Page 1

Magia ogrodów - świąteczne nowości w Impulsie

Przedstawiamy Państwu nowość wydawniczą Impulsu:

Irena Borecka

Magia ogrodów czyli o terapeutycznej funkcji ogrodów Niniejsze opracowanie prezentuje autorski program terapeutyczny, zatytułowany W tajemniczych ogrodach. Celem programu jest umożliwienie młodym, niepełnosprawnym ludziom kontaktu z literaturą młodzieżową i wybranymi dziełami plastycznymi, których motywem przewodnich jest ogród. Inspiracją do zajęć terapeutycznych były: ogrody z utworu Marii Borowej Ogrody i ogród z utworu Frances Hodgson Burnett Tajemniczy ogród... Aby wzmocnić terapeutyczne oddziaływanie wybranych dzieł literackich i plastycznych, większość zajęć warto zrealizować w naturalnym środowisku ogrodu, parku, lasu… więcej


Spis treści I Fragment książki

ISBN: 978-83-7587-034-3 Wydanie I, Kraków 2010, Format B5, Objętość 122 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa Cena: 24,00 zł

Polecamy następne nowości:

Małgorzata Dubis Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu

NOWOŚĆ Książka jest próbą diagnozy aspiracji i planów życiowych młodzieży liceów publicznych i niepublicznych oraz czynników je warunkujących. Wpisuje się więc w nurt badań, który pozwoli prognozować kierunek zmian aspiracji młodzieży w następnych latach oraz wyznaczać obszar działań w zakresie preorientacji zawodowej. Być może także przyczyni się w jakimś stopniu do podniesienia poziomu poradnictwa zawodowego w szkołach. Wykorzystanie wiedzy z tego zakresu powinno pozwolić na racjonalne zagospodarowanie czasu pobytu młodych ludzi w liceum w celu wszechstronnego ich rozwoju... Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-469-3 Wydanie I, Kraków 2011 Format B5, objętość 204 strony Oprawa miękka, klejona, folia matowa Spis treści

Fragment książki Recenzja

Cena: 38,00 zł

Książka obejmuje 25 lat współpracy Autorów na rzecz dyskursu krytycznego o publicznej misji edukacji, wieńcząc jubileusz 20-lecia Oficyny Wydawniczej „Impuls” Lech Witkowski, Henry A. Giroux

Edukacja i sfera publiczna Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej Otrzymujemy wyjątkową książkę, głęboko inspirującą do refleksji, prowokującą do namysłu nad sobą i otaczającym oraz determinującym nas światem w wymiarach: politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturowych i edukacyjnych, które muszą być zanurzane w wymiarze chronos i kairos. […] niewątpliwie treść tej książki poruszy niejednego czytelnika (oby też polityka oświatowego) i nie pozwoli na milczenie wokół jej treści. Do centrum przesuwa się zarówno nowa jakość języka wypowiedzi, stylistyki narracji, jak i wartość sporu o rolę edukacji i pedagogiki jako nauki. Prof. Bogusław Śliwerski (fragmenty Aneksu)...Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-536-2 Wydanie I, Kraków 2010 Format B5, objętość 526 stron Oprawa tawarda, szyta

Spis treści Recenzja Fragment książki


Teresa Rostowska, Beata Pastwa-Wojciechowska (red. nauk.)

Rozwój bliźniąt w ciągu życia [...] Książka jest nowym, oryginalnym i bardzo potrzebnym dziełem, w którym rozwój bliźniąt i jego zaburzenia omawiane są w biegu życia, wielostronnie i na podstawie najnowszych – światowych i własnych – osiągnięć badawczych autorów. Podane treści to przekaz profesjonalny, wręcz kunsztowny, odzwierciedlający światowe standardy naukowe, źródło rzetelnej wiedzy podanej przez autorytety z dziedziny nauk humanistycznych i biologicznych [...]...Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-489-1 Wydanie I, Kraków 2010 Format A4, objętość 214 stron Oprawa miękka, klejona, folia matowa Spis terści Recenzja Cena: 38,00 zł

Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak (red. nauk.)

Edukacja w przebiegu życia Od dzieciństwa do starości

Niniejsza, wielowątkowa publikacja nie ukazuje pełnego obrazu całożyciowej edukacji człowieka. Stanowi jednak, w naszym zamyśle, mapę wybranych problemów dotyczących edukacji w różnych fazach życia człowieka w zgodzie z potrzebami jednostek i społeczeństwa. Mamy nadzieję, że zostanie przyjęta jako głos w dyskusji nad potrzebą całożyciowej edukacji i potraktowana jako otwarcie listy związanych z nią problemów. Nie dajemy sobie prawa do czynienia jakichkolwiek rozstrzygnięć. Jeśli publikacja ta zainspiruje kogoś do refleksji lub dyskusji, będziemy mieli poczucie satysfakcji i potwierdzenie zasadności naszych teoretyczno-empirycznych poszukiwań... Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-347-4 Wydanie I, Kraków 2010 Format B5, objętość 382 stron Oprawa miękka, klejona, folia matowa Spis treści

Fragment książki

Cena: 49,80 zł

Wioletta Radziwiłłowicz

Depresja u dzieci i młodzieży Analiza systemu rodzinnego-ujęcie kliniczne W niniejszej publikacji przedstawiono obecny stan wiedzy na temat biologicznych, psychologicznych i społecznych czynników i procesów rozwojowych, które odgrywają rolę w etiologii depresji u dzieci i młodzieży oraz utrzymywaniu się jej objawów. Pojedyncze czynniki ryzyka rzadko prowadzą do depresji, natomiast szczególna wielopoziomowa i bardzo złożona organizacja procesów biologicznych i psychospołecznych powoduje wystąpienie objawów choroby. Zatem klinicyści kontynuują badania, by efektywnie zapobiegać i leczyć depresję u dzieci i młodzieży. Należy podkreślić, że zarówno prewencja, jak leczenie muszą wynikać ze zrozumienia mechanizmów, jakie leżą u podłoża zaburzenia...Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-258-3 Wydanie I, Kraków 2010 Format B5, objętość 434 stron Oprawa miękka, klejona, folia matowa Spis treści Recenzja Fragment książki Cena: 49,80 zł


Zapraszamy do prezentacji wybranych tytułów dla naszych najmłodszych!

Polecamy również książki z listopada oraz zapraszamy do działu Nowości: Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk, Jerzy Dzierżanowski (red. nauk.)

Dziecko - aktywny uczestnik porodu Przez wiele lat, zajmując się porodem, zwracano uwagę jedynie na przeżycia kobiet rodzących. Ze względu na swoją specyfikę poród był odbierany jako wydarzenie na granicy ich życia i śmierci. Jednocześnie zakładano, że rodzące się dziecko pozbawione jest jakichkolwiek odczuć, w tym także doznania bólu[1]. Tymczasem jego możliwości w tym względzie są równie istotne, jak osób w późniejszych okresach życia... Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-481-5 Wydanie I, Kraków 2010 Format B5, objętość 182 strony Oprawa miękka, klejona, folia matowa Spis treści

Fragment książki

Cena: 24,00 zł

Agnieszka Gromkowska-Melosik i Zbyszko Melosik (red. nauk.)

Kultura popularna: konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe Jeszcze dwie, trzy dekady temu pojęcia „kultura popularna” i „nauka” wydawały się całkowicie rozłączne. Badanie popkultury uznawane było za zajęcie „niepoważne”. Muzyka, moda, reklama, mydlane opery, bohaterowie gier komputerowych itp. – wszystko to zdawało się mało istotne w porównaniu z polityką, ekonomią, filozofią czy kulturą wysoką (której symbolami mogą być muzyka Beethovena czy dramaty Szekspira). Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej... Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-434-1 Wydanie I, Kraków 2010 Format B5, objętość 330 stron Oprawa twarda, szyta Spis treści Fragment książki Cena: 48,00 zł


Grudniowe wznowienia w Impulsie:

Bogusław Śliwerski

Współczesne teorie i nurty wychowania Już w pierwszym rozdziale Autor pisze o potrzebie prowadzenia badań metateoretycznych i porównawczych wskazując jak wiele wiąże się z tym problemów. Przedstawienie współczesnych teorii i nurtów wychowania rozpoczęte zostało od zaprezentowania dokonań śp. profesora Karola Kotłowskiego, który uczył konfrontowania współczesności z tradycją bez imperatywu zaprzeczania wnoszonym przez alternatywne podejścia do istoty wychowania i kształcenia. W podręczniku znajdziemy obszerne omówienia m.in. pedagogiki filozoficznej, chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, pedagogik: społeczno-personalistycznej, serca, miłości, Gestalt, autorytarnej, niedyrektywnej, radykalnego humanizmu, emancypacyjnej, międzykulturowej, analityczno-krytycznej, ponowoczesności. Każdą teorię wychowania poprzedza biogram prekursora danej myśli naukowej...... Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-548-5 Wydanie VIII, Kraków 2010 Format B5, objętość 404 stron Oprawa miękka, klejona, folia matowa Spis treści

Recenzja Fragment książki

Cena: 48,00 zł

Grażyna Gunia

Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy Książka adresowana jest do osób, które są zainteresowane problematyką kształtowania i terapii mowy dzieci niesłyszących. Kolejne rozdziały zawierają omówienie elementarnych zagadnień dla tych osób, które nie mają interdyscyplinarnego przygotowania logopedycznego. Książkę można podzielić na dwie zasadnicze części. W pierwszej omówiono założenia teoretyczne surdologopedii, natomiast w drugiej przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące metodyki pracy logopedycznej z dziećmi z zaburzeniami słuchu i mowy...Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-555-3 Wydanie III, Kraków 2010 Format A4, objętość 228 strony Oprawa miękka, klejona, folia matowa Cena: 34,80 zł

Elżbieta Maria Minczakiewicz

Rysowane wierszyki i zagadki w rozwijaniu aktywności Rysowane wierszyki i zagadki w rozwijaniu aktywności dialogowo-komunikacyjnej i zabawowej u dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwoju. Wierszyki i zagadki zawarte w niniejszym zbiorze mają za zadanie zaktywizowanie dziecka (zwłaszcza z deficytami w rozwoju, wymagającego pomocy i wsparcia), zachęcenie go do oglądania tego, co je otacza, słuchania, naśladowania, powtarzania, myślenia, kreślenia, malowania, lepienia, uzupełniania, dobierania, segregowania, wyszukiwania – jednym słowem zachęcenia go do wielofunkcyjnej, inspirującej zabawy...Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-541-6 Wydanie III, Kraków 2010 Format A4, objętość 196 strony Oprawa miękka, klejona, folia matowa Cena: 29,80 zł


Zapowiedź w Impulsie:

Maria Dudzikowa, Renata Wawrzyniak-Beszterda (red. nauk.)

Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji Studium teoretyczno-empiryczne Analiza systemu rodzinnego-ujęcie kliniczne Przedkładana Czytelnikom pierwsza część raportu (pierwszy tom) prezentuje, odtworzony przez autorów z odpowiedzi studentów I roku UAM (na pytania ankiety Studenci I roku UAM 2005/2006 o swoich szkołach) wizerunek ich szkół trzech szczebli kształcenia (szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum). Wizerunek ten (zmienna objaśniana/zależna) jest analizowany i interpretowany z uwzględnieniem zasobów osobowych – właściwości psychologicznych badanych osób i rodzinnośrodowiskowo-szkolnych (zmienne objaśniające/niezależne). Są to zatem badania przekrojowe niemierzące związków przyczynowych między zmiennymi, ale statystyczne. Rekonstruując szkolne doświadczenia badanych studentów – maturzystów 2005’, autorzy próbują w odwołaniu do Brunerowskiej koncepcji edukacji (Bruner, 2006), która w swych ramach stwarza (oferuje) uczniom warunki doświadczania sprawstwa, refleksji i współpracy, czyli partycypację w prorozwojowej kulturze szkoły – odpowiedzieć na pytanie: jak bogaty kontekst rozwoju stwarzały szkoły trzech szczebli kształcenia w retrospekcji ich absolwentów – pierwszego rocznika reformy...Czytaj więcej ISBN 978-83-7587-543-0 Wydanie I, Kraków 2010 Format B5, objętość 492 strony Oprawa twarda, szyta

Dłuższe opisy, spisy treści, recenzje dostępne są na stronie impulsoficyna.com.pl. Tam też odnajdą Państwo naszą księgarnię internetową, w której zamówienia można składać przez całą dobę.

Oficyna Wydawnicza Impuls ul. Fatimska 53 B 31-831 Kraków telefax: 12 422 41 80, 422 59 47 www.impulsoficyna.com.pl

Wydrukuj zamówienie:


_

Magia ogrodów  

Magia ogrodów

Advertisement