Page 1

Drodzy Czytelnicy!

Minister Edukacji Narodowej wydając w dniu 17 listopada 2010 r. rozporządzenia: - w sprawie zasad udzielania i organizacji w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

- w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach; od września 2011 roku nakłada na szkoły, przedszkola i placówki obowiązek zorganizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom. Obowiązkiem dyrektorów będzie powołanie zespołów składających się z nauczycieli, wychowawców i specjalistów, których zadaniem będzie ustalenie zakresu, określenie zalecanych form, sposobów oraz okresów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Po przeprowadzeniu diagnozy i określeniu potrzeb dziecka, powołane zespoły będą opracowywały programy edukacyjno-terapeutyczne (dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) lub plany (dla dzieci posiadających opinie o potrzebie udzielenia pomocy psychologiczno- pedagogicznej) działań wspierających jego rozwój . Książki autorstwa A.Franczyk i K.Krajewskiej „Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju”, „Skarbiec nauczyciela-terapeuty” i „Zabawy i ćwiczenia na cały rok” zawierają wskazówki oraz konkretne przykłady zabaw i ćwiczeń rozwijających i wspomagających funkcje psychomotoryczne. Opisane w publikacjach zabawy i ćwiczenia są dużą pomocą w pracy terapeutycznej z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych; mogą być wykorzystane zarówno w pracy


indywidualnej, jak też stanowić część zajęć z mniejszymi grupami dzieci. Podane przykłady będą pomocne nauczycielom, w konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych i planów działań wspomagających. W książkach tych autorki w sposób prosty i przystępny opisały pracę z dzieckiem o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych. Liczne propozycje oraz opisy przypadków, przykładowe programy będą cenną wskazówką dla nauczycieli i specjalistów podczas realizacji założeń zawartych w w/w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.

Zapraszamy i zachęcamy do naszych lektur:

1. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i

zaburzeniami rozwoju Autor: Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska Są to ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Program przeznaczony jest do realizacji w pracy terapeutycznej w przedszkolach masowych, z grupami integracyjnymi oraz w przedszkolach integracyjnych, jak również w zajęciach terapeutycznych w klasach młodszych szkół podstawowych i specjalnych. Celem programu jest umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości, w warunkach przedszkola ogólnodostępnego, kształtowanie właściwych interakcji międzyosobowych, kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji. Pełna realizacja tego celu da pedagogom możliwość stworzenia optymalnego planu psychostymulacji dzieci niepełnosprawnych i przygotowanie ich do względnie niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie…więcej ISBN: 978-83-7587-309-2, Dane techniczne: Wydanie VI, Kraków 2010, Format A5, Objętość 168 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa


2. Skarbiec nauczyciela-terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej)

– czyli od programu do realizacji – propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych

Autor: Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska [...] mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi [...] – zachęcał Janusz Korczak. Proces uczenia się małego dziecka, w tym również dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, polega na dążeniu do wiedzy, rozwijaniu umiejętności i gromadzeniu doświadczeń. Każde dziecko musi mieć określone miejsce w społeczeństwie, swoje prawa i obowiązki, w tym prawo do rozwoju, który dorośli powinni wspomagać. Chcąc zaspokoić potrzeby i spełnić oczekiwania zarówno dziecka, jak i środowiska, autorki zgromadziły materiały, które mogą być pomocne dla nauczycieli, terapeutów i rodziców podczas prowadzenia zajęć terapeutycznych o charakterze ogólnorozwojowym, stymulacyjnym, korekcyjnym lub kompensacyjnym. Opracowanie obejmuje szeroko pojętą pracę terapeutyczną z dziećmi w wieku przedszkolnym. W pierwszej części książki znajdują się materiały, przy pomocy których można przeprowadzić wstępną diagnozę dziecka. Druga część opracowania zawiera przykładowe opisy przypadków oraz programy terapeutyczne dostosowane do określonego przez terapeutę poziomu. W trzeciej części zawarte są wskazówki dla nauczyciela dotyczące planowania pracy dydaktycznoterapeutycznej oraz przykładowe indywidualne plany pracy terapeutycznej. Proponowane ćwiczenia i zabawy w poszczególnych planach okresowych mogą zarówno być wykorzystane w pracy indywidualnej z dzieckiem, jak i stanowić część zajęć z niezbyt licznymi grupami dzieci. Część czwarta książki zawiera podsumowanie pracy terapeutycznej. Znajdują się tu przykładowe opinie wydawane o dziecku i opisy jego postępów. W piątej i szóstej części autorki umieściły przykładowe scenariusze zajęć dydaktyczno-terapeutycznych, przyporządkowane do danego poziomu, oraz zestawy pomocy dydaktycznych i karty pracy, opracowane i wykorzystywane przez autorki w codziennej pracy z dziećmi…więcej

Fragment książki Dwie ostatnie części książki stanowią zawartość płyty CD: Przykładowe scenariusze zajęć dydaktyczno-terapeutycznych oraz wybrane karty pracy. ISBN: 978-83-7587-565-2, Dane techniczne: Wydanie V, Kraków 2011, Format B5, Objętość 256 stron, Oprawa twarda, szyta


3. Zabawy i ćwiczenia na cały rok

Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnychrozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych

Autor: Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi z porażeniem mózgowym, z zaburzeniami emocjonalnymi, z zaburzeniami z zakresu motoryki, mowy, myślenia pojęciowego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i niesprawnymi ruchowo. Zebrane i opisane w tej publikacji zabawy i ćwiczenia są dużą pomocą w zwalczaniu wszelkich deficytów rozwojowych dzieci młodszych o specjalnych potrzebach edukacyjnych; mogą być wykorzystane zarówno w pracy indywidualnej z dzieckiem, jak też stanowić część zajęć z mniejszymi grupami dzieci. Priorytetowym celem opracowanej pozycji jest pomoc w umożliwieniu dzieciom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości, w warunkach przedszkola ogólnodostępnego, kształtowanie właściwych interakcji międzyosobowych, kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji…więcej ISBN: 978-83-7587-262-0, Dane techniczne: Wydanie V, Kraków 2009, Format B5, Objętość 148 stron, Oprawa miękka, klejona, folia


Więcej publikacji: nowości, zapowiedzi i wznowień, aktualności i recenzji, sylwetki autorów i fragmenty książek OW Impuls prezentujemy na stronach Internetowych:

www.impulsoficyna.com.pl www.impulsoficyna.pl Zapraszamy!

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej!  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you