Page 1


¾ ¿À¾ÁÇ¿¾ ¹°¸ ¾ ´ÀÇÁ


¿ØéÛÎ Ì­ ÑËÖÙÎ 1970 ³ÐÈËÖÞÐÑÌ© Ú Ì¥ ×ÈÔÌÑËæÙÌÐÚ 1974, 1976, 1987, 1992, 2001, 2006 (×ÌØÐÖËÐÑÖ© û³ÌÜÑÈÒåàÔý, Ì¥ ÑËæÙÌÐÚ ¿È×ÈÍãÙÎ, Ì¥ ÑËæÙÌÐÚ û³æÓÖÚý)

ø ÅØΧ ÙÛÖÚ ²ÐÈÔÔÈØȧ Ú & ›´ÑËæÙÌÐÚ œ¸ÑÈØÖÚ, 2017 ISBN 978-960-572-199-2


ÅØΧÙÛÖÚ ²ÐÈÔÔÈØȧÚ

ÂÖ© ¿ØæÙà×Ö ÑÈЩ Ö« œ´ØàÚ ¾²³¾¶ ´¹³¾Á¶

œ¸ÑÈØÖÚ


ÁÛΩ Ô ÂÈÛÐáÔÈ, ÙÛÖ© Ô Á×ÜØÐËéÔÎ, ÙÛÖ© Ô ›°ÔÈÙÛáÙÎ


¿À¾º¾²¾Á Á¶¼ ¾²³¾¶ ´¹³¾Á¶

»Ì© ÛΩ Ô Ì¦ ÉËÖÓΠ̥ ×ÈÔâÑËÖÙã ÛÖÜ ÛÖ© ÉÐÉÒåÖ ÂÖ© ¿ØæÙà×Ö ÑÈЩ Ö« œ´ØàÚ ÙÜÓ×ÒÎØéÔÌÐ ËÐÈËØÖÓΩ ÓÐÙÖܧ ×ÌØå×ÖÜ ÈÐ¥éÔÈ ü Ö¥ ÑÛ੠̥ ÑËæÙÌÐÚ ÙÛÈ© Ì« ÒÒÎÔÐÑá, ÓÌÛÈÝØÈÙÓâÔÖ à¬Ú ÛéØÈ ÑÈЩ ÙÌ© ×âÔÛÌ ÊÒৠÙÙÌÚ. ´Ð¥ÙÎÊãÏÎÑÌ (ÑÈЩ ÙÜÔÖßåÍÌÐ) ÛΩ ÝÐÒÖÙÖÝÐÑΩ Ö¥ ×ÛÐÑΩ ÑÈЩ ×ØæÛÈÙÎ ÛΧ Ú Ö¥ ÔÛÖÒÖÊåÈÚ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ (Ϊ ×ØÖÙà×ÖÑÌÔÛØÐÑÎ§Ú Ö¥ ÔÛÖÒÖÊåÈÚ) ÑÈÏÐÌØéÔÖÔÛÈÚ ÛΩ ÏÌÓÈÛÐÑΩ ÈÜ¥ ÛΩ ÙÛΩ ËÐÌÏÔΩ Ö« ØÖÒÖÊåÈ. ÁÛÖ© ×ØৠÛÖ ÓÐÙÖ© ÛÖܧ 20Öܧ ÈÐ¥éÔÈ Ü« ×Χ ØÕÌ ÙÛΩ Ô ´Ü¥ Øé×Î (ÑÈЩ Ö­ ÞÐ ÓæÔÖ) ÓÐÈ© Ì­ ÑØÎÕΠ̥ ÔËÐÈÝâØÖÔÛÖÚ ÊÐÈ© ÛÖ© ×ÌËåÖ (Ϊ ÑÌÝáÒÈÐÖ) ÛΧ Ú ÄÐÒÖÙÖÝåÈÚ ×ÖÜ© ÛÖ© Ö¥ ÔÖÓáÍÖÜÓÌ Ö¥ ÔÛÖÒÖÊåÈ (Ϊ ÓÌÛÈ-ÝÜÙÐÑΩ Ϊ ×ØéÛÎ ÝÐÒÖÙÖÝåÈ Îª ÑÜØåàÚ ÝÐÒÖÙÖÝåÈ). ›¾ÔÛÖÒÖÊåÈ ÌФÔÈÐ Ö« ÒæÊÖÚ-×ÌØЩ -ÛÖܧ Ö­ ÔÛÖÚ, Ϋ ÊÔéÙÎ ÊÐÈ© ÛÖ© Ü« ×ÈØÑÛæ, Ö­ ÞÐ à«Ú ×ØÖ© Ú ÛÈ© ÈÐ¥ÙÏÎÛá ÛÖÜ ÊÔàØåÙÓÈÛÈ, È¥ ÒÒÈ© à«Ú ×ØÖ© Ú ÛÖ© ÊÔéØÐÙÓá ÛÖÜ ÔÈ© Ü« ×áØÞÌÐ ü ÔÈ© ÊÔàØåÙÖÜÓÌ (Ì¥ ÔÛÖ×åÙÖÜÓÌ) ÛΩ ËÐÈÝÖØÈ© ÛΧ Ú Ü¦ ×ÈØÕÎÚ È¥ ×Ö© ÛΩ Ô È¥ ÔÜ×ÈØÕåÈ, ÛÖÜ© Ú Ö¦ ØÖÜÚ-×ØÖè×ÖÏâÙÌÐÚ ÛÖܧ Ü« ×áØÞÌÐÔ, ÛΩ Ô ÈÐ¥ÛåÈ ÑÈЩ ÛÖ© Ô ÙÑÖ×æ ÛÖÜ Îª ÛΩ Ô È¥ ÒÖÊåÈ ÛÖÜ. œ¸ÙàÚ Î« Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ ÛÖܧ ×ÈØÈÒÖÊÐÙÓÖܧ ÑÈЩ ÛΧ Ú ÝØåÑÎÚ Ûà§ Ô ËçÖ ¿ÈÊÑæÙÓÐàÔ ¿ÖÒâÓàÔ, ЭÙàÚ Ö« Ì¥ ÝÐáÒÛÎÚ ÓÐȧ Ú ×ØàÛæÊÔàØÎÚ ÙÌ© ÑÈÛÈÙÛØÖÝÐÑΩ È¥ ×ÖÛÌÒÌÙÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ×ÖÒÌÓÐÑΧ Ú ÛÌÞÔÖÒÖÊåÈÚ, ÔÈ© ×ÜØÖËæÛÎÙÈÔ ÛΩ Ô Ì­ ÔÛÈÙÎ ÑÈЩ ËÐÌçØÜÔÙÎ ÛÖܧ Ì¥ ÔËÐÈÝâØÖÔÛÖÚ ÊÐÈ© ÛÖ© Ü« ×ÈØÑÛÐÑÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ, ÛÈ© Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑÈ© Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ. ÁÜÙÞÌÛåÍÖÔÛÈÚ ÞØÖÔÐÑÈ© ÛÐ©Ú ÝÐÒÖÙÖÝÐÑÌ© Ú È¥ ÔÈÍÎÛãÙÌÐÚ 9


¿À¾º¾²¾Á Á¶¼ ¾²³¾¶ ´¹³¾Á¶ ÛÎ§Ú ÞØÖÔÐÑÎ§Ú ÈÜ¥ÛÎ§Ú ×ÌØÐæËÖÜ, ÏÈ© Ó×ÖØÖçÙÈÓÌ ÔÈ© ÓÐÒãÙÖÜÓÌ ÊÐÈ© ÓÐÈ©Ô È«ÒÜÙÐËàÛΩ ËÐÈËÖÞã: ¾Ð« ÛÖÒÓÎØÌ©Ú ÑÈÐÔÖÛÖÓåÌÚ ÛÖܧ Franz Brentano (1838 -1976) È¥ÕÐÖ×ÖÐãÏÎÑÈÔ ÊæÔÐÓÈ È¥×Ö© ÛΩ ÝÈÐÔÖÓÌÔÖÒÖÊåÈ ÛÖܧ Edmund Husserl (1859-1938). Ÿ¶ ÞÖÜÙÙÌØÒÐÑΩ ÝÈÐÔÖÓÌÔÖÒÖÊåÈ Ì¥×âÛØÌßÌ ÙÛÖ©Ô Martin Heidegger (1889-1976) ÛΩ ØÐÍÖÙ×ÈÙÛÐÑΩ È¥×ÌÒÌÜÏâØàÙÎ ÛÎ§Ú Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈÚ È¥×Ö© ÛÖ© cogito (ÛΩ ËÖÊÓÈÛÐÑΩ ÔÖÎÙÐÈØÞåÈ) ÓÌ© ×ÐÙÛæÛÎÛÈ ÙÛÐ©Ú È¥×ÈÐÛãÙÌÐÚ ÛÖܧ Ì¥Ó×ÌÐØÐÙÓÖܧ (ÛÈÜÛåÍÖÔÛÈÚ ÛÎ©Ô Ü¦×ÈØÕÎ ÓÌ© ÛÎ©Ô È¥ÔáËÜÙÎ ÙÛΩ ÞØÖÔÐÑΩ ÝÈÐÔÖÓÌÔÐÑæÛÎÛÈ). Ÿ¾ ÙÜÔÌ×Î©Ú ÞÈäÔÛÌÊÊÌØÐÈÔÖ©Ú Ì¥Ó×ÌÐØÐÙÓÖ©Ú ÒÌÐÛÖçØÊÎÙÌ à«Ú ÑÌÑÛÎÓâÔÎ Ü«×ÖËÖÓΩ ÊÐÈ© ÔÈ© ÛÖÒÓãÙÌÐ Ö« Jean - Paul Sartre (1905-1980) ÛÎ©Ô ÛÈçÛÐÙÎ ÛÎ§Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÎÚ ÌÐ¥ ËÐÑÈ© ܦ×ÈØÕÎÚ ÓÌ© ÛΩ ÊÌÊÖÔæÛÎÛÈ ( facticiteÂ): ÛÖ©Ô Ì¥ÔÌØÊÖ© ÈÜ¥ÛÖÓÎËÌÔÐÙÓÖ© ÛÖܧ Ü«×áØÞÌÐÔ ÛÈÜÛÐÙÓâÔÖÔ ÓÌ© ÛÎ©Ô Ì¥ ÒÌÜÏÌØåÈ È¥×Ö© ÑáÏÌ Ü«×ÈØÑÛÐÑÖ© ×ØÖÑÈÏÖØÐÙÓæ. »Ì© ÈÜ¥ÛΩ ÛÎ©Ô Ö­ÞÐ ûÈ¥ÕÐÈÑΩý È¥ÒÒÈ© Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑΩ ÑÈÛÈÔæÎÙÎ ÛÎ§Ú Ì¥ÒÌÜÏÌØåÈÚ üÛÖ©Ô ÓÎËÌÔÐÙÓÖ© ÛÖܧ ÌФÔÈÐ à«Ú ÔÖÎÛÐÑÈ© ÑÈÏÖØÐÙÓâÔÎÚ ÖÜ¥ÙåÈÚ Îª ÝçÙÎÚü ÏÈ© ÙÜÔÛÈÞÏÌЧ ÛÖ© ÌÐ¥ ËàÒÖÑÒÈÙÛÐÑæ, ×ÌØå×ÖÜ ûÑåÔÎÓÈý ÛÖܧ Ü«×ÈØÕÐÙÛÐÑÖܧ È¥ÔÏØà×ÐÙÓÖܧ (Albert Camus ÑÈЩ Merleau Ponty ÙÛΩ ²ÈÒÒåÈ, È¥ÒÒÈ© ÑÈЩ Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Simone Weil) Ö¦×àÚ ÑÈЩ ÓÌ© ÛÖ©Ô Karl Jaspers ÙÛΩ ²ÌØÓÈÔåÈ. ŸÇÚ ×ÖÒçÑÒÈËÖ ØÌܧÓÈ Îª È¥ÔÈÍãÛÎÙÎ Ö« Ü«×ÈØÕÐÙÓÖ©Ú ÌФÞÌ ÙÈÝà§Ú ÛÐ©Ú ×ØÖËØÖÓÐÑâÚ ÛÖÜ ÑÈÛÈÉÖÒÌ©Ú ÙÛÎ©Ô ×ØÖÝÎÛÐÑΩ ËÐÖØÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÝÐÒÖÙÖÝÐÑÖܧ ×ØÖÉÒÎÓÈÛÐÙÓÖܧ ÑÈЩ ÌÐ¥ ËàÒÖÑÒÈÙÛÐÑÎ§Ú ÓÌÛÈÝÜÙÐÑÎ§Ú È¥ÊàÔåÈÚ ÛÖܧ Friedrich Nietzsche (1844 -1900). ¾×àÚ ÑÈЩ ÙÛÎ©Ô Ö«ÓæÒÖÊÎ ÓÈÞÎÛÐÑΩ Ì¥ÓÓÖÔΩ ÛÖܧ So Èren Kierkegaard (1813-1855) ÔÈ© Ì¥×ÈÔÈÝâØÌÐ ÙÛÎ©Ô ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ÛÎ§Ú ÉÐàÓÈÛÐÑÎ§Ú Ì¥Ó×ÌÐØåÈÚ ÛΩ ËÐÌØÌçÔÎÙÎ ÛÖܧ Ü«×ÈØÑÛÐÑÖܧ ÈÐ¥ ÔåÊÓÈÛÖÚ. ÁÌ© ØÐÍÐÑΩ È¥ÔÛåÏÌÙÎ ÓÌ© ÛÖ© ÔÖÎÙÐÈØÞÐÑÖ© È¥×ÖÙÛâÊÔàÓÈ ÛÎ§Ú ÊÒéÙÙÈÚ Ûà§Ô ûЫ ÌØà§Ô ÛÌØáÛàÔý 10


¿À¾º¾²¾Á Á¶¼ ¾²³¾¶ ´¹³¾Á¶ ÛÖܧ ³ÐÈÝàÛÐÙÓÖܧ (Kant, Hegel), Ö« Ü«×ÈØÕÐÈÑÖ©Ú ×ØÖÉÒÎÓÈÛÐÙÓÖ©Ú ÙÜÔâËÌÙÌ ÑÈЩ ×áÒÐ ÛΩ ÝÐÒÖÙÖÝÐÑΩ Ì¥ÑÝØÈÙÛÐÑΩ ÓÌ© ÛÖ© ÉÐàÓÈÛÐÑÖ© ÝÖØÛåÖ Ûà§Ô ÒâÕÌàÔ, ÛΩ ËÐÖØÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÑÈЩ ÌÐ¥ ÒÐÑØåÔÌÐÈ ÛÎ§Ú ×ÖÐÎÛÐÑÎ§Ú ÌÜ¥ÈÐÙÏÎÙåÈÚ. ¹ÈÏæÒÖÜ ÛÜÞÈÐ§Ö ÒÖÐ×Ö©Ô ×ÖÜ© Ϋ Ì¥×ÐÑÈÐØÖ×ÖåÎÙÎ ÛÖܧ Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÖܧ ×ØÖÉÒÎÓÈÛÐÙÓÖܧ È¥×Ö© ÛÖÜ©Ú ûÜ«×ÈØÕÐÙÛÌ©Úý ÝÐÒÖÙæÝÖÜÚ ËÌ©Ô ×ÌØÐÖØåÙÛÎÑÌ ÙÛÈ© È¥ÑÈËÎÓÈäÑÈ© ×ÌØÐÉáÒÒÖÔÛÈ ÑÈЩ ÙÌ© Ì¥ÕÌÐËÐÑÌÜÓâÔΠ̥ÑÝØÈÙÛÐÑã. ²âÔÔÎÙÌ ÙÜÔÈØ×ÈÙÛÐÑÈ© ÛÖÒÓãÓÈÛÈ ÙÛÖ© ÏâÈÛØÖ (Sartre, Camus, Samuel Beckett, EugeÁne Ionesco, Luigi Pirandello, Jean Genet, Fernando Arrabal), Ì­ ÝÌØÌ È¥ÒÒÈÊΩ ûÊÒéÙÙÈÚý ÑÈЩ ÑÖØÜÝÈЧÌÚ ËÎÓÐÖÜØÊåÌÚ ÙÛÖ©Ô ÑÐÔÎÓÈÛÖÊØáÝÖ (Ingmar Bergman, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, ›°ÔÛØâÐ ÂÈØÑæÝÙÑÐ, FrancËois Truffaut, Jean - Luc Godard, Alain Resnais). ÁÛÖÜ©Ú ËçÖ ÈÜ¥ÛÖÜ©Ú ÞéØÖÜÚ, ÏâÈÛØÖ ÑÈЩ ÑÐÔÎÓÈÛÖÊØáÝÖ, ÝáÔÎÑÌ Î« ÄÐÒÖÙÖÝåÈ ÔÈ© ÓÐÒáÌÐ ÛΩ ÊÒéÙÙÈ ÛÎ§Ú ÂâÞÔÎÚ, Ϋ ÂâÞÔÎ ÔÈ© È¥ÔÛÐ×ÈÒÌçÌÐ ×ØÖÉÒãÓÈÛÈ ÛÎ§Ú ÄÐÒÖÙÖÝåÈÚ. ÂÖ© ÉÐÉÒåÖ ÂÖ© ¿ØæÙà×Ö ÑÈЩ Ö« œ´ØàÚ ×ØÖâÑÜßÌ È¥×Ö© ÛΩ ÉáÙÈÔÖ Ì¥×éËÜÔÖÜ Ì¥ØàÛãÓÈÛÖÚ: ²ÐÈÛå ÖЫ ÝÐÒÖÙÖÝÐÑÈ© ÙÜÔÌ×âÙÛÌØÌÚ È¥ÔÈÍÎÛãÙÌÐÚ Ûà§Ô Ü«×ÈØÕÐÙÛà§Ô ÑÈÛâÒÎÊÈÔ ÈÐ¥ ÛÐàËà§Ú ÙÛÖ©Ô ÓÎËÌÔÐÙÓæ; Ÿ¾ ÓÎËÌÔÐÙÓÖ©Ú Î¤ÛÈÔ ÛÖ© È¥ÑØÐÉà§Ú È¥ÔÛåÏÌÛÖ È¥×ÖÛâÒÌÙÓÈ È¥×Ö© ÈÜ¥ÛÖ© ×ÖÜ© Ì¥×ÐËåàÑÈÔ ü Ì¥×ÐËåàÑÈÔ, ÑÈÛÈ© ÛÌÑÓãØÐÖ, ÔæÎÓÈ: ÛÎ©Ô ÑÈÛÈÕåàÙÎ ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ È¥×âÔÈÔÛÐ ÙÛΩ ÝØåÑÎ ÛÎ§Ú È¥ -ÔæÎÛÎÚ È¥×ÈÔÏØà×åÈÚ Ûà§Ô ×ÖÒâÓàÔ ÑÈЩ Ûà§Ô Ö«ÒÖÑÒÎØàÛÐÑà§Ô Ð¥ ËÌÖÒÖÊÐà§Ô. ¹ÈЩ ÊÐÈÛå ÖЫ È¥×æ×ÌÐØÌÚ ÔÈ© ÙÜÊÑØÖÛÎÏÌЧ ̦ ÔÈÚ ûÈ¥ÔÏØà×ÐÙÛÐÑÖ©Úý Ϊ ÑÈЩ ûÞØÐÙÛÐÈÔÐÑÖ©Úý Ü«×ÈØÕÐÙÓÖ©Ú ÙÛáÏÎÑÌ È¥ËçÔÈÛÖ ÔÈ© È¥×ÖÝçÊÖÜÔ ÈÜ¥ÛÖ© È¥ÑØÐÉà§Ú È¥×Ö© ÛÖ© Ö«×ÖÐ§Ö ×ØÖÙ×ÈÏÖܧÙÈÔ ÔÈ© È¥×ÖËØáÙÖÜÔ: ÛÖ©Ô Ü«×ÖÑÌÐÓÌÔÐÙÓÖ© Ûà§Ô ×ÈÔÛÖËÈ×à§Ô ûÉÌÉÈÐÖÛãÛàÔý. 11


¿À¾º¾²¾Á Á¶¼ ¾²³¾¶ ´¹³¾Á¶ ž¶ÛÈÔ ×ÌØÐÙÙæÛÌØÖ È¥×Ö© ÝÈÔÌØÖ© Ö¦ÛÐ ÞØÌÐÈÍæÓÈÙÛÌ ÓÐÈ© ËÐÈÝÖØÌÛÐÑΩ (È¥×Ö© ÛÐ©Ú ÛØâÞÖÜÙÌÚ ÙÛÖ© ×ÖÒÐÛÐÙÓÐÑæ ÓÈÚ û×ÈØáËÌÐÊÓÈý) Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈ. ¹ÈЩ Ϋ Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈ (ÛÖ© Ì¥ØéÛÎÓÈ ÊÐÈ© ÛΩ Ô

È¥ÒãÏÌÐÈ

ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ) ÌФÔÈÐ ×áÔÛÖÛÌ ÙÜÔáØÛÎÙÎ ÛÖܧ

Ì¥ØàÛãÓÈÛÖÚ ÊÐÈ© ÛÖ© ûÑØÐÛãØÐÖÔ È¥ÒÎÏÌåÈÚý (Ÿ¶ØáÑÒÌÐÛÖÚ) ü ÞØÌÐÈÍæÓÈÙÛÈÔ Ì«×ÖÓâÔàÚ ÑÈЩ ÓÐÈ© ËÐÈÝÖØÌÛÐÑΩ (È¥×Ö© ÛÐ©Ú ÛØâÞÖÜÙÌÚ ÙÛÖ© ×ÖÒÐÛÐÙÓÐÑæ ÓÈÚ û×ÈØáËÌÐÊÓÈý) ÊÔàÙÐÖÒÖÊåÈ. ÂÖ© ÉÐÉÒåÖ ÑÖÓåÍÌÐ ÛÈ© ÌÜ«ØãÓÈÛÈ È¥×Ö© ÛΩ Ù×ÖÜËΩ ÛÎ§Ú Ì«ÒÒÎÔÐÑÎ§Ú ×ÈØáËÖÙÎÚ: ÂΩ Ô Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈ ×ÖÜ© ÙÜÔÖßåÍÌÛÈÐ

×ØæÙà×Ö, ÛΩ ÊÔàÙÐÖÒÖÊåÈ ×ÖÜ© ÙÜÊÑÌÝÈÒÈÐéÔÌÛÈÐ ÒâÕÎ Ì­ØàÚ. Ÿ¶ ÙÜÊÊØÈÝÐÑΩ ÙÛæÞÌÜÙÎ (Ö­ÞР̥×ÐËåàÕÎ

ÙÛΩ ÒâÕÎ ÙÛΩ

ÖÜ­ÛÌ ÝÐÒÖËÖÕåÈ) Τ ÛÈÔ ÔÈ© È¥ØÛÐàÏÌЧ ÙÌ© ÛØå×ÛÜÞÖ Î« È¥ÔÈÍà×çØàÙÎ ÛÖܧ Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÖܧ ×ØÖÉÒÎÓÈÛÐÙÓÖܧ ÙÛÐ©Ú ÓâØÌÚ ÓÈÚ:

´Ð¤ÔÈÐ ÑÈЩ ÅØæÔÖÚ (Sein und Zeit), ÂÖ© ´Ð¤ÔÈÐ ÑÈЩ ÛÖ© »ÎËâÔ Ãtre et le NeÂant), ÂÖ© ¿ØæÙà×Ö ÑÈЩ Ö« œ´ØàÚ. °Ô Ì­ÛÙÐ (L' E ÙÜÓ×ÒÎØéÔÌÛÈÐ, ÝÐÒÖÙÖÝÐÑÈ© ÑÈЩ ×ØÈÊÓÈÛÐÑá, Ì«ØÓÎÔÌÜÛÐÑÖ© ÛØå×ÛÜÞÖ, ËÌ©Ô ÏÈ© ÑØÐÏÌЧ È¥×Ö© ×ÖÙÖÛÐÑÈ© ÓÌÊâÏÎ, È¥ØÐÏÓÖ© Ì¥×ÈÔÌÑËæÙÌàÔ Îª È¥ØÐÏÓÖ© ÓÌÛÈÊÒàÛÛåÙÌàÔ ÛÎ§Ú È¥×æ×ÌÐØÈÚ.

»áÐÖÚ 2017

12


¿ À ¾ º ¾ ² ¾ Á Á  ¶ ¼  ´ ° À  ¶ ´ ¹ ³ ¾ Á ¶

ÁÛÖ© ÉÐÉÒåÖ ÈÜ¥ ÛÖ© ×ØÖÙ×áÏÎÙÈ ÔÈ© Ì¥ ÑÏâÙà ÓÌ© ÛØæ×Ö ÙÎÓÌØÐÔÖ© (ÛØæ×Ö Ö¥ ØÏÖÒÖÊÐÑΧ Ú ÓÌÏæËÌÜÙÎÚ ÑÈЩ ÛáÕÎÚ) ÛÐ©Ú È¥×ÈÔÛãÙÌÐÚ ÙÛÖ© Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑÖ© Ì¥ ØéÛÎÓÈ, Ö¦ ×àÚ ×ØÖÙà×ÐÑÈ© ÛÐ©Ú È¥ÔÐÞÔÌçà ÙÛÖ© Ô Ì« ÒÒÎÔÐÑÖ© ÝÐÒÖÙÖÝÐÑÖ© ÒæÊÖ ÛΧ Ú ×ØéÛÎÚ ÑÈЩ ÓâÙÎÚ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑΧ Ú ×ÌØÐæËÖÜ. ÂÖ© ûÖ¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑÖ© Ì¥ ØéÛÎÓÈý Ϊ Ϋ ûÖ¥ ÔÛÖÒÖÊåÈý ÌФÔÈÐ ÒÌÑÛÐÑÖЩ ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓÖЩ ЫÙÛÖØÐÑÈ© ÓÌÛÈÊÌÔâÙÛÌØÖÐ, ×ÖÜ© Ö¦ ÓàÚ ËÎÒéÔÖÜÔ Ì¦ ÔÈÔ È¥ÝÌÛÎØÐÈÑÖ© ×ØÖÉÒÎÓÈÛÐÙÓÖ© ÛΧ Ú ÝÐÒÖÙÖÝåÈÚ: ÂΩ Ô È¥ÔÈÝÖØá ÓÈÚ ÙÛΩ Ô ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛÖܧ Ö­ ÔÛÖÚ, ËÎÒÈËΩ ÛÖܧ Ü« ×ÈØÑÛÖܧ , à«Ú ×ØÖ© Ú ÈÜ¥ ÛÖ© È¥ÑØÐÉà§Ú ÛÖ© ÊÔéØÐÙÓá ÛÖÜ: ÔÈ© Ü« ×áØÞÌÐ ü ×ØÐ©Ô È¥×Ö© ÑáÏÌ È­ ÒÒÖ ×ØÖÙËÐÖØÐÙÛÐÑÖ© Ð¥ ËåàÓÈ. ¹ÈЩ Ö¥ ÔÖÓáÍÖÜÓÌ Ì¥ ØéÛÎÓÈ Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑÖ© ÛΩ Ô È¥×ÖØåÈ ÓÈÚ ÊÐÈ© ÛΩ Ô ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ Îª ÛÖ© ÊÌÊÖÔÖ© Ú ÛÖܧ Ö­ ÔÛÖÚ, ÛΧ Ú ÓÌÛÖÞΧ Ú ÙÛΩ Ô Ü¦ ×ÈØÕÎ (×âØÈ È¥×Ö© ÛΩ Ô È«×ÒΩ ÝÈÐÔÖÓÌÔÐÑæÛÎÛÈ Ûà§Ô Ü« ×ÈØÑÛà§Ô) ü ÛÖ© Ì¥ ØéÛÎÓÈ ÊÐÈ© ÛΩ Ô Ü¦ ×ÈØÕÎ à«Ú ÑÖÐÔΩ ÙÜÔÐÙÛéÙÈ Îª ×ØÖè×æÏÌÙÎ ÛÖܧ Ü« ×ÈØÑÛÖܧ (ÊÐÈ© ÛÖ© ´Ð¤ÔÈÐ ÑÈÏÌÈÜÛæ, ÕâÞàØÈ È¥×Ö© ×ÌØÐÖØÐÙÓÖÜ© Ú ÞéØÖÜ, ÞØæÔÖÜ, ÝÏÖØȧ Ú ÑÈЩ ÏáÔÈÛÖÜ). ¾Ð« È¥×ÈÔÛãÙÌÐÚ ÙÛÖ© Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑÖ© Ì¥ ØéÛÎÓÈ, Ö¦ ×àÚ ÛÐ©Ú Ì¥ ×ÐÙÎÓÈåÔà ÙÛΩ ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÎ ÝÐÒÖÙÖÝÐÑΩ ×ÈØáËÖÙÎ ×ÖÜ© Ì¥ ØÌÜÔà§, ÙÜÔÖßåÍÖÔÛÈÐ ÙÛÖÜ© Ú ËÜÖ© ÉÈÙÐÑÖÜ© Ú Ö¦ ØÖÜÚ: ×ØæÙà×Ö ÑÈЩ Ì­ØàÚ. ²ÐÈ© ÛÖ© Ô Ì« ÒÒÎÔÐÑÖ© ÝÐÒÖÙÖÝÐÑÖ© ÒæÊÖ ÛΧ Ú ×ØéÛÎÚ ÑÈЩ ÓâÙÎÚ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑΧ Ú ×ÌØÐæËÖÜ, È¥ÝÌÛÎØåÈ ÊÐÈ© ÛΩ Ô ×ØæÙ13


¿À¾º¾²¾Á Á¶¼ ´°À¶ ´¹³¾Á¶ ÉÈÙÎ ÙÛÖ© ÊÌÊÖÔÖ©Ú ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ ÑÈÏÌÈÜÛÎ©Ô ÌФÔÈРΫ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ. ¹ÈЩ Ö« ÛØæ×ÖÚ ÈÜ¥ÛÎ§Ú ÛÎ§Ú ×ØæÙÉÈÙÎÚ ×ÖÜ© ÑáÔÌÐ ÛÖ© ×ØæÙà×Ö ×ØÖÙÐÛÖ© ÙÛΩ ÊÔéÙÎ, ÌФÔÈÐ Ö« Ì­ØàÚ. ÂæÙÖ Î« È¥ÝÌÛÎØåÈ ÛÎ§Ú ×ØæÙÉÈÙÎÚ Ö¦ ÙÖ ÑÈЩ Ö« ÛØæ×ÖÚ ÛÎ§Ú ×ØæÙÉÈÙÎÚ ×ØÖè×ÖÏâÛÖÜÔ ÛÎ©Ô Ì¥ Ó×ÌÐØÐÑΩ ËÐÌØÌçÔÎÙÎ. ¹ÈЩ Ϋ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ ËÌ© Ô Ì¥ ÕÈÔÛÒÌЧ ÛÈÐ ÙÛЩ Ú ×ÐÙÛÖ×ÖÐãÙÌÐÚ Ûà§Ô ÈÐ¥ ÙÏãÙÌàÔ, ÖÜ­ÛÌ ÌФÔÈÐ ÓæÔÖ ËÐÈÔÖÎÛÐÑÖ© ÊÌÊÖÔÖ©Ú ü ÙçÓ×ÛàÙÎ Ì­ ÔÔÖÐÈÚ ÑÈЩ ÔÖÖÜÓâÔÖÜ. ›´Ó×ÌÐØåÈ ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ ÖÜ­ÛÌ ÑÈЩ Ϋ ËÐÈÝÜÊΩ ÙÌ© ÏÖÒÖÜ©Ú ûÓÜÙÛÐÑÐÙÓÖçÚý, ÙÌ© È¥ÛÖÓÐÑÈ© Ü«×ÈØÕÐÈÑÈ© ûÉÐéÓÈÛÈý È¥×ØæÙÐÛÈ ÙÛÎ©Ô ÑÖÐÔàÔÐÑΩ Ì¥ ×ÈÒãÏÌÜÙÎ. »Ì© ÛΩ ÒâÕΠ̥ Ó×ÌÐØåÈ ËÎÒéÔÖÜÓÌ Ì¥ ËৠÛÖ© ÑÈÏÖÒÐÑÖ© ÑÈЩ ×ÖÒç×ÛÜÞÖ ÊÌÊÖÔÖ©Ú ÛÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ ÛÖܧ Ü«×ÖÑÌÐÓâÔÖÜ ÓÌ© ÛÈ© È­ÒÒÈ Ü«×ÖÑÌåÓÌÔÈ, Ö¦ ×àÚ ÑÈЩ ÓÌ© ÛÈ© È¥ÔÛÐ-ÑÌåÓÌÔÈ ËÌËÖÓâÔÈ ÛÎ§Ú ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈÚ ×ÖÜ© ÓÈ§Ú ×ÌØÐÉáÒÒÌÐ. Ÿ¶ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ ÉØåÙÑÌÐ ÙÛΩ ËÐÈÔÖÎÛÐÑΩ ËÐÈÛç×àÙÎ ÓæÔÖ ÛÖ© Ì­ ÔËÜÓÈ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô ÑÖÐÔàÔÐÑã ÛÎÚ ÓÌÛáËÖÙÎ ü Ϊ ÛÈ© Ö¦ ØÐÈ ×ØÖÙÛÈÙåÈÚ ÛÎÚ. Ÿ¶ ×ØÖÙâÊÊÐÙÎ ÛÖܧ Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÖܧ Ì¥ ØàÛãÓÈÛÖÚ (ÛÎ§Ú ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈÚ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ ÑÈЩ ÛÎ§Ú ÊÔéÙÎÚ ÛÖܧ ´Ð¤ÔÈÐ) ×ØÖè×ÖÏâÛÌÐ üÊÐÈ© ÛÖ©Ô Ì« ÒÒÎÔÐÑÖ© ÝÐÒÖÙÖÝÐÑÖ© ÒæÊÖ ÛÎ§Ú ×ØéÛÎÚ ÑÈЩ ÓâÙÎÚ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑÎ§Ú ×ÌØÐæËÖÜü ÛÎ©Ô Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ à«Ú ×ÖÒÒÈ×ÒæÛÎÛÈ ÑÈЩ Ì« ÔæÛÎÛÈ ÊÔàÙÛÐÑà§Ô ËÜÔÈÛÖÛãÛàÔ. ¿ØÖè×ÖÏâÛÌÐ ÛÎ©Ô Ü«×ÈØÑÛÐÑΩ ÑÈÏÖÒÐÑæÛÎÛÈ (È¥ÑÌØÈÐæÛÎÛÈ ÑÈЩ Ö­ÞÐ ÛÌÓÈÞÐÙÓÖ©) ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ ü ÛÎ©Ô Ì« ÔæÛÎÛÈ ÔÖܧ ÑÈЩ ÑÈØËåÈÚ, ÒæÊÖÜ ÑÈЩ ×ØáÕÌàÚ, έÏÖÜÚ ÑÈЩ ÌФÔÈÐ. Ÿ¶ ÑÈÏÖÒÐÑΩ Ì¥ Ó×ÌÐØÐÑΩ ÈÜ¥ÛΩ ×ØÖÙâÊÊÐÙÎ ÛÖܧ Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÖܧ Ì¥ ØàÛãÓÈÛÖÚ ÉØåÙÑÌÐ ÓÐÈ© ÑÈÛÈØÞÎ©Ô ËÐÈÛç×àÙÎ (Ϊ ÛÖ© ËÐÈÔÖÎÛÐÑæ ÛÎÚ Ì­ ÔËÜÓÈ) ÙÛЩ Ú ËÐÈÑØåÙÌÐÚ: ÝçÙÌàÚ Îª ÖÜ¥ ÙåÈÚ ÑÈЩ ×ØÖÙé×ÖÜ, ÝçÙÌàÚ Îª ÖÜ¥ÙåÈÚ ÑÈЩ Ì¥ ÔÌØÊÌÐà§Ô. ¾Ð« ËÐÈÑØåÙÌÐÚ ËÌ© Ô È¥ÔÈÝâØÖÔÛÈРȥ×ÖÑÒÌÐÙÛÐÑÈ© ÙÛΩ Ù×ÖÜËΩ ÛÎ§Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÎÚ Ü¦×ÈØÕÎÚ, È¥ÒÒÈ© ËÎÒéÔÖÜÔ ÑÈЩ ÙÜÊÑÌÝÈÒÈÐéÔÖÜÔ ÛÖ© 14


¿À¾º¾²¾Á Á¶¼ ´°À¶ ´¹³¾Á¶ ÑÈÏÖÒÐÑÖ© Ü«×ÈØÑÛÐÑÖ© ÊÌÊÖÔæÚ, ÛÖ©Ô ûÛØæ×ÖÔ ÛÎ§Ú Ü«×áØÕÌàÚ ÑÈÏæÒÖÜý. ¹ÈЩ ÈÜ¥ÛÖ©Ú Ö« ÛØæ×ÖÚ, ÙÛÎ©Ô ×ØÖÖ×ÛÐÑΩ Ûà§Ô È¥×ÈÔÛãÙÌàÔ ×ÖÜ© Ì¥ ËৠÓÌÒÌÛȧÓÌ, ÌФÔÈÐ ÛÖ© ×ØæÙà×Ö, à«Ú Ü«×ÈØÑÛÐÑΩ Ì« ÛÌØæÛÎÛÈ Ì­ ÔÈÔÛÐ Ûà§Ô ÑÖÐÔà§Ô ÊÔàØÐÙÓáÛàÔ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ, ÑÈЩ ÛÈ© Ö­ÔÛÈ à«Ú û×ØáÊÓÈÛÈý-×Ì×ØÈÊÓâÔÈ Ì« ÔÖ©Ú ËÎÓÐÖÜØÊÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ, È¥×ÖÛÌÒâÙÓÈÛÈ Ûà§Ô Ì¥ÔÌØÊÌÐà§Ô ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ, ×ÖÜ© ÌФÔÈÐ ×áÔÛÖÛÌ ×ØÖÙà×ÐÑâÚ. Ÿ¶ ×ØÖÙà×ÐÑΩ Ì« ÛÌØæÛÎÛÈ (Ì« ÛÌØæÛÎÛÈ Ü¦×ÈØÕÎÚ ÑÈЩ Ì¥ ÔÌØÊÌÐà§Ô Ϊ û×Ì×ØÈÊÓâÔàÔý ÛÎ§Ú Ì¥ ÔâØÊÌÐÈÚ), à«Ú È¥ÝÌÛÎØåÈ ÑÈЩ ÙÜÊÑÌÝÈÒÈåàÙÎ ÛÖܧ ÑÈÏÖÒÐÑÖܧ ÛØæ×ÖÜ ÛÎ§Ú Ü«×áØÕÌàÚ, ×ØÖÎÊÌЧ ÛÈРȥ×Ö© ÑáÏÌ ÔÖÎÛÐÑÖ© ÑÈÏÖØÐÙÓÖ© ÖÜ¥ÙÐà§Ô Ϊ ÝÈÐÔæÓÌÔàÔ Ö¥ÔÛÖÛãÛàÔ. ³ÎÒéÔÌÐ ÛÎ©Ô ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ (ÑÈЩ ÛÖܧ ×ØÖÙà×ÐÑÖܧ ÞÈØÈÑÛãØÈ Ûà§Ô û×ØÈÊÓáÛàÔý) Ì­ ÔÈÔÛÐ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ Îª ÝçÙÌàÚ, ÛÎ©Ô ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ×ÖÜ© Ì­ ÞÌРΫ ܦ×ÈØÕÎ à«Ú ×ØÖ©Ú ÛÎ©Ô ÑÈÛÈÔæÎÙÎ Ûà§Ô È¥ÔÛÐ-ÑÌåÓÌÔàÔ ÖÜ¥ÙÐà§Ô. ¹ÈЩ ËÎÒéÔÌÛÈРΫ ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ (ÊåÔÌÛÈÐ ÑÈÛÈÔÖÎÛΩ à¥Ú ÊÌÊÖÔÖ©Ú) ÓÌ© ÛÎ©Ô È¥ÔÈÝÖØÈ© ÙÛÎ©Ô Ì­Ñ-ÙÛÈÙÎ ÛÖܧ Ü«×ÖÑÌÐÓâÔÖÜ, ÙÛÖ©Ô Ì¥ Ñ-ÙÛÈÛÐÑÖ© ÞÈØÈÑÛãØÈ ÛÎ§Ú ÊÔàÙÛÐÑÎ§Ú Ì¥ Ó×ÌÐØåÈÚ, ÙÛΩ ËÜÔÈÓÐÑΩ ÈÜ¥ÏÜ×âØÉÈÙÎ ÛÎ§Ú È¥ÛÖÓÐÑÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ ×ØÖÑÌÐÓâÔÖÜ ÔÈ© ÑÈÛÖØÏàÏÌЧ Ϋ Ì¥ Ó×ÌÐØÐÑΩ ÊÔéÙÎ ÛÖܧ Ü«×ÈØÑÛÖܧ. Ÿ¶ Ì¥ Ñ-ÙÛÈÛÐÑΩ ÈÜ¥ÛΩ ÈÜ¥ÏÜ×âØÉÈÙÎ ÌФÔÈÐ Ö«×àÙËã×ÖÛÌ È¥ÔÈÝÖØÐÑã, ÊÌÊÖÔÖ©Ú ÙÞâÙÎÚ ÑÈЩ ÑÖÐÔàÔåÈÚ. ´Ð¤ÔÈÐ Ö« Ì­ØàÚ à«Ú È¥ÙÑÎÛÐÑΩ ÈÜ¥ÛÖ×ÈØÈåÛÎÙΠȥ×Ö© ÛÎ©Ô È¥ÛÖÓÐÑΩ (Ü«×ÈØÑÛÐÑΩ ÑÈЩ ÔÖÎÛÐÑΩ ) ÈÜ¥ÛáØÑÌÐÈ, à«Ú ÑÈÏÖÒÐÑΩ È¥ÊÈ×ÎÛÐÑΩ ÈÜ¥ÛÖ×ØÖÙÝÖØá, È¥×ÖÑÈÒÜ×ÛÐÑΩ ×áÔÛÖÛÌ ÛÎ§Ú ÓÖÔÈËÐÑæÛÎÛÈÚ ÑÈЩ È¥ÔÖÓÖÐæÛÎÛÈÚ Ûà§Ô Ö¦ ØàÔ ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ. ŸÇÙÛæÙÖ, ×ÈØÈ© ÛÎ©Ô ×ØÖè×æÏÌÙΠȥÔÈÝÖØÈ§Ú ÙÛÐ©Ú ÊØÈ×ÛÌ© Ú ×ÎÊÌ© Ú ÛÖܧ Ì« ÒÒÎÔÐÑÖܧ ÝÐÒÖÙÖÝÐÑÖܧ ÒæÊÖÜ ÛÎ§Ú ×ØéÛÎÚ ÑÈЩ ÓâÙÎÚ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑÎ§Ú ×ÌØÐæËÖÜ, ÈÜ¥ÛΩ Ϋ ÓÌÒâÛÎ ËÌ© Ô ÌФÔÈРЫ ÙÛÖ15


¿À¾º¾²¾Á Á¶¼ ´°À¶ ´¹³¾Á¶ ØÐÑã. ŸÃ×áØÞÌÐ ÛÖ© Ü«×æÉÈÏØÖ ÓÐÈ§Ú ×ÐÖ© û×ØÖÙà×ÐÑΧÚý È¥ÔÈÍãÛÎÙÎÚ ÙÛÎ©Ô Ð«ÙÛÖØÐÑΩ Ì¥ËৠȥÔÈËØÖÓã: Ÿ¶ ÊØÈÝΩ ÛÖܧ ÉÐÉÒåÖÜ ÔÈ© ËÖÑÐÓáÙÌÐ ÛÐ©Ú ËÜÔÈÛæÛÎÛÌÚ ÛÎ§Ú ÙÎÓÌØÐÔÎ§Ú ÝÐÒÖÙÖÝÐÑÎ§Ú Ö«ØÖÒÖÊåÈÚ ÑÈЩ ×ØÖÉÒÎÓÈÛÐÑΧÚ, ÓâÙÈ ÙÛÈ© Ö¦ØÐÈ ÛÎ§Ú Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈÚ ×ÖÜ© ÏÌÓÌÒÐéÔÖÜÔ ÖЫ Ö¦ØÖÐ ×ØæÙà×Ö ÑÈЩ Ì­ØàÚ. ¹ÈЩ ×ÐÖ© ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÈ: Ÿ¶ ÓÌÒâÛÎ ÔÈ© ËÐÌØÌÜÔãÙÌÐ ÓÐÈ© ÑÈÛÈØÞÎ©Ô ÑÖÐÔΩ ×ØÖè×æÏÌÙÎ ×ÖÜ© ÝÈåÔÌÛÈÐ ÔÈ© Ü«×áØÞÌÐ (×ÈØáÒÒÎÒÈ ÓÌ© ÏÌÓÌÒÐéËÌÐÚ ËÐÈÝÖØÌ©Ú) ÛæÙÖ ÙÛÐ©Ú Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÌ©Ú È¥ÔÛÐÒãßÌÐÚ Ûà§Ô ×ØéÛàÔ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑà§Ô ÈÐ¥éÔàÔ ÛÖܧ Ÿ´ÒÒÎÔÐÙÓÖܧ, Ö¦ÙÖ ÑÈЩ ÙÛÐ©Ú ÙÎÓÌØÐÔÌ©Ú Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÌ©Ú È¥ÔÈÍÎÛãÙÌÐÚ, ÑÜØåàÚ ÛÎ§Ú ÝÈÐÔÖÓÌÔÖÒÖÊÐÑÎ§Ú ÙÞÖÒÎ§Ú ÑÈå, Ð¥ËÐÈåÛÌØÈ, Ûà§Ô ûÝÐÒÖÙæÝàÔ ÛÎ§Ú Ü«×áØÕÌàÚý: ÂÎ©Ô È­ØÔÎÙÎ ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓÖܧ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ ÓÌ© ÑÈÛÎÊÖØåÌÚ Ö¥ÔÛÐÑâÚ, È­ØÔÎÙÎ ÛÈÜÛÐÙÓÖܧ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ ÓÌ© ÛÎ©Ô Ð¥ËâÈ Îª Ì­ÔÔÖÐÈ ÛÎ§Ú Ö¥ÔÛæÛÎÛÈÚ ÑÈÏæÒÖÜ. ¹ÜØåàÚ Î« ÙÛØÖÝΩ ÛÖܧ Heidegger ÙÛÖÜ©Ú ×ØÖÙàÑØÈÛÐÑÖÜ©Ú Ì¦ ÒÒÎÔÌÚ ÝÐÒÖÙæÝÖÜÚ, ÑÈЩ ÛÖ© ÑÈÐÔÖçØÊÐÖ (ÊÐÈ© ÛΩ ³çÙÎ) ËÐáÉÈÙÓÈ ÛÖܧ ¿ÒáÛàÔÈ ÑÈЩ ›°ØÐÙÛÖÛâÒÎ ×ÖÜ© Ì¥×ÐÞÌåØÎÙÌ, ÙÜÔâÉÈÒÌ È¥×ÖÝÈÙÐÙÛÐÑÈ© ÙÛÎ©Ô È¥×ÖËâÙÓÌÜÙÎ ÛÎ§Ú ËÜÛÐÑÖ-ÌÜ¥Øà×ÈäÑÎ§Ú ÝÐÒÖÙÖÝÐÑÎ§Ú ÙÑâßÎÚ È¥×Ö© ÛÖ© È¥ËÐâÕÖËÖ ×ÖÜ© ËÎÓÐÖçØÊÎÙÌ Î« È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÖ×ÖåÎÙÎ ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ ÙÌ© ÔÖÎÛÐÑÖÜ©Ú Ö«ØÐÙÓÖçÚ, Ϋ adaequatio rei et intellectus. ÁåÊÖÜØÈ, ÑÈЩ Ϋ ×ØÖÙ×áÏÌÐÈ ÛÖܧ Heidegger (ÛÖܧ ÛÌÒÌÜÛÈåÖÜ ûÓÜÙÛÐÑÖܧ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚý ÙÛΩ ³çÙÎ) ËÌ©Ô ÑÈÛæØÏàÙÌ ÔÈ© ×ØÖÙÌÊÊåÙÌÐ ÛÎ©Ô Ì«ÒÒÎÔÐÑΩ ÑÈÛÈÔæÎÙÎ ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ à«Ú ÙÞâÙÌàÚ üÛΩ ÊÔàÙÛÐÑΩ ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ×ÖÜ© Ì­ÞÌРΫ Ì¥Ó×ÌÐØåÈ ÛÎ§Ú Ì¥ØàÛÐÑÎ§Ú ûÌ­Ñ×ÒÎÕÎÚý, Ϋ È¥×ÖÑáÒÜßÎ ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ à«Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú È¥ÓÌÙæÛÎÛÈÚü ÑÈÛÈÔæÎÙÎ ×ÖÜ© Ì­ÊÐÔÌ ÛÖ© ÉáÏØÖ ÊÐÈ© Ö«ÒæÑÒÎØÎ ÛÎ©Ô È¥×ÖÝÈÛÐÑΩ Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈ Ûà§Ô ×ØéÛàÔ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑà§Ô ÈÐ¥éÔàÔ ÛÖܧ Ÿ´ÒÒÎÔÐÙÓÖܧ. ¹ÈЩ ΤÛÈÔ È¥ÔÈ×æÝÌÜÑÛÖ, ÙÛΩ ÏâÙÎ ÛÖܧ È¥ÔÛÐÑÌÐÓâÔÖÜ ×ÖÜ© ÑÈÛÈÒçÏÎÑÌ, ÔÈ© Ì¥ÓÝÈÔÐÙÛÌЧ È¥ËÜÙé×ÎÛÖ ÛÖ© ÓÎËÌ© Ô à«Ú Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑΩ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎ16


¿À¾º¾²¾Á Á¶¼ ´°À¶ ´¹³¾Á¶ ÛÈ üΫ È­ÒÒÎ ûÖ­ßÎý ÛÎ§Ú Ö¥ÔÛÐÑÎ§Ú ÝÈÔâØàÙÎÚü, È¥ÝÖܧ È¥×ÖÑÒÌåÙÛÎÑÌ Î« Ö«ËÖ©Ú ÛÎ§Ú Ù×ÖÜËÎ§Ú ÛÖܧ Ü«×ÖÑÌÐÓâÔÖÜ à«Ú ×ØÖÙé×ÖÜ ÑÈЩ Ì¥Ó×ÌÐØåÈÚ ÙÞâÙÌàÔ ×ÖÜ© È¥ÔÈÐØÖÜ§Ô Ì¥×åÙÎÚ ÛÎ©Ô Ö¥ÔÛÐÑΩ È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑæÛÎÛÈ, È¥ÒÒÈ© ÊÐÈ© ÔÈ© ËÎÒàÏÌЧ Ϋ È¥ -ÒãÏÌÐÈ à«Ú È¥ÓÌÙæÛÎÛÈ ÙÞâÙÎÚ, Ϊ Ϋ ÒãÏÎ à«Ú È¥×ÖÜÙåÈ ÙÞâÙÎÚ. »âÙÈ È¥×Ö© ÈÜ¥ÛÌ©Ú ×ÌØå×ÖÜ ÛÐ©Ú ËÐÈ×ÐÙÛéÙÌÐÚ ËÐÈÓÖØÝéÏÎÑÌ Ö« ÙÛæÞÖÚ ÛÎ§Ú ÓÌÒâÛÎÚ: ¼È© È¥ÔÈÍÎÛÎÏÖÜ§Ô ÖЫ ×ØÖÌÑÛáÙÌÐÚ ÛÎ§Ú Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈÚ Ûà§Ô Ÿ´ÒÒãÔàÔ ÛÎ§Ú ×ØéÛÎÚ ÑÈЩ ÓâÙÎÚ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑÎ§Ú ×ÌØÐæËÖÜ, ËÎÒÈËΩ ÖЫ È¥×ÈÔÛãÙÌÐÚ ×ÖÜ© ÈÜ¥ÛΩ Ϋ Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈ ËÐÈÙéÍÌÐ ÙÛÈ© Ì¥ØàÛãÓÈÛÈ ÛÎ§Ú ÙçÊÞØÖÔÎÚ Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÎ§Ú Ì­ ØÌÜÔÈÚ. ³Ì©Ô ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ© Ì¥ØàÛãÓÈÛÈ È¥ÝÎØÎÓâÔÈ ÑÈЩ È­ÙÞÌÛÈ ÓÌ© ÛÖ©Ô È¥ÔÏØé×ÐÔÖ ÉåÖ, È¥ÒÒÈ© ÊÐÈ© Ì¥ÔÈÊéÔÐÌÚ È¥ÔÛÐ×ÈØÈÏâÙÌÐÚ ÓÌ© ÛÎ©Ô ÑØåÙÎ Ì«ÔÖ©Ú Ö«ÒæÑÒÎØÖÜ ×ÖÒÐÛÐÙÓÖܧ ÙãÓÌØÈ, ÉÈÙÐÙÓâÔÖÜ ÙÛÎ©Ô ûÈ¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑæÛÎÛÈý ÑÈЩ ÞØÎÙÐÓæÛÎÛÈ ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ, ÙÛΩ ÉÈÙÈÔÐÙÛÐÑΩ Ü«×ÖÛÈÊΩ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ ÙÌ© ÈÜ¥ÛΩ ÛΩ ÞØÎÙÐÓæÛÎÛÈ. Ÿ¶ Ù×ÖÜËΩ Ûà§Ô ÏÌÓáÛàÔ ×ÖÜ© ÙÜÔËâÖÔÛÈÐ ÓÌ© ÈÜ¥ÛÎ©Ô Ì¥ËৠÛΩ ÙÜÊÊØÈÝΩ ×âØÈÙÌ È¥×Ö© ×ÖÒÒÈ© ÙÛáËÐÈ Îª ÝáÙÌÐÚ, È¥×Ö© ÛÖ© 1966 ×ÌØå×ÖÜ, à¬Ú ÙãÓÌØÈ. ¹ÈЩ ËÌ©Ô ÏÈ© Ó×ÖØÖܧÙÈ ÔÈ© ×ৠ֦ÛÐ ÖЫ ÙÌÒåËÌÚ ×ÖÜ© ÛéØÈ ËÐÈÉáÍÌÐ Ö« È¥ÔÈÊÔéÙÛÎÚ È¥ÔÛÐ×ØÖÙà×ÌçÖÜÔ ÓÐÈ© ÛÌÒÐÑΩ ËÐÈÛç×àÙÎ. Ÿ¶ Ì¥ÔÈÙÞæÒÎÙÎ ÓÌ© ÛÖ© Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ, Ö¦ÛÈÔ Ñá×ÖÛÌ ÕÌÑÐÔãÙÌÐ, ÊåÔÌÛÈРȥÔÈ×æÝÌÜÑÛÈ ÑÌÔÛØÐÑÖ© ÏâÓÈ ÍàÎ§Ú ü ËåßÈ Îª Ì¥Ò×åËÈ ÊÐÈ© ÛÖ© ÞáØÐÙÓÈ Ì¥ÓÓÖÔÎ§Ú ÙÛÎ©Ô È¥ÑÈÛá×ÈÜÙÛÎ ÑåÔÎÙÎ ÛÎ§Ú ßÜÞÎ§Ú û×ÌØЩ ÛÖ© ÛÈÜ¥ÛÖ©Ô ÑÈЩ Ì¬Ô ÑÈЩ ÓæÔÖÔý.

¹ÈÒÖÑÈåØÐ 1987

17


¿´À¸´Å¾»´¼° »´À¾Á ¿ÀǾ

Ÿ¾ ×ØÖÙà×ÐÑÖ©Ú ûÛØæ×ÖÚ ÛÎ§Ú Ü« ×áØÕÌàÚý ¹´Ä°º°¸¾ ¿ÀǾ

Ÿ¾ Ì¥ ÑÙÛÈÛÐÑÖ© Ú ÞÈØÈÑÛãØÈÚ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ

ÂÖ© ÊÌÊÖÔÖ© Ú ÛΧ Ú ûÙÞâÙÎÚý à« Ú È¥ ÝÌÛÎØÐÈÑΩ ×ØÖè×æÏÌÙÎ ÛÖܧ Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑÖܧ Ì¥ ØàÛãÓÈÛÖÚ ÑÈЩ ÛÖ© û×ØæÙà×Öý à« Ú ÓÖÔÈËÐÑΩ Ü« ×ÈØÑÛÐÑΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ ÙÞâÙÎÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Ÿ¶ Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑΩ ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ÛΧ Ú ×ØÖÙà×ÐÑΧ Ú ÙÞâÙÎÚ à« Ú ×ØÖ© Ú ÛΩ ÙÜÔÌåËÎÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. ´ÔÈ ÑÌÔÖ© ÙÛΩ Ô ÑÜØåàÚ Ö¥ ÔÛÖÒÖÊåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . § 4. Ÿ¶ Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑΩ ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ÛΧ Ú ×ØÖÙà×ÐÑΧ Ú ÙÞâÙÎÚ à« Ú ×ØÖ© Ú ÛΩ ÙÜÒÒÖÊÐÙÛÐÑΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ . . . . . . . . . . . . . . . . § 5. Ÿ¶ ×ØÖÙà×ÐÑΩ ÙÞâÙÎ à« Ú Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑΩ ×ØÖè×æÏÌÙÎ ÝÈÔÌØéÙÌàÚ ÛÖܧ ÑÈÏÖÒÐÑÖܧ ûÛØæ×ÖÜ ÛΧ Ú Ü« ×áØÕÌàÚý . . . . . . . . § 6. Ÿ¶ ×ØÖÙà×ÐÑΩ ÙÞâÙÎ à« Ú Ü« ×ÈØÑÛÐÑΩ Ì­ Ñ -ÙÛÈÙÎ . . . . . . . . § 7. Ÿ¾È¥ ×ÖÝÈÛÐÙÓÖ© ÚÙÛÖ© ×ÒÈåÙÐÖÛÖܧ Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑÖܧ ×ØÖÉÒãÓÈÛÖÚ: È¥ ×ÖÝÈÛÐÙÓÖ© Ú ÛΧ Ú ÖÜ¥ ÙåÈÚ ÑÈЩ È¥ ×ÖÝÈÛÐÙÓÖ© Ú ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ § 1.

29 31 34 42 47 49 52

¹´Ä°º°¸¾ ³´Ã´À¾ Ÿ¶ ÑÈÏÖÒ ÐÑæÛÎ ÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ

Ÿ¶ ×ØÖÙà×ÐÑΩ Ì« ÛÌØæÛÎÛÈ à« Ú Ü« ×ÈØÑÛÐÑΩ ×ØÈÊÓáÛàÙÎ ÛΧ Ú ûÝçÙÌàÚ ÑÈÏæÒÖÜý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 9. Ÿ¶ Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑã, ÙÌ© È¥ ÔÛÐËÐÈÙÛÖÒΩ ×ØÖ© Ú ÛΩ Ô Ö¥ ÔÛÐÑã, Ì« ØÓÎÔÌåÈ ÛΧ Ú ÖÜ¥ ÙåÈÚ Îª ÝçÙÌàÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 10. Ÿ¶ ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ à« Ú ×ØÖ© Ú ÛΩ ÝçÙΠΪ ÖÜ¥ ÙåÈ. ÂÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ ÛΧ Ú ÖÜ¥ ÙåÈÚ ÙÛΩ Ô Ö¥ ÔÛÖÒÖÊåÈ ÛÖܧ Heidegger . § 8.

19

59 65 69


§ 11. § 12. § 13.

¥ ÒãÏÌÐÈ à « Ú ÙÞâÙÎ Ÿ¶ È

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Ö­ÔÛÈ à « Ú û×ØáÊÓÈÛÈý ÂÈ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76 78

¥ ÒãÏÌÐÈ ÛÖܧ ´Ð¤ÔÈÐ à « Ú Ì¥Ó×ÌÐØåÈ ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú ÑÈÏ֟¶ È ÒÐÑæÛÎÛÈÚ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

¹´Ä°º°¸¾ ÂÀ¸Â¾

Ÿ¶ Ì« ÔæÛÎ ÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ

§ 14.

Ÿ¾ Ì«ÔÐÑÖ©Ú ÞÈØÈÑÛãØÈÚ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ ×ØÖè×æÏÌÙÎ ÛÎ§Ú Ì¥ÑÙÛÈÛÐÑÎ§Ú Ì«ÛÌØæÛÎÛÈÚ

§ 15. § 16.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ÿ¶ ËÐÙçÔÏÌÛÎ ÝçÙÎ ÑÈЩ Ϋ Ì«ÔÐÑΩ ×ØÖÙà×ÐÑΩ ܦ×ÈØÕÎ

« Ú ÙÎÓÈÔÛÐÑΩ ËÐÈÝÖØÖ×Ö埶 ËÐáÑØÐÙÎ ßÜÞÎ§Ú ÑÈЩ ÙéÓÈÛÖÚ à ÎÙÎ ÛÎ§Ú ÝÜÙÐÑÎ§Ú Ì¥ÔâØÊÌÐÈÚ

§ 17. § 18.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© ÛÖܧ ûÑÈÛ' ÌÐ¥ÑæÔÈý ÙÛÎ©Ô Ì«ÔÖÌåËÌÐÈ ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ ¥ ÔÈÝÖØÈ Ÿ¶ È

. . . . . . . . . . .

104

© Ö¦ØÐÈ ÛÖܧ Ì«ÔÐÑÖܧ Ÿ¶ ËÐáÑØÐÙÎ ÝçÙÌàÚ ÑÈЩ Ì¥ÔÌØÊÌÐà § Ô ÙÛÈ ÛØæ×ÖÜ ÛÎ§Ú Ü«×áØÕÌàÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 20.

95 99

Ÿ¾ ÌÐ¥ËÖÒÖÊÐÑÖ©Ú ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú Ì«ÔæÛÎÛÈÚ ÛÖܧ Ü«×ÖÑÌÐÓâÔÖÜ ÑÈЩ Ϋ Ì«ÔÐÑΩ Ì«ÛÌØæÛÎÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ

§ 19.

. . . .

87 88

107

¥ ÔÈÊàÊΩ ÙÛÎ©Ô Ì¥ÔÌØÊÎÛÐÑΩ ¿ØéÛÎ °Ð¥ÛåÈ Ÿ¶ ÙÜÒÒÖÊÐÙÛÐÑΩ È ÑÈЩ Ϋ Ü«×ÈØÑÛÐÑΩ Ì¥Ó×ÌÐØåÈ ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú Ì¥ÑÝÖØÈ § Ú Ûà § Ô ÝÜÙÐÑà § Ô Ì¥ÔÌØÊÌÐà § Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 21.

Ÿ¶ ÝçÙÎ ÓÌÏÌÑÛΩ ÓâÙà § Ô Ì¥ÔÌØÊÌÐà § Ô. Ÿ¾ÓÖÊÌÔÌÐ§Ú ÑÈЩ Ì«¯ Ûà

§ 22.

¥ ×Ö© ÛÎ©Ô È¥×ÖËÖÞΩ Ϊ ÛÎ©Ô È¥×æØØÐßÎ ÛÎ§Ú ËÐÈÑØå¾Ð« ÙÜÔâ×ÌÐÌÚ È

§ 23.

Ÿ¶ ËÐáÑØÐÙÎ ÝçÙÌàÚ ÑÈЩ Ì¥ÔÌØÊÌÐà § Ô ×ØÖè×æÏÌÙÎ Ûà § Ô ËÜÔÈ-

ÛÌØÖÊÌÔÌÐ§Ú ×ØÖ©Ú ÛΩ ÝçÙΠ̥ÔâØÊÌÐÌÚ . . . . . . . . . . . . . . . .

ÙÌàÚ ÖÜ¥ÙåÈÚ ÑÈЩ Ì¥ÔÌØÊÌÐà § Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÛÖÛãÛàÔ ÊÔéÙÌàÚ ÛÎ§Ú Ì«ÔÐÑÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú Ì«ÛÌØæÛÎÛÈÚ

20

. .

111 119 124 132


»´À¾Á ³´Ã´À¾

Ÿ¶ ÑÖÙÓÐÑΩ ËÐáÙÛÈÙÎ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ ¹´Ä°º°¸¾ ¿ÀǾ

Ÿ¶ ×ØÖÙà×ÐÑΩ ËÐáÙÛÈÙÎ ÛÖܧ ÑæÙÓ ÖÜ

Ÿ¾ ûÑæÙÓÖÚý à« Ú ûÛØæ×ÖÚ ÝÈÔÌØéÙÌàÚý ÛΧ Ú ÝÜÙÐÑΧ Ú ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 25. Ÿ¾ ÑæÙÓÖÚ à« Ú ÔÖÎÛÐÑΩ ÙçÒÒÎßÎ ÛΧ Ú Ö¥ ÔÛÐÑΧ Ú ÑÈÏÖÒÐÑæÛÎÛÈÚ. ŸÃÒÐÙÛÐÑã, ×ÈÔÏÌäÙÛÐÑΩ ÑÈЩ ÏÌÖÑÌÔÛØÐÑΩ ÏÌéØÎÙÎ . . . . . . § 26. Ÿ¶ Ì¥ ×ÐÙÛÎÓÖÔÐÑΩ È¥ ×ØÖÙËÐÖØÐÙÛåÈ ÛΧ Ú ÑÖÙÓÐÑΧ Ú È« ØÓÖÔåÈÚ . § 27. Ÿ¾ ×ØÖÙà×ÐÑÖ© Ú ÒæÊÖÚ ÛΧ Ú ÑÖÙÓÐæÛÎÛÈÚ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ . . . . § 28. Ÿ¶ Ì¥ ØàÛÐÑΩ ËÐáÙÛÈÙÎ ÛÖܧ ÑÖÙÓÐÑÖܧ ÑáÒÒÖÜÚ . . . . . . . . . § 29. Ÿ¶ È¥ ÙÑÎÛÐÑΩ ÈÜ¥ ÏÜ×âØÉÈÙÎ ×ØÖè×æÏÌÙÎ ÊÐÈ© ÛΩ ÊÔéÙÎ ÛΧ Ú È¥ ÒãÏÌÐÈÚ ÛÖܧ ÑÖÙÓÐÑÖܧ ÑáÒÒÖÜÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 30. Ÿ¶ ûÝÜÙÐÑΩ ÏÌàØåÈý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 31. Ÿ¶ ûÒÖÊÐÑΩ ý ÙçÙÛÈÙÎ ÛΧ Ú Ü¦ ÒÎÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 32. Ÿ¶ ûÛØÐÈËÐÑΩ ËÐÈÑæÙÓÎÙÎý ÛΧ Ú ÑÛåÙÎÚ . . . . . . . . . . . . . § 33. Ÿ¾ È­ ÔÏØà×ÖÚ ûÓÐÑØæÑÖÙÓÖÚý ÑÈЩ ûÓÌÙÐÛÌçàÔý . . . . . . . . § 34. Ÿ¶ ÞØãÙÎ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ. Ÿ¸ÙÛÖØåÈ ÑÈЩ ×ÖÒÐÛÐÙÓÖ© Ú . . . . . . . § 35. ¾Ð« ÏÌÖÒÖÊÐÑÌ© Ú ×ØÖè×ÖÏâÙÌÐÚ ÛΧ Ú ÛÌÞÔÖÑØÈÛåÈÚ . . . . . . . § 24.

141 146 150 153 156 158 160 163 167 171 177 188

¹´Ä°º°¸¾ ³´Ã´À¾ Ÿ¶ ×ØÖÙà×ÐÑΩ ËÐáÙÛÈÙÎ ÛÖܧ ÞéØÖÜ: ¥ ×ÖÜ ÙåÈ Î« È

Ÿ¾ ÞৠØÖÚ à« Ú ÙÜÔáØÛÎÙÎ ÛÖܧ ÊÌÊÖÔæÛÖÚ ÛΧ Ú ÙÞâÙÎÚ . . . . Ÿ¶ È¥ ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÖ×ÖåÎÙÎ ÛΧ Ú ×ØÖÙà×ÐÑΧ Ú ÙÞâÙÎÚ ÙÌ© ÛÖ×ÐÑΩ È¥ ×æ-ÙÛÈÙÎ ÑÈЩ ÞàØÐÑΩ ËÐá-ÙÛÈÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . § 38. Ÿ¶ È¥ ×ÖÜÙåÈ à« Ú Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ ÛΧ Ú È¥ ËÐáÙÛÈÛÎÚ Ì¥ ÊÊçÛÎÛÈÚ . . . . § 39. ›´ÔËÌÞæÓÌÔÌÚÖ¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑÌ© ÚÌ« ØÓÎÔÌЧÌÚÛÖܧ ÊÌÊÖÔæÛÖÚÛΧ ÚÈ¥ ×ÖÜÙåÈÚ à« Ú Ì¥ Ó×ÌÐØåÈÚ ÓÎËÌÔÐÙÓÖܧ ÛΧ Ú Ö¥ ÔÛÐÑΧ Ú ÝÈÔâØàÙÎÚ . . § 40. Ÿ¶ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ ÛΧ Ú È¥ ×ÖÜÙåÈÚ à« Ú È¥ ÝÌÛÎØåÈ ÊÐÈ© ÛΩ Ô ÑÈÛÈÔæÎÙÎ ÛΧ Ú ËÜÔÈÓÐÑΧ Ú ûÖÜ¥ ÛÖ×åÈÚý ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ . . . . . . . . . . . § 41. ¾Ð« ×ØÖÙà×ÐÑÌ© Ú Ì¥ ÔâØÊÌÐÌÚ ûÛæ×ÖÚý ÛΧ Ú ×ØÖÙà×ÐÑΧ Ú ÙÞâÙÎÚ § 36. § 37.

21

195 195 198 202 208 211


§ 42.

« Ú Ü«×âØÉÈÙÎ ÛÎ§Ú Ö¥ÔÛÐÑÎ§Ú ÛÖ×ÐÑæÛÎÛÈÚ, È¥ËÐáÙÛȟ¾ Ì­ØàÚ à ÛÖÚ ÛØæ×ÖÚ Ü«×áØÕÌàÚ

§ 43. § 44.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ÿ¾ ÑÖÙÓÐÑÖ©Ú Ì­ØàÚ. Ÿ¶ Ì¥ØàÛÐÑΩ Ì«ÔæÛÎÛÈ ÛÖܧ ÑÖÙÓÐÑÖܧ ÞéØÖÜ ¥ ×ÖÜÙåÈ, Ö« ÏáÔÈÛÖÚ ÑÈЩ Ϋ ÛØÐÈËÐÑΩ Ü«×ÖÛç×àÙÎ ÛÖܧ ×ÒΟ¶ È ØéÓÈÛÖÚ ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 45.

213 217

¥ ËÐáÙÛÈÛÖÚ Ûæ×ÖÚ ÛÎ§Ú Ì¥ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑÎ§Ú ÑÖÐÔàÔåÈÚ . . . . Ÿ¾ È

220 226

¹´Ä°º°¸¾ ÂÀ¸Â¾

Ÿ¶ ×ØÖÙà×ÐÑΩ ËÐáÙÛÈÙÎ ÛÖܧ ÞØæÔÖÜ: Ϋ ×ÈØÖÜ ÙåÈ

§ 46.

« Ú ÞØÖÔÐÑÎ§Ú Ÿ¶ ÑÈÛÈÔæÎÙÎ ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú Ì­Ñ - ÙÛÈÙÎÚ à ËÐÈËÖÞÎ§Ú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 47. § 48.

« Ú ûÓâÛØÖý ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ Ÿ¾ ÞØæÔÖÚ à

. . . . . . .

231 234

« Ú È ¥ ÑåÔÎÛÖÚ ÞØæÔÖÚ: ÛÖ© ÓÎËÌ©Ô ÛÎ§Ú ËÐÈËÖÞÐÑÎ§Ú ÂÖ© ûÔܧÔý à ¥ ×æÙÛÈÙÎÚ Ûà ¥ ËÐáÙÛÈÛÖÚ ÞØæÔÖÚ ÛÎ§Ú È § Ô ÊÌÊÖÔæÛàÔ Îª Ö« È ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú È¥ÓÌÙæÛÎÛÈÚ

§ 49. § 50.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¥ ØÐÏÓÖçÓÌÔÖÚ ÞØæÔÖÚ. ûÄÖØÈ©ý ÑÈЩ ûÙÜÔâÞÌÐÈý . . . . . . Ÿ¾ È « Ú ÞØÖÔÐÑΩ ûÙÜÔâÞÌÐÈý ÑÈЩ ÙÜÔÖÒÐÑΩ Ì¥ÑÙÛÈÛÐÑΩ Ÿ¾ ÏáÔÈÛÖÚ à © ý ÛÎ§Ú È ¥ ÛÖÓÐÑÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ûÝÖØÈ

§ 51. § 52.

Ÿ¶ ûËÐáØÑÌÐÈý ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú Ì¥ÔâØÊÌÐÈÚ . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

251

© ÑÈЩ ÙÛÖ©Ô ÏáÔÈÛÖ Ÿ¶ ûÌ«ÛÌØÖåàÙÐÚý ÛÖܧ ÞØæÔÖÜ ÙÛΩ ÝÏÖØÈ ÙÜÔáØÛÎÙÎ ÛÎ§Ú ÞØãÙÎÚ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ

§ 54. § 55.

246 248

Ÿ¶ Ì¥ØàÛÐÑΩ Ü«×âØÉÈÙÎ ÛÎ§Ú ÞØÖÔÐÑÎ§Ú ûÙÜÔâÞÌÐÈÚý. Ÿ¾ ûÓÌØÐÙÛÖ©Ú Ì­ØàÚý ÑÈЩ Ö« ûÖ­ÔÛàÚ Ì­ØàÚý

§ 53.

237 241

. . . . . . . . . . . . . . .

¥ ÙÑÎÛÐÑΩ Ì¥Ó×ÌÐØåÈ ÛÎ§Ú ÍàÎ§Ú à « Ú ûËÐáØÑÌÐÈÚý Ÿ¶ È Ÿ¾ ÒÌÐÛÖÜØÊÐÑÖ©Ú ÞØæÔÖÚ

. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

256 261 264


»´À¾Á ÂÀ¸Â¾

Ÿ¶ ûÙÎÓÈÔÛÐÑΩý ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú ÝÈÔâØàÙÎÚ ¹´Ä°º°¸¾ ¿ÀǾ

Ÿ¾ ÒæÊÖÚ ÝÈÔâØàÙÎ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ

Ÿ¾ ÒæÊÖÚ à« Ú ûÈ¥ ×æÝÈÔÙÎý ÑÈЩ Ö« ÒæÊÖÚ à«Ú ûÒÖÊÐÑΩ ý . . . . Ÿ¾ ÒæÊÖÚ à« Ú ûÛØæ×ÖÚý ÛΧ Ú Ì¥ ÑÙÛÈÛÐÑΧ Ú È¥ ÔÈÝÖØȧ Ú ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 58. Ÿ¾ ÒæÊÖÚ ûÙÎÓÈÔÛÐÑÖ© Úý ÛΧ Ú ×ØÖÙà×ÐÑΧ Ú ÙÞâÙÎÚ . . . . . . § 59. Ÿ¶ ûÒÖÊÐÑΩ ý ÛΧ Ú ÈÐ¥ÙÏÎÛÐÑΧ Ú Ì¥ Ó×ÌÐØåÈÚ . . . . . . . . . . . . . § 60. ¾Ð« ÝÜÙÐÑÌ© Ú Ì¥ ÔâØÊÌÐÌÚ à«Ú ÒæÊÖÚ ÛΧ Ú ×ØÖÙà×ÐÑΧ Ú Ì« ÛÌØæÛÎÛÈÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 56. § 57.

275 282 284 288 293

¹´Ä°º°¸¾ ³´Ã´À¾ « Ú ûÙÎÓ ÈÔÛÐÑΩ ý Ÿ¶ ´Ð¥ ÑæÔÈ à ÛÖܧ Ó Î© ÙÜÓÉÈÛÐÑÖܧ ÒæÊÖÜ

Ÿ¶ ÝÈÐÔÖÓÌÔÖÒÖÊÐÑΩ Ö¥ ÔÛÖÒÖÊåÈ ×ØÖè×æÏÌÙÎ ÛΧ Ú ÙÜÓÉÈÛÐÑΧ Ú ÙÎÓÌÐÖÒÖÊåÈÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 62. Ÿ¶ Ö¥ ÔÛÖÒÖÊåÈ ÛÖܧ ×ØÖÙà×ÐÑÖܧ ûÛØæ×ÖÜ ÛΧ Ú Ü« ×áØÕÌàÚý ×ØÖè×æÏÌÙÎ ÊÐÈ© ÛΩ ÊÔéÙÎ à« Ú ÑÈÏÖÒÐÑΩ ÙÞâÙÎ . . . . . . . § 63. Ÿ¶ Ì« ÔÖÌåËÌÐÈ ÛΧ Ú ÊÔéÙÎÚ à«Ú ÊÌÊÖÔæÛÖÚ ÑÈÏÖÒÐÑΧ Ú ÙÞâÙÎÚ § 64. ºæÊÖÚ ÑÈЩ ÊÒéÙÙÈ ö ÊÒéÙÙÈ ÑÈЩ ΤÏÖÚ . . . . . . . . . . . . § 65. Ÿ¶ ´Ð¥ÑæÔÈ à«Ú È¥ ÔÈ-ÒÖÊÐÑΩ ÊÔéÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . § 66. Ÿ¶ Ì« ÒÒÎÔÐÑΩ ûÏÌàØåÈý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 67. ´Ð¥ÑÖÔÖÒÖÊÐÑΩ ÊÒéÙÙÈ. ¹éËÐÑÈÚ È¥ ÔÈÊÔéÙÌàÚ . . . . . . . . § 68. ´Ð¥ÑÖÔÐÑΩ ÝÈÔâØàÙÎ ÑÈЩ ÖÜ¥ ÙÐÈÙÛÐÑΩ È¥ ×æÑØÜßÎ ÛÎ§Ú È¥ ÒãÏÌÐÈÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 69. Ÿ¶ ´Ð¥ÑæÔÈ, ÑÈÛÎÊÖØåÈ ÈÐ¥ÙÏÎÛÖܧ , ÒÖÊÐÑÖܧ ÑÈЩ ÔÖÎÛÖܧ ÑáÒÒÖÜÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 61.

23

297 301 305 307 314 321 326 332 336


¹´Ä°º°¸¾ ÂÀ¸Â¾

¿ÌØЩ È¥ ÔÈÒÖÊåÈÚ ÑÈЩ ЫÌØÈØÞåÈÚ

§ 70.

Ÿ¶ Ö« ËÖ© Ú ÛΧ Ú È¥ ÔÈÒÖÊÐÑΧ Ú ÊÔéÙÎÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 71. § 72. § 73. § 74.

Ÿ¶ ÙÞÖÒÈÙÛÐÑΩ È¥ ÔÈÒÖÊåÈ à«Ú ÏÌÖÒÖÊÐÑΩ ÊÔàÙÐÖÒÖÊåÈ . . . . Ÿ¶ È¥ ÔÈÒÖÊåÈ Ûà§Ô È¥ ÔæÓÖÐàÔ Ö« ÓÖÐÖÛãÛàÔ . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ЫÌØÈØÞåÈ à«Ú ÛÌÒÌÛÈØÞåÈ ÊÔàÙÛÐÑΧ Ú ÓÌÛÈËæÙÌàÚ . . . . Ÿ¶ ЫÌØÈØÞÐÑΩ Ì« ÔÖÌåËÌÐÈ ÛΧ Ú È¥ ÒãÏÌÐÈÚ . . . . . . . . . . . . . . .

È. Ÿ¶ ×ÒÈÛàÔÐÑΩ È¥ ÔÈÒÖÊåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . É. Ÿ¶ È¥ ØÐÙÛÖÛÌÒÐÑΩ È¥ ÔÈÒÖÊåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê. Analogia entis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

343 343 347 352 358 362 369 373

»´À¾Á ´°À¾

Ÿ¶ ×ÛéÙÎ ÑÈЩ ÛÖ© ÓÎËâÔ ¹´Ä°º°¸¾ ¿ÀǾ

ÂÖ© ÓÎËÌ© Ô à«Ú ûÌ¥ ÑÛÖ© Úý ÛΧ Ú ×ØÖÙà×ÐÑΧ Ú ÙÞâÙÎÚ

ÂÖ© ÓÎËÌ© Ô à«Ú È¥ ×æ-ÙÛÈÙÎ Ûà§Ô Ö¥ ÔÛÐÑà§Ô È¥ ÛÖÓÐÑÖÛãÛàÔ . . . Ÿ¶ û×ÛéÙÎý à«Ú Ü« ×ÈØÑÛÐÑΩ È¥ ÒÒÖÛØåàÙÎ . . . . . . . . . . . . ÂÖ© Ü« ×ÈØÑÛÐÑÖ© ÊÌÊÖÔÖ© Ú ÛΧ Ú Ì¥ ÒÌÜÏÌØåÈÚ: Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑΩ ËÐÈÝÖØÈ© ×ØÖÙé×ÖÜ ÑÈЩ ÝçÙÌàÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 78. Ÿ¶ È­ ÙÑÎÙÎ ÛΧ Ú Ì¥ ÒÌÜÏÌØåÈÚ: Ì¥ ÔÈÔÛåàÙÎ ÙÛÈ© ×áÏÎ . . . . . . § 79. ÂÖ© Î¥ ÏÐÑÖ© û×ÈØáËÖÕÖý ÛΧ Ú Ì¥ ÒÌÜÏÌØåÈÚ: ËÐÑÈÐÖÙçÔÎ ÑÈЩ È¥ Êá×Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 80. ÂÖ© Ö¦ ØÐÖ ÙÛΩ Ô ÈÜ¥ ÛÖÈÔÈåØÌÙÎ ÛΧ Ú Ì¥ ÒÌÜÏÌØåÈÚ: Ϋ È¥ ÔÖÓÖÐæÛÎÛÈ à«Ú È¥ ×æ-ÙÛÈÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 81. Ÿ¶ È¥ ×æ-ÙÛÈÙÎ à«Ú ÊÜÓÔæÛÎÛÈ ÑÈЩ ÔÛØÖ×Ω . . . . . . . . . . . § 82. ÂÖ© ÓÎËÌ© Ô à«Ú Ì¥ ØàÛÐÑΩ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ È¥ ×ÖÜÙåÈÚ ÙÞâÙÎÚ . . . . . § 75. § 76. § 77.

379 385 392 395 400 406 410 413

¹´Ä°º°¸¾ ³´Ã´À¾

Ÿ¶ ×ØÖÙà×ÐÑΩ ËÐáÙÛÈÙÎ ÛÖܧ ÓÎËÌÔæÚ

§ 83.

Ÿ¶ Ü« ×ÈØÑÛÐÑΩ ×ØÖè×æÏÌÙÎ ÛΧ Ú ×ØÖÙà×ÐÑΧ Ú Ì« ÛÌØæÛÎÛÈÚ . 24

419


§ 84.

¥ ÝÌÛÎØåÈ ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú Ÿ¶ ÛØÐÈËÐÑΩ ÑÒãÙÎ: ЫËØÜÛÐÑΩ È Ì«ÛÌØæÛÎÛÈÚ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

È. ¾Ü¥ÙÐÈÙÛÐÑΩ »ÖÔáËÈ ÑÈЩ Ü«×ÈØÑÛÐÑΩ ÂØÐáËÈ

. . . . . . . . . . .

É. Ÿ¶ ÛØÐÈËÐÑΩ û×ÌØÐÞéØÎÙÎý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê. ŸÃ×æÙÛÈÙÎ - ÑâÔàÙÎ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 85.

¾Ð« Ì¥ÔâØÊÌÐÌÚ ÛÎ§Ú ÝçÙÌàÚ Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑΩ ×ØÖè×æÏÌÙÎ ÙÞâÙÌàÚ

§ 86.

« Ú ×ØÖ©Ú ÛΩ ÝçÙÎ ÑÈЩ Ϋ È¥ÔÛÐÏÌÛÐÑΩ Ÿ¶ Ì¥ÑÙÛÈÛÐÑΩ Ì«ÛÌØæÛÎÛÈ à

ûÌ¥ÑÛÖ©Úý ÛÎ§Ú ÝçÙÌàÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ËÐáÙÛÈÙÎ ×ØÖÙé×ÖÜ ÑÈЩ ÝçÙÌàÚ

§ 87. § 88.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

ÂÖ© Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÖ© ×ÌØÐÌÞæÓÌÔÖ ÛÎ§Ú ûÙàÛÎØåÈÚý . . . . . . . . . « Ú ×ØÖÙà×ÐÑΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ ÑÈЩ Ì¥ÑÒÖÊΩ . . . . . . ÂÖ© ÓÎËÌ©Ô à

421 423 424 430 432 441 448 456

¹´Ä°º°¸¾ ÂÀ¸Â¾

Ÿ¶ Î¥ ÏÐÑΩ ËÐáÙÛÈÙÎ ÛÖܧ Ó Î ËÌÔæÚ

§ 89. § 90.

© ž¶ÏÖÚ ÑÈЩ ´Ð¤ÔÈÐ: ÛÈÜÛæÛÎÛÈ ÑÈЩ ËÐÈÝÖØÈ

. . . . . . . . . . .

¥ ÕÐÖÒÖÊÐÑΩ Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈ ÁÜÓÉÈÛÐÑΩ Ì¥ÑËÖÞΩ ÛÖܧ έÏÖÜÚ ÑÈЩ È È. Ÿ¶ ÙÞÖÒÈÙÛÐÑΩ È¥ÕÐÖÒÖÊåÈ

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

É. Ÿ¶ ÑÈÔÛÐÈÔΩ ×ØÖÙÛÈÑÛÐÑΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 91.

§ 92. § 93. § 94. § 95.

Ÿ¶ ÙçÔËÌÙΠέÏÖÜÚ ÑÈЩ ´Ð¤ÔÈÐ ÙÛÖ©Ô

Heidegger

. . . . . . . . .

Ÿ¶ û ›¶ÏÐÑΩ ÛÎ§Ú Ì¥ÒÌÜÏÌØåÈÚý ÙÛÖ©Ô ÊÈÒÒÐÑÖ© Ü«×ÈØÕÐÙÓÖ© ¥ ÔÜ×æÙÛÈÛÌÚ Ì­ÔÔÖÐÌÚ ÂÖ© È¥ÊÈÏÖ© ÑÈЩ ÛÖ© ÑÈÑæ, ËÜÖ© È © ÛÎ©Ô È¥ÒãÏÌÐÈÔ Î« È¥ØÌÛΩý û³ÐÈ

. .

. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

461 463 465 467 469 472 478 484

« ÓÈØÛåÈ, Î¥ÏÐÑÖ© ×ÌØÐÌÞæÓÌÔÖ ÛÖܧ ÓÎËÌÔÖ©Ú à « Ú Ü«×ÈØÑÛÐÑÖܧ Ÿ¶ È ÊÌÊÖÔæÛÖÚ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

›°ÒÝÈÉÎÛÐÑÖ© ÌÜ«ØÌÛãØÐÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

488 493


»´À¾Á ¿ÀǾ

Ÿ¾ ×ØÖÙà×ÐÑÖ©Ú ûÛØæ×ÖÚ ÛÎ§Ú Ü« ×áØÕÌàÚý


¹´Ä°º°¸¾ ¿ÀǾ

Ÿ¾ Ì¥ ÑÙÛÈÛÐÑÖ©Ú ÞÈØÈÑÛãØÈÚ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ ÂÖ© ÊÌÊÖÔÖ© Ú ÛΧ Ú ûÙÞâÙÎÚý à«Ú È¥ÝÌÛÎØÐÈÑΩ ×ØÖè×æÏÌÙÎ ÛÖܧ Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑÖܧ Ì¥ ØàÛãÓÈÛÖÚ ÑÈЩ ÛÖ© û×ØæÙà×Öý à«Ú ÓÖÔÈËÐÑΩ Ü« ×ÈØÑÛÐÑΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ ÙÞâÙÎÚ. »Ì© ÛΩ ÒâÕÎ ×ØæÙà×Ö ×ØÖÙËÐÖØåÍÖÜÓÌ ÓÐÈ© Ô È¥ ÔÈÝÖØÐÑΩ ×Øȧ 1.

ÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ. Ÿ¾ È¥ ÔÈÝÖØÐÑÖ© Ú ÞÈØÈÑÛãØÈÚ ÛÖܧ Ö¦ØÖÜ ËÎÒéÔÌÛÈÐ ÑÈÛÈØÞΩ Ô È¥ ×Ö© ÛΩ Ô È¥ ÝÌÛÎØÐÈÑΩ ÞØãÙÎ ÛÖÜ, ËÎÒÈËΩ È¥ ×Ö© ÛΩ ÙçÙÛÈÙÎ ÑÈЩ ÛΩ Ô Ì¥ ÛÜÓÖÒÖÊåÈ ÛÖÜ. Ÿ¶ ×ØæÏÌÙÎ ×ØÖ© Ú ÓÈÍЩ ÓÌ© ÛÖ© ÖÜ¥ ÙÐÈÙÛÐÑÖ© à­ß (ÊÌÔ. à¥×Ö© Ú), ×ÖÜ© ÙÎÓÈåÔÌÐ: Ö­ÓÓÈ, Ö¥ ÝÏÈÒÓæÚ, Ö­ßÐÚ1, ÙÞÎÓÈÛåÍÖÜÔ ÛΩ ÙçÔÏÌÛÎ Ì­ÔÔÖÐÈ ×ØæÙ-à×ÖÔ: Ì­Þà ÛΩ Ô Ö­ßÎ ÙÛØÈÓÓâÔÎ ×ØÖ© Ú Ñá×ÖÐÖÔ Îª ×ØÖ© Ú ÑáÛÐ, ÌФÓÈРȥ ×âÔÈÔÛÐ ÙÌ© Ñá×ÖÐÖÔ Îª ÙÌ© ÑáÛÐ. Ÿ¶ ÒâÕÎ, ÒÖÐ×æÔ, ÒÌÐÛÖçØÊÎÙÌ È¥ ÝÌÛÎØÐÈÑÈ© à«Ú ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓÖ© Ú ÓÐÈ§Ú È­ÓÌÙÎÚ È¥ ÔÈÝÖØȧÚ, ÓÐÈ§Ú ÙÞâÙÎÚ. ÂÖ© ×ØæÙà×Ö Ö« ØåÍÌÛÈÐ, à«Ú È¥ ÔÈÝÖØÈ© ÑÈЩ ÙÞâÙÎ ÑÈЩ Ö« ØåÍÌÐ ÓÐÈ© Ô È¥ ÔÈÝÖØÈ© ÑÈЩ ÙÞâÙÎ. ÂÖ© ×ØàÛÈØÞÐÑÖ© ÔÖÎÓÈÛÐÑÖ© ×ÌØÐÌÞæÓÌÔÖ ÛÎ§Ú ÒâÕÎÚ È¥ ×ÖÑÒÌåÌÐ ÔÈ© Ì« ØÓÎÔÌçÙÖÜÓÌ ÛÖ© ×ØæÙà×Ö à«Ú È¥ ÛÖÓÐÑæÛÎÛÈ ÑÈÏÌÈÜÛãÔ, Ì­Õà È¥ ×Ö© ÛÖ© Ô Þà§ØÖ ÛÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ. 1. ±Ò. ³. ³¶»¶ÂÀ°¹¾Ã, »âÊÈ ºÌÕÐÑÖ© Ô ÛΧ Ú Ÿ´ÒÒÎÔÐÑΧ Ú ²ÒéÙÙÎÚ, ÂæÓÖÚ ·õ, ÙÌÒ. 8.056. 29


¾ ¿À¾ÁÇ¿¸¹¾Á ûÂÀ¾¿¾Á ¶Á ÿ°À½´ÇÁý

ÂÖ© ÔæÎÓÈ ×ÖÜ© ×ÈåØÔÌÐ Ö« Ö¦ØÖÚ ÙÞâÙÎ ÙÛΩ Ô ×ÌØå×ÛàÙÎ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ, ÏÈ© ËÐÌÜÑØÐÔÐÙÛÌЧ ×ØÖÖËÌÜÛÐÑÈ© ÙÛÈ© Ì« ×æÓÌÔÈ£ ×áÔÛàÚ ËÌ© Ô ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ© È¥ ÝÎØÎÓâÔΠȥ ÔÈÒÖÊåÈ Îª ÙçÊÑØÐÙÎ, È¥ ÒÒÈ© ÊÐÈ© ÛÖ© ÊÌÊÖÔæÚ: ûÌФÔÈÐ-Ì­ÔÈÔÛÐ-ÛÐÔæÚý. °Ü¥ ÛÖ© ×ÖÜ© ÌФÔÈÐ ûÌ­ÔÈÔÛÐ-ÛÐÔæÚý, ËÎÒÈËΩ ÛÖ© ×ØæÙà×Ö, È¥ ÔÛÐ×ØÖÙà×ÌçÌÐ, Ö« ×àÙËã×ÖÛÌ, ÓÐÈ© Ô È¥ ÛÖÓÐÑæÛÎÛÈ, È¥ ÒÒÈ© ÓÐÈ© Ô È¥ ÛÖÓÐÑæÛÎÛÈ ÙÌ© È¥ ÔÈÝÖØá, ÓÐÈ© ËÜÔÈÓÐÑΩ ×ØÈÊÓÈÛÖ×ÖåÎÙÎ ÙÞâÙÎÚ. Ÿ¶ ÙÞâÙÎ ÌФÔÈРΫ ûÌÐ¥ ËÖ×ÖÐÖ© Ú ËÐÈÝÖØÈ© ý ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ, Ö« Ö« ØÐÙÓÖ© Ú ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ, Ϋ ØÐÍÐÑΩ ËÐÈÝÖØÖ×ÖåÎÙã ÛÖÜ È¥ ×Ö© ÛΩ Ô Ì­ÔÔÖÐÈ ÛÎ§Ú ÙÛÈÛÐÑÎ§Ú È¥ ÛÖÓÐÑæÛÎÛÈÚ. ÂÖ© ×ØæÙà×Ö ÌФÔÈÐ, ÑÈÛÈØÞáÚ, Ϋ ÓæÔÎ ËÜÔÈÛΩ ÙÞâÙÎ ÓÌ© ­ ÛÈ© ÖÔÛÈ. ÂÈ© Ö­ÔÛÈ Ü« ×áØÞÖÜÔ ÓæÔÖ à«Ú È¥ÔÛÐ-ÑÌåÓÌÔÈ, ËÌåÞÔÖÜÔ, ËÎÒÈËã, ÈÜ¥ ÛÖ© ×ÖÜ© ÌФÔÈÐ ÓæÔÖ ÙÌ© ÙÞâÙΠȥ ÔÈÝÖØÐÑΩ ×ØÖ© Ú ÛÖ© ×ØæÙà×Ö. °Ü¥ ÛΩ Ϋ È¥ ÔÈÝÖØÈ© Ö« ØåÍÌÐ ÛÖ© Ô Ü« ×ÈØÑÛÐÑÖ© ÞÈØÈÑÛãØÈ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ à«Ú ÝÈÐÔÖÓâÔàÔ ü ÛÈ© Ö­ÔÛÈ ÝÈåÔÖÔÛÈÐ, ÝÈÔÌØéÔÖÔÛÈÐ à«Ú ÈÜ¥ ÛÖ© ×ÖÜ© ÌФÔÈÐ, ÓæÔÖ à«Ú Ö« ÒæÊÖÚ ÛÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ ÛÖÜÚ ÓÌ© ÛÖ© ×ØæÙà×Ö. Ÿ¶ ×ØÖÙ×áÏÌÐÈ ÔÈ© Ö« ØåÙÖÜÓÌ ÛÈ© Ö­ÔÛÈ ÑÈÏÌÈÜÛá, ÙÌ© ÛÈÜÛæÛÎÛÈ ÓÌ© ÛÖ© Ô Ì« ÈÜÛæ ÛÖÜÚ, ÞàØÐ©Ú È¥ ÔÈÝÖØÐÑΩ ÙÞâÙÎ ÓÌ© ÈÜ¥ ÛÖ© Ô ×ÖÜ© ÛÈ© Ö« ØåÍÌÐ, ÌФÔÈР̦ÔÈ È­ÒÒÖ ÌФËÖÚ Ö« ØÐÙÓÖܧ ×ÖÜ© ×ØÖè×ÖÏâÛÌÐ ÈÜ¥ ÏÈåØÌÛÈ ÛΩ ÙÞâÙÎ à«Ú ÓΩ -ÙÞâÙÎ, ̦ÔÈ ÙÜÓÉÈÛÐÑÖ© ËÐÈÔÖÎÛÐÑÖ© Ì¥ ÝÌçØÎÓÈ, ÓÐÈ© È­ØÔÎÙÎ ÛÎ§Ú ÓæÔÎÚ ËÜÔÈÛÎ§Ú Ì¥ Ó×ÌÐØåÈÚ ×ÖÜ© ÉÌÉÈÐéÔÌÐ ÛΩ Ô Ü¦×ÈØÕÎ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ ü ÛÎ§Ú Ì¥ Ó×ÌÐØåÈÚ Ûà§Ô È¥ ÔÛÐ-ÑÌÐÓâÔàÔ. ¿ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ© ÙÜÓÉÈÛÐÑÖ© -ËÐÈÔÖÎÛÐÑÖ© Ì¥ ÝÌçØÎÓÈ, Ì¥ ×ÌÐËΩ ÛÈ© Ö­ÔÛÈ ûÑÈÏÌÈÜÛáý, à«Ú ûÙçÔÏÌÙÎ ÛÖܧ Ì« ÈÜÛÖܧ ÛÖÜÚ ÓÌ© ÛÖ© Ô Ì« ÈÜÛæ ÛÖÜÚý (Sartre),2 ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ ×ÐÈ© ÛÈ© ÝÈÔÌØÖçÓÌÔÈ È¥ ÔÛÐÑÌåÓÌÔÈ ÛÎ§Ú Ö¥ ÔÛÐÑÎ§Ú ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈÚ, È¥ ÒÒÈ© ÓæÔÖ ÖЫ Ì­ÔÔÖÐÌÚ Îª Ð¥ ËâÌÚ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ. ÛÈ© Ö­ÔÛÈ ÌФÔÈÐ ÓæÔÖ à«Ú ÝÈÐÔæÓÌÔÈ, ÓæÔÖ ÑÈÏæÙÖÔ ÊåÔÖÔÛÈÐ ×ØÖÙÐÛÈ© ÙÌ© ÓÐÈ© Ô È¥ ÔÈÝÖØÐÑΩ ÙÞâÙÎ ÝÈÔÌØéÙÌàÚ. 2. L'Ãetre et le neÂant, Paris (Gallimard) 1943, ÙÌÒ. 33. 30


¾ ´¹Á°¸¹¾Á Å°À°¹Â¶À°Á ¾à ¿À¾ÁÇ¿¾Ã

³Ì© Ô Ó×ÖØÖܧÓÌ ÔÈ© ÓÐÒȧÓÌ ÊÐÈ© ÛÖ© ÑÈÏÌÈÜÛÖ© ÌФÔÈÐ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ, È¥ ÒÒÈ© ÊÐÈ© ÛÖ© ×ÈØ -ÌЧ ÔÈÐ, ÊÐÈ© ÛΩ ÙÜÔç×ÈØÕÎ ÓÌ© ÛΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ ÛÎ§Ú ÝÈÔâØàÙãÚ ÛÖÜÚ. ²ÔàØåÍÖÜÓÌ ÛÖ© ÖªÔ à«Ú ×ÈØÖÜÙåÈ ÑÈЩ Ö­ÞÐ à«Ú ÖÜ¥ ÙåÈ. § 2. Ÿ¶ Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑΩ ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ à«Ú ×ØÖ©Ú ÛΩ ÙÜÔÌåËÎÙÎ.

Ÿ¶ È¥ ÔÈÝÖØÐÑΩ ÈÜ¥ ÛΩ ÙÞâÙΠ̥ ÑÝØáÍÌÛÈÐ È­ÓÌÙÈ à«Ú ÙÜÔ-ÌåËÎÙÎ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ, à«Ú ÑÈÏÖÒÐÑΩ ÙçÒÒÎßÎ ÑÈЩ ÙçÔÏÌÙÎ Ûà§Ô ûÌÐ¥ ËãÙÌàÔý ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ, ÛÎ§Ú ÓÈØÛÜØåÈÚ Ûà§Ô È¥ ÔÛÐÑÌÐÓâÔàÔ. Ÿ¶ ÙÜÔÌåËÎÙΠ̥ ÓÝÈÔåÍÌÛÈÐ, ÑÈÛÈØÞãÔ, à«Ú È¥ ÔÈÊÑÈåÈ ÑÈЩ Ы ÑÈÔΩ ÙÜÔÏãÑÎ ÛÎ§Ú ÝÈÐÔÖÓÌÔÐÑæÛÎÛÈÚ Ûà§Ô ÝÈÐÔÖÓâÔàÔ ü Ö« Ö« ØÐÙÓÖ© Ú Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ à«Ú ûÝÈÐÔÖÓâÔàÔý ×ØÖè×ÖÏâÛÌÐ ÛÖ© Ü« ×ÈØÑÛÐÑÖ© ÊÌÊÖÔÖ© Ú ÛÎ§Ú ÝÈÔâØàÙãÚ ÛÖÜÚ, ̦ÔÈ ÊÌÊÖÔÖ© Ú ÙÞâÙÎÚ£ ÑÈЩ Ϋ ÙÞâÙÎ ÌФÔÈРȥ ×ÖÑÒÌÐÙÛÐÑΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ, ×ÖÜ© Ì¥ ÑÝØáÍÌÛÈÐ ÑÈÛÈØÞΩ Ô ÓÌ© ÛΩ ÒÌÐÛÖÜØÊåÈ ÛÎ§Ú ÙÜÔÌåËÎÙÎÚ. Ÿ¶ ÒÌÐÛÖÜØÊåÈ ÛÎ§Ú ÙÜÔÌåËÎÙÎÚ ÌФÔÈÐ Ö« ×àÙËã×ÖÛÌ È¥ ÔÈÝÖØÐÑã, ÒÌÐÛÖÜØÊåÈ ÙÞâÙÎÚ. Ÿ¾ Husserl Ì­ËÌÐÕÌ Ö¦ÛРΫ ÙÜÔÌåËÎÙÎ ÌФÔÈÐ ×áÔÛÖÛÌ ûÙÜÔÌåËÎÙÎ ÛÐÔÖ© Úý üÑá×ÖÐÖÜ ×ØáÊÓÈÛÖÚü, ËÌ© Ô Ü« ×áØÞÌÐ ÙÜÔÌåËÎÙÎ ÞàØÐ©Ú È¥ ÔÈÝÖØÈ© ÙÌ© ̦ÔÈ ×ÌØÐÌÞæÓÌÔÖ (IntentionalitaÈt), ÙÜÔÌåËÎÙÎ ÙÎÓÈåÔÌÐ ÓÐÈ© Ô a priori ÙÞâÙÎ ×ØÖ© Ú ÛÈ© È¥ ÔÛÐÑÌåÓÌÔÈ. ›´ËৠÒâÓÌ: Ϋ ÙÜÔÌåËÎÙÎ ÌФÔÈÐ ÓÐÈ© û×ØÖÙà×ÐÑΩ ý Ð¥ ËÐæÛÎÛÈ. ¿ØÖÙËÐÖØåÍÖÔÛÈÚ ÛΩ ÙÜÔÌåËÎÙÎ à«Ú ×ØÖÙà×ÐÑΩ Ð¥ ËÐæÛÎÛÈ, Ì¥ ÔÔÖÖܧÓÌ Ö¦ÛРΫ È¥ ÔÈÝÖØÈ© ÛÎ§Ú ÙÜÔÌåËÎÙÎÚ ÙÌ© ̦ÔÈ ×ÌØÐÌÞæÓÌÔÖ ËÌ© Ô Ì¥ ÕÈÔÛÒÌЧ ÛΩ Ô ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ ÓÌ© ÛÈ© Ö­ÔÛÈ. »æÔΠΫ ÙÜÔÌÐËÎÙÐÈÑΩ Ы ÑÈÔæÛÎÛÈ ËÌ© Ô È¥ ØÑÌЧ ÊÐÈ© ÔÈ© Ì« ØÓÎÔÌçÙÌÐ ÛΩ Ô ÑÈÏÖÒÐÑæÛÎÛÈ Îª ÛÖ© Ô ÒæÊÖ ÛÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ ÓÌ© ÛÖ© ×ØæÙà×Ö. Ÿ¶ ÙÜÔÌåËÎÙΠȥ ÔãÑÌÐ ÙÛÖ© Ô È¥ ÔÈÝÖØÐÑÖ© ÞÈØÈÑÛãØÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ, È¥ ÒÒÈ© ËÌ© Ô ÛÖ© Ô 31


¾ ¿À¾ÁÇ¿¸¹¾Á ûÂÀ¾¿¾Á ¶Á ÿ°À½´ÇÁý Ì¥ÕÈÔÛÒÌЧ. »×ÖØÖܧÓÌ ÔÈ© Ì¥×ÐÙÎÓáÔÖÜÓÌ ÛÎ©Ô ÑÈÛÈØÞÎ©Ô ËÐáÑØÐÙÎ ÛÎ§Ú ÑÈÏÖÒÐÑÎ§Ú ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈÚ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ È¥×Ö© ÛÖ© ÊÌÊÖÔÖ©Ú ÛÎ§Ú ÙÜÔÌåËÎÙÎÚ È¥ÔÈÛØâÞÖÔÛÈÚ ÙÛΩ ËÐÈÛç×àÙÎ

Husserl

üÛÖܧ ÑÈЩ ×áÒÐü ÊÐÈ© ÛÎ©Ô ×ØÈÊÓÈÛÐÑΩ ËÐÈÝÖØÈ© È¥ÔáÓÌÙÈ ÙÛÎ©Ô Ü«×ÖÑÌÐÓÌÔÐÑæÛÎÛÈ ÛÎ§Ú ÊÔéÙÎÚ ( ) ÑÈЩ ÙÛÎ©Ô È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑæÛÎÛÈ

die Sub-

jektivitaÈt des Erkennens

die ObjektivitaÈt des

ÛÖܧ ×ÌØÐÌÞÖÓâÔÖÜ ÛÎ§Ú ÊÔéÙÎÚ ( )3. œ´Þà ÙÜÔÌåËÎÙÎ Ûà§Ô È¥ÔÛÐÑÌÐÓâÔàÔ, ÑÈЩ ÓÌ© ÛΩ ÉÖãÏÌÐÈ ÛÎ§Ú ûÙÎÓÈÔÛÐÑΧÚý ×ÖÜ© ÓÖܧ ×ØÖÙÝâØÌРΫ ÊÒéÙÙÈ ×ØÖÙËÐÖØåÍà ÓÐÈ© ×âÛØÈ, ̦ÔÈ ×ÖÛáÓÐ, ̦ÔÈ ×ÈÐËå, ÑÐ

Erkenntnisinhaltes

à«ÙÛæÙÖ Î« ÙÜÔÌÐËÎÙÐÈÑΩ ×ÒÎØÖÝÖØåÈ Îª Ì­ÔÔÖÐÈ ×ÖÜ© ÑÖÐÔÖ×ÖÐÌЧ ÛÖ© ×ÌØÐÌÞæÓÌÔÖ ÛÎ§Ú ÊÔéÙÎÚ Ì­ÞÌÐ à«Ú È¥ÝÌÛÎØåÈ ÛÎ©Ô û×ØÖÙà×ÐÑãý ÓÖÜ ÊÔéÙÎ (Ϊ Ì¥Ó×ÌÐØåÈ) Ûà§Ô ÑÖÐÔà§Ô ÈÜ¥Ûà§Ô È¥ÔÛÐÑÌÐÓâÔàÔ ü ËÎÒÈËΩ ÓÐÈ© ÊÔéÙÎ ËÐÈÝÖØÖ×ÖÐÎÓâÔΠȥ×Ö© È­ÔÏØà×Ö ÙÌ© È­ÔÏØà×Ö. Ÿ¶ È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑæÛÎÛÈ4 ÛÖܧ ÊÔàÙÛÐÑÖܧ ×ÌØÐÌÞÖÓâÔÖÜ ÛÎ§Ú ÙÜÔÌåËÎÙÎÚ ËÌ©Ô ÌФÔÈÐ ×ØàÛÖÊÌÔãÚ, ×ØÖÙËÐÖØåÍÌÛÈÐ ÑÈЩ ËÐÈÓÖØÝéÔÌÛÈРȥ×Ö© ÛΩ ûÙÎÓÈÔÛÐÑΩý ÛÎ§Ú ÊÒéÙÙÈÚ, ËÎÒÈËΩ È¥×Ö© ÛΩ ÙçÔËÌÙÎ ÛÎ§Ú Ü«×ÖÑÌÐÓÌÔÐÑÎ§Ú Ì¥Ó×ÌÐØåÈÚ ÓÌ© ÛÐ©Ú ûÈ¥ÑÖÜÙÛÐÑÌ©Ú ÌÐ¥ÑæÔÌÚý ×ÖÜ© ÓÈ§Ú Ì¥×ÐÉáÒÒÌÐ ÛÖ© ÑÖÐÔÖ© ÊÒàÙÙÐÑÖ© Ð¥ËåàÓÈ5. Ÿ¶ Ü«×ÖÑÌÐÓÌÔÐÑΩ Ì¥Ó×ÌÐØåÈ, 3. Ÿ¶ È¥ÑØÐÉÎ©Ú ËÐÈÛç×àÙÎ: ûšunsere besondere Aufmerksamkeit auf den fundamentalen Unterschied zwischen der subjektiv - anthropologischen Einheit der Erkenntnis und der objectiv - idealen Einheit des Erkenntnisinhaltes richtený. Edmund HUSSERL, Logische Untersuchungen, 4. Aufl. Halle (Max Niemeyer - Verlag) 1928, ÛæÓÖÚ ¸, ÙÌÒ. 173 -174.

4. ›´ËৠÓÌ© ÛÎ©Ô Ì­ÔÔÖÐÈ ÛÎ§Ú ÑÖÐÔÎ§Ú ËÐÜ×ÖÑÌÐÓÌÔÐÑÎ§Ú ÑÈÛÈÔæÎÙÎÚ. AUSSURE, Cours de Linguistique GeÂneÂrale,

Ferdinand de S Paris (Payot) 1969, ÙÌÒ. 144: Des concepts tels que ûmaisoný, ûblancý, ÂreÂs en eux meÃmes, appartiennent Áa la psychologie; ils ûvoirý, etc., conside ne deviennent entiteÂs linguistiques que par association avec des images acoustiques. 5. ±Ò.

32


¾ ´¹Á°¸¹¾Á Å°À°¹Â¶À°Á ¾à ¿À¾ÁÇ¿¾Ã

ËÎÒÈËΩ Ϋ ËÐÈÝÖØÖ×ÖåÎÙΠȥ×Ö© È­ÔÏØà×Ö ÙÌ© È­ÔÏØà×Ö ÛÎ§Ú È¥ÝÌÛÎØÐÈÑÎ§Ú ÙÜÔÌÐËÎÙÐÈÑÎ§Ú Ì¥×åÊÔàÙÎÚ, ×ÈØÈÓâÔÌÐ û×ØÖÙà×ÐÑÖ©ý ÊÌÊÖÔæÚ, ×ÈØÈ© ÛÎ©Ô ÈÜ¥ÛÖÓÈÛÐÑΩ ÙçÔËÌÙÎ Ûà§Ô Ì¥ÔÔÖÐà§Ô ÓÌ© ÛÐ©Ú È¥ÑÖÜÙÛÐÑÌ©Ú ÌÐ¥ ÑæÔÌÚ ×ÖÜ© ÓÈ§Ú Ì¥×ÐÉáÒÒÌÐ ÛÖ© ÑÖÐÔÖ© ÊÒàÙÙÐÑÖ© Ð¥ ËåàÓÈ. ¹ÈЩ ÛÖ© û×ØÖÙà×ÐÑÖ©ý ÈÜ¥ÛÖ© ÊÌÊÖÔÖ©Ú ÌФÔÈР̥ÔÈØÊâÙÛÌØÖ ÑÈЩ È¥ÓÌÙæÛÌØÈ ×ØÖÙÐÛæ, Ö¦ÛÈÔ ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ© Ì­ÔÔÖÐÌÚ Îª ÙÜÒÒãßÌÐÚ ÈÐ¥ ÙÏÎÛÐÑâÚ, Î¥ÏÐÑÌ©Ú ÑÈЩ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑâÚ: ÂÖ© ÑáÒÒÖÚ, ÛÖ© ÞØâÖÚ ÑÈЩ Ϋ ÓÌÛÈÝÜÙÐÑΩ ×åÙÛÎ, à«Ú ×ÌØÐÌÞæÓÌÔÈ ÛÎ§Ú ÙÜÔÌåËÎÙÎÚ, ÉÌÉÈÐéÔÖÜÔ È¥ÓÌÙæÛÌØÈ ÛÖ©Ô û×ØÖÙà×ÐÑÖ©ý ÞÈØÈÑÛãØÈ ÛÎ§Ú ÙÜÔÌÐËÎÙÐÈÑÎ§Ú Ì¥×åÊÔàÙÎÚ, È¥×ÖÑÈÒç×ÛÖÜÔ, ËÎÒÈËã, ÛÎ©Ô ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ ×âØÈ È¥×Ö© ÛΩ ÙÜÔÌåËÎÙÎ, ÛÎ©Ô ÑÈÏÖÒÐÑæÛÎÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ à«Ú ×ØÖ©Ú ÛΩ ÙÜÔÌåËÎÙÎ. Ÿ¶ ËÐÈÝÖØá, ÒÖÐ×æÔ, È¥ÔáÓÌÙÈ ÙÛÎ©Ô Ü«×ÖÑÌÐÓÌÔÐÑæÛÎÛÈ ÛÎ§Ú ÊÔéÙÎÚ ÑÈЩ ÙÛÎ©Ô È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑæÛÎÛÈ ÛÖܧ ÙÜÔÌÐËÎÙÐÈÑÖܧ ×ÌØÐÌÞÖÓâÔÖÜ ÛÎ§Ú ÊÔéÙÎÚ ËÌ©Ô ÌФÔÈÐ ÏÌàØÎÛÐÑã, ËÌ©Ô È¥ÔÈÝâØÌÛÈÐ ÙÌ© ̦ÔÈÔ ßÜÞÖÒÖÊÐÑÖ© Ð¥ ËÌÈÒÐÙÓæ, È¥ÒÒÈ© ÌФÔÈÐ ×ØÈÊÓÈÛÐÑã, Ö«ØåÍÌÐ ÛÎ©Ô ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ, ËÎÒÈËΩ ÛÎ©Ô ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ à«Ú ×ØÖ©Ú ÛΩ ÙÜÔÌåËÎÙÎ. ´Ð¤ÔÈÐ-à«Ú-×ØæÙà×Ö, ÙÎÓÈåÔÌÐ ÓÐÈ© ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ Ì¥×åÊÔàÙÎÚ ×ØÐ©Ô È¥×Ö© ÑáÏÌ ûÙÎÓÈÔÛÐÑΩý ËÐÈÓæØÝàÙÎ Ûà§Ô ×ÌØÐÌÞÖÓâÔàÔ ÛÎ§Ú ÙÜÔÌåËÎÙÎÚ, ÙÎÓÈåÔÌÐ ÛÖ©Ô Ü«×ÈØÑÛÐÑÖ© Þà§ØÖ ÛÎ§Ú ÑÈÛÈØÞÎ©Ô ÝÈÔâØàÙÎÚ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ. °Ü¥ÛΩ Ϋ Ü«×âØÉÈÙÎ ÛÎ§Ú ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈÚ Ûà§Ô ûÙÎÓÈÔÛÐÑà§Ôý (ÔÖÎÓÈÛÐÑà§Ô) ËÐÈÓÖØÝéÙÌàÔ ÛÖܧ ×ÌØÐÌÞÖÓâÔÖÜ ÛÎ§Ú ÙÜÔÌåËÎÙÎÚ È¥×ÖÑÒÌåÌÐ ÛΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ ÔÈ© ÛÈÜÛåÙÖÜÓÌ ÛÎ©Ô È¥ÔÏØé×ÐÔΠܦ×ÈØÕÎ È«×ÒÈ© ÑÈЩ È¥×æÒÜÛÈ ÓÌ© ÛÖ© ÔÖÌЧ Ô (cogito). ›°ÝÖܧ Ö« ÛØæ×ÖÚ ÓÌ© ÛÖ©Ô Ö«×ÖÐ§Ö Ö« È­ÔÏØà×ÖÚ ÌФÔÈÐ (à«Ú ×ØæÙà×Ö) È¥×âÔÈÔÛÐ ÙÛÈ© Ö­ÔÛÈ ËÌ©Ô ×ÌØÐÖØåÍÌÛÈÐ ÙÛÖ©Ô ûÙÎÓÈÔÛÐÑÖ©ý-ÔÖÎÓÈÛÐÑÖ© ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓÖ© ÛÎ§Ú ÞØÖÔÐÑÎ§Ú ÑÈЩ ÛÖ×ÐÑÎ§Ú (ËÐÈÙÛÈÛΧÚ) ×ÈØÖÜÙåÈÚ ÛÖÜÚ, È¥ÒÒÈ© Ϋ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ ×ØÖÎÊÌЧÛÈРȥ×Ö© ÑáÏÌ ÔÖÎÓÈÛÐÑÖ© -È¥ÔÛÐ33


¾ ¿À¾ÁÇ¿¸¹¾Á ûÂÀ¾¿¾Á ¶Á ÿ°À½´ÇÁý

ÑÌÐÓÌÔÐÑÖ© ÑÈÏÖØÐÙÓæ, ÈÜ¥ÛÖ© ÙÎÓÈåÔÌÐ Ö¦ÛРΫ È¥ÝÌÛÎØÐÈÑΩ ×ØÖÜ×æÏÌÙÎ ÛÖܧ Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑÖܧ Ì¥ ØàÛãÓÈÛÖÚ (ÛÖܧ Ì¥ØàÛãÓÈÛÖÚ ÊÐÈ© ÛÈ© Ö­ÔÛÈ ÑÈЩ ÛÖ© ´Ð¤ÔÈÐ, ÛΩ ÙÞâÙÎ ÑÈЩ ÛΩ ËÐÈÝÖØá ÛÖÜÚ) ËÌ©Ô ÌФÔÈРΫ ÙÜÒÒÖÊÐÙÛÐÑΩ Ы ÑÈÔæÛÎÛÈ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ, È¥ÒÒÈ© Ϋ ×ÖÒÜ© ÑÈÏÖÒÐÑæÛÌØÎ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ.

§ 3.

´ÔÈ ÑÌÔÖ© ÙÛΩ Ô ÑÜØåàÚ Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈ.

Ÿ¶ Ì« ØÓÎÔÌåÈ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ à«Ú ÊÌÊÖÔæÛÖÚ ÙÜÒÒÖÊÐÙÛÐÑÎ§Ú È¥×ÖÑÒÌÐÙÛÐÑÈ© ËÜÔÈÛæÛÎÛÈÚ, à«Ú ûÍéÖÜ ÒæÊÖÔ Ì­ÞÖÔÛÖÚý (animal rationale), È¥ÓÝÐÙÉÎÛãÏÎÑÌ Ö«ØÐÙÛÐÑÈ© È¥×Ö© ÛÖ©Ô Heidegger, ÑÈÛÈËÌåÞÛÎÑÌ Ö¦ÛРȥ×ÖÓÈÑØçÔÌРȥ×Ö© ÛÖ© ÖÜ¥ÙÐÈÙÛÐÑÖ© ×ÌØÐÌÞæÓÌÔÖ ÛÖܧ Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑÖܧ ×ØÖÉÒãÓÈÛÖÚ, ÓÌÛÈÏâÛÌÐ ÛÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ ÙÛÖ©Ô Þà§ØÖ È¥ÕÐÖÒÖÊÐÑà§Ô ÑØåÙÌàÔ, ÊåÔÌÛÈРȥÝÌÛÎØåÈ ÓÐÈ§Ú È¥ÕÐÖÑØÈÛÐÑÎ§Ú ÓÌÛÈÝÜÙÐÑΧÚ6. Ÿ¶ È¥×ÖÑÒÌÐÙÛÐÑΩ ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ÛÎ§Ú ÙÜÒÒÖÊÐÙÛÐÑÎ§Ú ËÜÔÈÛæÛÎÛÈÚ, Ϋ ÛÈçÛÐÙÎ ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ ÓÌ© ÛÖ© ÔÖÌÐ§Ô (cogito ergo sum), ÏÌÓÌÒÐéÔÌÐ ÓÐÈ©Ô È¥ÕÐÖÑØÈÛÐÑΩ (ÑÈЩ Ì« ×ÖÓâÔàÚ ÙÜÓÉÈÛÐÑΩ) ÓÌÛÈÝÜÙÐÑã, ÊÐÈÛЩ ÒÖÊÐÑÈ© ÙÜÔÌ×âÙÛÌØΠ̥ ÓÝÈÔåÍÌÛÈÐ ×áÔÛÖÛÌ Î« ÈÐ¥ ÛÐÖÒÖÊÐÑΩ ÙçÔËÌÙÎ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ ÓÌ© ÛÖ© ´Ð¤ÔÈÐ. ÂÖ© Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ ÛåÏÌÛÈÐ à«Ú a priori ÈÐ¥ ÛÐÖÒÖÊÐÑÖ© âØéÛÎÓÈ: Âå ÌФÔÈÐ ÈÜ¥ÛÖ© ×ÖÜ© ÑáÔÌÐ ÛÈ© Ö­ÔÛÈ ÔÈ© ÌФÔÈÐ; ÂÖ© ´Ð¤ÔÈÐ ×ØÖè×ÖÛåÏÌÛÈÐ à«Ú ÈÐ¥ ÛåÈ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ (È¥ÕÐÖÒÖÊÐÑÈ© Ü«×âØÛÌØÎ ÛÖܧ ÈÐ¥ ÛÐÈÛÖܧ) ÑÈå, ÛÈÜÛæÞØÖÔÈ, Ϋ Ì¥ÑËÖÞã ÛÖÜ ÙÛÈ© ×ÒÈåÙÐÈ ÛÖܧ ÈÐ¥ ÛÐÖÒÖÊÐÑÖܧ Ì¥ØàÛãÓÈÛÖÚ ÌФÔÈÐ Ü«×ÖÞØÌàÛÐÑÈ© Ö¥ ÔÛÐÑã, ËÎÒÈËΩ Ì¥ÑËÖÞΩ Ö¥ ÔÛæÛÎÛÈÚ ×ØÖÑÈÏÖØÐÙÓâÔÎÚ È¥×Ö© ÛÖÜ©Ú ÒæÊÖÜÚ ×ÖÜ© ÛÎ©Ô ÑÈÏÐÙÛÖÜ§Ô ÈÐ¥ ÛåÈ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ.

Èber den Humanismus, Frankfurt a.M. 6. ±Ò. Martin HEIDEGGER, U (Klostermann - Verlag), ÙÌÒ. 12. ü ¾à ¸³¸¾Ã: Einfu Èhrung in die Metaphysik, TuÈbingen (Niemeyer - Verlag) 1958, ÙÌÒ. 108. ü ¾à ¸³¸¾Ã: Sein und Zeit, TuÈbingen (Niemeyer) 10, Auf l. 1963, ÙÌÒ. 165. 34


¾ ´¹Á°¸¹¾Á Å°À°¹Â¶À°Á ¾à ¿À¾ÁÇ¿¾Ã ¥ ×Ö© ÛÖ©Ô ›°ØП¶ ËÜÛÐÑΩ ÓÌÛÈÝÜÙÐÑΩ ËÈÔÌåÙÛÎÑÌ ÙÛÖÐÞÌÐ§È È © ÔÈ© Ì«ØÓÎÔÌçÙÌРȥÕÐÖÒÖÊÐÑÈ © ÛΩ ËÐÈÝÖØÈ © ÛÎ§Ú Ö¥ÔÛÐÙÛÖÛâÒÎ ÊÐÈ ¥ ×Ö© ÛÎ©Ô ÑÖÙÓÐÑΩ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÑÎ§Ú Ì¥ÑËÖÞÎ§Ú ÛÖܧ ´Ð¤ÔÈÐ È ¥ ×Ö© Ûà § Ô Ö­ÔÛàÔ. Ÿ¾ ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú ËÐÈÝÖØÈ§Ú ÉÈÙåÙÛÎÑÌ È

È¥ÔÈÒÖÊåÈÚ ÑÈЩ ÛÎ§Ú Ü«×ÌØÖÞÎ§Ú (analogia entis, via eminentiae), Ϋ ËÐÈÝÖØÖ×Öå-

ÛÖÜ©Ú ÁÞÖÒÈÙÛÐÑÖÜ©Ú ÙÛΩ ÓâÏÖËÖ ÛΧÚ

© ÑÒåÓÈÑÈ ÓÌÊÌÏà ÎÙÎ ÑÈÛÈÔÖãÏÎÑÌ ÙÌ© ÓÐÈ § Ô, ËÎÒÈËΩ ÙÛÖ© ¥ ×æÒÜÛÖÜ ×ØÖ©Ú ÛÖ© ÙÞÌÛÐÑæ, ÛÖܧ ×ÒÈåÙÐÖ ÛÎ§Ú È¥ÔÛåÏÌÙÎÚ ÛÖܧ È ­ ×ÌÐØÖÜ ×ÖØÖ©Ú ÛÖ© ×Ì×ÌØÈÙÓâÔÖ. ÂÖ© ´Ð¤ÔÈÐ Ö«ØåÙÛÎÑÌ È ¥ ÔÈ×æÈ « Ú ûÖªÔ È ¥ ÑØæÛÈÛÖÔ, ÏÌЧÖÔ ü ÊâÔÖÚ ÛÐÓÐéÛÈÛÖÔý, ÝÌÜÑÛÈ à ­ ÒÒàÔ Ö­ÔÛàÔ, È ¥ ÔÈÊàÊΩ ÙÛÖ© È¥×æÈÜ¥ÛÖÈÐÛåÈ ÑÈЩ ÈÐ¥ÛåÈ Ûà § Ô È

regressus in infinitum)

ÒÜÛÖ (

ÛÎ§Ú Ö¥ÔÛÐÑÎ§Ú È¥ÛÖÓÐÑæÛÎÛÈÚ.

¥ êËÐÌÚ ÈÐ¥ÛåÌÚ Îª ÛÖÜ©Ú ÒæÊÖÜÚ Ûà ÁÜÔÖßåÍÌÐ ÛÖ© ´Ð¤ÔÈÐ ÛÐ©Ú È § Ô © ÑÈЩ È¥×æ« ×ÒÈ Ö­ÔÛàÔ ü Ϋ ܦ×ÈØÕÎ Ûà § Ô Ö­ÔÛàÔ ÛÈÜÛåÍÌÛÈÐ, È ¥ ÔÛÈ×æÑØÐÙÎ Ûà ¥ ÔÛÐÑÌÐÓâÔàÔ ÙÛÖÜ©Ú È ¥ êËÐÖÜÚ ÒÜÛÈ, ÓÌ© ÛÎ©Ô È § Ô È ÒæÊÖÜÚ ÛÖÜÚ, ÙÛÐ©Ú È¥×æÒÜÛÌÚ Ì­ÔÔÖÐâÚ ÛÖÜÚ, Ö«ØåÍÌÛÈРΫ È¥ÒãÏÌÐÈ

adaequatio

« Ú ÙçÓ×ÛàÙÎ ÛÎ§Ú Ì­ÔÔÖÐÈÚ ÓÌ© ÛÖ© ÔÖÖçÓÌÔÖ ( ÛÖÜÚ à

rei et intellectus) . 7

°Ü¥ÛΩ Ϋ ÙçÓ×ÛàÙÎ ×ØÈÊÓÈÛÖ×ÖÐÌЧÛÈÐ

ÑÈЩ ÝÈÔÌØéÔÌÛÈÐ ÙÛΩ ÒÖÊÐÑΩ ÑØåÙÎ, ËÎÒÈËΩ ÙÛÖ© ×ÒÈåÙÐÖ ÛÎ§Ú ÙÜÒÒÖÊÐÙÛÐÑÎ§Ú ËÜÔÈÛæÛÎÛÈÚ, ÊÐ' ÈÜ¥ÛÖ© ÑÈЩ Ö« Ö«ØÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ ÛÈÜÛåÍÌÛÈÐ ÓÌ© ÛÖ©

ÔÖÌЧ Ô.

¥ ÕÐÖÑØÈÛÐÑΩ ÑÈЩ ÒÖÊÐÑÖÑØÈÛÖç´Ð¤ÔÈÐ ÊÔàÙÛÖ© Ö¦ÛÐ ÛÎ©Ô È ¥ ØÓÌÔÎ ÈÜ¥ÛÎ©Ô È¥ÔÛåÒÎßÎ ÛÎ§Ú Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈÚ ÛÎ©Ô È¥ÓÝÐÙÉãÛÎÙÌ È © Ö« ÞÐÑÈ

Kant.

¥ ØÔãÏÎÑÌ ÛÖ© È ¥ ×ÖÑÒÌÐÙÛÐÑÖ© ¿Øà § ÛÖÚ ÈÜ¥ÛÖ©Ú È

×ØàÛÌÐ§Ö ÛÎ§Ú ÙÜÒÒÖÊÐÙÛÐÑÎ§Ú ËÜÔÈÛæÛÎÛÈÚ, ËÐâÑØÐÔÌ ÛΩ ÙÑ⥠×Ö© ÛÎ©Ô Ü¦×ÈØÕÎ, È ¥ ×âØØÐßÌ ÛÎ©Ô ÛÈçÛÐÙÎ ÛÎ§Ú Ì­ÔÔÖÐÈÚ ÛÖܧ ßÎ È Ö­ÔÛÖÚ ÓÌ© ÛÖ©

ÌФÔÈÐ

ÛÖܧ Ö­ÔÛÖÚ, Ö«ØåÍÖÔÛÈÚ Ì­ÛÙÐ ÛÖ© ÛâÒÖÚ ÛΧÚ

ÙÞÖÒÈÙÛÐÑÎ§Ú Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈÚ. ›°ÒÒÈ© Ö«

Kant

Ì¥ÔÈØÓæÔÐÙÌ ÛΩ ËÐá-

ÔÖÐÈ ÓÌ© ÛÎ©Ô Ü¦×ÈØÕÎ ÙÛÖ©Ô Þà § ØÖ ÛÎ§Ú ÑØÐÛÐÑÎ§Ú Ð«ÑÈÔæÛÎÛÈÚ ÛÖܧ

7. ±Ò.

Thomas de AQUINO,

Quaest, dips. de veritate 35

,

qu. I, art.

1.


¾ ¿À¾ÁÇ¿¸¹¾Á ûÂÀ¾¿¾Á ¶Á ÿ°À½´ÇÁý Ü«×ÖÑÌÐÓâÔÖÜ ÓÌÛÈÏâÛÖÔÛÈÚ ÛÖ© Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ ÙÛÖ© Ì¥ØéÛÎÓÈ ÊÐÈ© ÛΩ ÙÜÊÑØæÛÎÙÎ ÛÎ§Ú ÊÔàÙÛÐÑÎ§Ú Ì¥Ó×ÌÐØåÈÚ ÑÈЩ Ì¥ÊÑÈÐÔÐáÍÖÔÛÈÚ ÛÖ©Ô È¥ÛÖÓÖÑÌÔÛØÐÑÖ© Ü«×ÖÑÌÐÓÌÔÐÙÓÖ© ÛÎ§Ú ûÓÌÛÈÝÜÙÐÑΧÚý Ûà§Ô ÔÌæÛÌØàÔ ÞØæÔàÔ. Ÿ¾ ×ØÖÞéØÎÙÌ Ì¦ÔÈ ÉΧÓÈ ×ÌØÐÙÙæÛÌØÖ ÑÈЩ ÓÌ© ÛÎ©Ô Ö«ØÖÒÖÊåÈ ÓÐÈ§Ú ×ØéÐÓÎÚ ÝÈÐÔÖÓÌÔÖÒÖÊåÈÚ ×ØÖÙËÐæØÐÙÌ ÛÎ©Ô ÖÜ¥ÙÐÈÙÛÐÑΩ È¥×ÖÕâÔàÙÎ ÛÎ§Ú ËÐáÔÖÐÈÚ È¥×Ö© ÛÈ© ×ØáÊÓÈÛÈ8: ²ÔàØåÍÖÜÓÌ ÛÈ© Ö­ÔÛÈ ÓæÔÖ ÑÈÛÈ© ÛÖ© ÝÈÐÔæÓÌÔÖ ÑÈЩ Ö­ÞÐ ÑÈÛÈ© ÛÎ©Ô ÖÜ¥ÙåÈ, ÑÈЩ ÝÈÐÔæÓÌÔÖ ÙÎÓÈåÔÌÐ ÛÖ© ÝÈÐÔÖÓÌÔÐÑæ, ÈÜ¥ÛÖ© ×ÖÜ© ÝÈåÔÌÛÈÐ, È¥ÔÌÕáØÛÎÛÈ È¥×Ö© ÛÖ© Ûå ÌФÔÈÐ ÑÈÛÈ© ÛÎ©Ô ÖÜ¥ÙåÈ9. Ÿ¶ ÓÖÔÈËÐÑΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ ÊÐÈ© ÔÈ© Ü«×ÌØÉÈÏÌЧ ÈÜ¥ÛΩ Ϋ È¥×ÖÕâÔàÙÎ ÌФÔÈÐ ÊÐÈ© ÛÖ©Ô Î« Ÿ¸ÙÛÖØåÈ. Ÿ¶ Ÿ¸ÙÛÖØåÈ ÑáÔÌÐ ×ØÖÙÐÛÖ© ÛÖ© ÌФÔÈÐ à«Ú ÊÌÊÖÔæÚ. ›°ÒÒÈ© ÛÖ© ȦÒÓÈ ÛÖܧ ÑÈЩ ÛÖܧ ÌФÔÈÐ ÝÈÔÌØÖ© Ö¦ÛÐ ËÌ©Ô Ü«×ÌØÉÈåÔÌÐ ÛÈ© Ö¦ØÐÈ ÛÖܧ Ü«×ÖÑÌÐÓâÔÖÜ, ÛÈ© Ö¦ØÐÈ ÛÎ§Ú È¥ÛÖÓÐÑæÛÎÛÈÚ. û²ÐÈ© ÛΩ ÓÌÛÈÝÜÙÐÑΩ ÛÖܧ Ð¥ ÙÞçÌÐ Ö« ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓæÚ: ÓÌÛÈÝÜÙÐÑΩ ÛÖܧ È¥×æÒÜÛÖÜ Ü«×ÖÑÌÐÓÌÔÐÙÓÖܧý.10 °Ð­ØÌÛÈРΫ È¥×ÖÑÒÌÐÙÛÐÑΩ ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ÛÎ§Ú ÙÜÒÒÖÊÐÙÛÐÑÎ§Ú ËÜÔÈÛæÛÎÛÈÚ, ÊÐÈ© ÔÈ© È¥ÔÛÐÑÈÛÈÙÛÈÏÌЧ ÓÌ© ÛÎ©Ô ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ÛÎ§Ú ÈÜ¥ÛÖÙÜÔÌÐËÎÙåÈÚ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÐÔÖÜ Ü«×ÖÑÌÐÓâÔÖÜ ü ÛÎ§Ú ËØÈÙÛÎØÐæÛÎÛÈÚ ÛÖܧ ×ÔÌçÓÈÛÖÚ ×ÖÜ© ×ÈØáÊÌÐ, ÑÈÛÌÜÏçÔÌÐ, ËåÔÌÐ ÙÑÖ×Ö© ÑÈЩ ÔæÎÓÈ ÙÛÖ© ÑÈÏÖÒÐÑÖ© ÊåÊÔÌÙÏÈÐ, ÙÛΩ ÙÜÒÒÖÊÐÑΩ (Ûà§Ô Ü«×ÖÑÌÐÓâÔàÔ) Ы ÙÛÖØÐÑΩ ܦ×ÈØÕÎ. Ÿ¶ Ì¥×ÖÞΩ Ûà§Ô ûÔÌæÛÌØàÔ ÞØæÔàÔý ÞÈØÈÑÛÎØåÍÌÛÈРȥ×Ö© ÛÖ©Ô Ì¥ÊÑÒàÉÐÙÓÖ© ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ ÙÛÎ©Ô ÛâÒÌÐÈ Ü«×ÖÑÌÐÓÌÔÐÑæÛÎÛÈ ÑÈЩ ÛÎ©Ô ÛÈÜÛæÞØÖÔÎ ×ØÖÙ×áÏÌÐÈ ÊÐÈ© È¥-

Hegel

Hegel

Kant

Hegel

Hegel

8. Das Ding an sich ist ein Abstraktionsprodukt aus der Reflexion auf die Dingheit. G.W.F. HEGEL, Wissenschaft der Logik, I, 2, II, 1 Aa. 9. Das dem Wesen gegenu Èberstehende Sein ist der Scheinš die Erscheinung ist die Wahrheit des Seinsš 10. M. HEIDEGGER, Nietzsche, Pfullingen (Neske - Verlag) 1961, ÛæÓÖÚ 2, ÙÌÒ. 200.

36


¾ ´¹Á°¸¹¾Á Å°À°¹Â¶À°Á ¾à ¿À¾ÁÇ¿¾Ã

×æÒÜÛΠȥÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑæÛÎÛÈ, ÓÌ© ÑâÔÛØÖ ÑÈЩ ÙÛЩ Ú ËÜÖ© ×ÌØÐ×ÛéÙÌÐÚ ÛÖ© È­ÛÖÓÖ. Ÿ¶ ×ÐÖ© ÞÈØÈÑÛÎØÐÙÛÐÑã, È¥ÒÒÈ© ÑÈЩ ×ÐÖ© Ì¥ ÔËÐÈÝâØÖÜÙÈ Ì­ÑÝØÈÙÎ ÈÜ¥ ÛÖܧ ÛÖܧ Ì¥ ÊÑÒàÉÐÙÓÖܧ, ÌФÔÈРΫ ûÓÌÊáÒÎ ÙÛÐÊÓΩ ý ÛÎ§Ú ÔÌæÛÌØÎÚ ÝÐÒÖÙÖÝåÈÚ, Ϋ ûÔâÈ Ö¥ ÔÛÖÒÖÊåÈý ÛÖܧ Martin Heidegger ü Ϋ ×ØÖÙ×áÏÌÐÈ ÔÈ© ËÐÈÛÜ×àÏÌЧ ÓÐÈ© ÓΩ -ÓÌÛÈÝÜÙÐÑΩ Ö¥ ÔÛÖÒÖÊåÈ, ÔÈ© Ü«×ÌØÉÈÏÌЧ, ÓÌ© ÛΩ ÓâÏÖËÖ ÛÎ§Ú ÝÈÐÔÖÓÌÔÖÒÖÊåÈÚ, Ö« È¥×æÒÜÛÖÚ ÑÈЩ Ö¥ ÔÛÐÑÖ© Ú Îª Ö« ÓÜÙÛÐÑÖ© Ú ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓÖ© Ú ÛÖܧ ´Ð¤ÔÈÐ, È¥ÒÒÈ© ÑÈЩ Ö« Ü«×ÖÑÌÐÓÌÔÐÙÓÖ© Ú ÑÈЩ Ö¥ ØÏÖÒÖÊÐÙÓæÚ, ×ÖÜ© Ì¥ ×ÐÉáÒÒÌÛÈÐ ÙÛΩ ÝÈÐÔÖÓÌÔÖÒÖÊÐÑΩ ÓâÏÖËÖ ÓÌ© ÛΩ Ô ×ÈØÌÓÉÖÒΩ ÛÎ§Ú ÙÜÔÌåËÎÙÎÚ, à«Ú È¥×ÖÑÒÌÐÙÛÐÑÖܧ ÞéØÖÜ Ì« ØÓÎÔÌåÈÚ ÛÖܧ ÌФÔÈÐ. Ÿ¾ Heidegger È¥ØÔÌЧÛÈÐ ÑáÏÌ ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓÖ© ÛÖܧ ´Ð¤ÔÈÐ, ÏÌàØÌЧ ÛΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓÖܧ È¥ÔÈ×æÝÌÜÑÛÈ ËÌÙÓÌÜÓâÔÎ ÙÌ© ÑÈÛÎÊÖØåÌÚ Ö¥ ÔÛÐÑâÚ. ²Ð' ÈÜ¥ ÛÖ© È¥ØÔÌЧÛÈÐ ÑÈЩ ÛΩ Ô ÈÐ¥ ÛÐÖÒÖÊÐÑΩ ËÐÈÛç×àÙÎ ÛÖܧ Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑÖܧ ×ØÖÉÒãÓÈÛÖÚ, à«Ú Ì¥ ØàÛãÓÈÛÖÚ ÊÐÈ© ÛΩ ÙÞâÙÎ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ ÓÌ© ÛÖ© ´Ð¤ÔÈÐ, ÛΩ Ô Ì« ØÓÎÔÌåÈ ÛÖܧ ´Ð¤ÔÈÐ à«Ú ÈÐ¥ ÛåÈÚ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ. »ÌÛÈÏâÛÌÐ ÛÖ© Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑÖ© Ì¥ ØéÛÎÓÈ È¥×Ö© ÛΩ ÙÞâÙÎ ÙÛΩ ËÐÈÝÖØÈ© Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ È¥×Ö© ÛÖ© ´Ð¤ÔÈÐ. Ÿ¶ ËÐÈÝÖØÈ© Ì­ÊÑÌÐÛÈÐ ÙÛÖ© Ö¦ÛÐ ÛÈ© Ö­ÔÛÈ ÝÈåÔÖÔÛÈÐ, ÌФÔÈÐ ûÝÈÐÔæÓÌÔÈý, Ì¥ ÔৠÛÖ© ´Ð¤ÔÈÐ, Ϋ ÖÜ¥ ÙåÈ, ûÑØç×ÛÌÙÏÈÐ ÝÐÒÌЧý11. ³Ì© Ô ÊÔàØåÍÖÜÓÌ ÛΩ Ô ÖÜ¥ ÙåÈ, ÛÖ© ´Ð¤ÔÈÐ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ, È¥ÒÒÈ© ÓæÔÖ ÛÖ© Ô ÛØæ×Ö ÓÌ© ÛÖ© Ô Ö« ×ÖÐ§Ö ÌФÔÈÐ, ÑÈЩ ÈÜ¥ ÛÖ© Ú Ö« ÛØæ×ÖÚ ÌФÔÈÐ ÛÖ© ÊÌÊÖÔÖ©Ú ÛÎ§Ú ÝÈÔâØàÙÎÚ. Ÿ¾ Heidegger ËâÞÌÛÈÐ à«Ú È¥ÝÌÛÎØåÈ ÊÐÈ© ÛΩ Ô ÑÈÛÈÔæÎÙÎ ÛÖܧ ÌФÔÈÐ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ (ÛÖܧ ÛØæ×ÖÜ ÓÌ© ÛÖ© Ô Ö« ×ÖÐ§Ö ÌФÔÈÐ Ö¦,ÛÐ ÌФÔÈÐ) ÛΩ Ô Ì« ØÓÎÔÌåÈ ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ à«Ú ÝÈÔÌØéÙÌàÚ, È¥ÔÈËç11. ¶À°¹º´¸Â¾Á, È¥×æÙ×. 123 (DIELS I, 178): ÄçÙÐÚ ÑØç×ÛÌÙÏÈÐ ÝÐÒÌЧ . ü ±Ò. ÑÈЩ HEIDEGGER, EinfuÈhrung in die Metaphysik, ÙÌÒ. 87. 37


¾ ¿À¾ÁÇ¿¸¹¾Á ûÂÀ¾¿¾Á ¶Á ÿ°À½´ÇÁý

ÙÌàÚ, È¥×Ö© ÛΩ ÒãÏÎ: ÂÖ© ÌФÔÈÐ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ ËÌ© Ô ÛÈÜÛåÍÌÛÈÐ ÓÌ© ÛÎ©Ô ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛá ÛÖÜÚ ûÑÈÏÌÈÜÛãÔý, ËÎÒÈËΩ ÓÌ© ÓÐÈ© ËÌËÖÓâÔÎ ûÖÜ¥ÙåÈý, È¥ÒÒÈ© ÑÈÛÈÔÖÌЧÛÈÐ à«Ú Ì¥ ÔâØÊÌÐÈ, à«Ú ÛÖ© ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÖ ÊÌÊÖÔÖ©Ú ÛÖܧ ûÌ­ØÞÌÙÏÈÐ ÌÐ¥ Ú Ýà§Úý (ans Licht kommen), à«Ú È¥ÔáËÜÙΠȥ×Ö© ÛΩ ÒãÏÎ ÙÛÎ©Ô È¥ -ÒãÏÌÐÈ, È¥×Ö© ÛÎ©Ô È¥×-ÖÜÙåÈ ÙÛÎ©Ô ×ÈØ-ÖÜÙåÈ. Ÿ´×ÖÓâÔàÚ, ÙÛÖ©Ô ÛØæ×Ö ÓÌ© ÛÖ©Ô Ö«×ÖÐ§Ö ÌФÔÈÐ ÛÈ© Ö­ÔÛÈ ËÌ© Ô È¥ÔãÑÌÐ ÓæÔÖ Î« ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛÎ§Ú ÝÈÔâØàÙÎÚ, Ϋ ËÐáÙÛÈÙÎ ÛÎ§Ú ×ÈØ-ÖÜÙåÈÚ, È¥ÒÒÈ© ÑÈЩ Ϋ ÙÜÔÌÞÎ©Ú È¥ÔáËÜÙΠȥ×Ö© ÛÎ©Ô È¥×-ÖÜÙåÈ. ÂÈ© Ö­ÔÛÈ ÝÈåÔÖÔÛÈÐ à«Ú ×ÈØ-ÖÜÙåÈ ÑÈЩ ÌФÔÈÐ à«Ú È¥×-ÖÜÙåÈ ÑÈЩ ×ÈØ-ÖÜÙåÈ. Ÿ¶ ÙÜÔÌÞÎ©Ú È¥ÔáËÜÙΠȥ×Ö© ÛÎ©Ô È¥×-ÖÜÙåÈ Ö«ØåÍÌÐ ÛΩ ËÐáÙÛÈÙÎ ÛÎ§Ú ÞØÖÔÐÑæÛÎÛÈÚ ÛÖܧ ÌФÔÈÐ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ. Ÿ¾ ÞØæÔÖÚ ÌФÔÈÐ ×ØÖè×æÏÌÙÎ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô ÑÈÛÈÔæÎÙÎ ÛÎ§Ú È¥ -ÒãÏÌÐÈÚ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ, ÛÎ§Ú È¥ÔáËÜÙÎÚ È¥×Ö© ÛÎ©Ô È¥×-ÖÜÙåÈ ÙÛÎ©Ô ×ÈØ-ÖÜÙåÈ, ÌФÔÈÐ Ö« ûÖ«ØåÍÖÔÛÈÚý Ö¦×ÖÜ ÛÈ© Ö­ÔÛÈ ÑÈÛÈÔÖÖܧÔÛÈÐ à«Ú ÈÜ¥ÛÖ© ×ÖÜ© ÌФÔÈÐ. Ÿ¾ ÛØæ×ÖÚ, Ì« ×ÖÓâÔàÚ, ÓÌ© ÛÖ©Ô Ö«×ÖÐ§Ö ÌФÔÈÐ ÛÈ© Ö­ÔÛÈ ×ØÖè×ÖÏâÛÌÐ, È¥ÒÒÈ© ÑÈЩ Ö«ØåÍÌÐ ÛΩ ÝÈÔâØàÙÎ à«Ú ÞØÖÔÐÑæÛÎÛÈ, à«Ú È¥ÔáËÜÙΠȥ×Ö© ÛÎ©Ô È¥×ÖÜÙåÈ. œ´ÛÙÐ, Ϋ ÑÈÛÈÔæÎÙÎ ÛÖܧ ÌФÔÈÐ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ È¥×ÖËÌåÞÔÌÛÈÐ Ü«×ÖÞØÌàÛÐÑÈ© ÝÈÐÔÖÓÌÔÖÒÖÊÐÑã, Ϋ ÊÔéÙÎ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ Ì¥ ÕÈÔÛÒÌЧÛÈÐ ÙÛΩ ÞØÖÔÐÑΩ È¥ÔáËÜÙΠȥ×Ö© ÛΩ ÒãÏÎ, ÙÛΩ ËÐáÑØÐÙÎ ÛÎ§Ú ×ÈØ-ÖÜÙåÈÚ È¥×Ö© ÛÎ©Ô È¥×-ÖÜÙåÈ, ËÎÒÈËΩ ÙÛΩ ÝÈÔâØàÙÎ ÛÎ§Ú ÊÔàÙÛÐÑÎ§Ú È¥×æÙÛÈÙÎÚ È¥×Ö© ÛÎ©Ô ÖÜ¥ÙåÈ. ³Ì© Ô ÌФÔÈРΫ ÊÔéÙΠȥÔÈÊàÊΩ ÛÖܧ ÝÈÐÔÖÓâÔÖÜ ÙÛÎ©Ô ÑÈÏÖÒÐÑΩ ûÐ¥ ËâÈý Ϊ ÔÖÎÛÐÑΩ ÙçÒÒÎßÎ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ ÛÖÜ. ´Ð¤ÔÈРΫ Ì¥ ×åÊÔàÙÎ ÛÎ§Ú ÝÈÔâØàÙÎÚ Îª ÛÎ§Ú ÒãÏÎÚ à«Ú ÛÖܧ ÛØæ×ÖÜ ÔÈ© ÌФÔÈÐ Ö¦,ÛÐ ÌФÔÈÐ, Ϋ ÑÈÛÈÔæÎÙÎ ÛÖܧ ÊÌÊÖÔæÛÖÚ ÛÎ§Ú ÝÈÔâØàÙÎÚ à«Ú Ö«ØÐÙÓÖܧ ÛÖܧ ÞØæÔÖÜ ü ÛÖܧ ÓæÔÖÜ Ö«ØåÍÖÔÛÈ Ö¦×ÖÜ ÈÜ¥ÛÖ© ×ÖÜ© ÌФÔÈÐ Ì­ØÞÌÛÈÐ ÙÛÖ© Ýà§Ú, ÝÈåÔÌÛÈÐ. Ÿ¶ Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑΩ ÈÜ¥ÛΩ È¥ÔÛåÒÎßΠȥØÔÌЧÛÈÐ, Ö«×àÙËã×ÖÛÌ, ÛÖ©Ô Ì¥ ÝÎÙÜÞÈÙÓÖ© ÛÎ§Ú È«×ÒÖÜÙÛÌÜÛÐÑÎ§Ú Ì¥ ÑËÖÞÎ§Ú ÛÖܧ ×ØÖÉÒãÓÈÛÖÚ ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ, ÛÖܧ Ö«ØÐÙÓÖܧ ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ à«Ú ÙÜÓ×Ûé38


¾ ´¹Á°¸¹¾Á Å°À°¹Â¶À°Á ¾à ¿À¾ÁÇ¿¾Ã

ÙÌàÚ ÛÎ§Ú Ì­ÔÔÖÐÈÚ ÓÌ© ÛÖ© ÔÖÖçÓÌÔÖ È¥ÔÛÐÑÌåÓÌÔÖ, ÛÖܧ ×ÌØÐÖØÐÙÓÖܧ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ ÙåÈÚ ÙÛÎ©Ô Ð¥ ËâÈ Îª ÙçÒÒÎßÎ. ›´ËৠΫ ÑÈÛÈÔæÎÙÎ ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ ÌФÔÈР̥ ×åÊÔàÙΠΪ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ ÛÎ§Ú È¥×æÙÛÈÙÎÚ È¥×Ö© ÛÎ©Ô ÖÜ¥ ÙåÈ, ÛÎ§Ú Ì¥ ÔËÌÞæÓÌÔÎÚ ×ÈØ-ÖÜÙåÈÚ Îª È¥×-ÖÜÙåÈÚ, ×ÌØÐÖØÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú ÊÔéÙÎÚ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ ÙÛÖ©Ô ÛØæ×Ö ÓÌ© ÛÖ©Ô Ö«×ÖÐ§Ö ÈÜ¥ÛÈ© ÝÈåÔÖÔÛÈÐ, ËÎÒÈËΩ ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ ÓÎËâÔ. ³Ì© Ô ÌФÔÈÐ ×ÐÈ© Ϋ ÊÔéÙΠȥÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑÈ© Ö«ÒÖÑÒÎØàÓâÔÎ ÔÖÎÛÐÑΩ ÉÌÉÈÐæÛÎÛÈ, È¥ÒÒÈ© Ì¥ ×åÊÔàÙÎ ÙÞÌÛÐÑæÛÎÛÈÚ à«Ú ×ØÖ©Ú ÛÎ©Ô ÑØÜÓÓâÔÎ ÖÜ¥ÙåÈ ü ÛÌÒÐÑá, È¥ÊàÔåÈ È¥ÔÈÓâÛØÎÙÎÚ ÓÌ© ÛΩ ÒãÏΠΪ ÛÖ© ÓÎËâÔ, ÙÜÔÌåËÎÙÎ Ö¦ÛРΫ ÒãÏΠΪ ÛÖ© ÓÎËÌ© Ô ÌФÔÈРΫ È­ÒÒÎ Ö­ßÎ ÛÎ§Ú ÞØÖÔÐÑÎ§Ú ÝÈÔâØàÙÎÚ. Ÿ¶ ÑÈÛÈÔæÎÙΠΪ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ ÛÎ§Ú È¥×æÙÛÈÙÎÚ È¥×Ö© ÛÎ©Ô ÖÜ¥ÙåÈ, ËÎÒÈËΩ Ϋ ÊÔéÙÎ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ à«Ú ÝÈÐÔÖÓâÔàÔ, ÑÈÛÈÒãÊÌÐ ÔÈ© ÌФÔÈР̥ Ó×ÌÐØåÈ Ü«×ÈØÑÛÐÑÎ§Ú È¥×æÙÛÈÙÎÚ È¥ÔáÓÌÙÈ ÙÛÖ©Ô È­ÔÏØà×Ö ÑÈЩ ÙÛÈ© È¥ÔÛÐ-ÑÌåÓÌÔÈ Ö­ÔÛÈ, ÙÛÎ©Ô È¥×ØæÙÐÛÎ ÖÜ¥ÙåÈ ÛÖÜÚ. Ÿ¾ È­ÔÏØà×ÖÚ ÑÈÛÈÔÖÌЧ ÛÖ© Ô ÛØæ×Ö ÓÌ© ÛÖ©Ô Ö«×ÖÐ§Ö ÌФÔÈÐ ÛÈ© Ö­ÔÛÈ üÛÎ©Ô È¥ -ÒãÏÌÐÈ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ à«Ú ÝÈÔâØàÙÎ ÑÈЩ ÛΩ ÝÈÔâØàÙÎ à«Ú ÞØÖÔÐÑæÛÎÛÈü È¥ÒÒÈ© Ϋ ÑÈÛÈÔæÎÙÎ ÛÎ§Ú ÝÈÔâØàÙÎÚ, ËÎÒÈËΩ Ϋ ÙÜÔÌåËÎÙÎ ÛÖܧ ÞØæÔÖÜ, à«Ú È¥×ÖÑÒÌÐÙÛÐÑΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ, ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ ×ÈØÈ© Ϋ È¥ÔÈÊÑÈåÈ ÑÈЩ Ы ÑÈÔΩ ÙÜÔÏãÑÎ ÛÎ§Ú ÝÈÐÔÖÓÌÔÐÑæÛÎÛÈÚ Ûà§Ô ÝÈÐÔÖÓâÔàÔ£ ËÌ© Ô È¥ÔÈÐØÌЧ ÛÎ©Ô ÈÜ¥ÛÖÈ×æÑØÜßÎ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ ÙåÈÚ, ÛÎ©Ô È¥×æÙÛÈÙΠȥÔáÓÌÙÈ ÙÛÖ©Ô È­ÔÏØà×Ö ÑÈЩ ÙÛÎ©Ô ÑØÜÓÓâÔÎ ÖÜ¥ÙåÈ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ. Ÿ¶ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ ÈÜ¥ÛÎ§Ú ÛÎ§Ú È¥×æÙÛÈÙÎÚ ÌФÔÈР̥ Ó×ÌÐØåÈ È¥×ÖÕâÔàÙÎÚ (Entfremdung), È¥ÊàÔåÈ È¥ÔÌÙÛÐæÛÎÛÈÚ, Ö¦,ÛÐ Ö« Heidegger Ö¥ ÔÖÓáÍÌÐ: die Unheimlichkeit des Daseins, das Unzuhause12. Ÿ¾ È­ÔÏØà×ÖÚ ÌФÔÈÐ ûÌ¥ ØØÐÓÓâÔÖÚý ÓâÙÈ ÙÌ© ̦ÔÈÔ ÑæÙÓÖ, Ö¦×ÖÜ Î« ÝÈÐÔÖÓÌÔÐÑæÛÎÛÈ Ûà§Ô ÝÈÐÔÖÓâÔàÔ È¥×ÖÑÈÒç12. ±Ò. Sein und Zeit, ÙÌÒ. 189: Das beruhigt - vetraute In - der - Welt sein ist ein Modus der Unheimlichkeit des Daseins, nicht umgekehrt. Das 39


¾ ¿À¾ÁÇ¿¸¹¾Á ûÂÀ¾¿¾Á ¶Á ÿ°À½´ÇÁý

×ÛÌÐ ÛΩ Ô Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑΩ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛÖܧ »ÎËÌÔæÚ£ Ϋ ÙÞâÙÎ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ ÓÌ© ÛÖ© Ô ÑæÙÓÖ ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ ×ÈØÈ© È¥ÊàÔåÈ È¥ÔÈÓâÛØÎÙÎÚ ÓÌ© ÛÖ© »ÎËâÔ13. Ÿ¶ Ü«×ÈØÑÛÐÑΩ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ ÛÎ§Ú ÝÈÐÔÖÓÌÔÐÑæÛÎÛÈÚ Ûà§Ô ÝÈÐÔÖÓâÔàÔ, à«Ú È¥ÊàÔåÈ È¥ÔÈÓâÛØÎÙÎÚ ÓÌ© ÛÖ© »ÎËâÔ, ÈªÔ ÑÈЩ È¥ÔÛÐ×ØÖÙà×ÌçÌÐ ÓÐÈ© ØÐÍÖÙ×ÈÙÛÐÑΩ È¥ÔÛåËØÈÙÎ ÙÛÖ© ÑÈØÛÌÙÐÈÔÖ© cogito, à«ÙÛæÙÖ ËÌ© Ô È¥ÝåÙÛÈÛÈÐ ÖÜ¥ ÙÐÈÙÛÐÑÈ© È¥×Ö© ÛЩ Ú ×ØÖè×ÖÏâÙÌÐÚ ÛÎ§Ú Ö¥ ÔÛÐÑÎ§Ú È¥ÛÖÓÐÑæÛÎÛÈÚ, Ö¦×ÖÜ ÏÌÓÌÒÐéÔÌÛÈРΫ ÑÈØÛÌÙÐÈÔΩ Ö¥ ÔÛÖÒÖÊåÈ. ´Ð­×ÈÓÌ Ö¦ÛÐ, ÙçÓÝàÔÈ ÓÌ© ÛΩ ÙÑâßÎ ÛÖܧ Heidegger, ÛÈ© Ö­ÔÛÈ ÝÈåÔÖÔÛÈÐ à«Ú ×ÈØ-ÖÜÙåÈ ÑÈЩ ÌФÔÈÐ à«Ú ×ÈØ-ÖÜÙåÈ ÑÈЩ È¥×-ÖÜÙåÈ. ŸÇÚ ×ÈØ-ÖÜÙåÈ ÛÈ© Ö­ÔÛÈ ÙÜÒÒÈÓÉáÔÖÔÛÈÐ à«Ú ÝÈÐÔæÓÌÔÈ, ÑÈЩ à«Ú È¥×-ÖÜÙåÈ ×ÈØ-ÖÜÙåÈ ÛÈ© Ö­ÔÛÈ ÌФÔÈÐ, ÙÜÒÒÈÓÉÈÔæÓÌÔÈ ÓâÙ௠ÛÎ§Ú ÔæÎÙÎÚ ÑÈЩ ÛÖܧ ÒæÊÖÜ. Ÿ¾ ËÐÈÞàØÐÙÓÖ© Ú ÛÎ§Ú ×ÈØ-ÖÜÙåÈÚ È¥×Ö© ÛΩ Ô È¥×-ÖÜÙåÈ Ì­ÊÑÌÐÛÈÐ ÙÛΩ Ô ÑÈÛÈÔæÎÙÎ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ ÙÌ© ÈÜ¥ ÛÖ© ×ÖÜ© ÌФÔÈÐ, ËÎÒÈËΩ Ì­ÊÑÌÐÛÈÐ ÙÛÖ© ÔÖÌЧ Ô. ÂÖ© ÔÖÌЧ Ô, à«Ú ×ØÖè×æÏÌÙÎ ÙÜÒÒãßÌàÚ ÛÖܧ ÌФÔÈÐ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ à«Ú ×ÈØ-ÖÜÙåÈÚ ÑÈЩ È¥×-ÖÜÙåÈÚ, È¥ÔÈËÌåÞÔÌÛÈÐ ÑÈЩ ×ØÖè×æÏÌÙÎ ËÐÈÞàØÐÙÓÖܧ ÛÎ§Ú È¥×-ÖÜÙåÈÚ È¥×Ö© ÛΩ Ô ×ÈØ-ÖÜÙåÈ, ËÎÒÈËΩ ×ØÖè×æÏÌÙÎ ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓÖܧ ÛÎ§Ú Ö¥ ÔÛæÛÎÛÈÚ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ, ÛÎ§Ú ÙÜÒÒãßÌàÚ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ à«Ú È¥ÛÖÓÐÑÖÛãÛàÔ. Ÿ¶ ÝÈÐÔÖÓÌÔÖÒÖÊåÈ Ì¥ ×ÐÓâÔÌÐ Ö¦ÛÐ ÈÜ¥ ÛΩ Ϋ È¥ÛÖÓÐÑæÛÎÛÈ ÌФÔÈÐ ÝÈÐÔÖÓÌÔÐÑã, ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© ÔÖÎÏÌЧ à«Ú Ì¥ ÔâØÊÌÐÈ, à«Ú È¥ÔáËÜÙΠȥ×Ö© ÛΩ Ô È¥×ÖÜÙåÈ ÙÛΩ Ô ×ÈØÖÜÙåÈ, ËÎÒÈËΩ à«Ú ÞØÖÔÐÑæÛÎÛÈ. ›°ÒÒÈ© ÞØÖÔÐÑæÛÎÛÈ ÙÎÓÈåÔÌÐ ÑÈÛÈÔæÎÙÎ ÛÖܧ ´Ð¤ÔÈÐ à«Ú È¥ÔÈËçÙÌàÚ È¥×Ö© ÛΩ Ô È¥×ÖÜÙåÈ ÙÛΩ Ô ×ÈØÖÜÙåÈ, ÑÈЩ Ϋ ÑÈÛÈÔæÎÙÎ ÙÜÔÌ×áÊÌÛÈÐ ËÐÈÞàØÐÙÓÖ© ÛÎ§Ú ×ÈØÖÜÙåÈÚ Un - zuhause muss existenzialontologisch als das urspru Ènglichere Pha Ènomen begriffen werden. 13. ±Ò. Sein und Zeit, ÙÌÒ. 187: Wenn sich demnach als das Wovor der Angst das Nichts, das heisst die Welt als solche herausstellt, dann besagt das: wovor die Angst sich È angstet, ist das In - der - Welt - sein selbst.

40


¾ ´¹Á°¸¹¾Á Å°À°¹Â¶À°Á ¾à ¿À¾ÁÇ¿¾Ã

È¥×Ö© ÛÎ©Ô È¥×ÖÜÙåÈ, Ì« ×ÖÓâÔàÚ ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓÖ© ÛÎ§Ú ÞØÖÔÐÑÎ§Ú ÝÈÔâØàÙÎÚ à«Ú Ö¥ ÔÛÐÑÎ§Ú È¥ÛÖÓÐÑæÛÎÛÈÚ. œ´ÙÛà ÑÈЩ à«Ú Ì¥ ÔâØÊÌÐÈ ÞØÖÔÐÑÎ§Ú ÝÈÔâØàÙÎÚ Î« È¥ÛÖÓÐÑæÛÎÛÈ ×ÈØÈÓâÔÌÐ Ö¥ ÔÛÐÑã, È¥ÝÖܧ ÛÈ© Ö­ÔÛÈ ÝÈåÔÖÔÛÈÐ ÓæÔÖ à«Ú È¥ÔÛÐ-ÑÌåÓÌÔÈ, ÓæÔÖ ÙÛÎ©Ô È¥×æÙÛÈÙÎ ÛÎ§Ú Ö¥ ÔÛÐÑÎ§Ú È¥ÛÖÓÐÑæÛÎÛÈÚ. ›°ÒÒá, ÈªÔ ËÌÞÏÖܧÓÌ ÛΩ ÞØÖÔÐÑΩ ÝÈÔâØàÙÎ à«Ú Ö¥ ÔÛÐÑΩ È¥ÛÖÓÐÑæÛÎÛÈ, È¥ÝãÔÖÜÓÌ ÛÎ©Ô È­ÒÒÎ ÛÎÚ Ö­ßÎ, ÛΩ ÒãÏΠΪ ÛÖ© ÓÎËâÔ, ÙÌ© ÓÐÈ©Ô È¥×ØÖÙËÐÖØÐÙÛåÈ ÙÞÌËÖ©Ô ÓÜÙÛÐÑÐÙÛÐÑã. ÂÖ© ´Ð¤ÔÈÐ, Ϋ ÖÜ¥ÙåÈ, ÈÜ¥ÛÖÈ×ÖÑØçÉÌÛÈÐ à«Ú ×ÈØ-ÖÜÙåÈ ÑÈЩ È¥×-ÖÜÙåÈ, à«Ú ÝÈÔâØàÙΠȥÒÒÈ© ÑÈЩ ÙÜÔÌÞÎ©Ú È¥ÔáËÜÙΠȥ×Ö© ÛΩ ÒãÏΣ ÈÜ¥ÛΩ Ö¦ÓàÚ Î« ÈÜ¥ÛÖÈ×æÑØÜßÎ ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ ËÜÔÈÛÖ© ÔÈ© ÙÜÒÒÈÓÉáÔÌÛÈÐ ÛæÙÖ ÓÌ© ÑÈÛÎÊÖØåÌÚ Ö¥ ÔÛÐÑÌ© Ú Ö¦ÙÖ ÑÈЩ ÓÌ© ÑÈÛÎÊÖØåÌÚ ÓΩ -Ö¥ ÔÛÐÑâÚ. ¾ÛÈÔ ÖЫ Ö¥ ÔÛÐÑÌ© Ú ÑÈÛÎÊÖØåÌÚ ËÐÈÛÎØÖܧÔÛÈÐ ÙÛΩ ÓåÈ ÝáÙÎ ÈÜ¥ÛÖÈ×æÑØÜßÎÚ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ, ÙÛÎ©Ô ×ÈØ-ÖÜÙåÈ, ÑÈЩ È¥ÔÛÐÑÈÏåÙÛÈÔÛÈÐ ÙÛΩ ËÌçÛÌØÎ ÝáÙÎ, ÛÎ§Ú È¥×-ÖÜÙåÈÚ, È¥×Ö© ÛЩ Ú ÓΩ Ö¥ ÔÛÐÑÌ© Ú ÑÈÛÎÊÖØåÌÚ ÛÎ§Ú ÒãÏÎÚ Îª ÛÖܧ ÓÎËÌÔæÚ, ÛæÛÌ ÛÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ, ÛÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ ÛÖܧ ´Ð¤ÔÈÐ üÛÖ© Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑÖ© ×ØæÉÒÎÓÈü ÓâÔÌÐ ÝÐÒÖÙÖÝÐÑÈ© Ì¥ ÑÑØÌÓâÚ. ³Ì© Ô ÌФÔÈÐ ËÜÔÈÛÖ©Ô Î« ×ÈØ-ÖÜÙåÈ, Ϋ ÓåÈ Ö­ßÎ ÛÖܧ ×ØÖÉÒãÓÈÛÖÚ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ, ÔÈ© ÙÜÒÒÈÓÉáÔÌÛÈÐ, à«Ú ÞØÖÔÐÑΩ ÝÈÔâØàÙÎ, ÓÌ© ÑÈÛÎÊÖØåÌÚ Ö¥ ÔÛÐÑâÚ, ÑÈЩ ÔÈ© ÓâÔÌÐ ÓæÔΠΫ È­ÒÒÎ Ö­ßÎ, Ϋ È¥×-ÖÜÙåÈ, ÛÖ© Ì¥ ÔËÌÞæÓÌÔÖ ÛÎ§Ú ÓΩ -ÝÈÔâØàÙÎÚ, ÊÐÈ© ÔÈ© ÏÌÓÌÒÐéÙÌÐ ÛΩ ËÐÈÝÖØÈ© Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ È¥×Ö© ÛÎ©Ô ÖÜ¥ÙåÈ, ËÎÒÈËΩ ÛÎ©Ô ÖÜ¥ÙåÈ à«Ú ÈÜ¥ÛÖÈ×æÑØÜßÎ. »×ÖØÖܧÓÌ ÔÈ© ËÌÞÏÖܧÓÌ Ö¦ÛРΫ ÞØÖÔÐÑΩ ÝÈÔâØàÙÎ ËÌ© Ô Ì¥ ÕÈÔÛÒÌЧ ÛÎ©Ô È¥ -ÒãÏÌÐÈ ÛÖܧ Ö­ÔÛÖÚ, Ö¦ÛРΫ È¥ -ÒãÏÌÐÈ ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ ÑÈÛÎÊÖØåÈ Ö¥ ÔÛÐÑã, Ö¦ÛÐ ÌФÔÈРΫ È¥ÔáËÜÙΠȥ×Ö© ÛΩ ÒãÏÎ, Ϋ Ì¥ ÔâØÊÌÐÈ ÛÎ§Ú ÝÈÔâØàÙÎÚ. ›°ÒÒá, Ì¥ ÔৠΫ È¥ÔáËÜÙÎ, Ϋ Ì¥ ÔâØÊÌÐÈ ÛÎ§Ú ÝÈÔâØàÙÎÚ, ÑÈÛÈÔÖÌЧÛÈÐ à«Ú ÞØæÔÖÚ üÑÈЩ Ö« ÞØæÔÖÚ È¥ÔÈËÌåÞÔÌÛÈÐ ÙÌ© ×ØÖè×æÏÌÙÎ ÛÎ§Ú ÝÈÐÔÖÓÌÔÐÑæÛÎÛÈÚ Ûà§Ô ÝÈÐÔÖÓâÔàÔü ÛÈ© ЭËÐÈ ÛÈ© ÝÈÐÔæÓÌÔÈ ÓæÔÖ à«Ú Ö¥ ÔÛÐÑÌ© Ú È¥ÛÖÓÐÑæÛÎÛÌÚ ÌФÔÈÐ ËÜÔÈÛÖ© ÔÈ© ÙÜÒÒÎÝÏÖÜ§Ô ×ØÖÑÌÐÓâÔÖÜ ÔÈ© ËÐÈÑØÐÏÖÜ§Ô È¥×Ö© 41


¾ ¿À¾ÁÇ¿¸¹¾Á ûÂÀ¾¿¾Á ¶Á ÿ°À½´ÇÁý ÛΩ ÓΩ -ÝÈÔâØàÙÎ. Ÿ¾ÙÖËã×ÖÛÌ ÑÐ ÈªÔ ÛÖÔåÍÌÛÈРȥ×Ö© ÛΩ ÝÈÐÔÖÓÌÔÖÒÖÊåÈ Î« ÒãÏΠΪ ÛÖ© ÓÎËÌ©Ô à«Ú Ϋ È­ÒÒÎ Ö­ßÎ ÛÎ§Ú ÝÈÐÔÖÓÌÔÐÑæÛÎÛÈÚ Ûà§Ô ÝÈÐÔÖÓâÔàÔ, Ϋ Ö¥ÔÛÐÑΩ È¥ÛÖÓÐÑæÛÎÛÈ Ûà§Ô ÝÈÐÔÖÓâÔàÔ ËÌ©Ô ÑÒÖÔåÍÌÛÈÐ. ÂÖ© ×âØÈÙÓÈ È¥×Ö© ÛÎ©Ô È¥×ÖÜÙåÈ ÙÛÎ©Ô ×ÈØÖÜÙåÈ, Ö« ËÐÈÞàØÐÙÓÖ©Ú È¥ÔáÓÌÙÈ ÙÛÐ©Ú ËÜæ, Ì­ÙÛà ÑÐ ÈªÔ Ì«ØÓÎÔÌçÌÛÈРȥ×ÖÑÒÌÐÙÛÐÑÈ© à«Ú ÞØÖÔÐÑΩ ÝÈÐÔÖÓÌÔÐÑæÛÎÛÈ, ËÌ©Ô ×ÈçÌÐ ÔÈ© Ö«ØåÍÌÐ ÛÈ© È¥ÔÛÐ-ÑÌåÓÌÔÈ ÙÛÎ©Ô È¥×æÙÛÈÙÎ ÛÎ§Ú È¥ÛÖÓÐÑæÛÎÛÈÚ. ¹ÈЩ Ϋ È¥ÛÖÓÐÑæÛÎÛÈ Ì¥ÕÈÔÛÒÌЧ ÛΩ ÓÐÈ© ÓæÔÖ Ö­ßÎ ÛÖܧ ×ØÖÉÒãÓÈÛÖÚ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ, È¥ÝãÔÖÔÛÈÚ Ì¥ÑÑØÌÓΩ ÛΩ ËÌçÛÌØÎ ÙÌ© ÓÐÈ©Ô ÈÜ¥ÏÈåØÌÛÎ ÛÈçÛÐÙÎ ÓÌ© ÛΩ ÒãÏΠΪ ÛÖ© ÓÎËâÔ, È¥ÝãÔÖÔÛÈÚ, ËÎÒÈËã, ̦ÔÈ ÑÌÔÖ© ÙÛÎ©Ô ÑÜØåàÚ Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈ. Ÿ¾ ÌФÞÌ Ì¥×åÊÔàÙÎ ÈÜ¥ÛÖܧ ÛÖܧ ÑÌÔÖܧ, ÌФÔÈÐ ÊÔàÙÛÖ© Ö¦ÛÐ ÙÛÖ© Sein und Zeit ×ÌØÐÖØåÙÛÎÑÌ ÙÛÎ©Ô Ì«ØÓÎÔÌåÈ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÐÔÖÜ ÌФÔÈÐ, ×ÖÜ© È¥ÔÛÐ×ØÖÙà×ÌçÌÐ ÛΩ ÓÖÔÈËÐÑΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ ÑÈÛÈÔæÎÙÎÚ ÛÖܧ ÞØæÔÖÜ, ËÎÒÈËΩ ÛÖܧ ÛØæ×ÖÜ ÓÌ© ÛÖ©Ô Ö«×ÖÐ§Ö ÌФÔÈÐ Ö¦,ÛÐ ÌФÔÈÐ. ´Ð¤ÞÌ Ö¦ÓàÚ Ü«×ÖÙÞÌÏÌЧ ̦ÔÈ ËÌçÛÌØÖ ÓâØÖÚ ÓÐÈ§Ú Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈÚ ÑÈÏÌÈÜÛãÔ (Zeit und Sein), Ö¦×ÖÜ ÛÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ ËÌ©Ô ÏÈ© ΤÛÈÔ ÛÖ© È¥ÔÏØé×ÐÔÖ ÌФÔÈÐ, È¥ÒÒÈ© ÛÖ© ´Ð¤ÔÈÐ ÑÈÏÌÈÜÛæ, ÓÐÈ©Ô Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈ Ì«ØÓÎÔÌÜÛÐÑΩ ÛÖܧ ´Ð¤ÔÈÐ à«Ú ´Ð¤ÔÈÐ. ¹ÈЩ ÈÜ¥ÛÖ© ÛÖ© ËÌçÛÌØÖ ÓâØÖÚ ËÌ©Ô ÛÖ© Ì­ÊØÈßÌ ×ÖÛâ.

Heidegger

§ 4.

Ÿ¶ Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑΩ ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ à«Ú ×ØÖ©Ú ÛΩ ÙÜÒÒÖÊÐÙÛÐÑΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ.

Ÿ¶ ÌÐ¥ ÙÈÊàÊΩ ÛÖܧ Ö¦ØÖÜ ×ØæÙà×ÖÔ ÙÛÖ© ×ÒÈåÙÐÖ ÛÖܧ Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÖܧ ×ØÖÉÒãÓÈÛÖÚ ×ØÈÊÓÈÛÖ×ÖÐãÏÎÑÌ È¥×Ö© ÛΩ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑΩ ·ÌÖÒÖÊåÈ ÛÎ§Ú Ì«ÒÒÎÔÐÑÎ§Ú ›°ÔÈÛÖÒΧÚ, ÛÖ©Ô 4Ö ÈÐ¥ éÔÈ ÑÈå, ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÈ, È¥×Ö© ÛÖ©Ô ²ØÎÊæØÐÖ ¼çÙÙÎÚ ({ 394)14. ¾Ð« Ì¥ÑÑÒÎ14. ±Ò. Klaus OEHLER, Antike Philosophie und Byzantinisches Mittelalter, MuÈnchen (C.H. Beck - Verlag) 1969, ÙÌÒ. 25 -26: Bei ihm (GREGOR

42


¾ ´¹Á°¸¹¾Á Å°À°¹Â¶À°Á ¾à ¿À¾ÁÇ¿¾Ã

ÙÐÈÙÛÐÑÖЩ ÙÜÊÊØÈÝÌÐ§Ú Ûà§Ô ×ØéÛàÔ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑà§Ô ÈÐ¥ éÔàÔ, ÙÛÎ©Ô ×ØÖÙ×áÏÌÐá ÛÖÜÚ ÔÈ© ×ØÖÙËÐÖØåÙÖÜÔ ÛÎ©Ô Ì¥ ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑΩ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ ÛÖܧ ÂØÐÈËÐÑÖܧ ·ÌÖܧ, ËÎÒÈËΩ ÛÖ© Ô ÛØæ×Ö ÛÎ§Ú ÏÌåÈÚ ŸÃ×áØÕÌàÚ Ö¦×àÚ ÈÜ¥ÛÖ©Ú È¥×ÖÑÈÒç×ÛÌÛÈÐ ÓâÙÈ ÙÛÎ©Ô Ÿ¸ÙÛÖØåÈ, ÑÈЩ ×ØÖÑÌÐÓâÔÖÜ ÔÈ© ËÐÈÙÛÌåÒÖÜÔ ÈÜ¥ÛΩ ÛÎ©Ô È¥ÒãÏÌÐÈ È¥×Ö© ÛЩ Ú ÈЫ ØÌÛÐÑÌ© Ú È¥ÒÒÖÐéÙÌÐÚ ÛÎÚ (È¥ØÌÐÈÔÐÙÓæÚ, ÁÈÉÌÒÒÐÈÔÖå, ´Ü¥ÔÖÓÐÈÔÖå, ›°×ÖÒÒÐÔÈØÐÙÛÌ© Ú), ÍãÛÎÙÈÔ ÔÈ© ËÐÌÜÑØÐÔåÙÖÜÔ ÛÖÜ©Ú Ö¦ØÖÜÚ ÛÎ§Ú ÔÌÖ×ÒÈÛàÔÐÑÎ§Ú Ö¥ ÔÛÖÒÖÊåÈÚ15 von Nyssa) wird ausdru Ècklich, was bei Basileios nur unausdru Ècklich gemeint ist: die na Èhere Eingrenzung des Hypostasebegriffs durch die Gleichsetzung mit dem Begriff Prosopon (×ØæÙà×ÖÔ, Person). 15. ±Ò. K. OEHLER, Ö¦.×., ÙÌÒ. 23: Die altkirchliche Theologie hat der neuplatonischen Philosophie viele Begriffe entlehnt. Von diesen Begriffen ist der der Usia (ÖÜ¥ÙåÈ) der wichtigsteš In enger Verbindung mit dem Begriff der Usia erscheint in der altkirchlichen Theologie der Begriff der Hypostase (Ü«×æÙÛÈÙÐÚ), den sie ebenfalls der neuplatonischen Terminologie entnimmt. ¹ÈЩ Ö« ÓÌ© Ô Ö¦ ØÖÚ ÖÜ¥ÙåÈ ÌФÞÌ ÞØÎÙÐÓÖ×ÖÐÎÏÌЧ ÑÈЩ ×ÈÒÈÐæÛÌØÈ

ÙÛΩ ÄÐÒÖÙÖÝåÈ (¿ØÖÙàÑØÈÛÐÑÖå, ¿ÒáÛàÔ, ›°ØÐÙÛÖÛâÒÎÚ) ÓÌ© ÙÎÓÈÙåÌÚ ×ÈØÈ×ÒãÙÐÌÚ ÓÌ© ÈÜ¥ÛÎ©Ô ×ÖÜ© ÛÎ§Ú Ì­ ËàÙÌ ÑÈЩ Ϋ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑΩ ·ÌÖÒÖÊåÈ. ›´Ôৠ֫ Ö¦ ØÖÚ Ü«×æÙÛÈÙÐÚ È¥×ÖÑÛȧ ÝÐÒÖÙÖÝÐÑÖ© ×ÌØÐÌÞæÓÌÔÖ, ÑÈÛÈ© ÓÌ© Ô ÛÖ©Ô Oehler (Ö¦.×., ÙÌÒ. 23) ÓÌ© ÛÖ©Ô ¿ÒàÛåÔÖ, ÑÈÛÈ© ËÌ© ÛÖ©Ô KoÈster (ÉÒ. Helmut KOÈSTER, ŸÃ×æÙÛÈÙÐÚ, ÙÛÖ© Theolog. WoÈrterbuch zum Neuen Testament üBerg. von G. Kittelü, ÛæÓÖÚ 8, ÙÌÒ. 574) ÓÌ© ÛÖÜ©Ú ÁÛàÐÑÖçÚ. ¿ØЩ Ô È¥×Ö© ÛÖÜ©Ú ¼ÌÖ×ÒÈÛàÔÐÑÖÜ©Ú Îª ÛÖÜ©Ú ÁÛàÐÑÖçÚ, Ϋ ÒâÕÎ Ü«×æÙÛÈÙÎ ÞØÎÙÐÓÖ×ÖÐÌЧ ÛÈРȥ×ÖÑÒÌÐÙÛÐÑÈ© ÙÌ© Ì¥ ÑÝØáÙÌÐÚ ÙÞÌÛÐÑÌ© Ú ÓÌ© ÛΩ ÝÜÙÐÑΩ Ϊ ÛÎ©Ô Ð¥ ÈÛØÐÑΩ (ûΫ Ü«×æÙÛÈÙÐÚ ÌÐ¥ Ú ÛΩ Ô ÑçÙÛÐÔý, ûÌ¥ Ñ Ûà§Ô ÔÌÝØà§Ô Ϋ ÊÐÊÔÖÓâÔÎ Ü«×æÙÛÈÙÐÚý, ûÜ«×æÙÛÈÙÐÚ ÛÖܧ ÉáØÖÜÚý, ûÔâÝÖÜÚ Ü«×ÖÙÛáÙÌÐÚý Ñ.Ò×. ±Ò. KOÈSTER, Ö¦.×., ÙÌÒ. 572-573 ÑÈЩ ³. ³¶»¶ÂÀ°¹¾Ã, »âÊÈ ºÌÕÐÑÖ©Ô ÛÎ§Ú Ÿ´ÒÒ. ²ÒéÙÙÎÚ, ÛæÓÖÚ ·õ, ÙÌÒ. 7504-5). ±Ò. Ì¥ ×åÙÎÚ ºÌÖÔÛåÖÜ ±Ãµ°¼Â¸¾Ã, ¹ÈÛÈ© ¼ÌÙÛÖØÐÈÔà§Ô ¸¸, 1, Migne P.G. 86, 1528D -1529A: ûÄÈÓÌ© Ô ÖÜ¤Ô Î« ÓÌЧ Ú à«Ú Ü«×æÙÛÈÙÐÚ ÓÌ© Ô ÒâÊÌÛÈå ÛÐÙÐ ÑÈÛÈ© Ûà§Ô ×ÈÒÈÐÖÛâØàÔ Ÿ´ÒÒÎÔÐÑà§Ô ÛΩ Ô ÊÒà§ÛÛÈÔ, Ϋ Ü«×ÖÙÛáÏÓÎ ÑÈЩ ÛØÜ©Õ ÛÖܧ ÖЭ ÔÖÜ ÑÈЩ Ûà§Ô ÛÖÐÖçÛàÔ Ü«ÊØà§Ô, ËÐÈ© ÛÖ© Ü«×ÖÉÌÉÎÑÜêÈÔ Û௧ Ì¥ ×Ð×ÖÒáÍÖÔÛÐ Ü«ÊØ௧ ÛÎ©Ô Ì« ÈÜÛÎ§Ú ÙÛáÙÐÔ ËÌÐÑÔçÔÈÐ, à«Ú ÒâÊÖÓÌÔ Ì¥ ÔÜ×æÙÛÈÛÈ ÙÎÓÌЧ È. ºâÊÌÛÈÐ ËÌ© ÑÈЩ Ϋ ÑåÔÎÙÐÚ ÌЭ ÛÖÜÔ ÓÌÛáÙÛÈÙÐÚ ÛÖܧ Ì¥ ÔÌÙÛà§ÛæÚ ×ÖÛÌ, Ü«×æÙÛÈÙÐښ ºâÊÌÛÈÐ ËÌ© ÑÈЩ Ϋ ÑÛΧÙÐÚ Ûà§Ô Ëâ ÛÐÔàÔ Ûà§Ô ÞØÎÓáÛàÔ Îª ×ØÖÙæËàԚ ºâÊÌÛÈÐ ËÌ© Ü«×æÙÛÈÙÐÚ ÑÈЩ ÛÖ© ÑÈØÛÌØÐÑÖ©Ô ÑÈЩ ÖÜ¥Ñ ÌÜ¥ÑÈÛá×ÛàÛÖԚ ÑÈЩ Ϊ ÛÐÔÖÚ ËÐÎÊãÓÈÛÖÚ Îª È«×Òà§Ú ÒæÊÖÜ 43


¾ ¿À¾ÁÇ¿¸¹¾Á ûÂÀ¾¿¾Á ¶Á ÿ°À½´ÇÁý ÖÜ¥ÙåÈ ÑÈЩ Ü«×æÙÛÈÙÐÚ, ÓÌ© È¥ÔÈÝÖØÈ© ÙÛΩ ÏÌåÈ ¾Ü¥ÙåÈ ÑÈЩ ÙÛЩ Ú

ÛØÌÐ§Ú ÏÌЧÌÚ ŸÃ×ÖÙÛáÙÌÐÚ. œ´×ØÌ×Ì ÔÈ© ÑÈÛÈËÌÐÞÏÌЧ Ϋ ËÐÈÝÖØÖ×ÖåÎÙÎ Ûà§Ô ÛØÐà§Ô ŸÃ×ÖÙÛáÙÌàÔ, ÛÖ© ûÐ¥ ËÐáÍÖÔý ÑáÏÌ ŸÃ×ÖÙÛáÙÌàÚ, ËåÞàÚ ÔÈ© È¥ÔÈÐØÌÏÌЧ Ϋ Ì« ÔæÛÎÛÈ ÛÎ§Ú »ÐÈ§Ú ·ÌæÛÎÛÖÚ, ÛÖ© ûÖ«ÓÖÖçÙÐÖÔý Ûà§Ô ŸÃ×ÖÙÛáÙÌàÔ. ŸÇÙÛæÙÖ, à¬Ú ÛÎ©Ô Ì¥ ×ÖÞΩ Ûà§Ô ¹È××ÈËÖÑà§Ô ¿ÈÛâØàÔ (±ÈÙÐÒÌåÖÜ ÛÖܧ »ÌÊáÒÖÜ, { 379, ²ØÎÊÖØåÖÜ ÛÖܧ ¼ÈÍÐÈÔÍÎÔÖܧ, { 390, ÑÈЩ ²ØÎÊÖØåÖÜ ¼çÙÙÎÚ), ÖЫ ËçÖ Ö¦ØÖÐ, ÖÜ¥ÙåÈ ÑÈЩ Ü«×æÙÛÈÙÎ, ËÌ© Ô Ì­ÞÖÜÔ È¥×æÒÜÛÈ ËÐÌÜÑØÐÔÐÙÛÌЧ, ÙÜÞÔÈ© ÙÜÊÞâÖÔÛÈРΪ ÛÈÜÛåÍÖÔÛÈÐ16. ´Ð¤ÔÈÐ ÞÈØÈÑÛÎØÐÙÛÐÑÖ© Ö¦ÛÐ ÑÈЩ Ϋ °õ ¾Ð¥ ÑÖÜÓÌÔÐÑΩ ÁçÔÖËÖÚ ÓÌ© ÛÖ©Ô Ö¦ØÖ Ö«ÓÖÖçÙÐÖÚ Ì¥ÔÔÖÖܧÙÌ ÓåÈÔ ÖÜ¥ÙåÈÔ ÑÈЩ Ü«×æÙÛÈÙÐÔ. ¿Øà§ÛÖÐ ÖЫ ¹È××ÈËæÑÌÚ ËÐÈÙÛâÒÒÖÜÔ ÓÌ© ÙÈÝãÔÌÐÈ ÑÈЩ ËÐÌÜÑØÐÔåÍÖÜÔ ÛÖÜ©Ú Ö¦ØÖÜÚ ûÜ«×æÙÛÈÙÐÚý ÑÈЩ ûÖÜ¥ÙåÈý, ÓÌ© ÉáÙÎ ÛÎ©Ô È¥ØÐÙÛÖÛÌÒÐÑΩ ËÐáÑØÐÙÎ ÖÜ¥ÙåÈ ×ØéÛÎ ÑÈЩ ÖÜ¥ÙåÈ ËÌÜÛâØÈ17. Ÿ¶ Ü«×æÙÛÈÙΠȥ×ÖÑÛȧ ÛÖ©

Ð¥ ËÐáÍÖÜÙÈ ÑÈЩ ÖÜ¥ ÑÈÏæÒÖÜ ÖܤÙÈ ×ØæÛÈÙÐÚ£ à«Ú ÛÖ© ÒÌÊæÓÌÔÖÔ Ì¥Ô ÛÈçÛί Ûί§ Ü«×ÖÙÛáÙÌÐ ÛÎ§Ú ÑÈÜÞãÙÌàÚ. ºâÊÌÛÈÐ ËÌ© ÑÈЩ Ϋ ×åÙÛÐÚ Ü«×æÙÛÈÙÐÚ ÖШá Ëã ÛÐÔÖÚ ÑÈÛÈÒãßÌàÚ ÖܤÙÈ Ì¥×ÐÙÛãÓΚý ›°×Ö© ÛΩ ÞØãÙÎ ÛÖܧ Ö¦ ØÖÜ ÙÛÖ©Ô ¿ÒàÛåÔÖ È¥ÔÈÝâØÌÐ Ö« KoÈster ÛØÌЧ Ú ÞÈØÈÑÛÎØÐÙÛÐÑÌ©Ú Ì¥ÑÝØáÙÌÐÚ: ûÈ¥ÒÎÏÐÔà§Ú ÓΩ Ö­ Ô, ÌЭ ËàÒÖÔ ÑÈЩ ÝáÔÛÈÙÓÈ Ö­ ÊÑÖÜ ÑÈЩ Ü«×ÖÙÛáÙÌàÚ Ì­ ÝÌÙÐÚý ( ›´ÔÔÌáËÌÚ ¸¸¸, 6, 7, 13). û›´Ñ ÛÎ§Ú Ì¥Ô ÈÜ¥Û௧ ÛÌÒÌÐæÛÎÛÖÚ ÑÈЩ ÙÜÔÖçÙÎÚ Ì¥ÔÌØÊÌåÈÚ, Ϋ ÊÌÔÔÎÏÌЧ ÙÈ Ì¥ÔâØÊÌÐÈ Ü«×æÙÛÈÙÐÔ ÒÈÉÖܧÙÈý (V, 4, 2, 36). ûŸÃ×æÙÛÈÙÐÔ ËÌ© ÌФÔÈÐ ÑÈЩ ÖÜ¥ÙåÈÔ Ì¥Õ ÖÜ¥ÙåÈÚ Ì¥ÒáÛÛà ÓÌ©Ô ÛÎ§Ú ×ÖÐÎÙÈÓâÔÎÚ, ÖܤÙÈÔ ËÌ© Ö¦ ÓàÚ, È¥×ÐÙÛÌЧ Ô ÖÜ¥ ×ØÖÙãÑÌÐý (¸¸¸, 5, 3, 1). ´Ð¤ÔÈÐ ÊÔàÙÛÖ© Ö¦ ÛÐ ÙÛÎ©Ô ¹ÈÐÔΩ ³ÐÈÏãÑΠΫ ÒâÕÎ Ü«×æÙÛÈÙÐÚ ÞØÎÙÐÓÖ×ÖÐÌЧ ÛÈÐ ×âÔÛÌ ÝÖØÌ©Ú ÓÌ© ËÐÈÝÖØÌÛÐÑÌ©Ú ÙÎÓÈÙåÌÚ ÑÈЩ ÓæÔÖ ÓåÈ ÝÖØÈ© ÓÌ© ×ÌØÐÌÞæÓÌÔÖ ×ÈØÈ×ÒãÙÐÖ ÓÌ© ÈÜ¥ÛÖ© ×ÖÜ© ÛÎ§Ú Ì­ ËàÙÌ È¥ØÊæÛÌØÈ Î« ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑΩ ·ÌÖÒÖÊåÈ (: ûÖ¬Ú àªÔ È¥×ÈçÊÈÙÓÈ ÛÎ§Ú ËæÕÎÚ ÑÈЩ ÞÈØÈÑÛ멯 ÛÎ§Ú Ü«×ÖÙÛáÙÌàÚ ÈÜ¥ÛÖܧý üÛÖܧ ·ÌÖܧ ¿ÈÛâØÈü Ÿ´ÉØ. 1, 3). 16. ±Ò. ±ÈÙÐÒ. Á´İ¼¸³¾Ã, ›´ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑΩ Ÿ¸ÙÛÖØåÈ, ²õ ›´ÑË., ›°ÏΧÔÈÐ (œ´ÑË. û›°ÙÛΩØý ö ¿È×ÈËÎÓÎÛØåÖÜ) 1970, ÙÌÒ. 193. 17. ±Ò. °À¸Á¾´º¾ÃÁ, ¹ÈÛÎÊÖØåÈÐ 5, 2a 11-16: ¾Ü¥ÙåÈ Ëâ Ì¥ÙÛÐÔ Î« ÑÜØÐéÛÈÛá ÛÌ ÑÈЩ ×ØéÛàÚ ÑÈЩ ÓáÒÐÙÛÈ ÒÌÊÖÓâÔÎ, Ϋ ÓãÛÌ ÑÈÏ' Ü«×ÖÑÌÐÓâÔÖÜ ÛÐÔÖ©Ú ÒâÊÌÛÈÐ ÓãÛÌ Ì¥ Ô Ü«×ÖÑÌÐÓâÔ௠ÛÐÔå Ì¥ÙÛÐÔ, ÖШÖÔ Ö« ÛЩ Ú È­ÔÏØà×ÖÚ Îª Ö« ÛЩ Ú Ð¦ ××ÖÚ. ËÌçÛÌØÈÐ ËÌ© ÖÜ¥ÙåÈÐ ÒâÊÖÔÛÈÐ, Ì¥Ô ÖÐ¨Ú ÌЭ ËÌÙÐÔ ÈЫ ×ØéÛàÚ ÖÜ¥ÙåÈÐ ÒÌÊæÓÌÔÈÐ 44


¾ ´¹Á°¸¹¾Á Å°À°¹Â¶À°Á ¾à ¿À¾ÁÇ¿¾Ã

×ÌØÐÌÞæÓÌÔÖ ÛÎ§Ú È¥ØÐÙÛÖÛÌÒÐÑÎ§Ú Ì­ÔÔÖÐÈÚ ûÖÜ¥ ÙåÈ ×ØéÛÎý ÑÈЩ ÓÌ© ÛÖ© Ô ²ØÎÊæØÐÖ ¼çÙÙÎÚ ÊåÔÌÛÈÐ ÙÜÔéÔÜÓÎ ÓÌ© ÛÖ© û×ØæÙàÜ«×áØÞÖÜÙÐÔ, ÛÈܧÛá ÛÌ ÑÈЩ ÛÈ© Ûà§Ô ÌÐ¥ Ëà§Ô ÛÖçÛàÔ ÊâÔÎ. ü ±Ò. Ì¥ ×åÙÎÚ »ÌÛÈ© ÛÈ© ÄÜÙÐÑÈ© µ13, 1038b 9-16: ×Øà§ÛÖÔ ÓÌ© Ô ÊÈ©Ø ÖÜ¥ ÙåÈ Ì« ÑáÙÛÖÜ Î« Э ËÐÖÚ Ì« ÑáÙÛà¯, Ϊ ÖÜ¥ Þ Ü«×áØÞÌÐ È­ÒÒà¯, ÛÖ© ËÌ© ÑÈÏæÒÖÜ ÑÖÐÔæÔ. Ÿ¾×àÙËã×ÖÛÌ, ÖЫ Ö¦ ØÖÐ ÖÜ¥ ÙåÈ ÑÈЩ Ü« ×æÙÛÈÙÐÚ Îª ×ØæÙà×ÖÔ ÙÛΩ Ô ×ÈÛÌØÐÑΩ ÊØÈÓÓÈÛÌåÈ È¥×ÖÑÛÖÜ§Ô È¥×Ö© ÛΩ Ô È¥ØÞΩ ̦ ÔÈ ×ÌØÐÌÞæÓÌÔÖ ×ÖÜ© ÙÎÓÈåÔÌÛÈÐ ÞàØЩ Ú ÔÈ© Ì¥ ÕÈÔÛÒÌЧ ÛÈÐ ÙÛΩ Ô È¥ØÐÙÛÖÛÌÒÐÑΩ ËÐáÑØÐÙÎ: ÖÜ¥ ÙåÈ ËÌÜÛâØÈ ö ÖÜ¥ ÙåÈ ×ØéÛÎ. ²ØáÝÌÐ Ö« Vladimir LOSSKY (AÁ l'image et Áa la ressemblance de Dieu, Paris [Aubier - Montaigne] 1967, ÙÌÒ. 112): Il est clair qu'une telle deÂfinition de l'hypostase [ÓÌ© ÉáÙÎ ÛΩ Ô È¥ØÐÙÛÖÛÌÒÐÑΩ ËÐáÑØÐÙÎ] ne pouvait servir que de preÂambule Áa la theÂologie trinitaire, de point de deÂpart conceptuel vers une notion deÂconceptualiseÂe, qui n'est plus celle de l'individu d'une espeÁce. Si quelques critiques ont voulu voir dans la doctrine trinitaire de saint Basile une distinction d'hypostasis -ÖÜ¥ ÙåÈ qui reÂpondrait Áa la distinction aristoteÂlicienne entre ×ØéÛÎ et ËÌÜÛâØÈ ÖÜ¥ ÙåÈ, c'est qu'ils n'ont pas su deÂmeÂler le point d'arriveÂe d'avec le point de deÂpart, l'Âedifice theÂologique, au delaÁ des concepts, d'avec son Âechafaudage conceptuel. °Ô ÑÈЩ Ϋ ×ÈØÈÛãØÎÙÎ ÛÖܧ Lossky ÌФÔÈÐ ÙàÙÛã, à«ÙÛæÙÖ ËÐÈÝÈåÔÌÛÈÐ Ù' ÈÜ¥ ÛΩ Ô Î« ËÜÛÐÑΩ ÑÈÛÈÔæÎÙÎ ÛΧ Ú È¥ØÐÙÛÖÛÌÒÐÑÎ§Ú ËÐáÑØÐÙÎÚ. Ÿ¶ ÑÈÏÐÌØàÓâÔΠ̥ ×Щ ÈÐ¥ à§ÔÌÚ ÙÛΩ ³çÙÎ ÙÞÖÒÈÙÛÐÑΩ Ì« ØÓÎÔÌåÈ ÛÖܧ ›°ØÐÙÛÖÛâÒÎ Ì­ ÞÌР̥ ×ÐÉáÒÌÐ ÛΩ ÔÖÎÙÐÈØÞÐÑΩ ÑÈÛÈÔæÎÙÎ Ûà§Ô È¥ØÐÙÛÖÛÌÒÐÑà§Ô Ö« ØÐÙÓà§Ô (ÛΩ Ô Ü«×ÖÑÈÛáÙÛÈÙÎ ÛÎ§Ú ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈÚ È¥×Ö© ÛÖÜ©Ú ÔÖÎÛÐÑÖÜ©Ú Ö« ØÐÙÓÖçÚ ÛÎÚ) ü ÛÖÜ©Ú Ì­ ÞÌРȥ×ÖÊÜÓÔéÙÌРȥ×Ö© ÛÖ© ûÙÎÓÈÔÛÐÑÖ© ý ×ÌØÐÌÞæÓÌÔÖ ×ÖÜ© Ì­ ÉÒÌ×ÈÔ ×áÔÛÖÛÌ ÖЫ ´ÒÒÎÔÌÚ ÙÌ© ÈÜ¥ ÛÖçÚ. ¿Øâ×ÌÐ ÔÈ© Ì¥ ×ÈÔÈÒáÉÖÜÓÌ ÑÈЩ Ì¥ ËৠÛÖ© ×æÙÖ ÈÐ¥ ÙÏÎÛΩ ÌФÔÈÐ ×ÐÈ© ÙãÓÌØÈ Î« È¥ÔáÊÑÎ ÊÐÈ© ̦ ÔÈ Ì« ÒÒÎÔÐÑÖ© ËÐáÉÈÙÓÈ ÛÖܧ ›°ØÐÙÛÖÛâÒÎ, Ö¦ ×àÚ ÑÈЩ ÛÖܧ ¿ÒáÛàÔÈ. (´Ð¤ÔÈÐ ÞÈØÈÑÛÎØÐÙÛÐÑΩ ÙÛÖ© ÙÎÓÌЧ Ö ÈÜ¥ ÛÖ© Ϋ ×ÈØÈÛãØÎÙÎ ÛÖܧ  . GILSON, ÙÛÖ© ÉÐÉÒåÖ ÛÖÜ L'EÃtre et l'Essence, Paris 1948, ÙÌÒ. 57, ÙÞÌÛÐÑÈ© E ÓÌ© ÛЩ Ú ×ÈØÌØÓÎÔÌЧ ÌÚ ×ÖÜ© Ì­ ÊÐÔÈÔ ÙÛЩ Ú È¥×æßÌÐÚ ÛÖܧ ›°ØÐÙÛÖÛâÒΠȥ×Ö© ÛÖÜ©Ú ËÜÛÐÑÖçÚ, ÙÛΩ ËÐáØÑÌÐÈ ÛÖܧ »ÌÙÈåàÔÈ: ReÂalistes et nominalistes du moyen Ãage, pour leurs donner leur noms traditionnels, n'avaient pas tort de se reÂclamer pareillement d'Aristote, bien qu'ils l'interpreÂtassent, comme l'on sait, en deux sens diameÂtralement opposeÂs. ü ¹ÈЩ ÙÜÓ×ÒÎØéÔÌÐ ÛΩ Ô ×ÈØÈÛãØÎÙÎ Ö« M.- D. CHENU, ÙÛÖ© ÉÐÉÒåÖ ÛÖÜ La theÂologie au douzieÁme  d. Vrin, 1966, ÙÌÒ. 313, ÙÞÌÛÐÑÈ© ÓÌ© ÛÖ© Ô ¿ÒáÛàÔÈ: On a vu, Áa sieÁcle, Paris, E propos du platonisme au XIIe sieÁcle, que les mythes existentiels de Platon furent alors tourneÂs en simples alleÂgories, et, par cette deÂsexis45


¾ ¿À¾ÁÇ¿¸¹¾Á ûÂÀ¾¿¾Á ¶Á ÿ°À½´ÇÁý

×ÖÔý. ÂÖ© ×ØæÙà×Ö Îª Ü«×æÙÛÈÙÎ ËÐÈÝÖØÖ×ÖÐÌЧÛÈÐ à«Ú ×ØÖ© Ú ÛΩ Ô ÖÜ¥ ÙåÈ Îª ÝçÙÎ ÓÌ© ÉáÙÎ ÛΩ ÓÖÔÈËÐÑæÛÎÛÈ ÑÈЩ È¥ÔÖÓÖÐæÛÎÛÈ Ûà§Ô Ð¥ ËÐàÓáÛàÔ. ´Ð¤ÔÈÐ ûÛÖ© Ð¥ ËÐáÍÖÔý, Ϋ Ì« ÛÌØæÛÎÛÈ£ Ö« ØåÍÌÛÈÐ à«Ú ûÙÜÔËØÖÓΩ Ûà§Ô ×ÌØЩ ̦ÑÈÙÛÖÔ Ð¥ ËÐàÓáÛàÔ, ÛÖ© Ð¥ ËÐáÍÖÔ ÛÎ§Ú Ì« ÑáÙÛÖÜ Ü«×áØÕÌàÚ ÙÎÓÌЧÖÔý18, ûΫ ÛÖ© ÑÖÐÔæÔ ÛÌ ÑÈЩ È¥×ÌØåÊØÈ×ÛÖÔ Ì¥ Ô Û௧ ÛÐÔÐ ×ØáÊÓÈÛÐ ËÐÈ© Ûà§Ô Ì¥ ×ÐÝÈÐÔÖÓâÔàÔ Ð¥ ËÐàÓáÛàÔ ×ÈØÐÙÛà§ÙÈ Ì­ÔÔÖÐÈý19. ›´ÔৠΫ ÖÜ¥ ÙåÈ ÌФÔÈÐ ÛÖ© ÊÌÔÐÑæ, ÛÖ© ÌФËÖÚ, Ϋ ÑÖÐÔæÛÎÛÈ Ûà§Ô ÊÔàØÐÙÓáÛàÔ, ûΫ ÖÜ¥ ÙåȚ ÌÐ¥ Ú Ì« ÛÌØæÛÎÛá ÛÐÔÈ ÝçÙÌàÚ ÖÜ¥ ËÐÈÓÌØåÍÌÛÈÐý20 ü ûÌ¥ ×Щ ÓÌ© Ô ÛÎ§Ú ÖÜ¥ ÙåÈÚ Ì¥ ËÌåÞÏÎ ×ÈØÈ© Ûà§Ô ÛÈ© ÛÖÐÈܧÛÈ ÝÐÒÖÙÖÝÌÐ§Ô ÌÐ¥ ËæÛàÔ, ÓÎËÌÓåÈÔ ËçÔÈÙÏÈÐ ËÐÈÝÖØÈ©Ô Ì¥ ÔÔÖΧÙÈÐ, Ì¥ áÔ ÛÐÚ ÈÜ¥ ÛΩ Ô ßÐÒéÙÈÚ ÑÈЩ È¥×ÖÊÜÓÔéÙÈÚ Ûà§Ô Ì¥ ×ÐÏÌàØÖÜÓâÔàÔ ×ÖÐÖÛãÛàÔ ÛÌ ÑÈЩ Ð¥ ËÐàÓáÛàÔ ÈÜ¥ ÛΩ Ô Ì¥ Ý' Ì« ÈÜÛÎ§Ú Ì¥ ÕÌÛáÍί, ÑÈÛÈ© ÛÖ© Ô ÛÖܧ ÌФÔÈÐ ÒæÊÖÔý21. ÂΩ Ô ×ÈØÈ×âØÈ È¥Ôá×ÛÜÕÎ ÑÈЩ Ì« ØÓÎÔÌåÈ Ûà§Ô ËçÖ Ö¦ØàÔ È¥×Ö© ÛÖÜ©Ú ÓÌÛÈÊÌÔâÙÛÌØÖÜÚ ¿ÈÛâØÌÚ ÛÎ§Ú Ì« ÒÒÎÔÐÑÎ§Ú ›°ÔÈÛÖÒÎ§Ú ÏÈ© ×ÈØÈÑÖÒÖÜÏãÙÖÜÓÌ Ñá×àÚ ÙÛÈ© Ì« ×æÓÌÔÈ. ›´ËৠÓÈ§Ú Ì¥ ÔËÐÈÝâØÌРΫ ×ØéÛÎ ÈÜ¥ ÛΩ ÌÐ¥ ÙÈÊàÊΩ ÛÖܧ Ö¦ØÖÜ ×ØæÙà×Ö ÙÛÖ© Ô Þà§ØÖ ÛÎ§Ú Ö¥ ÔÛÖÒÖÊåÈÚ, Ö« È¥ÝÌÛÎØÐÈÑÖ© Ú Ö« ØÐÙÓæÚ ÛÖÜ à«Ú ûÐ¥ ËÐáÍÖÔÛÖÚ ÛÎ§Ú Ì« ÑáÙÛÖÜ Ü«×áØÕÌàÚ ÙÎÓÌåÖÜý ü ÛÖ© ûÈ¥×ÌØåÊØÈ×ÛÖÔý ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ, Ϋ È¥×æÒÜÛÎ Ì« ÛÌØæÛÎÛÈ. ÂÖ© Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑÖ© ×ÌØÐÌÞæÓÌÔÖ, ×ÖÜ© Ì­ËàÙÌ ÙÛÖ© Ô Ö¦ØÖ Î« Ì« ÒÒÎÔÐÑΩ ×ÈÛÌØÐÑΩ ÊØÈÓÓÈÛÌåÈ, ÌФÔÈÐ, È¥ÑØÐÉà§Ú, Ϋ È¥×æÒÜÛÎ Ì« ÛÌØæÛÎÛÈ à«Ú Âs Á Âe de la loi tentialisation intellectualiste ramene a une expression figure

.) 18. ²À¶²¾À¸¾Ã ¼çÙÙÎÚ, ¿ÌØЩ ËÐÈÝÖØÈ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ ÑÈЩ Ü«×ÖÙÛáÙÌàÚ 5, Migne P.G. 32, 336C. 19. ²À¶²¾À¸¾Ã ¼çÙÙÎÚ, Ö¦ .×., 3, Migne P.G. 32, 328B. 20. ²À¶²¾À¸¾Ã ¼çÙÙÎÚ, ›´×ÐÙÛ. 24, Migne P.G. 46, 1089C. œ´ÑËÖÙÎ G. Pasquali, ÙÌÒ. 76, 16-17. 21. ²À¶²¾À¸¾Ã ¼çÙÙÎÚ, ¹ÈÛÈ© ´Ü¥ÔÖÓåÖÜ ¸, Migne P.G. 45, 337±. œ´ÑËÖÙÎ W. Jaeger, ÛæÓÖÚ ¸, ÙÌÒ. 109, 22-26.

Âtaphysique des essences me

46


¾ ´¹Á°¸¹¾Á Å°À°¹Â¶À°Á ¾à ¿À¾ÁÇ¿¾Ã Ü«×ÈØÑÛÐÑΩ ËÐÈÝÖØÈ© È¥×Ö© ÛÎ©Ô ÖÜ¥ÙåÈ. ÁÜÒÒÈÓÉáÔÖÜÓÌ ÛÎ©Ô ÖÜ¥ÙåÈ à«Ú ÛÖ© ÊÌÊÖÔÖ©Ú ÛÖܧ ÑÈÏæÒÖÜ, à«Ú ÌФËÖÚ, à«Ú ÑÖÐÔæÛÎÛÈ ÊÔàØÐÙÓáÛàÔ, È¥ÒÒá, ×ØÖÑÌÐÓâÔÖÜ ×ÌØЩ ÛÖܧ ·ÌÖܧ ÑÈЩ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ, Ϋ ÖÜ¥ÙåÈ Ü«×áØÞÌÐ ÓæÔÖ ûÌ¥Ô ×ØÖÙé×ÖÐÚý, ÑÈЩ ÛÖ© ×ØæÙà×Ö ÌФÔÈРΫ È¥×æÒÜÛÎ Ì«ÛÌØæÛÎÛÈ à«Ú ×ØÖ©Ú ÛÈ© ÑÖÐÔÈ© ÊÔàØåÙÓÈÛÈ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ. ³ÐÈÝÖØÖ×ÖÐÌЧÛÈÐ ÛÖ© ×ØæÙà×Ö È¥×Ö© ÛÎ©Ô ÖÜ¥ÙåÈ Îª ÝçÙÎ ÓÌ© ÉáÙÎ ÛÖ©Ô ûÐ¥ ËÐáÍÖÔÛÈý ÑÈЩ È¥×ÌØåÊØÈ×ÛÖ ÞÈØÈÑÛãØÈ ÛÖܧ ÛØæ×ÖÜ ÓÌ© ÛÖ©Ô Ö«×ÖÐ§Ö Ì¥ÔÙÈØÑéÔÌÐ ÛÈ© ÑÖÐÔÈ© Ü«×ÈØÑÛÐÑÈ© ÊÔàØåÙÓÈÛÈ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ ü ËÎÒÈËΩ ËÐÈÝÖØÖ×ÖÐÌЧÛÈРȥ×Ö© Ö«ÛÐËã×ÖÛÌ ÙÜÒÒÈÓÉáÔÌÛÈÐ à«Ú ÖªÔ ÑÈÏÌÈÜÛæ, à«Ú ÑÖÐÔæÛÎÛÈ ÊÔàØÐÙÓáÛàÔ, à«Ú ÑÈÏÖÒÐÑÖ© ÌФËÖÚ. ÂÌÒÐÑá, Ϋ ËÐÈÝÖØÈ© ÌФÔÈРȥÔáÓÌÙÈ ÙÛÖ©Ô ÛØæ×Ö ÛÎ§Ú Ü«×áØÕÌàÚ, ËÎÒÈËΩ ÙÛÖ© ×ØæÙà×Ö à«Ú È¥×æÒÜÛÎ Ì«ÛÌØæÛÎÛÈ, ÑÈЩ ÙÛΩ ÔÖÎÛÐÑΩ ÙçÒÒÎßÎ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ, ËÎÒÈËΩ ÛÖܧ Ö­ÔÛÖÚ à«Ú ÑÈÏæÒÖÜ, à«Ú ÑÖÐÔæÛÎÛÈÚ È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑà§Ô ÊÔàØÐÙÓáÛàÔ. °Ü¥ÛÖ© ÙÎÓÈåÔÌÐ Ö¦ÛÐ ÛÖ© Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ, ÛÖ© Ì¥ØéÛÎÓÈ ÊÐÈ© ÛÖ©Ô ÛØæ×Ö ÓÌ© ÛÖ©Ô Ö«×ÖÐ§Ö ÌФÔÈÐ Ö¦,ÛÐ ÌФÔÈÐ, ËÌ©Ô Ó×ÖØÌЧ ÔÈ© ÛÌÏÌЧ ×ÈØÈ© ÓæÔÖ ÙÛÖ© ×ÒÈåÙÐÖ ÛÎ§Ú ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈÚ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ, ÙÛΩ ÉáÙÎ ÛÎ§Ú ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈÚ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ Ì­ÔÈÔÛÐ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ, ÛÎ§Ú ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈÚ ×ÖÜ© Ì­ÞÌРΫ ܦ×ÈØÕÎ ÙÌ© ÙÞâÙÎ ÓÌ© ÛÎ©Ô ÑÈÛÈÔæÎÙÎ Ûà§Ô È¥ÔÛÐ-ÑÌÐÓâÔàÔ ÖÜ¥ÙÐà§Ô.

§ 5.

Ÿ¶ ×ØÖÙà×ÐÑΩ ÙÞâÙÎ à«Ú Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑΩ ×ØÖè×æÏÌÙÎ ÝÈÔÌØéÙÌàÚ ÛÖܧ ÑÈÏÖÒÐÑÖܧ ûÛØæ×ÖÜ ÛÎ§Ú Ü«×áØÕÌàÚý.

ÂÖ© ×ØæÙà×Ö, à«Ú È¥×æÒÜÛÎ Ì«ÛÌØæÛÎÛÈ, ËÐÈÝÖØÖ×ÖÐÌЧÛÈРȥ×Ö© Ö«ÛÐËã×ÖÛÌ ÙÜÒÒÈÓÉáÔÌÛÈÐ ÓÌ© ÛΩ ÔæÎÙÎ à«Ú ÖªÔ ÑÈÏÌÈÜÛæ, à«Ú ÑÖÐÔæÛÎÛÈ ÊÔàØÐÙÓáÛàÔ. ²Ð' ÈÜ¥ÛÖ© ÑÈЩ Ö« ÛØæ×ÖÚ Ü«×áØÕÌàÚ ÛÖܧ ÑáÏÌ ×ØÖÙé×ÖÜ ÌФÔÈРȥÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑÈ© È¥×ØÖÙËÐæØÐÙÛÖÚ, ÓÖÔÈËÐÑæÚ, È¥ÔæÓÖÐÖÚ ÑÈЩ È¥ÔÌ×ÈÔáÒÎ×ÛÖÚ, È¥ÝÖܧ ÑáÏÌ ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓÖ©Ú ÑÈЩ ÑáÏÌ ÑÈÛÎÊæØÎÓÈ È¥ÔÛÐ×ØÖÙà×ÌçÌÐ Ö«×àÙËã47


¾ ¿À¾ÁÇ¿¸¹¾Á ûÂÀ¾¿¾Á ¶Á ÿ°À½´ÇÁý

×ÖÛÌ ÓÐÈ© ÑÖÐÔæÛÎÛÈ ÊÔàØÐÙÓáÛàÔ. ÂÖ© ûÐ¥ ËÐáÍÖÔý ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ, Ϋ Ì« ÛÌØæÛÎÛá ÛÖÜ, ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ ËÜÔÈÛÖ© ÔÈ© ×ØÖÙËÐÖØÐÙÏÌЧ, È¥ÒÒÈ© ÓæÔÖ ÔÈ© ÉÐàÏÌЧ à«Ú ÊÌÊÖÔæÚ, ËÎÒÈËΩ à«Ú ÓÖÔÈËÐÑã, È¥ÔæÓÖÐÈ ÑÈЩ È¥ÔÌ×ÈÔáÒÎ×ÛÎ ÙÞâÙÎ. Ÿ¶ Ì« ÛÌØæÛÎÛÈ ÌФÔÈР̥ Õ Ö« ØÐÙÓÖܧ È¥ÔÈÝÖØÐÑã, ×ØÖÙËÐÖØåÍÌÛÈÐ ×áÔÛÖÛÌ ûÌ¥ Ô ÙÞâÙÌÐý, ÑÈЩ Ϋ È¥×æÒÜÛÎ Ì« ÛÌØæÛÎÛÈ ÓæÔÖ à«Ú ÓÖÔÈËÐÑã, È¥ÔæÓÖÐÈ ÑÈЩ È¥ÔÌ×ÈÔáÒÎ×ÛÎ ÙÞâÙÎ Ó×ÖØÌЧ ÔÈ© ÉÐàÏÌЧ. °Ü¥ ÛÖ© ÙÎÓÈåÔÌÐ Ö¦ÛÐ ÙÛΩ Ô ×ÌØå×ÛàÙÎ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ Î« È¥ÔÈÝÖØÈ© Ϊ ÙÞâÙÎ ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ È«×Òà§Ú ÙÜÊÑØÐÛÐÑã, ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ È«×Òà§Ú ̦ÔÈÚ ÛØæ×ÖÚ ÔÈ© ÑÈÛÈÔÖÎÏÌЧ Ϋ Ì« ÛÌØæÛÎÛÈ à«Ú ËÐÈÝÖØÖ×ÖåÎÙÎ Ö¥ ÔÛÐÑà§Ô È¥ÛÖÓÐÑÖÛãÛàÔ, È¥ÒÒÈ© ÌФÔÈР̥ ÑÌЧÔÖÚ Ö« ÛØæ×ÖÚ ÛÎ§Ú Ü«×áØÕÌàÚ ×ÖÜ© ×ØÈÊÓÈÛÖ×ÖÐÌЧ ÛÈÐ à«Ú ÙÞâÙÎ ÑÈЩ Ö­ÞÐ È«×Òà§Ú ÝÈÔÌØéÔÌÛÈÐ à«Ú ÙÞâÙÎ. ÂÖ© ×ØæÙà×Ö ÌФÔÈÐ ÓæÔÖ à«Ú ËÜÔÈÓÐÑΩ È¥ÔÈÝÖØá, ÓæÔÖ ûÌ­ÔÈÔÛÐ-ÛÐÔæÚý, ÓæÔÖ à«Ú ÓÖÔÈËÐÑã, È¥ÔæÓÖÐÈ ÑÈЩ È¥ÔÌ×ÈÔáÒÎ×ÛÎ ÙÞâÙÎ. ÁÛÖ© ÊÌÊÖÔÖ© Ú ÈÜ¥ ÛÎ§Ú ÛÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ ÛÖ© ×ØæÚ ÛÐ ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú È¥ÔÈÝÖØÈ§Ú È¥ÔÈËÌåÞÔÌÛÈÐ ÙÌ© È¥ÝÖØÓΩ ÝÈÔâØàÙÎÚ ÛÎ§Ú Ì« ÛÌØæÛÎÛÈÚ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ (ÛÖܧ Ü«×ÈØÑÛÐÑÖܧ ×à§Ú Ϊ ÛØæ×ÖÜ ÛÎ§Ú Ü«×áØÕÌàÚ) ÑÈå, ÛÈÜÛæÞØÖÔÈ, Ö« ØåÍÌÛÈÐ à«Ú ×ØÖ©Ú ÈÜ¥ ÛΩ Ô ÛΩ Ô Ì« ÛÌØæÛÎÛÈ, ÝÈåÔÌÛÈÐ à«Ú ÈÜ¥ ÛÖ© ×ÖÜ© ÌФÔÈÐ ÓæÔÖ ÙÛÖ© ÊÌÊÖÔÖ© Ú ÛÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ ×ÖÜ© È¥×ÖÑÈÒç×ÛÌÐ ÛΩ Ô Ì« ÛÌØæÛÎÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ. Ÿ´×ÖÓâÔàÚ, ÙÛΩ Ô Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑΩ ×ØÖÖ×ÛÐÑΩ ×ÖÜ© Ö« ØåÍÌРΫ ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ, Ö« Ö« ØÐÙÓÖ© Ú Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ à«Ú ÝÈÐÔÖÓâÔàÔ È¥×ÖÑÛȧ ̦ÔÈ ×ÌØÐÌÞæÓÌÔÖ ×ØÖ-ÙÜÔÌÐËÎÙÐÈÑÎ§Ú Ì¥ ×åÊÔàÙÎÚ: ÂÈ© Ö­ÔÛÈ ÝÈåÔÖÔÛÈÐ Ö­ÞÐ È«×Òà§Ú à«Ú ÞØÖÔÐÑæÛÎÛÈ ÙÛΩ Ô È¥×æÙÛÈÙÎ ÛÎ§Ú Ö¥ ÔÛÐÑÎ§Ú È¥ÛÖÓÐÑæÛÎÛÈÚ, È¥ÒÒÈ© ÙÛΩ ËÜÔÈÓÐÑΩ Ì« ÔÖ© Ú ×ØÖÙà×ÐÑÖܧ ÊÌÊÖÔæÛÖÚ, ×ÖÜ© ×ØÖÎÊÌЧÛÈРȥ×Ö© ÑáÏÌ ÙÜÔÌÐËÎÙÐÈÑÖ© -ÔÖÎÛÐÑÖ© ÑÈÏÖØÐÙÓæ, ÑÈЩ ÛÖ© ÊÌÊÖÔÖ© Ú ÈÜ¥ ÛÖ© ÌФÔÈРΫ ÙÞâÙÎ, È¥×ÖÑÈÒÜ×ÛÐÑΩ ÛÎ§Ú Ì« ÛÌØæÛÎÛÈÚ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ ÑÈЩ ÛÖܧ ÛØæ×ÖÜ ÓÌ© ÛÖ© Ô Ö« ×ÖÐ§Ö ÌФÔÈÐ ÛÈ© Ö­ÔÛÈ. Ÿ¾×àÙËã×ÖÛÌ, Ϋ ×ØÈÊÓáÛàÙÎ ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ Ö« ÒÖÑÒÎØéÔÌÛÈÐ (Ö¦48


¾ ´¹Á°¸¹¾Á Å°À°¹Â¶À°Á ¾à ¿À¾ÁÇ¿¾Ã

×àÚ ÏÈ© ËÖܧÓÌ ÙÛÈ© Ì« ×æÓÌÔÈ) ÓæÔÖ ÙÛÖ© ÊÌÊÖÔÖ© Ú ÛÎ§Ú ËÐÈ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú ÑÖÐÔàÔåÈÚ, ÓæÔÖ ÙÌ© È¥ÔÈÝÖØÈ© ÙÛΩ Ô ÑÈÛÌÕÖÞΩ Ô (ËÎÒÈËΩ ÖÜ¥ÙÐÈÙÛÐÑΩ) Ì« ÛÌØæÛÎÛÈ. ŸÇÙÛæÙÖ, ÉØåÙÑÌÐ ÛΩ ËÜÔÈÓÐÑΩ È¥×ÈØÞã ÛÎÚ ÙÛÖ© ÊÌÊÖÔÖ© Ú ÛÎ§Ú ÝÈÔâØàÙÎÚ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ ÙÛÖ© Ô ûÖ« ØåÍÖÔÛÈý ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú Ì¥ ×åÊÔàÙÎÚ-ÙÞâÙÎÚ, ËÎÒÈËΩ ÙÛΩ Ô Ü«×âØÉÈÙÎ ÛÎ§Ú ÑÈÛÈÔæÎÙÎÚ Ûà§Ô È¥ÔÛÐ-ÑÌÐÓâÔàÔ ÖÜ¥ ÙÐà§Ô. œ´ÛÙÐ, Ϋ ÝÈÔâØàÙÎ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ È¥ÔÛÐ×ØÖÙà×ÌçÌР̦ÔÈ ÊÌÊÖÔÖ© Ú ÑÒãÙÎÚ ÊÐÈ© ÛΩ Ô È¥×ÖÑáÒÜßÎ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ, ÑÈЩ ÛÖ© ×ØæÙà×Ö È¥ÔÛÐ×ØÖÙà×ÌçÌÐ ÛΩ ÓÖÔÈËÐÑΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ ×ØÖÙâÊÊÐÙÎÚ ÛÖܧ ÛØæ×ÖÜ ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ, ×âØÈ È¥×Ö© ÑáÏÌ È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑæ, ËÎÒÈËΩ ÙÜÓÉÈÛÐÑæ, ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓæ.

§ 6.

Ÿ¶ ×ØÖÙà×ÐÑΩ ÙÞâÙÎ à«Ú Ü«×ÈØÑÛÐÑΩ Ì­Ñ-ÙÛÈÙÎ.

´Ð¤ÔÈÐ ÝÈÔÌØæ, ÑÈЩ ÓæÔÖ È¥×Ö© ÈÜ¥ ÛÌ© Ú ÛЩ Ú ×ÖÒÜ© ×Øà§ÛÌÚ ËÐÈÛÜ×éÙÌÐÚ, Ö¦ÛÐ ÉØÐÙÑæÓÈÙÛÌ Ì¥ Ëৠ×ÖÒÜ© ÓÈÑØÐÈ© È¥×Ö© ÑáÏÌ ÌЭËÖÜÚ È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÖ×ÖÐÎÓâÔÖ Ü«×ÖÑÌÐÓÌÔÐÙÓæ, È¥×Ö© ÑáÏÌ È¥ÕÐÖÒÖÊÐÑΩ ÑÈÏÖØÐÙÛÐÑΩ ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ÛÖܧ Ü«×ÖÑÌÐÓâÔÖÜ à«Ú ÙÜÔÌÐËÎÙÐÈÑÎ§Ú ÑÈЩ ÔÖÎÛÐÑÎ§Ú Ð« ÑÈÔæÛÎÛÈÚ. ÂÖ© ×ØæÙà×Ö, à«Ú ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ ÝÈÔÌØéÙÌàÚ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ, ËÌ© Ô ÙÎÓÈåÔÌÐ Ö¦ÛÐ Ö« È­ÔÏØà×ÖÚ ÌФÔÈÐ ÓÐÈ© ÑÈÛÈØÞΩ Ô ËÌËÖÓâÔÎ ÙÜÔÌÐËÎÙÐÈÑΩ -ÔÖÎÛÐÑΩ Ы ÑÈÔæÛÎÛÈ ÑÈЩ Ö¦ÛÐ ÈÜ¥ ÛÖ© ×ÖÜ© ÙÜÒÒÈÓÉáÔÌÐ ÔÖÎÛÐÑÈ© ÙÜÓ×å×ÛÌÐ ÓÌ© ÛΩ Ô Ü«×æÙÛÈÙΠΪ ÛΩ ÞØÖÔÐÑæÛÎÛÈ ÛÖܧ È¥ÔÛÐÑÌÐÓâÔÖÜ. ³Ì© Ô ×ÌØÐÖØåÍÌÛÈÐ ÙÛΩ Ô ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ÛÎ§Ú ÙÜÔÌÐËÎÙÐÈÑÎ§Ú ÒÌÐÛÖÜØÊåÈÚ, ×ÖÜ© Ì­ÞÌРȥÕÐÖÒÖÊÐÑÖ© ÞÈØÈÑÛãØÈ Ì¥ ×ÌÐËΩ ûÑØåÔÌÐý, È¥×ÖËåËÌÐ ÓÐÈ©Ô Ì­ÔÔÖÐÈ ÙÛÖ© ÔÖÖçÓÌÔÖ È¥ÔÛÐÑÌåÓÌÔÖ (×ÐÙÛÖ×ÖÐÌЧ ÛÖ© Ô Ö­ÊÑÖ, ÛÖ© ÉáØÖÚ, ÛÖ© ÙÞΧÓÈ, ÛÖ© ÞØà§ÓÈ, ÛΩ Ô ÈÐ¥ ÛåÈ ÑÈЩ ÛÖ© ÙÑÖ×Ö© Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ). ›°ÒÒÈ© Ì­ÞÌÐ ÛÖ© ÔæÎÓÈ: Ö« ÛÐËã×ÖÛÌ ÌФÔÈÐ, Ì¥ ÓÝÈÔåÍÌÛÈÐ ÓæÔÖ ÙÌ© È¥ÔÈÝÖØÈ© ÙÛÖ© ×ØæÙà×Ö, ÝÈåÔÌÛÈÐ ÓæÔÖ ÙÛÈ© Ö¦ØÐÈ ÛÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ ×ÖÜ© È¥×ÖÑÈÒç×ÛÌÐ ÛΩ Ô Ì« ÛÌØæÛÎÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ. »Ì© È­ÒÒÈ ÒæÊÐÈ: ÛÖ© ×ØæÙà×Ö ÑÈЩ ÛÈ© Ö­ÔÛÈ ÌФÔÈÐ 49


¾ ¿À¾ÁÇ¿¸¹¾Á ûÂÀ¾¿¾Á ¶Á ÿ°À½´ÇÁý ÖЫ Ö¦ØÖÐ ÓÐÈ§Ú ÙÞâÙÎÚ, Ϋ Ö«×ÖåÈ ÙÞâÙÎ ËÎÒéÔÌÐ ÛÖ© Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÖ© Ì¥ØéÛÎÓÈ. ÂÈ© Ö­ÔÛÈ ÌФÔÈÐ à«Ú Ö« ÒæÊÖÚ ÛÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ ÓÌ© ÛÖ© ×ØæÙà×Ö, Ϋ È¥ -ÒãÏÌÐÈ Îª Ϋ ÒãÏÎ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ ÛÈÜÛåÍÌÛÈÐ ÓÌ© ÛÎ©Ô È¥ÔÈÝÖØÈ© Ϊ ÛΩ ÓΩ -È¥ÔÈÝÖØá ÛÖÜÚ ÙÛÖ© ×ØæÙà×Ö. ÂÖ© È¥ÝÌÛÎØÐÈÑæ, Ì«×ÖÓâÔàÚ, Ì¥ØéÛÎÓÈ ÛÎ§Ú Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈÚ, ÛÖ© Ì¥ØéÛÎÓÈ ÊÐÈ© ÛÈ© Ö­ÔÛÈ ÑÈЩ ÛÖ© ´Ð¤ÔÈÐ, ÊÐÈ© ÛÖ©Ô ÛØæ×Ö ÓÌ© ÛÖ©Ô Ö«×ÖÐ§Ö ÌФÔÈÐ Ö¦,ÛÐ ÌФÔÈÐ, ÛÈÜÛåÍÌÛÈÐ ÓÌ© ÛÖ© Ì¥ØéÛÎÓÈ ÊÐÈ© ÛÖ© ×ØæÙà×Ö, ÓÌ© ÛΩ ËÐÌØÌçÔÎÙÎ ÛÖܧ Ü«×ÈØÑÛÐÑÖܧ ÊÌÊÖÔæÛÖÚ ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ. Ÿ¾ ÒæÊÖÚ ÛÎ§Ú Ì«ÛÌØæÛÎÛÈÚ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ È¥×ÈÔÛáÌÐ ÙÛÖ© Ì¥ØéÛÎÓÈ ÊÐÈ© ÛÖ© ´Ð¤ÔÈÐ, Ö­ÞÐ ×ÐÈ© à«Ú ´Ð¤ÔÈÐÑÈÏÌÈÜÛæ, à«Ú ÔÖÎÛÐÑΩ ÙçÒÒÎßΠΪ È¥×ØÖÙËÐæØÐÙÛΠȥ×æÑØÜßÎ ÑÈЩ ÞØÖÔÐÑΩ ÝÈÔâØàÙÎ, È¥ÒÒÈ© à«Ú ÛØæ×Ö ÛÎ§Ú Ü«×áØÕÌàÚ. Ÿ¾ È­ÔÏØà×ÖÚ ÓÌÛâÞÌÐ ÙÛÖ© Ì¥ØéÛÎÓÈ à«Ú Ì¥ØàÛéÓÌÔÖÚ, à«Ú ÓÖÔÈËÐÑΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ Ì¥Ó×ÌÐØÐÑΧÚ-ÉÐàÓÈÛÐÑÎ§Ú È¥×æÑØÐÙÎÚ, à«Ú Ö¦ØÖÚ ÓÐÈ§Ú û×ØÖÙà×ÐÑΧÚý ÙÞâÙÎÚ. ´Ð¤ÔÈÐ-à«Ú-×ØæÙà×Ö, ÙÎÓÈåÔÌÐ ÛÎ©Ô È¥ÒÒÈÊΩ ÛÖܧ ÙÑÌ×ÛæÓÌÔÖÜ Ü«×ÖÑÌÐÓâÔÖÜ ÙÌ© Ö¦ØÖ ÓÐÈ§Ú ÑÈÏÖÒÐÑΧÚ-Ü«×ÈØÑÛÐÑÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ, ̦ÔÈ ÊÌÊÖÔÖ©Ú Ì­ Ñ-ÙÛÈÙÎÚ È¥×Ö© ÛÎ©Ô È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑæÛÎÛÈ ÛÎ§Ú ÑÈÛÈÔæÎÙÎÚ ÙÛÎ©Ô ÑÈÏÖÒÐÑΩ -Ü«×ÈØÑÛÐÑΩ ÙÞâÙÎ. Ÿ¶ ÑåÔÎÙÎ ÈÜ¥ÛΩ È¥×Ö© ÛΩ ÔÖÎÛÐÑΩ -ÙÜÔÌÐËÎÙÐÈÑΩ ÙÛáÙÎ ÙÛÎ©Ô ÑÈÏÖÒÐÑΩ ÙÞâÙÎ ÌФÔÈÐ ÑÈЩ ÓÌÛáÉÈÙΠȥ×Ö© ÛÎ©Ô Ö¥ÔÛÐÑΩ -È¥ÛÖÓÐÑΩ È¥ÔÛåÒÎßÎ ÛÎ§Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÎÚ Ü¦×ÈØÕÎÚ ÙÛÖ©Ô Ì¥ ÑÙÛÈÛÐÑÖ© ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓæ ÛÎÚ. ¹ÈЩ Ì¥ËৠΫ Ì­ Ñ-ÙÛÈÙÎ (Ì­Õà-ЦÙÛÈÓÈÐ, Ì¥ÕåÙÛÈÓÈÐ) ËÌ©Ô ×ÌØÐÖØåÍÌÛÈÐ ÙÛΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ ÔÈ© ЦÙÛÈÛÈÐ-Ì­Õà È¥×Ö© ÛΩ ÝÜÙÐÑΩ ÛÈÜÛæÛÎÛá ÛÖÜ, ÔÈ© È¥×ÖØÌЧ ÊÐÈ© ÛÖ© ÌФÔÈÐ ÛÖÜ, ÔÈ© ÙÜÒÒÈÓÉáÔÌÐ, ÈÜ¥ÛÖ©Ú ÓæÔÖÚ, ÛΩ ÝÈÔâØàÙÎ à«Ú ÞØÖÔÐÑæÛÎÛÈ22. Ÿ¶ Ì­ ÑÙÛÈÙΠ̥ËৠÛÈÜÛåÍÌÛÈÐ 22. ´Ð¤ÔÈÐ ÛÖ© ÔæÎÓÈ ×ÖÜ© Ì­ ËàÙÌ ÙÛÖ©Ô Ì¥Ñ-ÙÛÈÛÐÑÖ© ÞÈØÈÑÛãØÈ ÛÎ§Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÎÚ Ü¦×ÈØÕÎÚ Ö« , ËÎÓÐÖÜØÊéÔÛÈÚ ÛÖÜ©Ú Ö¦ØÖÜÚ: , , ÙÌ© È¥ÔÛÐËÐÈÙÛÖÒΩ ×ØÖ©Ú ÛÖ©Ô Ö¦ØÖ ÛÎ§Ú ËÜÛÐÑÎ§Ú »ÌÛÈÝÜ-

Ek sistenz

Heidegger

existentia

50

ek sistieren


¾ ´¹Á°¸¹¾Á Å°À°¹Â¶À°Á ¾à ¿À¾ÁÇ¿¾Ã

ÓÌ© ÛΩ Ô ×ØÈÊÓáÛàÙÎ ÛÎ§Ú Ì« ÛÌØæÛÎÛÈÚ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ, ËÎÒÈËΩ ÓÌ© ÛΩ Ô Ð­ËÐÈ ÛΩ Ô Ü« ×ÈØÑÛÐÑΩ ×ØÖè×æÏÌÙÎ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ, ×ÖÜ© ÌФÔÈÐ ÑÈЩ ÓÖÔÈËÐÑΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ ×ØÖÙ×âÒÈÙÎÚ ÛÖܧ ÛØæ×ÖÜ ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ. ÁÎÓÈåÔÌРΫ Ì­ÑÙÛÈÙÎ ÛΩ Ô ÈÜ¥ ÛÖÓÌÛáÏÌÙΠȥ×Ö© ÛΩ Ô ÝÜÙÐÑÈ© ËÌËÖÓâÔÎ ÔÖÎÛÐÑΩ Ы ÑÈÔæÛÎÛÈ ÙÛΩ Ô Ì« ÛÌØæÛÎÛÈ ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú ÛÎÚ Ì¥ ÔÌØÊÖ×ÖåÎÙÎÚ, È¥×Ö© ÛÖ© ÈÜ¥ ÛÖÔæÎÛÖ Ûà§Ô ÔÖÎÛÐÑà§Ô-ÙÜÔÌÐËÎÙÐÈÑà§Ô ÙÜÒÒãßÌàÔ ÛÎ§Ú È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑÎ§Ú ÙÜÓÉÈÛÐÑæÛÎÛÈÚ ÑÈЩ ÛΩ Ô ÝÜÙÐÑÈ© ËÌËÖÓâÔÎ ÑÖÐÔΩ ÑÈÛÈÔæÎÙÎ Ûà§Ô È¥ÔÛÐÑÌÐÓâÔàÔ ÖÜ¥ ÙÐà§Ô, ÙÛΩ Ô ÑÈÏÖÒÐÑΩ Ü« ×ÈØÑÛÐÑΩ ÙÞâÙÎ. Ÿ¶ ËÜÔÈÓÐÑΩ ÑÈЩ ×áÔÛÖÛÌ È¥ÛâÒÌÙÛÎ Ö« ÒÖÑÒãØàÙÎ ÈÜ¥ ÛÎ§Ú ÛÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ ÌФÔÈÐ Ö« Ì­ ØàÚ Ûà§Ô Ì« ÒÒãÔàÔ ¿ÈÛâØàÔ ÛÎ§Ú ›°ÔÈÛÖÒΧÚ, Ϋ È¥ÊÈ×ÎÛÐÑΩ ÝÖØÈ© ÑÈЩ ÑåÔÎÙÎ ÛÎ§Ú Ì¥ ÕæËÖÜ È¥×Ö© ÛΩ Ô È¥ÛÖÓÐÑÖ×ÖÐÎÓâÔÎ ÙÛÖ© Ô Þà§ØÖ Ûà§Ô È¥ÔÛÐÑÌÐÓâÔàÔ Ü¦×ÈØÕÎ, ÊÐÈ© ÛΩ Ô ×ØÈÊÓáÛàÙÎ ÛÎ§Ú ÑÈÛÌÕÖÞΩ Ô ÙÞâÙÎÚ. Ÿ¾ Ì­ØàÚ ÌФÔÈРΫ ËÜÔÈÓÐÑΩ ÛÎ§Ú Ì­ÑÙÛÈÙÎÚ, ×ÖÜ© ÉØåÙÑÌÐ ÛΩ Ô Ö« ÒÖÑÒãØàÙã ÛÎÚ à«Ú ×ØÖÙà×ÐÑΩ È¥ÔÈÝÖØÈ© ÙÛΩ Ô ÑÈÛÌÕÖÞΩ Ô Ÿ´ÛÌØæÛÎÛÈ: ûÌ­ÙÛÐ ËÌ© ÑÈЩ Ì¥ ÑÙÛÈÛÐÑÖ© Ú Ö« ÏÌЧÖÚ Ì­ØàÚ, ÖÜ¥ Ñ Ì¥ à§Ô Ì« ÈÜÛà§Ô ÌФÔÈÐ ÛÖÜ©Ú Ì¥ ØÈÙÛáÚ, È¥ÒÒÈ© Ûà§Ô Ì¥ ØàÓâÔàÔý23. ÙÐÑΧ Ú. ±Ò. UÈber den Humanismus, ÙÌÒ. 15-16: Das ekstatische Wesen des Menschen beruht in der Ek - sistenz, die von der metaphysisch gedachten existentia verschieden bleibtš Ek - sistenz bedeutet inhaltlich Hinausstehen in die Wahrheit des Seins. ¹ÈЩ ÙÌ© ×ØÖÎÊÖçÓÌÔÖ ÉÐÉÒåÖ ÛÖÜ, ×ØÖÛÖܧ ÌÐ¥ ÙÈÊáÊÌÐ ÛΩ ÊØÈÝã: Ek - sistenz, ek - sistieren, Ì­ ÊØÈÝÌ: Der Satz: ûder Mensch existiertý bedeutet: der Mensch ist dasjenige Sciende, dessen Sein durch das offenstehende Innestehen in der Unverborgenheit des Seins, vom Sein her, im Sein ausgezeichnet istš Sein ist nicht etwas anderes als ûZeitý, insofern die ûZeitý als der Vorname fuÈr die Wahrheit des Seins gennant wirdš (Was ist Metaphysik?, Frankfurt (Klostermann - Verlag) 9. Aufl. 1965, ÙÌÒ. 16, 17. 23. ³¸¾¼ÃÁ¸¾Ã ›°ØÌÖ×ÈÊåÛÖÜ, ¿ÌØЩ ÏÌåàÔ Ö¥ÔÖÓáÛàÔ 4, 13, Migne P.G. 3, 712°. 51


¾ ¿À¾ÁÇ¿¸¹¾Á ûÂÀ¾¿¾Á ¶Á ÿ°À½´ÇÁý

§ 7.

¥ ×ÖÝÈÛÐÙÓÖ©Ú ÙÛÖ© ×ÒÈåÙÐÖ ÛÖܧ Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÖܧ Ÿ¾ È ¥ ×ÖÝÈÛÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ ÑÈЩ ×ØÖÉÒãÓÈÛÖÚ: È ¥ ×ÖÝÈÛÐÙÓÖ©Ú ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ. È

ÂÖ© Ö¥ ÔÛÖÒÖÊÐÑÖ© ×ÌØÐÌÞæÓÌÔÖ ×ÖÜ© Ì­ËàÙÌ ÙÛÖ© Ô Ö¦ØÖ Î« Ì« ÒÒÎÔÐÑΩ ×ÈÛÌØÐÑΩ ÊØÈÓÓÈÛÌåÈ ÛÎ§Ú ÉÜÍÈÔÛÐÔÎ§Ú ×ÌØÐæËÖÜ, ÊåÔÌÛÈРȥ ÝÌÛÎØåÈ ÓÐÈ§Ú Ö¥ ÔÛÖÒÖÊåÈÚ ØÐÍÐÑÈ© ËÐÈÝÖØÌÛÐÑÎ§Ú È¥ ×Ö© ÈÜ¥ ÛΩ Ô ×ÖÜ© Ì¥ Ñ×ØÖÙé×ÎÙÌ, ÙÛΩ ËÐáØÑÌÐÈ ÛÎ§Ú Ð« ÙÛÖØÐÑÎ§Ú ÛÎÚ Ì¥ ÕâÒÐÕÎÚ, Ϋ ËÜÛÐÑΩ ÏÌÖÒÖÊÐÑΩ ÑÈЩ ÝÐÒÖÙÖÝÐÑΩ ×ÈØáËÖÙÎ. Ÿ¾ Ì¥ ÊÑÒàÉÐÙÓÖ© Ú ÛÎ§Ú ³çÙÎÚ ÙÛΩ Ô È¥ ËÐâÕÖËÎ ×æÒàÙΠȥ ÔáÓÌÙÈ ÙÛÖ© Ô È¥ ÔÈÒÖÊÐÑÈ© È¥ ×æÒÜÛÖ ÑÈЩ Ö¥ ÔÛÐÑÖ© Ϊ ÙÛÖ© Ô ÓÜÙÛÐÑÐÙÛÐÑÖ© ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓÖ© ÛÖܧ ´Ð¤ÔÈÐ, Ì¥ ÓÝÈÔåÍÌÛÈÐ à«Ú È¥ ÔÈ×æÝÌÜÑÛÎ ÙÜÔâ×ÌÐÈ ÛÎ§Ú ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈÚ ×ÖÜ© Ì­ËàÙÈÔ ÖЫ ËÜÛÐÑÖå, È¥ ×Ö© ÛÖÜ© Ú ×ØéÛÖÜÚ ÑÐæÒÈÚ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑÖÜ© Ú ÈÐ¥ à§ÔÌÚ, ÙÛÖ© Ô ÔÖÎÛÐÑÖ© ÑÈÏÖØÐÙÓÖ© ÛÎ§Ú ÖÜ¥ ÙåÈÚ Ì­ÔÈÔÛÐ ÛÎ§Ú Ð« ÙÛÖØÐÑÎ§Ú ÑÈЩ Ü« ×ÈØÑÛÐÑÎ§Ú Ì¥ Ó×ÌÐØåÈÚ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ ü ÙÌ© È¥ ÔÛåÏÌÙÎ ×ØÖ© Ú ÛΩ Ô Ì« ÒÒÎÔÐÑΩ ›°ÔÈÛÖÒã, ×ÖÜ© ÉÈÙåÙÛÎÑÌ ×áÔÛÖÛÌ È¥ ÝÌÛÎØÐÈÑÈ© ÙÛΩ Ô ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ Ì­ÔÈÔÛÐ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ ÙåÈÚ24. Ÿ¶ ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ÛÎ§Ú È¥ ÔáÊÑÎÚ ÊÐÈ© ÛÖ© Ô ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓÖ© ×ØæÙà×Ö

24. ûŸ¶ ÒÈÛÐÔÐÑΩ ÝÐÒÖÙÖÝåÈ Ì¥ ÕÌÛáÍÌР̥ Ô ×ØéÛÖÐÚ ÛΩ Ô ÝçÙÐÔ ÑÈÏ' Ì« ÈÜÛΩ Ô ÑÈЩ Ì¥ ×ÐÍÎÛÌЧ ÛÖ© ×ØæÙà×ÖÔ£ Ϋ Ì« ÒÒÎÔÐÑΩ ÝÐÒÖÙÖÝåÈ Ì¥ ÕÌÛáÍÌÐ ÑÈÛ' È¥ ØÞΩ Ô ÛÖ© ×ØæÙà×ÖÔ ÑÈЩ Ì¥ Ô ÙÜÔÌÞÌåȯ ÌÐ¥ ÙËçÌР̥ Ô ÈÜ¥ Û௧ ËÐÈ© ÔÈ© È¥ ÔÌçØί ÛΩ Ô ÝçÙÐÔ. Ÿ¾ ºÈÛЧÔÖÚ ÏÌàØÌЧ ÛΩ Ô ×ØÖÙà×ÐÑæÛÎÛÈ à«Ú ÛØæ×ÖÔ ÛΧ Ú ÝçÙÌàÚ, Ö« ´ÒÒÎÔ ÏÌàØÌЧ ÛΩ Ô ÝçÙÐÔ à«Ú ×ÌØÐÌÞæÓÌÔÖÔ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜý. Th. de REGNON, EÂtudes de theÂologie positive sur la Sainte TriniteÂ, I, 433 (Ϋ ×ÈØÈ×ÖÓ×Ω È¥ ×Ö© ÛÖ© ÉÐÉÒåÖ ÛÖܧ Vlad. LOSSKY, TheÂologie mystique de l EÂglise d Orient, Paris (Aubier) 1944, ÙÌÒ. 57, Ì« ÒÒÎÔ. ÓÛÝØ. Á. ¿ÒÌÜØáÑÎ, ·ÌÙÙÈÒÖÔåÑÎ 1964, ÙÌÒ. 64). ü ±Ò. Ì¥ ×åÙÎÚ H.- M. LEGRAND, Bulletin d EccleÂsiologie Introduction aux EÂglises d Orient, Revue des Sciences Philosophiques et TheÂologiques, tome 56, No 4, ÙÌÒ. 709, Ö¦ ×ÖÜ ÑØåÔÖÔÛÈÚ ÛΩ ËÜÛÐÑΩ -ÙÞÖÒÈÙÛÐÑΩ ËÖÓΩ ÛΧ Ú ÛÖܧ ¿.¼. ÂÀ´»¿´º°, ÙÎÓÌÐéÔÌÐ:. puis vient le traite de Dieu (livre I), ouÁ le De Deo uno preÂceÁde le De Deo Trino, comme dans la Somme de S. Thomas d'Aquin (cognossibilite de Dieu, vrai notion de '

'

'

³ÖÊÓÈÛÐÑΧÚ

52

'

ö


¾ ´¹Á°¸¹¾Á Å°À°¹Â¶À°Á ¾à ¿À¾ÁÇ¿¾Ã ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ ÙÛÖ© ×ÒÈåÙÐÖ ÛÖܧ Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÖܧ Ì¥ØàÛãÓÈÛÖÚ Ü«×ÖÞØÌéÔÌÐ ÙÌ© È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑÖ© ×ØÖÑÈÏÖØÐÙÓÖ© ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ Ûà§Ô Ö­ÔÛàÔ ÑÈЩ ÙÌ© ÔÖÎÛÐÑΩ (È¥ÔÈÒÖÊÐÑΩ -Ö¥ÔÛÐÑΩ) ÑÈЩ ÈÐ¥ ÛÐÖÒÖÊÐÑΩ Ì¥ÑËÖÞΩ ÛÖܧ ´Ð¤ÔÈÐ. ¾Ð« ÁÞÖÒÈÙÛÐÑÖЩ ÑÈÏÐÌØéÔÖÜÔ ÙÛΩ ³çÙÎ ÛÎ©Ô ÛØÐ×ÒΩ Ö«ËÖ© (via triplex) ÛÎ§Ú È¥ÔÈÒÖÊÐÑÎ§Ú ÊÔéÙÎÚ ÛÖܧ ´Ð¤ÔÈÐ: ÂÎ©Ô Ö«ËÖ© ÛÎ§Ú È¥ÝÈåØÌÙÎÚ (via negationis), ÛÎ©Ô Ö«ËÖ© ÛÎ§Ú Ü«×ÌØÖÞÎ§Ú (via eminentiae) ÑÈЩ ÛÎ©Ô Ö«ËÖ© ÛÎ§Ú ÈÐ¥ ÛåÈÚ (via causalitatis)25. ÁÌ© È¥ÔÛÐÝÈÛÐÑÖ© È¥ÒÒÈ© ÑÈЩ Ы ÙÛÖØÐÑÖ© ÙÜÔËÜÈÙÓÖ© ÓÌ© ÛÖ©Ô ÑÈÛÈÝÈÛÐÑÖ© -È¥ÔÈÒÖÊÐÑÖ© ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓÖ© ÛÖܧ ´Ð¤ÔÈÐ, È¥×ÈÙÞÖÒÌЧ ÛΩ ³çÙÎ ÑÈЩ Ö« È¥×ÖÝÈÛÐÙÓÖ©Ú ÛÖܧ ´Ð¤ÔÈÐ, Ϋ È¥ËÜÔÈÓåÈ ÛÎ§Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÎÚ ËÐáÔÖÐÈÚ ÔÈ© Ì¥ÕÈÔÛÒãÙÌÐ ÓÌ© Ö«ØÐÙÓÖÜ©Ú ÛÎ©Ô È¥ÒãÏÌÐÈ ÛÖܧ ´Ð¤ÔÈÐ. Ÿ¾ È¥×ÖÝÈÛÐÙÓÖ©Ú ÙÛΩ ³çÙÎ ×ØÖÑç×ÛÌРȥ×Ö© ÛÎ©Ô È¥ÔáÊÑÎ ×ØÖÙÛÈÙåÈÚ ÛÖܧ ÓÜÙÛÎØåÖÜ ÛÎ§Ú ÏÌåÈÚ ¾Ü¥ÙåÈÚ, ÌФÔÈÐ ËÎÒÈËΩ ×áÔÛÖÛÌ Ì¦ÔÈÚ È¥×ÖÝÈÛÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ. ´Ð¤ÔÈÐ ÞÈØÈÑÛÎØÐÙÛÐÑÖ© Ö¦ÛÐ ÖЫ ËÜÖ© ÉÈÙÐÑÖЩ ËÐÈÓÖØÝàÛÌ©Ú ÛÎ§Ú ÏÌÛÐÑΧÚ-È¥ÔÈÒÖÊÐÑÎ§Ú ÊÔéÙÎÚ ÛÖܧ ·ÌÖܧ ÙÛΩ ³çÙÎ, Ö« œ°ÔÙÌÒÓÖÚ ({ 1109) ÑÈЩ Ö« ·àÓÈ§Ú ›°ÑÐÔáÛÎÚ ({ 1274) ÑÎØçÛÛÖÜÔ ÛÈÜÛæÞØÖÔÈ ÑÈЩ ÛÎ©Ô È¥×ÖÝÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÈÜ¥ÛÎ§Ú ÛÎ§Ú ÊÔéÙÎÚ, ÛÎ©Ô ÖÜ¥ÙÐÈÙÛÐÑΩ È¥ÊÔàÙåÈ ÛÖܧ ·ÌÖܧ, ÛÖ© È¥×ØÖÙ×âÒÈÙÛÖ ÛÖܧ ´Ð¤ÔÈÐ26. ¹ÈЩ ÙÌ© ÈÜ¥ÛΩ ÛΩ ÊØÈÓÓΩ Ϊ ÑÈÛÌçÏÜÔÙÎ, ÛÖܧ È¥×ÖÝÈÁs seulement le dogme trinitaire ûen ge Âne Âralý Dieu, attributs divins et apre puis ûen particulierý). 25. ±Ò. M. SCHMAUS, Katholische Dogmatik, ÛæÓÖÚ ¸, Mu Ènchen 1960, ÙÌÒ. 306 Ñ.Ì«. ü ›´×åÙÎÚ, Karl BARTH, Die kirchliche Dogmatik, II, 1, sel. 390. ü ›´×åÙÎÚ, ÅØãÙÛÖÜ °¼³À¾ÃÂÁ¾Ã, ³ÖÊÓÈÛÐÑã, ›°ÏΧÔÈÐ 1907, ÙÌÒ. 47 Ñ.Ì«. ü ›´×åÙÎÚ, ¿. ¼. ÂÀ´»¿´º°, ³ÖÊÓÈÛÐÑã, ÛæÓÖÚ °õ, ›°ÏΧÔÈÐ 1959, ÙÌÒ. 186 Ñ.Ì«. Ãge, Paris (Payot),  tienne GILSON, La Philosophie au Moyen A 26. ±Ò. E Áme  2e edition 1962, ÙÌÒ. 241 Ñ.Ì«. ü ›´×åÙÎÚ Johannes HIRSCHBERGER, Geschichte der Philosophie, Freiburg i. B. (Herder -Verlag) 8. Auf l. 1965, ÛæÓÖÚ ¸, ÙÌÒ. 504-505. ü ±Ò. Ì¥×åÙÎÚ M.-D. CHENU, La theÂologie comme

53


¾ ¿À¾ÁÇ¿¸¹¾Á ûÂÀ¾¿¾Á ¶Á ÿ°À½´ÇÁý ÛÐÙÓÖܧ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ, ÙÜÔÈÔÛà§ÔÛÈÐ ÛæÙÖ ÖЫ ÑÖØÜÝÈЧÖÐ ÙÞÖÒÈÙÛÐÑÖЩ Ö¦ÙÖ ÑÈЩ ÖЫ ÓÌÊáÒÖÐ ÓÜÙÛÐÑÖЩ ÛÖܧ »ÌÙÈåàÔÈ ü Ö« Petrus Abaelardus ({ 1142), Ö« Albertus Magnus ({ 1280), Ö« ›¸àáÔÔÎÚ Duns Scotus ({ 1308), Ö« Meister Eckhart ({ 1327), Ö« Nicolaus Cusanus ({ 1464). ›°ÒÒÈ© Ö« È¥×ÖÝÈÛÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ ÌФÔÈРȥËçÔÈÛÖ ÔÈ© È¥ÔÛÐÓÌÛà×åÙÌÐ ÛÖ© Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ à«Ú ×ØæÉÒÎÓÈ Ü«×ÈØÑÛÐÑæ, à«Ú Ì¥ØéÛÎÓÈ ÊÐÈ© ÛÖ©Ô ÛØæ×Ö ÓÌ© ÛÖ©Ô Ö«×ÖÐ§Ö ÌФÔÈÐ Ö¦,ÛÐ ÌФÔÈÐ, ÊÐÈ© ÛÖ©Ô ûÛØæ×ÖÔ ÛÎ§Ú Ü«×áØÕÌàÚý27. Ÿ¶ È¥×ÖÒÜÛÖ×ÖåÎÙÎ ÛÖܧ Ü«×ÈØÑÛÐÑÖܧ ÊÌÊÖÔæÛÖÚ È¥×Ö© ÛÖÜ©Ú ÙÞÖÒÈÙÛÐÑÖçÚ, ×ØÖÑÌÐÓâÔÖÜ ×ÌØЩ ÛÖܧ ·ÌÖܧ Ö« Ö«×ÖЧÖÚ Ö«ØåÍÌÛÈÐ à«Ú ûÑÈÏÈØΩ Ì¥ÔâØÊÌÐÈ ÛÖܧ Ü«×áØÞÌÐÔý (actus purus), Ì«ØÓÎÔÌçÌÐ ÛÖ©Ô ÛØæ×Ö ÓÌ© ÛÖ©Ô Ö«×ÖÐ§Ö ÌФÔÈРΫ ÖÜ¥ÙåÈ, ÑÈЩ ÈÜ¥ÛÖ©Ú Ö« ÛØæ×ÖÚ ÌФÔÈÐ ÛÖ© Ü«×áØÞÌÐÔ (essentia est id cujus actus est esse)28, È¥ÒÒÈ© ËÌ©Ô ÏåÊÌÐ ÛÖ©Ô Ácle, science au XIIIe sie

 d. Vrin ö 3Áeme Âedition) 1969, ÙÌÒ. 97 Ñ.Ì«. Paris (E

Ö¦×ÖÜ Ö« ÙÜÊÊØÈÝâÈÚ ËÐÈ×ÐÙÛéÔÌÐ ÙÛÈ© Ì­ ØÊÈ ÛÖܧ ·àÓȧ ›°ÑÐÔáÛÎ ÓÐÈ© ûÓÌÊÈÒÌÐéËÎý ÙçÔÏÌÙÎ ÛÖܧ ÓÜÙÛÐÑÖܧ -ÏÌàØÎÛÐÑÖܧ ÞÈØÈÑÛãØÈ ÛÎ§Ú ·ÌÖÒÖÊåÈÚ ÓÌ© ÛÐ©Ú È¥×ÈÐÛãÙÌÐÚ ÛÎ§Ú Ì¥×ÐÙÛÎÓÖÔÐÑÎ§Ú ÒÖÊÐÑæÛÎÛÈÚ: Verbe  eternel ou Verbe fait chair, speÂculation contemplative ou reÁgles de vie morale, symbolisme sacramentaire et communaute des saints, releÁvent tout uniment du meÃme principe de connaissance. Les cateÂgories si fermement trancheÂes du philosophe entre le speÂculatif et le pratique ne divisent plus ce savoirš ces savoirs sont campeÂs dans un meÃme champ d'intelligibiliteÂ, que constitue la lumieÁre de foi en oeuvre de science: intellectus f idei. 27. œ´ÑÝØÈÙÎ ÑÈÏÐÌØàÓâÔÎ ÙÛΩ ÏÌÖÒÖÊÐÑΩ ÊØÈÓÓÈÛÌåÈ ÛÎ§Ú Ì«ÒÒÎÔÐÑÎ§Ú ›°ÔÈÛÖÒÎ§Ú ÑÈЩ È¥ÝÌÛÎØÐÈÑΩ ÛÖܧ Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÖܧ ×ØÖÉÒÎÓÈÛÐÙÓÖܧ ÛÎÚ. ¿ØÉÒ. ÞÈØÈÑÛÎØÐÙÛÐÑá: »°½¸»¾Ã ÛÖܧ Ÿ¾ÓÖÒÖÊÎÛÖܧ, ¿ÌØЩ ËÐÈÝæØàÔ È¥×æØàÔ, Migne P.G. 90, 285A, ÑÈЩ »ÜÙÛÈÊàÊåÈ, Migne P.G. 91, 701A. ü ²À¶²¾À¸¾Ã ¼çÙÙÎÚ, ¹ÈÛÈ© ´Ü¥ÔÖÓåÖÜ ¸, Migne P.G. 45, 316C. ü ¸¾ÃÁ¸¼¾Ã ÄÐÒÖÙ., œ´ÑÏÌÙÐÚ ÛÎ§Ú Ö¥ØÏÎ§Ú Ö«ÓÖÒÖÊåÈÚ 3, Migne P.G. 6, 1209B. ü ¸Ç°¼¼¾Ã ³ÈÓÈÙÑÎÔÖܧ, ¹ÈÛÈ© ›¸ÈÑàÉÐÛà§Ô 52, Migne P.G. 94, 1461±.  . GILSON, Ö¦.×., ÙÌÒ. 589-590: Il y a, dans le thomisme, un 28. ±Ò. E acte de la forme elle - meÃme, et c'est l'existerš L'acte de l'essence n'est plus la forme, que est du quod est qu'elle est, mais l'existence.

54


¾ ´¹Á°¸¹¾Á Å°À°¹Â¶À°Á ¾à ¿À¾ÁÇ¿¾Ã

ÛØæ×Ö ÛÖܧ Ü«×áØÞÌÐÔ, ÑÈЩ Ì«×ÖÓâÔàÚ Ì¥ÕÈÑÖÒÖÜÏÌЧ ÔÈ© ×ÌØÐÖØåÍÌÐ ÛÖ© Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ ÙÛÖ©Ô Þà§ØÖ Ûà§Ô È¥ÝÎØÎÓâÔàÔ Ö«ØÐÙÓà§Ô. ›°ÔÛåÏÌÛÈ, ÙÛÎ©Ô È¥ÔÈÛÖÒÐÑΩ ·ÌÖÒÖÊåÈ Î« ×æÒàÙΠȥÔáÓÌÙÈ ÙÛÖ©Ô È¥ÔÈÒÖÊÐÑÖ© -Ö¥ÔÛÐÑÖ© Ϊ ÙÛÖ©Ô ÓÜÙÛÐÑÐÙÛÐÑÖ© ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓÖ© ÛÖܧ ´Ð¤ÔÈÐ Ì­ÞÌРȥÝÌÛÎØÐÈÑÈ© È¥×ÖÑÒÌÐÙÛÌЧ ÑÈЩ Ϋ Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈ Ûà§Ô È¥ÔÈÛÖÒÐÑà§Ô ÌФÔÈÐ ×ØàÛÈØÞÐÑÈ© Ü«×ÈØÑÛÐÑã, ÊÐÈÛЩ ÉáÙÎ ÑÈЩ È¥ÝÌÛÎØåÈ ÌФÔÈÐ Ö« È¥×ÖÝÈÛÐÙÓÖ©Ú ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ ÑÈЩ Ö­ÞÐ Ö« È¥×ÖÝÈÛÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ. ûÁÛÎ©Ô ×ÈØáËÖÙÎ ÛÎ§Ú È¥ÔÈÛÖÒÐÑÎ§Ú ›´ÑÑÒÎÙåÈÚ ËÌ©Ô Ü«×áØÞÌÐ ×ÌØÐÏéØÐÖ ÊÐÈ© ÓÐÈ© ÏÌÖÒÖÊåÈ ÑÈå, ×ÖÒÜ© ÒÐÊæÛÌØÖ, ÊÐÈ© ̦ÔÈ ÓÜÙÛÐÑÐÙÓÖ© ÛÎ§Ú ÏÌåÈÚ ÖÜ¥ÙåÈښ ²ÐÈ© ÛÎ©Ô È¥ÔÈÛÖÒÐÑΩ ›´ÑÑÒÎÙåÈ, Ö¦ÛÈÔ ÓÐÒáÌÐ ÑÈÔÌÐ©Ú ÊÐÈ© ÛÖ©Ô ·Ìæ, ×ØæÑÌÐÛÈÐ ×áÔÛÖÛÌ ÊÐÈ© ÛÖ© ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÖ: úÖ« ·ÌÖ©Ú ÛÖܧ ›°ÉØÈáÓ, ÛÖܧ ›¸ÙÈÈ©Ñ ÑÈЩ ÛÖܧ ›¸ÈÑéÉ, Ö« ·ÌÖ©Ú ÛÖܧ ›¸ÎÙÖܧ ÅØÐÙÛÖܧþ, ×ØæÑÌÐÛÈÐ ×áÔÛÖÛÌ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô ÂØÐáËÈ (Ûà§Ô ×ØÖÙé×àÔ) ü ¿ÈÛãØ, ÃЫ Ö©Ú ÑÈЩ °ÊÐÖÔ ¿ÔÌܧÓÈ. ›°ÔÛåÏÌÛÈ, Ö¦ÛÈÔ Î« ÑÖÐÔΩ ÝçÙÎ ×ÈåØÔÌÐ ÛÎ©Ô ×ØéÛÎ ÏâÙÎ ÙÛΩ ÙçÒÒÎßÎ ÛÖܧ ÛØÐÈËÐÑÖܧ ËæÊÓÈÛÖÚ, ÌФÔÈРȥÔÈ×æÝÌÜÑÛÖ Î« ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑΩ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛÖܧ ·ÌÖܧ -ÂØÐáËÖÚ ÔÈ© ×ÈØÈÓÌØåÍÌÛÈÐ, ÙÌ© ̦ÔÈ ×ÖÙÖÙÛæ, ÊÐÈ© ÞáØÎ ÓÐÈ§Ú Ñá×ÖÐÈÚ ÝÐÒÖÙÖÝåÈÚ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈښ ¿ØÈÊÓÈÛÐÑá, ÙÛÖ© ×ÒÈåÙÐÖ Ûà§Ô ÏÌàØÎÛÐÑà§Ô ×ØÖè×ÖÏâÙÌàÔ ÛÎ§Ú ³çÙÌàÚ, ÑáÏÌ ÏÌàØåÈ ÑÈÏÈØÈ© ÏÌÖÑÌÔÛØÐÑΩ ÏÈ© ÑÐÔËçÔÌÜÌ ÔÈ© ÏâÙÌÐ ÛÎ©Ô ÖÜ¥ÙåÈ ×ØÐ©Ô È¥×Ö© ÛÈ© ×ØæÙà×È, ÔÈ© ÊåÔÌР̦ÔÈÚ ÓÜÙÛÐÑÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú úÏÌåÈÚ È¥ÉçÙÙÖÜþ (×ØÉÒ. ÛÎ©Ô Gottheit ÛÖܧ Meister Eckhart), ̦ÔÈÚ È¥×ØæÙà×ÖÚ È¥×ÖÝÈÛÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú ÏÌæÛÎÛÈÚ-ÓÎËÌ©Ô ×ÖÜ© ÏÈ© ×ØÖÎÊÌЧÛÖ ÛÎ§Ú ÂØÐáËÖÚ. œ´ÛÙÐ, ËÐÈÊØáÝÖÔÛÈÚ Ì¦ÔÈÔ ×ÈØáËÖÕÖ ÑçÑÒÖ, Ì¥×ÈÔâØÞÌÛÈÐ ÑÈÔÌåÚ, ÓâÙÈ È¥×Ö© ÛÖ©Ô ÅØÐÙÛÐÈÔÐÙÓæ, ÙÛÖ©Ô ÔÌÖ×ÒÈÛàÔÐÑÖ© ÓÜÙÛÐÑÐÙÓæý29. 29. Vlad. LOSSKY, La Á. ¿ÒÌÜØáÑÎ, ÙÌÒ. 70, 71.

theÂologie mystiqueš, ÙÌÒ. 63, 64, Ì«ÒÒÎÔ. ÓÛÝØ. 55


¾ ¿À¾ÁÇ¿¸¹¾Á ûÂÀ¾¿¾Á ¶Á ÿ°À½´ÇÁý ¥ ×ÖÝÈÛÐÙÓÖܧ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ È ¥ ×Ö© ÛÖ©Ô Ÿ¶ ËÐáÑØÐÙÎ ÛÖܧ È ¥ ×ÖÝÈÛÐÙÓÖ© ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ ËÌ©Ô Ì¥ÕÈÔÛÒÌЧÛÈÐ ÙÛÖ© ×ÒÈåÙÐÖ ÓÐÈ§Ú È ¥ ÒÒÈ© È¥ÔÛÐ×ØÖÙà×ÌçÌÐ ÑÈЩ ÙÜÔÐÙÛÈ ÏÌàØÎÛÐÑÎ§Ú ËÐÈÝÖØÈ § Ú, È § ¥ ÔÛåÏÌÛÌÚ ×ÔÌÜÓÈÛÐÑÌ©Ú ÙÛáÙÌÐÚ, ËÜÖ© ÛØæËÜÖ© ËÐÈÓÌÛØÐÑÈ© È ×ÖÜÚ ÍàΧÚ, ÛÌÒÐÑá, ËÜÖ© ËÐÈÝÖØÌÛÐÑÖÜ©Ú ×ÖÒÐÛÐÙÓÖçÚ. ›°×Ö© ÛΩ © ÓÌØÐá, Ϋ ÍàΩ ÏÌÓÌÒÐéÔÌÛÈÐ ÙÛÎ©Ô È ¥ ÒãÏÌÐÈ à « Ú ÓÐÈ

ÙÞâÙÎ ÑÈЩ

¥ ÒãÏÌÐÈ ×ØÈÊÓÈÛéÔÌÛÈÐ à « Ú ÑÖÐÔàÜ«×ÈØÑÛÐÑΩ Ì¥Ó×ÌÐØåÈ, Ϋ È « Ú ÛÈçÛÐÙÎ ÔÐÑΩ ËÜÔÈÓÐÑΩ ÛÎ§Ú ÍàÎ§Ú ÑÈЩ Ϋ ÍàΩ ËÐÑÈÐéÔÌÛÈÐ à ­ ÒÒÎ ÓÌØÐá, Ϋ ¥ ÒÎÏÌçÌÐÔ ÓÌ© ÛÖ© ÑÖÐÔàÔÌЧÔ. ›°×Ö© ÛÎ©Ô È ÛÖܧ È ¥ ÒãÏÌÐÈ ÛÈÜÛåÍÌÛÈÐ ÓÌ© ÔÖÎÛÐÑÖÜ©Ú Ö«ØÐÙÓÖçÚ, È ¥ ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÖÈ ×ÖÐÌЧÛÈÐ, Ü«×ÖÛáÙÙÌÛÈÐ ÙÛΩ

¥ ÒãÏÌÐÈ ÞØÎÙÐÓæÛÎÛÈ, ÑÈЩ Ϋ È

« Ú ÞØÎÙÐÓæÛÎÛÈ È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÖ×ÖÐÌЧ ÛÎ©Ô Ð­ËÐÈ ÛΩ Íàã, ÓÌÛÈà ¥ ÒÒÖÝØáÍÌÛÈÐ ÙÌ© ÛÌÞÔÖÒÖÊÐÑΩ Ü«ÙÛÌØåÈ, ÙÌ© ÉÈÙÈÔÐÙÓÖ© ÑÈЩ È ¥ ÔÏØé×ÖÜ. ÛØåàÙÎ ÛÖܧ È © ÖЫ ЫÙÛÖØÐÑÌ©Ú ÑÈЩ ×ÖÒÐÛÐÙÛÐÑÌ©Ú ÙÜÔâ×ÌÐÌÚ, ×ÖÜ© ×Ø֛°ÒÒÈ Ñç×ÛÖÜÔ È¥×Ö© ÛÐ©Ú ËÐÈÝÖØÌ©Ú ›°ÔÈÛÖÒÎ§Ú ÑÈЩ ³çÙÎÚ ÙÛÖ©Ô Þà § ØÖ ­ ÒÒÎÚ © ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© ÌФÔÈÐ È ¥ ÔÛÐÑÌåÓÌÔÖ ÓÐÈ§Ú È ÛÎ§Ú Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈÚ, ÏÈ 30

© ÏÜÓãÙÖÜÓÌ È « ×Òà ÓÌÒâÛÎÚ . ›´Ëà § , ÏÈ § Ú ÛÎ©Ô Ì¥ÔÈØÊâÙÛÈÛÎ ¥ ËÐÌÕæËÖÜ, ×ÖÜ© ËÎÓÐÖÜØÊÌЧ Ϋ ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ËÐÈÛç×àÙÎ ÛÖܧ È ¥ ×ÖÝÈÛÐÙÓÖܧ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ, ÙÛÈ© ÑÌåÓÌÔÈ ÛÖܧ ÛÖܧ È

Heidegger

(ÛÖܧ ÛÌÒÌÜÛÈåÖÜ, ÓÈ § ÒÒÖÔ, ûÓÜÙÛÐÑÖܧ ÛÎ§Ú ¾Ü¥ÙåÈÚý ÙÛΩ ³ç31

ÙÎ) . Ÿ¶ ×ÌØå×ÛàÙÎ ÛÖܧ

Heidegger

© ÛÖ© ×à Ì­ËÌÐÕÌ ÑÈÏÈØÈ § Ú

30. ÁÌ© ×ØÖÎÊÖçÓÌÔÎ ÓÌÒâÛÎ, È¥ÒÒÈ© ÑÈЩ ×áÒÐ ÙÛÖ©Ô Þà § ØÖ Ûà § Ô ÏÌàØÎÛÐÑà § Ô © ÑÈÛÈËÌÐÞÏÌЧ, ÓÌ© ÉáÙÎ ÛÈ© ÑÌåÓÌÔÈ ÛÖܧ ËÐÈÝÖØÖ×ÖÐãÙÌàÔ, Ì­ÊÐÔÌ ×ØÖÙ×áÏÌÐÈ ÔÈ

Heidegger

, ×à § Ú Î« ÙÞÖÒÈÙÛÐÑΩ ÏÌÖÒÖÊÐÑΩ ×ÈØáËÖÙÎ ÛÎ§Ú ³çÙÎÚ Ö«ËÎÊÌЧ È¥ÔÈ-

×æÝÌÜÑÛÈ ÙÛÖ© ÙÎÓÌØÐÔÖ© ÝÈÐÔæÓÌÔÖ ÛÖܧ ûÌÜ¥Øà×ÈäÑÖܧ »ÎËÌÔÐÙÓÖܧý. ±Ò. ÅØãÙÛÖÜ ²¸°¼¼°À°,

Ÿ¶ ÏÌÖÒÖÊåÈ ÛÎ§Ú È¥×ÖÜÙåÈÚ ÑÈЩ ÛÎ§Ú È¥ÊÔàÙåÈÚ ÛÖܧ ·ÌÖܧ (ÓÌ©

È¥ÔÈÝÖØÈ© ÙÛÐ©Ú È¥ØÌÖ×ÈÊÐÛÐÑÌ©Ú ÙÜÊÊØÈÝÌ©Ú ÑÈЩ ÙÛÖ©Ô

Martin Heidegger

1967.

), ›°ÏãÔÈ

Sein erweist sich als einhoÈchstbestimmtes voÈlig Unbestimmtes EinfuÈhrung in die Metaphysik Das Sein ist das NaÈchste Doch die NaÈhe bleibt dem 31. ¿ØÉÒ. ÛÖÜ©Ú ÞÈØÈÑÛÎØÐÙÛÐÑÖÜ©Ú È¥ÝÖØÐÙÓÖçÚ ÛÖÜ: (

, ÙÌÒ. 59). ü

.

56


¾ ´¹Á°¸¹¾Á Å°À°¹Â¶À°Á ¾à ¿À¾ÁÇ¿¾Ã Ö« È¥×ÖÝÈÛÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ ×ØÖÙËÐÖØåÍÌÐ ÑÈЩ ÙâÉÌÛÈÐ ÛÈ© Ö¦ØÐÈ ÛÎ§Ú ÙÑâßÎÚ, Ì«×ÖÓâÔàÚ ÑÈЩ ÛÈ© Ö¦ØÐÈ ÛÎ§Ú ÓÌÛÈÝÜÙÐÑÎ§Ú Îª ÛÖܧ È¥ØØãÛÖÜ, È¥ÒÒÈ© È¥ÝãÔÌÐ ÛÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ ÛÎ§Ú Ö¥ÔÛÐÑÎ§Ú È¥ÛÖÓÐÑæÛÎÛÈÚ ÙÛÈ© Ö¦ØÐÈ ÛÖܧ Ì¥ÔËÌÞæÓÌÔÖÜ ÓÎËÌÔÐÙÓÖܧ ÛÎÚ, È¥×ÖÑÈÒç×ÛÌÐ ÛÖ© »ÎËÌ©Ô à«Ú Ì¥Õ Ð­ÙÖÜ Ì¥ÔËÌÞæÓÌÔÎ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ ÓÌ© ÛÖ© ´Ð¤ÔÈÐ, ÓÌÛÈÏâÛÌÐ ÛÖ© Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÖ© Ì¥ØéÛÎÓÈ ÙÛÖ© ËåÒÎÓÓÈ È¥ÔáÓÌÙÈ ÙÛÖ© ÖªÔ ÑÈЩ ÙÛÖ© »ÎËâÔ: (warum ist È uberhaupt 32 Seiendes und nicht vielmehr Nichts? ). Ÿ¾ È¥×ÖÝÈÛÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ È¥×ÖËÌåÞÔÌÛÈÐ ÓÌ© ÛÖ©Ô Heidegger Ì¥ÔËÌÞæÓÌÔÖ Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÖܧ ÑÈЩ ÏÌÖÒÖÊÐÑÖܧ »ÎËÌÔÐÙÓÖܧ ÛæÙÖ, Ö¦ÙÖ ÑÈЩ Ö« Ö¥ÔÛÐÑÖ©Ú-ÔÖÎÛÐÑÖ©Ú ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ. ›°ÒÒÈ© ÙÛÖ© ÏâÓÈ ÈÜ¥ÛÖ© ÏÈ© ÞØÌÐÈÙÛÌЧ ÔÈ© Ì¥×ÈÔâÒÏÖÜÓÌ ÙÌ© Ì«×æÓÌÔÖ ÑÌÝáÒÈÐÖ ÛÎ§Ú ÓÌÒâÛÎÚ ÈÜ¥ÛΧÚ.

Menschen am weitesten (UÈber den Humanismus, ÙÌÒ. 20). ü Die Unbestimmtheit dessen jedoch, wovor und worum wir uns Èangstigen, ist blosses Fehlen der Bestimmtheit, sondern die wesenhafte UnmoÈglichkeit der Bestimmbarkeit (Was ist Metaphysik?, ÙÌÒ. 32). ü Das Sein als das Geschink, das Wahrheit schickt, bleibt, verborgen. Aber das Weltgeschick kuÈndigt sich in der Dichtung an (UÈber den Humanismus, ÙÌÒ. 26). ü ±Ò. Ì¥×åÙÎÚ ÛÖ©Ô Ì¥ÔËÌÐÑÛÐÑÖ© ÞÈØÈÑÛÎØÐÙÓÖ© ÛÎ§Ú ÝÐÒÖÙÖÝåÈÚ ÛÖܧ Heidegger È¥×Ö© ÛÖ©Ô J. HIRSCHBERGER (Geschichte der Philosophie, II, ÙÌÒ. 648): Was bleibt, ist eine Art Mystik und Romantik des Seins, bei der alles auf die Hinnahme ankommt. 32.

EinfuÈhrung in die Metaphysik, ÙÌÒ. 1. 57

Profile for Ikaros Publishing LTD

Το Πρόσωπο και ο Έρως - Χρήστος Γιανναράς  

«Το Πρόσωπο και ο Έρως είναι από τα σημαντικότερα ελληνικά φιλοσοφικά συγγράμματα στον 20ό αιώνα. Διερευνά το ερώτημα για τη δυνατότητα πρόσ...

Το Πρόσωπο και ο Έρως - Χρήστος Γιανναράς  

«Το Πρόσωπο και ο Έρως είναι από τα σημαντικότερα ελληνικά φιλοσοφικά συγγράμματα στον 20ό αιώνα. Διερευνά το ερώτημα για τη δυνατότητα πρόσ...

Advertisement