Ο Παπαδιαμάντης του Ζήσιμου Λορεντζάτου

Page 1
¾ ¿°¿°³¸° »°¼Â¶Á ¾ à µ ¶Á¸»¾Ã º¾À´¼Âµ° ¾Ã


¼. ³. ÂØÐÈÔÛÈÝÜÒÒæ×ÖÜÒÖÚ & ´ÑËæÙÌÐÚ ¸ÑÈØÖÚ, 2011 ISBN

978-960-9527-32-3


¾ ¿°¿°³¸°»°¼Â¶Á ¾à µ¶Á¸»¾Ã º¾À´¼Âµ°Â¾Ã ´¿¸»´º´¸°

¼. ³. ÂÀ¸°¼Â°Äúº¾¿¾Ãº¾Á

¸¹°À¾Á¿ØÖÒÖÊÐÑÖ© ÙÎÓÌåàÓÈ ¾ µãÙÐÓÖÚ ºÖØÌÔÛÍáÛÖÚ, ÙÌ© ËÖÑåÓÐæ ÛÖÜ ÊÐÈ© ÛÖ© Ô ÍÈÑÜÔÏÐÔæ ÛÖÜ ­ÌØàÛÈ, ËÐÈÑÎØçÙÙÌÐ magna voce Ö¦ÛÐ Ó×ÖØÌЧ ÔÈ© ×ÌØáÙÌÐ Ö« ÒæÑÒÎØÎ ÛΩ Íàã ÛÖÜ ÓæÔÖ ÓÌ© ÛÖ© Ô ÁÖÒàÓÖ© È¥ ×Ö© ÛÖÜ© Ú ´ÒÒÎÔÌÚ1×ÖÐÎÛÌ© Ú ÑÈЩ ÓæÔÖ ÓÌ© ÛÖ© Ô ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛΠȥ ×Ö© ÛÖÜ© Ú ×ÌÍÖÊØáÝÖÜÚ. ´ÔÛÖçÛÖÐÚ ÛÖ© Ö­ÔÖÓÈ ÛÖܧ ÁÑÐÈÏåÛÎ ×ÌÍÖÊØáÝÖÜ Ì¥ ÓÝÈÔåÍÌÛÈÐ Ö¦ÒÖ ÑÐ Ö¦ÒÖ ÓæÔÖ ËÜÖ© ÝÖØÌ© Ú ÙÛÈ© ÑÌåÓÌÔÈ ÛÎ§Ú ×ØéÛÎÚ ÙÜÊÊØÈÝÐÑÎ§Ú ÌÐ¥ÑÖÙÐ×ÌÔÛÈÌÛåÈÚ ÛÖܧ ºÖØÌÔÛÍáÛÖÜ, È¥ ×Ö© ÛÖ© 1936 à¬Ú ÛÖ© Ô ¸ÈÔÖÜáØÐÖ ÛÖܧ 1961. Á' ÈÜ¥ ÛÖ© ÛÖ© ûÛâÛÈØÛÖÔ ÈÐ¥à§ÔÖÚý Ö« ÓÖÔÈÞÐÑÖ© Ú ÛÎ§Ú ¹ÎÝÐÙÐȧÚ, ÙÈØÈÔÛÈ×âÔÛÌ ×ÌØå×ÖÜ ÞØÖÔৠ֦ÛÈÔ ÛÌÒÌÐéÔÌÐ ÛÖ© 1960, ÝÈåÔÌÛÈÐ ÔÈ© ÌФÔÈÐ ËÖÙÓâÔÖÚ Ö« ÓÐÙÖ© Ú ÙÛÖ© Ô ÁÖÒàÓÖ© ÑÈЩ Ö« È­ÒÒÖÚ ÓÐÙÖ© Ú ÙÌ© ÕâÔÖÜÚ. ºÖÐ×æÔ, ×ÖÐÈ© ûÖ« ÒæÑÒÎØÎ Íàãý, Ö¦ÛÈÔ Ì­ÞÌРȥ ÝãÙÌÐ ×åÙà ÛÖÜ ÛÖ© ÓÌÙÖÙÛØáÛÐÛÎÚ, ÓÌ© ÛÖ© Ô ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ ÔÈ© ×ÌØÔáÌÐ ÝÌÜÊÈÒâÖÚ ûËÐÈÑÈÓÖ© Úý È¥ ×Ö© ÛÖ© Ô Ó×ÌØÔÛÌ© ÛÖܧ ×ÈØÏÌÔÐÑÖܧ ÛÖÜ ÊØÈÝÛÖܧ ÊÐÈ© ÛÖ© Ô ÁÖÒàÓÖ© (³ÖÑåÓÐÖ ¸, 1947); Âå È¥ ÑØÐÉà§Ú ÌФÔÈÐ ÊÐ' ÈÜ¥ ÛÖ© Ô Ö« Ì¥ ØÎÓÐÑÖ© Ú ÛÎ§Ú ÁÑÐáÏÖÜ à¬Ú ÛÖ© 1961; 1. ¶ È¥ ÑØÐÉΩ Ú ËÐÈÛç×àÙÎ: û °×Ö© ÛÖÜ© Ú ´ÒÒÎÔÌÚ ×ÖÐÎÛÌ© Ú ÓâÞØÐ ÙãÓÌØÈ ×ÌØÔáÌÐ ÑÈÔâÔÈÚ Îª Ó×ÖØÌЧ ÔÈ© ×ÌØáÙÌÐ Ö« ÒæÑÒÎØÎ ÛΩ Íàã ÛÖÜ È¥ ÔÈÓÝÐÙÉãÛÎÛÈ ÓæÔÖ ÓÌ© ÛÖ© ÁÖÒàÓæ£ ÑÈÏà© Ú ÑÈЩ È¥ ×Ö© ÛÖÜ© Ú ×ÌÍÖÊØáÝÖÜÚ ÓæÔÖ ÓÌ© ÛÖ© Ô ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ (Ó×ÖØৠÓÌ© ×ØÖÙà×ÐÑÖ© ×ÈØáËÌÐÊÓÈ ÔÈ© ÓÐÒãÙà ÑÈЩ ÊÐÈ© ÛÖÜ© Ú ËÜæ).ý (û ´ÔÈÚ Ö« ØÐÙÓÖ© Ú ÛÖܧ ÁÖÒàÓÖܧ ÊÐÈ© ÛÖ© ܦ ÝÖÚ (stile)ý, 1966, ÛéØÈ »ÌÒâÛÌÚ, °õ 132, 1994). °Ü¥ ÛΩ ÛΩ ÙçÍÌÜÕÎ Ö« È¥ ÔÈÊÔéÙÛÎÚ ÏÈ© ÛΩ Ô ÙÜÔÈÔÛãÙÌÐ ÕÈÔÈ© ÙÌ© ÛÖܧÛÖ ÛÖ© ÉÐÉÒåÖ.


¾ ¿°¿°³¸°»°¼Â¶Á ¾à µ¶Á¸»¾Ã º¾À´¼Âµ°Â¾Ã

8

¶ ЫÙÛÖØåÈ ÛÖܧ ÒÖØÌÔÛÍÈÛÐÑÖܧ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛΠȥØÞåÍÌÐ ÓÌ© ÛÖ© ¥ ×Ö© ËÖÑåÓÐÖ û °ÒâÕÈÔËØÖÚ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ ö ¿ÌÔãÔÛÈ ÞØæÔÐÈ È ÛÖ© ÏáÔÈÛæ ÛÖÜý. ¾Ð« ËçÖ ÓÔÌЧÌÚ ÛÖܧ

³ÖÑÐÓåÖÜ ¸

, ÊÐÈ© ÛÐ©Ú Ö«×ÖЧÌÚ Î­ ËÎ

Ì­ÊÐÔÌ ÒæÊÖÚ, ÌФÔÈÐ ÛÖ© ÙçÔÖØÖ Ð«ÙÛÖØåÈÚ ÑÈЩ ×ØÖäÙÛÖØåÈÚ. ¾Ð« ×ÖÒÜ© ÙÜÞÔÌ©Ú Ü«×ÖÊØÈÓÓåÙÌÐÚ Îª Ì¥×ÐÙÎÓáÔÙÌÐÚ ÑÈЩ ÖЫ ÒåÊÌÚ ÑÈЩ ÉØÈÞçÛÈÛÌÚ ÙÎÓÌÐéÙÌÐÚ ÛÖܧ ºÖØÌÔÛÍáÛÖÜ ÙÛÈ© ×ÌØÐÏéØÐÈ Ûà § Ô Ì¥ÑËæÙÌàÔ ÛÖܧ ÄâÕÎ ÑÈЩ ÛÖܧ ´ÒÌÜÏÌØÖÜËáÑÎ, È¥×' Ö¦×ÖÜ ÙÛÈ© ÔÌÈÔÐÑá ÛÖÜ ÞØæÔÐÈ ËÐáÉÈÙÌ ÛÖ©Ô ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ, È¥ÔãÑÖÜÔ ÙÛΩ Ô ×ØÖäÙÛÖØåÈ. ¿ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ© ÌÜ«ØãÓÈÛÈ ×ÌØå×ÖÜ È¥ØÞÈÐÖÒÖÊÐÑá, ×ÖÜ© ÛÌÑÓÎØÐéÔÖÜÔ ×áÔÛàÚ ÛÖ© ÊÌÊÖÔÖ©Ú Ö¦ÛÐ ÛÖÜÒáÞÐÙÛÖÔ È¥×Ö© ÛÈ© ÝÖÐÛÎÛÐÑá ÛÖÜ ÞØæÔÐÈ ËÐÈÉáÍÌÐ ÛÖ©Ô ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ ÑØÈÛéÔÛÈÚ Ì¦ÔÈ ÓÖÒçÉÐ. ¶ ÓÖØÝΩ

Ûà § Ô Ü«×ÖÊØÈÓÓåÙÌàÔ ÑÈЩ ÖЫ È¥ÑÈØÐÈЧÌÚ ÙÎÓÌÐéÙÌÐÚ

È¥×ÖÑÈÒç×ÛÖÜÔ Ö¦ÛÐ ÛÖ© ÓáÛÐ ÛÖܧ ÔÌÈØÖܧ ºÖØÌÔÛÍáÛÖÜ ÑæÉÌÐ ÑÈЩ ÛÖ© ÈÜ¥Ûå ÛÖÜ ×ÐáÔÌÐ. °ÒÒÈ© ÛæÛÌ ÊÐÈÛå ÈÜ¥ÛÖ©Ú Ö« Ì¥×åÓÖÔÖÚ ÏÎØÌÜÛΩ Ú ÛΧ Ú È¥ÒÎÏÐÔΧ Ú ÓÈÙÛÖØÐÈ§Ú ÑØÈÛáÌÐ ÙÛÈ© ×ÌØÐÏéØÐÈ Ûà § Ô ÙÌÒåËàÔ ÛâÛÖÐÖÔ ÞØÜÙÐÑæ; ¬ Ú ÛΩ Ô û×ØÖ×È×È ´ÑÌЧÔÖÐ ×ÖÜ© ÛÖ©Ô ÙÜÔÈØ×áÍÖÜÔ, ÛÖÜÒáÞÐÙÛÖÔ à ËÐÈÓÈÔÛÐÑΩ ý È¥ÑæÓÈ

»ÐÑØÈ© ÁçØÛÐ

(1955), ÌФÔÈÐ Ö« ¿æÌ, Ö« ¿áÖÜÔÛ, Ö«

µåÔÛ, Ö« »×ÒâÎÑ. ¾ÒÖÐ ÛÖÜÚ üÑÈЩ Ö« ÑÈÏâÔÈÚ ÓÌ© ÛÖ©Ô ÛØæ×Ö ÛÖÜü È¥ÔÛÈØÛÌÓâÔÖÐ. ÅÈØÈÑÛÎØÐÙÛÐÑΩ ÌФÔÈРΫ ÑÈÛÈÝÖØÈ© ÛÖܧ ºÖØÌÔÛÍáÛÖÜ, ÊÖÎÛÌÜÓâÔÖÜ È¥×Ö© ÛΩ Ô Ð¥ËÐæØØÜÏÓÎ

ÏÌÖÒÖÊåÈ ÛÖܧ »×ÒâÎÑ,

Ì¥ÔÈÔÛåÖÔ ÛÖܧ ´ÒÐÖÛ ×ÖÜ© È¥Ù×áÙÛÎÑÌ ÛÖ©Ô ¹ÈÏÖÒÐÑÐÙÓæ. ¾ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ ËÌ©Ô ÌФÔÈÐ ÛâÛÖÐÈÚ ÒÖÊΧ Ú È¥ÔÛáØÛÎÚ. ¾ ºÖØÌÔÛÍáÛÖÚ, ×ÖÜ© ÏâÒÌÐ ÔÈ© ÌФÔÈÐ ÛåÓÐÖÚ ×Øà § ÛÈ ×Øà § ÛÈ ÓÌ© ÛÖ©Ô Ì«ÈÜÛæ ÛÖÜ, ËÌ©Ô È¥ØÔÌЧÛÈÐ ÛΩ ÊØÈÝΩ ÑÈЩ ÛÖ©Ô ÑæÙÓÖ ÛÖܧ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ üû³Ì©Ô ÌФÔÈÐ 2

È¥×Ö© ÛÈ© ÓÐÑØæÛÌØÈ Ö¥ÔæÓÈÛÈ ×ÖÜ© ËÐÈÏâÛÖÓÌý ü, ËÜÙÑÖÒÌçÌÛÈÐ ¥ ÔÐÖ¦ÓàÚ Ô' È¥×ÖËÌÞÛÌЧ ÛÖ© ¹âÔÛØÖ ÛÖÜ. ´Ü­ÑÖÒÈ Ö« È¥ÔÈÊÔéÙÛÎÚ È ÞÔÌçÌÐ üÙÛÖ©

¶ÓÌØÖÒæÊÐÖ [ÀæËÖÚ]

, Ò.Þ., Ϊ ÙÛΩ

»ÐÑØÈ© ÁçØÛÐ

ü

¥ ×æÙÛÈÙÎ ×ÖÜ© ÑØÈÛáÌÐ Ö« ºÖØÌÔÛÍáÛÖÚ È¥×Ö© ÛΩ Ô ´ÑÑÒÎÙåÈ. ÛΩ Ô È

2. ±Ò.

»ÌÒâÛÌÚ

, °õ 107.


¿À¾º¾²¸¹¾ Á¶»´¸Ç»°

9

½ÈÝÔÐÑÈ© Ö¦ÓàÚ üЭÙàÚ Ö­ÞÐ ÛæÙÖ ÕÈÝÔÐÑÈ© ÊÐÈ© ÛÖ© Ô Ð­ËÐÖ Ö¦ÙÖ ÊÐÈ© Óȧ Úü ÉÊÈåÔÌÐ ÙÛÖ© È¥ ÔÛáØÛÐÑÖ ÑÈÛÈ© ÛΧ Ú È¥ ÔÛÈØÙåÈÚ: ÓÌ© È¥ ÝÖØÓΩ ÛÈ© ÛØÐÈÔÛáÞØÖÔÈ ÛÎ§Ú ÙÌÝÌØÐÑÎ§Ú ÁÛØÖÝΧ Ú ÑÈЩ ÛÈ© ×ÌÔãÔÛÈ È¥ ×Ö© ÛÖ© Ô ÏáÔÈÛÖ ÛÖܧ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ Ö« ÓÖÒÖÊÌЧ Ö¦ÛÐ ×ØÖÙÛåÏÌÛÈÐ ÙÛΩ Ô ×ÈØÌÓÉÖÒã, Ö¦×ÖÜ È¥ ÔãÑÌÐ ÑÈЩ Ì¥ ÑÌЧÔÖÚ ×ÖÜ© Ì­ÊØÈßÌ ÛÈ© ûÂØÈÊÖçËÐÈ ÛÖܧ ·ÌÖܧý ÑÈЩ ûÂÖ© ÓÜØÖÒæÊÐ ÛÎ§Ú ÝéÑÐÈÚý, ÛÖ© ×Øà§ÛÖ Ì­ÔÛÖÔÈ Ü« ×ÖÊØÈÓÓÐÙÓâÔÖ ÙÛÈ© ×È×ÈËÐÈÓÈÔÛÐÑá ÛÖÜ ÛÖÓåËÐÈ ÑÈЩ ÛÖ© ËÌçÛÌØÖ ×ÖÒÜÓÔÎÓÖÔÌÜÓâÔÖ ÙÛÈ© ÊØÈÝÛá ÛÖÜ. °Ô ÛÖ© ×Øà§ÛÖ ËÖÑåÓÐæ ÛÖÜ ÊÐÈ© ÛÖ© Ô ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ ÌФÔÈР̦ÔÈ ÕÌÑÈÏáØÐÙÓÈ, ÑÜØåàÚ, ×ÔÌÜÓÈÛÐÑà§Ô ÑÈå, ËÌÜÛÌØÌÜæÔÛàÚ, ÒÖÊÖÛÌÞÔÐÑà§Ô ÒÖÊÈØÐÈÙÓà§Ô,3 ÛÖ© ËÌçÛÌØÖ ÛÖܧ 1986, ÓÌ© Ì¥ ÔËÐáÓÌÙÖ ÙÛÈÏÓÖ© ÛÖ© ×Øà§ÛÖ È¥ ×Ö© ÛÈ© ÛâÙÙÌØÈ ÓâØÎ ÛÖܧ ËÖÑÐÓåÖÜ û¾Ð« ÀàÓÐÌ© Úý (1976), Ì¥ ØÞæÛÈÔ ÔÈ© È¥ ÔÈÐØâÙÌРȥ ÝÐÒÖÔåÑÎÛÈ ÛΩ ÓÖÓÝΩ Ö¦ÛÐ Ö« ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ Î¤ÛÈÔ È¥ ËâÕÐÖÚ ÞÌÐØÐÙÛΩ Ú ÛÎ§Ú Ì« ÒÒÎÔÐÑÎ§Ú ÊÒéÙÙÈÚ. °ÔÛåÏÌÛÈ ÓÌ© ÛΩ Ô Ì¥ ×åÙÎÓÎ ÊØÈÓÓÈÛÖÒÖÊÐÑΩ ÑØåÙÎ,4 Ö« ºÖØÌÔÛÍáÛÖÚ È¥ ×ÖÝÈåÔÌÛÈÐ Ö¦ÛÐ û ¾ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ ÙÛÖ© ÛÐÓæÔÐ ÕâØÌÐ ÛΩ ÊÒéÙÙÈ ÛÖܧ ÛÐÓÖÔÐâØÎ, ÙÛΩ ÊâÔÔÈ ÕâØÌÐ ÛΩ ÊÒéÙÙÈ ÛÎ§Ú ÓÈÓΧÚ, ÙÛÖ© ÕæËÐ ÛΩ ÊÒéÙÙÈ ÛÎ§Ú ÓÖÐØÖÒÖÊãÛØÈÚ, ÙÛÖ© ×ÈÐÞÔåËÐ ÛΩ ÊÒéÙÙÈ Ûà§Ô ×ÈÐËÐà§Ôý. ³Ì© Ô ËÐÙÛáÍÌÐ ÔÈ© ÛΩ Ô ÞÈØÈÑÛÎØåÙÌÐ ûÈ­ØØÎÛÖ ÏÈܧÓÈý, ÓÌ© ×ÈØáËÌÐÊÓÈ È¥ ØÑÌÛÈ© È¥ ×ØÖÙËæÑÎÛÖ ÛÐ©Ú ×âÔÛÌ ×Øà§ÛÌÚ ÒâÕÌÐÚ ÛÖܧ û ´ØàÛÈ ÙÛÈ© ÞÐæÔÐÈý. 3. ±Ò. ÙÛÖ© ´×åÓÌÛØÖ ÛÖ© ÓÌÒâÛÎÓÈ ÛÖܧ ÁÛÈçØÖÜ µÖÜÓ×ÖÜÒáÑÎ û ¾ µãÙÐÓÖÚ ºÖØÌÔÛÍáÛÖÚ ÑÈЩ Ϋ ¾ØÏæËÖÕÎ Ì« ØÓÎÔÌÜÛÐÑΩ ÛÖܧ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎý, ¼âÈ ´ÙÛåÈ, ÛÞ. 1824, ¸ÖçÔÐÖÚ- ¸ÖçÒÐÖÚ 2009, Ù. 127-136. 4. ¿É. û ÃÝÖÚ, Ì­ ÑÝØÈÙÎ, ÊÒéÙÙÈ ÙÞÌËÖ© Ô ÛÜÞÈЧȣ ÑÈÓÐÈ© Ì¥ ×åÛÌÜÕÎ ÙÛΩ Ô ÑÈÛÌçÏÜÔÙÎ ÈÜ¥ Ûãý, ÒæÊÐÈ ×ÖÜ© ËÜæÓÐÙÐ ËÌÑÈÌÛåÌÚ È¥ ØÊæÛÌØÈ Ì¥ ×ÈÔÈÒãÝÏÎÑÈÔ à«Ú Î¥ Þà© ÕÌÏÜÓÈÙÓâÔÎ: û ¶ ÊÒéÙÙÈ, È¥ ÔÜ×æÛÈÞÛÎ, ÔÛÜÓâÔÎ ÛÖ© Ì¥ ×åÙÎÓÖ ÑÈÏÈØÌÜÖÜÙÐáÔÐÑÖ ÝæØÌÓá ÛÎÚ, ÞØÎÙÐÓÖ×ÖÐÌЧÛÈÐ Ö¦ ×àÚ ÒáÞÌÐ, ÑÈЩ ×áÔÛÈ ÓÌ© ÛÖ© Ô ÌÜ¥ ÑÖÒéÛÌØÖ ÛØæ×Öý.


10

¾ ¿°¿°³¸°»°¼Â¶Á ¾à µ¶Á¸»¾Ã º¾À´¼Âµ°Â¾Ã ( Ã×ÖÞØÌàÛÐÑΩ ×ÈØâÑÉÈÙÎ: Ö¦ÙÈ ÊØáÝÌÐ ÊÐÈ© ÛΩ ÊÒéÙÙÈ ÛÖܧ

ËÐÎÊÎÓÈÛÖÊØáÝÖÜ Ð¥ÙÞçÖÜÔ, ÑÈÛÈ© ÓâÊÈ ÓâØÖÚ, ÑÈЩ ÊÐÈ© ÛΩ ÊÒéÙÙÈ ÛÖܧ ÓÌÛÈÝØÈÙÛΧ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ, Ö¦×ÖÜ ÑáÏÌ ÛæÙÖ ÉØåÙÑÖÜÓÌ ÑÖÞçÒÐÈ ÒÈÓ×ÌØÈ© ÑÈЩ ÒÈÒÈØåËÐÈ ÊÌÔÔÎÓâÔÈ È¥×Ö© ÛÈ© È¥ÔãØÐÏÓÈ ÑçÓÈÛÈ Ûà§Ô ÈÐ¥éÔàÔ, ÛÖ© ÖÜ¥ÙÐÈÙÛÐÑÖ©

ÑÜÒÐÔËÎÏÓæÚ,

ÒÖÊÖÜÞáØÎ, È¥Ôç-

ÉÈÀæËÐÔàÔ È¥ÑØÖÊÐÈ-

×ÈØÞÛÖ ÙÛÈ© ÒÌÕÐÑÈ© È¥ÒÒÈ© ÈÜ¥ÏÌÔÛÐÑÈ© Ö«ÓÎØÐÑæ, ÑÈЩ ÛÖ© Ì¥×åÏÌÛÖ

ÏÜÓâØÐÓÔÖÚ, Ì¥ÝáÓÐÒÒÖ ÛÖܧ ÉÈÏÜÊæÔÈÛÖÚ ÒÐà§Ô ( °×ÈÔÛÈ 4.287.14).)

Ûà§Ô

»ÖÒÖÔæÛÐ Ö« ºÖØÌÔÛÍáÛÖÚ ËÌ©Ô Ì¥ÑÛÐÓȧ Ð¥ËÐÈåÛÌØÈ ÛÐ©Ú ÒÌÊæÓÌÔÌÚ 5

ûÈÐ¥ÙÏÎÛÐÑÌ©Ú È¥ÔÈÒçÙÌÐÚý ×ÌÍà § Ô ÑÈЩ ×ÖÐÎÓáÛàÔ, ÓÌ© ÛÖ© ÛØåÛÖ ÙÌ© Ì­ÑÛÈÙÎ ÑÌåÓÌÔæ ÛÖÜ ÊÐÈ© ÛÖ©Ô ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ, ÊØÈÓÓâÔÖ ×ÐÏÈÔà§Ú ÊçØà ÙÛÈ© 1998-1999, Ì¥×ÐÞÌÐØÌЧ ÓÐÈ© ÒÐÛΩ È¥ÒÒÈ© ÑÌÝÈÒÈÐéËΠȥÔáÒÜÙÎ ÛÖܧ ËÐÎÊãÓÈÛÖÚ ûÂ' °ÊÔáÔÛÌÓÈý. ¾ ЭËÐÖÚ ÒâÌÐ Ö¦ÛÐ ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ© ûÓÌØÐÑÌ©Ú ÙÎÓÌÐéÙÌÐÚý ÑÈЩ Ö« ÞÈØÈÑÛÎØÐÙÓÖ©Ú ÌФÔÈРȥÑØÐÉãÚ, ÈªÔ ÖЫ È¥ØáËÌÚ ÛΧ Ú È¥ÔáÒÜÙãÚ ÛÖÜ ×ÈØÈÉÒÎÏÖÜ§Ô ÓÌ© ÛÐ©Ú È¥ÛÌÒÌçÛÎÛÌÚ ÙÌÒåËÌÚ Ûà§Ô ÙÜÔÎÏÐÙÓâÔàÔ ûÈ¥ÔÈÊÔéÙÌàÔý Ϊ ûÈ¥ÔÈÒçÙÌàÔý, ÙÞÖÒÐÑà§Ô ÑÈЩ Óã. ¿ÌØÐÒÈÓÉáÔÌÛÈÐ ÙÛÈ©

Collectanea (³æÓÖÚ, 2009, col.

930) ÑÈЩ ÓÈÑáØÐ ÔÈ© ÛÖ© ÑÖåÛÈÍÈÔ ÖЫ ÝÐÒÖ×È×ÈËÐÈÓÈÔÛÐÑÖЩ ÝÐÒæÒÖÊÖÐ, È¥ÝÖܧ ÓáÒÐÙÛÈ ÛÖ© ËÐãÊÎÓÈ ÛÜÞÈåÔÌÐ ÔÈ© ËÐËáÙÑÌÛÈÐ ÙÛΩ »âÙÎ ´Ñ×ÈåËÌÜÙÎ, Ö¦×ÖÜ, ÓÈÍЩ ÓÌ© È­ÒÒÖÜÚ, ÑÈÑÖ×ÈÏÌЧ ÑÈЩ Ö« ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ, È¥×Ö© ÛÈ© ÝÖÜÙÑàÓâÔÈ ÔÌØÈ© Ûà§Ô ÙÞÖÒÐÑà§Ô ÉÖÎÏÎÓáÛàÔ.

¶ËΠȥ×ÈØåÏÓÎÙÈ ÛÈ© ×ÐÖ© Ì¥ÑÛÌÛÈÓâÔÈ ÑÌåÓÌÔÈ ÛÖܧ µ. ºÖØÌÔÛÍáÛÖÜ ÊÐÈ© ÛÖ©Ô ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ. ¿ÖÐÈ© È­ÒÒÈ ÊØÈÝÛá ÛÖÜ È¥ÝÖØÖÜ§Ô È¥×ÖÑÒÌÐÙÛÐÑÈ© ÛÖ©Ô ²âØÖÔÛÈ ÛΧ Ú ÁÑÐáÏÖÜ; ¾ÒÈ ÑÐ Ö¦ÒÈ Ì¥ÛÖܧÛÈ: ̦ÔÈ

5. û¿Øâ×ÌÐ ÔÈ© ÌФÙÈРȥÔæÎÛÖÚ ÊÐÈ© ÔÈ© ÊÜØÌçÌÐÚ ÔÈ© Ì¥ÕÎÊãÙÌÐÚ È¥ÔÈÒÜ-

ÂØÈÊÖçËÐÈ ÛÖܧ ¹áÛà ¹æÙÓÖÜ. »ÖÐØÖÒæÊÐÈ ÛÎ§Ú »ÌÙÙÎÔÐÈÑÎ§Ú »áÔÎÚ, ÁÜÒÒÖÊΩ ÛÖܧ

ÛÐÑÈ© ÛΩ ÓÈÊÌåÈ ÛÎ§Ú ×ÖåÎÙÎÚý. (û¿ØÖÉæËÐÙÓÈý ÙÛÈ©

°ÑÈËÎÓÈäÑÖܧ ÁàÑØáÛÎ ¹ÖÜÊâÈ ÑÈÛÈ© ÛÈ© Ì­ÛÎ 1901-1904, ÝÐÒÖÒÖÊÐÑΩ Ì¥×ÐÓâÒÌÐÈ ÁàÑØáÛÎÚ ±. ¹ÖÜÊâÈÚ, ÂÖ© ÀÖËÈÑÐæ, °ÏãÔÈ 2000, Ù. 10-11.)


¿À¾º¾²¸¹¾ Á¶»´¸Ç»°

11

ÉØÈÞçÛÈÛÖ ×ØÖÒæÊÐÙÓÈ ÙÛÎ©Ô ×È×ÈËÐÈÓÈÔÛÐÑΩ ÓÌÛáÝØÈÙÎ ÛÌÙÙáØàÔ ËÐÎÊÎÓáÛàÔ ÛÖܧ ÂÙâÞàÝ ÑÈЩ ÖЫ ËÌÑÈÌÝÛÈ© ÙÜÒÒÈÉÌ© Ú Ì« ÔÖ©Ú haiku ÊÐÈ© ÛÎ©Ô °ÑØÐÉÖçÒÈ ÛÖܧ û»ÜØÖÒÖÊÐÖܧ ÛÎ§Ú ÝéÑÐÈÚý ÙÛÖ© °ÒÝÈÉÎÛáØÐ. ºÐÊÖÙÛÈ© ×ØáÊÓÈÛÈ, ×ÖÜ© ÊåÔÖÔÛÈÐ Ñá×àÚ ×ÌØÐÙÙæÛÌØÈ, ÈªÔ ×ØÖÙÛÌÏÖÜ§Ô ÖЫ ÌЭÑÖÙÐ ÓÔÌЧÌÚ ÛÖܧ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ ÙÛЩ Ú ÛØåÛÖÓÌÚ »ÌÒâÛÌÚ ÛÖÜ. °ÒÒÈ© ËÌ© Ô È¥ØÑÌЧ ÈÜ¥ÛΩ Ϋ ×ØÖÙÏãÑÎ ÊÐÈ© ÔÈ© ËÐÑÈÐÖÒÖÊãÙÌÐ ÓÐÈ© Ì­ ÑËÖÙÎ ÓÌ© ÛÖ© Ô ÝÐÒæËÖÕÖ ÛåÛÒÖ ¾ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ ÛÖܧ µãÙÐÓÖÜ ºÖØÌÔÛÍáÛÖÜ, Ö¦ ÛÈÔ ÓáÒÐÙÛÈ ËÌ© Ô ×ØÖÛáÙÙÌÛÈÐ ÓÐÈ© ×ÖÒÜÙâÒÐËÎ ´Ð¥ ÙÈÊàÊã. °Ô ÛÌÒÐÑÈ© È¥×ÖÝÈÙåÙÛÎÑÌ ÔÈ© Ì¥ ÑËÖÏÌЧ Ϋ ×ÌØÐÙÜÔÈÊàÊΩ ÈÜ¥ Ûà§Ô Ûà§Ô ÑÌÐÓâÔàÔ, Ϋ È¥×æÝÈÙÎ Ö¥ ÝÌåÒÌÛÈÐ ÙÛÈ© ÙÞÌËÖ© Ô È¥×ØÖÙËæÑÎÛÈ Collectanea ÛÖܧ 2009, Ö¦×ÖÜ, Ì¥ ÑÛÖ©Ú È¥×Ö© ÛÖ© ÓÔÎÓÖÔÌÜÓâÔÖ Î­ ËÎ col. 930 ÊÐÈ© ûÂ' °ÊÔáÔÛÌÓÈý, Ü«×ΧØÞÈÔ ÌÐ¥ ÑÖÙÐËçÖ Ì¥ ÊÊØÈÝÌ© Ú ÓÌ© ÓÔÌåÈ ÛÖܧ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ. ¾ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ ÛÖܧ µãÙÐÓÖÜ ºÖØÌÔÛÍáÛÖÜ ÊÐÔæÛÈÔ ×ÐÈ© desideratum ÛΧ Ú ×È×ÈËÐÈÓÈÔÛÐÑÎ§Ú ÉÐÉÒÐÖÊØÈÝåÈÚ. ÂÖ© ×Øà§ÛÖ ÊØáÓÓÈ ×ÖÜ© Ì­ ÒÈÉÈ È¥×Ö© ÛÖ©Ô ºÖØÌÔÛÍáÛÖ, ÙÛΩ Ô ¹ç×ØÖ ÛÖܧ 1961, ÌФÞÌ È¥ÝÖØÓΩ ̦ÔÈ ËÐÑæ ÓÖÜ, ÙÞÌÛÐÑÖ© ÓÌ© ÛÖ© ×ØàÛÖËÎÓÖÙÐÌÜÓâÔÖ ÙÛÖ© Ô ÂÈÞÜËØæÓÖ (7.1.1961) ÑÌåÓÌÔæ ÛÖÜ ÊÐÈ© ÛÈ© ×ÌÔÎÔÛáÞØÖÔÈ È¥×Ö© ÛÖ© Ô ÏáÔÈÛÖ ÛÖܧ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ. ÁÛЩ Ú Ì¥ ÒáÞÐÙÛÌÚ È¥ØáËÌÚ ÛÖÜ Î¤ÛÈÔ ÑÈЩ Ϋ ×ÈØÈåÔÌÙÎ: ûÁÜÔáÕÛÌ ÒåÊÎ ×ØáÕÎý. ÂÖ©Ô ÌФËÈ ÔÈ© ÛΩ Ô Ì¥ ÝÈØÓæÍÌÐ Ö« Э ËÐÖÚ ÙÌ© ÑÈÛÖ×ÐÔÈ© ÞØæÔÐÈ, Ö¦ ÛÈÔ ÓÌ© ÛΩ ËÐÑã ÛÖÜ ×ØÖÛØÖ×Ω Ì¥ ×àÓåÙÛÎÑÌ Ö« û³æÓÖÚý ÓÐÈ© ÔâÈ Ì­ÑËÖÙÎ Ûà§Ô ×È×ÈËÐÈÓÈÔÛÐÑà§Ô °×áÔÛàÔ. ¾ ºÖØÌÔÛÍáÛÖÚ ËÌ© Ô Ì­ÓÌÐÔÌ ÏÌÈÛΩ Ú Ûà§Ô ÓæÞÏàÔ ×ÖÜ© È¥×ÈÐÛÖܧÙÌ ÛÖ© Ì­ØÊÖ. ¾ÛÈÔ ÛÖ© °ÔÛå, ̦ÕÐ ÓΧÔÌÚ ÓÌÛÈ© ÛÖ©Ô ÏáÔÈÛæ ÛÖÜ, È¥ÝÐâØàÙÌ Ì¦ÔÈ ÛÌܧÞÖÚ ÙÛΩ ÓÔãÓÎ ÛÖÜ, ÌФËÈÔ ÛÖ© Ýà§Ú Ö« ØÐÙÓâÔÌÚ Ì¥ ÊÊØÈÝÌ© Ú È¥×Ö© ÛÖ© û ¶ÓÌØÖÒæÊÐÖ ÊÐÈ© ÛÖ©Ô ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎý,6 ×ÖÜ© ËÌåÞÔÖÜÔ ÛÎ©Ô È¥ÑÖåÓÎÛÎ Ì­ÊÔÖÐÈ ÛÖÜ ÊÐÈ© ÛΩ Ô 6. ÂÞ. 823-824, 30 ¸ÖÜÒåÖÜ - 9 ÁÌ×ÛÌÓÉØåÖÜ 2004. (²ÐÈ© ÔÈ© È¥×ÖÝÌÜ-


12

¾ ¿°¿°³¸°»°¼Â¶Á ¾à µ¶Á¸»¾Ã º¾À´¼Âµ°Â¾Ã

È¥×Ö×ÌØáÛàÙÎ ÈÜ¥ÛÖܧ ÛÖܧ Ì¥ ÑËÖÛÐÑÖܧ Ì¥ÊÞÌÐØãÓÈÛÖÚ ÑÈЩ ÛÎ©Ô Ì­Ó×ØÈÑÛÎ ÙÜÔÈØàÊã ÛÖÜ. ¾ÛÈÔ Ì­ÒÏÌРΫ à¦ØÈ ÏÈ© ËÎÓÖÙÐÌÜÛÖÜ§Ô ÑÈЩ È­ÒÒÌÚ Ì¥ ÊÊØÈÝâÚ. ´Ëৠ×ÌØÐÖØåÍÖÓÈÐ ÙÌ© ÒåÊÌÚ È¥ØáËÌÚ È¥×Ö© ÛÖ©Ô ¿ØæÒÖÊÖ ÛÖܧ ×ØéÛÖÜ ÛæÓÖÜ Ûà§Ô °×áÔÛàÔ (1981):

ÂæÛÌ ËÎÓÖÙÐÌçÛÎÑÈÔ ËÜÖ© ÙÌÐØÌ© Ú ÓÌ© û³ÐÖØÏàÛÐÑÈ© ÙÛÖ© Ô ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎý, ×ÖÜ© Ì­ ÑÈÔÈÔ ÛÖ© Ô µãÙÐÓÖ ºÖØÌÔÛÍáÛÖ ÔÈ© È¥×ÖÝÈÔÏÌЧ ×à©Ú ËÌ© Ô Ü« ×Χ ØÞÌ ×ÐÈ© ÊÐÈ© ÓâÔÈ È­ ÒÒÖ Ì­ ØÊÖ È¥×Ö© ÓÐÈ© Ô ÈÜ¥ ÙÛÎØÈ© ×ØÖÙÌÊÓâÔÎ Ì­ ÑËÖÙÎ ÛÖܧ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ. ¶ÛÈÔ ËçÙÑÖÒÖ, È¥ÒÒÈ© ÛÖ© ÔÌØÖ© ÌФÞÌ Ó×ÌЧ ÑÐæÒÈÚ ÙÛ' ÈÜ¥ ÒáÑÐ. ¸ÙàÚ Ì¥ ÑÏâÙà Ñá×ÖÛÌ ÛÐ©Ú ÒÌ×ÛÖÓâØÌÐÌÚ ÈÜ¥ ÛΧ Ú ÛΧ Ú Ð«ÙÛÖØåÈÚ. ´ËৠÓâÔÌÐ ÔÈ© ÛÖÔåÙà ÓÌ© Ì­ ÓÝÈÙÎ ×à©Ú ËåÞàÚ ÛΩ Ô È¥ËÐáÑÖ×Î ÝØÖÔÛåËÈ ÛÖܧ µãÙÐÓÖÜ ºÖØÌÔÛÍáÛÖÜ È¥ÒÒÈ© ÑÈЩ ÛΩ ÝÖÉÌØÈ© Ì¥ ×åÓÖÔÎ ×åÌÙÎ ×ÖÜ© È­ ÙÑÎÙÌ ÑÈЩ È¥ÙÑÌЧ, ÞØæÔÐÈ ÛéØÈ, Ì¥ ×áÔà ÓÖÜ, Ϋ Ì­ ÑËÖÙÎ Ûà§Ô °×áÔÛàÔ, ×ÈØ' Ö¦ ÒÎ ÓÖÜ ÛΩ Ô È¥Êá×Î ÊÐÈ© ÛÖ© Ô ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ, ÏÈ© Ì­ ÓÌÔÌ ×æÏÖÚ Îª Ì­ ÓÉØÜÖ. I

ÂÈ© ÑÌåÓÌÔÈ ÛÖܧ µ.º. È¥ØÐÏÓÖܧÔÛÈÐ ÓÌ© ÙÜÔÌÞΩ È¥ØåÏÓÎÙÎ (1-54)7 ÑÈЩ ËÎÓÖÙÐÌçÖÔÛÈÐ ÓÌ© ÛÎ©Ô Ì« ÕÎ§Ú ÙÌÐØá: ×ØÖÎÊÌЧÛÈÐ ÛÖ© haiku ÊÐÈ© ÛÎ©Ô °ÑØÐÉÖçÒÈ ÛÖܧ û»ÜØÖÒÖÊÐÖܧ ÛÎ§Ú ÝéÑÐÈÚý, à«Ú ÌФËÖÚ ÌÐ¥ ÙÈÊàÊÎ§Ú Îª à«Ú ÓæÛÖ Ö¦ÒÎÚ ÛÎ§Ú ÙÜÔÈÊàÊΧÚ. °ÑÖÒÖÜÏÖÜ§Ô ÛÈ© ËÖÑåÓÐÈ û °ÒâÕÈÔËØÖÚ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚý (°õ ÑÈЩ ±õ), ÛÖ© collectaneum 930 ÊÐÈ© ûÂ' °ÊÔáÔÛÌÓÈý ÑÈЩ ÛÖ© ×Øà§ÛÖ ÛÓΧ ÓÈ È¥×Ö© ÛÖ© ËÖÑåÓÐÖ û¾Ð« ÀàÓÐâÚý. ¸ËÐÈåÛÌØÎ Ì«ÔæÛÎÛÈ ÙÜÊÑØÖÛÖÜ§Ô ÖЫ ÓÔÌЧÌÚ ÛÖܧ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ ÙÛÈ© ÒÖØÌÔÛÍÈÛÐÑÈ© ËÖÑåÓÐÈ, ×ÖÜ© ÛéØÈ ÌФÔÈÐ ÙÜÊÑÌÔÛØàÓâÔÈ ÙÛЩ Ú ÛØåÛÖÓÌÚ »ÌÒâÛÌÚ ÛÖÜ. ÂÖ© ÛØåÛÖ ÓâØÖÚ ×ÌØÐÒÈÓÉáÞÏÌЧ ×ÐÏÈÔΩ ÙçÊÞÜÙÎ ÙÎÓÌÐéÔà Ö¦ ÛÐ ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ© ¶ÓÌØÖÒæÊÐÈ ×ÖÜ© ÛÎØÖܧÙÈ ÑÈЩ ÛÎØৠ̥ Êé.) 7. ÂÈ© collectanea ÝâØÖÜÔ ËÐ×ÒΩ È¥ØåÏÓÎÙÎ: Ö« ×Øà§ÛÖÚ È¥ØÐÏÓÖ©Ú ÌФÔÈÐ Ö« ÈÜ­ ÕàÔ ÈÜ¥ÛÖܧ ÛÖܧ ÉÐÉÒåÖÜ, Ö« ËÌçÛÌØÖÚ ÓÌ© ×ÒáÊÐÈ, ÓâÙÈ ÙÌ© È¥ÊÑçÒÎ, Ö« ÈÜ­ ÕàÔ ÙÛÈ© Collectanea.


¿À¾º¾²¸¹¾ Á¶»´¸Ç»°

13

ÔÌÐ ÛÈ© ÙÞÌÛÐÑÈ© ÓÌ© ÛÖ©Ô ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ collectanea ÛÖܧ Ö«ÓæÛÐÛÒÖÜ ÉÐÉÒåÖÜ ÛÖܧ µ.º., ×ÖÜ© È¥ÔÈËÎÓÖÙÐÌçÖÔÛÈР̥ËৠȥÑâØÈÐÈ ÑÈÛÈ© ÑÈÔæÔÈ. ¾ÛÈÔ ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ© È¥×æÙ×ÈÙÓÈ, ÛÖ© ×ØáÊÓÈ ËÎÒéÔÌÛÈÐ. ÂÖ© ÉØÈÞÜ© ÛâÛÈØÛÖ ÛÓΧ ÓÈ ×ÌØÐÒÈÓÉáÔÌÐ Ö¦ÙÈ ËÌ©Ô ×ØÖâØÞÖÔÛÈРȥ×Ö©

»ÌÒâÛÌÚ ÑÈЩ ÛÈ© Collectanea. ÁÛÖ© ÛâÒÖÚ ÑáÏÌ ÑÌÐÓâÔÖÜ ×ÈØâÞÌÛÈРΫ ÞØÖÔÖÒÖÊåÈ ÛΧ Ú ×ØéÛÎÚ ËÎÓÖÙåÌÜÙÎÚ ÑÈЩ Ö« ÖÐ¥ÑÌЧÖÚ ÛæÓÖÚ Ûà§Ô »ÌÒÌÛà§ Ô Ö¦ÛÈÔ ÛÖ© ÑÌåÓÌÔÖ ×ÌØÐÒÈÓÉáÔÌÛÈÐ Ù' ÈÜ¥ÛâÚ. ÛЩÚ

°Ô ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ© È¥×æÙ×ÈÙÓÈ, ×ÈØâÞÌÛÈÐ ÑÈЩ Ö« ÛåÛÒÖÚ.

¾Ð« Ü«×ÖÙÎÓÌÐéÙÌÐÚ ÛÖܧ ÙÜÊÊØÈÝâÈ ÌФÔÈР̥ÒáÞÐÙÛÌÚ ÑÈЩ ËÐÈÑØå8

ÔÖÔÛÈРȥ×Ö© Ì¥ÑÌЧÔÌÚ ÛÖܧ Ì¥×ÐÓÌÒÎÛΧ ÓÌ© ÛÈ© È¥ØÞÐÑÈ© µ.º. ÓâÙÈ ÙÌ© È¥ÊÑçÒÎ. ÂÖ© 2011, Ì­ÙÛà ÑÈЩ È¥ÔÌ×åÙÎÓÈ Îª È­ÛÜ×È, È¥ÔãÑÌÐ ×ØÖ×áÔÛàÔ Ù' Ì¥ÑÌЧÔÖÔ ×ÖÜ© Ì¥ÑËãÓÎÙÌ ÛÖ© ÉØáËÜ ÛÎ§Ú 2ÈÚ ×ØÖ©Ú ÛÎ©Ô 3Î ¸ÈÔÖÜÈØåÖÜ 1911.

¾ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ ÛÖܧ µãÙÐÓÖÜ ºÖØÌÔÛÍáÛÖÜ ÌФÔÈÐ ÝÐÒÖ-

ÒÖÊÐÑÖ© ÓÔÎÓæÙÜÔÖ ÑÈЩ ÊÐÈ© ÛÖÜ©Ú ËÜæ.

¾ Ì¥×ÐÓÌÒÎÛÎ©Ú Ì¥ÑÝØáÍÌÐ ÛÐ©Ú ÏÌØÓâÚ ÛÖÜ ÌÜ¥ÞÈØÐÙÛåÌÚ ÙÛÎ©Ô ÑæØÎ ÛÖܧ µãÙÐÓÖÜ ºÖØÌÔÛÍáÛÖÜ ¿ÐÌØØâÛÛÈ ÑÈЩ ÙÛÖ©Ô ³ÎÓãÛØÎ »ÈÜØæ×ÖÜÒÖ ÛÖܧ û³æÓÖÜý ÊÐÈ© ÛÎ©Ô È­ËÌÐÈ È¥ÔÈËÎÓÖÙåÌÜÙÎÚ Ûà§Ô ÑÌÐÓâÔàÔ, ÙÛÖ©Ô û ¸ÑÈØÖý ×ÖÜ© ×ØæÏÜÓÈ È¥ÔâÒÈÉÌ ÛÎ©Ô Ì­ÑËÖÙÎ, ÙÛÖ©Ô 8. ¾Ð« Ü«×ÖÙÎÓÌÐéÙÌÐÚ ÛÖܧ Ì¥×ÐÓÌÒÎÛΧ ÑÈÛÈ© ÑÈÔæÔÈ È¥ÝÖØÖÜ§Ô ÛÈ© ×È×ÈËÐÈÓÈÔÛÐÑÈ© ÞàØåÈ, ×ÖÜ© Ö« µ.º. ÓÔÎÓÖÔÌçÌÐ ËåÞàÚ üΪ ÓÌ© Ì¥ÒÒÐ×Ωü ×ÈØÈ×ÖÓ×ã. ¾Ð« ×ÈØÈ×ÖÓ×Ì©Ú ÊåÔÖÔÛÈÐ ÙÛÎ©Ô ÑØÐÛÐÑΩ Ì­ÑËÖÙÎ Ûà§Ô °×áÔÛàÔ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ (³æÓÖÚ, 1981-1988) ÑÈЩ ÙÛÖ© ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÖ ÑÌåÓÌÔÖ ÓÌ© ÛØÌÐ§Ú È¥ØÐÏÓÖÜ©Ú ×ÖÜ© ËÎÒéÔÖÜÔ ÛÖ©Ô ÛæÓÖ, ÛΩ ÙÌÒåËÈ ÑÈЩ ÛÖÜ©Ú ÙÛåÞÖÜÚ (×.Þ., ûÂÖ© ÓÜØÖÒæÊÐ ÛΧ Ú ÝéÑÐÈÚý 4.300.17). ¾ÛÈÔ Ö« ÙÜÊÊØÈÝâÈÚ È¥ÔÈÝâØÌÐ ÛÖ©Ô ÛåÛÒÖ, ÈÜ¥ÛÖ©Ú ×ÈØÈÒÌå×ÌÛÈÐ ÙÛΩ Ô ×ÈØÈ×ÌÓ×ÛÐÑΩ Ü«×ÖÙÎÓÌåàÙÎ. ¾ÛÈÔ ×ÈØÈ×âÓ×ÌÐ ÓÌ© ÛåÛÒÖ ÑÈЩ È¥ØÐÏÓÖÜ©Ú ÛæÓÖÜ ÑÈЩ ÙÌÒåËÈÚ, Ö« Ì¥×ÐÓÌÒÎÛÎ©Ú ÏÌàØÌЧ ÙÞÖÒÈÙÛÐÑÖ© ÔÈ© ÙÜÔÛáÕÌÐ ×ÈØÈ×ÖÓ×Ω ÙÛÖ©Ô È¥ØÐÏÓÖ© ÛÖܧ ÙÛåÞÖÜ Îª Ûà§Ô ÙÛåÞàÔ. ÁÛΩ Ô ×ÌØå×ÛàÙÎ ×ÖÜ© Ϋ ×ÈØÈ×ÖÓ×ã ÛÖÜ ÊåÔÌÛÈÐ ÓæÔÖ ÓÌ© È¥ØÐÏÓÖçÚ, ×ÈØÈ×âÓ×à ×ØÖÙÏâÛÖÔÛÈÚ ÛÖ©Ô ÛåÛÒÖ.


14

¾ ¿°¿°³¸°»°¼Â¶Á ¾à µ¶Á¸»¾Ã º¾À´¼Âµ°Â¾Ã

ÁÛÈܧØÖ µÖÜÓ×ÖÜÒáÑÎ ÊÐÈ© ÛÐ©Ú Ü« ×ÖËÌåÕÌÐÚ ÛÖÜ ÑÈЩ ÛΩ Ô ×ÈØÈÞéØÎÙÎ ÛÖܧ ÑÌÐÓâÔÖÜ ÛÖÜ, ÙÛÖ© Ô ¼. ¿. ¿ÈêÙÐÖ ÊÐÈ© ÛΩ Ô ×ÖÒÜÓÌØΩ ÑÈЩ ×ÖÒçÛØÖ×Î, Ö¦ ×àÚ ×áÔÛÖÛÌ, ÉÖãÏÌÐá ÛÖÜ ÑÈЩ ÙÛΩ ²ÌàØÊåÈ ¿È×ÈÊÌàØÊåÖÜ ÊÐÈ© ÛÐ©Ú ×ÖÒÜ© ÞØãÙÐÓÌÚ Ü« ×ÖËÌåÕÌÐÚ ÛÎÚ. ÅÈÒÑåËÈ, ¾ÑÛéÉØÐÖÚ 2010 - ÄÌÉØÖÜáØÐÖÚ 2011

¼. ³. Â.


1

Ã

°Þ Ϋ °ÑØÐÉÖçÒÈ ÑÖÞçÒÐÈ ÛÈ© ×ØÖÐÑÐá ÛÎÚ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ.

(

, 1969 [: µãÙÐÓÖÚ ºÖØÌÔÛÍáÛÖÚ, ¸ÑÈØÖÚ, °ÏãÔÈ 2006, Ù. 130])

°ÒÝÈÉÎÛáØÐ

,

¿ÖÐãÓÈÛÈ


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.