Issuu on Google+

Търговско-промишлена палаТа стара Загора Chamber of CommerCe and Industry stara Zagora, bulgaria

икономически годишник на регион стара Загора

eConomIC y earbook

stara Zagora region, bulgaria

2014


Икономически годишник на регион Стара Загора е годишно периодично издание на Търговскопромишлена палата – Стара Загора, което през 2014 г. излиза от печат за 13-и път. Годишникът представя икономиката на регион Стара Загора чрез данни за около 550 производствени и търговски предприятия и адресна информация на фирмите, които са членове на Палатата. Данните за приходите от дейността и за печалбите на предприятията са представени при съпоставка на 2011 и 2012 г. (двете последни години, за които са обявени публични финансови отчети). Данните позволяват фирмите да бъдат подредени в класации според икономическите им резултати. В книгата е използвана собствена информация и данни, предоставени от Национален статистически институт; Дирекция Бюро по труда – Стара Загора и други. Редакционната работа е приключила през февруари 2014 г. Изданието е двуезично – на български и на английски език. Насочено е към всички гости на област Стара Загора, които искат да се запознаят с основните икономически дадености за региона; към ръководителите на български и на чуждестранни фирми и към широк кръг читатели. Изданието и информацията в него се разпространява чрез: посолства; чуждестранни търговски мисии в България; търговски изложения у нас и в чужбина; мрежата на българските и на европейските търговскопромишлени палати; мрежата Enterprise Europe Network; обществените библиотеки. Предоставя се на официални гости на Областна администрация – Стара Загора и на общините от региона. Книгата се ползва като справочник от стотици ръководители на фирми от Стара Загора и от други региони на България. Изданието има електронна версия и се разпространява в интернет чрез Икономически портал на регион Стара Загора (www.chambersz.com) – информационен сайт на издателя Търговско-промишлена палата – Стара Загора. The Economic Yearbook of the Stara Zagora Region is an annual publication of the Chamber of Commerce and Industry – Stara Zagora. This year’s edition is the 13th consecutive one. The Yearbook presents the economy of Stara Zagora Region, information on about 550 manufacturing and commercial companies, and contact details of all CCI’s member companies. The sales revenues and profit data of the companies is represented by comparison between the date of 2011 and 2012 (the last two years for which public financial reports are available). This information allows the companies to be ranked according to the economic indicator and company’s type. In this publication, Chamber’s own data is used and data provided by the National Statistical Institute (NSI), the Employment Office – Stara Zagora, etc. The data is processed by the team of Stara Zagora CCI’s Media Centre. This publication is bilingual – written both in Bulgarian and English. It targets the visitors of Stara Zagora Region who would like to get acquainted with the main economic figures of the region; managers of Bulgarian and foreign companies, and also the general public. This publication is distributed to embassies, foreign commercial offices in Bulgaria, commercial fairs and exhibitions in the country and abroad, the network of the Bulgarian and European Chambers of Commerce and Industry, Enterprise Europe Network, public libraries and bookstores. The Yearbook is also used as a reference book by hundreds of company managers from the region and elsewhere. The publication has an electronic version on the Economic portal of Stara Zagora Region www.chambersz.com – a daily news provider, crated and maintained by the Media team of the Stara Zagora Chamber of Commerce and Industry.

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 (годишно издание, брой 13) © Издател: Търговско-промишлена палата – Стара Загора

ISSN 1311–9494 Economic Yearbook, Stara Zagora Region, Bulgaria – 2014 (Annual еdition, Number 13) © Publisher: Chamber of Commerce and Industry – Stara Zagora, Bulgaria


Съдържание

5

Географско положение, инфраструктура, население на област Стара Загора

7

Стара Загора – център на водещ икономически регион

8

Данни за икономиката на България

8

Преки чуждестранни инвестиции

10

Заплащане на труда, цени на имотите, безработица

16

Бизнес под натиск

17

Енергетиката – водещ отрасъл за региона на Стара Загора

24

Основни показатели за фирмите (нефинансов сектор) за 2012 г.

26

Класация според размера на приходите от оперативна дейност за 2012 г. и данни за печалбата

28

Класация на 200 водещи фирми според размера на приходите от оперативна дейност за 2012 г.

34

Класация на 200 водещи фирми според размера на печалбата за 2012 г.

40

Класация на 100 водещи фирми от област Стара Загора според тяхната рентабилност за 2012 г.

44

Инвестиции за разширяване на производството

48

Стара Загора – регион с водещи в областта си предприятия

50

Грижа за безопасността и здравето на работниците

60

Стимулиране на бизнес отношенията с чуждестранни партньори

64

Туризмът в региона на Стара Загора – разходка от зараждането на цивилизацията до наши дни

67

Община Стара Загора

70

Регионален академичен център Стара Загора

71

Тракийски университет – Стара Загора

72

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора

73

Клуб на работодателя – Стара Загора

74

Фондация Обществен дарителски фонд – Стара Загора

75

Граждански клуб ЛИПА – Стара Загора

76

Ротари клуб – Стара Загора

77

Лайънс клуб Стара Загора – Тракия

78

Туристическо дружество „Сърнена гора“

79

Българо-швейцарска търговска камара

80

Търговско-промишлена палата – Стара Загора

85

Актуални проекти на ТПП – Стара Загора

169

Фирми членове на Търговско-промишлена палата – Стара Загора

По-важните съкращения, използвани в книгата: АРИР БАН БВП БТТПК БШТК ГРАО ДДС ДМА ИКИТ

Агенция за регионално икономическо развитие Българска академия на науките брутен вътрешен продукт Българо-китайска търговско-промишлена камара Българо-швейцарска търговска камара Гражданска регистрация и административно обслужване данък добавена стойност дълготрайни материални активи Институт по космически изследвания и технологии

КИД МБАЛ МСП НАП НПП НСИ ПЧИ РАЦ ТПП

класификация на икономическите дейности Многопрофилна болница за активно лечение малки и средни предприятия Национална агенция за приходите нетни приходи от продажби Национален статистически институт преки чуждестранни инвестиции Регионален академичен център към БАН Търговско-промишлена палата


Contents 105

Geographical location, infrastructure, population of Stara Zagora District

106

Stara Zagora – a leading economic region in Bulgaria

108

Data on the Bulgarian economy

110

Salaries and wages, real estate prices, unemployment

114

Business under pressure

115

Energy – a leading sector in Stara Zagora Region

117

Investments in manufacturing expansion

119

Stara Zagora – a Regio of industrial leaders

120

Basic Company Indicators (Non-financial Sector, 2012)

122

Ranking according to the size of their Operating Revenues and Net profit in 2012

124

Ranking of the top 200 companies according to the amount of Operating Revenues in 2012

129

Ranking of the top 300 companies according to the Net Profit in 2012

134

Ranking of the top 100 companies according to their Profitability in 2012

137

Health and safety of work

138

Encouraging business relations with foreign partners

140

The tourism in Stara Zagora Region – a journey from the birth of the civilization to the present days

142

Stara Zagora Municipality

145

Regional Economic Development Agency

146

Regional Academic Centre Stara Zagora

147

Trakia University

148

Non-profit Association Employers’ Club

149

Stara Zagora Community Foundation

150

Club LIPA Stara Zagora

151

Surnena gora Tourist Association

152

Rotary club Stara Zagora

153

Lions Club Stara Zagora – Trakia

154

Bulgarian-Swiss Chamber of Commerce

155

Chamber of Commerce and Industry Stara Zagora

159

Current projects by CCI Stara Zagora

Used abbreviations in the yearbook: AD

Joint Stock Company

GDP

Gross Domestic Product

EAD

Single-member Stock Company

OOD

Limited Liability Company

CRAS

EOOD ET

4

Department for Civil Registration and Administrative Service Single-member Partnership with Limited Liability Sole trader

NRA NSI

SME TFA

VAT

Economic Yearbook, Stara Zagora Region, Bulgaria – 2014

National revenue agency

National statistical institute

Small and medium enterprises Tangible Fixed Assets Value added tax


Географско положение, инфраструктура, население на област Стара Загора Област Стара Загора е разположена в центъра на България. Географското положение е благоприятно за предприятията, то осигурява естествени конкурентни предимства за бизнес дейности в региона. През територията на областта преминават магистрални и първокласни автомобилни пътища и железопътни линии. Пресичат се трасетата на три европейски транспортни коридора, които са най-използваните връзки между северната граница на България при р. Дунав и южната граница на страната с Гърция и Турция. Автомагистрала „Тракия“ осиурява удобна автомобилна връзка от столицата до морето и дава допълнителен стимул за развитие на бизнеса от региона. Стара Загора разполага с нефункциониращо летище, което е разположено в непосредствена близост, южно от града. При наличие на инвеститорски интерес то има потенциал да обслужва товарни полети и да се превърне във врата за стоки от цял свят за европейските пазари. Територията на летището се използва за кратък период от време през последните шест години за провеждане на най-голямото на Балканския полуостров Международно специализирано селскостопанско изложение.

Население Община Стара Загора

Жители към 15.01.2012

Жители към 15.01.2013

Жители към 15.01.2014

171 784

172 278

172 830

Казанлък

78 113

77 579

76 995

Чирпан

23 319

23 077

22 416

Раднево

21 712

21 407

21 092

Павел баня

14 926

14 824

14 720

Гълъбово

14 364

14 177

13 917

Мъглиж

12 252

12 208

12 149

Братя Даскалови

8 914

8 767

8 701

Гурково

5 426

5 408

5 363

Николаево

5 009

5 022

5 110

Опан

3 286

3 197

3 158

Административна област София

Жители към 15.01.2012

Жители към 15.01.2013

Жители към 15.01.2014

1 407 468

1 412 124

1 418 491

Пловдив

716 765

715 515

715 388

Варна

492 900

492 411

493 184

Бургас

442 548

441 236

440 717

Стара Загора

359 105

357 944

356 451

Благоевград

337 999

335 178

333 421

Плевен

294 688

290 048

287 121

Пазарджик

293 935

291 627

289 875

Велико Търново

277 071

273 981

271 637

Русе

254 571

251 932

250 151

Данни на ГРАО по настоящ адрес

ШУМЕН

Административна карта на България, деление по области

Общини в област Стара Загора

5


Стара Загора има отлично изградени комуникации и инфраструктура, позволяваща използването на природен газ като енергиен източник от основните производствени предприятия, и това им дава още едно предимст��о пред конкуренти от други региони. Административна област Стара Загора е разположена на площ от 5151,1 кв. км. На територията ѝ се намират най-големите находища на Балканския полуостров на лигнитни въглища, които се използват като суровина за добив на електрическа енергия от 4 топлоелектрически централи. Енергийният сектор допринася съществено за водещото място на област Стара Загора в икономиката на България. Благодарение на него регионът привлича сериозни чуждестранни и вътрешни инвестиции. През последните години те са насочени към изграждането на нови мощности на централите и към модернизация на съществуващи мощности и на оборудването. Сред другите важни природни ресурси на региона са плодородните земеделски земи, горите и минералните извори. Областният град Стара Загора е на 6-о място по население в България – след София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Град Стара Загора е разположен в подножието на южните склонове на Средна гора и е с географски координати 42o25‘ северна ширина и 25o37‘ източна дължина. Средната надморска височина на града е 197 метра.

Област Стара Загора включва 11 общини, в които има 206 населени места. Градовете в областта са 11 – Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Мъглиж, Гурково, Николаево, Шипка и Крън. Два от общинските центрове – Опан и Братя Даскалови, имат статут на села. Средната продължителност на живота в България е 77,4 г. при жените и 70,5 г. при мъжете и стойностите са съотносими и към населението на региона. За област Стара Загора средната продължителност на живота е 73,7 г., като при мъжете е 70,1 г., а при жените – 77,2 г. Средните стойности за държавите от Европейския съюз са съответно 82,2 г. за жените и 76,1 г. за мъжете. Гъстотата на населението в област Стара Загора е 69 души на 1 кв. км, като най-високата стойност е в областния град. По данни на НСИ към края на 2012 г. населението на Република България е 7 284 552 души. От тях 5 307 868 души живеят в градовете. Населението на страната е намаляло с около 81 хил. души за период от две години. По данни на държавната администрация населението на област Стара Загора е 357 944. В община Стара Загора живеят 172 278 души. По брой на населението област Стара Загора запазва петото си място в страната.

Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2012 г. по групи предприятия според броя на заетите Фирми

Произведена продукция

Приходи от дейността

(брой)

(хил. лева)

(хил. лева)

Група

Нетни приходи от продажби (хил. лева)

Разходи за дейността (хил. лева)

Печалба

Загуба

Заети лица Възнаграж- Дълготрайни дения материални активи (хил. лева) (хил. лева) (брой) (хил. лева) (хил. лева)

Общо за областта

14 395

5 860 306

9 162 747 8 529 608 8 663 004

646 736

195 954

96 404

812 053

6 930 775

Микро до 9 заети

13 172

1 399 085

2 882 990 2 708 266 2 630 918

321 562

86 547

25 241

80 057

2 598 000

Малки от 10 до 49

1 013

990 735

2 272 912 2 107 690 2 201 324

118 944

57 290

20 006

127 382

612 514

Средни от 50 до 249

172

1 099 791

1 544 403 1 422 946 1 492 510

73 025

28 177

16 124

133 520

755 060

38

2 370 695

2 462 442 2 290 706 2 338 252

133 205

23 940

35 033

471 094

2 965 201

Големи над 250

Източник: НСИ

6

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Стара Загора – център на водещ икономически регион Около 27 800 фирми от област Стара Загора имат регистрация в Търговския регистър към януари 2014 г. и са с действащ статут. Поголямата част от тях обаче не развиват активна дейност или имат минимални обороти. Приходи в размер над 50 хил. лева за 2012 г. отчитат 4710 дружества. Общо фирмите от област Стара Загора генерират приходи от дейността си в размер на 9163 млн. лева. Това представлява ръст от 8% спрямо предходната 2011 г., когато приходите са били 8517 млн. лева. 73% от общия обем на приходите се дължи на дейността на 300 предприятия, които оглавяват класацията по този показател. През 2012 г. те имат приходи от дейността си в размер на 6732 млн. лева. Посочените по-горе данни се отнасят само за фирмите, които са регистрирани на територията на област Стара Загора. Те не включват дружества, които имат големи обороти от дейността си в региона, като обектите на националните търговски вериги, мобилните оператори, бензиностанции, превозвачески фирми, дружествата от финансовата сфера и други. Основните икономически дейности, които определят облика на област Стара Загора, са производството на: хранителни продукти и напитки; метални изделия; изделия от каучук и пластмаси; енергетиката; строителството и търговията със стоки на едро и на дребно. Данни на Националния статистически институт, обхващащи икономическите показатели на близо 14 400 фирми от област Стара Загора, показват, че през 2012 г. нетните приходи от продажби (НПП) възлизат на повече от 8,5 млрд. лева. Ръстът спрямо предходната година е от 700 млн. лева. Търговските фирми генерират нетни приходи от продажби в размер на 2,9 млрд. лева и секторът запазва водещата си позиция. Там са съсредоточени и най-голям брой фирми. Предприятията от добивната и преработващата промишленост имат НПП в размер на 2,7 млрд. лева. Производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива достига НПП в размер на 1,6 млрд. лева и това е с 383 млн. лева повече от предходната годишна база. Минимален спад се наблюдава в сектор

Строителство, който според размера на приходите от продажби през последните години е на четвърто място по значение в региона. През последните три – четири години много динамично се развива селското стопанство и на годишна база секторът има ръст. Най-многобройна е групата на микро фирмите, показва наблюдението на НСИ за броя на работниците и служителите в предприятията. Тези фирми, с персонал до 9 души, имат найголям принос при формиране на общия обем от приходите от продажби и той е почти една трета от сумата. Броят на малките фирми (с от 10 до 49 заети) в област Стара Загора е около 1000, а на средните предприятия – около 172. Предприятията, които разполагат с персонал над 250 души, са 38. Логично най-голям е броят на фирмите, регистрирани в двата големи града на областта – Стара Загора и Казанлък. Те са общо 11 688. От всички предприятия, близо 9400 отчитат печалба от дейността си, като общият ѝ размер е 647 млн. лева. Водещите по този показател 300 предприятия формират 543 млн. лева и това са 84% от цялата сума. Положителен финансов резултат в размер над 1 млн. лева имат 44 предприятия. Голяма част от фирмите повишават през последните години и икономическата си ефективност. 30 предприятия от област Стара Загора имат рентабилност на продажбите над 30 пункта, показва процентното отношение между печалбата от продажби на продукцията и нетния размер на приходите от продажби на продукцията. Данни на Националната агенция за приходите показват, че броят на активните фирми през януари 2014 г. в област Стара Загора е 46 941. От тях регистрация по Закона за ДДС имат 9197 дружества. Като големи данъкоплатци и осигурители се определят 48 дружества от област Стара Загора. Средни данъкоплатци са 219 фирми. Офисът на НАП в Стара Загора е осигурил през 2013 г. от предприятията, с които работи пряко, постъпления от данъци и осигуровки в размер на 237 млн. лева. Приходите от данъка върху доходите на физическите лица са в размер на 33,1 млн. лева. Постъпленията от данъка върху добавената стойност през 2013 г. са 68,3 млн. лева. Платените корпоративни данъци са в размер на 20,4 млн. лева. Общите приходи от вноски по социалните фондове са в размер на 106,1 млн. лева. 7


Размерите на местните данъци и такси в общините в област Стара Загора са сравнително ниски, съпоставени с другите региони на България. Изводът е верен и по отношение на данъците върху недвижимите имоти на предприятията и тези върху възмездното придобиване на имущество, и за таксата за битови отпадъци на юридическите лица. В областния център Стара Загора данъкът върху възмездното придобиване на имущество е 1,6%, което е най-ниското ниво спрямо всички останали областни центрове. Таксите за битови отпадъци на юридическите лица в Казанлък (2‰) и в Стара Загора (3‰) също така са сред най-ниските в страната. Област Стара Загора е на второ място по размер на брутния вътрешен продукт, съпоставен с броя на населението. По-добър е показателят само на област София (столица). За 2011 г. брутният вътрешен продукт на област Стара Загора е в размер на 3345 млн. лева. Сравнението с националния БВП за същата година, който е в размер на 75 308 млн. лева, показва, че Стара Загора има над 4,4% дял.

Данни за икономиката на България

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) брутният вътрешен продукт, изчислен според резултата от икономическата дейност на предприятията в България през 2013 г., е в размер на 78 115 млн. лева (по текущи цени). През 2013 г. НСИ измери най-ниската след 1995 г. средногодишна инфлация за България – 0,9%. На годишна база, спрямо декември 2012 г. се отчита дефлация от 1,6%. През периода януари – ноември 2013 г. от България са изнесени стоки на обща стойност 40,3 млрд. лева. Спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава със 7,1%. През ноември 2013 г. общият износ възлиза на 3,9 млрд. лева и се увеличава с 1,8% спрямо същия месец на предходната година. През периода януари – ноември 2013 г. в страната са внесени стоки на обща стойност 46,5 млрд. лева. Това е с 1,1% повече спрямо същия период на предходната година. В края на периода търговското салдо на България е отрицателно (-6161 млн. лева). За първите 11 месеца на 2013 г. износът на 8

България за страни извън рамките на Европейския съюз се увеличава с 3,6% спрямо съответния период на 2012 г. и е в размер на 15,9 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Руската федерация, Гибралтар, Украйна и Сърбия, които формират 51% от износа за трети страни. В рамките на Европейския съюз най-големите търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния и Гърция и това е валидно за движението на стоки в двете посоки – от и за тези държави.

Преки чуждестранни инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България към края на декември 2012 г. са в размер на 21 948 млн. евро, по данни на Националния статистически институт за нефинансовия сектор. Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността – 9400 млн. евро, и в сектора на услугите – 4442 млн. евро. През 2012 г. тези дейности заедно формират 64% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства с 4,7% спрямо предходната година. В сектор Строителство преките чуждестранни инвестиции достигат 956 млн. евро и това е с 22,9% повече, в сравнение с 2011 г. Най-големи инвестиционни разходи са направени за сгради (38%) и за машини, производствено оборудване и апаратура (36%). Преките чуждестранни инвестиции в страната, направени в периода януари – декември 2012 г., възлизат на 1398 млн. евро, показват данни на Българска народна банка, които включват и финансовия сектор. Това е 3,5% от брутния вътрешен продукт на България. БНБ отчита съществен спад в инвестициите, които за периода от януари до декември 2011 г. са в размер на 1746 млн. евро (4,5% от БВП). Тенденцията на спад се засилва през 2013 г. и през първите 10 месеца на 2013 г. притокът на преки чуждестранни инвестиции в страната е в размер на 1054 млн. евро (2,6% от БВП) при 1847 млн. евро (4,7% от БВП) за същия период на 2012 г. Брутният вътрешен продукт на България за 2013 г. е в размер на 40 624 млн. евро. За област Стара Загора преките чуждестранни инвестиции в предприятията към края на 2012 г. достигат 669 млн. евро. Това е съществен

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


ръст от 107 млн. евро спрямо година по-рано, когато инвестициите в нефинансовия сектор са в размер на 562 млн. евро. Огромната част от ПЧИ, направени в предприятията на област Стара Загора, е в сферата на енергетиката и съответно попада на територията на община Гълъбово (397 млн. евро). Цитираната сума за Нидерландия е свързана предимно с инвестициите, направени в сектора на енергетиката. През годината обаче има значим ръст и на инвестициите в предприятията от двата големи града в областта. За Стара Загора ръстът е с 11 млн. евро, а за Казанлък – с 15 млн. евро (вж. данните в таблиците). Турция, Германия, Унгария и Австрия са държавите, които традиционно имат инвестиционно присъствие в региона. Значими чуждестранни капитали са вложени в предприятия за производство на храни и напитки, химическата промишленост, търговията, строителството и операциите с недвижими имоти. ръст/ спад (%)

Преки чуждестранни инвестиции от нефинансовия сектор за област Стара Загора към 31 декември хиляди евро 2011 г.

2012 г.

Общо за област Стара Загора

562 142,6

668 907,3

Нидерландия

321 756,4

428 637,0

33

52 370,7

44 758,2

-15

Кипър

*

39 732,1

-

Сейшелски острови

*

31 963,1

-

Германия

14 682,2

28 520,3

94

Унгария

16 729,0

17 437,1

4

Австрия

7 249,1

14 902,1

105

САЩ

23 658,7

11 064,0

-53

Гърция

19 052,1

10 094,9

-47

Държава

Турция

2011 г.

2012 г.

Общо, област

562 142,6

668 907,3

19

Швейцария

Гълъбово

317 488,9

396 812,8

25

Чехия

Стара Загора

159 597,3

170 469,5

7

Казанлък

45 705,1

61 008,1

Павел баня

18 451,2

Чирпан

Община

Братя Даскалови

4 947,3

71

743,5

4 635,2

523

Израел

4 458,5

4 623,6

3

34

Италия

5 109,9

3 872,2

-24

21 377,5

16

Русия

*

3 098,9

-

19 098,2

11 279,6

-41

Франция

2 162,1

2 314,4

7

*

6 279,6

-

Великобритания

2 911,2

1 310,2

-55

929,3

729,4

-22

Белгия

121,0

435,5

260

79,1

109,8

39

Сирия

142,2

126,0

-11

Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия към 31 декември Области Общо за страната София (столица)

19

2 895,7

Опан Раднево

ръст/спад (%)

2007

2008

2009

2010

(*) Липсва информация

хиляди евро 2011

2012

15 167 125

19 185 003

20 441 581

22 114 446

21 644 918

21 948 077

92 22 748

11 671 909

12 548 417

12 466 819

11 586 557

11 703 507

Бургaс

772 097

666 902

836 738

1 622 749

1 811 907

2 023 506

Вaрнa

1 144 853

1 567 246

1 640 335

1 531 539

1 500 600

1 471 179

Плoвдив

652 992

928 812

863 320

1 118 325

1 259 572

1 340 734

Стaрa Зaгoрa

580 459

419 202

425 852

573 533

562 143

668 907

Пaзaрджик

118 275

110 124

263 203

335 733

397 259

431 571

Русe

171 784

336 034

344 794

363 262

335 086

347 322

Блaгoeвгрaд

134 446

215 233

252 672

251 985

257 517

306 899

Плeвeн

165 856

193 361

173 584

153 363

174 928

194 965

78 802

84 889

68 836

67 212

73 034

81 294

Вeликo Търнoвo

Източник: НСИ 9


Преките чуждестранни инвестиции за област Стара Загора в нефинансовите предприятия към 31 декември хиляди евро Икономически дейности

2012 г.

562 142,6

668 907,3

19

7 413,9

3 352,0

-55

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

45 949,6

41 500,8

-10

Производство на текстил и облекло; обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

14 142,3

14 757,9

4

Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини

35 972,1

43 164,8

20

Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване

18 986,3

17 383,2

-8

Производство на електрически съоръжения

17 316,9

18 652,0

8

3 806,7

3 996,5

5

Общо за област Стара Загора Селско, горско и рибно стопанство

Производство на мебели; производство, некласифицирано другаде; ремонт и инсталиране на машини и оборудване Строителство

20 649,6

24 854,8

20

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

33 195,8

37 151,8

12

Операции с недвижими имоти

24 570,5

22 331,3

-9

Юридически, счетоводни, архитектурни и инженерни дейности, технически изпитания и анализи; консултантски дейности по управление

*

3 286,8

-

Рекламна и ветеринарномедицинска дейност; други професионални дейности

*

356,0

-

Административни и спомагателни дейности

*

1 244,3

-

Заплащане на труда, цени на имотите, безработица Област Стара Загора е на второ място в България по брутен вътрешен продукт на човек от населението. В годините на икономическа криза изпреварва по този показател област Варна и се нарежда непосредствено след област София (столица). Данните за 2011 г. показват, че брутният вътрешен продукт на човек от населението за област Стара Загора е 10 067 лева. Увеличението на годишна база е с 413 лева. Относителната стойност на БВП за 2011 г. е 3345,3 млн. лева, като тази сума е със 103 млн. лева повече, отколкото през 2009 г. Очакванията са БВП за Стара Загора да нараства като номинална стойност през следващите години и през 2016 г. да достигне 12 хил. лева на човек от населението. Прогнозата се базира и на очакването от годишен ръст на БВП в България от 1,5% през следващите три години. Област Стара Загора държи през 2013 г. второ място в страната и по размер на трудовите 10

ръст/ спад (%)

2011 г.

възнаграждения. Средната стойност на годишното заплащане за 2012 г. е 9117 лева. Тази стойност е с 1699 лева по-голяма от сумата, която се получава като средна годишна заплата в област Пловдив и с 555 лева по-голяма от тази в област Варна. Заедно с това през последните три години ръстът на заплатите в област Стара Загора е най-висок, изпреварвайки и този в столицата. През 2010 г. средната годишна стойност на заплатата е 8080 лева, а през 2011 г. – 8512 лева. За септември 2013 г. средната брутна месечна работна заплата е 788 лева. Икономическите дейности, в които има най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата за период от три месеца, са: Финансови и застрахователни дейности (с 6%); Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива (с 4%) и Преработваща промишленост (с 3,2%), като в тази дейност попадат близо една трета част от заетите лица. Заплащането на труда в обществения сектор е значително по-високо от това в частния и през последната година разликата при средната месечна заплата е около 300 лева в полза на обществения сектор.

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Безработица по области и общини в област Стара Загора (към 31 декември 2013 г.) Икономически активни хора

Регистрирани безработни

Постъпили на работа

3 282 740

386 177

10 566

73 477

122 694

Стара Загора

78 315

5 190

168

1 130

1 077

Казанлък

34 403

2 665

89

540

650

Раднево

8 793

946

24

211

275

Чирпан

7 532

1 679

27

438

768

Гълъбово

5 466

633

7

127

221

Област Община Общо за страната

Безработни до 29 г. вкл.

Безработни повече от 1 г.

Свободни раб. места в края на месеца

Брой безработни за 1 място

Равнище на безработица %

6 993

13 156

19

11,8

162

83

34

6,6

24

37

125

7,7

11

11

94

10,8

10

12

177

22,3

14

4

48

11,6

заявени

Община

Павел баня

5 045

866

18

206

335

21

6

43

17,2

Мъглиж

2 841

1 038

7

248

474

11

3

98

36,5

Братя Даскалови

2 123

944

6

268

450

32

34

30

44,5

Гурково

1 477

485

3

116

130

0

1

485

32,8

Николаево

1 073

739

0

222

290

6

6

126

68,9

629

142

3

16

16

0

0

142

22,6

Опан

Област гр. София

665 475

22 225

1 392

3 933

2 761

1 414

602

10

3,3

Пловдив

302 681

30 632

642

6 701

10 328

253

234

57

10,1

Варна

222 697

18 148

708

3 681

3 234

317

576

26

8,1

Бургас

188 448

19 208

498

3 787

3 397

176

1 195

29

10,2

Благоевград

151 333

22 690

788

4 369

7 867

618

2 185

8

15,0

Стара Загора

147 697

15 327

352

3 522

4 686

311

201

27

10,4

Пазарджик

115 297

19 317

343

3 860

7 680

283

320

41

16,8

Софийска

109 181

14 703

651

3 438

4 727

353

509

7

13,5

Велико Търново

108 453

12 400

366

2 121

3 220

235

351

22

11,4

Плевен

107 641

19 197

343

3 548

6 585

172

1 415

16

17,8

Хасково

104 465

14 299

293

2 964

4 479

124

679

20

13,7

Русе

102 880

10 995

321

1 726

2 944

241

628

15

10,7

Добрич

79 873

11 406

283

1 796

3 034

156

295

30

14,3

Сливен

78 097

15 731

203

3 757

7 001

335

243

26

20,1

Шумен

76 138

14 354

195

2 480

5 390

77

390

25

18,9

Враца

74 912

16 028

354

3 371

5 435

168

645

21

21,4

Перник

60 837

6 745

211

1 259

1 548

86

67

20

11,1

Кърджали

60 746

10 082

120

1 213

4 549

57

531

17

16,6

Монтана

60 045

12 549

428

2 488

4 361

279

74

23

20,9

Смолян

58 440

12 151

668

1 640

3 611

322

300

20

20,8

Кюстендил

56 911

7 985

217

1 579

2 830

236

209

17

14,0

Ловеч

55 868

9 656

167

1 802

3 655

94

259

18

17,3

Ямбол

55 779

9 285

187

2 058

3 946

97

295

30

16,6

Габрово

54 178

3 881

149

655

857

156

156

13

7,2

Разград

52 154

9 788

113

1 336

4 149

168

171

38

18,8

Търговище

49 168

9 789

154

1 271

4 320

99

248

30

19,9

Силистра

45 518

9 276

121

1 439

3 504

77

259

49

20,4

Видин

37 828

8 330

299

1 683

2 596

89

119

22

22,0

Източник: Дирекция Бюро по труда – Стара Загора 11


Данните на Националния статистически институт показват, че наетите по трудово и служебно правоотношение хора в област Стара Загора към края на септември 2013 г. са 101 724 души. Броят им се е увеличил с 636 души за период от три месеца. Тенденцията за увеличаване на размера на заплащането на труда се запазва и през 2014 г., като това е мотивирано от повишената производителност на труда и желанието на работодателите да задържат квалифицираните си кадри. Размерът на заплатите ще продължи да нараства и в края на 2016 г. може да се очаква, че средната стойност ще бъде над 11 500 лева за година. Най-високи трудови възнаграждения се получават от работещите в две дейности – Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива и Добивна промишленост, като в тях са заети 11,5% от наетите лица в областта. Цените на имотите в град Стара Загора, използвани както за жилищни нужди, така и за бизнес цели – офиси, производствени помещения и търговски обекти, имат спад от около 30% за периода от една година – от второто тримесечие на 2008 г. до второто тримесечие на 2009 г. Обезценяването на жилищата продължава до началото на 2012 г. и през последните две години цените остават без голяма динамика. В края на 2013 г. средната цена на жилище в Стара Загора е 867 лева за кв. метър. При сравнително ниско търсене, разликата между най-ниската и най-високата цена, на които се сключват сделки, остава голяма и зависи от мястото и вида на имота. Цената на жилищата в Стара Загора е съпоставима със средната за България (865 лева за кв. метър в края на 2013 г.). Градът е на шесто място по средна цена на жилище след София (1457 лева за кв.м), Варна (1375 лева), Бургас (1112 лева), Пловдив (935 лева) и Русе (880 лева). През следващите две – три години не се очаква значимо поскъпване на имотите. Цените ще остават близки до нивата от края на 2013 г., като основните причини за това са малкият брой хора, които имат голяма покупателна способност; сравнително високите лихвени нива на банковите заеми; свитите инвестиционни разходи на предприемачите от община Стара Загора и ниските обеми на нови външни инвестиции, насочени към сектора. Икономически активните лица в община Стара Загора към 31 декември 2013 г. са 78 315. В Дирекция Бюро по труда като безработни са 12

регистрирани 5190 души. Спрямо декември 2012 г. броят им е намалял със 197 души. Бюрото по труда отчита в края на 2013 г. безработица от 6,6% за община Стара Загора. Общината е с найблагоприятния показател, като безработицата в съседните общини е по-висока. В Казанлък е 7,7%, а в Николаево регистрираните безработни са 69% от населението в трудоспособна възраст. Областният град Стара Загора се нарежда сред големите градове със сравнително ниско ниво на безработица в България, като най-малък е индексът на безработицата в столицата – 3,3%. Като територия с най-многобройно население и ниско равнище на безработица, град Стара Загора определя и сравнително ниското средно равнище на безработица в цялата област, което към края на 2013 г. е 10,4%, при средна стойност за страната 11,8%. На областно ниво Стара Загора е на шесто място в страната. По-ниска е безработицата в София (3,3%), Габрово (7,2%), Варна (8,1%), Пловдив (10,1%) и Бургас (10,2%). В област Стара Загора в края на 2013 г. за едно свободно работно място има 27 регистрирани безработни. Общият им брой е 15 327 души, като от тях хората на възраст до 29 години са 3522. Броят на регистрираните безработни е намалял с 282 през 2013 г. Правителството прилага през 2014 г. мерки, насочени към повишаване на заетостта и благодарение на които около 20 000 българи ще започнат работа в рамките на година. Прилагат се дейности по 4 програми и през 2014 г. за тях е предвидено финансиране в размер на 73 млн. лева. Целта на държавата е през тази година безработицата да не надвишава 13%. Първата програма е насочена към трайно незаетите хора, които полагат обществено полезен труд, за да взимат социални помощи. Това са хора, загубили трудовите си навици, а голяма част от тях са без квалификация. Безработни хора ще бъдат привличани в дейности за опазване, поддържане и реставрация на културни обекти. Сред основните цели на правителството е и увеличаването на заетостта и квалификацията на младите хора. През 2014 г. младежите ще могат да се възползват от няколко програми за придобиване на ключови компетенции, повишаване на мотивацията и активно включване на пазара на труда. Това са проектите „От обучение към заетост“, „Шанс за работа – 2014“ и „Компас“. Ще бъдат финансирани и обучения по чужди езици.

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Инфлация според индекса на потребителските цени за 2013 г.

Декември

Ноември

Октомври

Септември

Август Юли

Юни

Май

Април

Март

Февруари

Януари

Инфлация спрямо съответния месец на предходната година Средногодишна инфлация за последните 12 месеца

България

%

Декември `12

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0

%

Източник: НСИ

Растеж на реалния БВП на годишна база (тримесечни данни, %) Държава България

2010 I

II

1,3

1,0

2011 III 0,8

IV 0,6

I

II

0,4

0,3

2012 III

IV

0,1

0,1

I

II 0

2013 III

0,3

0,1

IV

I

II

0,1

0,1

-0,1

Чехия

0,7

1,0

0,7

0,6

0,5

0,3

0

-0,2

-0,6

-0,2

-0,3

-0,3

-1,3

0,6

Унгария

1,2

0,4

0,4

0,2

1,4

-0,3

0

0,1

-1,0

-0,2

0,0

-0,5

0,6

0,1

Латвия

-0,3

0,4

0,7

1,0

1,5

2,0

1,4

0,8

1,1

1,2

1,8

0,8

1,8

0,1

Литва

0,6

0,9

0,8

2,0

1,6

1,7

1,2

1,0

0,1

0,5

1,7

0,7

1,1

0,7

Полша

0,6

1,2

1,3

0,9

1,1

1,3

0,7

0,8

0,6

0,4

0,4

0,1

0,2

0,4

-0,2

0,4

-0,8

0,9

1,2

0

1,1

-0,1

0,1

0,5

-0,5

1,0

0,4

0,5

Румъния

Източник: Евростат

Инфлация (тримесечни данни, %) Държава

2010

2011 III

IV

2012 III

IV

I

II

2013

I

II

I

II

I

II

България

1,3

1,0

0,8

0,6

0,4

0,3

0,1

0,1

0

0,3

III 1,4

IV 1,3

-0,2

-0,4

Чехия

0,7

1,0

0,7

0,6

0,5

0,3

0

-0,2

-0,6

-0,2

0,5

0,6

0,1

-0,3

Унгария

1,2

0,4

0,4

0,2

1,4

-0,3

0

0,1

-1,0

-0,2

1,0

0,6

0,1

0,2

Латвия

-0,3

0,4

0,7

1,0

1,5

2,0

1,4

0,8

1,1

1,2

0,2

0,3

-0,5

-0,1

Литва

0,6

0,9

0,8

2,0

1,6

1,7

1,2

1,0

0,1

0,5

1,0

0,4

0,0

0,0

Полша

0,6

1,2

1,3

0,9

1,1

1,3

0,7

0,8

0,6

0,4

0,4

0,2

-0,2

0,2

-0,2

0,4

-0,8

0,9

1,2

0

1,1

-0,1

0,1

0,5

1,8

1,3

0,8

0,4

Румъния

Източник: Европейска централна банка

Безработица (тримесечни данни, %) Държава България

2010 I

II

1,3

1,0

2011 III 0,8

IV 0,6

I

II

0,4

0,3

2012 III

IV

0,1

0,1

I 0

2013

II

III

IV

0,3

12,3

12,6

I 12,9

II 12,9

Чехия

0,7

1,0

0,7

0,6

0,5

0,3

0

-0,2

-0,6

-0,2

7,0

7,2

7,2

7,0

Унгария

1,2

0,4

0,4

0,2

1,4

-0,3

0

0,1

-1,0

-0,2

10,7

11,0

10,9

10,4

Латвия

-0,3

0,4

0,7

1,0

1,5

2,0

1,4

0,8

1,1

1,2

14,3

14,0

12,6

11,4

Литва

0,6

0,9

0,8

2,0

1,6

1,7

1,2

1,0

0,1

0,5

13,1

12,9

12,6

11,9

Полша

0,6

1,2

1,3

0,9

1,1

1,3

0,7

0,8

0,6

0,4

10,2

10,4

10,6

10,5

-0,2

0,4

-0,8

0,9

1,2

0

1,1

-0,1

0,1

0,5

7,0

6,7

7,1

7,4

Румъния

Източник: Евростат

13


Ученето през целия живот е ключовият фактор за постигане на общата за Европейския съюз цел – конкурентна и динамично развиваща се икономика, базирана на знанието, като съчетава формално образование и обучение, неформално обучение и самостоятелно учене. В България едва 1,5% от хората на възраст между 25 и 64 години са включени в програмата „Учене през целия живот“ през 2012 г., а заложената европейска цел е достигане на 15% до 2020 г. През 2014 г. в България се очаква да започне прилагането на Система за валидиране на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности. Обвързването на образованието с потребностите на пазара на труда, най-вече с тези на частния бизнес и с високотехнологичните производства, се явява „тясно място“ в устойчивото икономическо развитие на България. Причините са свързани с липсата на определени приоритетни области за развитие на българската икономика и с необвързването на приема по специалности в българските висши училища, от които българските предприемачи имат необходимост. Друг сериозен проблем за квалификацията на човешките ресурси е ниското ниво на компютърни и интернет умения, които са основна предпоставка за широкото използване на съвременните технологии и базираните на тях услуги. България изостава от средните показатели за Европейския съюз.

Основният капитал на компаниите е техният човешки ресурс. Успешното развитие на всяка фирма е свързано с постоянно повишаване на квалификацията и уменията на персонала. Центърът за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) в Стара Загора предлага широка гама от обучения по различни специалности. В неговата структура са включени: Бизнес школа; Център за професионално обучение и обучения по оперативна програма Човешки ресурси. В ЦИЕС могат да бъдат придобити правоспособности по различни и дефицитни за бизнеса специалности. Сред тях са обученията за повишаване на квалификацията на оператори на пътно-транспортна техника, подемно-транспортна техника, електрокари и мотокари; заварчици, шлосери, сервитьори, готвачи, камериерки и още десетки други. Центърът за изпитване и европейска сертификация е партньор на Търговско-промишлена палата – Стара Загора при провеждането на курсове и обучения и е отворен към потребностите ��а предприемачите. Бизнес школата към ЦИЕС осъществява специализирани обучения по Директива Машини, по регламент Строителни продукти, в областта на метрологията, за вътрешни одитори и мениджмънт на системи за управление на качеството. Могат да бъдат придобити ключови компетенции по чужди езици и компютърни умения. Провеждат се още обучения по електрически и неелектрически уредби, по здравословни и безопасни условия на труд и др.

Предприятия с печалба, загуба и нулев финансов резултат за 2012 г. по общини

Община

Предприятия с печалба

Фирми брой

Предприятия със загуба

Предприятия с нулев резултат

брой

%

брой

%

брой

%

14 395

9 356

65,0

2 900

20,1

2 139

14,9

Стара Загора

8 703

5 555

63,8

1 811

20,8

1 337

15,4

Казанлък

2 985

2 050

68,7

523

17,5

412

13,8

Общо за област Стара Загора

Раднево

624

396

63,5

135

21,6

93

14,9

Чирпан

597

386

64,6

121

20,3

90

15,1

Гълъбово

414

265

64,0

94

22,7

55

13,3

Павел баня

349

232

66,5

67

19,2

50

14,3

Мъглиж

253

164

64,9

56

22,1

33

13,0

Братя Даскалови

192

121

63,0

36

18,8

35

18,2

Гурково

115

81

70,5

22

19,1

12

10,4

Опан

89

57

64,0

20

22,5

12

13,5

Николаево

74

49

66,2

15

20,3

10

13,5 Източник: НСИ

14

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Експертни решения за Вашия бизнес Подписът на доверието!

Сертификация на системи за управление Акредитирана сертификация на системи за управление по стандартите: ISO 9001 - системи за управление на качеството ISO 14001 - системи за управление на околната среда BS OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

• • •

Акредитирана сертификация чрез чуждестранни партньори по ISO 13485, SA 8000, ISO 22000, BRC, IFS и GLOBALGAP гр. Стара Загора 6006, ул. ”Индустриална” 2 тел.: 042 620368, факс: 042 602377, e-mail: ctec@ctec-sz.com

www.ctec-sz.com


Бизнес под натиск През второто тримесечие на 2013 г. реалният БВП на еврозоната се сви с 0,6% на годишна база при намаление с 1,2% през първото тримесечие. Темповете на растеж по страни показват значителни различия. На годишна база икономическият растеж в Германия е 0,5%, във Франция е 0,4%. Спадът на реалния БВП в Испания е 1,6%, а този в Италия – 2,2%. Найголямо намаление на БВП е отчетено в Кипър (–5,8%) и Гърция (–4,6%). Икономическият растеж в еврозоната към края на първите шест месеца на 2013 г. е 0,3%. На годишна база инфлацията в еврозоната се понижи до 0,8% през декември, от 1,3% през август и 1,6% през юли 2013 г. Принос за понижаването на инфлацията имаха цените на енергийните източници и на някои храни. Тенденцията за понижаване се запази и в началото на 2014 г. и инфлацията в еврозоната остана на много ниско равнище. България е страната с най-силен годишен спад на цените на производител през ноември 2013 г. (–4%), следвана от Холандия (–3,4%) и Белгия (–2,7%). Безработицата в еврозоната се задържа на относително високи нива. От април 2013 г. надвиши 12% и според данните на Евростат през ноември е 12,1%. Общо за страните от Европейския съюз тази стойност е 10,9%. Безработицата към ноември 2013 г. в Испания е 26,7%; Португалия – 16,3%; Кипър – 17,3%; Хърватия – 17,2%; Словакия – 14%. С най-ниско равнище на безработица са Австрия (4,8%) и Германия (5,2%). Нивото на безработицата в България по данни на Евростат за ноември 2013 г. е 12,9%. През същия месец младежката безработица (под 25-годишна възраст) за ЕС е 23,6%. На този фон несигурността в очакванията за развитието на икономиката в България остава висока. Ръководителите на фирмите са предпазливи при инвестиционните си решения. Една от причините за влошената бизнес среда е политическата нестабилност в България. Отделно от това голямата част от малките и средните предприятия имат проблеми с получаването на банкови кредити. Парите на собственика са единственият източник за финансиране на дейностите в около 60% от българските предприятия. Средства от оперативните програми на Европейския съюз са ползвали едва около 6% от българските предприятия. Заедно с това се изостря проблемът за 16

млн. евро

Източник: БНБ

намиране на нови пазари, както външни, така и в рамките на страната. Домакинствата поддържат висока норма на спестяване, а това се отразява върху потоците от пари. Потребителите у нас правят избора си, водени предимно от цената на продукта и фирмите са принудени да предлагат стоките си на възможно най-ниски цени. Този натиск към бизнеса се допълва от растящите разходи за суровини, електроенергия и горива, а често и от повишени плащания за заплати и осигуровки. В следствие на това повечето от предприятията в България изпитват затруднение. Не е достигнат и желаният ръст при производителността на труда и темповете на растеж на този показател през последните две години спадат. Във важни сектори на икономиката липсват достатъчно подготвени кадри, предимно специалисти със средно образование. Това изкривява пазара на труда и недостатъчно добри професионалисти имат неоправдано високи очаквания за заплащането на труда им. В някои сектори работодателите са принудени сами да създават кадрите, които са нужни за специфичната им дейност. В много браншове се налага и допълнително обучение на работното място. Като цяло обаче разходите за повишаване на квалификацията на работниците, които фирмите правят, намаляват, показват данни на синдикалните организации. Според тях работодателите свиват тази дейност и само една пета част от тях са вложили средства за повишаване на работните умения на хората си. Проблемите са общи за предприятията в цялата страна, но в много отношения фирмите от региона на Стара Загора са в по-добра позиция. През септември 2013 г. средната работна заплата в областта е 847 лева и ръстът ѝ от началото на годината е със 100 лева. По-високо е заплащането на труда само в столицата (1087 лева), но там ръстът през 2013 г. е незначителен,

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


si.bg

Експертни решения за Вашия бизнес Подписът на доверието!

Сертификация и изпитване на технически продукти

• Нотифициран орган NB 1871 пред Европейската комисия за оценяване съответствието (сертификация) със законодателството на ЕС за безопасност на продуктите и СЕ маркировка

• Акредитирана строителна лаборатория за:

- изпитвания на механични, физични и химични характеристики - изпитвания за реакция на огън

• Акредитирана лаборатория за изпитване на машини, електросъоръжения и устройства

гр. Стара Загора 6006, ул. ”Индустриална” 2 тел.: 042 620368, факс: 042 602377, e-mail: ctec@ctec-sz.com

www.ctec-sz.com

МДФ ПРОФИЛИ ЛАМИНИРАНИ ПЛОСКОСТИ ABS КАНТОВЕ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ МЕБЕЛНИ ДРЪЖКИ КУХНЕНСКИ АКСЕСОАРИ КУХНЕНСКИ ПЛОТОВЕ ВОДОБРАННИ ЛАЙСНИ ПАНТИ И ВОДАЧИ ОФИС КРАКА МАШИНИ

Централен склад и офис Стара Загора тел: 042/620-660; факс: 042/640-296 GSM: 0886/662-200

e-mail: www.rosi.bg

rosi@rosi.bg www.rosi.bg

www.rosi.bg

тел.:02 979 82 42 GSM: 0885 31 11 11

София - склад

София - магазин

тел.:02 934 29 98 GSM: 0884 74 12 11

В.Търново - склада

Плевен - склад

Благоевград - склад

Кърджали - склад

тел.: 064 82 22 00 GSM: 0885 71 76 77

Бургас - склад

тел.: 056 84 09 60

www.rosi.bg

www.rosi.bg

тел.: 073 83 55 93 GSM: 0886 03 17 70

Варна - склад

GSM: 0885 22 44 00

www.rosi.bg

тел.: 062 60 67 58 GSM: 0885 82 54 43

тел.: 0361 6 16 94 GSM: 0889 87 50 78

Русе - склад

тел.:тел: 082 / 51 92 57

www.rosi.bg

www.rosi.bg

www.rosi.b


показват данни на НСИ. Наетите лица в област Стара Загора са 101 724 и броят им през годината нараства постоянно. В България обаче всеки трети млад човек на възраст до 25 години е без работа и не е подготвен да започне такава. Много млади хора излизат от гимназиите и университетите без ясна професия, без практически умения и стаж. Все по-често в България ще се налага висшистите да работят нискоквалифициран и съответно нископлатен труд. Едва една четвърт от завършилите университет хора работят на позиции, които изискват висше образование. Съответно и половината от висшистите, които са си намерили работа, са на длъжности, за които е нужна по-ниска образователна степен. Необходима е коренно различна политика за решаване на проблемите на пазара на труда, за повишаване на производителността и за ръст на доходите на българите. Процесът е дълъг и минава през цялостна реформа в трудовото законодателство и въвеждане на нова образователна система, например по моделите на дуалната система, която се прилага успешно в Германия и Австрия. Притиснати от пазара на труда, за да не изгубят клиенти, фирмите намалиха нормата на печалбата си. Често отделни обособени дейности на едно предприятие отчитат загуба през последните една – две години, но предприемачите ги запазват в изчакване на по-добри периоди. От началото на 2013 г. България отчита ръст в износа и в съчетание с понижението на вноса от април 2013 г. салдото по текущата сметка на годишна база излиза на излишък. Към август положителното салдо при износа и вноса на стоки възлиза на 1 млрд. евро. Съществува вероятност износът на стоки и услуги от България да нараства с по-бързи темпове от очакваното. Това се провокира от възстановяването на икономиките на основните търговски партньори на българските фирми. В същото време се забелязва и по-голяма гъвкавост на износителите и пренасочване на стоки към по-динамични пазари. Паралелно с това домакинствата запазват склонността си към спестяване поради все още относително високото ниво на безработица у нас. Това спира ръста на потребителското търсене и през първите месеци на 2014 г. Обемите в търговията на дребно имат ръст в средата на 2013 г. Това се дължи на повишеното потребление на хранителни стоки. Търсе��ето на бизнес услуги също продължава да нараства. 18

Енергетиката – водещ отрасъл за региона на Стара Загора Въгледобивът и производството на електрическа енергия са водещи сектори за икономиката на региона на Стара Загора. Областта е на второ място в страната по брутен вътрешен продукт на човек от населението след столицата и до голяма степен този факт се дължи на дейностите, свързани с енергийния комплекс „Марица-изток“. България разполага с общи инсталирани мощности за производство на електроенергия от около 14 хил. мегавата (MW). В региона на Стара Загора се намират четири топлоелектрически централи (ТЕЦ), които осигуряват около 40% от електроенергията, използвана в България. Този обем е съпоставим с дела на Атомната електроцентрала Козлодуй, която през 2013 г. произведе 14 млн. мегаватчаса (MWh) електроенергия. Освен за задоволяване на вътрешния пазар, България произвежда електрическа енергия и за износ, като през третото тримесечие на 2013 г. зад граница са продадени 1,7 млн. MWh на стойност 153,3 млн. лева. През 2013 г. в страната, включително и в региона на Стара Загора, продължава да нараства и обемът на добитата електроенергия от възобновяеми енергийни източници и делът ѝ достигна 18%. На територията на област Стара Загора се намира находище от лигнитни въглища, които са най-значимият собствен енергиен ресурс за България. Добивът на лигнитни въглища се извършва по открит способ на площ от 240 кв. км от дружеството Мини Марица-изток ЕАД, което е 100% държавна собственост. От началото на дейността са добити над 1 млрд. тона въглища. Извършени са разкривни дейности с над 4,3 млрд. куб. метра земна маса. Добитите от Мини Марица-изток въглища са предназначени за четирите топлоелектрически централи, намиращи се в област Стара Загора, и за производство на брикети за битово отопление. През декември 2013 г. миньорите от Мини Марица-изток ЕАД добиха 3,3 млн. тона въглища. Този производствен резултат е най-високият декемврийски месечен добив в историята

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Експертни решения за Вашия бизнес Подписът на доверието!

Обследване за енергийна ефективност

• Обследване за енергийна ефективност на сгради • Издаване на сертификати за: - енергийни характеристики на сгради в експлоатация - проектни енергийни характеристики на нови сгради

• Обследване за енергийна ефективност на • •

промишлени системи Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти по енергийна ефективност гр. Стара Загора 6006, ул. ”Индустриална” 2 тел.: 042 620368, факс: 042 602377, e-mail: ctec@ctec-sz.com

www.ctec-sz.com

1952 г.

6260 Раднево 6260 Bulgaria ул. „Георги Димитров” 13 13 Georgi Dimitrov Str. Централа: 0417 8 33 05 Tel. Exchange: +359 0417 8 33 05 Факс: 0417 8 26 05 Phone/Fax: +359 0417 8 26 05 e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com www.marica-iztok.com


на дружеството за последните 20 години. Общо през 2013 г. са добити 25,5 млн. тона въглища и бизнес планът е изпълнен 110%. Мини Марицаизток ЕАД е най-големият работодател в област Стара Загора и сред водещите в България. Дейността на рудниците осигурява работа на повече от 7000 души персонал. До края на 2014 г. дружеството трябва да приключи проект за енергийна ефективност. Той се финансира със средства от фонд „Козлодуй“ и ще намали значително енергоемкостта на машините. Инвестиции се правят също и в дейности, свързани с подобряване на добивната дейност и за обновяване и модернизиране на транспортната техника и преносната система. Мини Марица-изток ЕАД получи 15 млн. евро в началото на 2014 г. също от фонд „Козлодуй“. Сумата е безвъзмездна помощ и се предоставя за подмяната на три амортизирани багера. Новата въгледобивна техника ще модернизира производството и ще подобри условията на труд и сигурността при работа в предприятието. ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД е най-голямата топлоелектрическа централа на Балканския полуостров. Дружеството е собственост на държавата. Работи с осем енергийни блока с обща мощност от 1600 MW и осигурява над 20% от използваната в страната електроенергия. През последните години дружеството извърши модернизация на енергийните си мощности и с това ще запази водещата роля на централата при производството на електрическа енергия в България и през следващите 20 години. Подменени са турбини и генератори, като всички съоръжения са изпълнени от японската фирма Toshiba. Инвестициите превърнаха ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД в модерна и екологична топлоелектрическа централа. През 2012 г. завърши изграждането и на сероочистващи инсталации на блокове 5 и 6 и с това ТЕЦ Марица

20

изток 2 ЕАД очиства димните газове от серен двуокис от всички свои енергоблокове. Остатъчният продукт е гипс. В края на 2011 г. ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД успешно премина ресертификация на системата си за управление на околната среда (ISO 14001:2004), което гарантира, че през следващите три години дейността ѝ е в съответствие с европейските екологични норми. През 2013 г. персоналът на ТЕЦ Марица изток 2 EAД е 2510 души. През годината са произведени над 7,8 млн. мегаватчаса (MWh) електроенергия. Най-висока стойност на генерираното от дружеството количество ток е постигната през декември 2013 г. – почти 1 млн. MWh, което се равнява на производството през цялото второ тримесечие на изминалата година. За първото полугодие на 2013 г. ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД реализира производство от близо 3 млн. MWh електроенергия, а за второто – почти 5 млн. MWh. Причината за значително заниженото производство през първата половина на годината е рязко намаленият износ на електроенергия (2,6 млн. MWh). Намаляването на такса пренос при износа на ток от България позволи на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД да натовари мощностите си оптимално през второто полугодие на 2013 г. От август до декември 2013 г. ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД закупи от Мини Марица-изток ЕАД над 8,3 млн. тона въглища, като общото количество закупени въглища през година е 13,2 млн. тона. ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 разполага с инсталирана мощност от 908 MW и осигурява 12% от електроенергията на България. От началото на 2009 г. ТЕЦ-ът е напълно обновено и модернизирано съоръжение. След придобиването на централата от ConturGlobal в средата на 2011 г. (73% от активите), американската компания целенасочено работи по дейности за опазване на околната среда. Целта е топлоелектрическата централа да работи в съответствие с най-новото европейско законодателство, изискващо намаляване на газовите емисии от азотни оксиди. Проектът ще приключи до 2016 г. и ще позволи на електроцентралата да работи в пълно съответствие с изискванията на екологичните регламенти. През 2013 г. КонтурГлобал Марица изток 3 продължава да следва стратегията да бъде надежден производител на електроенергия и заедно с това – лидер в областта на устойчивото

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Експертни решения за Вашия бизнес Подписът на доверието!

Технически надзор на съоръжения с повишена опасност Орган за контрол от вида А

• Лицензиран орган за технически надзор на

съоръжения с повишена опасност: повдигателни съоръжения, стационарни котли, съдове под налягане, съдове за хладилни уредби, газови съоръжения и инсталации и др.

• Орган за контрол от вида А

Извършва контрол на: - площадки за игра на открито и закрито - Наредба 1/2009 - фактори на работната среда (електробезопасност, химични, физични фактори) - съгласно ЗБУТ гр. Стара Загора 6006, ул. ”Индустриална” 2 тел.: 042 620368, факс: 042 602377, e-mail: ctec@ctec-sz.com

www.ctec-sz.com


развитие. Компанията работи по програми и проекти за опазване на околната среда, здравето и безопасността на персонала си и в областта на социалната отговорност и повишаване на лидерските умения на членовете на ръководния екип. ТЕЦ Ей И Ес – Гълъбово работи от пролетта на 2011 г. Централата е с инсталирана мощност от 670 MW. Тя е собственост на американската енергийна компания AES и е изградена с инвестиция от 2,6 млрд. лева. Чрез свои дъщерни фирми AES инвестира в България и в изграждането и експлоатацията на фотоволтаични електроцентрали и на съоръжения, използващи вятъра за производство на електрическа енергия. AES е най-големият инвеститор в България през последните 4 години, като това се дължи на изградените обекти, които са част от енергийната система на страната. ТЕЦ Ей И Ес – Гълъбово осъществява дейността си с персонал от 360 души. Компанията изпълнява мащабна социална програма на територията на община Гълъбово. Дружеството подпомага дейността на местните общности и училищата. С финансовата помощ на предприятието е обновена техниката и екипировката на Районната служба Пожарна безопасност и защита на населението е увеличен щатният състав на службата. Компанията финансира десетки проекти, които са част от водената политика на корпоративна социална отговорност. Сред по-значимите са: възстановяване на пътна инфраструктура в общината; поддържането на информационен център; финансиране на спортни събития; подкрепа на хората със специални нужди и други. Четвъртата по значение електроцентрала (ТЕЦ Брикел) е най-старата в комплекса, с над 50-годишна история. През 2011 г. предприятието получи ново комплексно разрешително за работа, след като изгради сероочистваща инсталация и удовлетвори норматив��ите изисквания за опазване на околната среда. Брикел ЕАД е единственото в България предприятие за производство на брикети от лигнитни въглища, предназначени за битово отопление. Годишният обем е около 200 хил. тона брикети. През 2013 г. регионът на Стара Загора затвърди позициите си и като производител на „зелена“ енергия, добивана от възобновяеми енергийни източници. Добри практики при оползотворяването на природните ресурси са: вятърният парк Ветроком, соларните инсталации на Руно – Казанлък АД, Севатех ЕООД, Верея пласт АД и други. Мебелното предприятие 22

Средна гора АД постигна пълно оползотворяване на дървесните отпадъци от производството, които се влагат в производство на пелети от дървесни частици и за добив на енергия за нуждите на предприятието. Вятърен парк Ветроком ЕООД има обща генерираща мощност от 72,5 MW. Той е найголемият високопланински вятърен парк в България. Годишното му производство е 125 хил. MWh електроенергия. С дейността си паркът спестява годишно над 2 млн. тона въглеродни емисии. На територията на областта работят и две водноелектрически централи: ВЕЦ – Копринка (7 MW) и ВЕЦ – Стара Загора (22,4 MW), които са собственост на Енерго-Про България ЕАД. Дружеството е най-големият частен производител на електричество, добивано чрез водноелектрически централи в България. Предприятието разполага с обща инсталирана мощност от 103 MW и произвежда годишно 255 хил. MWh електроенергия. На територията на Стара Загора са изградени и няколко микро ВЕЦ-а, които са собственост на държавното дружество Водоснабдяване и канализация ЕООД. Доставката на електроенергия до абонатите в област Стара Загора се извършва от ЕВН България Електроразпределение АД. Дружеството е собственост на австрийското енергийно предприятие EVN и има 1,6 млн. абонати в Южна България. Сериозно присъствие в икономиката на Стара Загора имат и фирми, които се занимават с търговия и дистрибуция на енергоносители. Ритъм-4 – ТБ ООД осигурява 80% от въглищата, които се използват за отопление в България. За целите на битовите потребители годишно фирмата внася около 300 хил. тона въглища. Извън тези обеми дружеството извършва реекспорт и снабдява топлоелектрически централи. От края на 2013 г. фирмата има и договори за износ на електрическа енергия за Турция с обща мощност от 24 MW. След излизането си на свободния пазар на електроенергия Ритъм-4 – ТБ изнася електроенергия и за други съседни държави. Дружеството запазва и дейността си в търговията с черни метали, но при занижени обеми. Собственикът на фирмата Руси Данев е член на Надзорния съвет и притежател на дялове на Захарни заводи АД – Горна Оряховица. Заедно с това дружеството му инвестира и в недвижими имоти, като изграденият в Стара Загора Сити център предоставя търговски площи и предлага жилища.

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Експертни решения за Вашия бизнес Подписът на доверието!

Център за професионално обучение и Бизнес школа

• Професионално обучение по 20 професии и повече от 30 специалности • Курсове за:

• • • •

- правоспособности (заварчици, мотокаристи, кранисти, автовишки) - задължителни инструктажи - СПО и мотокари - квалификационни групи по електробезопасност - здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) Специализирани семинари Курсове за специалисти по качество и вътрешни одитори Обучения по ОП “Човешки ресурси” Електронна платформа за дистанционно обучение гр. Стара Загора 6006, ул. ”Индустриална” 2 тел.: 042 620368, факс: 042 602377, e-mail: ctec@ctec-sz.com

www.ctec-sz.com


24

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година

Основни показатели за фирмите (нефинансов сектор) за 2012 г. Икономическа дейност

Нетни Предприятия Произведена приходи от продукция продажби (брой) (хил. лева) (хил. лева)

Разходи за Печалба Загуба дейността (хил. лева) (хил. лева) (хил. лева)

Заети лица (брой)

ВъзнагражДМА дения (хил. лева) (хил. лева)

Общо за област Стара Загора

14 395

5 860 306

8 529 608

8 663 004

646 736

195 954

96 404

812 053

6 930 775

Селско, горско и рибно стопанство

832

277 755

275 787

337 285

50 059

6 460

4 363

21 514

234 361

14

*

*

*

6 729

155

*

*

*

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

248

598 035

582 382

603 450

35 052

11 909

4 846

39 421

289 682

Производство на текстил и облекло; обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от кожи без косъм

155

89 044

88 667

98 628

3 849

*

3 084

15 200

50 269

Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели); печатна дейност

121

118 483

125 721

132 435

6 627

503

1 290

8 007

54 981

34

54 583

56 421

55 760

7 856

3 094

603

4 892

50 488

Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини

113

233 367

234 923

244 904

11 190

9 791

2 479

20 250

168 683

Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване

249

360 432

350 424

368 839

33 090

6 078

10 479

74 880

203 429

9

14 734

15 801

11 952

3 951

*

148

908

4 467

Производство на електрически съоръжения

24

64 661

63 575

61 622

5 062

*

1 649

8 928

29 928

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение

63

198 783

196 560

184 497

20 897

1 031

3 414

36 823

80 815

8

8 937

8 657

8 241

909

154

1 342

4 930

Производство на мебели; производство, некласифицирано другаде; ремонт и инсталиране на машини

301

127 978

127 171

137 874

10 123

6 762

4 070

25 290

57 327

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

117

1 470 273

1 585 495

1 466 544

204 796

14 208

4 743

137 881

3 665 417

36

92 197

100 003

96 656

8 026

384

1 395

17 419

219 373

808

564 024

646 923

716 478

46 662

36 229

7 241

55 431

202 723

Добивна промишленост

Производство на химични продукти

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Производство на превозни средства

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване Строителство

(*) Националният статистически институт не предоставя данни заради конфиденциалност

Източник: НСИ


Икономическа дейност

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Нетни Предприятия Произведена приходи от продукция продажби (брой) (хил. лева) (хил. лева)

Разходи за Печалба Загуба дейността (хил. лева) (хил. лева) (хил. лева)

Заети лица (брой)

ВъзнагражДМА дения (хил. лева) (хил. лева)

5 897

463 431

2 943 791

2 941 900

106 942

35 100

18 410

82 603

356 228

Транспорт, складиране и пощи

717

220 550

225 142

225 952

16 061

5 720

3 466

17 420

71 550

Хотелиерство и ресторантьорство

900

52 858

76 655

83 363

4 477

5 230

3 798

13 637

51 617

Издателска дейност, създаване на аудио-визуални произведения, радио и телевизионна дейност

41

3 392

3 460

3 211

383

78

161

895

1 179

Далекосъобщения

24

5 129

7 812

7 432

909

*

180

918

4 221

Дейности в областта на информационните технологии и информационните услуги

165

13 486

14 750

12 774

2 994

271

432

3 432

4 206

Операции с недвижими имоти

550

34 625

34 074

75 155

9 707

30 172

808

3 483

173 954

Юридически, счетоводни и архитектурни дейности, технически изпитвания и анализи; консултантски дейности по управлени

799

41 216

42 215

36 923

15 087

3 597

1 604

10 392

20 753

7

2 430

2 367

2 118

255

*

721

*

Рекламна и ветеринарномедицинска дейност; други професионални дейности

299

9 620

9 763

10 037

4 054

1 925

439

1 361

6 489

Административни и спомагателни дейности

250

41 741

42 401

37 671

14 164

1 103

2 395

10 445

17 803

94

5 269

5 293

4 141

1 713

238

255

1 120

960

615

89 254

88 684

98 472

6 182

6 507

5 164

36 260

40 475

11

4 267

4 283

2 777

*

25

127

531

*

Култура, спорт и развлечение

100

26 485

23 799

27 801

2 853

1 787

440

4 251

3 845

Други дейности, некласифицирани другаде

792

11 295

13 128

12 133

2 468

831

1 259

2 315

4 546

Общо за област Стара Загора

14 395

5 860 306

8 529 608

8 663 004

646 736

195 954

96 404

Микро до 9 заети

13 172

1 399 085

2 708 266

2 630 918

321 562

86 547

25 241

80 057

2 598 000

Малки от 10 до 49

1 013

990 735

2 107 690

2 201 324

118 944

57 290

20 006

127 382

612 514

172

1 099 791

1 422 946

1 492 510

73 025

28 177

16 124

133 520

755 060

38

2 370 695

2 290 706

2 338 252

133 205

23 940

35 033

471 094

2 965 201

Научноизследователска и развойна дейност

Образование Хуманно здравеопазване Медико-социални грижи с настаняване и социална работа без настаняване

Средни от 50 до 249 Големи над 250

812 053 6 930 775

25


26

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година

Големи предприятия в област Стара Загора Име на дружеството

Класация според размера на приходите от оперативна дейност за 2012 г. и данни за печалбата Седалище

Брой служители 2011

Приходи от Приходи от Код по оперативна оперативна КИД 2008 дейност - 2011 дейност - 2012 (хил. лв.) (хил. лв.)

Ръст/ спад

Брой служители 2012

(%)

Ръст/ спад

Печалба 2011

Печалба 2012

(%)

(хил. лв.)

(хил. лв.)

Ръст/ спад (%)

1 ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

Ковачево

2 451

2 509

2,4

35.11

659 720

681 542

3,3

15 164

45 506

200,1

2 Ей И Ес - 3С Марица изток І ЕООД

Гълъбово

*

*

-

35.11

255 307

538 252

110,8

8 605

123 404

1 334,1

3 Мини Марица - изток ЕАД

Раднево

7 247

7 077

-2,3

05.20

552 443

505 577

-8,5

18 715

5 362

-71,3

4 Зара - Е ООД

Стара Загора

46

48

4,3

46.71

159 094

162 810

2,3

403

192

-52,4

5 Загорка АД

Стара Загора

558

551

-1,3

11.05

138 043

148 908

7,9

16 861

20 612

22,2

6 Арсенал АД

Казанлък

6 804

5 663

-16,8

25.40

194 588

131 074

-32,6

31 853

11 467

-64,0

7 Брикел ЕАД

Гълъбово

1 261

1 257

-0,3

35.11

84 993

125 855

48,1

-57 862

-9 844

-83,0

8 Ритъм-4-ТБ ООД

Стара Загора

25

25

0,0

46.71

190 713

121 802

-36,1

5 412

-669

-112,4

9 М + С Хидравлик АД

Казанлък

1 031

963

-6,6

28.12

90 940

79 987

-12,0

14 471

10 894

-24,7

10 Градус - 1 ООД

Стара Загора

419

444

6,0

10.12

66 418

71 905

8,3

328

1 148

250,0

11 Стандард Профил България ЕАД

Стара Загора

639

903

41,3

22.19

49 453

62 998

27,4

7 241

1 015

-86,0

12 Милениум 2000 ООД

Стара Загора

298

315

5,7

01.47

52 710

54 247

2,9

6 851

5 180

-24,4

13 Булметал АД

Гурково

25.92

64 776

46 023

-29,0

4 878

4 660

-4,5

461

14

Ей И Ес Марица изток І Сървисиз ЕООД

Гълъбово

323

341

5,6

35.11

31 801

42 424

33,4

2 455

3 832

56,1

15

Водоснабдяване и канализация ЕООД

Стара Загора

790

806

2,0

37.00

30 475

32 075

5,3

521

594

14,0

16 Капрони АД

Казанлък

788

803

1,9

28.12

27 368

30 459

11,3

2 782

2 138

-23,1

17 Ремотекс - Раднево ЕАД

Раднево

887

896

1,0

33.12

28 951

29 041

0,3

17

89

423,5

Медникарово

469

461

-1,7

35.11

28 001

29 004

3,6

4 736

5 121

8,1

Стара Загора

538

389

-27,7

13.10

31008

26415

-14,8

111

1129

917,1

18

КонтурГлобал Оперейшънс България АД

19 Ембул Инвестмънт АД

Източник: Правно-информационна система „Сиела“


Име на дружеството 20 Средна гора АД

Седалище

Брой служители 2011

Брой служители 2012

Ръст/ спад (%)

Приходи от Приходи от Код по оперативна оперативна КИД 2008 дейност - 2011 дейност - 2012 (хил. лв.) (хил. лв.)

Ръст/ спад

Печалба 2011

Печалба 2012

(%)

(хил. лв.)

(хил. лв.)

Ръст/ спад (%)

Стара Загора

468

522

11,5

31.02

24 649

26 087

5,8

1 135

1 018

-10,3

21 Хранинвест - Хранмашкомплект АД Стара Загора

522

539

3,3

28.93

20 611

25 164

22,1

620

2 261

264,7

22 Металик АД

Стара Загора

531

593

11,7

25.11

30 190

25 034

-17,1

2 462

946

-61,6

23 Гуала Клоужърс България АД

Казанлък

272

266

-2,2

22.22

18 974

24 584

29,6

675

1 586

135,0

1 086

1 261

16,1

86.10

15 415

23 529

52,6

-1 823

-2 401

31,7

24

МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД

Стара Загора

25 Българска роза - Севтополис АД

Казанлък

278

269

-3,2

21.20

15 479

21 868

41,3

887

2 197

147,7

26 Прогрес АД

Стара Загора

388

392

1,0

24.51

22 900

20 061

-12,4

1 035

758

-26,8

27 Енергоремонт - Гълъбово АД

Гълъбово

927

851

-8,2

25.62

25 470

19 574

-23,1

178

-1 657

-1 030,9

28 България - К АД

Казанлък

439

429

-2,3

13.10

17 973

16 575

-7,8

35

-40

-214,3

29 Конекс - Тива ООД

Оризово

397

391

-1,5

10.39

14 029

15 862

13,1

1 157

1 786

54,4

30 Наталия АД

Стара Загора

456

445

-2,4

14.39

13 375

13 181

-1,5

65

32

-50,8

31 Кремък ЕООД

Стара Загора

710

808

13,8

80.10

8 974

11 279

25,7

3 092

4 278

38,4

32 ДЗУ АД

Стара Загора

1 024

834

-18,6

27.33

13 034

10 856

-16,7

1 887

89

-95,3

33 Атес ЕООД

Казанлък

1 230

1 071

-12,9

29.31

13 858

9 918

-28,4

Казанлък

433

430

-0,7

86.10

8 361

8 899

6,4

221

-128

-157,9

35 Нелсен - Чистота ООД

Стара Загора

267

285

6,7

38.11

7 460

7 354

-1,4

238

321

34,9

36 Катекс АД

Казанлък

484

366

-24,4

13.20

8 973

7 332

-18,3

-638

-6 014

842,6

37 Аркомат - България ЕООД

Казанлък

473

633

33,8

27.33

2 331

5 479

135,0

-91

1 266

-1 491,2

38 Атоменергоремонт Гълъбово ЕООД Гълъбово

608

321

-47,2

33.12

11 007

5 021

-54,4

8

39 Благоустройство и чистота ЕООД

Гълъбово

287

263

-8,4

80.10

7 100

4 655

-34,4

259

288

11,2

40 Саламандър ООД

Казанлък

250

279

11,6

80.10

1 434

1 742

21,5

28

38

35,7

34

МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД

27

Информацията в таблицата е от годишните счетоводни баланси на фирмите, като за обобщаването е използвана базата данни на правно-информационната система „Сиела“.

3 039

-2 044 -25 650,0

Кодът от Касификацията на икономическите дейности (КИД - 2008) показва предмета на дейност на фирмата. Пълният текст на класификацията може да бъде намерен в електронен вид на сайта на Търговско-промишлена палата - Стара Загора на адрес www.chambersz.com/pdf/KID-2008.pdf.


Малки и средни предприятия

Класация на 200 водещи фирми според размера на приходите от оперативна дейност за 2012 г. Приходи от оперативна дейност - 2012 (хил. лева)

Ръст/спад на приходите от продажби (%)

Населено място

Брой служители 2012

Приходи от оперативна дейност - 2011 (хил. лева)

1 Пи Ес Ай АД

Стара Загора

221

173 291

91 685

-47

2 Кастамону България АД

Горно Сахране

223

62 516

81 527

30

3 ГУ - Фарадей ЕООД

Стара Загора

28

73 524

78 886

7

4 Бисер Олива АД

Стара Загора

157

35 526

68 811

94

5 КЕН АД

Стара Загора

247

57 583

67 564

17

6 Градус - 3 АД

Стара Загора

84

79 384

61 955

-22

7 Панхим ООД

Стара Загора

126

53 084

50 582

-5

8 Златекс ООД

Стара Загора

58

37 610

46 887

25

9 Ей И Ес Марица изток I ЕООД

Гълъбово

135

33 851

45 854

35

Име на дружество

10 Зара Енерджи ЕООД

Стара Загора

1

0

45 543

-

11 Булагро АД

Стара Загора

38

36 743

42 330

15

12 Красийдо ЕООД

Стара Загора

33

28 841

38 672

34

13 Медина Мед ООД

Стара Загора

108

30 099

37 249

24

14 Фермер - 2000 АД

Стара Загора

75

23 356

36 374

56

15 Пътища Стара Загора ЕАД

Стара Загора

14

7 268

33 974

367

16 Оптиком ООД

Стара Загора

64

29 254

32 687

12

17 Агроконсулт ЕООД

Стара Загора

181

12 263

31 880

160

18 Ангелов Транс ЕООД

Стара Загора

6

8 594

31 562

267

19 Новотехпром ООД

Стара Загора

83

24 979

30 911

24

20 Ате Пласт ООД

Стара Загора

148

25 920

28 647

11

21 Бисер Олива - 98 АД

Стара Загора

178

24 768

28 588

15

22 Логистик БГ ООД

Стара Загора

98

22 205

28 333

28

23 А.П.П. Зоохранинвест ЕООД

Стара Загора

90

30 568

27 005

-12

24 Тракийски фураж ЕООД

Стара Загора

16

6 725

23 692

252

25 Геонед ЕООД

Стара Загора

24

24 286

23 269

-4

26 Агроин ООД

Стара Загора

47

19 752

22 359

13

27 Роси ЕООД

Гълъбово

184

20 714

22 210

7

28 Жюлив ООД

Стара Загора

61

21 256

20 024

-6

29 Евро Ойл ООД

Гълъбово

53

21 271

19 576

-8

30 ПСК Ес Би Ес АД

Стара Загора

166

12 397

18 592

50

31 Дайнинг Енерджи ЕООД

Гълъбово

2

837

18 089

2 061

32 Агро - Ойл ЕООД

Стара Загора

14

15 637

18 054

15

33 Ник - Инвест - Казанлък ЕООД

Казанлък

97

14 669

17 986

23

34 Анимексс ЕООД

Стара Загора

42

14 887

17 526

18

35 Булагро машини АД

Стара Загора

29

19 155

16 992

-11

36 Техногипс ЕАД

Ковачево

88

12 486

16 596

33

37 Брадърс Комерс ООД

Стара Загора

56

12 383

15 834

28

Източник: Правно-информационна система „Сиела“ 28

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Приходи от оперативна дейност - 2012 (хил. лева)

Ръст/спад на приходите от продажби (%)

Населено място

Брой служители 2012

Приходи от оперативна дейност - 2011 (хил. лева)

38 Термохран Инженеринг АД

Стара Загора

22

6 644

14 934

125

39 Табако Трейд Стара Загора ООД

Стара Загора

15

*

14 805

-

40 Пресков АД

Стара Загора

218

11 651

14 748

27

41 Пещострой ЕООД

Стара Загора

213

20 199

14 653

-27

42 Бъдещност АД

Чирпан

161

16 268

13 911

-14

43 Папагал ООД

Стара Загора

34

15 385

13 476

-12

44 Табак Груп ООД

Стара Загора

16

7 269

13 464

85

45 Росита Ойл ЕООД

Стара Загора

24

10 853

13 145

21

46 Промет Сейф ООД

Казанлък

210

7 065

13 132

86

47 Си Би Ес ООД

Стара Загора

97

9 574

12 935

35

48 Глобус ЕООД

Стара Загора

89

2 011

12 548

524

49 Пинокио ООД

Стара Загора

3

9 397

12 420

32

50 Кетен ООД

Стара Загора

23

9 539

12 390

30

51 Зара Газ и Ойл ЕООД

Стара Загора

2

*

12 253

-

52 Автохит 2000 ООД

Стара Загора.

57

13 860

12 205

-12

53 Пътстрой ООД

Стара Загора

162

11 185

12 167

9

54 Мегагруп Комерс - 97 ООД

Казанлък

46

9 906

11 919

20

Стара Загора

228

11 139

11 671

5

56 Линде Газ България ЕООД

Стара Загора

59

11 445

11 304

-1

57 Загора 2000 ООД

Стара Загора

38

5 098

11 301

122

58 Камитекс ЕООД

Стара Загора

2

4 846

11 266

132

59 Казанлък АД

Казанлък

116

12 381

11 222

-9

60 Ясмин 96 РР ЕООД

Стара Загора

5

4 475

11 203

150

61 Аскент Шоп ЕООД

Стара Загора

130

8 093

10 966

35

62 ИТТ - България ООД

Стара Загора

108

9 839

10 943

11

63 Суперабразив ЕООД

Крън

153

9 435

10 694

13

64 Техха ЕООД

Стара Загора

94

*

10 587

-

65 Диони ООД

Стара Загора

94

9 858

10 522

7

66 Арсенал - 2000 АД

Казанлък

132

30 508

10 349

-66

67 Бойл ООД

Стара Загора

6

10 116

10 298

2

68 Г-8 ООД

Стара Загора

3

9 794

10 226

4

69 Шоко Тим ООД

Стара Загора

141

8 234

10 193

24

70 Агросинч - Синчанов и Сие СД

Стара Загора

15

8 356

10 131

21

71 Строител ВД ООД

Стара Загора

182

12 333

9 826

-20

72 Контрагент 35 ЕООД

Стара Загора

55

7 194

9 719

35

73 Бета Логистик ООД

Стара Загора

106

11 279

9 678

-14

74 Ню гейм амюзмънт ООД

Гълъбово

29

9 615

9 456

-2

75 Елми ООД

Стара Загора

76

14 933

9 427

-37

76 ЗСК Боруй АД

Стара Загора

103

6 213

9 305

50

77 Ес Ди Петролиум ЕООД

Стара Загора

10

22 041

9 190

-58

Име на дружество

55

Комплексен онкологичен център - Стара Загора ЕООД

29


Име на дружество

30

Населено място

Брой служители 2012

Приходи от оперативна дейност - 2011 (хил. лева)

Приходи от оперативна дейност - 2012 (хил. лева)

Ръст/спад на приходите от продажби (%)

78 АМК - 2002 ООД

Гълъбово

10

8 678

9 042

4

79 Йосини ЕООД

Стара Загора

23

17 945

8 863

-51

80 Градус - 7 ООД

Стара Загора

25

7 977

8 848

11

81 Томи Шоу Козметикс ЕООД

Казанлък

173

10 280

8 806

-14

82 Ексим - М ЕООД

Казанлък

1

1 447

8 515

488

83 Бултех - 2000 ООД

Стара Загора

24

5 967

8 455

42

84 Марио Комерс ЕООД

Стара Загора

2

445

8 400

1788

85 Симан ООД

Казанлък

5

9 569

8 356

-13

86 Тракия Дъш Тиджарет АД

Стара Загора

4

16 473

8 274

-50

87 Завод за пружини АД

Крън

208

5 923

8 202

38

88 Ел Контрол ЕООД

Стара Загора

158

9 441

7 998

-15

89 Юнион 09 ООД

Стара Загора

3

5 555

7 942

43

90 Багира ООД

Стара Загора

158

6 293

7 911

26

91 КММ ВЗО ЕООД

Стара Загора

3

0

7 843

-

92 Зара фуражи АД

Стара Загора

34

9 760

7 794

-20

93 Евриком ЕООД

Стара Загора

96

8 025

7 783

-3

94 Екзотик 2000 ООД

Стара Загора

58

11 819

7 763

-34

95 Дог Строй АД

Стара Загора

18

50

7 748

15 396

96 Гарант 1 - Тошко Тотев ЕООД

Стара Загора

1

6 228

7 662

23

97 Джуел БТ ЕООД

Стара Загора

6

7 934

7 661

-3

98 Ляноридис ЕООД

Стара Загора

32

10 727

7 657

-29

99 Чахов ООД

Богомилово

91

6 997

7 599

9

100 Индустриал Партс ООД

Казанлък

46

8 485

7 536

-11

101 Гълъбово Енерджи Сървис АД

Гълъбово

168

15 163

7 452

-51

102 Теньо Топалов ЕТ

Казанлък

63

6 282

7 322

17

103 Балканпак ООД

Казанлък

42

5 860

7 320

25

104 Дила ЕООД

Гълъбово

41

5 093

7 161

41

105 Гайтек Олива ООД

Стара Загора

43

8 354

7 138

-15

106 Автохит Трейд ООД

Стара Загора

46

6 485

7 105

10

107 Све - Флекс ЕООД

Стара Загора

18

6 423

6 957

8

108 МАСС България ООД

Стара Загора

14

765

6 916

804

109 Слънце Стара Загора - Табак АД

Стара Загора

128

4 959

6 893

39

110 Барт - 99 ООД

Казанлък

11

6 074

6 886

13

111 Тръст Интернационал ЕООД

Казанлък

5

4 873

6 880

41

112 Делта ЕООД

Дунавци

39

5 513

6 877

25

113 Гранит - М ООД

Раднево

59

7 332

6 851

-7

114 Мастър Фиййд ЕООД

Стара Загора

11

8 176

6 791

-17

115 Ива - Крис ЕООД

Стара Загора

18

5 683

6 715

18

116 П.С.В. - Груп ООД

Боздуганово

34

4 767

6 702

41

117 Чугунолеене - Първомай АД

Стара Загора

145

10 685

6 669

-38

118 Самара - 98 АД

Стара Загора

83

5 137

6 658

30

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Приходи от оперативна дейност - 2012 (хил. лева)

Ръст/спад на приходите от продажби (%)

Населено място

Брой служители 2012

Приходи от оперативна дейност - 2011 (хил. лева)

119 Еко Ел Пи Джи ЕООД

Стара Загора

22

0

6 640

-

120 Аскент ЕООД

Стара Загора

27

5 354

6 594

23

121 Лост Сити Експорт ООД

Стара Загора

3

1 067

6 567

515

122 Дормс ЕООД

Стара Загора

2

3 941

6 526

66

123 Шанс - 96 ООД

Стара Загора

19

5 286

6 511

23

124 Хлебопроизводство ООД

Стара Загора

174

5 330

6 511

22

125 МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД

Стара Загора

217

6 100

6 483

6

126 Експерт Пенева ЕООД

Стара Загора

8

0

6 479

-

127 Агроиндекс ЕООД

Стара Загора

5

5 184

6 398

23

128 Екохит - М ЕООД

Стара Загора

22

4 644

6 310

36

129 Меркстрейд ООД

Стара Загора

9

8 620

6 291

-27

130 Нова - Ф - 49 ООД

Крън

45

5 989

6 277

5

131 Тракия - Газ ЕООД

Стара Загора

23

3 522

6 275

78

132 Елзем България ООД

Казанлък

12

6 057

6 271

4

133 Петрол М ЕООД

Стара Загора

2

5 504

6 258

14

134 Марица изток - Автотранспорт ЕООД

Гълъбово

74

7 354

6 230

-15

135 Агрозлатекс ООД

Стара Загора

21

6 074

6 165

1

136 Би Си Ай Казанлък Холдинг ЕООД

Казанлък

5

0

6 161

-

137 Здравец ЕООД

Стара Загора

50

10 037

6 152

-39

138 Кубин БГ ООД

Стара Загора

28

1 935

6 093

215

139 Георги Стефанов - Златаров ЕТ

Стара Загора

3

7 315

6 093

-17

140 Корона М ЕООД

Стара Загора

91

4 663

6 091

31

141 Железник - М ООД

Стара Загора

12

5 617

6 035

7

142 Гранд Комерс - Пламен Нейчев ЕТ

Гълъбово

42

5 936

6 035

2

143 Кумакс - Инвест ЕООД

Казанлък

149

5 316

5 997

13

144 Милкотроник ООД

Стара Загора

33

5 424

5 810

7

145 Лесо Инвест ООД

Стара Загора

83

5 559

5 772

4

146 Монтажинженеринг АД

Стара Загора

142

7 848

5 771

-26

147 Алианс - ДН ООД

Стара Загора

18

4 005

5 757

44

148 Веро Герюстбау ГМБХ - клон България

Стара Загора

92

5 930

5 725

-3

149 Трон ЕООД

Дунавци

75

4 655

5 710

23

150 Лъки ЕООД

Стара Загора

51

8 357

5 697

-32

151 Чукурови и Сие СД

Стара Загора

41

3 471

5 692

64

152 Инермат АД

Стара Загора

64

3 464

5 568

61

153 Максконсулт ООД

Стара Загора

98

3 065

5 485

79

154 УСМ АД

Стара Загора

116

7 610

5 459

-28

155 Булойл ЕООД

Стара Загора

3

4 844

5 459

13

156 Бентелер Дистрибюшън България ЕООД

Стара Загора

6

444

5 424

1 122

157 Аквавижън ЕООД

Стара Загора

69

5 610

5 424

-3

158 Перфект Медика ООД

Стара Загора

26

4 511

5 422

20

159 Айс - А Георгиев и Сие СД

Стара Загора

52

3 276

5 388

64

Име на дружество

31


Име на дружество

32

Населено място

Брой служители 2012

Приходи от оперативна дейност - 2011 (хил. лева)

Приходи от оперативна дейност - 2012 (хил. лева)

Ръст/спад на приходите от продажби (%)

160 Триглав - Еделвайс ЕООД

Казанлък

26

2 724

5 346

96

161 Елдикс ООД

Стара Загора

60

5 941

5 307

-11

162 Автобусни превози ООД

Стара Загора

157

7 859

5 300

-33

163 Енергосервиз - Джей Ти ЕООД

Стара Загора

50

2 252

5 280

134

164 Веселина - БИС ООД

Стара Загора

88

4 719

5 269

12

165 Аскент - Пламен Пенчев ЕТ

Гурково

14

5 404

5 255

-3

166 Селект - Илия Михайлов ЕТ

Гурково

15

5 522

5 240

-5

167 Агроконсулт - Инженеринг ЕООД

Стара Загора

15

4 891

5 169

6

168 Агрохимстандарт - Динев ООД

Стара Загора

5

4 597

5 144

12

169 Феникс - М ЕООД

Чирпан

3

5 330

5 142

-4

170 Нанюк Интернешънъл ООД

Стара Загора

55

5 299

5 114

-3

171 Риц ООД

Стара Загора

40

4 570

5 082

11

172 Терамис - 2007 ЕООД

Стара Загора

29

3 942

5 061

28

173 Саксо БГ ООД

Стара Загора

137

4 351

5 050

16

174 Агротон ЕООД

Чирпан

2

4 904

5 045

3

175 Енергоимпорт - Експорт ООД

Стара Загора

72

1 741

5 032

189

176 Фармко Систем ООД

Стара Загора

43

8 129

5 014

-38

177 Данико - Дралчо Донев ЕТ

Стара Загора

24

3 824

4 993

31

178 Трансконфексион ООД

Казанлък

7

2 499

4 988

100

179 Бул Трейд ООД

Стара Загора

6

6 450

4 973

-23

180 Павлови Ойл ООД

Чирпан

2

5 829

4 926

-15

181 Галеник ООД

Стара Загора

48

4 480

4 921

10

182 Николина Алендарова ЕТ

Стара Загора

63

6 292

4 918

-22

183 Метал - М ЕООД

Стара Загора

15

2 817

4 912

74

184 Сполука, Потребителска кооперация

Гита

52

3 719

4 909

32

185 Гуала Клоужърс Тулс АД

Казанлък

56

3 653

4 908

34

186 Загора чорап АД

Стара Загора

57

11 951

4 897

-59

187 Хераклес ЕООД

Стара Загора

2

19 170

4 892

-74

188 Булинвест ЕООД

Казанлък

1

1 949

4 861

149

189 България - Текс АД

Казанлък

17

3 175

4 859

53

190 Загора Енерджи ЕООД

Стара Загора

21

6 011

4 855

-19

191 Зара - Газ ООД

Стара Загора

91

15 471

4 840

-69

192 Дамасцена ЕООД

Скобелево

36

2 006

4 784

138

193 Запрянови ООД

Стара Загора

17

4 604

4 732

3

194 Диамант 6 ЕООД

Раднево

29

2 711

4 714

74

195 Ел - Бет - Елена Топалова ЕТ

Казанлък

2

2 554

4 692

84

196 Енергоремонт - Раднево ЕООД

Раднево

166

4 233

4 684

11

197 Радианс ЕООД

Стара Загора

10

2 133

4 653

118

198 Петрол - Раднево ЕООД

Раднево

10

6 349

4 626

-27

199 Ригел - Елеонора Царкова ЕТ

Стара Загора

9

4 512

4 609

2

200 Анкъл Статис ЕООД

Чирпан

14

10 818

4 605

-57

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Със Сиела правото е на ваша страна!

С П РА В О Ч Е Н И П РА В Е Н С О Ф Т У Е Р ЗА ГРАЖДАНИТЕ, БИЗНЕСА, СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА СФЕРА, АДМИНИСТРАТИВНИ И ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ Сиела организира и предоставя по най-достъпния начин за ползване необходима за ежедневните бизнес и административни процеси юридическа, специализирана и бизнес информация, събрана от официални и достоверни източници. Обработените и предоставени в електронен вид данни позволяват бърз и лесен достъп до актуални и архивни материали, извличане на бързи справки и проследяване на нормативните и процедурни промени.

П РА В Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н И С И С Т Е М И С И Е Л А

Обединени бази данни с юридическа, специализирана и бизнес информация Текстовете на българската нормативна уредба, българското законодателство в превод на английски и руски език, европейското законодателство. Административни и съдебни процедури. Специализирани продукти, съдържащи нормативи и документи, регламентиращи дейността на отраслите счетоводство, строителство, енергетика, образование, външнотърговски режим. Информация за лицата и фирмите – фирмени, финансови и други оперативни данни за лицата от бизнеса в България. Статистически данни за бизнеса. Списъци с целеви групи по определени критерии за реализиране на маркетингови проучвания и кампании.

Информацията в продуктите на Сиела се обновява ежедневно, според спецификата на съдържанието. Ползва се като десктоп приложение с инсталация от диск, в интернет от адрес: www.ciela.net и чрез приложение WebServer, правещо връзка между потребителя и сървъра на Сиела посредством интернет.

Сиела Норма АД, София 1463, бул. Владимир Вазов 9, тел.: 02 90300 00, www.ciela.net Представител Стара Загора: Актим ООД, ул. Васил Априлов 1, тел.: (042) 602 013, 602 113, моб.: 0899 83 99 63, e-mail: office@actimbg.com, www.actimbg.com

33


Класация на 200 водещи фирми според размера на печалбата за 2012 г.

Малки и средни предприятия

Печалба 2012 (хил. лева)

Населено място

Брой служители 2012

1 Пещострой ЕООД

Стара Загора

213

7 318

6 340

-13

2 Све - Флекс Груп ЕООД

Стара Загора

9

0

6 030

-

3 Би Си Ай Казанлък Холдинг ЕООД

Казанлък

5

-79

5 109

-

4 Златекс ООД

Стара Загора

58

3 469

5 051

46

5 Ей И Ес Марица изток I ЕООД

Гълъбово

135

-13 221

5 037

-

6 Ексим - М ЕООД

Казанлък

1

493

3 994

710

7 Глобус ЕООД

Стара Загора

89

-491

3 715

-

8 Тракия - Газ ЕООД

Стара Загора

23

1 062

2 853

169

9 Панхим ООД

Стара Загора

126

5 698

2 764

-51

10 Оптиком ООД

Стара Загора

64

2 833

2 682

-5

11 ИТТ - България ООД

Стара Загора

108

2 460

2 601

6

12 Милкотроник ООД

Стара Загора

33

2 452

2 596

6

13 Максконсулт ООД

Стара Загора

98

1 131

2 494

121

14 КЕН АД

Стара Загора

247

1 923

2 359

23

15 Градус - 3 АД

Стара Загора

84

3 244

2 152

-34

16 Новотехпром ООД

Стара Загора

83

1 386

2 074

50

17 Елми ООД

Стара Загора

76

1 025

2 060

101

18 Роси ЕООД

Гълъбово

184

2 014

2 044

1

19 Дамасцена ЕООД

Скобелево

36

493

1 986

303

20 Суперабразив ЕООД

Крън

153

1 622

1 918

18

21 Булагро АД

Стара Загора

38

1 390

1 877

35

22 Данико - Дралчо Донев ЕТ

Стара Загора

24

875

1 627

86

23 НИТИ ЕАД

Казанлък

41

10

1 557

15 470

24 Алба Групс ЕООД

Скобелево

1

72

1 549

2 051

25 Агрозлатекс ООД

Стара Загора

21

2 038

1 545

-24

26 Завод за пружини АД

Крън,

208

296

1 519

413

27 Кастамону България АД

Горно Сахране

223

-237

1 448

-

28 Бисер Олива - 98 АД

Стара Загора

178

2 296

1 448

-37

29 Туристически комплекс Казанлък АД

Казанлък

9

118

1 357

1 050

30 Агроин ООД

Стара Загора

47

1 606

1 348

-16

31 М + С - 97 АД

Казанлък

628

1 290

105

32 Бултех - 2000 ООД

Стара Загора

24

542

1 222

125

33 Медина Мед ООД

Стара Загора

108

974

1 200

23

34 Вертекс ЕООД

Казанлък

24

1 891

1 185

-37

35 Джапона ЕООД

Стара Загора

27

535

1 177

120

36 Ди Ем Си Трейд ЕООД

Стара Загора

19

629

1 151

83

37 Еньо Бончев ООД

Търничени

12

677

1 148

70

Име на дружество

Печалба 2011 (хил. лева)

Ръст/спад на печалбата (%)

Източник: Правно-информационна система „Сиела“ 34

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Печалба 2012 (хил. лева)

Населено място

Брой служители 2012

38 Инермат АД

Стара Загора

64

29

1 143

3 841

39 Контрагент 35 ЕООД

Стара Загора

55

816

1 138

39

40 Триглав - Еделвайс ЕООД

Казанлък

26

521

1 101

111

41 М - Груп ООД

Стара Загора

49

896

1 093

22

42 Зария Арома ЕООД

Казанлък

1

18

1 083

5 917

43 Трансконфексион ООД

Казанлък

7

411

1 073

161

44 МАСС България ООД

Стара Загора

14

61

1 008

1 552

45 Бисер Олива АД

Стара Загора

157

754

1 002

33

46 Весна - Енчо Каравелов ЕТ

Главан

22

785

975

24

47 КХС - Загора АД

Стара Загора

28

643

960

49

48 ГУ - Фарадей ЕООД

Стара Загора

28

1 010

936

-7

49 Папагал ООД

Стара Загора

34

1 739

917

-47

50 Трон ЕООД

Дунавци

75

590

905

53

51 Дижемон ООД

Стара Загора

39

119

887

645

52 Техха ЕООД

Стара Загора

94

*

887

-

53 Оперейшън Мениджмънт Сървисис ООД

Казанлък

28

1 021

876

-14

54 Геонед ЕООД

Стара Загора

24

1 170

856

-27

Стара Загора

1

0

841

-

56 Меркстрейд ООД

Стара Загора

9

2 839

823

-71

57 Симан ООД

Казанлък

5

870

803

-8

58 Ем Пи Ем Инженеринг ООД

Стара Загора

44

967

796

-18

59 Марица изток - Автотранспорт ЕООД

Гълъбово

74

910

793

-13

60 Амеес ООД

Раднево

39

690

789

14

61 Корели - Т - Петър Трендафилов ЕТ

Чирпан

28

1 063

774

-27

62 Диамант 6 ЕООД

Раднево

29

288

773

168

63 Пружини - Пенев ООД

Казанлък

60

532

765

44

64 Експрес Мъглиж ООД

Мъглиж

62

899

761

-15

65 Запрянови ООД

Стара Загора

17

326

754

131

66 Алфа - 2009 - ВВ ЕООД

Стара Загора

4

275

738

168

67 ИТС - Ивона ЕООД

Стара Загора

43

473

729

54

68 Лесо Инвест ООД

Стара Загора

83

763

723

-5

69 Арсенал - 2000 АД

Казанлък

132

4 601

719

-84

70 Яворкомерс ЕООД

Раднево

66

348

713

105

71 Индустриал Партс ООД

Казанлък

46

1 146

711

-38

72 Бултранс Корект ЕООД

Раднево

12

332

708

113

73 Сполука, Потребителска кооперация

Гита

52

621

702

13

74 Булагро машини АД

Стара Загора

29

1 114

692

-38

75 Унитерм ООД

Стара Загора

25

358

686

92

76 Жюлив ООД

Стара Загора

61

2 483

686

-72

77 Грийн Фийлдс ЕООД

Стара Загора

18

83

672

710

78 Елопар ООД

Казанлък

31

502

670

33

Име на дружество

55

Д-р Цауфт - Проектантско бюро България ООД

Печалба 2011 (хил. лева)

Ръст/спад на печалбата (%)

35


Брой служители 2012

79 Аис - А - Антон Георгиев ЕТ

Стара Загора

20

614

663

8

80 Георги Балев - БЕГЕ ЕТ

Стара Загора

13

538

658

22

81 Глобал Гео ЕООД

Стара Загора

7

233

657

182

82 КМК ООД

Стара Загора

24

830

657

-21

83 Фермер - 2000 АД

Стара Загора

75

480

654

36

84 Агротон ЕООД

Чирпан

2

766

626

-18

85 Свобода, Кооперация

Свобода

33

478

611

28

86 Казанлък АД

Казанлък

116

558

602

8

87 Агрогард - Георги Недев ЕТ

Стара Загора

33

1 315

601

-54

88 Перфект Медика ООД

Стара Загора

26

494

590

19

89 Елдикс ООД

Стара Загора

60

550

586

7

90 Гранд Комерс - Пламен Нейчев ЕТ

Гълъбово

42

78

585

650

91 Илия Илиев - Сведи ЕТ

Раднево

50

1 048

579

-45

92 Сага Инвест ООД

Казанлък

-15

569

-

93 Корона М ЕООД

Стара Загора

91

357

569

59

94 Бул Ал ЕООД

Казанлък

37

51

566

1 010

95 Бели бряг, Земеделска кооперация

Бели бряг

15

753

564

-25

96 Асорт - 95 ЕООД

Стара Загора

24

381

563

48

97 Строймонтажгруп ООД

Стара Загора

39

235

554

136

98 Златекс - Нецо Златанов ЕТ

Стара Загора

6

470

553

18

99 Све - Флекс Импорт ЕООД

Стара Загора

6

*

552

-

100 Алианс - ДН ООД

Стара Загора

18

573

543

-5

101 Тракия, Земеделска кооперация

Раднево

23

355

537

51

102 Анимексс ЕООД

Стара Загора

42

435

537

23

103 Ида Транс ЕООД

Стара Загора

62

247

536

117

104 Агролинк ООД

Кравино

4

277

535

93

105 БСТ - България АД

Стара Загора

1

668

534

-20

106 Европале 07 АД

Гълъбово

6

418

530

27

107 Хоус Мейдинг ООД

Стара Загора

19

112

529

372

108 Мотев - Строй ЕООД

Казанлък

6

-7

526

-

109 Веро България ЕООД

Стара Загора

4

1 047

521

-50

110 Съплай ООД

Малка Верея

23

472

518

10

111 Студио С ЕООД

Стара Загора

25

231

517

124

112 Слав - вериги ООД

Стара Загора

25

700

513

-27

113 Дила ЕООД

Гълъбово

41

561

513

-9

114 Би Би Си Кейбъл ООД

Казанлък

52

135

508

276

115 Балканпак ООД

Казанлък

42

254

505

99

116 Ел Контрол ЕООД

Стара Загора

158

935

501

-46

117 Мебел - Стил ООД

Казанлък

69

134

500

273

118 Йоана - КР ЕООД

Раднево

19

606

498

-18

9

284

497

75

119

36

Печалба 2012 (хил. лева)

Населено място

Име на дружество

Инсайт - Камелия Христова Илия Христов ЕТ

Стара Загора

Печалба 2011 (хил. лева)

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година

Ръст/спад на печалбата (%)


Печалба 2012 (хил. лева)

Населено място

Брой служители 2012

120 Торакса ООД

Стара Загора

8

163

492

202

121 Логистик БГ ООД

Стара Загора

98

360

490

36

122 Дани 69 ЕООД

Стара Загора

4

533

489

-8

123 Барт - 99 ООД

Казанлък

11

385

488

27

124 Билдинг 2003 ООД

Казанлък

27

967

487

-50

125 Верея Пласт АД

Стара Загора

40

16

484

2 925

126 Присое Пак АД

Гурково

10

203

481

137

127 Траяна Агро ООД

Стара Загора

52

290

481

66

128 Аквавижън ЕООД

Стара Загора

69

33

479

1 352

129 Утро - К ЕООД

Стара Загора

0

478

-

130 Би Си Ай Казанлък 8 ЕООД

Казанлък

-2

477

-

131 Би Си Ай Казанлък 2 ЕООД

Казанлък

-3

473

-

132 Би Си Ай Казанлък 1 ЕООД

Казанлък

-2

468

-

133 Каскадас Резидънс ООД

Стара Загора

29

-19

467

-

134 Шоко Тим ООД

Стара Загора

141

428

462

8

135 Инги Строй АД

Стара Загора

24

-14

458

-

136 Би Си Ай Казанлък 9 ЕООД

Казанлък

-2

455

-

137 Железник - М ООД

Стара Загора

12

603

455

-25

138 Термохран Инженеринг АД

Стара Загора

22

151

454

201

139 Машпром - КМХ ООД

Енина

58

576

453

-21

140 Ирида ООД

Раднево

12

229

449

96

141 Петрол М ЕООД

Стара Загора

2

416

448

8

142 Китка, Кооперация

Стара Загора

22

286

446

56

318

444

40

129

443

243

-2

442

-

Име на дружество

143

Изопещостроене - МД - Васил Данчев - 79 ООД

Стара Загора 4

Печалба 2011 (хил. лева)

Ръст/спад на печалбата (%)

144 Фарм Технолоджи ООД

Чирпан

145 Би Си Ай Казанлък 10 ЕООД

Казанлък

146 Тракийски фураж ЕООД

Стара Загора

16

1 997

441

-78

147 Делта ЕООД

Дунавци

39

213

441

107

148 Дикон - Димитров и Колев СД

Стара Загора

30

295

440

49

149 Конекс Тива - Агро ООД

Оризово

18

542

432

-20

150 Агрекс ЕООД

Стара Загора

8

147

431

193

151 Селект Нютришън ООД

Стара Загора

5

401

429

7

152 П.С.В. - Груп ООД

Боздуганово

34

211

429

103

153 Тема ООД

Стара Загора

36

109

426

291

154 Ротек ООД

Стара Загора

8

631

421

-33

155 Автохит Трейд ООД

Стара Загора

46

43

421

879

156 Европул ПБ ЕООД

Стара Загора

4

*

420

-

157 Балеви - Даниела Балева ЕТ

Стара Загора

9

197

420

113

158 МТК Груп ЕООД

Стара Загора

11

-323

419

-

159 Експрес ООД

Стара Загора

39

570

419

-26

37


Брой служители 2012

160 Фидий ЕООД

Стара Загора

8

313

416

33

161 Юнивърсъл Инвестмънт Пропърти ООД

Стара Загора

8

54

415

669

162 Нова - Ф - 49 ООД

Крън

45

449

415

-8

163 Агросинч - Синчанов и Сие СД

Стара Загора

15

460

411

-11

164 Шести май, Кооперация

Дълбоки

28

538

409

-24

165 Аква - Био - Хим ООД

Стара Загора

4

366

406

11

166 Енергоконсулт ЕООД

Стара Загора

12

90

403

348

167 ИТА Валентин Тонев ЕТ

Гълъбово

14

267

397

49

168 Евротрейд Консулт ООД

Стара Загора

415

394

-5

169 Грейн Груп ЕООД

Стара Загора

3

425

393

-8

170 Донев ЕООД

Стара Загора

8

242

392

62

171 Джули Инженеринг ООД

Стара Загора

11

-1 482

391

-

172 Агресия 99 ЕООД

Стара Загора

19

766

388

-49

173 Агро - Ойл ЕООД

Стара Загора

14

495

386

-22

174 Техноинженеринг ЕООД

Стара Загора

42

436

385

-12

175 Арбалов къмпани АД

Стара Загора

2

593

383

-35

176 Дайнинг Енерджи ЕООД

Гълъбово

2

0

382

-

177 Изотстрой ООД

Главан

13

234

379

62

178 Яси Груп ЕООД

Казанлък

13

1

378

37 700

179 Болкан Солар Енерджи ЕООД

Стара Загора

5

377

7 440

180 Агромениджмънт Систем ООД

Стара Загора

8

583

372

-36

181 Никдим ООД

Казанлък

46

267

372

39

182 Булойл ЕООД

Стара Загора

3

400

371

-7

183 Трейд Йони ЕООД

Стара Загора

4

126

370

194

184 Балиста ЕООД

Казанлък

24

117

369

215

185 Ерсела ЕООД

Крън

87

529

362

-32

186 Диони ООД

Стара Загора

94

312

361

16

187 Интернет Груп ООД

Стара Загора

59

462

359

-22

Стара Загора

13

988

356

-64

189 Кресона ООД

Бузовград

14

273

356

30

190 Френски - Христо Петков ЕТ

Стара Загора

16

374

354

-5

191 КТС ЕООД

Стара Загора

32

194

354

82

192 А Це Ес Консултинг ЕООД

Стара Загора

7

315

353

12

193 Евро Пул Са ЕООД

Стара Загора

10

336

352

5

194 Румен Георгиев - Глобал Гео ЕТ

Стара Загора

18

95

351

269

195 Елзем България ООД

Казанлък

12

468

351

-25

196 Съгласие, Земеделска кооперация

Зетьово

33

522

347

-34

188

38

Печалба 2012 (хил. лева)

Населено място

Име на дружество

Мототехника и автосервизи - Стара Загора АД

Печалба 2011 (хил. лева)

Ръст/спад на печалбата (%)

197 Печатница Непедони ЕООД

Стара Загора

10

27

346

1 181

198 Анбесто ООД

Стара Загора

11

596

346

-42

199 Амеес - ИН ООД

Раднево

328

345

5

200 С.И.Р.К. ЕООД

Гурково

-50

345

-

35

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Класация на 100 водещи фирми от област Стара Загора според тяхната рентабилност за 2012 г. 2012 (хил. лева)

Приходи от дейността 2012 (хил. лева)

Печалба Име на дружество

Населено място

Коефициент на рентабилност (%)

Брой служители декември 2013

1 Еньо Бончев ООД

Търничени

01.28

1 148

1 833

63

10

2 Бул Ал ЕООД

Казанлък

82.92

566

1 188

48

81

3 Джапона ЕООД

Стара Загора

46.77

1 177

2 542

46

20

4 Максконсулт ООД

Стара Загора

43.22

2 494

5 485

45

62

5 Тракия - Газ ЕООД

Стара Загора

46.90

2 853

6 275

45

23

6 Енергоконсулт ЕООД

Стара Загора

71.12

403

887

45

9

7 Милкотроник ООД

Стара Загора

26.51

2 596

5 810

45

37

8 Пещострой ЕООД

Стара Загора

43.29

6 340

14 653

43

201

9 Дамасцена ЕООД

Скобелево

20.53

1 986

4 784

42

34

10 Кремък ЕООД

Стара Загора

80.10

4 278

11 279

38

763

11 Френски - Христо Петков ЕТ

Стара Загора

25.13

354

939

38

16

12 Балиста ЕООД

Казанлък

25.40

369

979

38

23

Казанлък

33.14

876

2 376

37

37

14 Вертекс ЕООД

Казанлък

47.64

1 185

3 245

37

24

15 Ди Ем Си Трейд ЕООД

Стара Загора

43.21

1 151

3 180

36

10

16 Ерсела ЕООД

Крън

14.19

362

1 002

36

95

Стара Загора

45.20

356

996

36

13

18 ИТА Валентин Тонев ЕТ

Гълъбово

39.00

397

1 139

35

19

19 Хоус Мейдинг ООД

Стара Загора

43.11

529

1 522

35

19

20 Експрес Мъглиж ООД

Мъглиж

92.00

761

2 224

34

54

21 Бултранс Корект ЕООД

Раднево

49.41

708

2 133

33

13

22 Унитерм ООД

Стара Загора

43.22

686

2 068

33

28

23 Данико - Дралчо Донев ЕТ

Стара Загора

01.11

1 627

4 993

33

20

24 Съплай ООД

Малка Верея

32.30

518

1 637

32

24

25 Слав - Вериги ООД

Стара Загора

28.30

513

1 670

31

24

13

17

Оперейшън Мениджмънт Сървисис ООД

Мототехника и автосервизи - Стара Загора АД

Рентабилността на продажбите е изчислена като процентното отношение между нетната печалба от продажбите на продукцията и нетните приходи от продажби на продукцията. В класацията са включени дружествата, които имат приходи от продажби за 2012 г. в размер над 885 хил. лева. Рентабилността е важно понятие във финансовия мениджмънт и е свързано с икономическата ефективност. Може да се направи общия извод, че ако дадено производство е рентабилно, дейността във фирмата се развива и тя има висока ефективност. 40

Код по КИД - 2008

Информацията в таблицата е от годишните счетоводни баланси на фирмите, като за обобщаването е използвана базата данни на правноинформационната система „Сиела“. Кодът от Касификацията на икономическите дейности (КИД - 2008) показва предмета на дейност на фирмата. Пълният текст на класификацията може да бъде намерен в електронен вид на сайта на Търговскопромишлена палата - Стара Загора на адрес www.chambersz.com/pdf/KID-2008.pdf.

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


2012 (хил. лева)

Приходи от дейността 2012 (хил. лева)

Печалба Име на дружество

Населено място

Код по КИД - 2008

Коефициент на рентабилност (%)

Брой служители декември 2013

26 Атес ЕООД

Казанлък

29.31

3 039

9 918

31

957

27 Абакус Брокер ООД

Стара Загора

66.22

327

1 070

31

23

28 Денев - Д ООД

Стара Загора

47.30

319

1 051

30

17

29 Румен Георгиев - Глобал Гео ЕТ

Стара Загора

74.20

351

1 177

30

19

30 Глобус ЕООД

Стара Загора

43.12

3 715

12 548

30

76

31 Амеес ООД

Раднево

71.12

789

2 719

29

31

32 Айс-А - Антон Георгиев ЕТ

Стара Загора

01.50

663

2 317

29

20

33 Конекс Тива - Агро ООД

Оризово

01.13

432

1 510

29

9

34 Студио С ЕООД

Стара Загора

01.50

517

1 825

28

27

35 Асорт - 95 ЕООД

Стара Загора

45.20

563

1 995

28

26

36 ИТС - Ивона ЕООД

Стара Загора

25.99

729

2 619

28

41

37 Дижемон ООД

Стара Загора

25.99

887

3 215

28

37

38 КМК ООД

Стара Загора

01.61

657

2 394

27

25

39 Дамиана 2001 ЕООД

Стара Загора

43.39

344

1 257

27

54

40 Тема ООД

Стара Загора

55.10

426

1 590

27

38

41

Дида - 70 - Вълчев, Вълчева и Сие СД

Казанлък

25.62

236

885

27

14

42

Интеграл - Образователни програми ООД

Стара Загора

85.60

253

953

27

31

43 Бели бряг, Земеделска кооперация Бели бряг

01.11

564

2 135

26

15

44 М - Груп ООД

Стара Загора

41.20

1 093

4 139

26

67

45 Би Би Си Кейбъл ООД

Казанлък

61.10

508

1 952

26

56

46 Дива Агро ЕООД

Стара Загора

01.24

264

1 030

26

15

47 Агрозлатекс ООД

Стара Загора

01.11

1 545

6 165

25

21

48 Загора Истейт ЕООД

Стара Загора

56.29

318

1 281

25

16

49 Пружини - Пенев ООД

Казанлък

25.93

765

3 130

24

60

50 Весна - Енчо Каравелов ЕТ

Главан

01.11

975

4 070

24

14

51 ИТТ - България ООД

Стара Загора

46.74

2 601

10 943

24

147

52 Яси Груп ЕООД

Казанлък

52.29

378

1 595

24

16

53 Георги Балев - БЕГЕ ЕТ

Стара Загора

01.11

658

2 821

23

12

Чирпан

01.11

774

3 343

23

30

Казанлък

27.33

1 266

5 479

23

1 138

Енина

01.11

239

1 041

23

11

57 МТК Груп ЕООД

Стара Загора

49.31

419

1 827

23

1

58 Агроген - 07 ООД

Чирпан

01.11

292

1 288

23

8

59 Интертед АД

Стара Загора

68.20

258

1 143

23

29

60 Ирида ООД

Раднево

46.77

449

1 992

23

18

61 Яворкомерс ЕООД

Раднево

49.41

713

3 219

22

75

62 Джули Инженеринг ООД

Стара Загора

46.14

391

1 776

22

7

54

Корели - Т - Петър Трендафилов ЕТ

55 Аркомат - България ЕООД 56

Съгласие, Кооперация за производство и услуги

41


2012 (хил. лева)

Приходи от дейността 2012 (хил. лева)

Печалба Име на дружество

Населено място

Код по КИД - 2008

Коефициент на рентабилност (%)

Брой служители декември 2013

63 Елми ООД

Стара Загора

42.22

2 060

9 427

22

62

64 КХС - Загора АД

Стара Загора

28.93

960

4 405

22

33

65 Дончев ЕООД

Стара Загора

41.20

273

1 262

22

1

66 Траяна Агро ООД

Стара Загора

01.13

481

2 259

21

11

67 Вито - Тони Русев ЕТ

Стара Загора

41.20

344

1 624

21

21

68 Дикон - Димитров и Колев СД

Стара Загора

28.99

440

2 100

21

30

69 Рая ЕООД

Стара Загора

18.12

293

1 411

21

22

70 Руминекс ЕООД

Стара Загора

42.22

232

1 126

21

14

71 Триглав - Еделвайс ЕООД

Казанлък

20.53

1 101

5 346

21

25

72 Инермат АД

Стара Загора

08.12

1 143

5 568

21

61

73 Агресия 99 ЕООД

Стара Загора

02.40

388

1 912

20

14

74 Вълеви ООД

Чирпан

92.00

209

1 043

20

13

75 Тракия, Земеделска кооперация

Раднево

01.11

537

2 760

19

20

76 Океан Сервиз ООД

Стара Загора

46.44

228

1 184

19

11

77 Стева ООД

Стара Загора

46.72

344

1 790

19

13

78 Билдинг 2003 ООД

Казанлък

41.20

487

2 537

19

41

79 Експрес ООД

Стара Загора

49.39

419

2 184

19

33

80 С.И.Р.К. ЕООД

Гурково

25.99

345

1 842

19

39

81 Аманда ЕООД

Стара Загора

55.10

233

1 251

19

4

82 Краси - 2000 ЕООД

Стара Загора

14.14

211

1 133

19

147

83 Завод за пружини АД

Крън

25.93

1 519

8 202

19

271

84 Елопар ООД

Казанлък

25.99

670

3 629

18

34

85 Ем Пи Ем Инженеринг ООД

Стара Загора

46.72

796

4 323

18

47

86 Интернет Груп ООД

Стара Загора

62.09

359

1 995

18

50

87 Суперабразив ЕООД

Крън

23.91

1 918

10 694

18

165

88 Ида Транс ЕООД

Стара Загора

49.41

536

2 995

18

58

Медникарово

35.11

5 121

29 004

18

450

90 КТС ЕООД

Стара Загора

42.21

354

2 021

18

44

91 Грийн Фийлдс ЕООД

Стара Загора

01.11

672

3 856

17

17

92 Маги Груп ООД

Стара Загора

55.10

315

1 848

17

34

93 Тина 2 ООД

Казанлък

46.74

335

1 980

17

22

94 Свобода, Кооперация

Свобода

01.50

611

3 660

17

29

95 Тотем ДД ЕООД

Стара Загора

46.75

293

1 766

17

11

96 Илия Илиев - Сведи ЕТ

Раднево

49.39

579

3 496

17

45

97 Йоана - КР ЕООД

Раднево

01.11

498

3 008

17

25

98 Диамант 6 ЕООД

Раднево

46.77

773

4 714

16

24

99 Декор - 2000 ЕООД

Гълъбово

31.01

158

964

16

46

Стара Загора

25.11

169

1 049

16

14

89

КонтурГлобал Оперейшънс България АД

100 Метал Универс ЕООД

Данни: Търговски регистър

42

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Хранинвест – Хранмашкомплект АД е водеща фирма в българското машиностроене и е традиционен производител на машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост. Дружеството е в структурата на Холдинг Загора АД. Хранинвест – Хранмашкомплект АД разполага с модерно оборудване, което му позволява да и осъществява и произвежда: • • • •

Резервоари за хранително-вкусовата, фармацевтичната и химическата промишленост Заварени конструкции Механична обработка на прецизни и конвенционални детайли и на едрогабаритни детайли Инструментално производство.

Хранинвест – Хранмашкомплект АД е доставчик на оборудване, машини и резервни части за световно известни фирми като: GEA Group; Bosch; Rotex; Coca-Cola; Interbrew; Carlsberg; Entec и много други. Дружеството разширява пазарните си дялове както в България, така и в страните от Европейския съюз, Молдова, Русия, Македония и други.

Hraninvest – Hranmаshkomplekt JSC is a leading Bulgarian company in engineering industry and a traditional producer of machinery and equipment for the food processing industry. The company is part of Holding Zagora structure.

6000 Stara Zagora, 23 „Patriarch Evtimiy“ blvd. Sales department tel. +359 42 600715 +359 42 640779 fax +359 42 600802 pd@hraninvest.com www.hraninvest.com

Hraninvest – Hranmаshkomplekt JSC owns modern equipment that enables it to produce: • Tanks for the food, pharmaceutical and chemical industries • Welded constructions • Mechanical treatment of precision and conventional parts as well as large parts • Tools manufacturing. Hraninvest – Hranmаshkomplekt JSC is a supplier of equipment, machinery and spare parts for world known companies such as: GEA Group; Bosch; Rotex; Coca-Cola; Interbrew; Carlsberg; Entec and many others. The company is expanding its market shares not only in Bulgaria but also in all EU countries, as well as in Moldova, Russia, Macedonia and elsewhere.

43


Инвестиции за разширяване на производството През 2013 г. няколко дружества от региона на Стара Загора направиха големи инвестиции в производствените си бази и в ново оборудване. Стандард Профил България ЕАД – Стара Загора – предприятието, което произвежда пълната гама каучукови уплътнения за автомобилната индустрия и е сред водещите в този сектор в Европа, разширява базата и производствените си мощности. Заводът на Стандард Профил България работи в Стара Загора от 2004 г. и оттогава разширява непрекъснато обемите на производството си. Работи изцяло по поръчки на световните производители на автомобили General Motors, Fiat, Volkswagen, Renault, Daimler Mercedes и други. Изделията на предприятието се изнасят в държави от четири континента – Европа, Северна и Южна Америка и Азия. Фирмата спечели през 2013 г. поредния голям клиент в лицето на Daimler Mercedes и изработва уплътнения за модела автомобили Смарт. За целта е построена нова сграда, която е с площ от 700 кв. метра. Стойността на строителството на новия корпус на дружеството и оборудването му с машини е 2 млн. лева. През 2014 г. мениджмънтът на предприятието планира да изгради още една производствена база от 5000 кв. метра, която ще обезпечи изработването на пълната гама уплътнения за новия модел на Опел Астра. Очаква се в проекта да бъдат инвестирани 12 млн. лева и дейностите по изграждането и оборудването на новия завод да приключат през 2015 г. Той ще осигури работа допълнително за около 1000 души. Предприятието е един от най-големите работодатели в област Стара Загора и в началото на 2014 г. разполага с персонал от 1300 души. Стандард Профил България завърши 2012 г. с приходи от продажби в размер на 63 млн. лева, като се очаква оборотът да надвиши 150 млн. лева годишно след пускането в експлоатация на новите производствени мощности. Старозагорската фирма Ате Пласт ООД откри през 2013 г. цех за печат върху гъвкави опаковки от различни фолиа – полиетилен, биополипропилен, полиестер и за каширане на различни видове фолиа. Това подобри оптиката и 44

механичното качество на опаковките. Обектът е изграден в рамките на проект по оперативна програма Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Цехът разполага с ново модерно оборудване. Предприятието е създадено през 1994 г. Днес е един от водещите производители на полиетиленови фолиа в България. Зад граница се изнасят 80% от продукцията на фирмата. Постоянната модернизация и подобряването на качеството налагат изделията на Ате Пласт в много държави от Западна Европа, сред които голям дял имат търговските отношения с Холандия и Германия. Предприятието задоволява нуждите от опаковки на отрасли като хранително-вкусовата промишленост; строителството; стъкларската и химическата промишленост; производството на парфюмерия и козметика, прахове и почистващи препарати, медицинска техника и продукти; селското стопанство и други. Нова база за производство на восъчни смеси с висока степен на автоматизация откри през 2013 г. Евриком ЕООД – Стара Загора. Инвестицията е на стойност 1,5 млн. лева. Около 600 хил. лева са предоставени като безвъзмездно финансиране чрез оперативна програма Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Цехът разполага и с лаборатория за сертифициране на произведените продукти и за развойна дейност. Фирма Евриком развива дейност от 1993 г. Предприятието е лидер на българския пазар по обем на продажби на парафин и на парафинови свещи и е едно от най-големите в този бранш на Балканите. Новият „зелен“ склад за готова продукция в пивоварна на Загорка АД беше официално открит през октомври 2013 г. Той е проектиран и сертифициран по световнопризнатия метод за оценяване на екологичните показатели на сгради от всякакъв тип BREEAM, което го прави първата „зелена“ индустриална сграда в България. Съоръжението е снабдено с компютърно базирана система BMS, която контролира и управлява осветлението, вентилацията, противопожарната и другите системи на сградата. Работи с минимална енергийна консумация, като в същото време осигурява оптимални условия на работа. Изграждането на складовата база започна в края на 2011 г. Площта на обекта е близо 3000 кв. метра, а стойността на инвестицията възлиза на повече от 2 млн. лева.

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Още от създаването на „Бирарията“ в Стара Загора от д-р Конста��тин Кожухаров през 1902 г. пивоварната се превръща в символ на града, а Загорка е любимата бира на поколения българи. След присъединяването към семейството на Heineken през 1994 г. до днес в дружеството са инвестирани над 125 млн. евро за модернизация и разширяване на производството. Това превръща Загорка в една от най-модерните пивоварни в Централна и Източна Европа. Богатото портфолио на Загорка АД включва марките: Загорка, Heineken, Ариана, Stolichno, Amstel, Desperados, Kaiser и Starobrno. Загорка АД е най-голямото предприятие в региона от хранително-вкусовата промишленост и през 2012 г. достига приходи от продажби в размер на 159 млн. лв. През 2013 г., за шеста поредна година, Загорка АД е лидер по приходи от продажби на пазара на бира в България. Водещи марки на компанията са Загорка, Ариана и Heineken. Освен инвестициите на Загорка АД в модернизация и развитие на пивоварната, компанията допринася и за благоденствието на Стара Загора и региона. Само за последните 3 години Загорка АД е предоставила финансиране от над 250 хил. лева за реализиране на зелени проекти на територията на Старозагорска област. Посечените инвестиции, водещи до увеличаване на производствените капацитети на предприятия от секторите на химическата и хранително-вкусовата промишленост, са само примери. Значими инвестиции през последните години са направени и в десетки други предприятия от региона на Стара Загора. Сред тях са четирите топлоелектрически централи; фирмите, занимаващи се с дървопреработвателна дейност Кастамону България АД и Средна гора АД; предприятията от Холдинг Загора ООД, специализирани в металургичното производство и обработката на метали Прогрес АД, Пресков АД и Хранинвест – Хранмашкомплект АД. Продукцията на всяко едно от тези предприятия е предназначена предимно за износ и през последните две години приходите от продажби имат ръст. Логично инвестициите в предприятията водят до по-висока рентабилност и до повишаване на производителността на труда, като в предприятията от сферата на металургията се отчита почти двукратен ръст на производителността на труда. Завод за пружини АД – Крън е най-големият в България производител на студено и горещо навити пружини. Фирмата има много голям 46

асортимент и предлага на пазара над 3000 вида пружини, които намират приложение в различни сектори на икономиката. Предприятието отбелязва през 2014 г. 40 години от създаването си, като в първите десетилетия на своята дейност обслужва нуждите на военно-промишления комплекс. Днес фирмата запазва изделията, които са част от окомплектовката на специална военна продукция. Фирмата отчита ръст на продукцията си през последните години и този факт също се дължи най-вече на поръчките за специална продукция. Предприятието има много по-големи производствени възможности. Завод за пружини АД изнася по-голямата част от продукцията си зад граница. Основните пазари са в Русия, Израел, САЩ, Италия и съседните на България държави. За модернизиране на производствената база и за подобряване на условията на труд през последните 12 години са инвестирани около 6 млн. лева и средно годишно в оборудване се инвестират над 500 хил. лева. Булагро АД е една от най-успешните компании в аграрния сектор в България през последните години. Дружеството предлага на земеделските производители успешни решения за тяхното производство, като търгува със земеделска техника, препарати за растителна защита, торове и семена. През 2013 г. Булагро започна изграждане на завод за почистване и заготовка на семена. Дружеството предлага отлична селекция при ечемика и пшеницата и това гарантира устойчивост на културите при неблагоприятни метеорологични условия. Сортовете имат потенциал да се достигне добив от 1200 килограма от декар. Дружеството е дистрибутор на утвърдените световни производители на препарати за растителна защита. Друга фирма от структурата на Булагро груп холдинг ЕАД – Булагро машини АД, предлага на стопаните техника от водещите в света производители. Машините са модерни и високопроизводителни и гарантират ниски разходи при всяка една от земеделските дейности. Заедно с това е осигурена и максимално добра сервизна поддръжка. Собственикът на дружествата Христофор Бунарджиев е основен инициатор за създаването и провеждането на най-голямото на Балканския полуостров изложение за селскостопанска техника и препарати за растителна защита БАТА Агро. През август 2014 г. изложението ще се проведе за 5-а поредна година на територията на Летище Стара Загора.

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


47


Строителната фирма Монтажинженеринг АД инвестира над 2 млн. лева през 2013 г. в ново технологично оборудване и разширяване на производствената база. Част от вложените в нова техника средства са получени по оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика, чрез проект на стойност от около 500 хил. лева. През 2013 г. дружеството има над 10 млн. лева нетни приходи от строително-монтажни дейности и това представлява ръст от 150% спрямо 2012 г. Последните проекти на строителната компания са свързани с разширяването на оловното производство на КЦМ АД – Пловдив, като дейностите продължават и през 2014 г.; монтажни работи в български предприятия от хранително-вкусовата промишленост и изработка на метални конструкции за химически завод в Северна България. Заедно с това през 2014 г. Монтажинженеринг АД се насочва и към партньори зад граница. Компанията ще изработи метални конструкции по големи поръчки на скандинавска и английска фирми.

Стара Загора – регион с водещи в областта си предприятия

Пресков АД – Стара Загора е най-големият производител в България на горещо ковани детайли от легирана и въглеродна стомана. Над 60% от продукцията на предприятието е предназначена за износ. Дружеството внедри ново технологично оборудване, закупено по проект, финансиран от оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика на стойност 11 млн. лева. С модерните съоръжения заводът привлече нови клиенти и увеличи двойно производствените си обеми. Технологичната модернизация обхваща ковашко-пресовото и ковашко-чуковото производство, нова напълно автоматична термична линия за нормализация и закалка в полимер и обновена инфраструктура. Новите нагревни инсталации доведоха до качествено ново ниво на производство, защото позволяват да се следи температурата, което прави процесът изключително прецизен. В ковашкочуковото производство е внедрен напълно автоматизиран хидравличен чук, който свежда до минимум риска от производствени аварии 48

и подобрява шумовата среда. В Пресков АД е внедрена и нова металографска лаборатория, в която се правят всички необходими анализи за конкретното изделие. Дружеството има необходимото оборудване и капацитет да изпълни високите изисквания на клиентите си. Хранинвест – Хранмашкомплект АД e сред най-големите машиностроителни предприятия в България и е част от структурата на Холдинг Загора. В предприятието работят над 460 специалисти. През 2013 г., вследствие на нови търговски договори, дружеството реализира прираст на приходите си от 20% в сравнение с предходната година. Използването на ново и съвременно оборудване и технологии увеличиха производителността и качеството на изделията: възли, агрегати, машини за хранителновкусовата промишленост, неръждаеми съдове под налягане, метални конструкции и други. Клиенти на Хранинвест – ХМК са водещи компании основно от Германия, Англия и САЩ, като над 90% от продукцията на дружеството е предназначена за износ. През последните години предприятието разширява пазарните си дялове както в страните от Европейския съюз, така също и в Близкия Изток, Северна Африка, Молдова, Русия, Македония и други. В началото на 2014 г. Хранинвест ХМК АД приключи успешно внедряването на интегрирана информационна система за управление. Тя е закупена с безвъзмездната помощ по оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика. ДЗУ АД – Стара Загора е един от големите производители в страната, работещи по технология на възложителите си и предлагащи услуги в областта на автомобилната промишленост, инструменталното производство, шприцоване на детайли от термопластични и термореактивни пластмаси, механичен и електро-механичен монтаж и др. Фирмата е собственост на Videoton Holding, Унгария, компания, която е водещ доставчик на изделия и услуги в електронното производство в Централна и Източна Европа. ДЗУ разполага с ресурси за обезпечаване на съпътстващи дейности като: дизайн, тестване, услуги в областта на управлението на проекти, инженеринг, логистика. Наталия АД е предприятие със затворен цикъл на производство: от производство на трикотажен плат до изработване на всички видове трикотажни облекла. Дружеството продава своята продукция в България, Финландия, Швеция, САЩ, Германия, Франция, Русия и други

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


INDUSTRIAL HEATING AND COOLING SOLUTIONS КЛАС БОЙЧЕВ ЕООД Проектиране, доставка, монтаж и сервиз

тел. 042 602280 факс 042 602240 office@klas.bg www.klas.bg

котли горелки котелни помещения - пара и вода водоохладителни кули помпени станции тръбопроводи от всички категории: газ, вода, въздух, пара топло и шумоизолация на тръбопроводи и съоръжения инфрачервено радиантно отопление на индустриални халета газифициране на пещи системи с възобновяеми енергийни източници

ПРОМИШЛЕНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ

49


държави. Дружеството е част от Холдинг Загора. Разполага с цех Плетачен, Апретурна обработка и цех Конфекция. Градус 1 ООД е най-големият производител на птиче месо в България. Предприятието в Стара Загора има годишен капацитет от 40 хил. тона пилешко месо, разфасовки, колбаси, полуфабрикати и деликатесни колбаси. На пазара вече се предлагат над 150 вида продукти с марката Градус, а персоналът надхвърля 1100 души. Птицекланицата на Градус е най-голямата на Балканите и едно от най-големите съоръжения за добив и преработка на бели меса в Европа. Има капацитет за обработка на 8 хил. птици на час. Дружеството разполага с най-голямата люпилня в страната, като годишният капацитет е над 36 млн. броя еднодневни пилета. Групата от фирми Градус е постигнала пълно затваряне на цикъла на производство на пилешко месо. Той започва от фуражния завод в Нова Загора, преминава през фермите за родителски стада в Ямбол и Русе, през най-голямата люпилня в България и фермите за угояване на бройлери. Заводът за преработка на птиче месо в Стара Загора е в края на процеса. Той разполага с напълно автоматизирана линия и нужните сертификати и системи за контрол на качеството. Продукцията се предлага на вътрешния пазар и се изнася в държави от Европа и Азия.

Грижа за безопасността и здравето на работниците

Търговско-промишлена палата – Стара Загора съдейства на бизнеса от региона в процеса за осигуряване на безопасни условия на труд и покриване на нормативните изисквания. По инициатива на Палатата и на регионалните институции, контролиращи трудовата безопасност, през 2008 г. е учреден клуб „Здраве и безопасност“. Членовете му обединиха усилията си, за да съдействат на работодателите от Старозагорския регион за подобряване на здравословни и безопасни условия на труд във всяко предприятие, намаляване на професионалните заболявания, предотвратяване на трудови злополуки и промишлени аварии и повишаване на производителността на труда. 50

Клубът в Стара Загора връчва годишни регионални награди на предприятия, които имат отлични показатели и са доказали добри практики в областта на трудовата безопасност. Основният критерий за класирането на фирмите е броят на работните дни без трудова злополука. През 2013 г. победители по този показател са предприятието за производство на чугунени отливки Прогрес АД и фирмата за изграждане на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи Ел Конрол ЕООД. За внедрени добри практики са отличени ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово и строителната компания Монтажинженеринг АД. Като отлични са оценени и условията на труд в ковашко-пресовия завод Пресков АД и във фирмата за изграждане на отоплителни и климатични инсталации Клас Бойчев ЕООД. Периодично Търговско-промишлена палата – Стара Загора организира и провежда обучения за длъжностни лица по здраве и безопасност при работа, както и за вътрешни одитори на системи за управление на здраве и безопасност при работа в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001. Част от производствените предприятия от региона на Стара Загора се възползваха от оперативна програма Развитие на човешките ресурси и получиха финансиране за свои проекти, насочени към подобряване на безопасните и здравословни условия на труд. Прогрес АД е предприятие от структурата на Холдинг Загора, което изпълни успешно едногодишния проект „Безопасен труд, здрави служители, висока производителност“. Чрез него се оптимизира организацията на трудовата дейност и се подобряват условията в цех „Чистачен“. Изградена е и локална аспирация, която чувствително намалява запрашеността и шума в цеха. Заедно с това работниците от предприятието получиха ново работно облекло с висока степен на защита. През 2013 г. Прогрес АД – Стара Загора отбеляза 100 години от своето създаване. Днес фирмата е лидер на Балканския полуостров в сферата на производството на висококачествени технически и декоративни отливки от сив и сферографитен чугун. Заводът разполага с високотехнологични пещи. През 2013 г. за подобряване на енергийната им ефективност са инвестирани близо 3 млн. лева и разходът на енергия е намален с 24%. Внедрена е също и рециклираща инсталация за отработените леярски смеси. Над 50% от продукцията на

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


51


Прогрес е предназначена за износ. Дружеството изпълнява поръчки на световноизвестни фирми като Bosch Rexroth Group, Danfoss, Interpump Hydraulics, Casappa и други. Работи много успешно и с българските фирми М+С Хидравлик и Капрони, които също се намират в региона на Стара Загора. Паралелно с разширяване на пазарите за детайлите, които имат приложение в машиностроенето, хидравликата и автомобилната индустрия, ръководството на Прогрес работи и за по-широкото географско позициониране на декоративните отливки – осветителни стълбове, градински пейки и чешми. И сега тези изделия на Прогрес се предлагат в Мароко, Саудитска Арабия, Русия, Украйна и други държави. ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 е сред компаниите, които провеждат множество инициативи, насочени към безопасни и здравословни условия на труд. Инициативата Safety Focus Day е въведена от ContourGlobal в началото на 2013 г. във всички нейни електроцентрали и обекти по света и се организира всяко тримесечие. Нейната задача е да подобрява показателите по безопасност на работното място, да повишава информираността на персонала и да развива културата по безопасност. Заедно с това в топлоелектрическата централа се отбелязва Световният ден за здраве и безопасност при работа (април), като мероприятията се фокусират върху превенцията на професионалните заболявания. КонтурГлобал Марица Изток 3 се присъедини през 2013 г. към националната кампания за превенция на онкологичните заболявания „СПРИ и се прегледай“, стимулираща здравната профилактика и подобряването на качеството на живот. Пред служителите и подизпълнителите на компанията беше представена и нововъведената система LOTO (съкр. от Lock Out. Tag Out., на български: Заключи. Обозначи.). Това е процедура за безопасност, която се прилага в индустрията, за да гарантира, че опасните машини са изключени правилно и няма да започнат да работят отново преди завършването на работата по поддръжка или обслужване. Един от най-старите и най-големи производители на горещо ковани детайли в България, който се намира в Стара Загора, изпълнява проект „Подобряване условията на труд в Пресков АД и внедряване на BS OHSAS 18001:2007“. Дейностите приключват в края на август 2014 г. 52

Ще се подобрят условията на труд в производствения корпус чрез реконструкция и модернизиране на осветлението на работните места. С модернизацията ще се постигне по-голяма осветеност, отговаряща на нормите. Ще се създадат условия за повишаване на производителността и това ще доведе до намаляване на предпоставките за трудови злополуки. На всички работници се осигурява специализирано работно облекло с висока степен на защита. В рамките на проекта се внедрява система за управление на здравословни безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007. Стандард Профил България ЕАД провежда последователна политика, инвестирайки в подобряване на условията на труд и почивка. През 2011 г. дружеството внедри стандарта BS OHSAS 18001:2007 и през следващата година получи национална награда за дейността си в сферата на управление на човешките ресурси. През 2013 г. изпълни успешно проект „Подобряване на условията на труд в Стандард Профил България ЕАД“. Работниците получиха висококачествени защитни обувки и ръкавици. Подобриха се условията на труд и се повиши степента на безопасност при работа. Заводът за производство на хляб и тестени изделия на Джела – НД ЕООД подобри условията за работа и повиши производителността на труда, също с европейско финансиране. Модернизирани са производствените цехове за хлебни изделия и е повишена обезопасеността на машините. Работниците получиха лични предпазни средства и специално работно облекло. Дружество Чисти климатични помещения инженеринг АД – Стара Загора разработи и внедри Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на стандартите БДС ЕN ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007. Фирмата извършва специализирани дейности в областта на строителството и въвеждането на интегрирана система за управление е част от общата ѝ стратегия за развитие и повишаване на конкурентоспособността. Цитираните практики са малка част от извършените дейности в стотици производствени предприятия от региона на Стара Загора, насочени към подобряване на безопасността на условията на труд.

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Проектиране, производство и монтаж на машини и съоръжения за х��анително-вкусовата промишленост • • • • • • • • • •

Машини за млекопреработвателната промишленост Приемни резервоари за мляко Приемни установки с електронен разходомер Сирениноизготвители - открит и закрит тип Колички-преси за сиренина Оцеждащи барабани за сиренина Агрегати за формоване на кашкавал Заквасочници Маслоизготвители Помпи центробежни Помпи самозасмукващи

Бисер Олива АД 6000, Стара Загора кв. Индустриален тел. +359 42 600918 факс +359 42 600382 biser@biseroliva.bg www.biseroliva.bg

• • • • •

Бутилираща техника Блокове за газиране на напитки (интермикси) Ринзери (изплакващи машини) за бутилки Пълначно затварачни автомати Затварачни машини Транспортни системи за бутилки

• • • •

Машини за обработка на плодове Дръжкоразчепкваща машина за череши Дръжкочистачна машина за череши Сортировъчни машини и калибратори Елеватори и транспортьори

Бисер Олива АД - Стара Загора е една от най-големите рафинерии за висококачествено слънчогледово олио в България и единствената в страната с най-модерната система за екстракция и пресоване. Производственият капацитет на предприятието е 130 000 тона годишно. Олиото се предлага в разфасовки от 1, 2, 5 и 10 литра. Дружеството произвежда и олио Бисер Витал, обогатено с Омега 3 мастни киселини и витамини А, D и E. Бисер Олива АД предлага още: • Лецитин • Шрот високопротеинов • Мастни киселини.

Проект - М ООД Стара Загора 6000 ул. Войвода Ст. Черногорски 54 proektm@mail.orbitel.bg www.proektm.com


Вятърен парк “Ветроком”

Чиста енергия от Балкана

Инсталирана мощност: 72,5 MW Годишно производство: 150 GWh 29 броя вятърни генератора Fuhrländer, модел FL 2500-90 Подстанция 20/110 kV Осигурени постоянни работни места: 30

¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Clean energy from the mountains

VetroCom Wind Farm ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Installed capacity: 72.5 MW Annual production: 150 GWh 29 windgenerators Fuhrländer, type FL 2500-90 A 20/110 kV substation Permanent employment provided to 30 people

Офис: ул. „Петко Влаев” № 79, Крън 6140 За контакт: Пламен Пенчев +359 886 222662 plamen.penchev@alpiq.com

54


www.omservices.eu

YOUR SOLUTION IN WIND PARK MANAGEMENT „Oперейшън Мениджмънт Сървисис” ООД „Oперейшън Мениджмънт Сървисис” ООД предлага пълна гама от услуги в областта на вятърната енергетика, като разполага с високо квалифициран персонал и предоставя индивидуални решения за цялостния мениджмънт на отделни турбини, както и на индустриални вятърни паркове. Като доставчик на услуги, ОМС ООД работи в тясно сътрудничество със своите клиенти при разработването на програми за планирана и аварийна поддръжка на генераторите им, за да се гарантира максималната производителност и най-висока възвръщаемост на инвестицията през целия живот на проекта. Услугите, които ОМС ООД предлага, са следните: управление на активите - проектен мениджмънт и мониторинг на активите 24/7 активно управление на турбините и прилежащата инфраструктура планови и извънпланови инспекции и диагностика сервизни дейности доставка на резервни части. Нашият опит ни е научил да не приемаме лесни предизвикателства, да работим в екстремни условия и да се изправяме пред трудностите на бизнеса с увереност, че всеки опит за скок ни помага да израстваме.

Operation Management Services OOD provides full range of services for the onshore wind power business. The company disposes of highly skilled personnel and offers customized solutions for the complete management of separate turbines, as well as for industrial wind farms. As a wind turbine service provider, Operation Management Services OOD works in close collaboration with its customers to develop scheduled and emergency programs for maintenance of wind turbines generators, in order to ensure maximum productivity and highest return on investment over the entire project’s life span.

The services offered by the company include: Asset Management - project management and monitoring 24/7 active wind park management, including the adjacent infrastructure Scheduled and emergency inspections and diagnostics Repair activities Spare parts delivery. Our experience has taught us not to take easy challenges; to work in extreme conditions and to stand before the business difficulties with confidence that each venture to jump help us rise up.

79, Petko Vlaev str. 6140 Kran, Bulgaria Phone: +359 884 255002 office@omservices.eu

www.omservices.eu

55


компютри, мрежи, бизнес софтуер Основната цел на Актим ООД е да предоставя на своите клиенти пълен набор от ИТ продукти, услуги и професионални решения, подпомагащи управлението на бизнеса. партньор на

премиум партньор и сервиз

В Актим работи екип от професионалисти, дипломирани ИТ и сертифицирани специалисти, притежаващи и допълнителни сертификации, който осъществява сервизна и консултантска дейност, техническа, софтуерна и онлайн поддръжка. Ние предлагаме и внедряваме продукти и софтуерни решения, като операционни системи, сървъри, приложен софтуер, цялостни решения в областта фирменото управление - управлението на връзките с клиентите CRM

, планиране на

ресурсите (ERP), управление на човешките ресурси (HR) софтуер. Актим ООД Стара Загора, 6000 ул. Васил Априлов 1 042 602013 56

office@actimbg.com www.actimbg.com www.shop.actimbg.com


Лидер в обЛастта на монтажното строитеЛство:

www.montage-engineering.com

метални конструкции и резервоари; технологични тръбопроводи; машинен монтаж; електрически инсталации; Leader in the area of instaLLation and erection works: сградни инсталации. steel structures, tanks and silos; Head office: 127, Tsar Simeon Veliki Blvd. 6000 Stara Zagora, Bulgaria Tel. +359 42 622755; +359 42 602997 Fax +359 42 602998 For general enquiries:

office@montage-engineering.com For marketing and trade enquiries:

marketing@montage-engineering.com

industrial pipelines; mechanical erection; electrical installations; building installations.


58


59


Стимулиране на бизнес отношенията с чуждестранни партньори Търговско-промишлена палата – Стара Загора развива активна международна дейност в подкрепа на бизнеса, насочена към установяване на нови делови контакти и за разширяване на пазарите. През 2013 г. членове на Българоскандинавската търговска камара и предприемачи от Старозагорски регион проведоха работна среща в Стара Загора. Те имаха и индивидуални срещи, на които обсъдиха възможностите за конкретно взаимодействие и партньорство. Бяха посетени и предприятия от Стара Загора, които работят успешно със скандинавските държави и изнасят голяма част от продукцията си там. Един от успешните примери за дългогодишно българо-скандинавско партньорство е мебелното предприятие Средна гора АД. От 35 години то е основен доставчик на столове от иглолистна дървесина на световния лидер в търговията с мебели ИКЕА (IKEA). През 2011 г. Средна гора сключва друго стратегическо партньорство с още едно голямо име в бранша – норвежката фирма Stokke, за която произвежда емблематичния многофункционален детски стол Tripp Trapp. Във форума участваха посланиците на Швеция Н.Пр. Хелена Пилсас Алин и на Норвегия Н.Пр. Гюру Катарина Викьор. Гостите от скандинавските държави определиха Стара Загора като развита индустриална зона, която има сериозен потенциал да привлича външни инвестиции, включително и чрез богатото си културно-историческо наследство. През 2013 г. по покана на Търговскопромишлена палата – Стара Загора делово посещение в града направиха представители на Баварското държавно министерство на икономиката, инфраструктурата, транспорта и технологиите и д-р Митко Василев – представител на Бавария в България и главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара. Те проведоха среща с предприемачи от региона с цел да бъдат установени кооперационни връзки с фирми от немската провинция. Икономическите сектори в България, които представляват интерес за Бавария по 60

отношение на инвестиции и съвместен бизнес, са енергетика, технологии за опазване на околната среда, строителство и машиностроене. Германия е водещ търговски партньор и е найголемият пазар за износ на български стоки. В същото време пазарите на най-развитата европейска държава остават и с най-голям потенциал за експортно ориентираните български фирми през 2014 г. Търговско-промишлена палата - Стара Загора работи в тясно сътрудничество и с Българо-швейцарската търговска камара (БШТК). През 2013 г. в рамките на партньорството членовете на двете организации проведоха работна среща в Стара Загора. Градът беше определен като много привлекателен за инвестиции, защото дори в условия на криза бизнесът се развива. Пример затова е швейцарската фирма Оскар Рюег България, която успешно работи в Стара Загора от 2007 г. Тя произвежда фарове и други изделия с висока сложност за автомобилната индустрия. Заводът извършва сглобяването на детайлите и клиентът получава завършен продукт. Палатата в Стара Загора е регионален партньор на БШТК при изпълнението на проект „Насърчаване на партньорствата”. ТПП - Стара Загора организира посещения в местни фирми, при които представители на швейцарския бизнес се запознаха с възможностите им. Предприемачи от Стара Загора ще участват в бизнес форум, организиран от БШТК през април 2014 г. в София. Търговско-промишлена палата подготви бизнес профили на старозагорските фирми, с които те се представят пред потенциални партньори от Швейцария по време на форума и при бъдещи двустранни срещи. Българските предприемачи имат възможност да изнасят свои продукти на пазарите в Китай. Китай стимулира вноса на широк кръг стоки чрез държавни програми, които предлагат финансиране за производители от Европейския съюз. Осигурена е преференциална кредитна линия в размер на 10 млрд. щатски долара за страните от Централна и Източна Европа. Друг вариант за получаване на средства е за тях да кандидатстват българо-китайски дружества. Китайската банка отпуска до 80% от сумата, необходима за изпълнение на проекта, а останалата част се осигурява от кандидатстващата фирма. Особено голямо търсене в Китай има на стоки от сектор Хранително-вкусова промишленост и напитки. Подробна и актуална

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


SreDnA gorA AD experiAnce AnD trADition in the SoliD wooD furniture mAnufActuring

Sredna gora AD is a Bulgarian company with 50 years of tradition in the solid wood furniture manufacturing. The plant is located on a total area of 7,65 hectares, from which 1,66 are built up area, and employs around 540 people.

Sredna gora AD 2, Kaloyanovsko Shosse Str. 6000 Stara Zagora, Bulgaria

Core competency of the company is the mass production of high quality chairs and tables, in big quantities and on very attractive prices. Sredna gora AD has long-lasting business relationships with some of the worldwide leading furniture retailers. Daily in the factory are produced and marketed around 2700 chairs.

Phone +359 42 600206 Fax +359 42 600205 office@sg.inetg.bg www.srednagora.com


информацията за особеностите на търговията предостави Виктор Азманов, председател на Българо-китайската търговско-промишлена камара (БКТПК). Той и негови колеги посетиха няколко пъти Стара Загора и през 2013 г. участваха във форуми, организирани от ТПП – Стара Загора. Проведе се бизнес семинар на тема Практични стъпки и оперативни програми за работа с Китай. Износът на български стоки от хранителновкусовата промишленост и напитки се подпомага от редица мерки, разработени от Българокитайската търговско-промишлена камара и Пекинския център за промотиране на международни марки, като много от тях са нови и се прилагат от края на 2013 г. Виктор Азманов участва в конференция в рамките на Фестивала на виното и културното наследство „Августиада“, който Търговскопромишлена палата – Стара Загора организира за втора поредна година. Председателят на БКТПК запозна участниците с възможностите за износ на български вина в Китай. Членове на ръководството на Българокитайската търговско-промишлена камара проведоха индивидуални срещи с представители на старозагорски фирми, проявяващи интерес към китайския пазар. Фирмите работят в сферата на производството на храни, напитки и на козметика на основата на розово и лавандулово масло. Техните управители се запознаха с условията за участие в постоянно действащия шоурум, който Българо-китайската търговско-промишлена камара открива през 2014 г. в Китай. Много добър шанс за стартиране на износ на стоки от хранително-вкусовата промишленост за Китай предлага и включването в инициативата Balkan Quality Standard International. Това е програма на Българо-китайската търговско-промишлена камара, която има за цел да

62

представя българските продукти на китайския пазар, като ги обедини, защото за българския производител е трудно да предложи самостоятелно обемите, които изискват търговските вериги в Китай. През 2013 г. официална делегация от Стара Загора, придружена от представители на местния бизнес, посети руския град Самара по повод празника на града. В нея участва и председателят на Търговско-промишлена палата – Стара Загора Олег Стоилов заедно с ръководители на фирми от региона, които проведоха ползотворни срещи с потенциални партньори и клиенти. Делегацията от Стара Загора се срещна със зам.-кмета на Самара Александър Карпушкин, с ръководителя на Департамента за икономическо развитие Дмитрий Колмъйков и с представители на общинската администрация. По време на разговорите е декларирана готовност за партньорство и взаимодействие между двата града в посока за развитие на икономическите връзки и на туризма, за което ще съдействат търговските палати на Стара Загора и на Самара. От руска страна са заявени намерения за съвместни инвестиции в аграрния сектор в региона на Стара Загора. Интерес се проявява към туризма, рекламата, недвижимите имоти в България, включително и към изграждането на хотел в Стара Загора. Руски фирми са готови да предложат на българския пазар метали; кабели и електрически проводници; транспортни услуги; модерни системи за пречистване на вода, така че тя да бъде използвана за питейни нужди. Бизнес делегация от Одрин, ръководена от председателя на Търговската палата Реджеп Зипкинкурт, посети в края на 2013 г. Търговскопромишлена палата – Стара Загора. Обсъдиха се съвместни действия в полза на бизнеса, особено в сферата на туризма и земеделието. Палатата в Стара Загора съдейства за създаване на кооперационни връзки. Ръководствата на двете организации се договориха да организират посещения на български и турски бизнес делегации през 2014 г. Търговско-промишлена палата – Стара Загора поддържа активни връзки с други палати, браншови организации и институции от Европейския съюз, Сърбия, Близкия Изток и други.

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Техника за ръчно и автоматизирано заваряване Специализирани металообработващи машини

Лични предпазни средства и работно облекло

Инструменти - ръчни, електрически, хидравлични и пневматични. Сервиз

www.kammarton.com

ВАШИЯТ НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР Помпени системи Сервиз

Стара Загора 6000; кв. ”Индустриален”, ул. “Промишлена” тел. 042/ 638 374; факс 042/ 623 864; st.zagora@kammarton.com

Индустриални консумативи

Строителна и индустриална техника 63


Туризмът в региона на Стара Загора – разходка от зараждането на цивилизацията до наши дни Регионът на Стара Загора има богато културно-историческо наследство, което привлича интереса на туристи от страната и от чужбина. Той е уникален с това, че на малка територия може да се проследят етапите от зараждането на цивилизацията до наши дни. Запазени са много и разнообразни артефакти и археологически паметници. Историци определят Стара Загора като един от най-древните градове в Европа. Регионът е населяван от новокаменната епоха (началото на VІ хилядолетие пр.Хр.). Туристите могат да разгледат най-добре запазените в Европа жилища от времето на неолита. Историческият музей в Стара Загора представя културата на първите земеделски и животновъдни общности в Европа. При последните изследвания е установено, че едно от жилищата, чиито останки отпреди 8 хиляди години са запазени до днес, е било двуетажна постройка с височина от 7 метра. Музеите в Стара Загора и Казанлък пазят в автентичен вид древни пещи, ръчни каменни мелници, фрагменти от стотици керамични съдове, сърпове от еленов рог и още стотици уникални артефакти. Край Стара Загора се намират и най-ранните, открити в Европа рудници за добив на мед по уникален способ. В модерната сграда на Регионалния исторически музей в Стара Загора, чиято архитектура заимства формата на пясъчен часовник, жителите и гостите на града имат възможност да разгледат уникалните експонати. В автентичен дух е реставрирана античната улица на римския град Августа Траяна, отвеждаща към Южната порта на селището. Улицата е обогатена с лапидарни паметници и уникални римски мозайки, намерени при разкопките на града. Стара Загора пази античното си римско наследство и освен в сградата на музея то е съхранено и в други части на града. В чест на победата над едно от най-големите тракийски племена 64

римският император Марк Улпий Траян построява новия град Августа Траяна (107 г.). Градът се развива и бързо става втори по значение културен и административен център в римската провинция Тракия. Той е един от малкото в региона, получил правото да сече собствени монети. Възходът на града се свързва с времето на император Марк Аврелий (161 – 180 г.). Извършва се мащабно строителство. Запазени са крепостни стени, изящни римски мозайки, термите, античният театър, който и днес се използва като сцена за съвременни представления. Едно от доказателствата за възхода на града е откритата от старозагорски археолози през 2013 г. многоцветна римска мозайка. Тя е покривала пода на обществената баня, така наречените терми, на античния град Августа Траяна. Датира от края на II или началото на III век. Площта, която заема фигуралната мозайка, е над 200 кв. метра. Тя е най-голямата от това време, откривана досега в България. Впечатляваща с изяществото си е и многоцветната мозайка Дионисиево шествие, датираща от края на III век, която археолози откриват в археологическия резерват в центъра на Стара Загора. Античният форум Августа Траяна и Античната улица се превърнаха през 2013 г. в още по-впечатляващи за жителите и за гостите на града след изпълнението на проекта „Превръщане на културно-историческите паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция“. Той е съфинансиран със средства от оперативна програма Регионално развитие. Благодарение на него Стара Загора има цялостен туристически и маркетингов продукт, в който културно-историческите паметници се вписват в архитектурната среда на градския център и се допълват от модерна интерактивна туристическа информационна система и инфраструктура. Все по-привлекателен за гостите на града от страната и чужбина става Фестивалът на виното и културното наследство „Августиада“. Той се организира от Търговско-промишлена палата – Стара Загора, компания Оинорама Консултинг ЕООД и Община Стара Загора. През октомври 2014 г. фестивалът ще се проведе за трети път и се очаква да премине при още по-засилен интерес. Изложението на вино събира над 30 винарни от България и съседните държави. Завършва с връчване на награди и знака на „Августиада“, които се присъждат на най-добрите вина след дегустация от посетителите на форума.

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Земите между двете успоредни планински вериги Стара планина и Средна гора днес наричаме До��ината на тракийските владетели. В центъра на долината се намира град Казанлък, който пази гробници и останките на античния град Севтополис (IV век пр.Хр.). Открити са златни накити и съкровища – доказателства за разцвета на тракийската култура. Храмът в погребалната могила Голяма Косматка е строен през втората половина на V век пр.Хр. Запазените цветни орнаменти върху крилата на мраморната камерна врата символизират посоките на света и кръговрата на времето. В гробницата са открити великолепният златен венец на владетеля, златен киликс (чаша за вино), наколенници и шлем с пластични орнаменти, апликации за конска амуниция и други уникални древни предмети от бита. Ритуално пред фасадата на могилата е погребана бронзова глава от статуята на Севт III. През 2004 г. в могилата Светицата край град Шипка археологът Георги Китов откри тракийска гробница и извади на бял свят уникална маска от масивно злато на цар Терес. Тракийската гробница, която се намира в парк Тюлбето в Казанлък, е първият български паметник, включен в световния списък на ЮНЕСКО от културни паметници. Добре проучени и експонирани са и още няколко тракийски гробници, намиращи се в близост до Казанлък. Забележителен за туристите е и Мегалитът край Бузовград, известен и като българския Стоунхендж. Той представлява скална група, в която чрез изсичане е обособен отвор с височина 1,80 метра. Изграден е така, че слънцето попада в „прозореца“ при залез. Съоръжението е създадено във вековете преди Новата ера и представлява древна астрономическа обсерватория за

следене на движението на Слънцето и за определяне на точен календарен цикъл. Казанлък и околностите са известни също и като Долината на розите. Тук се отглежда известната в цял свят българска маслодайна роза. Културата дава поминък на част от хората, но също е и сериозен стимул за развитие на туризма. Всяка година през май в Казанлък се провежда Празник на розата, който привлича хиляди туристи от цял свят и предимно от Япония. Многобройните гости на Казанлък посещават също и Историческия музей „Искра“, Етнографския комплекс „Кулата“, Музея на розата и други. Една от малките общини в Старозагорска област – Братя Даскалови, обогати културно-историческото наследство на региона и на страната с над 1500 артефакта от късния неолит до средновековието. Обектът Момина могила показва на туристите монументална куполна гробница, каквато не е откривана на юг от Средна гора. Тя е обявена за паметник на културата с национално значение. В Археологическия музей „Марица-изток“ в Раднево са представени експонати от праисторията, от римската и от средновековната епоха. Сред тях има артефакти, които са уникални не само за пределите на България, но и на Балканите. Регионът на Стара Загора предлага чудесни възможности за любителите на планинския туризъм, които могат да се насладят на незабравимата природа на Балкана, дал име на полуострова. Областта предлага и много добри условия за риболов. В Старозагорско се провеждат множество фестивали и празници, които са свързани с българските традиции.

Една от тематичните изложби, експонирани в Регионален исторически музей – Стара Загора със съдействието на Търговско-промишлена палата – Стара Загора 66

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Община Стара Загора Стара Загора се намира в Горнотракийската низина. Според археологически проучвания цивилизацията в района се е зародила преди около 8000 години. Градът е с богато историческо минало и от древността до днес е имал осем имена: Берое, Августа Траяна, Верея, Иринополис, Боруй, Ески Загра, Железник. Днешното име Стара Загора е утвърдено на църковния събор в Цариград през 1871 г. Важна дата в историята на града е 31 юли 1877 г., когато се е водила една от големите битки през Руско-турската освободителна война. Тогава османските войски опожаряват и сриват до основи Стара Загора. Губернаторът на Източна Румелия Алеко Богориди полага основния камък за възстановяването на града на 5 октомври 1879 г. Той се изгражда отново по проект на чешкия архитектурен техник Лубор Байер и става първият следосвобожденски град в България със съвременно градоустройствено планиране. Днес Стара Загора е модерен и динамично развиващ се индустриален град, университетски център, с богато историческо минало, с много научни и културни институти. По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2013 г. област Стара Загора е на второ място по средна работна заплата след област София (столица). Бюджетната рамка на община Стара Загора за 2014 г. надхвърля 86 млн. лева. Местните данъци и такси са сред най-ниските в страната. Стандард енд Пуърс (S&P) потвърди присъдения на Община Стара Загора дългосрочен кредитен рейтинг ВВ+ със стабилна перспектива. В общинската администрация е внедрена система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2008. Системата се прилага през последните 8 години. От началото на 2012 г. Общината въведе и стандарта ISO 14001:2004 за административно, правно и информационно обслужване на граждани и юридически лица. Показателен пример за благоприятния инвестиционен климат и жизнен стандарт в Стара Загора е успешното присъствие на известни търговски вериги и развитието на търговски центрове. Общината през текущия

мандат изпълнява проекти за близо 200 млн. лева. Повечето от тях са свързани с развитие на инфраструктурата и са подчинени на идеята за развитие на модерната европейска визия на града. Един от последните примери е изграждането на модерен пазар за земеделски стоки в центъра на града, открит в края на 2013 г. Дейностите за реконструкцията на общинския пазар са финансирани със средства от финансов инструмент Jessica с 2,7 млн. лева. През 2014 г. започва изграждането на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Общата стойност на проекта е 52 млн. лева. Общината работи по Интегрирания воден проект за Стара Загора на стойност над 40 млн. лева. Предстои и цялостно обновяване на градския транспорт, също с финансиране по европейски проект за близо 29 млн. лева. През 2014 г. трябва да стартират процедурите по изграждането на 4-лентово шосе, свързващо Стара Загора с пътния възел на автомагистрала „Тракия“. През 2013 г. е направена реконструкция на уличното осветление. Общината получи финансиране по проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ на стойност близо 10 млн. лева, с които изцяло са ремонтирани основни улици в града и са облагородени междублокови пространства. С над 11 млн. лева от европейски проекти и от бюджета на Общината през 2013 г. в Стара Загора са ремонтирани сградите на 17

67


Екипът на кмета Живко Тодоров работи активно за представяне на общината в Страсбургския клуб и в Европейския парламент. Общината има утвърдени дългогодишни и отлични отношения с дипломатическите мисии на редица държави. Партньор е в културни, социални и екологични проекти с администрациите на градовете от няколко европейски държави, като френския Страсбург, руския Самара, гръцкия Лариса, френския департамент Де ла Дром, полския Радом и др. общински училища и детски градини. В тях са внедрени мерки за повишаване на енергийната ефективност. В началото на 2014 г. е финализиран проектът „Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция“. Финансирането по проекта е в размер на 4,3 млн. лева. Античният форум „Августа Траяна“ и Античната римска улица пред сградата на Държавна Опера – Стара Загора се превърнаха в притегателно място за жителите и гостите на града. Общинският съвет на Стара Загора прие Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, който съдържа визията и главната стратегическа цел за развитието на града до 2020 г. Предвижда се Стара Загора да се превърне в проспериращ културен, административен, транспортен и университетски център, с конкурентна икономика. Развитието на образованието и подобряването на градската среда са насочени пряко към постигане на по-високо качество на живот. Одобрени са 3 зони за въздействие и в тях се предвижда да бъдат изпълнени проекти на стойност над 750 млн. лева.

Снимки: Жейна Желева 68

Стара Загора е център на много фестивали и културни прояви. Традиционен е Фестивалът на оперното и балетното изкуство. Градът е европейска сцена на куклено-театралното изкуство. Той е домакин на Международен куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“ (септември 2015), който се провежда като биенале и представя оригинални и нетипични форми на театралното изкуство. Художествена галерия – Стара Загора е домакин на Балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“ (декември 2016). Галерията има постоянна експозиция с картини на някои от най-големите български майстори. Заедно с това е организатор и на десетки изложби на утвърдени и на млади български и чуждестранни художници. Славата на Стара Загора като град на поетите се защитава от Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“, който ежегодно среща таланти от различни творчески поколения (ноември). През юни 2014 г. в областния град ще се проведе второто издание на Международния фестивал за ново европейско кино „Златната липа“, на което ще бъдат представени най-добрите заглавия на световни имена в седмото изкуство.

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Много гости и изложители от страната и чужбина очаква и третото издание на Фестивала на виното и културното наследство „Августиада“ (октомври), който се организира от Търговскопромишлена палата – Стара Загора и компания Оинорама консултинг със съдействието на Община Стара Загора. Все повече почитатели привличат и националният конкурс по фолклор за деца „Орфеево изворче“ (март); Фестивалът на маскарадните игри (март); Нощта на музеите и галериите (септември); 24-часовият маратон на четенето „Четяща Стара Загора“ (23 април), джаз форуми, фестивалът „Различният поглед“ и много други. В Стара Загора се намира най-модерната и съвременна музейна сграда в България, в която е представен изключително богатият фонд на Регионален исторически музей. Голям интерес за туристите провокира музей Неолитни жилища. Той представя културата на първите земеделски и животновъдни общности в Европа. Музеят е уникален с най-добре запазените на Стария континент останки на две жилища от ранния период на новокаменната епоха. На много посетители се радва откритият през 2011 г. и единствен в страната Музей на религиите. Многобройна публика аплодира постановките на Държавна опера – Стара Загора. Емблематичната сграда беше възстановена и открита на 5 октомври 2010 г., точно 19 години след нейното опожаряване. Стара Загора разполага с отлични условия за спорт на открито. През 2013 г. беше извършена цялостна рехабилитация на лекоатлетическата писта на стадион „Берое“, благодарение на която спортното съоръжение отговаря на всички европейски изисквания за провеждане на състезания от най-висок ранг. През юли пистата посрещна най-добрите състезатели за участие в Балканиада по лека атлетика. Емблема на спорта в Стара Загора е професионалният футболен клуб „Берое“. Зеленобелият отбор е създаден през 1916 г. Носител е на Купата на България за сезон 2009/2010 г. и сезон 2012/2013 г. и на титлата Шампион на България за сезон 1985/1986 г. Нова модерна спортна зала в Стара Загора е открита през октомври 2013 г. и активно се използва от местните клубове. Общината изгради съоръжението с финансиране от 2,1 млн. лева и това е само един пример от многобройните акценти, насочени към развитието на спорта и създаване на привлекателна за младите хора среда.

Председателят на Общински съвет – Стара Загора Емил Христов и кметът Живко Тодоров поднасят цветя пред символичния камък за възстановяването на града по случай 5 октомври – Празника на Стара Загора

Старши треньорът на ПФК „Берое” Петър Хубчев получи званието Почетен гражданин на Стара Загора. На церемонията присъстват зам.-кметът Йордан Николов и кметът Живко Тодоров

Община Стара Загора Стара Загора 6000 бул. „Цар Симеон Велики“ 107 тел. 042 600 105; 042 614 652; 042 918652 факс 042 601103 mayor@starazagora.bg www.starazagora.bg

69


Регионален академичен център Стара Загора Регионалният академичен център (РАЦ) Стара Загора се сформира през септември 2013 г. Той е част от Национална мрежа от регионални академични центрове, създадени по инициатива на Българската академия на науките (БАН) за прагматизиране на науката и за повишаване на конкурентоспособността на регионалната и националната икономика. Основната цел на РАЦ Стара Загора е да съдейства за широко, пълноценно и ефективно сътрудничество и интеграция между институтите на БАН и техните подразделения, Тракийски университет Стара Загора, другите регионални научни звена, образователната инфраструктура, регионалната и местна власт, гражданския сектор и иновативния бизнес от Старозагорския регион и за съкращаване на пътя на научните разработки до тяхната практическа реализация. Учредяването на Центъра в Стара Загора е предшествано от подписване на меморандум за сътрудничество между кмета на Стара Загора Живко Тодоров и председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров. Учредители на РАЦ Стара Загора станаха 41 представители на регионалните научни институции, неправителствени организации и предприемачи, чиито фирми развиват иновативен бизнес. Като колективен член към Центъра се присъедини и Общественият консултативен съвет към Областния управител на Стара Загора. През 2013 г. мрежата от регионални академични центрове проведе множество работни срещи и семинари в различни градове на страната. Акцент беше поставен върху

Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров при първата си среща в Стара Загора, на която се инициира учредяването на РАЦ Стара Загора

70

възможността научният потенциал на БАН и на регионалните научни звена да се използва прагматично при въвеждането на иновации в българските предприятия, с цел да се подобри тяхната ефективност. Чрез академичните центрове научната общност на България се обръща към проблемите на предприемачите и на цялото общество, с готовност с обединени усилия да се търсят решения. Сред важните форуми беше националната кръгла маса „Университетите и бизнесът“, проведена в Стара Загора с активното участие на Регионален академичен център. Регионалните академични центрове участваха активно в обсъждането на проектодокумента Възгледи за основните национални цели и устойчиво развитие на България, разработен от БАН. Той съдържа пакет от национални цели и приоритети, които ще бъдат предложени за широко публично обсъждане и за постигане на национален консенсус по тях, което е важна предпоставка за обединението и за устойчивото развитие на нацията.

На една от информационните срещи с представители на бизнеса, проведени в залата на Палатата и организирани от РАЦ Стара Загора, беше представен Офисът за Технологичен трансфер

За първи координатор на РАЦ Стара Загора е избран председателят на Търговскопромишлена палата Олег Стоилов, а за зам.координатор – доц. д-р Алексей Стоев, ръководител на филиала в Стара Загора на ИКИТ при БАН. През първите месеци след създаването си РАЦ Стара Загора проведе няколко работни срещи, на които предприемачи поставиха свои проблеми и се запознаха с потенциала на научните звена в БАН и на регионалната научна инфраструктура. Бяха представени и няколко центъра за технологичен трансфер в различни сектори.

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Тракийски университет Стара Загора Средище на висшето образование и науката в Стара Загора е Тракийски университет. Той заема престижното 6-о място по рейтинговата класация на университетите в България. Създаден е с решение на Народното събрание на 17 юли 1995 г. и е наследник на Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина и Висшия медицински институт, които имат дългогодишна история. Тракийският университет е един от първите акредитирани университети, получили редовна институционална акредитация с най-висока оценка от Националната агенция за оценка и акредитация, с правото да обучава и в образователна и научна степен Доктор. В момента висшето училище е в процедура за получаване на европейска акредитация за Ветеринарномедицинския факултет. Днес в структурата на Тракийския университет са включени 6 факултета, Филиал в Хасково и Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите в Стара Загора. Факултетите са: Медицински, Ветеринарномедицински, Стопански, Педагогически, Аграрен и Техника и технологии, като последният е базиран в Ямбол. Студентите се обучават в над 60 бакалавърски и магистърски програми. През последните години към утвърдените специалности са добавени и новите:

Медицинска рехабилитация и ерготерапия и Гериатрични грижи, която е единствена в България. Университетът предлага и нова магистърска програма Санитарна микробиология и безопасност на храните. Усилено се въвежда електронно и дистанционно обучение. Висшето училище изпълнява успешно проект за дистанционно обучение по 98 дисциплини с използването на съвременни технологии. Повече от 200 преподаватели са обучени да използват в практиката си електронните модули при провеждането на курсовете. Тракийски университет има собствена модерна база за практически обучения. Разполага и със специализирани лаборатории и съвременно оборудване. Възможно е изпитване на хранителни продукти за техните качества и безопасност, като се проследява производството по цялата верига. Всички лаборатории са сертифицирани и акредитирани. Тракийски университет има богат опит в работата си по европейски проекти. Води активна политика и в областта на международното сътрудничество чрез разработване и изпълнение на съвместни проекти по програмите „Еразъм“, „Коменски“, „Учене през целия живот“, Седма рамкова програма и др. В Тракийски университет се обучават почти 8000 студенти. Броят на преподавателите е над 600. Ректор на университета за мандата от ноември 2011 до ноември 2015 г. е проф. дсн Иван Станков. Тракийски университет Стара Загора 6000, Студентски град Кабинет на ректора: тел. 042 699202 факс 042 672009 rector@uni-sz.bg Кандидатстудентски прием: тел. 042 673021, 042 699208, 0882552256, 0889559989 academic@uni-sz.bg www.uni-sz.bg 71


Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора

72

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) е неправителствена организация в обществена полза. Основните цели на АРИР са: •• Подкрепа на местните власти в дейността им за устойчиво местно развитие и създаване на благоприятна бизнес среда; •• Насърчаване и подпомагане развитието на предприемачеството и малкия и средния бизнес; •• Популяризиране на региона и привличане на национални и чужди инвестиции. Агенция за регионално икономическо развитие работи от 1995 г. в подкрепа на бизнеса и общините за местно и регионално развитие. През това време е реализирала успешно над 55 проекта, финансирани както по различни европейски програми и други донори, така и от местните власти и бизнеса. АРИР се наложи в регион Стара Загора като една от организациите с най-богат опит и експертен капацитет в разработване и управление на проекти в подкрепа на местните общности и бизнеса, а също и индивидуални проекти на МСП. Партньорството с организации и институции и екипният подход в работата са другата причина за успехите на сдружението. АРИР подкрепя местните власти от региона като работи както по проблемите на стратегическото и оперативно планиране на местното развитие като цяло или в определени сектори, така при подготовката и реализацията на проекти, финансирани от Европейската комисия и други източници. Изграденият по партньорски проект Регионален център за насърчаване на инвестициите (invest-stara-zagora.szeda.eu) продължава своята успешна работа и след приключване на финансирането му по програма ФАР 2004. От 2010 г. екипът на АРИР си сътрудничи с FDi Intelligence – главна дирекция на Financial Times Ltd, специализирана в области, свързани с преките чужди инвестиции и насърчаването им. В същата година гр. Стара Загора беше представен от АРИР в конкурса „Градове и региони на бъдещето 2010/11”. Като резултат градът е класиран в челната тройка на 2 категории в конкурса „Първите 5 FDi града за привличане на преки чужди инвестиции в Източна Европа” и „Първите 5 FDi микро-градове за привличане на преки чужди инвестиции в Европа”.

(Категорията микроградове включва тези, с население под 250 000 жители). Наградите бяха получени на специална церемония в Majestic Barričre Hotel в Кан, Франция. През 2013 г. АРИР представи регион Стара Загора в конкурса. Област Стара Загора е класирана на второ място в две категории в конкурса „Градове и региони на бъдещето 2014/15”: в категорията „Първите 10 fDi региона като цяло – Ефективност на разходите” и в категорията „Първите 10 fDi малки региони – Ефективност на разходите”. Регионът ни е класиран на 10 позиция в категрията: „Първите 10 fDi Стратегически региони”. АРИР работи активно с малките и средни предприятия от региона за повишаване на тяхната конкурентоспособност и утвърждаване на пазара чрез иновации, развитие на човешките ресурси и инвестиции. В тази област Агенцията предоставя консултации при разработване на проектни предложения за финансиране по оперативни програми Развитие на човешките ресурси и Иновации и конкурентоспособност, Програмата за развитие на селските райони, както и от други източници. Опитният екип притежава необходимата квалификация да оказва техническа помощ и при управление и изпълнение на вече финансирани проекти. АРИР отново е одобрена за приемна структура на информационния център от мрежата EUROPE DIRECT за периода 20013 – 2017 г., след участие в конкурс на Европейската комисия, DG COMM. По този начин сдружението ще продължи дейността си и като един от 500 центрове на мрежата в Обединена Европа. Целта на проекта е да бъдат създадени условия за лесен достъп на студенти, предприемачи, интелектуалци, земеделци, местни власти от Старозагорски регион до актуална и разбираема информация за всички сфери на дейност на Европейския съюз, касаещи ежедневието на гражданите, и да бъде установен активен диалог, насърчаващ гражданското участие.

Стара Загора 6000 ул. Генерал Столетов 127 тел. 042 60 50 07, тел./факс 042 63 80 75 office@szeda.eu www.szeda.eu

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Клуб на работодателя Стара Загора Клубът на работодателя - Стара Загора е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2003 г. Обединява собственици и мениджъри на дружества, които до голяма степен формират облика на икономиката в региона. Основната цел на сдружението е чрез използване на високия професионализъм и мениджърския опит на членовете си да съдейства за подобряване на жизнената среда и да подпомага икономическото и социалното развитие на Стара Загора. Клубът на работодателя инициира, подкрепя и участва в бизнес форуми и други важни за региона инициативи. Членове на клуба се включиха активно в обществен дебат за решаването на проблемите, свързани с необходимостта от подготвени работници и специалисти, които са нужни на предприятията от региона на Стара Загора. Клубът на работодателя предложи и започна дискусия по идеята в Стара Загора да бъде създаден Технически колеж. Организацията формулира и конкретни предложения за законодателни промени, подобряващи бизнес средата. Клубът на работодателя е сред организаторите на благотворителната вечер „Коледната трапеза на Обединена Европа”. В края на 2013 г. ръководството на Клуба връчи коледна стипендия на Даниел Любомиров от 12 клас в ГПЧЕ „Ромен Ролан”, който има големи постижения в областта на немския език в международни състезания.

Председателят на Клуба на работодателя Мирослав Петков връчва символа на отличието Предприемач на годината на изпълнителния директор на Пи Ес Ай АД Латьо Латев

В началото на 2014 г. Клубът на работодателя - Стара Загора беше домакин на учредяването на Конфедерация на работодателите „Тракия“. В нея членуват още Бизнес експертен съвет - Пловдив, Сдружение на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик, Сдружение на предприемачите в Панагюрище и Съюзът на предприемачите в Асеновград. Конфедерацията обединява собственици и мениджъри на 256 фирми, определящи икономическия облик на няколко области от Южна България. Предприятията, които се управляват от предприемачите, включили се в сдружението, имат персонал от 19 820 души и годишен оборот в размер на 5,1 млрд. лева. Членовете на Клуба на работодателя - Стара Загора спазват Етичен кодекс, който определя правилата им на поведение, има за цел повишаване на общественото доверие към работодателите, както и издигне престижа на организацията. Ръководството се избира на ротационен принцип. Председател на Клуба на работодателя - Стара Загора за 2014 година е Мирослав Петков - съсобственик на Болид ООД. Стара Загора, 6000 бул. „Цар Симеон Велики” 134 тел./факс 042 645197 www.krsz.org

Клубът на работодателя – Стара Загора в началото на 2014 г.

73


Фондация Обществен дарителски фонд Стара Загора През 2013 г. Фондация Обществен дарителски фонд – Стара Загора отбеляза десет години от своето създаване. Фондът работи за развитието на местната общност, като подкрепя инициативи на граждански организации и инициативни групи на местно ниво. Мотото му е „Да създадем заедно промяната, която искаме да видим”. Основна цел на Фонда е да възроди и да осъвремени дарителските традиции, като предоставя различни възможности за даряване - на средства, материали, продукти или време. За да е максимално полезен на своите дарители Фондът предлага различни форми за правене на дарения – лични, семейни или колективни; еднократни или дългосрочни; дарения, свързани с кауза или с общо предназначение. Като използва разнообразни практики за мобилизиране на ресурси от местната общност Фондът набира средства за широк спектър от каузи, което го отличава от други фондации, които специализират в една или няколко сфери на дейност. Организацията помага на дарителите да реализират своите благотворителни намерения; възражда културата на дарителството и подкрепя бизнеса при реализиране на неговата политика на социална отговорност за подобряване на живота в общността. За корпоративните дарители Фондът предлага услугата дарителство по ведомост за служителите, както и разработка и изпълнение на цялостна дарителска програма - изготвяне на концепция и стратегия за реализация на програма за Корпоративната социална отговорност. От набраните средства Фондът предоставя финансиране за реализиране на граждански инициативи, като по този начин съдейства за

развитието на местната общност. Фондът е единствената организация, която подкрепя проекти на граждански организации на местно ниво. Всяка година, със средства на дарителите, между 20 и 40 проекта получават финансиране за материално-технически подобрения, за подобряване на жизнената и природна среда или за предоставяне на услуги към различни групи граждани.

* Обществен дарителски фонд (Community Foundation) е модел за местна филантропия, възникнал в САЩ в началото на XX век. В момента има повече от 1400 обществени фондации по целия свят, като половината от тях са в САЩ. В България обществени фондации има в 13 населени места.

74

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година

Стара Загора 6000 ул. „Граф Николай Игнатиев” 14 тел./факс 042 602155 office@fund-sz.org www.fund-sz.org


Граждански клуб ЛИПА Стара Загора Граждански клуб ЛИПА – Стара Загора е учреден през 2012 г. и обединява представители на бизнеса и на неправителствения сектор – хора с активна гражданска позиция. Основни цели на Клуба са: •• Подобряването на жизнената среда и условията на живот; •• Подобряването на бизнес средата и икономическото развитие на Старозагорски регион; •• Създаване на условия младите хора да остават да живеят и работят в региона; •• Превръщането на региона на Стара Загора в предпочитана дестинация за културноисторически, балнео, спа и екологичен туризъм, а Старозагорски минерални бани – в зеленото сърце на региона. От създаването си Клубът организира ежегодно детски игри „Старозагорски олимпийски надежди“, в които участват стотици млади таланти в над 15 вида спорт. Председател на организационния комитет е легендата на българската борба з.м.с. Александър Томов, многократен европейски и световен шампион. По традиция преди началото на учебната година всички първокласници от община Стара Загора получават от Граждански клуб ЛИПА гъвкави светлоотразителни ленти с надпис „Пази ме!“ в знак на загриженост за детската безопасност. Заради инициативата Клубът е номиниран за Годишните награди за пътна безопасност – 2012. Проектът на Клуба за оздравяване, съхраняване и социализация на вековния (700-годишен) чинар, утвърждаването му като един от символите на Стара Загора и превръщането му в туристическа атракция и любимо място на старозагорци, получава широка подкрепа от жителите на Стара Загора. Клубът е съорганизатор на благотворителна вечер „Коледна трапеза на Обединена Европа“, провеждана всяка година съвместно с други организации. Граждански клуб ЛИПА връчи за трета поредна година своята годишна награда на даровито дете. През 2013 г. я заслужи талантливият ученик от шести клас Мартин Германов (Природоматематическа гимназия „Гео Милев“ в Стара Загора) за постигнатите високи резултати в областта на математиката.

Председателят на Организационния комитет Александър Томов награждава малките гимнастички, участвали във второто издание на детски игри „Старозагорски олимпийски надежди“. В тях се включиха над 400 деца

По инициатива на Граждански клуб ЛИПА старозагорци многократно почистиха района около Стария чинар

Граждански клуб ЛИПА награди Мартин Германов за успехите му по математика. На снимката Мартин е с родителите си, учителя по математика Евтим Кънчев и членове на клуба

Граждански клуб ЛИПА – Стара Загора club.lipa@gmail.com www.lipasz.org

75


20 години в служба на общността! Ротари клуб Стара Загора Дистрикт 2482 – България № в RI 30205 Ротари е най-голямата частна хуманитарна организация в света със 108-годишна история. В Ротари членуват над 1 200 000 души от над 200 страни. В България има 87 клуба с над 2300 членове. Ротари клуб – Стара Загора е член на световната организация Ротари Интернешънъл от 1994 г. Клубът работи активно за развитието на общността и следва отговорно ротарианските идеи. Партнира си тясно и с другите членове на голямото ротарианско семейство – Инер Уил клуб, Ротаракт клуб и Интеракт клуб. Основна задача в глобален мащаб е програмата „Полио плюс“, с която движението си поставя за цел да премахне изцяло полиомиелита (детски паралич) в световен мащаб. За 100% участие на членовете в подкрепа на тази кауза Клубът в Стара Загора беше обявен за Клуб № 1 в ротарианското движени в България за 2013 г. Ротари клуб – Стара Загора работи и за развитие на ротарианското бизнес партньорство. През 2012 г. той беше домакин на първия по рода си в страната Ротари Експо. Изложението е форум на бизнеса на ротарианци от България, с участие на Ротари клубове от Балканските страни. В навечерието на 135-годишнината от боевете за Стара Загора, Ротари клуб подари на жителите и гостите на града монументална пластика на птицата Феникс, символизираща възстановяването на опожарената през 1877 г. Стара Загора. Пластиката е изработена и монтирана пред сградата на Общината със средства на ротарианци и с безвъзмезден труд на скулптора – старозагореца Красимир Зарков. През 2013 г. Клубът беше домакин на националната церемония по встъпването на Дистрикт гуверньора за 2013/2014 г. на Ротари дистрикт 2482 България. Доц. д-р Валентин Стоянов е първият старозагорец, избран за Дистрикт гуверньор. Церемонията се проведе на античната улица в Регионален исторически музей – Стара Загора. 76

Седмична сбирка понеделник, 18 часа, комплекс Верея Президент на Ротари клуб – Стара Загора (2013/2014) – Драгомир Кулезич Президент на Ротари клуб – Стара Загора (2014/2015) – Николай Колев www.starazagora.rotarydistrict2482.org Ротари клуб – Стара Загора ежегодно връчва своята традиционна годишна награда на даровит ученик. За 2013 г. наградата получи Георги Найденов – ученик в 12-и клас на ПГ по електротехника „Георги С. Раковски“ за постижения в сектор История. Ротари клуб – Стара Загора е сред организаторите на традиционната благотворителна вечер „Коледна трапеза на Обединена Европа“, на която бяха събрани средства за Държавна опера – Стара Загора.

Дистрикт гуверньорът доц. д-р Валентин Стоянов активно участва в събитията на Ротари клуб – Стара Загора

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Туристическо дружество „Сърнена гора“ На 7 април 1902 г. видни старозагорски интелектуалци поставят началото на организираното туристическо движение в Стара Загора със създаването на туристическо дружество. С голяма любов и ентусиазъм учредителите развиват туризма и популяризират богатото културно-историческо наследство на древния град и околностите му. В наши дни туристическо дружество „Сърнена гора“, със своята 112-годишна история, заема важно място в обществения, културния и спортния живот на Стара Загора. Неговите членове работят последователно за развитието на социалния туризъм, туристическите спортове и създават условия за пълноценен природосъобразен начин на живот. Любовта към природата и контактите с нея обединяват в дружеството над 1100 редовни членове. Тук активно развиват дейността си клубовете по пешеходен, воден, вело и ски туризъм, алпинизъм, спелеология и ориентиране, както и туристическа художествена самодейност в хор „Средногорски звуци“. Особено място в дружеството заема и Клубът на туристите ветерани. В ТД „Сърнена гора“ се организират и провеждат курсове по: алпинизъм и спортно катерене, спелеология, ориентиране, рафтинг, ски и вело туризъм, за планински водачи и туристически организатори. Особени грижи се полагат за младото поколение. Създадени са секции по пешеходен туризъм в повече от 10 училища в града, които организират и провеждат походи и туристически лагери за децата. Тяхната основна цел е физическото и психическото укрепване на младежите, допълване на техните знания за природата и опазването ѝ, умения за оцеляване в екстремни условия.

Туристическото дружество стопанисва хижа „Морулей“, намираща се над село Дълбоки, и извършва резервации за всички хижи и туристически обекти в страната. Негова собственост е и ресторант „Хижата“ в парк „Митрополит Методий Кусев“.

Хижа „Морулей“

Хижа „Морулей“ се намира в сърцето на красивото и живописно Средногорие. Тя е разположена на 508 м надморска височина и представлява масивна триетажна сграда. Има капацитет от 60 места в стаи с по 2, 3 и 4 легла, разполага с обширна столова с 80 места, кухня и подготвителни помещения. Пред хижата има голяма площадка за летен отдих и игри. Хижа „Морулей“ е на 25 км от Стара Загора и до нея се достига по добър асфалтов път. От центъра на с. Дълбоки, което е свързано с редовна автобусна връзка със Стара Загора, се отива до хижата по добре маркирана туристическа пътека сред сравнително лесен терен за около 2 часа. Съседни туристически обекти на х. „Морулей“ са: Милкини скали и развалините на средновековната крепост „Градището“ – пешеходен преход 2 часа, връх Морулей (895 м надморска височина) – преход около 2 часа.

Хотел-ресторант „Хижата“

Хотел-ресторантът е разположен сред великолепната зеленина на парк „Митрополит Методий Кусев“ в Стара Загора. Свежестта на въздуха, красивата панорама към града и уюта на комплекса го правят предпочитан и желан от гостите на града. Стара Загора, 6000 Бул. „Цар Симеон Велики“ 62 тел. 042 638435 факс: 042 627044 резервации: 0896 688560 td_sarnena_gora@abv.bg www.tdsrgora.com

78


Българо-швейцарската търговска камара (БШТК) е създадена през 2004 г. след преобразуването на съществуващия по това време Българошвейцарски бизнес клуб. Историята на Клуба датира от 1994 г., когато швейцарски и български организации и фирми учредяват сдружение с нестопанска цел с идеята да подобряват икономическите връзки между двете страни и да обменят актуална информация между членовете си и други заинтересованите субекти. Стратегическите цели на БШТК са: • да насърчава и да подпомага търговските и икономическите отношения между Конфедерация Швейцария и Република България; • да представлява и да защитава икономическите интереси на своите членове. От началото на 2012 г. Българо-швейцарската търговска камара предоставя информация и извършва услуги за представители на бизнеса и инвеститори съвместно с швейцарското посолство в София. Членове на Българо-швейцарската търговска камара са водещи на световния пазар швейцарски компании, работещи в България; малки и средни фирми с швейцарска собственост; търговски представителства; доставчици на услуги. Ежедневната дейност на БШТК се основава на добри контакти с публични институции, организации и фирми от двете страни. Камарата организира редовни срещи и събития за членовете си и предоставя релевантна икономическа информация за България и Швейцария на своите членове, а също и на други лица. Някои от основните услуги включват: • контакти с институции и организации; • пазарна информация, проучване на фирми; • посещения на панаири, изложения и фирми; • правни и финансови консултации (съдействие при регистрация на фирма в България и Швейцария, арбитраж и решаване на търговски спорове, финансови и данъчни консултации); • административни услуги (писмен и устен превод, легализация на документи, други свързани услуги); • търсене на партньори; • „временен офис“ (подкрепа при навлизане на българския пазар (за производство, търговия, услуги), частично поемане на организационни и административни задачи, секретариат и др.).

Председателят на УС на БШТК Бони Бонев и президентът на Република България Росен Плевнелиев по време на откриване на високотехнологичен завод

От началото на юни 2013 г. Българошвейцарската търговска камара изпълнява проекта „БШТК – насърчаване на партньорствата“ съвместно с Търговска камара Швейцария – Централна Европа (SEC). Проектът се подпомага от безвъзмездна помощ от Швейцария чрез Фонда за партньорства и експертна помощ на Българошвейцарската програма за сътрудничество. Неговата цел е развитие и надграждане на партньорството между Камарата и SEC и създаване на основа за нови партньорства между български и швейцарски фирми. Основните дейности по проекта са организиране на бизнес форуми в Швейцария и в България и създаване на интернет платформа с база данни за български и швейцарски фирми, която да улеснява инициативите и сътрудничеството на фирмено ниво. Първият форум е проведен в Цюрих в края на 2013 г. и на него швейцарски фирми и организации са запознати с потенциала за установяване на партньорства с български малки и средни предприятия. Вторият форум е на 3 април 2014 г. и ще се проведе в „София Хотел Балкан“. Търговско-промишлена палата – Стара Загора е регионален партньор на БШТК при подготовката на събитието в София. Палатата съдейства за осъществяване на посещения в предприятия от региона и за изработи бизнес профили на фирмите, които имат интерес да работят с партньори от Швейцария. След провеждането на двата съвместни форума ще се създадат условия за установяване на партньорства между български и швейцарски компании и за привличане на швейцарски инвеститори в България. Тел. 0884 320 507 office@bscc.bg www.bscc.bg

79


Търговскопромишлена палата Стара Загора Търговско-промишлена палата – Стара Загора е доброволно сдружение на регионалния бизнес. Поставя си за цел да представлява и защитава интересите на работодателите и да предоставя специализирани бизнес услуги. Палатата в Стара Загора е част от единната система на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Възникнала през 1895 г., през десетилетията БТПП неизменно остава най-голямата работодателска организация в страната. Палатата в Стара Загора работи в тясно сътрудничество и със сдружения на работодатели от други региони на България. Тя изпълнява редица международни проекти в партньорство с организации от Европейския съюз. ТПП – Стара Загора е учредена през 1991 г. като неправителствена организация с нестопанска цел, а през 2009 г. се пререгистрира като доброволно, независимо сдружение в обществена полза. Палатата работи за постигането на основните си цели, като обединява усилията на своите членове и партньори за: 1. Подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в региона 2. Развитие и промоция на регионалната и националната икономика 3. Утвърждаване на лоялни и коректни пазарни отношения 4. Представителство и защита на интересите на своите членове и на фирмите от региона 5. Повишаване на конкурентоспособността на своите членове 6. Повишаване на квалификацията на работещите 7. Съдействие за обмен на научни знания, трансфер на иновации и нови технологии 8. Съдействие за интелигентното използване и производство на енергия 9. Съдействие за повишаване на корпоративната социална отговорност на бизнеса 10. Развитие на предприемачеството със специално внимание към малките и средните предприятия

80

11. Популяризиране на дейността и успехите на своите членове и на фирмите от региона 12. Подобряване на екологичното състояние на региона 13. Развитие и промоция на туристическия потенциал на региона. Търговско-промишлена палата – Стара Загора има двустепенна система на управление: Управителен съвет с председател Олег Стоилов и Контролен съвет. През 2014 г. Палатата запазва като приоритет дейностите, помагащи на членовете на организацията, бизнеса в региона и местните власти, за преодоляване на негативното влияние на икономическата криза. Тези дейности са свързани с насърчаване на износа; привличане на инвестиции в региона; прилагане на мерки за повишаване на конкурентоспособността и за общото подобряване на бизнес климата. Търговско-промишлена палата – Стара Загора има авторитет, признат на международно ниво, за прилагане на добри практики при предоставяне на информация и консултации на предприемачите. Палатата е търсен партньор от много европейски организации за работа по съвместни проекти. Много от тях са в областите на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, екологията, безопасността при работа, проучвания в различни области, бизнес срещи и коопериране, организиране на обучения и семинари. Водеща идея на всеки един от тези проекти е директната полза за предприемачите. Като част от национална работодателска организация, ТПП – Стара Загора проучва становищата на фирмите от региона по въпроси, свързани с нормативната уредба и защитава

По инициатива на Търговско-промишлена палата в Стара Загора се проведе Българо-баварски бизнес форум

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


техните интереси. Чрез експертни мнения и предложения, базирани на резултати от проучванията на своите членове, участва активно във формирането на законовата рамка на икономическия живот на България. Палатата има съществен принос за популяризирането на продукцията на водещите в региона предприятия. Осъществява връзка между младите хора, науката и бизнеса, който има все по-голяма потребност от подготвени кадри. Работи системно за развитието на туризма в региона и рекламира уникалните паметници на културата, които са със световно историческо значение. Палатата е обединител на обществения интерес по теми, свързани с екологията и опазването на околната среда. Организацията притежава и значителен потенциал и собствено ноу-хау в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяемите енергийни източници. Активно посредничи и при утвърждаването на публично-частното партньорство, като работещ модел за изпълнението на значими проекти и развитие на местната общност. През годините ТПП – Стара Загора неизменно следва политика на обединяване на усилията и ресурсите, което води до постигането на обществено значими цели. За постигане на по-благоприятна среда за развитие на бизнеса Палатата работи активно с общините, с другите неправителствени организации и с държавните институции. Търговско-промишлена палата – Стара Загора работи целенасочено за популяризирането на града като дестинация за културен туризъм. През 2014 г. организира за трета поредна година (17 – 19 октомври) Фестивал на виното и културното наследство „Августиада“. Той се провежда в Регионален исторически музей – Стара Загора, съпроводен е с богата културна програма и събира хиляди почитатели и ценители. В предишните издания на фестивала специални партньори и колективни участници бяха Италия и Австрия.

Административни услуги Критерий за качество, наред с професионалното обслужване и бързината, е съпричастността и усмивката. Екипът на Палатата цени времето и нервите на клиентите при предоставяне на редица административни услуги. Сред тях са:

• Регистрация на юридически и на физически лица в Търговския регистър на БТПП, регистрация на промени на обстоятелства • Регистрация на представителства на чужди фирми в регистъра на БТПП • Подготовка на документи и регистрация в Агенцията по вписванията на нови фирми и промени на обстоятелства • Издаване на сертификати с данни от регистъра на БТПП • Издаване и заверка на сертификати за произход на стоки, референции и други външнотърговски документи • Издаване на сертификати за форсмажорни обстоятелства • Регистрация на фирмен префикс GS1 (баркод) и генериране на щрих кодове • Публикуване на годишни финансови отчети на фирми • Съдействие за издаване на покани за посещения в България на чуждестранни бизнес партньори • Преводи и легализация на документи и др.

В Стара Загора се проведе национална кръгла маса „Университетите и бизнесът”, организирана от Център за кариерно развитие и сектор Качество и акредитация при Тракийски университет – Стара Загора, съвместно с Търговскопромишлена палата – Стара Загора

81


Специализирани информационноконсултантски услуги Бизнес коопериране Намирането на нови търговски партньори и пазари е изключително важен фактор за преодоляване на влиянието на икономическата криза. Съдействието, което Палатата оказва на своите членове, е неизменно сред приоритетните ѝ услуги: • Фирмени консултации за готовност за излизане на международни пазари – бизнес одит, включващ оценка на конкурентността на продуктите и експертни познания на служителите • Разработване на експортната и маркетинговата стратегия • Маркетингови проучвания и консултации за външните пазари • Условия за банкови разплащания, договорни отношения, културни различия с целеви страни • Консултации за свободно движение на стоки, услуги и хора – нормативна уредба, митнически режими, процедури в България и в други страни във и извън Европейския съюз • Седмичен бюлетин с оферти за бизнес коопериране – търсене и предлагане на стоки и услуги, на технологии, иновации и ноу-хау, на поддоставчици, за съвместно инвестиране, на партньори за производствено, научноизследователско и проектно коопериране • Бизнес мисии и кооперационни борси.

82

Услугите за бизнес коопериране се предлагат отделно и в пакети, според потребностите на клиентите. Палатата предоставя комплексни услуги на външни инвеститори и фирми, търсещи партньори в България, включващи логистика, информационно обслужване, индивидуално съдействие по бизнес задание. Интелигентно управление на енергията

Намаляването на конвенционалните енергийни ресурси и влиянието им върху околната среда формират един от основните глобални проблеми. Повече от 10 години Палатата предоставя услуги за насърчаване на интелигентната енергия: • Консултации за повишаване на енергийната ефективност на сгради и производствени процеси • Консултации по нормативна уредба, свързана с енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници • Разработване на фирмени и публични ВЕИ проекти за фотоволтаични системи • Съдействие за намиране на технологии за повишаване на енергийната ефективност и за използване на ВЕИ • Търсене на възможности за финансиране на енергийни проекти • Семинари, обучения, бизнес форуми по темите на интелигентното използване на енергията. Екология

Глобалната екологична криза е особено осезаема в Старозагорска област поради силната индустриализация. Палатата е загрижена за качеството на живот и за запазване на природните ресурси, с които е богат регионът. През 2014 г. фирми и обществени организации могат да се възползват от цялостен пакет с еко услуги: • Подготовка на документи за внасяне на Заявление за издаване на Комплексно разрешително за дейност • Разработване на програми и планове за управление на отпадъците • Разработване на програми за управление качеството на атмосферния въздух

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


• Разработване на планове за мониторинг на почви, води, въздух и др. • Разработване на планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии • Оценки за въздействието върху околната среда и екологични оценки • Оценки за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения • Екологични експертизи със здравни оценки • Подготовка на документи за внасяне на Заявление за издаване на разрешителни за дейности с отпадъци • Подготовка на документи за внасяне на Заявление за водоползване и планове за мониторинг • Консултантски услуги по прилагане на секторното екологично законодателство • Други проекти и програми в сектор управление на околната среда. Финансиране, програми и проекти

Ниската усвояемост на средствата от структурните фондове, особено на финансирането по оперативните програми на ЕС, насочени към малките и средните предприятия, е тревожно. Палатата предоставя целия си опит и съдейства на своите членове за успешно кандидатстване и изпълнение на одобрени проекти чрез предоставяне на следните услуги: • Мониторинг на програми, грантови схеми и други финансиращи инструменти: оперативни програми по структурните

Представители на старозагорски и скандинавски фирми по време на бизнес форум с участието на посланиците на Швеция и Холандия

фондове, други национални и европейски програми • Индивидуални консултации по условията на конкретни програми, преценка за пригодността на клиента за успешно кандидатстване • Абонаментно следене за подходящи програми по критерии, зададени от клиента • Консултации по разработване на проектни предложения • Разработване на проектни предложения на клиенти • Управление на фирмени проекти • Информационни дни при стартиране на нови програмни схеми • Обучения в управление на проекти. Качество, сертификация, стандартизация

k

Успехът се дължи на качеството във всичките му измерения – изисквания на клиентите, съответствие с нормативната уредба и стандартите, изисквания към фирмената среда, в която се създава продуктът. Палатата предоставя услуги в областта на доброволната и задължителната сертификация на продукти и системи за управление: • Консултации по проектиране, разработване и внедряване на системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 • Консултации по проектиране, разработване и внедряване на системи за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарта ISO 14000:2004 • Консултации по проектиране, разработване и внедряване на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007 • Консултации по проектиране, разработване и внедряване на HACCP • Консултации за изпитване за съответствие на продукти, обхванати от Закона за техническите изисквания към продуктите и подкрепящите го наредби и придобиване на СЕ маркировка • Съдействие за придобиване на технически стандарти • Обучения и семинари за вътрешни одитори на системи за управление. 83


Търговска медиация за извънсъдебно решаване на спорове Междуфирмената задлъжнялост и тежката икономическа обстановка пораждат много проблемни отношения между контрагентите. Палатата предлага услугите на Центъра за търговска медиация за бързо, евтино и ефективно решаване на търговски спорове извън съдебните зали. За България медиацията не е популярен способ за решаване на спорове, но предоставя много предимства, които са недостатъчно използвани от бизнеса. Решаването на конфликт чрез медиация може да запази бизнес отношенията между партньорите, което е почти невъзможно след съдебна процедура. Центърът по търговска медиация към Търговско-промишлена палата – Стара Загора е създаден през 2005 година в рамките на проект на USAID за реформи в правната система. Към него са регистрирани 12 медиатори, записани в Регистъра на Министерството на правосъдието. Връзки с обществеността, издателски и медиен център

И най-добрият продукт, идеи или високи постижения остават неизвестни, ако не се популяризират и рекламират. В информационната джунгла на 21-ви век Палатата е спечелила своето място с дейностите и услугите си. Икономически портал на Старозагорски регион на www.chambersz.com публикува всеки ден актуални икономически новини от Стара

Александър Колев, победител в състезанието „Потоци пари“, проведено в рамките на проект от младежи от Стара Загора, получи наградата от председателя на Търговско-промишлена палата – Стара Загора Олег Стоилов

Загора и страната, разнообразна информация, полезни връзки към други ресурси в интернет и реклами на свои клиенти. Икономически годишник на Старозагорски регион представя структурирана статистическа информация, анализи и данни за икономическите сектори в региона, включващи сравнение с предходни периоди и със средните показатели за страната. Палатата е продуцент на икономическото предаване „Инициатива“, излъчвано в програмата на двете регионални телевизии – Телевизия Стара Загора и Телевизия Загора. Предаването е ориентирано към представяне на добри практики и полезни за бизнеса инициативи. Пиар услуги на фирми и организации: • Разработване на PR стратегии и планове • Изработка на уеб сайтове и консултации за добро позициониране при търсене • Дизайн и предпечат на промоционални материали – брошури, каталози, презентации и др. • Организиране на фирмени презентации пред целева група на потенциални потребители и клиенти. Официална делегация от Стара Загора, придружавана от представители на бизнеса, посети руския град Самара

84

Икономически годишник на регион Стара Загора – 2014 година


Актуални проекти на ТПП – Стара Загора EYE ENGAGED Erasmus за стартиращо предприемачество Еразъм за стартиращо предприемачество е програма за обмен на Европейския съюз, която предоставя възможност на предприемачи, коит�� възнамеряват да стартират бизнес или имат новосъздадена фирма, да се учат от опита на други малки фирми, развиващи се в страните членки на Европейския съюз. Обменът на опит се осъществява по време на стажуване в приемащи фирми, при което младите предприемачи ще придобият умения в управление на малък бизнес. Ползите за приемащите фирми са възможността да научат за нови идеи в бранша, възможността за бизнес коопериране и за проучване на нови пазари. През 2013 и 2014 г. Търговско-промишлена палата – Стара Загора, заедно с партньори от Литва и Италия, предоставя възможност на 12 начинаещи предприемачи с нови идеи за стартиране на бизнес или такива, управляващи новосъздадени фирми преди по-малко от три години, да стажуват в успешни малки европейски фирми с цел добиване на опит. Ще бъде предоставена възможност и на 12 фирми от Старозагорския регион да приемат млади предприемачи от европейски страни, участващи в Еразъм схемата за обмен.

IMOSHION

Подобряване на здравето и безопасността при работа в европейските МСП чрез софтуер за симулация на виртуална реалност Търговско-промишлена палата – Стара Загора е партньор в 3-годишния проект IMOSHION, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 – 2013). Целта на проекта е разработване на специализиран софтуер за управление на обученията по здраве и безопасност при работа.

Софтуерът представлява 4 независими модула, които могат да работят като интегрирана система за обучение по ЗБР или да се използват самостоятелно. Софтуерните модули се разработват от университетите в Нотингам и Щутгарт, френската високотехнологична компания MASA, холандската TNO Иновации за живота и германския Институт за Индустриално инженерство Fraunhofer IAO. В тестовата фаза на софтуера участват NEuropa (Испания), НПО за изследвания и иновации, координатор на проекта, иновационният център VDC (Германия) и ТПП – Стара Загора. Ролята на бизнес организациите е създаване на панел от фирми, които да тестват софтуера на всеки етап от разработването и да дават мнение и препоръки за усъвършенстването му. Палатата привлече в тестовата фаза 20 фирми от Старозагорска област, на които софтуерът ще бъде предоставен безвъзмездно в началото на 2014 г.

DOOA

Развитие на мрежа за приключенски туризъм на открито в региони на Черноморския басейн Проектът се изпълнява през 2014 г. с финансовата подкрепа на Черноморската програма за сътрудничество в партньорство между осем организации от България, Грузия, Молдова, Румъния и Турция. Общата цел на проекта е да допринесе за устойчивото икономическо и социално развитие в региона на Черно море, чрез оценка на природното, историческото и културното богатство и укрепване на капацитета за управление на туристически продукти. Конкретните цели са: • Да се определят възможностите и пречките в развитието на туристическия сектор, за да се постигне устойчиво икономическо развитие в региона • Да се разработи стратегия за устойчив приключенски туризма и план за действие за региона • Да се повиши управленският капацитет на местните институции, туристическите оператори и малките предприятия, работещи в областта • Да се популяризира приключенският туризъм като средство за устойчиво икономическо развитие и стимулиране на бизнес сътрудничество.

85


Enterprise Europe Network

• Услуги за намиране на партньори и бизнес коопериране • Услуги за трансфер на иновации • Услуги за достъп до европейско финансиране • Участие в обществени консултации във връзка с европейските политики, касаещи бизнеса.

Европейска мрежа в подкрепа на предприемачеството Търговско-промишлена палата – Стара Загора е част от най-голямата европейска бизнес мрежа Enterprise Europe Network (Европейска мрежа за предприятия). Проектът е основният инструмент на Европейската комисия за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса и се съфинансира от Главна дирекция „Предприятия и индустрия“ на Европейската комисия. Дейностите на Enterprise Europe Network са насочени към малките и средните предприятия чрез подпомагане на бизнес коопериране и развитие на иновативност. Мрежата е създадена през 2008 г. и днес предоставя интегрирани бизнес и иновационни услуги в 54 страни в цял свят. В мрежата работят близо 600 организации. Чрез мрежата предприемачите получават широк кръг интегрирани услуги:

• Информация и обучения по теми, свързани с международния бизнес и иновации

INVITE

Инициативата INVITE има за цел да повиши популярността на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса сред бизнес организации и техните целеви групи – малки и средни предприятия в Старозагорска, Габровска и Хасковска област. В рамките на проекта Центърът на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса в Стара Загора ще установи партньорски отношения с 30 регионални бизнес организации от Старозагорска, Габровска и Хасковска област, и ще организира съвместна презентация в тези региони за представяне на услугите на мрежата пред 75 местни фирми. Проектът се изпълнява от екип на Европейския информационен и иновационен център към Търговско-промишлена палата – Стара Загора през 2014 г.

Заповядайте на третото издание на

17 – 19 октомври 2014 година Регионален исторически музей Стара Загора

86


Стоматологично лечение

Мегадент е сред първите частни кабинети по дентална медицина и първата частна зъботехническа лаборатория в област Стара Загора. В студиото се прилагат последните достижения в денталната медицина и зъботехниката. Мегадент е член на Клъстера за здравен туризъм в България. 6000, Стара Загора, ул. „Г. Михайловски” 28 тел. 042 601259, 042 978910, 0887 625347 bushkalova@abv.bg, www.megadent-bg.com

Зъботехническа лаборатория

Дентално студио

Лечение на орална патология при възрастни и деца Ендодонтска хирургия Специален детски кът с детски юнит, пародонтология Лазерна дентална медицина Естетична дентална медицина, керамични и полимерни фасети CAD/CAM възстановителна естетична технология Конструкции от металокерамика и цирконий Ортодонтско лечение – брекети Импланти и надимплантно протезиране Гнатология – промяна в захапката и последващо лечение

Високите технологии – в нашето ежедневие, за вашия комфорт!

88


ñèãóðíîñò ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ

èíâåñòèöèè

ÃÐÈÆÀ

çàñòðàõîâêè

îòãîâîðíîñò

çäðàâå

ÓÑÏÅÕ

ÁÈÇÍÅÑ ÏËÀÍ

äîâåðèå

èíîâàöèè áúäåùå

Главна агенция Стара Загора 6000 Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ №84 Тел.: (02) 902 75 46, (042) 610 721

89


Раднево ул. Митьо Станев 20 А т ел . 0417 82135 факс 0417 82475 svedi_ii@abv.bg

Илия Илиев - Сведи ЕТ

Товарен и автобусен транспорт в страната

Стара Загора, 6002 ул. „Цар Иван Шишман” 2 тел. 042 638209 042 600164

Бъдещност АД се занимава с производство и търговия на хидравлични изделия. Предлаганите продукти хидравлични разпределители, помпи и др. намират приложение за индустриални цели, селското стопанство и корабостроенето. Висококвалифицираният персонал, с които работим и дългогодишната ни практика, дават гаранция за високо качество и надеждни продукти. Участието на фирмата в европейски проекти осигурява модерно преоборудване и попълване на производствената гама с продукти от ново техническо и технологично поколение.

6200, Чирпан кв. „Индустриален” тел. 0416 93012, 0416 94486 badestnost@hydraulic-vlv.com 90

www.hydraulic-vlv.com

факс 042 602446 technosvet@technosvet.com

Вълков Техносвет ЕООД е фирма, която е специализирана в производството и конструирането на осветителна техника с модерен дизайн, функционалност и качество, съответстващо на европейските изисквания. Вълков Техносвет ЕООД предлага широка гама: външни осветители на сгради, улици, паркове и паркинги интериорни осветители за търговски пасажи зали, офиси, болници и хотели индустриални осветители за промишлени предприятия, складове и магазини LED осветители - външни, интериорни и индустриални.

• • • •

www.technosvet.com


91


Guytek Oliva Ltd. since 1994 20 години

Гайтек Олива ООД

Guytek Oliva Ltd. manufactures vegetable oils by processing sunflower seeds in up-to-date equipped factory in Nova Zagora. In the factory is implemented a modern fully automatic bottling line with a capacity of 3,000 bottles (1L) per hour. Guytek Oliva produces and offers: • bottled refined sunflower oil for supermarkets, catering and export;

Гайтек Олива ООД произвежда висококачествени растителни масла чрез преработка на маслодайни култури в модерно оборудвана фабрика в Нова Загора.

• refined sunflower oil - bulk; • crude sunflower oil - bulk; • sunflower expeller (cake) - an intergal part of animals and birds feed;

В завода е внедрена напълно автоматична бутилираща линия с капацитет до 3000 бутилки (1 л) на час.

• eco-briquettes made of pressed sunflower husk.

Гайтек Олива ООД произвежда и предлага: • рафинирано бутилирано слънчогледово олио, предназначено за магазинната мрежа, заведения за обществено хранене и износ;

The bottled sunflower oil brand Zarina is available in 6 types of PET-bottles. It:

• рафинирано слънчогледово олио - наливно;

• is equally good for frying, cooking or salads;

• нерафинирано слънчогледово олио - наливно; • слънчогледов експелер (кюспе), което е съставна част на фуражи за храна на животни и птици; • екобрикети от пресована слънчогледова люспа. Офис

Производствена база

Стара Загора бул. Цар Симеон Велики 69 тел./факс +359 42 643 046 guytek@mail.bg

Нова Загора кв. Индустриален тел. +359 457 67 135

• is very clean and shiny;

• is without odor; • has a pleasant taste; • doesn’t smoke when heated; • withstands temperatures over 200°С.

www.guytek-oliva.com Бутилираното слънчогледово олио с марка „Зарина” се предлага в 6 вида разфасовки. То е: • изключително чисто; • притежава блясък и бистрота; • еднакво добро за пържене, готвене и салати; • без миризма; • има приятен вкус; • не дими при загряване; • издържа на температури над 200°С. 92


„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД 6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/ 662 214, 042/ 662 014 факс 042/ 662 000, 042/ 662 507, e-mail: tec2@tpp2.com

• „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в България. Тя се състои от осем генериращи блока и всички те (1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7, 8) работят със сероочистващи инсталации (СОИ) с ефективност над 94%. Общата инсталирана мощност на централата е 1 600 MW. • „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД реализира успешно два мащабни проекта: „Рехабилитация на енергийни блокове от 1 до 4, изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 1 и 2, 3 и 4 и модернизация на блокове 6 и 8” и „Изграждане на сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6”. • Повишена бе мощността на блокове от 1 до 4, 6 и 8 и увеличен животът на оборудването с 25 години. След подмяната на турбините и генераторите на блокове 1, 3 и 4, от 150 MW мощностите достигнаха 177 МW. Въведен бе в експлоатация нов генератор на блок 2 с номинална мощност 165 MW. Всички подменени съоръжения са дело на японската фирма „Тошиба”. Тя извърши и модернизацията на турбините на блокове 6 и 8, като мощността им също бе повишена – от 210 МW на 232 MW. • През 2012 година завърши изграждането и на сероочистващата инсталация на блокове 5 и 6. Тя е изградена съобразно проектните изисквания и очиства серния диоксид от димния газ на котлите повече от 94%. Измервателните уреди са калибрирани и сертифицирани от акредитирани лаборатории. Данните за работа на съоръжението се предават в реално време на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора, както и към Система за ранно предупреждение за област Стара Загора. • „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД работи със сероочистващи инсталации на всички енергоблокове, като остатъчният продукт от тях е гипс. За транспортирането и депонирането на гипса от блокове от 1 до 6 е изградена обезводнителна инсталация. За пречиствателните съоръжения на блокове 7 и 8 такава работи от 2003 година. • Дружеството притежава защитен сертификат с разширен обхват по стандарт EN ISO 14001:2004 околна среда, издаден от оторизирания орган TÜV Rheinland Inter Cert – Брюксел. В периода 07.11.2013 – 08.11.2013 г. беше извършен втори надзорен одит на защитения международен сертификат. По време на одита не бе установено нито едно несъответствие, с което се гарантира, че Системата за управление на околната среда в централата работи безупречно. • Ръководството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД непрекъснато внедрява иновационни технологии, повишава нивото на автоматизация, контрол и сигурност, което води до значителен ръст на производството и намалени разходи. • „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД произвежда стратегически продукт и осъществява своите намерения да се превърне в модерен производител на електрическа енергия, с грижа за хората, персонала и околната среда.

93


ул. “Железни врата” 10 гр. Стара Загора 6000 България тел. 042 600 559 факс 042 630 024 slavi.mihaylov@lighttapebg.com www.lighttapebg.com www

АВЕРЕЛУКС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Възстановяване, модернизация и търговия с ЦПУ и конвенционални металообработващи машини. Постоянна складова наличност от 80÷100 машини от различен тип и възможности.

Rebuilding, retrofitting and trading with CNC and conventional machine tools. Permanent stock availability of 80÷100 machines of different types and capabilities.

Седалище ПОЛИМЕТА ООД ул. “Железни врата” №10 6000, гр. Стара Загора телефон: 042 639 905, 042 600 559 факс: 042 630 024 pmoffice@polymetabg.com sales@polymetabg.com www.polymetabg.com

Head office POLYMETA LTD 10 Zelezni Vrata St. 6000, Stara Zagora/Bulgaria phone: +359 42 639 905; +359 42 600 559 fax: +359 42 630 024 pmoffice@polymetabg.com sales@polymetabg.com www.polymetabg.com

Производствено-складова база Североизточна индустриална зона гр. Стара Загора

Workshop and warehouse North-West Industrial Zone Stara Zagora, Bulgaria

95


WWW.METALKOM-M.COM

МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ И МОНТАЖ НА ЗАГОТОВКИ • ПРОДАЖБА • ДОСТАВКА • ЛАМАРИНИ • ПЛЪТЕН ПРОКАТ • ПРОФИЛИ • ТРЪБИ

МЕТАЛКОМ - МИТЬО ГОРЧЕВ ЕТ Офис: СТАРА ЗАГОРА, ул. ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ 2, вх. В Складова база: СТАРА ЗАГОРА, КВ. КОЛЬО ГАНЧЕВ

тел. 042 602 006 факс 042 255 133 e-mail METALKOM@ABV.BG

СКЛАДОВА И ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА КВ. КОЛЬО ГАНЧЕВ ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ ПОСТОЯННА СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ НАД 3000 ТОНА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ

МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ УСЛУГИ:

• МЕХАНИЧНО РЯЗАНЕ НА ПЛЪТЕН ПРОКАТ

• РЯЗАНЕ НА ГИЛОТИНА ДО 16 мм

• ОГЪВАНЕ НА АБКАНТ, ВАЛ И ТРЪБОГИБ

• ГАЗОВО РЯЗАНЕ НА ЛИСТОВ ПРОКАТ

• ЗАВАРКИ

ЗАВАРКИ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ПО ЧЕРТЕЖ НА КЛИЕНТА

ОФИС И СЧЕТОВОДСТВО: СТАРА ЗАГОРА БУЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ № 112, ЕТ. 4, ОФИС 3 СКЛАДОВА БАЗА: СТАРА ЗАГОРА, КВ. К. ГАНЧЕВ, УЛ. ЖЕЛЕЗАРСKА №3, ТЕЛ. 042/ 640 606, ФАКС 042/ 255 133 E-MAIL: JELEZNIK@JELEZNIK-M.COM WEB PAGE: WWW.JELEZNIK-M.COM


строително-търговско дружество

• строително предприемачество

• строителство чрез възлагане и собствени обекти • строителни услуги • търговия със строителни материали, метали, дървен материал, изолации, кофражи и др. Дейността на „Никон” ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. „Никон” ЕООД е сред водещите фирми в бранша. Носител е на много престижни награди, сред които е голямата награда „Строител на годината” за 2013 г., а също и: • Строител на годината за 2012 г., раздел строежи I група • Сграда на годината 2010 г. в категория „Сгради култура, изкуство и религия” за обект Опера (изпълнител: консорциум ИСК) • III място в категория „Нежилищно строителство” (консорциум ИСК).

www.nikonbg.com

6000 Стара Загора, ул. „Боруйград” 71 тел./факс: 042 603 642, office@nikonbg.com


АТЕ ПЛАСТ ООД Производство на полимерни фолиа и опаковки  фолиа за автоматични пълначни и дозиращи линии (хоризонтални и вертикални)

 фолиа за замразени храни

 бариерни фолиа за опаковане на меса, колбаси, сирена и кашкавали; за опаковки с модифицирана атмосфера; за опаковки с ароматна бариера – за опаковане на кафе, подправки, перилни препарати

 фолиа за санитарни продукти

 бариерни фолиа за медицински консумативи  фолиа за опаковане на течни продукти в кутия (bagin-box) – за опаковане на мляко, вино, сокове и др.

 фолиа за опаковане на храни за животни  термосвиваеми фолиа  стреч худ – специални фолиа с ластичен ефект  вакуумни опаковки  конфекция – фолиата се предлагат и във вид на предварително изготвени чували, калъфи и салфетки

 ЛАМИНИРАНИ (КАШИРАНИ) ФОЛИА „АТЕ ПЛАСТ” разполага с модерна ламинираща машина, позволяваща индивидуални практически решения чрез комбинирането на материали с различни свойства.  ФЛЕКСОПЕЧАТ „АТЕ ПЛАСТ” предлага фолиа за опаковки с висококачествен сложен и фотореалистичен печат до 8 цвята.

кв. „Индустриален“ 14 Б гр. Стара Загора, 6000 тел.: 042 61 61 14; факс: 042 61 61 30 e-mail: sales@ateplast.eu; website: www.ateplast.eu 98


99


Гълъбово, тел. 0418 62128, факс 0418 62528 brikel@brikel-bg.com „Брикел” ЕАД обединява в структурата си първата електрическа централа от Източно-Маришкия енергиен комплекс и единствената в страната фабрика за производство на брикети. Предметът на дейност на дружеството е: производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия производство и пласмент на брикети, трошляк и енергийно гориво от лигнитни въглища.

100


40 години водещ производител на пружини • Проектиране, производство и продажба на студено и горещо формовани пружини с диаметър на материала от 0,2 до 60 мм, изделия от стоманени ленти, детайли и аксесоари за военната промишленост; • Инструментална екипировка; • Термообработка и покрития; • Линейни и якостни измервания. Дружеството има капацитет да изработва пружини с максимален външен диаметър 380 мм. Гарант за качеството на продукцията е инженерният и техническият персонал, който е с висок конструкторски и технологичен опит.

Leading manufacturer of springs since 1974

Krun, 6140 Kazanlak Municipality Stara Zagora District Tel. +359 431 62101 +359 431 62428 Fax +359 431 62349 info@springsbg.com www.springsbg.com

• Design, manufacture and sale of cold and hot formed springs with material diameter from 0.2 to 60 mm, steel strip products, details and accessories for the military industry; • Tooling equipment; • Heat treatment and coatings; • Linear and strength measurements. The company has capacity to produce springs with a maximum outer diameter of 380 mm. The engineering and technical personnel of the factory are very experienced in design and technological expertise, which guarantee the top quality of the products.

102


Panchim Ltd. is one of the leading Manufacturers in Europe and the biggest one in Bulgaria of Plastic sheets: • Polymethyl Methacrylate (PMMA) Granules and Solid Sheets; • Polystyrene Solid Sheets; • Polycarbonate Multiwall Sheets. As part of Plazit-Polygal Group, Panchim Ltd. offers a total Portfolio, which includes also: • Solid Polycarbonate Sheets; • Multiwall Standing Seam Systems; • Special Effects Sheets; • Other Products. The utilization of High-technology Equipment and ISO 9001:2008 Certification, guarantees the High Quality of the Products and Customers service. Contact details: Agrobiochim site P.O.B. 159, Stara Zagora 6000, Bulgaria Tel. +359 (42) 615211; +359 (42) 615249; +359 (42) 615212; Fax +359 (42) 602927 E-mails: panchim@panchim.com; sales@panchim.com For more information: www.plazit-polygal.com Панхим ООД е един от водещите производители в Европа и най-големият в България на плоскости от пластмаса: • Гранули и плътни плоскости от полиметилметакрилат (ПMMA); • Плътни плоскости от полистирен; • Структурни (многостенни) плоскости от поликарбонат. Като част от Плазит-Полигал Груп, Панхим ООД предлага комплексно портфолио, което включва и: • Плътни плоскости от поликарбонат; • Структурни (многостенни) панелни системи; • Плоскости със специални ефекти; • Други продукти (за подробна информация: www.plazit-polygal.com). Използването на високотехнологично оборудване и сертификацията по ISO 9001:2008 гарантират високото качество на продуктите и обслужването на клиентите.

103


Lavender is a synonym of professionalism and integrity!

Lavender Lavender

producer and supplier of essential oils since 1999

Lavender Ltd. has its own plantations of Lavandula Augustofolia (Vera) and Rosa Damascena, from which we produce essential oils and floral waters. Our company is closing the circle from land to end product. Lavender Ltd. is certificated on ISO 9001:2000 and accredited by ANSI-RAB register N1733 in USA. Our manufacturing facilities abide by strict procedures to assure customers of highquality products.

Boruigrad Street 60A Stara Zagora 6000 Bulgaria Tel/ Fax: +359 42600190 sales@lavender-bg.com info@lavender-bg.com www.lavender-bg.com

Prista Tour – successful Bulgarian tour operator for 15 years! License № 3670

Felix Kanitz Street 50A Varna 9000 Bulgaria Tel./Fax +359 52 608893 sales@pristatour.net info@pristatour.net

www.pristatour.net

Prista I.M.

Prista I.M. is a trading and export company. We are exclusive representative of mineral water Velingrad for Russian Federation and Asia. We also trade with wood granules-pellets. Pellets are produced in Russia with German equipment and technology. Quality meets DIN plus and according TU538600/73591428-2007 and are made from wood of pine and fir. Ecologically clean mineral water “Velingrad” is derived from well № 2 Chepino, Velingrad and spring water from a spring Legorinets Kleptuza. Suitable for everyday use. Contains fluoride than 1,5 mg/l. Fluoride is good for bones and teeth.

Boruigrad Street 60A • Stara Zagora 6000 • Bulgaria • Tel./Fax +359 42 600190 • sales@pristaim.com


Geographical location, infrastructure, population of Stara Zagora District

Population Municipality

Inhabitants

Inhabitants

until January 15, 2013

until January 15, 2014

Stara Zagora

The administrative district of Stara Zagora is located in Central Bulgaria, which provides natural advantages to the enterprises operating within the region. The territory of the district is crossed by highways and first-class roads and railways. Three of the European Transport Corridors pass through the territory of Stara Zagora, including the important connections between the Northern border of Bulgaria by the Danube River and the Southern border with Turkey and Greece. Trakia highway provides a convenient road connection between the capital city and the sea side and facilitates the business development in the region.

171,784

172,278

172,830

Kazanlak

78,113

77,579

76,995

Chirpan

23,319

23,077

22,416

Radnevo

21,712

21,407

21,092

Pavel banya

14,926

14,824

14,720

Galabovo

14,364

14,177

13,917

Maglizh

12,252

12,208

12,149

Bratya Daskalovi

8,914

8,767

8,701

Gurkovo

5,426

5,408

5,363

Nikolaevo

5,009

5,022

5,110

Opan

3,286

3,197

3,158

Inhabitants

Inhabitants

Inhabitants

until January 15, 2012

until January 15, 2013

until January 15, 2014

1,407,468

1,412,124

1,418,491

Plovdiv

716,765

715,515

715,388

Varna

492,900

492,411

493,184

Burgas

442,548

441,236

440,717

Stara Zagora

359,105

357,944

356,451

Blagoevgrad

337,999

335,178

333,421

Pleven

294,688

290,048

287,121

Pazardzhik

293,935

291,627

289,875

Veliko Tarnovo

277,071

273,981

271,637

Ruse

254,571

251,932

Administrative District

Stara Zagora has out-of-operation airport facilities located in the southern surroundings of the city. In case of investment interest it could be restarted for serving cargo flights and be turn into a freight gate for the European markets. Over the last six years, for a short period the site is being used to host the International specialised agricultural exhibition BATA AGRO which is the biggest one on the Balkan Peninsula.

Sofia

Stara Zagora has excellent communication facilities and infrastructure, allowing the use of natural gas as an energy source from the main manufacturing

250,151 Data: CRAS

Silistra

Vidin Montana

Lovech

Shumen Targovishte Veliko Varna Tarnovo Sliven Stara Zagora

Pazardjik

Plovdiv

Pavel banya

Maglizh Kazanlak

Burgas

Nikolaevo

Yambol

Stara Zagora

Bratya Daskalovi

Haskovo Blagoevgrad

Gurkovo

Gabrovo

Sofia Sofia (capital)

Kustendil

Dobrich

Razgrad

Ruse

Pleven

Vratza

Pernik

Inhabitants until January 15, 2012

Chirpan

Smolyan Kardjali

Administrative map of Bulgaria, division by districts

Opan

Radnevo Galabovo

Stara Zagora District

105


Stara Zagora – a leading economic region in Bulgaria

industries, and this gives them yet another advantage over competitors from other regions.

The administrative district of Stara Zagora is located on an area of 5.151,1 km2. Its territory contains the largest deposits of lignite coal on the Balkan Peninsula, used by 4 thermal power plants as a raw material for electricity production. The energy sector contributes significantly to the leading position of Stara Zagora in Bulgaria‘s economy. Thanks to this the region attracts huge foreign and domestic investments. Over the last few years these are directed towards construction of new capacities for the power plants and the modernisation of existing capacities and equipment. Next to the other valuable natural resources the region has fertile agricultural lands, forests and dozens of mineral springs. The district centre of Stara Zagora ranks sixth in Bulgaria in terms of population after Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, and Ruse. The town is situated in the Southern slopes of Sredna Gora Mountain and has the following geographic coordinates: 42o25‘ North latitude and 25o37‘ East longitude. The average altitude is 197 m.

Stara Zagora District is comprised of 11 municipalities with a total population of 206, 11. The towns are – Stara Zagora, Kazanlak, Radnevo, Chirpan, Galabovo, Pavel Bania, Maglizh, Gurkovo, Nikolaevo, Shipka and Krun. Two of the municipalities – Opan and Bratia Daskalovi, possess the statute of villages.

The average life expectancy in Bulgaria is 77,4 years for women and 70,5 years for men and these figures are valid for the population of the Stara Zagora District. The average life expectancy in Stara Zagora is 73,7 years, for men it is 70,1 years, and for women – 77,2 years. The average life expectancy for EU countries is 82,2 years for women, and 76,1 years for men. The population density in the region of Stara Zagora is 69 people per 1 km2, and the highest rate is in the Regional city.

As of the end of 2012, according to NSI data, the population of Bulgaria amounts 7 284 552 people, of which 5 307 868 are living in urban areas. The population has decreased by 81 000 for a period of two years. According to state administration data, the population of Stara Zagora Region is 357,944 people. In the municipality of Stara Zagora there are 172,278 residents. Ranked in terms of population, Stara Zagora District remains the fifth largest city in the country.

106

As of January 2014, approximately 27,800 companies from Stara Zagora Region are registered in the Trade Register. However, most of them are not active or have a minimum turnover. 4,710 companies report revenues amounting to over BGN 50 thousand for 2012. In total, BGN 9,163 mln are the revenues generated by the companies from Stara Zagora Region. This represents an increase of 8% compared to the previous 2011, when the revenues amounted BGN 8,517 mln. 73% of the total revenues volume is due to the activity of 300 companies, which top the ranking in this category. In 2012, these enterprises achieved net sales revenues of BGN 6,732 mln. The abovementioned data concerns only companies registered within the Region of Stara Zagora. It does not include businesses that realise large turnovers on the territory of the region as are the national commercial chains, gas stations, mobile operators, transport, financial companies, etc. The main business activities that define the economic image of Stara Zagora Region are Manufacturing of food and beverage, Metal processing, Manufacturing of Rubber and Plastic products, Energy Production, Construction, and Wholesale and Retail trade.

Data of the National Statistical Institute encompassing economic indicators of approximately 14,400 companies show that in 2012 their net sales revenues are over BGN 8.5 bln, which is an increase by BGN 700 mln compared to the previous year. Commercial companies generate net sale revenues of BGN 2.9 bln with which the sector keeps its leading position. In this sector are operating the largest number of companies. The mining and manufacturing companies reach net sales revenues of BGN 2.7 bln. The production and distribution of electricity and steam energy, as well as gas fuels, reaches net sales revenues of BGN 1.6 bln which is by BGN 383 mln more than the previous year. The construction sector proves a slight decrease of sales revenues in recent years. It ranks fourth by importance in the region. The agriculture industry is developing dynamically over the last 3-4 years, indicating a growth on an annual basis. According to NSI date, by number of employees the group of micro companies is the largest one. These companies are employing up to 9 people, however,

Economic Yearbook, Stara Zagora Region, Bulgaria – 2014


they have the largest contribution to the total volume of sales revenues, which is almost one third of it. The number of the small companies (from 10 to 49 employees) in Stara Zagora Region is approximately 1,000, while medium-sized companies are around 172. Enterprises that have over 250 employees are 38. The number of the companies in the two large towns – Stara Zagora and Kazanlak is the biggest one – 11,688.

Nearly 9,400 of all businesses report profit on a total amount of BGN 647 mln. The top 300 enterprises according to this indicator have a total profit of BGN 543 mln, which represent 84% of the total amount. Positive financial result of over BGN 1 mln is achieved by 44 companies.

Many companies have increased their economic efficiency in recent years. According to the percentage ratio between profit and net sales revenues, 30 companies from Stara Zagora have a profitability of over 30 points.

Data of the National Revenue Agency (NRA) show that the number of the active companies in Stara Zagora Region as of January 2014 is 46,941, while 9,197 of them are VAT registered. As large tax- and social security payers are considered 48 companies from Stara Zagora District, and 219 companies are middle tax payers. In 2013, the NRA office in Stara Zagora collected approximately BGN 237 mln from taxes and social security contributions of micro, small, and mediumsized enterprises. The amount of the taxes collected

from individuals in 2013 is BGN 33.1 mln. The sum collected from VAT in 2013 is BGN 68.3 mln. The paid corporate taxes are BGN 20.4 mln. The total revenues from contributions to social fund are BGN 106.1 mln.

The rate of the local taxes and fees in the municipalities within Stara Zagora Region are relatively low, compared to other regions in Bulgaria. This is he same also in terms of real estate taxes of enterprises, and those on the acquisition of property and waste fee of legal entities. In Stara Zagora, the tax on acquisition of property is 1.6% which is the lowest level compared to all other regional cities. Waste fees of legal entities in Kazanlak (2‰), and in Stara Zagora (3‰) are among the lowest in the country as well. Stara Zagora Region ranks second in terms of GDP per capita. Only the region of Sofia (capital city) is performing better according to this indicator. The GDP of Stara Zagora Region is estimated at BGN 3,345 mln for 2011. The comparison with the national GDP for the same year, amounting BGN 75,308 mln, shows that Stara Zagora’s share is over 4.4%.

Main economic indicators of the non-financial sector in 2012 by groups of enterprises according to number of employees

Stara Zagora District Group

Number of Companies

Gross Production BGN, thousand

Operational Net Revenue Revenues BGN, BGN, thousand thousand

Expenses

Prfit

Loss

Employees

Wages

BGN, thousand

BGN, thousand

BGN, thousand

BGN, thousand

BGN, thousand

Tangible Fixed Assets BGN, thousand

Total

14,269

5,606,780

8,517,354 7,825,821 8,275,239

486,704

279,393

98,692

768,736

6,175,292

Micro (up to 9 empl.)

13,049

1,028,718

1,937,058 1,787,246 1,888,783

161,047

124,756

25,314

75,683

2,314,615

1,002

963,256

2,345,505 2,142,037 2,247,022

121,274

33,055

19,948

119,869

578,163

178

1,007,975

1,513,017 1,374,586 1,489,206

67,147

49,204

16,793

131,327

796,820

40

2,606,831

2,721,774 2,521,952 2,650,228

137,236

72,378

36,637

441,857

2,485,694

Small (10 – 49)

Medium (50 – 249) Big (over 250)

Date: NSI 107


Data on the Bulgarian economy According to preliminary NSI data, the GDP of Bulgaria, determined through the economic activity in 2013 is BGN 78.1 bln (by current prices).

In 2013, the NSI measured the lowest average annual inflation rate since 1995 – 0.9%. On annual basis, compared to December 2012 is reported a deflation of 1.6%. In the period January-November 2013, Bulgaria has exported goods on a total amount of BGN 40.3 mln. Compared to the corresponding period of the previous year, the export has increased by 7.1%. In November 2013, the total export amounts to BGN 3.9 bln, and have increased by 1.8%, in comparison with the same month of the previous year. In the period January-November 2013, there are imported goods on a total amount of BGN 46.5 bln. This is by 1.1% more than the same period over the last year. As of the end of the period, the Bulgaria’s trade balance is negative (BGN –6,161 mln). For the first 11 months of 2013, Bulgarian export to third countries (non-EU) is increased by 3.6% compared to the same period in 2012, and amounts BGN 15.9 bln. Main trade partners of Bulgaria are Turkey, China, the Russian Federation, Gibraltar, Ukraine, and Serbia, which form 51% of the exports to non-EU countries. Within the EU, the major trade partners of Bulgaria are Germany, Italy, Romania and Greece, as this refers for the movement of goods in both directions – from and to these countries.

Direct Foreign Investments

As of the end of December 2012, according to NSI data the Direct Foreign Investments (DFI) in Bulgaria amount to EUR 21,948 mln for the nonfinancial sector. The largest inflows for the period are achieved by the industry sector – EUR 9,400 mln, as well as by the services sector – EUR 4,442 mln. In 2012, these activities are shaping together 64% of the FDI volume, while their relative share has increased by 4.7% compared to the previous year. DFI reaches EUR 956 mln in the construction 108

Direct Foreign Investments in the non-financial sector in Stara Zagora Region as of December 31st EUR, thousand Growth/Decline by %

2011

2012

Total for Stara Zagora District

562,142.6

668,907.3

19

Netherlands

321,756.4

428,637.0

33

Turkey

52,370.7

44,758.2

-15

Cipros

*

39,732.1

-

Seychelles

*

31,963.1

-

Germany

14,682.2

28,520.3

94

Hungary

16,729.0

17,437.1

4

7,249.1

14,902.1

105

USA

23,658.7

11,064.0

-53

Greece

19,052.1

10,094.9

-47

2,895.7

4,947.3

71

743.5

4,635.2

523

Israel

4,458.5

4,623.6

3

Italy

Country

Austria

Switzerland Czech Republic

5,109.9

3,872.2

-24

Russia

*

3,098.9

-

France

2,162.1

2,314.4

7

Great Britain

2,911.2

1,310.2

-55

Belgium

121.0

435.5

260

Syria

142.2

126.0

-11 Growth/Decline by %

2011

2012

Total

562,142.6

668,907.3

19

Galabovo

317,488.9

396,812.8

25

Stara Zagora

159,597.3

170,469.5

7

Kazanlak

45,705.1

61,008.1

34

Pavel banya

18,451.2

21,377.5

16

Chirpan

19,098.2

11,279.6

-41

*

6,279.6

-

929.3

729.4

-22

79.1

109.8

39

Municipality

Opan Radnevo Bratya Daskalovi

Data: NSI (*) The National Satistical Institute does not provide information as the data are considered as confidential ones

sector, with an increase of 22.9% in comparison with 2011. Biggest investment expenditures are made for buildings (38%), and for machinery, manufacturing equipment, and appliances (36%).

Economic Yearbook, Stara Zagora Region, Bulgaria – 2014


Direct Foreign Investments in the non-financial sector in Stara Zagora Region as of December 31st District Total for country Sofia (city) Burgas Varna

2007

2008

2009

2010

EUR, thousand 2012

2011

15,167,125

19,185,003

20,441,581

22,114,446

21,644,918

21,948,077

9,222,748

11,671,909

12,548,417

12,466,819

11,586,557

11,703,507

772,097

666,902

836,738

1,622,749

1,811,907

2,023,506

1,144,853

1,567,246

1,640,335

1,531,539

1,500,600

1,471,179

Plovdiv

652,992

928,812

863,320

1,118,325

1,259,572

1,340,734

Stara Zagora

580,459

419,202

425,852

573,533

562,143

668,907

Pazardjik

118,275

110,124

263,203

335,733

397,259

431,571

Ruse

171,784

336,034

344,794

363,262

335,086

347,322

Blagoevgrad

134,446

215,233

252,672

251,985

257,517

306,899

Pleven

165,856

193,361

173,584

153,363

174,928

194,965

78,802

84,889

68,836

67,212

73,034

81,294

Veliko Tarnovo

Economic activites

2011

Total for Stara Zagora District

2012

Growth/Decline by %

562,142.6

668,907.3

19

7,413.9

3,352.0

-55

Manufacture of food products, beverages and tobacco products

45,949.6

41,500.8

-10

Manufacture of textiles, apparel, leather and related products

14,142.3

14,757.9

4

Manufacture of rubber and plastics products, and other non-metallic mineral products

35,972.1

43,164.8

20

Manufacture of basic metals and fabricated metal products, except machinery and equipment

18,986.3

17,383.2

-8

Manufacture of electrical equipment

17,316.9

18,652.0

8

3,806.7

3,996.5

5

Construction

20,649.6

24,854.8

20

Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles

33,195.8

37,151.8

12

Real estate activities

24,570.5

22,331.3

-9

Legal, accounting, management, architecture, engineering, technical testing and analysis activities

*

3,286.8

-

Other professional, scientific and technical activities

*

356.0

-

Administrative and support service activities

*

1,244.3

-

Agriculture, forestry and fishing

Other manufacturing, and repair and installation of machinery and equipment

Direct Foreign Investments in Bulgaria for January – December 2012 amount to EUR 1,398 mln, according to Bulgarian National Bank (BNB) data, which includes the financial sector. This amount represents 3.5% of Bulgaria’s GDP. BNB reported a significant decline in the investments, which for the period from January to December 2011 amounts to EUR 1,746 mln (4.5% of GDP). The decrease trend gained strength in 2013, as the DFI inflow amounts to EUR 1,054 mln for the first 10 months (2.6% of GDP), while for the same period in 2012 it is EUR 1,847 (4.7% of GDP). GDP of Bulgaria totals EUR 40,264 mln in 2013.

Data: NSI

As of the end of 2012, the Direct Foreign Investments made in enterprises in Stara Zagora amounts to EUR 669 mln. This represents a considerable growth of EUR 107 mln in comparison with the previous year, when investments in the non-financial sector amount to EUR 562 mln.

The largest amount of DFI made in companies in Stara Zagora Region, is directed to the energy sector and is made on the territory of Galabovo municipality (EUR 397 mln). This amount for the Netherlands 109


is related to investments made in the energy sector. However, there is a significant increase of investments during the year in the two big cities – in Stara Zagora – EUR 11 mln, and in Kazanlak – EUR 15 mln (see charts data). Turkey, Germany, Hungary and Austria are the countries which are traditional investors in the region. Considerable foreign funds are invested in companies producing food and beverage, in the chemical industry, trade, construction and real estate operations.

Salaries and wages, real estate prices, unemployment Stara Zagora Region ranks second in Bulgaria in terms of GDP per capita. During the years of economic crisis, it got ahead of Varna Region and is placed immediately after Sofia Region (capital). The data for 2011 show that GDP per capita of Stara Zagora Region is BGN 10,067. The increase on an annual base is by BGN 413. The relative value of GDP for 2011 is BGN 3345.3 mln, as this amount is by BGN 103 mln over the one in 2009. The expectations are the nominal GDP of Stara Zagora to grow in the coming years, and in 2016 to reach BGN 12 thousands per capita. The forecast is also based on the expectation of GDP growth in Bulgaria by 1.5% over the next three years. In 2013, Stara Zagora Region ranks second in the country in terms of salaries and wages as well. The average value of the annual salaries and wages in 2012 totals BGN 9,117. This amount is by BGN 1,699 over the average in the region of Plovdiv, and by BGN 555 over the one in Varna Region. Along with that, within the last 3 years the salaries and wages growth in Stara Zagora Region is the highest, getting ahead of the one in Sofia. In 2010, the average salary amount is BGN 8,080, while in 2011 it is BGN 8,512.

As of September 2013, the average monthly gross salaries and wages amount is BGN 788. Economic activities that have the greatest increase in average monthly salaries and wages in a three months period are: Financial and insurance activities (by 6%), Production and distribution of electricity, steam energy and gas fuels (by 4%), and Manufacturing (by 3.2%), as nearly one third of the employed persons working in the last mentioned activity. 110

The salaries and wages in the public sector is much higher than the one in the private one, and within the last year there is a difference of BGN 300 in the average monthly amount in favour of the public sector. NSI data shows that as of the end of September 2013, there are in Stara Zagora 101,724 people hired under employment contract. Their number has increased by 636 within a period of three months. The trend of growth of the salaries and wages continues in 2014, as this is based on the increased labour productivity, and on the employers’ willingness to retain their qualified employees. The salaries and wages shall continue to increase, and it is expected as of the end of 2016, the average annual amount to exceed BGN 11,500. The highest salaries and wages are in two sectors – Production and distribution of electricity, steam and gas fuels, and in the Mining industry. Some 11.5% of the employed persons in the Region are working in these sectors.

Real estate prices in Stara Zagora city – residential and business offices, manufacturing facilities and retail outlets, have a drop of about 30% for the period of one year – from the second quarter of 2008 to the second quarter of 2009. The depreciation of real estate prices persists until the beginning of 2012, and over the last two years, the dynamics of real estate prices is low. As of the end of 2013, the average price of residential buildings in Stara Zagora is BGN 867 per m2. At a relatively low demand, the difference between the lowest and the highest price of sales made, remains high and depends on the location and on the type of the real estate. The prise of residential real estates in Stara Zagora is comparable with the average for Bulgaria (BGN 865 per m2 as of the end of 2013). The city ranks sixth in terms of average price of residential real estates, behind Sofia (BGN 1,457 per m2), Varna (BGN 1,375), Burgas (BGN 1,112), Plovdiv (BGN 935), and Ruse (BGN 880). There it is not expected a rapid increase of the real estate prices in the next two or three years. They will remain close to their levels as of the end of 2013. The main reasons for this are the small number of people who have sufficient purchasing power, relatively high interest rates on bank loans, tight investments of Stara Zagora companies, and low volumes of new foreign investment in this sector.

As of 31st December 2013, the economically active population within the municipality of Stara Zagora is 78,315. There are 5,190 unemployed registered at the Labour Office. Compared to December 2012, their number is decreased by 197. As of the end of

Economic Yearbook, Stara Zagora Region, Bulgaria – 2014


Unemployment by districts and municipalities within Stara Zagora District as of December 31st, 2013 Municipality District

Total for Bulgaria

Economically active population

Registered unemployed persons

Persons who entered a job

Unemployed persons aged up to 29 years

Unemployed persons for period longer than 1 year

3,282,740

386,177

10,566

73,477

Work positions available Announced

at the end of the month

Number of unemployed for 1 work position

122,694

6,993

13,156

19

Level of unemployment %

11.8

Municipality Stara Zagora

78,315

5,190

168

1,130

1,077

162

83

34

6.6

Kazanlak

34,403

2,665

89

540

650

24

37

125

7.7

Radnevo

8,793

946

24

211

275

11

11

94

10.8

Galabovo

7,532

1,679

27

438

768

10

12

177

22.3

Pavel banya

5,466

633

7

127

221

14

4

48

11.6

Chirpan

5,045

866

18

206

335

21

6

43

17.2

Maglizh

2,841

1,038

7

248

474

11

3

98

36.5

Bratya Daskalovi

2,123

944

6

268

450

32

34

30

44.5

Gurkovo

1,477

485

3

116

130

0

1

485

32.8

Nikolaevo

1,073

739

0

222

290

6

6

126

68.9

629

142

3

16

16

0

0

142

22.6

Opan District Sofia sity

665,475

22,225

1,392

3,933

2,761

1,414

602

10

3.3

Plovdiv

302,681

30,632

642

6,701

10,328

253

234

57

10.1

Varna

222,697

18,148

708

3,681

3,234

317

576

26

8.1

Burgas

188,448

19,208

498

3,787

3,397

176

1,195

29

10.2

Blagoevgrad

151,333

22,690

788

4,369

7,867

618

2,185

8

15.0

Stara Zagora

147,697

15,327

352

3,522

4,686

311

201

27

10.4

Pazardjik

115,297

19,317

343

3,860

7,680

283

320

41

16.8

Sofia District

109,181

14,703

651

3,438

4,727

353

509

7

13.5

Veliko Tarnovo

108,453

12,400

366

2,121

3,220

235

351

22

11.4

Haskovo

107,641

19,197

343

3,548

6,585

172

1,415

16

17.8

Ruse

104,465

14,299

293

2,964

4,479

124

679

20

13.7

Dobrich

102,880

10,995

321

1,726

2,944

241

628

15

10.7

79,873

11,406

283

1,796

3,034

156

295

30

14.3

Sliven Shumen

78,097

15,731

203

3,757

7,001

335

243

26

20.1

Vratza

76,138

14,354

195

2,480

5,390

77

390

25

18.9

Pernik

74,912

16,028

354

3,371

5,435

168

645

21

21.4

Kardzali

60,837

6,745

211

1,259

1,548

86

67

20

11.1

Montana

60,746

10,082

120

1,213

4,549

57

531

17

16.6

Smolyan

60,045

12,549

428

2,488

4,361

279

74

23

20.9

Kustendil

58,440

12,151

668

1,640

3,611

322

300

20

20.8

Lovech

56,911

7,985

217

1,579

2,830

236

209

17

14.0

Yambol

55,868

9,656

167

1,802

3,655

94

259

18

17.3

Gabrovo

55,779

9,285

187

2,058

3,946

97

295

30

16.6

Razgrad

54,178

3,881

149

655

857

156

156

13

7.2

Targovishte

52,154

9,788

113

1,336

4,149

168

171

38

18.8

Silistra

49,168

9,789

154

1,271

4,320

99

248

30

19.9

Vidin

45,518

9,276

121

1,439

3,504

77

259

49

20.4

Видин

37,828

8,330

299

1,683

2,596

89

119

22

22.0

Data: Labour Office Directorate – Stara Zagora

111


2013, the Labour Office reports an unemployment rate of 6.6% in the municipality of Stara Zagora. This indicator is better in Stara Zagora Municipality compared to the unemployment rates in neighbouring municipalities. In Kazanlak it is 7.7%, while in Nikolaevo 69% of the working-age population is registered as unemployed. Stara Zagora is among the big cities in the country with a relatively low level of unemployment. The lowest index of unemployment is in the capital city – 3.3%.

As a territory with the largest population and lowest unemployment within the district, the city of Stara Zagora determines the relatively low average unemployment rate in the whole region, which as of the end of 2013 is 10.4%, while the national average is 11.8%. At regional level, Stara Zagora ranks sixth in the country. The unemployment is lower in Sofia (3.3%), Gabrovo (7.2%), Varna (8.1%), Plovdiv (10.1%), and Burgas (10.2%). As of the end of 2013, in Stara Zagora District, 27 registered unemployed are competing for one vacancy position. Their total number is 15,327 of which 3,522 are aged until 29 years. The number of the registered unemployed is decreased by 282 in 2013. In 2014, the Government enforces measures aimed at employment increasing through which around 20,000 Bulgarians will start work within a year. Four programmes with funding of BGN 73 mln are going to be implemented in 2014 to deal with unemployment. The purpose of the state is to keep the unemployment below 13%. The first programme targets the permanently unemployed people who perform community services to take welfare. These are people who lost their working habits, as the major part of them have none qualifications. Unemployed people shall be involved in activities for conservation, maintenance and restoration of cultural sites.

Among the main objectives of the government is also to increase the employment opportunities for young people and their qualification as well. In 2014, young people could take advantage of several programmes for acquisition of key competencies, for increasing of their motivation, and active inclusion on the labour market. These are the projects From training to work, Employment Opportunities – 2014, and Compass. Foreign language training shall be funded as well. Lifelong learning is a key factor to achieve the common EU objective – a competitive and dynamically developing economy based on knowledge, combining formal education and training, informal training and self-learning. In 2012, in Bulgaria, only 1.5% of 112

the people aged between 25 and 64 years are involved in the Lifelong Learning programme while the EU target is to reach 15% by 2020.

The implementation of a System for recognition and validation of skills and competences acquired by informal training and self-learning is expected to start in Bulgaria in 2014.

The linking of education with the needs of the labour market, especially with those of the private business and the high-tech industries, is a ‘bottleneck’ in the sustainable economic development of Bulgaria. The reasons are related to the lack of defined priority areas of Bulgaria’s economic development and to the lack of relevance between subjects educated in Bulgarian universities and the needs of professionals in these fields. Another serious problem for the human resources qualification is the low level of computer and Internet skills, which are competences of widespread use of modern technologies and related services. Bulgaria remains below the average indicators in the EU in this area.

The main asset of the companies is their human resource. The successful development of every enterprise is associated with continuous improvement of the qualifications and skills of their employees. The Centre for Testing and European Certification (CTEC) in Stara Zagora provides a wide range of training courses in various topics. CTEC has a Business school, a Vocational Training Centre, and provides training courses under the Operational Programme Human Resources. CTEC provides qualification courses in various subjects which the businesses really need. Among them are training courses on increasing the qualification of operators of road transport equipment, elevating and transportation equipment, electric trucks and forklifts, also training courses for welders, fitters, waiters, cooks, maids, and dozens more. The Centre for Testing and European Certification is partner of the Chamber of Commerce and Industry – Stara Zagora in organizing of training courses and is serving the entrepreneurs needs.

The Business School at CTEC organises specialized training under the Machine Directive and Construction Products Regulation, in the field of metrology, courses for internal auditors and managers of Quality Management Systems. There can be acquired key competences in foreign languages and computer skills. Training courses in electrical and non-electrical equipment, OHSAS, etc. are also provided.

Economic Yearbook, Stara Zagora Region, Bulgaria – 2014


Inflation according to the consumer price index in 2013

December

November

October

July

June

May

April

March

February

August

September

Bulgaria

%

January

Inflation compared to the corresponding month of the previous year Average annual inflation for the past 12 months

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0

December `12

%

Data: NSI

Growth of real GDP on an annual basis (quarterly data, %) Country

2010

2011

2012

I

II

III

IV

I

II

III

IV

II

III

IV

I

II

Bulgaria

1,3

1,0

0,8

0,6

0,4

0,3

0,1

0,1

0

0,3

0,1

0,1

0,1

-0,1

Czech Republic

0,7

1,0

0,7

0,6

0,5

0,3

0

-0,2

-0,6

-0,2

-0,3

-0,3

-1,3

0,6

Hungary

1,2

0,4

0,4

0,2

1,4

-0,3

0

0,1

-1,0

-0,2

0,0

-0,5

0,6

0,1

-0,3

0,4

0,7

1,0

1,5

2,0

1,4

0,8

1,1

1,2

1,8

0,8

1,8

0,1

Lithuania

0,6

0,9

0,8

2,0

1,6

1,7

1,2

1,0

0,1

0,5

1,7

0,7

1,1

0,7

Poland

0,6

1,2

1,3

0,9

1,1

1,3

0,7

0,8

0,6

0,4

0,4

0,1

0,2

0,4

-0,2

0,4

-0,8

0,9

1,2

0

1,1

-0,1

0,1

0,5

-0,5

1,0

0,4

0,5

Latvia

Romania

I

2013

Data: Eurostat

Inflation (quarterly data, %) Country

2010

2011

2012

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Bulgaria

1,3

1,0

0,8

0,6

0,4

0,3

0,1

0,1

Czech Republic

0,7

1,0

0,7

0,6

0,5

0,3

0

Hungary

1,2

0,4

0,4

0,2

1,4

-0,3

0

Latvia

I

2013

II