Page 1

Matematyka z Filipem Klasa 3


IWONA ŒLIWERSKA

Matematyka z Filipem Klasa 3

Kraków 2008


© Copyright by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004

Redakcja: Iwona Œliwerska

Korekta: Beata Bednarz

Rysunki i projekt ok³adki: Agata Fuks

ISBN 978-83-7587-051-0

Oficyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (012) 422-41-80, fax (012) 422-59-47 www.impulsoficyna.com.pl., e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl Wydanie II, Kraków 2008


1. Uzupe³nij tabelki, obliczaj¹c sumy i ró¿nice. a

43

27

68

71

55

b

19

27

13

29

45

a

28

46

63

52

91

b

9

21

32

14

89

a+b

a–b 2. Wpisz brakuj¹ce sk³adniki i odjemniki.

88

+11

99

–50

49

.......

27

.......

63

.......

81

.......

40

3. Monika, Tomek i dziadek zbierali grzyby. Tomek znalaz³ 17 grzybów, Monika 15, a dziadek 19. 1 Ile grzybów znalaz³ Tomek z Monik¹? 2 Ile grzybów znaleŸli wszyscy razem? 3 O ile wiêcej grzybów znalaz³ dziadek ni¿ Tomek? Dane

Szukane

Odp.

5


1. Wykonaj obliczenia. Jeden sk³adnik to 38, a drugi 29. Zapisz i oblicz sumê. Odjemna to 75, odjemnik 17. Zapisz i oblicz ró¿nicê. Jeden czynnik to 8, a drugi 9. Zapisz i oblicz iloczyn. Dzielna to 63, dzielnik 9. Zapisz i oblicz iloraz. Odjemna to 83, odjemnik 16. Zapisz i oblicz ró¿nicê. Jeden czynnik to 7, a drugi 8. Zapisz i oblicz iloczyn. Dzielna to 54, dzielnik 6. Zapisz i oblicz iloraz.

2. Marcin mia³ 57 kasztanów. Z 18 zrobi³ zwierz¹tka, a z 23 zbudowa³ dla nich zagrodê.

Pytanie ............................................................................................................

Dane

Odp.

6

Szukane


1. Wpisz brakuj¹ce sk³adniki. 42 +

= 77

+ 35 = 98

48 +

= 69

44 +

= 76

+ 41 = 79

65 +

= 88

2. Zapisz dzia³ania i wykonaj odpowiednie obliczenia. Suma dwóch liczb wynosi 73. Jeden sk³adnik to 18. Oblicz drugi sk³adnik.

Odjemna wynosi 42, a odjemnik 13. Oblicz ró¿nicê.

Ró¿nica dwóch liczb wynosi 22. Odjemna to 45. Oblicz odjemnik.

Ró¿nica dwóch liczb wynosi 31. Odjemnik to 17. Oblicz odjemn¹.

3. Ile pieniêdzy mia³ Daniel w skarbonce, jeœli po otrzymaniu od dziadka 27 z³ i przeliczeniu wszystkich oszczêdnoœci stwierdzi³, ¿e wystarczy mu dok³adnie na ksi¹¿kê za 63 z³. Dane

Szukane

Odp.

7


1. Wstaw nawiasy tak, ¿eby wynik by³ poprawny. 49 – 16 + 12 = 21 71 – 33 – 11 = 49 82 + 36 – 18 = 100

69 – 49 – 12 + 20 = 52 100 – 24 + 15 + 26 = 35 45 + 16 – 99 – 88 = 50

2. Uzupe³nij drzewka. 27

34

49

+

+

28

16 +

17

94

24 _

+ _

_

+

3. Do szkolnej sto³ówki zamówiono na zimê 100 kg jab³ek. Przywieziono ju¿ 3 skrzynki. W pierwszej by³o 26 kg jab³ek, w drugiej o 14 kg wiêcej ni¿ w pierwszej, a w trzeciej o 15 kg mniej ni¿ w drugiej. Ile kg jab³ek nale¿y jeszcze dowieŸæ? Dane

Odp.

8

Szukane

Matematyka z Filipem Klasa 3  

Matematyka z Filipem Klasa 3