าไปสูก่ ารลดการเผาขยะในทีโ่ ล่งและการใช้ ประโยชน์จากของเสียให้ เกิดประโยชน์มากขึ ้น

นักศึกษาพยาบาล ไดรับเลือกเขาโครงการ UGRAD ไปเรียนรูชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา นายธงชัย แซ่ล ี นักศึกษาชันปี ้ ท ี่ 3 ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ รับเลือกให้ เข้ าร่วมโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) ซึง่ จัดโดยสถานทูตอเมริ กนั ประจ�าประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกนั (ฟุลไบรท์) โดยได้ รับทุนแลกเปลีย่ นเต็มจ�านวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เป็ นระยะเวลา 5 เดือน โดยนายธงชัย จะได้ รับการอบรมภาษาอังกฤษ พักร่ วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวอเมริ กนั หรื อพักกับครอบครัวชาวอเมริ กนั ร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพือ่ ชุมชนเป็ นเวลา 20 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนอย่างน้ อย 1 วิชาที่เกี่ยวข้ องกับ U.S. Studies เช่น ประวัติศาสตร์ อเมริ กนั เป็ นต้ น รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 18 เมษายน - มิถุนายน 2559

9


รายงานพิเศษ

พิธเี จริญพระพุทธมนตถวายพระพรชยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตคิ รบ 70 ป

เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน 2559 รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. เป็ นประธานในพิธีเจริ ญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช สมบัติครบ 70 ปี 9 มิถนุ ายน 2559 โดยมีผ้ แู ทนภาคส่วนรัฐ เอกชน พร้ อม ด้ วย คณะผู้บริ หาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา เข้ าร่วมพิธีและสวม ใส่เสื ้อสีเหลือง เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในความจงรักภักดีตอ่ พระบาท สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เป็ นจ�านวนมาก ในการนี ้อธิการบดี มฟล. ได้ กล่าวค�าประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ตอนหนึง่ ว่า “...ข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย มี ความส� านึ กอยู่เป็ นนิ ตย์ ว่า การที ่ ปวงข้าพระพุทธเจ้าได้มีความเป็ นอยู่อย่างเป็ นสุข มี ความสงบและมัน่ คง รวมทัง้ บ้านเมื องได้ผ่านพ้นภัยพิบตั ิ และวิ กฤตการณ์ ทงั้ ปวงมาได้โดยตลอด เป็ นเวลายาวนานนัน้ ก็ ด้วยพระบารมี ปกเกล้าปกกระหม่ อม และพระ มหากรุณาธิ คณ ุ ทีใ่ ต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงท�านุบ�ารุงอาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระวิ ริยะอุตสาหะ ด้วยพระปรี ชาสามารถ และพระวิ จารณญาณอัน สุขุมคัมภี รภาพ ทรงปฏิ บัติพระราชกรณี ยกิ จน้อยใหญ่ โดยมิ ได้ค�านึ ง ถึ งความเหนือ่ ยยาก เพือ่ ให้ให้อาณาประชาราษฎร์ ได้มีความเป็ นอยู่ทีด่ ีขึ้น มี การพัฒนาทีเ่ หมาะสม ทรงแก้ไขปัญหานานับประการด้วยพระอัจฉริ ยภาพ ที ่เ ปี ่ ยมล้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด คุณู ป การอัน ใหญ่ ห ลวง แก่ เ หล่ า พสกนิ ก รใต้ร่ ม พระบรมโพธิ สมภารโดยถ้วนหน้า...”

10


มฟล. เพื่อชุมชน มฟล. มอบรางวัลเชิดชูชุมชนปลอดขยะตนแบบ ทาน ว.–ผูวาฯ หนุนเชียงรายเมืองทองเที่ยวยั่งยืน

ศูนย์ วจิ ยั และฝึ กอบรมด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้ อม (NREM) ร่วมกับ ศูนย์ บริการวิชาการ เปิ ดเวทีประชุม เรื่ อง“วาระเชียงรายปลอดขยะสู่การเป็ นเมืองท่ องเที�ยวอย่ างยั�งยืน” เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 มิถนุ ายน 2559 ณ อาคาร M Square เพื่อขับเคลื่อน วาระการจัดการสิง่ แวดล้ อม โดยส่งเสริ มให้ ชมุ ชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ า มามีสว่ นร่วมผลักดันแนวทางการบริ หารจัดการขยะให้ เหลือศูนย์ (Zero Waste) ซึง่ มีองค์กรทุกภาคส่วนเข้ าร่วม ไม่วา่ จะเป็ นจังหวัดเชียงราย สาธารณสุขจังหวัด ส�านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายอ�าเภอ สาธารณสุขจังหวัด องค์กร ปกครองส่วนท้ องถิ่น ผู้น�าชุมชน รวมถึง มฟล. ในบทบาทสถาบันการ ศึกษาที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบตั ิจริ งของชุมชนต้ นแบบ ทั ง้ นี ้ กิจกรรมส�าคัญภายในงานประกอบด้ วย การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ โดยผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงราย ให้ แก่ 17 หมูบ่ ้ านและ 1 โรงเรี ยน ต้ นแบบ ซึง่ เป็ นการเติมก�าลังใจให้ แก่คนท�างาน สิง่ แวดล้ อมว่าสังคมเห็น คุณค่าของการสร้ างชุมชนปลอดขยะ นอกจากนี ้ยังมีปาฐกถาพิเศษโดย พระมหาวุฒชิ ัย วชิรเมธี เรื่ อง “สมดุลธรรม สมดุลโลก สูค่ วามยัง่ ยืน” และการแสดงวิสยั ทัศน์แผนยุทธศาสตร์ ด้านสิง่ แวดล้ อม เรื่ อง “วาระ เชียงรายปลอดขยะ” โดย นายบุญส่ ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้วา่ ราชการ จังหวัดเชียงราย ปิ ดท้ ายด้ วยการเสวนาเรื่ อง “ชุมชนสร้ างสรรค์ ท้ องถิ่น สร้ างเสริ ม” ที่ได้ ผ้ นู �าชุมชนต้ นแบบ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้แนวทางการ ท�างานในภาคปฏิบตั จิ ริง โดยความร่วมมือของประชาสังคมสูค่ วามส�าเร็จ

สำนักวิชาแพทย-พยาบาล ออกหนวยใหบริการ ตรวจสารเคมีตกคางในเลือดแกชุมชน เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2559 คณาจารย์และนักศึกษา จากส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ และส�านักวิชาแพทยศาสตร์ ได้ ร่วมกัน ออกหน่วยให้ บริ การวิชาการแก่ประชาชน ในโครงการตรวจคัดกรอง ระดับสารเคมีในเลือดของกลุม่ เกษตรกร เทศบาลต�าบลแม่ค�า จ.เชียงราย จ�านวน 532 คน ใน 6 หมูบ่ ้ าน โดยมีการเจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้ าง การบรรยายให้ ความรู้ เรื่ องอันตรายต่อสุขภาพจากสารเคมีในการเกษตร วิธีการป้องกันและการเลือกรับประทานพืชผักทีป่ ลอดภัย ซึง่ ในกิจกรรม ครั ง้ นี น้ ั ก ศึ ก ษาทั ง้ สองส� า นั ก วิ ช านอกจากจะได้ ร่ วมกั น ท� างาน สาธารณะประโยชน์ แ ล้ ว ยังได้ เ รี ยนรู้ ประสบการณ์ ทังการท� ้ างานกับ สหวิชาชีพ และได้ ฝึกเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้สขุ ศึกษาสูช่ มุ ชน นับเป็ นการ ปลูกฝังเจตคติที่ดีในการท�างานเพื่อรับใช้ สงั คม อันเป็ นหน้ าที่ส�าคัญของ ผู้ที่ก้าวสูอ่ าชีพหมอและพยาบาลในอนาคต

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 18 เมษายน - มิถุนายน 2559

11


มฟล. กับนานาชาติ

มฟล. จัดเทศกาลอาหารนานาชาติ ลิ้มรสความหลากหลายทางวัฒนธรรม

มฟล. จัดงานอาเซียนนานาชาติ เรียนรู้ การเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และชมรมนักศึกษา นานาชาติ จัดเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจ�ำปี 2559 (MFU International Food and Cultural Festival 2016) เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 เมษายน 2559 ณ ลานประดูแ่ ดง อาคาร L-park เนือ่ งด้ วย มฟล. มีนกั ศึกษา จากหลายทวีปทัว่ โลกมาศึกษาต่อ ทังนั ้ กศึกษาประจ�ำและนักศึกษาแลกเปลีย่ น ดังนันการเรี ้ ยนรู้การอยูร่ ่วมกันของทังนั ้ กศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ภายใต้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นอีกด้ านหนึง่ ที่มหาวิทยาลัยให้ ความส�ำคัญ ซึง่ อาหารก็เป็ นสิง่ ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละชาติได้ เป็ นอย่างดี

ส่วนพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริ หารองค์การนักศึกษา และ ส�ำนักวิชานวัตกรรมสังคม จัดงาน The 6th ASEAN International fair 2016 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ณ อาคาร M square โดยภายในงาน มีการจัดซุ้มนิทรรศการให้ ความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ นอกจากนี ้ยังมีซ้ มุ อาหารนานาชาติ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศสมาชิ ก ประชาคมอาเซียนทัง้ 10 ชาติ รวมถึงพันธมิตรอีก 6 ประเทศ ในนาม ASAEN+6 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจในการเป็ นพลเมือง อาเซียน และการเป็ นพลเมืองของโลก

Shanxi Province Symphony Orchestra วงออเคสตร้าระดับโลก เปิดการแสดง ณ มฟล.

อุตสาหกรรมเกษตร มฟล. เยือนญี่ปุ่น หารือพัฒนาหลักสูตรร่วม 2 ปริญญา

ส่ว นพัฒ นาความสัม พัน ธ์ ระหว่า งประเทศ ร่ ว มกับ สถาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ�ำประเทศไทย จัดคอนเสิร์ต Shanxi Province Symphony Orchestra Thailand Tour Repertoire เมื่อ วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มีผ้ สู นใจเข้ าชม คอนเสิร์ตอย่างล้ นหลาม ทังนั ้ กศึกษาและประชาชนทัว่ ไป ในการนี ้ นาย เฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ�ำเชียงใหม่ และ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้วา่ ราชการ จ.เชียงราย ให้ เกียรติร่วมงาน โดย การแสดงครัง้ นี ้สร้ างความประทับใจให้ กับผู้ชมในสุนทรี ยภาพทางดนตรี ของจีนเป็ นอย่างมาก

ผศ.ดร. มัชฌิ มา นราดิศร รั กษาการแทนคณบดี ส�ำนักวิชา อุตสาหกรรมเกษตร น�ำคณาจารย์ส�ำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เดินทาง ไปประเทศญี่ปนุ่ เพื่อเจรจาความร่วมมือด้ านการวิจยั การแลกเปลี่ยน นักศึกษาและคณาจารย์ รวมถึงการติดตามความคื บหน้ าและพัฒนา หลักสูตรร่วม 2 ปริ ญญา โดยได้ เดินทางไปเยือนสถาบันการศึกษาชันน� ้ ำ ของญี่ปนุ่ หลายแห่ง เช่น Shinshu University, Kagoshima University, National Agriculture and Food Research Organization (NARO), Chiba University เป็ นต้ น

12


เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ�ำประเทศไทย เยือน มฟล.

มฟล. หารือความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2559 H.E. Mr. Paul Robilliard (ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ ด) เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ�ำประเทศไทย เข้ าเยี่ยมคารวะ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. โดยมีผ้ บู ริ หารและ คณาจารย์ให้ การต้ อนรับ โดยเอกอัครราชทูตฯ มีความประทับใจในความ สวยงามของสถานที่และการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีสาขาวิชาที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ทังยั ้ งมีความเข้ มแข็ง ทางด้ านวิชาการ เช่น สาขาวิชาจีนวิทยา อุตสาหกรรมเกษตร การท่อง เที่ยว เป็ นต้ น

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ส�ำนักวิชาการจัดการ และ ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้ การต้ อนรับคณะผู้บริ หารจาก Phnom Pehn International University (PPIU) ประเทศกัมพูชา น�ำโดย Mr. Hin Sam Ath รองอธิการบดี ได้ เดินทางมาเยือนเพื่อหารื อความร่วมมือ ทางวิชาการ ร่วมกับส�ำนักวิชาการจัดการ โดยเฉพาะสาขาวิชาการจัดการ การท่องเที่ยว อีกทังได้ ้ เยี่ยมชมห้ องปฏิบตั ิการต่างๆ ของส�ำนักวิชาการ จัดการ ณ อาคาร M Square นอกจากนี ้ยังมีความสนใจส่งคณาจารย์มา ศึกษาต่อยัง มฟล. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อไป

ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ น�ำ นศ.แลกเปลี่ยนจากอเมริกา ลงพื้นที่

Xiamen University ส่งวิทยากรมาบรรยาย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถนุ ายน 2559 ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี และอาจารย์ณิชารัศม์ ปั ญจโพธิวฒ ั น์ ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ น�ำ นักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสหรัฐอเมริ กา Mr.John Cho จาก University of Michigan และ Miss.Claire Cote จาก Haverford College of Pennsylvania ฝึ กปฏิบตั ิการตรวจสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน ณ สถานประกอบการใน อ.เชียงของ ซึง่ เป็ นโครงการที่ มฟล. ร่วมกับ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์และ รพ.เชียงของ ในการสนับสนุนการจัดการ ด้ านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมส�ำหรับการ เปิ ดเขตเศรษฐกิจพิเศษ

งานสัมมนา ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรนิ ธร ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่ง มฟล. ร่วมกับส�ำนักวิชาจีนวิทยา จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่ อง “การเรี ยนการสอน และโครงร่ างงานวิจยั ทางด้ านภาษาจีน” เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มิถนุ ายน 2559 ณ ศูนย์ ภาษาและวัฒนธรรมจี นสิรินธร มฟล. โดยมี วิทยากรผู้มีความ เชีย่ วชาญมาจาก Xiamen University ประเทศจีน และมีอาจารย์ผ้ สู อน ภาษาจี นทัง้ ในมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทั่วจังหวัดเชี ยงรายให้ เข้ า สนใจเข้ าร่วมกว่า 50 คน เพื่อเสริ มความแข็งแกร่งในการเป็ นผู้สอนภาษา จีนและต่อยอดสูผ่ ลงานวิจยั ที่มีคณ ุ ภาพ รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 18 เมษายน - มิถุนายน 2559

13


Green MFU

เสวียน คือ คอกไม้ ไผ่ที่แต่เดิมใช้ ใส่เมล็ดข้ าวหลังการเก็บเกี่ยว ต่อมาจึงมี การดัดแปลงมาขัดรอบต้ นไม้ เพื่อรองรับเศษวัสดุอินทรี ย์ หรื อขยะเปี ยก จากบ้ านเรื อน การน�าขยะเปี ยกมาใส่ในเสวียนท�าได้ ง่ายยิ่งกว่าการเท มัดใส่ถงุ ขยะเพือ่ ทิ ้งให้ หมูบ่ ้ านมาจัดเก็บ นอกจากนี ้เสวียนยังมีข้อดีอกี ประการ คือท�าให้ กองวัสดุเป็ นระเบียบสวยงาม และความโปร่งของเสวียนยังช่วยให้ เกิดการย่อยสลายแบบมีออกซิเจนลดปริ มาณก๊ าซมีเทนซึ่งเป็ นก๊ าซเรื อน กระจก ก่อให้ เกิดปุ๋ ยอินทรี ย์ประโยชน์อีกต่อจากการใช้ เสวียน สามารถน�า มาใช้ ประโยชน์ท�าปลูกผักสวนครัวและท�าเกษตรอินทรี ย์ตามวิถีชีวิตกินอยู่ แบบ Green &Clean

“เสวียน” เชียงรายปลอดขยะ ดร.ปเนต มโนมัยวิบลู ย์ นักวิจยั และอาจารย์ประจ�าส�านักวิชา วิทยาศาสตร์ มฟล. ได้ กล่าวถึงการศึกษาวิจยั เรื่ องการจัดการขยะมูลฝอย ที่ชมุ ชนมีสว่ นร่วม และน�ามาซึง่ ข้ อสรุปของการใช้ “เสวียน” มาใช้ ในการ จัดการขยะเปี ยกของแต่ละบ้ านในชุมชนว่า “ปี 2557 ทางคณะผู้วิจยั จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา (เชียงราย) ได้ รับการสนับสนุนทุนวิจยั จาก สสส.ผ่านมูลนิธิสถาบันศึกษา นโยบายสาธารณะ (PPSI) เพื่อศึกษาการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยที่ ชุมชนมีสว่ นร่วม โดยได้ มีการส�ารวจพฤติกรรมการคัดแยกขยะของชุมชน จ�านวน 869 ครัวเรื อน พบว่ามีเพียงส่วนน้ อยเท่านันที ้ ่มีการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะเปี ยก ครัวเรื อนที่มีการคัดแยกขยะจะมีการน�า “เสวียน” มา ใช้ ดังนันเราจึ ้ งได้ ข้อสรุปว่าถ้ าจะลดปั ญหาการน�าขยะไปก�าจัด ซึง่ ไม่มีใคร อยากให้ มีบอ่ ขยะหรื อเตาเผาขยะอยูใ่ กล้ บ้านของตน หรื อที่ทางวิชาการ เรี ยกว่า NIMBY -- not in my backyard เราทุกคนต้ องแก้ ที่ตวั เราเองโดย น�าเศษวัสดุอินทรี ย์หรื อ “ขยะเปี ยก” แยกออกมาจัดการที่หลังบ้ านของ แต่ละคนเป็ น New NIMBY -- Now in my backyard ซึง่ home compost เป็ นสิง่ ที่ท�ากันในต่างประเทศทังยุ ้ โรปและญี่ปนุ่

14

เราแค่น�ามาประยุกต์ให้ มีรูปแบบเหมาะสมกับบริ บทสังคมเกษตรกรรมของ เชียงราย โดยเราได้ น�า “เสวียน” มาเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ และการจัดท�า “เสวียน” เพื่อเอาไว้ ใช้ ในบริ เวณบ้ านของชุมชนในจังหวัด เชียงราย ภายใต้ โครงการ Chiang Rai Zero Waste ที่ด�าเนินการร่วมกับ จังหวัดและได้ รับการตอบรับจากชุมชนต่างๆ เป็ นอย่างดี” การส่ง เสริ ม การจัด การขยะที่ ต้ น ทางด้ ว ยเสวี ย นเป็ น อี ก หนึ่ง ตัวอย่างของการน�าองค์ความรู้ที่ได้ จากการท�าวิจยั ของมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงมาประยุกต์ใช้ ในการให้ บริ การวิชาการตอบสนองความต้ องการของ ชุมชนรอบข้ างมหาวิทยาลัยและสนับสนุนการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ส�าหรับราย ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสวียนและการจัดการสิ่งแวดล้ อมติดต่อศูนย์วิจยั และฝึ กอบรมด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมโทรศัพท์ 0-5391-6793 หรื ออีเมล green.mfu@mfu.ac.th


มาเยี่ยม มาเยือน สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระดําริ

17 พฤษภาคม 2559 : ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี ให้ การต้ อนรับผู้บริ หารและผู้เข้ าร่วมอบรม หลักสูตร นักบริ หารการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ (นบร.) รุ่นที่ 5 น�าคณะโดย นายสุวิทย์ ดุลยะนันท์ ผู้อา� นวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพือ่ ขับเคลือ่ นแนวพระราชด�าริ เข้ ารับฟังการบรรยายเรื่อง บทบาท ของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ และปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ณ ห้ องประชุมเชียงแสน อาคารส�านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 พฤษภาคม 2559 : ดร.ประภัสสร ด�ารงกุล อึ ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดี ให้ การต้ อนรับคณะผู้บริ หาร และบุคลากร จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�าคณะโดย รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณ ประพิศ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ ารับฟั งการบรรยายการด�าเนินงานในภาพรวมของส่วน พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ณ ห้ องประชุมเชียงแสน อาคารส�านักงานอธิการบดี

กรมกิจการชายแดนทหาร

8 มิถนุ ายน 2559 : รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ให้ การต้ อนรับคณะผู้บริ หารและผู้แทนส่วน ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภาคเอกชน น�าคณะโดย พลตรี ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ ผู้อ�านวยการ ส�านักกิจการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้ าน กรมกิจการชายแดนทหาร เข้ ารับฟั งการบรรยายในหัวข้ อ การขยายอิทธิพลของจีน : โอกาสและความท้ าทายของไทย ณ ห้ องประชุมดอยตุง อาคารส�านักงาน อธิการบดี

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 23 มิถนุ ายน 2559 : รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ให้ การต้ อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ น�าคณะโดย พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้ ารับฟังการบรรยายเรื่อง การบริหารงานมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ และ งาน กิจการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ณ ห้ องประชุมดอยตุง อาคารส�านักงานอธิการบดี

สํานักงานรองผู้บัญชาการทหารอากาศ 24 มิถุนายน 2559 : รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิ การบดี ให้ การต้ อนรับคณะนักเรี ยน นายเรื ออากาศ รุ่ นที่ 22 น�าคณะโดย พลอากาศเอกวัธน มณี นัย รองผู้บญ ั ชาการทหารอากาศ ประธานคณะนักเรี ยนนายเรื ออากาศ รุ่ นที่ 22 เข้ ารั บฟั งบรรยายการด�าเนินงานในภาพรวมของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญภายในมหาวิทยาลัย

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 18 เมษายน - มิถุนายน 2559

15


ในรั้ว มฟล.

เมษายน

1 2559

MFii จัดอบรมเทคนิคการสืบค้นและ วิเคราะห์ขอ้ มูลสิทธิบตั รเพือ่ การวิจยั และพัฒนา ให้แก่ผปู้ ระกอบการ

ส�านักงานจัดการทรั พย์ สินทางปั ญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) ร่วมกับ ศูนย์ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (IPOP) จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร “เทคนิ ค การสื บ ค้ นและวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล สิ ท ธิ บั ต รเพื่ อ การวิ จั ย และ พัฒนา” โดยได้ รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มฟล. กล่าวเปิ ดงานและกล่าวต้ อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้ าอบรม

22 เมษายน

2559

มฟล. ร่วมกับ สิงห์-คนค้นฅน จัดงานรวมพลคนจิตอาสา “สิงห์สร้างค่ายสัญจร ป‚ 2”

มฟล. ร่วมกับ บริ ษัทสิงห์ คอร์ เปอเรชัน จ�ากัด และ บริ ษัททีวี บูรพา ผู้ผลิตรายการคนค้ นฅน จัดกิจกรรม “สิงห์สร้ างค่าย ค่ายสร้ างคน สัญจร ปี 2” (อาสาอยูท่ ี่ใจ ใครๆ ก็ท�าได้ ) โดยเป็ นงานที่เหล่านิสติ นักศึกษา ผู้มใี จรักงานจิตอาสาได้ มาท�ากิจกรรมร่วมกัน โดยสัญจรไปยังมหาวิทยาลัย ทัว่ ประเทศ ซึง่ ครัง้ นี ้จัดที่ มฟล. ภายในงานมีทงซุ ั ้ ้ มนิทรรศการแสดงผล งานการออกค่ายจาก 6 สถาบันภาคเหนือ การเสวนาคนจิตอาสา การ แสดงดนตรี จาก MFU Band การแข่งขันของดีมีโชว์ แข่งขันการท�าอาหาร ชาวค่าย ปิ ดท้ ายด้ วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิ น 38 years ago

16

22 เมษายน

2559

มฟล. สืบสานประเพณีป‚žใหม่เมือง สรงน�้าพระราชานุสาวรีย์ และด�าหัวอธิการบดี

มฟล. จัดพิธีสรงน� ้าสงกรานต์พระราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี และพิธีด�าหัวอธิการบดี มฟล. เนื่องในโอกาส เทศกาลสงกรานต์ (ปี� ใหม่เมือง) ประจ�าปี 2559 ณ ลานพระราชานุสาวรี ย์ฯ และหอประชุมสมเด็จย่า โดยมีผ้ แู ทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้น�าชุมชน ผู้บริ หาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้ าร่วมพิธีจ�านวนมาก

เมษายน

30 2559

ส่วนจัดหางานและฝƒกงานของ นักศึกษา จัดงานปฐมนิเทศ นักศึกษาฝƒกงาน

ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึ กปฏิบตั งิ าน ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2558 และภาคการศึกษา ต้ น ปี การศึกษา 2559 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยเป็ นนักศึกษาชันปี ้ ที่ 3-4 จาก 9 ส�านักวิชา จ�านวน 1,075 คน เพื่อชี ้แจงขันตอนและข้ ้ อปฏิบตั งิ าน ต่างๆ ในการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าฝึ กปฏิบตั งิ านในสถานประกอบ การจริ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กล่าว ให้ โอวาทในการเป็ นนักศึกษาฝึ กงานที่ดี ว่าจะต้ องมีความรับผิดชอบต่อ ภาระหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา และปฏิบตั ิตนให้ ดี เพราะไปใน นามตัวแทนของมหาวิทยาลัย


ในรั้ว มฟล.

พฤษภาคม

6 2559

หลักสูตรอาชีวอนามัย มฟล. ผ่านการเทียบเท่าคุณวุฒิ จาก กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (พ.ศ.2557) ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ มฟล. ได้ รับการ รับรองคุณภาพของหลักสูตร ตามมาตรฐานในการบริ หารและจัดการความ ปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ พ.ศ.2549 โดยคณะกรรมการพิจารณา ของกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีมติเห็นชอบในการประชุมครัง้ ที่ 1/2559 ให้ การรับรองคุณภาพหลักสูตร ท�าให้ นกั ศึกษาอาชีวอนามัย มฟล. สามารถ ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ นต� า แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภัย ในการท� า งานระดับ วิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ได้ ตามกฎหมาย ซึง่ เป็ นต�าแหน่งงานที่ขาดแคลนและ มีความต้ องการสูงในตลาดแรงงาน

พฤษภาคม

31 2559

มฟล. จับมือ SIPA เปšนแม่ข่าย โครงการพัฒนาก�าลังคนทางด้านดิจิทัล เพือ่ สร้างธุรกิจเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ภาคเหนือ

ส�านักงานจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับ ส�านักวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ และส�านักงานส่งเสริ ม อุตสาหกรรม ซอฟแวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรื อ SIPA จัดประชุมหารื อโครงการ พัฒนาก�าลังคนทางด้ านดิจิทัลเพื่อสร้ างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) โดยมี มฟล. เป็ นแม่ขา่ ย พร้ อมด้ วยมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนาเชียงราย และวิทยาลัยเชียงราย เข้ าร่วมประชุม โดยเป็ นการสร้ างโอกาสให้ บคุ ลากรและผู้ประกอบการด้ าน เทคโนโลยีดจิ ิทลั รายใหม่ สามารถสร้ างสรรค์พฒ ั นาและน�าเสนอผลงานที่ มีศกั ยภาพเข้ าสูภ่ าคธุรกิจได้

pr on Events อธิการบดี มฟล. ร่วมแสดงความยินดี 28 ป‚ หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์

ส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธดี า� หัวสือ่ อาวุโสเชียงราย เนือ่ งในโอกาสป‚ใž หม่เมือง

รศ.ดร.วัน ชัย ศิริชนะ อธิ ก ารบดี มฟล. ร่ ว มแสดงความยิ นดี กับ หนัง สื อ พิ ม พ์ เ ชี ย งรายนิ ว ส์ ในโอกาสครบรอบ 28 ปี แห่งการก่ อตัง้ หนัง สื อ พิ ม พ์ ที่ รับ ใช้ พี่ น้ อ งชาวเชี ย งรายมายาวนาน เมื่ อวันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์ แลนด์ เชี ย งราย

ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิ การบดี น� าที มเจ้ าหน้ าที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. เข้ าร่ วมพิธีด�าหัวสื่ออาวุโสเชียงราย เนื่องใน เทศกาลสงกรานต์หรือปี� ใหม่เมือง และใช้ โอกาสเดียวกันนี ้แสดงความยินกับ นายราวิน เสริ มวิทยากุล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและนักประชาสัมพันธ์ เชียงรายคนใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 18 เมษายน - มิถุนายน 2559

17


n: First Section/การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม พฤหัสบดี 7 เมษายน 2559 มฟล. ในสื่อ 5 ฉบับที่: 5283 หน้า: 13(บนขวา) ch: 7.17 ข่ าวสด Ad Value: 9,679.50 | 1 เมษายน 2559 | หน้ า PRValue 23 (x3): 29,038.50 น์: ข่าวย่อยการศึกษา: มฟล.ประชุมวิชาการความงามและผิวพรรณ

Section: First Section/การศึกษา วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2559 ปีทคลิ ี่: 66 ฉบับที่: 23019 หน้า: 13(บนซ้าย) ป: สี่สี Col.Inch: 24.03 Ad Value: 25,231.50 PRValue (x3): 75,694.5 คอลัมน์: แวดวงของเรา: มอบเสื้อกาวน์ นศ.แพทย์รุ่นแรก

Ad Rate: 1,050

คม ชัด ลึก | 7 เมษายน 2559 | หน้ า 13

มติชน | 5 พฤษภาคม 2559 | หน้ า 7

รหัสข่าว: C-160425012135(25 เม.ย. 59/03:17)

หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-160519014165(19 พ.ค. 59/06:00)

Section: First Section/การศึกษา วันที่: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 ปีที่: 66 ฉบับที่: 23012 หน้า: 13(บนซ้าย) Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข Col.Inch: 23.19 Ad Value: 24,349.50 PRValue (x3): 73,048.50 ี วันที่: คลิ พุธป: 4สี่สพฤษภาคม 2559 คอลัมน์: แวดวงของเรา: ร่วมสัมมนาเส้นทางสายไหม Thai Rath (Mid-Day) Circulation: 1,000,000 Ad Rate: 1,600

ปีที่: 67 ฉบับที่: 21288 Col.Inch: 11.87 Ad Value: 18,992 หัวข้อข่าว: มฟล.ปลื้มชาวเมียนมาแห่เรียน หน้า: 1/1

หน้า: 12(ซ้าย) PRValue (x3): 56,976

Daily News Circulation: 810,000 Ad Rate: 2,200

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 7 พฤษภาคม 2559 ปีที่: 14 ฉบับที่: 4547 Col.Inch: 20.12 Ad Value: 18,108 ภาพข่าว: อนุรักษ์

หน้า: 9(ขวา) PRValue (x3): 54,324

คลิป: ขาว-ดำ

Section: กีฬา/การศึกษา วันที่: จันทร์ 16 พฤษภาคม 2559 ปีที่: ฉบับที่: 24322 Col.Inch: 29.98 Ad Value: 65,956 คอลัมน์: ตีเกราะเคาะไม้: ทุจริตสอบแพทย์

คลิป: ขาว-ดำ

7 เม.ย. 59/05:50)

หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-160505021035(5 พ.ค. 59/07:17)

รหัสข่าว: C-160505038101(4 พ.ค. 59/07:53)

หน้า: 1/1

สยามรั ฐ | 25 เมษายน 2559 | หน้ า 13

28021058(28 เม.ย. 59/06:19)

หน้า: 1/1

ไทยรั ฐ | 4 พฤษภาคม 2559 | หน้ า 12

เดลินิวส์ | 16 พฤษภาคม 2559 | หน้ า 26

18

คม ชัด ลึก | 19 พ

คลิป: ขาว-ดำ

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2559 ปีที่: 39 ฉบับที่: 13934 หน้า: 7(ขวา) Col.Inch: 21.44 Ad Value: 33,232 PRValue (x3): 99,696 Siam Rath ภาพข่าว: ปาฐกถาพิเศษ Circulation: 900,000

Matichon (Mid-Day) Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,550

01037154(31 มี.ค. 59/08:52)

50,000

ข่ าวสด | 25 เมษายน 2559 | หน้ า 23

บ้ านเมือง | 7 พฤษภาคม 2559 | หน้ า 9

รหัสข่าว: C-160504039176(3 พ.ค. 59/08:46)

หน้า: 1/1

หน้า: 26(ขวา) PRValue (x3): 197,868


Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,550

พฤษภาคม 2559 | หน้ า 12

ภาพข่าว: เซียนพู่กันจีน

มฟล. ในสื่อ

มติชน | 26 พฤษภาคม 2559 | หน้ า 17

คลิป: สี่สี

50

Section: กีฬา/การศึกษา วันที่: จันทร์ 30 พฤษภาคม 2559 ปีที่: บที่: 24336 | 5 พฤษภาคม 2559ฉบั า 103,378 13 Daily News Col.Inch: 46.99 Ad| หน้ Value: Circulation: 810,000 คอลัมน์: บอกเล่าชาวมอ: แชมป์ความงาม Ad Rate: 2,200

สยามรั ฐ

หน้า: 26(ซ้าย) PRValue (x3): 310,134

ไทยรั ฐ | 15 มิถนุ ายน 2559 | หน้ า 12 คลิป: สี่สี

มติชน | 22 มิถนุ ายน 2559 | หน้ า 17

หน้า: 1/1

Ban Muang Circulation: 850,000 Ad Rate: 900

รหัสข่าว: C-160526038074(25 พ.ค. 59/08:37)

50,000 00

Section: First Section/เศรษฐกิจ วันที่: พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 ปีที่: 15 ฉบับที่: 4591 หน้า: 9(ล่าง) Col.Inch: 112.57 Ad Value: 101,313 PRValue (x3): 303,939 คลิป: ขาว-ดำ หัวข้อข่าว: สนับสนุนเป็นหมอชุ หน้าม: ชนเป็ 1/1นแพทย์เฉพาะทางเป็นที่พึ่งประชาชนอย่างแท้จริง ไม่รวมตัว...

รหัสข่าว: C-160616039089(15 มิ.ย. 59/08:15)

Section: บันเทิง/วันที่: พุธ 15 มิถุนายน 2559 ปีที่: 26 ฉบับที่: 9331 หน้า: 17(ล่าง) Col.Inch: 15.20 Ad Value: 16,720 PRValue (x3): 50,160 หัวข้อข่าว: มฟล.เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมชา

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

เดลินิวส์ | 30 พฤษภาคม 2559 | หน้ า 26

รหัสข่าว: C-160530004194(30 พ.ค. 59/03:55)

หน้า: 1/1

รหัสข่าว: C-160622038134(21 มิ.ย. 59/08:17)

ข่ าวสด | 15 มิถนุ ายน 2559 | หน้ า 17 บ้ านเมือง | 30 มิถนุ ายน 2559 | หน้ า 9 รหัสข่าว: C-160630018089(30 มิ.ย. 59/05:24)

หน้า: 1/2

รอบรั้ว มฟล. ฉบับที่ 18 เมษายน - มิถุนายน 2559

19


Enjoy campus life MF U freshers 2016

Follow us …

MFUconnect

See more photos #MFUFreshers2016

Mfu mag 18 y5 v2 1  
Mfu mag 18 y5 v2 1