List rektorovi online

Page 1

AUTONÓMNA ZÓNA LAFRANCONI otvorený list rektorovi UK a dekanom UK, september 2013


Otvorený list rektorovi UK a dekanom FiF UK a FTVŠ UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

Tento otvorený list Vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme Vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili. Radi by sme od Vás získali Váš súhlas s realizáciou dočasných (a v prípade potreby ľahko odstrániteľných) intervencií, ktoré by zhodnotili územie okolo mostu Lafranconi. Sme presvedčení, že tieto zásahy sú plne v súlade s odkazom grófa Lanfranconiho, ako aj územným plánom mesta. Priestor, o ktorý sa zaujímame je spravovaný najmä Univerzitou Komenského, čiastočne mestom Bratislava a Ministerstvom Obrany SR. Samotný most Lafranconi patrí NDS. (príloha č.1 – Majetkové vzťahy územia) Kto sme? Sme občianska iniciatíva, ktorá svoju víziu o využití spomínaného priestoru spracovala do projektu, podporeného mestom Bratislava. Patria k nám mladí ľudia, študenti, odborníci, športovci a predstavitelia rôznych záujmových skupín. Snažíme sa angažovať a meniť veci k lepšiemu v súlade s hodnotami, ku ktorým nás vychovávala Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita. Prečo a ako sa snažíme priestor zhodnotiť? Priestor pod mostom Lafranconi považujeme za hodnotný a s vysokým potenciálom rozvoja. Veríme, že toto územie nášho záujmu sa môže stať dôležitým rekreačným územím mesta, atraktívnym univerzitným parkom a predovšetkým reprezentatívnou vstupnou bránou ku Karloveskému ramenu. V priebehu 2 rokov sme podnikli množstvo krokov, aby sa tento dlhodobo zanedbávaný priestor začal kultivovať (príloha č.3 – Harmonogram aktivít). Na rozpracovanie našich zámerov sme získali financie z rozpočtu mesta Bratislava (príloha č.9 – Participatívny rozpočet). 18.-21.4.2013 sme zorganizovali odborne vedený interdisciplinárny worskhop, ktorého sa zúčastnilo 35 študentov UK a STU, vedených desiatimi expertmi z oblasti architektúry, územného plánovania, krajinnej a záhradnej architektúry, psychológie, filozofie, rekreácie, športu a kultúry. Participatívnym procesom sme v spolupráci s viacerými odborníkmi a verejnosťou na workshope dospeli k trom ideovým štúdiám a v rámci nich približne k 30 nízkorozpočtovým návrhom na intervencie pri moste Lafranconi a jeho okolí (príloha č.6 – Ideové štúdie). Návrhy sú plne v súlade s územným plánom mesta, v ktorom je toto územie definované ako Územie mestskej zelene (Kód 1110 - Parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy), dostupné širokej verejnosti) (príloha č.2 – Územný regulačný plán). Rovnako sú v súlade s poslednou vôľou grófa Lanfranconiho, v ktorej daroval pozemky obyvateľom Bratislavy na šport a rekreáciu. Zapojenie verejnosti a medializácia Ideové štúdie a návrhy vychádzajú z dotazníkového prieskumu, internetového hlasovania, priamych podnetov od záujmových skupín, ktoré sa zúčastnili worskhopu i od verejnosti. Na internete vyplnilo dotazník vyše 160 ľudí (príloha č.4 – Dotazníkový prieskum). Celkový odhad dobrovoľnej práce, ktorá sa


vykonala počas prípravy na workshop i počas samotného workshopu odhadujeme na 5 000h, čo znamená náš finančný vklad (cca 17 000€). Mediálne výstupy projektu a jeho výsledkov sme zaznamenali na vyše 30 internetových stránkach, 3 blogoch ako aj vo významných tlačených médiách - SME, Trend, In.Ba, Nový čas, Fórum architektúry. Na sociálnej sieti Facebook máme 440 podporovateľov. Iniciatívu podporili aj členovia komunity parkour, ktorí pod mostom Lafranconi už roky pravideľne trénujú. (v rámci prílohy č.7 – Medializácia a články –> 7.4 Projekt Autonómna Zóna a Parkour Bratislava) Pokiaľ ide o ďalšie financie, na realizáciu intervencií sme získali grant O2 Thing Big a môžeme podať žiadosti o ďalšie granty (napr.Iuventa), ako aj počítať s ďalšou podporou mesta. Samotného workshopu sa zúčastnili a priamo ho sponzorsky podporili predstavitelia firmy mmcité, ktorej frakcia playcité mala záujem budovať športové (parkour, street workout) prvky v tomto území. Ako prebiehala vzájomná komunikácia O našich zámeroch sme Vás informovali od októbra a novembra 2012 (príloha č.8.1). Na prvom osobnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo koncom marca 2013 sme Vám odprezentovali zámery nášho projektu a získali sme Vašu pozitívnu odozvu a slovnú podporu. Napokon sa nám však z dôvodu novo započatého a dodnes neukončeného majetkového vyjednávania s NDS, nepodarilo dohodnúť povolenie na realizáciu intervencií, ani na plošnú propagáciu workshopu na pôde UK. Do procesov sme sa snažili zapojiť aj zástupcov FTVŠ a PriF, ktorí majú dané územie v správe. Predstavitelia FTVŠ UK prezentovali na stretnutiach zámer budovať hokejovú halu, čo je však v rozpore s územným plánom, z ktorého sme pri našom návrhu vychádzali ako zo záväzného dokumentu. 14.6.2013 sme chceli v programe Naše Mesto s nadáciou Pontis realizovať dobrovoľnícke dni pod mostom Lafranconi. Plánovali sme vyčistiť priestor a upraviť zeleň pri botanickej záhrade. Tieto aktivity sme bohužiaľ nemohli realizovať, lebo sme nezískali povolenie od UK a FTVŠ. (príloha č.8.2 - komunikácia s FTVŠ, kanceláriou kvestorky UK a nadáciou Pontis) Ďalšie kroky Naše nasledujúce kroky budú viesť k príprave verejnej deliberatívnej diskusie, ktorej cieľom bude spomedzi navrhovaných intervencií a štúdií dospieť k optimálnemu návrhu zhodnotenia tohto priestoru tak, aby napĺňal verejný záujem a slúžil k prezentácii otvoreného prístupu majiteľov a správcov k verejnosti. Túto diskusiu chceme realizovať na jeseň 2013. V záujme tohto cieľa sme podnikli už niekoľko krokov. Výsledky aprílového workshopu sme spolu s výstavou prezentovali na akcii Piknik pod Mostom Lafranconi(19.5.), výstavou na STU(6.-10.5.), výstavou v nádvorí SNG(21.-29.5), zbieraním podnetov vo vestibule internátu Mlynská Dolina(30.5.), prezentáciou na Noci Architektúry(14.6.), diskusiou Pionieri verejného priestoru v KC Dunaj(19.6.). Až do momentu uskutočnenia verejného workshopu bude prebiehať hlasovanie a diskusia k daným návrhom na internete; do tejto chvíle sme získali podnety od vyše 150 ľudí. Na to, aby sme moli zhodnotiť prácu zapojených odborníkov, študentov i verejnosti, potrebujeme spoluprácu so zainteresovanými stranami a Vaše vyjadrenie. Chceme Vás požiadať o súhlas s realizáciou dočasných intervencií. Veľmi uvítame, ak sa Univerzita Komenského zapojí do procesu plánovania týchto intervencií, ak nadviažeme spoluprácu a všetky kroky budeme môcť s Vami konzultovať.


Chceme Vás zároveň požiadať o informáciu o Vašich zámeroch, týkajúcich sa pozemkov pod mostom Lafranconi. Pokiaľ máte inú predstavu o dočasnom skultivovaní tohto územia a postupoch, akými by sa k nemu malo dospieť, radi privítame Vaše informácie a veríme, že spoločná diskusia nám ukáže, v akom priestore a akým spôsobom by sme mohli spolupracovať. Našou snahou nie je v žiadnom prípade ísť proti Vašej vôli. Spoluprácu s Vami považujeme za kľúčovú a radi sa s vami stretneme, aby sme prediskutovali možné spoločné ciele. Ponúkame Vám: - zdarma 1000-ky hodín iniciatívnej, odvedenej dobrovoľnej práce, ktorej cieľom bolo skvalitniť život na pôde UK a tak aj zvýšiť jej prestíž. - zdarma 30 verejných návrhov na dočasné, tzn. ľahko odstraniteľné zhodnotenie územia pod mostom Lafranconi, ktoré sú v súlade s verejným záujmom a mestským územným plánom. - zdarma verejné podklady zahŕňajúce podnety od verejnosti ako aj výstupy z uskutočnených procesov. - financie na realizáciu projektu: grant O2 Think Big, možnosť oživenia spolupráce s sponzorom mmcité, participatívny rozpočet a potenciálne ďalšie granty. - desiatky dobrovoľníkov s vôľou ďalej pracovať na realizácii projektu. S pozdravom Lukáš Bulko Ján Ilavský Zuzana Krivošová Peter Nedoroščík V Bratislave 25.9.2013


OBSAH PRÍLOH Príloha č.1 Majetkové vzťahy územia .............................................................................................................................................................................. str. 6 Príloha č.2 Územný regulačný plán .............................................................................................................................................................................. str. 8 Príloha č.3 Harmonogram aktivít

............................................................................................................................................................................ str. 10

Príloha č.4 Dotazníkový prieskum ............................................................................................................................................................................ str. 12 Príloha č.5 Vyhodnotenie formulára .............................................................................................................................................................................. str. 16 Príloha č.6 Ideové štúdie 6A. (re)generátor 6B. laf:kocka 6C. na hrane

.............................................................................................................................................................................. str. 17 .............................................................................................................................................................................. str. 18 .............................................................................................................................................................................. str. 21 .............................................................................................................................................................................. str. 25

Príloha č.7 Medializácia, články .............................................................................................................................................................................. str. 30 7A. pohľadom účastníčky worshopu: AUTONÓMNA ZÓNA LAFRANCONI „...a stĺpy budú ružové!“ - Livia Gazova ........................................... str. 30 7B. pohľadom koordinátoriek projektu: AUTONÓMNA ZÓNA LAFRANCONI – proces, energia, dobrodružstvo! - Zuzana Krivošová ........................................... str. 31 ĽUDIA STAGNUJÚ, VEREJNÝ PRIESTOR TIEŽ - Ivana Pasečná ........................................... str. 34 7C. pohľadom cieľovej skupiny cvičiacej parkour pod mostom Lafranconi: PROJEKT AUTONÓMNA ZÓNA A PARKOUR BRATISLAVA - Jakub Hospodársky ........................................... str. 36 7D. ŠTUDENTI VYTVORILI NÁVRHY NA OŽIVENIE ZÓNY LAFRANCONI - denník SME ........................................... str. 37 Príloha č.8 Komunikácia s UK .............................................................................................................................................................................. str. 38 8A. Komunikácia s UK pred workshopom ........................................... str. 38 8B. Komunikácia s FTVŠ, kanceláriou kvestorky UK a nadáciou Pontis pred akciou Naše Mesto ........................................... str. 42 Príloha č.9 Leták Participatívneho rozpočtu ................................................................................................................................................................... str. 45


PRÍLOHA č.1 : MAJETKOVÉ VZŤAHY

[6]


[7]


PRÍLOHA č.2 : ÚZEMNÝ REGULAČNÝ PLÁN

[8]


[9]


PRÍLOHA č.3 : HARMONOGRAM AKTIVÍT AZL PARTICIPATÍVNY PROCES - vrchná strana SCHVALOVACÍ PROCES - spodná strana - udalosť, event, podujatie - míľnik, významná udalosť

[10]

Verejná prezentácia v KC Dunaj a Verejné zvažovanie


IdeovĂ˝ workshop

[11]


PRÍLOHA č.4 : DOTAZNÍKOVÝ ONLINE PRIESKUM NA STRÁNKACH AZL - azl.utopia.sk - výsledky z 19. septembra 2013, 160 respondentov

1.Ako hodnotíte doterajšie developerské zásahy do bratislavského nábrežia? skôr pozitívne, kvalita i dostupnosť života na nábreží sa zlepšila. 70 45% skôr negatívne, nábrežie bolo odcudzené. 69 45% neviem. 16 10% ak si polovica respondentov myslí, že nabrežie im je odcudzene, je to dobry signal pre nasu iniciativu, ktora by chcela pristupovat k nabreziu inak. 2. Ako by malo mesto naložiť so zvyškom nábrežia, ktoré je vo vlastníctve mesta? dať ho súkromníkom. 4 3% sčasti súkromníkom, sčasti na vlastné použitie 67 44% ponechať celý na vlastné použitie. 82 54% skoro nikto nechce aby bolo nábrežie odovzdávané ďalej iba do rúk súkromníkov. 3. Vďaka mechanizmu participatívneho rozpočtu v Bratislave sa z študentského projektu AZL stal mestský a zároveň občiansky projekt, ktorého ambíciou je premeniť verejnú, univerzitou vlastnenú lokalitu pod mostom Lafranconi podľa požiadaviek občanov. Počuli ste už o tomto mechanizme? Áno, aktívne sledujem dianie v tejto oblasti. 27 22% Áno, ale nevedel som, že funguje aj v Bratislave. 13 11% Už som o tomto nástroji počul, no nevenoval som mu väčšiu pozornosť. 41 34% Nikdy som o takomto nástroji nepočul. 40 33% 4. Aký je váš postoj k aktivite Autonómna Zóna Lafranconi? vôbec ma to nezaujíma 3 3% trochu ma to zaujíma 42 34% veľmi ma to zaujíma 77 63% zdá sa, že keď sa rozbehne iniciatíva, ľudia majú chuť ju podporiť a zaujímajú sa o ňu. 5.A Som užívateľom priestoru pod mostom Lafranconi v: jar 87 28% leto 98 31% jeseň 78 25% zima 29 9% nikdy 21 7% celoročne využívaný priestor, keďže je čiastočne nekrytý, ovplyvňuje návštevovanosť iba počasie 5.B Ak ste nikdy nenavštívili priestor pod mostom Lafranconi, prosím uveďte dôvod: príliš ďaleko na cestovanie 2 6% nemám s kým ísť 1 3% nedostatok času 3 10%

[12]

nepoznám tento priestor 1 3% nemám dôvod navštevovať tento priestor. 21 68% Iné 3 4% hlavným dôvodom, prečo priestor nie je vyžívaný je, že tam nie je dôvod chodiť. 6. V priebehu roka prichádzate do priestoru pod mostom Lafracnoni, prípadne ním iba prechádzate denne 18 12% viac ako raz do týždňa 39 26% niekoľkokrát do mesiaca 50 33% niekoľkokrát za rok 45 30% frekvencia - ludia priestorom najma prechadzaju, vacsina nema dovod navstevovat ho casto. 7. Ako dlho zvyčajne/maximálne zostávate v priestore pod mostom Lafranconi pri jeho návšteve? iba prechádzam 87 71% 1h, alebo menej 16 13% 1 až 3 h 10 8% viac ako 3h 9 7% lokalita plní najmä tranzitnú funkciu, chýba dôvod zotrvať v priestore dlhšie 8. V ktorých z nasledujúcich dní a čase typicky navštevujete priestor pod mostom Lafranconi? A pracovné dni (po-pi) 45 8 % skoro ráno (7-9.00) 11 2 % ráno (9-12:00) 34 6 % poobede (12-16:00) 73 14 % večer (po 16:00 ) 83 16 %

B víkendy (so-ne) 68 13 % skoro ráno (7-9.00) 11 2 % ráno (9-12:00) 34 6 % poobede (12-16:00) 73 14 % večer (po 16:00) 83 16 % nespomínam si :) 14 3 % Iné 4 1 % priestor je navštevovaný najmä v poobednajších hodinách počas celého týždňa, no viac cez vikendy.


9. S kým zvyčajne navštevujete priestor pod mostom Lafranconi? sám/a 65 s kamarátom 79 s rodinným prislušníkom 28 so skupinou/tímom (napr . športovou /kultúrnou / záujmovou / graffitovou…) 41 iné 7 priestor má veľký socializačný potenciál - dobrý meeting point

30 % 36 % 13 % 19 %

3%

10. Čo zvyčajne robíte pri návšteve pod mostom Lafranconi? relax / socializácia, stretávanie sa 41 12 % prechádzky 80 24 % beh 38 11 % bicyklovanie 70 21 % parkujem autom 15 5 % šport 25 8 % skateboard / longboard 4 1% graffity 1 0% parkour 17 5 % fire show 1 0% radosť z prírody 24 7 % venčenie psa 5 2% piknikovanie 4 1% iné 7 2% v súčasnom stave je priestor naplnený najmä 2 tipmi aktivít: relax: prechádzky / šport: rôzne (byciklovanie, parkour) 11. Ako respondenti vnimaju sucasny stav priestoru - ohodnoťte prosím nasledujúce aspekty priestoru pod mostom Lafranconi: a, všeobecný vzhľad vynikajúci 3 dobrý 9 priemerný 26 uspokojivý 5 slabý 60 nedostatočný / veľmi zlý 36 neviem 4 vzhlad: priemerný až velmi zlý

2% 6% 18 % 3% 42 % 25 % 3%

b, lavičky, možnosti posedenia vynikajúci 0 dobrý 4 priemerný 8 uspokojivý 5 slabý 32 nedostatočný / veľmi zlý 85 neviem 8 posedenie: slabé až nedostatočné

0% 3% 6% 4% 23 % 60 % 6%

c, priestor pre hry detí vynikajúci 2 dobrý 6 priemerný 12 uspokojivý 9 slabý 31 nedostatočný / veľmi zlý 71 neviem 10 priestor pre hry deti: slaby az velmi zly

1% 4% 9% 6% 22 % 50 % 7%

d,priestor pre šport vynikajúci 7 dobrý 17 priemerný 30 uspokojivý 19 slabý 50 nedostatočný / veľmi zlý 12 neviem 5 šport: slabý priemer

5% 12 % 21 % 14 % 36 % 9% 4%

e, priestor pre kultúru vynikajúci 4 3% dobrý 7 5% priemerný 13 10 % uspokojivý 11 8 % slabý 48 36 % nedostatočný / veľmi zlý 42 31 % neviem 9 7% kultúra: je potenciál / realita - slabý až nedostatočný

[13]


f, bezpečnosť vynikajúci 2 dobrý 15 priemerný 10 uspokojivý 20 slabý 45 nedostatočný / veľmi zlý 41 neviem 7 bezpečnosť: 2/3 odpovedí vníma priestor ako nebezpečný. g, úroveň hluku vynikajúci 2 dobrý 15 priemerný 20 uspokojivý 20 slabý 39 nedostatočný / veľmi zlý 33 neviem 9 hluk tam je, väčšine vadí h, grafffiti vynikajúci 7 dobrý 21 priemerný 23 uspokojivý 21 slabý 30 nedostatočný / veľmi zlý 16 neviem 16 sú aj kvalitné, sú aj čmáranice; potenciál pre zvýšenie kvality

1% 11 % 7% 14 % 32 % 29 % 5%

i, stav povrchov pre šport resp.iné aktivity vynikajúci 0 0% dobrý 11 8 % priemerný 26 19 % uspokojivý 23 17 % slabý 52 38 % nedostatočný / veľmi zlý 16 12 % neviem 9 7% priemerné až slabé

1% 11 % 14 % 14 % 28 % 24 % 7%

j, kvalita spevnených povrchov pre prechádzky vynikajúci 2 dobrý 22 priemerný 31 uspokojivý 25 slabý 29 nedostatočný / veľmi zlý 15 neviem 8 väčšina: priemerný

2% 17 % 23 % 19 % 22 % 11 % 6%

5% 16 % 17 % 16 % 22 % 12 % 12 %

k, stav stromov a rastlín vynikajúci 0 dobrý 7 priemerný 18 uspokojivý 26 slabý 50 nedostatočný / veľmi zlý 26 neviem 7 slabý až zlý

0% 5% 13 % 19 % 37 % 19 % 5%

l, značenie (navádzajúce a edukačné) vynikajúci 1 dobrý 6 priemerný 17 uspokojivý 21 slabý 35 nedostatočný / veľmi zlý 28 neviem 22 značenie - slabá podpora orientácie v priestore

1% 5% 13 % 16 % 27 % 22 % 17 %

ch, stav mosta vynikajúci 2 1% dobrý 29 21 % priemerný 33 24 % uspokojivý 24 18 % slabý 21 16 % nedostatočný / veľmi zlý 9 7% neviem 17 13 %

[14]


m, parkovanie vynikajúci 20 dobrý 32 priemerný 27 uspokojivý 20 slabý 10 nedostatočný / veľmi zlý 1 neviem 23 skôr spokojnosť

15 % 24 % 20 % 15 % 8% 1% 17 %

13. Myslíte že došlo k zmene v kvalite tohto verejného priestoru za posledných 5 rokov? pokles 11 zlepšenie 25 zostala rovnaká 64 neviem 22 iné 8 kvalita stagnuje

n, toalety vynikajúci 2 dobrý 3 priemerný 6 uspokojivý 4 slabý 16 nedostatočný / veľmi zlý 88 neviem 14 priamo v lokalite sa nenachádzajú žiadne toalety

2% 2% 5% 3% 12 % 66 % 11 %

14. Ktorý vonkajší priestor nedaleko/v blízkosti mosta Lafranconi užívate? Staromestský breh: presun na bicykli do mesta. piknik, prechedzka, relaxaktivity: beh, bicykel, promenáda Petržalský breh: beh (Lafrancony - SNP a späť, možnosť behať po tráve a nie po asfalte/betóne), prechádzky; cyklotrasy; pláže pri brehu Dunaja a okolie; opekanie Karloveské rameno: Lodenica - stretnutia speleoklubu, Mark Twain - kofola/pivo v príjemnom prostredí, Lodenica UK - práca, posedenie s priateľmi, lavičky na nábreží Dunaja - relax, Líščie údolie - jogging, cvičenie na hrazdách, cestovanie elektrickami, internáty a školy, park na ulici Nad lomom - posedenie s kamaratmi, piknik, Dirt jump track kúsok od incheby

6% 21 % 19 % 20 % 16 % 8% 9%

V ktorej z nasledujúcich oblastí bývate? Petržalka 21 Karlova ves 22 Staré mesto 33 Nové mesto 10 internát Družba 3 internát Mlynská dolina 28 Iné 43

13 % 14 % 21 % 6% 2% 18 % 27 %

Aká je vaša veková hranica? do 10 0 10 -16 1 17-24 81 25-35 50 36-45 14 46-64 5 +65 1

0% 1% 53 % 33 % 9% 3% 1%

o, cyklotrasa vynikajúci 8 dobrý 28 priemerný 26 uspokojivý 27 slabý 22 nedostatočný / veľmi zlý 11 neviem 12 priemerná, dostačujúca avšak s nevyužitým potenciálom

12. Celkovo, ako by ste hodnotili kvalitu/ identitu miesta verejného priestoru pod mostom Lafranconi ? 1 3 3% 2 8 7% 3 31 26 % 4 47 40 % 5 28 24 % momentálne nevýrazná identita miesta

8% 19 % 49 % 17 % 6%

13. Aké je vaše pohlavie? žena 55 36% muž 97 64%

[15]


PRÍLOHA č.5 : VYHODNOTENIE FORMULÁRA AZL:

Klaster podnetov na konkrétne zmeny z burzy nápadov a zbierania podnetov od verejnosti. Zkategorizované odpovede od vyše 50 ľudí na otázky “v čom vidíte potenciál, v čom limity územia?” alebo “čo si v území želáte a naopak neželáte?” a pod., apríl 2013: Najčastejšie sa striedali návrhy na rekreačné, športové, zelené a kultúrne prvky.:

-rekreačné: najmä vybudovanie lavičiek, košov(aj pre psíčkarov), nočného osvetlenia a odhlučnenia mosta smerom k botanickej záhrade, čistotu, ale napr. aj rekreačné mólo na Dunaji, prepojiť priestor so susediacou botanickou záhradou, študentský park (ala medická, kde by sa dalo len tak povalovať), niečo ako bolo v SNG, zmrzlinárne/cukrárne, občerstvenie, napájadlo s pitnou vodou...

- kultúrne: kvalitné graffity, divadlo, hudba, street art kresby/inštalácie, reproduktory na konštrukcii mosta(hudba pod mostom / ozvučenie), ale aj čítačky spisovateľov, bratislavský „hydepark”...

- športové: posilňovacie preliezačky (kritý street workout, hrazdy, bradlá), rekonštrukcia cyklotrasy, lezecká stena pod mostom, parkour skate a bmx prekážky. Spomenuté boli napr. aj bežecká trať, volejbalové ihrisko apod, petangové ihrisko, slack line, ping pong... ( „Veľké šikmé betónové plochy pod mostom, ktoré slúžia ako unikátne prekážky pre extrémnu cyklistiku. Nikdy na slovensku sa takýto unikátny spot nenachádza.“) - zelené: viac rastlín, kvetov, stromov, záhrada s rastlinami indikujúcimi znečistenie prostredia, komunitná záhradka...

Za najmenej zmysluplné vyžitie priestoru respondenti považovali komerčné aktivity, reklamy, obchodné centrum, samotné parkovisko a hrozbu, že by priestor mohli okupovať užívatelia tvrdých drog, alkoholici, extrémisti, politické strany, policajti... Často krát poukazovali aj na to, že priestor by nemal mať jednorozmerné využitie (nie iba šport, iba parkovisko, iba lavičky), ale mal by zahŕňať pluralitu aktivít. pri získavaní podnetov od verejnosti sme oslovili všetky vekové kategórie

[16]


PRÍLOHA č.6 : IDEOVÉ ŠTÚDIE RIEŠENIA LOKALITY LAFRANCONI Ideový workshop AZL, termín: 18.-21.4.2013, miesto: Lodenica UK pri Botanickej záhrade a most Lafranconi V rámci ideového interdisciplinárneho workshopu AZL študenti architektúry, krajinnej architektúry, urbanizmu, územného plánovania, sociológie, kulturológie či dokonca biomedicínskej fyziky spoločne navrhli nový koncept rozvoja doteraz mŕtvej oblasti pod mostom Lafranconi. Počas intenzívnych 4dní v Lodenici UK hľadali možnosti ako splniť požiadavky ľudí, ktorí popod nevzhľadný most len prechádzajú. S lektormi – architektmi z praxe, dobrovoľne a zadarmo vytvorili projekty, ktoré by v budúcnosti mohli úžasne skvalitniť tento verejný priestor. Spoločnou myšlienkou bolo ponúknuť doteraz len utekajúcim či bicyklujúcim obyvateľom Bratislavy možnosť zastaviť sa pod mostom a niečo zažiť. Výsledkom 4dňového snaženia študentov, lektorov a koordinátorov sú nasledujúce tri ideové štúdie priestoru pri moste Lafranconi. Vypracované návrhy vychádzali z bezprostrednej analýzy územia, z prieskumu verejnej mienky a úživania tohto priestoru verejnosťou, z dialógov so subkultúrami, z dostupne známych majetkovo-právnych súvislostí a v zmysle ideálov participatívneho plánovania. Re/generator team: Lívia Gažová, Daniela Schuchmannová, Karin Tajtijová, Jürgen Rendl, Zuzana Makovníková, Zuzana Harčáriková, Zuzana Hrivňáková, Martin Bystriansky, Martina Lazarová, Lenka Gerhátová Lektori: 2ka - Ing. Ivana Pasečná, PhD., Ing. Peter Pasečný

Návrhy boli verejne prezentované na Verejnej prezentácii v Lodenici Univerzity Komenského, a následne sú prezentované na rôznych podujatiach a eventoch AZL alebo ako súčasť iných akcií (STU, Mlynská dolina, KC Dunaj, Noc Architektúry, SNG). Cieľom je na základe spätnej väzby z verejnosti dospieť k formulovaniu JEDNÉHO ideového návrhu, ktorý sa s pomocou dobrovoľníkov, partnerov a sponzorov pokúsiem uskutočniť. V súčasnosti je možné pripomienkovať jednotlivé intervencie na stránkach projektu - azl.utopia.sk. Študenti boli rozdelení do troch skupín pod odlišných odborným vedením a vytvorili tri originálne štúdie: (RE)GENERÁTOR, LAF:KOCKA a NA HRANE. Bližšie sú predstavené na nasledujúcich stranách. Vzhľadom k faktu, že majetko-právne vzťahy územia nie sú vyjasnené, navrhované intervencie sú DOČASNÉ (tzn. ľahko odsránitelné), pričom ich stála inštalácia je jednoducho realizovateľná s možnosťou dlhodobého - stáleho osadenia. Viliam Strajňak_FA STU Tomáš Pohanič_FA STU Michal Romanec_FA STU Katarína Zalánová_FA STU Kristína Hergottová_ÚM STU Juraj Čerešňák_ÚM STU Marek_Dinka_ÚM STU Martina Adamovská_ZaKA_SPU Marta Halušková_FMFaI_UK

Re/generator team: Lívia Gažová, Daniela Schuchmannová, Karin Tajtijová, Jürgen Rendl, Zuzana Makovníková, Zuzana Harčáriková, Zuzana Hrivňáková, Martin Bystriansky, Martina Lazarová, Lenka Gerhátová Lektori: 2ka - Ing. Ivana Pasečná, PhD., Ing. Peter Pasečný

r e /g e n e r a t o r

r e /g e n e r a t o r

Lafranconi

nice architects Tomáš_Žáček_nice architects Soňa Pohlová_nice architects Roman_Janata_nice architects

Lafranconi

širšie vzťahy

botanická záhrada sub / kultura

sub / kultura

areál FTVŠ

hra svetiel

Správy z domova: Pod Lafranconi chcú zónu pre všetkých

pozri sa !

Lafranconi

Okolie bratislavskeho mostu Lafranconi je uz dlhodobou vyzvou pre urbanne planovanie. Aj keď sa môže zdať, že priestor pod betónovým kolosom pri FTVŠ prestal žiť už pred mnohými rokmi, veci sa hýbu dopredu. Z iniciatívy mladých vzišiel projekt Re/generátor, unikátny priestor, kde si na svoje príde telo aj duch. Ich koncept spaja inovatívnym spôsobom kultúru a šport. Pripojí existujúce prúdy dopravy a aktivity okolo mostu s alternatívnym životom bratislavských subkultúr a trvalo udržateľnou výrobou energie. Otvorený priestor pod mostom je doplnený náučným chodníkom, na ktorom sa človek môže priblížiť k životu subkultúr ako sú grafiťáci, skateri, punkáči, parkouristi, v ich prirodzenom prostredí. Pod mostom môžete tráviť čas celé leto - program Re/generátora je pestrý. Pod mostom nič nekončí, naopak, život sa môže začať práve tu!

sport

Prichádzam pod most Lafranconi. Auto nechávam osamote. Idem ďalej po čiarach, ktoré sú nakreslené na zemi. Som šokovaný. Čosi tu visí zo stropu. Zvláštna konštrukcia. Čo sa tu deje? Som zvedavý. Idem sa pozrieť. Niekto tu ťahá lanko a ono sa to hýbe. Nazerám dovnútra. Sú tu texty, maľby, zvuky... Akési komunity. Graffitti? Parkour? To som ešte nepočul. Čo to je? Čítam. Náučný chodník subkultúr? Ozaj? A za toto platím dane? Participatívny rozpočet? Dozvedám sa viac. Pripomína mi to moje mladé časy, keď som sám a tajne počúval Slobodnú Európu. Pokračujem v ceste.

sport riešené územie

dunaj

rozdelenie zón

Bazén? Wow!! Priamo v Dunaji a v Bratislave. A k tomu také pekné schodíky. Tam by som rád zobral svoju Zuzku. Musím jej to ukázať. Som ja ale romantik. Treba mi cikať.. Kde sú tie hajzle/záchody? Jasné, už som bol unesený touto časťou Bratislavy a WCka tu nie sú. Neverím, čo to vidia moje unavené oči. Šípka odkazuje na verejné záchody. Zvonka to vyzerá hrozne ako rozpadnutá chatrč. Si robíte zo mňa srandu? Juj, mám na mále. Musím to skúsiť. Cikám a čítam. Eko? Je to lepšie ako som si myslel. Čisté. A konečne by som sa mohol dostať kam som pôvodne chcel. Lodenica. Tu je odkedy taká parádna cyklotrasa? Nabudúce nechám auto doma a beriem prevetrať bicykel.

Správy z domova: Pod Lafranconi chcú zónu pre všetkých Okolie bratislavskeho mostu Lafranconi je uz dlhodobou vyzvou pre urbanne planovanie. Aj keď sa môže zdať, že priestor pod betónovým kolosom pri FTVŠ prestal žiť už pred mnohými rokmi, veci sa hýbu dopredu. Z iniciatívy mladých vzišiel projekt Re/generátor, unikátny priestor, kde si na svoje príde telo aj duch. Ich koncept spaja inovatívnym spôsobom kultúru a šport. Pripojí existujúce prúdy dopravy a aktivity okolo mostu s alternatívnym životom bratislavských subkultúr a trvalo udržateľnou výrobou energie. Otvorený priestor pod mostom je doplnený náučným chodníkom, na ktorom sa človek môže priblížiť k životu subkultúr ako sú grafiťáci, skateri, punkáči, parkouristi, v ich prirodzenom prostredí. Pod mostom môžete tráviť čas celé leto - program Re/generátora je pestrý. Pod mostom nič nekončí, naopak, život sa môže začať práve tu!

zelená zóna

oranžová zóna

skate/bike park

zelená zóna

zelená zóna kocky pre ľudí...

oddychuj !

„meetpoint“

zaži! lezecká stena

Decká tu skáču po múroch. Vyzerajú akoby pred niečím utekali. Dúfam, že si nerozbijú hlavy, lebo ja sanitku volať nebudem. Hneď vedľa majú zase tie šialené dosky, na ktorých sa tu šmýkajú po rúrach. Hrá tu čudná hudba, na ktorú nie som zvyknutý. Ľudia navôkol behajú ako splašené kamzíky a bicyklujú o dušu. Rôznorodosť. To je ale zmeska! Kráčam ku stene.

most Lafranconi

reaguj!

Stena je počarbaná. „Skate or die?“ Na zemi ležia kriedy. Asi päťročné dievčatko mi podáva kriedu. Čo ja s tým? Škola je už dávno za mnou. Začínam písať. Dojmy. Krivdy. Som rád, že sa tu konečne niečo deje. Texty pokračujú aj ďalej na moste. Pozriem dolu a vidím bicykle. Ťahá ma to tam. Kráčam k nim po zvláštnych blokoch.

Sadám na bicykel. Prečo sa nehýbe? Aha to je stacionárny. Šlapem. Potrebujem zhodiť vianočné kalórie, ide predsa leto. Niečo mi tu bliká nad hlavou. Čím viac ťahám, tým to viac svieti. Makám čo vládzem. To svetlo tvorí súvislý pás na strope mostu. To je riadne super. Je tu text, ktorý vysvetľuje uchovateľnosť vyrobenej energie bicyklovaním a kráčaním. Ahá, to boli tie zvláštne bloky. No dobre to by stačilo, idem si oddýchnuť.

„CUBE OF FAME“ trafostanica

breh Dunaja

jednoduchosť_kontinuálnosť_hravosť_ekonomická nenáročnosť_uchopiteľnosť_jedinečnosť_zapamätateľnosť_všestrannosť_rozvoj kreativity_sebarealizáciajednotlivcov/skupín_variabilnosťestetická hodnota

produkuj!

šedá zóna

oranžová zóna

modrá zóna

postre jednotlivých ideových štúdii, dostupné na azl.utopia.sk

[17]

šedá zóna


6A. IDEOVÁ ŠTÚDIA : “ REGENERÁTOR ”

Re:generátor vychádza z myšlienky využiť energiu blízkeho športu na produkovanie kultúry a iných aktivít pod mostom Lafranconi. Snaží sa tak využiť pohyb ľudí, ktorí okolo miesta iba prechádzajú alebo inak vybíjajú svoju energiu, a zároveň podporiť komunity, ktoré sa pod mostom stretávajú a energiu pre svoje aktivity potrebujú. Návrh rovnako ponúka ľuďom možnosť dozvedieť sa viac o subkultúrach v Bratislave, reagovať na ne a možno ich aj viac tolerovať. Študenti nezabudli ani na nábrežie, posedieť si tu môžete na plávajúcom kúpalisku rovno na Dunaji...

lektori: Ing. Ivana Pasečná PhD. - 2ka Ing. Peter Pasečný - 2ka autori: Lívia Gažová FA STU Daniela Schuchmannová FA STU Karin Tajtiová FA STU Jürgen Rendl Zuzana Makovníková FA STU Zuzana Harčáriková FA STU

Zuzana Hrivňáková FiF UK Martin Bystriansky FA STU Martina Lazarová FA STU Lenka Gerhátová FA STU

Intervencia 1 - Náučný chodník subklultúr Prvou intervenciou, ktorú si človek všimne sú kubusy, zavesené na samostatnej konštrukcii. Pri návrhu sme sa riadli motívom nevtieravosti a rátali sme aj s ľudskou zvedavosťou. “Izbičky” budú totiž umiestnené vo výške očí, zvonku čierne a zvnútra pomaľované odkazmi komunít, ktoré sa pod mostom stretávajú. Aby bol chodník atraktívnejší a ľudia mali pocit, že sú jeho bezprostrednou súčasťou, umiestnili sme jednotlivé objemy na kladky, s ktorými bude môcť každý manipulovať, posúvať nahor a nadol, ako sa mu bude zrovna páčiť. Hneď ako návštevník zóny Lafranconi odloží svoj bicykel či auto a vstúpi do našeho fingovaného priestoru, ocitne sa v inom svete. Svete, kde má každý priestor na vyjadrenie, svete tolerancie. Jeden pôdorysný modul priestoru pod mostom sme nechali úplne prázdny. Bude určený na slobodné využitie pre každého, kto potrebuje priestor na svoje vystúpenie, exhibíciu, trh či koncert. Pôvodné svahovanie terénu si akoby žiada byť využité na sedenie. V družnej atmosfére workshopu sme sa veľa rozprávali najmä o konkrétnom využití priestoru pod mostom. Pod hlavičkou študentskej iniciatívy re:generátor sme vytvorili kalendár podujatí, ktorý vieme aj realizovať. //LETO// 29.6. 2013 Kultúrne leto pod mostom - otvorenie autonómnej zóny, koncerty neznámych skupín, predstavenie subkultúr, stretnutia a debaty, Zlý trh, klobásy... 6.7. 2013 Trhohrisko - trh s aktivitami, stánky, handmade vecičky 13.7.2013 Travel week - diskusie s cestovateľmi, ktorí za málo peňazí videli mnoho muziky, alternatívne formy spoznávania sveta, inšpiratívne prednášky 20.7.2013 Klasika pod mostom: koncert orchestra v nestradičnom prostredí 27.7.2013 Most nádeje: predstavovanie dobrovoľníckych skupín, ľudia ľuďom [18]

//ZIMA// 7.12.2013 Čaro tepla pod mostom - predstavenie projektu, klzisko na Dunaji, alternatívne vianočné trhy 14.12.2013 Rolničky subkultúr - prezentácia komunít, koncerty 21.12.2013 Vianočná kapustnica - poteší aj ľudí bez domova 28.12.2013 Zvyšky zo stolov - výmena nehodiacich sa darčekov a zvyšného jedla 4.1.2013 Nový začiatok pod mostom - oslavy nového roka v alternatívnom štýle


Intervencia 2 - “vyjadri sa” tabuľa Grafity sú prejavom kreativity. Je to spôsob reakcie na svet, v ktorom žijeme a chceme sa pred ním ukázať. Pretože podľa samotnej sprejerskej komunity je priestor pod mostom mŕtvou zónou, kde skapal sprej, chceli sme ju vhodným spôsobom resuscitovať. Dať aj obyčajným prechádzajúcim ľuďom možnosť vyjadriť svoje pocity rovnako, ako to robia grafiťáci. A aby sa nikomu nezdalo, že ničí cudzí majetok, kresliť sa bude na zotierateľné tabule. Tie budú umiestnené na stene chodníka pod mostovkou. Zároveň naznačujú smer, kam sa bude zóna Lafranconi rozširovať.

Intervencia 3 - (re)generátory Prázdnu terasu s výhľadom na Dunaj sme nenápadne osadili stacionárnymi bicyklami. Šliapaním do pedálov budú ľudia produkovať energiu, ktorá sa zhromaždí a neskôr využije pri podujatiach pod mostom. Atraktívne pre cyklistov bude sledovať led-pásik, ktorý bude zo spodu osvecovať mosť presne podľa toho, ako silno budú pedálovať. Na výrobu energie sme využili aj iný druh generátorov. Tieto budú nainštalované v chodníku vo forme panelov, ktoré sa nabijú pri zošliapnutí. Chceli sme tak využiť aj energiu tých, ktorí okolo priestoru pod mostom väčšinou len prechádzajú. [19]


Intervencia 4 - mólo a plávajúce kúpalisko Našu linku poznať - vidieť - reagovať zakončíme oddychom. Na hladinu Dunaja sme položili a poriadne zakotvili bazén, ktorý reaguje na rôznu výšku vody počas roka. Podobné koncepty fungujú už hockde po svete; ide o to, že bazén tvoria steny s mikrofiltrami, ktoré obyčajnú riečnu vodu dokážu premeniť na čistú. Súčasťou sú aj pohodlné schody, kde sa budú môcť páni i dámy konečne pohodlne opaľovať a namočiť nôžku do Dunaja.

Intervencia 5 - verejné eko WC Pri preliezaní húštin pri moste Lafranconi sme narazili na dve vyhorené (asi) kotolne. Ich zdevastovanosť sa nám zvláštnym spôsobom zapáčila. Podľa nás aj oni tvoria identitu miesta. Preto sme po dlhom zvažovaní o všeliakých dekadentných domčekoch (naplnené slamou a voľne prstupné mladým párom:) vybrali možnosť vytvoriť v nich toalety. Pre zachovanie autonómnosti zóny sú eko, teda nijak nezaťažujú životné prostredie. Vsadené sú ako novotvar do pôvodnej stavby kotolne.

[20]


6B. IDEOVÁ ŠTÚDIA : “ LAF:KOCKA ”

Základnou myšlienkou intervencií je :upcycling:, ako vyššia forma recyklácie. Využitím materiálov a existujúcich hmôt, ktoré sú v blízkosti mosta a pod ním sa zlepší kvalita a ekologická hodnota tohto územia. Zvýraznením botanickej záhrady a podporou subkultúr sa upevní identita územia a pozdvihne úroveň pouličného života pod mostom. Snahou je nenásilné zasiahnutie do priestoru pod mostom a v jeho okolí jednoduchým, variabilným a opakujúcim sa prvkom. Tento prvok má slúžiť ako forma upútania okoloidúceho, dôvod prečo spomaliť, či dokonca zastaviť. Úmyslom nie je meniť identitu miesta (často vnímanú negatívne), dôležité je definovať jednoduchý element, ktorý bude slúžiť ako spájajúci, nosný prvok zóny Lafranconi. Tento prvok bude slúžiť ako pridaná hodnota.

lektori: Tomáš Žáček - Nice Architects Soňa Pohlová - Nice Architects Roman Janata - Nice Architects autori:

Viliam Strajňak - FA STU Tomáš Pohanič - FA STU Michal Romanec - FA STU Katarína Zalánová - FA STU Kristína Hergottová - ÚM STU

Juraj Čerešňák - ÚM STU Marek Dinka - ÚM STU Martina Adamovská - ZaKA SPU Marta Halušková - FMFaI UK

Ako zastaviť prúdiaci tok: Dunaj, električky, bežcov a cyklistov, ktorí sa v rýchlosti pohybu mostu vyhýbajú? Základným kameňom navrhovaných intervencií je jednoduchý prvok, ktorý sa pod mostom v rôznych formách často opakuje: kocka. Kocka nám ponúka neobmedzené možnosti. Je ako základná častica stavebnice, ktorú vo forme intervencií rozhádžeme pod most. Všetky navrhované intervencie vychádzajú z jej jednoduchého tvaru. Ich funkcie, vzhľad, veľkosť a materiál sú rôznorodé avšak všetky začínajú a končia pri spoločnom tvare. Prečo kocka? Kocka chápaná ako statický element v dynamickom procese a primárne slúži ako symbol uzatvorenia a stability. Súčasne je chápaná ako hra v priestore a vytvára tak ihrisko/stavebnicu pod mostom. Tvar kocky slúži aj ako kontrast k tranzitným líniám dopravy: mostu, cyklotrás, ciest a Dunaja. Svojou jednoduchosťou a netradičným umiestnením upúta aj z diaľky. Pre koho sú kocky určené? Kocky sú určené pre subkultúry, ktoré sa pod mostom stretávajú, ľudí bažiacich po pouličnom športe. Sekundárne slúžia ako pútače pozornosti a dôvod zastaviť sa. Slúžia ako mobiliáre na oddych/relax, prípadne rozvoj fyzických schopností. Prečo práve pod mostom Lafranconi? V priestore pod mostom sú umiestnené červené štvorce, ktoré kričia a pútajú pozornosť. Túto myšlienku sme rozvinuli a pretavili do viacrozmerného tvaru kocky. [21]

Aké pozitíva prináša kocka? jednoduchosť, kontinuálnosť, hravosť, ekonomická nenáročnosť, uchopiteľnosť, jedinečnosť, zapamätateľnosť, všestrannosť, rozvoj kreativity, sebarealizácia jednotlivcov/skupín, variabilnosť, estetická hodnota, zrozumiteľnosť,...


rôzne možnosti využitia tvaru a vlastností kocky

Most a hra s farbami a svetlom Šedý most, na ktorom dnes kričia iba grafity bude farebne zosúladený. Najvýraznejším prvkom sa stanú farebné stĺpy. Na šedej zemi budú farebné pruhy a porozhadzované kocky evokujúce obrovské ihrisko pod mostom. Zvyšné plochy budú čisté. Zaujímavosťou bude hra so svetelnými kockami, prostredníctvom ktorých sa bude svetlo lámať a vytvárať obrazce na zemi. Najväčšia kocka (konštrukcia umiestená na trafostanici) bude pomaľovaná grafitmi, vyjadrujúcimi vrchol tohto pouličného umenia slúžiaca ako tzv. sieň/kocka slávy.

Jednoduchý marketing Predstavte si, že kráčate po starom meste a z zrazu narazíte na zatúlanú kocku. Farebnú, popísanú, ideálnu na sedenie...Odkiaľ sa tá kocka vzala? Prečo tu je? Odpoveď je napísaná priamo na nej: som LAF:KOcka z ihriska pod mostom Lafranconi. Stavíme sa, že keď pôjdete najbližšie električkou či autobusom pod mostom Lafranconi všimnete si ďalšie kocky. Ľudia na nich budú sedieť, odpočívať, kapely budú hrať na pódiách z kociek a ľudia, aby na ne lepšie videli, budú sedieť na tribúnach vyskladaných z kociek.

Intervencia 1 - “Cube of fame” - kocka slávy - slúžiaca na prezentáciu diel tých najlepších grafiťákov v meste. Dočasná konštrukcia v tvare kocky prekrývajúca súčasnú budovu trafostanice.

[22]


Intervencia 2 - Kocka - meeting point

- veľká kocka viditeľná z diaľky, slúžiaca ako symbol kociek pri LAF:KU. Pohyblivé kocky voľne rozmiestnené na tráve slúžia ako stoličky/lavičky, na ktorých okoloidúci môžu pohodlne relaxovaťa podľa potreby si ich premiestniť.

Intervencia 3 - Lezecká stena

-lezecké steny umiestnené na konštrukciách okolo stĺpov pod mostom.

[23]


Intervencia 4 - Skate & bike - prekážkové (ukotvené) LAF:KOcky určené pre bikerov a skaterov.

Intervencia 5 - Prístup k Dunaju - kaskádové sedenie slúžiace aj ako pohodlný prístup k vode a na plávajúce mólo.

Intervencia 5 - Hra s farbami na stĺpoch a na zemi - obohatenie šedej, betónovej plochy o farbu a zaujímavý lom svetla cez kocku – odraz na zemi.

[24]


6C. IDEOVÁ ŠTÚDIA : “ NA HRANE ”

Hrana je geometricky definovaná ako úsečka, tvorená prienikom dvoch susedných stien mnohostena. V prenesenom význame pre nás predstavuje miesto, kde sa pretínajú a spájajú rôzne záujmy, aktivity a subkultúry. Návrh dopĺňa a rozširuje prítomné aktivity o alternatívne športy, ako aj o street-artovú komunitu, kultúrne vystúpenia a iné typy umenia. Most chápeme nielen ako prepojenie dvoch brehov, ale aj ako prepojenie centra mesta s oblasťou Karloveského ramena. Územie pri moste Lafranconi vnímame ako miesto, kde sa dajú prekročiť bariéry, prekonať predsudky a zároveň ako priestor pre diskusiu, upevnenie spoločných záujmov a pochopenie iných pohľadov. Prienikom cyklotrás, peších komunikácii a aktivít vzniká uzol, ktorý v návrhu charakterizuje Veža - vertikálna dominanta okolia. Koncept návrhu: - je inšpirovaný tvarmi a materiálmi samotného prostredia, je kontextuálny - vychádza z identity miesta - efektívne využíva voľné priestory pod mostom (nenarúša dopravu) - je nízkonákladový

lektori: Ing. arch. Elena Šoltésová, Msc - FA STU Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD. - ÚU STU, REMIX autori: Ivana Michalcová - FZKI SPU v Nitre Mária Šimková - FA STU Kristián Tahy - FA STU Marián Ján - FA ČVUT + FA STU Jakub Lipták - FiF UK mapa: návrh štúdie Na hrane

kontext územia Lafranconi

[25]


Intervencia 1 - Bikepark, parkovisko Koncept a situovanie parku pre bicyklistov a parkoviska sme sa rozhodli posadiť do prednej časti podmostia. Pridaním niekoľkých jazdných prekážok a vďaka vhodnému sklonu terénu tu vieme vytvoriť ideálne podmienky pre bikepark. Pre parkovisko zostáva stále dostatočná plocha na hornej rampe.

Intervencia 2 - pódium a tribúna Pódium a tribúna v našom koncepte tvorí akúsi dominantu priestoru, odkazujúc na atmosféru antického amfiteátra. Ponúkame multifunkčnú platformu, ktorá môže slúžiť pre divadlo, kino, koncerty, eventy alebo len na posedenie a oddýchnutie si v horúcom lete. Projektor je možné priviezť v automobile, premietať priamo z auta z plochy nad tribúnou a film tak možno sledovať zároveň z oboch strán plátna. Vďaka konštrukcii tvorenej z paliet a dosiek je pódium realizovateľné aj pri nízkych vstupných nákladoch. Ide o modulový typ stavania, ponúkajúci variabilnosť.

[26]


Intervencia 3 - plošiny pre inštalácie Socha, ktorá bude sedieť s Vami Vytvorili sme podstavce určené pre rôzne inštalácie. Na nich môžu byť umiestnené objekty a umelecké diela vytvorené prevažne bratislavskými umelcami, ale aj samotnou verejnosťou. Sme presvedčení, že takto umiestnené inštalácie umožnia priamy kontakt človeka s všadeprítomným umením.

Intervencia 5 - Parkour Pre všetkých, ktorí ešte netušia čo to je, rovnako ako aj pre tých ktorí sa mu už naplno venujú, ponúkame súbor jednoduchých prekážok. Vytvárame možnosť pre rôzne skoky, preskoky, lezenie a iné akrobatické kúsky. Tvarovo vychádzame z blokovitosti mosta. Používame časti betónových stien a rampy. Prekážky sme umiestnili do priestoru, ktorý si prirodzene určili užívatelia. Plocha je vysypaná jemným štrkom.

Intervencia 4 - Skatepark Neodmysliteľnou súčasťou priestoru je skatepark. Reagujeme tak na potreby mladých, ktorým chýba dobrý a krytý areál. Uvažujeme aj nad mobilnosťou prekážok, vďaka čomu by sa tento priestor mohol využívať napr. ako tančiareň alebo miesto na cvičenie.

[27]


Intervencia 6 - ďažďová záhrada

Rastliny s kolísavou vodnou hladinou, zmes skál, štrku a divoká svieža fauna... Predstavujeme Vám sebestačnú dažďovú záhradu. V mieste, kde ústi zabudnutý a zatrúbnený potok Vydrica môže vyrásť nová a netradičná vegetácia. Intervencia 7 - vchod do Botanickej záhrady Intervencia 8 - pamätník grófovi Lanfranconimu Nový vstup viac priblíži Botanickú záhradu okoloidúcim. Vznikol v mieste, Viete kto bol Lanfranconi? Zaslúžil by si pamätník? Ponúkame Vám návrh. kde nadväzujú aktuálne komunikácie areálu na náš koncept uzla. Oplotenie pred areálom si predstavujeme viac prekryté zeleňou. Plynule by tým prenikla do priestoru medzi cestou a plotom a vytvorila príjemné pozadie napríklad pre posedenie v tráve.

[28]


Intervencia 9 - lezecká stena Lezeckú stenu sme vytvorili zámerne ako pomyselný pútač. Uvidíte ju už z diaľky z lode alebo z auta. Kto vylezie až na vrchol, toho čaká za odmenu výhľad z výšky väčšej ako je výška mosta. Nosným systémom je lodný kontajner. V jeho vnútornej časti je možné uschovať náradie a pomôcky pre prevádzku všetkých intervencií ako aj wifi vysielač, ktorý vytiahne ľudí von do prírody. Ide o vystupňovanie myšlienky plošín pre inštalácie. Symbolizuje vyvrcholenie intervencií, vertikálnu dominantu a identitu.

Intervencia 10 - prístup k Dunaju Výhľad na Pečniansky les je unikátny. Možnosť posedieť si, prípadne sa opáliť a zrelaxovať je žiadaná. V tomto mieste navrhujeme vybudovať nový úsek nábrežia, ktorý tvarovo nadväzuje na geometriu územia. Vytvorili sme kaskádové schody vedúce až k rieke. V mieste vrcholu končí travertínové zábradlie, ktoré má vysokú estetickú a historickú hodnotu.

Intervencia 11 - zelený mobiliár Ako kontrast k hranám mosta sme vytvorili mobiliár oblých tvarov. Zámerne sme zvolili zatrávnené prevedenie, ktoré nijakým spôsobom nenarúša a ani neuberá z už existujúcej zelenej plochy, pôsobí ako jej prirodzená súčasť. Pre jednoduchú údržbu tohto mobiliáru sme vybrali úžitkový trávnik, nenáročný na starostlivosť.

[29]


PRÍLOHA č.7 : MEDIALIZÁCIA, ČLÁNKY, BLOGY

Mediálne výstupy projektu a jeho výsledkov sme zaznamenali na vyše 30 internetových stránkach, 3 blogoch ako aj vo významných tlačených médiách - SME, Trend, In.Ba, Nový čas, Fórum architektúry. Na sociálnej sieti Facebook máme 440 podporovateľov. Iniciatívu podporili aj členovia komunity parkour, ktorí pod mostom Lafranconi už roky pravideľne trénujú. Pre viac mediálnych výstupov a reportov navštívte náš web - http://azl.utopia.sk/liferay/publicita

7A, POHĽADOM ÚČASTNÍČKY WORSHOPU: AUTONÓMNA ZÓNA LAFRANCONI „...a stĺpy budú ružové!“ Projekt Autonómna zóna Lafranconi (AZL) iniciovala pred dvomi rokmi partia mladých ľudí, ktorých zanedbaný priestor pod mostom Lafranconi vyprovokoval k akcii. Ich zámerom bolo vytvoriť kvalitnejší priestor pre komunity, ktoré sa pod mostom Lafranconi stretávajú, športujú či tvoria a zároveň navrhnúť optimálne riešenia aj v záujme širšej verejnosti, ktorá má o plochu pod mostom tiež záujem. V roku 2012 a 2013 sa projekt AZL stal súčasťou Participatívneho rozpočtu Bratislavy. Je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého dostáva každý občan možnosť priamo vstúpiť do rozhodovania o časti rozpočtu mesta s vlastnými požiadavkami, predstavami, potrebami a projektmi. Rada disponuje balíkom peňazí a prerozdeľuje ho projektom. O tom, ktoré návrhy sa prioritne zrealizujú, rozhodnú na verejných prerokovaniach aktívni občania. Projekt AZL bolv hlasovanív roku 2012 úspešný a financie mu boli pridelené. To dalo veci do pohybu. Filozofi Lukáš Bulko a Ján Ilavský z komunity Mládež chceli priestor pod mostom Lafranconi skultúrniť. Začali komunikovať s umelcami, nadáciami, sponzormi. Prostredníctvom nízkonákladovej propagácie oznamovali, že sa niečo deje, aj obyvateľom, ktorí miestom len prechádzajú. Právetranzitný pohyb videli tvorcoviamyšlienkyako najväčšíproblémúzemia. Zanedbaný,ale frekventovaný priestor sa nachádza v uzlovej polohe akademickej časti Bratislavy a zároveň ukončuje mestskú promenádu dunajského nábrežia. Má teda obrovský potenciál stať sa miestom kultúry, športu, alternatívneho životného štýlu... Neucelené predstavy o budúcnosti zóny doviedli nadšencov z AZL k spolupráci s Fakultou architektúry STU, konkrétne so Zuzkou Krivošovou z Ústavu urbanizmu. Vznikla medziodborová spolupráca, vďaka ktorej sa mohli na [30]

projekte podieľať študenti troch vysokých škôl. Komunita Mládež začala rokovať aj s vlastníkmi pozemkov, s ktorými sa už pridlhú dobu nič nedeje. Napriek dobrým úmyslom, celý projekt mohol byť ohrozený jediným „nie“. Zóna pod mostom má totiž zložité vlastnícke pomery. Pozemky patria sčasti Univerzite Komenského, rovnako ako priľahlé areály FTVŠ a Botanickej záhrady. Plochy pod mostnými piliermi sa majú v blízkej dobe stať vlastníctvom Národnej diaľničnej spoločnosti. Aby toho nebolo málo, svoj kúsok má aj Ministerstvo vnútra, mestu tu tiež patrí nejaký fliačik a nevysporiadané sú aj pozemky nad prekrytím potoka Vydrica. Debata s vlastníkmi väčšiny pozemkov – predstaviteľmi UK – ale nedopadla najlepšie. Aj napriek predošlým rozhovorom sa tvária, že o ničom nevedia, na svojich pozemkoch nechcú „nič nebezpečné“ a pri Dunaji plánujú hokejovú halu. Už 10 rokov. Organizátori projektu AZL sa ale nevzdávajú. S vidinou konkrétnejšej predstavy, ktorá možno presvedčí viac ako slová, usporiadali v polovici apríla 2013 multidisciplinárny študentský workshop. Jeho výsledkom má byť podrobná analýza, urbanistická 3štúdia a návrh intervencíí na celkovú revitalizáciu prostredia. To všetko za minimálne náklady, ale s maximálnym úsilím. Na workshop sa prihlásilo asi 40 študentov architektúry, krajinnej architektúry, urbanizmu, priestorového plánovania, dizajnu, filozofie, sociológie, kulturológie z Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Vďaka entuziazmu a pomoci lektorov z praxe vytvorili počas štyroch dní tri konkrétne ideové koncepcie a vymysleli vyše tridsať intervencií, ktoré by pomohli vytvoriť pod mostom Lafranconi príjemnejší priestor. Ako podklad im slúžil aj online formulár, ktorý pred začatím workshopu vyplnili desiatky ľudí. Niektoré nápady boli tradičné – lavičky, smetné koše či pitné fontánky, ale našli sa aj odvážnejšie,


napríklad lezecká stena, komunitné záhrady a petangové ihrisko. Spoločnou myšlienkou všetkých podnetov bolo ponúknuť doteraz len okolo prechádzajúcim, utekajúcim či bicyklujúcim obyvateľom Bratislavy možnosť zastaviť sa pod mostom a niečo zažiť. Súčasťou workshopu boli prednášky na témy súvisiace s komunitami pod mostom a mestskými intervenciami. Hovorili grafiťáci, parkuristi, cyklisti aj urbanisti z Fakulty architektúry STU. Podnety z ankety a prednášok študenti sumarizovali a spracovali a na ich základe vymýšľali program využitia priestoru. Rozdelení boli do troch tímov. Odborne ich viedli architekti z Nicearchitects, 2kalandscapearchitects a Noiz&Remixarchitects. Tímy študentov navrhovali rôzne možnosti využitia betónovej plochy pod masívnymi stĺpmi mosta. Dôležité pre nich bolo najmä vytvorenie miesta pre subkultúry, pre začínajúcich umelcova komunity. Svahovanie terénu existujúceho parkoviska preto viacerí využili ako tribúny a nezabudli ani na príležitostné pódium pre akcie, ktoré by sa pod mostom mohli konať. Je zaujímavé, že ani jeden z návrhov neráta s absolútnym zrušením terajšieho parkoviska, len s časovým obmedzením jeho využívania alebo plošným obmedzením. Cyklisti a chodci ako hlavní užívatelia priestoru dostali v projektoch nové sedenie, osvetlenie a chodník. Dôležitým bodom každého projektu bolo spojenie miesta s Dunajom. Zónu Lafranconi si študenti predstavujú ako miesto, kde sa bude dať (ako na zatiaľ jedinom mieste na bratislavskom nábreží) nefalšovane „namočiť noha“ v Dunaji. Zo všetkých študentských intervencií sa vyberú tie najvhodnejšie a ak bude výsledok deliberatívneho fóra, ktoré sa bude konať na konci júna, priaznivý, projekty sa zrealizujú. Hlasovanie a pripomienkovanie návrhov prebieha na webovej stránke www.azl.utopia.sk. Plagáty s návrhmi máte možnosť vidieť naživo na rôznych miestach v Bratislave. Financie na prvé zásahy získali organizátori v grantových programoch, od mesta a z projektu StreetWorkout. Dobrovoľníkov poskytne Nadácia Pontis. LÍVIA GAŽOVÁ Fórum architekúry 3/2013

7B, POHĽADOM KOORDINÁTORIEK PROJEKTU: AUTONÓMNA ZÓNA LAFRANCONI – proces, energia, dobrodružstvo! Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce. Prvé idey V roku 2010 si vtedajší študenti, dnes už absolventi odboru filozofia všimli, že na parkovisku pod mostom sa dejú veci. Mládež tu skáče na bicykloch, skateboardoch, trénujú fireshow, crossfit, parkour a iné športy. Prechádzam sa po priestorem obchádzam autá... Nie je si tu kde sadnúť a pozorovať tieto adrenalínové aktivity, chýba miesto na zaparkovanie bicykla, neviete prečo sa tu máte zastaviť. Ako fresky pôsobia dnes už pozostatky legálnej graffiti steny z rokov 2005-2006 a tagy ktorými sú popísané takmer všetky stĺpy a steny mosta. V noci by som týmto priestorom sama nešla ani náhodou, necítila by som sa bezpečne. Vidím odpadky porozhadzované na zemi. Aha! Niekto na stĺpy nainštaloval improvizované odpadkové koše, aspoň niečo. Kopy pneumatík čo vídím, s tými sa tu cvičí, stavajú sa z nich prekážky. Smerujem do lodenice, okolo zanedbaných stromv a prerastených húštin. Vychodenou cestičkou v trávniku. Na prvý pohľad zanedbané miesto, s obrovským potenciálom pre jedinečný bratislavský športovo-kultúrny priestor. Študenti filozofie snívajú o bratislavskej Christianii, autonómnej zóne, spravovanej komunitou ľudí, ktorým na priestore záleží. Čo je to ten Participatívny rozpočet? Oktober 2012, idem sa pozrieť na Verejné fórum Participatívneho rozpočtu Bratislava, zaujímajú ma participatívne procesy v plánovaní, ale aj v spravovaní mesta. Vraj tu občanom dajú peniaze na projekty, ktoré si sami schvaľujú. A tu projekt Autonómnej zóny Lafranconi. Neprechádza a neprechádza. Krásna idea, všetko pripravené a napísané. Chýba tu však nápad, ako pretaviť ideu do reality. Sedím a uvažujem, a za chvíľku počujem samú seba hovoriť: „skúsim to priniesť na školu (rozumej FA STU), možno to zaujme spolužiakov z doktorandského a mohli by sme spraviť workshop. Aspoň zistíme čo tí ľudia chcú.“ Univerzity, spolupracujme! Mladí asistenti na Fakulte architektúry STU a architekti z praxe, ktorých sme oslovili boli nadšení, super nápad, radi spravia odbornú prednášku či [31]


odlektorujú workshop. „Mohli by sme to tak participatívne, s verejnosťou, dotazník a tak...“ počujem Ivanu Pasečnú. Čím viac uvažujeme, zisťujeme, že by sa nám do tímu hodili ľudia z iných povolaní ako architektonických. Vedia veci čo nevieme my, a tak oslovujeme Univerzitu Komenského a jej študentov. Stále nevieme čo by chceli ľudia z komunít, ktoré si spontánne priestor osvojili a využívajú ho a tak po všetkych známych prichádzajú kontakty, v teréne sa rozprávame so „skejťákmi“ a pomaly odhaľujeme príbeh tohto miesta. Na časovej osi sa pohybujeme práve v novembri 2012. Katastrálny úrad je ďalšia zastávka. Pozemky pod mostom patria Univerzite Komenského,to bude určite ľahké. Oslovujeme ich viackrát, no tí sa nám neozývajú. Stavba patrí Národnej dialničnej spoločnosti, taktiež ich náš projekt nezaujal, no ideme ďalej. Ešte aj v Participatívny rozpočet viazne, mestskí poslanci neodhlasovali prerozdelenie financií a vyzerá to beznádejne. Projekt spí na tri mesiace. Začiatkom februára 2013 je situácia jasná. Rozpočet pre občanov je skrátený, no suma, ktorú nám poskytnú je postačujúca na kvalitný štvordňový workshop, na ktorý sa budeme musieť dôsledne pripraviť. Chceme z mladých ľudí predsa dostať maximum! Rozbiehame dotazník, a šírime verejnosti. Lektori sa pripravujú na prednášky, zháňame materiály a tvoríme program. Rozmýšľame aj nad tým čo bude ďalej, tak píšeme granty. Som rada, že je nás viacero, a každý vie robiť niečo iné. Mesiac pred workshopom Na konci marca sa ozýva rektor UK, dohodneme si stretnuties ním a jeho tlačovým tajomníkom. Projekt sa mu páči, musí to ošetriť s právnikmi a dohodnúť sa na rade dekanov. Nám sa páči, že hovorí, čo si myslíme: mohlo by to byť pre tie komunity, a nekomerčné aktivity, s tým nie sú problémy na daniach, žiadne stavby pevne spojené so zemou, radšej dočasné nech si overíme čo funguje, indikatívne rastliny. Nevieme, čo s tým priestorom bude. Botanická záhrada možno bude potrebovať alternatívny vstup. Bolo by to asi lepšie odtiaľto, zaparkujete a pohodlne dojdete cez park. Tešíme sa. Druhý deň ide kolega lepiť plagáty na Fakultu telesnej výchovy a športu. Tu sa našej aktivite netešia. Dozvedeli sa o nás prvý krát teraz, hoci im dekan Filozofickej fakulty preposiela e-mail už pred piatimi mesiacmi. Dozvedáme sa, že oni sú správcami priestoru a nechcú tam nič nebezpečné. Nechcú aby sa priestor predal developerom, ktorý si tu postavia hotel, nechcú nič. Najradšej by tu mali hokejový štadión. Ako jedného z hlavných stakeholderov ich pozývame na workshop a pripravujeme sa na neľahkú diskusiu. Čo budeme robiť? Máme číslo na tlačového tajomníka UK a tak mu voláme, že asi budeme mať problém [32]

s našim super projektom. Súhlasí. Práve dnes sa ozvali z Národnej diaľničnej spoločnosti, že chcú kúpiť pozemky pod stavbou mosta. Projekt je ohrozený! Prihlásených je 30 študentov z desiatich odborov, UK, STU v Bratislave a SPU v Nitre. Lektori majú témy na prednášky, komunity sú oslovené, v jednom z najčítanejších denníkov vychádza článok a dotazník je tak vypĺňaný denne. Pripomienok a nápadov sme vyzbierali na tri workshopy a ľudia nás podporujú, že konečne! sa niekto začal zaujímať o toto miesto. Workshop Zvolili sme postup, najprv poskytnime čo najviac informácií, potom pracujme. Ostýchavo prichádzajú účastníci k registračnému pultíku, nevedia čo majú očakávať. Ani my. Zatiaľ. Spravíme si zoznamovací kruh a po skupinách nám prednášajú svoje očakávania: „...zásah, sebarealizácia, zábava, spolupráca, skúsenosť, strata predsudkov, niečo pekné do portfólia, realizácia, chcem zistiť čo vlastne robia tí sociológovia...“ Očakávania sú rôznorodé, tak ako naši účastníci - architekti a krajinní architekti, urbanisti, dizajnéri, stavbári a priestoroví plánovači, filozofi, sociológ, kulturológ, študentka matematiky a fyziky, či angličtiny a švédštiny. Dokopy farební a veselí. V tomto momente som vďačná, že naši lektori sú profesionáli nielen v odbore, ale aj v prácii s ľuďmi a skupinou. Prvé poobedie sme zamerali na prieskum našich očakávaní, prezentáciu podnetov pod občanov, ktorý na základe dotazníka a pripomienkovacej mapy územia spracoval filozof Lukáš Bulko. Najvýraznejšie sa objavuje potreba občanov tento priestor nezastavať objektami, ale skvalitniť. Ponúknuť možnosť prečo sa zastaviť. Viacero pripomienok smeruje k pochopeniu jedinečnosti tohto priestoru pre niektoré z komunít (graffiti, skate, parkour), nielen v celomestskom, ale i regionálnom a štátnom význame. „Také miesto na HallofFame v Bratislave nenájdete.“ hovoria majstri graffiti podnikateľ Roman Tóth a architekt František Radačovský. Dušan Chudík z občianskeho združenia Pedál približuje život komunity cyklistov. Vysvetľuje aký má potenciál toto miesto pre nich, bavíme sa o návrhu a súčasnom stave cyklotrás, ale aj o vytvorení cyklistického ihriska. RostislavMatoušek a Anton Lednický z FTVŠ vysvetľujú aké sú pozemkové vzťahy, čo je reálne, čo by si želali (znovu spomínajú štadión) a rozvíja sa diskusia o tom, ako to na Slovensku chodí. Zhodneme sa na tom, že všetci chceme aby priestor pod mostom vyzeral lepšie, bol pre ľudí, otvorený verejnosti. Večer voľne prechádza do diskusie o vytvorené komunity Participatívneho rozpočtu - Verejné priestory. Komunita


by chcela byť odborná, občania môžu prísť s nápadom a budú mať možnosť priniesť svoje podnety a poradiť sa s odborníkmi ako postupovať, dotiahnuť si miesta na ktorým ich záleží do realizácie. Druhý deň z rána prichádzajú páni z mmcité z Brna. Hovoria, ako sa im podarilo vytvoriť pod mostom parkourové ihrisko. Člen českej parkourovej komunity hovorí o tomto športe aj o betónových plochách a stenách pod mostom Lafranconi. Pozná to tu, už si tu bol zaskákať. Elena Šoltésová nás od komunít odvedie a rozpráva o celomestskom význame priestoru, o kontinuite nábrežných priestorov a histórii Lafranconi. Už vieme kde je schovaný potok a aké je pravé meno grófa Grazioso Enea Lanfranconi, po ktorom je pomenovaný priestor i okolie. Účastníci sa rozdelia do tímov so zmiešanými profesiami. Nakoniec sa nám vykryštalizujú tri skupiny, ktoré pod vedením 2ka Landscapearchitects, Nicearchitects a Remix&Noizarchitects spracovávajú ideovú štúdiu. Veľa sa ropzráva o tom, pre koho a čo. Študenti z nearchitektonických odborov pridávajú cenné pripomienky a rozmýšľajú aj nad programom, ktorým priestor vedia naplniť a oživiť nielen v lete aj v zime. Bzučanie ako v úli prerušujú výlety do lokality. Sledujeme to zvonku, teraz majú tvorivý potenciál v rukách lektori. Večer nás však ešte čakajú prednášky. Katka Boháčová hovorí o umeleckých a architektonických intervenciách. O princípe Urban Acupuncture a rozbieha sa diskusia o tom, čo je a nie je vhodné do lokality. Ivana Pasečná uzatvára deň s prednáškou o identite a bezpečnosti, a približuje študentom proces ako sa myšlienka dostáva do realizácie. Vydýchla som si, odborný blok bol nabitý súčasnými a cennými informáciami. Študenti sú unavení, ale i tvorivo naladení. Ďalšie dva dni skupinovej práce prinášajú neočakávané konfrontácie, ktoré ústia k originálnym riešeniam. Každý hovorí odborným jazykom svojej profesie a je neľahké sa zladiť. Náročné situácie v skupinách pomáha riešit psychológ a filozof Peter Nedoroščík. A znova si uvedomujem, ako som vďačná tak profesionálnemu a interdisciplinárnemu tímu. V nedeľu poobede máme prezentáciu výsledkov v našom kruhu. Som zvedavá, študentov nevieme odtrhnúť od počítačov, posúvame čas a dávame ešte hodinu na dopracovanie. Nikto nechce ísť prvý, majú pocit, že toho nie je dosť, nemá to tú kvalitu, čo očakávali. Prezentácie začínajú a ja už viem, že do večera budem neuveriteľne nadšená. Je to tak. Koncepcie majú hlavu a pätu, sú zamerané na ľudí ktorí priestor užívajú a ponúkajú možnosti pre tých, ktorí by ho potenciále mohli využiť. Každá z troch ideových štúdií je originálna svojim spôsobom a pritom

nezabúda ani na všetky požiadavky, ktoré sme do študentov vložili my, či podnety od občanov. Re:generátor, Na Hrane a Laf:Kocka. Všetky môžete vidieť na stránke azl.utopia.sk aj s ich popisom a jednotlivými intervenciami. Regenerátor „Študentská iniciatíva Re:generátor vznikla na základe myšlienky využiť energiu blízkeho športu na produkovanie kultúry a iných aktivít pod mostom Lafranconi. Snaží sa tak využiť pohyb ľudí, ktorí okolo miesta iba prechádzajú alebo inak vybíjajú svoju energiu, a zároveň podporiť komunity, ktoré sa pod mostom stretávajú a energiu pre svoje aktivity potrebujú. Návrh rovnako ponúka ľuďom možnosť dozvedieť sa viac o subkultúrach v Bratislave, reagovať na ne a možno ich aj viac tolerovať. Študenti nezabudli ani na nábrežie, posedieť si tu môžete na plávajúcom kúpalisku rovno na Dunaji.“ Laf:Kocka „Základnou myšlienkou intervencií je :upcycling:, ako vyššia forma recyklácie. Využitím materiálov a existujúcich hmôt, ktoré sú v blízkosti mosta a pod ním sa zlepší kvalita a ekologická hodnota tohto územia. Zvýraznením botanickej záhrady a podporou subkultúr sa upevní identita územia a pozdvihne úroveň pouličného života pod mostom. Snahou je nenásilné zasiahnutie do priestoru pod mostom a v jeho okolí jednoduchým, variabilným a opakujúcim sa prvkom. Tento prvok má slúžiť ako forma upútania okoloidúceho, dôvod prečo spomaliť, či dokonca zastaviť. Úmyslom nie je meniť identitu miesta (často vnímanú negatívne), dôležité je definovať jednoduchý element, ktorý bude slúžiť ako spájajúci, nosný prvok zóny Lafranconi. Tento prvok bude slúžiť ako pridaná hodnota. Súčasný život pod mostom sa nezmení, ale badateľne skvalitní. Vzhľadom k faktu, že majetko-právne vzťahy územia nie sú vyjasnené, navrhované intervencie sú dočasné, pričom ich stála inštalácia je jednoducho realizovateľná s možnosťou dlhodobého - stáleho osadenia.“ Na Hrane „Hrana je geometricky definovaná ako úsečka, tvorená prienikom dvoch susedných stien mnohostena. V prenesenom význame pre nás predstavuje miesto, kde sa pretínajú a spájajú rôzne záujmy, aktivity a subkultúry. Návrh dopĺňa a rozširuje prítomné aktivity o alternatívne športy, ako aj o streetartovú komunitu, kultúrne vystúpenia a iné typy umenia. Most chápeme nielen ako prepojenie dvoch brehov, ale aj ako prepojenie centra mesta s oblasťou Karloveského ramena. Územie pri Moste Lafranconi vnímame ako miesto, [33]


kde sa dajú prekročiť bariéry a prekonať predsudky a zároveň ako priestor pre diskusiu, upevnenie spoločných záujmov a pochopenie iných pohľadov. Prienikom cyklotrás, peších komunikácii a aktivít, vzniká uzol, ktorý v našom návrhu charakterizuje Veža - vertikálna dominanta okolia. Čo sme sa naučili? Hravou formou sa študenti mohli dozvedieť ako funguje participatívne plánovanie, čo sú to majetko-právne vzťahy a územný plán, akú rolu hrajú v celom procese architekti a mesto, akú občania. Vieme už že občania nie sú dav nevzdelaných ľudí, ale skôr odborníkov z rôznych profesií a častokrát sú užívatelia priestoru najväčšími odborníkmi na miesto v ktorom ideme tvoriť. Keď sa navzájom počúvame, kvalita projektov rastie. Štvrtková verejná prezentácia návrhov bola čerešničkou na torte nášho úsilia. Priestory Lodenice UK boli naplnené po okraj. Hravá energia z workshopu sa preniesla aj na návštevníkov, vyzbierali sme podnety aj od nich. Všetky informácie zverejňujeme a sme zvedaví aj na vaše podnety. Výsledkom sú tri štúdie priestoru pod mostom, ktoré smerujú k prepojeniu a 30 intervencií, ktoré sú dočasné, no pomôžu oživiť priestor už dnes. Kým sa vyriešia pozemkové vzťahy, tento priestor má možnosť byť integrálnou súčasťou mesta, nielen tranzitným a parkovacím bodom. Ako pokračovať? Komunikáciu s NDS nám prisľúbilo otvoriť mesto, konkrétne poradca primátora Michal Feik. S FTVŠ, ktorá priestor práve spravuje sa nám podarilo prelomiť ľady a dúfame, že ako odborníci na územie sa zúčastnia ďalších procesov a dovolia, aby tento experiment mohol pokračovať naďalej. Študenti sú skromní, hoci spravili za štyri dni obrovský kus práce, zdá sa im, že to mohlo byť lepšie. Navnímať a spracovať toľko poznatkov v takej kvalite stálo nesmierne množstvo síl a energie. Doba a povolanie architekta sú orientované na výkon-realizáciu a ja vidím, že ťažko sa im oceňuje akým procesom prešli a čo ich to naučilo. Na záver workshopu im pripomínam že, cesta je cieľ, cítim sa pritom strašne múdro a v duchu sa smejem sama sebe. Častokrát aj mňa zomelie moja výkonovo orientovaná povaha, až sama nevidím, koľko užitočných vecí sa mi podarilo na ceste spraviť. Výsledky worshopu bude možné vidieť na výstave, o ktorej budeme informovať. Momentálne máme ešte niekoľko finančných prostriedkov na realizáciu a projekt Autonómna zóna Lafranconi sa hýbe ďalej. Sledujte stránku azl.utopia. sk, pridávajte pripomienky, hlasujte. [34]

Za všetky spätné väzby, čo sme si dali, pripájam jednu od študentky Martiny: No spätne, zariadené to bolo super, aj premyslené (svoje čaro malo aj negatívny prístup na začiatku - tzv realita a že treba ju prekonať - konkrétne prezentácia majiteľov pozemku). Aj zaujímavý hostia boli pozvaný, dobre vymyslené skupinky aj s koučmi a mohla by som pokračovať cez opekačku...:) Ale čo je pre mňa dôležité, taký povedzme vstup do reality, a nie len hra na svojom pieskovisku.. Ale aj taký dobrý preplesk, zistila som kde mám mega veľké medzery, a že mám na čom pracovať. :) Všetky prednášky, lektorská a koordinátorská činnosť bola bez nároku na honorár. ING. ARCH. ZUZANA KRIVOŠOVÁ, ÚUAÚP, FA STU azl.utopia.sk ĽUDIA STAGNUJÚ, VEREJNÝ PRIESTOR TIEŽ Stále sa vynárajú problémy rozdeľujúce obyvateľov a volených zástupcov V každom období sa v Bratislave vynárajú problémy týkajúce sa verejného priestoru, ktoré rozdeľujú obyvateľov a ich volených zástupcov mesta. Spravidla ide o témy týkajúce sa toho či rúbať, alebo nerúbať, vytvárať nové parkovacie miesta, alebo nie, ktoré sa spontánne či zámerne vynoria uprostred obdobia, kedy sa predstaví nejaký projekt, workshop, občiansky zámer, ktorý nebol predmetom predošlých diskusií s mestom, respektíve vlastníkom pozemku, ktorého sa zámer, či intervencia týka. Inými slovami, volení zástupcovia nemajú info o pripravovanej akcii, alebo sa pre časovú zaneprázdnenosť nestíhajú podujatia zúčastniť. Rozhodnutie o nich bez nich je potom na pleciach ich voličov, aktivátorov workshopov. Toto platí aj opačným smerom. Títo sa s veľkým entuziazmom púšťajú krok po krôčku do prvotne nerealizovateľných zámerov, aby sa mohli stretnúť so skupinkami nadšencov a zástupmi skeptikov, ktorí neveria, že sa vo verejnom priestore môže z verejných financií vytvoriť niečo nezištné pre blaho verejnosti. Do tejto kategórie rozhodne patrí aj workshop pod mostom Lafranconi, ktorý sa uskutočnil od 18.4 a o ktorého priebehu by som sa s Vami rada podelila. Koordinátori síce zorganizovali verejnú diskusiu v sále pre 40 ľudí, no prišli len mladí, zainteresovaní. Interdisciplinárne tímy pozostávajúce z mladých študentov architektúry, dizajnu, priestorového plánovania, krajinnej architektúry, urbanizmu, sociológie, filozofie, kulturológie, či fyziky sa stretli


v priestoroch Lodenice, aby diskutovali o území, čo je dôkazom toho, že problémy verejných priestorov sa týkajú nás všetkých pôsobiacich v rôznych sférach a odvetviach. Rozhodnutie o priestore pod mostom Lafranconi v okolí Lodenice, ktoré bude tlačené zdola však môže ovplyvniť životy desiatok a stoviek ďalších. Diskusia o verejnom priestore vyvoláva vášne a spory a to len vo fáze ideového návrhu, ktorí študenti spracovávajú na úkor ich času stráveného v škole. Entuziazmus študentov naráža na tvrdé pravidlá reality. Ako ďalej pokračovať v započatých snahách? O priestore pod mostom Lafranconi by mali rozhodnúť predovšetkým Bratislavčania. Oni tam žijú, behajú a bicyklujú sa po tme, netušiac že v strede neosvetleného cyklistického chodníka je zátarasa z betónových kvetináčov, teda majú čo povedať ku kvalite života v lokalite. V časti od Nového mosta to žije, prechádzajú sa tu zahraniční turisti a chvíľu mám pocit, že žijem v pulzujúcej metropole. Čím viac sa však blížim k priestorom pred mostom Lafranconi nadobúdam pocit úzkosti a nebezpečia. Pozemok je súkromný, ale prístupný verejnosti. Z internetového dotazníkového prieskumu o lokalite vyplýva, že užívatelia verejných priestorov nechcú aby bolo nábrežie odovzdávané ďalej do rúk súkromníkov. Na jeho konci je Lodenica a Botanická záhrada, obľúbené to destinácie nie len domácich. Priestor je síce súkromný, ale celoročne využívaný. Hlavným dôvodom, prečo priestor nie je využívaný je, že tam nie je dôvod chodiť, vnímajú ho ako nebezpečný a stagnujúci. Kde sa však môžu obyvatelia vyjadriť k zámerom týkajúcim sa ich priestoru na život? Nástroj pre uskutočňovanie ich požiadaviek na verejný priestor už jestvuje. Je to participatívny rozpočet. Aj projekt Lafranconi, ktorého interdisciplinárny študentský workshop je súčasťou vzišiel z aktivity občianskej komunity, ktorá sa uchádzala o jeho podporu. Táto komunita sa večer zišla v priestoroch Lodenice, aby prediskutovala možnosti vytvorenia akejsi platformy napojenej na mesto, ktorá by združovala expertov a obyvateľov, užívateľov verejných priestorov za účelom efektívneho využívania zdrojov určených aj na verejné priestory. Dozvedeli sme sa o úspešne novozaloženej platforme Staré mesto, ktorá funguje pod Spolkom architektov Slovenska a združuje architektov (expertov) i laickú verejnosť (lokálnych podnikateľov), neziskové organizácie (Cyklokoalícia) ktorým záleží na Starom meste a ktorí iniciovali opravu dlažby

na Michalskej ulici. Mladí občania, ktorí koordinujú workshopLafranconi diskutovali o zámere založiť platformu, ktorá by združovala občiansku participáciu a expertné vedenie. Takú, ktorá spojí občiansky manažment zdola a mestské riadenie zhora. Využívala by nástroj - participatívny rozpočet (pr.bratislava.sk), ktorý si stanovil vlastné priority, čo sa týka rozvoja mesta nezávislé od vízie, ktorú si naformulovalo mesto. Prečo tieto vízie a priority nepretaviť do spoločnej Stratégie verejných priestorov? Začína sa hovoriť o Koncepcii verejných priestorov hlavného mesta Bratislavy. Na akých prioritách mesta bude stavať? Na tých občianskych, užívateľských, alebo na tých municipálnych? Kde sa stretnú hlasy a požiadavky obyvateľov skrz neziskové organizácie a občianske združenia s víziami hlavného mesta? Na spoločnej platforme, na ktorej sa jednak mesto môže oboznámiť o jednotlivých aktivitách zo strany obyvateľov a na ktorej si tiež občan môže prečítať o širšej Koncepcii verejných priestorov a ich stratégii. Niekde sa tie vetvy musia stretnúť, nemôžu ísť osve. Vedeli ste, že jestvuje Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, Zelené Mesto, Bratislavský Okrášľovací Spolok či participatívny rozpočet? Odkiaľ sa má občan dozvedieť o dianí vo verejnom priestore, ktorý má význam pre jeho kvalitu života? Nezaostávajme za Viedňou, ale vytvorme platformu, cez ktorú môžeme kontrolovať a ovplyvňovať dianie v našom zdieľanompriestore. Zjednodušujme a spájajme. Majme možnosť stretnúť sa s našimi zástupcami mesta a priblížme návštevníkom verejných priestorov zámery mesta a aktivistov aspoň virtuálne prostredníctvom platformy, ktorá združí všetkých zainteresovaných aktérov územného rozvoja. Majme priestor, kde si môžme jednak prečítať k čomu dôjde, čo bude, koľko parkovacích miest a koľko zelene...ale aj kde môžme reálne sledovať vývoj vo verejnom priestore a vyjadriť svoj názor. Nechceme byť predsa večne participátormi internetových diskusií, ktoré nemôžu nič reálne ovplyvniť. Máme skúsenosti, že ľudí veci týkajúce sa verejného priestoru zaujímajú. Z výsledkov prieskumu pod mostom Lafranconi sa zdá, že keď sa rozbehne iniciatíva, ľudia maju chuť ju podporiť a zaujímajú sa o ňu. Ako byť šťastní vo verejnom priestore aj keď nie ste? Participujte na rozhodovaní o ňom. Bude nás viac počuť. Ako píše kolega Suchý v jednom z predošlých blogov: ,,Aj v západoeurópskych metropolách sa ľudia často nevedia dopracovať k riešeniu, ak chcú zmeniť zanedbané miesta vo svojom okolí. Aj keď rôznych občianskych iniciatív je tam podstatne viac.’’ [35]


rozvoj. Všetci sa snažíme byť silní, aby sme boli užitoční a o záujem podpory tohto cieľa sa tešíme. Čoskoro dňa 14. - 15. júna sa budú konať dobrovolnícke upratovacie, kosiace a pravdepodobne aj maľovacie práce. Okrem práci sa tam bude dať spríjemníť deň posedením, informovaním sa o tento projekt, rôzne workshopy ako napríklad Parkourworkshop, kedy sa dá si vyskúšať náš tréning na vlastné dlane a kolená. A preto by som rád rozdúchal ohníček nádeje a podporil projekt Autonómna zóna Lafranconi, o ktorej sa bližšie informácie dajú získať na webovej stránke http://azl.utopia.sk/liferay/web/az-lafranconi/home alebo na Autorka je autorizovaná krajinná architektka a spoluzakladateľka štúdia 2ka. Zaoberá sa kompletnou projektovou činnosťou v oblasti priestorového plánovania a krajinnej architektúry. Facebooku https://www.facebook.com/AutonomnaZonaLafranconi. Všetko sa to koná v rámci záujmu o verejnosť takže budeme radi ak Pôsobila vo viacerých renomovaných architektonických ateliéroch vo Švajčiarsku, Barcelone, Írsku a ČR. Jej záujmom sú súčasné trendy v oblasti urbánnych otvorených priestranstiev. Venujem sa budeme môcť uzrieť vašu účasť. Myslím, že je ich tu dosť. A ako ďalej uvádza: ,,Miestom, kde sa formujú rôzne aktivity na zlepšovanie verejného priestoru je v posledných rokoch najmä internet.’’ Tak práve tu sa môže odohrať vznik platformy, ktorá bude rozhodovať o vašich priestoroch. Prostredníctvom nej môžte zvolávať akcie, upratovať sídliská s podporou expertov - odborníkov, teda nie bezhlavo, ale koordinovane. Nemusíte sa vyzbierať na realizáciu projektu, lebo particpatívny rozpočet je jestvujúcim nástrojom na ich financovanie. ING. IVANA PASEČNÁ PHD. blog TRENDreality.sk + 25.4. 2013 článok v tlačenom Trende

im aj publikačne. Cieľom je inšpirovať sa svetom a priniesť inšpiráciu domov. Vytvárať miesta, ktoré chcú ľudia nielen navštíviť, ale ani z ktorých nebudú chcieť odísť. V súvislosti s tým sa venuje aj vedeckej činnosti v odbore Urbanizmu a územného plánovania na FA STU v Bratislave.

JAKUB HOSPODÁRSKY fotky z tréningov pod mostom Lafranconi:

7C, POHĽADOM CIEĽOVEJ SKUPINY CVIČIACEJ PARKOUR POD MOSTOM LAFRANCONI.

PROJEKT AUTONÓMNA ZÓNA A PARKOUR BRATISLAVA Rád by som sa ako člen komunity Parkour Bratislava vyjadril o tomto projekte, ktorý je relatívne starší, ale svetlo reflektorov uzrel nedávno. Jedná sa o projekt, ktorý sa chce aktívne pričiniť na prerobenie priestorov pod Bratislavským mostom Lafranconi. Priestory nie sú zrovna zlatom na platinovej tácke, odpadky si poletujú vzduchom ako rogalá pretože tam nie sú odpadkové koše, neraz sa stalo že sme prišli a v jednom provizórnom koši na parkovisku bolo odpadkov kopcom, a čo je horšie že naokolo tiež. Ako Parkourová komunita raz za nejaký čas organizujeme akciu Leave No Trace, pri ktorej upratujeme verejné priestory a naše priestory kde trénujeme, od skla, papierov, flaší a podobne. Ale robievame to aj priebežne. A však, čo je dôležité, že sa dajú tieto priestory využívať. My ako Parkour Bratislava vedieme pod Mostom Lafranconi pravidelné tréningy (hlavne v sobotu), kedy sa vyúžíva celkové “vybavenie“ priestorov. Privítali by sme zmenu, ktorá by nám vyhovela a podporila náš psychický a fyzický [36]


7D, PREZETÁCIU VÝSLEDKOV WORKSHOPU - 25.4.2013, SME ŠTUDENTI VYTVORILI NÁVRHY NA OŽIVENIE ZÓNY LAFRANCONI Ide o jeden z projektov Participatívneho rozpočtu 2013, prezentácia najzaujímavejších návrhov bude vo štvrtok 25. apríla o 18:00 v Lodenici pri botanickej záhrade. BRATISLAVA. Priestor okolo Mosta Lafranconi v Bratislave a pod ním sa možno dočká obnovy. Nové lavičky, odpadkové koše, tribúny, ale aj terasové schody s plávajúcim mólom navrhli pre tento priestor študenti architektúry a krajinnej architektúry. Ide o jeden z projektov Participatívneho rozpočtu 2013 s názvom Autonómna zóna Lafranconi. Ako uviedol hovorca primátora Bratislavy Stanislav Ščepán, na projekt zatiaľ peniaze schválené nie sú. Ak však bude úspešný a mestskí poslanci ho odobria, obnova priestoru by sa mohla stať skutočnosťou. Záujem o skvalitnenie priestoru betónovej plochy pod masívnymi stĺpmi mosta Lafranconi pri Fakulte telesnej výchovy a športu vyústil do workshopu, počas ktorého študenti spolu s organizátormi hľadali alternatívne riešenia využitia celého priestoru. Prezentácia najzaujímavejších návrhov bude vo štvrtok 25. apríla o 18:00 v Lodenici pri Botanickej záhrade. Študenti pri tvorbe návrhov čerpali z požiadaviek verejnosti, ktoré získali z online formulára. Nápady boli tradičné - lavičky, odpadkové koše či pitné fontánky, ale aj lezecká stena, komunitné záhrady či petangové ihrisko. Pomiešané skupiny študentov spolu s lektormi – architektami z praxe dobrovoľne a zadarmo vytvorili projekty, ktoré by v budúcnosti mohli skvalitniť priestor medzi ihriskami, Botanickou záhradou, hlučnou mestskou cestou a Dunajom. Riešenia videli kolektívy študentov rôzne, informovala manažérka pre komunikáciu Slovenskej technickej univerzity Andrea Hajdúchová, študenti Fakulty architektúry STU sa tiež zapojili do tvorby. Pre autorov návrhov bolo dôležité najmä vytvorenie miesta pre subkultúry, pre začínajúcich umelcov a komunity. Svahovanie terénu preto viacerí využili ako tribúny a nezabudli ani na príležitostné pódium pre akcie, ktoré by sa pod mostom mohli konať. Niektorí vytvorili i náučný chodník undergroundu či pohon osvetlenia stacionárnymi bicyklami, iní zasa pomaľovali stĺpy na dúhovo. Cyklisti a chodci ako hlavní užívatelia priestoru dostali v projektoch nové sedenie a chodník. Dôležitým bodom každého projektu bolo spojenie miesta s Dunajom. Unikátny priestor nábrežia pretvorili študenti dokonca na terasové schody s plávajúcim mólom. Zónu Lafranconi si predstavujú ako lokalitu, kde si ľudia budú môcť namočiť nohy v Dunaji ako na jedinom mieste na bratislavskom nábreží. V máji prebehne verejné hlasovanie, ktoré rozhodne o tom, ktoré nápady budú mať šancu na realizáciu začiatkom leta, dodala Hajdúchová. streda 24. 4. 2013 14:56 | sita [37]


PRÍLOHA č.8 : KOMUNIKÁCIA MEDZI AZL A UK

Texty zvýraznené kurzívou sú naše komentáre slúžiace na zorientovanie v rámci nasledujúcej komunikácie. Farebne sú vyznačené všetky reakcie zo strany UK. 8A KOMUNIKÁCIA S UK PRED WORKSHOPOM • Október 2012: snaha nadviazať komunikáciu s kanceláriou rektora UK ešte pred zverejnením projektového návrhu do Participatívneho rozpočtu pre rok 2013. Bez odozvy. Nasledoval pokus koordinátorov o priamu návštevu rektora UK Mičietu. Sekretariát prítomným koordinátorom stretnutie neumožnil. Dňa 17. októbra 2012 22:22, lukasbulko <bulko.lukas@gmail.com> napísal(-a): komu: Karol.Micieta

s pozdravom Lukáš Bulko Dňa 22. októbra 2012 lukasbulko <bulko.lukas@gmail.com> komu: Karol.Micieta Dobrý deň, ak by ste ma chceli kontaktovať telefonicky, prikladám ešte tel.č.: 0902 727 117

• Nasledovalo vypracovanie a zverejnenie projektovej dokumentácie AZL pre uchádzanie sa o participatívnyropočet 2013. 6.novembra, 2 dni pred verejným zvažovaním participatívnehoropočtu bola nadviazaná komunikácia s dekanom Dobrý deň pán rektor. FiF UK Šúšolom, ktorý preposlal odporúčací mejl o AZL rektorovi UK Mičietovi Moje meno je Mgr.LukášBulko, som absolventom oboru filozofia FIF UK. Patrím k študentskej iniciatíve, ktorá vznikla medzi študentmi a absolventmi a dekanovi FTVŠ Holienkovi. FA STU A FIF UK. Radi by sme Vás poprosili o povoleniena workshop, ktorý by sme chceli realizovať medzi Botanickou záhradou a mostom Lafranconi, Predmet: medziuniverzitný študentský workshop pod mostom Lafranconi na území čiastočne spadajúcom pod akademickú pôdu. Workshop plánujeme Dátum: Tue, 6 Nov 2012 14:43:46 +0100 Od: lukasbulko <bulko.lukas@gmail.com> na jar 2013. Hlavným cieľom workshopu by bolo prispieť k premene tohto prázdneho Pre: susol@fphil.uniba.sk priestoru na kultúrne aj spoločensky hodnotnejšie prostredie. Jeho cieľom je zistiť, aký je potenciál územia, ponúknuť nové možnosti na jeho využitie, Dobrý deň pán dekan. na participatívnom modeli skoordinovať záujmy rôznych skupín (mesto, Moje meno je Mgr.LukášBulko, som absolventom oboru filozofia FIF UK. univerzita, obyvatelia a študenti z okolia) a vytvoriť dočasné intervencie, ktoré Patrím k študentskej iniciatíve, ktorá vzniká medzi študentmi a absolventmi môžu napomôcť obyvateľom v užívaní priestoru (ihrisko, lavičky z paliet a FA STU A FIF UK. Radi by sme Vás poprosili o povolenie na workshopy, pod.) Náklady na workshop vieme pokryť prostredníctvom spolupráce s ktoré by sme v duchu medziuniverzitnej spolupráce chceli realizovať medzi mestom, v rámci participatívneho rozpočtu, v ktorom treba zverejniť finálnu Botanickou záhradou a mostom Lafranconi, na verejnom, otvorenom a nevyužívanom území, ktoré je podľa katastrálneho portálu vo vlastníctve UK. verziu návrhu projektu do 29.10.2012. Veľmi radi by sme sa s Vami stretli a priblížili podobu a ambície tohto Workshopy plánujeme na jar a leto 2013. nápadu, naša kľúčová potreba je zistiť, či by bolo možné natomto prázdnom Hlavným cieľom workshopov by bolo prispieť k premene tohto funkcionálneho akademickom priestore za spolupráce s ostatnými katedrami a za týmto priestoru na kultúrne aj spoločensky podnetnú lokalitu. Cieľom je zistiť, aký je potenciál územia, umožniť študentom UK a STU spolu s verejnosťou účelom, v budúcnosti pracovať. Bližšie informácie o projektových zámeroch sú a budú uverejňované tu: (ajmestom a univerzitou..) vypracovať ponuku nových možnosti na jeho využitie, na deliberatívnom modeli skoordinovať optimálne riešenia https://utopia.sk/liferay/web/mladez/autonomna-zona-lafranconi zatraktívnenia lokality a napokon aj realizovať v lokalite dočasné intervencie, V prílohe prikladám fotografiu spomínanej lokality. [38]


ktoré môžu napomôcť obyvateľom v užívaní priestoru (napr.ihrisko, lavičky z pneumatík, kreatívna miestnosť a pod.) Náklady na workshopy vieme pokryť prostredníctvom spolupráce s mestom, v rámci participatívneho rozpočtu, financie bude môcť začať projekt čerpať pravdepodobne od januára 2013. Dúfam, že naša snaha nie je pre UK nezaujímavá, veľmi radi by sme sa s Vami niekedy stretli a priblížili podobu a ambície tohto projektu. Naša kľúčová potreba je momentálne zistiť, či môžeme počítať s Vašou spoluprácou, teda s povolením UK realizovať spomínané workshopy a aj dočasné intervencie, slúžiace revitalizácii lokality, ktoré by mali byť realizované v lete 2013. Bližšie informácie a detailná projektová dokumentácia participatívneho rozpočtu je tu: http://utopia.sk/liferay/web/mladez/azlafranconi V prílohe prikladám fotografie danej lokality. s pozdravom Lukáš Bulko Dňa 6. novembra 2012 16:23 Jaroslav Susol <susol@fphil.uniba.sk> napísal(-a):

• Vzhľadom na rozhodnutie decembrového mestského zastupiteľstva o výške sumy určenej na participatívny rozpočet 2013 sa projekt AZL nachádzal pod čiarou. Až na základe dodatočného verejného zvažovania vo februári 2013 mohol projekt AZL počítať s podporou a realizáciou. Nasledovala práca na príprave worshopu a opäť snaha dohodnúť stretnutie s rektorom Mičietom osobnou aj písomnou cestou. Od: lukasbulko <bulko.lukas@gmail.com> Dátum: 26. marca 2013 18:45 Predmet: Re: medziuniverzitny projekt Autonómna zóna Lafranconi Komu: Karol.Micieta@rec.uniba.sk, kr@rec.uniba.sk Dobrý deň, posielam ešte raz mejl pánovi rektorovi v prílohe. Dňa 22. marec 2013 16:04, lukasbulko <bulko.lukas@gmail.com> napísal(-a): Vážený pán rektor,

moje meno je Mgr.LukášBulko, som absolventom odboru filozofia FIF UK. Dobry den, pan kolega, V nadväznosti na predchádzajúcu komunikáciu prostredníctvom prof.Šúšola, Vas projekt vyzerapodlamnavelmizaujimavo, avsak ja nie som ta spravna dekanky FA STU doc.Vitkovej ako aj mejlov, ktoré sme Vám v minulosti osoba, na ktoru sa v tejto veci treba obratit. Priestor, o ktorom hovorite, nema adresovali, by sme Vás chceli poprosiť o spoluprácu na, dúfame aj pre Vás, s Filozofickou fakultou nicspolocne (skor s FTVS), a aj keby mal, rozhodujuce zaujímavom projekte - Autonómna zóna Lafranconi. slovo tu ma rektor UK, lebo vlastnikom pozemkov je univerzita. Takze si dovolujemVas mail spolu s touto odpovedou (a mojim odporucanim) Spolupráca o ktorú by sme chceli požiadať, sa týka: 1. povolenia na realizáciu preposlatpanovi rektorovi, prof. Micietovi, prostrednictvom jeho kancelarie a dočasných intervencií v priestore pod mostom Lafranconi (v správe UK), ktoré dekanovi FTVS prof. Holienkovi. by sme chceli realizovať v lete a 2. pomoci s rozdistribuovaním informácie o S pozdravom, workshope (18.-21.4.2013) študentom UK. J. Susol AZL je študentská iniciatíva, ktorá vzniká medzi študentmi a absolventmi Dobryden, UK a STU a ktorej predmetom je revitalizácia verejného, prázdneho priestoru dakujemVam velmi aj za toto sprostredkovanie. pod mostom Lafranconi (medzi boanickou záhradou a parkoviskom). Prof. Micietovi som pisaluz pred par tyzdnami, ale na odozvu stalecakam. V spolupráci s mestom sa chystáme realizovať interdisciplinárny, S pozdravom medziuniverzitný workshop (18.-21.4.2013). - Jeho ambícia je kolaborácia LukasBulko študentov najrozmanitejších odborov: architektúry, krajinnej architektúry, [39]


sociológie, filozofie, psychológie, antropológie, priestorového plánovania, umenia, telesnej výchovy a športu atď., s cieľom spoločne navrhnúť optimálne riešenia rozvíjajúce ďalej tento priestor. Chceme takýmto spôsobom podporiť a umožniť zažitie vzájomnej spolupráce a komunikácie budúcich odborníkov z najrozmanitejších oblastí. Na základe návrhov, ktoré vyjdú z workshopu, by sme následne chceli pod mostom Lafranconi niektoré dočasné intervencie aj zrealizovať a vytvoriť pod mostom originálnu oblasť v meste s jedinečným geniomloci a novými možnosťami trávenia voľného času.

situacii s pozemkami a stavbami pod mostom Lafranconi v súvislosti s Vašou iniciativouAZL.Po usporiadaní situacie má UK svoje zámery využiť tento priestor,pre svoje účely.

Náklady na workshop vieme pokryť prostredníctvom spolupráce s mestom (participatívny rozpočet mesta Bratislava), záujem o podporu projektu už prejavili aj viacerí sponzori. Čo sa týka pomoci s rozdistribuovaním informácie: Momentálne máme už 16/30 miest workshopu rezervovaných, najmä študentmi z STU. Boli by sme však veľmi radi, keby bolo možné nepomôcť aj tomu, aby sa aj študenti UK (ktorí majú o problematiku verejných priestorov záujem), dozvedeli o tejto možnosti a to nielen zo strany nás iniciátorov, ale aj zo strany našej univerzity.

Od: Jaroslav Susol <susol@fphil.uniba.sk> Dátum:25. marec 2013 17:19 Predmet: Re: projekt Autonómna zóna Lafranconi, workshop 18.-21.4.2013 Komu: lukasbulko<bulko.lukas@gmail.com>

všetky informácie o projekte sa možno dozvedieť na sránke azl.utopia.sk Ďakujeme za Vašu prípadnú ochotu. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, veľmi radi sa s vami stretneme

S pozdravom RostislavMatoušek tajomník FTVŠ UK • Dekan FiF UK umožnil propagáciu worshopu na www stránkach FiF UK.

Dobry den, pan kolega, nemam problem s propagaciouVasho podujatia v ramci fakulty - akurat mi nie je jasne, copropagovat? Mate nejakypropagacny text, plagat..., ktory by sa dal umiestnit na stranku? S pozdravom, J. Susol Dňa 25. 3. 2013 23:51, lukasbulko wrote / napísal(a): Pekný deň prajem, ďakujeme za Vašu podporu a sme veľmi radi, že sa dá o akcii informovať cez stránky fakulty. v prílohe posielam grafiku a mapku územia, ktoré by mohli byť súčasťou pozvánky. v nasledujúcich odstavcoch je propagačný text, ktorý by sa mohol použiť.

za tím AZL pozdravuje Lukáš Bulko • Prvá odozva zo strany FTVŠ Od: RostislavMatoušek <rostislav.matousek@fsport.uniba.sk> Dátum: 25. marec 2013 13:59 Predmet: Fw: AZL Komu: bulko.lukas@gmail.com

WORKSHOP Autonómna Zóna Lafranconi. (18.-21.4.2013, Lodenica UK) INTERDISCIPLINÁRNY, MEDZIUNIVERZITNÝ, TVORIVÝ, NEFORMÁLNY. Sme skupina mladých ľudí, ktorí sa už vyše rok zaoberajú konceptom revitalizácie lokality pod mostom Lafranconi (medzi botanickou záhradou a parkoviskom, v správe UK). Sme študentská iniciatíva, z ktorej sa vďaka participatívnemu rozpočtu Bratislava stal občiansky a zároveň Dobrý deň pán Bulko Na základe info od pána dekana FTVŠ UK Vás rád poinformujem o majetkovej mestský projekt. Prostredníctvom inovatívneho, interdisciplinárneho, [40]


medziuniverzitného a neformálneho workshopu sa pokúšame vytvoriť priestor pre zdravú spoluprácu mesta, občanov, UK a STU. Na workshop pozývame študentov najrozmanitejších odborov: architektúry, krajinnej architektúry, sociológie, filozofie, psychológie, antropológie, priestorového plánovania, umenia, telesnej výchovy a športu atď. za cieľom spoločnej diskusie a tvorivého vytvárania návrhov, ktoré by prispeli k zvýšeniu užívateľského potenciálu tohto zaujímavého územia. Chceme takýmto spôsobom podporiť a umožniť zažitie vzájomnej spolupráce a komunikácie budúcim odborníkom z najrozmanitejších oblastí a zároveň vytvoriť kvalitné podklady, ktoré by mohli napomôcť tomu, aby pod mostom Lafranconi v budúcnosti vznikla originálna oblasť v meste s jedinečným geniomloci a novými možnosťami trávenia voľného času pre študentov i Bratislavčanov. Ukáž, čo je v Tebe, vezmi iniciatívu do vlastných rúk a sleduj ako sa Tvoj nápad rozrastie. informácie o workshope a projekte: azl.utopia.sk prihlášky posielajte na: az.lafranconi@gmail.com ďakujeme, ak by ste mali záujem, radi Vám prídeme kedykoľvek priblížiť našu iniciatívu aj osobne. Pan kolega, prave som poziadalnashofakultnehowebmastera, aby dal info na nas web. Zdravim, J. Susol

a podporiť ho, z dôvodu čerstvo započatého rokovania o odkúpení riešených pozemkov zo strany NDS. • 18.-21. apríla prebehne workshop a nasleduje pozývanie na verejnú prezentáciu študentských návrhov. From: lukasbulko [mailto:bulko.lukas@gmail.com] To: kr@rec.uniba.sk, anton.lednicky@fsport.uniba.sk, rostislav.matousek@ fsport.uniba.sk Sent: Tue, 23 Apr 2013 18:15:18 +0200 Subject: pozvanka na prezentaciuvystupov z worshopu AZL Dobrý deň, v mene koordinátorov a účastníkov worskhopu Autonómna zóna Lafranconi Vás pozývam na verejnú prezentáciu ideových návrhov na využitie územia ako aj návrhov konkrétnych dočasných intervencií, ktoré vyprodukovali študenti zadarmo počas 4-dňového interdisciplinárneho worskhopu. Prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 25.4. o 18:00 v Lodenici UK. s pozdravom Lukáš Bulko RostislavMatoušek <rostislav.matousek@fsport.uniba.sk> 25. apr. Ďakujem za pozvanie,ale mám iný program.

• 27.marca sa koordinátori projektu AZL stretli s rektorom UK Mičietom a S pozdravom Matoušek tlačovým tajomníkom Slyškom, ktorí vyjadrili projektu sympatie. 28.marca sa koordinátor Lukáš Bulko stretáva osobne s prodekanom pre rozvoj FTVŠ Lednickým a tajomníkom Matouškom s cieľom získať súhlas pre propagáciu iniciatívy a pozývanie študentov FTVŠ na workshop.. Tí s projektom nesúhlasia, ale prijímajú pozvanie na prezentovanie svojej vízie na pripravovanom workshope AZL. 29. marca tajomník Slyško telefonicky komunikuje koordinátorom, že UK sa nemôže otvorene postaviť za projekt AZL [41]


8B. KOMUNIKÁCIA S FTVŠ, KANCELÁRIOU KVESTORKY UK A NADÁCIOU PONTIS PRED AKCIOU NAŠE MESTO • 14. júna sme sa plánovali zapojiť do dní dobrovoľníctva s nadáciou Pontis. Kvôli snahe prizvať k aktívnej účasti na budúcnosti územia predstaviteľov FTVŠ sme sa snažili od 27. mája nájsť vyhovujúci termín na stretnutie primárne s nimi, čo sa však nepodarilo. From: lukasbulko [mailto:bulko.lukas@gmail.com] To: anton.lednicky@fsport.uniba.sk Sent: Mon, 27 May 2013 11:34:09 +0200 Subject: žiadosť o stretnutie, AZL Dobrý deň prajem, moje meno je Lukáš Bulko, som koordinátor projektu Autonómna zóna Lafranconi. Chel by som Vás poprosiť, či by ste si našli čas na osobné stretnutie tento týždeň štvrtok, prípadne piatok. Z pracovných dôvodov nemôžeme prísť počas Vašich konzultačných hodín, no radi by sme s Vami prebrali možnosti ďalšej práce v rámci tohto projektu. prajem všetko dobré Lukáš Bulko

Dňa 30. mája 2013 14:50, Lednický, Anton <lednicky@fsport.uniba.sk> napísal(-a): PanBulko, prepacte, ale nasapriorota je predovsetkym pedagogicky proces. Ked Vy mi napisetetermin, ktoryVam vyhovuje s hodinovou toleranciou, asi tazkomozeteocakavat, ze to bude vyhovovat aj druhej strane. Mozno ste zaregistrovali, zemomentalne mame skuskove obdobie (tri dni skusam), statnice a podobne zalezitosti, takze v tejto chviliriesitnejakyimaginarny AZL nie je ulohou dna. V priebehu buducehotyzdnaurcite ani ja, ani tajomnik (hovoril som s nim, ci ma mozezastupit), nebudeme mat na tieto zalezitosti priestor. Zdravi A. Lednicky

• Koordinátorka Zuzka Krivošová poprosila následne dekanku FA STU Vitkovú, aby spostredkovala komunikaciu s predstavitelmi FTVS, čo sa však tiež nepodarilo. Príprava na dni dobrovoľníctva medzitým vrcholila, logisticky bolo všetko pripravené. 11. Júna Lukáš Bulko a Andrej Uhliarik nesú žiadosť na povolenie čistenia priestoru od odpadkov a úpravu zelene priamo na sekretariát UK. Ďalší deň ju posielajú elektronicky na kanceláriu kvestorky ako aj rektorovi a dekanom.Mejl Dňa 27. mája 2013 12:43, Lednický, Anton <lednicky@fsport.uniba.sk> obsahoval prílohy –žiadost na povolenie na odstránenie náletovej a invazívnej zelene a – prehlasenie o podpore projektu AZL zo strany mesta. napísal(-a): Dobryden, vo stvrtok mame den vyhradeny na plnenie kreditov (doobeda From: lukasbulko [mailto:bulko.lukas@gmail.com] praktickacast, poobede teoreticka) a v piatok mam vypisanytermin Sent: Wednesday, June 12, 2013 1:56 AM na skusku, takzeVamnemozem byt k dispozicii. Pantajomnik je v To: Kancelária kvestora tychtoterminochtiezobsadeny (mame tu pracovnikov Ministerstva skolstva), Cc: peter.nedoroscik@gmail.com; Lednický, Anton; Miroslav Holienka; Trizna Milan FW; zuza.krivosova@gmail.com takze najskor buduci tyzden v poobednajsich hodinach. Subject: ziadost o upravu zelene pri moste Lafranconi Zdravi A. Lednicky Sent: Thu, 30 May 2013 10:44:46 +0200 Dakujem za odpoved, radi by sme teda prisli v pondelok o 13.h, alebo ak by to Vam viac vyhovovalo o 14.h. peknyden prajem [42]

Dobryden pani Gemeinerová, navazujem na naseutornajsie stretnutie a posielam ziadost o upravu zelene pri moste Lafranconi. Projekt pod ktorym sa angazujeme vo veci mostu Lafranconi vychadza z Participativneho rozpoctu Bratislava a ma nazovAutonomnazonaLafranconi.


Povazujeme tento preistor za hodnotny a kvalitny pre obyvatelov mesta, a vidimeze priestory pod mostom majupotencialstat sa rekreacnymuzemim mesta, parkom, nastupnouzonou do Karloveskeho ramena. K tomu smeruje aj nas projekt, a zacinaprave s tym, co vieme urobituz dnes. To ako by mohli tieto priestory po premene si mozetepozriet na stranke projektu: azl.utopia. sk Vychadzame z dotznikoveho prieskumu od verejnosti, a v spolupraci s odbornikmi z UK, STU a architektami z praxe sme vytvorili navrhyakym by sa tento priestor mohol v buducnostiuberat. V buducnosti by sme chceli, aby sa tu spravili lavicky, dodali kose na odpadky, vytvorili rekreacne, oddychove, sportove a umelecke priestory pre sirokuverejnost a pre komunity ktore tento priestor spontannevyuzivaju. Verimezevas projekt oslovi, stale zbierame podnety a velmi chceme spolupracovat s oslovenymimajitelmi pozemkov a budov, cize aj s vami. dakujeme pekne a zelamepeknyden. za tim AZL Mgr. LukasBulko • Reagoval degan FTVŠ Holienka: Holienka, Miroslav <holienka@fsport.uniba.sk> 12. jún. Vazeny pan magister, mimoriadne si cenim Vasu neutichajucu aktivitu v problematike riesenia uzemnej zonyLafranconi. Priestory o ktore sa tak intenzivne zaujimate, su vsak vo vlastnictve Univerzity Komenskeho a domnievam sa ze prioritne by mali byt v buducnosti (mozno aj za Vasej podpory) vyuzivane najma nasou fakultou. Ich vyuzivaniev sak nie je otazkou chcenia alebo nechcenia, ale predovsetkym financnou otazkou. K akymkolvek aktivitam v tomto smere sme Vam pristupni. S pozdravom Holienka dekan FTVS UK • Odpoveď prišla od asistentky kvestorky UK: Dňa 13. júna 2013 8:39, Kancelária kvestora <kk@rec.uniba.sk> napísal(-a): Vážený pán Bulko, odpovedám Vám na základe pokynu kvestorky UK, Ing. M. Tarabovej: v prvom rade musíme namietať vyjadrenie poradcu primátora p. Feika:

– uvedené priestranstvo nie je verejným priestorom, nehnuteľnosti sú vo vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave ! - UK v Bratislave, ako verejná vysoká škola, využíva hnuteľný aj nehnuteľný majetok prioritne na činnosť UK a jej fakúlt (v tomto prípade FTVŠ) – nie je vylúčené, že aj za podpory Vašej občianskej iniciatívy, v žiadnom prípade však nesúhlasíme s akýmkoľvek nakladaním s majetkom UK bez nášho súhlasu. S pozdravom V. Gemeinerová, asistentka kvestorky UK Sent: Thu, 13 Jun 2013 11:39:14 +0200 Subject: Re: ziadost o upravu zelene pri moste Lafranconi Dakujem, nedopovedali ste vsaktymto na nasuziadost o vassuhlas, ktoru sme vam adresovali. Nasou snahou nie je robitnic bez vasho suhlasu. Pocas zajtrajsieho dna sa ma jednat iba o cistenie, zbieranie odpadkov a zakladnuupravuinvazivnej zelene, co nie je v rozpore s vyuzivanim priestoru UK, ale prave naopak, priestor sa stane atraktivnejsim aj pre potreby UK. s pozdravom Mgr. LukasBulko • Zapojil sa aj pán tajomník FTVŠ Matoušek: Od: RostislavMatoušek <rostislav.matousek@fsport.uniba.sk> Dátum: 13. júna 2013 11:49 Predmet: Re: ziadost o upravu zelene pri moste Lafranconi Komu: lukasbulko<bulko.lukas@gmail.com> Dobrý deň Vážený pán Bulko Myslím si ,že Vám pani kvestorka dost jasne odpovedala.Myslímsi,že Vaša iniciativa by po súhlase dekanov filosofie a architektury mala najskôr pozberať odpadky a špinu pred tymito fakultami. S pozdravom RostislavMatoušek tajomník FTVŠ UK

[43]


• Odpoveď prišla od asistentky kvestorky UK: Pán Bulko, ja som Vám odpovedala v zmysle pokynu, ktorý som dostala od mojej priamej nadriadenej, ktorou je kvestorka UK. Ešte, keď ste boli v Kancelárii kvestorky osobne 11. 6. t. r. som Vás informovala, že predpokladám, že Vaša žiadosť, ktorú predložíte by mala byť prerokovaná na zasadnutí Vedenia UK, ktoré zasadá spravidla vo štvrtok a že toho sa p. kvestorka tento týždeň nezúčastní, nakoľko má naplánovanú služobnú cestu mimo Bratislavy. Navyše, neskôr sme dostali informáciu, že tento týždeň sa zasadnutie vôbec neuskutoční. Toľko na vysvetlenie. Žiadosti treba predkladať vždy s dostatočným časovým predstihom. Ja som mala možnosť Vašu žiadosť predložiť p. kvestorke až včera v popoludňajších hodinách. Vy ste žiadosť podali 12. 6. a už 13. chcete mať odpoveď. Niekedy sa môže podariť, že sa stihne aj v takom krátkom čase vyhovieť resp. odpvedať, žiaľ, Vám to tento raz nevyšlo. S pozdravom V. Gemeinerová

budu suhlasit. Mame na to len par hodin. Verim, ze to vyjde. Preposielam Vam komunikaciu medzi kancelariou Kvestorky a Autonomnou zonou Lafranconi s impozantnym zaverom od pana Matouseka, tajomnika FTVS UK… Dakujeme velmi pekne za pomoc a pockam na informaciu od Vas. S pozdravom, lucia Dátum: 13. júna 2013 13:11 Este dolezita informacia k Nasmu Mestu – na tri aktivity Autonomnej zony Lafranconi je prihlasenych 65 dobrovolnikov z firiem a verejnosti, plus poobede ma prist aj herec Lubos Kostelny. O aktivitu sa yaujima aj Lucia Tkacikovazo SME, urcite sa bude o nej pisat a hovorit.

• Koordinátori informovali o náhlom zvrate udalostí nadáciu Pontis, ktorá Ak by bolo treba, aby sme niekde zavolali, pripadne nasa riaditelka Nadacie sa snaží zachrániť situáciu prostredníctvom pána Feika, poradcu primátora Lenka Surotchak, dajte nam prosim vediet. Nase Mesto je najvacsie podujatie Ftáčnika. firemneho dobrovolnictva v strednej a vychodnej Europe, realizujeme ho uz od roku 2007 a ma svoju historiu. Skulturnovanie priestorov, ktore su verejne Od: lukasbulko <bulko.lukas@gmail.com> do tej miery, ze ma na ne pristup akakolvek verejnost, nielen FTVS a UK, je Dátum: 13. júna 2013 11:56 predsa v zaujme kazdej zodpovednej institucie. Predmet: Fwd: ziadost o upravu zelene pri moste Lafranconi Komu: lucia.borovska@nadaciapontis.sk Vopred dakujeme a drzime palce! Na zakladetelefonatu, preposielamkomunikaciu s UK

lucia

From: Lucia Borovská, Nadácia Pontis Sent: Thursday, June 13, 2013 1:00 PM To: feik@bratislava.sk Cc: ‘bulko.lukas@gmail.com’; Monika Smolova (monika.smolova@ nadaciapontis.sk) Subject: URGENT: Nase Mesto - ziadost o upravu zelene pri moste Lafranconi Mily Michal, ste nasa nadej, ze tento krasny a zmyslupny projekt nepadne a UK napokon [44]


PRÍLOHA č.9 : INFORMAČNÝ LETÁK PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU ČO SA DOTERAZ PODARILO

POMOCOU PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU

ZREALIZOVAŤ?

Každý Bratislavčan a každá Bratislavčanka sa ročne podieľa sumou priemerne 480€ z vybraných daní na mestskom rozpočte. Zapojte sa do demokratických diskusií o tom, ako majú byť tieto zdroje využité!

Občania a občianky Bratislavy odovzdali množstvo nápadov a tie najúspešnejšie z nich získali peniaze z mestského rozpočtu a v spolupráci s mestom boli uvedené do života.

V Trnávke dlhý čas chátralo opustené kino Zora. Vďaka PR sa podarilo budovu sprevádzkovať a spustiť v nej činnosť kultúrneho a komunitného centra, ktoré bude svojmu okoliu znova prospešné. Na Račianskej ulici chýbali v stromoradí mnohé stromy a tak ľudia z jej okolia hľadali spôsob, ako ho obnoviť. Pripravili projekt v PR, získali preň dostatočnú podporu a už mohli vysádzať. V Krasňanoch 27 rodín zatúžilo po zriadení komunitnej záhrady. Pri jej budovaní pomohol aj PR a komunitná záhrada už prináša prvé plody. Projekt PR Autonómna zóna Lafranconi spustil verejnú diskusiu o území pod mostom Lafranconi. Prostredníctvom medziuniverzitnej spolupráce a formou workshopov chce premeniť túto časť nábrežia na spoločensky podnetnú lokalitu.

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET BRATISLAVA NAŠE MESTO NAŠE PENIAZE NAŠE ROZHODNUTIA

ZAPOJTE SA DO ROZHODOVANIA O VEREJNÝCH ZDROJOCH A O VYUŽITÍ VEREJNÉHO MAJETKU

[45]


[46]


prílohy spracovali: Lukáš Bulko Ján Ilavský Zuzana Krivošová autorstvo textov v dokumente: Lukáš Bulko Lívia Gažová Jakub Hospodársky Ján Ilavský Zuzana Krivošová Ivana Pasečná Autori návrhov a textov o jednotlivých štúdiách: študenti UK, STU a SPU V rámci písomnej Komunikácie s UK: predstavitelia UK a nadácie Pontis grafika a layout: Ján Ilavský


Auton贸mna Z贸na Lafranconi 2013