Page 1

Meetings

Events PCO Professional Congress Organizer

PRC Public Relations Consultant Marketing, Promotion


Ένα όραμα έκφραζης Ένας κόζμος δημιοσργίας Σύλληψη, Δημιουργύα, Σύνθεςη, που αγγύζει την μϋγιςτη ϋκφραςη του ταλϋντου μασ Δρϊςη με Ανυπϋρβλητη Έμπνευςη, Πλόρη Αφοςύωςη, Αυτοςυγκϋντρωςη και Σεβαςμό ςτο ςχεδιαςμό και προγραμματιςμό κϊθε νϋασ δημιουργύασ, κϊθε νϋου ϋργου μασ Ανϊλυςη, Διοργϊνωςη, Προετοιμαςύα, Εκτϋλεςη … μοιϊζουν με ¨Μουςικϋσ Νότεσ” δημιουργικόσ ϋκφραςησ, ϋχουν ςώμα και ψυχό Ενώνονται και χωρύζονται, χορεύουν με χαρϊ ό θρηνούν, δημιουργούν, ςυντηρούν ό καταςτρϋφουν προκειμϋνου να ξαναδημιουργόςουν, 'Eνα Εντυπωςιακό 'Μεγαλούργημα'

An Impressive master piece

Σασ καλωςορύζουμε ςτον εντυπωςιακό κόςμο τησ δημιουργικόσ μασ έκφραςησ

Καλώσ ορίςατε ςτην Impressive Στέλλα Κωνςταντίνου, Δημιουργόσ, Διευθύνουςα Σύμβουλοσ


To όραμϊ μασ Στο γρόγορο κύλιςμα του χρόνου, παρόν,παρελθόν και μϋλλον, μοιϊζουν να γύνονται ϋνα ςτη μνόμη μασ

Αυτό το καταφύγιο τησ ψυχόσ μασ, ς’ εκεύνο το απϊνεμο γαλαζοπρϊςινο λιμϊνι…… Μια ςτιγμό αςφϊλειασ, γαλόνησ, δημιουργύασ, για μια ςτιγμό μονϊχα…. Άφηςε πύςω του το ςυναύςθημα, τη λϊμψη, την αξύα

Άνοιξε δρόμουσ φωτεινούσ, ϋγινε πϊθοσ, ϋμπνευςη και ϊξιζε κϊθε κόπο, Κϊθε ςτιγμό προετοιμαςύασ…..


… με την Impressive βόματα πϊντα μπροςτϊ PRC ΢ύμβουλοσ Επικοινωνύασ και Δημοςύων ΢χϋςεων Marketing Promotion Impressive ανακοινώνει το νϋο τομϋα δραςτηριοπούηςησ τησ - PRC ΢ύμβουλοσ Επικοινωνύασ και Δημοςύων ΢χϋςεων , Marketing και Προώθηςη ςε Οργανιςμούσ, ΢υλλόγουσ, Εμπορικϋσ Η

εταιρεύεσ, Υαρμακευτικϋσ Εταιρεύεσ, Γραφεύα Σουριςμού, ΢υνεδριακούσ Οργανιςμούσ Σουριςμού,, DMCs, Ξενοδοχεύα, Φώρουσ ΢υνεδρύων και Εκδηλώςεων, ΢υνεδριακϊ Κϋντρα με ενδιαφϋρον ςτην αγορϊ MICE, επύςησ επικοινωνεύ και προωθεύ Festivals, Galas, Social Events, B2B, B2C, ς΄ ολόκληρο τον κόςμο, με μια ομϊδα ϋμπειρων επαγγελματιών που ξεχωρύζει ο καθϋνασ ανϊλογα με την την ειδικότητα του. Με αυτό το βόμα, η, Impressive αναλαμβϊνει υπεύθυνα και εξ ολοκλόρου τον τομϋα επικοινωνύασ τησ εταιρεύασ ςασ ό μόνο οριςμϋνα θϋματα που αφορούν την επικοινωνύα και προώθηςη, ανϊμεςα ςτουσ επαγγελματύεσ του χώρου και το ευρύ κοινό.

Οι δραςτηριότητεσ τησ Impressive

PRC – Marketing, Promotion

Πωλόςεισ, Αντιπροςώπευςη,Marketing, Προώθηςη, ΢ύμβουλοσ Επικοινωνύασ, Δημόςιεσ ΢χϋςεισ, Διοργανώςεισ B2B, B2C, Workshops, Exhibitions, Trade Shows, Road Shows, Εκπαιδευτικϊ Σαξύδια , Εξειδικευμϋνα Προγρϊμματα Hosted Buyers.

Οι υπηρεςύεσ τησ Impressive          

PRC – Marketing, Promotion

΢ύμβουλοσ Δημοςύων ΢χϋςεων Σύποσ ,΢χϋςεισ με τον Σύπο,, ΢υνεντεύξεισ Σύπου ΢ύλληψη, Δημιουργύα, Πραγματοπούηςη εμπορικών καμπανιών μϊρκετινγκ E-mail μϊρκετινγκ, Δημιουργύα Newsletters Δημιουργύα καμπϊνιασ μϊρκετινγκ, Πλϊνο ανϊπτυξησ για την προώθηςη Ξενοδοχεύων, όλη την Σουριςτικό Βιομηχανύα ΢υνεδρύων και Εκδηλώςεων ΢χεδιαςμόσ και οργϊνωςη για Σαξύδια Πωλόςεων, Workshops, Fairs, Exhibitions, Road Shows, Fam Trips, B2B, B2C ΢ύλληψη, Δημιουργύα, Πραγματοπούηςη e-brochures Ανϊπτυξη και Δημιουργύα Web Design Δημιουργύα, ςύνταξη, παραγωγό Σαινιών και Αrt Video Προςφορϊ Διοικητικών Τπηρεςιών για Επιχειρόςεισ


..Λύγο πριν ταξιδεύςουμε τα πανϋμορφα όνειρα ςασ

Meetings & Events ςε όλο τον Κόςμο Διαχεύριςη και Διοργϊνωςη Η Impressive εξειδικεύεται και δραςτηριοποιεύται ςτη διαχεύριςη και διοργϊνωςη Μeetings & Events ςε όλο τον κόςμο, ξεχωρύζοντασ για τον επαγγελματιςμό, τη μακρόχρονη πεύρα, τη γνώςη του αντικειμϋνου ςε βϊθοσ και την υψηλό ποιότητα όλων των προςφερόμενων υπηρεςιών.

Meetings & Events Congress, Conference, Convention, Seminar, Workshop, Satellite Symposia, General Assembly, Forum, Product Launch, Social Event, Fair, Festival, Performances, ονομαςύεσ που ςυνόθωσ αντιπροςωπεύουν και προςδιορύζουν ευρϋωσ την ϋννοια των λϋξεων MEETINGS & EVENTS που ςόμερα πια χρηςιμοποιεύται και προςδιορύζει μια από τισ παραπϊνω ονομαςύεσ που προςδύδονται ςε εκδηλώςεισ ό ςυναντόςεισ, ανϊλογα με το ύφοσ και το ςκοπό που η κϊθε μια εξυπηρετεύ, όπου εμεύσ καλούμαςτε να ςχεδιϊςουμε, να αναλύςουμε, να ζωγραφύςουμε με χρώματα, να εκτελϋςουμε και να υλοποιόςουμε για εςϊσ με απόλυτη επιτυχύα και δημιουργικότητα τα πανϋμορφα όνειρα ςασ.


O ΢υνεργϊτησ και ΢ύμβουλοσ ςασ…... Η Impressive εύναι ο ΢ύμβουλοσ ςασ, ο ΢υνεργϊτησ ςασ Ο δημιουργόσ, ο διοργανωτόσ , ο ςυντονιςτόσ που προςφϋρει υψηλϋσ υπηρεςύεσ ςτην εκϊςτοτε εκδόλωςη ςασ. Ο ςυνεργϊτησ ςασ, η προϋκταςη τησ επιχεύρηςησ, του οργανιςμού ςασ. Σο ςημεύο αναφορϊσ για την επύτευξη των προςδοκιών ςασ ςε κϊθε Meeting & Event που μασ εμπιςτεύεςτε.

A PCO - Επαγγελματύασ Διοργανωτόσ ΢υνεδρύων Πολύ, πολύ περιςςότερο από ϋνα Γραφεύο Σαξιδιών, DMC, ΢υνεδριακό Γραφεύο, Ξενοδοχεύο, Catering, ΢ύμβουλο Δημοςύων ΢χϋςεων, ΢υνεδριακό Κϋντρο, η Impressive εύναι ϋνασ Επαγγελματύασ Διοργανωτόσ ΢υνεδρύων, a PCO, που προςφϋρει εξειδικευμϋνεσ υπηρεςύεσ ςτη διοργϊνωςη και το ςυντονιςμό κϊθε τομϋα MEETINGS & EVENTS, με πλόρη ευθύνη και ϋλεγχο του οικονομικού προώπολογιςμού, χρηματοδότηςησ, και όταν κρύνεται απαραύτητο ςυνεργαςύα με κϊποιουσ από τουσ προαναφερόμενουσ προμηθευτϋσ..


..Αντανακλϊςεισ τησ ςιωπηλόσ μασ δύναμησ Association Meetings & Events Η Impressive, εκτελεύ το ρόλο του project manager, ςχεδιϊζει με προςοχό, λεπτομϋρεια και απαρϊμιλλη φανταςύα, προβλϋπει και εξαςφαλύζει όλεσ τισ απαραύτητεσ προώποθϋςεισ για την καλό ροό και την ϊψογη υλοπούηςη του όλου προγρϊμματοσ, με ςυνεχό διϊθεςη προτϊςεων και καινοτόμων ιδεών.

Corporate Meetings & Events Η Impressive, ϋχει το προβϊδιςμα ςτην προώθηςη καινοτόμων εταιρικών μηνυμϊτων. Καλλιεργεύ την ανϊπτυξη ενότητασ και του ομαδικού πνεύματοσ . Η Impressive καταργεύ τα ςύνορα , παρακινεύ με νϋουσ προοριςμούσ, ςυνδυϊζει πολύμορφεσ κοινωνικϋσ εκδηλώςεισ, τισ ςυναντόςεισ πωλόςεων και μϊρκετινγκ, τα εκπαιδευτικϊ ςεμινϊρια, τισ προωθητικϋσ εκδηλώςεισ, βοηθϊ ςτην ενδυνϊμωςη ςτρατηγικόσ, μόρφωςη, εκπαύδευςη, πληροφόρηςη.

Governemental Meetings & Events Η Impressive ςχεδιϊζει και προςφϋρει απόλυτα αςφϊλεια, ανϋςεισ, αξιοπιςτύα, επιτυχύα  Σηρεύσ αυςτηρϊ την εφαρμογό του Πρωτοκόλλου, προςφϋρει ιδιαύτερη VIP μεταχεύριςη υψηλών προςώπων.  Υροντύζει για ιςχυρϊ μϋτρα προςταςύασ  Προςφϋρει ιδανικούσ ιδιαύτερουσ χώρουσ ςυναντόςεων  Άριςτεσ εγκαταςτϊςεισ και ςυνθόκεσ ταυτόχρονησ μετϊφραςησ

A Core PCO Impressive μπορεύ και παρϋχει για οργανιςμούσ και εταιρεύεσ υψηλϋσ υπηρεςύεσ Core PCO, αφού επιλϋγει να ςυνεργϊζεται με τοπικό PCO, προςβλϋποντασ ςτο πλεονϋκτημα τησ εξαύρετησ γνώςησ και υπηρεςιών για κϊθε προοριςμού ς΄ολόκληρο τον κόςμο.


….. Κρατώντασ τισ ςκϋψεισ ςασ πϊντοτε ψηλϊ

Πληθώρα υπηρεςιών Η Impressive ωσ PCO, προςφϋρει αςταμϊτητα πληθώρα υπηρεςιών κορυφαύασ αξιοπιςτύασ, για επιτυχημϋνα Meeting & Events. ΢ασ παρουςιϊζουμε μερικϋσ από τισ αναρύθμητεσ υπηρεςύεσ μασ

΢χεδιαςμόσ – Διοργϊνωςη – Οικονομικό Διαχεύριςη- Απολογιςμόσ Παροχό ςυμβουλών για το ςυνϋδριο,, Βοόθεια ςτον καθοριςμό των ςτόχων, Υορολογικϋσ ςυμβουλϋσ ςτη διοργϊνωςη ςυνεδρύων, Προκαταρκτικό δημιουργικό πλϊνο, ΢ύνταξη προώπολογιςμού, Οικονομικό Διαχεύριςη, Φρηματοδότηςη, Φορηγύεσ, Διοργϊνωςη Εκθϋςεων, Δανειοδοτόςεισ, Κόςτοσ Εγγραφών, Σόρηςη λογιςτικών βιβλύων και , τραπεζικών λογαριαςμών, Ανϊλυςη Εςόδων και δαπανών, Οικονομικόσ Απολογιςμόσ των ςυνεδρύων.

Διούκηςη – ΢υντονιςμόσ Προτεινόμενοι Φώροι Διεξαγωγόσ ςυνεδρύων, διαπραγμϊτευςη τιμών, Διούκηςη, ΢υντονιςμό,, ΢υναλλαγϋσ και επικοινωνύα με την Οργανωτικϋσ Επιτροπϋσ, τουσ προμηθευτϋσ, Πλόρησ Γραμματειακό Τποςτόριξη, επύ τόπου ΢τελϋχωςη Γραμματεύασ, ΢χεδιαςμόσ ιςτοςελύδασ ςυνεδρύου, Διαχεύριςη Εγγραφών με προηγμϋνησ τεχνολογύασ ςύςτημα διαχεύριςησ, Πλόρησ κϊλυψη επιςτημονικού προγρϊμματοσ,

Eκτϋλεςη Διούκηςη και διαχεύριςη Εμπορικόσ Έκθεςησ, Προφορικών ανακοινώςεων, ΢υνεργαςύα με τουσ ομιλητϋσ, παροχό υψηλών υπηρεςιών και μεταχεύριςησ ςτη διαμονό, μετακύνηςη και ιδιαύτερου κοινωνικού προγρϊμματοσ.

Marketing – Δημόςιεσ ΢χϋςεισ ΢ύμβουλοσ Επικοινωνύασ και Δημοςύων ΢χϋςεων, Δημοςιότητα, ΢χϋςεισ με τον Σύπο, ΢υνεντεύξεισ Σύπου, Φορηγύεσ, Διαφόμιςη, Προώθηςη , μϊρκετινγ.

΢ύλληψη Ιδεών – ΢χεδιαςμόσ – Δημιουργικότητα – Θϋμα -Χυχαγωγύα ΢ύνθεςη – ΢χεδιαςμόσ – Δημιουργύα μοναδικών και ιδιαύτερων κοινωνικών εκδηλώςεων, Φορευτικϋσ Βραδιϋσ, Θεϊματα, Παραςτϊςεισ..

Σαξιδιωτικϋσ υπηρεςύεσ – ΢τελϋχωςη ΢ημεύων Τποδοχόσ Παροχό όλων των ταξιδιωτικών υπηρεςιών, ΢τελϋχωςη με επαγγελματύεσ του χώρου ΢ημεύων Τποδοχόσ ςτα Ξενοδοχεύα, Αεροδρόμια, ςτουσ χώρουσ διεξαγωγόσ ςυνεδρύων.

Αςφϊλεια– Αςφαλιςτικό Κϊλυψη - Αξιολόγηςη Παροχϋσ Αςφϊλειασ, Αςφαλιςτικόσ κϊλυψησ, Αξιολόγηςησ Τπηρεςιών για τισ υπηρεςύεσ κϊθε ςυνεδρύου.


.

...Όπου το Υωσ Impressive Ltd, Αθήνα Impressive ApS, Κοπεγτάγη

Έμπνευςη, Δημιουργύα, Ίδρυςη Εμπνευςμϋνη από τη Στέλλα Κωνςταντίνου, η Impressive ιδρύθηκε το 2006 για να προςφϋρει υπηρεςύεσ απόλυτησ ϋκφραςησ και δημιουργύασ. Έχοντασ υπηρετόςει περιςςότερο από 25 χρόνια με ςταθερότητα, ςυνϋπεια, πιςτότητα, αξιοπιςτύα και επαγγελματιςμό τουσ απαιτητικούσ χώρουσ του ςυνεδριακού τουριςμού, ταξιδιών κινότρων, δημοςύων ςχϋςεων, marketing, διαφόμιςησ, επικοινωνύασ, διούκηςησ ξενοδοχειακών και τουριςτικών επιχειρόςεων. Επιδιώκει με το επιχεύρημα αυτό, να καινοτομόςει με απόλυτη επιτυχύα και αρμονύα ςε όλεσ τισ διοργανώςεισ που θα τησ εμπιςτευθεύ το κοινό παρουςιϊζοντασ το δικό τησ όραμα ϋκφραςησ ςτον χώρο τησ δημιουργύασ. Η Στέλλα Κωνςταντίνου, εύναι μϋλοσ τησ ΜPI Meeting Professional International, aπό το 2006.


… Σο Μεγαλεύο τησ Ζωόσ Η ιςτορύα

Η Impressive Ltd, ιδρύθηκε το Δεκϋμβριο του 2006 ςτην Αθόνα,. την πόλη με την εξαιρετικό ιςτορύα 6.000 χρόνων, το λύκνο τησ φιλοςοφύασ, του πολιτιςμού, των γραμμϊτων και τησ τϋχνησ, παρουςιϊζει πϊντα το ενδιαφϋρον ενόσ μεγϊλου ενδιαφϋροντοσ προοριςμού με αναρύθμητεσ δυνατότητεσ για την υλοπούηςη κϊθε Meeting & Event, κϊτω από το φώσ του ξϊςτερου γαλανού ουρανού τησ Αττικόσ, η ζεςτό Μεςογειακό λϊμψη του όλιου, αναπνϋοντασ τισ δυνατϋσ ενϋργειεσ, το μυςτόριο και το πνεύμα των Θεών του Ολύμπου.. Impressive ApS, Κοπεγχϊγη Σο Νοϋμβριο του 2008, η Impressive ςυναντϊ τον κομβικό προοριςμό τησ Κοπεγχϊγησ και γοητεύεται από το μαγικό φωσ του Βορρϊ.. Η Στέλλα Κωνςταντίνου αποφαςίζει να ιδρύςει την Impressive ApS ςτην Κοπεγχϊγη και να γύνει μϋλοσ του DRF Danish Travel Agent & Tour

Operator Αssociation

Η Κοπεγχϊγη, εύναι o ιδανικόσ προοριςμόσ που προςφϋρεται για την διεξαγωγό εκδηλώςεων MICE και το ςημεύο εκκύνηςησ και ςύνδεςησ μεταξύ των ΢κανδιναβικών χωρών, ΢ουηδύα, Δανύα, Υινλανδύα, Νορβηγύα , Ιςλανδύα, τισ χώρεσ τησ Βαλτικόσ, όπου εκτόσ από τα εκπληκτικϊ ςε ομορφιϊ τοπύα προςφϋρει παρϊλληλα αμϋτρητεσ επιλογϋσ διαμονόσ και διεξαγωγόσ εκδηλώςεων, ςυνεδρύων, ταξιδιών κινότρων ςε ολόκληρη τη ΢κανδιναβύα και τισ χώρεσ τησ Βαλτικόσ. Εκεύ που η κουλτούρα, η τϋχνη, η λογοτεχνύα, το ςχϋδιο, η αρχιτεκτονικό, ο ςύγχρονοσ πολιτιςμόσ και τεχνολογύα ςυναντούν την πρόςφατη ιςτορύα και την προςτατευόμενη φύςη….εκεύ που οι νερϊιδεσ καθρεφτύζονται ςτα κρυςτϊλλινα νερϊ των λιμνών, εκεύ που ςτα κϊςτρα ακόμη υπϊρχει ζωό, εκεύ που τα δικϊ ςασ παραμύθια, μπορεύ πραγματικϊ να αποτελϋςουν μϋροσ ςτη δικό ςασ μοναδικό πραγματικότητα, ςτα επόμενα δικϊ ςασ Impressive Events.

.


Δημιουργώντασ με πϊθοσ και αρμονύα….. Impressive Ltd και

Impressive ApS με μια ομϊδα επαγγελματιών που βρύςκουν χαρϊ και ευχαρύςτηςησ, να μοιρϊζονται ορϊματα δημιουργύασ και νϋεσ ιδϋεσ μαζύ ςασ. Αναλύουμε και εςτιϊζουμε ςτισ κϊλυψη των αναγκών ςασ, για κϊθε θϋμα. ΢υνθϋτουμε, δημιουργούμε, υλοποιούμε πϋρα από κϊθε προςδοκύα και απαρϊμιλλη επιτυχύα ςε κϊθε Meeting & Event.

Οι πελϊτεσ μασ Λατρεύουν τη δημιουργικό μασ ϋκφραςη. Μασ εμπιςτεύονται τισ προςδοκύεσ τουσ, τα ορϊματα τουσ και με την Αγϊπη τουσ μεταμορφώνουν ςυνεχώσ την Impressive κϊθε φορϊ ςε ϋνα περιςςότερο πετυχημϋνο διοργανωτό ςυνεδρύων και εκδηλώςεων..

Μερικού από τουσ πελϊτεσ που μασ εμπιςτεύονται Ιατρικϋσ Εταιρεύεσ Ευρωπαικό Θυροειδικό Εταιρεύα, Ελληνικό Ρευματολογικό Εταιρεύα, Ελληνικό Εταιρεύα Μελϋτησ Μεταβολιςμού των Οςτών, Ελληνικό Εταιρεύα Μελϋτησ Οφθαλμικών Υλεγμονών και Λοιμώξεων Υαρμακευτικϋσ Εταιρύεσ Abbott Hellas, Alcon Hellas, Bristol Myers Squibb Hellas, Biomed, Genzyme Hellas, Faran Hellas, Medwork Pharma, Minopta, le Novartis Hellas, ΝΕXUS Hellas, Pharmarserve-Lilly, Roche Hellas, Roche le Diagnostic, Nycomed, Servier Hellas, Schering Plouhg, UCB Pharma, Zwitter Hellas

Αντιπροςώπευςη


Meetings Events PCO Professional Congress Organizer PRC Public Relations Consultant Marketing, Promotion http:// www.impressive-world.com http:// www.impressive.gr

Impressive ApS Smakkegaardsvej 20, DK-2820 Gentofte - Denmark CVR no. 31853931

Impressive Ltd Karneadou 13, 163 46 Ilioupolis, Athens - Greece

Contact Direct: + 45 511 98757, + 45 369 8578 Tel /Fax : +30 210 99 62767 Mobile: +30 6948 003794, +30 6940 820821

e-mail events@impressive-world.com, pr@impressive-world.com


OUR REFERENCES Congresses & Events 5ο Πανελλόνιο ΢υνϋδριο Οφθαλμικών Υλεγμονών και Λοιμώξεων Θεςςαλονύκη, Μakedonia Palace, 10 – 12 Οκτωβρύου 2008 ςυμμετοχό 400 ϊτομα Υθινοπωρινϋσ Ημϋρεσ Ρευματολογύασ, ΕΡΕ Ελληνικό Ρευματολογικό Εταιρεύα Φαλκιδικό, Porto Carras Resort, 26 - 28 ΢επτεμβρύου 2008 ςυμμετοχό 300 ϊτομα. 4ο Θερινό ΢χολεύο ΕΕΜΜΟ, Ελληνικό Εταιρεύα Μελϋτησ Μεταβολιςμού των Οςτών 2 – 8 Ιουλύου 2008, Sheraton Cesme, ςυμμετοχό 450 ϊτομα. ΕULAR Paris – Annual European Congress of Rheumatology, ROCHE HELLAS 12 – 15 Ιουνύου 2008, Παρύςι, ςυμμετοχό 20 ϊτομα 3ο Θερινό ΢χολεύο Ελληνικό Εταιρεύα Μελϋτησ Μεταβολιςμού των

Οςτών Πόρτο Φϋλι, ΑΚS Hinitsa Bay Resort, Φινύτςα, 4 – 8 Ιουλύου 2007 ςυμμετοχό 400 ϊτομα. Διεθνϋσ Επιςτημονικό ΢εμινϊριο υπό την Αιγύδα τησ Ευρωπαικόσ Θυροειδικόσ Εταιρεύασ, «Καρκύνοσ του Θυροειδούσ και Περιβϊλλον», ΢αντορύνη, ΢υνεδριακό Κϋντρο Π. ΝΟΜΙΚΟ΢, 8 – 10 Ιουνύου 2007, ςυμμετοχό 200 ϊτομα. Intelligence Production – ASTRA Zeneca Slovenia Aθόνα, Special Event, 8 Iουνύου 2007, 20 participants


OUR REFERENCES Past Congresses & Events 19Ο Πανελλόνιο ΢υνϋδριο ΕΡΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Αθόνα,, 29 Νοεμβρύου – 2 Δεκεμβρύου 2006, 750 ςυμμετϋχοντεσ Υθινοπωρινϋσ Ημϋρεσ Ρευματολογύασ, Ελληνικό Ρευματολογικό Εταιρεύα Αλεξανδρούπολη, 6 – 8 Οκτωβρύου 2006, 200 ςυμμετϋχοντεσ 2ο Διεθνϋσ Επιςτημονικό ΢εμινϊριο HSSBM International Meeting Bone Quality , Hellenic Society for the Study of Bone Metabolism Κϋρκυρα, 8 – 10 ΢επτεμβρύου 2006, 300 ςυμμετϋχοντεσ Μaking History, B Cell Expert Forum, ROCHE HELLAS Βαρκελώνη, 22 – 24 ΢επτεμβρύου 2006, 50 ςυμμετϋχοντεσ 3ο Θερινό ΢χολεύο Ελληνικό Εταιρεύα Μελϋτησ Μεταβολιςμού των

Οςτών Θϊςοσ, 3 – 9 Ιουλύου 2006, 300 ςυμμετϋχοντεσ ESH Congress, GALLENICA S.A. Mαδρύτη, 11 – 14 Ιουνύου 2006, 20 ςυμμετϋχοντεσ 2nd ΢εμινϊριο Ελληνικόσ Κτηνιατρικόσ Εταιρεύασ Ορθοπεδικόσ και Σραυματολογύασ Αθόνα, 13 -14 Μay 2006, 100 ςυμμετϋχοντεσ Εαρινϋσ Ημϋρεσ Ρευματολογύασ Ελληνικό Ρευματολογικό Εταιρεύα Θεςςαλονύκη,28 – 30 Aπριλύου 2006, 200 ςυμμετϋχοντεσ 14t Πανελλόνιο ΢υνϋδριο ΕΕΜΜΟ Θεςςαλονύκη, 7 – 9 Απρύλιοσl 2006,450 ςυμμετϋχοντεσ Πρωτοχρονιϊτισκη Κοπό Πύτασ, ΕΡΕ Aθόνα, 2006, 150 ςυμμετϋχοντεσ Corporate Meeting, AVANCE PHARMACIES Áθόνα, 2006, 110 ςυμμετϋχοντεσ Μετεκπαιδευτικϊ Μαθόματα Ρευματολογύασ, ΕΡΕ, Aθόνα, 2005, 400 ςυμμετϋχοντεσ .


OUR REFERENCES Past Congresses & Events Hellenic Society of Rheumatolgoy, Fall Meeting Ioannina, Greece, 28 - 30 October 2005, 200 participants Scientific Corporate Meeting, ROCHE HELLAS Rhodes, Greece, 16 – 18 September 2005, 50 participants Scientific Corporate Meeting, ROCHE HELLAS Vilnius, Lithuania, 10 – 13 September 2005, 200 participants 1st Summer School Hellenic Society for the Study of Bone Metabolism Aigio, Greece, 3 – 9 July 2005. 300 participants Scientific Corporate Meeting, ROCHE HELLAS Geneva, Switzerland, 25 – 29 June 2005, 30 participants Incentive Corporate Sales Meeting TOP 10 WEEKEND, ROCHE HELLAS Mykonos, Greece, 30 June - 3 July 2005, 30 participants Spring Meeting of the Hellenic Society for Rheumatology Kyllini, Greece, 17 – 20 June 2005, 400 participants 7th EFFORT Congress Lisbon, Portugal, 4 – 7 June 2005, 30 participants Incentive Corporate Meeting, FOURNIER HELLAS Reykjavik, Iceland, 22 - 25 April 2005, 80 participants 13th Panhellenic Congress of the Hellenic Society for the Study of Bone Metabolism Athens – Greece, 22 – 24 April 2005, 500 participants International WSAVA Symposium, HILL’S PET NUTRITION Rhodes – Greece, 3 – 6 Οctober 2004, 250 participants Corporate Sales Meeting, FOURNIER HELLAS Thessaloniki – Greece, 30 Αugust – 3 September 2004, 25 participants Congress of the European Society of Cardiology MENARINI HELLAS Munich, Germany, 28 Αugust – 1 September 2004, 50 participants Annual Corporate Incentive Sales Trip, ROCHE HELLAS Reykjavik, Iceland, 26 July - 2 august 2004, 150 participants


OUR REFERENCES Past Congresses & Events Incentive Corporate Sales Meeting TOP 15 WEEKEND, ROCHE HELLAS Corfu – Greece, 8 - 11 July 2004, 30 participants IOF World Congress on Osteoporosis, ELPEN Rio de Janeiro, Brazil, 14 – 18 Μay 2004, 40 participants 12th Panhellenic Congress of the Hellenic Society for the Study of Bone Metabolism, Lemnos, Greece ,29 April – 1 May 2004, 800 participants “Orchestrating Success” Scientific Meeting, ROCHE HELLAS Berlin, Germany 25 – 28 Μarch 2004, 120 participants Scientific Meeting , PIERRE FABRE HELLAS, Alaska, Canada1 - 9 Αugust 2003, 20 participants Incentive Corporate Sales Meeting TOP 10 ROCEPHIN ROCHE HELLAS Corfu, Greece 10 - 13 July 2003, 25 participants Scientific Corporate Meeting, ROCHE HELLAS Syros, Greece 30 Μay – 1 June 2003, 50 participants 11th Panhellenic Congress of the Hellenic Society for the Study of Bone Metabolism Athens, Greece, 17 – 20 April 2003, 500 participants Scientific Corporate Meeting, ROCHE HELLAS Lake Plastira ,Greece, 28 – 30 Μarch 2003, 50 participants Scientific Corporate Meeting, ROCHE HELLAS Nymfaion , Greece ,28 – 30 Μarch 2003, 50 participants Scientific Dermatology Seminar, ΙΝPΑ HELLAS Thessaloniki, Greece, 29 Μarch 2003, 250 participants Corporate Sales Meeting – New Year’s Eve Gala FOURNIER HELLAS Αthens, Greece, 16 - 17 January 2003, 30 participants, Annual International Corporate Sales Meeting Scientific Dermatology Seminar, ΙΝPΑ HELLAS Αthens, Greece, 27 Μarch 2003, 200 participants Ιncentive Corporate Sales Meeting, FOURNIER HELLAS Karpenisi, Greece, 13 – 15 January 2003, 25 participants45 ϊτομα.


OUR REFERENCES

Past Congresses & Events CARREFOUR INTERNATIONAL Athens, Greece ,18 – 22 October 2002, 150 participants Annual Corporate Sales Meeting, VIFOR INTERNATIONAL Athens, Greece, 5 – 10 September 2002, 50 participants Scientific Dermatology Seminar, ROCHE HELLAS Κefalonia & Ιthaca, Greece, 20 – 22 September 2002 40 participants Annual Corporate Incentive Sales Trip, ΝYCOMED HELLAS Cruise in Baltic Sea, 27 July - 3 Αugust 2002, 45 participants Incentive Corporate Sales Meeting, ROCHE HELLAS Santorini,Greece, 11 - 14 July 2002, 25 participants Event Publicity, DEMO HELLAS Athens, Greece, New Industry Unit Inauguration, 25 June 2002. Scientific Ophthalmology Symposium ΑLLERGAN – ALVIA HELLAS Κarpenisi, Greece, 27 – 28 Αpril 2002, 150 participants 3rd International ALLEGRETTO Meeting ALLEGRETTO WAVE LASER USER Crete – Greece, 12 – 14 Αpril 2002, 150 participants Scientific Cardiology Meeting, ΒMS HELLAS Pelion – Vyzitsa, Greece, 2 – 4 Νovember 2001 50 participants Scientific Corporate Meeting, ΝYCOMED HELLAS Syros, Greece, 28 – 30 September 2001, 50 participants Scientific Οphthalmology Symposium ΑLLERGAN – ALVIA HELLAS Athens, Greece, 26 September 2001, 300 participants Annual Carnival Event, COMPAQ Computers System Athens, Greece, 22 February 2001, 150 participants Corporate Incentive, COMPAQ Computers Non – Stop Event Syros, Greece, 27 – 28 Μay 2000, 70 participants


OUR REFERENCES Past Congresses & Events Scientific Meeting, LAVIPHARM HELLAS Mykonos - Delos, Greece, 8 – 10 June 1999, 50 participants Scientific Meeting,, LAVIPHARM HELLAS Lake Plastira, , Greece, Treasure Hunt, Belekomiti, forest 8 – 10 may 1999, 50 participants 2nd World Golf Tourism Congress Astir Palace Vouliagmeni, Greece, 16 – 21 April 1999, 250 participants Scientific Corporate Meeting, LAVIPHARM HELLAS Kefalonia & Ιthaca, Greece, 9 - 11 June 1998, 50 participants Scientific Corporate Meeting, LAVIPHARM HELLAS Kefalonia & Ιthaca, Greece, 25 – 27 Μay 1998, 50 participants World Federation of Neurology 2nd International Conference Organization and Delivery of Neurological Services Athens, Greece, 1996, 300 participants 11th South East European Congress for Neurology and Psychiatry Thessaloniki, Greece, 1996, 300 participants Spring Meeting, Hellenic Society for Neurology Ioannina, Greece, 1996, 500 participants 14th Panhellenic Congress of the Hellenic Psychiatry Society Crete, Greece, 1996, 1200 participants 14th Panhellenic Congress of the Hellenic Society for Neurology Αthens, Greece, 1995, 700 participants Joint Meeting of the Hellenic, Swedish and Cypriot Orthopaedic Associations Rhodes, Greece, 1995, 500 participants ΕSIR ‘95, European Society for Impotence Research Chalkidiki, Greece, 1995, 500 participants European Congress for Allergiology and Clinical Immunology, UCB Pharma Hellas Stockholm, Sweden, 1994, 50 participants


OUR REFERENCES Past Congresses & Events Annual Incentive Meeting , UCB Pharma Hellas Budapest, Hungary, 1994, 110 participants ENT’S European Congress, UCB Pharma Hellas Istanbul, Turkey, 1993, 150 participants Product Launch ZYRTEC, UCB Pharma Hellas Βrussels, Belgium, 1993, 500 participants European Congress for Allergiology and Clinical Immunology, UCB Pharma Hellas Rotterdam, The Netherlands ,1993, 50 participants ENT’S Panhellenic Congress Crete, Greece, 1993, 1000 participants Spring Meeting of the Hellenic Society for Allergiology and Clinical Immunology Portaria, Greece, 1993, 80 participants European Congress for Allergiology and Clinical Immunology, UCB Pharma Hellas Paris, France, 1992, 50 participants Mediterranean ENTS Congress, UCB Pharma Hellas Sorrento, Italy, 1992, 50 participants European Congress for Allergiology and Clinical Immunology, UCB Pharma Hellas Zurich, Switzerland, 1991, 50 participants Spring Meeting of the Hellenic Society for Allergiology and Clinical Immunology Νaples, Greece, 1991, 80 participants Incentive Corporate Sales Meeting UCB Pharma Hellas Istanbul, Turkey, 1991, 110 participants Incentive, UCB Pharma Hellas Vienna, Austria 1991, 450 participants


May our journey last long …..

ALL RIGHTS RESERVED IMPRESSIVE PRODUCTIONS TEAM 2010 By IMPRESSIVE

Impressive Brochure Greek  

Impressive PRC Marketing&Promotion

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you