Page 1

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h)


Grażyna Krzysztoszek Małgorzata Piszczek

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h) 7

Kraków 2010


© Copyright by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Korekta: Daria Loska

Ilustracje i projekt okładki: Agata Fuks

ISBN 978-83-7587-354-2

Oficyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (12) 422-41-80, fax (12) 422-59-47 www.impulsoficyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl Wydanie III, Kraków 2010


Wstêp

Materia³ przeznaczony jest do æwiczeñ prawid³owej wymowy g³osek f, fi, w, wi, ³, ch (h) w wyrazach w nag³osie, œródg³osie i wyg³osie; wyra¿eniach i zdaniach oraz w opozycji bezdŸwiêczna – dŸwiêczna. Opracowany materia³ jest przeznaczony dla logopedów i rodziców do pracy z dzieæmi w wieku przedszkolnym i m³odszym szkolnym. Materia³ s³owny u³o¿ono wed³ug zasad logopedycznych. Nale¿y go wykorzystywaæ po wywo³aniu w izolacji g³osek f, fi, w, wi, ³, ch (h) i utrwaleniu ich w sylabach. Utrwalanie artykulacji mo¿emy wspomagaæ, wykorzystuj¹c analizator wzrokowy. Proponujemy w podpisach oznaczyæ kolorem czerwonym litery f, fi, w, wi, ³, ch (h).

¯yczymy przyjemnych æwiczeñ Autorki

5


Polecenia do æwiczeñ

11. Patrz na obrazek i powtarzaj za logoped¹ (mam¹). 12. Nazwij sam obrazki. 13. Przeczytaj napisy do obrazków*. 14. Zaznacz w podpisach kolorem czerwonym litery oznaczaj¹ce æwiczone g³oski. 15. Pomaluj obrazki. 16. Zakryj napisy i jeszcze raz samodzielnie nazwij obrazki. 17. Powtórz za logoped¹ wyra¿enia i zdania z æwiczonymi ju¿ wyrazami. 18. Patrz na obrazek i powtarzaj za logoped¹ wyra¿enia. 19. Nazwij sam wyra¿enia. 10. Zaznacz w wyra¿eniach kolorem czerwonym litery oznaczaj¹ce æwiczone g³oski. 11. Patrz na obrazki i powtarzaj za logoped¹ zdania. 12. Powtórz samodzielnie zdania. 13. Zaznacz w zdaniach kolorem czerwonym litery oznaczaj¹ce æwiczone g³oski. 14. Napisz wyra¿enia lub zdania podyktowane przez logopedê*. 15. Odpowiedz na pytania dotycz¹ce æwiczonych g³osek (np. Jakie zwierzê ma d³ug¹ szyjê?, Co leci z kranu?). 16. Popatrz na obrazek, s³uchaj i powtarzaj za logoped¹ zdania. 17. Powtórz wyrazy z æwiczon¹ g³osk¹ wystêpuj¹ce na obrazku. 18. Odpowiedz na pytania logopedy dotycz¹ce treœci obrazka. 19. Spróbuj sam opowiedzieæ, co przedstawia obrazek.

** Zadania dla uczniów z opanowan¹ umiejêtnoœci¹ czytania i pisania. ** Przy utrwalaniu opozycji bezdŸwiêczna – dŸwiêczna proponujemy oznaczyæ kolorem litery odpowiadaj¹ce æwiczonym g³oskom: zielonym – g³oski bezdŸwiêczne; czerwonym – g³oski dŸwiêczne. Jednoczeœnie pod g³osk¹ dŸwiêczn¹ mo¿na narysowaæ falist¹ liniê kolorem czerwonym.

7


F fala du¿a fala na fali Na morzu s¹ fale.

fasola zielona fasola obok fasoli Mama gotuje fasolê.

fajka popsuta fajka do fajki Dziadek pali fajkê.

farby olejne farby po farbie Maciek maluje farbami.

fabryka zamkniêta fabryka obok fabryki Kamil idzie do fabryki.

falbanka brudna falbanka nad falbank¹ Ciocia prasuje falbankê. 9


F foka mokra foka dla foki Jaœ karmi foki.

fotel miêkki fotel pod fotelem Pan niesie fotel.

fontanna stara fontanna o fontannie Kasia ogl¹da fontannê.

fortepian czarny fortepian na fortepianie Ola gra na fortepianie.

Felek senny Felek do Felka Pies goni Felka.

futro grube futro pod futrem Babcia pakuje futro. 10

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h)  

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h)

Advertisement