Page 1

คู่มือนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


คานา คู่มือการศึก ษาหลัก สูตรพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิตเล่ม นี้ สานัก วิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบรายละเอียดการจัดการเรียน การสอนตลอดหลักสูตร ตลอดจนข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ เรียนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการ เรียน สามารถเรียนได้ตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทราบถึง เรื่องสาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ตลอดจน แหล่งสืบค้นข้อมูลที่จาเป็นต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในด้านกิจการนักศึกษา นัก ศึ ก ษาจะได้ ท ราบถึ ง กิ จ กรรมและวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามต่ า งๆ ของส านั ก วิ ช าพยาบาล ศาสตร์ ที่ถื อเป็ นประเพณี ป ฏิ บั ติสื บ ทอดกั นมาและยั ง คงดาเนิน ต่อ ไป รวมทั้ง สานั กวิ ช า พยาบาลศาสตร์ มี ร ะบบอาจารย์ ที่ป รึ ก ษาเพื่อ ให้ก ารช่ว ยเหลื อและดู แ ลสาหรับ นั กศึ ก ษา พยาบาลทุกคนอย่างใกล้ชิด จึงอาจกล่าวได้ว่าหากนักศึกษาใช้เวลาในการทาความเข้าใจเนื้อหาในคู่มือ ฉบับนี้อย่าง ถ่องแท้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็น “คนเก่ง คนดี มีสุข ” และเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดีต่อไปในอนาคต สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


สารบัญ ประวัติความเป็นมา

1

ผู้บริหารตาแหน่งคณบดี

3

โครงสร้างการบริหารงานของสานักวิชา

4

อาจารย์และบุคลากรประจาสานักวิชา

5

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

8

แผนการศึกษาของนักศึกษาปีการศึกษา 2562-65

12

กิจการนักศึกษา

17

ทุนการศึกษา

24

อาจารย์ที่ปรึกษา

25

คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสานักวิชาพยาบาลศาสตร์

28

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตสานักวิชาพยาบาลศาสตร์

30

ข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

32

ภาคผนวก ก สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย สี และดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย สัญลักษณ์พยาบาลไทย และพยาบาลสานักวิชาพยาบาลศาสตร์

42 44

ภาคผนวก ข องค์กรวิชาชีพพยาบาล

46

ภาคผนวก ค เครื่องแต่งกายนักศึกษา

48


แนะนำสำนักวิชำ


ประวัติความเป็นมาของสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ จัดตั้งเพื่อ เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี ผู้ ท รงมี พ ระคุ ณ อั น ประเสริ ฐ ต่ อ จั ง หวั ด เชี ย งราย ส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและยังมุ่งหมายให้เกิดสถาบันอุดมศึกษาที่จะเป็นศูนย์กลางการ พั ฒ นาความรู้ ข องกลุ่ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ า โขง รวมถึ ง เสริ ม สร้ า งความ เจริญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และสังคมในเขตภาคเหนือ ตอนบน รัฐ บาลมี ม ติ ให้จั ด ตั้ ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น โดยมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวงขึ้น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 ส้านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมั ติให้จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยแม่ ฟ้ า หลวงเป็นส้านักวิชาที่ 9 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศ นา บุ ญ ทอง ท้ าหน้ าที่เป็ นคณบดี และได้เปิ ดรับ นั กศึ กษารุ่น แรก ในปี การศึ กษา 2550 ซึ่งสภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ ให้ ก ารรั บ รองส้ า นั ก วิ ช าพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวง ในการเปิ ด ด้าเนินการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน

ปณิธานของสานักวิชา มุ่งสร้างพยาบาลที่มีจิตวิญญาณ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน “สมเด็จย่า” ใช้ ภูมิปัญญา และภูมิธรรมน้าการพัฒนา รักษาเอกลักษณ์ไทย

วิสัยทัศน์ของสานักวิชา ส้านักวิชาพยาบาลศาสตร์จะเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน้าในระดับชาติ และนานาชาติในการผลิตบุคลากรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ที่ มีคุณภาพมาตรฐานใน ระดั บ สากล เป็ น ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งในสาขาพยาบาลศาสตร์และด้ านสุ ข ภาพ ส้าหรับภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะอนุภู มิภ าคลุ่ม แม่ น้าโขง สามารถชี้น้าสังคมใน

1


ด้านสุขภาพอนามัย เป็นส้านักวิชาที่สามารถปฏิบัติภารกิจครอบคลุมด้านการผลิต บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ ส้านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันอุดมศึกษามี ภารกิ จ ในการจั ด การศึ ก ษาสาขาพ ยาบาลศาสตร์ เ พื่ อให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความสามารถในการคิด มี ทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล ใช้วิจารณญาณในการ ตัดสินใจโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ค้นคว้าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความ เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนท้านุบ้ารุงศิ ลปวัฒ นธรรม ศาสนา และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ ส้านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาที่ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ 2. ค้นคว้าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 3. เป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและให้บริการด้านสุขภาพแก่สังคม เพื่อสร้างเสริม สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 4. ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์ ส้านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ก้าหนดอัตลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย คือ “บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ” ซึ่งสอดคล้องกับ ปรัช ญา ปณิ ธ าน วิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ วัตถุประสงค์ของส้านักวิชาพยาบาลศาสตร์

2


เอกลักษณ์ ส้ านั ก วิช าพยาบาลศาสตร์ ได้ ก้ าหนดจุ ด เด่ น จุ ด เน้ น ซึ่งเป็ น เอกลั กษณ์ ข อง ส้ า นั ก วิช า คื อ “เป็ น ที่ พึ่ งพาทางปั ญ ญาของสั งคม” เช่ น เดี ย วกั บ เอกลั ก ษณ์ ข อง มหาวิทยาลัย

ผู้บริหารตาแหน่งคณบดี ผู้บริหารตาแหน่งคณบดี มีลาดับดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง 2. รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด พจนามาตร์

พ.ศ. 2549-2551 พ.ศ. 2551-2561 พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

รายชื่อผู้บริหารสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์

รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนชุ โสภาจารีย์

ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ สารีโส

3


โครงสร้างการบริหารงาน ส้ า นั ก วิช าพยาบาลศาสตร์มี ค ณบดี เป็ น ผู้ บ ริห ารสู งสุ ด รับ ผิ ด ชอบบริห าร ส้ า นั ก วิ ช า มี ร องคณบดี แ ละผู้ ช่ ว ยคณบดี จ้ า นวน 2 คน หั ว หน้ า กลุ่ ม สาขาวิ ช า ทางการพยาบาลจ้ า นวน 5 คน และหั ว หน้ า ศู น ย์ เสริ ม ศึ ก ษาและสาธิ ต ทางการ พยาบาลจ้ า นวน 1 คน รับ ผิ ด ชอบบริห ารงานของฝ่ ายและกลุ่ ม สาขาวิ ชาทางการ พยาบาล/ศูนย์ ให้เป็นไปตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน โดยมีคณะกรรมการประจ้าส้านัก วิช าพยาบาลศาสตร์เป็ น ที่ป รึก ษาและให้ค้ าแนะน้าในการบริหารงานของส้ านั ก วิช า พยาบาลศาสตร์ โดยโครงสร้างการบริหารงานส้านักวิชาพยาบาลศาสตร์แสดงดัง แผนภูมิที่ 1 อธิการบดี

รองอธิการบดี

คณบดี

คณะกรรมการประจาสานักวิชา วิชา

รองคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

กลุ่มสาขาวิชาการ พยาบาล เด็กและวัยรุน ่

กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาล ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ฝ่ายจัดการทั่วไป

กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาล มารดาทารกและการผดุงครรภ์

กลุ่มสาขาวิชาการ พยาบาล ชุมชน

กลุ่มสาขาวิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช

ศูนย์เสริมศึกษาและสาธิต ทางการพยาบาล

แผนภูมท ิ ี่ 1 โครงสร้างการบริหารงานของสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4


อาจารย์และบุคลากรประจาสานักวิชา สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วยคณาจารย์ดังนี้ ชื่อ-สกุล

ห้อง โทรศัพท์

E-mail

กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1. ผศ.ดร. เกศมณี มูลปานันท์ 2. ผศ. อุษาษ์ โถหินัง 3. อาจารย์ จินตนา เทพเสาร์ 4. อาจารย์ ณฐมน สีธิแก้ว 5. อาจารย์ ศรีสุรก ั ษ์ เกียรติมณีรัตน์ 6. อาจารย์ ศลิษา โกดยี่

320 320 320 320 320 320

6885 6884 6887 6887 6885 6884

katemanee.moo@mfu.ac.th usa.tho@mfu.ac.th Jintana.the@mfu.ac.th nathamon.sri@mfu.ac.th srisuruk.kie@mfu.ac.th salisa.kod@mfu.ac.th

กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1. รศ. อ้าไพ จารุวัชรพาณิชกุล 2. ผศ.ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ 3. อาจารย์ เครือวัลย์ คนอยู่ 4. อาจารย์ ดรรชนี ลิม ้ ประเสริฐ 5. อาจารย์ ปรางวลี อนุภาพวิเศษกุล 6. อาจารย์ ผ่องศรี จิตมโนวรรณ 7. อาจารย์ สินีนาฏ หงษ์ระนัย 8. อาจารย์ สินีนาท วราโภค 9. อาจารย์ สุภาพันธ์ จันทร์ศิริ 10. อาจารย์ อมรรัตน์ ดีบุญโณ

323 302 323 323 323 323 323 323 323

6879 6880 6876 6876 6877 6877 6878 6879 6878

umpai.cha@mfu.ac.th chompunut.sop@mfu.ac.th kruawan.kon@mfu.ac.th dutchanee.lim@mfu.ac.th prangwalee.anu@mfu.ac.th pongsri.jit@mfu.ac.th sineenat.hon@mfu.ac.th sineenat66@gmail.com suphaphan.cha@mfu.ac.th ลาศึกษาต่อ

6872 6881 6871 6873 7744

boonyapat.sha@mfu.ac.th somporn@mfu.ac.th piyaporn.pra@mfu.ac.th porntip.sar@mfu.ac.th pawadee.wim@mfu.ac.th

กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1. ผศ.ดร. บุญญาภัทร ชาติพัฒนานนท์ 2. ผศ.ดร. สมพร สันติประสิทธิ์กุล 3. ผศ. ปิยะภร ไพรสนธิ์ 4. ผศ. พรทิพย์ สารีโส 5. ผศ. ภาวดี วิมลพันธุ์

315 317 314 314 316

5


ชื่อ-สกุล 6. อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิพงศ์ 7. อาจารย์ ทัศนีวรรณ กันทากาศ 8. อาจารย์ นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช 9. อาจารย์ พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน 10. อาจารย์ พัชรี จิตรเอื้ออังกูล 11. อาจารย์ ภัทริกา ปัญญา 12. อาจารย์ วิภาดา ศรีมันทยามาศ 13. อาจารย์ วราภรณ์ แย้มมีศรี

ห้อง 316 314 314 314 316 316 314 315

โทรศัพท์ 7745 6873 6874 6871 7744 7745 6874 6872

E-mail chittraphorn.sut@mfu.ac.th tadsaneewan.gan@mfu.ac.th nongyao.mon@mfu.ac.th phornsawan.chu@mfu.ac.th patcharee.jit@mfu.ac.th pattarika.pat@mfu.ac.th vipada.sri@mfu.ac.th waraphorn.yae@mfu.ac.th

317

6882

317 317 317 317

6925 6883 6882 6883

asawinee.ton@mfu.ac.th ลาศึกษาต่อ pimrat@mfu.ac.th chaleormphan.mek@mfu.ac.th surichai.kid@mfu.ac.th onnalin.sin@mfu.ac.th

311 318 319 318

6868 6889 6891 6889

319 319 319 318 319 319

6890 6892 6891 7153 6893 6893

กลุ่มสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1. ผศ.ดร. อัศวินี ตันกุริมาน 2. ผศ. ฉันทนา แรงสิงห์ 3. อาจารย์ ดร.พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์ 4. อาจารย์ เฉลิมพรรณ เมฆลอย 5. อาจารย์ สุริย์ฉาย คิดหาทอง 6. อาจารย์ อรนลิน สิงขรณ์ การพยาบาลชุมชน 1. รศ.ดร. ชมนาด พจนามาตร์ 2. ผศ.ดร. รัชนี มิตกิตติ 3. ผศ.ดร. โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก 4. ผศ. ขนิษฐา พิศฉลาด 5. ผศ. นภมน พุ่มโสภา 6. อาจารย์ ดร.ปิยธิดา จุลละปีย 7. อาจารย์นาตญา พแดนนอก 8. อาจารย์บุบผา วิริยรัตนกุล 9. อาจารย์ประภัสสร ธรรมเมธา 10. อาจารย์พงษ์ภัทร์ รัตนสุวรรณ 11. อาจารย์มัลลิกา มาตระกูล

6

chomnard.pot@mfu.ac.th ratchanee.mit@mfu.ac.th sophaphan.int@mfu.ac.th khanittha.pit@mfu.ac.th ลาศึกษาต่อ piyatida.jun@mfu.ac.th nattaya.phad@mfu.ac.th buppar.vir@mfu.ac.th prapatsorn.chu@mfu.ac.th pongpat@mfu.ac.th mulika.mat@mfu.ac.th


ชื่อ-สกุล

ห้อง โทรศัพท์

E-mail

ฝ่ายจัดการทั่วไป 1. นางสาวมณีนุช มโนหาร 2. นางสาวนิศานาถ เตรียมทะนะ 3. นางสาวสุมาลี บุรีแก้ว 4. นางสาวสุพิน อ้วนยะ

303 303 303 311

6870 6869 6926 6867

maneenuch.man@mfu.ac.th nisanat@mfu.ac.th sumalee.bur@mfu.ac.th supin.aun@mfu.ac.th

314 6871 303 6871 511 6562

phornsawan.chu@mfu.ac.th jitrada.kan@mfu.ac.th Jinda.fay@mfu.ac.th

ศูนย์เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล 1. อาจารย์ พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน 2. นางสาวจิตรลดา ก้างออนตา 3. นางสาวจินดา ฝายแก้ว

7


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program

ปรัชญาของหลักสูตร สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความเชื่อว่าสุขภาพเป็น มิติที่มีความสาคัญยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน บุคลากรทางสุขภาพโดยเฉพาะ อย่างยิ่งผู้ป ระกอบวิช าชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ มี บ ทบาทสาคัญ ในการ ให้บริการทางสุขภาพที่จะทาให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตบรรลุเป้าหมาย โดยพยาบาล ต้ อ งมี ค วามรู้ ความสามารถ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการพั ฒ นาสุ ข ภาพของ ประชาชนให้ ดี ที่ สุ ด ภายใต้ ส ภาวะแวดล้ อ ม ที่ อ ยู่ อ าศั ย และสถานที่ ท างานของ ผู้ใช้บริการ ในการช่วยเหลือบุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัวและชุม ชน โดยการสร้าง เสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการบาดเจ็บ การรักษาพยาบาล เจ็บป่วยพิการ หรือ อยู่ในระยะสุ ดท้ายของชี วิต รวมทั้งการฟื้ นฟู สภาพ การปกป้ องสิทธิป ระโยชน์ข อง ผู้ใช้บริการ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภั ย การมีส่วนร่วมในการวิจัย การกาหนด นโยบายและระบบการจัดการการดูแลสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการได้รับการดูแล อย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่อง การผลิตพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถดังกล่าว ผู้เรียนจาเป็นต้องเรียนรู้ และเข้าใจบุคคลในลักษณะองค์รวม ซึ่งมีภูมิปัญญา มีศักยภาพ มีเกียรติและศักดิ์ศรี นาไปสู่การเสริมสร้างพลังอานาจให้บุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัวและชุมชน สามารถ ดูแลและพึ่งพาตนเองในเรื่องสุขภาพได้อย่างเต็มศักยภาพ การเรียนการสอนจึงมุ่งให้ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดอย่าง มีวิจารณญาณ สามารถพัฒ นาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถ ทางานในบทบาทของตนเองและร่วมกับ บุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ ประสานงานและ จัดการระบบสุขภาพที่มี ความสลับซับซ้อน มี ความยืดหยุ่น และสามารถปรับตัวต่อ ความเปลี่ ย นแปลงและความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี ความสุข

8


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมีคุณลักษณะและความสามารถ ดังนี้ 1. มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 2. มีคุณ ธรรม จริยธรรม ในการดารงชีวิตและการปฏิบัติงาน มีเจตคติที่ดีต่อ วิชาชีพการพยาบาล 3. ใช้ ก ระบวนการพยาบาลในการคิ ด วิ เคราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ และสามารถ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักฐานเชิง ประจักษ์ 4. ปฏิบั ติ การพยาบาลอย่างเป็ น องค์ รวมและต่ อเนื่ องตามมาตรฐานวิชาชี พ ให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชน 5. ปฏิบัติการพยาบาลโดยครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการบาดเจ็บ การรักษาพยาบาล รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ โดยคานึงถึงความเป็น ปัจเจกบุคคล ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 6. บ ริ ห ารจั ด ก ารเบื้ องต้ น ใน ก ารบ ริ ก าร เพื่ อให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารได้ รั บ ก าร รักษาพยาบาลอย่างครอบคลุม ต่อเนื่องและปลอดภัยด้วยหัวใจความเป็น มนุษย์ โดย คานึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ใช้บริการ 7. มีภาวะผู้นา มีความสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ รวมทั้งบุคลากร ทีมสหสาขาวิชาชีพ และผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. มีความสนใจ ใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

9


กรอบแนวคิดในการจัดทาหลักสูตร กรอบแนวคิดในการจัดทาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งอยู่บนพื้นฐาน การเรียนรู้เพื่ อให้การพยาบาลแก่บุคคลทุกวัย ตั้งแต่ก่อนเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ครอบคลุมทุกภาวะสุขภาพ ตั้งแต่สุขภาพดี ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วย ภาวะ เจ็บป่วยเรื้อรังและพิการ โดยการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และ ฟื้นฟูสมรรถภาพในบุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยการเรียนรู้ตั้งแต่การ พยาบาลพื้นฐานจนถึงการพยาบาลที่ซับซ้อน

กรอบแนวคิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลาการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี โดยระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้นสูงสุด ไม่เกิน 8 ปี

การลงทะเบียนเรียน การลงทะเลี ย นเรีย นให้ เป็ น ไปตามข้ อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวงว่าด้ วย การศึกษาระดับปริญญาตรี หมวด 3 เรื่อง การลงทะเบียนเรียน

10


เกณฑ์การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา เกณฑ์การวัดผล เกณ ฑ์ ก ารวั ด ผลให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวงว่ า ด้ ว ย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 หมวด 7 เรื่อง การประเมินผลการศึกษา

เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา 1. เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร 2. ต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 3. ทุกรายวิชาที่เป็นกลุ่มวิชาชีพการพยาบาล และการปฏิบัติการพยาบาลต้อง ได้ระดับเกรดไม่ต่ากว่า C 4. ส อบ วั ด ค วาม รู้ ก่ อน ส าเร็ จ ก ารศึ ก ษ า ระดั บ ป ริ ญ ญ าต รี เ กี่ ย วกั บ ความสามารถในการใช้ ภ าษาอังกฤษ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ ความรู้ ในเรื่ อ งโลกาภิ วั ต น์ การมี โลกทั ศ น์ การใช้ วิ จ ารณญาณ และวิ สั ย ทั ศ น์ ต่ อ เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน และความรู้ความสามารถในเนื้อหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ ในสาขาวิชาทางการพยาบาล รวมทั้งหมด 8 รายวิชา โดยแต่ละรายวิชาจะต้องสอบ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

การสาเร็จการศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษา ต้องศึกษาครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดในแผนการ ศึกษาของหลักสูตร และได้ แต้ม ไม่ ต่ากว่าระดับ 2.00 ของทุกรายวิชาในกลุ่ม วิชาชีพ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้การเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2554 ส่วนที่ 4 ว่าด้วยการสาเร็จ การศึกษา

11


แผนการศึกษา


แผนการศึกษาของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562-2568 แผนการศึกษาของนักศึกษา ปีที่ 1 รหัสรายวิชา 1005120 1006134 1101105 1103100 1301110 1901104 MFU333

ภาคการศึกษาต้น ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 3(2-3-5) 3(2-2-5) 2(2-0-4) 0(0-6-2)

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว หลักชีววิทยา เทคโนโลยีสาร สนเทศเบื้องต้น บุหรี่และสุขภาพ (วิชาเลือกเสรี 1) ความเป็นแม่ฟ้าหลวง รวม 17 หน่วยกิต (ท.15, ป. 5 ชั่วโมง = 20) ภาคการศึกษาปลาย รหัสายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 1006135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 1104100 หลักฟิสิกส์ 3(2-2-5) 1601104 ความเป็นพลเมืองโลก 3(3-0-6) 1901101 ระบบสุขภาพและวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4) 2102141 ชีวเคมีพื้นฐานทางการแพทย์สาหรับนักศึกษาพยาบาล 3(2-3-5) 2408101 ภาษาจีน 1 3(3-0-6) รวม 17 หน่วยกิต (ท. 15, ป.5 ชั่วโมง = 20) ภาคฤดูร้อน รหัสายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 1901102 พัฒนาการมนุษย์ 2(2-0-4) 1901103 การสร้างเสริมสุขภาพ 2(2-0-4) 1901105 นวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล(วิชาเลือกเสรี 2) 2(2-0-4) รวม 6 หน่วยกิต (ท. 6, ป.0 ชั่วโมง = 6)

12


แผนการศึกษาของนักศึกษา ปีที่ 2 รหัสรายวิชา 1001217 1901213 1901214 2102201 2102271

ภาคการศึกษาต้น ชื่อรายวิชา

จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน การประเมินภาวะสุขภาพ ทฤษฏีทางการพยาบาลและกระบวนการพยาบาล กายวิภาคและสรีระวิทยา 1 พื้นฐานภูมิคุ้มกันวิทยาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาหรับนักศึกษา พยาบาล 2408102 ภาษาจีน 2 1901325 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สาหรับบุคลากรสุขภาพ (วิชาเลือกเสรี 3) รวม 18 หน่วยกิต (ท.15, ป. 7 ชั่วโมง = 22) ภาคการศึกษาปลาย รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 1203102 การจัดการองค์ กรและการเป็นผู้ประกอบการ 1802203 พยาธิสรีรวิทยา 1901215 เภสัชวิทยาสาหรับพยาบาล 1901216 การพยาบาลพื้นฐาน 2102202 กายวิภาคและสรีระวิทยา 2 รวม 15 หน่วยกิต (ท. 12, ป.7 ชั่วโมง = 19) ภาคฤดูร้อน รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 1901217 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1901218 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 1901302 การพยาบาลผู้สูงอายุ 1901309 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น รวม 8 หน่วยกิต (ท. 7, ป.3 ชั่วโมง = 10)

13

หน่วยกิต 3(3-0-6) 2(1-3-3) 2(2-0-4) 3(2-2-5) 3(2-2-5) 3(3-0-6) 2(2-0-4)

หน่วยกิต 3(3-0-6) 3(2-2-5) 3(3-0-6) 3(2-3-5) 3(2-2-5)

หน่วยกิต 1(0-3-1) 2(2-0-4) 2(2-0-4) 3(3-0-6)


แผนการศึกษาของนักศึกษา ปีที่ 3 รหัสรายวิชา 1901304 1901307 1901316 1901323

ภาคการศึกษาต้น ชื่อรายวิชา

การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 การพยาบาลชุมชน 1 การพยาบาลฉุกเฉินและอุบัติภัย สาหรับนักศึกษากลุ่ม A 1901318 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 1901319 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สาหรับนักศึกษากลุ่ม B 1901317 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 1901318 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 รวม 18 หน่วยกิต (ท.10, ป. 24 ชั่วโมง = 30) ภาคการศึกษาปลาย รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 1901306 กฤหมายวิชาชีพและจริยธรรมทางการพยาบาล 1901321 การพยาบาลชุมชน 2 1901322 ศักยภาพการนาและการบริหารจัดการทางการพยาบาล 1901401 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 สาหรับนักศึกษากลุ่ม A 1901317 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 1901324 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 สาหรับนักศึกษากลุ่ม B 1901319 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1901324 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 รวม 17 หน่วยกิต (ท.9, ป. 24 ชั่วโมง = 33)

14

หน่วยกิต 3(3-0-6) 3(3-0-6) 2(2-0-4) 2(2-0-4) 4(0-12-4) 4(0-12-4) 4(0-12-4) 4(0-12-4)

หน่วยกิต 2(2-0-4) 2(2-0-4) 2(2-0-4) 3(3-0-6) 4(0-12-4) 4(0-12-4) 4(0-12-4) 4(0-12-4)


ภาคฤดูร้อน รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 1901320 การสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1901405 การรักษาโรคเบื้องต้น รวม 5 หน่วยกิต (ท. 5, ป.0 ชั่วโมง = 5)

15

หน่วยกิต 3(3-0-6) 2(2-0-4)


แผนการศึกษาของนักศึกษา ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 1901407 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพทางการพยาบาล 1901419 การวิจัยทางการพยาบาล สาหรับนักศึกษากลุ่ม A 1901418 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 1901417 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 2 1901420 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช สาหรับนักศึกษากลุ่ม B 1901418 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 1901420 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1901421 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน รวม 14 หน่วยกิต (ท.4, ป. 32 ชั่วโมง = 35) ภาคการศึกษาปลาย รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา สาหรับนักศึกษากลุ่ม A 1901421 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1901422 ปฏิบัติการศักยภาพการนาและการบริหารจัดการทางการพยาบาล 1901423 ปฏิบัติการเสริมทักษะทางการพยาบาล สาหรับนักศึกษากลุ่ม B 1901417 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 2 1901422 ปฏิบัติการศักยภาพการนาและการบริหารจัดการทางการพยาบาล 1901423 ปฏิบัติการเสริมทักษะทางการพยาบาล รวม 9 หน่วยกิต (ท.0, ป. 27 ชั่วโมง = 27)

16

หน่วยกิต 2(2-0-4) 2(1-2-3) 3(0-9-3) 4(0-12-4) 3(0-9-3) 3(0-9-3) 3(0-9-3) 4(0-12-4)

หน่วยกิต 4(0-12-4) 3(0-9-3) 2(0-6-2) 4(0-12-4) 3(0-9-3) 2(0-6-2)


กิจการนักศึกษา

17


กิจการนักศึกษา กิจการนักศึกษาเป็นงานที่ช่วยส่งเสริมพัฒนานักศึ กษาและอานวยความ สะดวกให้แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถใช้ชีวิต ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส านักวิ ช าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เห็นความสาคัญของงานกิจการนักศึกษา จึงจัดให้มี งานกิจกรรมนักศึกษา งานทุนการศึกษา งานแนะแนวและให้คาปรึกษา

18


งานกิจกรรมนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. กิจกรรมที่จัดโดยส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับ สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2. กิจกรรมที่จัดโดยสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3. กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์

19


กิจกรรมที่จัดโดยส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง ร่วมกับสานักวิชาพยาบาลศาสตร์

กิ จ กรรมที่ จั ด โดยส่ ว นพั ฒ นานั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวงจั ด รวมกั บ สานักวิชาพยาบาลศาสตร์โดยเป็นกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาในภาพรวมเพื่อส่งเสริม ให้นักศึกษาในแต่ละสานักวิชาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ฝึกประสบการณ์ใน การทางานร่วมกัน รู้จักการสร้างเครือข่ายในต่างสาขาวิชาชีพ อาทิ โครงการ How to live and learn กิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัย กิจกรรมปลูกป่า เป็นต้น

20


กิจกรรมที่จัดโดย สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ การปฐมนิเทศนักศึกษา จัดขึ้นเมื่อเปิดภาคการศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อม ให้แก่นักศึกษาโดยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต ระเบียบข้อบังคับ ต่างๆ และการปฏิบัติตัวตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ตลอดจน เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครอง

การปลู ก จิ ต ส านึ ก การมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล เพื่ อ ปลูกฝังค่านิยมหรือคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้แก่นักศึกษา ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และใฝ่ดีที่จะสามารถนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน การดาเนินชีวิตประจาวันและการประกอบวิชาชีพการพยาบาลในอนาคต

พิธีมอบหมวกและดวงประทีป สานักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดพิธีมอบหมวกและ ดวงประทีปให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษา ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ป่วยผู้ใช้บริการด้านสุขภาพและวิชาชีพการ พยาบาลและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของวิ ช าชีพการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์

21


พิธีมอบรางวัล สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษา ดีเด่น ที่เรียนดี ความประพฤติดี บาเพ็ญตนเป็นประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ สถาบัน การปัจฉิมนิเทศ จัดสาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา เป็นการเตรียมความ พร้อมในการปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

พิธีประกาศสาเร็จการศึกษา สานักวิช าพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวก ประดั บ ขี ด และเข็ ม วิ ท ยฐานะให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นการศึ ก ษาครบตามเกณฑ์ ที่ มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อเป็นการแสดงวิทยฐานะของการเป็นพยาบาลวิชาชีพและ แสดงความยินดีแก่ผู้สาเร็จการศึกษา โครงการพัฒนาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมบ้าน NS 2) กิจกรรม Unique and Unity 3) กิจกรรม พยาบาลนักคิด และ 4) SMART NURSE

22


กิจกรรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษา สโมสรนักศึกษา สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการดาเนินกิจกรรมของนักศึกษาที่ ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้าน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สถาบัน ท้องถิ่น และสังคม โดยมีค ณะกรรมการสโมสรนักศึ กษาที่ ได้มาจากการเลือกตั้งของ นัก ศึก ษาทุก ชั้น ปี รวมถึง ประธานชั้ นปี ร่ว มเป็ นคณะกรรมการในการด าเนิ น กิ จ กรรมภายใต้ ร ะเบี ย บว่ า ด้ ว ยสโมสรนั ก ศึ ก ษาส านั ก วิ ช าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2557 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดยมีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและมีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาทา หน้าที่ประสานงานให้คาปรึกษา แนะนาและดูแลติดตามการปฏิบัติงานรวมถึง ประเมินผลเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมต่างๆของสโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นการ พัฒนานัก ศึกษาให้มีวุฒิภ าวะทั้ ง ทางด้านสติปัญญา บุค ลิ กภาพ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคม

23


ทุนการศึกษา สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดหาแหล่ง ทุนให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติดีและยากจน นอกจากนั้นนักศึกษา สามารถขอทุ น จากกองทุ น กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษา และทุ น การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวง เพื่ อ ใช้ ใ นการศึ ก ษาเล่ า เรี ย น ดั ง ค าปรารถของ อธิการผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่ว่า

“ต้องไม่มีใครต้องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะความยากจน”

24


อาจารย์ที่ปรึกษา

จัดให้นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อช่วยชี้แนะแนวทางในด้านการเรียน ให้ค าปรึก ษาแนะนาในเรื่อ งการลงทะเบียนเรี ยน การเพิ่ม หรือ ถอนรายวิ ช า การ วางแผนการเรียนตลอดทุกภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมที่จะรับฟังปัญหา ส่วนตัวของนักศึกษาโดยจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และช่วยชี้แนะแนวทางในการ แก้ปัญหานักศึกษาพยาบาลทุกคน นักศึกษาสามารถขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ของตนหรืออาจารย์ท่านอื่นที่นักศึกษาต้องการเพื่อขอคาปรึกษาช่วยเหลือในปัญหา ต่างๆ ได้ อาจารย์ทุกท่านพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาอยู่เสมอ

25


อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจาทุกชั้นปี โดยมี วัต ถุ ประสงค์ เพื่ อให้ก ารดูแ ลนั กศึ กษาอย่า งใกล้ ชิด และต่ อเนื่อ ง ให้ คาปรึ กษาแก่ นักศึกษาในชั้นเรียน ชี้แนะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่นักศึกษา ติดตามผลการ เรียนของนักศึกษา รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอนของนักศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ และประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ นักศึกษา รวมทั้งสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาด้วยกันตลอดหลักสูตร

26


คณะกรรมการกิจการนักศึกษา

สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ซึ่งจะให้คาปรึกษาแนะนาดูแลความเป็นอยู่ในมหาวิ ทยาลัย ความเป็นระเบียบ วิ นั ย ประสานงานและติ ด ตามการด าเนิ น กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา ตลอดจน พิ จ า ร ณ า ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย

27


คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสำนักวิชำพยำบำลศำสตร์

28


คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 1. มี ค วามรู้ ความสามารถในศาสตร์ ทั่ ว ไปและศาสตร์ ก ารพยาบาล สามารถ บูรณา การความรู้ จ ากศาสตร์ ส าขาต่ า งๆ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารพยาบาลแบบองค์ ร วมอย่ า งมี ประสิทธิภาพ 2. สามารถให้บริการพยาบาลแก่บุคคลทุกช่วงอายุ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุ ม ชน ครอบคลุ ม การสร้ า งสุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรคและการบาดเจ็ บ การ รั ก ษาพยาบาลเมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ย หรื อ อยู่ ใ นระยะสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต รวมทั้ ง การฟื้ น ฟู สมรรถภาพ 3. ยึดมั่นในคุณธรรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ เป็นพลเมืองดีของสังคม และสามารถ ดารงตนในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 4. มีศักยภาพการนา คิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างมี ประสิทธิภาพ 6. มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถทางานเป็นทีมกับ บุคลากรในทีมสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. สนใจใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

พฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กาหนดพฤติกรรมด้าน คุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม คือ

“ซื่อสัตย์ มีวน ิ ัย ใฝ่ควำมดี”

29


มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทักษะด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 1. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 2. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 3. มีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเองในการศึกษาเล่าเรียนและพฤติกรรม ที่แสดงออกต่อบุคคลอื่น 4. เป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงชีวิตและปฏิบัติการพยาบาล

ทักษะด้ำนควำมรู้ 1. มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต 2. มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และ ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย และการนาผลการวิจัยมาใช้ในการ ปฏิบัติการพยาบาล มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะทำงปัญญำ 1. คิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ และการแก้ไขปัญหาในการจัดการดูแล สุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 2. ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

30


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 1. ทางานเป็นทีมในบทบาทการเป็นผู้นาและสมาชิกในทีม 2. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน เพื่อนร่วมชั้นเรียน ทีมสุขภาพและผู้ใช้บริการ 3. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง ในการเรียนอย่างต่อเนื่อง

ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรใช้เทคโนโลยีและกำรสือ่ สำร 1. สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแปลความหมายข้อมูลทั้งเชิง ปริมาณและคุณภาพ 2. สื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน การฟัง และ ถ่ายทอดข้อมูลให้แก่ผู้อื่น 3. เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ค้นคว้าและนาเสนอ

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 1. ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมโดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์ 2. ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุม 4 ด้าน การสร้าง เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ แก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน

31


ข้อบังคับ ระเบียบและหลัก เกณฑ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ประกาศสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความผิดของนักศึกษาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขณะศึกษาภาคปฏิบัติ พ.ศ. 2551 ขอ 1 ความผิด 1.1 การใหยาหรือสารท่ออกฤทธิ์ต่อร่างกายแก่ผป่วย การกระทำเก่ยวกับการใหยาท่จะ ถือเปนความผิด มดังน้ 1.1.1 เตรยมยาผิด 1.1.2 ใหยาผิดจากแผนการรักษาของแพทย์ ไดแก่ 1) ผิดชนิด โดยจำแนกตามประเภทของยา ดังน้ (1) ยาท่เปนอันตรายต่อร่างกาย (2) ยาท่ไม่เปนอันตรายต่อร่างกาย 2) ผิดขนาดของยา 3) ผิดวิถทาง เช่น ยาท่ฉดเขากลามเนื้อ แต่ฉดเขาทางหลอดเลือดดา 4) ผิดกาหนดเวลา เช่น ยาก่อนอาหารแต่ใหหลังอาหาร 5) ผิดตัวผป่วย 6) ลืมใหยา 1.2 การปฏิบัติพยาบาลแก่ผป่วย การปฏิบัติการพยาบาลท่ถือว่าเป็นความผิดอันอาจก่อหรือ ก่อใหเกิดอันตรายแก่ผป่วย มดังน้ 1.2.1 ปฏับติการพยาบาลผิดเทคนิค เชน การฉดยาเขากลามเนื้อสะโพกผิดวิธและเกิด อันตรายแก่ sciatic nerve 1.2.2 ปฏิบัติการพยาบาลแก่ผป่วยผิดคน 1.2.3 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผิดแผนการรักษา เช่น ผิดกำหนดเวลา 1.2.4 ลืมปฏิบัตกิ ารพยาบาล

32


1.3 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ การปฏิบัติท่ถือว่าเปนความผิด มดังน้ 1.3.1 ความบกพร่องในการปฏิบัติหนาท่ อันอาจก่อหรือก่อใหเกิดอันตรายแก่ผป่วย ไดแก่ 1) รับคำสั่งการรักษาผิด 2) ออกคำสั่งผิด 3) ทอดทิ้งผป่วย เช่น ไม่สังเกตอาการเปล่ยนแปลงของผป่วย 1.3.2 ความบกพร่องในจรรยาวิชาชพ 1) ประพฤติตนไม่เหมาะสมเปนเหตุใหเสื่อมเสยอย่างรายแรงต่อวิชาชพ 2) เปิดเผยความลับของผป่วยอันอาจก่อหรือก่อใหเกิดความเสยหายแก่ผป่วย เวนแต่ดวยความยินยอมของผป่วยหรือกระทาตามกฏหมาย 3) รายงานเทจ ขอ 2 เหตุแห่งการกระทาความผิด 2.1 การกระทำใดๆ ท่นักศึกษากระทาลงไป โดยตองการใหเกิดผลรายต่อผป่วยไม่ว่าผป่วย จะไดรับผลกระทบนั้นหรือไม่กตาม ใหถือว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยเจตนา 2.2 การกระทำใดๆ ท่นักศึกษากระทำลงไป โดยขาดความรอบคอบ ระมัดระวังสมควร ทัง้ ท่ ทราบขอเทจจริงอย่ว่าการกระทำนั้นตองใชความรอบคอบมิฉะนั้นผป่วยอาจไดรับอันตราย ใหถือว่า กระทำนั้นเปนการกระทำผิดโดยประมาท เลินเล่อ ขาดความตั้งใจ ขาดการเอาใจใส่ และขาดความสนใจ 2.3 การกระทำใดๆ ท่นักศึกษากระทำลงไป โดยไม่มความรในเรื่องนั้นหรือมความรไม่เพยงพอ ใหถือว่าการกระทำนั้นเปนการกระทำความผิดโดยรเท่าไม่ถึงการณ์ 2.4 การกระทำใดๆ ท่นักศึกษากระทาลงไปโดยไม่ทราบหรือไม่อาจทราบถึงขอเทจจริงว่าเป็น ความผิด เช่น ใหเลือดผิดหม่ เพราะความบกพร่องของทางหองเลือดท่เขยนสลากหมเ่ ลือดผิด ใหถือว่า การกระทานั้นเป็นการกระทาท่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ขอ 3 ผลของการกระทำความผิด 3.1 อาการเปล่ยนแปลงของผป่วยท่จะถือว่าเป็นผลจากการกระทาความผิดของนักศึกษา ใหถือ ตามการวินิจฉัยของแพทย์และใหเรยงลาดับความรุนแรงของอาการผิดปกติไวดังต่อไปน้ 3.1.1 ไม่มอาการเปล่ยนแปลงผิดปกติ 3.1.2 มอาการเปล่ยนแปลงแต่ไม่สาหัส 3.1.3 มอาการสาหัส 3.1.4 พิการ 3.1.5 ถึงแก่กรรม

33


3.2 ความบกพร่องในจรรยาวิชาชพถือว่าเป็นผลจากการกระทาผิดของนักศึกษา ไดแก่ 3.2.1 เกิดความเสื่อมเสยอย่างรายแรงต่อวิชาชพ 3.2.2 เกิดความเสยหายต่อผป่วย ขอ 4 บทกาหนดโทษ 4.1 โทษสาหรับนักศึกษาท่กระทาผิดตามระเบยบน้ม 5 สถานะ คือ 4.1.1 ตักเตือน หรือ ตักเตือนและเขยนรายงานการคนควาทางวิชาการ 4.1.2 ภาคทัณฑ์ 4.1.3 ปฏิบัติงานเพิ่มเติมในสถานทฝ่ ึกภาคปฏิบัติตามการตัดสินของคณะกรรมการ 4.1.4 พักการศึกษาไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ 4.1.5 พนสภาพการเป็นนักศึกษา 4.2 ลักษณะความผิดและการลงโทษใหเป็นไปตามเอกสารแนบทายระเบยบน้ ขอ 5 การลดหรือเพิ่มโทษ 5.1 การลดโทษ 5.1.1 เหตุลดโทษ นักศึกษาผกระทาผิดโดยไม่เจตนา อาจไดรับการพิจารณาลด โทษ ในกรณต่อไปน้ 1) กระทาผิดเป็นครั้งแรก 2) รบรายงานความผิดท่เกิดขึ้นแก่อาจารย์ประจำหอผป่วยหรือหัวหนาเวร 3) มความประพฤติด มความตั้งใจ และสนใจในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด 4) รสึกผิด และพยายามบรรเทาผลรายแห่งความผิดนั้น 5.1.2 เมื่อปรากฏว่านักศึกษาท่กระทาผิดมเหตุลดโทษ ตามขอ 5.1.3 ถาคณะกรรมการ เหนสมควรจะลดโทษ อาจลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษท่นักศึกษาผนั้นไดรับ 5.1.3 การลดโทษใหกึ่งหนึ่ง ไดแก่ 1) ทาทัณฑ์บน ลดเป็นการว่ากล่าวตักเตือน และ/หรือ เขยนรายงาน การคนควาทางวิชาการ 2) ปฏิบัติเพิ่มเติมในสถานท่ฝึกภาคปฏิบัติตามการตัดสินของคณะกรรมการ ลดจำนวนวันลงกึ่งหนึ่งของจานวนวันทั้งหมดทตองปฏิบัติงานเพิ่ม 3) พักการศึกษา 2 ภาคการศึกษาปกติ ลดเป็นปฏิบัติงานเพิ่มเติมในสถานทฝ่ ึก ภาคปฏิบัติตามการตัดสินของคณะกรรมการ 30 วัน 4) พนสภาพการเป็นนักศึกษา ลดเป็นการพักการศึกษา 2 ภาคการศึกษาปกติ

34


5.2 การเพิ่มโทษ 5.2.1 เหตุเพิ่มโทษ ไดแก่นักศึกษาผกระทาผิด 1) ไม่รายงานความผิดท่เกิดขึ้นจนอาจารย์ประจาหอผป่วยหรือหัวหนาเวร ทราบเองหรือไดรับรายงานจากผอื่น 2) ไม่ส่งรายงานการศึกษาคนควาทางวิชาการตามคาตัดสินของคณะกรรมการ ภายในเวลาท่กาหนด 3) กระทาความผิดำในเร ซ ื่องเดยวกัน 5.2.2 เมื่อปรากฏว่านักศึกษาท่กระทาผิดมเหตุเพิ่มโทษตามขอ 5.1.6 ใหคณะกรรมการ พิจารณาความผิดของนักศึกษาแลวเพิ่มโทษขึ้นตามส่วนแต่ไม่เกินเท่าตัว 5.2.3 การเพิ่มโทษไม่ใหมการเพิ่มโทษถึงพนสภาพการเป็นนักศึกษาหรือพักการศึกษา 2 ภาคการศึกษาปกติ 5.2.4 การเพิ่มโทษเท่าตัว ไดแก่ 1) ว่ากล่าวตักเตือนและ/หรือเขยนรายงานการคนควาทางวิชาการเพิ่ม เป็น ภาคทัณฑ์ 2) ภาคทัณฑ์ เพิ่มเป็นปฏิบัติงานเพิ่มเติมในสถานท่ฝึกปฏิบัติจำนวน 5 วัน 3) ปฏิบัติงานเพิ่มเติมในสถานฝึกปฏิบัติตามการตัดสินของคณะกรรมการให เพิ่มจานวนวันขึ้นเท่าตัวของจานวนวันทั้งหมดท่จะตองปฏิบัติงานเพิ่ม ขอ 6 การปฏิบัติเมื่อนักศึกษากระทาผิด 6.1 เมื่อนักศึกษาเตรยมยาผิด ลืมใหยา ลืมปฏิบัติการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลผิดเทคนิค รับคาสั่ง/ออกคำสั่งผิด แต่ไม่ทำใหผป่วยมอาการเปล่ยนแปลงท่ผิดปกติ กรณดังกล่าวใหอาจารย์ประจำ หอผป่วยใชดุลยพินิจว่ากล่าวตักเตือน ตัดคะแนนภาคปฏิบัติ เขยนรายงานการคนควาทางวิชาการ และ/ หรือทำบันทึกเหตุการณ์ท่เกิดขึ้นเพื่อรายงานต่อผประสานรายวิชา ทั้งน้นักศึกษาจะตองรบรายงาน เหตุการณ์ต่ออาจารย์ประจำหอผป่วยและหัวหนาเวรทันทท่ทราบว่ามการผิดพลาดเกิดขึ้น 6.2 เมื่อนักศึกษาลืมใหยา ลืมปฏิบัติการพยาบาล โดยผป่วยมอาการเปล่ยนแปลงท่ผิดปกติ หรือ ใหยาผิด ปฏิบัติการพยาบาลผิดไปจากแผนการรักษา (ผิดตัวผป่วย ผิดเวลา) บกพร่องในการปฏิบัติหนาท่ ซึ่งอาจก่อหรือก่อใหเกิดอันตรายต่อผป่วย กรณดังกล่าวใหปฏิบัติตามลาดับต่อไปน้ 6.2.1 นักศึกษาตองรบรายงานเหตุการณ์ท่เกิดขึ้นต่อหัวหนาทม หัวหนาเวร และ อาจารย์ประจาหอผป่วย

35


6.2.2 อาจารย์ประจาหอผป่วยตรวจสอบอาการเปล่ยนแปลงของผป่วยและใหการช่วย เหลือตามสถานการณ์ทันท แลวสอบถามรายละเอยดจากผท่เก่ยวของเพื่อคนหาสาเหตุ และปองกันมิให เกิดขึ้นอก รวมทั้งใหนักศึกษาเขยนบันทึกเหตุการณ์ท่เกิดขึ้นตามลาดับและเขยนรายงานทางวิชาการ 6.2.3 นักศึกษาเขยนบันทึกเหตุการณ์ท่เกิดขึ้นโดยละเอยด ตลอดจนวิเคราะห์ว่า ความผิดนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุใดและจะปองกันไม่ใหเกิดขึ้นอกไดอยางไร และเสนอต่ออาจารย์ประจาหอ ผป่วยภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์ 6.2.4 นักศึกษาตองเขยนรายงานการคนควาทางวิชาการซึ่งเก่ยวของกับการกระทาผิด นั้นโดยละเอยด เช่น เทคนิคหรือวิธปฏิบัติท่ถกตอง สรรพคุณ ผลขางเคยง ขอบ่งช้ ขอหามของการใหยา ท่นักศึกษาใหผิด และเสนอรายงานต่ออาจารย์ประจาหอผป่วยภายใน 3 วัน หลังจากเกิดเหตุการณ์ 6.2.5 เมื่ออาจารย์ประจาหอผป่วยไดรับบันทึกเหตุการณ์จากนักศึกษาใหรบนาเสนอ ต่ออาจารย์ผประสานรายวิชา พรอมทั้งความคิดเหนของอาจารย์ประจาหอผป่วยต่อเหตุการณ์นั้น 6.3 อาจารย์ผประสานรายวิชา นำบันทึกเหตุการณ์ของนักศึกษาพรอมความคิดเหนของอาจารย์ ประจาหอผป่วยเสนอคณบดหรือผท่คณบดไดมอบหมายทันท เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ ต่อไป ขอ 7 การพิจารณาความผิด 7.1 คณบดแต่งตั้งคณะกรรมการตามความเหมาะสมโดยใหมจำนวนกรรมการครึ่งหนึ่งไม่เกิน 5 คน และไม่นอยกว่า 3 คน 7.2 ใหคณะกรรมการท่ไดรับการแต่งตั้งรบประชุมเพื่อพิจารณาบันทึกเหตุการณ์ของนักศึกษา และวิเคราะห์ในประเดนประเภทของความผิด เหตุแห่งการกระทาผิด ความรุนแรงของผลของการกระทา ความผิดท่เกิดขึ้นกับผป่วยและพิจารณาโทษตามเอกสารแนบทายระเบยบน้ 7.3 คณะกรรมการอาจเรยกนักศึกษาผเก่ยวของหรือผเหนเหตุการณ์มาสอบถามรายละเอยด เพิ่มเติมไดในกรณท่บันทึกเหตุการณ์ท่อาจารย์ประจาหอผป่วยเสนอผ่านอาจารย์ผประสานรายวิชา ไม่ชัดเจนพอ 7.4 ถาผลของการกระทาผิดของนักศึกษาครั้งเดยวนั้นส่งผลแก่ผป่วยมากกว่า 1 ราย ใหถือ อาการเปล่ยนแปลงของผป่วยรายท่มอาการหนักท่สุดมาพิจารณาผลของการกระทาความผิดนั้นๆ 7.5 เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาและกาหนดโทษแก่นักศึกษาเรยบรอยแลว ใหทำ รายงานเก่ยวกับความผิด สาเหตุของการกระทาผิด ผลของการกระทาผิด โทษท่นักศึกษาควรจะไดรับ ขอเสนอแนะเก่ยวกับการลดหรือเพิ่มโทษ รวมทั้งเหตุผลการพิจารณาเสนอต่อคณบด

36


7.6 เมื่อคณบดไดรับรายงานจากคณะกรรมการแลว ใหนำรายงานนั้นเขาพิจารณาในการ ประชุมคณะกรรมการประจำสานักวิชาเพื่อพิจารณาความผิดและโทษท่นักศึกษาควรไดรับ 7.7 คณะกรรมการประจำสานักวิชา มอานาจเรื่องการกระทาความผิดของนักศึกษาดังต่อไปน้ 7.7.1 ส่งใหคณะกรรมการพิจารณาใหม่ในส่วนท่เหนว่ายังบกพร่อง ซึ่งเป็นสาระสาคัญ ของการพิจารณาโทษ 7.7.2 พิจารณาลดหรือเพิ่มโทษตามท่เหนสมควร ขอ 8 อำนาจการลงโทษและขอพึงปฏิบัติในการลงโทษ 8.1 การลงโทษตามขอ 4.1.1, 4.1.2 และ 4.1.3 ตองไดรับความเหนชอบจากคณบด ขอ 4.1.4 ตองไดรับการอนุมัติจากคณบด ส่วนขอ 4.1.5 นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผวินิจฉัยสั่งการ 8.2 การลงโทษนักศึกษาทุกกรณใหคณะกรรมการจัดทาบันทึกเหตุการณ์และรวบรวมเอกสาร รวมทั้งมติของคณะกรรมการประจำสานักวิชา ส่งใหงานวินัยนักศึกษาบันทึกประวัติไว และ คณบดมอบหมายใหประธานคณะกรรมการดำเนินงานหลักสตรท่เก่ยวของเป็นผแจงใหนักศึกษาและ ผปกครองทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทราบทุกครั้ง 8.3 ใหคณบดหรือผท่คณบดมอบหมายเป็นผรักษาการตามระเบยบน้

ประกาศ ณ วันท่ 12 เดือน มิถุนายน พศ. 2551

ลงชื่อ (รองศาสตราจารย์ สุปราณ อัทธเสร) รักษาการแทนคณบด

37


ประกาศสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง เริ่อง การลาป่วยและลากิจของนักศึกษา ---------------------------------เพื่อใหเป็นไปตามความในระเบยบมหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวงว่าดวยการศึกษาขั้นปริญญาตร พ.ศ. 2548 ขอท่ 17 การลาเรยน ทั้งการลาป่ายและลากิจในระหว่างเรยนใหอย่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผสอน สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงขอออกประกาศเรื่องการลาป่วยและลากิจของ นักศึกษา ดังต่อไปน้ การลาป่วย 1. หากเจบป่วยขณะอยในมหาวิทยาลัยและไม่สามารถเขาเรยนได ใหแจงอาจารย์ท่ปรึกษาและ อาจารย์ผสอนชั่วโมงท่ขาดเรยน/อาจารย์ประจำชั้นทันท เขยนใบลาตามแบบใบลาป่วยส่งอาจารย์ผสอน รายวิชาท่ขาดเรยนและรับผิดชอบติดตามการเรยนการสอนในรายวิชาท่ขาดเรยน 2. หากเจบป่วยขณะท่นักศึกษาอย่ท่บานและไม่สามารถเขาเรยนได ใหผปกครองรบแจงอาจารย์ท่ ปรึกษา/อาจารย์ประจำชั้น และเขยนใบลาตามแบบใบลาป่วยส่งอาจารย์ผสอนชั่วโมงท่ขาดเรยนทันทท่กลับ เขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและรับผิดชอบติดตามการเรยนการสอนในรายวิชาท่ขาดเรยน 3. หากเจบป่วยในระยะฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาลและไม่สามารถฝึกปฏิบัติไดใหแจงอาจารย์ ประจาหอผป่วยหรืออาจารย์ผประสานรายวิชาทราบทันทและเขยนใบลาป่วยตามแบบใบลาป่วยส่งอาจารย์ ประจาหอผป่วยฯ กรณท่ฝึกปฏิบัติประสบการณ์ไม่ครบตามขอกาหนดในรายวิชานั้น เนื่องจากเหตุการลาตอง ฝึกชดเชยในภายหลงโดยประสานกับอาจารย์ประจาหอผป่วยฯ ท่ขาดการฝึกปฏิบัติงาน

38


การลากิจ สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ถือว่า นักศึกษาไม่ควรมกิจธุระท่ทำใหตองขาดการเรยนหรือการฝึก ปฏิบัติงานใดๆ ใหลากิจ นอกจากกรณจำเป็นเท่านั้น เช่น บิดา มารดา ซึ่งเป็นญาติสายตรงป่วยหนักหรือ เสยชวิต ซึ่งจะพิจารณาตามควรแก่กรณ วธีปฏบัต 1. การลากิจจะตองไดส่งใบลากิจล่วงหนาอย่างนอย 2 วัน ยกเวนกรณท่มเหตุการณ์ฉุกเฉินกะทันหัน ใหแจงอาจารย์ท่ปรึกษา/อาจารย์ผประสานรายวิชาทันท 2. กรณท่มเหตุการณ์ฉุกเฉินกะทันหัน ใหแจงอาจารย์ท่ปรึกษา/อาจารย์ผประสานรายวิชาเพื่อ ขออนุมัติเป็นเบื้องตนและตองดำเนินการในขอ 2 ทันทท่กลับจากลากิจ 3. ช่วงเวลาท่ไดรับอนุมัติใหลากิจ นักศึกษาจะตองรับผิดชอบติดตามการเรยนการสอนภาคทฤษฎ และกรณท่ฝึกปฏิบัติประสบการณ์ไม่ครบตามขอกาหนดในรายวิชานั้นอันเนื่องมาจากเหตุการลาตองฝึก ชดเชยในภายหลัง โดยประสานกับอาจารย์ประจาหอผป่วยฯ ทข่ าดการฝึกปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการฝึก ปฏิบัติชดเชยในสวนท่ขาดก่อนหรือทันทท่กลับจากการลากิจนั้น หมายเหตุ การลากิจหรือลาป่วยอาจทำใหเวลาเรยนหรือการฝึกปฏิบัติไม่เพยงพอตามลักษณะกระบวน รายวิชาซึ่งจะส่งผลใหไม่มสิทธิ์ในการสอบ โดยตองมเวลาเรยนหรือฝึกปฏิบัติรอยละ 80 ทั้งน้นักศึกษาตอง ไดรับประสบการณ์การฝึกปฏิบัติครบตามขอกาหนดของแต่ละรายวิชา

ประกาศ ณ วันท่ 12 เดือน มกราคม พศ. 2554

ลงชื่อ (รองศาสตราจารย์ สุปราณ อัทธเสร) คณบด

39


แบบใบลาป่วย/ลากจ สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันท..............เดือน...........................พ.ศ.................... เรื่อง ขออนญาตลา.............................. เรยน ................................................... ขาพเจานาย/นางสาว.......................................................................................... นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปท่........ โดยมอาจารย์ท่ปรึกษาคือ.............................................................. มความประสงค์ขอลา (

) ลากิจ เนื่องจาก.......................................................................................................................

(

) ลาป่วย เนื่องจากอาการ/โรค...................................................................................................

โดย ( ) ไม่ไดรับการตรวจจากแพทย์ ( ) ไดรับการตรวจรักษาจากแพทย์และใหหยุดพักรักษาตัว.....................................................วัน จึงขออนญาตลา..............มกาหนด...........วัน ตั้งแต่วันท่……....เดือน..............................พ.ศ............ ถึงวันท่.....เดือน......................พ.ศ.............................พรอมกันน้ไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณาคือ .......................................................................................มาดวยแลว ในระหว่างการลาสามารถติดต่อขาพเจาไดท่บานเลขท่..............หม่……..........ถนน……………….................. ตำบล.............................อำเภอ.......................................จังหวัด...............................โทรศัพท์..................... ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ..................................................... (.....................................................) เรยน คณบด ............................................................................................................................. .................... ลงชื่อ..................................................... (.....................................................) อาจารย์ผสอน/อาจารย์ประจาหอผป่วย (......) อนุญาติ (......) อื่น ๆ ระบุ........................................................................ ลงชื่อ......................................................... (.................................................................) คณบด

40


แบบรายงานการขาดเรียน/ขาดการฝึกปฏบัตโดยไม่แจิง สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันท่....................เดือน.................................พ.ศ.................... เรื่อง รายงานการขาดเรยน/ขาดการฝึกปฏิบัติโดยไม่แจง เรยน ...................................................................... ขาพเจานาย/นางสาว............................................................................ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปท่........ โดยมอาจารย์ท่ปรึกษาคือ................................................... ไดขาด เรยน/ฝึกปฏิบัติงาน โดยไม่ไดแจงอาจารย์ผสอน/อาจารย์ประจาหอผป่วย ในระหว่าง วันท่ .............เดือน......................พ.ศ............ ถึงวันท่.....เดือน.....................พ.ศ............ โดยสาเหตุท่ขาด เรยน/ขาดการฝึกปฏิบัติโดยไม่แจงตามประกาศสานักวิชาฯ เนื่องจาก ................................................................................................................................................................ ..... .....................................................................................................................................................................

ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ..................................................... (.....................................................) เรยน คณบด .................................................................................................................................................................. ลงชื่อ..................................................... (.....................................................) อาจารย์ผสอน/อาจารย์ประจาหอผป่วย เรยน ประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยนักศึกษา ................................................................................................................................................................. ลงชื่อ......................................................... (.................................................................) คณบด

41


ภาคผนวก ก สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และสานักวิชาพยาบาลศาสตร์


ตราสัญลักษณ์

อักษรพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บนพื้นสีทองอักษรย่อ ส. สีแดง และ ว. สี ขาว อันเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภั กดีข องประชาชน บุคลากร และ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและความเป็นสิริมงคล เลข ๘ และ ๙ สีทอง ประกอบตราสัญลักษณ์ ประดิษฐานภายใต้ฉัตรเจ็ดชั้นสีทอง อยู่เหนือ คาว่ามหาวิทยาลัยและแม่ฟ้าหลวง หมายถึง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นพระ ราชชนนีของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ดอกไม้ (ดอกลาดวน) ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนอย่างต่อเนื่อง

สีประจามหาวิทยาลัย สีแดง หมายถึง องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สีทอง หมายถึง ความรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

42


ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย

ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย คือ ดอกหอมนวล (ลาดวน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum Fruticosum Lour.

ลายตุงประจามหาวิทยาลัย มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหลวงได้ น าแถบป ระดั บ ตุ ง อั น เป็ น เครื่องหมายแห่ งชั ย ชนะและความเป็ น สิ ริม งคลอัน สู งยิ่ งมา ประดั บ ไว้ ที่ แถบครุ ย วิ ท ยฐานะของมหาวิ ท ยาลั ย ในแถบตุ ง ประกอบด้วย ลายประสาท หมายถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลายหนู หมายถึง ปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีซึ่งตรงกับปีพ.ศ. 2443 ลายพญานาค หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรม ล้า นนาอย่ างต่ อเนื่ อ ง ซึ่งตามต านานกล่า วถึ งว่าเป็ น สั ต ว์ที่ พิทักษ์พระพุทธศาสนา ลายเสือ หมายถึง ปีก่อตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งตรงกับปีขาล พ.ศ. 2541

43


ดอกปีบสัญลักษณ์พยาบาลไทย สภาการพยาบาลได้ ก าหนดให้ ใช้ "ดอกปี บ " เป็ น สัญ ลักษณ์ ข องพยาบาลไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เนื่องจาก "ดอกปีบ" เป็นดอกไม้สีขาวที่มี กลิ่นหอม ต้นปีบเป็นไม้ยืนต้นขึ้นได้ในที่ดินแห้งแล้ง ราก ล าต้ น และดอกใช้ เป็ น สมุ น ไพรได้ เปรี ย บกั บ พยาบาลในชุด สี ข าวผู้ พ ร้อ มที่ จ ะประกอบคุ ณ งาม ความดี ประดุจ กลิ่น หอมของดอกปี บ และพร้อมที่ สร้างประโยชน์เช่นเดียวกับการเป็นสมุนไพรของ "ดอกปีบ"

ดอกปีบทอง (กาสะลองคา) ดอกไม้ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีบทอง (กาสะลองคา) เป็นดอกสีเหลือง อมส้ม หรือสีส้ม ออกดอกกระจุกตามกิ่ง และลาต้น ต้นปีบทองเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูก ง่าย ทนทาน เจริญเติบโตได้ดีในทุกพื้นที่ เปรียบกับพยาบาลแม่ฟ้าหลวงที่เข้มแข็ง อดทน มี ความสามั คคี และพร้อมให้การ บริการพยาบาลแก่ผู้รับบริการและสังคม

44


เพลงมาร์ชพยาบาล คาร้อง ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลย์สงคราม ทานอง เอื้อ สุนทรสนาน อันความกรุณาปราณี หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ ข้อความนี้องค์พระธีรราชเจ้า ใช้คุณค่ากรุณาไว้อาจิณ * อันพวกเราเหล่านักเรียนพยาบาล เรียนวิชากรุณาช่วยปวงชน แม้โรคร้ายจะแพร่พิษถึงปลิดชีพ ยอมเหนื่อยยากตรากตราใจสาราญ

จะมีใครบังคับก็หาไม่ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน ธ โปรดเกล้าฯ ประทานให้ใจถวิล ดั่งวารินจากฟ้าสู่สากล ปณิธานอนุกูลเพิ่มพูนผล ผู้เจ็บไข้ได้พ้นทรมาน จะยึดหลักดวงประทีปคือสงสาร อุทิศงานเพื่อคนไข้ทั้งใจกาย (ซ้า*)

หมายเหตุ คาร้องในท่อนแรก เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6

45


ภาคผนวก ข องค์กรวิชาชีพพยาบาล


องค์กรวิชาชีพการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ (The Nurses’ Association of Thailand) สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น องค์กรหลักในการดูแลและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของ ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและเพื่อเป็นองค์กรที่เป็น ศูนย์กลางองค์ความรู้ในระดับสากล (http://thainurse.org)

สภาการพยาบาล (Thailand Nursing Council) แท่นวงกลม หมายถึง การรวมพลังเป็นปึกแผ่นและ ความยุติธรรม ตะเกียงไนติงเกล หมายถึง ความเมตตา เปลวไฟ หมายถึง ความรุ่งโรจน์ พ.ศ. 2528 หมายถึง ปี พ.ศ. ที่จัดตั้งสภาการ พยาบาล สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุง-ครรภ์ พุทธศักราช 2528 ซึ่งได้ออกประกาศในราชกิจจา นุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ ม102 ตอนที่ 120 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2528 มีผลบังคับ ใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2528 สภาการพยาบาล มีบทบาทต่อวิชาชีพ 2 ด้าน คือ 1) ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการจากผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง ครรภ์และ 2) ด้านการคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพ ในปี พ.ศ. 2540 ได้มี การออกพระราชบั ญ ญั ติวิชาชีพ การพยาบาลและการ ผดุ งครรภ์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2540 เพื่ อ ปรับ ปรุง แก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติ วิชาชีพ การ พยาบาลและการผดุ งครรภ์ พ.ศ. 2528 และได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาฉบั บ

46


กฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 75 ก เมื่ อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2540 มีผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่สาคัญหลายประการ ได้แก่ การกาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาพยาบาลที่จะขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตจะต้อง สอบความรู้ผ่านตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกาหนด และการกาหนดอายุใบอนุญาต ให้ มี อ ายุ 5 ปี ทั้ ง พยาบาลและผดุ ง ครรภ์ ที่ ข อขึ้ น ทะเบี ย นรั บ ใบอนุ ญ าตใหม่ และ พยาบาลและผดุง ครรภ์ รุ่น เก่า ที่เคยมี ใบอนุญ าตประกอบโรคศิ ล ปะหรือใบอนุ ญ าต ประกอบวิชาชีพฯ อยู่เดิมที่ไม่ได้กาหนดวันหมดอายุเอาไว้ว่า ใบอนุญาตจะต้องต่ออายุ ทุก 5 ปี (http://www.tnc.or.th)

47


ภาคผนวก ค เครื่องแต่งกายนักศึกษา


1

48

Jens Martensson


2

49

Jens Martensson


3

50

Jens Martensson


4

51

Jens Martensson


5

Jens Martensson

Profile for Mae Fah Luang University

คู่มือนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

คู่มือนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คู่มือนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

คู่มือนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Profile for imu-mfu