Page 1

Matematyka z Filipem Klasa 1


Iwona Œliwerska

Matematyka z Filipem Klasa 1

Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2007


© Copyright by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

Redakcja: Iwona Œliwerska

Korekta: Wojciech Œliwerski

Rysunki i projekt ok³adki: Agata Fuks

ISBN 978-83-7308-

Oficyna Wydawnicza „Impuls” tel. (012) 422-41-80, fax (012) 422-59-47 www.impulsoficyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl Wydanie I, Kraków 2007


1. Dorysuj brakuj¹ce elementy.

=

>

<

2. Otocz pêtl¹ zbiory licz¹ce 3 elementy.

5


1. Pokoloruj p i e r w s z y od lewej strony garnek.

2. Pokoloruj t r z e c i ¹ od lewej strony chmurkê.

3. Pokoloruj p i ¹ t ¹ od lewej strony dyniê.

4. Pokoloruj d r u g i od lewej strony fartuch.

5. Pokoloruj c z w a r t y od lewej strony fotel.

6


1. Na ka¿dym wazonie narysuj tyle kó³ek, ile jest w nim kwiatów. Wazon, w którym jest najwiêcej kwiatów pokoloruj na ¿ó³to.

2. Wpisz w ka¿d¹ ma³¹ pêtelkê liczbê, która wskazuje, ile elementów znajduje siê w pêtli.

7


1. Pokoloruj tyle pi³ek, ile wskazuje liczba.

3 5 4

2. Pokoloruj 5 tulipanów, 2 ¿onkile i 3 bratki.

8

Matematyka z Filipem do klasy I  

Matematyka z Filipem do klasy I

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you