Page 1


´¼° ¼¶Á¸ ´ÁÁ´À° ¹´¸»´¼° ²¸° ¾¼ ¿°¿°³¸°»°¼Â¶


¼. ³. ÂØÐÈÔÛÈÝÜÒÒæ×ÖÜÒÖÚ & ›´ÑËæÙÌÐÚ œ¸ÑÈØÖÚ, 2011 ISBN

978-960-9527-31-6


¼. ³. ÂÀ¸°¼Â°Äúº¾¿¾Ãº¾Á

´¼° ¼¶Á¸ ´ÁÁ´À° ¹´¸»´¼° ²¸° ¾¼ ¿°¿°³¸°»°¼Â¶

¸¹°À¾Á


Á¶»´¸Ç»°

ÂÖ© ÛÖÓåËÐÖ ´ÔÈ ¼ÎÙЩ ÌФÔÈР̥ ÒáÞÐÙÛÖ È¥ ÝÐâØàÓÈ ÙÛÈ© Ì« ÑÈÛÖ© ÞØæÔÐÈ È¥ ×Ö© ÛΩ Ô Ì¥ ÑËÎÓåÈ Ì¥ ÑÌåÔÖÜ ×ÖÜ© ÓÌ© ÙÜÔÛØæÝÌßÌ È¥ ×Ö© ÛÈ© ÓÈÏÎÛÐÑá ÓÖÜ ÏØÈÔåÈ à¬Ú ÛéØÈ ÑÈЩ ÙÝØáÊÐÙÌ ÉÈÏÐÈ© ÛΩ Íàã ÓÖÜ. ÂÖ© ÑÌåÓÌÔÖ ×ÖÜ© ËåÔÌÐ ÛÖ© Ô ÛåÛÒÖ ÙÛÖ© ÛÖÓåËÐÖ ×ØÖÒæÊÐÙÌ ÛÖ© ÓÜÏÐÙÛæØÎÓÈ ÛÖܧ Åà©ÒÒ ¹âäÔ Ÿ¾ »ÈÕÐéÛÎÚ ( The Manxman ), ÓÌÛÈÝØÈÙÓâÔÖ È¥ ØÐÙÛÖÜØÊÎÓÈÛÐÑÈ© È¥ ×Ö© ÛÖ© Ô ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ ( œ¸ÔËÐÑÛÖÚ, 2003). ÂÖ© Ì« ×æÓÌÔÖ û›´Ô ¿áÛÓà¯ý ËÎÓÖÙÐÌçÛÎÑÌ à«Ú Ì¥ ×åÓÌÛØÖ ÙÛÖ© ÉÐÉÒåÖ ›°×Ö© ÛÖ© ÞáÖÚ ÙÛÖ© ÞÈØÛЩ ÛÖܧ ÅØãÙÛÖÜ ±ÈÑÈÒæ×ÖÜÒÖÜ (Ÿ´ÙÛåÈ, 1995) ÑÈЩ Ϋ ÑÈÛÈÔæÎÙã ÛÖÜ ×ØÖè×ÖÏâÛÌÐ ÛΩ Ô È¥ ÔáÊÔàÙÎ ÛÖܧ ÓÜÏÐÙÛÖØãÓÈÛÖÚ ÛÖܧ ЭËÐÖÜ ÙÜÊÊØÈÝâÈ Ÿ¶ ÊØÈÓÓΩ ÛÖܧ Ö«ØåÍÖÔÛÖÚ (Ÿ´ÙÛåÈ, 1992) ÑÈЩ Ûà § Ô ×È×ÈËÐÈÓÈÔÛÐÑà§Ô ›´Ó×æØàÔ Ûà§Ô ›´ÏÔà § Ô. ¹ÈЩ ÛÖ© ÛØåÛÖ ÑÌåÓÌÔÖ ûÁÛΩ Ô È­ÑØÎ ÛÖܧ ÊÑØÌÓÖܧ ý, ÌÐ¥ ÙÈÊàÊÐÑÖ© ÙÛÈ© ×È×ÈËÐÈÓÈÔÛÐÑÈ© ³ÐÎÊãÓÈÛÈ ÛÎ§Ú ›°Êá×ÎÚ ÛÖܧ ûŸ°ØÓÖܧý (1993), ÑÈÛÈÔÖÌЧÛÈÐ ÌÜ¥ ÑÖÒæÛÌØÈ ÓÌ© ÛΩ ÉÖãÏÌÐÈ ÛÎ§Ú ²ØÈÓÓÎ§Ú ÛÖܧ Ö«ØåÍÖÔÛÖÚ. ²ÐÈ© ÛÖ© ÛÌÒÌÜÛÈЧÖ, ÛÖ© ûœ¾ÔÌÐØÖÔ ›°Ò. ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ, ËÐÎÊÎÓÈÛÖÊØáÝÖÜ ÑÈЩ È¥ ÓåÙÏÖÜ Ð« ÌØÖßáÒÛÖÜý, ËÌ© Ô Ü« ×áØÞÌРȥ ÔáÊÑÎ ×ÒÖÎÊÖܧ. ³ÎÓÖÙÐÌçÛÎÑÌ ÙÛΩ Ô ¹ÈÏÎÓÌØÐÔΩ ÛÈ© Äà § ÛÈ ÛÖܧ 2002 ÑÈЩ ÝÈåÔÌÛÈÐ Ö¦ÛÐ ËÐÈÉáÙÛÎÑÌ È¥ ×Ö© Ì¥ ÒáÞÐÙÛÖÜÚ, ÊÐÈÛЩ ÛÈ© ÞÐæÔÐÈ ÛΧ Ú Î« ÓâØÈÚ ÑØáÛÎÙÈÔ ÓÈÑØÐÈ© È¥ ×Ö© ÛÐ©Ú Ì¥ ÝÎÓÌØåËÌÚ ÛÖÜ© Ú ×ÌØÐÙÙæÛÌØÖÜÚ È¥ ÔÈÊÔà§ÙÛÌÚ ÛÖÜÚ. ÄÌÉØÖÜáØÐÖÚ 2011

¼. ³. Â.


´¼° ¼¶Á¸ [ ÁÞæÒÐÖ ÙÛÖ©Ô

»ÈÕÐéÛÎ

]

ÂÖܧ »ÈÔæÒÎ ¿È×ÖÜÛÙáÑÎ ÑÈЩ ÛΧ Ú ¼åÑÎÚ ºÜÑÖçØÊÖÜ

û·È© ÊåÔί ̦ ÔÈ ÔÎÙЩ ÊÐÈ© ÕÌÔÖËæÞÖÜÚ ÑÈЩ ÊÐÈ© ÑÈØØÖÛÙâØÎËÌÚ. ³Ì© Ô ÏÈ© ÌФÔÈÐ ×ÒÌÐÖ© ÛÖ© ¼ÎÙЩ ÛÖܧ »áÔ, ÏÈ© ÌФÔÈÐ ÛÖ© ÔÎÙЩ ÛÖܧ »áÔÛÙÌÙÛÌØ.ý °Ü¥ÛÈ© ÛÈ© ÓÌÒÈÊÞÖÒÐÑÈ© ×ØÖÝÎÛÌçÌÐ Ö« ¿Î§ ÛÖÚ, ̦ÔÈÚ È¥×Ö© ÛÖÜ©Ú ËÜÖ© ÑÌÔÛØÐÑÖÜ©Ú Î¦ØàÌÚ ÛÖܧ

»ÈÕÐéÛÎ

, ÑÈЩ ÛÈ© ÕÈÔÈÉØΧ ÑÈ, Ö­ÞÐ ×ØÖÝÎÛÌÜÓâÔÈ

È¥ÒÒÈ© Ì¥×ÈÒÎÏÌÜÓâÔÈ ×Ðá, ÙÌ© ÛÖçÛÖÜÚ ÛÖÜ©Ú ÙÛåÞÖÜÚ:

ËÌ© Ô ÌФÔÈРΫ ÁÑÐáÏÖÚ ÙÖÜ ÈÜ¥ ÛΩ ÌФÔÈÐ ÓÖÔáÞÈ Î« ×æÒÎ ü ÓÐÈ© ×æÒÎ ËåÞàÚ Ö­ ÔÖÓÈ ×æÒÎ ÞàØÐ©Ú ÙÑÖ×æ. 1

¿ÖÐÖ© Τ ÛÈÔ ÛÖ© ¼ÎÙЩ ÛÖܧ »È©Ô ×ÖÜ© ÛÖܧ ÓÌÒÒæÛÈÔ ÔÈ© ÑÈÛÈÔÛãÙÌÐ ÔÎÙЩ ÛÖܧ »áÔÛÙÌÙÛÌØ; ÁÛÖ© ÒΧ ÓÓÈ

ËÌåÈÚ

»È© Ô

ÛΧ Ú

»ÌÊáÒÎÚ Ÿ´ÒÒÎÔÐÑΧ Ú ›´ÊÑÜÑÒÖ×ÈÐ-

, ÊØÈÓÓâÔÖ ÛÖ© 1931, ÛØÐÈÔÛÈÌÝÛÈ© ËÎÒÈËΩ ÞØæÔÐÈ Ü¦ÙÛÌØÈ È¥×Ö© ÛΩ Ô

»ÈÕÐéÛÎ ÔΧ ÙÖÚ ÛÖܧ

Ì­ÑËÖÙÎ ÛÖܧ û» á Ô , ÛÖܧ

¸² õ

(1894), ÙàÍæÛÈÔ È¥ÑæÓÎ ÓÐÈ© È¥ÑØÖçÒÈ ÛΧ Ú ÊΧ Ú ÛÖÜ:

²ÌàÊØ.

ü ( Isle of Man) (

): ¼Î§ ÙÖÚ È¥ÊÊÒÐÑΩ (È¥×Ö©

ÈÐ¥à§ÔÖÚ), ÑÌÐÓâÔΠ̥ÔÛÖ©Ú ÛΧ Ú ›¸ØÒÈÔËÐÑΧ Ú ÏÈÒáÙÙÎÚ, Ì¥ÓÉÈËÖܧ 572

Û. ÞÒÓ. ´Ð¤ÔÈÐ ÊØÈÝÐÑã, ÒÖÝÖÙÑÌ×ãÚ, Ì¥×ÐÓãÑÎÚ, Ì¥×ÐÝÈÔÌåÈÚ ÛÖ© ×ÒÌЧÙÛÖÔ Ö«ÓÈÒΧ Ú, ÑÈЩ Ì­ÞÌÐ ÑÈÛÖåÑÖÜÚ 49.270. ›´ÕáÊÌРХÞÏܧÚ, ÓÌÛÈÒÒÐÑÈ© ܦËÈÛÈ, ÞáØÛÎÔ ÑÒ×. œ´ÞÌÐ ÙÐËÎØÖËØæÓÖÜÚ Ì¥ÑÛáÙÌàÚ 105 ÞÒÓ. ÑÈЩ ÙÜÊÑÖÐÔàÔÌЧ

1. ›°×Ö© ÛÖ© û ›°ÔÈÑáÒÎÓÈý ÛΧ Ú ÙÜÒÒÖÊΧ Ú ¹ÈØÈÊÌàØÊåÖÜ, ¹âËØÖÚ (1998).

¿ÖÐÎÛÐÑΩ ÂÌÞÔÖÒÖÊåÈ

ÛΧ Ú ÂÈÙÖçÒÈÚ


10

´ÁÁ´À° ¹´¸»´¼° ²¸° ¾¼ ¿°¿°³¸°»°¼Â¶

È¥ÛÓÖ×ÒÖäÑà§Ú ÓÌ© ÛÎ©Ô ºåÉÌØ×ÖÜÒ, »×âÒÝÈÙÛ, ÑÒ×. ¾Ð« ÑáÛÖÐÑÖÐ ÌФÔÈÐ ÙÑÈÔËÐÔÈÜÖ-ÑÌÒÛÐÑÎ§Ú ×ØÖÌÒÌçÙÌàÚ. ¿ÖÒÒÖЩ Ì¥Õ ÈÜ¥Ûà§Ô ÓÌÛÎÔáÙÛÌÜÙÈÔ. ¾Ð« ÊÎÊÌÔÌÐ§Ú Ì¥×ÐËåËÖÔÛÈÐ ÌÐ¥ Ú ÛÎ©Ô ÊÌàØÊåÈÔ, Ð¥ ËåàÚ ×ÈØÈÊàÊÎ©Ô ÙÐÛÎØà§Ô, ÛÎ©Ô ÑÛÎÔÖÛØÖÝåÈÔ, ÛÎ©Ô ÊÈÒÈÑÛÖÑÖÓåÈÔ ÑÈЩ ÛÎ©Ô È«ÒÐÌåÈÔ. Ÿ¶ ÔΧÙÖÚ ÙÜÔà¯ÑåÙÏÎ ÑÈÛ' È¥ØÞÈ©Ú Ü«×Ö© ¹ÌÒÛà§Ô, ÑÈÛæ×ÐÔ Ë' Ì¥ ×âËØÈÓÖÔ ÖЫ ÁÑÈÔËÐÔÈÜÖå. Â௧ 1261 Ö« ›°ÒâÕÈÔËØÖÚ ²õ ÛÎ§Ú ÁÑàÛåÈÚ Ì¥ ÔåÑÎÙÌ ÛÖÜ©Ú ÁÑÈÔËÐÔÈÜÖÜ©Ú ÑÈЩ ÑÈÛâÒÈÉÌ ÛÎ©Ô ÔΧÙÖÔ, Û௧ ËÌ© 1290 ÛÎ©Ô ÑÈÛâÒÈÉÌÔ Î« ›°ÊÊÒåÈ ÑÈЩ ÛÎ©Ô ËÐÌÛãØÎÙÌ ÓâÞØÐ ÛÖܧ 1833. ›°×Ö© ÛÎ§Ú Ì¥ ×ÖÞÎ§Ú ÛÈçÛÎÚ ÛÎ©Ô ÑÈÛÌЧÞÖÔ È¥ÒÒÎÒÖËÐÈËæÞàÚ œ°ÊÊÒÖÐ ÑÈЩ ÁÑà§ÛÖÐ, ÓâÞØÐ ÛÖܧ 1866, Ö«×æÛÌ Ì¥ ËæÏÎ Ü«×Ö© Ûà§Ô œ°ÊÊÒàÔ ÌФËÖÚ ÈÜ¥ÛÖËÐÖÐÑãÙÌàÚ ÌÐ¥ Ú ÛÖÜ©Ú ÑÈÛÖåÑÖÜÚ. ý(²ÒàÙÙ.) Ÿ¶ ÌÐ¥ Ú ÛÎ©Ô ÔΧÙÖÔ »È©Ô ÒÈÒÖÜÓâÔÎ ÓÈÔÐÑΩ Ϊ ÓÈÔÕÐÑΩ ÊÒà§ÙÙÈ È¥ÔãÑÌÐ ÌÐ¥ Ú ÛÎ©Ô ÑÌÒÛÐÑÎ©Ô ÊÒàÙÙÐÑÎ©Ô Ö«ÓÖÌÏÔåÈÔ ÑÈЩ È¥×ÖÛÌÒÌЧ ÓÌÛÈ© ÛÎ§Ú ›¸ØÒÈÔËÐÑÎ§Ú ÑÈЩ ÛÎ§Ú ÁÑàÛÐÑÎ§Ú ÛÎ©Ô ÒÌÊÖÓâÔÎÔ ÊÈÌÒÐÑÎ©Ô Ö«ÓáËÈ ÛÎ§Ú ØÎÏÌåÙÎÚ ÊÒàÙÙÐÑÎ§Ú Ö«ÓÖÝÜÒåÈÚ. Ÿ¶ »ÈÔÐÑΩ Ö«ÓÐÒÌЧÛÈÐ ÙãÓÌØÖÔ Ü«×Ö© 915 ÓæÔÖÔ ÑÈÛÖåÑàÔ, ÑÈЩ ÈÜ¥Ûà§Ô ËÐÊÒéÙÙàÔ, ÒÈÒÖçÔÛàÔ Ì¥ ÑÛÖ©Ú ÛÎ§Ú »ÈÔÐÑÎ§Ú ÑÈЩ ÛÎ©Ô ›°ÊÊÒÐÑãÔ, Ϋ Ö«×ÖåÈ Ö«ÙÎÓâØÈÐ ×ÌØÐÖØåÍÌÐ ÛÎ©Ô »ÈÔÐÑÎ©Ô ÑÈЩ È¥×ÌÐÒÌЧ ÈÜ¥ÛÎ©Ô ËÐÈ© ×ÒãØÖÜÚ Ì¥ ÕÈÝÈÔåÙÌàÚ. ¾ÛÐ ÛÖܧÛÖ ÌФÔÈÐ ÍãÛÎÓÈ Ì¥ ÒÈÞåÙÛÖÜ ÞØæÔÖÜ, È¥×ÖËÌÐÑÔçÌÐ ÛÖ© ÊÌÊÖÔÖ©Ú Ö¦ÛÐ ÑÈÛÈ© ÛÎ©Ô ÙÛÈÛÐÙÛÐÑÎ©Ô ÛÖܧ 1874 ÖЫ ÒÈÒÖܧÔÛÌÚ ÛÎ©Ô »ÈÔÐÑÎ©Ô È¥ÔãØÞÖÔÛÖ ÌÐ¥ Ú 12.340, ÑÈÛÈ© ËÌ© ÛÎ©Ô ÛÖܧ 1901 ÌÐ¥ Ú 4.419, έÛÖÐ ÌÐ¥ Ú ÛÖ© ÛØåÛÖÔ ×ÌØå×ÖÜ ÛÖܧ ÑÌÒÛÖÝéÔÖÜ ×ÒÎÏÜÙÓÖܧ ÛÎ§Ú ÔãÙÖÜ. ÂÖ© ×ÈÒÈÐæÛÌØÖÔ ÊÒàÙÙÐÑÖ©Ô ÓÔÎÓÌЧÖÔ ÛÎ§Ú »ÈÔÐÑÎ§Ú ÌФÔÈРΫ ÌÐ¥ Ú ÈÜ¥ÛÎ©Ô ÓÌÛáÝØÈÙÐÚ ÛÎ§Ú Ÿ°ÊåÈÚ ²ØÈÝÎ§Ú ÑÈÛÈ© ÛÖ©Ô ¸¶õ ÈÐ¥ à§ÔÈý. ¹ÈЩ ×ÖÐÖ©Ú Î¤ÛÈÔ Ö« Åà©ÒÒ ¹âäÔ üÖ­ÔÖÓÈ È¥ÔáÑÖÜÙÛÖ ÙãÓÌØÈü ×ÖÜ© Ì­ÑÈÓÌ, ÑÐ ÈÜ¥ÛæÚ, ÛÈ© 572 ÛÌÛØÈÊàÔÐÑÈ© ÞÐÒÐæÓÌÛØÈ ÛÖܧ ÔÎÙÐÖܧ Ü«×ÖÛç×àÙÎ ÛÎ§Ú ¾Ð¥ ÑÖÜÓâÔÎÚ ÑÐ Ì­ÉÈÒÌ ÙÛÖ© ÙÛæÓÈ ÛÖܧ ¿ãÛÖÜ ÛâÛÖÐÈ ×ØÖÝÎÛÌåÈ; ¿ÖÐÖ©Ú Î¤ÛÈÔ ÈÜ¥ÛÖ©Ú ×ÖÜ© ÊÖãÛÌßÌ ÛÖ©Ô ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ ÑÈЩ ÛÖ©Ô ÑÈÛáÝÌØÌ ÔÈ© ØÜÓÖÜÒÑãÙÌÐ ÛÖ© ¼ÎÙЩ ÛÖܧ »È©Ô ÙÛÎ©Ô œ°Ù×ØÎ ·áÒÈÙÙÈ; ¹ÈÛÈÝÌçÊà ÙÛÎ©Ô Ð­ËÐÈ Ì¥ÊÑÜÑÒÖ×ÈÐËÌåÈ: û¹ÈåÔ (Caine), ·àÓȧ Ú-ÅâÔØÜ-ÅéÒÒ: œ°ÊÊÒÖÚ ÓÜÏÐÙÛÖØÐÖÊØáÝÖÚ ÑÈЩ ËØÈÓÈÛÖÊØáÝÖÚ, ÊÌÔÔÎÏÌЩ Ú ÛÖ© 1853. ›´Ù×ÖçËÈÙÌÔ È¥ØÞÐÛÌÑÛÖÔÐÑãÔ, ÌÐ¥ ÙÌÒÏà©Ô ËÌ© ÌÐ¥ Ú ÛÎ©Ô ËÎÓÖÙÐÖÊØÈÝåÈÔ ÑÈÛâÙÛÎ Ö« ÑÜØÐéÛÌØÖÚ È¥ØÏØÖ-


´¼° ¼¶Á¸

11

ÊØáÝÖÚ ÛÎ§Ú Ì¥ÝÎÓÌØåËÖÚ ÛÎ§Ú ºåÉÌØ×ÖÜÒ úŸ´ØÓΧÚþ. Âί§ ÙÜÙÛáÙÌÐ ÛÖܧ ×ÖÐÎÛÖܧ ÑÈЩ ÙÛÌÔÖܧ ÝåÒÖÜ ÛÖÜ ³áÔÛÖÔ ÀÖÙÙâÛÛÐ, Τ ÒÏÌÔ ÌÐ¥ Ú ºÖÔËЧÔÖÔ, ÉØÈËçÛÌØÖÔ ËÌ© (1882) Ì¥ËÎÓÖÙåÌÜÙÌ ÛÖ© Ì­ØÊÖÔ ÛÖÜ ú ›°ÔÈÓÔãÙÌÐÚ ÛÖܧ ÀÖÙÙâÛÛÐþ. ÂÖ© ÙÛáËÐæÔ ÛÖÜ à«Ú ÓÜÏÐÙÛÖØÐÖÊØáÝÖÜ È¥ØÞåÍÌРȥ×Ö© ÛÖܧ 1885 ÓÌ© ÛÎ©Ô ËÎÓÖÙåÌÜÙÐÔ ÛÖܧ ÓÜÏÐÙÛÖØãÓÈÛÖÚ ú Ÿ¶ ÙÑÐÈ© Ì«ÔÖ©Ú Ì¥ ÊÑÒãÓÈÛÖÚþ. ›¶ÑÖÒÖçÏÎÙÈÔ ×ÒÌЧÙÛÈ Ì­ØÊÈ, Ì¥Õ à¨Ô ÛÈ© ÑÜØÐéÛÌØÈ ÌФÔÈÐ: `` T he Deemster'' (1890), ú T he Manxman'' (1894), ÓÌÛÈÝØÈÙÏÌ©Ô ÑÈЩ ÌÐ¥ Ú ÛΩ Ô Ì« ÒÒÎÔÐÑãÔ, `` T he Christianþ (1901), `` T he Eternal City'' (1901), `` T he Prodigal Son'' (1904) Ñ.Ò×. ³ÐáÝÖØÈ Ûà § Ô ÓÜÏÐÙÛÖØÎÓáÛàÔ ÛÖÜ, ËØÈÓÈÛÖ×ÖÐÎÏâÔÛÈ Ü«×Ö© ÛÖܧ Ð¥ ËåÖÜ, Ì¥ ËÐËáÞÏÎÙÈÔ ÓÌÛ' Ì¥×ÐÛÜÞåÈÚ ÌÐ¥ Ú ËÐáÝÖØÈ È¥ÊÊÒÐÑÈ© ÏâÈÛØÈ. ÂÖ© `` Eternal City'' , à«Ú ËØáÓÈ È¥ÔÌÉÐÉáÙÏÎ (1902 ÑÈЩ 1905) ÓÌ© Ì¥ÕÈÐØÌÛÐÑÖ©Ô ×ÒÖܧÛÖÔ ÑÈЩ ×ÖÒÜÛâÒÌÐÈÔ Ü«×Ö© ÛÖܧ œ°ÊÊÒÖÜ ÙÑÎÔÖÏâÛÖÜ »×ãÈØÓ×ÖÓ ÂØΧ. ÂÈ© Ì­ØÊÈ ÛÖܧ ¹ÈåÔ, ÓÌÛÈÝØÈÙÏâÔÛÈ ÌÐ¥ Ú ×ÒÌåÙÛÈÚ ÊÒéÙÙÈÚ, È¥ØÐÏÓÖÜ§Ô ×ÖÒÜÈØåÏÓÖÜÚ Ì¥ÑËæÙÌÐÚ, Ö¥ ÝÌåÒÖÔÛÈ ÑÜØåàÚ ÛÎ©Ô Ì¥ ×ÐÛÜÞåÈÔ ÑÈЩ ÒÈäÑæÛÎÛá ÛàÔ ÌÐ¥ Ú ÛÎ©Ô ÓÌÒÖËØÈÓÈÛÐÑÎ©Ô ÓÖØÝãÔ ÛàÔý. °Ü¥ÛÖ©Ú ÒÖÐ×Ö©Ô Ö« Åà©ÒÒ ¹âäÔ üÑÈЩ ËÌ© ÓÌ© ÔÖÐáÍÌРЭÛÚ, ÈªÔ ÌФÔÈÐ ÓÌÒÖËØÈÓÈÛÐÑÖ©Úü ÌФËÌ ÛÎ©Ô Ì¥×âÒÈÙÎ Ûà§Ô ÑÈØØÖÛÙâØÎËàÔ ÑÈЩ ÛÎ©Ô ×ÒÎÓÓÜØåËÈ Ûà§Ô ÕÌÔÖËæÞàÔ ÑÈЩ ÛØæÓÈÕÌ. ¿ØÖ×áÔÛàÔ Ö¦ÓàÚ ÛÖ©Ô ÛØæÓÈÕÌ ÛÖ© ÙÜÔÛØÐ×ÛÐÑÖ© Ì¥×ÐÞÌåØÎÓá ÛÖÜÚ: ûü»ÌÊáÒÎ ×ØæÖËÖ Ì­ÑÈÓÌ ÛÖ© ÔÎÙå, È¥×' ÛÖ©Ô ÑÈÐØÖ© ×ÖÜ© È­ØÞÐÙÈÔ ÔÈ© Ì­ØÞàÔÛÈÐ ÕâÔÖÐý. ³Ì©Ô ÛÖܧ Ì­ÓÌÔÌ ×ÐÈ© È­ÒÒÖ Ûå×ÖÛÌ, ÓæÔÖ ÔÈ© ÛÖ© ÊÌàÊØÈÝãÙÌÐ ÙÌÉÈÙÛÐÑÈ© ÑÈЩ Ô' È¥×ÖÊØáßÌÐ ÙàÙÛÈ© ÛЩ Ú ßÜÞÌ© Ú ×ÖÜ© ÑÖÜÉÈÒÖܧÙÌ: ÛÖ©Ô ¿Î§ÛÖ, ÛÖ©Ô ÄåÒÐ××Ö, ÛÖ©Ô ¹ÈåÙÈØÈ, ÛÖ©Ô »ÈÜØÖÛéÓÎ, ÛÎ©Ô ²ØáÔÔÎ, ÛÎ©Ô ¹ÈåÛΠΪ ¹åØØÎ, ÛÎ©Ô ¼áÔÙÎ, ÛÎ©Ô ÏÌåÛÙÈ ¼áÔÈ ü ËåÑÈÐÖÜÚ ÑÈЩ È­ËÐÑÖÜÚ, È¥ÒÒÈ© Ö­ÞÐ ÕÌÔÖËæÞÖÜÚ. °Ü¥ÛΩ ÛΩ ÞÈØÛÖÊØáÝÎÙÎ ÑÈЩ ÛÎ©Ô È¥×ÖÊØÈÝΩ ÛÖܧ ¼ÎÙÐÖܧ ÛÖܧ »È©Ô ÉØΧÑÌ Ó×ØÖÙÛá ÛÖÜ ÒåÊÖ È¥ØÊæÛÌØÈ Ö« Ì¥ÊÑáÛÖÐÑÖÚ Ì«ÔÖ©Ú ÓÐÑØæÛÌØÖÜ ÔÎÙÐÖܧ ü×ÖÜ© ÛÖܧ ÓÌÒÒæÛÈÔ Ì¥ ×åÙÎÚ ÔÈ© ÑÈÛÈ×ÖÔÛÐÙÛÌЧ È¥×Ö© ÛΩ ÝÖÜÙÑÖÔÌØÐÈ© Ûà§Ô ÕÌÔÖËÖÞÌåàÔü ÑÈЩ È¥ÔÈÊÔéØÐÙÌ ÙÛÈ© ×ØæÙà×È ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ Ì¥ ÑÌåÔÖÜ ÛÖ©Ô ËÐÑæ ÛÖÜ ÑæÙÓÖ, ÑÈЩ ÙÛÖ© ØÐÍÐÑÖ© ÛÖܧ ÓÈÑØÐÔÖܧ Ûæ×ÖÜ ÛΩ ÓÖåØÈ ÛÖܧ ËÐÑÖܧ ÛÖÜ.


´ÁÁ´À° ¹´¸»´¼° ²¸° ¾¼ ¿°¿°³¸°»°¼Â¶

12

Ÿ¾ ·. ±ÌÒÒÐÈÔåÛÎÚ ÓÈØÛÜØÌЧ Ö¦ÛÐ Ö« ÊØÈÓÓÈÛâÈÚ ÛÖܧ ²ÌàØÊåÖÜ °õ ¹ÈÒÒåÔÙÑÎÚ, È­ØÐÙÛÖÚ ÊÔéÙÛÎÚ ÛΧ Ú Ì«ÒÒÎÔÐÑΧ Ú ÑÈЩ ÛΧ Ú ×ÖÒàÔÐÑΧ Ú, È¥×Ö-

¿Öܧ Ü« ×áÊÌÐÚ; ±åÖÜ ÛÖܧ ÅØÐÙÛÖܧ

ÝÈÐÔæÛÈÔ Ö¦ÛРΫ ×È×ÈËÐÈÓÈÔÛÐÑΩ ÓÌÛáÝØÈÙÎ ÛÖܧ

2

ÁÐâÊÑÌÉÐÛÚ ûÌ¥Ô ×ÖÒÒÖÐ§Ú Ü«×ÌØâÞÌÐ ÛÖܧ ×ØàÛÖÛç×ÖÜý. ÈªÔ Ö¦ÓàÚ ÑØåÔà È¥×Ö© ÛΩ ÓÌÛáÝØÈÙÎ ÛÖܧ

ÛÖܧ ›´ØØ.

³Ì©Ô ÛΩ Ô Ì­Þà ÉØÌЧ, ÛÖܧ ÄØ.

ª Ú ÓΩ Ô ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ© Ñá×ÖÐÈ ÉÐÖÊØÈÝåÈ È¥×Ö© Ì¥ÑÌЧÔÌÚ Ö¦×ÖÜ ÄáØØÈØ (ÑÐ È ÖЫ Ì¥×åËÖÕÖÐ ÔâÖÐ ÌÜ¥ÈÊÊÌÒÐÙÛÌ©Ú Ì¥ÑËÐ×ÒéÔÖÜÔ ÛÐ©Ú ÓÜÏÐÙÛÖØÎÓÈÛÐÑâÚ ÛÖÜÚ Ð«ÑÈÔæÛÎÛÌÚ), ×ÌåÏÖÓÈÐ Ö¦ÛÐ Ö« ¹ÈÒÒåÔÙÑÎÚ ËÌ©Ô Ü«×ÌØÉáÒÒÌÐ: Ϋ È¥×æÑØÜÝÎ ×ÈØáËÖÙÎ ÊÐÈ© ÛΩ ÙÜÔáÔÛÎÙÎ ÛÖܧ ÅØÐÙÛÖܧ ÓÌ© ÛÖ©Ô ¿âÛØÖ ÙÛΩ Ô Ì­ÕÖËÖ ÛΧ Ú ÀéÓÎÚ ÑÈЩ ÛΩ ÓÌÛÈ-ÙÛØÖÝΩ ÛÖܧ ¹ÖØÜÝÈåÖÜ ×ØÖ©Ú ÛΩ Ô ×æÒÎ, Ö¦×ÖÜ ÏÈ© Ì­ÉØÐÙÑÌ ÓÈØÛÜØÐÑÖ© ÏáÔÈÛÖ, ÏÈ© Ü«×âÑÈÜÙÌ ËåÞàÚ È­ÒÒÖ ÛÖ© ÓÌÛÈÝØÈÙÛÐÑÖ©

ÂÖ© œ´ÊÑÒÎÓÈ ÑÈЩ Ϋ ÂÐÓàØåÈ »ÈÕÐéÛÎÚ ¿Öܧ Ü« ×áÊÌÐÚ;

ÍΧ ÒÖ ÛÖܧ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ. ›´ÔÛÖçÛÖÐÚ, ȪÔ

ÌФÔÈÐ ÛÖ© ÙÎÓÈÔÛÐÑæÛÌØÖ Ì­ØÊÖ ×ÖÜ© Ì­ÛÜÞÌ ÔÈ© ÓÌÛÈÝØáÙÌÐ Ö« ¿È×ÈËÐÈÓáÔ« ØÈÐæÛÌØÎ ÓÌÛáÝØÈÙã ÛÖÜ ÌФÔÈÐ Ö« ÛÎÚ, Ϋ à ûÊÜØåÙÓÈÛÈý Ù×ÐÔÏÎØåÍÖÜÔ ÙÛÖ©

. ³Ì©Ô ÕâØà Ûå ÒÖÊΧ Ú

ËÌ©Ô ÛÈ© Ì­Þà ËÌЧ, Ö¦ÓàÚ ÛÖ©

© ÒÒ ¹âäÔ ÌФÔÈÐ Ù×ÈØÓâÔÖ ÓÌÛÈÝØÈÙÛÐÑÈ © ÓáÊÐÈ. ÓÜÏÐÙÛæØÎÓÈ ÛÖܧ Åà © ÈÜ¥Ûã, ×ØÖÝÈÔà Ÿ¶ Ù×ÖØÈ § Ú, È¥ÔÈÊÑáÍÌР̦ÔÈÔ ×ÖÜ© ×ÈØÈËâÞÌÛÈÐ Ö¦ÛÐ ËÌ©Ô 3

È¥ÊÈ×ÖܧÙÌ ÛÖ©Ô ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ,

ÛÖ©Ô ¼ÐÑæÒÈÖ ¿ÖØÐéÛÎ, È¥ÑÖÜÙÛÖ© ÙÛÖ©Ô

© Ö«ÓÖÒÖÊÌЧ ÙÛÖ©Ô »ÌØÒÐÌ© ×éÚ, Ö¦ÛÈÔ Ü«×ÎØÌÛÖܧÙÌ ÑÈÐØæ ÛÖÜ ÓÌÛÈÝØÈÙÛã, ÔÈ 4

© ÑÈØáÉÐÈ, ÌФÞÌ ûØÖÜÝãÕÌРȥÒÎÏÐÔÈ © ý ÛÖ© ÉÐÉÒåÖ. ÙÛÈ© ×ÖÒÌÓÐÑÈ

»×ÖØÌЧ Ϋ

© ÌФÔÈÐ ÑÖÐÔæÛÖ×Î, Ö« È¥ÔÈÊÔéÙÛÎÚ Ö¦ÓàÚ ÛÖܧ ÓÌÛÈÝÖØÈ© ÛÖܧ ¿ÖØÐéÛÎ ÔÈ

»ÈÕÐéÛÎ

, È¥ÑæÓÈ ÑÐ ÈªÔ ËÌ©Ô ÌФÔÈÐ ÙÛØÐÓàÊÓâÔÖÚ ÙÛÐ©Ú ÒÈÓÈØåÔÌÚ Ì«ÔÖ©Ú

2. ±Ò. ÛÖ© È¥ÔÜ×æÊØÈÝÖ ÙÎÓÌåàÓÈ û( Ÿ¾ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ)ý ÙÛΩ Ô Ì¥Ý.

›°ÏΧ ÔÈÐ

, 7

¿È×ÈËÐÈÓÈÔÛÐÑÈ© ÂÌÛØáËÐÈ ¼âÈ Ÿ´ÙÛåÈ ûÄçÒÒÈ Ì¥ ÙÑÖØ×ÐÙÓâÔÈý ö ÂÈ© ×È×ÈËÐÈÓÈÔÛÐÑÈ© ÈÜ¥ ÛæÊØÈÝÈ (ÊÔàÙÛÈ© ÑÈЩ È­ ÊÔàÙÛÈ ÑÌåÓÌÔÈ) ö ÁÜÓÉÖÒΩ ÙÛΩ Ô Ì­ ØÌÜÔÈ ÑÈЩ ÓÌÒâÛÎ ÛΧ Ú ÞÌÐØæÊØÈÝÎÚ ÑÈЩ Ì­ ÔÛÜ×ÎÚ ×ÈØáËÖÙÎÚ ÛÖܧ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ

© ¥ ÔÈËÎÓÖÙÐÌÜÓâÔÖ ÛéØÈ ÙÛÈ °Ü¥Ê. 1915, È

, ÛÞ. 4, ÄÏÐ-

Ôæ×àØÖ 1998.

3. ±Ò. ¼. ¿ÖØÐéÛÎ, û¹ØÐÛÐÑΩ ÑÈЩ ×ÌØÐÈÜÛÐÙÓæÚý,

, ÅØÐÙÛÖçÊÌÔÔÈ

¥ ÝÐâØàÓÈ ÙÛÖ©Ô ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ. 1941, È

4. ±Ò. Ä. °. ³ÎÓÎÛØÈÑæ×ÖÜÒÖÜ ÑÈЩ ². °. ÅØÐÙÛÖËÖçÒÖÜ

, Ì¥ÑËæÙÌÐÚ ¹ÈÙÛÈÔÐéÛÎ, ›°ÏãÔÈ 1994. ( Ÿ¶ Ì¥×ÐÙÛÖÒΩ ÙÛΩ Ù. 129.)


´¼° ¼¶Á¸

13

×ÖÒÌÓÐÑÖܧ, ÏÈ© ËÐÈ×ÐÙÛéÙÌÐ ÑÐ ÈÜ¥ ÛÖ© Ú üÝÛáÔÌÐ ÔÈ© ÕâØÌÐ Ì« ÒÒÎÔÐÑÈ©ü ×à©Ú ÛÖ© ÓÜÏÐÙÛæØÎÓÈ ÛÖܧ Åà©ÒÒ ¹âäÔ ËÐÈÉáÍÌÛÈÐ ØÖÜÝÎÞÛÈ© ÑÈЩ Ö­ÞÐ ÙÛáÊËÎÔ.

ü œ°ÒÒÈÕÈ ÛæÙÖ; Î¥ ØéÛÎÙÌÔ Ì¥ÑÌåÔÎ. ü œ°ÒÒÈÕÌÚ, ÒâÌÐ! ÂØÖÓáØÈ! Âå ÓÐÑØÖçÒÈ ×Öܧ έ ÙÖÜÔ, Ö¦ ÛÈÔ Ì­ ×ÈÐÍÌÚ ÛÖÜ©Ú ßÈØáËÌÚ ÑáÛà ÙÛÖ© ÒÐÓáÔÐ ÛÖܧ ¹ÖØÔȧ , ÏÜÓȧ ÙÈÐ; »Ì© ÛÖ© ÓÐÑØÖ© ÑÖÜÛáÑÐ ×Öܧ Ì­ ×ÒÌÌ ÙÈ© Ô ÉáØÑÈ ÙÛÖ© ÊÐÈÒæ, ÛÖ© ÉáÍÌÐÚ ÙÛÖ© ÔÖܧ ÙÖÜ; ›´ÙÜ© ÑØÈÛÖܧÙÌÚ Ì¦ ÔÈ ÑÖÓÓáÛРȥ ×Ö© Ù×ÈÙÓâÔÖ ÙÑÖÜ×æÕÜÒÖ ÊÐÈ© ÑÈÛáØÛÐ, ÑÈЩ ËÜÖ© ÑÒàÙÛÌ©Ú ÊÐÈ© ÙÞÖÐÔå, Ñ' Ì¥Êà© ËÖçÒÌÜÈ ÛΩ ÙÑÖç×È ÊÐÈ© ×ÒéØÎÙÛÖ© -ÒÐÓáÔÐ ÑÈЩ ÊÐÈ© ÙÖ×ØÈÉâÔÛÖ, ÊÐÈ© ËÖÐáÑÐ ÑÈЩ ÊÐÈ© È¥ âØÈ ÑÈЩ ÊÐÈ© ×ÈÒåØØÖÐÈ ÑÈЩ ÊÐÈ© ÑÖÜ×å. û¹ÈÑÖ© Ú ÙÑÜÒæÑÈÐØÖÚ ÈÜ¥ÛæÚ, ÑÈ×ÌÛáÔÐÌý. üûœÇ,ÔÈå,ÊÜÔÈЧÑÈ, ÓÌÊáÒÎ ÝÖÜÙÑÖÏÈÒÈÙÙÐáý.ÂÖ© ÏÜÓȧ ÙÈÐ,¹åØØÎ; Ÿ¶ ¹ÈåÛΠ̥×ØÖÙ×áÏÎÙÌÔÈ© ÊÌÒáÙί Ö¥ ÒåÊÖÔÑÈЩ ÔÈ© ÌЭ×ί ×æÙÖÚÑÈÐØÖ© Ú ÌФÞÌ×ÌØáÙÌÐÌ­ ÑÛÖÛÌ.›°ÒÒ'Ö« ¿Î§ ÛÖÚ,È¥ ÝÖܧ Ȧ ×ÈÕÌ¥×Χ ØÌËØæÓÖÔ,Ì¥ÊâÒÈÙÌ ÏÖØÜÉàËৠÚ, Ì¥ÑÖÒáÝÐÙÌ ÛÖ© ÊæÔÜ ÛÖÜ, Ñ' Ì¥ÕÎÑÖÒÖçÏÎÙÌÔ: ü ¹' Ì¥×áÔà ÙÛÖ© ÓçÒÖ ×áÒÐ, ÛÖ© ÏÜÓȧ ÙÈÐ ÈÜ¥Ûæ; ÁÜ© ÓÌ© ÛÖ© Ô ÝÖܧÔÛÖ Ì«ÔÖ© Ú ÉÈØÌÒÐÖܧ ÊÐÈ© ÑÈÒáÏÐ ÓÌ© ÒÖÜÒÖçËÐÈ, ÔÈ© ÛÖ© ÑØÈÛί§Ú ÑØÌÓÈÙÓâÔÖ ÙÛÖ© Ô È­ ÊÑàÔá ÙÖÜ ÑÈЩ ÔÈ© ÝàÔáÍίÚ: û±ÐÖÒâÛÛÌÚ! à­ ÓÖØÝÌÚ ÉÐÖÒâÛÛÌÚ! ÝØâÙÑÌÚ ÉÐÖÒâÛÛÌÚ!ý Ÿ¾ ¿Î§ ÛÖÚ Ì¥×ÈØé¯ ËÌÐ ÛΩ Ô È¥ ØÊÜØæÎÞÖÔ ÒÐÊÌЧÈÔ ÝàÔΩ Ô ÛΧ Ú ×áÒÈÐ ÑÖØÈÙåËÖÚ ÓÌ© ÛΩ Ô ÉÈØçÛÖÔÖÔ ÞÖÔËØΩ Ô ÝàÔãÔ ÛÖÜ, ÑÈЩ Ì¥ÏÖØçÉÌÐ ÊÌÒৠÔ. ü¹'Ì­ ×ÌÐÛÈÌ¥ÓâÔÈ,ÊÜÔÈЧÑÈ,ÓÌ© ÏÜÓȧ ÙÈÐÓâÔÈ;Ì¥ÓâÔÈÓÌ© ÛΩ Ô×ÖØÛÖçÒÈ ÛÖܧ ÑÖÜÓÈÙÐÖܧ Ûà§ Ô ÊÖÜØÖÜÔÐà§ Ô Ì¥×áÔà ÙÛÖ© ÑÌÝáÒÐÓÖÜ à« ÙÈ© Ô ×ÈÔâØÐÓÌ© ßáØÐÈ,ÑÈЩ ÔÈ© ÝàÔáÍà:ûÁÑÖÜÓ×ØÐá!à­ ÓÖØÝÌÚÑÜØáËÌÚ,ÝØâÙÑÈÙÑÖÜÓ×ØÐá, ÞÖÔÛØÈ© ÙÈ© Ô ÛΩ Ô ÑÖÐÒÐÈ© ÛÖܧ ËÌÙ×æÛÎ. ÁÑÖÜÓ×ØÐá!ý œÇ, ¹åØØÎ, ¹åØØÎ! œ°Þ, ÛÈ© à« ØÈÐ§È ÞØæÔÐÈ ×Öܧ ×âØÈÙÈÔ! œÇ, ×à§ Ú È¥ ÒÒáÍÖÜÔ, ×à§ Ú È¥ ÒÒáÍÖÜÔ!š Á' Ì¥ÊÔéØÐÙÈ, ÏÈ© ×ί§Ú; »' Ì¥ØàÛȯ§Ú, Ù' Ì¥ÊÔéØÐÙÈ Ö¦ ÛÈÔ ÙÌ© ÎܨØÈÙÛÖ© ØâÓÓÈÓâÙÈ;œ¶ÕÌÜØÈȪ Ôέ ÓÖÜÔÍàÔÛÈÔæÚ,¹ÈåÛÎ;œ¶ÕÌÜØÈȪ Ô Ö« ×ÈÒÈÉæÑÈÐØÖÚ Ì¥ÝÜÙÖܧÙÌ; œ¶ÕÌÜØÈ ×Öܧ ÛÖ© ÑÌÝáÒÐ ÓÖÜ Ì¥ÊçØÐÍÌ ÙÈ© Ô Ó×ÖçÙÖÜÒÈÚ, Ñ' Ϋ ÑÈØËÐá ÓÖÜ ÞÛÜ×ÖܧÙÌ Ì«ÑÈÛÖ© Ô ÌЭÑÖÙÐ ÝÖØÌ©Ú ÑáÏÌ ÛÌÛØÈÊàÔÐÑÖ© Ô ËáÑÛÜÒÖÔ; Á' Ì¥ÝåÒÎÙÈ ÛáÞÈ ÑÈЩ Ù' Ì¥ÝåÒÎÙÈ Ì¥Ô௧ έ ÙÖÜÔ ÕÈ×ÒàÓâÔÎÈ¥ ÔàÝâÒÌÜÛÎÌ¥ÑÌЧ, ÑÈЩ Ù'Ì¥ÙãÑàÙÈ,Ñ'Ì­ ÉÈÒÈÛÈ© ÑØçÈÓ×ØáÛÙÈ ÙÖÜ ÊçØà ÙÛÖ© ÒÈÐÓæ ÓÖÜ, ÑÈЩ Ù' Ì¥ÑÖÜÉáÒÎÙÈ Ì­ Õà È¥ ×' ÛÖ© ×ÈÒί֩


14

´ÁÁ´À° ¹´¸»´¼° ²¸° ¾¼ ¿°¿°³¸°»°¼Â¶

ÉØàÓÖÞáÒÈÙÓÈ ×Öܧ ÏÈ© Ì¥ ÊåÔÌÛÖ ÛáÝÖÚ ÙÖÜ, ÛÎ©Ô ×ØéÛÎ ÓÐÑØÖËÖÜÒÌÐÈ© ×Öܧ Ì­ ÑÈÓÈ ÙÛÖ© ÔÎÙå, ȦÓÈ Î¤ØÏÈ ×åÙàš Ÿ¾ ·ÌÖ©Ú ÔÈ© ÓÈ§Ú ÊÒÜÛéÔί, ¹åÛÛÎ, Ûå Ì­ ÑÈÓÈ ÛáÞÈ;

¿æÙÖ È¥ ×âÞÌР̥ ËৠÛÖ© ¼ÎÙЩ ÛÖܧ »È© Ô È¥ ×Ö© ÛΩ ÁÑÐáÏÖ; ¿ÈØÈ×áÔà È¥ ×Ö© ËÜÖ© ÛØÌÐ§Ú È« ×ÒàÛâÚ; ³çÙÑÖÒÈ. ›°ÒÒÖܧ, ÑÈЩ ×ÖÒÒÌ© Ú ÝÖØâÚ, Ϋ È¥ ×æÙÛÈÙÎ 5 ÙÉãÔÌÐ, ûÊåÔÖÔÛÈР̬Ôý ÛÈ© ËÜÖ© ÔÎÙÐá, Ö¦×àÚ ÏÈ© Ì­ÒÌÊÌ Ö« ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ. ²ÐÈ© ÛâÛÖÐÈÚ Ö¦ÓàÚ ÒÖÊÎ§Ú ÊÌÐÛÖÔâÓÈÛÈ ÑÐ Ì« Ô-éÙÌÐÚ ËÌ© ÝÛáÔÌÐ ÛÖ© ÓÌÛÈÝØÈÙÛÐÑÖ© ÑâÝÐ. ÅØÌÐáÍÖÔÛÈÐ ×ØáÓÈÛÈ ×ÖÒÜ© ×ÐÖ© ûßÜÞÐÑáý, È¥ ÑØÐÉà§Ú Ö¦ÙÈ ÍàÖ×ÖÐÖÜ§Ô ÛÖÜ© Ú Î¦ØàÌÚ ÛÖܧ »ÈÕÐéÛÎ, Ϋ È¥ Êá×Î ÑÈЩ Ö« ×æÔÖÚ. Ÿ¾ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ ËÌ© ÏÈ© ÑÈÛæØÏàÔÌ, Ö¦ÙÖ ÌÜ¥ ÙÜÔÌåËÎÛÖÚ ÓÌÛÈÝØÈÙÛΩ Ú ÑÈЩ ÈªÔ Î¤ÛÈÔ ÔÈ© Ì¥ ÑÙÑÐÈÏåÙÌÐ ÛÖ© È¥ ÊÊÒÐÑÖ© ÓÜÏÐÙÛæØÎÓÈ, ÈªÔ ËÌ© Ô ÌФÞÌ ÛØÖÓÌØÈ© Ì¥ ØàÛÌÜÛÌЧ ÑÈЩ ×ÖÔâÙÌÐ ÛÖÜ© Ú È¥ ÔÏØé×ÖÜÚ ÛÖÜ ÑÈЩ ÛÖ© Ô Ûæ×Ö ÛÖÜÚ. °Ô ÈÜ¥ ÛÈ© ÝÈåÔÖÔÛÈÐ ÙÛÖ© Ô È¥ ÔÈÊÔéÙÛÎ Ñá×àÚ ÊÒÜÑÌØá, ÈªÚ ÏÜÓÎÏÌЧ ×à© Ú Ö« ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ Ì­ÊØÈÝÌ ÙÛÖ© ±ÒÈÞÖÊÐáÔÔÎ Ö¦ÛÐ ÌФÞÌ ×ÖÔâÙÌÐÛΩ Ô Ÿ¸ÙÛÖØåÈÔ ÛÎ§Ú Ÿ´ÒÒÎÔÐÑÎ§Ú ›´×ÈÔÈÙÛáÙÌàÚ ÛÖܧ ²æØËàÔÖÚ, ËÎÒÈËΩ ÛÖ© Ô ÉÈÙÈÔÐÙÓâÔÖ ÑæÙÓÖ ÛÖܧ ›°ÊéÔÈ. ²ÐÈÛå ÒÖÐ×Ö© Ô ÏÈ© Ì­ÓÌÔÌ È¥ ÔÈåÙÏÎÛÖÚ Ó×ØÖÙÛÈ© ÙÛΩ Ô ûÛÈÒÈÐ×àØåÈÔ Ûà§Ô ×ÛàÞà§Ôý ÛÖܧ ¼ÎÙÐÖܧ ÛÖܧ »áÔ, È¥ ÔÛåÛÖ×ÖÜ ÛÖܧ ËÐÑÖܧ ÛÖÜ ÔÎÙÐÖܧ, ÑÈЩ ×à§Ú ÊÐÔæÛÈÔ ÔÈ© ÓΩ Ô ×ÖÔâÙÌÐ ÛÖ© Ô ¿Î§ÛÖ, È¥ ÔÛåÛÜ×ÖÔ ÛÎ§Ú ÏÈÜÓÈÙÛÎ§Ú ¹ÈØÈÞÓâÛÈÐÔÈÚ; ¹Ð ÈªÔ Ì¥ ×ÐÓâÔà ×à© Ú Ö« »ÈÕÐéÛÎÚ üÈ¥ ËÐáÝÖØÖ ÈªÔ ÛÖ© Ô ÌФÞÌ ×ÈØÈÊÊÌåÒÌÐ Ö« ±Ò. ²ÈÉØÐÎÒåËÎÚü ÓÌÛÈÝØáÙÛÎÑÌ ÓÌ© Ì­ØàÛÈ, ×Öܧ ÛáÞÈ ×ÌØÐÙÙÌçÌРΫ ÍáÞÈØÎ, Ö¦ÛÈÔ Ö¦ÒÖÚ Ö« ÑæÙÓÖÚ ÕâØÌÐ ×à© Ú Ö« ÒæÑÒÎØÎ ÛΩ ÙÑÐÈÏåÛÐÑÎ ×ØÖÙà×ÖÊØÈÝåÈ ÛÖÜ, È¥ ×Ö© ÛÖ© Ô ²ÐàØÊΩ ÛÎ§Ú »×ÖçØÓ×ÈÐÔÈÚ à¬Ú ÛΩ ÅÈËÖçÒÈ, Ì¥ ØàÛÐÑÈ© ÛΩ Ô ÌФÞÌ ×ÒÈÙÓâÔÎ; ›´×ÐÙÛØâÝà ÙÛΩ Ô Ì¥ ×ÐÙÛÖÒΩ ÛÖܧ ¿ÖØÐéÛÎ: ûÁÛÈ© 1891-92-93 ×ÌØå×ÖÜ ÌФÞÌ ÓÌÛÈÝØáÙÌÐ ÙÛΩ Ô ú›°ÑØæ×ÖÒÎþ ÛÖ© Ô úManxmanþ ÛÖܧ Hall Cain ÓÌ© ÛÖ© Ô ÛåÛÒÖ úŸ¾ »ÈÕÐéÛÎÚþ. ŸÃ×ÎØÌÛÖܧÙÈ 5. ÁÌ© ÓÐÈ© È­ ÒÒÎ ÊÒéÙÙÈ ÈÜ¥ ÛÖ© ÛÖ© ûÊåÔÖÔÛÈР̬ Ôý ÒâÊÌÛÈÐ ×ØæÙÒÎßÎ ÑÈЩ È¥ ÒÒÎÒÖ×ÌØÐÞéØÎÙÎ.


´¼° ¼¶Á¸

15

ÛæÛÌ ÙÛÈ© ×ÖÒÌÓÐÑÈ© ÑÈØáÉÐÈ, Ö¦×ÖÜ Ñ' Ì¥Êà© ËÐáÉÈÍÈ ×ÖÒÒÈ© ÑÈЩ È¥ÙÜÔáØÛÎÛÈ ÑÈЩ ÛÖ© ÌФÞÈ ØÖÜÝãÕÌРȥÒÎÏÐÔá. Ÿ¾ ²ÈÉØÐÎÒåËÎÚ ÛÖ© Ì­ÉÊÈÒÌ ÑÈЩ ÙÌ© ÛæÓÖ þ Ö¦×ÖÜ ×ÌØÐÊØáÝÖÔÛÈÐ ÖЫ ÞÖÔÛØÖ© 32Ö. [š] ºÖÐ×æÔ, ÈÜ¥ÛÖ©Ú Ö« ú ÑÈЩ Ϋ Íàã ÛÖÜÚ Î« Ð¥ ËÐæØØÜÏÓÖÚ, Ì­ÞÌÐ, ÑÈÛÈ© ÛÎ©Ô ÔÎÙÐà§ÛÌÚ ÛÎ§Ú Ð¥ ËâÈ ÓÖÜ, ÊåÔÌÐ Ö«ËÎÊÖ©Ú ÛÖܧ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ ÙÛÖ© ÒÖÊÖÛÌÞÔÐÑÖ© ÌФËÖÚ, È¥ÑæÓÈ ÑÈЩ ÙÛÖ© ܦÝÖÚ ×ÖÜ© ÑÈÒÒÐâØÊÎÙÌ à¬Ú ÛÈ© ÙÛÌØÔá ÛÖÜ ÞØæÔÐÈ, ÓÌ© ÉáÙÎ ÛΩ ÁÑÐáÏÖ ÑÈЩ ÛÖÜ©Ú ÁÑÐÈÏåÛÌÚ. ÂÖÔÌ© ÉÖÎÏÖܧÙÌ Ù' ÈÜ¥ÛÖ© ÑÈЩ Ö« ÝØÈÙÛÐÑÖ©Ú ×ÒÖܧÛÖÚ ×ÖÜ© ÌФÞÌ È¥×Ö© ÛÖ© ËÐáÉÈÙÓÈ Ûà§Ô È¥ØÞÈåàÔ ÑÈЩ Ûà§Ô Ì¥ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑà§Ô ÑÌÐÓâÔàÔ, ÞàØÐ©Ú Ö¦ÓàÚ ÔÈ© Ó×ÖØί§ ÑÈЩ ÔÈ© ÛÖ©Ô ÕÈÔÈÞçÙί ÙÛΩ ÔâÈ ÓÈÚ ÛΩ ÊÒéÙÙÈý. ¾ÛÐ Ö« Åà©ÒÒ ¹âäÔ Ì­ÊÐÔÌ ûÖ«ËÎÊÖ©Ú ÛÖܧ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ ÙÛÖ© ÒÖÊÖÛÌÞÔÐÑÖ© ÌФËÖÚ, È¥ÑæÓÈ ÑÈЩ ÙÛÖ© ܦÝÖÚý ÌФÔÈÐ ÊÔéÓÎ ÓÈÞÎÛã, ×ØáÊÓÈ ×ÖÜ© έ ËÎ Ì­ÞÌÐ ÙÛÖ© Skiathos Ãle õ grecque (Ù. 36-37). ¾Ð« Ì¥×ÐÙÎÓáÔÌР̥ÑÛÌÔà§Ú Ö« ÞØÖÔÖÒÖÊåÌÚ È­ÒÒÈ ËÐËáÙÑÖÜÔ, Ö¦ÛÐ ËÎÒÈËΩ à¬Ú ÛÖ© 1894, Ö«×æÛÌ ËÎÓÖÙÐÌçÌÛÈÐ ÛÖ© ÓÜÏÐÙÛæØÎÓÈ ÛÖܧ œ°ÊÊÒÖÜ, Ö« ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ Ì­ÞÌÐ ÊØáßÌÐ ÛØÐáÔÛÈ ËÐÎÊãÓÈÛÈ, ÙÛÈ© Ö«×ÖÐ§È ÙÜÊÑÈÛÈØÐÏÓÖܧÔÛÈÐ Ö« ûÄÛàÞÖ©Ú  °ÊÐÖÚý, û Ÿ¾ ×ÖÒÐÛÐÙÓÖ©Ú ÌÐ¥ Ú ÛÖ© ÞàØåÖÔý, û Ÿ¾ ›°ÓÌØÐÑáÔÖÚý, ûÁÛÖ© ÅØÐÙÛæ, ÙÛÖ© ¹áÙÛØÖý, ÛÖ© ûŸ¾ÒæÊÜØÈ ÙÛΩ ÒåÓÔÎý, ûÁÛÎ©Ô Ÿ°ÊÐ-›°ÔÈÙÛÈÙáý, û¾Ð« ÅÈÒÈÙÖÞéØÎËÌÚý, û¼ÈÜÈÊåàÔ ÔÈÜáÊÐÈý, ûºÈÓ×ØÐáÛÐÑÖÚ ßáÒÛÎÚý ÑÈЩ Ö« Ì¥ÑÛÌÛÈÓâÔÖÚ . œ´ÞÌÐ, ÒÖÐ×æÔ, ÉØÌЧ ÛÖ© ËØæÓÖ ÛÖÜ, ËÎÒÈËΩ ÑÈЩ ÛÖ© 6 ÌФËÖÚ ÑÈЩ ÛÖ© ܦÝÖÚ ÛÖÜ, ×ØÖÛÖܧ ÙÜÔÈÔÛÎÏÌЧ ÓÌ© ÛÖ© The Manxman. ŸÇÙÛæÙÖ, à«Ú Ù×ÖÜËÈЧÖÚ ÙÜÊÊØÈÝâÈÚ Ö«×ÖÜ© ΤÛÖÔ, ËÌ© ÝÖÉãÏÎÑÌ ÛÈ© ÝÛÌØÈ© Ûà§Ô È¥ÔâÓàÔ. ·âÒà ÔÈ© ×ৠ֦ÛÐ È­ÝÎÙÌ ÔÈ© ×ÌØáÙÌР̥ÒÌçÏÌØÈ È¥×Ö© ×áÔà ÛÖÜ ÛÖ© ÝçÙÎÓÈ ÛÖܧ . ±ØåÙÑÌÐÚ ÙÜÞÔÈ© ÙÛÖÜ©Ú ÁÑÐÈÏåÛÌÚ È¥×ÖÛÜ7 ×éÓÈÛÈ È¥×Ö© ÒæÊÐÈ ÑÈЩ ÞÌÐØÖÔÖÓåÌÚ Ûà§Ô »ÈÕÐàÛà§Ô. °Ô ÈÜ¥ÛÖ© Ì¥ÔÔÖÖܧÙÌ Ö« ¿ÖØÐéÛÎÚ, Ì­ÞÌÐ ËåÑÈÐÖ, ÓæÔÖ ×ÖÜ© ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© Ü«×ÖÊØÈÓÓÐÙÛÌЧ Ö¦ÛÐ ÑÈÔÌ-

Isle of Man

Manxman

O. Merlier

±ÈØËÐáÔÖÚ ÙÛÈ© Ù×æØÑÈ

»ÈÕÐéÛÎ

6. ŸÃ×ÖÏâÛà Ö¦ÛÐ Ö« ¿ÖØÐéÛÎÚ ËÌ©Ô Ì¥ÔÔÖÌЧ ÓÌ© ÛÖ© ûÌФËÖÚý ÛÖ© ÓÜÏÐÙÛæØÎÓÈ, ×ÖÜ© έ ËÎ ÛÖ© Ì­ ÞÌР̥ÊÑÈÛÈÒÌåßÌÐ Ö« ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ, È¥ÒÒÈ© ÛÖ©Ô ÛØæ×Ö ÛÎ§Ú ÊØÈÝΧÚ. 7. ±Ò. ¶. ¿. ±ÖÜÛÐÌØåËÎ, ¿È×ÈËÐÈÓáÔ Û Î Ú ›°ÒâÕÈÔ ËØÖÚ, , ÛæÓ. ¸·õ, Ù. 565, ÙÛãÒ. ±õ: ûšÖ¦×àÚ ËçÔÈÔÛÈÐ ÔÈ© È¥ÔÌÜØÌÏÖܧÔ

›´ÊÑÜÑÒÖ×ÈÐËÌåÈ

»ÌÊ. Ÿ´ÒÒ.

Profile for Ikaros Publishing LTD

Ένα νησί  

Αυτό το μικρό βιβλίο, απαρτισμένο από τέσσερα κείμενα, αναφέρεται σε τέσσερα νησιά: τη Νήσο του Μαν στην ιρλανδική θάλασσα, τη Σκιάθο, την Π...

Ένα νησί  

Αυτό το μικρό βιβλίο, απαρτισμένο από τέσσερα κείμενα, αναφέρεται σε τέσσερα νησιά: τη Νήσο του Μαν στην ιρλανδική θάλασσα, τη Σκιάθο, την Π...

Advertisement