__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


¿ÛéÙÎ ö ¹ØåÙÎ ö ¹æÒÈÙÎ

Ϊ Ϋ ËÐÑÈÔÐÑΩ Ü« ×ÖÔæÓÌÜÙÎ ÛΧ Ú Ö¥ ÔÛÖÒÖÊåÈÚ


ø ÅØΧ ÙÛÖÚ ²ÐÈÔÔÈØȧ Ú & ›´ÑËæÙÌÐÚ œ¸ÑÈØÖÚ, 2017 ISBN 978-960-572-161-9


ÅØΧÙÛÖÚ ²ÐÈÔÔÈØȧÚ

¿ÛéÙÎ ¹ØåÙÎ ¹æÒÈÙÎ

Ϊ Ϋ ËÐÑÈÔÐÑΩ Ü«×ÖÔæÓÌÜÙÎ ÛÎ§Ú Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈÚ œ¸ÑÈØÖÚ


ÁÛÖ© Ô Rowan Williams, ÛÖ© Ô ÓÈÑØæÏÌÔ Ì¥ ÊÊçÛÈÛÖ, ÌÜ¥ ÞÈØÐÙÛãØÐÈ


¿´À¸´Å¾»´¼° 1. ÂÖ© Ì­ÓÉØÜÖ ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© ÊÌÔÔÎÏÌЧ ÊÐÈ© ÔÈ© ÍãÙÌÐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ÂÖ© ûÌ¥ ÔÛÌÒà§Ú È­ ÒÒÖý ö ×ØÐ©Ô ÛΩ ÊâÔÔÎÙÎ ÑÈЩ ÓÌÛÈ© ÛÖ© Ô ÏáÔÈÛÖ . . . . . . . . . . . . . 3. Ÿ¾ ÛØæ×ÖÚ ÛÎ§Ú ÈÐ¥ÛåÈÚ ÑÈЩ Ö« ÛØæ×ÖÚ ÛÖܧ ÈÐ¥ÛÐÈÛÖܧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. û¹ÈÛÈ© ÒæÊÖÔý Ü« ×ÈØÑÛÐÑΩ Ì¥ ÒÌÜÏÌØåÈ ÓæÔÖ Î« È¥ Êá×Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Ÿ¶ ÙÞâÙÎ ÙÜÔÐÙÛȧ ÛΩ Ô Ü¦ ×ÈØÕÎ, Ö­ ÞРΫ ÝçÙÎ 6. Âå ÏÈ© ×ÌЧ Ì¥ ÒÌÜÏÌØåÈ È¥ ×Ö© ÞØæÔÖ ÑÈЩ Þà§ØÖ 7. Ÿ¶ Ì¥ ÒÌÜÏÌØåÈ ÌÐ¥ÑÖÔÐÙÓÖ© Ú ÛΧ Ú ÈÜ¥ ÏÜ×ÈØÕåÈÚ 8. Ÿ¶ ûÓâÒÒÖÜÙÈ ÑØåÙÎý . . . . . . . . . . . . . 9. ÂØæ×ÖÚ ÛÎ§Ú Ì¥ ÒÌÜÏÌØåÈÚ Î« È¥ ÊÈ×ÎÛÐÑΩ ûÑâÔàÙÎý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Ÿ¶ Ü« ×ÈØÑÛÐÑΩ ×ÒÎØæÛÎÛÈ È¥ ÙÜÓÉåÉÈÙÛÎ ÓÌ© ÛΩ Ô È¥ ÛÖÓÐÑΩ ËÐÑÈåàÙÎ . . . . . . . . . . 9

13

21

27

33 39 43 51 55

61

67


11. »æÔÎ ûÈÜ¥ÏÌÔÛåÈý Ϋ ÑÖÐÔàÔÖçÓÌÔΠ̥Ó×ÌÐØåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

12. ²ÌÔÔáÌРȥ×ÈÔÏØà×åÈ Î« Ы ÙÛÖØÐÑΩ -ÔÖÓÐÑΩ Ì¥ÑËÖÞΩ ÛÎ§Ú û×ÛéÙÎÚý . . . . . . . . . . . .

81

13. ›°ÒÒÎÊÖØÐÑΩ Ϋ Ì¥ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑΩ È¥ÔáÊÔàÙÎ ÛΧ Ú ²âÔÌÙÎÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

14. ¹ÛÐÙÛæÛÎÛÈ ûÑÈÛ' ÌÐ¥ ÑæÔÈý ÑÈЩ ûÖ«ÓÖåàÙÐÔý ÛÖܧ ›°ÑÛåÙÛÖÜ . . . . . . . . . 101 15. ÂÖ© ÑÈÑæ, ×ØÖäÖ©Ô ÛΧ Ú Ì¥ÒÌÜÏÌØåÈÚ È¥ÔÜ×æÙÛÈÛÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 16. Ÿ¸ÙÛÖØÐÑÈ© ×ÈØáÊàÊÈ ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ à«Ú Ö¥ ØÏæÛÎÛÈÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 17. ›°ÑåÔËÜÔÌÚ ÖЫ ûÈ¥ÔÛÐÝáÙÌÐÚý Ö¦ÛÈÔ ÊÔéÙÎ ÌФÔÈРΫ Ì¥Ó×ÌÐØÐÑΩ ÓÌÛÖÞΩ . . . . . . . . . . 131 18. ¾Ð« ÙÜÔâ×ÌÐÌÚ È¥ÔÈÙÛÖÒÎ§Ú ÛÎ§Ú ÙÜÔÖËÐÑÎ§Ú ÒÌÐÛÖÜØÊåÈÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 19. ÁÜÔÖËÐÑΩ ×ØÖ×ÈØÈÙÑÌÜã: Ϋ È¥ÔÈÙÜÊÑØæÛÎÙÎ ÛÖܧ ÊÒàÙÙÐÑÖܧ ÓÈÚ ÑéËÐÑÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 20.

ÂØæ×ÖÚ ÛÖ© È¥ÊÈÏæ, È¥ÔÌØÓãÔÌÜÛÖ Îª ×ÈØÌØÓÎÔÌÜÓâÔÖ ÛÖ© ÑÈÑÖ© . . . . . . . . . 10

155


21. ÅØÎÙÛÐÑΩ Ì«ØÓÎÔÌåÈ (ËÎÒÈËΩ ÔÖÓÐÑΩ È¥×ÖÛåÓÎÙÎ) ÛÖܧ ÑÈÑÖܧ . . . . . . . . . . . . 161 22. ¿ØÖÙËÖÑéÓÌÔÌÚ ÙÜÔÖËÐÑÌ©Ú ËÐÈÙÈÝãÙÌÐÚ

171

23. Ÿ¶ ÙÞÌÛÐÑæÛÎÛÈ ÑÈЩ ÙÜÓÉÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛΧ Ú ÙÜÔÈÝÖÜ§Ú Ö«ØÖÒÖÊåÈÚ . . . . . . . . . . . 177 24 û›°×ÖÑÈÛáÙÛÈÙÎ Ûà§Ô ×áÔÛàÔý . . . . . . 183 25. ÂÌÒÐÑá, ÓæÔÖ û×ØÖÙÑÖÓÐËΩ ý ×ØÖÉÒÎÓáÛàÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 ´Ü«ØÌÛãØÐÖ Ö¥ÔÖÓáÛàÔ ÑÈЩ ÏÌÓáÛàÔ . . . . . . .

11

199


1.

ÂÖ© Ì­ÓÉØÜÖ ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© ÊÌÔÔÎÏÌЧ ÊÐÈ© ÔÈ© ÍãÙÌÐ Ÿ´ØÓÎÔÌÜÛÐÑΩ ×ØÖÙâÊÊÐÙÎ ÙÛÖ©

›¸àáÔ.

5, 24:

›°ÓÎ©Ô È¥ÓÎ©Ô ÒâÊà Ü«ÓЧ Ô Ö¦ ÛÐ Ö« ÛÖ©Ô ÒæÊÖÔ ÓÖÜ È¥ÑÖçàÔ ÑÈЩ ×ÐÙÛÌçàÔ Û௧ ×âÓßÈÔÛå ÓÌ Ì­ ÞÌÐ ÍàÎ©Ô ÈÐ¥ éÔÐÖÔ, ÑÈЩ ÌÐ¥ Ú ÑØåÙÐÔ ÖÜ¥Ñ Ì­ ØÞÌÛÈÐ, È¥ÒÒÈ© ÓÌÛÈÉâÉÎÑÌÔ Ì¥ Ñ ÛÖܧ ÏÈÔáÛÖÜ ÌÐ¥ Ú ÛÎ©Ô ÍàãÔ.

(ÁÈ§Ú ÉÌÉÈÐéÔà, ×à©Ú Ö¦×ÖÐÖÚ ËâÞÌÛÈÐ ÛÖ© Ô ÒæÊÖ ÓÖÜ ÑÈЩ Ì¥ Ó×ÐÙÛÌçÌÛÈÐ ÈÜ¥ ÛÖ© Ô ×ÖÜ© ÓÌ© È¥ ×âÙÛÌÐÒÌ ÙÛÖ© Ô ÑæÙÓÖ [ÛÖ© Ô ×ÈÛâØÈ ÓÖÜ] Ì­ÞÌÐ ÛΩ Ô È¥ ×ÌØÐæØÐÙÛÎ ÍàΩ [ÛÖ© ×ÒãØàÓÈ, ÛΩ Ô Ö« ÒÖÑÒÎØåÈ ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ] ÑÈЩ ËÌ© Ô ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÔÈ© ÑØÐÏÌЧ, È¥ ÒÒÈ© Ì­ÞÌÐ ÑÐæÒÈÚ ÓÌÛÈÉÌЧ È¥ ×Ö© ÛÖ© Ô ÏáÔÈÛÖ ÙÛΩ Íàã.) ¿ØæÑÌÐÛÈÐ, ÙÛÖ© ×ÈØÈ×áÔà ÞàØåÖ, ÊÐÈ© È¥ ÔÛÐÙÛØÖÝΩ ÛÖܧ ÔÖãÓÈÛÖÚ Ûà§Ô ÒâÕÌàÔ, Ö¦×àÚ ÛÐ©Ú ÕâØÖÜÓÌ ÑÈЩ ÛÐ©Ú ÞØÎÙÐÓÖ×ÖÐÖܧÓÌ. ½âØÖÜÓÌ ÛΩ ÍàΩ à«Ú Ì¥ ÔÌØÊÖçÓÌÔÎ ×ÈØÖÜÙåÈ ÛÎ§Ú È¥ ÛÖÓÐÑÎ§Ú (Ü« ÒÐÑΧÚ-ÙàÓÈÛÐÑΧÚ) Ü« ×æÙÛÈÙãÚ ÓÈÚ. °Ü¥ ÛΩ Ϋ ÈÐ¥ ÙÏÎÛΩ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛÎ§Ú 13


¿ÂÇÁ¶ ö ¹À¸Á¶ ö ¹¾º°Á¶

ÍàÎ§Ú ÓÈÚ Ö¥ÔÖÓáÍÌÛÈÐ ÙÛÖ© ×ÈØÈ×áÔà ÞàØåÖ ÏáÔÈÛÖÚ. ½âØÖÜÓÌ ÛÖ©Ô ÏáÔÈÛÖ à«Ú ÛâÒÖÚ-È¥×ÖÜÙåÈ-Ì¥ÕÈÝáÔÐÙÎ ÛÎ§Ú Ì¥ÔÌØÊÖçÓÌÔÎÚ È¥ÛÖÓÐÑÎ§Ú (Ü«ÒÐÑΧÚÙàÓÈÛÐÑΧÚ) Ü«×æÙÛÈÙãÚ ÓÈÚ. °Ü¥ÛÖ©Ú Ö« Ì¥ÑÓÎËÌÔÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕãÚ ÓÈÚ à«Ú ÈÐ¥ ÙÏÎÛÎ§Ú ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈÚ, Ö¥ÔÖÓáÍÌÛÈÐ ÙÛÖ© ×ÈØÈ×áÔà ÞàØåÖ Íàã. »Ì© ÛÎ©Ô Ì¥ÑÝØÈÙÛÐÑΩ Ûà§Ô ÔÖÎÓÈÛÐÑà§Ô ÌÐ¥ ÑæÔàÔ, ØàÛȧÓÌ: ÂÎ©Ô Ü«×ÈØÑÛÐÑΩ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ Ì«ÔÖ©Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÖÜ Ì¥ÓÉØçÖÜ ×à§Ú ÏÈ© ÛÎ©Ô Ö¥ÔÖÓáÍÈÓÌ, ÍàΩ Ϊ ÏáÔÈÛÖ; œ´ÞÌÐ ÛÖ© È¥ÔÏØé×ÐÔÖ Ì­ÓÉØÜÖ ûËÜÔáÓÌÐý (ÙÌ© ×ØÖÖ×ÛÐÑÌ©Ú È¥Ôá×ÛÜÕÎÚ) ÛÐ©Ú ×ØÖè×ÖÏâÙÌÐÚ ÊÐÈ© ÔÈ© ÍãÙÌÐ, ËÐÈÏâÛÌÐ ÛÐ©Ú Ü«×ÈØÑÛÐÑÌ©Ú ËÜÔÈÛæÛÎÛÌÚ ÊÐÈ© ÔÈ© ÙÜÙÛãÙÌР̥ÔÌØÊÖ© ×ÈØÖÜÙåÈ È¥ÛÖÓÐÑÎ§Ú Ü«×æÙÛÈÙÎÚ ÛÖܧ ÍΧÔ. ¾ÓàÚ È¥ÑæÓÈ ËÌ©Ô ÍÌЧ. ¿Øâ×ÌÐ ÔÈ© ûÊÌÔÔÎÏÌЧý ÊÐÈ© ÔÈ© ÍãÙÌÐ. »Ì© ÛÈ© ØÌÈÒÐÙÛÐÑÈ© ËÌËÖÓâÔÈ ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ ÛÖܧ Ì¥ÓÉØçÖÜ ÌЭÓÈÙÛÌ È¥×ÖÒçÛàÚ ÙÜÔÌ×ÌÐ§Ú ÙÛΩ ÒÖÊÐÑΩ ÛÎ§Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÎÚ ÙÜÔ-ÌÔÔæÎÙÎÚ, ÈªÔ ×ÖܧÓÌ Ö¦ÛÐ: ÓÌ© ÛΩ ÊâÔÔÎÙã ÛÖÜ ÛÖ© Ì­ÓÉØÜÖ ûÌÐ¥ Ú ÑØåÙÐÔ ÖÜ¥Ñ Ì­ØÞÌÛÈÐ, È¥ÒÒÈ© ÓÌÛÈÉâÉÎÑÌÔ Ì¥Ñ ÛÖܧ ÏÈÔáÛÖÜ ÌÐ¥ Ú ÛÎ©Ô ÍàãÔý. ¾Ð« ËÜÔÈÛæÛÎÛÌÚ ×ÐÙÛÖ×ÖÐãÙÌàÔ ×ÖÜ© ËÐÈÏâÛÖÜÔ ÖЫ ÒÌÊæÓÌÔÌÚ ûÌ¥×ÐÙÛΧ ÓÌÚ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜý ÓÈ§Ú Ì¥×ÐÛØâ×ÖÜÔ ÔÈ© ÙÜÓ×ÌØáÔÖÜÓÌ Ö¦ÛРΫ ÊâÔÔÎÙã ÓÈÚ 14


1. ¾ ´»±Àþ ¿À´¿´¸ ¼°

²´¼¼¶·´¸

²¸° ¼°

µ¶Á´¸

(Ϋ Ì¥ÊÑÈÛáÒÌÐßÎ ÛΧ Ú ÓãÛØÈÚ ÓÌ© ÑÖ×Ω ÛÖܧ Ö¥ÓÝáÒÐÖÜ ÒéØÖÜ ×ÖÜ© ÓÈ§Ú ÓÌÛáÊÊÐÍÌ ËáÔÌÐÈ ÍàΩ È¥×Ö© ÛÖ© ÓÎÛØÐÑÖ© Ùà § ÓÈ) ÌФÔÈÐ ÓÐÈ© Ö¥ËÜÔÎØΩ ËÖÑÐÓÈÙåÈ (ÛØÈÜÓÈÛÐÑΩ Ì¥Ó×ÌÐØåÈ) ÑÈЩ È¥×ÖÛÜ×éÔÌРЭÞÔÎ ÙÛÖ©Ô ßÜÞÐÙÓæ ÓÈÚ. ¾ÓàÚ, ÞàØÐ©Ú ÈÜ¥ÛΩ

ËÌËÖÓâÔÎ ÛØÖÝÐÑΩ Ì¥Õ-

ÛΩ ËÖÑÐÓÈÙåÈ, ÛÖ© ×âØÈÙÓÈ È¥×Ö© ÛΩ (ÓÌ© ÛÖ©Ô Òà § ØÖ ÑÈЩ ÛÖ©Ô ×ÒÈÑÖçÔÛÈ)

áØÛÎÙÎ

ÙÛΩ Ô

ÑÈÛÖØÏÖçÓÌÔÎ

(ÓÌ© ÛΩ Ô È¥ÔÈÍãÛÎÙÎ

ÛÖܧ ÓÎÛØÐÑÖܧ ÓÈÙÛÖܧ) ÛØÖÝÐÑΩ

ÙÞâÙÎ ,

ÖÜ­ÛÌ ÛÖ©

Ì­ÓÉØÜÖ ÏÈ© ÙÜÔÌÞåÙÌÐ ÔÈ© Ü«×áØÞÌÐ ÖÜ­ÛÌ ÏÈ© ÙÜÊÑØÖÛÎÏÌЧ ×ÖÛÌ©

ÒÖÊÐÑÖ©

(ÑÖÐÔàÔÖçÓÌÔÎÚ

ÙÞâÙÎÚ)

Ü«×ÖÑÌåÓÌÔÖ.

ÁÜÔÌÞåÍÖÔÛÈÚ ÛΩ Ô Ì¥ÑÝØÈÙÛÐÑΩ Ûà § Ô ÔÖÎÓÈÛÐÑà § Ô ÌÐ¥ÑæÔàÔ Ó×ÖØÖܧÓÌ ÔÈ© ×ÖܧÓÌ Ö¦ÛÐ: ÛÖ© Ì­ÓÉØÜÖ Ü«×áØÞÌÐ ÙÌ© ÙÜÔÏΧ ÑÌÚ (Ϊ ÉÐéÔÌÐ) ÓæÔÖ ÛÖ©

È¥ÞØÖÔåÈÚ, Ì¥×ÌÐËΩ Ü«ÝåÙÛÈÛÈÐ ÙÜÔÌÞÌ©Ú ÛÎ§Ú ÈÜ¥ÕãÙÌàÚ ÑÈЩ

Ö­ÞÐ Ñá×ÖÐÈ ÙÜÔÛÌÒÖçÓÌÔÎ ÓÌÛáÉÈÙÎ (ÑÈЩ ÓÌ-

×ØæÛÌØÖÔ ÙÛÖ© ܦÙÛÌØÖÔ. ŸÃ×áØÙÜÔÏΧ ÑÌÚ È¥ËÐáÙÛÈÛÖÜ ÞéØÖÜ, ÊÐÈÛЩ

ÛÈÉÖÒΩ ) È¥×Ö© ÛÖ© ÞÌÐ ÑÈЩ ÙÌ©

ÉØåÙÑÌÛÈÐ ÙÌ© È­ÓÌÙÎ ÛØÖÝÐÑΩ (ÍàÛÐÑΩ ) Ì¥ÕáØÛÎÙΠȥ×Ö© ÛÖ© ÑÖØÓЩ ÛΧ Ú ÓÎÛâØÈÚ ü ËÌ©Ô Ü«×áØÞÌÐ Ûå×ÖÛÌ

Ì­ÔÈÔÛÐ ÛÖܧ

Ì¥ÓÉØçÖÜ. ŸÃ×áØÞÌÐ, ÛâÒÖÚ, ÛÖ©

È¥ÝÏÈØÙåÈÚ, È¥ÝÖܧ Ì­ÞÌÐ ÊÐÊÔæÓÌÔÎ ÈÜ­ÕÎÙÎ (ÞàØЩÚ

Ì­ÓÉØÜÖ ÑÈЩ ÙÌ© ÙÜÔÏΧ ÑÌÚ ËÌËÖÓâÔÎ ÓæÔÖ ÛΩ ×ÈØáÒÒÎÒÎ

ÝÏåÙÎ ).

Ÿ¶ È¥ÞØÖÔåÈ, ÛÖ© È¥ËÐáÙÛÈÛÖ, Ϋ È¥ÝÏÈØÙåÈ ÏÈ© Ó×ÖØÖܧÙÈÔ ÔÈ© ÌФÔÈÐ ÙÜÔÏΧ ÑÌÚ Ü«×ÈØÑÛÐÑΧ Ú ×ÒÎ-

15


¿ÂÇÁ¶ ö ¹À¸Á¶ ö ¹¾º°Á¶

ØæÛÎÛÈÚ, È¥ÒÒÈ© ÓæÔÖ ÊÐÈ© ÛÖ© ÒÖÊÐÑÖ© Ü«×ÖÑÌåÓÌÔÖ, Ö­ÞÐ ÊÐÈ© ÛÖ© Ì­ÓÉØÜÖ ü Ö¦×àÚ ËÌ©Ô ÌФÔÈÐ ÑÈЩ ÊÐÈ© Ö¦×ÖÐÖ Ì¥ÝãÓÌØÖ (Ì­ÙÛà ÑÈЩ Ì­Ñ×ÈÊÒÖÜ ÑáÒÒÖÜÚ) ÝÜÛæ. ²ÐÈ© ÔÈ© Ü«×áØÕÌÐ ÈÜ¥ÛÌ×åÊÔàÙÎ Ü«×ÈØÑÛÐÑã, ×ÒÎØæÛÎÛÈÚ Îª ÙÛâØÎÙÎÚ, ×ØÖè×ÖÛåÏÌÔÛÈÐ ÒÖÊÐÑÌ©Ú ÙÞâÙÌÐÚ Ì­ÒÒÖÊÖÜ Ü«×ÖÑÌÐÓâÔÖÜ ÓÌ© ÛÎ©Ô Ì­ÔÈÔÛÐ ÒÖÊÐÑΩ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ. »æÔÖ ÓÌ© ÛÎ©Ô ÛØÈÜÓÈÛÐÑΩ Ì¥Ó×ÌÐØåÈ ÛÎ§Ú ÊâÔÔÎÙãÚ ÛÖÜ, ÛÎ©Ô È¥×éÒÌÐÈ ÛÎ§Ú ÝÜÛÐÑÎ§Ú ÈÜ¥ÛáØÑÌÐÈÚ ×ÖÜ© ×ÈØâÞÌРΫ È­ÙÞÌÛΠȥÞØÖÔåÈ, È¥ËÐÈÙÛÈÙåÈ, È¥ÝÏÈØÙåÈ, Ϋ ܦ×ÈØÕÎ ÛÖܧ Ì¥ÓÉØçÖÜ ÊåÔÌÛÈРȥÔÏØé×ÐÔÎ, Ì­ÒÒÖÊΠܦ×ÈØÕÎ. »æÔÖ ÓÌ© ÛÎ©Ô ÌЭÙÖËæ ÛÖÜ ÙÛΩ ËÐÈÑÐÔËçÔÌÜÙÎ ÛÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ. ·È© Ó×ÖØÖܧÙÌ ÔÈ© ÛÖÒÓÎÏÌЧ Ϋ Ì­ÑÝØÈÙÎ Ö¦ÛÐ ÛÖ© È¥ÔÏØé×ÐÔÖ Ì­ÓÉØÜÖ ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© û×ÌÏáÔÌÐý, ÊÐÈ© ÔÈ© ûÊÌÔÔÎÏÌЧý ÛÖ© ÒÖÊÐÑÖ© Ü«×ÖÑÌåÓÌÔÖ. œ´ÓÉØÜÖ ÑÈЩ ÉØâÝÖÚ È¥ÔÛÐ×ØÖÙà×ÌçÖÜÔ ËÜÖ© È¥ÙçÓ×ÛàÛÖÜÚ ÑÈЩ È¥ÙçÓÉÈÛÖÜÚ ÛØæ×ÖÜÚ Ü¦×ÈØÕÎÚ ü Ö« ̦ÔÈÚ ÛØæ×ÖÚ È¥×ÖÑÒÌåÌÐ ÛÖ©Ô È­ÒÒÖÔ. »Ì© ÛΩ ÝÜÙÐÑΩ ÊâÔÔÎÙÎ ÙÜÔÌÞåÍÌÐ ÔÈ© ×ÈØâÞÌÛÈÐ ÙÛÖ©Ô È­ÔÏØà×Ö ÓÐÈ© Ì¥×åÙÎÚ ËáÔÌÐÈ Íàã. œ¾ÞÐ ×ÐÈ© à«Ú ÓÖÔæËØÖÓÖÚ Ì¥ ÕáØÛÎÙÎÚ È¥×Ö© ÛÖ© ÓÎÛØÐÑÖ© Ùà§ÓÈ, È¥ÒÒÈ© à«Ú ËÐÒÎÓÓÈÛÐÑΩ ÙÞâÙÎ ÓÌ© ÛÖ© ÝÜÙÐÑÖ© ×ÌØÐÉáÒÒÖÔ. Ÿ¶ Ì¥ÕáØÛÎÙÎ ÛÖܧ Ì¥ÓÉØçÖÜ Î¤ÛÈÔ ÓÐÈ© È¥ËãØÐÛΠȥÔÈÊÑÈÐæÛÎÛÈ ü ËÌ©Ô Ü«×ΧØÞÌ Ì¥ÔÈÒÒÈÑÛÐÑΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ Ü¦×ÈØÕÎÚ. Ÿ¶ ÙÞâÙÎ ÓÌ© ÛΩ ÝçÙÎ ÌФÔÈÐ ËÐÒÎÓÓÈÛÐÑã, Ì¥×ÐÛØâ16


1. ¾ ´»±Àþ ¿À´¿´¸ ¼° ²´¼¼¶·´¸ ²¸° ¼° µ¶Á´¸

×ÌÐ ËçÖ ËÜÔÈÛæÛÎÛÌÚ, ËçÖ Ì¥ ÔËÌÞæÓÌÔÈ, ËçÖ ÛØæ×ÖÜÚ Ü¦×ÈØÕÎÚ: Ÿ¶ ÙÞâÙÎ ÓÌ© ÛΩ ÝçÙÎ Ó×ÖØÌЧ ÔÈ© ÌФÔÈÐ ×ÈÏÎÛÐÑΩ ×ØÖÙÈØÓÖÊΩ (Ü«×ÖÛÈÊΩ ) ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ ÙÛΩ Ô Ì¥ ÕáØÛÎÙΠȥ×Ö© ÛΩ ÝçÙÎ (È¥ÔÈÊÑÈÙÛÐÑã, ÈÜ¥ ÛÖÓÈÛÐÑã, ÈÜ¥ ÛÖÔæÎÛÎ ÒãßÎ Ö¥ ÕÜÊæÔÖÜ, ÛØÖÝΧÚ, ×ÖÛÖܧ, Ü«ÒÐÑà§Ô ÊÐÈ© ÛΩ Ô Ì¥ ÕÈÙÝáÒÐÙÎ ÙÛâÊÎÚ, ÏâØÓÈÔÙÎÚ, ÝàÛÐÙÓÖܧ ÑÈЩ ÒÖÐ×à§Ô ÞØÌÐàËà§Ô ÛÖܧ ÉåÖÜ). œ¶, Ó×ÖØÌЧ Ϋ ÙÞâÙÎ ÔÈ© ×ØÖÑç×ÛÌРȥ×Ö© ÛΩ ÏÌÒÎÓÈÛÐÑΩ Ì¥ ×ÐËåàÕÎ, ÔÈ© ÌФÔÈÐ ÒÖÊÐÑã: ÔÈ© ÑáÔÌÐ ×ØáÕÎ ÛΩ Ô Ì¥ ÊØãÊÖØÙÎ ÑÈЩ Ì« ÛÖÐÓæÛÎÛÈ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ ÔÈ© ÙÜÔÈÔÛãÙÌÐ ÙÛΩ ÝçÙÎ ÛÖ© Ô ÒæÊÖ ÓÐÈ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ, ×ÖÜ© Ϋ Ì« ÛÌØæÛÎÛÈ ÑÈЩ ÓÖÔÈËÐÑæÛÎÛá ÛÎÚ È¥×ÖÑÈÒç×ÛÌÛÈÐ ÙÌ© ÑáÏÌ ÝÜÙÐÑÖ© Ì¥ ÔâØÊÎÓÈ ü Ö¦×àÚ È¥×ÖÑÈÒç×ÛÌÛÈРΫ Ü«×ÈØÑÛÐÑΩ Ì« ÛÌØæÛÎÛÈ-ÓÖÔÈËÐÑæÛÎÛÈ ÛÖܧ ÍàÊØáÝÖÜ ÙÛΩ ÍàÊØÈÝÐá ÛÖÜ, ÛÖܧ ÓÖÜÙÖÜØÊÖܧ ÙÛΩ ÓÖÜÙÖÜØÊåÈ ÛÖÜ, ÛÖܧ ÊÒç×ÛÎ ÙÛÖ© È­ÊÈÒÓá ÛÖÜ. ´Ð¤ÔÈÐ È­ÒÒÖÚ ÛØæ×ÖÚ Ü¦×ÈØÕÎÚ ÛÖ© ÔÈ© Ü«ÝåÙÛÈÙÈÐ ÛΩ Ô Ü¦×ÈØÕÎ ÑÈЩ È­ÒÒÖÚ ÛØæ×ÖÚ ÛÖ© ÔÈ© ×ØÈÊÓÈÛéÔÌÐÚ ÛΩ Ô Ü¦×ÈØÕÎ à«Ú Ì¥ ÔÌØÊÖ© ÙÜÔÌÐËÎÛã, ÏÌÛÐÑΩ È¥ÔÛÈ×æÑØÐÙÎ ÙÌ© ÓÐÈ© ÑÒãÙÎ-ÙÌ© -ÙÞâÙÎ. ´Ð¤ÔÈÐ È­ÒÒÖ ÛÖ© ÔÈ© ÙÜÓÉÐéÔÌÐÚ, ÑÈЩ È­ÒÒÖ ÛÖ© ÔÈ© È¥ÊÈ×ȧÚ. œ°ÒÒÖ ÔÈ© Ì¥ ÑÛÖÔéÔÌÐÚ ÛΩ ÙÌÕÖÜÈÒÐÑã ÙÖÜ Ö« ØÓΩ -È¥ÔáÊÑÎ, ÑÈЩ È­ÒÒÖ Î« ×ÒÎØàÓÈÛÐÑΩ Ì¥ ØàÛÐÑΩ ÙçÓÓÌÐÕÎ ûÌÐ¥ Ú ÙáØÑÈ ÓåÈÔý. Ÿ¶ ÙÞâÙÎ Ì­ÞÌÐ ÓÐÈ©Ô È¥×ÌØÐæØÐÙÛÎ ËÜÔÈÓÐÑΩ ÑÒÐÓáÑàÙÎÚ ÛÎ§Ú ×ÒÎØæÛÎÛÈÚ. 17


¿ÂÇÁ¶ ö ¹À¸Á¶ ö ¹¾º°Á¶

»Ì© ÛÈ© ÓâÛØÈ (×ØÖè×ÖÏâÙÌÐÚ, Ì¥ Ó×ÌÐØåÌÚ) ÛÎ§Ú ÙÜÔÌÐËÎÛÎ§Ú ÍàΧÚ, Ϋ ÊâÔÔÎÙÎ ÛÖܧ È¥ ÔÏØé×ÖÜ ÌФÔÈР̦ÔÈÚ ÏáÔÈÛÖÚ: ÂÌÒÌÐéÔÌÐ ÓÌ© ÛΩ ÊâÔÔÎÙÎ, Ö­ÞÐ ÓÐÈ© ÝáÙÎ, È¥ ÒÒÈ© ̦ÔÈÚ ÛØæ×ÖÚ Ü¦×ÈØÕÎÚ ü ÛÖ© Ì­ÓÉØÜÖ ×ÈçÌÐ ÔÈ© Ü« ×áØÞÌÐ ÑÈЩ ×ÈçÌÐ ÉåÈÐÈ: ÑæÉÌÛÈÐ Ö« Òà§ØÖÚ ×ÖÜ© ÛÖܧ ÓÌÛÈÊÊåÍÌÐ ÛΩ Ô Ü¦×ÈØÕÎ, ÕÌØÐÍéÔÌÛÈÐ ÛÖ© Ì­ÓÉØÜÖ È¥ ×Ö© ÛÖ© È¥ ÊÑáÒÐÈÙÓÈ Ü« ×ÈØÑÛÐÑÎ§Ú ×ØÖÙÛÈÙåÈÚ ×ÖÜ© ÛÖܧ ×ÈØÌЧÞÌ Î« ÓãÛØÈ. ³Ì© Ô ûÕâØÌÐý ÛÖ© Ì­ÓÉØÜÖ Ûå×ÖÛÈ ÊÐÈ© ÛΩ ÓÌÛÈ© ÛÖ© Ô ÏáÔÈÛæ ÛÖÜ Íàã, ÊÐÈ© ÛÖ© Ô ÛØæ×Ö ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ ÛÖ© Ô ÓÌÛÈ© ÛΩ ÊâÔÔÎÙÎ. °Ü¥ ÛÖ© ×ÖÜ© Ü« ÝåÙÛÈÛÈÐ ÌФÔÈÐ Ö¦ÛÐ ÓÌ© ÛΩ ÊâÔÔÎÙã ÛÖÜ ×ÈçÌÐ ÔÈ© Ü« ×áØÞÌÐ, ÑÈЩ Ö¦ÛÐ ÈÜ¥ ÛÖ© ÛÖ© Ü« ×ÈØÑÛÐÑÖ© ûÛâÒÖÚý ÛÖ© ÉÐéÔÌÐ ÑáÏÌ Ì­ÓÉØÜÖ È¥ ×æÒÜÛÈ ÓæÔÖ. Ÿ¶ ÊâÔÔÎÙÎ ÌФÔÈÐ ÊÌÊÖÔÖ© Ú Ö« ÒÖÑÒÎØàÛÐÑÎ§Ú ÓÖÔÈÞÐÑæÛÎÛÈÚ, È¥ ÙÜÔÛØæÝÌÜÛΠ̥ Ó×ÌÐØåÈ. ¹ÈÔâÔÈ Ì­ÓÉØÜÖ ûËÌ© Ô ÊçØÐÙÌ ×åÙàý ×ÖÛâ, ÔÈ© ÕÈÔÈÊåÔÌÐ Ì­ÓÉØÜÖ ÓÌÛÈ© ÛΩ ÊâÔÔÎÙã ÛÖÜ, ×ÖÛÌ© ËÌ© Ô Ì¥ ×âÙÛØÌßÌ à« Ú ÉØâÝÖÚ ÙÛÈ© Ì­ÓÉØÜÈ, ÔÈ© ÛÈ© û×ÒÎØÖÝÖØãÙÌÐý ×ÖÐá ÏÈ© ÌФÔÈРΫ Ü« ×ÈØÑÛÐÑã ÛÖÜÚ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÓÌÛÈ© ÛΩ ÊâÔÔÎÙã ÛÖÜÚ! Ÿ¾ È­ÔÏØà×ÖÚ Ì­ØÞÌÛÈÐ ÙÛΩ ÍàΩ ÓÌ© ×ÒãØÎ È­ÊÔÖÐÈ ÑÈЩ È¥ ×æÒÜÛÎ ÓÖÔÈÕÐá, Ö¦×àÚ ÑÈЩ ÝÌçÊÌРȥ ×Ö© ÛΩ ÍàΩ ÓÌ© ×ÒãØÎ È­ÊÔÖÐÈ ÊÐÈ© ÛÈ© ÓÌÛÈ© ÛÖ© Ô ÉåÖ, ÑÈЩ È¥ ×æÒÜÛÎ ÓÖÔÈÕÐá. ÁÛÖ© ÓÌÙÖËÐáÙÛÎÓÈ ÌÜ¥ ÛÜÞà§Ú ×ØÖÒÈÉÈåÔÌÐ ÔÈ© ÊÌÔÔÎÏÌЧ à« Ú ÒÖÊÐÑÖ© Ü« ×ÖÑÌåÓÌÔÖ ûÙÛÖ© Ô Ûæ×Ö ÛÖܧ œ°ÒÒÖÜý, Ûæ×Ö ÛÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ, Ûæ×Ö- ÛØæ×Ö ÛÎ§Ú 18


1. ¾ ´»±Àþ ¿À´¿´¸ ¼° ²´¼¼¶·´¸ ²¸° ¼° µ¶Á´¸

ÑÖÐÔàÔÖçÓÌÔÎÚ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈÚ, ÛÎ§Ú ÊÒéÙÙÈÚ ÑÈЩ Ûà§Ô ÙÜÓÉæÒàÔ. ¾Ð« ×ÖÒÜÓÌØÌÐ§Ú ÑÈЩ ×ÖÒçÓÖØÝÌÚ ËÐÑÛÜéÙÌÐÚ ÛÖܧ ÊÔàÙÛÐÑÖܧ ÛØæ×ÖÜ ÙÜÔÈÐØÖܧÔÛÈРȥÝÈÐØÌÛÐÑÈ© ÙÌ© Ñá×ÖÐÌÚ ÏÌÓÌÒÐéËÌÐÚ (ÑÈÛÈ© ÛÎ©Ô ×ØÖÝáÔÌÐÈ ÑÈЩ È¥ÔÈÊàÊÐÓæÛÎÛÈ) ÙÛÈÏÌØâÚ, Ö¦×àÚ Î« ÙçÔËÌÙÎ ÈÐ¥ ÛåÈÚ ÑÈЩ È¥×ÖÛÌÒâÙÓÈÛÖÚ, ×ÖÜ© ÌФÔÈÐ ÙÞâÙÎ - ÑÒÌÐËЩ ÊÐÈ© ÛΩ ÙçÍÌÜÕÎ ÛÎ§Ú ÒÖÊÐÑæÛÎÛÈÚ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ ÓÌ© ÛÎ©Ô Ì¥Ó×ÌÐØåÈ ÛÖܧ Ì­ÔÈÔÛÐ ÑÈÏÖÒÐÑÖܧ ÛØæ×ÖÜ (ÛÎ§Ú ÙÜÓ×ÈÔÛÐÑæÛÎÛÈÚ à«Ú Ö¦ÒÖÜ). ›´Ó×ÌÐØåÈ ÙÜÊÑÌÝÈÒÈÐàÓâÔÎ ÛÌÒÐÑÈ© ÙÛÖ© ËåÒÎÓÓÈ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô °Ð¥ ÛÐéËÎ ›°ØÞΩ ×ÈÔÛÖ©Ú Ü«×ÈØÑÛÖܧ, ÛÎ©Ô È¥ÝÌÛÎØåÈ ÛÖܧ Ü«×áØÞÌÐÔ: ´Ð¤ÔÈÐ ÓÐÈ© Ì­ÒÒÖÊΠ̥ÒÌÜÏÌØåÈ È¥Êá×ÎÚ, Ì­ØàÚ Ì¥Ñ-ÙÛÈÛÐÑæÚ, ËÎÓÐÖÜØÊÖ©Ú ÑÈЩ ÙÜÔÛÎØÎÛÎ©Ú ÛÖܧ ÌФÔÈÐ ÑÈЩ Ûà§Ô Ì¥Ñ×ÒãÕÌàÔ ÛÖܧ ÊåÊÔÌÙÏÈÐ; ¶ ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© Ü«×ÖÏâÙÖÜÓÌ ÓÐÈ©Ô È­ÒÖÊÎ, ÛÜÝÒΩ È¥ÔÈÊÑÈÐæÛÎÛÈ, ÛÎ©Ô ÛÜÞÈÐæÛÎÛÈ Ì«ÔÖ©Ú È¥ -ÔæÎÛÖÜ ÝÈåÔÌÙÏÈÐ, ÙÈ©Ô ÓÖÔÈËÐÑΩ ûÌ«ØÓÎÔÌåÈý ÊÐÈ© ÛÎ©Ô ÑÈÛÈÊàÊΩ ÛÖܧ Ü«×áØÞÌÐÔ ÑÈЩ Ûà§Ô Ü«×ÈØÑÛà§Ô; ½âØÖÜÓÌ È¥×Ö© ×ÌåØÈ ÖЫ È­ÔÏØà×ÖÐ, ×ÌåØÈ ÑÖÐÔàÔÖçÓÌÔÎ, ÛÎ©Ô È¥×æÒÜÛÎ È­ÊÔÖÐÈ Ü«×ÈØÑÛÐÑÎ§Ú ÈÜ¥ÛÌ×åÊÔàÙÎÚ ×ÖÜ© ÙÜÔÖËÌçÌÐ ÛÎ©Ô Ì¥ÓÉØÜäÑã ÓÈÚ Íàã. ½âØÖÜÓÌ ÑÈЩ ÛÖ© ×à§Ú Ì­ØÞÌÛÈÐ ÙÛÎ©Ô Ü¦×ÈØÕÎ ÛÖ© È¥ÔÏØé×ÐÔÖ Ì­ÓÉØÜÖ: ÞáØÎ ÙÌ© ËÌËÖÓâÔÎ ÝÜÙÐÑΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ ÑÈЩ ÙÛΩ ÙÜÊÑÒåÔÖÜÙÈ Ì¥ÒÌÜÏÌØåÈ Ì«ÔÖ©Ú È¥ÔËØæÊÜÔÖÜ ÍÌçÊÖÜÚ ü ÙÛÎ©Ô Ì¥ØàÛÐÑΩ ÙÜÔÈØ×ÈÊΩ ÑÈЩ ÙÛΩ ÉÐÖÒÖÊÐÑΩ Ì¥ÑÝØÈÙÛÐ19


¿ÂÇÁ¶ ö ¹À¸Á¶ ö ¹¾º°Á¶

ÑΩ ÛÎ§Ú ÙÜÔÈØ×ÈÊΧÚ, ×ÖÜ© ÌФÔÈРΫ ÙÌÕÖÜÈÒÐÑæÛÎÛÈ. ›°×ÌØÐæØÐÙÛÈ ÑÒÐÓÈÑÖçÓÌÔΠΫ ÙçÊÑÒÐÙÎ ÙÛÖ© ßÜÞÖ-ÙàÓÈÛÐÑÖ© ×ÌËåÖ: È¥×Ö© ÛÎ©Ô Ö¦×ÖÐÈ ÑÛÎÔéËΠȥ×ÒÎÙÛåÈ Ì¥ÊàÛÐÑÖܧ ΫËÖÔÐÙÓÖܧ (Ϊ ÑÈЩ È¥×Ö© à¥ÓÖ© ÉÐÈÙÓÖ©) à¬Ú ÛÎ©Ô Ì¥Ñ-ÙÛÈÛÐÑΩ Ö«ÒÖÑÒÎØåÈ ÛÎ§Ú ÈÜ¥ÏÜ×ÌØÉÈÛÐÑÎ§Ú È¥Êá×ÎÚ, ÛÎ©Ô ×ÒÎØàÓÈÛÐÑΩ ÌÜ¥ÝØÖÙçÔÎ ÛÎ§Ú ÙÜÔÈØ×ÈÙÛÐÑÎ§Ú È¥ÓÖÐÉÈÐæÛÎÛÈÚ. Ÿ¶ Ì¥ÒÌÜÏÌØåÈ ÛÖܧ ÍÌÜÊÈØÐÖܧ ÌФÔÈРΫ È­ÒÒÎ ûÓãÛØÈý, ÈÜ¥ÛΩ ×ÖÜ© Ü«×ÖËâÞÌÛÈÐ ÛÖ© ÉØâÝÖÚ Ö¦ÛÈÔ Ì¥ÊÑÈÛÈÒÌå×ÌÐ ÛÎ©Ô Ì¥ ÓÉØÜäÑΩ ÝÜÙÐÑΩ Ì¥ÕáØÛÎÙÎ, ÊÐÈ© ÔÈ© ÊÌÔÔÎÏÌЧ ÙÛÎ©Ô Ì¥ÒÌÜÏÌØåÈ (ËÐÈÑÐÔËçÔÌÜÙÎ) ÛÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ.

20

Profile for Ikaros Publishing LTD

Πτώση-Κρίση-Κόλαση - Χρήστος Γιανναράς  

Το έμβρυο δεν «ξέρει» τίποτα για τον τρόπο της ύπαρξης τον μετά τη γέννηση — για τη μετά τον θάνατό του ζωή. Κανένα έμβρυο δεν «γύρισε πίσω»...

Πτώση-Κρίση-Κόλαση - Χρήστος Γιανναράς  

Το έμβρυο δεν «ξέρει» τίποτα για τον τρόπο της ύπαρξης τον μετά τη γέννηση — για τη μετά τον θάνατό του ζωή. Κανένα έμβρυο δεν «γύρισε πίσω»...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded