ГРЕШКЕ У ПОНАШАЊУ

Page 1Hana Verena Ceme

GREŠKE U PONAŠANJU


Hana Verena Ceme

GREŠKE U PONAŠANJU Prepoznajte i izbegnite nezgodne situacije


Naslov originala na nemaèkom jeziku: Hanna Verena Zemme, Kniggefallen Title of the original German edition: Hanna Verena Zemme, Kniggefallen © 2006 by Compact Verlag GmbH, München Under licence from Compact Verlag GmbH, Züricher Str. 29, D-81476, München, Germany Biblioteka Znakovi Greške u ponašanju Hana Verena Ceme Izdavaè NK Jasen Dobraèina 30, Beograd, Tel. 011 32 86 339 jasenbook@gmail.com, www.ikjasen.com Za izdavaèa Vojo Stanišiæ Prevela sa nemaèkog jezika Larisa Stambolija Lektura i korektura NK Jasen Priprema za štampu Vladimir Batica Korice Mirko Toljiæ Štampa Kultura, Baèki Petrovac Tiraž 1000 Copyright za srpsko izdanje © NK Jasen DOO Sva prava za objavljivanje ove knjige zadržava izdavaè po odredbi Zakona o autorskim pravima.


Sadr`aj

SADRŽAJ Predgovor Lepo ponašanje ne poznaje granice

8

Poglavlje 1 Ni{ta bez njih – osnove bontona

9

Vodite raèuna o sebi

14

Dobar utisak

19

Snažna liènost

25

Bonton

32

Uvek dobro odeveni

37

Poglavlje 2 Susreti bez optere}enja – bonton u komunikaciji

46

Pozdravljanje na pravi naèin

48

Upoznavanje i predstavljanje

53

Siguran nastup u restoranu

60

Uètivost u svakodnevnom životu

62

Komunikacija po bontonu

70

5


Sadr`aj

Poglavlje 3 Bonton za goste i doma}ine Srdaèno vas pozivamo

76

Stoèiæu, postavi se

81

Omiljeni gost

83

Maniri za stolom

89

Šta da obuèem

96

Small Talk

Poglavlje 4 Bonton u posebnim situacijama

6

74

101

106

Oèekujte neoèekivano

108

Izvinite!

111

Smrtni sluèaj

114

Kako da se ponašate u sluèaju bolesti

117

Rešavanje konflikata

121

Bonton za sluèajeve nužde

125


Poglavlje 3.

Bonton za goste i doma}ine Da biste ostavili dobar utisak na prijemima, zabavama i veèerama, potrebno vam je malo oseæaja za meðuljudske odnose kao i poznavanje bontona. Ova pravila treba da poštujete i kada je u pitanju manji krug ljudi. Ukazaæemo na tipiène greške u ponašanju na proslavama i situacije u kojima se one èesto dešavaju. Da bi zabava bila uspešna, neophodna je dobra organizacija – jer bez „osnove“ ništa ne funkcioniše. Spisak zvanica, tema zabave i lepo osmišljena pozivnica su takoðe veoma važni, kao i detaljan spisak jela i piæa i sa stilom postavljen sto. Naravno da i gosti treba da pokažu svoje najbolje lice, jer oni dobrim delom doprinose raspoloženju na proslavi – ne samo izborom poklona za domaæina, veæ i svojim nastupom. Gost treba da vodi raèuna o tome kakvu æe garderobu odabrati, a važno je i da svi opušteno æaskaju da bi raspoloženje bilo na nivou. Bilo da ste gost ili domaæin – pokažite najbolje manire za stolom, vešto vodite zanimljiv razgovor – i vaše veèe æe biti uspešno.

74


75


Small talk

Zabavno æaskanje Nevena i Nikola su napravili pravi izbor hotela – sva njihova oèekivanja su prevaziðena. Sada oboje opušteno sede na terasi hotelskog restorana. „Hajde, idemo do švedskog stola!“, bodri Nevena Nikolu i oboje staju u veæ oformljen red. Dok im pogled luta po gurmanlucima fantastiènog izgleda, razmenjuju utiske sa parom ispred njih. Usput odluèuju da zajedno sednu za isti sto. Ubrzo se ispostavlja da Nevena i Nikola imaju mnogo razlièitih interesovanja, dok za Miroslava postoji samo jedna tema: institut gde radi kao hemièar. Ana pokušava da prekine svog supruga koji je upravo poèeo da citira teze iz svog doktorata: „Dragi, pusti nas malo da æaskamo o predivnoj veèeri.“

„Zar o tome? Ne budi blesava! Pa neæemo valjda da dosaðujemo našim novim poznanicima. Dakle, kada se kristalna struktura ...“ – greška  Oprez u ponašanju! Miroslav je nauènik koji je potpuno zaokupljen istraživanjima u oblasti nauke kojom se bavi, i uopšte ne primeæuje koliko preteruje kad insistira na svojim temama. On nije sposoban za laku konverzaciju, èak ni nakon ženine molbe.

 Ovako je ispravno

Neki ljudi prosto imaju dara da zaokupe neèiju pažnju neobaveznim temama. Iako niste roðeni za to, ipak možete da savladate veštinu voðenja lake konverzacije. Obraæajte se sagovornicima kratko i jasno, izbegavajte strane reèi i obratite pažnju na izgovor, modulaciju glasa, na mimiku i gestikulaciju, na govor tela i dok razgovarate gledajte sagovornika u oèi.

 BONTON ZA GOSTE I DOMAÆINE – UKRATKO

I za organizovanje zabava važi geslo da bez muke nema nauke. Bilo da ste gost ili domaæin, bilo 103


Bonton za goste i doma}ine

da je zabava organizovana u malom krugu ljudi ili je neka proslava na visokom nivou, društveni podijum je veoma klizav teren na kojem se lako okliznete. To smo u ovom poglavlju pokazali kroz svakodnevne situacije. Da biste izbegli greške treba da se upoznate sa osnovama lepog ponašanja, poèev od izbora odeæe do lake konverzacije, kako vam ništa ne bi krenulo naopako.  Organizacija zabave poèinje od pozivnica. Jasno naglasite kada, gde i kojim povodom se održava proslava, do kada oèekujete odgovor i kako gosti treba da budu odeveni.  Kao gost imate obavezu da na vreme potvrdite ili otkažete dolazak, kako domaæinu ne biste nepotrebno otežavali organizaciju.  Da li dolazite sami ili sa nekim, to odluèuje domaæin. Obavezno pitajte, ukoliko to nije naznaèeno na pozivnici.  Ne pokušavajte da „osvojite nagradu za originalnost“ pri izboru poklona domaæinu. Donesite praline, flašu vina ili neku dobru knjigu; tako igrate na sigurno a vaš poklon æe uvek biti lepo prihvaæen.  Ako ste domaæin, izbegavajte 104

frazu „nije trebalo“ kada primate poklone. Umesto toga pokažite da ste se iskreno obradovali, tako što æete odmah izabrati neku lepu vazu za buket cveæa ili æete pustiti muziku sa novog kompakt diska.  Èak i ako ne prihvatate poziv za proslavu, trebalo bi da pošaljete èestitku domaæinu. Odaberite neku lepu èestitku i napišite nekoliko srdaènih reèenica.  Ako želite da vaša zabava bude jedinstven i nezaboravan dogaðaj, izaberite neki moto i prema njemu uskladite jelovnik, dekoraciju i muziku.  Prema razmerama proslave i broju gostiju procenite koliko možete da organizujete lièno, a koja zaduženja æete radije prepustiti profesionalcima.  Razradite organizaciju proslave pomoæu spiskova. Blagovremeno sastavite spiskove zvanica, spiskove za kupovinu, termine i opremu – tako neæete ništa zaboraviti.  Savršeno postavljen sto je ogledalo svakog domaæina. Posebno obratite pažnju na odgovarajuæe èaše za vino jer „buke“ vina može da se razvije ili zadrži u punoj meri samo u èaši naroèito namenjenoj za crno, odnosno belo vino.


Bonton za goste i doma}ine – ukratko

 Od vrste zabave zavisi da li æete koristiti papirne ili platnene salvete. Ako ste izabrali papirnu varijantu (za veèeru sa prijateljima), spretno ih presavijte i složite.  Bilo da koristite papirne ili platnene maramice pravilo je isto: usne samo utapkajte. Nakon završetka obroka salveta se presavija po sredini i odlaže se levo pored tanjira. Nikada ne ostavljajte zgužvanu salvetu na tanjiru. Ako samo na kratko napuštate svoje mesto, položite salvetu na stolicu.  Iako vas raskošni švedski sto dovodi u veliko iskušenje, nemojte da prepunite tanjir. Uzimajte male kolièine hrane, rasporedite jelo po tanjiru i nikada ne mešajte predjelo, glavno jelo i desert.  Sendvièe možete da pripremate kod kuæe za doruèak – ali, ako se na proslavi nude ovali sa hladnom zakuskom, pravljenje sendvièa apsolutno je zabranjeno.  Ako je na stolu pribor za više jela, nemojte se zbuniti: upotrebljavajte pribor od spolja ka unutra.  Na kraju obroka nož i viljušku ostavite na tanjir u takozvani „èetiri i dvadeset“ položaj; to je

znak kelneru da sme da odnese tanjir. Ako želite samo da napravite pauzu (dok razgovarate sa susedom za stolom), ukrstite vrhove pribora na tanjiru.  Odreðena jela (kanapei, mušule, jastog, fino pecivo, praline ali i neko voæe) jedu se prstima èak i u zvaniènim prilikama.  Držanje je veoma važno tokom obroka. Zalogaj se prinosi ustima – a ne obrnuto.  Gosti mogu da poènu da jedu èim domaæin ili domaæica uzmu pribor u ruke.  Garderobu birajte u zavisnosti od vrste zabave. Ako je na pozivnici naznaèen kodeks odevanja, ne zaboravite da se to odnosi na odelo za muškarca, a da dama treba iz toga da izvede zakljuèak o svom izboru garderobe.  Izbegavajte previše liène ili teške teme za razgovor ako samo površno poznajete svog sagovornika. Umesto toga vodite Small Talk. Ova laka i uètiva konverzacija je „alfa i omega“ uspešne zabave.  Kao domaæin odgovorite na primljene èestitke na isti naèin kako su i one poslate vama. Nakon veæe proslave najbolje je da se dopisnicom zahvalite za primljene poklone! 105
Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.