Page 1


¿ÛéÙÎ ö ¹ØåÙÎ ö ¹æÒÈÙÎ

Ϊ Ϋ ËÐÑÈÔÐÑΩ Ü« ×ÖÔæÓÌÜÙÎ ÛΧ Ú Ö¥ ÔÛÖÒÖÊåÈÚ


ø ÅØΧ ÙÛÖÚ ²ÐÈÔÔÈØȧ Ú & ›´ÑËæÙÌÐÚ œ¸ÑÈØÖÚ, 2017 ISBN 978-960-572-161-9


ÅØΧÙÛÖÚ ²ÐÈÔÔÈØȧÚ

¿ÛéÙÎ ¹ØåÙÎ ¹æÒÈÙÎ

Ϊ Ϋ ËÐÑÈÔÐÑΩ Ü«×ÖÔæÓÌÜÙÎ ÛÎ§Ú Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈÚ œ¸ÑÈØÖÚ


ÁÛÖ© Ô Rowan Williams, ÛÖ© Ô ÓÈÑØæÏÌÔ Ì¥ ÊÊçÛÈÛÖ, ÌÜ¥ ÞÈØÐÙÛãØÐÈ


¿´À¸´Å¾»´¼° 1. ÂÖ© Ì­ÓÉØÜÖ ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© ÊÌÔÔÎÏÌЧ ÊÐÈ© ÔÈ© ÍãÙÌÐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ÂÖ© ûÌ¥ ÔÛÌÒà§Ú È­ ÒÒÖý ö ×ØÐ©Ô ÛΩ ÊâÔÔÎÙÎ ÑÈЩ ÓÌÛÈ© ÛÖ© Ô ÏáÔÈÛÖ . . . . . . . . . . . . . 3. Ÿ¾ ÛØæ×ÖÚ ÛÎ§Ú ÈÐ¥ÛåÈÚ ÑÈЩ Ö« ÛØæ×ÖÚ ÛÖܧ ÈÐ¥ÛÐÈÛÖܧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. û¹ÈÛÈ© ÒæÊÖÔý Ü« ×ÈØÑÛÐÑΩ Ì¥ ÒÌÜÏÌØåÈ ÓæÔÖ Î« È¥ Êá×Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Ÿ¶ ÙÞâÙÎ ÙÜÔÐÙÛȧ ÛΩ Ô Ü¦ ×ÈØÕÎ, Ö­ ÞРΫ ÝçÙÎ 6. Âå ÏÈ© ×ÌЧ Ì¥ ÒÌÜÏÌØåÈ È¥ ×Ö© ÞØæÔÖ ÑÈЩ Þà§ØÖ 7. Ÿ¶ Ì¥ ÒÌÜÏÌØåÈ ÌÐ¥ÑÖÔÐÙÓÖ© Ú ÛΧ Ú ÈÜ¥ ÏÜ×ÈØÕåÈÚ 8. Ÿ¶ ûÓâÒÒÖÜÙÈ ÑØåÙÎý . . . . . . . . . . . . . 9. ÂØæ×ÖÚ ÛÎ§Ú Ì¥ ÒÌÜÏÌØåÈÚ Î« È¥ ÊÈ×ÎÛÐÑΩ ûÑâÔàÙÎý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Ÿ¶ Ü« ×ÈØÑÛÐÑΩ ×ÒÎØæÛÎÛÈ È¥ ÙÜÓÉåÉÈÙÛÎ ÓÌ© ÛΩ Ô È¥ ÛÖÓÐÑΩ ËÐÑÈåàÙÎ . . . . . . . . . . 9

13

21

27

33 39 43 51 55

61

67


11. »æÔÎ ûÈÜ¥ÏÌÔÛåÈý Ϋ ÑÖÐÔàÔÖçÓÌÔΠ̥Ó×ÌÐØåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

12. ²ÌÔÔáÌРȥ×ÈÔÏØà×åÈ Î« Ы ÙÛÖØÐÑΩ -ÔÖÓÐÑΩ Ì¥ÑËÖÞΩ ÛÎ§Ú û×ÛéÙÎÚý . . . . . . . . . . . .

81

13. ›°ÒÒÎÊÖØÐÑΩ Ϋ Ì¥ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑΩ È¥ÔáÊÔàÙÎ ÛΧ Ú ²âÔÌÙÎÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

14. ¹ÛÐÙÛæÛÎÛÈ ûÑÈÛ' ÌÐ¥ ÑæÔÈý ÑÈЩ ûÖ«ÓÖåàÙÐÔý ÛÖܧ ›°ÑÛåÙÛÖÜ . . . . . . . . . 101 15. ÂÖ© ÑÈÑæ, ×ØÖäÖ©Ô ÛΧ Ú Ì¥ÒÌÜÏÌØåÈÚ È¥ÔÜ×æÙÛÈÛÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 16. Ÿ¸ÙÛÖØÐÑÈ© ×ÈØáÊàÊÈ ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ à«Ú Ö¥ ØÏæÛÎÛÈÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 17. ›°ÑåÔËÜÔÌÚ ÖЫ ûÈ¥ÔÛÐÝáÙÌÐÚý Ö¦ÛÈÔ ÊÔéÙÎ ÌФÔÈРΫ Ì¥Ó×ÌÐØÐÑΩ ÓÌÛÖÞΩ . . . . . . . . . . 131 18. ¾Ð« ÙÜÔâ×ÌÐÌÚ È¥ÔÈÙÛÖÒÎ§Ú ÛÎ§Ú ÙÜÔÖËÐÑÎ§Ú ÒÌÐÛÖÜØÊåÈÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 19. ÁÜÔÖËÐÑΩ ×ØÖ×ÈØÈÙÑÌÜã: Ϋ È¥ÔÈÙÜÊÑØæÛÎÙÎ ÛÖܧ ÊÒàÙÙÐÑÖܧ ÓÈÚ ÑéËÐÑÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 20.

ÂØæ×ÖÚ ÛÖ© È¥ÊÈÏæ, È¥ÔÌØÓãÔÌÜÛÖ Îª ×ÈØÌØÓÎÔÌÜÓâÔÖ ÛÖ© ÑÈÑÖ© . . . . . . . . . 10

155


21. ÅØÎÙÛÐÑΩ Ì«ØÓÎÔÌåÈ (ËÎÒÈËΩ ÔÖÓÐÑΩ È¥×ÖÛåÓÎÙÎ) ÛÖܧ ÑÈÑÖܧ . . . . . . . . . . . . 161 22. ¿ØÖÙËÖÑéÓÌÔÌÚ ÙÜÔÖËÐÑÌ©Ú ËÐÈÙÈÝãÙÌÐÚ

171

23. Ÿ¶ ÙÞÌÛÐÑæÛÎÛÈ ÑÈЩ ÙÜÓÉÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛΧ Ú ÙÜÔÈÝÖÜ§Ú Ö«ØÖÒÖÊåÈÚ . . . . . . . . . . . 177 24 û›°×ÖÑÈÛáÙÛÈÙÎ Ûà§Ô ×áÔÛàÔý . . . . . . 183 25. ÂÌÒÐÑá, ÓæÔÖ û×ØÖÙÑÖÓÐËΩ ý ×ØÖÉÒÎÓáÛàÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 ´Ü«ØÌÛãØÐÖ Ö¥ÔÖÓáÛàÔ ÑÈЩ ÏÌÓáÛàÔ . . . . . . .

11

199


1.

ÂÖ© Ì­ÓÉØÜÖ ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© ÊÌÔÔÎÏÌЧ ÊÐÈ© ÔÈ© ÍãÙÌÐ Ÿ´ØÓÎÔÌÜÛÐÑΩ ×ØÖÙâÊÊÐÙÎ ÙÛÖ©

›¸àáÔ.

5, 24:

›°ÓÎ©Ô È¥ÓÎ©Ô ÒâÊà Ü«ÓЧ Ô Ö¦ ÛÐ Ö« ÛÖ©Ô ÒæÊÖÔ ÓÖÜ È¥ÑÖçàÔ ÑÈЩ ×ÐÙÛÌçàÔ Û௧ ×âÓßÈÔÛå ÓÌ Ì­ ÞÌÐ ÍàÎ©Ô ÈÐ¥ éÔÐÖÔ, ÑÈЩ ÌÐ¥ Ú ÑØåÙÐÔ ÖÜ¥Ñ Ì­ ØÞÌÛÈÐ, È¥ÒÒÈ© ÓÌÛÈÉâÉÎÑÌÔ Ì¥ Ñ ÛÖܧ ÏÈÔáÛÖÜ ÌÐ¥ Ú ÛÎ©Ô ÍàãÔ.

(ÁÈ§Ú ÉÌÉÈÐéÔà, ×à©Ú Ö¦×ÖÐÖÚ ËâÞÌÛÈÐ ÛÖ© Ô ÒæÊÖ ÓÖÜ ÑÈЩ Ì¥ Ó×ÐÙÛÌçÌÛÈÐ ÈÜ¥ ÛÖ© Ô ×ÖÜ© ÓÌ© È¥ ×âÙÛÌÐÒÌ ÙÛÖ© Ô ÑæÙÓÖ [ÛÖ© Ô ×ÈÛâØÈ ÓÖÜ] Ì­ÞÌÐ ÛΩ Ô È¥ ×ÌØÐæØÐÙÛÎ ÍàΩ [ÛÖ© ×ÒãØàÓÈ, ÛΩ Ô Ö« ÒÖÑÒÎØåÈ ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ] ÑÈЩ ËÌ© Ô ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÔÈ© ÑØÐÏÌЧ, È¥ ÒÒÈ© Ì­ÞÌÐ ÑÐæÒÈÚ ÓÌÛÈÉÌЧ È¥ ×Ö© ÛÖ© Ô ÏáÔÈÛÖ ÙÛΩ Íàã.) ¿ØæÑÌÐÛÈÐ, ÙÛÖ© ×ÈØÈ×áÔà ÞàØåÖ, ÊÐÈ© È¥ ÔÛÐÙÛØÖÝΩ ÛÖܧ ÔÖãÓÈÛÖÚ Ûà§Ô ÒâÕÌàÔ, Ö¦×àÚ ÛÐ©Ú ÕâØÖÜÓÌ ÑÈЩ ÛÐ©Ú ÞØÎÙÐÓÖ×ÖÐÖܧÓÌ. ½âØÖÜÓÌ ÛΩ ÍàΩ à«Ú Ì¥ ÔÌØÊÖçÓÌÔÎ ×ÈØÖÜÙåÈ ÛÎ§Ú È¥ ÛÖÓÐÑÎ§Ú (Ü« ÒÐÑΧÚ-ÙàÓÈÛÐÑΧÚ) Ü« ×æÙÛÈÙãÚ ÓÈÚ. °Ü¥ ÛΩ Ϋ ÈÐ¥ ÙÏÎÛΩ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛÎ§Ú 13


¿ÂÇÁ¶ ö ¹À¸Á¶ ö ¹¾º°Á¶

ÍàÎ§Ú ÓÈÚ Ö¥ÔÖÓáÍÌÛÈÐ ÙÛÖ© ×ÈØÈ×áÔà ÞàØåÖ ÏáÔÈÛÖÚ. ½âØÖÜÓÌ ÛÖ©Ô ÏáÔÈÛÖ à«Ú ÛâÒÖÚ-È¥×ÖÜÙåÈ-Ì¥ÕÈÝáÔÐÙÎ ÛÎ§Ú Ì¥ÔÌØÊÖçÓÌÔÎÚ È¥ÛÖÓÐÑÎ§Ú (Ü«ÒÐÑΧÚÙàÓÈÛÐÑΧÚ) Ü«×æÙÛÈÙãÚ ÓÈÚ. °Ü¥ÛÖ©Ú Ö« Ì¥ÑÓÎËÌÔÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕãÚ ÓÈÚ à«Ú ÈÐ¥ ÙÏÎÛÎ§Ú ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈÚ, Ö¥ÔÖÓáÍÌÛÈÐ ÙÛÖ© ×ÈØÈ×áÔà ÞàØåÖ Íàã. »Ì© ÛÎ©Ô Ì¥ÑÝØÈÙÛÐÑΩ Ûà§Ô ÔÖÎÓÈÛÐÑà§Ô ÌÐ¥ ÑæÔàÔ, ØàÛȧÓÌ: ÂÎ©Ô Ü«×ÈØÑÛÐÑΩ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ Ì«ÔÖ©Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÖÜ Ì¥ÓÉØçÖÜ ×à§Ú ÏÈ© ÛÎ©Ô Ö¥ÔÖÓáÍÈÓÌ, ÍàΩ Ϊ ÏáÔÈÛÖ; œ´ÞÌÐ ÛÖ© È¥ÔÏØé×ÐÔÖ Ì­ÓÉØÜÖ ûËÜÔáÓÌÐý (ÙÌ© ×ØÖÖ×ÛÐÑÌ©Ú È¥Ôá×ÛÜÕÎÚ) ÛÐ©Ú ×ØÖè×ÖÏâÙÌÐÚ ÊÐÈ© ÔÈ© ÍãÙÌÐ, ËÐÈÏâÛÌÐ ÛÐ©Ú Ü«×ÈØÑÛÐÑÌ©Ú ËÜÔÈÛæÛÎÛÌÚ ÊÐÈ© ÔÈ© ÙÜÙÛãÙÌР̥ÔÌØÊÖ© ×ÈØÖÜÙåÈ È¥ÛÖÓÐÑÎ§Ú Ü«×æÙÛÈÙÎÚ ÛÖܧ ÍΧÔ. ¾ÓàÚ È¥ÑæÓÈ ËÌ©Ô ÍÌЧ. ¿Øâ×ÌÐ ÔÈ© ûÊÌÔÔÎÏÌЧý ÊÐÈ© ÔÈ© ÍãÙÌÐ. »Ì© ÛÈ© ØÌÈÒÐÙÛÐÑÈ© ËÌËÖÓâÔÈ ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ ÛÖܧ Ì¥ÓÉØçÖÜ ÌЭÓÈÙÛÌ È¥×ÖÒçÛàÚ ÙÜÔÌ×ÌÐ§Ú ÙÛΩ ÒÖÊÐÑΩ ÛÎ§Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÎÚ ÙÜÔ-ÌÔÔæÎÙÎÚ, ÈªÔ ×ÖܧÓÌ Ö¦ÛÐ: ÓÌ© ÛΩ ÊâÔÔÎÙã ÛÖÜ ÛÖ© Ì­ÓÉØÜÖ ûÌÐ¥ Ú ÑØåÙÐÔ ÖÜ¥Ñ Ì­ØÞÌÛÈÐ, È¥ÒÒÈ© ÓÌÛÈÉâÉÎÑÌÔ Ì¥Ñ ÛÖܧ ÏÈÔáÛÖÜ ÌÐ¥ Ú ÛÎ©Ô ÍàãÔý. ¾Ð« ËÜÔÈÛæÛÎÛÌÚ ×ÐÙÛÖ×ÖÐãÙÌàÔ ×ÖÜ© ËÐÈÏâÛÖÜÔ ÖЫ ÒÌÊæÓÌÔÌÚ ûÌ¥×ÐÙÛΧ ÓÌÚ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜý ÓÈ§Ú Ì¥×ÐÛØâ×ÖÜÔ ÔÈ© ÙÜÓ×ÌØáÔÖÜÓÌ Ö¦ÛРΫ ÊâÔÔÎÙã ÓÈÚ 14


1. ¾ ´»±Àþ ¿À´¿´¸ ¼°

²´¼¼¶·´¸

²¸° ¼°

µ¶Á´¸

(Ϋ Ì¥ÊÑÈÛáÒÌÐßÎ ÛΧ Ú ÓãÛØÈÚ ÓÌ© ÑÖ×Ω ÛÖܧ Ö¥ÓÝáÒÐÖÜ ÒéØÖÜ ×ÖÜ© ÓÈ§Ú ÓÌÛáÊÊÐÍÌ ËáÔÌÐÈ ÍàΩ È¥×Ö© ÛÖ© ÓÎÛØÐÑÖ© Ùà § ÓÈ) ÌФÔÈÐ ÓÐÈ© Ö¥ËÜÔÎØΩ ËÖÑÐÓÈÙåÈ (ÛØÈÜÓÈÛÐÑΩ Ì¥Ó×ÌÐØåÈ) ÑÈЩ È¥×ÖÛÜ×éÔÌРЭÞÔÎ ÙÛÖ©Ô ßÜÞÐÙÓæ ÓÈÚ. ¾ÓàÚ, ÞàØÐ©Ú ÈÜ¥ÛΩ

ËÌËÖÓâÔÎ ÛØÖÝÐÑΩ Ì¥Õ-

ÛΩ ËÖÑÐÓÈÙåÈ, ÛÖ© ×âØÈÙÓÈ È¥×Ö© ÛΩ (ÓÌ© ÛÖ©Ô Òà § ØÖ ÑÈЩ ÛÖ©Ô ×ÒÈÑÖçÔÛÈ)

áØÛÎÙÎ

ÙÛΩ Ô

ÑÈÛÖØÏÖçÓÌÔÎ

(ÓÌ© ÛΩ Ô È¥ÔÈÍãÛÎÙÎ

ÛÖܧ ÓÎÛØÐÑÖܧ ÓÈÙÛÖܧ) ÛØÖÝÐÑΩ

ÙÞâÙÎ ,

ÖÜ­ÛÌ ÛÖ©

Ì­ÓÉØÜÖ ÏÈ© ÙÜÔÌÞåÙÌÐ ÔÈ© Ü«×áØÞÌÐ ÖÜ­ÛÌ ÏÈ© ÙÜÊÑØÖÛÎÏÌЧ ×ÖÛÌ©

ÒÖÊÐÑÖ©

(ÑÖÐÔàÔÖçÓÌÔÎÚ

ÙÞâÙÎÚ)

Ü«×ÖÑÌåÓÌÔÖ.

ÁÜÔÌÞåÍÖÔÛÈÚ ÛΩ Ô Ì¥ÑÝØÈÙÛÐÑΩ Ûà § Ô ÔÖÎÓÈÛÐÑà § Ô ÌÐ¥ÑæÔàÔ Ó×ÖØÖܧÓÌ ÔÈ© ×ÖܧÓÌ Ö¦ÛÐ: ÛÖ© Ì­ÓÉØÜÖ Ü«×áØÞÌÐ ÙÌ© ÙÜÔÏΧ ÑÌÚ (Ϊ ÉÐéÔÌÐ) ÓæÔÖ ÛÖ©

È¥ÞØÖÔåÈÚ, Ì¥×ÌÐËΩ Ü«ÝåÙÛÈÛÈÐ ÙÜÔÌÞÌ©Ú ÛÎ§Ú ÈÜ¥ÕãÙÌàÚ ÑÈЩ

Ö­ÞÐ Ñá×ÖÐÈ ÙÜÔÛÌÒÖçÓÌÔÎ ÓÌÛáÉÈÙÎ (ÑÈЩ ÓÌ-

×ØæÛÌØÖÔ ÙÛÖ© ܦÙÛÌØÖÔ. ŸÃ×áØÙÜÔÏΧ ÑÌÚ È¥ËÐáÙÛÈÛÖÜ ÞéØÖÜ, ÊÐÈÛЩ

ÛÈÉÖÒΩ ) È¥×Ö© ÛÖ© ÞÌÐ ÑÈЩ ÙÌ©

ÉØåÙÑÌÛÈÐ ÙÌ© È­ÓÌÙÎ ÛØÖÝÐÑΩ (ÍàÛÐÑΩ ) Ì¥ÕáØÛÎÙΠȥ×Ö© ÛÖ© ÑÖØÓЩ ÛΧ Ú ÓÎÛâØÈÚ ü ËÌ©Ô Ü«×áØÞÌÐ Ûå×ÖÛÌ

Ì­ÔÈÔÛÐ ÛÖܧ

Ì¥ÓÉØçÖÜ. ŸÃ×áØÞÌÐ, ÛâÒÖÚ, ÛÖ©

È¥ÝÏÈØÙåÈÚ, È¥ÝÖܧ Ì­ÞÌÐ ÊÐÊÔæÓÌÔÎ ÈÜ­ÕÎÙÎ (ÞàØЩÚ

Ì­ÓÉØÜÖ ÑÈЩ ÙÌ© ÙÜÔÏΧ ÑÌÚ ËÌËÖÓâÔÎ ÓæÔÖ ÛΩ ×ÈØáÒÒÎÒÎ

ÝÏåÙÎ ).

Ÿ¶ È¥ÞØÖÔåÈ, ÛÖ© È¥ËÐáÙÛÈÛÖ, Ϋ È¥ÝÏÈØÙåÈ ÏÈ© Ó×ÖØÖܧÙÈÔ ÔÈ© ÌФÔÈÐ ÙÜÔÏΧ ÑÌÚ Ü«×ÈØÑÛÐÑΧ Ú ×ÒÎ-

15


¿ÂÇÁ¶ ö ¹À¸Á¶ ö ¹¾º°Á¶

ØæÛÎÛÈÚ, È¥ÒÒÈ© ÓæÔÖ ÊÐÈ© ÛÖ© ÒÖÊÐÑÖ© Ü«×ÖÑÌåÓÌÔÖ, Ö­ÞÐ ÊÐÈ© ÛÖ© Ì­ÓÉØÜÖ ü Ö¦×àÚ ËÌ©Ô ÌФÔÈÐ ÑÈЩ ÊÐÈ© Ö¦×ÖÐÖ Ì¥ÝãÓÌØÖ (Ì­ÙÛà ÑÈЩ Ì­Ñ×ÈÊÒÖÜ ÑáÒÒÖÜÚ) ÝÜÛæ. ²ÐÈ© ÔÈ© Ü«×áØÕÌÐ ÈÜ¥ÛÌ×åÊÔàÙÎ Ü«×ÈØÑÛÐÑã, ×ÒÎØæÛÎÛÈÚ Îª ÙÛâØÎÙÎÚ, ×ØÖè×ÖÛåÏÌÔÛÈÐ ÒÖÊÐÑÌ©Ú ÙÞâÙÌÐÚ Ì­ÒÒÖÊÖÜ Ü«×ÖÑÌÐÓâÔÖÜ ÓÌ© ÛÎ©Ô Ì­ÔÈÔÛÐ ÒÖÊÐÑΩ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ. »æÔÖ ÓÌ© ÛÎ©Ô ÛØÈÜÓÈÛÐÑΩ Ì¥Ó×ÌÐØåÈ ÛÎ§Ú ÊâÔÔÎÙãÚ ÛÖÜ, ÛÎ©Ô È¥×éÒÌÐÈ ÛÎ§Ú ÝÜÛÐÑÎ§Ú ÈÜ¥ÛáØÑÌÐÈÚ ×ÖÜ© ×ÈØâÞÌРΫ È­ÙÞÌÛΠȥÞØÖÔåÈ, È¥ËÐÈÙÛÈÙåÈ, È¥ÝÏÈØÙåÈ, Ϋ ܦ×ÈØÕÎ ÛÖܧ Ì¥ÓÉØçÖÜ ÊåÔÌÛÈРȥÔÏØé×ÐÔÎ, Ì­ÒÒÖÊΠܦ×ÈØÕÎ. »æÔÖ ÓÌ© ÛÎ©Ô ÌЭÙÖËæ ÛÖÜ ÙÛΩ ËÐÈÑÐÔËçÔÌÜÙÎ ÛÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ. ·È© Ó×ÖØÖܧÙÌ ÔÈ© ÛÖÒÓÎÏÌЧ Ϋ Ì­ÑÝØÈÙÎ Ö¦ÛÐ ÛÖ© È¥ÔÏØé×ÐÔÖ Ì­ÓÉØÜÖ ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© û×ÌÏáÔÌÐý, ÊÐÈ© ÔÈ© ûÊÌÔÔÎÏÌЧý ÛÖ© ÒÖÊÐÑÖ© Ü«×ÖÑÌåÓÌÔÖ. œ´ÓÉØÜÖ ÑÈЩ ÉØâÝÖÚ È¥ÔÛÐ×ØÖÙà×ÌçÖÜÔ ËÜÖ© È¥ÙçÓ×ÛàÛÖÜÚ ÑÈЩ È¥ÙçÓÉÈÛÖÜÚ ÛØæ×ÖÜÚ Ü¦×ÈØÕÎÚ ü Ö« ̦ÔÈÚ ÛØæ×ÖÚ È¥×ÖÑÒÌåÌÐ ÛÖ©Ô È­ÒÒÖÔ. »Ì© ÛΩ ÝÜÙÐÑΩ ÊâÔÔÎÙÎ ÙÜÔÌÞåÍÌÐ ÔÈ© ×ÈØâÞÌÛÈÐ ÙÛÖ©Ô È­ÔÏØà×Ö ÓÐÈ© Ì¥×åÙÎÚ ËáÔÌÐÈ Íàã. œ¾ÞÐ ×ÐÈ© à«Ú ÓÖÔæËØÖÓÖÚ Ì¥ ÕáØÛÎÙÎÚ È¥×Ö© ÛÖ© ÓÎÛØÐÑÖ© Ùà§ÓÈ, È¥ÒÒÈ© à«Ú ËÐÒÎÓÓÈÛÐÑΩ ÙÞâÙÎ ÓÌ© ÛÖ© ÝÜÙÐÑÖ© ×ÌØÐÉáÒÒÖÔ. Ÿ¶ Ì¥ÕáØÛÎÙÎ ÛÖܧ Ì¥ÓÉØçÖÜ Î¤ÛÈÔ ÓÐÈ© È¥ËãØÐÛΠȥÔÈÊÑÈÐæÛÎÛÈ ü ËÌ©Ô Ü«×ΧØÞÌ Ì¥ÔÈÒÒÈÑÛÐÑΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ Ü¦×ÈØÕÎÚ. Ÿ¶ ÙÞâÙÎ ÓÌ© ÛΩ ÝçÙÎ ÌФÔÈÐ ËÐÒÎÓÓÈÛÐÑã, Ì¥×ÐÛØâ16


1. ¾ ´»±Àþ ¿À´¿´¸ ¼° ²´¼¼¶·´¸ ²¸° ¼° µ¶Á´¸

×ÌÐ ËçÖ ËÜÔÈÛæÛÎÛÌÚ, ËçÖ Ì¥ ÔËÌÞæÓÌÔÈ, ËçÖ ÛØæ×ÖÜÚ Ü¦×ÈØÕÎÚ: Ÿ¶ ÙÞâÙÎ ÓÌ© ÛΩ ÝçÙÎ Ó×ÖØÌЧ ÔÈ© ÌФÔÈÐ ×ÈÏÎÛÐÑΩ ×ØÖÙÈØÓÖÊΩ (Ü«×ÖÛÈÊΩ ) ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ ÙÛΩ Ô Ì¥ ÕáØÛÎÙΠȥ×Ö© ÛΩ ÝçÙÎ (È¥ÔÈÊÑÈÙÛÐÑã, ÈÜ¥ ÛÖÓÈÛÐÑã, ÈÜ¥ ÛÖÔæÎÛÎ ÒãßÎ Ö¥ ÕÜÊæÔÖÜ, ÛØÖÝΧÚ, ×ÖÛÖܧ, Ü«ÒÐÑà§Ô ÊÐÈ© ÛΩ Ô Ì¥ ÕÈÙÝáÒÐÙÎ ÙÛâÊÎÚ, ÏâØÓÈÔÙÎÚ, ÝàÛÐÙÓÖܧ ÑÈЩ ÒÖÐ×à§Ô ÞØÌÐàËà§Ô ÛÖܧ ÉåÖÜ). œ¶, Ó×ÖØÌЧ Ϋ ÙÞâÙÎ ÔÈ© ×ØÖÑç×ÛÌРȥ×Ö© ÛΩ ÏÌÒÎÓÈÛÐÑΩ Ì¥ ×ÐËåàÕÎ, ÔÈ© ÌФÔÈÐ ÒÖÊÐÑã: ÔÈ© ÑáÔÌÐ ×ØáÕÎ ÛΩ Ô Ì¥ ÊØãÊÖØÙÎ ÑÈЩ Ì« ÛÖÐÓæÛÎÛÈ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ ÔÈ© ÙÜÔÈÔÛãÙÌÐ ÙÛΩ ÝçÙÎ ÛÖ© Ô ÒæÊÖ ÓÐÈ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ, ×ÖÜ© Ϋ Ì« ÛÌØæÛÎÛÈ ÑÈЩ ÓÖÔÈËÐÑæÛÎÛá ÛÎÚ È¥×ÖÑÈÒç×ÛÌÛÈÐ ÙÌ© ÑáÏÌ ÝÜÙÐÑÖ© Ì¥ ÔâØÊÎÓÈ ü Ö¦×àÚ È¥×ÖÑÈÒç×ÛÌÛÈРΫ Ü«×ÈØÑÛÐÑΩ Ì« ÛÌØæÛÎÛÈ-ÓÖÔÈËÐÑæÛÎÛÈ ÛÖܧ ÍàÊØáÝÖÜ ÙÛΩ ÍàÊØÈÝÐá ÛÖÜ, ÛÖܧ ÓÖÜÙÖÜØÊÖܧ ÙÛΩ ÓÖÜÙÖÜØÊåÈ ÛÖÜ, ÛÖܧ ÊÒç×ÛÎ ÙÛÖ© È­ÊÈÒÓá ÛÖÜ. ´Ð¤ÔÈÐ È­ÒÒÖÚ ÛØæ×ÖÚ Ü¦×ÈØÕÎÚ ÛÖ© ÔÈ© Ü«ÝåÙÛÈÙÈÐ ÛΩ Ô Ü¦×ÈØÕÎ ÑÈЩ È­ÒÒÖÚ ÛØæ×ÖÚ ÛÖ© ÔÈ© ×ØÈÊÓÈÛéÔÌÐÚ ÛΩ Ô Ü¦×ÈØÕÎ à«Ú Ì¥ ÔÌØÊÖ© ÙÜÔÌÐËÎÛã, ÏÌÛÐÑΩ È¥ÔÛÈ×æÑØÐÙÎ ÙÌ© ÓÐÈ© ÑÒãÙÎ-ÙÌ© -ÙÞâÙÎ. ´Ð¤ÔÈÐ È­ÒÒÖ ÛÖ© ÔÈ© ÙÜÓÉÐéÔÌÐÚ, ÑÈЩ È­ÒÒÖ ÛÖ© ÔÈ© È¥ÊÈ×ȧÚ. œ°ÒÒÖ ÔÈ© Ì¥ ÑÛÖÔéÔÌÐÚ ÛΩ ÙÌÕÖÜÈÒÐÑã ÙÖÜ Ö« ØÓΩ -È¥ÔáÊÑÎ, ÑÈЩ È­ÒÒÖ Î« ×ÒÎØàÓÈÛÐÑΩ Ì¥ ØàÛÐÑΩ ÙçÓÓÌÐÕÎ ûÌÐ¥ Ú ÙáØÑÈ ÓåÈÔý. Ÿ¶ ÙÞâÙÎ Ì­ÞÌÐ ÓÐÈ©Ô È¥×ÌØÐæØÐÙÛÎ ËÜÔÈÓÐÑΩ ÑÒÐÓáÑàÙÎÚ ÛÎ§Ú ×ÒÎØæÛÎÛÈÚ. 17


¿ÂÇÁ¶ ö ¹À¸Á¶ ö ¹¾º°Á¶

»Ì© ÛÈ© ÓâÛØÈ (×ØÖè×ÖÏâÙÌÐÚ, Ì¥ Ó×ÌÐØåÌÚ) ÛÎ§Ú ÙÜÔÌÐËÎÛÎ§Ú ÍàΧÚ, Ϋ ÊâÔÔÎÙÎ ÛÖܧ È¥ ÔÏØé×ÖÜ ÌФÔÈР̦ÔÈÚ ÏáÔÈÛÖÚ: ÂÌÒÌÐéÔÌÐ ÓÌ© ÛΩ ÊâÔÔÎÙÎ, Ö­ÞÐ ÓÐÈ© ÝáÙÎ, È¥ ÒÒÈ© ̦ÔÈÚ ÛØæ×ÖÚ Ü¦×ÈØÕÎÚ ü ÛÖ© Ì­ÓÉØÜÖ ×ÈçÌÐ ÔÈ© Ü« ×áØÞÌÐ ÑÈЩ ×ÈçÌÐ ÉåÈÐÈ: ÑæÉÌÛÈÐ Ö« Òà§ØÖÚ ×ÖÜ© ÛÖܧ ÓÌÛÈÊÊåÍÌÐ ÛΩ Ô Ü¦×ÈØÕÎ, ÕÌØÐÍéÔÌÛÈÐ ÛÖ© Ì­ÓÉØÜÖ È¥ ×Ö© ÛÖ© È¥ ÊÑáÒÐÈÙÓÈ Ü« ×ÈØÑÛÐÑÎ§Ú ×ØÖÙÛÈÙåÈÚ ×ÖÜ© ÛÖܧ ×ÈØÌЧÞÌ Î« ÓãÛØÈ. ³Ì© Ô ûÕâØÌÐý ÛÖ© Ì­ÓÉØÜÖ Ûå×ÖÛÈ ÊÐÈ© ÛΩ ÓÌÛÈ© ÛÖ© Ô ÏáÔÈÛæ ÛÖÜ Íàã, ÊÐÈ© ÛÖ© Ô ÛØæ×Ö ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ ÛÖ© Ô ÓÌÛÈ© ÛΩ ÊâÔÔÎÙÎ. °Ü¥ ÛÖ© ×ÖÜ© Ü« ÝåÙÛÈÛÈÐ ÌФÔÈÐ Ö¦ÛÐ ÓÌ© ÛΩ ÊâÔÔÎÙã ÛÖÜ ×ÈçÌÐ ÔÈ© Ü« ×áØÞÌÐ, ÑÈЩ Ö¦ÛÐ ÈÜ¥ ÛÖ© ÛÖ© Ü« ×ÈØÑÛÐÑÖ© ûÛâÒÖÚý ÛÖ© ÉÐéÔÌÐ ÑáÏÌ Ì­ÓÉØÜÖ È¥ ×æÒÜÛÈ ÓæÔÖ. Ÿ¶ ÊâÔÔÎÙÎ ÌФÔÈÐ ÊÌÊÖÔÖ© Ú Ö« ÒÖÑÒÎØàÛÐÑÎ§Ú ÓÖÔÈÞÐÑæÛÎÛÈÚ, È¥ ÙÜÔÛØæÝÌÜÛΠ̥ Ó×ÌÐØåÈ. ¹ÈÔâÔÈ Ì­ÓÉØÜÖ ûËÌ© Ô ÊçØÐÙÌ ×åÙàý ×ÖÛâ, ÔÈ© ÕÈÔÈÊåÔÌÐ Ì­ÓÉØÜÖ ÓÌÛÈ© ÛΩ ÊâÔÔÎÙã ÛÖÜ, ×ÖÛÌ© ËÌ© Ô Ì¥ ×âÙÛØÌßÌ à« Ú ÉØâÝÖÚ ÙÛÈ© Ì­ÓÉØÜÈ, ÔÈ© ÛÈ© û×ÒÎØÖÝÖØãÙÌÐý ×ÖÐá ÏÈ© ÌФÔÈРΫ Ü« ×ÈØÑÛÐÑã ÛÖÜÚ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÓÌÛÈ© ÛΩ ÊâÔÔÎÙã ÛÖÜÚ! Ÿ¾ È­ÔÏØà×ÖÚ Ì­ØÞÌÛÈÐ ÙÛΩ ÍàΩ ÓÌ© ×ÒãØÎ È­ÊÔÖÐÈ ÑÈЩ È¥ ×æÒÜÛÎ ÓÖÔÈÕÐá, Ö¦×àÚ ÑÈЩ ÝÌçÊÌРȥ ×Ö© ÛΩ ÍàΩ ÓÌ© ×ÒãØÎ È­ÊÔÖÐÈ ÊÐÈ© ÛÈ© ÓÌÛÈ© ÛÖ© Ô ÉåÖ, ÑÈЩ È¥ ×æÒÜÛÎ ÓÖÔÈÕÐá. ÁÛÖ© ÓÌÙÖËÐáÙÛÎÓÈ ÌÜ¥ ÛÜÞà§Ú ×ØÖÒÈÉÈåÔÌÐ ÔÈ© ÊÌÔÔÎÏÌЧ à« Ú ÒÖÊÐÑÖ© Ü« ×ÖÑÌåÓÌÔÖ ûÙÛÖ© Ô Ûæ×Ö ÛÖܧ œ°ÒÒÖÜý, Ûæ×Ö ÛÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ, Ûæ×Ö- ÛØæ×Ö ÛÎ§Ú 18


1. ¾ ´»±Àþ ¿À´¿´¸ ¼° ²´¼¼¶·´¸ ²¸° ¼° µ¶Á´¸

ÑÖÐÔàÔÖçÓÌÔÎÚ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈÚ, ÛÎ§Ú ÊÒéÙÙÈÚ ÑÈЩ Ûà§Ô ÙÜÓÉæÒàÔ. ¾Ð« ×ÖÒÜÓÌØÌÐ§Ú ÑÈЩ ×ÖÒçÓÖØÝÌÚ ËÐÑÛÜéÙÌÐÚ ÛÖܧ ÊÔàÙÛÐÑÖܧ ÛØæ×ÖÜ ÙÜÔÈÐØÖܧÔÛÈРȥÝÈÐØÌÛÐÑÈ© ÙÌ© Ñá×ÖÐÌÚ ÏÌÓÌÒÐéËÌÐÚ (ÑÈÛÈ© ÛÎ©Ô ×ØÖÝáÔÌÐÈ ÑÈЩ È¥ÔÈÊàÊÐÓæÛÎÛÈ) ÙÛÈÏÌØâÚ, Ö¦×àÚ Î« ÙçÔËÌÙÎ ÈÐ¥ ÛåÈÚ ÑÈЩ È¥×ÖÛÌÒâÙÓÈÛÖÚ, ×ÖÜ© ÌФÔÈÐ ÙÞâÙÎ - ÑÒÌÐËЩ ÊÐÈ© ÛΩ ÙçÍÌÜÕÎ ÛÎ§Ú ÒÖÊÐÑæÛÎÛÈÚ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ ÓÌ© ÛÎ©Ô Ì¥Ó×ÌÐØåÈ ÛÖܧ Ì­ÔÈÔÛÐ ÑÈÏÖÒÐÑÖܧ ÛØæ×ÖÜ (ÛÎ§Ú ÙÜÓ×ÈÔÛÐÑæÛÎÛÈÚ à«Ú Ö¦ÒÖÜ). ›´Ó×ÌÐØåÈ ÙÜÊÑÌÝÈÒÈÐàÓâÔÎ ÛÌÒÐÑÈ© ÙÛÖ© ËåÒÎÓÓÈ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô °Ð¥ ÛÐéËÎ ›°ØÞΩ ×ÈÔÛÖ©Ú Ü«×ÈØÑÛÖܧ, ÛÎ©Ô È¥ÝÌÛÎØåÈ ÛÖܧ Ü«×áØÞÌÐÔ: ´Ð¤ÔÈÐ ÓÐÈ© Ì­ÒÒÖÊΠ̥ÒÌÜÏÌØåÈ È¥Êá×ÎÚ, Ì­ØàÚ Ì¥Ñ-ÙÛÈÛÐÑæÚ, ËÎÓÐÖÜØÊÖ©Ú ÑÈЩ ÙÜÔÛÎØÎÛÎ©Ú ÛÖܧ ÌФÔÈÐ ÑÈЩ Ûà§Ô Ì¥Ñ×ÒãÕÌàÔ ÛÖܧ ÊåÊÔÌÙÏÈÐ; ¶ ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© Ü«×ÖÏâÙÖÜÓÌ ÓÐÈ©Ô È­ÒÖÊÎ, ÛÜÝÒΩ È¥ÔÈÊÑÈÐæÛÎÛÈ, ÛÎ©Ô ÛÜÞÈÐæÛÎÛÈ Ì«ÔÖ©Ú È¥ -ÔæÎÛÖÜ ÝÈåÔÌÙÏÈÐ, ÙÈ©Ô ÓÖÔÈËÐÑΩ ûÌ«ØÓÎÔÌåÈý ÊÐÈ© ÛÎ©Ô ÑÈÛÈÊàÊΩ ÛÖܧ Ü«×áØÞÌÐÔ ÑÈЩ Ûà§Ô Ü«×ÈØÑÛà§Ô; ½âØÖÜÓÌ È¥×Ö© ×ÌåØÈ ÖЫ È­ÔÏØà×ÖÐ, ×ÌåØÈ ÑÖÐÔàÔÖçÓÌÔÎ, ÛÎ©Ô È¥×æÒÜÛÎ È­ÊÔÖÐÈ Ü«×ÈØÑÛÐÑÎ§Ú ÈÜ¥ÛÌ×åÊÔàÙÎÚ ×ÖÜ© ÙÜÔÖËÌçÌÐ ÛÎ©Ô Ì¥ÓÉØÜäÑã ÓÈÚ Íàã. ½âØÖÜÓÌ ÑÈЩ ÛÖ© ×à§Ú Ì­ØÞÌÛÈÐ ÙÛÎ©Ô Ü¦×ÈØÕÎ ÛÖ© È¥ÔÏØé×ÐÔÖ Ì­ÓÉØÜÖ: ÞáØÎ ÙÌ© ËÌËÖÓâÔÎ ÝÜÙÐÑΩ ËÜÔÈÛæÛÎÛÈ ÑÈЩ ÙÛΩ ÙÜÊÑÒåÔÖÜÙÈ Ì¥ÒÌÜÏÌØåÈ Ì«ÔÖ©Ú È¥ÔËØæÊÜÔÖÜ ÍÌçÊÖÜÚ ü ÙÛÎ©Ô Ì¥ØàÛÐÑΩ ÙÜÔÈØ×ÈÊΩ ÑÈЩ ÙÛΩ ÉÐÖÒÖÊÐÑΩ Ì¥ÑÝØÈÙÛÐ19


¿ÂÇÁ¶ ö ¹À¸Á¶ ö ¹¾º°Á¶

ÑΩ ÛÎ§Ú ÙÜÔÈØ×ÈÊΧÚ, ×ÖÜ© ÌФÔÈРΫ ÙÌÕÖÜÈÒÐÑæÛÎÛÈ. ›°×ÌØÐæØÐÙÛÈ ÑÒÐÓÈÑÖçÓÌÔΠΫ ÙçÊÑÒÐÙÎ ÙÛÖ© ßÜÞÖ-ÙàÓÈÛÐÑÖ© ×ÌËåÖ: È¥×Ö© ÛÎ©Ô Ö¦×ÖÐÈ ÑÛÎÔéËΠȥ×ÒÎÙÛåÈ Ì¥ÊàÛÐÑÖܧ ΫËÖÔÐÙÓÖܧ (Ϊ ÑÈЩ È¥×Ö© à¥ÓÖ© ÉÐÈÙÓÖ©) à¬Ú ÛÎ©Ô Ì¥Ñ-ÙÛÈÛÐÑΩ Ö«ÒÖÑÒÎØåÈ ÛÎ§Ú ÈÜ¥ÏÜ×ÌØÉÈÛÐÑÎ§Ú È¥Êá×ÎÚ, ÛÎ©Ô ×ÒÎØàÓÈÛÐÑΩ ÌÜ¥ÝØÖÙçÔÎ ÛÎ§Ú ÙÜÔÈØ×ÈÙÛÐÑÎ§Ú È¥ÓÖÐÉÈÐæÛÎÛÈÚ. Ÿ¶ Ì¥ÒÌÜÏÌØåÈ ÛÖܧ ÍÌÜÊÈØÐÖܧ ÌФÔÈРΫ È­ÒÒÎ ûÓãÛØÈý, ÈÜ¥ÛΩ ×ÖÜ© Ü«×ÖËâÞÌÛÈÐ ÛÖ© ÉØâÝÖÚ Ö¦ÛÈÔ Ì¥ÊÑÈÛÈÒÌå×ÌÐ ÛÎ©Ô Ì¥ ÓÉØÜäÑΩ ÝÜÙÐÑΩ Ì¥ÕáØÛÎÙÎ, ÊÐÈ© ÔÈ© ÊÌÔÔÎÏÌЧ ÙÛÎ©Ô Ì¥ÒÌÜÏÌØåÈ (ËÐÈÑÐÔËçÔÌÜÙÎ) ÛÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ.

20

Πτώση-Κρίση-Κόλαση - Χρήστος Γιανναράς  
Πτώση-Κρίση-Κόλαση - Χρήστος Γιανναράς  

Το έμβρυο δεν «ξέρει» τίποτα για τον τρόπο της ύπαρξης τον μετά τη γέννηση — για τη μετά τον θάνατό του ζωή. Κανένα έμβρυο δεν «γύρισε πίσω»...

Advertisement