Page 1

A U T O N Ó MN AZ Ó N A

L A F R A N C O N I


L O K A L I T A Obl as ť mos ta Laf ranconi j ef rekventovaným TRANZI TNÝM VEREJ NÝM MI ESTOM,nachádzaj úci ms a v atraktí vnom pros tredí brati s l avs kejri vi éry.vzhľ adom nareal i zovanénovos tavby-ako j e ri ver park čieurovea -s a táto l okal i ta s táva navš tevovaným MI ESTOM ODYCHU,ŠPORTU A AKTÍ VNEHO ŽI VOTNÉHO ŠTÝLU. denne pri es torom prej de množs tvo chodcov a bežcov,cykl i s tov, i nl i nerov,l ongboardi s tov,bi kerovapodobne,pri čom s úzas túpené vš etky vekové kategóri e.ni et pochýb,že ti eto tendenci e budú naberaťnai ntenzi teajvbudúcnos ti .

1

Lokal i ta j e vymedzená ri ekou DUNAJa NÁBREŽÍ M.zo zvyš ných s trán j u obkl opuj ú AKADEMI CKÉ I NŠTI TÚCI E s ni ekoľ kými i nternátmi .pozdĺ žnábreži aj el okal i ta vl í ni iRi verpark,pko,f tvš uk,l af ranconi ,Lodeni cauk,Botani ckázáhrada,i nternátDružba, MarkTwai n… Takti ež j e to ci eľ ová s tani ca tradi čného „ Si l ves trovs kého behu cez brati s l avs ké mos ty" . Územi e j e vo vl as tní ctveUni verzi tyKomens kého. V značnejmi eredodáva pri es toru ži votALTERNATÍ VNA KULTÚRA, ktorejaktéris iSPONTÁNNE OSVOJ UJ Ú podobnémes ts képri es tory veľ mi rozmani tými s pôs obmi ( neetabl ované umeni e: graf f i ty, s treetart,hudobní ci ,parkour,s kateboard,l ezci ,f i res how,bi keri , l ongboard…) ažna tranzi tnú f unkci uj evš aktento verej nýpri es torKULTÚRNE AJ I DEOVO PRÁZDNY,nedos tatočne využi tý a v značnej mi ere zanedbaný.na druhejs trane má vš ak VYSOKÝ REVI TALI ZAČNÝ A REKREAČNÝ POTENCI ÁL.tento as pekt chce zachyti ť a podpori ť proj ektAUTONÓMNA ZÓNA LAFRANCONI -


I N T E R N Á T

D R U Ž B A BOTANI CKÁ ZÁHRADA

A R E Á L

F T V ŠU K

MOST L AF RANCO NI

AZL

PKO RI VERPARK


A U T N Ó M N A Z Ó N A

L A F R A N C O N I AUTONÓMNA ZÓNA LAFRANCONI - j ej edným z proj ektov PARTI CI PATÍ VNEHO ROZPOČTU MESTA BRATI SLAVA pre rok 2013. hl avný ci eľ a zákl adná myš l i enka proj ektu j e OBOHATENI E KULTÚRNEHO ŽI VOTA v Brati s l ave a vytvoreni e j edi nečnej lokali tyvmes teREVI TALI ZÁCI OU a REI NTERPRETÁCI OU exi s tuj úci ch urbánnych š truktúr.

2

Pros trední ctvom proj ektu chceme navrhnúť opti mál ne ri eš eni a rozví j aj úceďal ejtento pri es tor,ato naj mävzáuj metých komuní t zverej nos ti ,ktorémaj úo s vojrozvoja akti vi tyvpri es torezáuj em. Forma real i záci e bude medzi uni verzi tná spolupráca š tudentov UNI VERZI TY KOMENSKÉHO a SLOVENSKEJTECHNI CKEJUNI VERZI TY. pros trední ctvom works hopov,do ktorých bude aktí vne pri zvaná verej nos ť, vzni kne prof es i onál na ŠTÚDI A DANÉHO PRI ESTORU to pl atídes i atkyti s í ceur) . ( podobnú tým,zaktorémes Spomedzi vš etkých zozbi eraných podnetov a z výs tupov, ktoré pri nes i e works hop,s a napokon na platforme deli beratí vneho fóra vyberú naj l epš i e ri eš eni a premeny pri es toru a zreal i zuj ús a konkrétnei ntervenci evpri es tore. I l us tračnebymohl oí s ťnaprí kl ad o EKOLOGI CKÉI HRI SKO,l avi čkyz pneumatí k al ebo pal i et,GRAFFI TY a STREETART GALÉRI U,hudobné poduj ati a,s treetperf ormance,OPEN AI RFI TNESSal ebo outdoorové š portovi s ká, hoj dačku zaves enú o konš trukci u mos ta, l ezeckú s tenu,ZVUKOVÚ I NŠTALÁCI U nakonš trukci imos ta,apodobne.


Proj ekt j ef ormul ovaný na pri ncí poch parti ci patí vneho spoluosvoj ovani as iverej ného pri es toru týmikomuni tamia s ubkul túrami , ktoré s a v tomto pri es tore PRI RODZENE VYSKYTUJ Ú A AKTÍ VNE HO FORMUJ Ú. ci eľ om j e naj mä upozorni ť na ORI GI NÁLN OBLASŤ v mes te,s pus ti ť PRVOTNÝ I MPULZ SMEROM k AKTI VI ZMU VEREJ NOSTIa v nepos l ednom radeorgani začneakomuni kačneZASTREŠI Ťprvotnékroky. Konečným i deál nym ci eľ om,ktorý vš ak nemus ípreds tavovať nevyhnutnú podobu proj ektu, j e dosi ahnuti e statusu autonómnejzóny -teda l okal i ty SPRAVUJ ÚCEJKOMUNI TOU ľ udí s o s pol očným záuj mom TVORI VO s pol upracovať, komuni kovať a navzáj om s ai nš pi rovať priďal š ejkreatí vnej prácistýmto pri es torom.


A K T I V I T Y Real i záci a proj ektu pozos táva z vi acerých f áz. prebehl a MEDZI UNI VERZI TNÁ KOMUNI KÁCI A,ktorej výs l edkom j ei deový workshopFAKULTYARCHI TEKTÚRYSTU aFI LOZOFI CKEJFAKULTYUK, ktorýs abudekonaťvmarci2013.zároveň prebehl aI NTERNETOVÁ PROPAGÁCI A,bol iOSLOVENÉZAI NTERESOVANÉSTRANYaproj ektbol prezentovaný v rámciproces u PARTI CI PATí VNEHO ROZPOčTU pre rok2013.

3

nahe čo NAJ LEPš I E POCHOPI ť PRI ESTOR prebi eha v s účas tnos ti Vs urbani sti ckýpri eskum lokali ty a foto dokumentáci as poj ená s umi es tnení m ČASOZBERNEJKAMERYvrôznych ročných obdobi ach. výs l edkom týchto či nnos tí ( f ebruár 2013) bude vytvoreni e ANALÝZY ÚZEMI A na zákl adezhromaždených materi ál ov,ako aj pri pomi enok a podnetov z verej nos ti ,mes ta,uni verzi ty. . .táto š túdi abudes l úži ťako podkl adprei deovýworks hop. workshopy budú otovrené pre š tudentov i verej nos ť a NEFORMÁLNOU FORMOU prezentuj ú knowhow a tvorbu nápadov NA FUNKČNÉ VYUŽI TI E, PREVÁDZKOVÉ RI EŠENI E A DOPLNENI E ÚZEMI A VHODNÝMIZÁSAHMI ,ktorébyZVÝŠI LIJ EHO UŽI VATEĽSKÝ POTENCI ÁL. Us kutoční s a j ednak - samostatný workshop študentov ekologi ckej a experi mentálnej tvorby v atel i éri MARTI NA ŠI CHMANA a takti ež - I deový workshop v Lodeni ci – pre š tudentov archi tektúry ajf i l ozof i ckejf akul ty,otvorený ajpre verej nos ť. po prí prave a i deových works hopoch, ktoré pri nes ú návrhy revi tal i záci el okal i ty nas tanef áza VEREJ NEJSÚŤAŽE,v ktorejs a formou deli beratí vneho fóra vyberú KONKRÉTNEI NTERVENI CI E, KTORÉ SA NAPOKON ZREALI ZUJ Ú.návrhy budú prezentované aj formouspoločnejvýstavy.


HARMONOGRAM PROJ EKTU

SEPT.-OKT.2012

NEPRETRŽI TE

FORMULÁCI A A PREZENTOVANI EV RÁMCIPR MEDZI UNI VERZI TNÁ KOMUNI KÁCI A KONTAKTOVANI EZAI NTERESOVANÝCH STRÁN

URBANI STI CKÝPRI ESKUM FOTO DOKUMENTÁCI A KOMUNI KÁCI A SUMELCAMI I NTERNETOVÁ PROPAGÁCI A

WORKSHOPYUKA STU ZAMERANÉNA KONKRÉTNE ZÁSAHYDO PRI ESTORU, DI ZAJ NOVÉNÁVRHY,ANALÝZY MAREC/ APRÍ L2013

URBANI STI CKÁ ŠTÚDI A LOKALI TY FORMOU DELI BERATÍ VNEHO FÓRA SÚČASŤOU VEREJ NOSTISA ROZHODNEO KONKRÉTNYCH ZÁSAHOCH DO PRI ESTORU VÝSTAVA

I NTERVENCI EV LOKALI TE GRAFFI TI&STREETARTJ AM EVENTY J AR/ LETO 2013


K T OJ EZ AT Ý M Mgr. LukášBulko – koordi nátor proj ektu a l ektor works hopu; vyš tudovalf i l ozof i u naUK,témakomuni ty Mgr. J án I lavský – koordi nátor proj ektu a l ektor works hopu; vyš tudovalf i l ozof i u naUK,témaf i l ozof i ames ta

4

I ng. Arch.ZuzanaKri vošová –koordi nátorkaproj ektu,l ektorka works hopu ;doktorandka na katedrearchi tektúryFASTU,ús tav urbani zmu kús enos tistvori výmiWorks hopmi ,Nocarchi tektúry, Mábohatés Tvornádo,l ektorkazáži tkovejpedagogi ky. . . Mgr. Art. Marti n Si chman –l ektorworks hopu,tvori výarchi tekt, doktorand FA STU na ekol ogi ckej a experi mentál nej tvorbe. s kús enos tisorgani záci ou a real i záci ou výs tav( Nocarchi tektúry, mes i acf otograf i e) I ng.arch.Elena Šoltésová,MSc – koordi nátorka works hopu, prednáš aj úca tému o nábreži ach a pri es toroch pod mos tami , doktorandka na FASTU,teóri a dej í n a obnova pami atok. ,autorka Doubl ehugoftheri ver.–š túdi eo nábrežíDunaj avBrati s l ave I ng. arch. Katka Boháčová – l ektorka works hopu, Tvori vá archi tektkaapedagogi čkanaf akul tearchi tektúry organi záci aprednáš okadi s kus i ípodpl atf ormou 1x1 I ng. Arch. Tomáš Hanáček – archi tekt s pol upracuj úcis mes tom Trenčí n vproj ekteTrenčí ns i Ty!Doktorandnaús taveurbani zmua pl ánovani a,venuj es anábreži am Mgr.Mgr.Peter Nedoroščí k –f aci l i tátor del i beratí vneho f óra, obči ans kezdruženi eUTÓPI A Bc. Marti na Kri vošová – f aci l i tátorka,š tudentka ps ychol ógi e, zaoberaj úcas atémou parti ci páci eadel i beráci e


K O N T A K T previ aci nf ormáci inavš tí vtenaš u webs tránku

www. azl . utopi a. s k ako “ autonómnazónal af ranconi ”násnáj dete

acebooku agoogl e+ rovnako ajnaf kdemôžeteokrem i ného náj s ťajkopu i ných i nf ormáci i s úvi s i aci ch sf enoménom s treetartaverej ných pri es torov aodkazynapodobnéproj ektyzo s veta. V prí padezáuj mu o s pol uprácu al ebo akýchkoľ vekotázok násneváhaj tekontaktovaťna

az. l af ranconi @gmai l . com tí m azl


A U T O N Ó MN AZ Ó N AL A F R A N C O N I B R A T I S L A V A2 0 1 2

AUTONOMNA ZONA LAFRANCONI  

urban art project, bratislava slovakia