Issuu on Google+


È¥ ÒÝÈÉÎÛáØÐ ÛΧ Ú ×åÙÛÎÚ


¿ØéÛÎ œ´ÑËÖÙÎ (1983) ̦ àÚ ÑÈЩ ³âÑÈÛÎ ÂâÛÈØÛÎ (2006), û³æÓÖÚý

ø ÅØΧÙÛÖÚ ²ÐÈÔÔÈØÈ§Ú & ›´ÑËæÙÌÐÚ œ¸ÑÈØÖÚ, 2016 ISBN 978-960-572-103-9


ÅØΧ ÙÛÖÚ ²ÐÈÔÔÈØȧÚ

›AÒÝÈÉÎÛáØÐ ÛÎ§Ú ×åÙÛÎÚ ³ ´ ¹ °Â ¶ ¿ ´ » ¿  ¶ ´ ¹ ³ ¾ Á ¶

œ¸ÑÈØÖÚ


ÁÛÖ©Ô Á×ÜØÐËéÔÎ ÑÈЩ ÛÖ©Ô ›°ÔÈÙÛáÙΠ̥ ×ÐÖçÙÐÖ ÑÒÎØÖËæÛÎÓÈ


¿´À¸´Å¾»´¼°

¿ØÖÒÖÊÐÑÖ© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

1. û·ÌÛÐÑΩ ý ÊÔéÙÎ ÑÈЩ »ÌÛÈÝÜÙÐÑΩ . . . . . . . . . . . . .

17

2. ÂÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ ÛÖܧ ·ÌÖܧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Ÿ¶ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑΩ È¥ÝÌÛÎØåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ È¥ÔÈÍãÛÎÙÎ ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ×ØÖÙà×ÐÑΩ ÙÞâÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ›´×ÐÒÖÊΩ ÙÛæÞÖÜ ÑÈЩ ËØæÓÖÜ . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 25 26 28

3. Ÿ¶ ×åÙÛÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

4. Ÿ¶ È¥×ÖÝÈÛÐÑΩ ÊÔéÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

È. ³æÊÓÈ ÑÈЩ ÈЦ ØÌÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . É. ÂÈ© Ö¦ ØÐÈ ÛÎ§Ú Ì¥ Ó×ÌÐØåÈÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê. ›°×ÖÝÈÛÐÙÓÖ©Ú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ë. ´Ð¥ ÑÖÔÖÒÖÊÐÑΩ ÊÒéÙÙÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ì. Ÿ´ÒÒÎÔÐÑΩ ÝÐÒÖÙÖÝåÈ ÑÈЩ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑΩ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ . . . .

39 41 42 43 44

5. Ÿ¾ ÂØÐÈËÐÑÖ©Ú ·ÌÖ©Ú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Ÿ¶ ÉÐÉÒÐÑΩ ÓÈØÛÜØåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ÝÐÒÖÙÖÝÐÑΩ ×ØæÑÒÎÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ÊÒàÙÙÐÑΩ ûÙáØÑÈý ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ . . . . . . . . . . . . ¾Ü¥ÙåÈ ÑÈЩ Ü«×æÙÛÈÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÂÖ© ×ØæÙà×Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ ÛÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ È¥×ÖÑáÒÜßÎ ÛÎ§Ú ÍàÎ§Ú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ÍàÖ×ÖÐÖ©Ú È¥ØÞΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ›´ÒÌÜÏÌØåÈ ÑÈЩ È¥Êá×Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47 51 55 56 60 62 63 66 68

È. É. Ê. Ë.

È. É. Ê. Ë. Ì. ÙÛ. Í. Î. Ï.

9


6. Ÿ¾ ÑæÙÓÖÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÂÖ© Ì¥ ×ÐÙÛÎÓÖÔÐÑÖ© ÑÖÙÓÖÌåËàÒÖ . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ûÒÖÊÐÑΩ ý ÙçÙÛÈÙÎ ÛÎ§Ú Ü¦ ÒÎÚ . . . . . . . . . . . . . . . ÄÜÙÐÑÌ© Ú Ì¥ ÔâØÊÌÐÌÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÄÜÙÐÑΩ ÏÌàØåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . û»ÌÙåÛÎÚý ö ûÓÐÑØæÑÖÙÓÖÚý . . . . . . . . . . . . . . . . . ›°ÙÑÎÛÐÑΩ ÓÈÏÎÛÌåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÅØãÙÎ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 73 76 81 85 86 89 92

7. Ÿ¾ È­ÔÏØà×ÖÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

È. É. Ê. Ë. Ì. ÙÛ. Í.

È. É. Ê. Ë. Ì. ÙÛ. Í. Î. Ï. Ð. ÐÈ. ÐÉ. ÐÊ. ÐË. ÐÌ.

´Ð¥ ÑæÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÆÜÞΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ºÖÊÐÑÖ© ö ÈÜ¥ÛÌÕÖçÙÐÖ ö È¥ØÞÐÑÖ© . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ØæÙà×Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ Ì¥ ×ÐÙÛÎÓÖÔÐÑΩ ÊÒéÙÙÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ Ì¥ ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑΩ ÊÒéÙÙÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . »ÌÛÈ© ÏáÔÈÛÖÔ ÍàΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ËÐáÑØÐÙÎ Ûà§Ô ÝçÒàÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ È¥ÊÈ×ÎÛÐÑΩ ËçÔÈÓÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ×ÛéÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÁÜÔâ×ÌÐÌÚ ÛÎ§Ú ×ÛéÙÎÚ: Ϋ ÊÜÓÔæÛÎÛÈ . . . . . . . . . . . Ÿ¶ Ì¥ ÔÖÞΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ÛØÈÊàËåÈ ÛÎ§Ú ÑÛåÙÎÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ È¥ÊàÔåÈ Ó×ØÖÙÛÈ© ÙÛÖ©Ô ÏáÔÈÛÖ . . . . . . . . . . . . . . ¾Ð« ûËÌØÓáÛÐÔÖÐ ÞÐÛà§ÔÌÚý . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95 98 100 103 104 108 113 114 117 126 133 136 139 142 144

8. ›¸ÎÙÖÜ§Ú Ö« ÅØÐÙÛÖ©Ú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 È. É. Ê. Ë. Ì. ÙÛ. Í. Î.

ÂÖ© ÙÑáÔËÈÒÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¹âÔàÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . û›°ÙÜÊÞçÛàÚý ÑÈЩ ûÈ¥ËÐÈÐØâÛàÚý . . . . . . . . . . . . . ÂâÒÌÐÖÚ ·ÌÖ©Ú ÑÈЩ ÛâÒÌÐÖÚ È­ÔÏØà×ÖÚ . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ·ÌÖÛæÑÖÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¸ÙÛÖØÐÑÌ©Ú ÙÜÔÛÌÛÈÊÓâÔÌÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . û¿ÎÊΩ ý ÑÈЩ û×ÎÊÌ© Úý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ´ÑÖçÙÐÖÚ ÏáÔÈÛÖÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

147 151 154 158 161 164 169 175


Ï. Ð. ÐÈ. ÐÉ.

ûºçÛØÖý ÑÈЩ ûÌ¥ ÕÈÊÖØÈ©ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¾ ›°ÔÈÙÛÈ©Ú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ÙÜÔÈÔáÙÛÈÙÎ ÛÖܧ ÊâÔÖÜÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ûÖ­ ÊËÖΠΫ ÓâØÈý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178 183 186 189

9. Ÿ¶ ›´ÑÑÒÎÙåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 È. É. Ê. Ë. Ì. ÙÛ. Í. Î. Ï. Ð.

¹ÒãÙÎ ö ÙçÔÈÕÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ÈÙÞáÒÐÖ ËÌЧ ×ÔÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ›°ÔÈÑÈåÔÐÙÎ ÛÎ§Ú ÍàÎ§Ú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ÌÔÛÎÑÖÙÛΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŸÃ×ÈØÑÛÐÑΩ ÓÌÛÈÉÖÒΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . û»ÌÛÖÜÙåàÙÎý ÑÈЩ ûÙçÓÉÖÒÖý . . . . . . . . . . . . . . . »ÜÙÛãØÐÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ›´ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑΩ Ÿ¸ÌØÈØÞåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÁçÔÖËÖÐ, ×ØàÛÌЧ È ÑÈЩ ÈÜ¥ÏÌÔÛåÈ . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑΩ È¥ÒÒÖÛØåàÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193 195 198 200 203 206 209 213 218 225

10. Ÿ¶ ›¾ØÏÖËÖÕåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 È. É. Ê. Ë. Ì. ÙÛ. Í. Î.

›°×ÖÝÈÛÐÙÓÖ©Ú ÑÈЩ ÛÜ×ÖÒÈÛØåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . °Ð¦ ØÌÙÎ ÑÈЩ ÑÈÏÖÒÐÑæÛÎÛÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÂÖ© ÑØÐÛãØÐÖ ÛÎ§Ú Ö¥ ØÏÖËÖÕåÈÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ Ì« ÒÒÎÔÐÑΩ ÙÜÓÉÖÒΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ËÜÛÐÑΩ È¥×æÑÒÐÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ Ы ÙÛÖØÐÑΩ ÓÌÛÈÉÖÒΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¾ Ì¥ ÑËÜÛÐÑÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú ›°ÔÈÛÖÒÎ§Ú . . . . . . . . . . . . . . . ›¾ØÏÖËÖÕåÈ ÑÈЩ ³çÙÎ ÙãÓÌØÈ . . . . . . . . . . . . . . . .

233 235 236 239 240 245 249 251

´Ü«ØÌÛãØÐÖ Ö¥ ÔÖÓáÛàÔ ÑÈЩ ÏÌÓáÛàÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

11


¿ØÖÒÖÊÐÑæ ÂÖ© ÉÐÉÒåÖ ÈÜ¥ÛÖ© ËÌ© Ô ÍÎÛáÌÐ ÔÈ© ×ÌåÙÌÐ ÊÐÈ© ÛЩ Ú ÏâÙÌÐÚ ÛÖÜ, ÖÜ­ÛÌ ÔÈ© ÓÌÛÈ×ÌåÙÌÐ Ü«×ÖÏÌÛÐÑÖÜ©Ú È¥ÔÛÐ×áÒÖÜÚ. ³Ì© Ô ÌФÔÈÐ ÓÐÈ© ûÈ¥×ÖÒÖÊÎÛÐÑΩý ÛÎ§Ú ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑÎ§Ú ×åÙÛÎÚ ÑÈЩ ËÌ© Ô Ì¥ ×ÐËÐéÑÌÐ ÔÈ© ×ØÖÙÎÒÜÛåÙÌÐ ÙÛЩ Ú È¥×æßÌÐÚ ÛÖÜ ÛÖ©Ô È¥ÔÈÊÔéÙÛÎ. œ´ÞÌÐ ÓÐÈ© ÑÈЩ ÓæÔÎ ÝÐÒÖËÖÕåÈ: ¼È© ÕÌÞàØåÙÌÐ ÈÜ¥ÛÖ© ×ÖÜ© ÌФÔÈРΫ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑΩ ×åÙÛÎ, È¥×' Ö¦ ,ÛÐ ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑΩ ×åÙÛÎ. ¼È© È¥ÔÈÐØâÙÌÐ, Ö¦ ÙÖ ÛÖ© Ó×ÖØÌЧ , ÛΩ ÙçÊÞÜÙÎ ×ÖÜ© ÓÖÐáÍÌÐ ÔÈ© Ü«×áØÞÌÐ ÙãÓÌØÈ ÙÛЩ Ú ÙÜÔÌÐËãÙÌÐÚ ÙÌ© ÙÞâÙÎ ÓÌ© ÛÎ©Ô È¥ÒãÏÌÐÈ ÛÎ§Ú ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑÎ§Ú ›´ÑÑÒÎÙåÈÚ. ¼È© ÕÌÑÈÏÈØåÙÌÐ ÈÜ¥ÛΩ ÛÎ©Ô È¥ÒãÏÌÐÈ È¥×Ö© È¥ÒÒæÛØÐÌÚ ÑÈЩ ÕâÔÌÚ ×ØÖÙÓÌåÕÌÐÚ ×ÖÜ© ÛÌåÔÖÜÔ ÔÈ© ÛÎ©Ô Ü«×ÖÑÈÛÈÙÛãÙÖÜÔ. ¹Ð Ö¦ ÒÈ ÈÜ¥ÛÈ© ÔÈ© ÊåÔÖÜÔ ÓÌ© ÛØæ×Ö È«×Òæ, ÑÈÛÈÔÖÎÛæ, ×ØÖÙÐÛÖ© ÙÛÖ©Ô ûÓâÙÖ È­ÔÏØà×Öý, Ö¦ ×àÚ ÒâÓÌ, ÑÈЩ ÌÐ¥ ËÐÑæÛÌØÈ ÙÛÖ©Ô ÓâÙÖ ûËÐÈÔÖÖçÓÌÔÖý È­ÔÏØà×Ö. ²ÐÈÛЩ ÑÜØåàÚ ÈÜ¥ÛæÚ, Ö« ËÐÈÔÖÖçÓÌÔÖÚ, ÌФÔÈÐ Ö« ÝÖØâÈÚ ÑÈЩ ÛÖ© ÏçÓÈ ÛÎ§Ú ÙçÊÞÜÙÎÚ. ›°×ÖÑÖÓÓâÔÖÚ, ÑÈÛÈ© ÑÈÔæÔÈ, È¥×Ö© ÛЩ Ú ÉÐàÓÈÛÐÑÌ© Ú ØåÍÌÚ ÛÎ§Ú ×åÙÛÎÚ, Э ÙàÚ ÑÈЩ ÑÈÛÈ×ÐÌÙÓâÔÖÚ ßÜÞÖÒÖÊÐÑÈ© È¥×Ö© ÓÐÈ© ÛÜ×ÖÒÈÛØÐÑΩ ÖÐ¥ ÑÖÊÌÔÌÐÈÑΩ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑæÛÎÛÈ, ÓÌ© ÓÔΧÓÌÚ ÙÜÔãÏàÚ È¥ØÔÎÛÐÑÌ© Ú È¥×Ö© ̦ ÔÈ È¥ÔÖçÙÐÖ ÓáÏÎÓÈ ÑÈÛãÞÎÙÎÚ ÙÛÖ© ÙÞÖÒÌÐæ, È¥×ÖØØå×ÛÌÐ Ö« ÙÎÓÌØÐÔÖ©Ú ËÐÈÔÖÖçÓÌÔÖÚ ÈÜ¥ÛÖ© ×ÖÜ© ÔÖÓåÍÌÐ ×à©Ú ÌФÔÈРΫ ×åÙÛÎ, Ì¥ ÔৠÙÛÎ©Ô ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ È¥ÊÔÖÌЧ ÛÎ©Ô ×åÙÛÎ. °Ô Ö¦ ÓàÚ ÏÌÒãÙÌÐ Ñá×ÖÛÌ ÔÈ© ×ÒÎØÖÝÖØÎÏÌЧ , Ûå 13


°ºÄ°±¶Â°À¸ ¶Á ¿¸Á¶Á

ÌФÔÈРȥÑØÐÉà§Ú ÈÜ¥ÛÖ© ×ÖÜ© È¥×ÖØØå×ÛÌÐ, ÈªÚ Ü«×áØÞÌР̦ ÔÈ È¥ÑæÓÈ ÓÐÑØÖ© ÉÐÉÒåÖ üÈ¥ÒÝÈÉÎÛáØРΪ ÙÛÖÐÞÌÐà§ËÌÚ Ì¥ ÊÞÌÐØåËÐÖü ÊØÈÓÓâÔÖ ÙÛΩ ËÐÑã ÛÖÜ ÊÒéÙÙÈ, Ö¦ ×ÖÜ ÔÈ© Ó×ÖØÌЧ ÔÈ© ÑÈÛÈÝçÊÌÐ. ¿ÈØáÛÖÒÓÖ, Ö«×àÙËã×ÖÛÌ, ÛÖ© Ì¥ ÊÞÌåØÎÓÈ. ²ÐÈÛЩ ÌФÔÈÐ ÓȧÒÒÖÔ È¥ËçÔÈÛÖ ÔÈ© ÓÐÒãÙÌÐ ÑÈÔÌЩ Ú ÊÐÈ© ÉÌÉÈÐæÛÎÛÌÚ ÍàÎ§Ú ÓÌ© ÛΩ ÊÒéÙÙÈ ÛÖܧ ÓÜÈÒÖܧ, ÛΩ ÊÒéÙÙÈ ÛÎ§Ú ËÐÈÔæÎÙÎÚ. ›°ÒÒÈ© Ö« ÌÜ¥ÈÊÊÌÒÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú Ì¥ ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑÎ§Ú ×åÙÛÎÚ ÌФÔÈÐ, ×ØЩ Ô È¥×Ö© Ö¦ ÒÈ, Ϋ Э ËÐÈ Î« È¥Êá×Î ÛÎ§Ú ›´ÑÑÒÎÙåÈÚ ×ÖÜ© û×áÔÛÈ ÙÛâÊÌÐý. ¿Øâ×ÌÐ ÒÖÐ×Ö©Ô ÔÈ© ÙÛÌÊáÙÌÐ ÑÈЩ ÈÜ¥ÛΩ ÛÎ©Ô ûÛÈÒÈå×àØÎ ÊÌÔÐá, ÛΩ ÏØÌÓÓâÔÎ ÓÌ© ÒÖÊÐÑΩ ÑÈЩ ³ÐÈÝàÛÐÙÓæý, ÑÈÏà©Ú ÒâÌÐ Ö« ×ÖÐÎÛãÚ 1. ¼È© ÙÛÖÞÌçÙÌÐ ÙÛÖ©Ô Ö¥ØÏÖÒÖÊÐÙÛã, ×ÖÜ© ÙãÓÌØÈ ×ÐÈ© ÉØåÙÑÌÛÈÐ ÓâÙÈ ÙÌ© Ö¦ ÒÖÜÚ ÓÈÚ, ÌФÔÈÐ ÒåÊÖ-×ÖÒÜ© Ö« Ì« ÈÜÛæÚ ÓÈÚ. ¹ÈЩ ÔÈ© ÓÐÒãÙÌРΫ È¥Êá×Î ÓÐÈ© ÊÒéÙÙÈ, ×ÖÜ© ËåÞàÚ ÔÈ© È¥ÒÒÖÐéÔÌÐ ÛÎ©Ô ×åÙÛÎ ÙÌ© Ö¥ØÏÖÒÖÊÐÑÖ© ÙçÙÛÎÓÈ, ÔÈ© ÌФÔÈÐ ÓÐÈ© ÊÒéÙÙÈ ÑÈÛÈÔÖÎÛΩ ÙÛÖ©Ô Ì¥ ÊÑÒàÉÐÙÓâÔÖ ÓâÙÈ ÙÛΩ ÒÖÊÐÑã ÛÖÜ ÙÎÓÌØÐÔÖ© È­ÔÏØà×Ö ü ÔÈ© ØåÞÔÌÐ Ñá×ÖÐÈ ÊâÝÜØÈ ×ØÖ©Ú ÛΩ ÓÌØÐá ÛÖÜ. ¹ÖÔÛÖÒÖÊåÚ: ›´Ëৠ×ØÖÙÝâØÌÛÈР̦ ÔÈ ûÈ¥ÒÝÈÉÎÛáØÐ ÛÎ§Ú ×åÙÛÎÚý, Ö­ÞÐ ÛÖ© ×ÒÎØâÙÛÌØÖ, ÖÜ­ÛÌ ÛÖ© ÑÈÒçÛÌØÖ. Ÿ¶ ×åÙÛÎ ×ÖÜ© Ì¥ ÑÏâÛÌÐ ÌФÔÈРΫ Ö¥ØÏæËÖÕÎ ×åÙÛÎ ÛÎ§Ú ›´ÑÑÒÎÙåÈÚ ü ËÌ© Ô ÒâÌÐ ËÐÑá ÛÖÜ ×ØáÊÓÈÛÈ. ›°ÒÒÈ© Ö« ÛØæ×ÖÚ ÛÎ§Ú Ì­ ÑÏÌÙÎÚ ÑÈЩ ×ØÖÙÝÖØÈ§Ú ÌФÔÈÐ Ö«×àÙËã×ÖÛÌ È¥ÛÖÓÐÑÖ© Ì¥ ÊÞÌåØÎÓÈ, ÓÌ© ÙåÊÖÜØÌÚ È¥ËÜÔÈÓåÌÚ ÑÈЩ Ì¥ ÒÒÌåßÌÐÚ. ´Ð­ ×ÈÓÌ: ÊÐÈ© ÔÈ© ÉØÌЧ Ú ÛÖ©Ô ÙàÙÛÖ© ÛØæ×Ö ÙÛÎ©Ô ×ÈØÖÜÙåÈÙÎ ÛÎ§Ú ×åÙÛÎÚ ÞØÌÐáÍÌÛÈРȥÊá×Î ×ÖÒÒã. ¹ÈЩ Ϋ È¥Êá×Î ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ ÖÜ­ÛÌ ÙÜÔÈÐÙÏÎÓÈÛÐÙÓæÚ, ÖÜ­ÛÌ ÓæÔÖ ÑÈÒÌ© Ú ×ØÖÏâÙÌÐÚ, È¥ÒÒÈ© ÛÖ© ÓâÊÐÙÛÖ È­ÏÒÎÓÈ ÛÎ§Ú ÈÜ¥ÏÜ×âØÉÈÙÎÚ ü ËÎÒÈËΩ ÛÎ§Ú È«ÊÐæÛÎÛÈÚ, ×ÖÜ© ÒâÌРΫ ›´ÑÑÒÎÙåÈ. 1. šwretched generation of enlightened menš T.S. ELIOT, Choruses from ûThe Rocký, III. 14


°ºÄ°±¶Â°À¸ ¶Á ¿¸Á¶Á

œ°Ô, ×ÈØ' Ö¦ ÒÈ ÈÜ¥Ûá, Ñá×ÖÐÖÚ Îª Ñá×ÖÐÖÐ ÑÈÛÖØÏéÙÖÜÔ ÔÈ© ÙÜÒÒÈÉåÙÖÜÔ ÛÎ©Ô ×åÙÛÎ ÓâÙÈ È¥×Ö© ÈÜ¥ÛÖ© ÛÖ© È¥ÒÝÈÉÎÛáØÐ, ÏÈ© Ì­ ÞÌР̥ ×ÈÒÎÏÌÜÏÌЧ , ÊÐÈ© È­ÒÒÎ ÓÐÈ© ÝÖØá, ÛÖ© ×ÈØáËÖÕÖ ÛÎ§Ú ÁÐÒàáÓ: »Ì© ÒåÊÖ ×ÎÒÖ© ÛÎ§Ú ÊΧÚ, Ô' È¥ÔÖåÊÖÜÔ ÓáÛÐÈ È¥ÔÏØé×ÐÔÈ ÙÛÎ©Ô Ì­ Ñ×ÒÎÕÎ ÛÎ§Ú ÍàΧÚ.

15


1.

û·ÌÛÐÑΩ ý ÊÔéÙÎ ÑÈЩ ÓÌÛÈÝÜÙÐÑã

ŸÃ×áØÞÖÜÔ ÊÔéÙÌÐÚ Îª Ì¥ ×ÐÙÛΧ ÓÌÚ ×ÖÜ© ÛЩ Ú Ö¥ ÔÖÓáÍÖÜÓÌ ÏÌÛÐÑâÚ: ³ÐÌÑËÐÑÖÜ§Ô ÛΩ ÏÌÛÐÑæÛÎÛÈ, ËÎÒÈËΩ ÛΩ ÙÐÊÖÜØÐá, ÛÖ©Ô ÞÈØÈÑÛãØÈ ÛÎ§Ú È¥ÔÈÓÝÐÙÉãÛÎÛÎÚ ÉÌÉÈÐæÛÎÛÈÚ. ¹áÏÌ È­ÔÏØà×ÖÚ Ó×ÖØÌЧ ÔÈ© ÛЩ Ú Ì¥ ×ÈÒÎÏÌçÙÌÐ ÓÌ© ÛÎ©Ô ×ÈØÈÛãØÎÙÎ, ÛÖ© ×ÌåØÈÓÈ Îª ÛÖ©Ô ÓÈÏÎÓÈÛÐÑÖ© ÒÖÊÐÙÓæ. ›°ÔÈÝâØÖÔÛÈÐ ÙÛÎ©Ô ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ ×ÖÜ© ÓÈ§Ú ×ÌØÐÉáÒÒÌÐ, ÌФÔÈÐ ÊÔéÙÌÐÚ Îª Ì¥ ×ÐÙÛΧ ÓÌÚ ÛÎ§Ú ÝÜÙÐÑÎ§Ú ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈÚ. ›´ÕåÙÖÜ ÏÌÛÐÑÌ© Ú Ì¥ ÓÝÈÔåÍÖÔÛÈÐ ÑÈЩ ÖЫ Ì¥ ×ÐÙÛΧ ÓÌÚ ×ÖÜ© È¥ÙÞÖÒÖܧÔÛÈÐ ÓÌ© ÛÖ© ÝÈÐÔæÓÌÔÖ ÛÖܧ ÑÖÐÔàÔÐÑÖܧ ÉåÖÜ Ûà§Ô È¥ÔÏØé×àÔ, ÛÎ©Ô Ö¥ ØÊáÔàÙÎ ÑÈЩ ÒÌÐÛÖÜØÊåÈ ÛÖÜ, Ϊ ÓÌ© ÛЩ Ú È¥ÕÐæ×ÐÙÛÌÚ ×ÒÎØÖÝÖØåÌÚ ÊÐÈ© ÛÖ© ×ÈØÌÒÏÖ©Ô ü ÛÎ©Ô Ÿ¸ÙÛÖØåÈ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ. ¹ÈЩ Ì¥ ËৠΫ ÊÔéÙÎ ÌФÔÈÐ È­ÓÌÙÈ ÑÈЩ Ì¥ Ó×ÌÐØÐÑÈ© Ì¥ ×ÈÒÎÏÌçÙÐÓÎ, Ì« ×ÖÓâÔàÚ ÙåÊÖÜØÎ ÑÈЩ Ü«×ÖÞØÌàÛÐÑΩ ÊÐÈ© Ö¦ÒÖÜÚ. °Ü¥ÛΩ Ϋ ÙåÊÖÜØÎ, ÏÌÛÐÑΩ ÑÈЩ È¥ÔÈÓÝÐÙÉãÛÎÛÎ ÊÔéÙÎ ÓÖÐáÍÌÐ ÔÈ© ÌФÔÈРΫ ÉÈÙÐÑæÛÌØΠ̥ ×ÐËåàÕÎ ÛÖܧ ×ÖÒÐÛÐÙÓÖܧ ÓÈÚ ÙãÓÌØÈ. ¹áÏÌ ×ÛÜÞΩ ÛÖܧ ÛØæ×ÖÜ ÛÎ§Ú ÍàÎ§Ú ÓÈÚ, È¥×Ö© ÛÎ©Ô ÖÐ¥ ÑÖÊÌÔÌÐÈÑΩ È¥ÊàÊΩ à¬Ú ÛΩ ÙÞÖÒÐÑΩ Ì¥ Ñ×ÈåËÌÜÙÎ ÑÈЩ à¬Ú ÛÖ© Ì¥ ×áÊÊÌÒÓÈ ÑÈЩ ÛÎ©Ô Ö¥ ØÊáÔàÙÎ Ûà§Ô ËÖÓà§Ô ÑÈЩ ÏÌÙÓà§Ô ÛÖܧ ÑÖÐÔÖܧ ÓÈÚ ÉåÖÜ, ×ØÖè×ÖÏâÛÖÜÔ, È¥ÒÒÈ© ÑÈЩ ÙÛÖÞÌçÖÜÔ ÙÌ© ÈÜ¥ÛÖ© ×ÖÜ© ÒâÓÌ È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑæÛÎÛÈ: ÛΩ ÝÈÔÌØΩ ÙÌ© Ö¦ÒÖÜÚ, ÞÌÐØÖ×ÐÈÙÛã, ÙÛâØÌÎ ÊÔéÙÎ. 17


°ºÄ°±¶Â°À¸ ¶Á ¿¸Á¶Á

ÁÈ©Ô ÔÖÖÛØÖ×åÈ, È¥ÛÓæÙÝÈÐØÈ, ÈÜ¥ÛÖÔæÎÛΠȥÔáÊÑÎ, Ϋ È¥×ÈåÛÎÙÎ ÛÎ§Ú È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑæÛÎÛÈÚ ÙÝØÈÊåÍÌÐ ÛÖ©Ô È­ÔÏØà×Ö ÛÎ§Ú Ì¥ ×ÖÞÎ§Ú ÓÈÚ. »ÌÊÈÒéÔÖÜÓÌ, ÓÈÏÈåÔÖÔÛÈÚ ÔÈ© Ì¥ ÑÛÐÓȧÓÌ Ö¦,ÛÐ ÌФÔÈÐ ÒÖÊÐÑæ, È¥ÔÈÓÝÐÙÉãÛÎÛÈ Ö¥ØÏæ. ›´ÕÖ×ÒÐÍæÓÈÙÛÌ ÓÌ© ÛÎ©Ô È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑΩ Ö¥ ØÏæÛÎÛÈ, ÊÐÈÛЩ ÈÜ¥ÛΩ ÓæÔÖ Ì¥ ×ÐÉáÒÒÌÛÈÐ ÑÈЩ Ö«ËÎÊÌЧ ÙÛÎ©Ô ÑÖÐÔΩ È¥ÔÈÊÔéØÐÙÎ ÑÈЩ ÙÛÎ©Ô Ì¥ ×åÛÌÜÕÎ ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔàÔ ÙÛæÞàÔ. ¹Ð Ö¦ÓàÚ, ÛÈÜÛæÞØÖÔÈ, ÓâÙÈ ÙÛÎ©Ô Ö¥ ØÏÖÒÖÊÐÑÈ© Ö¥ ØÊÈÔàÓâÔÎ Íàã ÓÈÚ ×ÈØÈÓÖÔÌçÖÜÔ ÓÌØÐÑÈ© Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ ×ÖÜ© ÌФÔÈРȥËçÔÈÛÖ ÔÈ© Ü«×ÖÛÈÞÏÖÜ§Ô ÙÛÎ©Ô È¥×ÈåÛÎÙÎ ÊÐÈ© ÏÌÛÐÑΩ ÊÔéÙÎ. »ÐÈ© ×ØéÛÎ Ö«ÓáËÈ ÛâÛÖÐàÔ Ì¥ ØàÛÎÓáÛàÔ ÙÜÔËâÌÛÈÐ ÓÌ© ÛЩ Ú Ì¥ Ó×ÌÐØåÌÚ ×ÖÜ© Ì­ÞÖÜÓÌ È¥×Ö© ÛÖ©Ô Þà§ØÖ ÛÎ§Ú ÂâÞÔÎÚ: Âå ÌФÔÈÐ ÈÜ¥ÛÖ© ×ÖÜ© ËÐÈÝÖØÖ×ÖÐÌЧ ̦ÔÈÔ ×åÔÈÑÈ ÛÖܧ Rembrandt È¥×Ö© ̦ÔÈÔ ×åÔÈÑÈ ÛÖܧ Van Gogh, ÛΩ ÓÖÜÙÐÑΩ ÛÖܧ Bach È¥×Ö© ÛΩ ÓÖÜÙÐÑΩ ÛÖܧ Mozart; ¿à§Ú ÊåÔÌÛÈÐ ÔÈ© ÓâÔÌРȥÔÜ×æÛÈÑÛÎ ÙÌ© ÑáÏÌ ÏÌÛÐÑÖ© ×ØÖÑÈÏÖØÐÙÓÖ© ÑÈЩ ÙÌ© ÑáÏÌ È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑΩ ÛÈÕÐÔæÓÎÙΠΫ ÑÈÒÒÐÛÌÞÔÐÑΩ ËÎÓÐÖÜØÊåÈ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ; ¹ÈЩ ×à§Ú ÛÖ© ÓáØÓÈØÖ, ÛÖ© ÞØà§ÓÈ Îª ÖЫ ÒâÕÌÐÚ ûÝÜÒáÊÖÜÔ ÛΩ ÓÖØÝΩ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜý, ÑÈÏà©Ú ÒâÌÐ Ö« ×ÖÐÎÛÎ©Ú ü ÙéÍÖÜÔ ÛΩ ÓÖÔÈËÐÑæÛÎÛÈ ÑÈЩ È¥ÔÖÓÖÐæÛÎÛÈ ÛÖܧ ÑáÏÌ ÑÈÒÒÐÛâÞÔΠȥ×ÖÛÜ×àÓâÔÎ ÙÛÖ© Ì­ØÊÖ ÛÖÜ; ÂâÛÖÐÈ Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ, È¥ÔÈ×áÔÛÎÛÈ È¥×Ö© ÛΩ ûÏÌÛÐÑΩ ÊÔéÙÎý, ÊÌÔÔáÌÐ ÑÈЩ Ϋ ЭËÐÈ Î« ×ÈØÈÛãØÎÙÎ ÛÎ§Ú ÝçÙÎÚ, Ö¦ÛÈÔ ÕÌ×ÌØáÙÖÜÓÌ ÛÎ©Ô È«×ÒΩ ×ÐÙÛÖ×ÖåÎÙÎ Ûà§Ô È¥ÔÛÐÑÌÐÓâÔàÔ ÑÈЩ È¥ÔÈØàÛÎÏÖܧÓÌ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô È¥ØÞÐÑã ÛÖÜÚ ÈÐ¥ ÛåÈ ÑÈЩ ÛÖ©Ô ÛÌÒÐÑæ ÛÖÜÚ ÙÑÖ×æ: ¿à§Ú Ì­ÊÐÔÈÔ Ö¦ÒÈ Ö¦ÙÈ Ü«×áØÞÖÜÔ ÊçØà ÓÈÚ ÑÈЩ ×Öܧ ÑÈÛÈÛÌåÔÖÜÔ; œ´ÊÐÔÈÔ È¥×Ö© Ñá×ÖÐÖÔ, Ì­ÊÐÔÈÔ ÙÛÎ©Ô ÛçÞÎ, Ü«×áØÞÖÜÔ ×áÔÛÈ ÑÈЩ ÏÈ© Ü«×áØÞÖÜÔ ÓÌ© ÛÖ©Ô Ð­ËÐÖ È­ÒÖÊÖ ÑÈЩ È¥ÔÌÕãÊÎÛÖ ÛØæ×Ö;  ¾×ÖÐÈ È¥×áÔÛÎÙÎ ÑÐ ÈªÔ ËÌÞÏÖܧÓÌ, ÌФÔÈР̥ ÕåÙÖÜ ÈÜ¥ÏÈåØÌÛÎ ÑÈЩ È¥ÔÈ×æËÌÐÑÛÎ ü ×áÔÛÖÛÌ ÓÌ© ÛÈ© ÑØÐ18


û·´Â¸¹¶ý ²¼ÇÁ¶ ¹°¸ »´Â°ÄÃÁ¸¹¶

ÛãØÐÈ ÛÎ§Ú ÏÌÛÐÑÎ§Ú ÊÔéÙÎÚ. ¹ÈЩ ×à§Ú Ì« ØÓÎÔÌçÌÛÈÐ ÛÖ© ÑáÒÒÖÚ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ, Ϋ È«ØÓÖÔåÈ, Ϋ ÛáÕÎ, Ϋ Ö¥ ØÊÈÔÐÑΩ ÒÌÐÛÖÜØÊÐÑæÛÎÛÈ ×ÖÜ© Ü«×ÎØÌÛÌЧ ÑáÏÌ Ì¥ ÒáÞÐÙÛÎ ÒÌ×ÛÖÓâØÌÐÈ ÛÖܧ ÝÜÙÐÑÖܧ ÑæÙÓÖÜ; ¿âØÈ ÑРȥ×Ö© Ö¦ÒÈ ÈÜ¥Ûá, ÙÌ© Ñá×ÖÐÈ ÙÛÐÊÓΩ ÛÎ§Ú ÍàÎ§Ú ÓÈÚ, Ñá×ÖÐÈ ûÙÛØÖÝΩ ÛÖܧ ËØæÓÖÜ ÓÈÚý, ÙÜÔÈÔÛÐæÓÈÙÛÌ È¥ÔÈ×æÝÌÜÑÛÈ ÓÌ© ÛÎ©Ô È¥ØØéÙÛÐÈ, ÛΩ ÝÏÖØá, ÛÖ©Ô ÏáÔÈÛÖ. ¹ÈЩ ÛæÛÌ ×ØÖÉáÒÒÖÜÔ ÛÈ© ×ÐÖ© È¥ÓÌåÒÐÑÛÈ Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ: ¿ÖÐá ÌФÔÈРΫ ÒÖÊÐÑΩ ÈÜ¥ÛÖܧ ÛÖܧ Ì¥ ÝãÓÌØÖÜ ÑçÑÒÖÜ ÛÎ§Ú ÉÐÖÒÖÊÐÑÎ§Ú ÓÈÚ Ü¦×ÈØÕÎÚ; ÂÌÒÌÐéÔÖÜÔ ÒÖÐ×Ö©Ô Ö¦ÒÈ ÙÌ© ËÜÖ© ÓâÛØÈ ÊΧÚ; ¹ÈЩ Ûå ÌФÔÈÐ ÈÜ¥ÛÖ© ×ÖÜ© ÙÉãÔÌÐ ÓÌ© ÛÖ©Ô ÏáÔÈÛÖ ÑÈЩ È¥ÝãÔÌÐ ÛÖ© ÑÖØÓЩ ÙÈ©Ô ÖÜ¥ËâÛÌØÖ È¥ÔÛÐÑÌåÓÌÔÖ ÔÈ© ÒÐéÙÌÐ ÙÛÖ© Þà§ÓÈ; Âå ÌФÔÈÐ ÛÖ© ÉÒâÓÓÈ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ, Ö« ÒæÊÖÚ, ÛÖ© ÊâÒÐÖ ÛÖÜ, ÖЫ ÞÌÐØÖÔÖÓåÌÚ, Ϋ ûÌ­ÑÝØÈÙãý ÛÖÜ; °Ü¥ÛÖ© ×ÖÜ© ÙÉãÔÌÐ ÓÌ© ÛÖ©Ô ÏáÔÈÛÖ ÌФÔÈÐ Ö¦,ÛÐ ÛÖ©Ô ÑáÔÌÐ ÓÖÔÈËÐÑæ, È¥ÔæÓÖÐÖ ÑÈЩ È¥ÔÌ×ÈÔáÒÎ×ÛÖ ü Ö« ÛØæ×ÖÚ ×ÖÜ© È¥ÊÈ×áÌÐ, ×ÖÜ© ÞÈåØÌÛÈÐ, ×ÖÜ© ×ÖÔáÌÐ, Ö« ÕÌÞàØÐÙÛÖ©Ú ÛØæ×ÖÚ ÓÌ© ÛÖ©Ô Ö«×ÖÐ§Ö ÑáÏÌ È­ÔÏØà×ÖÚ ×ØÈÊÓÈÛÖ×ÖÐÌЧ ÛΩ Íàã.  ¾ÒÈ ÈÜ¥ÛÈ© ÑÈЩ Ö¦ÙÈ È­ÒÒÈ ×ØÖÙ×ÈÏÌЧ ÔÈ© ÛÈ© Ù×ÖÜËáÙÌÐ ÙãÓÌØÈ ÓÌ© Ì¥ ×ÐÙÛÎÓÖÙçÔΠΫ ûßÜÞÖÒÖÊåÈ ÛÖܧ ÉáÏÖÜÚý, Ö¦×àÚ ÛΩ ÒâÓÌ, Ϋ ÙÜÔÌåËÎÙÎ ÑÈЩ ÛÖ© Ü«×ÖÙÜÔÌåËÎÛÖ ÑÈЩ ÛÖ© È¥ÙÜÔÌåËÎÛÖ ÑÈЩ ÛÌÒÐÑÈ© ÛÖ© ûÌ¥ Êéý, Ϋ ÛÈÜÛæÛÎÛÈ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ, ÌФÔÈÐ ÒÌÐÛÖÜØÊåÌÚ ÉÐÖÒÖÊÐÑâÚ, Ö¦×àÚ Î« ×âßÎ ÑÈЩ Ϋ È¥ÔÈ×ÔÖΩ ÑÈЩ Ϋ ÑÜÑÒÖÝÖØåÈ ÛÖܧ ÈЦÓÈÛÖÚ; ¶ Óã×àÚ Ö« È­ÔÏØà×ÖÚ ÌФÔÈÐ, Ü«×áØÞÌÐ, ÓÌ© ÛØæ×Ö ×ÖÜ© ËÌ© Ô Ì¥ ÕÈÔÛÒÌЧÛÈÐ ÙÛЩ Ú ÉÐÖÒÖÊÐÑÌ© Ú ÒÌÐÛÖÜØÊåÌÚ ÛÖÜ ÑÈЩ ÈÜ¥ÛÖ©Ú Ö« ÛØæ×ÖÚ ÑáÔÌРȥÒÎÏÐÔÈ© Ü«×ÈØÑÛÖ© ÛÖ©Ô È­ÔÏØà×Ö ÞàØЩ Ú ÔÈ© ÏåÊÌÛÈРȥ×Ö© ÛÖ©Ô ÞØæÔÖ ÑÈЩ ÛÖ©Ô ÏáÔÈÛÖ; ÁÌ© Ñá×ÖÐÈ ÙÛÐÊÓΩ ÛÎ§Ú ÍàÎ§Ú ÛÖÜ, ÑÈÓ×Ω Ϊ ûÙÛØÖÝΩ ÛÖܧ ËØæÓÖÜý ÛÖÜ, Ü«×ÖßÐáÍÌÛÈÐ Ö« È­ÔÏØà×ÖÚ ×à©Ú Ϋ ÏÌÛÐÑΩ ÊÔéÙÎ 19


°ºÄ°±¶Â°À¸ ¶Á ¿¸Á¶Á

È¥×ÈÔÛáÌÐ ÓæÔÖ ÙÌ© Ì¥ ÒáÞÐÙÛÈ È¥×Ö© ÛÈ© Ì¥ ØàÛãÓÈÛá ÛÖÜ. ¹Ð Ö¦ÛÐ Ü«×áØÞÌР̦ÔÈÚ Þà§ØÖÚ ÓÌÛÈ©-ÛΩ -ÝÜÙÐÑã, Ö« ÓÌÛÈÝÜÙÐÑÖ©Ú Þà§ØÖÚ (Ö« Þà§ØÖÚ ÛÎ§Ú ÛâÞÔÎÚ, ÛÖܧ Ì­ØàÛÈ, ÛÖܧ ÓÜÙÛÎØåÖÜ ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ) ×ÖÜ© ÊÐÈ© ÔÈ© ÛÖ©Ô ÊÔàØåÙÌÐ ÑÈÔÌЩ Ú ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© ÛÖ©Ô ×ØÖÙÌÊÊåÙÌÐ ÓÌ© ûÓâÛØÈ ÑÈЩ ÙÛÈÏÓÈ©ý ×ÖÒÜ© ËÐÈÝÖØÌÛÐÑÈ© È¥×Ö© ÈÜ¥ÛÈ© ×ÖÜ© Ì¥ ÕÈÙÝÈÒåÍÖÜÔ ÛÎ©Ô È«×ÒΩ ×ÐÙÛÖ×ÖåÎÙÎ Ûà§Ô ÈÐ¥ ÙÏÎÛà§Ô ËÌËÖÓâÔàÔ ÛÎ§Ú ÝçÙÎÚ. °Ð¥ à§ÔÌÚ Ö«ÒæÑÒÎØÖÜÚ ×áÒÌßÌ ÑÈЩ ×ÈÒÌçÌÐ Ö« È­ÔÏØà×ÖÚ ÓÌ© ÛÈ© ÓÌÛÈ-ÝÜÙÐÑÈ© Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ. Ÿ¶ ÝÐÒÖÙÖÝåÈ, Ϋ ÛâÞÔÎ, ÖЫ ÏØÎÙÑÌЧÌÚ, ÌФÔÈÐ ÓÖØÝÌ© Ú ÈÜ¥ÛÎ§Ú ÛÎ§Ú È¥ËÐáÑÖ×ÎÚ ÑÈЩ È¥âÔÈÎÚ ×áÒÎÚ, ×ÖÜ© ÕÌÞàØåÍÌÐ ÛÖ©Ô È­ÔÏØà×Ö È¥×Ö© ÑáÏÌ È­ÒÒÖ Ü«×ÈØÑÛÖ© ÑÈЩ ËÎÓÐÖÜØÊÌЧ ÛÖ©Ô ×ÖÒÐÛÐÙÓæ ÛÖÜ. ÁãÓÌØÈ ÍÖܧÓÌ ÙÌ© ̦ÔÈÔ ×ÖÒÐÛÐÙÓÖ© ×ÖÜ© ×ØÖÙ×ÈÏÌЧ ÔÈ© ÏÌÓÌÒÐàÏÌЧ ÙÛÎ©Ô ûÈ¥×éÏÎÙÎý, ÛΩ ÒÎÙÓÖÔÐÈ© Ûà§Ô ÓÌÛÈÝÜÙÐÑà§Ô Ì¥ ØàÛÎÓáÛàÔ, È¥ÒÒÈ© ÑÈЩ ÈÜ¥ÛΩ Ϋ ÙÛáÙÎ ×áÒÐ ÓÌÛÈÝÜÙÐÑΩ ÌФÔÈÐ ÑÈЩ ÏÌÓÌÒÐéÔÌÐ ÑÐ ÈÜ¥ÛΩ (Ϊ ÕÌÏÌÓÌÒÐéÔÌÐ) ̦ÔÈÔ ×ÖÒÐÛÐÙÓæ. ›´Õ È­ÒÒÖÜ, Ö¦ÙÖ ÑÐ ÈªÔ ×ØÖÙ×ÈÏÌЧ ÔÈ© È¥×ÖÝçÊÌÐ Ö« È­ÔÏØà×ÖÚ ÛÈ© È¥ÓÌåÒÐÑÛÈ Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ ÛÎ§Ú ÓÌÛÈÝÜÙÐÑΧÚ, Ö¦ÙÖ ÑÐ ÈªÔ Ì¥ ×ÐÞÌÐØÌЧ ÔÈ© ÛÈ© ÕÌÞáÙÌÐ ÓâÙÈ ÙÛÖ©Ô ×ÜØÌÛÖ© ÛÎ§Ú Ì¥ ×ÈÊÊÌÒÓÈÛÐÑÎ§Ú ËØÈÙÛÎØÐæÛÎÛÈÚ, ÛÎ§Ú ×ÖÒÐÛÐÑÎ§Ú ÙÛØáÛÌÜÙÎÚ Îª ÙÛÎ©Ô È¥ÑæØÌÙÛΠȥÔÈÍãÛÎÙÎ ÛÎ§Ú Î« ËÖÔΧÚ, Ö¦ÙÖ ÑÐ ÈªÔ ÛÈ© ×ÌØÐÝØÖÔÌЧ ÑÈЩ ÛÈ© ÞÒÌÜáÍÌÐ ÙÛÖ© Ö­ÔÖÓÈ ÓÐÈ§Ú ÓÜÏÖ×ÖÐÎÓâÔÎÚ ûÌ¥ ×ÐÙÛãÓÎÚý ×ÖÜ© ûÙÌ© Ö¦ÒÈ È¥×ÈÔÛȧý Ϊ ûÑá×ÖÛÌ ÏÈ© È¥×ÈÔÛãÙÌÐý, ÛÈ© Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ ÑÈÐØÖÝÜÒÈÞÛÖÜ§Ô ÙÌ© Ñá×ÖÐÈ ÙÛØÖÝΩ ÛÖܧ ËØæÓÖÜ. Ÿ¶ ÕÈÝÔÐÑΩ ûÉÒáÉÎý, ×ÖÜ© ÒâÌÐ Ö« DuÈrrenmatt: ÈÜ¥ÛÖÑÐÔÎÛÐÙÛÐÑÖ© ËÜÙÛçÞÎÓÈ, ̦ÔÈÚ ÑÈØÑåÔÖÚ, Ñá×ÖÐÖ ÑÈØËÐÈÑÖ© ûÌ¥ ×ÌÐÙæËÐÖý. ¹ÈЩ Ϋ ×ÈÔÖ×ÒåÈ ÛÎ§Ú ÈÜ¥ÛáØÑÌÐÈÚ ÑÈÛÈØØâÌÐ, Ϋ ÊÜÓÔæÛÎÛÈ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ È¥×ÖËÌåÞÔÌÛÈÐ Ù×ÈØÈÞÛÐÑã. ÂÖ© ÞáÖÚ Ûà§Ô È¥ÔÈ×áÔÛÎÛàÔ Ì¥ ØàÛÎÓáÛàÔ È¥ÔÖåÊÌÛÈРȥËæÑÎÛÈ Ó×ØÖÙÛá ÓÈÚ ÑÈЩ ËÌ© Ô ÌФÔÈРȥ×ÖØåÌÚ ÛÖܧ ÓÜÈÒÖܧ ÈÜ¥ÛÈ© ÛÈ© Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ, È¥ÒÒÈ© ÝÖÉÌØÈ© ÑÌÔÈ© ÙÛÎ©Ô Ü¦×ÈØÕã ÓÈÚ. 20


û·´Â¸¹¶ý ²¼ÇÁ¶ ¹°¸ »´Â°ÄÃÁ¸¹¶

ÁÌ© ÈÜ¥ÛÌ© Ú ÛЩ Ú È¥×ØÖÙËæÑÎÛÌÚ ÙÛÐÊÓÌ© Ú ÛÎ§Ú ûÓÌÛÈÝÜÙÐÑÎ§Ú È¥Ýç×ÔÐÙÎÚý, ÏÈ© Ì­ÒÌÊÌ ÑÈÔÌЩ Ú ×à©Ú Ö¦ÒÈ ÓÈÚ ÛÈ© Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ ÙÜÔÖßåÍÖÔÛÈÐ ÈÜ¥ÛæÓÈÛÈ ÙÌ© ÓÐÈ© ÙÎÓÈËÐÈÑΩ ÒâÕÎ, ÈÜ¥ÛÖÔæÎÛÈ ÊÔàÙÛΩ ÑÈЩ È¥×ØÖÙÓâÛØÎÛÈ È­ÊÔàÙÛÎ: Ö« ·ÌæÚ. ¿ÖÐæÚ ÓÈ§Ú ×ØàÛÖÓåÒÎÙÌ ÊÐ' ÈÜ¥ÛæÔ, Ûå ÌФÔÈÐ ÑÈЩ ×Öܧ ÌФÔÈÐ; ¿ÒáÙÓÈ ÛÎ§Ú ÝÈÔÛÈÙåÈÚ Ûà§Ô È¥ÔÏØé×àÔ, È¥ÔÈÊÑÈÐæÛÎÛÈ ×ÖÜ© ÛÎ©Ô Ü«×ÈÊÖØÌçÌÐ ÛÖ© ÓÜÈÒæ ÓÈÚ Îª ×ØÈÊÓÈÛÐÑΩ ܦ×ÈØÕÎ, ÑØÜÓÓâÔÎ Ö¦ÓàÚ, Ö¦×àÚ Ö« ×ÖÐÎÛÎ©Ú ÓâÙÈ ÙÛЩ Ú ÒâÕÌÐÚ ÑÈЩ Ö« ÍàÊØáÝÖÚ ÓâÙÈ ÙÛΩ ÍàÊØÈÝÐá ÛÖÜ; ŸÃ×áØÞÌÐ ÛÌÒÐÑÈ© Ϊ ËÌ© Ô Ü«×áØÞÌÐ; ´Ð¤ÔÈÐ ÈÜ¥ÛÖ©Ú Î« ÈÐ¥ ÛåÈ ÑÈЩ Ö« ÙÑÖ×Ö©Ú ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ ÑÈЩ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ; œ´ÞÌÐ Ö« È­ÔÏØà×ÖÚ ÓâÙÈ ÛÖÜ ÑáÛРȥ×Ö© ÈÜ¥ÛæÔ, ÑáÛÐ ×ÖÜ© ÕÌ×ÌØÔáÌÐ ÛÖ©Ô Þà§ØÖ, ÛÖ©Ô ÞØæÔÖ, ÛΩ ÝÏÖØÈ© ÑÈЩ ÛÖ©Ô ÏáÔÈÛÖ;

21


2.

ÂÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ ÛÖܧ ·ÌÖܧ

°Ô ËÐÌØàÛÎÏÖܧÓÌ, ×à§Ú È­ØÞÐÙÈÔ ÖЫ È­ÔÏØà×ÖÐ ÔÈ© ÓÐÒȧÔÌ ÊÐÈ© ÛÖ©Ô ·Ìæ, ×à§Ú Ó×ΧÑÌ ÙÛΩ Íàã ÛÖÜÚ ÈÜ¥ÛÖ© ÛÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ, ÏÈ© ËÐÈ×ÐÙÛéÙÖÜÓÌ ÓȧÒÒÖÔ ÛØÌÐ§Ú ÉÈÙÐÑÌ© Ú È¥ÝÌÛÎØåÌÚ, ÛЩ Ú Ù×ÖÜËÈÐæÛÌØÌÚ: È. Ÿ¶ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑΩ È¥ÝÌÛÎØåÈ ¿ØéÛΠȥÝÌÛÎØåÈ, Ϋ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑΩ È¥ÔáÊÑÎ. ŸÃ×áØÞÌÐ ÓâÙÈ ÙÛÖ©Ô È­ÔÏØà×Ö, ÙÛÎ©Ô Ð­ËÐÈ ÛΩ ûÝçÙÎý ÛÖÜ Ö¦×àÚ ÒâÓÌ, ÓÐÈ© ÈÜ¥ÏæØÓÎÛΠȥÔáÊÑÎ ÔÈ© È¥ÔÈÝÌØÏÌЧ ÙÌ© ÑáÛÐ ×ÖÜ© ÛÖ©Ô ÕÌ×ÌØÔáÌÐ, ÙÌ© Ñá×ÖÐÈ Ü¦×ÈØÕÎ ×ÖÒÜ© È¥ÔéÛÌØΠȥ×Ö© ÛΩ ËÐÑã ÛÖÜ. œ¸ÙàÚ ÈÜ¥ÛΩ Ϋ È¥ÔáÊÑÎ ÔÈ© ÕÌÑÐÔáÌРȥ×Ö© ÛÖ©Ô ÝæÉÖ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ Ó×ØÖÙÛÈ© ÙÌ© ÝÜÙÐÑÌ© Ú ËÜÔáÓÌÐÚ ×ÖÜ© ÌФÔÈРȥ×ÌÐÒΩ ÑÈЩ ÑåÔËÜÔÖÚ ÊÐÈ© ÛΩ Íàã ÛÖÜ. ·âÒÌÐ ÔÈ© Ì¥ ÕÌÜÓÌÔåÙÌÐ ÈÜ¥ÛÌ© Ú ÛЩ Ú ËÜÔáÓÌÐÚ, ÔÈ© ÙÜÓÝÐÒÐàÏÌЧ ÓÈÍå ÛÖÜÚ ÑÐ Ì­ÛÙÐ ÔÈ© È¥ÔÈÞÈÐÛåÙÌÐ ÛÖ©Ô ÝæÉÖ ×ÖÜ© ÛÖܧ ×ØÖÕÌÔÖܧÔ. Ÿ¾ ÛØæ×ÖÚ ÛÖÜ ÊÐÈ© ÔÈ© ÛÖ© ÑáÔÌÐ ÌФÔÈÐ ÔÈ© ÛÖÜ©Ú È¥×ÖËéÙÌÐ ÒÖÊÐÑæ, ÔÈ© ÛЩ Ú ÏÌàØãÙÌÐ ÒÖÊÐÑÌ© Ú Ü«×áØÕÌÐÚ ×ÖÜ© Ó×ÖØÖÜ§Ô ÔÈ© ÛÖ©Ô È¥ÑÖçÙÖÜÔ, ÔÈ© ÛÖ©Ô ÑÈÛÈÒáÉÖÜÔ, ÔÈ© ËÌÞÏÖÜ§Ô ÛÈ Ëà§ØÈ ÛÖÜ ×ÖÜ© ÓÌ© ÏÜÙåÌÚ ÛÖÜ©Ú ×ØÖÙÝâØÌÐ. œ´ÛÙÐ ÉÒâ×ÌÐ Ö« È­ÔÏØà×ÖÚ ÓÐÈ© ÒÖÊÐÑΩ ܦ×ÈØÕÎ, È¥ÔéÛÌØÎ, Ü«×âØÓÌÛØÈ ÓÌÊáÒÎ, ×ÖÜ© ØåÞÔÌÐ ÛÖÜ©Ú ÑÌØÈÜÔÖÜ©Ú ÑÈЩ È¥ÔÈÛÈØáÍÌÐ ÛЩ Ú ÏáÒÈÙÙÌÚ ÑÈЩ ÙÌåÌÐ ÛΩ ÊΧ ÑÈЩ ÊÖÔÐÓÖ×ÖÐÌЧ ÛÈ© Ù×âØÓÈÛÈ 23


°ºÄ°±¶Â°À¸ ¶Á ¿¸Á¶Á

ÑÈЩ ËÐÈÐàÔåÍÌÐ ÛΩ Íàã. °Ü¥ÛΩ ÛΩ ËçÔÈÓÎ ÛΩ ÒâÌÐ ·ÌÖ© ÑÈЩ ÙÜÞÔÈ© ÛÎ©Ô ×ÖÒÜÓÌØåÍÌÐ, ÉÒâ×ÌÐ ÓâÙÈ ÙÛÖ©Ô ÑæÙÓÖ ÛæÙÖÜÚ ÏÌÖÜ©Ú Ö¦ÙÌÚ ÑÈЩ ÖЫ ËÜÔáÓÌÐÚ ×ÖÜ© ÛÖ©Ô Ì¥ ÔÛÜ×àÙÐáÍÖÜÔ. °Ô ÈÜ¥ÛΩ ÌФÔÈРΫ ×ÐÏÈÔæÛÌØΠȥÝÖØÓΩ ÊÐÈ© ÛΩ ÊâÔÌÙÎ ÛÎ§Ú ÏØÎÙÑÌåÈÚ, ËÌ© Ô ÛÖ© ÕâØÖÜÓÌ. ÁåÊÖÜØÈ Ö¦ÓàÚ Ì¦ÔÈ ÛâÛÖÐÖ Ì¥ ×å×ÌËÖ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑæÛÎÛÈÚ ÛÖ© ÙÜÔÈÔÛȧÓÌ ÙÜÞÔÈ© ÓâÙÈ ÙÛЩ Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÌÚ ÑÖÐÔàÔåÌÚ, È¥ÑæÓÈ ÑÈЩ ÙãÓÌØÈ. ´Ð¤ÔÈÐ ÓÐÈ© È¥ÔÏØà×ÖÑÌÔÛØÐÑΩ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑæÛÎÛÈ: ÏâÒÌÐ ÔÈ© Ì¥ ÕÈÙÝÈÒåÙÌÐ ÑÈЩ ÔÈ© ÑÈÛÖÞÜØéÙÌÐ ÛÖ©Ô È­ÔÏØà×Ö ÙÛÎ©Ô È¥ËÜÔÈÓåÈ ÛÖÜ, ÔÈ© ÑÈÛÈÙÐÊáÙÌÐ ÛÖÜ©Ú ÝæÉÖÜÚ ÛÖÜ. ²Ð' ÈÜ¥ÛÖ© ÑÈЩ ËÌ© Ô ×ÌØÐÖØåÍÌÛÈÐ ÙÌ© ÓÐÈ© ÏÌàØÎÛÐÑΩ ÓæÔÖ ×åÙÛÎ ÙÌ© È¥ÔéÛÌØÌÚ ËÜÔáÓÌÐÚ È¥ÒÒÈ© ×ØÖÙÝâØÌÐ ÙÛÖ©Ô È­ÔÏØà×Ö ÑÈЩ ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÖÜÚ, ×ØÈÑÛÐÑÖÜ©Ú ÛØæ×ÖÜÚ ÊÐ' ÈÜ¥ÛΩ ÛÎ©Ô Ì¥ ÊàÑÌÔÛØÐÑΩ Ì¥ ÕÈÙÝáÒÐÙÎ ÑÈЩ ÛÎ©Ô ßÜÞÖÒÖÊÐÑã ÛÖÜ È­ÓÜÔÈ. ÂÖܧ ×ØÖÙÝâØÌÐ ÓÐÈ© ÒÈÛØÌåÈ ÓÌ© ÈÜ¥ÙÛÎØÈ© ÑÈÏÖØÐÙÓâÔÖÜÚ Ûç×ÖÜÚ, ×ÖÜ© Ì¥ ÕÈÙÝÈÒåÍÖÜÔ Ñá×ÖÐÈ Ì¥ ×ÐÑÖÐÔàÔåÈ ÑÈЩ ÛÖ©Ô Ì¥ ÕÌÜÓÌÔÐÙÓÖ© ÛÖܧ ÏÌåÖÜ, Ö¦×àÚ ÛÖܧ ×ØÖÙÝâØÌÐ ÑÈЩ ÓÐÈ© Î¥ÏÐÑã, ËÎÒÈËΩ ̦ÔÈÔ ÑéËÐÑÈ Ì¥ ÔÛÖÒà§Ô ÑÈЩ Ü«×ÖÞØÌéÙÌàÔ ü Ûå ÌФÔÈРȥØÌÙÛÖ© ÙÛÖ©Ô ·ÌÖ© ÑÈЩ Ûå ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ. œ°Ô Ö« È­ÔÏØà×ÖÚ È¥ÑÖÒÖÜÏÌЧ ÓÌ© ÙÜÔâ×ÌÐÈ ÛÖÜ©Ú ÛÌÒÌÛÖÜØÊÐÑÖÜ©Ú Ûç×ÖÜÚ ÑÈЩ Ì¥ ÝÈØÓæÍÌÐ ÓÌ© È¥ÑØåÉÌÐÈ ÛÎ©Ô Î¥ ÏÐÑΩ ×ÖÜ© Ì¥ ×ÐÉáÒÒÌРΫ ÏØÎÙÑÌåÈ ÛÖÜ, ÛæÛÌ ×ÐÈ© ûÌ­ÞÌÐ ÛÖ©Ô ·ÌÖ© ÙÛÎ©Ô ÛÙâ×Î ÛÖÜý, ÌФÔÈÐ ËÎÒÈËΩ Ì¥ ÝÎÙÜÞÈÙÓâÔÖÚ Ö¦ÛÐ ÑÈÒÈ© ÛÈ© ÑÈÛÈÝâØÔÌÐ ÙÛΩ ÙÞâÙÎ ÛÖÜ ÓÌ© ÛÖ© ÏÌЧÖ. ³Ì© Ô ÝÖÉȧÛÈÐ ÛÐÓàØåÈ, È¥ÔÛåÏÌÛÈ, ×ÌØÐÓâÔÌÐ ÓæÔÖ È¥ÓÖÐÉÌ© Ú ÑÈЩ Ì¥ ÕÜ×ÎØÌÛãÙÌÐÚ È¥×Ö© ÛÖ©Ô ·Ìæ. ÁÜÔãÏàÚ ÈÜ¥ÛÖ©Ú Ö« Ûç×ÖÚ ÛÖܧ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ Ì­ÞÌÐ ÓÌÊáÒÎ Ì­×��ØÙÎ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô ÌÜ¥ÙâÉÌÐÈ ÑÈЩ ÛÎ©Ô È¥ØÌÛã ÛÖÜ ÑÈЩ ÊåÔÌÛÈÐ ÙÑÒÎØÖ©Ú ÊÐÈ© Ö¦ÙÖÜÚ ÙÜÔÈÔÏØé×ÖÜÚ ÛÖÜ ËÌ© Ô Ì­ÞÖÜÔ ÔÈ© Ì¥ ×ÐËÌåÕÖÜÔ È¥ÔáÒÖÊÈ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑÈ© ÑÈЩ Î¥ ÏÐÑÈ© ÑÈÛÖØÏéÓÈÛÈ.

24


¾ ¿À¾±º¶»° ¾à ·´¾Ã

É. Ÿ¶ È¥ÔÈÍãÛÎÙÎ ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ ³ÌçÛÌØΠȥÝÌÛÎØåÈ ÛÎ§Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÎÚ È¥ÔÈÝÖØÈ§Ú ÙÛÖ©Ô ·ÌÖ© ÌФÔÈРΫ È¥ÔÈÍãÛÎÙÎ ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ ÑÈЩ Ϋ ËåßÈ ÛÎ§Ú ÊÔéÙÎÚ. ÁÌ© Ö¦ÒÖÜÚ ÛÖÜ©Ú ÓÌÊáÒÖÜÚ ×ÖÒÐÛÐÙÓÖÜ©Ú ×ÖÜ© ÊÔéØÐÙÌ Î« Ÿ¸ÙÛÖØåÈ, ÖЫ È¥ÔÈÍÎÛãÙÌÐÚ ÛÎ§Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÎÚ ÙÑâßÎÚ ÊÐÈ© ÛΩ ËÐÈÙáÝÎÙÎ Ûà§Ô ÏÌÓÌÒÐàËà§Ô ÝÐÒÖÙÖÝÐÑà§Ô Ì¥ ØàÛÎÓáÛàÔ ÑÈÛÈÒãÊÖÜÔ ÙÌ© ÓÐÈ© ÏÌÖÒÖÊåÈ, ËÎÒÈËΩ ÙÌ© ̦ÔÈÔ ûÒæÊÖ ×ÌØЩ ÛÖܧ ·ÌÖܧý. ÂÖ© ÞÈØÈÑÛÎØÐÙÛÐÑæÛÌØÖ, È¥ÒÒÈ© ÑÈЩ ×ÒÎØâÙÛÌØÖ ×ÈØáËÌÐÊÓÈ ÌФÔÈРΫ ×ÌØå×ÛàÙÎ Ûà§Ô È¥ØÞÈåàÔ Ÿ´ÒÒãÔàÔ. ÁÛÎ©Ô È¥ØÞÈåÈ Ÿ´ÒÒáËÈ Î« È¥ÔÈÝÖØÈ© ÙÛÖ©Ô ·ÌÖ© ÌФÔÈÐ ÒÖÊÐÑΩ ÙÜÔâ×ÌÐÈ ÛÎ§Ú ×ÈØÈÛãØÎÙÎÚ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ. ¿ÈØÈÛÎØéÔÛÈÚ ÛÖ©Ô ÑæÙÓÖ ËÐÈ×ÐÙÛéÔÖÜÓÌ ×à©Ú Ö¦ÒÈ Ö¦ÙÈ Ü«×áØÞÖÜÔ È¥ÑÖÒÖÜÏÖÜ§Ô ÓÐÈ© ÒÖÊÐÑΩ ÙÌÐØÈ© ÑÈЩ ÛáÕÎ. Âå×ÖÛÈ ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ ÛÜÞÈÐ§Ö Îª ÈÜ¥ÏÈåØÌÛÖ. œ´ÛÙÐ, ÌЭÓÈÙÛÌ Ü«×ÖÞØÌàÓâÔÖÐ ÔÈ© ËÌÞÏÖܧÓÌ Ö¦ÛÐ ÑÈЩ Ϋ ЭËÐÈ Î« ÑÈÛÈÊàÊΩ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© È¥ÑÖÒÖÜÏÌЧ ÓÐÈ© ÒÖÊÐÑΩ ÙÜÔâ×ÌÐÈ, ËÎÒÈËΩ Ö« ÑæÙÓÖÚ ÔÈ© ÌФÔÈРȥ×ÖÛâÒÌÙÓÈ ÓÐÈ§Ú ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÎÚ ÈÐ¥ ÛåÈÚ. °Ü¥ÛΩ ÛÎ©Ô ¿ØéÛÎ °Ð¥ ÛåÈ Îª ›°ØÞΩ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ ÛÎ©Ô Ö¥ ÔÖÓáÍÖÜÓÌ ·Ìæ. Âå ÌФÔÈРȥÑØÐÉà§Ú ÈÜ¥ÛΩ Ϋ ¿ØéÛÎ °Ð¥ ÛåÈ Îª ›°ØÞΩ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ, ËÌ© Ô Ó×ÖØÖܧÓÌ ÔÈ© ÛÖ© ÕâØÖÜÓÌ. »×ÖØÖܧÓÌ Ö¦ÓàÚ ÓÌ© ÛΩ ÒÖÊÐÑã ÓÈÚ ÔÈ© ÙÜÔÈÊáÊÖÜÓÌ ÓÌØÐÑÈ© ÙÜÓ×ÌØáÙÓÈÛÈ ÊÐÈ© ÛЩ Ú Ð¥ ËÐæÛÎÛÌÚ (Ð¥ ËÐéÓÈÛÈ) ×ÖÜ© ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© Ì­ÞÌÐ: ²ÐÈ© ÔÈ© ÌФÔÈÐ ¿ØéÛÎ °Ð¥ ÛåÈ, ÙÎÓÈåÔÌÐ Ö¦ÛРΫ ЭËÐÈ ËÌ© Ô Ö¥ ÝÌåÒÌÐ ÛÎ©Ô Ü¦×ÈØÕã ÛÎÚ ÙÌ© ÑáÛÐ ×ØÖÊÌÔâÙÛÌØÖ È¥×Ö© ÈÜ¥ÛãÔ, Ì« ×ÖÓâÔàÚ ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© ÛÎ©Ô Ü«×ÖÏâÙÖÜÓÌ °Ü¥ÛÖÈÐÛåÈ, ÈÐ¥ ÛåÈ ÑÈЩ ÛÖܧ Ì« ÈÜÛÖܧ ÛÎÚ ÑÈЩ Ö¦ÒàÔ Ûà§Ô Ü«×ÈØÑÛà§Ô. ¹ÈЩ È¥ÝÖܧ à«Ú °Ü¥ÛÖÈÐÛåÈ ËÌ© Ô Ì¥ ÕÈØÛȧÛÈРȥ×Ö© Ûå×ÖÛÌ È­ÒÒÖ, ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© ÛΩ ÏÌàØãÙÖÜÓÌ ÓâÊÌÏÖÚ È¥×æÒÜÛÖ (È¥×ÖÒÌÒÜÓâÔÖ-Ì¥ ÒÌçÏÌØÖ È¥×Ö© ÑáÏÌ ×ÌØÐÖØÐÙÓÖ©). ŸÇÚ È¥×æÒÜÛÖ ÓâÊÌÏÖÚ Ö« ·ÌÖ©Ú Ö¥ ÝÌåÒÌÐ ÔÈ© ÌФÔÈÐ È­ÞØÖÔÖÚ, ×ÈÔÛÖËçÔÈÓÖÚ, È¥×ÌØÐæØÐ25


°ºÄ°±¶Â°À¸ ¶Á ¿¸Á¶Á

ÙÛÖÚ. ¿Øâ×ÌÐ Ö« ЭËÐÖÚ ÔÈ© ÌФÔÈРΫ È¥ØÞΩ ÛÎ§Ú ÑåÔÎÙÎÚ ×ÖÜ© ÙÜÔÐÙÛȧ ÛÖ© ûÊåÊÔÌÙÏÈÐý ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ ÑÈЩ ÓÌÛØÐâÛÈÐ à«Ú ÞØæÔÖÚ. œ°ØÈ Ö« ЭËÐÖÚ à«Ú È¥ØÞΩ ÛÎ§Ú ÑåÔÎÙÎÚ, ÌФÔÈÐ Ö«×àÙËã×ÖÛÌ È¥ÑåÔÎÛÖÚ, È¥ÝÖܧ Ûå×ÖÛÈ ËÌ© Ô ×ØÖè×áØÞÌÐ ÛÖܧ ·ÌÖܧ ÊÐÈ© ÔÈ© ÛÖ©Ô ÏâÙÌÐ ÙÌ© ÑåÔÎÙÎ. ¹ÈЩ à«Ú È¥ÑåÔÎÛÖÚ ÌФÔÈÐ ÑÈЩ È¥ÓÌÛáÉÒÎÛÖÚ. Ÿ´×ÖÓâÔàÚ ÑÈЩ È¥×ÈÏÎ©Ú ÑÈЩ ÛâÒÌÐÈ ÓÈÑáØÐÖÚ.  ¾ÒÈ ÈÜ¥ÛÈ© ÛÈ© ÙÜÓ×ÌØáÙÓÈÛÈ (ÑÈЩ È­ÒÒÈ ×ÖÒÒÈ©) ×ÖÜ© Ó×ÖØÖܧÓÌ ÓÌ© ÛΩ ÙÑâßÎ ÔÈ© ÙÜÔÈÊáÊÖÜÓÌ, ËÌ© Ô ÓÈ§Ú ÑáÔÖÜÔ ÊÔàÙÛÖ© ÛÖ©Ô ·Ìæ, ×ÌåÏÖÜÔ ÓæÔÖ ÛΩ ÒÖÊÐÑã ÓÈÚ ÑÈЩ ÛÎ§Ú Ì¥ ×ÐÉáÒÒÖÜÔ ÔÈ© ËÌÞÏÌЧ à«Ú ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛΩ ÔÖÎÛÐÑΩ Ü«×æÏÌÙÎ ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕãÚ ÛÖÜ.  ¾×àÚ ÈªÔ ×ÌØ×ÈÛȧÓÌ ÙÛÎ©Ô Ì­ØÎÓÖ ÑÈЩ ÙÜÔÈÔÛãÙÖÜÓÌ ÕÈÝÔÐÑÈ© Ó×ØÖÙÛá ÓÈÚ Ì¦ÔÈ Ù×åÛÐ, ÌЭÓÈÙÛÌ Ü«×ÖÞØÌàÓâÔÖÐ ÔÈ© ËÌÞÏÖܧÓÌ Ö¦ÛÐ Ñá×ÖÐÖÚ ÛÖ© Ì­ÞÛÐÙÌ ü Ù×åÛÐÈ ËÌ© Ô ÝÜÛØéÔÖÜÔ, ÖÜ­ÛÌ ÙÛãÔÖÔÛÈРȥ×Ö© ÓæÔÈ ÛÖÜÚ ÓâÙÈ ÙÛÎ©Ô Ì­ØÎÓÖ. ›°ÊÔÖÖܧÓÌ Ö¦ÓàÚ ×ÖÐæÚ ÌФÔÈÐ Ö« ÑÈÛÈÙÑÌÜÈÙÛãÚ. ›°×Ö© ÛÈ© ÞÈØÈÑÛÎØÐÙÛÐÑÈ© ÛÖܧ ÑÛåÙÓÈÛÖÚ Ó×ÖØÖܧÓÌ ÔÈ© Ü«×ÖÏâÙÖÜÓÌ ÓÌØÐÑÌ© Ú Ð¥ ËÐæÛÎÛÌÚ Îª ÊÔàØåÙÓÈÛÈ ÛÖܧ ÑÈÛÈÙÑÌÜÈÙÛΧ , ÈªÔ Ì­ÞÌÐ ÑÈÒÈÐÙÏÎÙåÈ Ò.Þ., Ϊ È¥ØÑÌÛΩ ÌÜ¥ÝÜêÈ ÙÛÎ©Ô Ì¥ ÝÈØÓÖÊΩ ÛÎ§Ú ÙÛÈÛÐÑΧÚ, Ϊ È¥ÑæÓÈ ×ÖÐâÚ È¥ÔáÊÑÌÚ Ì¥ ÕÜ×ÎØÌÛÖܧÙÌ ÓÌ© ÛÖÜ©Ú ÞéØÖÜÚ ×ÖÜ© ÑÈÛÈÙÑÌçÈÙÌ. ›°ÒÒÈ© ÛÖ© ×ØæÙà×æ ÛÖÜ ÓÈ§Ú ÓâÔÌÐ È­ÊÔàÙÛÖ, ËÌ© Ô ÛÖ©Ô ÙÜÔÈÔÛãÙÈÓÌ ×ÖÛâ, ËÌ© Ô ÛÖ©Ô ÕâØÖÜÓÌ. ÁåÊÖÜØÈ Ü«×ÈØÑÛæÚ, ÌФÔÈРȥ×ØæÙÐÛÖÚ ÙÛÎ©Ô È­ÓÌÙÎ ÊÔéÙÎ. Ê. Ÿ¶ ×ØÖÙà×ÐÑΩ ÙÞâÙÎ ÂÎ©Ô ÛØåÛΠȥÝÌÛÎØåÈ ÛÎ§Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÎÚ È¥ÔÈÝÖØÈ§Ú ÙÛÖ©Ô ·ÌÖ© ÛΩ ËÐÈÙéÍÌÐ ÓÐÈ© ÑÈЩ ÓæÔΠЫ ÙÛÖØÐÑΩ ×ÈØáËÖÙÎ, Ϋ ×ÈØáËÖÙÎ ÛÖܧ ÒÈÖܧ Ûà§Ô Ÿ´ÉØÈåàÔ. ¾Ð« Ÿ´ÉØÈЧÖРȥØÞåÍÖÜÔ ÔÈ© ÓÐÒȧÔÌ ÊÐÈ© ÛÖ©Ô ·ÌÖ© ÓÌ© È¥ÝÖØÓΩ ̦ÔÈ ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÖ Ð« ÙÛÖØÐÑÖ© ÊÌÊÖÔæÚ: ÅåÒÐÈ Ì¥ÔÔÐÈÑæÙÐÈ ×Ì26


¾ ¿À¾±º¶»° ¾à ·´¾Ã

Øå×ÖÜ ÞØæÔÐÈ ×ØЩ Ô È¥×Ö© ÛÖ©Ô ÅØÐÙÛæ, ÙÛΩ ÞéØÈ Ûà§Ô ÅÈÒËÈåàÔ (ÙÌ© ÓÐÈ© ×ÌØÐÖÞΩ ÛÎ§Ú ÑáÛà »ÌÙÖ×ÖÛÈÓåÈÚ, ÑÖÔÛÈ© ÙÛÖ©Ô ¿ÌØÙÐÑÖ© ¹æÒ×Ö) Ö« ·ÌÖ©Ú È¥×ÖÑÈÒç×ÛÌÛÈÐ ÙÌ© ̦ÔÈÔ ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÖ È­ÔÏØà×Ö, ÛÖ©Ô ›°ÉØÈáÓ. Ÿ¾ ›°ÉØÈÈ©Ó ÙÜÔÈÔÛáÌÐ ÛÖ©Ô ·Ìæ, Ö¦×àÚ ÙÜÔÈÔÛȧÓÌ Ì¦ÔÈ È¥ÔÏØé×ÐÔÖ ×ØæÙà×Ö, ÓÐÈ© ܦ×ÈØÕÎ ÓÌ© ÛÎ©Ô Ö«×ÖåÈ Ó×ÖØÖܧÓÌ ÔÈ© ËÐÈÒÌÞÏÖܧÓÌ, ÔÈ© ÙÛÈÏÖܧÓÌ È¥×âÔÈÔÛå ÛÎÚ ×ØæÙà×Ö ÓÌ© ×ØæÙà×Ö. ¹ÈЩ ÑÈÒÌЧ Ö« ·ÌÖ©Ú ÛÖ©Ô ›°ÉØÈÈ©Ó ÔÈ© Ì¥ ÊÑÈÛÈÒÌåßÌÐ ÛΩ ÞéØÈ ÛÖÜ, ÔÈ© Ì¥ ÊÑÈÛÈÙÛÈÏÌЧ ÙÛΩ ÊΧ ÅÈÔÈáÔ, ÊÐÈÛЩ ÈÜ¥ÛΩ Ϋ ÊΧ ÌФÔÈÐ ×ØÖÖØÐÙÓâÔÎ ÊÐÈ© ÛÖ©Ô ÒÈÖ© ×ÖÜ© ÏÈ© ×ØÖâÒÏÌРȥ×Ö© ÛÖÜ©Ú È¥×ÖÊæÔÖÜÚ ÛÖÜ ü ÛÈ© ×ÈÐËÐÈ© ×ÖÜ© ÏÈ© ÊÌÔÔãÙÌРΫ ÓΩ Ы ÑÈÔΩ ×ÐÈ© ÊÐÈ© ÛÌÑÔÖÊÖÔåÈ ÁáØØÈ. Ÿ¶ ÊÔéÙÎ ÛÖܧ ·ÌÖܧ ×ÖÜ© ×ØÖÑç×ÛÌРȥ×Ö© ÛÎ©Ô ×ØÖÙà×ÐÑΩ ÙÜÔáÔÛÎÙÎ ÛÖܧ ›°ÉØÈÈ©Ó ÓÈÍå ÛÖÜ ËÌ© Ô Ì­ÞÌÐ Ûå×ÖÛÌ ÔÈ© ÑáÔÌÐ ÓÌ© ÏÌàØÎÛÐÑÌ© Ú Ü«×ÖÏâÙÌÐÚ, È¥ÔÈÊàÊÐÑÖÜ©Ú ÙÜÒÒÖÊÐÙÓÖÜ©Ú ÑÈЩ ÒÖÊÐÑÌ© Ú È¥×ÖËÌåÕÌÐÚ. ´Ð¤ÔÈÐ ÓæÔÖ ÓÐÈ© Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ ÙÞâÙÎÚ, ÑÈЩ Ö¦×àÚ ÑáÏÌ È¥ÒÎÏÐÔΩ ÙÞâÙÎ ÉÈÙåÍÌÛÈÐ ÓæÔÖ ÙÛÎ©Ô ×åÙÛÎÌ¥ Ó×ÐÙÛÖÙçÔÎ ×ÖÜ© ÊÌÔÔÐâÛÈРȥÔáÓÌÙÈ ÙÛÖÜ©Ú ÙÞÌÛÐÍæÓÌÔÖÜÚ. Ÿ¾ ·ÌÖ©Ú È¥×ÖËÌÐÑÔçÌÐ ÛΩ ÏÌæÛÎÛá ÛÖÜ ÙÛÖ©Ô ›°ÉØÈÈ©Ó ÓÌ© ÓæÔÎ ÛÎ©Ô ×ÐÙÛæÛÎÛá ÛÖÜ ÙÛЩ Ú Ì¥ ×ÈÊÊÌÒåÌÚ ÛÖÜ. ¹ÈЩ Ö« ›°ÉØÈÈ©Ó Ì¥ Ó×ÐÙÛÌçÌÛÈÐ ÛÖ©Ô ·Ìæ, à¬Ú ÛÖ© ÙÎÓÌÐ§Ö ÔÈ© ÌФÔÈР̦ÛÖÐÓÖÚ ÔÈ© ÏÜÙÐáÙÌÐ ÛÖ© ×ÈÐËЩ ×ÖÜ© ÛÖܧ ÞáØÐÙÌ ÙÛÈ© ÊÌØáÓÈÛá ÛÎÚ Î« ÁáØØÈ ü ÈÜ¥ÛÖ© ÛÖ© ×ÈÐËЩ ×ÖÜ© ÌФÔÈÐ ×ØÖè×æÏÌÙÎ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô Ì¥ Ñ×ÒãØàÙÎ Ûà§Ô Ì¥ ×ÈÊÊÌÒÐà§Ô ÛÖܧ ·ÌÖܧ. ÂÎ©Ô Ð­ËÐÈ ÊÔéÙÎ ÛÖܧ ·ÌÖܧ È¥×Ö© ÓÐÈ©Ô È­ÓÌÙΠ̥ Ó×ÌÐØåÈ ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ ÓÈÍå ÛÖÜ Ì­ÞÖÜÔ ÑÈЩ Ö« ›¸ÙÈÈ©Ñ ÑÈЩ Ö« ›¸ÈÑéÉ, ÛÖ© ×ÈÐËЩ ÑÈЩ ÛÖ© Ì¥ ÊÊæÔÐ ÛÖܧ ›°ÉØÈáÓ. œ´ÛÙÐ, ÊÐÈ© ÛÖÜ©Ú È¥×ÖÊæÔÖÜÚ ÈÜ¥ÛÎ§Ú ÛÎ§Ú ÖÐ¥ ÑÖÊâÔÌÐÈÚ, È¥×Ö© ÛÎ©Ô Ö«×ÖåÈ ×ØÖÑç×ÛÌÐ Ö« ÒÈÖ©Ú ÛÖܧ ›¸ÙØÈãÒ, Ö« ·ÌÖ©Ú ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ ÖÜ­ÛÌ ÓÐÈ© È¥ÝÎØÎÓâÔÎ Ì­ÔÔÖÐÈ, ÖÜ­ÛÌ ÓÐÈ© È¥×ØæÙà×Î ËçÔÈÓÎ.  ¾ÛÈÔ ÖЫ Ÿ´ÉØÈЧÖÐ ÓÐÒȧÔÌ ÊÐÈ© ÛÖ©Ô ·Ìæ, ÒâÔÌ: ûÖ« ·ÌÖ©Ú Ûà§Ô ×ÈÛâØàÔ Î« Óà§Ôý. ´Ð¤ÔÈÐ 27


°ºÄ°±¶Â°À¸ ¶Á ¿¸Á¶Á

ûÖ« ·ÌÖ©Ú ÛÖܧ ›°ÉØÈáÓ, ÛÖܧ ›¸ÙÈÈ©Ñ ÑÈЩ ÛÖܧ ›¸ÈÑéÉý, ̦ÔÈ ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÖ ×ØæÙà×Ö ×ÖÜ© ÛÖ© ÊÔéØÐÙÈÔ ÑÈЩ ÛÖ© ÙÜÔÈÔÈÙÛØáÝÎÑÈÔ ÖЫ ×ØæÊÖÔÖå ÛÖÜÚ. ¹ÈЩ Ϋ ÊÔéÙÎ ÛÖܧ ·ÌÖܧ ÉÈÙåÍÌÛÈÐ ÙÛÎ©Ô ×åÙÛÎ-Ì¥ Ó×ÐÙÛÖÙçÔÎ ÙÛÖÜ©Ú ×ØÖÊæÔÖÜÚ ü ÙÛÎ©Ô È¥ÕÐÖ×ÐÙÛåÈ ÛÎ§Ú ÓÈØÛÜØåÈÚ ÛÖÜÚ. Ë. ›´×ÐÒÖÊΩ ÙÛæÞÖÜ ÑÈЩ ËØæÓÖÜ °Ü¥ÛÌ© Ú ÖЫ ÛØÌÐ§Ú È¥ÝÌÛÎØåÌÚ ÛÎ§Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÎÚ È¥ÔÈÝÖØÈ§Ú ÙÛÖ©Ô ·ÌÖ© ËÌ© Ô È¥ÔãÑÖÜÔ È¥×ÖÑÒÌÐÙÛÐÑÈ© ÙÛÖ© ×ÈØÌÒÏæÔ. ŸÃ×áØÞÖÜÔ ÙÈ©Ô ×ØÈÊÓÈÛÐÑÌ© Ú ËÜÔÈÛæÛÎÛÌÚ ÙÌ© ÑáÏÌ Ì¥ ×ÖÞΩ ÑÈЩ ÙÌ© ÑáÏÌ Ûæ×Ö. ¿áÔÛÖÛÌ Ü«×áØÞÖÜÔ È­ÔÏØà×ÖÐ ×ÖÜ© ËâÞÖÔÛÈÐ ÛÎ©Ô Ü¦×ÈØÕÎ ÛÖܧ ·ÌÖܧ, ÞàØЩ Ú ÔÈ© ×ÖÒÜÌÔËÐÈÝâØÖÔÛÈÐ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô È¥ÒãÏÌÐÈ ÛÖÜ ÑÈЩ ÛÈ© ÏÌàØÎÛÐÑÈ© ×ØÖÉÒãÓÈÛÈ ×ÖÜ© ÊÌÔÔáÌÐ. ÂΩ ËâÞÖÔÛÈÐ ÓæÔÖ È¥×Ö© ßÜÞÖÒÖÊÐÑΩ È¥ÔáÊÑΠȥÔÈÝÖØÈ§Ú ÙÌ© ÑáÛÐ ÛÖ© ûÜ«×ÌØÉÈÛÐÑæý, È¥ÔáÊÑΠȥÛÖÓÐÑÎ§Ú ÛÖÜÚ ÑÈÛÖÞçØàÙÎÚ È¥×âÔÈÔÛÐ ÙÛÖ© È­ÊÔàÙÛÖ ü Ö¦×àÚ ÑÈЩ È¥×Ö© È¥ÔáÊÑÎ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô Ì¥ ×ÐÉÖÒΩ ÑÈЩ ËÐÈÛãØÎÙÎ ÓÐÈ§Ú Î¥ ÏÐÑÎ§Ú ÛáÕÎÚ ÓâÙÈ ÙÛÖ©Ô ÑæÙÓÖ. ¿ÈØáÒÒÎÒÈ, Ü«×áØÞÖÜÔ ×áÔÛÖÛÌ È­ÔÏØà×ÖÐ ×ÖÜ© ËâÞÖÔÛÈÐ ÛÎ©Ô Ü¦×ÈØÕÎ ÛÖܧ ·ÌÖܧ, ÓæÔÖ Ì¥ ×ÌÐËΩ Ϋ ÒÖÊÐÑã ÛÖÜÚ ÛÖÜ©Ú Ü«×ÖÞØÌéÔÌÐ ÔÈ© ÛΩ ËÌÞÏÖܧÔ. ¿ÐÙÛÌçÖÜÔ, Ö¦×àÚ ÒâÔÌ, ûÙÌ© ÓÐÈ© È¥ÔéÛÌØÎ ËçÔÈÓÎý, û̦ÔÈ È¥ÔéÛÈÛÖ ¾Ôý ×ÖÜ© ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© Ì­ÝÛÐÈÕÌ ÛÈ© Ö¦ÙÈ Ü«×áØÞÖÜÔ ÑÈЩ ÔÈ© ÛÈ© ÙÜÔÛÎØÌЧ. ³Ì© Ô Ó×ÖØÖÜ§Ô ÔÈ© ÕâØÖÜÔ, ÖÜ­ÛÌ ÑÈЩ ÛÖÜ©Ú Ì¥ ÔËÐÈÝâØÌРЭÙàÚ, Ûå È¥ÑØÐÉà§Ú ÌФÔÈÐ ÈÜ¥ÛΩ Ϋ ûÈ¥ÔéÛÌØÎ ËçÔÈÓÎý Ϊ ÛÖ© ûÈ¥ÔéÛÈÛÖ œ¾Ôý. œ´ÙÛà ÑÐ ÈªÔ ÙÜÔËÜáÍÖÜÔ ÛÎ©Ô È«×ÒΩ ÔÖÎÛÐÑã ÛÖÜÚ ÉÌÉÈÐæÛÎÛÈ ÑÈЩ ÓÌ© ÓÌØÐÑÌ© Ú ûÏØÎÙÑÌÜÛÐÑÌ© Úý ÙÜÔãÏÌÐÌÚ üÓÌ© ÛÎ©Ô ×ØÖÙÈØÓÖÊã ÛÖÜÚ ÙÛÖÜ©Ú ÛÌÒÌÛÖÜØÊÐÑÖÜ©Ú Ûç×ÖÜÚ ÑÈЩ ÙÛЩ Ú Î¥ ÏÐÑÌ© Ú Ì¥ ×ÐÛÈÊÌ© Ú ÛÎ§Ú ÑÈÏÐÌØàÓâÔÎÚ ÙÛÖ© ÑÖÐÔàÔÐÑÖ© ×ÌØÐÉáÒÒÖÔ ×ÖÜ© ÍÖÜ§Ô ÏØÎÙÑÌåÈÚü ÓâÙÈ ÛÖÜÚ Ü«×áØÞÌР̦ÔÈÚ ÉÈÏÜ©Ú È¥ÊÔàÙÛÐÑÐ28


¾ ¿À¾±º¶»° ¾à ·´¾Ã

ÙÓæÚ, ×ÖÜ© ËÌ© Ô ÙÜÓÉÐÉáÍÌÛÈÐ ×ÈØÈ© ÓæÔÖ ÓÌ© ÛΩ ÊÌÔÐÑΩ ÑÈЩ È¥ÝÎØÎÓâÔΠХ ËâÈ ÛÖܧ ûÈ¥ÔéÛÈÛÖÜ œ¾ÔÛÖÚý. ŸÃ×áØÞÌР̥ ×åÙÎÚ ÑÈЩ Ϋ ÛØåÛÎ ÓÖØÝΩ È¥ÔÈÝÖØÈ§Ú ÙÛÖ©Ô ·Ìæ, Ϋ ×åÙÛÎ-Ì¥ Ó×ÐÙÛÖÙçÔÎ ÙÛÎ©Ô Ð« ÙÛÖØÐÑΩ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ ÛÎ§Ú È¥×ÖÑáÒÜßãÚ ÛÖÜ. ÂÈ© ûÛâÑÔÈ ÛÖܧ ›°ÉØÈáÓý, Ö« ÒÈÖ©Ú ÛÖܧ ›¸ÙØÈãÒ, ÙÜÔÌÞåÍÖÜÔ ÓâÙÈ ÙÛÖÜ©Ú ÈÐ¥ à§ÔÌÚ ÛΩ ÙÛáÙΠȥ×ÖËÖÞÎ§Ú ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ ÛÖܧ ·ÌÖܧ, Ö­ÞÐ ÓÌ© ÑØÐÛãØÐÈ ÙÜÔÈÐÙÏÎÓÈÛÐÑÈ© Ϊ ÒÖÊÐÑá, È¥ÒÒÈ© ÓÌ© ÓæÔÎ ÛΩ ÉÌÉÈÐæÛÎÛÈ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô È¥ÕÐÖ×ÐÙÛåÈ Ûà§Ô ×ÈÛâØàÔ ÛÖÜÚ. Ÿ¾ ·ÌÖ©Ú È¥×ÖËÌåÞÔÌÐ ÛÎ©Ô Ü¦×ÈØÕã ÛÖÜ ÓÌ© ÛЩ Ú ×ÈØÌÓÉÖÒâÚ ÛÖÜ ÓâÙÈ ÙÛÎ©Ô Ÿ¸ÙÛÖØåÈ, Ì¥ ×ÈÒÎÏÌçÌÐ ÛÎ©Ô ×ÈØÖÜÙåÈ ÛÖÜ ÓâÙÈ ÙÛÈ© Ö¦ØÐÈ ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú ×áÔÛÖÛÌ ÙÞâÙÎÚ. ›°×ÖÑÈÒç×ÛÌÛÈÐ ÙÛÖ©Ô »àÜÙΩ ÑÈЩ ÓÐÒáÌÐ ÓÈÍå ÛÖÜ ûÌ¥ Ôé×ÐÖÚ Ì¥ Ôà×åà¯, à«Ú ÌЭ ÛÐÚ ÒÈÒΧÙÈÐ ×ØÖ©Ú ÛÖ©Ô Ì« ÈÜÛÖܧ ÝåÒÖÔý (œ´ÕÖË. 33,11). ¹ÈÒÌЧ ÛÖÜ©Ú ×ØÖÝΧÛÌÚ ÑÈЩ ÛÖÜ©Ú Ì¥ ×ÐÙÛØÈÛÌçÌÐ ÙÛÖ© Ì­ØÊÖ ÛÎ§Ú Ü«×æÓÔÎÙÎÚ Ûà§Ô Ì¥ ×ÈÊÊÌÒÐà§Ô, ÙÛЩ Ú Ö«×ÖЧÌÚ Ö« ·ÌÖ©Ú ÓâÔÌÐ ×áÔÛÈ ×ÐÙÛæÚ.  ¾ÙÖР̥ Ó×ÐÙÛÌçÖÔÛÈÐ ÛÎ©Ô Ð« ÙÛÖØÐÑΩ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ Ûà§Ô È¥×ÖÑÈÒçßÌàÔ ÛÖܧ ·ÌÖܧ, ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ ËçÙÑÖÒÖ ÔÈ© ËÌÞÏÖÜ§Ô ÑÈЩ ÓÐÈ© È¥ÑæÓÈ ×ÈØÌÓÉÖÒã ÛÖÜ ÙÛΩ ÍàΩ Ûà§Ô È¥ÔÏØé×àÔ, ÈÜ¥ÛΩ ÛΩ ÝÖØÈ© ûÌ¥ Ô ÙÈØÑåý, ÙÛÖ© ×ØæÙà×Ö ÛÖܧ ›¸ÎÙÖܧ ÅØÐÙÛÖܧ. ±âÉÈÐÈ, ÊÐÈ© ÛÎ©Ô Ö¥ ØÏÖÒÖÊÐÙÛÐÑΩ ÙÑâßÎ ÖЫ Ì­ÔÔÖÐÌÚ ÏÌæÛÎÛÈ ÑÈЩ Ì¥ ÔÙáØÑàÙÎ ÌФÔÈРȥÔÛÐÝÈÛÐÑâÚ, Ϋ ÓÐÈ© È¥×ÖÑÒÌåÌÐ ÛÎ©Ô È­ÒÒÎ: ³Ì© Ô ÌФÔÈÐ ÔÖÎÛÖ© Ö« ·ÌÖ©Ú ×ÖÜ© È¥×Ö© ÛΩ ÝçÙÎ ÛÖÜ Ö¥ ÝÌåÒÌÐ ÔÈ© ÌФÔÈÐ È­×ÌÐØÖÚ, È¥×ÌØÐæØÐÙÛÖÚ, ×ÈÔÛÖËçÔÈÓÖÚ Ñ.Ò×., ÔÈ© Ü«×áØÕÌÐ à«Ú ×ÌØÈÛã, È¥×ÖÙ×ÈÙÓÈÛÐÑΩ È¥ÔÏØé×ÐÔÎ ÓÖÔáËÈ Ü«×ÖÛÈÊÓâÔÎ ÙÛÖÜ©Ú ×ÌØÐÖØÐÙÓÖÜ©Ú ÛÖܧ ÞéØÖÜ ÑÈЩ ÛÖܧ ÞØæÔÖÜ. ²Ð' ÈÜ¥ÛÖ© ÑÈЩ ÊÐÈ© ÛÖÜ©Ú  ´ÒÒÎÔÌÚ ÛÎ§Ú Ì¥ ×ÖÞÎ§Ú ÛÖܧ ÅØÐÙÛÖܧ ÛÖ© ÑãØÜÊÓÈ ÛÎ§Ú Ì¥ ÔÈÔÏØé×ÎÙÎÚ ÛÖܧ ·ÌÖܧ ΤÛÈÔ ×ØÈÊÓÈÛÐÑÈ© ûÓàØåÈý (1 ¹ÖØ. 1,23).  ¾ÓàÚ, ÊÐÈ© ÔÈ© ËÌÞÏÌЧ ÑÈÔÌЩ Ú Îª ÊÐÈ© ÔÈ© È¥×ÖØØåßÌÐ ÈÜ¥ÛΩ ÛΩ ûÓàØåÈý, ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© Ì­ÞÌРȥ×ÈÔÛãÙÌÐ ÙÌ© ÓÌØÐÑÈ© ÏÌÓÌÒÐéËÎ 29


°ºÄ°±¶Â°À¸ ¶Á ¿¸Á¶Á

Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ, ×ÖÜ© ÑØåÔÖÜÔ ×��ÒÜ© ÊÌÔÐÑæÛÌØÈ ÛÖ© ÔæÎÓÈ ÑÈЩ ×ÌØÐÌÞæÓÌÔÖ ×ÖÜ© ËåÔÌÐ ÙÛΩ Íàã ÛÖÜ: ¹áÏÌ ÛÐ ×ÖÜ© Ü«×áØÞÌÐ ÌФÔÈÐ ×ØÖÑÈÏÖØÐÙÓâÔÖ ÑÈЩ Ö¥ ÝÌåÒÌÐ ÔÈ© Ü«×áØÞÌÐ ÓÌ© ÛÖ©Ô ÛØæ×Ö ×ÖÜ© Ì¥ ×ÐÉáÒÒÌРΫ È¥ÔÏØé×ÐÔÎ ÒÖÊÐÑã; ¶ Ϋ ܦ×ÈØÕÎ ÌФÔÈР̦ÔÈ ÊÌÊÖÔÖ©Ú ×ÖÜ© ÕÌ×ÌØÔáÌÐ ÛÖÜ©Ú ×ØÖÑÈÏÖØÐÙÓÖÜ©Ú ÑÈЩ ÛÈ© ÙÞãÓÈÛÈ ÛÎ§Ú ËÐáÔÖÐÈÚ ÑÈЩ ÓæÔÖ ÓÌ© ÛÎ©Ô È­ÓÌÙΠ̥ Ó×ÌÐØåÈ Ó×ÖØÖܧÓÌ ÔÈ© ÛÖ© ËÌÞÛÖܧÓÌ ÑÈЩ ÔÈ© ÛÖ© Ù×ÖÜËáÙÖÜÓÌ; Âå ÌФÔÈРȥÒÎÏÐÔÈ© Ü«×ÈØÑÛæ: Ö¦,ÛРȥÔÛÐÒÈÓÉÈÔæÓÈÙÛÌ ÓÌ© ÛЩ Ú ÈÐ¥ ÙÏãÙÌÐÚ ÓÈÚ, Ö¦,ÛÐ ÉÌÉÈÐéÔÌРΫ ÒÖÊÐÑã ÓÈÚ, Ϊ Ü«×áØÞÖÜÔ ÑÈЩ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÌÚ ×ÖÜ© ÛЩ Ú ÊÔàØåÍÖÜÓÌ ÓâÙÈ ÙÛÈ© Ö¦ØÐÈ ÓÐÈ§Ú È¥ÓÌÙæÛÌØÎÚ ÑÈЩ ÑÈÏÖÒÐÑæÛÌØÎÚ ÙÞâÙÎÚ; ÂÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ ×ÖÜ© ÓÈ§Ú Ì¥ ×ÐÛØâ×ÌÐ Ò.Þ., ÔÈ© ËÐÈÑØåÔÖÜÓÌ ×ÖÐÖÛÐÑÌ© Ú ËÐÈÝÖØâÚ, ÔÈ© ÙÜÒÒÈÓÉáÔÖÜÓÌ ÛÖ© ûÔæÎÓÈý ÛÎ§Ú ×ÖåÎÙÎÚ ×âØÈ È¥×Ö© ÛЩ Ú ÒâÕÌÐÚ, ÔÈ© ÙÜÔÌÐËÎÛÖ×ÖÐÖܧÓÌ ÛΩ ÒÌÐÛÖÜØÊåÈ Ûà§Ô ÙÜÓÉæÒàÔ, ÔÈ© ÉÌÉÈÐàÔæÓÈÙÛÌ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô Ü«×ÖÑÌÐÓÌÔÐÑã ÓÈÚ ûÛÈÜÛæÛÎÛÈý, ÔÈ© È¥ÔÈÑÈÒç×ÛÖÜÓÌ ÛÎ©Ô È­ØØÎÛÎ ÓÖÔÈËÐÑæÛÎÛÈ Ì« ÔÖ©Ú ×ØÖÙé×ÖÜ, ÔÈ© È¥ÔÛÐÒÈÓÉÈÔæÓÈÙÛÌ ÛÖÜ©Ú È¥ÝÖØÐÙÓÖÜ©Ú ÛÎ§Ú ÙçÊÞØÖÔÎÚ ÝÜÙÐÑÎ§Ú ÊÐÈ© ÛÖ© ûÛÌÛØÈËÐáÙÛÈÛÖ ÙÜÔÌÞÌ© Úý Ϊ ÊÐÈ© ÛÖ© ËÐÙãÓÈÔÛÖ ÛÎ§Ú ÝçÙÎÚ ÛÖܧ ÝàÛæÚ; °Ü¥ÛÈ© ÛÈ© Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ È¥ÕåÍÖÜÔ ×ÖÒÒΩ ÓÌÒâÛÎ ÑÈЩ ÒÌ×ÛÖÓÌØΩ È¥ÔáÒÜÙÎ, ÏÈ© ÓÈ§Ú È¥×ÖÓáÑØÜÔÈÔ Ö¦ÓàÚ È¥×Ö© ÛÖ© ÉÈÙÐÑÖ© ÏâÓÈ ×ÖÜ© Ì¥ ËৠÓÈ§Ú È¥×ÈÙÞÖÒÌЧ. ›´Ëৠ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© ÕÌÑÈÏÈØåÙÖÜÓÌ ÑÈÛÈØÞÎ©Ô ÛÖÜ©Ú ÛØæ×ÖÜÚ ÑÈЩ ËØæÓÖÜÚ ×ÖÜ© ÏÈ© È¥ÑÖÒÖÜÏãÙÖÜÓÌ ÊÐÈ© ÛΩ ÊÔéÙÎ ÛÖܧ ·ÌÖܧ. °Ô ÏâÒÖÜÓÌ ÔÈ© ÊÔàØåÙÖÜÓÌ ÛÎ©Ô È¥ÝÎØÎÓâÔÎ Ì­ÔÔÖÐÈ ÛÖܧ ·ÌÖܧ ×ÖÜ© Ì¥ ×ÐÉáÒÒÌРΫ ÒÖÊÐÑΩ È¥ÔÈÊÑÈÐæÛÎÛÈ, ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© È¥ÑÖÒÖÜÏãÙÖÜÓÌ ÓÌ© ÙÜÔâ×ÌÐÈ ÛÖÜ©Ú ÑÈÔæÔÌÚ È¥ÑØÐÉà§Ú ÛÎ§Ú ÒÖÊÐÑΧÚ. °Ô ÏâÒÖÜÓÌ ÔÈ© ÊÔàØåÙÖÜÓÌ ÛÖ©Ô ·ÌÖ© ÛÎ§Ú ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑÎ§Ú ßÜÞÖÒÖÊåÈÚ ÑÈЩ ÛÖܧ ÙÜÔÈÐÙÏãÓÈÛÖÚ, ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© ÑÈÒÒÐÌØÊãÙÖÜÓÌ ÓâÙÈ ÓÈÚ ÛÈ© ßÜÞÖÒÖÊÐÑÈ© ÑÈЩ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑÈ© ÑåÔÎÛØÈ ÊÐ' ÈÜ¥ÛΩ ÛΩ ÊÔéÙÎ. ¹Ð ÈªÔ ÏâÒÖÜÓÌ ÔÈ© ÊÔàØåÙÖÜÓÌ ÛÖ©Ô ·ÌÖ© ÛÎ§Ú Ð¥ ÖÜËÈÐÖÞØÐÙÛÐÈ30


¾ ¿À¾±º¶»° ¾à ·´¾Ã

ÔÐÑÎ§Ú ×ÈØáËÖÙÎÚ, ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© È¥ÑÖÒÖÜÏãÙÖÜÓÌ ÛÎ©Ô Ö«ËÖ© ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ ÑÈЩ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈÚ, ÛÎ©Ô Ö«ËÖ© ÛÎ§Ú ×åÙÛÎÚ. ¼È© È¥ÑÖÒÖÜÏãÙÖÜÓÌ ÑÈЩ ÛÖ©Ô Ì¦ÔÈ ÑÈЩ ÛÖ©Ô È­ÒÒÖ ËØæÓÖ, ÔÈ© ÙÜÔËÜáÙÖÜÓÌ ÛÖÜ©Ú ÛØæ×ÖÜÚ ÛÎ§Ú ÊÔéÙÎÚ, ÌФÔÈРΫ ×ÐÖ© ÙåÊÖÜØÎ ×ÖØÌåÈ ×ØÖ©Ú ÛΩ ÙçÊÞÜÙÎ ÑÈЩ ÛÖ© È¥ËÐâÕÖËÖ.

31


Χρήστος Γιανναράς - Αλφαβητάρι της πίστης