Page 1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY

DŮM U ŘEKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ŠIMON ŠTRBA BRNO, 2018


OBSAH 4 7 9 11 12 14 17 20 22

ZADANIE ČESTNÉ PREHLÁSANIE, POĎAKOVANIE URBANISTICKÁ ŠTÚDIA SITUÁCIA 1:7000 URBANISTICKÉ SCHÉMY SITUÁCIA 1:2000 BÝVANIE PRI RIEKE PARKOVANIE NÁBREŽIE

25 37 51 57 63 69 81

DOM PRI RIEKE PÔDORYSY 1:100 REZY 1:100 POHĽADY 1:100 EXTERIÉR INTERIÉR DETAILY 1:10

3


4


5


ČESTNÉ PREHLÁSENIE PREHLASUJEM, ŽE SOM BAKALÁRSKU PRÁCU NA TÉMU ,, DŮM U ŘEKY ‘‘ VYPRACOVAL SAMOSTATNE. V BRNE, DŇA 7.5.2018

POĎAKOVANIE ĎAKUJEM ING. MICHALOVI PALAŠČÁKOVI ZA VEDENIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE. MOJE POĎAKOVANIE PATRÍ TAKTIEŽ ING. ARCH. VÍTĚZSLAVOVI NOVÉMU A PROF. ING. JOSEFOVI CHYBÍKOVI, CSC. ZA PRÍNOSNÉ RADY.

7


URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

9


Predmetom bakalárskej práce bolo navrhnúť a urbanisticky uchopiť územie v okolí rieky Svitavy, v širšom centre mesta. Územie ohraničené zo severu a  juhu rušnými cestami, na východe samotnou riekou a  na západnej strane existujúcou bytovou zástavbou solitérneho charakteru. Náš návrh musel zohľadniť viaceré limity územia. Existujúce vedenie veľmi vysokého napätia by podľa plánov mestskej technickej infraštruktúry malo v  budúcnosti viesť káblovým vedením v  zemi. Koľajnice pri brehu rieky síce zásobujú priľahlé priemyselné podniky, avšak limitujú výstavbu vo veľmi lukratívnej oblasti, s  rýchlym napojením na hlavné komunikácie a  blízkosťou na centrum. Preto je ich zrušenie nevyhnutné pre ďalší rozvoj územia. Problematickou taktiež vidíme križovatku Masná, Mlynská, Zvonařka, ktorá limituje využitie územia v jej okolí. Urbanistickým návrhom chceme vytvoriť z  územia v  okolí rieky príjemnú časť mesta, s  rôznymi funkciami a spojiť dnes odtrhnutú rieku s  mestom, s  jej okolím. Princípom urbanistického konceptu bolo vytýčenie základných osí. Rušné komunikácie (Křenová, Zvonařka) ako hranice zo severu a  juhu. Predĺženie ulice Mlynská, čím sme vytvorili hlavnú deliacu os pre náš návrh, zaroveň vytvorili pomyselnú spojnicu Svitavy s  mestom a  vyriešili komplikovanú križovatku Mlynská – Masná – Zvonařka. Ako zvislé osi zo

10

severu na juh fungujú ulica Masná a samotná rieka. Na dané hlavné osi reagujeme štruktúrou zástavby, vytvárame v  území líniové prvky dané prirodzene územím a  okolitou štruktúrou. Na južnej strane navrhujeme administratívne budovy, ktoré fungujú ako bariéry, chrániace pred hlukom z rušnej cesty. V úrovni napojenia Masnej na Ulice Zvonařka vytvárame administratívnu budovu kopírujúcu hlavnú tepnu a  zvýrazňujeme nárožie výškovou dominantou, ktorá bude korešpondovať s  výškou budov Dorn a  Triniti. Súčasťou návrhu je viacero druhov bytovej zástavby. Či už líniový bytový dom v  tvare písmena L v  blízkosti novo vytvorenej križovatky Mlýnská – Masná, ktorý svojou hmotou túto križovatku dopĺňa a  svojím nárožím charakterizuje. Ďalej líniový dom na pokračovaní Mlynskej ulice v  rámci územia ako linka držiaca spojnice rieka – mesto. Takisto vytvárame bytový dom s uzavretým vnútroblokom v južnej časti územia. Severná fasáda domu napomáha evokovať líniu spojnice mesta – rieky a južná strana domu, ktorej strecha postupne klesá smerom k rieke vytvára vnútroblok vzdušný a svetlý. Existujúci bytový dom na Masnej pristavujeme v náväznosti na nové pokračovanie Mlynskej. V  tesnej blízkosti rieky vytvárame radovú zástavbu bytových domov. V  území taktiež zachovávame dve historické budovy, ktoré svojím charakterom a  významom dokladujú históriu územia a  to pamiatkovo chránenú budovu pri Zderadovom stĺpe a budovu na hlavnej križovatke napojenia Masnej na Zvonařku.


1

3

5m

SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV 1:7000

CENTRUM MESTA RIEŠENÉ ÚZEMIE

11


URBANISTICKÉ SCHÉMY

VEDENIE VEĽMI VYSOKÉHO NAPÄTIA PLÁNOVANÉ PRELOŽENIE VEDENIA DO ZEME

MAJETKOVÉ POMERY MAJETOK MESTA SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO MAJETOK ŠTÁTU

TEPLOVODNÉ POTRUBIE

12

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMIE HLADINA RIEKY Q100 SA NESMIE DOSTAŤ NA ÚROVEŇ OBYTNÝCH MIESTNOSTÍ.


URBANISTICKÉ SCHÉMY

SCHÉMA DOPRAVY

ZÁKLADNÉ OSI ÚZEMIA

CYKLO CHODNÍK

ZASTÁVKY MHD

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

CESTNÁ DOPRAVA

ZVUKOVÉ BARIÉRY

ZACHOVANÉ HISTORICKÉ OBJEKTY

13


1

3

5m

SITUÁCIA 1:2000

14


AXONOMETRIA URBANISTICKÉ NÁVRHU

15


BÝVANIE PRI RIEKE

17


Na nábreží navrhujeme radovú zástavbu bytových domov s promenádou a cyklo chodníkom. Súčasťou každého domu je prenajímateľný parter, prístupný z krytého podlubia vytvoreného vykonzolovaním hmoty domu. Promenádu pre peších dopĺňa zelený pás, ktorý oddeľuje chodník pre cyklistov. Vedľa neho vytvárame stromoradie, ktoré podtrhne mestský a líniový charakter nábrežia. Časť nábrežia od stromoradia k  rieke je variabilná a umožňuje využitie rieky rôznym spôsobom v závislosti na druhu jednotlivých bytových domov a  ich parterov. Možnosťou sú pobytové schody, jednoduchá priama promenáda, malé mólo, či zelený svah až v  rieke. Vznikne tak priestor presne určený stromoradím a bytovými domami a zároveň oživený rôznorodým nábrežím. Priestor na západnej strane bytových domov tvorí pás predzáhradok

18

a chodník so stromoradím umožňujúci vstup do domov aj od ulice Zderadova. Výškový rozdiel úrovne náplavky a Mlýnskej vyrovnávame rampou s  pobytovými schodami a  zeleňou, ktoré fungujú ako samotné napojenie mesta na rieku a ponúkajú výhľady na rieku s promenádou. Podzemná garáž pod navrhnutým objektom ponúka 135 miest pre obyvateľov, slúži aj na zásobovanie parteru a odvoz komunálneho odpadu. Dva vjazdy do garáže sú orientované z ulice Zderadova. Priamo z garáže sa vstupuje do jednotlivých bytových domov. Navrhnutý objekt je založený na železobetónovej bielej vani. Nosný systém je riešený skeletom zo železobetónových stĺpov v rozponoch 8 a 6,5 m z dôvodu nadväznosti na rôznorodú zástavbu bytových domov.


19


PARKOVANIE

NAVRHNUTÁ PODZEMNÁ GARÁŽ PODZEMNÁ GARÁŽ SUSEDNÉHO OBJEKTU

20


8000

750 3000

8000

3000

5000

36250

8000

5000

8000

6000

500

4250

5000

DETAIL PODZEMNEJ GARÁŽE 1:200

8000 6500

21


REZ 1:200

+20.000

+16.000

+13.000

+10.000

+7.000

+4.000

0.000 -1.000

8000

3000

2500 1000

22

2000

3500


VARIÁCIE NÁBREŽIA 1:200

23


DOM PRI RIEKE

25


1

3

5m

SITUÁCIA 1:2000

27


Parcela bytového domu je súčasťou radovej zástavby pri rieke Svitave. Orientácia na svetové strany vychádzajúca z miesta a urbanistického návrhu určuje domu východnú a západnú fasádu. Koncept tohto radového bytového domu využíva práve túto polohu. Základnou myšlienkou bolo prepojiť obe strany objektu a vytvoriť tak presvetlené byty orientované na východ aj západ. Ďaľším zdrojom svetla bytov sa stávajú svetlíky, prechádzajúce celý objektom, osvetlujúce schodisko a kuchyne bytov. Svetlíky sú umiestnené na diagonále, čím vzniká v kuchyni so sklobetónovou stenou pocit súkromia s výhľadom na popínavú zeleň, ktorá vytvára príjemné prostredia a zlepšuje ovzdušie v átriu. Dispozičné riešenie Bytový dom má celkovo 5 nadzemných podlaží. V prízemí sa nachádza prenajímateľný priestor s variabilným využitím, technická miestnosť a miestnosť na komunálny odpad so vstupom z garáže. Vstupy do bytového domu sa nachádzajú v 1. PP z promenády pri rieke, v 1. NP od ulice Zderadova a z podzemných garáží. V strede dispozícia sa nachádza schodisko s výťahom doplnené svetlíkmi. V objekte sa nachádza 13 bytov rôznych typov (1+kk,2+kk,3+kk). Byty

28

v 1. NP obsahujú záhradky orientové na západ. Byty na jednotlivých podlažiach sú navzájom diagonálne zrkadlené. Orientácia obytných miestností a spální je teda striedavo na východ aj na západ a vyhovie tak rôznym požiadavkam obyvateľov. Kuchyne bytov sú navrhnuté v dvoch variáciach, čím vznikajú ďaľšie možnosti využitia dispozície bytu. Architektonické riešenie Z konceptu osvetlenie bytov vychádza aj návrh fasády vytvorenej z francúzskych okien. Okná usporiadané v pravidelnom rastri sú doplnené skladacími okenicami z perforovaného hliníkové plechu. Tie okrem funkčného významu tienenia, zamedzenia prehrievanie bytov a súkromia obyvateľov plnia aj estetickú funkciu. Fasáda sa mení v čase podľa potrieb obyvateľov a budova tak dostáva život. Pohyblivé okenice sú doplnené statickými zalomenými prvkami taktiež z hliníkové plechu bielej farby, ktoré zjednocujú každé podlažie obklopené rámom z bielej omietky. Hra so svetlom tak neprebieha len vo vnútorných svetlíkoch ale aj na fasáda, kde tiene zalomení a okeníc dodávajú fasáde ďaľší rozmer.


29


Konštrukčné riešenie Navrhnutý objekt je založený na železobetónovej bielej vani. Obvodové steny sú murované z pórobetónových tvárnic hrúbky 300 mm. Medzibytové priečky sú akustické, hrúbky 200 mm. Bytové priečky hrúbky 100 mm. Stropné konštrukcie sú železobetónové. Schodisko je navrhnuté prefabrikované železobetónové. Konštrukčná výška typického podlažia je 3000 mm, čo umožňuje svetlú výšku 2700 mm. Úroveň podlahy 1. PP = 0,000 = 198,07 m n. m. Konštrukčná výška v 1. PP je 4000 mm. Na objekte je navrhnutá intenzívna zelená strecha. Svetlík je tvorený konštrukciou z oceľových nosníkov a vyplnený izolačným trojsklom. Okná sú hliníkové s izolačným trojsklom so skleneným zábradlím a skladacími okenicami z perforovaného hliníkového plechu. Budova spĺňa požiadavky na požiarnu bezpečnosť. Sklené sklobetónové steny sú navrhnuté z požiarnych tvárnic. Požiarne pásy spĺňajú rozvinutú šírku 1200 mm.

30

Zeleň V svetlíkoch bytového domu sa nachádzajú zelené steny z potosovca zlatého (epipremnum aureum). Potosovec zlatý patrí medzi hydroponické rastliny, čiže nežije v zemina ale substráte z keramzitu. Pri manipulácii neprichádzame do styku so zeminou, v substráte nežije hmyz a rastlina nie je náročná na starostlivosť. Energeticky úsporné riešenie Objekt je navrhnutý v súlade s požiadavkami na tepelnú skladbu obálky budovy. Na streche sa nachádza intezívna zelená strecha. Skladacie okenice ochraňujú objekt proti prehrievaniu. Bytový dom je cez výmenníkovú stanicu v 1.PP napojený na teplovod.


31


33


35


PÔDORYSY

37


PÔDORYS 1. PP 1:100

38

0.01 0.02 0.03 0.04

ZÁDVERIE CHODBA MIESTNOSŤ NA KOMUNÁLNY ODPAD TECHNICKÁ MIESTNOSŤ

15,63 m2 17,64 m2 15,99 m2 16,31 m2

0.05 0.06 0.07

PREVÁDZKA ZÁDVERIE WC KOMERČNÝ PRIESTOR

18,80 m2 4,25 m2 2,59 m2 25,64 m2


C

D

0.03

0.07

A

0.06

A

0.05

B

0.02

B 0.04 0.01

C

D

1

39


PÔDORYS 1. NP 1:100

40

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05

ZÁVETRIE ZÁDVERIE KOMUNIKAČNÉ JADRO SKLAD UPRATOVACIA MIESTNOSŤ

1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12

CHODBA SPÁLŇA ZÁHRADKA S TERASOU KÚPEĽŇA WC ÚLOŽNÝ PRIESTOR OBYTNÁ MIESTNOSŤ S KUCHYŇOU BYT 2+KK

5,71 m2 18,23 m2 20,97 m2 3,83 m2 1,89 m2 3,84 m2 28,30 m2 61,80 m2

1.13 1.14 1.15

ZÁDVERIE KÚPEĽŇA OBYTNÁ MIESTNOSŤ S KUCHYŇOU BYT 1+KK

2,92 m2 3,14 m2 20,56 m2 26,62 m2

1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22

CHODBA SPÁLŇA KÚPEĽŇA WC ÚLOŽNÝ PRIESTOR OBYTNÁ MIESTNOSŤ S KUCHYŇOU ZÁHRADKA S TERASOU BYT 2+KK

5,46 m2 18,04 m2 3,83 m2 1,89 m2 3,36 m2 29,25 m2 20,97 m2 61,83 m2

4,30 m2 9,57 m2 37,71 m2 9,53 m2 3,13 m2


C

D

1.22

1.08

1.01

1.04 1.02 1.21 1.05

1.07

1.09

1.06

A

1.11

1.03

1.20

A

1.16

1.19

B

1.10

1.18

B

1.17 1.14

1.13

1.12

1.15

1

41

C

D


PÔDORYS 2. NP 1:100

42

2.01

KOMUNIKAČNÉ JADRO

19,38 m2

2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08

CHODBA SPÁLŇA DETSKÁ IZBA KÚPEĽŇA WC ÚLOŽNÝ PRIESTOR OBYTNÁ MIESTNOSŤ S KUCHYŇOU BYT 3+KK

7,28 m2 15,89 m2 13,66 m2 6,72 m2 1,89 m2 3,84 m2 28,31 m2 77,60 m2

2.09 2.10 2.11

ZÁDVERIE KÚPEĽŇA OBYTNÁ MIESTNOSŤ S KUCHYŇOU BYT 1+KK

2,92 m2 3,14 m2 20,56 m2 26,62 m2

2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17

CHODBA SPÁLŇA KÚPEĽŇA WC ÚLOŽNÝ PRIESTOR OBYTNÁ MIESTNOSŤ S KUCHYŇOU BYT 2+KK

5,46 m2 18,04 m2 3,83 m2 1,89 m2 3,36 m2 41,47 m2 74,05 m2


C

D

2.04 2.03

2.17

2.05

2.06 2.02 2.07

A

2.01

2.16

A

2.12 2.15

B

2.14

B 2.13 2.10

2.09

2.08

2.11

C

D 1

43


PÔDORYS 3. NP 1:100

44

3.01

KOMUNIKAČNÉ JADRO

19,38 m2

3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08

CHODBA SPÁLŇA DETSKÁ IZBA KÚPEĽŇA WC ÚLOŽNÝ PRIESTOR OBYTNÁ MIESTNOSŤ S KUCHYŇOU BYT 3+KK

7,28 m2 15,89 m2 13,66 m2 6,72 m2 1,89 m2 3,84 m2 28,31 m2 77,60 m2

3.09 3.10 3.11

ZÁDVERIE KÚPEĽŇA OBYTNÁ MIESTNOSŤ S KUCHYŇOU BYT 1+KK

2,92 m2 3,14 m2 20,56 m2 26,62 m2

3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17

CHODBA SPÁLŇA KÚPEĽŇA WC ÚLOŽNÝ PRIESTOR OBYTNÁ MIESTNOSŤ S KUCHYŇOU BYT 2+KK

5,46 m2 18,04 m2 3,83 m2 1,89 m2 3,36 m2 41,47 m2 74,05 m2


C

D

3.04 3.17

3.03 3.05

3.06 3.02 3.07

A

3.01

3.16

A

3.12 3.15

B

3.14

B 3.13 3.10

3.09

3.08

3.11

C

D 1

45


PÔDORYS 4. NP 1:100

46

4.01

KOMUNIKAČNÉ JADRO

15,91 m2

4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08

CHODBA SPÁLŇA DETSKÁ IZBA KÚPEĽŇA WC ÚLOŽNÝ PRIESTOR OBYTNÁ MIESTNOSŤ S KUCHYŇOU BYT 3+KK

7,28 m2 15,89 m2 13,66 m2 6,72 m2 1,89 m2 3,84 m2 40,04 m2 89,33 m2

4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15

CHODBA SPÁLŇA DETSKÁ IZBA KÚPEĽŇA WC ÚLOŽNÝ PRIESTOR OBYTNÁ MIESTNOSŤ S KUCHYŇOU BYT 3+KK

7,02 m2 15,34 m2 13,49 m2 6,72 m2 1,89 m2 3,36 m2 41,47 m2 89,29 m2


C

D

4.04 4.15 4.03 4.05

4.06 4.02 4.07

A

4.01

4.14

A

4.13

4.09

4.12

B

B 4.10

4.08

4.11

C

D 1

47


PÔDORYS 5. NP 1:100

48

5.01

KOMUNIKAČNÉ JADRO

5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08

CHODBA SPÁLŇA DETSKÁ IZBA KÚPEĽŇA WC ÚLOŽNÝ PRIESTOR OBYTNÁ MIESTNOSŤ S KUCHYŇOU BYT 3+KK

7,28 m2 15,89 m2 13,66 m2 6,72 m2 1,89 m2 3,84 m2 40,04 m2 89,33 m2

5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15

CHODBA SPÁLŇA DETSKÁ IZBA KÚPEĽŇA WC ÚLOŽNÝ PRIESTOR OBYTNÁ MIESTNOSŤ S KUCHYŇOU BYT 3+KK

7,02 m2 15,34 m2 13,49 m2 6,72 m2 1,89 m2 3,36 m2 41,47 m2 89,29 m2

15,91 m2


C

D

5.04 5.15

5.03 5.05

5.06 5.02 5.07

A

5.01

5.14

A

5.13

5.09

5.12

B

B 5.08

5.10 5.11

C

D 1

49


REZY

51


REZ A 1:100 +20.000

+16.000

+13.000

+10.000

+7.000

+4.000

0.000

52


REZ B 1:100 +20.000

+16.000

+13.000

+10.000

+7.000

+4.000

0.000

53


REZ C 1:200

+20.000

+16.000

+13.000

+10.000

+7.000

+4.000

+4.000

0.000 -1.000

54


REZ C 1:100 +20.000

+16.000

+13.000

+10.000

+7.000

+4.000

0.000

55


REZ D 1:100 +20.000

+16.000

+13.000

+10.000

+7.000

+4.000

0.000

56


POHĽADY

57


VÝCHODNÝ POHĽAD 1:100

58


VÝCHODNÝ POHĽAD 1:100

OTVORENÉ OKENICE

59


VÝCHODNÝ POHĽAD 1:100

60

ZATVORENÉ OKENICE


ZÁPADNÝ POHĽAD 1:100

OTVORENÉ OKENICE

61


EXTERIÉR

63


65


66


67


INTERIÉR

69


BYT 1+KK

71


72


BYT 2+KK

73


74


BYT 2+KK

75


76


BYT 3+KK

77


78


BYT 3+KK

79


DETAILY

81


DETAIL A

DETAIL B

DETAIL C

DETAIL D

82


DETAIL A 1:10 VEGETÁCIA SUBSTRÁT 300 mm FILTRAČNÁ VRSTVA GEOTEXTÍLIA DRENÁŽNA VRSTVA SEPARAČNÁ VRSTVA GEOTEXTÍLIA HYDROIZOLÁCIA PVC-P FÓLIA TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY Z XPS V SPÁDE 250-350 mm HYDROIZOLÁCIA ASFALTOVÉ PÁSY PENETRAČNÝ NÁTER ŽELEZOBETÓNOVÁ STROPNÁ DOSKA 250 mm VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA 10 mm

3%

500

+20,050

HLINÍKOVÝ PLECH 3 mm FÚKANÁ CELULÓZA DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY 100 mm PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE 300 mm

5%

+19,550

15 100

250

280

80

300

300

PENOVÉ SKLO 150 mm

200

+18,890

10

+18,690

83


DETAIL B 1:10

SKLENENÉ ZÁBRADLIE

DREVENÁ PODLAHA 10 MM MIRELON 2 MM BETONOVÁ MAZANINA C20/25 70 MM SEPARAČNÁ VRSTVA PE FÓLIA ZVUKOVÁ IZOLÁCIA 20 MM ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA 250 MM VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA 10 MM

SKLADACIE PLECHOVÉ OKENICE HLINÍKOVÉ OKNÁ

+10,000 100

VODIACA KOĽAJNICA OPLECHOVANIE PARAPETU PRÍPONKA KOMPOZITNÝ UHOLNÍK

200

+9,900

+9,700

+9,630

84

280

350

10

+9,690

15

30

ZAKONČOVACÍ PROFIL S OKAPNICOU


DETAIL C 1:10 675

DREVENÁ PODLAHA 10 MM MIRELON 2 MM BETONOVÁ MAZANINA C20/25 70 MM SEPARAČNÁ VRSTVA PE FÓLIA ZVUKOVÁ IZOLÁCIA 20 MM ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA 250 MM VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA 10 MM

210

100

365

250

+3,900

100

+4,000

+3,640

10

+3,650

+3,500

+3,500

10 300

100

HLINÍKOVÝ PLECH 3 mm FÚKANÁ CELULÓZA DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY 100 mm PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE 300 mm VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA 10 mm BETÓNOVÝ PREKLAD TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY +2,600

85


DETAIL D 1:10

DREVENÁ PODLAHA tl. 10 MM MIRELON 2 MM BETÓNOVÁ MAZANINA C20/25 70 MM PE FÓLIA ZVUKOVÁ IZOLÁCIA 20 MM ŽB ZÁKLADOVÁ DOSKA 400 MM BENTONITOVÉ PÁSY 10 MM HUTNENÝ ZÁSYP 400 MM DNO VÝKOPOVEJ JAMY

0,000

310

400

100

-0,100

50

100

1%

50

0,000

BETÓNOVÁ DLAŽBA, 1000X1000X50 MM DRVENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM, 50 MM CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA 100 MM DRVENÉ KAMENIVO FR. 16-32 MM, 210 MM XPS 100 MM ŠTRK 32/63 600 MM DNO VÝKOPOVEJ JAMY

-0,910

86

400

400

10

-0,510

910

-0,500

Dům u řeky  

Bakalářská práce

Dům u řeky  

Bakalářská práce

Advertisement