สารสนเทศ ประจำปี 2559

Page 1

ม ห า ว� ท ย า ลั ย แ ม ฟ า ห ล ว ง

M F U Mae Fah Lu ang Unive rsityมหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

1

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

สมเดจพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระราชปณิธานอันแนวแนที่จะ “ ก า ราง น เพือ่ อนุรกั ษและฟน ฟูสภาพธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนผูด อ ยโอกาส รวมทัง้ การธํารง ว ึ่งประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติพันธุตาง ในภาคเหนือและ อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง จึงเหนสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงขึ้นในจังหวัด เชียงราย เพื่อเปนอนุสรณสถานแหงความจงรักภักดีของปวงชนชาว ทยที่มีตอ สมเดจพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และใหสถาบันแหงนี้เปนแหลงที่จะสืบสาน พระราชปณิธานของพระองคตอ ป โดยมหาวิทยาลัยแหงนี้ จะดําเนินการดาน การเรียนการสอน การวิจัย การใหการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพชั้น สูง การบริการวิชาการแกสงั คม และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม โดยใหมกี ารบริหาร ที่อิสระ มีความคลองตัว และ มอยูในระบบราชการ


2

สารสนเทศ ประจําป 2559

สารบัญ M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

สารสนเทศประจําปี 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4 5 6-7 8-9 10 11-19 20-22 23-24 25-29 30-40 41-44 45-54 55-56

ประวัติมหาวิทยาลัย ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตราสัญลักษณ์ สีประจำามหาวิทยาลัย ดอกไม้และลายตุงประดับบนครุยของบัณฑิต โครงสร้างองค์กร บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ หลักสูตรและสาขาวิชา นักศึกษา ผู้สำาเร็จการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

3

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

MAE FAH LUANG UNIVERSITY


4

สารสนเทศ ประจําป 2559

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

ประวัติ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมฟา หลวงเปนมหาวิทยาลัยของรั ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย แมฟาหลวง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2541 มี านะเปนมหาวิทยาลัยของรั ที่ ม เ ป น ส ว นราชการตามก หมายว า ด ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น และก หมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม อยูในกํากับดูแลของรั บาล มีวตั ถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม ประยุกต และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

5

ปณิธาน

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงจะเปนมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและ มาตร านการศึกษาในระดับสากล มีความเปนเลิศในศิลปะและวิทยาการ สาขาตาง เพื่อเปนแหลงผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ของประเทศและอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง เปนแหลงสรางสมและพัฒนา องคความรูในดานตาง ควบคูกัน ปกับการนําองคความรูในมหาวิทยาลัย ออก ปสู ก ารประยุ ก ต ใ ช ใ นสั ง คมและภาคอุ ต สาหกรรมของประเทศ ในขณะเดียวกันกมุงเนนการศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย บัณฑิตที่มีคุณภาพ

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ที่พึ่งทางปญญาของสังคม

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

สืบสานพระราชปณิธานของ สมเดจพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ ก า ราง น โดยมุง สรางคน สรางความรู สรางคุณภาพ และสรางคุณธรรม


6

สารสนเทศ ประจําป 2559

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

ด านการผลิตบั ิต มุงพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยใหมีคุณ ภาพเปน ที่ ยอมรั บ ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ มี ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความพรอมและสามารถปรับตัวเขากับ การเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม เศรษ กิจ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดลอม ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับสากล ด านการการว�จัย มุ ง พั ฒ นาและส ง เสริ ม งานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง งานวิ จั ย ด า น วิชาการและงานวิจัยประยุกตเพื่อพัฒนาประเทศ โดยเนนการวิจัยที่ สอดคลองกับทิศทางการวิจยั ของชาติ เพือ่ สรางองคความรูแ ละถายทอด เทคโนโลยีที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสรางเครือขาย ความรวมมือดานการวิจยั ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ และนําองคความรู ที่ ดมาบูรณาการใชประโยชนทั้งในหนวยงานภาครั และภาคเอกชน ตลอดจนสนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ด านการบร�การว�ชาการแก สังค มุงสงเสริมและสนับสนุนการถายทอดองคความรูการบริการวิชาการ ในรูปแบบตาง ตลอดจนดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการ กับหนวยงานภาครั และเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เขตภาคเหนือตอนบน รวมทัง้ สรางความเขมแขงใหกบั ชุมชนและสังคม


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

7

ด านการพั นาสังค และชุ ชน มุง สงเสริมและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเปนทีพ่ งึ่ ของสังคม โดยพัฒนา เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและคัดเลือกเทคโนโลยีทเี่ ปนประโยชนตอ ชุมชน เพื่อใหนํา ปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งดานการศึกษา การสาธารณสุข และการอาชีพของประชาชน อยางเปนรูปธรรม ด านการบร�หารจัดการ มุงพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความพรอมสูสากล สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให เ ตมศั ก ยภาพ ตลอดจนเพิ่ ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณและการเงิน รวมทั้งการ จัดหาราย ด เพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการเงิน

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

ด านการทานุบารุงศิลปวั นธรร และอนุรักษ สิงแวดล อ มุง สงเสริมและสนับสนุนการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ อนุรกั ษ และสงเสริมศิลปะและประเพณีของชาวลานนาและภาคเหนือตอนบน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนความจงรักภักดี ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย


8

สารสนเทศ ประจําป 2559

ตราสัญลักษณ์

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

ก ร ร นา า ิ ยย ง ร รน รินทราบร ราชชนน บนพื้นสีทอง อักษรยอ ส. สีแดง และ ว. สีขาว อันเปนเครื่องหมายแหงความ จงรักภักดีของประชาชน บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มีตอสมเดจ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อความเปนสิริมงคล ทง ประกอบตราสัญลักษณ ประดิษ านภายใตฉตั รเจดชัน้ สีทอง เลข ๘ อยูเ หนือคําวา มหาวิทยาลัย เลข ๙ อยูเ หนือคําวา แมฟา หลวง หมายถึง สมเดจพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีทรงเปนพระราชชนนีของพระมหากษัตริยรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 แหงพระบรมราชจักรีวงศ ก ก า วน ประดับดวยใบ มสขี าวสลับสีทอง หมายถึง ความมุง มัน่ ของมหาวิทยาลัยทีจ่ ะพัฒนา และสงเสริมสิ่งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางตอเนื่อง

สีประจํามหาวิทยาลัย ง แสดงถึง องคสมเดจพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท ง แสดงถึง ความเจริ ญ รุ ง เรื อ งของมหาวิ ท ยาลั ย อยาง มมีที่สิ้นสุด


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

9

ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัย

ลายตุงประดับบนครุยบัณฑิต มหาวิ ท ยาลั ย ด มี ก ารออกแบบตุ ง ประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย และ ด นํ า แถบ ึ่ ง เป น องค ป ระกอบของตุ ง ประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย เปนเครื่องหมายแหงชัยชนะและความเปน สิริมงคลอัน สูงยิ่ง มาประดับ วบนแถบสํารดของครุยวิทย านะของมหาวิทยาลัย ในแถบตุงประกอบดวย าย รา าท หมายถึง สวรรคชั้นดาวดึงส ายหน หมายถึง ปประสูตขิ องสมเดจพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พ.ศ. 2443 ึ่งตรงกับ ปชวด าย านา หมายถึง สัตวทปี่ ราก ในศิลปวัฒนธรรมลานนา อยางตอเนือ่ ง งึ่ ตามตํานานกลาวถึง วาเปนสัตวที่พิทักษพระพุทธศาสนา าย หมายถึง ปก อ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2541 ึ่งตรงกับปขาล

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

คือ ก า วน หอมนวล ชื่อวิทยาศาสตร Melodorum fruitcosum .


10

สารสนเทศ ประจําป 2559

โครงสร้างองค์กร สภามหาว�ทยาลัยแม ฟ าหลวง

คณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง คณะกรรมการสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย • หนวยตรวจสอบภายใน

อธ�การบดี

ที่ปร�กษาอธ�การบดี

สภาว�ชาการ

รองอธ�การบดี ผู ช วยอธ�การบดี สำนัก 1. 2. 3. 4.

ศูนย

สำนักวิชาศิลปศาสตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ 5. สำนักวิชาอุตสาหกรรม เกษตร 6. สำนักวิชานิติศาสตร 7. สำนักวิชาวิทยาศาสตร เครื่องสำอาง 8. สำนักวิชาวิทยาศาสตร สุขภาพ 9. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร 10. สำนักวิชาเวชศาสตร ชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ 11. สำนักวิชาแพทยศาสตร 12. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร 13. สำนักวิชานวัตกรรมสังคม 14. สำนักวิชาจีนวิทยา

1. ศูนยเครื่องมือ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 2. ศูนยบริการ เทคโนโลยี สารสนเทศ 3. ศูนยบรรณสาร และสื่อการศึกษา 4. ศูนยบริการวิชาการ 5. ศูนยภาษา และวัฒนธรรมจีน สิรินธร*

หน วยบร�การทางว�ชาการ 1. โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สาขากรุงเทพมหานคร

1. พิพิธภัณฑอารยธรรมลุมน้ำโขง* 2. ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมผลิตภัณฑธรรมชาติ*

หน วยงานสนับสนุนการบร�หาร สำนักงานว�ชาการ

สำนักงานบร�หารกลาง

1. สวนทะเบียน และประมวลผล 2. สวนบริการงานวิจัย 3. สวนพัฒนานักศึกษา 4. สวนพัฒนา ความสัมพันธ ระหวางประเทศ 5. สวนประกันคุณภาพ การศึกษาและพัฒนา หลักสูตร 6. สำนักงานบัณฑิตศึกษา 7. สวนจัดหางานและฝกงาน ของนักศึกษา 8. โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 9. ศูนยกีฬา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 10. สำนักงานจัดการ ทรัพยสินทางปญญา และพัฒนานวัตกรรม 11. สำนักงานสงเสริม และพัฒนาวิชาการ* 12. สำนักงานใหคำปรึกษา และชวยเหลือนักศึกษา*

1. สวนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2. สวนการเจาหนาที่ 3. สวนนโยบายและแผน 4. สวนการเงินและบัญชี 5. สวนพัสดุ 6. สวนประชาสัมพันธ 7. สวนอาคารสถานที่ 8. หนวยประสานงาน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง กรุงเทพมหานคร

โครงการ/โครงการจัดตั้ง 1. โครงการจัดตั้งความรวมมือทางวิชาการ ฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 2. โครงการสวนพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา 3. โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี

สำนักงาน จัดการทรัพย สิน และรายได หนวยบริการทางวิชาการ 1. ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 2. วนาศรม 3. วนาเวศน

หน วยงานพิเศษ 1. สถาบันชา 2. ศูนยความเปนเลิศ ทางดานการวิจัยเชื้อรา

หมายเหตุ : หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่มีข้อก หนดของมหาวิทยาลัย นราชกิจจานุเบกษา


11

มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

บุคลากร

จํานวนบุคลากร ปี 2559 จําแนกตามระดับการศึกษา ประเภท

สายบริหารวิชาการ สายวิชาการ สายป ิบัติการวิชาชีพ รว

ตำ่ากว่าปริญญาตรี

125

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท

26 595

9 331 24 364

ปริญญาเอก

22 190 -

รวม

31 547 744

ที่มา : ส่วนการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 (ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำานวน 185 คน)

สัดส่วนบุคลากร ปี 2559 จําแนกตามระดับการศึกษา 9.46

ตํ่ากวาปริญญาตรี

46.97

ปริญญาตรี

16.04

ปริญญาเอก 27.53

ปริญญาโท

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

ป 2559 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มีบุคลากรทั้งสิ้น 1 322 คน จําแนกบุคลากรเปน • สายบริหารวิชาการ 31 คน 2.34 • สายวิชาการ 547 คน 41.38 • สายป ิบัติการวิชาชีพ 744 คน 56.28


12

สารสนเทศ ประจําป 2559

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ปี 2559 จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ บุคลากร

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

สายบริหารวิชาการ สายวิชาการ รว

อาจารย์

18 485

ตำาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

2 48

ศาสตราจารย์

10 11

1 3

รวม

31 547

ที่มา : ส่วนการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ ปี 2559 จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ

8.65

ผูชวยศาสตราจารย 87.02

อาจารย

3.63

รองศาสตราจารย 0.70

ศาสตราจารย


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

13

จํานวนบุคลากร ปี 2559 จําแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร สายบริหาร วิชาการ

สายวิชาการ

สายปฏิบัติการ วิชาชีพ

รวม

1. สํานักวิชาการจัดการ 2. สํานักวิชาจีนวิทยา 3. สํานักวิชานวัตกรรมสังคม โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรม สังคมเชิงพื้นที่ 4. สํานักวิชานิติศาสตร 5. สํานักวิชาศิลปศาสตร ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตัวเอง 6. สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. สํานักวิชาวิทยาศาสตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 8. สํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 9. สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 10. สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร 11. สํานักวิชาแพทยศาสตร 12. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 13. สํานักวิชาเวชศาสตรชะลอวัย และฟนฟูสุขภาพ 14. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 15. ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 16. ศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 17. ศูนยบริการวิชาการ 18. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 19. ศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 20. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย แมฟาหลวง 21. ศูนยกีฬามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

1 1 -

58 39 12

9 4 3

68 44 15

-

1

1

2

1 1

30 81 39 52

4 7 4 10 4

35 88 4 49 57

-

1

1

2

1 1 1 1

19 21 16 29 43

6 3 3 4 5

26 24 20 34 49

1

14

4

19

1

89

12

102

-

-

61

61

1 -

-

40 31 34 5

40 32 34 5

-

-

95

95

-

-

2

2

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

หน่วยงาน


14

สารสนเทศ ประจําป 2559

จํานวนบุคลากร ปี 2559 จําแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร (ต่อ) หน่วยงาน

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

22. สวนจัดหางานและฝกงาน ของนักศึกษา 23. สวนทะเบียนและประมวลผล 24. สวนบริการงานวิจัย 25. สวนประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาหลักสูตร 26. สวนพัฒนาความสัมพันธ ระหวางประเทศ 27. สวนพัฒนานักศึกษา 28. สํานักงานจัดการทรัพยสิน ทางปญญาและพัฒนานวัตกรรม 29. สํานักงานบัณฑิตศึกษา 30. สํานักงานสงเสริม และพัฒนาวิชาการ 31. สํานักงานใหคําปรึกษา และชวยเหลือนักศึกษา 32. สํานักงานอธิการบดี 33. สํานักงานบริหารกลาง 34. สวนการเงินและบัญชี 35. สวนการเจาหนาที่ 36. สวนนโยบายและแผน 37. สวนประชาสัมพันธ หน่วยจัดการสารสนเทศ 38. สวนพัสดุ 39. สวนสารบรรณ อํานวยการ และนิติการ 40. สวนอาคารสถานที่ 41. หนวยประสานงาน มหาวิทยาลัย แมฟาหลวง กรุงเทพมหานคร 42. สํานักงานจัดการทรัพยสิน และราย ด

สายบริหาร วิชาการ

สายวิชาการ

สายปฏิบัติการ วิชาชีพ

รวม

-

-

8

8

-

-

29 7

29 7

-

-

13

13

-

-

12

12

-

-

39

39

-

-

7

7

-

-

8

8

-

-

4

4

-

-

5

5

20 -

-

1 31 17 16 11 3 21

20 1 31 17 16 11 3 21

-

-

30

30

-

-

54

54

-

-

7

7

-

-

9

9


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

15

จํานวนบุคลากร ปี 2559 จําแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร (ต่อ) หน่วยงาน

สายวิชาการ

สายปฏิบัติการ วิชาชีพ

รวม

-

-

3

3

-

-

6

6

-

-

20

20

-

-

8

8

-

2

2

4

-

-

4

4

-

-

3

3

-

-

8

8

-

-

3

3

-

1

3

4

ที่มา : ส่วนการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

43. สํานักงานสภา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 44. หนวยตรวจสอบภายใน 45. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย แมฟาหลวง สาขากรุงเทพมหานคร 46. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัย แมฟาหลวง 47. ศูนยความเปนเลิศ ทางดานการวิจัยเชื้อรา 48. สถาบันชา 49. โครงการจัดตั้งหนวยความรวมมือ ทางวิชาการฝรั่งเศสอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 50. โครงการสวนพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา 51. พิพิธภัณฑอารยธรรมลุมนํ้าโขง 52. ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรม ผลิตภัณฑธรรมชาติ รว

สายบริหาร วิชาการ


16

สารสนเทศ ประจําป 2559

สัดส่วนบุคลากร ปี 2559 จําแนกตามประเภทบุคลากร

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

56.28

41.38

สายป ิบัติการวิชาชีพ

สายวิชาการ

2.34

สายบริหารวิชาการ

รา วนบ ากร ายวิชาการ  าย ิบ ิการวิชาช ทากบ จํานวนบุคลากร ปี 2555–2559 หนวย คน

1 400 1 200 1 000

1,172 1,029

400 200 0

1,322

1,059

800 600

1,260

643

710

744

565

572 456

494

518

547

433 31

31

35

32

31

2555

2556

2557

2558

2559

สายบริหารวิชาการ

สายวิชาการ

สายป บิ ตั กิ าร

รวม


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

17

ทุนประเภทอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับการศึกษา

หน่วยงาน

ผู้ได้รับทุน

ทนการ ก า  น ร ท ปริญญาโท สํานักวิชา ทันตแพทยหญิงทิพยรัตน ทันตแพทยศาสตร ทองอิม่ ปริญญาเอก สํานักวิชา อาจารยกฤช สิทธิวางคกูล การจัดการ

แหล่งทุน

ทุนมหาวิทยาลัย แมฟาหลวง ทุนโครงการ ปริญญาเอก กาญจนาภิเษก สํานักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย

สํานักวิชาจีนวิทยา อาจารยอุบลรัตน ญาณะ

สํานักวิชา นิติศาสตร สํานักวิชา ศิลปศาสตร สํานักวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ

อาจารยสุวิจักขณ จันดาพันธ อาจารยพิรุฬคณา พิเชียรเสถียร ทุนมหาวิทยาลัย แมฟาหลวง อาจารยวัชราวรรณ อินทยศ ทุนสวนตัว อาจารยพัชราภรณ พรรณวงค ทุนสวนตัว อาจารยณรงค ชัยวุฒิ ทุนโครงการพัฒนา หองวิจัยนวัตกรรม และการจัดการความรู อาจารยปวีณา สืบสมบัติ

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

การพั นาบุคลากร ป ป 2559 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มีบุคลากร ดรับการศึกษาตอในระดับสูง จํานวน 31 ราย โดย ดรับทุนการศึกษาประเภทตาง จําแนก ดดังนี้ • ทุนประเภทอาจารยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จํานวน 15 ทุน • ทุนประเภทบุคคลทั่ว ป จํานวน 16 ทุน


18

สารสนเทศ ประจําป 2559

ทุนประเภทอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ) ระดับการศึกษา

หน่วยงาน

ปริญญาเอก M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

สํานักวิชา พยาบาลศาสตร สํานักวิชา วิทยาศาสตร สุขภาพ ทนการ ก า  าง ร ท ปริญญาเอก สํานักวิชา วิทยาศาสตร สุขภาพ

ผู้ได้รับทุน

แหล่งทุน

อาจารยจิราณี ปญญาปน

ทุนสวนตัว

อาจารย แพทยหญิงสุลัคณา นอยประเสริ

ทุนรั บาลจีน

อาจารยศศิมา พกุลานนท อาจารยหฤทัย เพชรวิเศษ อาจารยสิรินันท สุวรรณาภรณ อาจารยกฤตภาส พเราะ

ทุนสวนตัว ทุนสวนตัว ทุนสวนตัว ทุนสวนตัว

ทุนประเภทบุคคลทั่วไป ระดับการศึกษา

หน่วยงาน

ทนการ ก า า ทาง แพทยเฉพาะทาง สํานักวิชา แพทยศาสตร

ทนการ ก า  น ร ท ปริญญาโท สํานักวิชา พยาบาลศาสตร

ผู้ได้รับทุน

แหล่งทุน

นายแพทยนฤชิต บุญกังวาน แพทยหญิงศลิษา ศรีวงศพรธนา นายแพทยสุประกิต พรหมมาวัน นายแพทยมรุต จงวรนนท แพทยหญิงสุณิชา วิทยพิบูลย

ทุนแพทยประจําบาน ทุนแพทยประจําบาน ทุนแพทยประจําบาน ทุนแพทยประจําบาน ทุนแพทยประจําบาน

นางสาวสุภัสสร เครืออินทร

ทุนมหาวิทยาลัย แมฟาหลวง ทุนมหาวิทยาลัย แมฟาหลวง ทุนมหาวิทยาลัย แมฟาหลวง

นางสาวอรัญญา อินสอน นางสาวสินีนาท วราโภค


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

19

ทุนประเภทบุคคลทั่วไป (ต่อ) ระดับการศึกษา

หน่วยงาน

ทนการ ก า  าง ร ท ปริญญาโท สํานักวิชา การจัดการ

ปริญญาเอก

สํานักวิชา นิติศาสตร

แหล่งทุน

นางสาวมัลลิกา จันตะคาด

ทุนมหาวิทยาลัย แมฟาหลวง นางสาวกนกวรรณ ปเรว ทุนมหาวิทยาลัย แมฟาหลวง นางสาวบุณยานุช กาญจนานนท ทุนมหาวิทยาลัย แมฟาหลวง นางสาวธนิษ นันท ทุนมหาวิทยาลัย ภักดีธรรมะสกุล แมฟาหลวง นางสาวหทัยชนก หวานสง ทุนมหาวิทยาลัย แมฟาหลวง นายหวาย คําวาง ทุนกระทรวง วิทยาศาสตร

สํานักวิชา ศิลปศาสตร สํานักวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ สํานักวิชา นางสาวกอบัว ชยศิวามงคล วิทยาศาสตร สํานักวิชา ทันตแพทยหญิงณั กฤตา ทันตแพทยศาสตร วงคสุภา

ที่มา : ส่วนการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

ทุนกระทรวง วิทยาศาสตร ทุนมหาวิทยาลัย แมฟาหลวง

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

ปริญญาโท

ผู้ได้รับทุน


20

สารสนเทศ ประจําป 2559

งบประมาณ

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

งบประมาณประจําป 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 2 400 482 100 บาท จําแนกเปน • งบประมาณแผนดิน จํานวน 1 499 438 800 บาท 62.46 • เงินราย ด จํานวน 901 043 300 บาท 37.54 งบประมาณประจําปี 2559 จําแนกตามประเภทรายจ่าย ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

จำานวน

654 609 873 815 055 666 930 816 561

ร้อยละ

27.27 33.95 38.78

รว

งบประมาณประจําปี 2559 จําแนกตามหมวดรายจ่าย หมวดรายจ่าย

หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา หมวดคาจางชั่วคราว หมวดตอบแทนใชสอยและวัสดุ หมวดสาธารณูปโภค หมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุน รว

จำานวน

609 366 846 46 171 601 618 009 990 68 484 608 939 133 919 119 315 136

ร้อยละ

25.39 1.92 25.75 2.85 39.12 4.97


21

มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

งบประมาณประจําปี 2559 จําแนกตามแผนงาน จำานวน

ร้อยละ

แผนงานการเรียนการสอน แผนงานวิจัย แผนงานบริการสุขภาพแกสังคม แผนงานบริการวิชาการแกสังคม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม แผนงานสนับสนุนวิชาการ แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย รว

749 022 836 42 022 981 92 336 386 77 580 702 3 222 308 127 612 518 1 308 684 369

31.20 1.75 3.85 3.23 0.13 5.32 54.52

งบประมาณปี 2555–2559 จําแนกตามแหล่งเงิน หนวย ลานบาท

3 000 2 500

2,261.70

2,300.29

2,400.48

2 000 1 500 1 000 500

1,446.00

1,596.90 1,375.38

1,499.44

1,153.98 758.82

880.48 1,107.72

687.18

716.42

2555

2556

924.91

901.04

2558

2559

0

งบประมาณแผนดิน

2557

เงินราย ด

รวม

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

แผนงาน


22

สารสนเทศ ประจําป 2559

งบประมาณปี 2555–2559 จําแนกตามประเภทรายจ่าย หนวย ลานบาท

3 000 2 500 M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

2,261.70

2,300.29

2,400.48

936.19 825.37

919.12 822.80

815.05 930.82

500.14

558.37

654.61

2 000 1 500 1 000 500 0

1,446.00

1,596.90

547.74 495.50

601.09 575.28

402.76

420.53

2555

งบบุคลากร

2556

2557

งบดําเนินงาน

2558

งบลงทุน

2559

รวม


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

23

อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ประกอบ ปดวยกลุมอาคารตาง ดังนี้ ก 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ก 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

า ารการ ก า อาคารเรียนรวม อาคารป ิบัติการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร อาคารปรีคลินิก ศูนยการเรียนรูภาษาและวิจัย อาคารสํานักวิชา ศูนยป ิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู ศูนยป ิบัติการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี า าร านกงาน า ารบริการ นทนาการ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานบริหารกลาง อาคารศูนยบริการวิชาการและวิจัย หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง กรุงเทพมหานคร ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา โรงอาหาร สวนการศึกษา พิพิธภัณฑอารยธรรมลุมนํ้าโขง หอประชุมสมเดจยา เรือนริมนํ้า วนาศรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เชียงราย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สาขากรุงเทพมหานคร

พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)

35 600 33 900 3 021 16 600 10 393 33 350 11 000 8 150 6 200 6 200 8 000 1 290 11 800 8 500 2 500 2 300 1 376 3 524 17 000 810

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

รายการ


24

สารสนเทศ ประจําป 2559

รายการ

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

ก 21. 22. 23. 24. 25. ก 26. 27. 28. 29. 30. 31. ก 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

า าร านกงาน า ารบริการ นทนาการ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ อาคารกีฬาอเนกประสงค อัฒจันทรกลางแจง ศูนยพัฒนาสุขภาพและกีฬาทางนํ้า สนามเทนนิส า าร ก า ย บานพักอธิการบดีและรับรองแขก บานพักผูบริหารและคณาจารย อาคารชุดที่พักอาจารยและบุคลากร หอพักนักศึกษา วนาเวศน หอพักแพทยและพยาบาล า าร น วิหารพระเจาลานทอง บอบําบัดนํ้าเสีย โรงผลิตประปา ศูนยแจงเหตุฉุกเฉิน ปอมยาม ปอมตํารวจ สนามฝก อมกอลฟ สถานี ฟฟายอยพรอมระบบจําหนาย ฟฟาแรงสูง

ที่มา : ส่วนอาคารสถานที่

พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)

7 735 8 857 8 257 4 398 3 232 890 4 705 166 278 58 286 4 750 9 400 266 120 567 160 31 12 168 375


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

25

หลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งสิ้น M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปดสอนในสาขาวิชาตาง 78 สาขาวิชา จําแนกเปน • ระดับประกาศนียบัตร 1 สาขาวิชา • ระดับปริญญาตรี 38 สาขาวิชา • ระดับปริญญาโท 24 สาขาวิชา • ระดับปริญญาเอก 15 สาขาวิชา

1.28 48.72 30.77 19.23

จํานวนสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามสํานักวิชา และระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา/สำานักวิชา

ก  า าวิชา ง า ร สํานักวิชาการจัดการ สํานักวิชาจีนวิทยา สํานักวิชานิติศาสตร สํานักวิชานวัตกรรมสังคม สํานักวิชาศิลปศาสตร ก  า าวิชาวิทยา า ร ท น ย สํานักวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตร เครื่องสําอาง สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศนียบัตร

-

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท

7 4 1 1 2

9 4 2 1 2

-

ปริญญาเอก รวม

3 1 2

12 6 2 1 6

9

33

-

6

2

1

9

-

3

6

6

15

-

2

1

1

4

-

2

2

1

5


26

สารสนเทศ ประจําป 2559

จํานวนสาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามสํานักวิชา และระดับการศึกษา (ต่อ) กลุ่มสาขาวิชา/สำานักวิชา

ประกาศนียบัตร

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

ก  า าวิชา วิทยา า ร า สํานักวิชาทันแพทยศาสตร สํานักวิชาแพทยศาสตร สํานักวิชาพยาบาลศาสตร สํานักวิชาเวชศาสตรชะลอวัย และฟนฟูสุขภาพ สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ รว

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท

4

3

1

1 1 1

-

-

1 1 2

-

-

3

3

6

-

7

1

-

8

สาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559 สำานักวิชา

การจัดการ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ปริญญาเอก รวม

สาขาวิชา

การจัดการการทองเที่ยว การจัดการธุรกิจการบิน การบัญชี การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ การจัดการโลจิสติกสและโ อุปทาน บริหารธุรกิจ เศรษ ศาสตร การจัดการการทองเที่ยว การจัดการโลจิสติกสและโ อุปทาน การบริหารวิสาหกิจ หลักสูตรนานาชาติ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

27

สาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559 (ต่อ) สำานักวิชา

จีนวิทยา

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

นิติศาสตร

ปริญญาตรี ปริญญาโท นวัตกรรมสังคม ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เทคโนโลยี สารสนเทศ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท ปริญญาเอก

การสอนภาษาจีน จีนศึกษา ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาและวัฒนธรรมจีน การแปลและการลามภาษาจีน- ทย การสอนภาษาจีนใน านะภาษาตางประเทศ นิติศาสตร นิติศาสตร การพัฒนาระหวางประเทศ ภาษาและวัฒนธรรม ทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ หลักสูตรนานาชาติ รั ประศาสนศาสตร ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ หลักสูตรนานาชาติ สังคมศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสรางภาพเคลื่อน หว วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม อฟตแวร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิศวกรรมคอมพิวเตอร

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

ปริญญาโท

สาขาวิชา


28

สารสนเทศ ประจําป 2559

สาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559 (ต่อ) สำานักวิชา

วิทยาศาสตร

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

สาขาวิชา

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

เคมีประยุกต วิทยาศาสตรชีวภาพ วิศวกรรมวัสดุ ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เคมีประยุกต เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ ปริญญาเอก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เคมีประยุกต เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ วิทยาศาสตรชีวภาพ วัสดุศาสตร วิทยาศาสตร ปริญญาตรี เทคโนโลยีความงาม เครื่องสําอาง วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ปริญญาโท วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ปริญญาเอก วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง อุตสาหกรรม ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจ เกษตร เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาโท เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาเอก เทคโนโลยีการอาหาร ทันตแพทยศาสตร ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร แพทยศาสตร ปริญญาตรี แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

29

สาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559 (ต่อ) สำานักวิชา

ระดับการศึกษา

เวชศาสตร ปริญญาโท ชะลอวัย และฟนฟูสุขภาพ

วิทยาศาสตร สุขภาพ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ตจวิทยา เวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ วิทยาศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ ตจวิทยา เวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ วิทยาศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ การแพทยแผน ทยประยุกต กายภาพบําบัด การแพทยแผนจีน วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร อนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร

ที่มา : ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

ปริญญาเอก

สาขาวิชา


30

สารสนเทศ ประจําป 2559

นักศึกษา

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

นักศกษา ห ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มีนักศึกษาใหม จํานวน 4 454 คน จําแนกเปน • ระดับปริญญาตรี 4 227 คน 94.90 • ระดับปริญญาโท 208 คน 4.67 • ระดับปริญญาเอก 19 คน 0.43 จํานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามสํานักวิชาและระดับการศึกษา สำานักวิชา

า กิ สํานักวิชาการจัดการ สํานักวิชาจีนวิทยา สํานักวิชานิติศาสตร สํานักวิชานวัตกรรมสังคม สํานักวิชาศิลปศาสตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร สํานักวิชาแพทยศาสตร สํานักวิชาพยาบาลศาสตร สํานักวิชาเวชศาสตรชะลอวัย และฟนฟูสุขภาพ สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

1 545 607 462 60 261 338 132 133 93 32 32 132

15 4 11 5 13 -

2 6 1 -

1 560 607 462 60 261 344 149 139 106 32 32 132

-

33

5

38

400

10

-

410


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

31

จํานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามสํานักวิชาและระดับการศึกษา (ต่อ) สำานักวิชา

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

-

36 6 50

5 -

36 11 50

-

25

-

25

ที่มา : ส่วนทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559

รวม

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

า าร าทิ ย สํานักวิชาการจัดการ สํานักวิชาศิลปศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง สํานักวิชาเวชศาสตรชะลอวัย และฟนฟูสุขภาพ รว

ปริญญาตรี


32

สารสนเทศ ประจําป 2559

สัดส่วนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามระดับการศึกษา

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

4.67

94.90

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

0.43

ปริญญาเอก

จํานวนนักศึกษาใหม่ จําแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2555–2559 หนวย คน

5 000 4 000 3 000

4,454

4,471 3,464 3,152

3,723

4,001 4,227

4,152 3,793

3,407

2 000 1 000 287

0

25

2555

ปริญญาตรี

295

283 36

21

2556

2557

ปริญญาโท

190 18

2558

ปริญญาเอก

208 19

2559

รวม


33

มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามสํานักวิชาและระดับการศึกษา สำานักวิชา

า กิ สํานักวิชาการจัดการ สํานักวิชาจีนวิทยา สํานักวิชานิติศาสตร สํานักวิชานวัตกรรมสังคม สํานักวิชาศิลปศาสตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร สํานักวิชาแพทยศาสตร สํานักวิชาพยาบาลศาสตร สํานักวิชาเวชศาสตรชะลอวัย และฟนฟูสุขภาพ สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

4 963 2 008 1 365 273 917 1 333 396 501 308 88 128 499

36 1 24 34 16 28 -

16 18 66 3 3 -

5 015 2 009 1 365 273 917 1 375 496 520 339 88 128 499

-

130

15

145

1 455

29

-

1 484

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

นักศกษาทั้งห ด ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง มีนกั ศึกษารวมทัง้ หมด จํานวน 15 126 คน จําแนกเปน • ระดับปริญญาตรี 14 275 คน 94.37 • ระดับปริญญาโท 698 คน 4.62 • ระดับปริญญาเอก 153 คน 1.01


34

สารสนเทศ ประจําป 2559

จํานวนนักศึกษาทัง้ หมด ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามสํานักวิชาและระดับการศึกษา (ต่อ) สำานักวิชา

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

า าร าทิ ย สํานักวิชาการจัดการ สํานักวิชาจีนวิทยา สํานักวิชานิติศาสตร สํานักวิชาศิลปศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง สํานักวิชาเวชศาสตรชะลอวัย และฟนฟูสุขภาพ รว

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

41 -

100 39 34 136

32 -

100 41 39 66 136

-

91

-

91

ที่มา : ส่วนทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559


35

มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

สัดส่วนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

1.01

ปริญญาเอก

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด จําแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2555–2559 หนวย คน

16 000

15,126 13,813

12 000

10,746

8 000

9,729

11,698

12,714

14,275 12,998

10,593

11,761

4 000 919

994

0 98

2555

ปริญญาตรี

111

2556

806

666

147

149

2557

ปริญญาโท

2558

ปริญญาเอก

698 153

2559

รวม

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

4.62

ปริญญาโท

94.37


36

สารสนเทศ ประจําป 2559

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

นักศกษาต างชาติ นก ก า ห  างชา ิ ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง มีนกั ศึกษาใหมตา งชาติ จํานวน 213 คน จําแนกเปน • ระดับปริญญาตรี 192 คน 90.14 • ระดับปริญญาโท 20 คน 9.39 • ระดับปริญญาเอก 1 คน 0.47 จํานวนนักศึกษาใหม่ตา่ งชาติ ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามสํานักวิชาและระดับการศึกษา สำานักวิชา

สํานักวิชาการจัดการ สํานักวิชาจีนวิทยา สํานักวิชานิติศาสตร สํานักวิชานวัตกรรมสังคม สํานักวิชาศิลปศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร สํานักวิชาเวชศาสตรชะลอวัย และฟนฟูสุขภาพ สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ รว

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

29 4 101 20 17 4 6 2 -

4 5 2 6 1 2

1 -

34 4 106 22 23 4 7 2 2

-

3

-

3

6

-

-

6

ที่มา : ส่วนทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

37

สัดส่วนนักศึกษาใหม่ต่างชาติ ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามระดับการศึกษา

9.39

ปริญญาตรี

0.47

ปริญญาเอก

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

90.14

ปริญญาโท


38

สารสนเทศ ประจําป 2559

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

นก ก า างชา ิทงห ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มีนักศึกษาตางชาติทั้งหมด จํานวน 564 คน จําแนกเปน • ระดับปริญญาตรี 464 คน 82.27 • ระดับปริญญาโท 57 คน 10.11 • ระดับปริญญาเอก 43 คน 7.62 จํานวนนักศึกษาต่างชาติทง้ั หมด ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามสํานักวิชาและระดับการศึกษา สำานักวิชา

สํานักวิชาการจัดการ สํานักวิชาจีนวิทยา สํานักวิชานิติศาสตร สํานักวิชานวัตกรรมสังคม สํานักวิชาศิลปศาสตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สํานักวิชาพยาบาลศาสตร สํานักวิชาเวชศาสตรชะลอวัย และฟนฟูสุขภาพ สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ รว

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

247 12 10 87 61 9 9 19 2

12 2 9 3 4 15 -

43 -

259 12 2 10 139 64 13 9 34 2

-

8

-

8

8 464

4

43

12

ที่มา : ส่วนทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559


39

มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 จําแนกตามระดับการศึกษา

10.11

ปริญญาตรี

7.62

ปริญญาเอก

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

82.27

ปริญญาโท


40

สารสนเทศ ประจําป 2559

นักศกษาเต เวลาเทียบเท า ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีนักศึกษาหัวจริง จํานวน 12 980 คน มีนักศึกษาเตมเวลาเทียบเทา จํานวน 12 532 และมีสัดสวนอาจารยประจํา ตอนักศึกษาเตมเวลา เทากับ 1 28 M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2558 สำานักวิชา

สํานักวิชาการจัดการ สํานักวิชาจีนวิทยา สํานักวิชานิติศาสตร สํานักวิชานวัตกรรมสังคม สํานักวิชาศิลปศาสตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร สํานักวิชาแพทยศาสตร สํานักวิชาพยาบาลศาสตร สํานักวิชาเวชศาสตรชะลอวัย และฟนฟูสุขภาพ สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ รว

นักศึกษาหัวจริง (คน)

นักศึกษาเต็มเวลา เทียบเท่า (FTES)

อาจารย์ประจำา ต่อนักศึกษา เต็มเวลา

4 472 1 618 1 214 228 818 1 303 472 469 309 60 96 453

2 765.43 1 533.34 900.89 638.67 2 893.89 1 051.33 966.61 224.72 302.95 14.89 185.36 214.14

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

64 33 32 59 36 32 23 13 16 3 8 8

128

86.71

1 9

1 340

753.07

1 11


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

41

ผู้สําเร็จการศึกษา

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จําแนกตามสํานักวิชาและระดับการศึกษา สำานักวิชา/สาขาวิชา

านกวิชาการ การ สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารวิสาหกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และโ อุปทาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษ ศาสตร านกวิชา นวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ใน านะภาษาตางประเทศ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ านกวิชานิ ิ า ร สาขาวิชานิติศาสตร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

169 271 63 87

2 12 -

-

171 271 63 12 87

73

29

-

102

65 47

28 -

93 47

44

-

-

44

-

1

-

1

14 23

-

14 23

260

12

-

272

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง มีผสู าํ เรจการศึกษา รุน ปการศึกษา 2558 จํานวน 2 235 คน จําแนกเปน • ระดับปริญญาตรี 2 002 คน 89.57 • ระดับปริญญาโท 224 คน 10.02 • ระดับปริญญาเอก 9 คน 0.41


42

สารสนเทศ ประจําป 2559

จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จําแนกตามสํานักวิชาและระดับการศึกษา (ต่อ) สำานักวิชา/สาขาวิชา

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

านกวิชา ิ า ร สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม ทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ สาขาวิชารั ประศาสนศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตร านกวิชา ท น ย าร น ท สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ เชิงกลยุทธ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการสรางภาพเคลื่อน หว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมการสือ่ สารและสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรม อฟตแวร านกวิชาวิทยา า ร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม สาขาวิชาเคมีประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาวัสดุศาสตร านกวิชาวิทยา า ร ร ง า าง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง านกวิชา าหกรร ก ร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ผลิตผลเกษตรและการบรรจ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

9 109 -

2 17

2 -

9 109 2 17 2

-

4

-

4

45

-

-

45

50 21 26 44 47

2 2 -

-

52 23 26 44 47

-

1

-

1

46 43 -

2 1 1 2

49 2 49 2

27 56

31 4

1 1 5 -

12

-

-

12

35

1 3

-

1 38

27 87


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

43

จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จําแนกตามสํานักวิชาและระดับการศึกษา (ต่อ) สำานักวิชา/สาขาวิชา

82

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

-

-

-

รวม

82

-

-

28

-

28

-

18

-

18

-

24

-

24

1 -

9

43 64 25 82 21

43 64 25 81 21

ที่มา : ส่วนทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

านกวิชา ยาบา า ร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร านกวิชา วช า รช วย น า สาขาวิชาตจวิทยา สาขาวิชาเวชศาสตรชะลอวัย และฟนฟูสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัย และฟนฟูสุขภาพ านกวิชาวิทยา า ร า สาขาวิชาการแพทยแผน ทยประยุกต สาขาวิชากายภาพบําบัด สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม รว

ปริญญาตรี


44

สารสนเทศ ประจําป 2559

สัดส่วนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จําแนกตามระดับการศึกษา

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

10.02

ปริญญาโท

89.57

ปริญญาตรี 0.41

ปริญญาเอก

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2555–2559 2 500 2 000

2,082

1,834

2,235

1,891

1,804

1 500

หนวย คน

2,209

2,002

1,865 1,609

1,567

1 000 500 0

223 14

2555

ปริญญาตรี

329

239

15

9

2556

2557

ปริญญาโท

270

12

2558

ปริญญาเอก

224

9

2559

รวม


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

45

การวิจัย

แหล่งทุน

จำานวนโครงการ

ร้อยละ

จำานวนเงิน

ร้อยละ

19 34 24

24.67 44.16 31.17

13 688 100 4 390 627 10 242 742

48.33 15.50 36.17

งบประมาณแผนดิน เงินราย ดมหาวิทยาลัย แหลงทุนภายนอก รว

ที่มา : ส่วนบริการงานวิจัย ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559 ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

หน่วยงาน

อาจารยสมรรถชัย แยมสอาด

สํานักวิชา การจัดการ

909 700

อาจารย ดร.ภูมิพัฒณ สํานักวิชา มิ่งมาลัยรักษ การจัดการ

898 700

โ คุณคาและโอกาสทางการตลาด อาจารยกรวิทย ฟกคง สํานักวิชา การจัดการ ของอุตสาหกรรมกาแฟ และผลิตภัณฑกาแฟบนพื้นที่สูง ของ ทย เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการแขงขันทางการตลาด ในประเทศกลุมประชาคมอาเ ียน

729 100

ก  า าวิชา ง า ร 1 การวิเคราะหโ คุณคาและ การจัดการโลจิสติกสสมัยใหม สําหรับผลิตภัณฑชาของ ทย เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแขงขัน ทางตลาดในกลุมประเทศสมาชิก อาเ ียน 2 โอกาสทางการตลาดและกลยุทธ การเขาถึงผูบ ริโภคชาและผลิตภัณฑ ชา ทย แนวโนม การคา พฤติกรรม ผูบริโภคและกลยุทธทางการตลาด ในกลุมประเทศสมาชิกอาเ ียน 3

จำานวนเงิน

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

ในปงบประมาณ 2559 มีโครงการวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 77 โครงการ จําแนกตาม แหลงทุน ดดังนี้


46

สารสนเทศ ประจําป 2559

โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

ก  า าวิชาวิทยา า ร ท น ย 4 การสังเคราะหพอลิเมอรลอกแบบ อาจารย ดร.ธีรพันธ โมเลกุลของคอรทิโคสเตอรอยด มาจันทร และประยุกตใชในระบบของ หล จลภาคและการตรวจสอบดวยตัว ดูด ับโมเลกุลลอกแบบ สําหรับการ วิเคราะหปริมาณสเตอรอยดทหี่ า มใช ในผลิตภัณฑสมุน พร ทย 5 การตรวจหายีนตานทานโรค หม อาจารย ดร.สมฤดี ในขาวดวยเครื่องหมายดีเอนเอและ นิลทอง การทดสอบความตานทานตอเชื้อรา โรค หมในขาว รและขาวพื้นเมือง ภาคเหนือของประเทศ ทย 6 องคประกอบทางเคมีของนํา้ มันหอม ผูชวยศาสตราจารย ระเหย ที่ผลิตจากราเอนโด ฟท ดร.พัชรีย พริบดีเวช ของตนกฤษณา 7 องคประกอบทางเคมีและฤทธิ อาจารย ดร.อัจฉราวดี ทางชีวภาพจากเชื้อราที่แยกจากตน แผนสนิท ชานํ้ามันสกุล Camellia oleifera Abel. ที่ปลูกในประเทศ ทย 8 วงศวานวิวัฒนาการ อาจารย ดร.พุทธรักษ ความหลากหลายทางชีวภาพ ชมนันติ และฤทธิทางชีวภาพของรา ในสกุล 9 วงศวานวิวัฒนาการ รองศาสตราจารย ความหลากหลายทางชีวภาพ ดร.เควิน ดี ด และบทบาทของรา ในพืชสกุล 10 สารออกฤทธิทางชีวภาพเพื่อการ อาจารย ดร.นนท ตอตานความชราหลายกล ก ธิติเลิศเดชา จากวัสดุเศษเหลือของเงาะ Nephelium lappaceum . 11 สารผสม บริดที่เปนมิตร อาจารย ดร.อําภา กับสิ่งแวดลอมของสีจากธรรมชาติ จิม ธสง และแรดิน

หน่วยงาน

จำานวนเงิน

สํานักวิชา วิทยาศาสตร

803 000

สํานักวิชา วิทยาศาสตร

798 400

สํานักวิชา วิทยาศาสตร

531 000

สํานักวิชา วิทยาศาสตร

461 000

สํานักวิชา วิทยาศาสตร

419 000

สํานักวิชา วิทยาศาสตร

326 000

สํานักวิชา วิทยาศาสตร เครื่องสําอาง

890 000

สํานักวิชา วิทยาศาสตร เครื่องสําอาง

750 000


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

47

โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) ชื่อโครงการวิจัย

ก  า าวิชาวิทยา า ร า 15 ตํารับอาหารพื้นเมืองในการปองกัน ภาวะโลหิตจางจากการขาด สารอาหารในผูสูงอายุภาคเหนือ ตอนบน 16 ระบาดวิทยาโมเลกุลของโรคมือ เทา ปาก ภาคเหนือ ประเทศ ทย

หน่วยงาน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณั ยา เหลาฤทธิ

สํานักวิชา วิทยาศาสตร เครื่องสําอาง ผูชวยศาสตราจารย สํานักวิชา ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล วิทยาศาสตร เครื่องสําอาง ผูชวยศาสตราจารย สํานักวิชา ดร.สาโรจน รอดคืน อุตสาหกรรม เกษตร อาจารยปยะภร พรสนธิ

สํานักวิชา พยาบาลศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย สํานักวิชา ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล วิทยาศาสตร สุขภาพ อาจารยศิริญาพร สํานักวิชา สิทธิสาร วิทยาศาสตร สุขภาพ ผูชวยศาสตราจารย สํานักวิชา ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล วิทยาศาสตร สุขภาพ

จำานวนเงิน

700 200 670 400 604 600

452 800

1 538 200

17 การพัฒนาแนวป ิบัติการควบคุม 1 350 000 ปองกันโรคมือ เทา ปาก ในศูนยเดกเลก ที่มีประสิทธิภาพ 500 000 18 ระบาดวิทยาโมเลกุลของโรคมือ เทา ปาก และการพัฒนา แนวป ิบัติการควบคุมโรคมือ เทา ปาก ที่มีประสิทธิภาพ ในภาคเหนือ ประเทศ ทย 19 ความหลากหลายทางอนุกรมวิธาน อาจารย ดร.ศรัญยภัทร สถาบัน 356 000 และวิวัฒนาการของเชื้อรา บุญมี ความเป น เลิ ศ ในพืชตระกูลปาลม ทางดานการ วิจัยเชื้อรา

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

12 การพัฒนาผลิตภัณฑเวชสําอาง ที่มีสวนผสมของสารสกัดเปลือก ผลลิ้นจี่ 13 ฤทธิทางชีวภาพและสารสําคัญของ สารสกัดกลวย มหวายมวงแดง เพื่อใชประโยชนทางเครื่องสําอาง 14 การศึกษาสมบัติของกากงาขี้มอน สกัดนํ้ามันและการประยุกตใช

หัวหน้าโครงการ


48

สารสนเทศ ประจําป 2559

โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559 ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

ก  า าวิชา ง า ร 1 หลักเกณฑพื้น านในการบัญญัติ อาจารย ดร.ชูเกียรติ ทางก หมาย ระเบียบ และขอบังคับ นอยฉิม ที่เกี่ยวของกับการสํารวจ และการใชประโยชนดานอวกาศ อยางสันติสําหรับประเทศ ทย 2 การคุมครองเงินฝากและหุน อาจารยนุรัตน ของสมาชิกสหกรณการเงิน ปวนคํามา ในประเทศ ทย 3 การเรียนภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน อาจารย ดร.วิลาวัณย และความสามารถในการสื่อสาร จําปาแกว ของผูเรียนระดับอุดมศึกษา ก  า าวิชาวิทยา า ร ท น ย 4 การผสานเทคโนโลยีอุปกรณ อาจารย ดร.สุรพงษ เคลือ่ นทีแ่ ละการประมวลผลวีดทิ ศั น อุตมา เพื่อการตรวจจับและปองกัน การลมของผูสูงอายุ 5 การประยุกตเทคนิคสกรัม อาจารยทิว หงษทอง สําหรับการบริหารจัดการ การเรียนการสอนโดยใชปญหา เปน าน 6 การสกัดความตองการของผูสูงอายุ อาจารยปรัสรา เพือ่ พัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท จักรแกว เคลื่อนที่สําหรับผูสูงอายุ 7 การวิเคราะหความนาเชื่อถือของ อาจารยชยพล คํายอด ระบบโครงขายคอมพิวเตอร สําหรับอีเลิรน นิง่ กรณีศกึ ษารายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน ที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อาจารยวัชราวรรณ 8 การสืบคนและการวิเคราะห อินทยศ รูปแบบการเรียนรูของนักเรียน ในการเรียนบนเวบเบส โดยใชวิธีเวบ มนิ่ง กรณีศึกษาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน

หน่วยงาน

จำานวนเงิน

สํานักวิชา นิติศาสตร

100 000

สํานักวิชา นิติศาสตร

80 962

สํานักวิชา ศิลปศาสตร

74 700

สํานักวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ

165 000

สํานักวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ

100 000

สํานักวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ สํานักวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ

100 000

สํานักวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ

100 000

100 000


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

49

โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) ชื่อโครงการวิจัย

9

11 12

13

14

15 16 17

โดยใชวิธีการทางเหมืองขอมูล และสถิติ การประเมินผลสัมฤทธิ การบริหารงานระบบสงนํ้า ของฝายเชียงราย โดยวิธีประเมิน การดําเนินการอยางรวดเรว การเพิ่มฤทธิทางชีวภาพในสารสกัด ชาเมี่ยง โดยการหมักแบบแหง ดวยเชื้อรา ตรโคเดอรมา การแยก ทโร เิ นสจากเหดบริโภค ด ดวยระบบนํ้าสองวั ภาค เพื่อใชในผลิตภัณฑยอมผมดํา การสกัดนํ้ามันดาวอินคา เพื่อใชในเครื่องสําอาง

หน่วยงาน

จำานวนเงิน

อาจารยเขมชาติ เขมาวุฒานนท

สํานักวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ

98 250

อาจารย ดร.สมวัน ชุมพงษพันธ

สํานักวิชา วิทยาศาสตร

100 000

อาจารย ดร.สิทธิ ดวงเพชร อาจารย ดร.ชิษณุพงษ ชาติอาสา

สํานักวิชา วิทยาศาสตร สํานักวิชา วิทยาศาสตร

100 000

อาจารย ดร.ณั ชาติ วิสิทธิพานิช

สํานักวิชา วิทยาศาสตร

80 100

อาจารย ดร.กันยพัชร สํานักวิชา ตรทรัพย วิทยาศาสตร

75 000

อาจารย ดร.ปญญวัฒณ สํานักวิชา ปนตาทอง วิทยาศาสตร เครื่องสําอาง อาจารย ดร.ภาณุพงษ สํานักวิชา ใจวุฒิ วิทยาศาสตร เครื่องสําอาง อาจารยนฤนันท สํานักวิชา วุฒิสินธุ วิทยาศาสตร เครื่องสําอาง

200 000

97 860

200 000 189 800

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

10

ระบบบริหารจัดการการทํางาน เปนทีม กรณีศึกษาการเรียน การสอนการเรียนรูดวยการ แก ขปญหา การจัดเกบอนุภาคระดับนาโน ของนิกเกิลในคารบอนที่มีรูพรุน ดวยวิธี ฟฟาเคมี การประเมินการใชใบสับปะรด สําหรับภาชนะบรรจอาหาร รูปแบบการกระจายตัว เชิงพื้นที่-เวลา ของจดเกิด ฟ จดความรอนผิดปกติที่ตรวจวัด โดยดาวเทียมระบบ ในภาคเหนือตอนบนของ ประเทศ ทยและประเทศขางเคียง ในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ระหวางป 2546-2558 การวิเคราะหการแสดงออก ของยีนของโรคมะเรงตับชนิด

หัวหน้าโครงการ


50

สารสนเทศ ประจําป 2559

โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) ชื่อโครงการวิจัย

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

18 การศึกษาปริมาณสารฟนอลิก ทั้งหมด ฤทธิตานอนุมูลอิสระ และฤทธิยับยั้งเอน ม ทโร ิเนส ของสารสกัดกระเจียวเหลือง 19 การพัฒนาฟลมเจลาติน เสริมสารสกัดจากสะเดา และการประยุกตใชกับเนื้อบด 20 การเตรียมโปรตีน โดร ลเสท จากกากถั่วดาวอินคาสกัดนํ้ามัน ดวยวิธีการใชเอน ม 21 การปรับสภาวะอุณหภูมิของการ เกบรักษารวมกับสภาพบรรยากาศ ดัดแปลงตอการตานทานอาการ สะทานหนาวของผลสับปะรด พันธุภูแลในระหวางการเกบรักษา ที่อุณหภูมิตํ่า 22 การพัฒนากระบวนการทําผงแหง จากสารสกัดขาวกลอง ร เบอรรี่งอก 23 เมแทบอ ลตโฟร ฟลและศักยภาพ การออกฤทธิทางชีวภาพของขาว สายพันธุตาง ที่ปลูกในจังหวัด เชียงราย ก  า าวิชาวิทยา า ร า 24 การศึกษาการดื้อยาของเชื้อ เอนเทอโรคอคคัส ฟคาลิส และ เอนเทอโรคอคคัส ฟเ ียม ที่แยกจากแหนมหมู ในจังหวัดเชียงราย 25 แผนแปะสําหรับรักษาสิว 26 พฤกษเคมีและฤทธิทางชีวภาพ ของสารสกัดผักแพว 27 การพัฒนาการเยบแผลสวยดวย

หัวหน้าโครงการ

อาจารยเศ ินี จันทรภิรมย

หน่วยงาน

จำานวนเงิน

สํานักวิชา วิทยาศาสตร เครื่องสําอาง

100 000

ผูชวยศาสตราจารย สํานักวิชา ดร.พันธสริ ิ สุทธิลกั ษณ อุตสาหกรรม เกษตร ผูชวยศาสตราจารย สํานักวิชา ดร.สาโรจน รอดคืน อุตสาหกรรม เกษตร อาจารย ดร.ธรรมรัตน สํานักวิชา ปราณอมรกิจ อุตสาหกรรม เกษตร

200 000

อาจารย ดร.ณั กาญจน สํานักวิชา รุงเรือง อุตสาหกรรม เกษตร ผูชวยศาสตราจารย สํานักวิชา ปริญญา วงษา อุตสาหกรรม เกษตร

200 000 174 400

100 000 100 000

อาจารย ดร.กมลนารี สํานักวิชา โชตินันทกุล แพทยศาสตร

100 000

อาจารย เภสัชกร ชิษณุพงษ อนุกานนท อาจารย ดร.นิตยา จัน ิว พลโทศาสตราจารย เกียรติคุณนายแพทย นพดล วรอุ ร

100 000

สํานักวิชา แพทยศาสตร สํานักวิชา แพทยศาสตร สํานักวิชา แพทยศาสตร

100 000 100 000


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

51

โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) ชื่อโครงการวิจัย

31 ความเปน ป ดในการประยุกตใช ถานกัมมันตจากใบสับปะรด เปนตัวกลางในระบบบําบัดนํ้าเสีย ทางชีวภาพเพื่อการบําบัดนํ้าเสีย สียอม 32 รูปแบบการออกกําลังกาย เพื่อประสิทธิภาพปอดของผูสูงอายุ ในชุมชนที่เกิดมลพิษทางอากาศ 33 การประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพ จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรในพื้นที่ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 34 แนวทางเพื่อการจัดการดาน สุขาภิบาลและความปลอดภัย ในอาหารของสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนระดับ ประถมศึกษาในอําเภอพญาเมงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน

จำานวนเงิน

ผูชวยศาสตราจารย สํานักวิชา 200 000 ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย พยาบาลศาสตร 133 555 อาจารย ดร.บุญญาภัทร สํานักวิชา พยาบาลศาสตร ชาติพัฒนานันท อาจารย ดร.ปราวรี ภูนีรับ

สํานักวิชา วิทยาศาสตร สุขภาพ อาจารย ดร.นิตยตะยา สํานักวิชา ผาสุขพันธุ วิทยาศาสตร สุขภาพ อาจารย ดร.มาริสา สํานักวิชา ภูมิภาค ณ หนองคาย วิทยาศาสตร สุขภาพ อาจารยผุสดี ละออ สํานักวิชา วิทยาศาสตร สุขภาพ อาจารยวิวัฒน แกวดวงเลก

สํานักวิชา วิทยาศาสตร สุขภาพ

200 000 200 000

200 000 130 500

90 500

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

28 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการ สุขภาพที่มีบุคคลเปนศูนยกลาง เพือ่ สงเสริมผลลัพธของการตัง้ ครรภ ในสตรีที่มีกลุมอาการเมตาบอลิก 29 ประสิทธิผลของการนําใชแนวป บิ ตั ิ ในการจัดการความปวดแผลอุบตั เิ หตุ ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแมจัน 30 ขอกําหนดทางเภสัชเวทและฤทธิตาน อนุมูลอิสระของดอกปบ

หัวหน้าโครงการ


52

สารสนเทศ ประจําป 2559

โครงการวิจัยงบประมาณแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2559 ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

ก  า าวิชา ง า ร 1 การวิเคราะหศักยภาพทางการคา อาจารย ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส และแนวทางการเพิ่มโอกาส ของอุตสาหกรรมการสงออก อาหารแปรรูปจากผักและผล ม ของ ทยในตลาดประเทศอินเดีย ผูชวยศาสตราจารย 2 การสงเสริมและพัฒนาตอยอด ดร.บุษบา สิทธิการ เพื่อใชภูมิปญญาทองถิ่น ในการจัดการการทองเที่ยว โดยชุมชนในพื้นที่ชาติพันธุ ในกลุมจังหวัดอารยธรรมลานนา 3 พืน้ ทีท่ างวัฒนธรรมในกลุม ชาติพนั ธุ อาจารย ดร.พลวัฒ ปลัง จากการศึกษาเปรียบเทียบ ประพัฒนทอง ตําราการทํานายดวยกระดูก ก จากสามหมูบ า นในพืน้ ทีเ่ ชียงรายและ รั ฉาน ประเทศสหภาพเมียนมาร 4 โครงการสํารวจความพึงพอใจ รองศาสตราจารย ของผูใชบริการ ณ ทาอากาศยาน ดร.ปรีชา อุปโยคิน แมฟา หลวง เชียงราย ประจําป 2559 ก  า าวิชาวิทยา า ร ท น ย 5 โครงการวิจยั พัฒนาระบบการจัดการ ผูชวยศาสตราจารย สุขภาพชุมชนโดยใชระบบเทคโนโลยี นาวาอากาศเอก สารสนเทศ กรณีศึกษาผูสูงอายุ ดร.ธงชัย อยูญาติวงศ ในชุมชนเทศบาลแมคํา อ.แมจัน จ.เชียงราย 6 องคประกอบทางเคมีและฤทธิ รองศาสตราจารย ทางชีวภาพจากพืชสกุล ดร.สุรัตน ละภูเขียว ที่เกบจากดอยตุง จังหวัดเชียงราย 7 การศึกษาผลของสมบัติ รองศาสตราจารย ทางกระแสวิทยาตอสมบัติของ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช จีโอพอลิเมอรและจีโอพอลิเมอร บโอคอมพอสิต 8 การสูญเสียและการฟนฟูปา ม อาจารย ดร.ปเนต ในจังหวัดนาน มโนมัยวิบูลย 9 การเพาะเหดสกุล . . . สายพันธุ ทย .

หน่วยงาน

จำานวนเงิน

สํานักวิชา การจัดการ

1 175 582

สํานักวิชา การจัดการ

600 000

สํานักวิชา ศิลปศาสตร

810 700

สํานักวิชา ศิลปศาสตร

200 000

สํานักวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ

100 000

สํานักวิชา วิทยาศาสตร

540 000

สํานักวิชา วิทยาศาสตร

390 000

สํานักวิชา วิทยาศาสตร สํานักวิชา วิทยาศาสตร

373 000 350 000


มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

53

โครงการวิจัยงบประมาณแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) หัวหน้าโครงการ

10 แบบจําลองการกระจายพันธุของ ชมพูภคู า พืชถิน่ เดียวในประเทศ ทย 11 การศึกษาโครงสรางและสมบัติ การเปนขั้ว ฟฟาของ 2 เมื่อเคลือบผิว ดวยอนุภาคนาโนของโลหะแพลทินมั และนิกเกิล 12 เสวียน เทคโนโลยีชุมชน เพื่อการจัดการขยะอินทรีย 13 การประเมินผลงานการรณรงค เพื่อลดปริมาณขยะ ในจังหวัดเชียงราย

อาจารย ดร.จันทรารักษ โตวรานนท อาจารย ดร.สมวัน ชุมพงษพันธ

14 การพัฒนา มโครอีมัลชัน กักเกบสารสกัดขาวสังขหยด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ ปองกันผมรวง 15 การพัฒนาผลิตภัณฑชะลอ ความชราที่มีสารสกัดจากเนื้อเยื่อ เพาะเลี้ยงจมูกขาว 16 สารผสม บริดจของแปงธรรมชาติ และ คโต านสําหรับใชเปนวัตถุดิบ ในเครื่องสําอาง 17 การพัฒนาผลิตภัณฑลาง เครื่องสําอางเพื่อการตกแตง ที่ประกอบดวยนํ้ามันเมลดยางพารา 18 การเพิ่มมูลคาของนํ้ามันเมลดชา ในผลิตภัณฑสปา

หน่วยงาน

จำานวนเงิน

สํานักวิชา วิทยาศาสตร สํานักวิชา วิทยาศาสตร

250 000 207 000

นางพัทธยาพร อุน โรจน สํานักวิชา 100 000 วิทยาศาสตร 198 000 อาจารย ดร.ปเนต สํานักวิชา มโนมัยวิบูลย วิ ท ยาศาสตร และสํานักวิชา วิทยาศาสตร สุขภาพ อาจารย ดร.ณัต าวุฒิ สํานักวิชา 895 620 ิติปราโมทย วิทยาศาสตร เครื่องสําอาง อาจารย ดร.นิสากร แ วัน

สํานักวิชา วิทยาศาสตร เครื่องสําอาง อาจารย ดร.อําภา สํานักวิชา จิม ธสง วิทยาศาสตร เครื่องสําอาง ผูชวยศาสตราจารย สํานักวิชา ดร.ณั ยา เหลาฤทธิ วิทยาศาสตร เครื่องสําอาง ผูชวยศาสตราจารย สํานักวิชา ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล วิทยาศาสตร เครื่องสําอาง 19 การพัฒนาเครื่องนึ่งและ อาจารย ดร. สํานักวิชา เครื่องอบแหงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ณั กาญจน รุงเรือง อุตสาหกรรม ในการผลิตดอกเกก วยอบแหง เกษตร 20 การควบคุมโรคแอนแทรคโนส อาจารย ดร.มัช ิมา สํานักวิชา ในมะมวงโดยใชเมทิลจัสโมเนท นราดิศร อุตสาหกรรม เกษตร

666 490 350 000 300 000 300 000 636 350 350 000

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

ชื่อโครงการวิจัย


54

สารสนเทศ ประจําป 2559

โครงการวิจัยงบประมาณแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

21 ผลของระยะการเกบเกีย่ วและสภาวะ การเกบรักษาตอการเปลี่ยนแปลง สารระเหยใหกลิ่นในสับปะรด พันธุภูแลและนางแล 22 การพัฒนาระบบใหความชื้น ดวยหมอกอิเลกโทร ลตชนิดแหง เพื่อควบคุมคุณภาพและยืดอายุ การเกบรักษาสับปะรดพันธุภูแล ที่อุณหภูมิตํ่า 23 การศึกษาคุณลักษณะทางประสาท สัมผัส การรับรูของผูบริโภค และการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอ เมลดทานตะวันงอก ก  า าวิชาวิทยา า ร า 24 การจัดการความรูเพื่อพัฒนา นโยบายการปองกันและควบคุม การเผาปาระดับทองถิ่น อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน

จำานวนเงิน

สํานักวิชา อุตสาหกรรม เกษตร

300 000

ผูชวยศาสตราจารย สํานักวิชา ดร.พันธสริ ิ สุทธิลกั ษณ อุตสาหกรรม เกษตร

300 000

อาจารย ดร.จิรั  ศิริเมืองมูล

สํานักวิชา อุตสาหกรรม เกษตร

250 000

ผูชวยศาสตราจารย สํานักวิชา ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล วิทยาศาสตร สุขภาพ

600 000

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิวัลย สีทา

งบประมาณและจํานวนโครงการงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555-2559 140

128

120

110

100 80

62

60 40

77

76

42.62 29.42

20

43.01 28.32

20.43

0 2555

2556

จํานวนโครงการวิจยั โครงการ

2557

2558

งบประมาณวิจัย ลานบาท

2559


55

มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง

การบริการวิชาการ

การให้บริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามประเภทการให้บริการ ประเภทสาขา ที่ให้บริการ

ดานอุตสาหกรรม เกษตร ดานวิทยาศาสตร ดานเทคโนโลยี สารสนเทศ ดานสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ดานการพยาบาล และสาธารณสุข ดานอื่น รว

อบรม/ สัมมนา

ประเภทที่ให้บริการ ที ป ่ รึกษา/ เผยแพร่ วิทยากร ผู้ทรงคุ ณวุฒิ บทความ

ด้านการ แข่งขัน

กิจกรรม รวม ด้านอื่นๆ

4

3

9

4

-

-

20

10

9

5

-

-

20

44

16

4

-

1

-

-

21

94

61

17

-

2

1

175

25

36

25

3

2

20

111

14

2

-

-

4

3 44

19

ที่มา : ศูนย์บริการวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

ปงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง มีการดําเนินงานดานบริการวิชาการ รวมจํานวน 390 กิจกรรม ดังนี้


56

สารสนเทศ ประจําป 2559

สัดส่วนการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2559 จําแนกตามประเภทการให้บริการ

M AE FAH LUANG UNIV E R S ITY

41.79

อบรม สัมมนา

29.49

วิทยากร

11.28

กิจกรรมดานอื่น

1.03

ดานการแขงขัน 2.05

เผยแพรบทความ 14.36

ที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ

งบประมาณด้านบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555–2559 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

หนวย ลานบาท 77.89

54.17

57.22

35.64

11.95

2555

2556

2557

2558

2559ม ห า ว� ท ย า ลั ย แ ม ฟ า ห ล ว ง 333 หมู 1 ตำบลท า สุ ด อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งราย 57100 โทรศั พ ท 0 5391 6000 โทรสาร 0 5391 6034 www.mfu.ac.th

M a e F a h Lu an g Un iversit y


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.