Page 1


º´²¾¼Â°Á ¹°¸ ½°¼°º´²¾¼Â°Á


ø ›°×æÙÛÖÒÖÚ ³ÖÕÐáËÎÚ ÑÈЩ ›´ÑËæÙÌÐÚ œ¸ÑÈØÖÚ, 2017 ISBN 978-960-572-153-4


°¿¾Á¾º¾Á ³¾½¸°³¶Á

º´²¾¼Â°Á ¹°¸ ½°¼°º´²¾¼Â°Á Ÿ¶ ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈ, Ö« ÓÜÙÛÎØÐéËÎÚ ¿áÛØÖÑÒÖÚ ²ÐÈÛØȧÚ, ÑÈЩ ÖЫ ÓÌÛÈÓÖØÝéÙÌÐÚ ÛÎ§Ú œ´ØÎÓÎÚ ÅéØÈÚ

¸¹°À¾Á


¿´À¸´Å¾»´¼°

¿ØæÒÖÊÖÚ 9

›°×æÙÛÖÒÖÚ ³ÖÕÐáËÎÚ, ºâÊÖÔÛÈÚ ÑÈЩ ÕÈÔÈÒâÊÖÔÛÈÚ Ÿ¶ ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈ, Ö« ÓÜÙÛÎØÐéËÎÚ ¿áÛØÖÑÒÖÚ ²ÐÈÛØȧ Ú, ÑÈЩ ÖЫ ÓÌÛÈÓÖØÝéÙÌÐÚ ÛÎ§Ú œ´ØÎÓÎÚ ÅéØÈÚ 11

¼áÙÖÚ ±ÈÊÌÔȧÚ, ¿áÛØÖÑÒÖÚ ²ÐÈÛØȧ Ú

Ϊ ¾Ð« Ÿ´ÒÒÎÔÐÑÌ© Ú ÓÌÛÈÝØáÙÌÐÚ ÛΧ Ú œ´ØÎÓÎÚ ÅéØÈÚ 73

·. Á. œ´ÒÐÖÛ = ²Ðà§ØÊÖÚ ÁÌÝâØÎÚ, Ÿ¶ œ´ØÎÓÎ ÅéØÈ 95

›¶ÒåÈÚ ºáÊÐÖÚ, Ÿ¶ œ´ØÎÓÎ ²Î§ 137

°.Â. ›´ÒãÚ, Ÿ¶ ´ÛÖÐÓÎ ÅéØÈ 171

›´×åÓÌÛØÖ ²ÐéØÊÎÚ ²ÐÈÛØÖÓÈÔàÒáÑÎÚ, ÁÜÊÊØÈÝÌЧÚ:

›´ÔÛÖÒÖËæÞÖÐ ÛÖܧ ¼Öܧ Ϊ Ö« ØÓÈÏÖ© Ú Ì¥ ÔÏÖÜÙÐÈÍæÔÛàÔ 207


¿À¾º¾²¾Á

ÁÛΩ Ô È¥ ÔÖÐÞÛΩ ×ØæÙÑÒÎÙÎ ÛÖܧ ¿ÈÔÌ×ÐÙÛÎÓåÖÜ ÛÖܧ ¹ÈåÓ×ØÐÛÍ ÔÈ© ÙÜÓÓÌÛáÙÞà ÙÛÖ© ÄÌÙÛÐÉÈ© Ò ›¸ËÌà§Ô (Festival of Ideas) ÛÖܧ 2016, È¥ ÔÛÈ×ÖÑØåÏÎÑÈ ÓÌ© ÓÐÈ© ËÐáÒÌÕÎ ÊÐÈ© ̦ÔÈ ÏâÓÈ ×ÖÒÜ© ×ÐÖ© ÌÐ¥ ËÐÑÖ© È¥ ×Ö© Ö¦,ÛÐ ×ÌØåÓÌÔÈÔ ÖЫ ËÐÖØÊÈÔàÛâÚ: ÛΩ Ô Ð« ÙÛÖØåÈ Ì« ÔÖ© Ú È­ËÐÑÈ ×ÈØÈÓÌÒÎÓâÔÖÜ, ÑÈÛÈ© ÛΩ ÊÔéÓÎ ÓÖÜ, ËÐÎÊãÓÈÛÖÚ ÛÖܧ ¼áÙÖÜ ±ÈÊÌÔȧ. ³Ì© ÏÌàØৠ֦ÛÐ Ì­ÑÈÔÈ È¥ ×ÐÙÛåÈ ÙÛÖÜ© Ú ÖÐ¥ ÑÖËÌÙ×æÛÌÚ ÓÖÜ, Ö¦ÓàÚ, ÑÈÏà©Ú Ϋ Ы ÙÛÖØåÈ ÈÜ¥ ÛΩ ×ØÈÊÓÈÛÌçÌÛÈРȥ ØÑÌÛÌ© Ú Ð¥ ËâÌÚ ü ×ÖÜ© ÌФÔÈÐ ÑÈЩ ÛÖ© ÏâÓÈ ÛÖܧ ÝÌÙÛÐÉáÒ. ÂÖ© ËÐãÊÎÓÈ ÛÖܧ ±ÈÊÌÔȧ Ó×ÈåÔÌÐ ÙÛΩ Ô ÑÈØËÐÈ© ÛÎ§Ú ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈÚ, ÛΩ ÓåÓÎÙÎ, ÓÌ© È¥ ÔÈÝÖØÌ© Ú ÙÛÖ© ËÐáÒÖÊÖ ËÜÖ© ×ÖÐÎÓáÛàÔ, Ì« ÔÖ© Ú ×ØÈÊÓÈÛÐÑÖܧ ÑÈЩ Ì« ÔÖ© Ú ÝÈÔÛÈÙÛÐÑÖܧ. ÁÛΩ ËÐáÒÌÕã ÓÖÜ Ö¦ÓàÚ ×ØÖÙÛâÏÎÑÈÔ ÑÐ È­ÒÒÈ ËÜÖ© ×ÖÐãÓÈÛÈ, ×ÖÜ© ËÌ© Ô ÏÈ© Ü« ×ΧØÞÈÔ ÞàØÐ©Ú ÛÖ© ËÐãÊÎÓÈ ÛÖܧ ±ÈÊÌÔȧ, ÛÖ© ̦ÔÈ È¥ ×Ö© ßÌÜËéÔÜÓÖ ×ÖÐÎÛã. ¹Ð ÈªÔ Ö¦ÒÈ Ì¥ ÛÖܧÛÈ ÓÖÐáÍÖÜÔ ÓÜÙÛÎØÐéËÎ, Ϊ Ó×ÌØËÌÓâÔÈ, Ì¥ Ò×åÍà Ñá×àÚ ÔÈ© Ì¥ ÕÎÊÎÏÖÜ§Ô ÙÌ© Ö¦×ÖÐÖÔ ËÐÈÉáÙÌÐ ÛÖ© ÑÌåÓÌÔÖ ÛÎ§Ú ËÐáÒÌÕÎÚ, ÙÛΩ Ô à«ØÈåÈ ÓÌÛáÝØÈÙÎ ÛÎ§Ú »áØÈÚ ÆáÒÛÎ. œ´Þà ×ÈØÈÒÒáÕÌР̥ ÒáÞÐÙÛÈ ×ØáÊÓÈÛÈ È¥ ×Ö© ÛÖ© ×ØàÛæÛÜ×Ö, ÑÜØåàÚ Ì¥ ÒÈÝØÈåÔÖÔÛáÚ ÛÖ È¥ ×Ö© Ñá×ÖÐÌÚ ×ÖÒÐÛÐÙÓÐÑÌ© Ú È¥ ÔÈÝÖØÌ© Ú ×ØÖÝÈÔÌÐ§Ú ÊÐÈ© ÓȧÚ. 9


¿À¾º¾²¾Á ¾ÓàÚ, ÕÌÑÐÔéÔÛÈÚ ÔÈ© ×ÈØÖÜÙÐáÙà ÛΩ ËÐáÒÌÕÎ ÙÛÖ© «ÌÒÒÎÔÐÑÖ© ÑÖÐÔæ, ÙÑâÝÛÎÑÈ Ö¦ÛРЭÙàÚ ÙÌ© Ñá×ÖÐÖÜÚ ÔÈ© È­ÔÖÐÊÌ ÛÎ©Ô Ö­ØÌÕÎ ÔÈ© ËÐÈÉáÙÖÜÔ ÛÈ© ЭËÐÈ ÛÈ© ÑÌåÓÌÔÈ ×ÖÜ© ×ØÈÊÓÈÛÌçÌÛÈÐ üÈÜ¥ÛÖ© ÏÈ© ÌФÔÈÐ ÊÐÈ© ÓâÔÈ ÑÈЩ ÛÖ© ÑçØÐÖ ÑØÐÛãØÐÖ ÛÎ§Ú Ì¥×ÐÛÜÞåÈÚ ÛÎÚ, È­ÒÒàÙÛÌü ÑÐ Ì­ÛÙÐ ÑÈÒÖËâÞÛÎÑÈ ÛÎ©Ô ×ØæÛÈÙÎ Ûà§Ô û ›´ÑËæÙÌàÔ œ¸ÑÈØÖÚý ÔÈ© ×ÌØÐÒÎÝÏÖÜ§Ô ÙÌ© Ì¥ÛÖܧÛÖ ÛÖ© ÉÐÉÒåÖ ÑÈЩ ÛÈ© ÛâÙÙÌØÈ: ×Øà§ÛÖ, ÛÖ© ËÐãÊÎÓÈ ÛÖܧ ±ÈÊÌÔȧ û Ÿ¾ ¿áÛØÖÑÒÖÚ ²ÐÈÛØÈ§Ú ÑÈЩ ÖЫ Ì¥ÒÒÎÔÐÑÌ©Ú ÓÌÛÈÝØáÙÌÐÚ ÛÎ§Ú œ´ØÎÓÎÚ ÅéØÈÚý, ×ÖÜ© È¥×ÖÛÌÒÌЧ ÛÖ© ÑÌÔÛØÐÑÖ© ÏâÓÈ ÛÎ§Ú ËÐáÒÌÕÎÚ, ËÌçÛÌØΠΫ ЭËÐÈ Î« œ´ØÎÓÎ ÅéØÈ, ÛÖܧ Â. Á. œ´ÒÐÖÛ, ÙÛΩ ÝÎÓÐÙÓâÔÎ ÓÌÛáÝØÈÙÎ ÛÖܧ ²ÐéØÊÖÜ ÁÌÝâØÎ, ÛØåÛΠΫ œ´ØÎÓÎ ²Î§ ÛÖܧ ›¶ÒåÈ ºáÊÐÖÜ ÑÈЩ ÛâÛÈØÛΠΫ  ´ÛÖÐÓÎ ÅéØÈ ÛÖܧ °. Â. ›´ÒΧ. ÂéØÈ ×ÖÜ© ÉÒâ×à ÛÖ© ÙçÔÖÒÖ, ÙÑâÝÛÖÓÈÐ Ö¦ÛÐ Ö¦ÒÈ ÈÜ¥ÛÈ© ÛÈ© ÑÌåÓÌÔÈ, ÓÈÍå, È¥×ÖÛÌÒÖÜ§Ô È¥×Ö© ÓÐÈ© ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÎ Ö¥×ÛÐÑΩ üÛÎ©Ô Ö¥×ÛÐÑΩ ÛÎ§Ú ÑÌÔÛØÐÑÎ§Ú Ð¥ËâÈÚ ÛÎ§Ú ËÐáÒÌÕãÚ ÓÖÜü ÓÐÈ© Ì«ÔæÛÎÛÈ. »Öܧ ËåÔÌÐ ÒÖÐ×Ö©Ô ÓÌÊáÒÎ ÞÈØÈ© ×ÖÜ© ÌФÔÈÐ Ö¦ÒÈ Ì¥Ëৠ×ÈØâÈ, ÑРȥÑæÓÎ ÓÌÊÈÒçÛÌØÎ ×ÖÜ© ÙÜÔÖËÌçÖÔÛÈРȥ×Ö© ÛÖ© Ì¥×åÓÌÛØÖ ÛÖܧ ²ÐéØÊÎ ²ÐÈÛØÖÓÈÔàÒáÑÎ. °¿¾Á¾º¾Á ³¾½¸°³¶Á, ³ÌÑâÓÉØÐÖÚ 2016

10


°¿¾Á¾º¾Á ³¾½¸°³¶Á

º´²¾¼Â°Á ¹°¸ ½°¼°º´²¾¼Â°Á

Ÿ¶ ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈ, Ö« ÓÜÙÛÎØÐéËÎÚ ¿áÛØÖÑÒÖÚ ²ÐÈÛØȧÚ, ÑÈЩ ÖЫ ÓÌÛÈÓÖØÝéÙÌÐÚ ÛÎ§Ú œ´ØÎÓÎÚ ÅéØÈÚ


·âÒà ÔÈ© ÙÈ§Ú ÓÐÒãÙà ÊÐÈ© ̦ÔÈ ÏâÓÈ ×ÖÜ© ÌФÔÈÐ ×ÖÒÜ© ÙÎÓÈÔÛÐÑÖ© ÊÐÈ© ÓâÔÈ: ÛΩ ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈ ÛÎ§Ú ×ÈÛØåËÈÚ ÓÖÜ. ›°ÒÒá, ÑÈÏà©Ú ÌФÓÈÐ ÙÜÊÊØÈÝâÈÚ, ×ØÖÛÐÓৠÛÈ© ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÈ ×ÈØÈËÌåÊÓÈÛÈ È¥ ×Ö© ÛÐ©Ú ÊÌÔÐÑæÛÎÛÌÚ ÑÈЩ Ì­ÛÙÐ, È¥ ÔÛЩ ÔÈ© Ì¥ ×ÐÞÌÐØãÙà ÓÐÈ© ÊÌÔÐÑΩ ÏÌéØÎÙΠέ, ÞÌÐØæÛÌØÈ, ÓÐÈ© ÛÜ×ÖÒæÊÎÙÎ ×ÌØÐ×ÛéÙÌàÔ, ÏÈ© Ì« ÙÛÐáÙà ÓæÔÖ ÙÌ© ̦ÔÈ ×ÖÒÜ© ÓÐÑØæ, È¥ ÒÒÈ© ÓÖÔÈËÐÑÖ© ÑÖÓÓáÛÐ ÛÎ§Ú ÔâÈÚ Ì« ÒÒÎÔÐÑÎ§Ú ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈÚ ü ̦ÔÈ ËÐÈÓÈÔÛáÑÐ. ÂÈ© ËÐÈÓÈÔÛáÑÐÈ Ó×ÖØÌЧ ÔÈ© ÌФÔÈÐ ÓÐÑØá, È¥ ÒÒÈ© Ì­ÞÖÜÔ ÛΩ Ô Ð«ÑÈÔæÛÎÛÈ ÔÈ© È¥ ÔÈÑÒÖÜ§Ô ÛÖ© Ýà§Ú, ÑÐ ÈÜ¥ ÛÖ© ×ÖÜ© ËÐáÒÌÕÈ, Ì¥ ÑÛÖ© Ú È¥ ×Ö© ÛΩ Ô Ö¥ ÓÖØÝÐá ÛÖÜ, ÝàÛåÍÌР̦ÔÈ ÏÌÓÌÒÐà§ËÌÚ ÍãÛÎÓÈ ÛÎ§Ú ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈÚ: ÛΩ ÓåÓÎÙÎ. œ¾ÞÐÛΩ ÓåÓÎÙÎ ÛÎ§Ú ÍàΧÚ, Ì¥ Ëà§, È¥ ÒÒÈ© ÛΩ ÓåÓÎÙÎ ÛÎ§Ú ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈÚ. ÂÎ§Ú ÊØÈÝÎ§Ú à«Ú Ì¥ ×ÈÔÌÊÊØÈÝΧÚ, à«Ú Ì¥ ×ÈÔáÒÎßÎÚ, ÛÖܧ ÊÌÊÖÔæÛÖÚ Ö¦ÛÐ ÛÖ© ÔÈ© ÒÌ© Ú ÓÐÈ© ЫÙÛÖØåÈ ÙÎÓÈåÔÌÐ ÙÜÞÔÈ© ÔÈ© ÛΩ Ô ÕÈÔÈÒâÚ. ÂÖ© ËÐÈÓÈÔÛáÑÐ ÙÛÖ© Ö« ×ÖÐ§Ö È¥ ÔÈÝâØÏÎÑÈ ÌФÔÈР̦ÔÈ ËÐãÊÎÓÈ, ÛÖܧ 1972. œ´ÞÌÐ ÛÖ© Ô ÛåÛÒÖ û¿áÛØÖÑÒÖÚ ²ÐÈÛØÈ§Ú Îª ¾Ð« Ì« ÒÒÎÔÐÑÌ© Ú ÓÌÛÈÝØáÙÌÐÚ ÛÎ§Ú œ´ØÎÓÎÚ ÅéØÈÚý, ÑÐ ÌФÔÈÐ ÊØÈÓÓâÔÖ È¥ ×Ö© ÛÖ© Ô ×ÖÐÎÛã, ÝÐÒæÒÖÊÖ ÑÈЩ ËÖÑÐÓÐÖÊØáÝÖ 13


°¿¾Á¾º¾Á ³¾½¸°³¶Á

¼áÙÖ ±ÈÊÌÔȧ. ›°ÒÒÈ© ÏÈ© ÕÌÑÐÔãÙà È¥ ×Ö© ÓÐÈ© Ô È­ÒÒΠЫÙÛÖØåÈ ü Ö­ÞРȥ ×Ö© ÛÖ© ûËÐÈÓÈÔÛáÑÐý, Ö­ÞРȥ ÑæÓÈ. ´ÔÈ È¥ ×æÊÌÜÓÈ, ÛÖ© Ô ÁÌ×ÛâÓÉØÐÖ ÛÖܧ 1983, Ö« ¼áÙÖÚ ±ÈÊÌÔÈ§Ú ÑÈÏæÛÈÔ ÓÌ© ÝåÒÖÜÚ ÙÌ© ̦ÔÈ È¥ ×Ö© ÛÈ© ÛØÈ×ÌÍáÑÐÈ ÙÛÖܧ µæÔÈØÚ, ÙÛÖ© ×ÌÍÖËØæÓÐÖ ÛÎ§Ú ¿ÈÔÌ×ÐÙÛÎÓåÖÜ. ÁÜÍÎÛÖܧÙÈÔ ×ÌØЩ ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈÚ, ÑÈЩ Ñá×ÖÐÖÚ ØéÛÎÙÌ ÛÖ© Ô ±ÈÊÌÔȧ ×áÔà ÙÌ© Ûå ËÖçÒÌÜÌ Ì¥ ÑÌЧÔÌÚ ÛÐ©Ú ÓâØÌÚ. û»ÐÈ© ÓÌÒâÛÎ ÊÐÈ© ÛÖ© Ô »×æØÞÌÚý, È¥ ×áÔÛÎÙÌ. ¹ÈÔÌÐ©Ú ËÌ© Ô Ì¥ ÕÌ×ÒáÊÎ, ÑÈÏà©Ú Ϋ È¥ Êá×Î ÛÖÜ ÊÐÈ© ÛÖ© Ô ÓÌÊáÒÖ ›°ØÊÌÔÛÐÔÖ© ÙÜÊÊØÈÝâÈ ÛÖÜ© Ú Î¤ÛÈÔ ÊÔàÙÛã. œ´×ÌÐÛÈ, ÑÈÏà©Ú ÓÐÒÖܧÙÌ ÙÛÖÜ© Ú ÝåÒÖÜÚ ÛÖÜ ÊÐÈ© ÛΩ ÓÌÒâÛÎ ÛÖÜ, Ö« ±ÈÊÌÔȧÚ, ÕÈÝÔÐÑá, ÙÛÈÓáÛÎÙÌ. ¹áÛÐ ÌФÞÌ ÛØÈÉãÕÌÐ ÛΩ Ô ×ØÖÙÖÞã ÛÖÜ: ÓÐÈ© ÝÌÜÊÈÒâÈ ÌÐ¥ÑæÔÈ ÙÌ© ̦ÔÈÔ ÑÈÏØâÝÛÎ ÙÛÖ© Ì¥ ÙàÛÌØÐÑÖ© ÛÖܧ ÍÈÞÈØÖ×ÒÈÙÛÌåÖÜ, ÓÐÈ© È¥ ÔÛÈÔáÑÒÈÙΠȥ ×Ö© ÑáÛÐ ×ÖÜ© ÌФÞÌ ÙÜÓÉÌЧ Ì­Õà, ÙÛÖ© ×ÌÍÖËØæÓÐÖ, ×åÙà È¥ ×' ÛΩ Ô ×ÒáÛÎ ÛÖÜ. œ´Ñ×ÒÎÑÛÖÚ, Ö« ±ÈÊÌÔÈ§Ú ßÐÏçØÐÙÌ: ûŸ¾ »×æØÞÌÚý. û¼Èå, ÔÈåý, ÛÖܧ ÌФ×ÈÔ ÖЫ ÝåÒÖÐ ÛÖÜ, ûÊÐá ×âÚ ÓÈÚ ÑÐ È­ÒÒÈ ÊÐÈ© ÛΩ ÓÌÒâÛÎ ÙÖÜ ÊÐÈ© ÛÖ© Ô »×æØÞÌÚý. û³Ì© Ô ÌФÔÈÐ ËÜÔÈÛæÔ!ý, ÌФ×Ì Ö« ±ÈÊÌÔȧÚ, ÊÜØÔéÔÛÈÚ ÛΩ Ô ×ÒáÛÎ ×ØÖ© Ú ÛΩ Ô ×ÎÊΩ ÛÎ§Ú È¥ ÔÛÈÔáÑÒÈÙÎÚ. û›´ÑÌЧš »æÒÐÚ ÓÈ§Ú ×ØÖÙ×âØÈÙÌ! Ÿ¾ »×æØÞÌÚ!ý ¾Ð« ÝåÒÖÐ ÛÖÜ ÊâÒÈÙÈÔ, È¥ ÒÒÈ© Ö« ±ÈÊÌÔÈ§Ú ÙÎÑéÏÎÑÌ ÑÈЩ È­ØÞÐÙÌ ÔÈ© È¥ ÑÖÒÖÜÏÌЧ ̦ÔÈÔ Î« ÒÐÑÐàÓâÔÖ È­ÔËØÈ ÑÈЩ ÓÐÈ© ÔÌÈØΩ ÊÜÔÈåÑÈ ×ÖÜ© ×ØÖÞàØÖܧÙÈÔ È¥ ØÊÈ© ×ØÖ© Ú ÛΩ Ô ×ÒÈÛÌåÈ ÁÜÔÛáÊÓÈÛÖÚ, ÑÖÜÉÌÔÛÐáÍÖÔÛÈÚ. ›´×ÐÛáÞÜÔÌ ÛÖ© ÉΧÓÈ ÛÖÜ, ÝÛáÔÖÔÛÈÚ È¥ ØÑÌÛÈ© ÑÖÔÛá ÛÖÜÚ, ÛæÙÖ 14


º´²¾¼Â°Á ¹°¸ ½°¼°º´²¾¼Â°Á

Ö¦ÙÖ ÔÈ© È¥ÑÖçÙÌÐ ÛΩ ÙÜÍãÛÎÙã ÛÖÜÚ. »ÐÒÖܧÙÈÔ Ð¥ Ù×ÈÔÐÑá. œ´×ÌÐÛÈ ÛÖÜ©Ú ×ØÖÙ×âØÈÙÌ, ÙÛáÏÎÑÌ Ó×ØÖÙÛá ÛÖÜÚ ÑÈЩ ØéÛÎÙÌ: ûŸ¾ Ñ. »×æØÞÌÚ;ý. û¼Èåý, ÌФ×Ì Ö« ΫÒÐÑÐàÓâÔÖÚ ÑçØÐÖÚ. Ÿ¾ ±ÈÊÌÔÈ§Ú ÏÜÓȧÛÈÐ ÑÈÏÈØÈ© ËçÖ ÝØáÙÌÐÚ È¥×Ö© ÛΩ ÙÜÔÖÓÐÒåÈ ÛÖÜÚ. ûœ´Þà ËÎÓÖÙÐÌçÙÌÐ ÑР̥Êà© Ñá×ÖÐÈ ¤ ËÐÎÊãÓÈÛÈý, ÌÐ×Ì ÙÛÖ©Ô »×æØÞÌÚ, ûÙÛÈ© Ö«×ÖÐ§È ÙÈ§Ú ÓÐÓÖܧÓÈРȥÙçÙÛÖÒÈý. Ÿ¾ ΫÒÐÑÐàÓâÔÖÚ ÑçØÐÖÚ ÑÖçÔÎÙÌ ÛÖ© ÑÌÝáÒÐ ÛÖÜ. û›°ÊÈ×ÎÛâ ÓÖÜý, ÛÖܧ ÌФ×Ì, ûÌЭÓÈÙÛÌ Ö¦ÒÖÐ ÓÐÓÎÛâÚý. Ÿ¾ ÑÈÏØâÝÛÎÚ üÖ¦×àÚ Ì¥ÑÌЧÔÖÚ ×ÖÜ© ËâÞÏÎÑÌ ÙÛÖ© µæÔÈØÚ ÛÎ©Ô È¥ÔÛÈÔáÑÒÈÙã ÛÖÜü ÌФÔÈР̦ÔÈ È¥×Ö© ÛÈ© ÉÈÙÐÑÈ© ÙçÓÉÖÒÈ ÛÖܧ »×æØÞÌÚ.i ›°ÒÒÈ© ÊÐÈ© ÔÈ© ÑÌØËåÙÌР̦ÔÈ ÙçÓÉÖÒÖ ÛÖ© Ì¥ÔËÐÈÝâØÖÔ Ì«ÔÖ©Ú ÓÌÊáÒÖÜ ÙÜÊÊØÈÝâÈ, ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© ÌФÔÈÐ, ÛÈÜÛæÞØÖÔÈ, ËÐÈÜÊÌ©Ú ÑÈЩ È¥ÓÝåÙÎÓÖ, ÔÈ© ËÐÈÉáÍÌÛÈÐ ÓÌ© ×ÖÒÒÖÜ©Ú ËÐÈÝÖØÌÛÐÑÖÜ©Ú ÛØæ×ÖÜÚ. Ÿ¾ ÑÈÏØâÝÛÎÚ ÌФÔÈÐ ÑÈЩ ÛÈ© ËçÖ, ÑÈÏà©Ú ×ØÖÙÝâØÌР̦ÔÈ È¥ÔÛåÊØÈÝÖ ÑÈЩ ÓÈÍЩ ̦ÔÈ ×ØàÛæÛÜ×Ö. Ÿ¶ ×ØàÛÖÛÜ×åÈ ÕÌÑÐÔȧ È¥×Ö© ÛÖ© ÊÌÊÖÔÖ©Ú Ö¦ÛÐ Ö« ÑÈÏØâÝÛÎÚ ×ÌØÐÉáÒÒÌÛÈРȥ×Ö© ÓÐÈ© ÑÖØÔåÍÈ, ÑÐ Ì­ÛÙÐ ÑáÏÌ È¥ÔÛåÊØÈÝÖ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ ÛÖ© Ö«×ÖÐ§Ö È¥ÔÛÈÔÈÑÒȧ ËÌåÞÔÌÐ ÓæÔÖ Ì¦ÔÈ ÓâØÖÚ ÛÖÜ ü ÑÈЩ Ϋ Ì¥×ÐÒÖÊã, ÛÖ© ÕÌËÐáÒÌÊÓÈ, ÌФÔÈРΫ È¥ØÞΩ ÛÎ§Ú ËÎÓÐÖÜØÊÐÑÎ§Ú ËÐÈËÐÑÈÙåÈÚ. ›´×Ð×ÒâÖÔ, ̦ÔÈÚ ÑÈÏØâÝÛÎÚ Ó×ÖØÌЧ ÔÈ© ÌФÔÈÐ ÏÈÓ×æÚ. °Ü¥ÛÖ©Ú ÌФÔÈÐ ÑÐ Ö« ÒæÊÖÚ ×ÖÜ© Ö« ›°×æÙÛÖÒÖÚ ¿ÈܧÒÖÚ È¥ÔÛÐ×ÈØÈÏâÛÌÐ ÛÖ© ÔÈ© 15


°¿¾Á¾º¾Á ³¾½¸°³¶Á

ÉÒâ×ÌÐ ÑÈÔÌЩ Ú ËÐ' Ì¥Ùæ×ÛØÖÜ [ÑÈÏØâÝÛÎ] Ì¥Ô ÈÐ¥ÔåÊÓÈÛÐ, ÓÌ© ÛÖ© ×ØæÙà×ÖÔ ×ØÖ©Ú ×ØæÙà×ÖÔ,ii ÛÖ© È¥ÔÛåÑØÐÙÓÈ ËÎÒÈËΩ ÛÎ§Ú Ð­ËÐÈÚ ÛÎ§Ú ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈÚü ÑÈЩ Ϋ ÏÈÓ×áËÈ ÌФÔÈÐ ÓÐÈ© ×æØÛÈ ×ØÖ©Ú ÛÖ© ÓÜÙÛãØÐÖ ÑÈЩ ÛΩ Ô Ü«×ÖÉÖÒã. ¹Ð ̦ÔÈÚ ÑÈÏØâÝÛÎÚ Ó×ÖØÌЧ ÉâÉÈÐÈ ÔÈ© ÌФÔÈÐ ×ÈØÈÓÖØÝàÛÐÑæÚ, ÑÈЩ Ö­ÞÐ ÓæÔÖ ÊÐÈ© ÔÈ© ÓÈ§Ú ÑáÔÌÐ ÔÈ© ÊÌÒȧÓÌ. Ÿ´×ÖÓâÔàÚ, ÛÖ© ÔÈ© ÒâÌÐ ÑÈÔÌЩ Ú Ö¦ÛÐ Ö« ÙÜÊÊØÈÝâÈÚ ÌФÔÈÐ ÓÐÓÎÛÎ©Ú ÏÈ© Ó×ÖØÖܧÙÌ ÔÈ© ÙÎÓÈåÔÌÐ ×ÖÒÜ© ×ÌØÐÙÙæÛÌØÈ È¥×' Ö¦,ÛÐ ÝÈåÔÌÛÈÐ ÔÈ© ËÎÒéÔÌÐ ÈÜ¥ ÛΩ Ϋ ÝØáÙÎ. ¹ÈÏà©Ú Ö« Â. Á. œ´ÒÐÖÛ, ÓÈÍЩ ÓÌ© ÛÖ© Ô »×æØÞÌÚ ÑÈЩ ÛÖ© Ô ±ÈÊÌÔȧ, ÌФÔÈР̦ÔÈÚ È¥×Ö© ÛÖÜ©Ú ×ØàÛÈÊàÔÐÙÛÌ© Ú Ì¥ ÛÖçÛÎÚ ÛÎ§Ú Ð« ÙÛÖØåÈÚ ÓÐÓãÙÌàÔ üÜ«×áØÞÖÜÔ ÑÈЩ Ñá×ÖÐÖÐ ×ÐÖ© ËÌçÛÌØÖÐ ØæÒÖÐü ÏÈ© ÛÖ© Ô ×ÈØÖÜÙÐáÙà ÓÌ© Ñá×ÖÐÈ ÒæÊÐÈ ÛÖÜ ×ÖÜ© ÛÈÐØÐáÍÖÜÔ ÙÛÖ© ÏâÓÈ ÓÈÚ: û¾Ð« È¥ÔéØÐÓÖÐ ×ÖÐÎÛÌ© Ú ÓÐÓÖܧÔÛÈУ ÖЫ à¦ØÐÓÖÐ ×ÖÐÎÛÌ© Ú ÑÒâÉÖÜÔ£ ÖЫ ÑÈÑÖЩ ×ÖÐÎÛÌ© Ú ×ÈØÈÓÖØÝéÔÖÜÔ ÈÜ¥ ÛÖ© ×ÖÜ© ×ÈåØÔÖÜÔ, ÖЫ ÑÈÒÖЩ ÛÖ© ÓÌÛÈÛØâ×ÖÜÔ ÙÌ© ÑáÛÐ ÑÈÒçÛÌØÖ Î­, ÛÖÜÒáÞÐÙÛÖÔ, ÙÌ© ÑáÛÐ ËÐÈÝÖØÌÛÐÑæý.iii Ÿ¶ È­×ÖßÎ ÈÜ¥ÛΩ ËÌ© Ô ËÐÈßÌçËÌÐ ÛÖ© Ô »×æØÞÌÚ. ¿ÐÙÛÌçà Ö¦ÛР̥ È©Ô Ö« ±ÈÊÌÔÈ§Ú ÙÛΩ ÙÜÔáÔÛÎÙã ÛÖÜÚ, ×ÌØ×ÈÛéÔÛÈÚ ×ØÖ©Ú ÛÖ© ÁçÔÛÈÊÓÈ, ÛÖܧ ÌФÞÌ ×ÌЧ, È¥ÔÛЩ ûÙÛÖ© ÉÐÉÒåÖ ÓÖÜ ÙÈ§Ú ÓÐÓãÏÎÑÈ 16


º´²¾¼Â°Á ¹°¸ ½°¼°º´²¾¼Â°Á

È¥ÙçÙÛÖÒÈý, ûÙÛÖ© ÉÐÉÒåÖ ÓÖÜ ÙÈ§Ú Ì­ÑÒÌßÈ È¥ÙçÙÛÖÒÈý, Ö« »×æØÞÌÚ ÏÈ© ÌФÞÌ È¥×ÈÔÛãÙÌÐ: û´Ð­ÓÈÙÛÌ Ö¦ÒÖÐ ÑÒâÝÛÌÚý.

›°ÒÒÈ© ÈªÚ ÕÌÑÐÔãÙÖÜÓÌ È¥×Ö© ÛÎ©Ô ×ØéÛÎ ÙÜÔáÔÛÎÙÎ Ûà§Ô ËçÖ È¥ÔËØà§Ô, Ì¥ÛÖçÛÎ ÛΩ ÝÖØÈ© ÓÐÈ© ÙÜÔáÔÛÎÙÎ ×ÔÌÜÓÈÛÐÑã, Ö¦ÛÈÔ Ì¦ÔÈÚ ÒåÊÖ ÔÌæÛÌØÖÚ ±ÈÊÌÔÈ§Ú ËÐÈÉáÍÌÐ ÊÐÈ© ×ØéÛÎ ÝÖØÈ© ÑÈЩ ÊÖÎÛÌçÌÛÈРȥ×Ö© ÛÈ© ËÐÎÊãÓÈÛÈ ÑÈЩ ÛÈ© ËÖÑåÓÐÈ Ì« ÔÖ©Ú ×ÖÒÜ© ÔÌæÛÌØÖÜ »×æØÞÌÚ. ²ÖÎÛÌçÌÛÈÐ ÛæÙÖ, ÓáÒÐÙÛÈ, à¦ÙÛÌ Ö¦ÛÈÔ ÝÛáÔÌÐ, ÛÖ© 1972, ÙÛÖ© ¿ÈÔÌ×ÐÙÛãÓÐÖ ÛÖܧ œ´ÙÙÌÕ ÊÐÈ© ̦ÔÈ ÓÌÛÈ×ÛÜÞÐÈÑÖ© ÙÛΩ ÁÜÊÑØÐÛÐÑΩ ÄÐÒÖÒÖÊåÈ, Ö« ±ÈÊÌÔÈ§Ú ×ØÖÛÌåÔÌÐ à«Ú ÛåÛÒÖ ÛÎ§Ú ×ØéÛÎÚ ÛÖÜ ÙÌÓÐÔÈØÐÈÑÎ§Ú Ì¥ ØÊÈÙåÈÚ Ì¥ ÛÖܧÛÖÔ: ûŸ¶ ÊÌÔÌÈÒÖÊåÈ ÛÖܧ ¿ÐÌ© Ø »ÌÔáØý. Ÿ¾ »ÌÔÈ©Ø ÌФÔÈÐ Ö« ΦØàÈÚ Ì« ÔÖ©Ú È¥×Ö© ÛÈ© ×ÐÖ© ËÎÓÖÝÐÒΧ ËÐÎÊãÓÈÛÈ ÛÖܧ »×æØÞÌÚ. ÁÛÖ© ûŸ¾ ¿ÐÌ© Ø »ÌÔáØ, ÙÜÊÊØÈÝâÈÚ ÛÖܧ ³Ö© Ô ¹ÐÞéÛÎý,iv Ö« Ö«ÓéÔÜÓÖÚ ÊáÒÒÖÚ ÙÜÊÊØÈÝâÈÚ ÏâÛÌÐ à«Ú Ì­ØÊÖ ÍàÎ§Ú ÛÖÜ ÔÈ© Ì¥ ×ÈÔÈËÎÓÐÖÜØÊãÙÌÐ ÛÖ© È¥ØÐÙÛÖçØÊÎÓÈ ÛÖܧ ·ÌØÉáÔÛÌÚ ÓÌ© ×áÙÈ È¥ÑØåÉÌÐÈ, ÒâÕÎ ×ØÖ©Ú 17


Profile for Ikaros Publishing LTD

Λέγοντας και ξαναλέγοντας - Απόστολος Δοξιάδης  

Απόστολος Δοξιάδης, γράφοντας για την ιστορία του διηγήματος του Νάσου Βαγενά «Ο Πάτροκλος Γιατράς και οι ελληνικές μεταφράσεις της Έρημης Χ...

Λέγοντας και ξαναλέγοντας - Απόστολος Δοξιάδης  

Απόστολος Δοξιάδης, γράφοντας για την ιστορία του διηγήματος του Νάσου Βαγενά «Ο Πάτροκλος Γιατράς και οι ελληνικές μεταφράσεις της Έρημης Χ...

Advertisement