Page 1

\t*-#'{-1:.."łi;

tJvi ń\ll

,1 l'.! ..ł ,i\.r a t . ', , V

tj/Ul.l.Łl.\/

}i'łr,.,'rrąls

v.J i*'.

il

}{*'.*l,'-""i.'*u gg

ilfł.:\\

'3.f

t

' ;i'i',*Ł^.

'Ę:*

' JjrJ.f, '

l-sl'*'*a;!-*.+.'."ąĘ}" *** .p'Ę+.;

J'j

l

ł'!l.: {v Dvla' ' ' r s ]

ł ..i,'.

{rJV?1((L/r!L

!

Y

'r-

i,

łs:Ł.*Ł'Ęssą . d

!:

{!

-- **{ł*. ]łot*łr'"ueĘ'Łs",e,g.*,,'.-*.. .}

-

i

wJ\

- bio\'*ę łp,{,'*:or*,Ł \d! !*-.Li *,*.Ę #tt * rą*'-t^*ł1i{'

ę

*

.',ryx *t'.r.t}edr'Ju""js*" Ę*1.J tjA

{ 5}u.fi" ',ł,a$s,g**tl*l':*.ł, t*t* n:..ł{,.ą.BĘ.ffiio*) '" . ł'JiĘ r".?'*,i*,,'-'.n' ą*)Ę;i-)^j. i",.:i,i;u*-.,Ł.

:.'.-. 5i.n'1;.;!4,;:.* }ii"' \tęc".-*,*i] ,i,1:.:..,+;ł]lŁ] Ę''1...-l'

Nlte. 1"Y;}-Ę yĘ,"-eJ Ł7*iĘ.,-."*

': ,n,uą'}ffi s:i {łsi.u"'"+ł;

l*rc'ł',.ą"'* ..$353ul*,*Łu'ts* lf*$&i*u1'..rj gŁ*ł i

"

,^'?:u.^*'?fi'p'.,s'.."uel!''"'.l'.e.'-e.['. f..,'",łou!. .

tj\\lf.l*i

ć<}1."v.$sa"tro.','ę

W Curiejestem,ti, gdyz,pontęwai.. ; więc jak to zazwyczaj bywa, zacznę od początkrt. Co rokli.do dośćpor,vszechnie szanowanegoI Liceum ogólnokształcącegoMarii Skłodowskiej-Curie napływa nowa fala uczniów (naturalnie.jestto konsekwencjqodpływustarejfa1iuczniów),.jednakjak to się stało, ze obecni pierwszoroczni znaleŹIisię wiaśniew naszej szkole? Zapewne po nier,vątpliwie pracowitym rbku nauki absolwenci gimnazj ów zaczęIt się zastanawiać ,,Co d'alej?''. Nie pomagałyim w podjęciu dec1,zjiF}{anrarodzicielskiego lvaćpaństił'az gatl:n]ru,,Cl da.|ą?'' (nie bęclę rczpatrywał'aprzypadków. bardziej ogarniętych, i niewątpliwie zdecydowanie rzadztej w przyrodzie występujących, osobników ze sprecyzowanymi planami. '. v,rybaczyć mi musicie)... Tak więc o tym chcę napisać - począ\^rszyna polskiej arrtostradzie niezdecydowania uczniaków,na czyrnśjeszczebańziej dzirrrawym koncząc....

Częśćpierwsza _ pora przyjrzeć się swemu odbiciu w kartce papieru popularnig zrvanej świadectwem Po dogłębnej analtzie swoich ocen i wynikór,v z pierwszych powaznyclr, ogolnopolskich testów i, batdzo często, niew;rsłowionejzałościz powodu niemoznoścj wltczenia p.trnktów z egzamintt z języka obcego do swej ostatecznej prrnktacji, uczniowie zł.ożlyltpodania. Najlepiej do jak największejlicńy szkól, bo ,jak podziękrrjemi placówka A, to moze B będzie bańztej naivma, a jak nawet jej nie oszukam, to prawdopodobnie do C słvą '^łzą:mlrł ncnhe __._ ..! lt.i.

ą))


Częśćdruga - a swoją obecnością pragniemy zaszczycić... A więc jawi się pytanie - jakie szkoły zajmowałypierwsze pozycje na podaniach ? otoz, wszyscy myśleliśmyo szkołach,,markowych'',takich z prestizem.tradycjami. Chyba nie ma wątpliwości,ze właśniedo tych zdllęza się nasza kochana (miłościądobrą czy złQ szkola.I jej się Irzymajmy.

t Częśćtrzecia - a u państwa na pewno nie rna profi|u z rozsz€ ł :zonynr p rogramerr,r godzinywychowawczej ? Wybór profilu klasy ukierunkowuje poniekąd nasząprzyszł'oścna tory specyficznych dla danych naŃ zawodór,v. Wiadomo, idąc na przedmioty spod gwiazdy hrimanistyki' myślimyo zostaniuprawnikiem czy polonist4 w ptzypadkubioi-chgrnów na myślnasuwa się Iekarz itp. Problem w tym, ze wiele osób nie wie, co chciałoby robić w przyszł.ośc, a delikwenci miłujący przerwy nie wiedzą nawet, jakie przedmioty ich interesują.Genera1rrie przyjmuje się, ze w klasach humanistycznychmozna zna\eźcgarstkęhrrmanistów' a pozostałe lrrdki to fani solaryzacji w blaskrr szkolnych iamp halogenowych,a co się tyczy mat-fizór,vi biol-chemów, to tam ,,tdzie się kuó''.

Częśćcrwarta- pierwsze kroki na nieznanyrn lędzie Hura! Udało się, dostali się do Curie! I to na profil, w który celowali lub profil, r,v który prawie celowali! A1e nie ma tego złego... w końcu to I Lo! oczywtście ptzez caŁe wakacje eks-gimnazjaliściniecierpliwie ęzekah, by na powrót stać się pierwszakami. Naturaliią koleją izeczy we wrześniuw"kroczyli w progi szkoły,która weclługprzekazatlyclt im informacjl okazałasię być prawie zabytklem. ToteŻwkroczyli głębiej ździebkoniepewnie w obawie o jakośćpodłóg,murów i sufitu'prawiezabyku.

Częśćpiąta - otrzęsiny Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego przyszedł czas na pierwszy dzień trauki. Względnej nauki, bo ta w zasadzię ma miejsce dopiero po przebrnięciu przez LematyZ gatunku ,,Zapoznaniez zasadami klasyfikacji i oceniania na lekcjach czegośtam''. Chyba ze ktośwkuwał te lekcje. JeŚli tak, to cóz mogę rzeQ_ brawa dla ambitnych. Tak czy lnaczej, tradycjąjest,Ze ,,nowych'' seniorzy wttająw szkole, umteszczająCna wymyślnychczęściach ich ciał kreski, które częstÓ i gęsto układająsię w nazwę popularnego Zwlerzęciaz wyraźną tendencjądo miauczenia. Dotarliśmydo końca. od tego miejsca zaczynasię 1aktycznaprzygoda pierwszaków z liceum. Poznali już nauczycieli, wyrobili sobie na ich temat szybkie zd'aniei zdecydowali wstępnie, którym przedmiotom nie trzeba poświęcaćzbyt dvŻo uwagi, którym trzeba poŚwięcaó trochę uwagi i którym trzebapoświęcać uwagę nawet we śnie. Ale szanowni nowi ko.iedzy'nie łamcięsię! W końcu stawkąjest waszaprzyszł'ośc.'. Jaze swojej strony mogę powiedzieć- powodzenia!


lffstępnie o ulstępie Wltam wszystkichobrońców krz\łza'ich przeciwnikóworaz każdego,komu podobatysię gole Kamerunu..|eśli żadenz Ęch zwrotów do Ciebienie dociera,to witam cię, uczniuCurie {i może jeś|ijakiś nauczyciełu, się przypatętał}. Tu niespodzianka, bo to znowuja {tamna dolejest napisane)' Nie bójta się nic * koniecz wciskaniern,,Glosy,,na przerwach,Przezen.lniei znajornków.Nas}ągadkq I nieskoordynowanymi ruchamisugerujqcymi ADHD.Mam nadzieję,żeznalazłslę ktośodpowiednina naszestanowisko. No ale nie o Ęm' jako żez idea|isty została|ekkaniestrawność, a do tego pojawitsię |ekprzed pieprzeniakonwenansównie brakiempracypo magisterce z dziennikarstwa, to i z romanĘcŹnego zostatowie|e.Jestpoczątek mój),jestpowitanie' {przynajmniej (|ubpo).Do matury Pierwszeklasy,z szereguwystqp!Tup, tup,tup' Jacyfajni!Przedotr7ęsinami profil po|-mat! daleko,więcoszczędzę. l macie Za moichczasówtakichrarytasównie było.A szkoda" No nic to, było,minęto.W nagrodęredaktordobra rada udzieli ki|kupraktycznychwskazóweki innychtakich(starszakorn teŹsięmogąprzydać}: t 1

Manix ma zawszerację ja również

ą

nie znaciednia ani godzinywydania,,Glosy" prezydentemsq BronistawMaria Komorowscy

r

sprawdzajciezastępstwa nie zdziwciesię,jeżeiistan faktycznyZastępstwbędzieinn'y'

3"

a

Y.

ul sa|i02 mieścisię gabinetiekars|(i pai"ytetównie będziei żadnekrzykii ptaczenas do tego nie przekonajq jeślijesteście pod salq31 nie schodźciedo sk|epiku,jeśłi nie .iestto konieczniepotrzebne

10. do bibliotekibez |egitymacjinie podchodź

fanów Rihannyzapraszamdo sali 13 t2. gdziejest krzyż? 1 ? zimq nie jaraćw kib|ach,bo przy stabejwidoczności możnadeskępobrudzić ą ^ poruszać się prawq stronq schodów i nie siadać na nich na poczqiku przerlvy {ta chęć rozdeptania masowo takiego de|ikwentalub grupy zeschizowanychprzeszkód) 11

l"Ł}.

15. przeklinać tylkopo upewnieniu nie czaisięza rogiem się,żeżadennauczyciel Drugłega rokunie Iubiłem, więcdruglchklasteżnie lubię.Bo dużoroboty,bo dowód dostajesz i sięzaczynaos-iemnastkowa machina'|.ioi maturzyści" możecie, bo po się,jak najdtużej oj, zasiedźcie po kochanymliceum,gdYzsama rejestracja maturzeto zostaniety|kotęskność na studiazniechęca dc studiowania do studiowania)' {jakbystudia5amew sobiezachęcały . rozwinięcia Dotupta|iśmy do końcawstĘpuo wstępie.Tu niespodzianka i końcaw innych konfiguracjach niebędzie. No bo i|emożnasięwamizajmować?

Piecu


o kocie afroamerykaninie,który chodzlł.pod drabiną i... pisał

klasówk l,p oŻyczonymi dtugopisam|?

Będzie o przesądachdzisiejszych i wczorajszych, cryIidomenię nieprzeciętnychjednostek wl.r,ą.y.h w nadprzyrodzonesiĘ. Zaczęło się, jak to zwykle bywa, dawno. Prześwietlmyurojenia starozytnych Greków. otóz mamy takiego Greka, który spotyka na rozdtożntkamień (w artykule zapan'owałaatmosfera grozy), Naiychmiast reaguje*bięrzę o1iwę (skąd?) ipolewaniąspokojnie wygrzelvający się w słońcu głaz' Biedny głaz.Dzisiaj o tradycjęolewania głazowdbajątylko psy. ''

l--^ ^--^,,,^ T^ l,^*:^-:^ .^ :..: --. ^^:l^ L-.L. -^t - meteoryty.Te juz w ogóle byĘ rrulą )PrąWą kamienie to tak zĄefĄnte, ze ty i t\ryójnouf/ odtwarzacz ,,mp6''mozecie się schov.ać.Gdy się takiego kamyka uĄło w formie krzesła,to nagle ogarniałacię zbawierrna moc - głupi stawałsię mądry, grzesmik oczyszczony, brudny !łymyty, albinos czarvy itd. Dzisiaj wszystkie te kosmicme odłamki zgarntaNAsA. Moię naŃowcy wysiadująmeteoryty w zaciszu swoich laboratoriów?

Grecy chlubili się również posiadaniem boga na wszystko. Relacje między owymi istotami wyzszymi byĘ prawdopodobnie inspiracją dla fabuĘ (?) ,,Mody na sukces''. I długo mogłabym jeszcze wymieniac te wszystkie dawne absurdy, a7eprzyszła pora wrócić do wieku XXI, któl.V zawstydz|ł.state wierzenia' tworząc m.in' teorię o nieprzyjemnych skutkach goienia się piłkarzyprzed meczami. Zaczniemy jednak od nieco bardziej popula1nych przejawów zaburzenia zapatrywania lla rzeczywistoŚć.Legenda liczby 13: a) ftzynasty dowolnego miesiącajest dniem przegranym (osoba chora na urojenia ma tego dnia dwie lewe nogi - nie uda jej się wstać prawą 13-tegonawet w płatkachśniadaniołvych taki ludek widzi klęskę, a przed oczyma stajemu obraz biednej krouy, której dzieciomzabrał.mleko), b) jeszcze gorsze sąpiątki kzynastego (tego dnia powinieneśsię praktycznie zmumifikować, ale sko-i.oto właśnięten dzten, to i tak okaie się' Żę ntę masz w domu dwuwarstwowego papieru toaletowego Regina, a tym bar dziej batdaĘ' . .), c) w szkole trzynasty numęr w dzienniku jest codziennie pytamy (nawet z godzlny wychowawczej nie zda i pójdzie do piachu). ' Koty o asfaltowejsierścisązłern.Szatanem.Jak ci jedenprzetnie drogę,to r,veźsię lepiej tnrj,bo będzie już tylko gorzej' Przejdziesz pod drabiną - zgtniesz. Albo przeczyszczaczę kominów - reakcja nieodpornej na jego czarny mundur jednostki jestzawsze taka sama...desperackieszukanie guzika i osoby posiadającejw oku dioptrie. Jak ci się lusterko potłucze.to zamknij się w piwnicy i jedz krakersy prZęZ] ]at,bo i tak nic ci się przez ten czas nie uda. Jeśliosiągnieszjakiśsukcęs i komuśo Ę'rn powiesz,to7eĆ lepiej skopaćjakiśpień (dostajesz6 ze sprawdzianu z matematyki, mówisz o tym mamie, a ieby jakaśsiła piekielna ci tego nie pozazdrościła, musisz jąuspokoić, waląc w dręwno - na demony musi to działac,j,akna nas meliska). jest to, ze inteligentnie tworzymy sobie Nio, to tyĘ takie przykłady ździębkostare.Najśmieszniejsze nowe przesądy - dwie takie same cyfry ułożoneobok siebie, na tablicy rejestracyjnej ptzynoszą szczęścle kierowcy (i temu kto na niąpatrzy... czemu nje wywieszają ich w muzeach? - teraz mogłyby uchodzićza szhrkę' a zgodnie zwierzeniem nawet.szczęśliwfl.Przeklęty jest podobno ,,Makbet'' Szekspira' Aktorzy unikają grania w Sztuce o szkockim szlachcicu, a nawet cytowania fragmentów dramatu. Pr.zeklętejest tei golenie się przed meczami. . . o' i absolutny fęnomęn - pierwszą literę na klasówce czy innym egzaminie nalezy pisaó 1ervą rqką i pozyczpnym długopisem...o Tak'.. powyŻej mamy dowody zanięchaniarozwoju człowieka w dziędzinie myśleniana przestrzeni tvsiacleci.


Zęw ł'azienkt, czyIt złośliwośÓptzedmiotÓw martwYcn rl

Nikomu (szczegóInie w liceum chyba) nie jest obce powieclzonko o batalistycznycl-t skłonnościachprzedmiotów niezyjących, często wymierzonych przeciwko ludziom. Tak. . drodzy czytelnicy, ztego wynika, ię rowntęŻprzeciwko nam. By zamanifestowaó tezę, Że przedmioty martwe Są wrogami społeczeństwa, przed.stawiępaństwu miaŻdiące przy\d.adyz Życta zwykłych śmiertelników (niewykluczone, bo ja łe większośÓ,jak nie całośó,owych argumentówwygrzebię z własnegodoświaclczenia. śmiertelnik'')' również wpisuję się pod hasło,,ZwyI<Ły Zacznl'emy od tego, co akurat pamiętam, czyli mrocznej nocy na Zapomntanej przez Unię Eruopejską wsi. No dornek u mojej babci po prostu. imprua, alkohol, zabalva, a w skutkach strasznęhistorie zatntcjowaneprzez najstarszych obywateli. Jako osoba nadzwyczaj nieodpornapsychicznie na strespostanowiłamsię wycofać l' zna\eźcsię możlir,viejak najdalej nume jeden - wszystkie inne pornleszczenia b.vły oc1 towarzystwa, ale _ złośliwość Że specjalniena zdecydowaniezbyt ciemnie t zbytpuste, a pokuszę się nawet o stwierc1zenie, tę oliazję wszystkie komary (przyjaciele kazdej pełnokrwistejistoty) w obrębie kilkunastu t<itometiówgdzieŚ urybyły.Totez smutna rzeczywtstośÓzmusiłamnie do pozostania,gdziem pierwotnie się znajdowała i zatykania uszu na wszelkie mozliwe sposoby. Ale uwaga numel dwa.. . moze nie przedmiotu' ale teŻ ruczej nie czegośŻyjącego fali złośliwośó dŹwiękowych..' W takich paskudnych okolicznoŚciach nic i nikt ich nie powstrzyma' To jest telewizor ryczy jak trąbapowietrzna" tak - oglądaszswój ulubiony serial, np. ,,M jak miłość',, pr,ycnóazi kluczowy dia fabuły (no' nazwijmy to tak górnoiotnie) moment (Lucjan wyznaje :Ż,,,,",zę kuolla pana KisieIa), a t5, i iak rrie słyszysz naiwaŻrrtejszej kwestii. Jednak jeŚli siedzisz sobie w kącie, przyw1ąZanydo nogi szacownejrodzicielki, clwoisz się i troisz, by nic w staniertslyszeczderzające to okazuje się,ze w tym momenciej esteś do ciebienie clocierało, w powietrzu. To jest ból! się ze sobącząsteczkifrur,vająpe batdzo matych (a jakŻecwanych) przedmiotow, Tak... a\eprzejdźmydo złośliwości które swoje prawilziwe oblicze pokaŻąw dalszej częścitej prawie pasjonującej historii. uloŻyli.Ale uwaga Wszyscy się iozeszli. Wymyli. wypachnili i do snu z malŻon]<ami/dziecmi - nastoletniedzieci mają gorzej' Mamka wzięł'apoc1swą pIęcZętylko mą młodsząsiostrę.Ja dostałam własny, bardzo przestrzenny pokoj, który zamtast ścian miał okna. Czy|t 'wersalce, zagatłamZaaY\e zdecydowante za duŻo okien. Nic, mus to mus: Ułozyłam się na zv,,Łokiw najb1izszy dostępny kąt I rozpoezęłam obdu]<cjęterenu. Narastało we mnie ptzetazente.[i.ay nagle usiyszałam mroŻącekrew w Żyłachi tętnicach dŹwięki. Najpierr'v łupełnie cichutkie, potem głośniejszei znowu cichutkie. Zdesperowana próbowatam doszukać się w tym jakiejśreguły, Iecz czas wstępowania niepokojącego słuchowiskabył nieregularny. zaecyaowałam się na jego. zagłuszenl'e,zanlm kompletnie zgłupieję. Włączyłamtelewizor, a ten wyświetiiłmi ,,Świat według Kiepskich''... Pomyślałam'ze fajnie,-Że mtł.o,że się rozerwę' Zapomnę, a moŻę w trakcie oglądania Zasnę. Ale nie'.. oJcinek owego serialu, na który całkowicieprzypadkowo się natknęłam,traktowało dl.rchach i zjawiskach paranormalnych!Wredny TELEWIZoR, wredne słucholvisko,które okazałosię ZEGARAI No i przyszłado mnie mama i wtedy zasnęłam..' aie paznie1sprawkąwrednego \^'am mamy to sąjedynei niezastąpione... Mówię.oj, ale trzebato wszystko ogarnąć,by zrozumieómojąfrustrację. to się roźpisałam... Kolejny przyĘtad,niecokrótszy. Przychodzi lvieczór, wSZyScyczynimy te poc1stawowe,


elementarneczynności,po których oddajemy się w objęcia Morfeuszowi. Jedną z owyclr czynrrościjest zapewne kqpiel, której zażywa się w pomieszczeniri Z\^ranymłazierką.Jest taki czas wteczorem,kiedy nie wiadomo'dlaczego wszyscy rzucająswe splawy i sprintem biegną w jej kierunku. Kończy się to kłótni{o pierwszeństwo kąpieli (plrzydarzył'o mi się to wczoraj i zdecydowanienie pierwszy raz). Tragedia..Ale powszechna.Rozmawiałamo tym z niejedną osobąi okazuje się, ze inni mająto samo. Janazywarn to wrednościąŁAZIENKI. Musi ona wysyłaó jakiś przekaz podprogowy, klóry przyzywanas do skorzystarriaz jej bogatej o&'ty Zgubtłam TELEFON, szukałam go dwie godziny, miałam go w kieszeni. Zlublłam KLUCZE, szukałamich dwa miesiące, byb w torebce (moja torebka z załoŻeniamiała dwie kieszenie, na potrzeby kluczy znalazła się trzecia). ZgubiŁan OKULARY, pogodziłam się z faktem, ze dostanę nowe' IeŻ,ałyna szafce. Zgublłam KARTĘ MIEJSKĄ odliczałam pieniądze do zakupu nowej, znalańam ją w uzywanym raz na dziesięó lat pudełkrr na naklejki. Wszystkie te przedmioty po prostu nie chciały dać się zna|eźc.D|aczego? Bo są wredne. Jestempewna' że wiele osób możepodpisaćsię pod tymtprzyId.adamilub przyrównać je do własnych historii' Pamiętajcie, umiłowani w słowach czyte|nicy, nawet szczoteczka do zębów moie okazaÓ się waszym wrogiem! StrzeŻciesię wrednych przedmiotów! > .

Mania' msda, cĘy po prosttłpręSja otggzęfi1a? Vlowa ocąrwiśeie o powszeehni e zrtanym i juŹ pralrie czczonym jak bóstlllo tenracie ''ODCHUDZANIE''- Kazdeg'o dnia" kazdej minuty, gdzieśna świecie, ktośstara się zrrniejszyć powierzchnię swego jakie mjenavttdzonego ciała. Skutecznie czy nie? To juz zaleĘ od wielu czynników. I wca1enie twierdźę,ze dofczy to tylko i wyłączrie kobiet. Lecz skąd się to wsrystko wzięło? Dlaczego tak nagle we wsrystkich kolorowych pisemkach zaczęto promować wyg1ąd chudej szkapy? Po pierwsze, by zarcbiÓ na głupich zakompleksionych osobach, które nie potrafią ''cud zaakceptor,vaćsamych siebie, przezco sięgająpo jakieśbap.tadziejte diety'' i tym podobne tzeczy. Po drugie, bo w bran.ąvświatowejmody nie akceptuje .sięmodelek posiadajqcych piękny natwalny biust, a takżę dvłię wspaniałepoduszki powietrzrref:tlane pbtocz:ie tyłeczkiem. ''Masz cel1u1it?Z1ił:widuj zapomocątego oto super produktu. Juz po 8o tygodniu zauwaĘszrózlicę'' - gówno pravrda!!-iMoje kochane kobitki, nie musicie kupować wszelakich smarowideł. 99% zflas ma ce11uliti jest to tzęczą absolubrie naturalną a co więcej"faceci go kochają(no możenie wszyscy, a1e ptzeważająca większość),bo przecieżto właśnieon nadaje płci pięknej krągłości,więc panowie mająza co ztapac' Komp1etnie nie rozumiem fi'1ozofii współczesnggo świ'ata.Czemu dąlrymy do tego, by być ,,z przodu deskq i z tyŁLtdeską '? D1a mnie rzeczą szokuj ącąaTaa nienormalnąjest, np. gdy widzę w sk1epie rczniat ubrań )c$. R.oramiem, ze niektórzry mająmożepo prostu takąnaturę i nawet jeś1tjedząbardzo duzo, chcąc ptzyĘć,to się im nie udaje. Wiadomo tównleż, iż isfuiiejąpewne granice. T o, Że b ędzierny,,ctlrzarnćodchudzanie'', ai e.z.Walni& rldl.Z obowi.ąPku pie1ęgnacjiwłasnegociŃa. JęŻel:.tozaniedbamy, niesteĘ moze pojawió się ko1ejny problem Twany oĘłości6jak wiecie teżbardzo popularny w X)( wieku. Czry często napolykaci e dziewcryny, które mówią otwarcie, ze 1ubiąjeśó? Pewnie nie. A ja się pytam - DLACZEGO? }:Tielubicie kuchni włoskiej, japońskiej, greckiej czy polskiej? Ptzeciężto jest pyszne. ..- ..:.... D1atego, apeluję, ptzestańmyhołdołvaódennym czasopismÓm i cieszrny się takwspaniatynlpotrawami, jaknaprzyl<tadspaghetti.

? s"

'::'r' 'i]i!

i{'

::ffi '-!

r

}łi'


'

Tako rzeczqmedia

Wytqczytemte|ewizor.Cicho wszędzie,głuchowszędzie.Spokój będzie.Po zaprzestaniuemisji światawedtug Bundych moje zainteresowanieodbiornikiem owYm prostokqtno-odbierajqrym zma|ało do zera'l nie,żeobowiqzkiczy coś. Natknqłemsię przypadkiemna 'Mam Ta|ent,,.Zasadniczowszystkopiękniepoza szctregótami typu Foremniak'Czy|ispetniamymarzeniaiod prezentacjitychspełnieńzaczqtsię program),dajemy Jużpo chwi|i szansęna sławę,pieniądze,karierę.Ale żebymieć na to środki'trzeba zainwestołvać. zauważyłem tylko jednq Wa|utę.ośmieszenie.Powiato grozq? Nie.e' To tylko mała i poważna refleksyjka, którychto małow mejosobieostatnio. a|e w skrajnie Przywołarnsobie chyba mojegou|ubionegobohatera.Tak, pana Nieszczęście, odmienionej forrnie'To koniecz podnietamina myślo martwymdzieckq'nachodniku.Terazzrobimy No i w tym swoim z niego życiowqtamagę,która żyjew swoim świecie. Tak trochę nieświadomie. matka). światkuubzdura sobie, że ,cośpotrafi, co potwierdza najbliższarodzina {najczęściej Prawdopodobnie śpiewa. A kto mu powie,że nie najlepiejmu idzie? Na tym etapiepewnienikt, chybażezaczniepub|ikować swojefilmikina YouTubeniczymJustinBieber. Nieświadomy swojej nieudolność właz!na scenę {co,ciekawe,wcześniejoglqdamymateriał głównej). pub|iczności. I całej fi|mowyz nim w roli Cokolwiekzrobi,towarzyszyć mu będzieśmiech pozytywnych przyczyni Po|ski'Nie będq śmiaćsię do niego'To nie będzieśmiech, się do który zmarszczekmimicznych.To śmiech,któremu towarzyszyćbędzie wytykanie palcami. Do tego jurn któreniewpadniena to, abynatychmiast dochodzitrójrozczłonkowe ukrócićtę mękę. fj Dopiero tei.azodkryłem,jakie uczucietowarzyszyty mi przy oglqdaniupoprzednichedycji. programówopartychna Zażenowanie, nrójdrogipanieNieszczęście. NaturaInie dotyczyto wszystkich podobnejformuie'l nie przekonujemnie argumen!żeto problempana Nieszczęście, iż przecenił jest umysł'Do zwyktymkretynem'Wiara i nadziejamoźenaprawdęzaś|epić swojemożliwości albo pokaz tego dośćmarnyspołecznie, dla.funkcjonowania..Reakcji bo spoteczeństwo nie funkcj'onuje jeślijest już (ale po lustraspołecznego nie ma,a nie ma!},to człowieku. po 10 A skorojużwspomniatem o.moichnadziejach o społeczeństwie, to nie sposóbwspomnieć kwietnia.Rea|izmpodpowiadat, żemogęsobiewsze|kiepragnieniazmianwsadzićmiędzybajki.A jednak nie. Nie spodziewałem przyczyni się jednak,żeta zmianabędzietak marna'Że zjed.noczenie do 1 w nocy i się do jeszczewiększegorozpadui degrengolady. Siedziałem i społecznej' I po|itycznej, przyglqdatemsię relacjiz,,Akcji KrzyŻ,,. Z perspektywyczasuzastanawiamsię, co robitytam dwa opozycyjnebloki. Przy tym Pop zimie gor|iwości nie byłoRożnowy,czy chcq się i zaangażowania przybićdo krzyża, czycoko|wiek innego'Rozdmuchano akcjędo rangłnarodowejtragedii. bezcelowq Ciężkopotraktować Jakbynie było,to tragediacelu.A|e to Iuźnadygresyjna taki zapchajakapit. poważnie cośtak bardzoodbiegajqcego od zdrowegorozsqdku, co nie wyglqdana żart' internetomi Corazczęściej zastanawiam te|ewizjom, się,czy nie wybratemŹ|e,Przyg|qdarn'się Różowy innymmedialnymnośnikom mediów'A|bobezrobocie, a|bokanatgorszyniżw Shawshank. scenariuszzaktadaoutsiderstwo. Tu felietonik,tu jakaśopinia, Zero Migalskiego ,. zera Pa|ikotaw A wypowiedąi. fqrmie,która kazataby mi pisać,co jed|ii pi|ii jakito ma wpływtego na ich najnowsze I możebyći tak, żewpadnęw wir któtni,wypadków,tragediii krzyŻyna Krakowskim Przedmieściu. Smucimnie ciqgleto samo.By|eco na okrqgto, ale po drugiej,stronie. Ekranu.Gazety'Czegokolwiek. to i obrzydza. Fiecu


WakacyjnyTop 10. 1' Facebook.Absolutnykró|rankingui CiasteczkowyPotwórwobec czasu ienergii,ktorą mog|ibyśmy przeznaczycna cośpozytecznego. SpotkaniaW.rea|Lj'pzesz,ly do lamusa? 2. Chałupy'Masowoodwiedzane''poddomki'''Jedno mniezastanawia..' ile osÓb narazda radęsię pod taki domek wczołgać? 3. KrzyŻpod pałacemprezydenckim.Gdy obserwujęspór Krzyzaków i AntykzyŻakownasuwa mi się jedno ... takie rzeczy to tylkow Polsce! t 4. Demotywatory. odciąganiesię od wszelkichpowinności w okresienie dostarczającym ich zbyt wie|e, jest prawietak samo pzyjemne,jak w rokuszkolnym.Wszystkodziękinarodowemucynizmowi- reakcji obronnejna te wszystkieabsurdy. 5. Gri|le.cóŻ ...nad wyrazpo|ubi|iśmy ostatniokiełbaski. A możeto ty|kopzykrywka...od gri|la oczywiŚcie ;p 6. Zbieranieszpikudla Nergala.oto jak potrafiązorganizowaósię Po|acyna:wezwanie jednej(a|eza to jak rózowej)osóbki!(dla niezorientowanych - w 2 dni zebranoty|eszpiku,co przez całyrok) 7. Pie'rulszakówspotkaniazapozńawcze uskutecznianemasowo pzed początkiemroku.Spokojnie, Iudzie,''nacieszycie się',jeszcze sobqdo bó|u! 8' Sesyjkifotograficznenad Mostkiem LisewskimtudzieŻna innychłączkach.Stroje,buziaczki.A wszystkoto na ''Fejsa',oczywiście. 9. Kino jako zapchajdziuracZaSoWa.No cóz ... |epszeto niŻsnucie się po GaleriiBa,ltyckiej. A moie naiwnajestem,moŻez kasą ostatniokrucho. 10' JustinBieber.Jakby nas chłopbardzonie irytował, Wszyscyz pewnością kojarzymykwi|enie''Bejbe, bejbe^..". A o to przecieztakim"gvriazdkom" chodzi! ''Pierwszekoty''koiów. CurieI przez selekcjęi znaleŹ|iśmy się w os,lawionej Uff'..'awięc my, wybrańcy|osu'przebrnę|iśmy z dzunglizwanejgimnazjum,po |iceumspodziewamysię pzyjaznejbazy z rzeczkąłagodnie Wyszedłsży więc próby przystosowania prowadzącąnas do brzeguzwanegodorosłością. Pełninadzieipodejmujemy Jako reakcjana chwi|owe osobnikczuje się jak w |abiryncie' Podczas pierwszychdni, nowo przybyły rozpoznawania instynkt (takiej się w wyraŹnie wyostza terenie oczywiście), zaburzeniaorientacji członkówswojejklasy, z którymiłatwiejzna|eźcmiejsce45 minutowegokoczowania'Starsze osobniki (czyŻby jednak da|ejleniwietkwiąw swoichpfterwowych|egowiskach przyglądają uważnie, Się ''kotom'. mi się połowi nkami?). oszczędzali siłypzed zb|iż.Ąący krzemieniena kiermaszi posuwająsię, robiąc Co zyczliwsioddająniepotzebneim juz naukov.le ''młodym'' miejscena zadymionychtrybunach. Podzielenina Humany,Biol-chemyi Mat-fizy- gatunkimające Wracającjednakdo pierwszorocznych. ułatwick|asyfikację,rozpoczynajągłębszerozpoznawaniegruntu,mającegosłuŹyćich rozwojowi' ochroną więc Pzewodnicy po CuRiezerwacie(Nauczycie|e) osobniki są objętedwutygodniową Sami równieŻpodlegająpróbomi analiziemającejna ce|uusta|enieich łagodnie. zaczynajątresurę się granic, upodobańi słabychpunktów.Na tym etapie,w kazdej grupieosobników zaczynĄąv,1yłaniać jednostkiposiadające reszty'tćzbardziejpotałdowanqkorą cechy pzywódcze, zdolnoŚcirozśmieszania cieszqsię łatwozdobyćaprobatęPrzewodników.Dużąpopularnością mózgowąi te potrafiące po pozywieniezaśtrżebaoddalićsię niecood Rezerwatu.Dajeto jednak autońatyózne.wodopoje, Mimo póznaniawiększegoobszaru,co d|a nowo pzybyłychjest potrzebnymdoświadczeniem' mozliwość wysokim na się poziom utrzymuje optymizmu otoczenia(szpita|'cmentarz'..)'ich doŚó przeraŻającego poziomie. jeszcze troszke.a zostaniemvczęśeiaspo,leczrlości. Juz niedługopewniezaezniemy .iesŹcze;chwi|ka. Przewodnikówdo rozpoznaniaw nas talentÓw,Uczacsię na cz-uósię jak w domu.Ufajączdo|nościom swoich poraŻkach,będziemywytrula|esz|i poprzez Curje' Na końcu drogi rozstaniemysię, by kazdy mógł podqzyćswoją,oby tąwłaściwą drogą..... ląo

Glosa- wrzesień/październik 2010  
Glosa- wrzesień/październik 2010  

Wydanie pierwszej Glosy w roku szkolnym 2010/11

Advertisement