Page 1

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Radoslav Bo{kovi}

Radoslav Bo{kovi}SRPSKO-RUSKI

RE^NIK SERBSKO-RUSSKIY SLOVARÑ

SRPSKO-RUSKI

RE^NIK SERBSKO-RUSSKIY SLOVARÑ

978-86-0293-014-9
Радослав Бошковић

СРПСКО-РУСКИ РЕЧНИК СЕРБСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ

Београд, 2013.


Библиотека Речник Уредник Драган Џаковић

Радослав Бошковић Српско-руски речник Сербско-русский словарь Рецензент Др Вучина Раичевић Српске одреднице акцентовао Др Михаило Шћепановић

Ово издање подржало је Министарство културе и информисања Републике Србије.


ПРЕДГОВОР

Српско-руски речник као и његов претходник Руско-српски, српско-руски речник намењен је подједнако потребама и српских и руских корисника, јер садржи инфор­ма­ције које су значајне за обе групе корисника. Овај речник преноси све информације са­др­жане у српско-руском делу, али садржи много више одредница – скоро 55 000 хи­љада. Многе одреднице које садржи претходни речник обогаћене су новим значењима и продубљене су. Речник је намењен преводиоцима, научним радницима, наставницима, студентима и свим корисницима који располажу одређеним нивоом знања руског језика. У речник је укључена лексика из класичне и савремене српске књижевности, пословице и изреке као и лексика из области науке. У речнику је такође заступљена најновија разговорна лексика. Да би се реч правилно користила, осим њених основних карактеристика потребно је знати и могућности њеног комбиновања са другим речима, на чему је овај реч­ник посебно инсистирао. Различита значења обележена су редним бројем, а како реч најчешће има више еквивалената, употреба речи се илуструје примером или обја­ шњењем у загради или упућивањем на рекцију руског глагола. Српски глаголи који су и свршени и несвршени преведени су еквивалентима на руском језику у свршеном и несвршеном облику. Аутор је обратио посебну пажњу да примерима илуструје употребу лексике у спојевима где се јављају типичне грешке при усвајању руског језика у српској говорној средини. Род српских именица увек је означен, а руских само у случајевима када се род не подудара у оба језика. Непроменљиви део речи означава се двема вертикалним цртицама и у даљем тексту означава се тилдом због уштеде простора. Сва објашњења дају се на руском језику. Српске речи навођене су у екавској варијанти и редовно су акцентоване. Често су обележене стилске карактеристике речи што кориснику помаже да правилно одабере одговарајућу реч. Приликом приређивања речника коришћена је најновија лексигографска литература на српском и руском језику. За основни корпус, као и акценте, коришћен је Речник српскога језика, Матица српска, 2007. У Београду, 2013.

Р. Бошковић


ПРЕДИСЛОВИЕ

Сербско-русский словарь, так же как и предшествующий ему Русско-сербский, сербско-русский словарь, предназначается для русских и сербских пользователей, ибо в нём содержится информация необходимая обеим сторонам. В этом словаре сохранена информация, содержащаяся в предыдущем словаре автора в сербско-русском отделе, но в данный словарь включено гораздо большее количество языковых статей – около 55000. Многие статьи, содержащиеся в предыдущем словаре, расширены и обогащены новыми значениями. Словарь предназначен для переводчиков, научных работников, преподавателей, студентов, учеников средних школ и всех пользователей, овладевших определённым уровнем знания русского языка. В словарь вошла лексика, встречающаяся в классической и современной сербской литературе, пословицы и поговорки, а также лексика из области научной литературы и новейшая разговорная лексика. Для того чтобы слово правильно использовалось, помимо его основных словарных характеристик, необходимо знать и возможности его использования в сочетании с другими словами, и это в частности, являлось главной задачей автора при составлении данного словаря. Разные значения обозначены цифрой, а так как слово чаще всего имеет несколько эквивалентов, употребление слова иллюстрируется примером, объяснением в скобках или указанием на сочетаемость русского глагола. Сербские глаголы, являющиеся и совершенными и несовершенными, переводятся на русский язык обоими видами русского глагола. В словаре указывается род имен существительных сербского языка, а род имен существительных русского языка указывается только в тех случаях, если он не совпадает с сербским. Неизменяемая часть слова обозначена двумя вертикальными чёрточками а в дальнешем тексте тильдой. Автор обратил особое внимание на то, чтобы примерами проиллюстрировать употребление лексики в сочетаниях, при которых возникают типичные ошибки при усвоении русского языка в сербскоговорящей среде. Все объяснения и толкования даются на русском языке. Сербские слова, обработанные в данном словаре, относятся к экавскому диалекту, во всех словах обозначено ударение. В целях правильного выбора слова пользователем, в словаре обозначены стилистические характеристики слова. В работе над словарём использовалась новейшая лексикографическая литература на сербском и русском языках. Для создания основного языкового корпуса автор использовал Речник српскога језика, Матица српска, 2007., Нови Сад. Белград, 2012 год

Р. Бошкович


УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕЧНИКА

Насловне речи сврстане су по азбучном реду. Основне речи и српски текст у одредницама штампани су полумасним словима. • Варијантни облици дају се у истој одредници и то после зареза (морфолошке варијанте), на пример: преиначење, преиначивање фашисоидан, фашистоидан чама, чамотиња • Када се реч у синтагми понавља у непромењеном облику, она се замењује (~). Ако се реч у одредници даје у другачијем граматичком облику, непроменљиви део речи одвојен је усправним цртама (ǁ) и замењује се тилдом после које следи наставак за облик, на пример: барикадǁа; на ~ма • Насловне српске именице увек имају ознаку рода, а уз руске еквиваленте род се означава само у случају неподударања са родом у српском језику, на пример: време с время, пора ж, погода ж • Ако руска реч има двојни акценат, она се не понавља два пута са различитим акцентима, већ се акценат даје на два могућа самогласника, на пример: твόрόг • Повратни глаголи не дају се као посебна одредница, већ су дати после основног глагола у продужетку одреднице, на пример: бацати бросать, кидать; ~ се бросать, кидать; ~ се бросаться, кидаться • Ако се глагол употребљава само као повратни, даје се као посебна одредница, на пример: заљубити се влюбиться • Када српски глагол има само несвршени облик, који се користи као свршени и несвршени, у руском језику дата су оба еквивалента, на пример: ручати обедать, пообедать • Прилози се дају као посебна одредница и имају ознаку нареч. У неким случајевима, ако је прилог образован од придева, даје се у саставу придевске одреднице. • Придеви се дају у основном облику мушког рода, без компаратива и суперлатива. У појединим случајевима дат је суперлатив придева у посебној одредници, на пример: најбољи самый хороший, лучший • Уз речи које се односе на одређену сферу употребе дају се посебне ознаке, на пример: пршљен м анат. позвонок • Скраћенице, објашњења и ознака за род именица дају се курзивом. • Различита значења дају се арапским бројевима, на пример: карта ж ① билет м; ② карта • Хомоними се означавају дијакритичком цифром, на пример: коса1 ж волосы мн. коса2 ж коса • У неким случајевима, ако реч има варијанте, корисник се упућује на фреквентнији облик.


О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ

Заглавные слова располагаются в алфавитном порядке. Заглавные слова и сербский текст в языковых статьях напечатаны полужирным шрифтом. • Варианты формы слов даются в одной словарной статье через запятую (морфологические варианты), например: преиначење, преиначивање • Когда слово в словосочетании или выражении повторяется в исходной форме, оно заменяется тильдой (~). Если слово выступает в других грамматических формах, тильда заменяет только его неизменяемую часть, отделённую параллельными вертикальными линиями, например: барикадǁа... борити се на ~ма • Заглавные сербские имена существительные всегда снабжаются пометой рода, русские же эквиваленты имеют помету рода лишь в случае несовпадения их рода с родом сербского слова, например: време с время; пора ж; погода • Если русское слово имеет двойное ударение, оно не повторяется два раза с разными ударениями, а ударение даётся на двух возможных гласных, например: твόрόг • Возвратные глаголы не даются как отдельная языковая статья; они даны после основного глагола, в продолжении статьи, например: бацати бросать, кидать; ~ се бросаться, кидаться • Если глагол употребляется только как возвратный, тогда даётся в отдельной статье, например: осмехивати се улыбаться • Если сербскому двухвидовому глаголу соответств уют парные по виду глаголы в русском языке, тогда даются оба эквивалента, например: ручати обедать, пообедать • Наречия даются в отдельной статье и снабжаются пометой нареч. Только в некоторых случаях, если наречие образовано от прилагательного, оно даётся в языковой статье прилагательного. • Прилагательные даются в положительной степени мужского рода, без сравнительной и превосоходной степени. Только в некоторых случаях даётся превосходная степень в отдельной статье, например: најбољи самый хороший, лучший • Если слово относится к особой сфере употребления, тогда даются пометы, на пример: пршљен м анат. позвонок • В тех случаях, когда сербское слово самостоятельно не употребляется, оно даётся без перевода, с двуеточием после которого приводится словосочетание с переводным эквивалентом, например: дванаестопалачнǁи : ~о црево двенадцатиперстная кишка • Сокращения, объяснения, синонимы и род существительных даются курсивом. • Разные значения сербского слова даются арабскими цифрами, например: карта ж ① билет м; ② карта • Омонимы обозначаятся диакритической цифрой, например: коса1 ж волосы мн. коса2 ж коса • Если слово имеет варианты, читатель направляется на наиболее частотную форму


ЛЕКСИКОГРАФСКИ ИЗВОРИ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Большой толковый словарь русского языка «БТЭ», Санкт-Петербург, «Норинт», 2004. Русский орфографический словарь, Москва, «Азбуковник», 1999. Толстой И. И. Сербско-русский словарь, 2-е изд. испр. и доп., Москва «Советская энциклопедия», 1970. Русско-сербскохорватский словарь под редакцией Боголюба Станковича; Москва «Русский язык», Нови-Сад, Матица српска, 1988. Фразеологический словарь русского языка; «Совесткая энциклопедия», Москва, 1967. Русско-английский словарь, под руководством проф. А. И. Смирницкого, Москва, издательство «Русский язык» Стандардни речник српско-енглески, др Борис Хлебец, Завод за уџбенике, Београд, 2006. Хорватско-русский словарь 1 и 2, Матија Даутовић, Школска књига, Загреб, 2002.


ТЕХНИЧКЕ СКРАЋЕНИЦЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ав. анат. арехеол. архит. астр. безл. биол. бот. бран. бухг. вет. воен. геогр. геол. геом. грам. ед. ч. ж. зоол. ирон. ист. канц. карт. кто-л. кул. лингв. мат. мед. межд. мн. мор. муз. м. нареч. нескл. прост. перен.

авијација – авиация анатомија – анатомия археологија – археология архитектура – архитектура астрономија – астрономия безлично – безличная форма биологија – биология ботаника – ботаника погрдно – бранное слово, выражение књиговодство – бухгалтерия ветерина – ветеринария војска, војни израз – военное дело географија – география геологија – геология геометрија – геометрия граматика – грамматика једнина – единственное число женски род – женский род зоологија – зоология иронично – в ироническом смысле историја – исторический термин канцеларијски израз – канцелярское слово карташки – термин карточной игры неко – кто-либо кулинарство – кулинария лингвистика – лингвистика математика – математика медицина – медицина узвик – междометие множина – множественное число поморство – морской термин музика – музыка мушки род – мужской род прилог – наречие непроменљиво – несклоняемое, неизменя́емое народски – просторечие фигуративно – переносное значение

полигр. предлог прил. психол. р. разг.

штампарство – полиграфия предлог – предлог придев – имя прилагательное психологија – психология род – род разговорни језик – разговорное слово рел. религија – религия с. средњи род – средний род см. види – смотри собир. збирна именица или заменица – собирательное имя существительное союз везник – союз спорт. спорт – спортивное выражение сущ. именица – имя существительное театр. позоришни израз – театральное выражение тех. техника – техника уменьш. деминутив – уменьшительная форма устар. застарела реч – устаревшее слово фарм. фармација – фармакология физ. физика – физика филос. филозофија – философия фин. финансије – финансовый термин фольк. фолклор – фольклор фото. фотографија – фотография хим. хемија – химия церк. црквени израз – церковное слово ч. број – число числит. број (врста речи) – имя числительное что-л. нешто – что-либо шахм. шаховски израз – шахматы шутл. шаљиво – шутливо эк. економија – экономика эл. електротехника – электротехника юр. правни израз – юридический термин


а  ►  авантуристкиња

9

А а союз а, да, и; а; сви су отишли, а ја сам остао все ушли́ (уе́хали), а я оста́лся; а зашто? а почему́?; а пре, а после ра́ньше или по́ зже; ми смо радили, а и он је помагао мы рабо́ тали да и он помога́л; ишли смо у лов, а онда кући мы бы́ ли на охо́ те, а пото́ м домо́ й; уђох у собу а тамо неред я вошёл в ко́ мнату, а там беспоря́дки а част. как то́лько, то́лько что; то; а сване а он устаје как то́лько расветёт, а он встаёт; посрће а десно а лево идёт и шата́ется, то нале́во то напра́во а межд. эх, а; нет; а, мој брајко! эх, бра́тец ты мой!; а, то си ти оче! а, э́то ты па́па!; а, то си ти ти био! а, э́то ты был! а, сачувај боже! нет, го́ споди упаси́ ! аба̀жӯр м абажу́р, колпа́к, надева́емый на ла́мпу а̀бак(ус) м, арх. ① аба́к (для арифмети́ческих вычисле́ний); ② ве́рхняя часть капите́ли колло́ ны в ви́ де четырёхуго́льной плиты́ абати см. хабати а̏баџија ж портно́ й, шью́ щий оде́жду из гру́бого сукна́ а̏баџијски портня́жный, портно́ вский а̏баџилук м портня́жничество с, портня́жное ре­ме­сло́ абдика́ција ж отрече́ние с от престо́ла абдици́рати отре́чься от престо́ла абдо́мен м, мед. абдо́ мен, живо́ т, брю́ хо с а̏бдомена̄лнӣ мед. абдомина́льный, брюшной а̏бер м устар. изве́стие с, весть ж; од њега ни ~а от него́ ни слу́ху ни ду́ху абера́ција ж аберра́ция, отклоне́ние с ́ а ж а́збука, алфави́ т м (лати́нский алабецед фави́т) а̏бецедни алфави́ тный, а́збучный Абиси́нац м абисси́ нец Абиси́нија ж Абисси́ ния абѝсински абисси́ нский абитурије̏нт м ① абитурие́нт; ② поступа́ющий в вы́ сшее или сре́днее уче́бное заведе́ние а̏блатӣв м, грам. абляти́ в а̏блендовати подава́ть сигна́лы автомоби́ льными фа́рами, сигна́лить фа́рами а̏бнорма̄лан абнорма́льный, ненорма́льный а̏бнорма̄лно нареч. абнорма́льно, ненорма́льно абнорма́лно̄ ст м ненорма́льность аболи́рати юр. отмени́ ть, отменя́ть (како́й-л. зако́н) аболи́ција ж, юр. аболи́ ция, отме́на (како́го-л. зако́на) аболицио̀нист(а) м аболициони́ ст, боре́ц за отме́ну (како́го-л. зако́на) аболиционѝстички аболициони́ стский; ~ закон аболициони́ стский зако́ н або̀нент м ① абоне́нт; ~ телефонске мреже

абоне́нт телефо́ нной се́ти; ② лицо́ , име́ющее абонеме́нт або̀нентскӣ абоне́нтный, подписно́ й абони́рати (се) абони́ ровать, получа́ть что́ -либо по абонеме́нту; абони́ роваться получи́ ть пра́во на определённый срок по́льзоваться че́м-либо по абонеме́нту (покупку книг, посещение театра) або̀̀ нос м эбе́новое, чёрное де́рево с або̀носовина ж эбе́невое де́рево; древеси́ на эбе́нового де́рева ́ а ж аборда́ж м абордаж або̀рдажнǁӣ аборда́жный; ~а битка аборда́жный бой аборѝге̄н м абориге́н, коренно́ й жи́ тель, пе́рвый поселе́нец Аборѝџ̄ин м абориге́н (коренно́й жи́тель Австра́ лии) аборти́рати сде́лать або́ рт, аборти́ ровать або̀ртус м або́ рт а̏бразӣв м абрази́ в а̏бразӣван абрази́ вный; ~ материјали абрази́ вные материа́лы абракада̀бра межд. абракда́бра (бессмы́ слица, непоня́тный набо́р слов) ́ а ж аббревиату́ра, сокраще́ние с абревијатур (сложносокращённое сло́во, употребля́емое в письме́ и ре́чи) а̀брови м, мн. (абар) спле́тни ж мн. абро̀ноша ж спле́тница а̀ван м сту́пка ж а̀ванга̄рда ж ① аванга́рд м; вы́ двинутая вперёд часть во́ йска; ② перен. передова́я (прогресси́вная) часть о́ бщества а̀вангардан аванга́рдный, передово́ й, прогресси́ вный; ~а уметност аванга́рдное иску́сство аванга̀рдист(а) м авангарди́ ст а̀ванзова̄ње с продвиже́ние по слу́жбе, получе́ние бо́лее вы́ годного ме́ста а̀ванзовати продвига́ться по слу́жбе, получи́ ть бо́лее высо́ кое зва́ние, бо́лее высо́ кий чин а̀ванс м ава́нс де́нежная су́мма в счёт бу́дущих платеже́й (зарплаты, командировочных расходов) а̀вансно нареч. ава́нсом а̀ва̄нсце̏на ж авансце́на ́ а ① авантю́ ра устар., приключение, авантур похождение; ② сомнительное предприя́тие и́ ли де́ло авантурѝзам м авантюри́ зм, скло́ нность к авантю́ рам (расчёту на случайный успех, риско́ванному начина́нию) аванту̀рист(а) м авантюри́ ст, человек скло́ нный к авантюри́ зму авантурѝстички ① авантю́ рный; ② приключе́нческий; ~ роман авантюрный рома́н аванту̀ристкиња ж авантюри́ стка


авантурица 

► 

агрофизика

́ ица ж, уменьш. ма́ленькая авантю́ ра, авантур флирт м А̀варин, А̀вари м, мн. ава́р, ава́ры мн. а̀варскӣ относя́щийся к ава́рам Авганитан м Афганиста́н Авганиста́нац м афга́нец Авгани́станка ж афга́нка авганѝстански афга́нский а̀вгуст м а́вгуст; временска прогноза за ~ прогно́ з пого́ды на а́вгуст; плата за ~ зарпла́та за а́вгуст а̀вгустовскǁи,̄ а́вгустовский; ~о сунце а́вгустовское со́лнце а̀ве̄нија ж авеню́ нескл., ж авѐрзиjǁа ж отвраще́ние с; осећати ~у чу́вствовать отвраще́ние к кому́-л а̏ве̄т ж привиде́ние с, при́ зрак м, дух м аве́тӣњскӣ при́ зрачный, похо́жий на привиде́ние ави́за ж уведомле́ние с, извеще́ние с (о выполнении поручения); фин. ави́ зо нескл. авија̀тика ж авиа́тика, авиа́ция, воздухопла́вание авија̀тича̄р лётчик, авиа́тор, авиа́тор высок авија́ција ж ① авиа́ция, воздухопла́вание с; ② авиа́ция, возду́шный флот; цивилна ~ гражда́нская авиа́ция; пољопривредна ~ сельскохозя́йственная авиа́ция авија́цијски авиацио́ нный, возду́шный, воздухопла́вательный а̀вио-компа̀нија ж авиакомпа́ния а̀вио-ли́нија ж авиали́ ния, возду́шная тра́сса авио-меха̀ничар авиамеха́ник авѝо̄ н м самолёт; путнички ~ пассажи́ рский самолёт; транспортни ~ тра́нспортный самолёт; ~ на млазни погон реакти́ вный самолёт; летети ~ом лете́ть самолётом, на самолёте авѝо̄ нскǁӣ самолётный; ~ мотор авиамото́ р; ~ саобраћај возду́шное сообще́ние; ~а несрећа авиакатастро́ фа; ~а пошта авиапо́ чта; ~а карта авиабиле́т; ~о извиђање авиартазве́дка, самолётная разве́дка авио̀нчић м самолётик, самолёт игру́шка авитамино́за ж авитамино́ з м а̀влија ж дво́ р м а̀влијски дворо́ вый авока́до м авока́до с нескл. а̀га ж, ист. ага́, господи́ н (у ту́рок); кру́пный землевладе́лец ага́ва ж ага́ва а̀ге̄нда ж записна́я кни́ жка а̀генс м, хим. аге́нт (де́йствующий фа́ктор) а̀гент м ① аге́нт; ~ трговачке фирме аге́нт торго́ вой фи́ рмы; ② аге́нт, шпио́ н ́ а ж ① аге́нтство с; ② аге́нты мн., агенагентур ту́ра ж; (секре́тной слу́жбы) агѐнција ж аге́нтство с; туристичка ~ туристи́ ческое аге́нтство; новинска ~ аге́нтство печа́ти агѐнцӣјскӣ относя́щийся к аге́нтству а̏гӣлан де́ятельный, акти́ вный, трудолюби́ вый а̏гӣлно нареч. де́ятельно, трудолюби́ во аги́лно̄ ст ж де́ятельность, акти́ вность

10 а̀гиница ж, ист. жена́ аги́ , госпожа́ агѝта̄тор м агита́тор агѝта̄торскǁӣ агита́торский́; ~а речитост агита́торское красноре́чие агита́ција ж агита́ция; предизборна ~ предвы́ борная агита́ция а̏гитацио̄ нǁӣ агитацио́ нный; ~а средства агитацио́ нные сре́дства; ~ пункт агитпу́нкт; ~ плакат агитплака́т а̀гитова̄ње с агити́ рование а̀гитовати агити́ ровать; ~ за предложеног посланика агити́ ровать за вы́ двинутого депута́та агломѐра̄т м агломера́т (геоло́гия) агломера́ција ж скопле́ние с, нагроможде́ние с агно̀стик м, агностичар м агно́ стик агностицѝзам м агностици́ зм агно̀стичкӣ агности́ ческий а̀го̄ нијǁа ж аго́ ния; пасти у ~у впасть в аго́ нию; бити у ~и агони́ ровать, агонизи́ ровать агорафо́бија ж агорафо́ бия, боя́знь откры́ того простра́нства, состоя́ние трево́ ги, стра́ха а̀гра̄р м се́льское хозя́йство а̀гра̄рнǁӣ агра́рный; ~а политика агра́рная поли́ тика; ~а реформа агра́рная рефо́ рма; ~о питање агра́рный вопро́ с агрѐга̄т ж агрега́т агрѐга̄тнǁӣ агрега́тный; ~но ста́ње материје агрега́тное состоя́ние вещества́; чврсто, течно, гасовито ~ стање твёрдое, жи́ дкое, газообра́зное состоя́ние агрѐма̄н м, дипл. агрема́н (согла́сие госуда́рства приня́ть иностра́ нца в ка́честве дипломати́ческого лица́, посла́) а̏гресӣвǁан агресси́ вный; ~на политика агресси́ вная поли́ тика; ~ испад агресси́ вная вы́ падка; ~ стил у хокеју агресси́ вный стиль в хокке́е агреси́вац м агресси́ вный челове́к а̏гресӣвно нареч. агресси́ вно агреси́вно̄ ст м агресси́ вность агрѐсија ж агре́ссия а̀гресор м агре́ссор а̀гресорскӣ относя́щийся к агре́ссору (поступки, действия) ́ а ж агрокульту́рта агрикултур ̀ тӯрнӣ агрокульту́рный агрикул агробио̀лог м агробио́лог агробиоло̀гија ж агробиоло́ гия агробио̀лошкӣ агробиологи́ ческий агроинду̀стрија ж агропроизво́дство с агроинду̀стрӣјскӣ агропромы́ шленный; ~ комплекс агропромы́ шленный компле́кс агро̀ном м агроно́ м; радити као ~ рабо́ тать агроно́ мом; искусан ~ о́ пытный агроно́ м агроно̀мија агроно́ ми́ я агро̀номскǁӣ агрономи́ ческий; ~а достигнућа агрономи́ ческие достиже́ния агротѐхника ж агроте́ника агротѐхнича̄р м агроте́хник агротѐхничкӣ агротехни́ чский агрофѝзика ж агрофи́ зика


11 агрохѐмија ж агрохи́ мия агрохѐмӣјскӣ агрохими́ ческий ́ и мн. ци́ трусовые мн. агрум а̑д м хад м ад а̀да ж острово́ к (на реке́, о́зере) ад а̀кта нареч.: ставити ад акта отложи́ ть решённый предме́т ад хо̀к нареч. как попа́ло, необду́манно ада̀ђо м ① нареч., муз. ада́жио; ② ада́жио с, нескл. А̀дамов ада́мов; ~а јабучица кадык адаптаб̀илност ж адапти́ вность адапта́ција ж: ① адапта́ция, ремо́ нт м, переустро́ йство с; приспособле́ние с; ② упроще́ние с, приспособле́ние (те́кста) ада̀пте̄р м ада́птер (устро́йство для подключе́ния, сетево́й ада́птер) адапти́рати адапти́ ровать, приспосо́ бить, приспоса́бливать; ~ зграду у клуб приспосо́ бить зда́ние под клуб; ~ текст адапти́ ровать текст; ~ се приспосо́ биться, приспоса́бливаться; ~ се на живот у селу приспосо́ биться к жи́ зин в дере́вне а̏двентиван адвенти́ вный адвентѝзам м адвенти́ зм (теологическое учение) адвѐнтист(а) м адвенти́ ст адвентѝстичкǁӣ адвенти́ стский; ~а црква адвенти́ стская це́рковь адвѐнтисткиња ж адвенти́ стка а̀дверб м, грам. наре́чие с а̏двербијалан грам. наре́чный а̏дверзативан противи́ тельный, противополо́жный адво̀ка̄т м адвока́т, защи́ тник в суде́ адвока̀тисати ① разг. рабо́ тать адвока́том; ② защища́ть кого́-л., занима́ться адвока́тской де́ятельностью адво̀ка̄тскǁӣ адвока́тский; ~а канцеларија адвока́тская конто́ ра; положити ~ испит сдать адвока́тский экза́мен; ~а комора колле́гия адвока́тов ́ а ж адвокату́ра адвокатур а̏деква̄тан адеква́тный, соотве́тствующий; ~ни појмови адеква́тные поня́тия а̏деква̄тно нареч. адеква́тно а̏деква̄тно̄ ст ж адеква́тность а́дет м, устар. обы́ чай, тради́ ция ж а̀дида̄ске ж, мн. кроссо́ вки ма́рки «Ади́ дас», адида́сы м, мн. адѝђа̄р м украше́ние с, драгоце́нность ж, драгоце́нный ка́мень а̏дјектӣв м, грам. прилага́тельное с а̏дјункт м ① суде́бный при́ став, пи́ сарь в суде́, помо́ щник а̀дминистратӣвǁа̄н администрати́ вный (район); ~на подела администрати́ вное деле́ние; ~ним путем в администрати́ вном поря́дке; ~ни органи администрати́ вные о́ рганы администрати́вац м слу́жащий администра́ции админѝстра̄тор м администра́тор, управи́ тель устар., распоряди́ тель

агрохемија 

► 

аерологија

админѝстра̄торскӣ администра́торский, распоряди́ тельский администра́ција ж администра́ция; државна, војна ~ госуда́рственная, вое́нная администра́ция администри́ра̄ње с администри́ рование администри́рати администри́ ровать адмѝра̄л м адмира́л адмира̀лица ж адмира́льша (жена́ адмира́ла) адмиралѝте̄т м адмиралте́йство с адмѝра̄лскӣ адмира́льский; ~ брод адмира́льский кора́бль адолѐсцент м подро́ сток, тине́йджер (от половой зрелости до 20 лет) адолѐсценткиња ж де́вушка подро́ сток, тине́йджер адолѐсцентскӣ подростко́ вый, тине́йджерский, тине́йджерный адолесце́нција ж подростко́ вый пери́ од адопта́ција ж, адопција ж усыновле́ние с, удочере́ние, адопта́ция ж адопти́рати усынови́ ть, удочери́ ть; адоптировать(ся); ~ дете усынови́ ть ребёнка а̀драповац м оборва́нец, бося́к адрена̀лӣн м адренали́ н адрена̀лӣнскӣ адренали́ новый адрѐсǁа ж а, а́дрес м; правилна, тачна ~ пра́вильный, то́ чный а́дрес; кућна ~ дома́шний а́дрес; повратна ~ обра́тный а́дрес; разменити ~е обменя́ться адреса́ми; послати на стару ~у посла́ть по ста́рому а́дресу адрѐсант м адреса́нт, отправи́ тель адрѐса̄р м а́дресная кни́ га ж адрѐса̄т м адреса́т, получа́тель адреси́рати, а̀дресовати адресова́ть; ~ телеграм адресова́ть телегра́мму а̑дскǁӣ а́дский, а́довый; ~а замисао а́дский за́мысел адсо̀рба̄т м адсорбе́нт а̀дсорбовати адсорби́ ровать адсо̀рпција адсо́ рбция а̏дсорпцио̄ нӣ адсорби́ рющий, адсорбцио́ нный а̀дӯт м, карт. ① ко́ зырь; ② доказа́тельство с ађу̀тант м адъюта́нт ађу̀тантскӣ адъюта́нтский аеро̀бик м аэро́ бика ж аеродина̀мика ж аэродина́мика аеродина̀мичǁан аэродинами́ ческий; ~на линија аэродинами́ ческая фо́ рма аеродина̀мичкǁӣ аэродинами́ ческий; ~а сила аэродинами́ ческая си́ ла а̏еродром м аэродро́ м, аэропо́ рт; на ~у в аэропорту́; међународни ~ междунаро́дный аэропо́ рт; резервни ~ запасно́ й аэрдро́ м; спустити се на ~у приземли́ ться в аэропорту́ а̏еродромскӣ аэродро́ мный аерозагађе́ње с загрязне́ние во́ здуха а̏ероклӯб м аэроклу́б аероли́нија ж авиали́ ния аеро̀лог м аэро́лог аероло̀гија ж аэроло́ гия


аеролошки 

► 

акламовати

аеро̀лошкӣ аэрологи́ ческий а̀ерометар м аэроме́тр аеромеха̀ника ж аэромеха́ника аеромеха̀нички аэромехани́ ческий аеромѝтинг м возду́шный пара́д (авиацио́нный пра́ здник), авиашо́ у с, нескл. аеронавига́ција ж аэронавига́ция, самолётовожде́ние с аеронау̀тика ① аэрона́втика; ② аэронавига́ция аеронау̀тичкӣ относя́щийся к аэрона́втике а̏еропла̄н м аэропла́н, самолёт аеросни́мак м аэросъе́мка ж аеро̀со̄л м аерозо́ль а̏ероста̄т м аэроста́т аероста̀тика ж аэроста́тика аеротра̀нспорт м аэротра́нспорт аерофотогра̀фија ж аэрофотосъёмка, аэрофотогра́фия ажда̀ја ж, фольк. драко́ н м, змей м а̏жӯран точный, пунктуальный, исполнительный; кото́ рый не отстаёт в рабо́ те, аккура́тный; ~ човек аккурати́ ст ажури́рати ① ажюсти́ ровать; ② де́лать, сде́лать ажу́рную вы́ шивку; ③ наверста́ть, сде́лать накопи́ вшуюся рабо́ ту ́ но̄ ст ж аккура́тность, пунктуа́льность ажур азал́еја ж, бот. аза́лия а̀збест м асбе́ст а̀збестнǁӣ асбе́стовый; ~е тканине асбе́стовые тка́ни; ~ цемент асбестоцеме́нт а̀збука ж азбука, алфавит м; Морзеова ~ а́збука Мо́ рзе а̀збучнӣ а́збучный, алфави́ тный; ~ ред в алфаи́ тном поря́дке Азербејџа́нац м азербайджа́нец Азербѐјџанка м азербайджа́нка азербѐјџански азербайджа́нский А́зија ж А́зия Азѝјат м азиа́т азѝјатскӣ азиа́тский; ~ народ азиа́тский наро́д Ази́јац м азиа́т а̀зӣјскǁӣ азиа́тский; ~е пустиње азиа́тские пусты́ ни а̀зӣл м убе́жище с; прию́ т; политички ~ пра́во полити́ ческого убе́жища азѝлант м бе́женец (получи́вший убе́жище по полити́ческим причи́нам) а̀зимут м а́зимут; кретати се по ~у дви́ гаться по а́зимуту а̀зимутнӣ а́зимутный а̀зо̄ т м азо́ т азо̀тара ж азо́ тная фа́брика, заво́д по произво́дству азо́ та а̀зо̄ тнǁӣ азо́ тный; ~а киселина азо́ тная кислота́; ~а ђубрива азо́ тные удобре́ния а̀зӯр м лазу́рь, синева́, голубизна́ (не́ба) а̀зӯрǁан лазу́рный; ~но небо лазу́рное не́бо аики́до м айки́ до с, нескл. ај! межд. ой!, эх! (боль, сожале́ние) аја! межд. ах!, да нет! (недове́рие, сожале́ние) ајато̀лах м аятолла́ м а̀јва̄р м икра́ ж (баклажа́нная, кабачко́вая, из стручко́вого пе́рца)

12 а̀јгӣр м, устар. жеребе́ц а̀јдаред м сорт я́блока ајдук см. хајдук а̀јкула м аку́ла ајкулин аку́лий; ~о пераје аку́лий плавни́ к ајмо см. хајдемо а̏јнц м айнц (игра́ в ка́рты) ајте см. хајдете акаде́мац м курса́нт вое́нного учи́ лища; каде́т академѝзам м академи́ чность ж; поезија у духу ~а поэ́зия в ду́хе акдеми́ зма акадѐмија ж ① акаде́мия; ~ наука акаде́мия нау́к; ② учи́ лище с; војна ~ вое́нное учи́ лище; поморска ~ морехо́дное учи́ лище; трговачка ~ комме́рческое училище; војномедицинска ~ вое́нно-медици́ нская акаде́мия; ~ ликовних уметности акаде́мия худо́жеств; ③ собра́ние с; заседа́ние с; свечана ~ торже́ственное заседа́ние акадѐмик м акаде́мик ака̀демскǁӣ ① нау́чный; ② академи́ ческий; ~а четврт академи́ ческий кварта́л; ~о сликарство академи́ ческая жи́ вопись; ~а дискусија академи́ ческий спор; ~ сликар худо́жник с вы́ сшим образова́нием; ~ грађанин челове́к, получивший вы́ сшее образова́ние а ка̏моли нареч. не говоря́ уж, тем бо́лее а̏кати се ① дра́ться; ② возиться а̏катист м, церк. акафи́ ст а̀ка̄ција ж а́кация аква̀дукт м, аквѐдукт м акведу́к (мост че́рез ру́сла рек, овра́ги, для труб водопрово́да, доро́г) аквама̀рӣн м аквамари́ н аквама̀рӣнскӣ аквамари́ новый аквана̀ут м аквана́вт, иссле́дователь подво́дного ми́ ра акванау̀тика ж аквана́втика а̏квапла̄н м аквапла́н аква̀рел м ① акваре́ль ж; карти́ на ж; изложба ~а вы́ ставка акваре́лей; ② акваре́ль (кра́ска) акварѐлисати писа́ть, написа́ть акваре́лью акварѐлист(а) м акварели́ ст, худо́жник, пи́ шущий акваре́лью а̀ква̄риј(ум) м аква́риум; човек који држи ~е аквариуми́ ст а̀ква̄ријумскǁӣ аква́риумный; ~е врсте риба аква́риумные поро́ды рыб а̏кватӣнта ж аквати́ нта, те́хника глубо́ кой печа́ти аква̀то̄ ријум м аквато́ рия; ~ Индијског океана аквато́ рия Инди́ йского океа́на аквизѝте̄р м ① коммивояжёр; разно́ счик и продаве́ц книг; ② аквизи́ тор аквизѝте̄рскӣ ① относя́щийся к коммивояжёру; ② относящийся к аквизи́ тору, аквизи́ торский аквизите́рство с прода́жа книг аклама́цијǁа ж откры́ тое голосова́ние с; акклама́ция; изабрати ~ом избра́ть откры́ тым голосова́нием а̀кламовати ирон. голосова́ть гро́ мко,


13 единоду́шно, выража́ть одобре́ние; избра́ть откры́ тым голосова́нием аклиматиза́ција ж акклиматиза́ция, приспо­ со­бле­́ние с аклима̀тизовати акклиматизи́ ровать, приспосо́ бить, приспоса́бливать; ~ се акклиматизи́ роваться, приспосо́ биться, приспоса́бливаться акмеѝза̄м акмеи́ зм (литерату́рное тече́ние в нача́ле 20 ве́ка) а̀кна ж гно́ йный пры́ щик а́кнути уда́рить а̏ко союз е́сли, хотя́; доћи ћу ако будем имао времена я приду́, е́сли у меня бу́дет вре́мя; ако хоће нека дође е́сли хо́ чет, пусть придёт а̏ко частица пусть, ла́дно, хорошо́ ; ако! пуска́й! ако̀бо̄ гда̄ нареч. ① е́сли Бог помо́жет (с Божьей помощью); по всей вероя́тности; ② куда́ пошёл, куда́ напра́вился? а́ко̄ в м бочёнок (ёмкости 5о ли́тров) акомода́ција ж адапти́ рование, приспособле́ние акомоди́рати адапти́ ровать, приспосо́ бить, приспоса́бливать аконта́циǁја ж ава́нс м, зада́ток м ако̀нто нареч. в счёт; узети ~ плате взять в счёт зарпла́ты а̀корд ① м, муз. акко́ рд; завршни ~ заключи́ тельный акко́ рд ② заверша́ющее де́йствие; ② соглаше́ние с, догово́ р акордѐо̄ н м аккордео́ н, гармо́ ника ж акредѝтӣв м; ① фин. аккредити́ в; ② ~и мн. вери́ тельные гра́моты; предати ~е вручи́ ть вери́ тельные гра́моты а̏кредитӣвнǁӣ ① фин. аккредити́ вный; ② дип. вери́ тельный; ~а писма вери́ тельные гра́моты акрѐдитовати аккредитова́ть а̀креп м, устар; ① скорпио́ н; ② уро́дливый, некраси́ вый челове́к, же́нщина ж а̀крил м акри́ л акро̀бат(а) м ① акроба́т, арти́ ст ци́ рка ② спортсме́ н, занима́ющийся акроба́тикой акроба̀тика м акроба́тика, осо́ бый вид гимна́стики акро̀баткиња ж акроба́тка акро̀батскǁӣ акробати́ ческий; ~а тачка акробати́ ческий но́ мер, этю́ д акроба́ција ж акробати́ зм м; перен. опа́сная зате́я, риск м акро̀ним м аббревиату́ра акро̀пола ж акро́ поль м а̏кростих м акрости́ х (фо́рма стихотворе́ния, в кото́ром пе́рвые бу́квы строки́ составля́ют сло́во) аксиоло̀гија ж аксиоло́ гия аксѝо̄ м м аксио́ ма ж; ~ Еуклидове геометрије аксио́ ма евкли́ дово́ й геоме́трии аксио̀матскӣ аксиомати́ чный а̏кт м ① акт; (де́йствие, посту́пок); ~ агресије акт агре́ссии; ② акт, официа́льный докуме́нт; ③ иск. рису́нок наго́ го те́ла

аклиматизација 

► 

акушерка

а̏кта м, мн. докуме́нты м, мн. а̀ктенташна, а̀кто̄ вка ж портфе́ль м, су́мка а̀кте̄р м уча́стник; ~ туче уча́стник дра́ки а̀ктӣв м ① акти́ в; партијски ~ парти́ йный акти́ в; ② грам. действи́ тельный зало́ г; ③ часть бухга́лтерского бала́нса ④ совоку́пность иму́щества акти́ва ж бухг. акти́ в; ~ и пасива акти́ в и пасси́ в а̏ктӣвǁан; ① акти́ вный, де́ятельный; ② фин. ~ биланс акти́ вный бала́нс; ③ де́йствующий; ~на војска де́йствующая а́рмия; ~на војна служба действи́ тельная вое́нная слу́жба активизи́рати, актѝвизовати ① активизи́ ровать, ввести́ , вводи́ ть в де́йствие; ~ се стать акти́ вным; ② возврати́ ться на вое́нную слу́жбу актѝвист(а) м активи́ ст активѝстичкӣ активи́ стский актѝвисткиња ж активи́ стка а̏ктӣвно нареч. акти́ вно, де́ятельно акти́вно̄ ст ж акти́ вность, де́йственность, предприи́ мчивость а̏ктуе̄лǁан актуа́льный; ~но питање актуа́льный вопро́ с; ~на тема актуа́льная тема́ актуелиза́ција ж актуализа́ция актуѐлизовати, актуелизи́рати актуализова́ть, выдвига́ть на пе́рвый план (вопро́с, пробле́му) ́ но̄ ст ж актуа́льность, злободне́вность актуел а̏кузатӣв м, грам. вини́ тельный паде́ж, аккузати́ в ̀ а̄тор м аккумуля́тор; напунити ~ заряакумул ди́ ть аккумуля́тор ̀ а̄торскǁӣ аккумуля́торный; ~а батерија акумул аккумуля́торная батаре́я акумула́ција ж накопле́ние с; аккумуля́ция; ~ енергије накопле́ние эне́ргии; ~ капитала накопле́ние капита́ла а̏кумулацио̄ нӣ аккумуляцио́ нный; ~ процеси аккумуляцио́ нные проце́ссы акумули́рати аккумули́ ровать, собира́ть, накопи́ ть, накопля́ть, скопи́ ть; ~ сунчеву енергију аккумули́ ровать со́лнечную эне́ргию; ~ јод у организму аккумули́ ровать йод в органи́ зме; ~ се аккумули́ роваться, накопи́ ться, накопля́ться ́ а ж, мед. акупрессу́ра, масса́ж акупресур определённых то́ чек те́ла ́ а ж иглоука́лывание с, акупункакупунктур ту́ра аку̀стика ж аку́стика; лоша ~ плоха́я аку́стика; зграда са добром ~ом зда́ние с хоро́ шей аку́стикой аку̀стичǁан акусти́ ческий; ~на сала акусти́ ческий зал аку̀стичкǁӣ акусти́ ческий; ~е карактеристике сале акусти́ ческие осо́ бенности за́ла аку̀стично̄ ст ж аку́стика; лоша ~ сале плоха́я аку́стика за́ла а̀кӯтǁан ① безотлага́тельный, о́ стрый; ② мед. о́ стрый, кри́ зисный; ~но запаљење о́ строе воспале́ние аку̀ше̄р м акуше́р, акушёр аку̀ше̄рка ж акуше́рка


акушерски 

► 

алегоричност

аку̀ше̄рскӣ акуше́рский; ~а пракса акуше́рская пра́ктика акуше́рство с акуше́рство акцелѐра̄тор м акселера́тор, ускори́ тель, регуля́тор акцелера́ција ж акселера́ция, уско́ ренный рост живо́ го органи́ зма а̀кценǁ(а)т м акце́нт; ударе́ние с; имати страни ~ говори́ ть с акце́нтом; означити ~ поста́вить ударе́ние а̀кценатскӣ акце́нтный, относя́щийся к ударе́нию а̀кцентовати ① акцентуи́ ровать; подчёркивать, подчеркну́ть; ~ важност проблема подчеркну́ть ва́жность пробле́мы; ② ста́вить, поста́вить ударе́ ние акцентоло̀гија ж акцентоло́ гия акценто̀лошкӣ относя́щийся к ударе́нию, акцентологи́ ческий акцентуа̀ција ж ① акцентуа́ция, обозначе́ние ударе́ний; ② повыше́ние го́лоса в места́х ре́чи, тре́бующих э́того а̀кцепт м ① акце́пт, согла́сие на опла́ту; ② форма безнали́ чных расчётов акцѝдент м несча́стный слу́чай, ава́рия ж акци́за ж акци́ з м, прире́з м, прире́зка (ко́свенный нало́г на проду́кты ма́ ссового потребле́ния) а̀кцијǁа ж ① де́йствие с; де́ятельность; ступити у ~у нача́ть де́йствовать; дипломатска ~ дипломати́ ческая а́кция; ② эк. а́кция; расте курс ~ а́кции поднима́ются; ~е падају а́кции па́дают; ③ стро́ йка (молодёжная) акцио̀на̄р м акционе́р; па́йщик акцио̀на̄рскǁӣ акционе́рный; ~о друштво акционе́рное о́ бщество; ~ улог акционе́рский взнос а̏кцӣонӣ ① детекти́ вный; ~ филм детекти́ в; ② относя́щийся к акти́ вности, а́кции; ~ програм план де́ятельности а̏ла ж драко́ н м, змей м ала межд. ах! ах как…!; ~ сам уморан! ах, как я уста́л! алаба̀стар, алаба̀стер м алеба́стр; строи́ тельный гипс алаба̀старскǁӣ алеба́стровый; ~е руке, рамена алеба́стровые ру́ки, пле́чи а̏лав ненасы́ тный, прожо́ рливый; жа́дный а̏лавац м ненасы́ тный, прожо́ рливый челове́к а̏лавица ж ненасы́ тная, прожо́ рливая же́нщина а̏лаво нареч. ненасы́ тно, прожо́ рливо а̏лаво̄ ст ж ненасы́ тность, прожо́ рливость а̀ла̄л ① межд.: ~ ти вера! молоде́ц!; ② благослове́ние с ала́лити благодари́ ть; ~ се см. халалити се ① распроща́ться (с чем-л.); ② извлечь по́льзу (из чего́-л.) ала̀муња м, ж неря́шливый, безотве́тственный челове́к, же́нщина ала̀муњаст неря́шливый, безотве́тственный ала̀пача м, разг. болту́нья, тарато́ рка ала̀пљив см. халапљив ала̀пљивац см. халапљивац

14 алапљивост см. халапљивост а̀ларм м трево́ га ж; сигна́л м трево́ ги аларма̀нтǁан трево́жный; ~на вест трево́жное изве́стие; вызыва́ющий трево́ гу аларма̀нтно нареч. трево́жно, трево́жаще аларма̀нтно̄ ст ж трево́жность, беспоко́ йствие с аларми́рати ① подня́ть, поднима́ть трево́ гу; ② встрево́ жить ала̀рмист(а) м аларми́ ст (устар.), паникёр а̀лармнǁӣ авари́ йный, трево́жный; ~е сирене трево́жные гудки́ ; ~ сигнал трево́жный сигна́л а̀ла̄с ж рыба́к (на реке́, о́зере) а̀ла̄скǁӣ рыба́цкий; ~а чорба уха́ рыба́цкая а̀ла̄т м инструме́нты м, мн., прибо́ ры м, мн. а̀латка ж инструме́нт м ала̀тљика ж : машина ~ инструмента́льный стано́ к а̀ла̄тница ж помеще́ние, в кото́ ром храня́тся инструме́нты и прибо́ ры а̀ла̄тнича̄р м инструмента́льщик а̀ла̄тнича̄рскӣ относящийся к инструментальщику А̀ла̄х м алла́х Алба́нац м алба́нец А̀лба̄нка ж алба́нка албано̀лог м специали́ ст по алба́нскому языку́ и литерату́ре албаноло̀гија ж нау́ка о алба́нском языке́ и литерату́ре а̀лба̄нскӣ алба́нский а̀лбатрос м, зоол. альбатро́ с а̀лбӣн м, алби́но м альбино́ с албинѝзам м альбини́ зм – (заболева́ние ко́жи, отсу́тствие пигмента́ ции ко́жи) а̀лбум м альбо́ м; ~ за фотографије альбо́ м для фотогра́фий а̀лбумскӣ альбо́ мный а̑лва халва́; иде као ~ идёт нарасхва́т а̏лваџија м продаве́ц халвы́ , конди́ тер, де́лающий халву́ алваџѝница ж ла́вка где продаётся халва́ алвео́ла м, анат. альвео́ла а̏лвеола̄рнӣ ① альвеоля́рный (во́ здух в лёгких); ② альвеоля́рный (рак лёгких); ③ альвеоля́рный (отро́сток ко́сти) а̑лга м, бот. во́доросль а̀лгебарскǁӣ алгебраи́ ческий; ~а једначина алгебраи́ ческое уравне́ние а̀лгебра м а́лгебра а̀лго̄л м алго́л алгорѝтам м алгори́ тм, алгори́ фм алгорѝтамскӣ алгоритми́ ческий; ~ језик алгоритми́ ческий язы́ к алдѐхӣд м, хим. альдеги́ д а̀лев кра́сный; ~а паприка кра́сный пе́рец алего̀рија ж аллего́ рия, иносказа́ние с алего̀рӣјскӣ аллегори́ ческий, иносказа́тельный алего̀ричан аллегори́ чный ~ стил аллегори́ чный стиль алего̀рично нареч. аллегорически алего̀рично̄ ст ж аллегори́ чность


15 алѐгро нареч., муз. ① алле́гро, бы́ стро, оживлённо; ② алле́гро с, нескл. але́ја ж алле́я александри́нац м александри́ йский стих алекса̀ндрӣт м александри́ т алелуј́ а межд. аллилу́йя а̀лем м алма́з; ~ камен алма́з а̀лемов алма́зный алѐрге̄н м аллерге́н алѐргија ж, мед. аллерги́ я, повы́ шенная чувстви́ телльность на что –л. алѐргӣјскӣ аллерги́ ческий алѐргичǁан аллерги́ ческий; ~на кијавица аллерги́ ческий на́сморк алѐргично̄ ст ж аллерги́ я алерго̀лог м аллерго́лог алерголо̀гија м аллерголо́ гия алерго̀лошкӣ аллергологи́ ческий Алж̀ирац м алжи́ рец А̀лжӣрка ж алжи́ рка а̀лжӣрски алжи́ рский а̀ли ① союз но, да; одело је широко, али је кратко пла́тье доста́точно широко́ , но ко́ ротко; долази код нас али не често прихо́дит к нам но не ча́сто; али ниси ми то рекао да ты мне э́то не сказа́л; ② межд. ну; али је лепа! ах как краси́ ва! алѝби м а́либи с, нескл.; доказати свој ~ доказа́ть своё а́либи алѝга̄тор м аллига́тор алија̀нса ж алья́нс м, сою́ з м, объедине́ние с а̑лијас нареч. изве́стный как..., ина́че на́званный алимента́цијǁа ж алиме́нты м, мн.; примати ~у получа́ть алиме́нты; плаћати ~у плати́ ть алиме́нты а̏лиментацио̄ нӣ алиме́нтный алине́ја ж абза́ц м, разде́л м, отры́ вок м алитера́ција ж аллитера́ция; лит. приём м а̀лка ж звено́ с (цепи); спојна ~ промежу́точное звено́ а̀лка̄лан хим. щелочно́ й а̀лка̄лије мн. ж, хим. щёлочи мн. алкало̀ӣд м алкало́ ид а̀лкица ж ма́ленькое звено́ а̏лкос м, разг. алкго́лик а̏лкотест м прове́рка коли́ чества алкого́ля в крови (обы́ чно води́теля) а̀лкохол м алкого́ль; производња ~а произво́дство алкого́ля алкохолѝзǁам м алкоголи́ зм; борба против ~ма борьба́ с алкоголи́ змом алкохолизи́рати се напива́ться, алкоголизи́ роваться алкохо̀лича̄р м алкого́лик, пья́ница алкохо̀лича̄рка ж алкоголи́ чка, пья́ница а̀лкохолнǁӣ алкого́льный, спиртно́ й; ~а пића спиртны́ е напи́ тки; ~ делиријум алкого́льный бред алма̀нах м альмана́х а̀ло̄ ! межд. алло́ ! а̀лов м рыба́цкая сеть, не́вод м ало̀гичан нелоги́ чный ало́ја ж бот. ало́ э с, нескл.

алегро 

► 

амал

а̀лпака ж ① мельхио́ р (мета́лл); ② альпака́ (дома́шнее парнокопы́ тное живо́тное) алпинѝзам м альпини́ зм алпѝнист(а) м альпини́ ст алпинѝстичкӣ альпини́ стский; ~а опрема альпини́ стское снаряже́ние а̑лпскǁӣ альпи́ йский; ~е ливаде альпи́ йские луга́ а̏лт м, муз. альт алтернати́ва ж альтернати́ ва а̏лтернатӣвǁан альтернати́ вный; ~ни извори сировина альтернати́ вные исто́ чники сырья́; ~на медицина альтернати́ вная медици́ на алтѐрна̄тор м генера́тор переме́нного то́ ка, альтерна́тор алтерна́ција ж ① альтерна́ция; ② чередова́ние с (зву́ков) алтерни́рати смени́ ть, сменя́ть, чередова́ть; замени́ ть, заменя́ть а̀лтист(а) м альти́ ст а̀лтисткиња ж альти́ стка алтруѝзам м альтруи́ зм алтру̀ист(а) м альтруи́ ст алтруѝстичкӣ альтруисти́ ческий алтру̀исткиња ж альтруи́ стка а̏лувија̄лан аллювиа́льный (тип релье́фа) а̀лӯвијум м, а̀лӯвӣј м аллю́ вий, отложе́ния го́ рных поро́д алуди́ра̄ње с намёк м алуди́рати намекну́ть, намека́ть а̏лузӣван содержа́щий намёк, относя́щийся к намёку а̀лӯзија ж намёк м алу̀мӣнијум алюми́ ний алу̀мӣнијумскӣ алюми́ ниевый алуни́рати спусти́ ться, спуска́ться на Луну́, прилуни́ ться а̏лфа а́льфа (гре́ческая бу́ква); ~ и омега а́льфа и оме́га алфа̀бет м, устар. алфави́ т алфа̀бетскӣ алфави́ тный а̏лфа-зра́ци мн., физ. а́льфа-лучи́ алхѐмија ж алхи́ мия алхѐмича̄р м алхи́ мик алхѐмичарскӣ алхими́ ческий; ~ огледи алхими́ ческие о́ пыты а̏љкав ① неопря́тный; ② небре́жный, неаккура́тный а̏љкавац м неопря́тный, небре́жный челове́к, неря́ха м а̏љкавица ж неопря́тная, небре́жная же́нщина, неря́ха м, ж а̏љкаво нареч. неопря́тно, неаккура́тно, небре́жно а̏љкаво̄ ст ж неопря́тность, неря́шливость, неаккура́тность, небре́жность а̑м м хому́т ама частица да, ведь; ама не ваља ништа да ведь это никуда́ не годи́ тся ама̀зо̄ нка ж амазо́ нка ама̀зо̄ нскӣ амазо́ нский ама́јлија ж талисма́н м, амуле́т м а̀ма̄л м, а̀малин м чёрнорабо́ чий; носи́ льщик


амалгам 

► 

амфибија

ама̀лга̄м м ① амальга́ма ж ② амальга́ма (назва́ние пломбиро́вочного материа́ла) ама̀лга̄мскӣ амальгамацио́ нный а̀ма̄м м ба́ня ж (туре́цкая) а̀ма̄н м ми́ лость, ра́ди бо́ га ама̀ндма̄н м попра́вка ж улучше́ние с ама́нет м зало́ г; оставити у ~ оста́вить под зало́ г, завеща́ть амарѐла ж ви́ шня (осо́бый сорт) ама̀те̄р м люби́ тель, дилета́нт аматерѝзам м люби́ тельство с, дилета́нтство с, дилетанти́ зм ама̀те̄рскǁӣ люби́ тельский, дилета́нтский; ~а представа люби́ тельский спекта́кль ́ а ж упако́ вка, та́ра амбалаж а̏мба̄р м амба́р, склад (для пшени́цы, кукуру́зы) амбаса́дǁа ж посо́льство с; састав ~е соста́в посо́льства; секретар ~е секрета́рь посо́льства амба̀са̄дор м посо́л; именовати ~а назна́чить посла́; опозвати ~а отозва́ть посла́ амба̀са̄дорскǁӣ посо́льский; ~ аутомобил посо́льский автомоби́ ль; ~е обавезе посо́льские дела́ амбивалѐнтǁан амбивале́нтный; ~на осећања амбивале́нтные чу́вства амбивалѐнтно̄ ст ж амбивале́нтность амбѝјент м окруже́ние с, окружа́ющая среда́ ж а̀мбис м про́ пасть ж, бе́здна ж; на ивици ~а на кра́ю про́ пасти а̀мбӣција ж амби́ ция, славолю́ бие с а̏мбицио̄ зǁан амбицио́ зный; самолюби́ вый; предприи́ мчивый; из ~них интереса из амбицио́ зных чувств а̀мбицио̄ зно нареч. амбицио́ зно, предприи́ мчиво амбицио́зно̄ ст ж амбицио́ зность а̀мбле̄м м ① эмбле́ма ж; голуб је ~ мира го́лубь - эмбле́ма ми́ ра; ② знак м, ме́тка ж а̏мбра ж а́мбра; жута ~ янта́рь м а̀мбре̄л, м, а̀мре̄л м зонт, зо́ нтик а̀мбро̄ зија ж ① миф. амбро́ зия (пи́ща бого́в); ② амбро́ зия (сорт травы́ ) амбула̀нта ж ① амбулато́ рия; ② похо́дный го́ спиталь; ③ санита́рная повозка амбула̀нтнǁӣ амбулато́ рный; ~ пријем амбулато́ рный приём; ~о лечење амбулато́ рное лече́ние амбула̀нтскӣ ① амбулато́ рный; ② передвижно́ й, подвижно́ й а̀мво̄ н м, церк. амво́ н аме́ба ж амёба амелиора́ција ж мелиора́ция Амѐрика ж Аме́рика; Латинска ~ Лати́ нская Аме́рика; Северна, Јужна ~ Се́верная, Ю́жная Аме́рика А̀мер м, разг. америка́нец Америка́нац ж америка́нец американѝзам м американи́ зм американиза́ција ж американиза́ция америка̀низовати американизова́ть; ~ се американизова́ться

16 американѝстика ж ① изуче́ние языко́ в и культу́ры на америка́нском контине́нте; ② изуче́ ние америка́нского диале́ кта англи́ йского языка́ Амерѝка̄нка ж америка́нка амерѝка̄нскӣ америка́нский амѐричкӣ америка́нский; ~ континент америка́нский контине́нт; ~ Индијанци америка́нские инде́йцы амѐтист м амети́ ст; минђуше од ~а амети́ стовые се́рьги амиза̀нтан заба́вный, интере́сный а́мин межд. церк. ами́ нь а́минова̄ње с подтветржде́ние, безогово́ рчное соглаше́ние, подда́кивание а́миновати подтвержда́ть, подда́кивать, сра́зу соглаша́ться аминокиселѝне ж, мн. аминокисло́ ты ж, мн. а̀мне̄зија м амнези́ я амнѐстијǁа ж амни́ стия, помилова́ние с; објавити општу ~у объяви́ ть, объявля́ть всео́ бщую амни́ стию амнести́рати амнисти́ ровать, объяви́ ть, объявля́ть амни́ стию а̑мо нареч. сюда́! А-мо́л м А-мино́ р а̀мо̄ нијак м, хим. аммиа́к; течни ~ нашаты́ рный спирт а̀мо̄ нијачнǁӣ аммиа́чный; ~а једињења аммиа́чные соедине́ния а̏мора̄лǁан амора́льный; ~но понашање амора́льное поведе́ние, разг. амора́лка ж а̏мора̄лно нареч. амора́льно амора́лност ж амора́льность амортиза́ција ж ① амортиза́ция, возмеще́ние с; ② тех. амортиза́ция, смягче́ние с а̏мортизацио̄ нӣ амортизацио́ нный амортѝзе̄р м амортиза́тор амо̀ртизовати ① амортизи́ ровать, возмести́ ть, возмеща́ть; ② смягчи́ ть, смягча́ть уда́р; ~ се ① амортизи́ роваться; окупи́ ться, окупа́ться; ② возмести́ ться, возмеща́ться а̀морфан амо́ рфный а̀морфно̄ ст ж амо́ рфность а̀мпе̄р м ампе́р ́ а ж си́ ла электри́ ческого то́ ка ампераж а̀мперметар м амперме́тр а̀мперскӣ ампе́рный а̀мпӣр м ампи́ р; стил ~ стиль ампи́ р а̀мпӣрскӣ ампи́ рный ́ а м амплиту́да; ~ осцилација амамплитуд плиту́да колеба́ний а̏мпула ж а́мпула (запа́янная стекля́нная тру́бка с лека́ рством внутри́) ампута́ција ж, мед. ампута́ция; обреза́ние с; ~ ноге ампута́ция ноги́ ампути́рати ампути́ ровать; ~ смрскану руку ампути́ ровать раздро́ бленную ру́ку а̀мре̄л м, устар. зо́ нтик, зонт ̀ ет м амуле́т, предме́т, носи́ мый суеве́рамул ными людьми́ а̀мфӣбија ж ① амфи́ бия (земново́дные живо́тные); ② амфи́ бия, устро́ йства для


17 испо́льзования на воде́ и су́ше (автомоби́ль, танк) амфѝбрах м амфибра́хий амфитеат́ ар м амфитеа́тр а̏мфора ж а́мфора, сосу́д яйцеобра́зной фо́ рмы анабио́за ж анабио́ з м, (приспособле́ние органи́зма к усло́виям существова́ния) ана̀грам м анагра́мма ж, лит. ана̀ко̄ нда м анако́ нда а̀на̄лан ана́льный; ~ни отвор ана́льное отве́рстие аналгѐтик м анальге́тик ана̀лгетскӣ анальгети́ ческий ана́ли м, мн. анна́лы мн., ле́тописи ж мн. анали́за ж ана́лиз м; хемијска ~ хими́ ческий ана́лиз; ~ крви ана́лиз кро́ ви; ~ уметничког дела ана́лиз худо́жественного произведе́ния аналѝза̄тор м анализа́тор аналѝза̄торскӣ анализа́торский анализи́рати анализи́ ровать, иссле́довать, производи́ ть ана́лиз ана̀лист(а) м аннали́ ст, летопи́ сец аналѝтика ж анали́ тика аналѝтичан аналити́ ческий; ~ метод аналити́ ческий ме́тод аналѝтича̄р м анали́ тик аналѝтичкǁӣ аналити́ ческий; ~а метода аналити́ ческий ме́тод; ~а геометрија аналити́ ческая геоме́трия ана̀логан аналоги́ чный, схо́дный, соотве́тственный; аналогно нареч. по анало́ гии анало̀гија ж анало́ гия, схо́дство с ана̀логно нареч. аналоги́ чно, по анало́ гии ана̀логно̄ ст ж аналоги́ чность аналфа̀бета м негра́мотный челове́к аналфа̀бетскӣ относя́щийся к негра́мотности, негра́мотный; ~ течај ку́рсы по ликвида́ции негра́мотности анамне́за ж ана́мнез м а̏нанас м анана́с а̏нанасов анана́совый, анана́сный а̏напест м ана́пест (разме́р стихосложе́ния) анархѝзам м анархи́ зм, безвла́стие, безнача́лие ана̀рхија ж ана́рхия, безвла́стие, безнача́лие, беспоря́док, распу́щенность ана̀рхист(а) м анархи́ ст, приверже́нец анархи́ зма анархѝстичкǁӣ анархи́ ческий; ~е идеје анархи́ ческие иде́и ана̀рхисткиња ж анархи́ стка ана̀рхичан анархи́ чный; беспоря́дочный ана̀рхично нареч. анархи́ чески ана̀рхично̄ ст ж анархи́ чность анархосиндикалѝзам м ана́рхо-синдикали́ зм ана̀темǁа ж анафе́ма, прокля́тие с, отлуче́ние от це́рви с; бацити на кога ~у преда́ть кого-л. анафе́ме, прокля́тию анатѐмисати анафе́мствовать, преда́ть, предава́ть ана́фе́ме, прокля́тию ана̀том м ана́том анато̀мија ж анато́ мия

амфибрах 

► 

андрамоље

ана̀томскӣ анатоми́ ческий; ~ атлас анатоми́ ческий а́тлас ана̀фора м ① ана́фора; ② стилисти́ ческий приём анафо̀ричан, анафо̀ричкӣ анафори́ ческий; ~ стихови анафори́ ческие стихи́ анахронѝзам м ① анахрони́ зм, наруше́ние хронологи́ ческой то́ чности ② устаре́вший взгляд, подхо́д , обы́ чай анахро̀ничǁан анахрони́ ческий, анахрони́ чный; ~ни погледи анахрони́ ческие взгля́ды анга̀жма̄н м ① ангажеме́нт; ② приня́тие с уча́стия в чём; ③ привлече́ние с для уча́стия в чём-л. а̀нгажова̄н ① ангажи́ рованный, тенденцио́ зный; ② востре́бованный, заангажи́ рованный; ~ уметник ангажи́ рованный арти́ ст а̀нгажова̄но̄ ст ж ① ангажи́ рованность, тенденцио́ зность; ② за́нятость а̀нгажовати ① ангажи́ ровать; приня́ть, принима́ть на рабо́ ту; ~ најбоље уметнике ангажи́ ровать лу́чших арти́ стов; ② привле́чь, привлека́ть к уча́стию; ③ прояви́ ть, проявля́ть забо́ ту (в чём, о ком); ~ се увле́чься, увлека́ться чем; заинтересова́ться, заинтересо́ вываться; вмеша́ться, вме́шиваться; ангажи́ роваться анги́нǁа ж анги́ на; разболети се од ~е заболе́ть анги́ ной англизи́рати се англизи́ роваться англика́нац м англика́нец англѝка̄нскǁӣ англика́нский; ~а црква англика́нская це́рковь англика́нство с англика́нство а̀нглист(а) м англи́ ст англѝстика ж англи́ стика англицѝзам ж англици́ зм Англоамерика́нац м англоамерика́нец англоамѐричкӣ англо-америка́нский англојѐзичкӣ англоговоря́щий англо̀ман м англома́н англома̀нија ж англома́ния англо̀ма̄нскӣ англома́нский Англосаксо́нац м англоса́кс англоса̀ксо̄ нскӣ англосаксо́ нский англо̀фил м англофи́ л англо̀фӣлскӣ англофи́ льский англофи́лство с англофи́ лство англо̀фоб м англофо́ б англофо̀бија ж англофо́ бство с англо̀фо̄ пскӣ англофо́ бский анго́ра ж анго́ ра, анго́ рская шерсть, шерсть анго́ ры а̀нго̄ рскǁӣ анго́ рский; ~а мачка, коза анго́ рская ко́ шка, коза́ а̀нгро̄ нареч. о́ птом; продаја на ~ прода́жа о́ птом; куповати на ~ покупа́ть о́ птом анда̀нте с, нескл. нареч. ① анда́нте, ме́дленный темп; ② назва́ние пье́сы в ме́дленном те́мпе андергра̀унд м анадегра́унд, подземе́лье с а̏ндра̄к м: који ти је ~? что тебе́ взбрело́ в го́лову? андрамо́ље ж, мн. ве́тошь ж, трапьё с


андролог 

► 

антиалкохоличарка

18

андро̀лог м андро́лог андроло̀гија ж андроло́ гия ́ а ж Андроме́да (созве́здие) Андромед ́ ак м ангело́ чек анђел анђѐлче с ангело́ чек м анђѐлчић м ангело́ чек а̑нђео м а́нгел; ~ доброте а́нгел доброты́ а̑нђеоскӣ а́нгельский; ~ карактер а́нгельский хара́ктер анегдо́тǁа ж анекдо́ т м; испричати ~у рассказа́ть анекдо́ т анегдо̀тичǁан, анѐгдотски анекдоти́ ческий, анекдоти́ чный; ~на прича анекдоти́ чный расска́з а̀некс м ① дополне́ние с, продолже́ние с (догово́ра); ② ко́ рпус (зда́ ния), фли́ гель анѐксија ж анне́ксия, присоедине́ние чужо́ й терито́ ррии анексио̀нист(а) ж аннексиони́ ст анексионѝстичкӣ аннексиони́ стский анекти́рати аннекси́ ровать, присоедини́ ть, присоединя́ть чужую террито́ рию (к свое́й стране́) анѐмија ж анеми́ я, малокро́ вие с анѐмичан анеми́ чный, анеми́ ческий, малокро́ вный, худосо́ чный; ~ изглед анеми́ чный вид анѐмично̄ ст ж анеми́ чность а̏немоме̄тар м анемо́ метр анестѐзија ж, мед. анестези́ я, обезбо́ливание с анестезио̀лог м анестезио́лог анестезиоло̀гија ж анестезиоло́ гия анестезио̀лошкӣ анестезиологи́ ческий; ~ апарат анестезиологи́ ческая аппарату́ра анестези́рати анестези́ ровать анестѐтик м анесте́тик анестѐтичкӣ анестети́ ческий анеурѝзма ж мед. аневри́ зм м, аневри́ зма ж анѝлӣн м анили́ н анѝлӣнскǁӣ анили́ новый; ~е боје анили́ новые кра́ски а̏нима̄лан анима́льный анималѝзам м анимали́ зм анима̀лист(а) м анимали́ ст (живопи́сец живо́тных) анималѝстичкǁӣ анималисти́ ческий; ~о сликарство анималисти́ ческая жи́ вопись анѝма̄тор м анима́тор (худо́жник) анѝма̄торскӣ анимацио́ нный анима́ција ж анима́ция анимѝзам м аними́ зм анѝмӣран анимацио́ нный; ~и филм анимацио́ нный фильм аними́рати оживи́ ть, оживля́ть; подстрекну́ть, подстрека́ть; развлечь, развлека́ть; ободри́ ть, ободря́ть анѝмӣр-да́ма ж же́нщина, рабо́ тающая в ночно́ м клубе, развлека́ющая госте́й анѝмист(а) м аними́ ст анимѝстичкӣ анимисти́ ческий а̏нимо̄ зан озлоблённый, серди́ тый, вражде́бный

анимозѝте̄т м, анимо́зно̄ ст ж неприя́знь ж, озлобле́ние с, нетерпи́ мость ж (к кому́-л.) а̀нис м ани́ с (расте́ние); од ~а ани́ совый а̀нкер м, устар. я́корь, техн. а́нкер анкѐтǁа ж анке́та, опро́ сный лист м; спровести ~у провести́ опро́ с анкѐта̄р м анкетёр анкети́ра̄ње с анкети́ рование, опро́ с м анкети́рати анкети́ ровать, провести́ , проводи́ ть опро́ с а̀нкетнǁӣ анке́тный; ~ листић анке́тный лист; ~а комисија анке́тная комиссия, опро́ сная коми́ ссия а̏нксио̄ зан встрево́женный, взволно́ ванный, испу́ганный анксио́зно̄ ст ж взволно́ ванность, испу́ганность, боле́зненное состоя́ние стра́ха а̀нласер м ста́ртер ано́да ж, физ. ано́д м а̀но̄днǁӣ ано́дный; ~а батерија ано́дная батаре́я анома̀лија м анома́лия, отклоне́ние, непра́вильность; геогр. магнетска ~ магни́ тная анома́лия а̏нонӣмǁан анони́ мный; не подписа́вший своего́ и́ мени; ~но писмо анони́ мное письмо́ , анони́ мка; ~и аутор анонимный а́втор, скры́ вший своё и́ мя анони́мац м анони́ м а̏нонӣмно нареч. анони́ мно анони́мнос̄т ж анони́ мность ано̀нимус м анони́ м, анони́ мщик ано̀нса ж ано́ нс м (предвари́тельное объявле́ние) анонси́рати анонси́ ровать, объяви́ ть, объявля́ть ано̀рга̄нскǁӣ неоргани́ ческий; ~а хемија неоргани́ ческая хи́ мия анорѐксија ж анорекси́ я, отвраще́ние к пи́ ще, отсу́тствие аппети́ та анорѐксички анорекси́ ческий а̏норма̄лан анорма́льный анорма́лно̄ ст м анорма́льность анса̀мбл м анса́мбль; архитектурни ~ архитекту́рный анса́мбль; ~ песама и игара анса́мбль пе́сни и пля́ски анта̀бус м, мед. анта́бус (лека́рство) антагонѝзам м антагони́ зм, непримири́ мое противоре́чие; класни ~ кла́ссовый антагони́ зм антаго̀нист(а) м антагони́ ст, проти́ вник, сопе́рник антагонѝстичкӣ антагонисти́ ческий, противополо́жный; непримири́ мо вражде́бный антагонѝстичност ж антагони́ чность анта̀нта ж, полит. анта́нта Анта̀рктик м Антаркти́ да ж анта̀рктичкӣ антаркти́ ческий; ~ лед антаркти́ ческие льды́ анте́на ж анте́нна; собна ~ ко́ мнатная анте́нна; спољна ~ вне́шняя анте́нна а̀нте̄нскӣ анте́нный антиалкохо̀лича̄р м проти́ вник алкого́ля антиалкохо̀лича̄рка ж проти́ вница алкого́ля


19

антиалкохоличарски 

антиалкохо̀лича̄рскǁӣ антиалкого́льный; ~а кампања антиалкого́льная компа́ния а̏нтибеби-пѝлула ж противозача́точная табле́тка (пилю́ ля) антибио̀тик м антибио́ тик антибио̀тичкӣ антибиоти́ ческий антибиро̀кратскӣ антибюрократи́ ческий антиви́рус м антиви́ рус антивируснǁи антиви́ русный; ~ програм антиви́ русная програ́мма (для компью́ теров); ① антиви́ русный; ~а вакцинација антиви́ русная приви́ вка антивла́дин антиправи́ тельственный антиглобалѝзам м антиглобали́ зм антиглоба̀лист(а) м антиглобали́ ст антиглобалѝстичкӣ относя́щийся к антиглобали́ зму антидатѝрати антидати́ ровать, дати́ ровать за́дним число́ м антидемокра̀тично̄ ст ж антидемократи́ зм м, антидемократи́ чность антидемо̀кратскӣ антидемократи́ ческий антидепрѐсӣв м антидепресса́нт антидето̀на̄тор м антидетона́тор антидо̀пинг м антидо́ пинг антидо̀пиншкӣ антидо́ пинговый антидр̀жа̄внǁӣ антигосуда́рственный; ~а завера антигосуда́рственный за́говор антиимперијалѝзам м антиимпериали́ зм антиимперијалѝстичкӣ антиимпериалисти́ ческий антиинтелектуалѝзам м антиинтеллектуали́ зм а̏нтиинфлато̄ ран, а̏нтиинфлацио̄ нӣ антиинфляцио́ нный а̀нтика ж произведе́ние старины́ , стари́ нный предме́т; предме́т анти́ чной эпохи м, анти́ к м а̏нтиканцеро̄ зан противора́ковый антѝква̄р м ① антиква́р; ② торго́ вец стари́ нными предме́тами антиква̄рǁан антиква́рный, стари́ нный; ~не књиге, слике атиква́рные кни́ ги, карти́ ны антикварѝја̄т м ① антиквариа́т, антиква́рный магази́ н; ② букинисти́ ческий магази́ н антѝква̄рница ж антиква́рный магази́ н; букинисти́ ческий магази́ н м а̏нтиква̄рно нареч.: купити ~ купи́ ть в антиква́рном магази́ не антиквѝте̄т м старина́ ж, рарите́т антиколонијалѝза̄м м антиколониали́ зм антико̀лонија̄лнӣ антиколониа́льный антикомунѝзам м антикоммуни́ зм антикому̀нист(а) м антикоммуни́ ст антикомунѝстичкӣ антикоммунисти́ ческий антико̀розӣван антикоррози́ йный антило̀па ж антило́ па антима̀те̄рија ж антимате́рия анитмилитарѝза̄м м антимилитари́ зм антимилита̀рист(а) м антимилитари́ ст антѝмо̄ н м антимо́ ний, сурьма́ ж антимо́нов, антѝмо̄ нскӣ относя́щийся к антимо́ нию

► 

антиципација

́ ни антинаро́дный; антигосуда́рантинарод ственный антинеура̀лгик м лека́рство с от головно́ й бо́ли антино̀мија м антино́ мия, противоре́чие с антиоксѝданс м антиоксида́нт антипа̀са̄т м антипасса́т антипа̀тијǁа ж антипа́тия; неприя́знь, отвраще́ние с; осећати ~у према коме пита́ть антипа́тию к кому; изазивати ~у код кога внуша́ть антипа́тию к кому́-л антипа̀тичан антипати́ чный, проти́ вный, отта́лкивающий, внуша́ющий отвраще́ние антипа̀тично нареч. антипати́ чно, проти́ вно антипа̀тично̄ ст ж антипати́ чность антипатрѝотскӣ антипатриоти́ ческий; антипатриоти́ чный антипирѐтик м антипироге́н антипѝрӣн м антипири́ н антѝпо̄д м антипо́д; человек с противополо́жными взгля́дами антираке́та ж противораке́та, антираке́та антира̀̄кетни противораке́тный антира̀̄тни антивое́нный; ~ митинг антивое́нный ми́ тинг антирекла́ма ж антирекла́ма а̏нтирелигио̄ зан антирелигио́ зный антиреу̀матскӣ предназна́ченный про́ тив ревмати́ зма антиро̀ма̄н м антирома́н антисѐмит(а) м антисеми́ т, юдофо́ б, челове́к вражде́бно относя́щийся к Евре́ям антисемитѝзам м антисемити́ зм, не́нависть к евре́ям антисѐмӣтскӣ антисеми́ тский антисѐптик м антисе́птик, хим. вещества́, вызыва́ющие ги́ бель микро́ бов антисѐптичǁан антисепти́ ческий; ~на средства антисепти́ ческие сре́дства а̏нтисоција̄лан антиобще́ственный антита̀лен(а)т м безда́рный, безтала́нтливый челове́к антитеат́ ар м теа́тр абсу́рда антите́за ж антите́за, противопоставле́ние с, противополо́жность а̏нтите̄ло с антите́ло антито̀ксӣн м антитокси́ н антито̀ксичан антитокси́ ческий антито̀ксично̄ ст ж антитокси́ чность а̏нтитуберкуло̄ знӣ противотуберкулёзный антифашѝзам м антифаши́ зм антифа̀шист(а) м антифаши́ ст антифашѝстичкǁӣ антифаши́ стский; ~ покрет антифаши́ стское движе́ние; ~а коалиција антифаши́ стская коали́ ция антифеминѝзам м сопротивле́ние фемини́ зму а̀нтифрӣз м антифри́ з, антиобледени́ тельное вещество́ антихѐро̄ ј м антигеро́ й а̀нтихрист м антихри́ ст антихуманѝстичкӣ антигуманисти́ ческий антицѝкло̄ н м антицикло́ н антицѝкло̄ нскӣ относя́щийся к антицикло́ ну антиципа́ција ж антиципа́ция, зада́ток м


антиципирати 

► 

апотекар

антиципи́рати антиципи́ ровать а̀нтичкǁӣ анти́ чный; ~ свет анти́ чный мир; ~а уметност анти́ чное иску́сство а̀нтичност м анти́ чность антоло̀гија ж антоло́ гия; ~ лирског песништва антоло́ гия лири́ ческой поэ́зии антоло̀гӣјскǁӣ антологи́ ческий; ~а поезија антологи́ ческая поэ́зия антоло̀гича̄р м состави́ тель антоло́ гии анто̀ними м, мн. анто́ нимы м, мн., слова́, име́ющие противополо́жные значе́ния антонѝмија ж антоними́ я антра̀цӣт м антраци́ т а̀нтре̄ м прихо́жая ж, вестибю́ ль (небольшо́й) антропогене́за ж антропогене́з м антропо̀лог м антропо́лог антрополо̀гија ж антрополо́ гия, нау́ка о биологи́ ческой приро́де челове́ка антропо̀лошкӣ антропологи́ ческий антропомо̀рфан антропомо́ рфный антропоморфѝзам м антропоморфи́ зм антропонѝмија ж антропони́ мика антропоцентрѝзам м антропоцентри́ зм антропоцѐнтрично̄ ст ж антропоцентри́ чность ануѝте̄т м погаше́ние с; взнос в счёт вы́ платы до́лга анули́ра̄ње с аннули́ рование, уничтожение, упраздне́ние, объявле́ние недействи́ тельным анули́рати аннули́ ровать а́нус м а́нус а̀нфас нареч. анфа́с, лицом к смотря́щему а̏орист м, грам. ао́ рист а̀о̄рта ж ао́ рта ́ а ж апана́ж м, насле́дство чле́нов коапанаж роле́вской семьи́ апа̀ра̄т м аппара́т; фото ~ фотоаппара́т; слушни ~ слухово́ й аппара́т; државни ~ госуда́рственный аппара́т ́ а ж аппарату́ра апаратур апара̀тчик м аппара́тчик апа̀ртма̄н м апарта́мент, аппарта́менты мн. апа̀ртма̄нскӣ относя́щийся к апарта́менту а̏партхе̄јд м апарте́ид; жртва ~а же́ртва апарте́ида апа̀тија ж апа́тия апа̀тичан апати́ чный; ~ човек апати́ чный челове́к апа̀тично нареч. апати́ чно апа̀тично̄ ст ж апати́ чность а̏па-тра̏па прил.: бити ~ быть неопря́тным а̀па̄ш м апа́ш; разбо́ йник, вор, хулига́н а̀па̄шкӣ разбо́ йничий, хулига́нский а̀пдејтова̄ти улу́чшить, допо́лнить, осовремени́ ть а̀пел м призы́ в, обраще́ние с, воззва́ние с; ~ за помоћ призы́ в о по́ мощи а̏пелатӣв м, лингв. апелляти́ в а̏пелатӣвнӣ относя́щийся к апелляти́ ву апела́цијǁа ж апелля́ция, обраще́ние с, жа́лоба; уложити ~у пода́ть апелля́цию а̏пелацио̄ нӣ апелляцио́ нный; ~ суд апелляцио́ нный суд

20 а̀пеловати апелли́ ровать; пода́ть, подава́ть апелля́цию апѐндикс м аппенди́ кс аперѝтӣв м аперити́ в а̀перкат м, спорт. апперко́ т (уда́р в бо́ксе) а̏перцептӣван апперцепти́ вный аперцѐпција ж апперце́пция апѐтӣт ж аппети́ т; покварити ~ коме переби́ ть аппети́ т кому́-л.; губити ~ теря́ть аппети́ т; ~ се вратио аппети́ т просну́лся апѐтӣтан аппети́ тный аплауди́ра̄ње с аплодисме́нты м, мн. аплауди́рати аплоди́ ровать; дуго, ватрено ~ до́лго, горячо́ аплоди́ ровть апла̀уз м аплодисме́нты мн., рукоплеска́ния мн. с; ова́ция ж; буран ~ бу́рные аплодисме́нты, бу́рные ова́ции а̏пликатӣван аппликати́ вный апликат́ ор м апплика́тор (инструме́нт) аплика́ција ж апплика́ция (способ отде́лки ткани) а̏пликацио̄ нӣ аппликацио́ нный а̏пликова̄ти, аплици́рати ① примени́ ть, применя́ть (в медици́не); ② укра́сить, украша́ть аподѝктичан абсолю́ тный, несомне́нный; безусло́ вный апо̀е̄н м сто́ имость ж, це́нность ж (де́нежных зна́ков), купю́ ра ж; у крупним ~има в кру́пных купю́ рах апози́ција ж, грам. приложе́ние с Апокалѝпса ж Апока́липсис м апокалѝптичан апокалипти́ ческий, роково́ й, злове́щий апо̀криф м апо́ криф апо̀крифнӣ апокрифи́ ческий, апокрифи́ чный аполѝтичан аполити́ чный, аполити́ ческий, уклоня́ющийся от полити́ ческой жи́ зни апол̀итично̄ ст ж аполити́ чность, аполити́ зм м аполо̀ге̄т(а) м апологе́т, защи́ тник уче́ния, иде́и апологѐтика ж апологе́тика аполо̀гетскӣ апологети́ ческий аполо̀гија ж аполо́ гия, предвзя́тое восхвале́ние с Апо̀ло̄ н м Аполло́ н апоплѐксија ж апоплекси́ я, апоплекси́ ческий уда́р апоплѐктичкӣ апоплекси́ ческий; ~ удар апоплекси́ ческий уда́р а̀порт м апо́ рт (кома́нда соба́ ке) апорти́рати приказа́ть соба́ке (принести́ или сде́лать что́-л.) а̏постерио̄ ран апостерио́ рный апостерио́ри нареч. апостерио́ ри а̏постол м апо́ стол а̏постолскӣ апо́ стольский а̏построф м апо́ стро́ ф (орфографи́чечкий знак) апострофи́рати : ① ~ некога обрати́ ться к кому́-л. (обы́ чно с упрёком); ② поста́вить апо́ строф апоте́ка ж апте́ка; дежурна ~ дежу́рная апте́ка апотѐка̄р м апте́карь, фармаце́вт


Радослав Бошковић Српско-руски речник Сербско-русский словарь Издавач Јасен Дечанска 12/II, Београд тел. 011 32 86 339 www.ikjasen.com jasenbook@gmail.com За издавача Војо Станишић Корице Ратомир Димитријевић Припрема за штампу Драган Џаковић Штамта Донат граф Тираж 1000 ©

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 811.163.41'374=161.1(038) БОШКОВИЋ, Радослав Српско-руски речник / Радослав Бошковић. - Београд : Јасен, 2013 (Београд : Донат граф). - [6], 1176 стр. ; 25 cm. - (Библиотека Речник / [Јасен]) Тираж 1.000. Библиографија: стр. [4]. ISBN 978-86-6293-014-9 a) Српско-руски речници COBISS.SR-ID 201714700


CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Radoslav Bo{kovi}

Radoslav Bo{kovi}SRPSKO-RUSKI

RE^NIK SERBSKO-RUSSKIY SLOVARÑ

SRPSKO-RUSKI

RE^NIK SERBSKO-RUSSKIY SLOVARÑ

978-86-0293-014-9Profile for IK Jasen

Srpsko ruski rečnik  

Ovаj srpsko-ruski rečnik mogu vrlo produktivno koristiti ne sаmo profesionаlni prevodioci, nаučni rаdnici, nаstаvnici i drugi specijаlisti z...

Srpsko ruski rečnik  

Ovаj srpsko-ruski rečnik mogu vrlo produktivno koristiti ne sаmo profesionаlni prevodioci, nаučni rаdnici, nаstаvnici i drugi specijаlisti z...

Profile for ikjasen
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded