Page 1


È¥ ÒÝÈÉÎÛáØÐ ÛΧ Ú ×åÙÛÎÚ


¿ØéÛÎ œ´ÑËÖÙÎ (1983) ̦ àÚ ÑÈЩ ³âÑÈÛÎ ÂâÛÈØÛÎ (2006), û³æÓÖÚý

ø ÅØΧÙÛÖÚ ²ÐÈÔÔÈØÈ§Ú & ›´ÑËæÙÌÐÚ œ¸ÑÈØÖÚ, 2016 ISBN 978-960-572-103-9


ÅØΧ ÙÛÖÚ ²ÐÈÔÔÈØȧÚ

›AÒÝÈÉÎÛáØÐ ÛÎ§Ú ×åÙÛÎÚ ³ ´ ¹ °Â ¶ ¿ ´ » ¿  ¶ ´ ¹ ³ ¾ Á ¶

œ¸ÑÈØÖÚ


ÁÛÖ©Ô Á×ÜØÐËéÔÎ ÑÈЩ ÛÖ©Ô ›°ÔÈÙÛáÙΠ̥ ×ÐÖçÙÐÖ ÑÒÎØÖËæÛÎÓÈ


¿´À¸´Å¾»´¼°

¿ØÖÒÖÊÐÑÖ© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

1. û·ÌÛÐÑΩ ý ÊÔéÙÎ ÑÈЩ »ÌÛÈÝÜÙÐÑΩ . . . . . . . . . . . . .

17

2. ÂÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ ÛÖܧ ·ÌÖܧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Ÿ¶ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑΩ È¥ÝÌÛÎØåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ È¥ÔÈÍãÛÎÙÎ ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ×ØÖÙà×ÐÑΩ ÙÞâÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ›´×ÐÒÖÊΩ ÙÛæÞÖÜ ÑÈЩ ËØæÓÖÜ . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 25 26 28

3. Ÿ¶ ×åÙÛÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

4. Ÿ¶ È¥×ÖÝÈÛÐÑΩ ÊÔéÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

È. ³æÊÓÈ ÑÈЩ ÈЦ ØÌÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . É. ÂÈ© Ö¦ ØÐÈ ÛÎ§Ú Ì¥ Ó×ÌÐØåÈÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ê. ›°×ÖÝÈÛÐÙÓÖ©Ú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ë. ´Ð¥ ÑÖÔÖÒÖÊÐÑΩ ÊÒéÙÙÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ì. Ÿ´ÒÒÎÔÐÑΩ ÝÐÒÖÙÖÝåÈ ÑÈЩ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑΩ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ . . . .

39 41 42 43 44

5. Ÿ¾ ÂØÐÈËÐÑÖ©Ú ·ÌÖ©Ú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Ÿ¶ ÉÐÉÒÐÑΩ ÓÈØÛÜØåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ÝÐÒÖÙÖÝÐÑΩ ×ØæÑÒÎÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ÊÒàÙÙÐÑΩ ûÙáØÑÈý ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ . . . . . . . . . . . . ¾Ü¥ÙåÈ ÑÈЩ Ü«×æÙÛÈÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÂÖ© ×ØæÙà×Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ ÛÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ È¥×ÖÑáÒÜßÎ ÛÎ§Ú ÍàÎ§Ú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ÍàÖ×ÖÐÖ©Ú È¥ØÞΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ›´ÒÌÜÏÌØåÈ ÑÈЩ È¥Êá×Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47 51 55 56 60 62 63 66 68

È. É. Ê. Ë.

È. É. Ê. Ë. Ì. ÙÛ. Í. Î. Ï.

9


6. Ÿ¾ ÑæÙÓÖÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÂÖ© Ì¥ ×ÐÙÛÎÓÖÔÐÑÖ© ÑÖÙÓÖÌåËàÒÖ . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ûÒÖÊÐÑΩ ý ÙçÙÛÈÙÎ ÛÎ§Ú Ü¦ ÒÎÚ . . . . . . . . . . . . . . . ÄÜÙÐÑÌ© Ú Ì¥ ÔâØÊÌÐÌÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÄÜÙÐÑΩ ÏÌàØåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . û»ÌÙåÛÎÚý ö ûÓÐÑØæÑÖÙÓÖÚý . . . . . . . . . . . . . . . . . ›°ÙÑÎÛÐÑΩ ÓÈÏÎÛÌåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÅØãÙÎ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 73 76 81 85 86 89 92

7. Ÿ¾ È­ÔÏØà×ÖÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

È. É. Ê. Ë. Ì. ÙÛ. Í.

È. É. Ê. Ë. Ì. ÙÛ. Í. Î. Ï. Ð. ÐÈ. ÐÉ. ÐÊ. ÐË. ÐÌ.

´Ð¥ ÑæÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÆÜÞΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ºÖÊÐÑÖ© ö ÈÜ¥ÛÌÕÖçÙÐÖ ö È¥ØÞÐÑÖ© . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ØæÙà×Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ Ì¥ ×ÐÙÛÎÓÖÔÐÑΩ ÊÒéÙÙÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ Ì¥ ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑΩ ÊÒéÙÙÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . »ÌÛÈ© ÏáÔÈÛÖÔ ÍàΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ËÐáÑØÐÙÎ Ûà§Ô ÝçÒàÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ È¥ÊÈ×ÎÛÐÑΩ ËçÔÈÓÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ×ÛéÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÁÜÔâ×ÌÐÌÚ ÛÎ§Ú ×ÛéÙÎÚ: Ϋ ÊÜÓÔæÛÎÛÈ . . . . . . . . . . . Ÿ¶ Ì¥ ÔÖÞΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ÛØÈÊàËåÈ ÛÎ§Ú ÑÛåÙÎÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ È¥ÊàÔåÈ Ó×ØÖÙÛÈ© ÙÛÖ©Ô ÏáÔÈÛÖ . . . . . . . . . . . . . . ¾Ð« ûËÌØÓáÛÐÔÖÐ ÞÐÛà§ÔÌÚý . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95 98 100 103 104 108 113 114 117 126 133 136 139 142 144

8. ›¸ÎÙÖÜ§Ú Ö« ÅØÐÙÛÖ©Ú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 È. É. Ê. Ë. Ì. ÙÛ. Í. Î.

ÂÖ© ÙÑáÔËÈÒÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¹âÔàÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . û›°ÙÜÊÞçÛàÚý ÑÈЩ ûÈ¥ËÐÈÐØâÛàÚý . . . . . . . . . . . . . ÂâÒÌÐÖÚ ·ÌÖ©Ú ÑÈЩ ÛâÒÌÐÖÚ È­ÔÏØà×ÖÚ . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ·ÌÖÛæÑÖÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¸ÙÛÖØÐÑÌ©Ú ÙÜÔÛÌÛÈÊÓâÔÌÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . û¿ÎÊΩ ý ÑÈЩ û×ÎÊÌ© Úý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ´ÑÖçÙÐÖÚ ÏáÔÈÛÖÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

147 151 154 158 161 164 169 175


Ï. Ð. ÐÈ. ÐÉ.

ûºçÛØÖý ÑÈЩ ûÌ¥ ÕÈÊÖØÈ©ý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¾ ›°ÔÈÙÛÈ©Ú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ÙÜÔÈÔáÙÛÈÙÎ ÛÖܧ ÊâÔÖÜÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ûÖ­ ÊËÖΠΫ ÓâØÈý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178 183 186 189

9. Ÿ¶ ›´ÑÑÒÎÙåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 È. É. Ê. Ë. Ì. ÙÛ. Í. Î. Ï. Ð.

¹ÒãÙÎ ö ÙçÔÈÕÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ÈÙÞáÒÐÖ ËÌЧ ×ÔÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ›°ÔÈÑÈåÔÐÙÎ ÛÎ§Ú ÍàÎ§Ú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ÌÔÛÎÑÖÙÛΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŸÃ×ÈØÑÛÐÑΩ ÓÌÛÈÉÖÒΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . û»ÌÛÖÜÙåàÙÎý ÑÈЩ ûÙçÓÉÖÒÖý . . . . . . . . . . . . . . . »ÜÙÛãØÐÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ›´ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑΩ Ÿ¸ÌØÈØÞåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÁçÔÖËÖÐ, ×ØàÛÌЧ È ÑÈЩ ÈÜ¥ÏÌÔÛåÈ . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑΩ È¥ÒÒÖÛØåàÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193 195 198 200 203 206 209 213 218 225

10. Ÿ¶ ›¾ØÏÖËÖÕåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 È. É. Ê. Ë. Ì. ÙÛ. Í. Î.

›°×ÖÝÈÛÐÙÓÖ©Ú ÑÈЩ ÛÜ×ÖÒÈÛØåÈ . . . . . . . . . . . . . . . . °Ð¦ ØÌÙÎ ÑÈЩ ÑÈÏÖÒÐÑæÛÎÛÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÂÖ© ÑØÐÛãØÐÖ ÛÎ§Ú Ö¥ ØÏÖËÖÕåÈÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ Ì« ÒÒÎÔÐÑΩ ÙÜÓÉÖÒΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ËÜÛÐÑΩ È¥×æÑÒÐÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ Ы ÙÛÖØÐÑΩ ÓÌÛÈÉÖÒΩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ÿ¾ Ì¥ ÑËÜÛÐÑÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú ›°ÔÈÛÖÒÎ§Ú . . . . . . . . . . . . . . . ›¾ØÏÖËÖÕåÈ ÑÈЩ ³çÙÎ ÙãÓÌØÈ . . . . . . . . . . . . . . . .

233 235 236 239 240 245 249 251

´Ü«ØÌÛãØÐÖ Ö¥ ÔÖÓáÛàÔ ÑÈЩ ÏÌÓáÛàÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

11


¿ØÖÒÖÊÐÑæ ÂÖ© ÉÐÉÒåÖ ÈÜ¥ÛÖ© ËÌ© Ô ÍÎÛáÌÐ ÔÈ© ×ÌåÙÌÐ ÊÐÈ© ÛЩ Ú ÏâÙÌÐÚ ÛÖÜ, ÖÜ­ÛÌ ÔÈ© ÓÌÛÈ×ÌåÙÌÐ Ü«×ÖÏÌÛÐÑÖÜ©Ú È¥ÔÛÐ×áÒÖÜÚ. ³Ì© Ô ÌФÔÈÐ ÓÐÈ© ûÈ¥×ÖÒÖÊÎÛÐÑΩý ÛÎ§Ú ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑÎ§Ú ×åÙÛÎÚ ÑÈЩ ËÌ© Ô Ì¥ ×ÐËÐéÑÌÐ ÔÈ© ×ØÖÙÎÒÜÛåÙÌÐ ÙÛЩ Ú È¥×æßÌÐÚ ÛÖÜ ÛÖ©Ô È¥ÔÈÊÔéÙÛÎ. œ´ÞÌÐ ÓÐÈ© ÑÈЩ ÓæÔÎ ÝÐÒÖËÖÕåÈ: ¼È© ÕÌÞàØåÙÌÐ ÈÜ¥ÛÖ© ×ÖÜ© ÌФÔÈРΫ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑΩ ×åÙÛÎ, È¥×' Ö¦ ,ÛÐ ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑΩ ×åÙÛÎ. ¼È© È¥ÔÈÐØâÙÌÐ, Ö¦ ÙÖ ÛÖ© Ó×ÖØÌЧ , ÛΩ ÙçÊÞÜÙÎ ×ÖÜ© ÓÖÐáÍÌÐ ÔÈ© Ü«×áØÞÌÐ ÙãÓÌØÈ ÙÛЩ Ú ÙÜÔÌÐËãÙÌÐÚ ÙÌ© ÙÞâÙÎ ÓÌ© ÛÎ©Ô È¥ÒãÏÌÐÈ ÛÎ§Ú ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑÎ§Ú ›´ÑÑÒÎÙåÈÚ. ¼È© ÕÌÑÈÏÈØåÙÌÐ ÈÜ¥ÛΩ ÛÎ©Ô È¥ÒãÏÌÐÈ È¥×Ö© È¥ÒÒæÛØÐÌÚ ÑÈЩ ÕâÔÌÚ ×ØÖÙÓÌåÕÌÐÚ ×ÖÜ© ÛÌåÔÖÜÔ ÔÈ© ÛÎ©Ô Ü«×ÖÑÈÛÈÙÛãÙÖÜÔ. ¹Ð Ö¦ ÒÈ ÈÜ¥ÛÈ© ÔÈ© ÊåÔÖÜÔ ÓÌ© ÛØæ×Ö È«×Òæ, ÑÈÛÈÔÖÎÛæ, ×ØÖÙÐÛÖ© ÙÛÖ©Ô ûÓâÙÖ È­ÔÏØà×Öý, Ö¦ ×àÚ ÒâÓÌ, ÑÈЩ ÌÐ¥ ËÐÑæÛÌØÈ ÙÛÖ©Ô ÓâÙÖ ûËÐÈÔÖÖçÓÌÔÖý È­ÔÏØà×Ö. ²ÐÈÛЩ ÑÜØåàÚ ÈÜ¥ÛæÚ, Ö« ËÐÈÔÖÖçÓÌÔÖÚ, ÌФÔÈÐ Ö« ÝÖØâÈÚ ÑÈЩ ÛÖ© ÏçÓÈ ÛÎ§Ú ÙçÊÞÜÙÎÚ. ›°×ÖÑÖÓÓâÔÖÚ, ÑÈÛÈ© ÑÈÔæÔÈ, È¥×Ö© ÛЩ Ú ÉÐàÓÈÛÐÑÌ© Ú ØåÍÌÚ ÛÎ§Ú ×åÙÛÎÚ, Э ÙàÚ ÑÈЩ ÑÈÛÈ×ÐÌÙÓâÔÖÚ ßÜÞÖÒÖÊÐÑÈ© È¥×Ö© ÓÐÈ© ÛÜ×ÖÒÈÛØÐÑΩ ÖÐ¥ ÑÖÊÌÔÌÐÈÑΩ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑæÛÎÛÈ, ÓÌ© ÓÔΧÓÌÚ ÙÜÔãÏàÚ È¥ØÔÎÛÐÑÌ© Ú È¥×Ö© ̦ ÔÈ È¥ÔÖçÙÐÖ ÓáÏÎÓÈ ÑÈÛãÞÎÙÎÚ ÙÛÖ© ÙÞÖÒÌÐæ, È¥×ÖØØå×ÛÌÐ Ö« ÙÎÓÌØÐÔÖ©Ú ËÐÈÔÖÖçÓÌÔÖÚ ÈÜ¥ÛÖ© ×ÖÜ© ÔÖÓåÍÌÐ ×à©Ú ÌФÔÈРΫ ×åÙÛÎ, Ì¥ ÔৠÙÛÎ©Ô ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ È¥ÊÔÖÌЧ ÛÎ©Ô ×åÙÛÎ. °Ô Ö¦ ÓàÚ ÏÌÒãÙÌÐ Ñá×ÖÛÌ ÔÈ© ×ÒÎØÖÝÖØÎÏÌЧ , Ûå 13


°ºÄ°±¶Â°À¸ ¶Á ¿¸Á¶Á

ÌФÔÈРȥÑØÐÉà§Ú ÈÜ¥ÛÖ© ×ÖÜ© È¥×ÖØØå×ÛÌÐ, ÈªÚ Ü«×áØÞÌР̦ ÔÈ È¥ÑæÓÈ ÓÐÑØÖ© ÉÐÉÒåÖ üÈ¥ÒÝÈÉÎÛáØРΪ ÙÛÖÐÞÌÐà§ËÌÚ Ì¥ ÊÞÌÐØåËÐÖü ÊØÈÓÓâÔÖ ÙÛΩ ËÐÑã ÛÖÜ ÊÒéÙÙÈ, Ö¦ ×ÖÜ ÔÈ© Ó×ÖØÌЧ ÔÈ© ÑÈÛÈÝçÊÌÐ. ¿ÈØáÛÖÒÓÖ, Ö«×àÙËã×ÖÛÌ, ÛÖ© Ì¥ ÊÞÌåØÎÓÈ. ²ÐÈÛЩ ÌФÔÈÐ ÓȧÒÒÖÔ È¥ËçÔÈÛÖ ÔÈ© ÓÐÒãÙÌÐ ÑÈÔÌЩ Ú ÊÐÈ© ÉÌÉÈÐæÛÎÛÌÚ ÍàÎ§Ú ÓÌ© ÛΩ ÊÒéÙÙÈ ÛÖܧ ÓÜÈÒÖܧ, ÛΩ ÊÒéÙÙÈ ÛÎ§Ú ËÐÈÔæÎÙÎÚ. ›°ÒÒÈ© Ö« ÌÜ¥ÈÊÊÌÒÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú Ì¥ ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑÎ§Ú ×åÙÛÎÚ ÌФÔÈÐ, ×ØЩ Ô È¥×Ö© Ö¦ ÒÈ, Ϋ Э ËÐÈ Î« È¥Êá×Î ÛÎ§Ú ›´ÑÑÒÎÙåÈÚ ×ÖÜ© û×áÔÛÈ ÙÛâÊÌÐý. ¿Øâ×ÌÐ ÒÖÐ×Ö©Ô ÔÈ© ÙÛÌÊáÙÌÐ ÑÈЩ ÈÜ¥ÛΩ ÛÎ©Ô ûÛÈÒÈå×àØÎ ÊÌÔÐá, ÛΩ ÏØÌÓÓâÔÎ ÓÌ© ÒÖÊÐÑΩ ÑÈЩ ³ÐÈÝàÛÐÙÓæý, ÑÈÏà©Ú ÒâÌÐ Ö« ×ÖÐÎÛãÚ 1. ¼È© ÙÛÖÞÌçÙÌÐ ÙÛÖ©Ô Ö¥ØÏÖÒÖÊÐÙÛã, ×ÖÜ© ÙãÓÌØÈ ×ÐÈ© ÉØåÙÑÌÛÈÐ ÓâÙÈ ÙÌ© Ö¦ ÒÖÜÚ ÓÈÚ, ÌФÔÈÐ ÒåÊÖ-×ÖÒÜ© Ö« Ì« ÈÜÛæÚ ÓÈÚ. ¹ÈЩ ÔÈ© ÓÐÒãÙÌРΫ È¥Êá×Î ÓÐÈ© ÊÒéÙÙÈ, ×ÖÜ© ËåÞàÚ ÔÈ© È¥ÒÒÖÐéÔÌÐ ÛÎ©Ô ×åÙÛÎ ÙÌ© Ö¥ØÏÖÒÖÊÐÑÖ© ÙçÙÛÎÓÈ, ÔÈ© ÌФÔÈÐ ÓÐÈ© ÊÒéÙÙÈ ÑÈÛÈÔÖÎÛΩ ÙÛÖ©Ô Ì¥ ÊÑÒàÉÐÙÓâÔÖ ÓâÙÈ ÙÛΩ ÒÖÊÐÑã ÛÖÜ ÙÎÓÌØÐÔÖ© È­ÔÏØà×Ö ü ÔÈ© ØåÞÔÌÐ Ñá×ÖÐÈ ÊâÝÜØÈ ×ØÖ©Ú ÛΩ ÓÌØÐá ÛÖÜ. ¹ÖÔÛÖÒÖÊåÚ: ›´Ëৠ×ØÖÙÝâØÌÛÈР̦ ÔÈ ûÈ¥ÒÝÈÉÎÛáØÐ ÛÎ§Ú ×åÙÛÎÚý, Ö­ÞÐ ÛÖ© ×ÒÎØâÙÛÌØÖ, ÖÜ­ÛÌ ÛÖ© ÑÈÒçÛÌØÖ. Ÿ¶ ×åÙÛÎ ×ÖÜ© Ì¥ ÑÏâÛÌÐ ÌФÔÈРΫ Ö¥ØÏæËÖÕÎ ×åÙÛÎ ÛÎ§Ú ›´ÑÑÒÎÙåÈÚ ü ËÌ© Ô ÒâÌÐ ËÐÑá ÛÖÜ ×ØáÊÓÈÛÈ. ›°ÒÒÈ© Ö« ÛØæ×ÖÚ ÛÎ§Ú Ì­ ÑÏÌÙÎÚ ÑÈЩ ×ØÖÙÝÖØÈ§Ú ÌФÔÈÐ Ö«×àÙËã×ÖÛÌ È¥ÛÖÓÐÑÖ© Ì¥ ÊÞÌåØÎÓÈ, ÓÌ© ÙåÊÖÜØÌÚ È¥ËÜÔÈÓåÌÚ ÑÈЩ Ì¥ ÒÒÌåßÌÐÚ. ´Ð­ ×ÈÓÌ: ÊÐÈ© ÔÈ© ÉØÌЧ Ú ÛÖ©Ô ÙàÙÛÖ© ÛØæ×Ö ÙÛÎ©Ô ×ÈØÖÜÙåÈÙÎ ÛÎ§Ú ×åÙÛÎÚ ÞØÌÐáÍÌÛÈРȥÊá×Î ×ÖÒÒã. ¹ÈЩ Ϋ È¥Êá×Î ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ ÖÜ­ÛÌ ÙÜÔÈÐÙÏÎÓÈÛÐÙÓæÚ, ÖÜ­ÛÌ ÓæÔÖ ÑÈÒÌ© Ú ×ØÖÏâÙÌÐÚ, È¥ÒÒÈ© ÛÖ© ÓâÊÐÙÛÖ È­ÏÒÎÓÈ ÛÎ§Ú ÈÜ¥ÏÜ×âØÉÈÙÎÚ ü ËÎÒÈËΩ ÛÎ§Ú È«ÊÐæÛÎÛÈÚ, ×ÖÜ© ÒâÌРΫ ›´ÑÑÒÎÙåÈ. 1. šwretched generation of enlightened menš T.S. ELIOT, Choruses from ûThe Rocký, III. 14


°ºÄ°±¶Â°À¸ ¶Á ¿¸Á¶Á

œ°Ô, ×ÈØ' Ö¦ ÒÈ ÈÜ¥Ûá, Ñá×ÖÐÖÚ Îª Ñá×ÖÐÖÐ ÑÈÛÖØÏéÙÖÜÔ ÔÈ© ÙÜÒÒÈÉåÙÖÜÔ ÛÎ©Ô ×åÙÛÎ ÓâÙÈ È¥×Ö© ÈÜ¥ÛÖ© ÛÖ© È¥ÒÝÈÉÎÛáØÐ, ÏÈ© Ì­ ÞÌР̥ ×ÈÒÎÏÌÜÏÌЧ , ÊÐÈ© È­ÒÒÎ ÓÐÈ© ÝÖØá, ÛÖ© ×ÈØáËÖÕÖ ÛÎ§Ú ÁÐÒàáÓ: »Ì© ÒåÊÖ ×ÎÒÖ© ÛÎ§Ú ÊΧÚ, Ô' È¥ÔÖåÊÖÜÔ ÓáÛÐÈ È¥ÔÏØé×ÐÔÈ ÙÛÎ©Ô Ì­ Ñ×ÒÎÕÎ ÛÎ§Ú ÍàΧÚ.

15


1.

û·ÌÛÐÑΩ ý ÊÔéÙÎ ÑÈЩ ÓÌÛÈÝÜÙÐÑã

ŸÃ×áØÞÖÜÔ ÊÔéÙÌÐÚ Îª Ì¥ ×ÐÙÛΧ ÓÌÚ ×ÖÜ© ÛЩ Ú Ö¥ ÔÖÓáÍÖÜÓÌ ÏÌÛÐÑâÚ: ³ÐÌÑËÐÑÖÜ§Ô ÛΩ ÏÌÛÐÑæÛÎÛÈ, ËÎÒÈËΩ ÛΩ ÙÐÊÖÜØÐá, ÛÖ©Ô ÞÈØÈÑÛãØÈ ÛÎ§Ú È¥ÔÈÓÝÐÙÉãÛÎÛÎÚ ÉÌÉÈÐæÛÎÛÈÚ. ¹áÏÌ È­ÔÏØà×ÖÚ Ó×ÖØÌЧ ÔÈ© ÛЩ Ú Ì¥ ×ÈÒÎÏÌçÙÌÐ ÓÌ© ÛÎ©Ô ×ÈØÈÛãØÎÙÎ, ÛÖ© ×ÌåØÈÓÈ Îª ÛÖ©Ô ÓÈÏÎÓÈÛÐÑÖ© ÒÖÊÐÙÓæ. ›°ÔÈÝâØÖÔÛÈÐ ÙÛÎ©Ô ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ ×ÖÜ© ÓÈ§Ú ×ÌØÐÉáÒÒÌÐ, ÌФÔÈÐ ÊÔéÙÌÐÚ Îª Ì¥ ×ÐÙÛΧ ÓÌÚ ÛÎ§Ú ÝÜÙÐÑÎ§Ú ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈÚ. ›´ÕåÙÖÜ ÏÌÛÐÑÌ© Ú Ì¥ ÓÝÈÔåÍÖÔÛÈÐ ÑÈЩ ÖЫ Ì¥ ×ÐÙÛΧ ÓÌÚ ×ÖÜ© È¥ÙÞÖÒÖܧÔÛÈÐ ÓÌ© ÛÖ© ÝÈÐÔæÓÌÔÖ ÛÖܧ ÑÖÐÔàÔÐÑÖܧ ÉåÖÜ Ûà§Ô È¥ÔÏØé×àÔ, ÛÎ©Ô Ö¥ ØÊáÔàÙÎ ÑÈЩ ÒÌÐÛÖÜØÊåÈ ÛÖÜ, Ϊ ÓÌ© ÛЩ Ú È¥ÕÐæ×ÐÙÛÌÚ ×ÒÎØÖÝÖØåÌÚ ÊÐÈ© ÛÖ© ×ÈØÌÒÏÖ©Ô ü ÛÎ©Ô Ÿ¸ÙÛÖØåÈ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ. ¹ÈЩ Ì¥ ËৠΫ ÊÔéÙÎ ÌФÔÈÐ È­ÓÌÙÈ ÑÈЩ Ì¥ Ó×ÌÐØÐÑÈ© Ì¥ ×ÈÒÎÏÌçÙÐÓÎ, Ì« ×ÖÓâÔàÚ ÙåÊÖÜØÎ ÑÈЩ Ü«×ÖÞØÌàÛÐÑΩ ÊÐÈ© Ö¦ÒÖÜÚ. °Ü¥ÛΩ Ϋ ÙåÊÖÜØÎ, ÏÌÛÐÑΩ ÑÈЩ È¥ÔÈÓÝÐÙÉãÛÎÛÎ ÊÔéÙÎ ÓÖÐáÍÌÐ ÔÈ© ÌФÔÈРΫ ÉÈÙÐÑæÛÌØΠ̥ ×ÐËåàÕÎ ÛÖܧ ×ÖÒÐÛÐÙÓÖܧ ÓÈÚ ÙãÓÌØÈ. ¹áÏÌ ×ÛÜÞΩ ÛÖܧ ÛØæ×ÖÜ ÛÎ§Ú ÍàÎ§Ú ÓÈÚ, È¥×Ö© ÛÎ©Ô ÖÐ¥ ÑÖÊÌÔÌÐÈÑΩ È¥ÊàÊΩ à¬Ú ÛΩ ÙÞÖÒÐÑΩ Ì¥ Ñ×ÈåËÌÜÙÎ ÑÈЩ à¬Ú ÛÖ© Ì¥ ×áÊÊÌÒÓÈ ÑÈЩ ÛÎ©Ô Ö¥ ØÊáÔàÙÎ Ûà§Ô ËÖÓà§Ô ÑÈЩ ÏÌÙÓà§Ô ÛÖܧ ÑÖÐÔÖܧ ÓÈÚ ÉåÖÜ, ×ØÖè×ÖÏâÛÖÜÔ, È¥ÒÒÈ© ÑÈЩ ÙÛÖÞÌçÖÜÔ ÙÌ© ÈÜ¥ÛÖ© ×ÖÜ© ÒâÓÌ È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑæÛÎÛÈ: ÛΩ ÝÈÔÌØΩ ÙÌ© Ö¦ÒÖÜÚ, ÞÌÐØÖ×ÐÈÙÛã, ÙÛâØÌÎ ÊÔéÙÎ. 17


°ºÄ°±¶Â°À¸ ¶Á ¿¸Á¶Á

ÁÈ©Ô ÔÖÖÛØÖ×åÈ, È¥ÛÓæÙÝÈÐØÈ, ÈÜ¥ÛÖÔæÎÛΠȥÔáÊÑÎ, Ϋ È¥×ÈåÛÎÙÎ ÛÎ§Ú È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑæÛÎÛÈÚ ÙÝØÈÊåÍÌÐ ÛÖ©Ô È­ÔÏØà×Ö ÛÎ§Ú Ì¥ ×ÖÞÎ§Ú ÓÈÚ. »ÌÊÈÒéÔÖÜÓÌ, ÓÈÏÈåÔÖÔÛÈÚ ÔÈ© Ì¥ ÑÛÐÓȧÓÌ Ö¦,ÛÐ ÌФÔÈÐ ÒÖÊÐÑæ, È¥ÔÈÓÝÐÙÉãÛÎÛÈ Ö¥ØÏæ. ›´ÕÖ×ÒÐÍæÓÈÙÛÌ ÓÌ© ÛÎ©Ô È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑΩ Ö¥ ØÏæÛÎÛÈ, ÊÐÈÛЩ ÈÜ¥ÛΩ ÓæÔÖ Ì¥ ×ÐÉáÒÒÌÛÈÐ ÑÈЩ Ö«ËÎÊÌЧ ÙÛÎ©Ô ÑÖÐÔΩ È¥ÔÈÊÔéØÐÙÎ ÑÈЩ ÙÛÎ©Ô Ì¥ ×åÛÌÜÕÎ ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔàÔ ÙÛæÞàÔ. ¹Ð Ö¦ÓàÚ, ÛÈÜÛæÞØÖÔÈ, ÓâÙÈ ÙÛÎ©Ô Ö¥ ØÏÖÒÖÊÐÑÈ© Ö¥ ØÊÈÔàÓâÔÎ Íàã ÓÈÚ ×ÈØÈÓÖÔÌçÖÜÔ ÓÌØÐÑÈ© Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ ×ÖÜ© ÌФÔÈРȥËçÔÈÛÖ ÔÈ© Ü«×ÖÛÈÞÏÖÜ§Ô ÙÛÎ©Ô È¥×ÈåÛÎÙÎ ÊÐÈ© ÏÌÛÐÑΩ ÊÔéÙÎ. »ÐÈ© ×ØéÛÎ Ö«ÓáËÈ ÛâÛÖÐàÔ Ì¥ ØàÛÎÓáÛàÔ ÙÜÔËâÌÛÈÐ ÓÌ© ÛЩ Ú Ì¥ Ó×ÌÐØåÌÚ ×ÖÜ© Ì­ÞÖÜÓÌ È¥×Ö© ÛÖ©Ô Þà§ØÖ ÛÎ§Ú ÂâÞÔÎÚ: Âå ÌФÔÈÐ ÈÜ¥ÛÖ© ×ÖÜ© ËÐÈÝÖØÖ×ÖÐÌЧ ̦ÔÈÔ ×åÔÈÑÈ ÛÖܧ Rembrandt È¥×Ö© ̦ÔÈÔ ×åÔÈÑÈ ÛÖܧ Van Gogh, ÛΩ ÓÖÜÙÐÑΩ ÛÖܧ Bach È¥×Ö© ÛΩ ÓÖÜÙÐÑΩ ÛÖܧ Mozart; ¿à§Ú ÊåÔÌÛÈÐ ÔÈ© ÓâÔÌРȥÔÜ×æÛÈÑÛÎ ÙÌ© ÑáÏÌ ÏÌÛÐÑÖ© ×ØÖÑÈÏÖØÐÙÓÖ© ÑÈЩ ÙÌ© ÑáÏÌ È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑΩ ÛÈÕÐÔæÓÎÙΠΫ ÑÈÒÒÐÛÌÞÔÐÑΩ ËÎÓÐÖÜØÊåÈ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ; ¹ÈЩ ×à§Ú ÛÖ© ÓáØÓÈØÖ, ÛÖ© ÞØà§ÓÈ Îª ÖЫ ÒâÕÌÐÚ ûÝÜÒáÊÖÜÔ ÛΩ ÓÖØÝΩ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜý, ÑÈÏà©Ú ÒâÌÐ Ö« ×ÖÐÎÛÎ©Ú ü ÙéÍÖÜÔ ÛΩ ÓÖÔÈËÐÑæÛÎÛÈ ÑÈЩ È¥ÔÖÓÖÐæÛÎÛÈ ÛÖܧ ÑáÏÌ ÑÈÒÒÐÛâÞÔΠȥ×ÖÛÜ×àÓâÔÎ ÙÛÖ© Ì­ØÊÖ ÛÖÜ; ÂâÛÖÐÈ Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ, È¥ÔÈ×áÔÛÎÛÈ È¥×Ö© ÛΩ ûÏÌÛÐÑΩ ÊÔéÙÎý, ÊÌÔÔáÌÐ ÑÈЩ Ϋ ЭËÐÈ Î« ×ÈØÈÛãØÎÙÎ ÛÎ§Ú ÝçÙÎÚ, Ö¦ÛÈÔ ÕÌ×ÌØáÙÖÜÓÌ ÛÎ©Ô È«×ÒΩ ×ÐÙÛÖ×ÖåÎÙÎ Ûà§Ô È¥ÔÛÐÑÌÐÓâÔàÔ ÑÈЩ È¥ÔÈØàÛÎÏÖܧÓÌ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô È¥ØÞÐÑã ÛÖÜÚ ÈÐ¥ ÛåÈ ÑÈЩ ÛÖ©Ô ÛÌÒÐÑæ ÛÖÜÚ ÙÑÖ×æ: ¿à§Ú Ì­ÊÐÔÈÔ Ö¦ÒÈ Ö¦ÙÈ Ü«×áØÞÖÜÔ ÊçØà ÓÈÚ ÑÈЩ ×Öܧ ÑÈÛÈÛÌåÔÖÜÔ; œ´ÊÐÔÈÔ È¥×Ö© Ñá×ÖÐÖÔ, Ì­ÊÐÔÈÔ ÙÛÎ©Ô ÛçÞÎ, Ü«×áØÞÖÜÔ ×áÔÛÈ ÑÈЩ ÏÈ© Ü«×áØÞÖÜÔ ÓÌ© ÛÖ©Ô Ð­ËÐÖ È­ÒÖÊÖ ÑÈЩ È¥ÔÌÕãÊÎÛÖ ÛØæ×Ö; ¾×ÖÐÈ È¥×áÔÛÎÙÎ ÑÐ ÈªÔ ËÌÞÏÖܧÓÌ, ÌФÔÈР̥ ÕåÙÖÜ ÈÜ¥ÏÈåØÌÛÎ ÑÈЩ È¥ÔÈ×æËÌÐÑÛÎ ü ×áÔÛÖÛÌ ÓÌ© ÛÈ© ÑØÐ18


û·´Â¸¹¶ý ²¼ÇÁ¶ ¹°¸ »´Â°ÄÃÁ¸¹¶

ÛãØÐÈ ÛÎ§Ú ÏÌÛÐÑÎ§Ú ÊÔéÙÎÚ. ¹ÈЩ ×à§Ú Ì« ØÓÎÔÌçÌÛÈÐ ÛÖ© ÑáÒÒÖÚ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ, Ϋ È«ØÓÖÔåÈ, Ϋ ÛáÕÎ, Ϋ Ö¥ ØÊÈÔÐÑΩ ÒÌÐÛÖÜØÊÐÑæÛÎÛÈ ×ÖÜ© Ü«×ÎØÌÛÌЧ ÑáÏÌ Ì¥ ÒáÞÐÙÛÎ ÒÌ×ÛÖÓâØÌÐÈ ÛÖܧ ÝÜÙÐÑÖܧ ÑæÙÓÖÜ; ¿âØÈ ÑРȥ×Ö© Ö¦ÒÈ ÈÜ¥Ûá, ÙÌ© Ñá×ÖÐÈ ÙÛÐÊÓΩ ÛÎ§Ú ÍàÎ§Ú ÓÈÚ, Ñá×ÖÐÈ ûÙÛØÖÝΩ ÛÖܧ ËØæÓÖÜ ÓÈÚý, ÙÜÔÈÔÛÐæÓÈÙÛÌ È¥ÔÈ×æÝÌÜÑÛÈ ÓÌ© ÛÎ©Ô È¥ØØéÙÛÐÈ, ÛΩ ÝÏÖØá, ÛÖ©Ô ÏáÔÈÛÖ. ¹ÈЩ ÛæÛÌ ×ØÖÉáÒÒÖÜÔ ÛÈ© ×ÐÖ© È¥ÓÌåÒÐÑÛÈ Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ: ¿ÖÐá ÌФÔÈРΫ ÒÖÊÐÑΩ ÈÜ¥ÛÖܧ ÛÖܧ Ì¥ ÝãÓÌØÖÜ ÑçÑÒÖÜ ÛÎ§Ú ÉÐÖÒÖÊÐÑÎ§Ú ÓÈÚ Ü¦×ÈØÕÎÚ; ÂÌÒÌÐéÔÖÜÔ ÒÖÐ×Ö©Ô Ö¦ÒÈ ÙÌ© ËÜÖ© ÓâÛØÈ ÊΧÚ; ¹ÈЩ Ûå ÌФÔÈÐ ÈÜ¥ÛÖ© ×ÖÜ© ÙÉãÔÌÐ ÓÌ© ÛÖ©Ô ÏáÔÈÛÖ ÑÈЩ È¥ÝãÔÌÐ ÛÖ© ÑÖØÓЩ ÙÈ©Ô ÖÜ¥ËâÛÌØÖ È¥ÔÛÐÑÌåÓÌÔÖ ÔÈ© ÒÐéÙÌÐ ÙÛÖ© Þà§ÓÈ; Âå ÌФÔÈÐ ÛÖ© ÉÒâÓÓÈ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ, Ö« ÒæÊÖÚ, ÛÖ© ÊâÒÐÖ ÛÖÜ, ÖЫ ÞÌÐØÖÔÖÓåÌÚ, Ϋ ûÌ­ÑÝØÈÙãý ÛÖÜ; °Ü¥ÛÖ© ×ÖÜ© ÙÉãÔÌÐ ÓÌ© ÛÖ©Ô ÏáÔÈÛÖ ÌФÔÈÐ Ö¦,ÛÐ ÛÖ©Ô ÑáÔÌÐ ÓÖÔÈËÐÑæ, È¥ÔæÓÖÐÖ ÑÈЩ È¥ÔÌ×ÈÔáÒÎ×ÛÖ ü Ö« ÛØæ×ÖÚ ×ÖÜ© È¥ÊÈ×áÌÐ, ×ÖÜ© ÞÈåØÌÛÈÐ, ×ÖÜ© ×ÖÔáÌÐ, Ö« ÕÌÞàØÐÙÛÖ©Ú ÛØæ×ÖÚ ÓÌ© ÛÖ©Ô Ö«×ÖÐ§Ö ÑáÏÌ È­ÔÏØà×ÖÚ ×ØÈÊÓÈÛÖ×ÖÐÌЧ ÛΩ Íàã. ¾ÒÈ ÈÜ¥ÛÈ© ÑÈЩ Ö¦ÙÈ È­ÒÒÈ ×ØÖÙ×ÈÏÌЧ ÔÈ© ÛÈ© Ù×ÖÜËáÙÌÐ ÙãÓÌØÈ ÓÌ© Ì¥ ×ÐÙÛÎÓÖÙçÔΠΫ ûßÜÞÖÒÖÊåÈ ÛÖܧ ÉáÏÖÜÚý, Ö¦×àÚ ÛΩ ÒâÓÌ, Ϋ ÙÜÔÌåËÎÙÎ ÑÈЩ ÛÖ© Ü«×ÖÙÜÔÌåËÎÛÖ ÑÈЩ ÛÖ© È¥ÙÜÔÌåËÎÛÖ ÑÈЩ ÛÌÒÐÑÈ© ÛÖ© ûÌ¥ Êéý, Ϋ ÛÈÜÛæÛÎÛÈ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ, ÌФÔÈÐ ÒÌÐÛÖÜØÊåÌÚ ÉÐÖÒÖÊÐÑâÚ, Ö¦×àÚ Î« ×âßÎ ÑÈЩ Ϋ È¥ÔÈ×ÔÖΩ ÑÈЩ Ϋ ÑÜÑÒÖÝÖØåÈ ÛÖܧ ÈЦÓÈÛÖÚ; ¶ Óã×àÚ Ö« È­ÔÏØà×ÖÚ ÌФÔÈÐ, Ü«×áØÞÌÐ, ÓÌ© ÛØæ×Ö ×ÖÜ© ËÌ© Ô Ì¥ ÕÈÔÛÒÌЧÛÈÐ ÙÛЩ Ú ÉÐÖÒÖÊÐÑÌ© Ú ÒÌÐÛÖÜØÊåÌÚ ÛÖÜ ÑÈЩ ÈÜ¥ÛÖ©Ú Ö« ÛØæ×ÖÚ ÑáÔÌРȥÒÎÏÐÔÈ© Ü«×ÈØÑÛÖ© ÛÖ©Ô È­ÔÏØà×Ö ÞàØЩ Ú ÔÈ© ÏåÊÌÛÈРȥ×Ö© ÛÖ©Ô ÞØæÔÖ ÑÈЩ ÛÖ©Ô ÏáÔÈÛÖ; ÁÌ© Ñá×ÖÐÈ ÙÛÐÊÓΩ ÛÎ§Ú ÍàÎ§Ú ÛÖÜ, ÑÈÓ×Ω Ϊ ûÙÛØÖÝΩ ÛÖܧ ËØæÓÖÜý ÛÖÜ, Ü«×ÖßÐáÍÌÛÈÐ Ö« È­ÔÏØà×ÖÚ ×à©Ú Ϋ ÏÌÛÐÑΩ ÊÔéÙÎ 19


°ºÄ°±¶Â°À¸ ¶Á ¿¸Á¶Á

È¥×ÈÔÛáÌÐ ÓæÔÖ ÙÌ© Ì¥ ÒáÞÐÙÛÈ È¥×Ö© ÛÈ© Ì¥ ØàÛãÓÈÛá ÛÖÜ. ¹Ð Ö¦ÛÐ Ü«×áØÞÌР̦ÔÈÚ Þà§ØÖÚ ÓÌÛÈ©-ÛΩ -ÝÜÙÐÑã, Ö« ÓÌÛÈÝÜÙÐÑÖ©Ú Þà§ØÖÚ (Ö« Þà§ØÖÚ ÛÎ§Ú ÛâÞÔÎÚ, ÛÖܧ Ì­ØàÛÈ, ÛÖܧ ÓÜÙÛÎØåÖÜ ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ) ×ÖÜ© ÊÐÈ© ÔÈ© ÛÖ©Ô ÊÔàØåÙÌÐ ÑÈÔÌЩ Ú ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© ÛÖ©Ô ×ØÖÙÌÊÊåÙÌÐ ÓÌ© ûÓâÛØÈ ÑÈЩ ÙÛÈÏÓÈ©ý ×ÖÒÜ© ËÐÈÝÖØÌÛÐÑÈ© È¥×Ö© ÈÜ¥ÛÈ© ×ÖÜ© Ì¥ ÕÈÙÝÈÒåÍÖÜÔ ÛÎ©Ô È«×ÒΩ ×ÐÙÛÖ×ÖåÎÙÎ Ûà§Ô ÈÐ¥ ÙÏÎÛà§Ô ËÌËÖÓâÔàÔ ÛÎ§Ú ÝçÙÎÚ. °Ð¥ à§ÔÌÚ Ö«ÒæÑÒÎØÖÜÚ ×áÒÌßÌ ÑÈЩ ×ÈÒÌçÌÐ Ö« È­ÔÏØà×ÖÚ ÓÌ© ÛÈ© ÓÌÛÈ-ÝÜÙÐÑÈ© Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ. Ÿ¶ ÝÐÒÖÙÖÝåÈ, Ϋ ÛâÞÔÎ, ÖЫ ÏØÎÙÑÌЧÌÚ, ÌФÔÈÐ ÓÖØÝÌ© Ú ÈÜ¥ÛÎ§Ú ÛÎ§Ú È¥ËÐáÑÖ×ÎÚ ÑÈЩ È¥âÔÈÎÚ ×áÒÎÚ, ×ÖÜ© ÕÌÞàØåÍÌÐ ÛÖ©Ô È­ÔÏØà×Ö È¥×Ö© ÑáÏÌ È­ÒÒÖ Ü«×ÈØÑÛÖ© ÑÈЩ ËÎÓÐÖÜØÊÌЧ ÛÖ©Ô ×ÖÒÐÛÐÙÓæ ÛÖÜ. ÁãÓÌØÈ ÍÖܧÓÌ ÙÌ© ̦ÔÈÔ ×ÖÒÐÛÐÙÓÖ© ×ÖÜ© ×ØÖÙ×ÈÏÌЧ ÔÈ© ÏÌÓÌÒÐàÏÌЧ ÙÛÎ©Ô ûÈ¥×éÏÎÙÎý, ÛΩ ÒÎÙÓÖÔÐÈ© Ûà§Ô ÓÌÛÈÝÜÙÐÑà§Ô Ì¥ ØàÛÎÓáÛàÔ, È¥ÒÒÈ© ÑÈЩ ÈÜ¥ÛΩ Ϋ ÙÛáÙÎ ×áÒÐ ÓÌÛÈÝÜÙÐÑΩ ÌФÔÈÐ ÑÈЩ ÏÌÓÌÒÐéÔÌÐ ÑÐ ÈÜ¥ÛΩ (Ϊ ÕÌÏÌÓÌÒÐéÔÌÐ) ̦ÔÈÔ ×ÖÒÐÛÐÙÓæ. ›´Õ È­ÒÒÖÜ, Ö¦ÙÖ ÑÐ ÈªÔ ×ØÖÙ×ÈÏÌЧ ÔÈ© È¥×ÖÝçÊÌÐ Ö« È­ÔÏØà×ÖÚ ÛÈ© È¥ÓÌåÒÐÑÛÈ Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ ÛÎ§Ú ÓÌÛÈÝÜÙÐÑΧÚ, Ö¦ÙÖ ÑÐ ÈªÔ Ì¥ ×ÐÞÌÐØÌЧ ÔÈ© ÛÈ© ÕÌÞáÙÌÐ ÓâÙÈ ÙÛÖ©Ô ×ÜØÌÛÖ© ÛÎ§Ú Ì¥ ×ÈÊÊÌÒÓÈÛÐÑÎ§Ú ËØÈÙÛÎØÐæÛÎÛÈÚ, ÛÎ§Ú ×ÖÒÐÛÐÑÎ§Ú ÙÛØáÛÌÜÙÎÚ Îª ÙÛÎ©Ô È¥ÑæØÌÙÛΠȥÔÈÍãÛÎÙÎ ÛÎ§Ú Î« ËÖÔΧÚ, Ö¦ÙÖ ÑÐ ÈªÔ ÛÈ© ×ÌØÐÝØÖÔÌЧ ÑÈЩ ÛÈ© ÞÒÌÜáÍÌÐ ÙÛÖ© Ö­ÔÖÓÈ ÓÐÈ§Ú ÓÜÏÖ×ÖÐÎÓâÔÎÚ ûÌ¥ ×ÐÙÛãÓÎÚý ×ÖÜ© ûÙÌ© Ö¦ÒÈ È¥×ÈÔÛȧý Ϊ ûÑá×ÖÛÌ ÏÈ© È¥×ÈÔÛãÙÌÐý, ÛÈ© Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ ÑÈÐØÖÝÜÒÈÞÛÖÜ§Ô ÙÌ© Ñá×ÖÐÈ ÙÛØÖÝΩ ÛÖܧ ËØæÓÖÜ. Ÿ¶ ÕÈÝÔÐÑΩ ûÉÒáÉÎý, ×ÖÜ© ÒâÌÐ Ö« DuÈrrenmatt: ÈÜ¥ÛÖÑÐÔÎÛÐÙÛÐÑÖ© ËÜÙÛçÞÎÓÈ, ̦ÔÈÚ ÑÈØÑåÔÖÚ, Ñá×ÖÐÖ ÑÈØËÐÈÑÖ© ûÌ¥ ×ÌÐÙæËÐÖý. ¹ÈЩ Ϋ ×ÈÔÖ×ÒåÈ ÛÎ§Ú ÈÜ¥ÛáØÑÌÐÈÚ ÑÈÛÈØØâÌÐ, Ϋ ÊÜÓÔæÛÎÛÈ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ È¥×ÖËÌåÞÔÌÛÈÐ Ù×ÈØÈÞÛÐÑã. ÂÖ© ÞáÖÚ Ûà§Ô È¥ÔÈ×áÔÛÎÛàÔ Ì¥ ØàÛÎÓáÛàÔ È¥ÔÖåÊÌÛÈРȥËæÑÎÛÈ Ó×ØÖÙÛá ÓÈÚ ÑÈЩ ËÌ© Ô ÌФÔÈРȥ×ÖØåÌÚ ÛÖܧ ÓÜÈÒÖܧ ÈÜ¥ÛÈ© ÛÈ© Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ, È¥ÒÒÈ© ÝÖÉÌØÈ© ÑÌÔÈ© ÙÛÎ©Ô Ü¦×ÈØÕã ÓÈÚ. 20


û·´Â¸¹¶ý ²¼ÇÁ¶ ¹°¸ »´Â°ÄÃÁ¸¹¶

ÁÌ© ÈÜ¥ÛÌ© Ú ÛЩ Ú È¥×ØÖÙËæÑÎÛÌÚ ÙÛÐÊÓÌ© Ú ÛÎ§Ú ûÓÌÛÈÝÜÙÐÑÎ§Ú È¥Ýç×ÔÐÙÎÚý, ÏÈ© Ì­ÒÌÊÌ ÑÈÔÌЩ Ú ×à©Ú Ö¦ÒÈ ÓÈÚ ÛÈ© Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ ÙÜÔÖßåÍÖÔÛÈÐ ÈÜ¥ÛæÓÈÛÈ ÙÌ© ÓÐÈ© ÙÎÓÈËÐÈÑΩ ÒâÕÎ, ÈÜ¥ÛÖÔæÎÛÈ ÊÔàÙÛΩ ÑÈЩ È¥×ØÖÙÓâÛØÎÛÈ È­ÊÔàÙÛÎ: Ö« ·ÌæÚ. ¿ÖÐæÚ ÓÈ§Ú ×ØàÛÖÓåÒÎÙÌ ÊÐ' ÈÜ¥ÛæÔ, Ûå ÌФÔÈÐ ÑÈЩ ×Öܧ ÌФÔÈÐ; ¿ÒáÙÓÈ ÛÎ§Ú ÝÈÔÛÈÙåÈÚ Ûà§Ô È¥ÔÏØé×àÔ, È¥ÔÈÊÑÈÐæÛÎÛÈ ×ÖÜ© ÛÎ©Ô Ü«×ÈÊÖØÌçÌÐ ÛÖ© ÓÜÈÒæ ÓÈÚ Îª ×ØÈÊÓÈÛÐÑΩ ܦ×ÈØÕÎ, ÑØÜÓÓâÔÎ Ö¦ÓàÚ, Ö¦×àÚ Ö« ×ÖÐÎÛÎ©Ú ÓâÙÈ ÙÛЩ Ú ÒâÕÌÐÚ ÑÈЩ Ö« ÍàÊØáÝÖÚ ÓâÙÈ ÙÛΩ ÍàÊØÈÝÐá ÛÖÜ; ŸÃ×áØÞÌÐ ÛÌÒÐÑÈ© Ϊ ËÌ© Ô Ü«×áØÞÌÐ; ´Ð¤ÔÈÐ ÈÜ¥ÛÖ©Ú Î« ÈÐ¥ ÛåÈ ÑÈЩ Ö« ÙÑÖ×Ö©Ú ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ ÑÈЩ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ; œ´ÞÌÐ Ö« È­ÔÏØà×ÖÚ ÓâÙÈ ÛÖÜ ÑáÛРȥ×Ö© ÈÜ¥ÛæÔ, ÑáÛÐ ×ÖÜ© ÕÌ×ÌØÔáÌÐ ÛÖ©Ô Þà§ØÖ, ÛÖ©Ô ÞØæÔÖ, ÛΩ ÝÏÖØÈ© ÑÈЩ ÛÖ©Ô ÏáÔÈÛÖ;

21


2.

ÂÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ ÛÖܧ ·ÌÖܧ

°Ô ËÐÌØàÛÎÏÖܧÓÌ, ×à§Ú È­ØÞÐÙÈÔ ÖЫ È­ÔÏØà×ÖÐ ÔÈ© ÓÐÒȧÔÌ ÊÐÈ© ÛÖ©Ô ·Ìæ, ×à§Ú Ó×ΧÑÌ ÙÛΩ Íàã ÛÖÜÚ ÈÜ¥ÛÖ© ÛÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ, ÏÈ© ËÐÈ×ÐÙÛéÙÖÜÓÌ ÓȧÒÒÖÔ ÛØÌÐ§Ú ÉÈÙÐÑÌ© Ú È¥ÝÌÛÎØåÌÚ, ÛЩ Ú Ù×ÖÜËÈÐæÛÌØÌÚ: È. Ÿ¶ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑΩ È¥ÝÌÛÎØåÈ ¿ØéÛΠȥÝÌÛÎØåÈ, Ϋ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑΩ È¥ÔáÊÑÎ. ŸÃ×áØÞÌÐ ÓâÙÈ ÙÛÖ©Ô È­ÔÏØà×Ö, ÙÛÎ©Ô Ð­ËÐÈ ÛΩ ûÝçÙÎý ÛÖÜ Ö¦×àÚ ÒâÓÌ, ÓÐÈ© ÈÜ¥ÏæØÓÎÛΠȥÔáÊÑÎ ÔÈ© È¥ÔÈÝÌØÏÌЧ ÙÌ© ÑáÛÐ ×ÖÜ© ÛÖ©Ô ÕÌ×ÌØÔáÌÐ, ÙÌ© Ñá×ÖÐÈ Ü¦×ÈØÕÎ ×ÖÒÜ© È¥ÔéÛÌØΠȥ×Ö© ÛΩ ËÐÑã ÛÖÜ. œ¸ÙàÚ ÈÜ¥ÛΩ Ϋ È¥ÔáÊÑÎ ÔÈ© ÕÌÑÐÔáÌРȥ×Ö© ÛÖ©Ô ÝæÉÖ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ Ó×ØÖÙÛÈ© ÙÌ© ÝÜÙÐÑÌ© Ú ËÜÔáÓÌÐÚ ×ÖÜ© ÌФÔÈРȥ×ÌÐÒΩ ÑÈЩ ÑåÔËÜÔÖÚ ÊÐÈ© ÛΩ Íàã ÛÖÜ. ·âÒÌÐ ÔÈ© Ì¥ ÕÌÜÓÌÔåÙÌÐ ÈÜ¥ÛÌ© Ú ÛЩ Ú ËÜÔáÓÌÐÚ, ÔÈ© ÙÜÓÝÐÒÐàÏÌЧ ÓÈÍå ÛÖÜÚ ÑÐ Ì­ÛÙÐ ÔÈ© È¥ÔÈÞÈÐÛåÙÌÐ ÛÖ©Ô ÝæÉÖ ×ÖÜ© ÛÖܧ ×ØÖÕÌÔÖܧÔ. Ÿ¾ ÛØæ×ÖÚ ÛÖÜ ÊÐÈ© ÔÈ© ÛÖ© ÑáÔÌÐ ÌФÔÈÐ ÔÈ© ÛÖÜ©Ú È¥×ÖËéÙÌÐ ÒÖÊÐÑæ, ÔÈ© ÛЩ Ú ÏÌàØãÙÌÐ ÒÖÊÐÑÌ© Ú Ü«×áØÕÌÐÚ ×ÖÜ© Ó×ÖØÖÜ§Ô ÔÈ© ÛÖ©Ô È¥ÑÖçÙÖÜÔ, ÔÈ© ÛÖ©Ô ÑÈÛÈÒáÉÖÜÔ, ÔÈ© ËÌÞÏÖÜ§Ô ÛÈ Ëà§ØÈ ÛÖÜ ×ÖÜ© ÓÌ© ÏÜÙåÌÚ ÛÖÜ©Ú ×ØÖÙÝâØÌÐ. œ´ÛÙÐ ÉÒâ×ÌÐ Ö« È­ÔÏØà×ÖÚ ÓÐÈ© ÒÖÊÐÑΩ ܦ×ÈØÕÎ, È¥ÔéÛÌØÎ, Ü«×âØÓÌÛØÈ ÓÌÊáÒÎ, ×ÖÜ© ØåÞÔÌÐ ÛÖÜ©Ú ÑÌØÈÜÔÖÜ©Ú ÑÈЩ È¥ÔÈÛÈØáÍÌÐ ÛЩ Ú ÏáÒÈÙÙÌÚ ÑÈЩ ÙÌåÌÐ ÛΩ ÊΧ ÑÈЩ ÊÖÔÐÓÖ×ÖÐÌЧ ÛÈ© Ù×âØÓÈÛÈ 23


°ºÄ°±¶Â°À¸ ¶Á ¿¸Á¶Á

ÑÈЩ ËÐÈÐàÔåÍÌÐ ÛΩ Íàã. °Ü¥ÛΩ ÛΩ ËçÔÈÓÎ ÛΩ ÒâÌÐ ·ÌÖ© ÑÈЩ ÙÜÞÔÈ© ÛÎ©Ô ×ÖÒÜÓÌØåÍÌÐ, ÉÒâ×ÌÐ ÓâÙÈ ÙÛÖ©Ô ÑæÙÓÖ ÛæÙÖÜÚ ÏÌÖÜ©Ú Ö¦ÙÌÚ ÑÈЩ ÖЫ ËÜÔáÓÌÐÚ ×ÖÜ© ÛÖ©Ô Ì¥ ÔÛÜ×àÙÐáÍÖÜÔ. °Ô ÈÜ¥ÛΩ ÌФÔÈРΫ ×ÐÏÈÔæÛÌØΠȥÝÖØÓΩ ÊÐÈ© ÛΩ ÊâÔÌÙÎ ÛÎ§Ú ÏØÎÙÑÌåÈÚ, ËÌ© Ô ÛÖ© ÕâØÖÜÓÌ. ÁåÊÖÜØÈ Ö¦ÓàÚ Ì¦ÔÈ ÛâÛÖÐÖ Ì¥ ×å×ÌËÖ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑæÛÎÛÈÚ ÛÖ© ÙÜÔÈÔÛȧÓÌ ÙÜÞÔÈ© ÓâÙÈ ÙÛЩ Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÌÚ ÑÖÐÔàÔåÌÚ, È¥ÑæÓÈ ÑÈЩ ÙãÓÌØÈ. ´Ð¤ÔÈÐ ÓÐÈ© È¥ÔÏØà×ÖÑÌÔÛØÐÑΩ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑæÛÎÛÈ: ÏâÒÌÐ ÔÈ© Ì¥ ÕÈÙÝÈÒåÙÌÐ ÑÈЩ ÔÈ© ÑÈÛÖÞÜØéÙÌÐ ÛÖ©Ô È­ÔÏØà×Ö ÙÛÎ©Ô È¥ËÜÔÈÓåÈ ÛÖÜ, ÔÈ© ÑÈÛÈÙÐÊáÙÌÐ ÛÖÜ©Ú ÝæÉÖÜÚ ÛÖÜ. ²Ð' ÈÜ¥ÛÖ© ÑÈЩ ËÌ© Ô ×ÌØÐÖØåÍÌÛÈÐ ÙÌ© ÓÐÈ© ÏÌàØÎÛÐÑΩ ÓæÔÖ ×åÙÛÎ ÙÌ© È¥ÔéÛÌØÌÚ ËÜÔáÓÌÐÚ È¥ÒÒÈ© ×ØÖÙÝâØÌÐ ÙÛÖ©Ô È­ÔÏØà×Ö ÑÈЩ ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÖÜÚ, ×ØÈÑÛÐÑÖÜ©Ú ÛØæ×ÖÜÚ ÊÐ' ÈÜ¥ÛΩ ÛÎ©Ô Ì¥ ÊàÑÌÔÛØÐÑΩ Ì¥ ÕÈÙÝáÒÐÙÎ ÑÈЩ ÛÎ©Ô ßÜÞÖÒÖÊÐÑã ÛÖÜ È­ÓÜÔÈ. ÂÖܧ ×ØÖÙÝâØÌÐ ÓÐÈ© ÒÈÛØÌåÈ ÓÌ© ÈÜ¥ÙÛÎØÈ© ÑÈÏÖØÐÙÓâÔÖÜÚ Ûç×ÖÜÚ, ×ÖÜ© Ì¥ ÕÈÙÝÈÒåÍÖÜÔ Ñá×ÖÐÈ Ì¥ ×ÐÑÖÐÔàÔåÈ ÑÈЩ ÛÖ©Ô Ì¥ ÕÌÜÓÌÔÐÙÓÖ© ÛÖܧ ÏÌåÖÜ, Ö¦×àÚ ÛÖܧ ×ØÖÙÝâØÌÐ ÑÈЩ ÓÐÈ© Î¥ÏÐÑã, ËÎÒÈËΩ ̦ÔÈÔ ÑéËÐÑÈ Ì¥ ÔÛÖÒà§Ô ÑÈЩ Ü«×ÖÞØÌéÙÌàÔ ü Ûå ÌФÔÈРȥØÌÙÛÖ© ÙÛÖ©Ô ·ÌÖ© ÑÈЩ Ûå ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ. œ°Ô Ö« È­ÔÏØà×ÖÚ È¥ÑÖÒÖÜÏÌЧ ÓÌ© ÙÜÔâ×ÌÐÈ ÛÖÜ©Ú ÛÌÒÌÛÖÜØÊÐÑÖÜ©Ú Ûç×ÖÜÚ ÑÈЩ Ì¥ ÝÈØÓæÍÌÐ ÓÌ© È¥ÑØåÉÌÐÈ ÛÎ©Ô Î¥ ÏÐÑΩ ×ÖÜ© Ì¥ ×ÐÉáÒÒÌРΫ ÏØÎÙÑÌåÈ ÛÖÜ, ÛæÛÌ ×ÐÈ© ûÌ­ÞÌÐ ÛÖ©Ô ·ÌÖ© ÙÛÎ©Ô ÛÙâ×Î ÛÖÜý, ÌФÔÈÐ ËÎÒÈËΩ Ì¥ ÝÎÙÜÞÈÙÓâÔÖÚ Ö¦ÛÐ ÑÈÒÈ© ÛÈ© ÑÈÛÈÝâØÔÌÐ ÙÛΩ ÙÞâÙÎ ÛÖÜ ÓÌ© ÛÖ© ÏÌЧÖ. ³Ì© Ô ÝÖÉȧÛÈÐ ÛÐÓàØåÈ, È¥ÔÛåÏÌÛÈ, ×ÌØÐÓâÔÌÐ ÓæÔÖ È¥ÓÖÐÉÌ© Ú ÑÈЩ Ì¥ ÕÜ×ÎØÌÛãÙÌÐÚ È¥×Ö© ÛÖ©Ô ·Ìæ. ÁÜÔãÏàÚ ÈÜ¥ÛÖ©Ú Ö« Ûç×ÖÚ ÛÖܧ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ Ì­ÞÌÐ ÓÌÊáÒÎ Ì­×ÈØÙÎ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô ÌÜ¥ÙâÉÌÐÈ ÑÈЩ ÛÎ©Ô È¥ØÌÛã ÛÖÜ ÑÈЩ ÊåÔÌÛÈÐ ÙÑÒÎØÖ©Ú ÊÐÈ© Ö¦ÙÖÜÚ ÙÜÔÈÔÏØé×ÖÜÚ ÛÖÜ ËÌ© Ô Ì­ÞÖÜÔ ÔÈ© Ì¥ ×ÐËÌåÕÖÜÔ È¥ÔáÒÖÊÈ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑÈ© ÑÈЩ Î¥ ÏÐÑÈ© ÑÈÛÖØÏéÓÈÛÈ.

24


¾ ¿À¾±º¶»° ¾à ·´¾Ã

É. Ÿ¶ È¥ÔÈÍãÛÎÙÎ ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ ³ÌçÛÌØΠȥÝÌÛÎØåÈ ÛÎ§Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÎÚ È¥ÔÈÝÖØÈ§Ú ÙÛÖ©Ô ·ÌÖ© ÌФÔÈРΫ È¥ÔÈÍãÛÎÙÎ ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ ÑÈЩ Ϋ ËåßÈ ÛÎ§Ú ÊÔéÙÎÚ. ÁÌ© Ö¦ÒÖÜÚ ÛÖÜ©Ú ÓÌÊáÒÖÜÚ ×ÖÒÐÛÐÙÓÖÜ©Ú ×ÖÜ© ÊÔéØÐÙÌ Î« Ÿ¸ÙÛÖØåÈ, ÖЫ È¥ÔÈÍÎÛãÙÌÐÚ ÛÎ§Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÎÚ ÙÑâßÎÚ ÊÐÈ© ÛΩ ËÐÈÙáÝÎÙÎ Ûà§Ô ÏÌÓÌÒÐàËà§Ô ÝÐÒÖÙÖÝÐÑà§Ô Ì¥ ØàÛÎÓáÛàÔ ÑÈÛÈÒãÊÖÜÔ ÙÌ© ÓÐÈ© ÏÌÖÒÖÊåÈ, ËÎÒÈËΩ ÙÌ© ̦ÔÈÔ ûÒæÊÖ ×ÌØЩ ÛÖܧ ·ÌÖܧý. ÂÖ© ÞÈØÈÑÛÎØÐÙÛÐÑæÛÌØÖ, È¥ÒÒÈ© ÑÈЩ ×ÒÎØâÙÛÌØÖ ×ÈØáËÌÐÊÓÈ ÌФÔÈРΫ ×ÌØå×ÛàÙÎ Ûà§Ô È¥ØÞÈåàÔ Ÿ´ÒÒãÔàÔ. ÁÛÎ©Ô È¥ØÞÈåÈ Ÿ´ÒÒáËÈ Î« È¥ÔÈÝÖØÈ© ÙÛÖ©Ô ·ÌÖ© ÌФÔÈÐ ÒÖÊÐÑΩ ÙÜÔâ×ÌÐÈ ÛÎ§Ú ×ÈØÈÛãØÎÙÎÚ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ. ¿ÈØÈÛÎØéÔÛÈÚ ÛÖ©Ô ÑæÙÓÖ ËÐÈ×ÐÙÛéÔÖÜÓÌ ×à©Ú Ö¦ÒÈ Ö¦ÙÈ Ü«×áØÞÖÜÔ È¥ÑÖÒÖÜÏÖÜ§Ô ÓÐÈ© ÒÖÊÐÑΩ ÙÌÐØÈ© ÑÈЩ ÛáÕÎ. Âå×ÖÛÈ ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ ÛÜÞÈÐ§Ö Îª ÈÜ¥ÏÈåØÌÛÖ. œ´ÛÙÐ, ÌЭÓÈÙÛÌ Ü«×ÖÞØÌàÓâÔÖÐ ÔÈ© ËÌÞÏÖܧÓÌ Ö¦ÛÐ ÑÈЩ Ϋ ЭËÐÈ Î« ÑÈÛÈÊàÊΩ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© È¥ÑÖÒÖÜÏÌЧ ÓÐÈ© ÒÖÊÐÑΩ ÙÜÔâ×ÌÐÈ, ËÎÒÈËΩ Ö« ÑæÙÓÖÚ ÔÈ© ÌФÔÈРȥ×ÖÛâÒÌÙÓÈ ÓÐÈ§Ú ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÎÚ ÈÐ¥ ÛåÈÚ. °Ü¥ÛΩ ÛÎ©Ô ¿ØéÛÎ °Ð¥ ÛåÈ Îª ›°ØÞΩ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ ÛÎ©Ô Ö¥ ÔÖÓáÍÖÜÓÌ ·Ìæ. Âå ÌФÔÈРȥÑØÐÉà§Ú ÈÜ¥ÛΩ Ϋ ¿ØéÛÎ °Ð¥ ÛåÈ Îª ›°ØÞΩ ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ, ËÌ© Ô Ó×ÖØÖܧÓÌ ÔÈ© ÛÖ© ÕâØÖÜÓÌ. »×ÖØÖܧÓÌ Ö¦ÓàÚ ÓÌ© ÛΩ ÒÖÊÐÑã ÓÈÚ ÔÈ© ÙÜÔÈÊáÊÖÜÓÌ ÓÌØÐÑÈ© ÙÜÓ×ÌØáÙÓÈÛÈ ÊÐÈ© ÛЩ Ú Ð¥ ËÐæÛÎÛÌÚ (Ð¥ ËÐéÓÈÛÈ) ×ÖÜ© ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© Ì­ÞÌÐ: ²ÐÈ© ÔÈ© ÌФÔÈÐ ¿ØéÛÎ °Ð¥ ÛåÈ, ÙÎÓÈåÔÌÐ Ö¦ÛРΫ ЭËÐÈ ËÌ© Ô Ö¥ ÝÌåÒÌÐ ÛÎ©Ô Ü¦×ÈØÕã ÛÎÚ ÙÌ© ÑáÛÐ ×ØÖÊÌÔâÙÛÌØÖ È¥×Ö© ÈÜ¥ÛãÔ, Ì« ×ÖÓâÔàÚ ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© ÛÎ©Ô Ü«×ÖÏâÙÖÜÓÌ °Ü¥ÛÖÈÐÛåÈ, ÈÐ¥ ÛåÈ ÑÈЩ ÛÖܧ Ì« ÈÜÛÖܧ ÛÎÚ ÑÈЩ Ö¦ÒàÔ Ûà§Ô Ü«×ÈØÑÛà§Ô. ¹ÈЩ È¥ÝÖܧ à«Ú °Ü¥ÛÖÈÐÛåÈ ËÌ© Ô Ì¥ ÕÈØÛȧÛÈРȥ×Ö© Ûå×ÖÛÌ È­ÒÒÖ, ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© ÛΩ ÏÌàØãÙÖÜÓÌ ÓâÊÌÏÖÚ È¥×æÒÜÛÖ (È¥×ÖÒÌÒÜÓâÔÖ-Ì¥ ÒÌçÏÌØÖ È¥×Ö© ÑáÏÌ ×ÌØÐÖØÐÙÓÖ©). ŸÇÚ È¥×æÒÜÛÖ ÓâÊÌÏÖÚ Ö« ·ÌÖ©Ú Ö¥ ÝÌåÒÌÐ ÔÈ© ÌФÔÈÐ È­ÞØÖÔÖÚ, ×ÈÔÛÖËçÔÈÓÖÚ, È¥×ÌØÐæØÐ25


°ºÄ°±¶Â°À¸ ¶Á ¿¸Á¶Á

ÙÛÖÚ. ¿Øâ×ÌÐ Ö« ЭËÐÖÚ ÔÈ© ÌФÔÈРΫ È¥ØÞΩ ÛÎ§Ú ÑåÔÎÙÎÚ ×ÖÜ© ÙÜÔÐÙÛȧ ÛÖ© ûÊåÊÔÌÙÏÈÐý ÛÖܧ ÑæÙÓÖÜ ÑÈЩ ÓÌÛØÐâÛÈÐ à«Ú ÞØæÔÖÚ. œ°ØÈ Ö« ЭËÐÖÚ à«Ú È¥ØÞΩ ÛÎ§Ú ÑåÔÎÙÎÚ, ÌФÔÈÐ Ö«×àÙËã×ÖÛÌ È¥ÑåÔÎÛÖÚ, È¥ÝÖܧ Ûå×ÖÛÈ ËÌ© Ô ×ØÖè×áØÞÌÐ ÛÖܧ ·ÌÖܧ ÊÐÈ© ÔÈ© ÛÖ©Ô ÏâÙÌÐ ÙÌ© ÑåÔÎÙÎ. ¹ÈЩ à«Ú È¥ÑåÔÎÛÖÚ ÌФÔÈÐ ÑÈЩ È¥ÓÌÛáÉÒÎÛÖÚ. Ÿ´×ÖÓâÔàÚ ÑÈЩ È¥×ÈÏÎ©Ú ÑÈЩ ÛâÒÌÐÈ ÓÈÑáØÐÖÚ. ¾ÒÈ ÈÜ¥ÛÈ© ÛÈ© ÙÜÓ×ÌØáÙÓÈÛÈ (ÑÈЩ È­ÒÒÈ ×ÖÒÒÈ©) ×ÖÜ© Ó×ÖØÖܧÓÌ ÓÌ© ÛΩ ÙÑâßÎ ÔÈ© ÙÜÔÈÊáÊÖÜÓÌ, ËÌ© Ô ÓÈ§Ú ÑáÔÖÜÔ ÊÔàÙÛÖ© ÛÖ©Ô ·Ìæ, ×ÌåÏÖÜÔ ÓæÔÖ ÛΩ ÒÖÊÐÑã ÓÈÚ ÑÈЩ ÛÎ§Ú Ì¥ ×ÐÉáÒÒÖÜÔ ÔÈ© ËÌÞÏÌЧ à«Ú ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛΩ ÔÖÎÛÐÑΩ Ü«×æÏÌÙÎ ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕãÚ ÛÖÜ.  ¾×àÚ ÈªÔ ×ÌØ×ÈÛȧÓÌ ÙÛÎ©Ô Ì­ØÎÓÖ ÑÈЩ ÙÜÔÈÔÛãÙÖÜÓÌ ÕÈÝÔÐÑÈ© Ó×ØÖÙÛá ÓÈÚ Ì¦ÔÈ Ù×åÛÐ, ÌЭÓÈÙÛÌ Ü«×ÖÞØÌàÓâÔÖÐ ÔÈ© ËÌÞÏÖܧÓÌ Ö¦ÛÐ Ñá×ÖÐÖÚ ÛÖ© Ì­ÞÛÐÙÌ ü Ù×åÛÐÈ ËÌ© Ô ÝÜÛØéÔÖÜÔ, ÖÜ­ÛÌ ÙÛãÔÖÔÛÈРȥ×Ö© ÓæÔÈ ÛÖÜÚ ÓâÙÈ ÙÛÎ©Ô Ì­ØÎÓÖ. ›°ÊÔÖÖܧÓÌ Ö¦ÓàÚ ×ÖÐæÚ ÌФÔÈÐ Ö« ÑÈÛÈÙÑÌÜÈÙÛãÚ. ›°×Ö© ÛÈ© ÞÈØÈÑÛÎØÐÙÛÐÑÈ© ÛÖܧ ÑÛåÙÓÈÛÖÚ Ó×ÖØÖܧÓÌ ÔÈ© Ü«×ÖÏâÙÖÜÓÌ ÓÌØÐÑÌ© Ú Ð¥ ËÐæÛÎÛÌÚ Îª ÊÔàØåÙÓÈÛÈ ÛÖܧ ÑÈÛÈÙÑÌÜÈÙÛΧ , ÈªÔ Ì­ÞÌÐ ÑÈÒÈÐÙÏÎÙåÈ Ò.Þ., Ϊ È¥ØÑÌÛΩ ÌÜ¥ÝÜêÈ ÙÛÎ©Ô Ì¥ ÝÈØÓÖÊΩ ÛÎ§Ú ÙÛÈÛÐÑΧÚ, Ϊ È¥ÑæÓÈ ×ÖÐâÚ È¥ÔáÊÑÌÚ Ì¥ ÕÜ×ÎØÌÛÖܧÙÌ ÓÌ© ÛÖÜ©Ú ÞéØÖÜÚ ×ÖÜ© ÑÈÛÈÙÑÌçÈÙÌ. ›°ÒÒÈ© ÛÖ© ×ØæÙà×æ ÛÖÜ ÓÈ§Ú ÓâÔÌÐ È­ÊÔàÙÛÖ, ËÌ© Ô ÛÖ©Ô ÙÜÔÈÔÛãÙÈÓÌ ×ÖÛâ, ËÌ© Ô ÛÖ©Ô ÕâØÖÜÓÌ. ÁåÊÖÜØÈ Ü«×ÈØÑÛæÚ, ÌФÔÈРȥ×ØæÙÐÛÖÚ ÙÛÎ©Ô È­ÓÌÙÎ ÊÔéÙÎ. Ê. Ÿ¶ ×ØÖÙà×ÐÑΩ ÙÞâÙÎ ÂÎ©Ô ÛØåÛΠȥÝÌÛÎØåÈ ÛÎ§Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÎÚ È¥ÔÈÝÖØÈ§Ú ÙÛÖ©Ô ·ÌÖ© ÛΩ ËÐÈÙéÍÌÐ ÓÐÈ© ÑÈЩ ÓæÔΠЫ ÙÛÖØÐÑΩ ×ÈØáËÖÙÎ, Ϋ ×ÈØáËÖÙÎ ÛÖܧ ÒÈÖܧ Ûà§Ô Ÿ´ÉØÈåàÔ. ¾Ð« Ÿ´ÉØÈЧÖРȥØÞåÍÖÜÔ ÔÈ© ÓÐÒȧÔÌ ÊÐÈ© ÛÖ©Ô ·ÌÖ© ÓÌ© È¥ÝÖØÓΩ ̦ÔÈ ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÖ Ð« ÙÛÖØÐÑÖ© ÊÌÊÖÔæÚ: ÅåÒÐÈ Ì¥ÔÔÐÈÑæÙÐÈ ×Ì26


¾ ¿À¾±º¶»° ¾à ·´¾Ã

Øå×ÖÜ ÞØæÔÐÈ ×ØЩ Ô È¥×Ö© ÛÖ©Ô ÅØÐÙÛæ, ÙÛΩ ÞéØÈ Ûà§Ô ÅÈÒËÈåàÔ (ÙÌ© ÓÐÈ© ×ÌØÐÖÞΩ ÛÎ§Ú ÑáÛà »ÌÙÖ×ÖÛÈÓåÈÚ, ÑÖÔÛÈ© ÙÛÖ©Ô ¿ÌØÙÐÑÖ© ¹æÒ×Ö) Ö« ·ÌÖ©Ú È¥×ÖÑÈÒç×ÛÌÛÈÐ ÙÌ© ̦ÔÈÔ ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÖ È­ÔÏØà×Ö, ÛÖ©Ô ›°ÉØÈáÓ. Ÿ¾ ›°ÉØÈÈ©Ó ÙÜÔÈÔÛáÌÐ ÛÖ©Ô ·Ìæ, Ö¦×àÚ ÙÜÔÈÔÛȧÓÌ Ì¦ÔÈ È¥ÔÏØé×ÐÔÖ ×ØæÙà×Ö, ÓÐÈ© ܦ×ÈØÕÎ ÓÌ© ÛÎ©Ô Ö«×ÖåÈ Ó×ÖØÖܧÓÌ ÔÈ© ËÐÈÒÌÞÏÖܧÓÌ, ÔÈ© ÙÛÈÏÖܧÓÌ È¥×âÔÈÔÛå ÛÎÚ ×ØæÙà×Ö ÓÌ© ×ØæÙà×Ö. ¹ÈЩ ÑÈÒÌЧ Ö« ·ÌÖ©Ú ÛÖ©Ô ›°ÉØÈÈ©Ó ÔÈ© Ì¥ ÊÑÈÛÈÒÌåßÌÐ ÛΩ ÞéØÈ ÛÖÜ, ÔÈ© Ì¥ ÊÑÈÛÈÙÛÈÏÌЧ ÙÛΩ ÊΧ ÅÈÔÈáÔ, ÊÐÈÛЩ ÈÜ¥ÛΩ Ϋ ÊΧ ÌФÔÈÐ ×ØÖÖØÐÙÓâÔÎ ÊÐÈ© ÛÖ©Ô ÒÈÖ© ×ÖÜ© ÏÈ© ×ØÖâÒÏÌРȥ×Ö© ÛÖÜ©Ú È¥×ÖÊæÔÖÜÚ ÛÖÜ ü ÛÈ© ×ÈÐËÐÈ© ×ÖÜ© ÏÈ© ÊÌÔÔãÙÌРΫ ÓΩ Ы ÑÈÔΩ ×ÐÈ© ÊÐÈ© ÛÌÑÔÖÊÖÔåÈ ÁáØØÈ. Ÿ¶ ÊÔéÙÎ ÛÖܧ ·ÌÖܧ ×ÖÜ© ×ØÖÑç×ÛÌРȥ×Ö© ÛÎ©Ô ×ØÖÙà×ÐÑΩ ÙÜÔáÔÛÎÙÎ ÛÖܧ ›°ÉØÈÈ©Ó ÓÈÍå ÛÖÜ ËÌ© Ô Ì­ÞÌÐ Ûå×ÖÛÌ ÔÈ© ÑáÔÌÐ ÓÌ© ÏÌàØÎÛÐÑÌ© Ú Ü«×ÖÏâÙÌÐÚ, È¥ÔÈÊàÊÐÑÖÜ©Ú ÙÜÒÒÖÊÐÙÓÖÜ©Ú ÑÈЩ ÒÖÊÐÑÌ© Ú È¥×ÖËÌåÕÌÐÚ. ´Ð¤ÔÈÐ ÓæÔÖ ÓÐÈ© Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ ÙÞâÙÎÚ, ÑÈЩ Ö¦×àÚ ÑáÏÌ È¥ÒÎÏÐÔΩ ÙÞâÙÎ ÉÈÙåÍÌÛÈÐ ÓæÔÖ ÙÛÎ©Ô ×åÙÛÎÌ¥ Ó×ÐÙÛÖÙçÔÎ ×ÖÜ© ÊÌÔÔÐâÛÈРȥÔáÓÌÙÈ ÙÛÖÜ©Ú ÙÞÌÛÐÍæÓÌÔÖÜÚ. Ÿ¾ ·ÌÖ©Ú È¥×ÖËÌÐÑÔçÌÐ ÛΩ ÏÌæÛÎÛá ÛÖÜ ÙÛÖ©Ô ›°ÉØÈÈ©Ó ÓÌ© ÓæÔÎ ÛÎ©Ô ×ÐÙÛæÛÎÛá ÛÖÜ ÙÛЩ Ú Ì¥ ×ÈÊÊÌÒåÌÚ ÛÖÜ. ¹ÈЩ Ö« ›°ÉØÈÈ©Ó Ì¥ Ó×ÐÙÛÌçÌÛÈÐ ÛÖ©Ô ·Ìæ, à¬Ú ÛÖ© ÙÎÓÌÐ§Ö ÔÈ© ÌФÔÈР̦ÛÖÐÓÖÚ ÔÈ© ÏÜÙÐáÙÌÐ ÛÖ© ×ÈÐËЩ ×ÖÜ© ÛÖܧ ÞáØÐÙÌ ÙÛÈ© ÊÌØáÓÈÛá ÛÎÚ Î« ÁáØØÈ ü ÈÜ¥ÛÖ© ÛÖ© ×ÈÐËЩ ×ÖÜ© ÌФÔÈÐ ×ØÖè×æÏÌÙÎ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô Ì¥ Ñ×ÒãØàÙÎ Ûà§Ô Ì¥ ×ÈÊÊÌÒÐà§Ô ÛÖܧ ·ÌÖܧ. ÂÎ©Ô Ð­ËÐÈ ÊÔéÙÎ ÛÖܧ ·ÌÖܧ È¥×Ö© ÓÐÈ©Ô È­ÓÌÙΠ̥ Ó×ÌÐØåÈ ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ ÓÈÍå ÛÖÜ Ì­ÞÖÜÔ ÑÈЩ Ö« ›¸ÙÈÈ©Ñ ÑÈЩ Ö« ›¸ÈÑéÉ, ÛÖ© ×ÈÐËЩ ÑÈЩ ÛÖ© Ì¥ ÊÊæÔÐ ÛÖܧ ›°ÉØÈáÓ. œ´ÛÙÐ, ÊÐÈ© ÛÖÜ©Ú È¥×ÖÊæÔÖÜÚ ÈÜ¥ÛÎ§Ú ÛÎ§Ú ÖÐ¥ ÑÖÊâÔÌÐÈÚ, È¥×Ö© ÛÎ©Ô Ö«×ÖåÈ ×ØÖÑç×ÛÌÐ Ö« ÒÈÖ©Ú ÛÖܧ ›¸ÙØÈãÒ, Ö« ·ÌÖ©Ú ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ ÖÜ­ÛÌ ÓÐÈ© È¥ÝÎØÎÓâÔÎ Ì­ÔÔÖÐÈ, ÖÜ­ÛÌ ÓÐÈ© È¥×ØæÙà×Î ËçÔÈÓÎ. ¾ÛÈÔ ÖЫ Ÿ´ÉØÈЧÖÐ ÓÐÒȧÔÌ ÊÐÈ© ÛÖ©Ô ·Ìæ, ÒâÔÌ: ûÖ« ·ÌÖ©Ú Ûà§Ô ×ÈÛâØàÔ Î« Óà§Ôý. ´Ð¤ÔÈÐ 27


°ºÄ°±¶Â°À¸ ¶Á ¿¸Á¶Á

ûÖ« ·ÌÖ©Ú ÛÖܧ ›°ÉØÈáÓ, ÛÖܧ ›¸ÙÈÈ©Ñ ÑÈЩ ÛÖܧ ›¸ÈÑéÉý, ̦ÔÈ ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÖ ×ØæÙà×Ö ×ÖÜ© ÛÖ© ÊÔéØÐÙÈÔ ÑÈЩ ÛÖ© ÙÜÔÈÔÈÙÛØáÝÎÑÈÔ ÖЫ ×ØæÊÖÔÖå ÛÖÜÚ. ¹ÈЩ Ϋ ÊÔéÙÎ ÛÖܧ ·ÌÖܧ ÉÈÙåÍÌÛÈÐ ÙÛÎ©Ô ×åÙÛÎ-Ì¥ Ó×ÐÙÛÖÙçÔÎ ÙÛÖÜ©Ú ×ØÖÊæÔÖÜÚ ü ÙÛÎ©Ô È¥ÕÐÖ×ÐÙÛåÈ ÛÎ§Ú ÓÈØÛÜØåÈÚ ÛÖÜÚ. Ë. ›´×ÐÒÖÊΩ ÙÛæÞÖÜ ÑÈЩ ËØæÓÖÜ °Ü¥ÛÌ© Ú ÖЫ ÛØÌÐ§Ú È¥ÝÌÛÎØåÌÚ ÛÎ§Ú È¥ÔÏØé×ÐÔÎÚ È¥ÔÈÝÖØÈ§Ú ÙÛÖ©Ô ·ÌÖ© ËÌ© Ô È¥ÔãÑÖÜÔ È¥×ÖÑÒÌÐÙÛÐÑÈ© ÙÛÖ© ×ÈØÌÒÏæÔ. ŸÃ×áØÞÖÜÔ ÙÈ©Ô ×ØÈÊÓÈÛÐÑÌ© Ú ËÜÔÈÛæÛÎÛÌÚ ÙÌ© ÑáÏÌ Ì¥ ×ÖÞΩ ÑÈЩ ÙÌ© ÑáÏÌ Ûæ×Ö. ¿áÔÛÖÛÌ Ü«×áØÞÖÜÔ È­ÔÏØà×ÖÐ ×ÖÜ© ËâÞÖÔÛÈÐ ÛÎ©Ô Ü¦×ÈØÕÎ ÛÖܧ ·ÌÖܧ, ÞàØЩ Ú ÔÈ© ×ÖÒÜÌÔËÐÈÝâØÖÔÛÈÐ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô È¥ÒãÏÌÐÈ ÛÖÜ ÑÈЩ ÛÈ© ÏÌàØÎÛÐÑÈ© ×ØÖÉÒãÓÈÛÈ ×ÖÜ© ÊÌÔÔáÌÐ. ÂΩ ËâÞÖÔÛÈÐ ÓæÔÖ È¥×Ö© ßÜÞÖÒÖÊÐÑΩ È¥ÔáÊÑΠȥÔÈÝÖØÈ§Ú ÙÌ© ÑáÛÐ ÛÖ© ûÜ«×ÌØÉÈÛÐÑæý, È¥ÔáÊÑΠȥÛÖÓÐÑÎ§Ú ÛÖÜÚ ÑÈÛÖÞçØàÙÎÚ È¥×âÔÈÔÛÐ ÙÛÖ© È­ÊÔàÙÛÖ ü Ö¦×àÚ ÑÈЩ È¥×Ö© È¥ÔáÊÑÎ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô Ì¥ ×ÐÉÖÒΩ ÑÈЩ ËÐÈÛãØÎÙÎ ÓÐÈ§Ú Î¥ ÏÐÑÎ§Ú ÛáÕÎÚ ÓâÙÈ ÙÛÖ©Ô ÑæÙÓÖ. ¿ÈØáÒÒÎÒÈ, Ü«×áØÞÖÜÔ ×áÔÛÖÛÌ È­ÔÏØà×ÖÐ ×ÖÜ© ËâÞÖÔÛÈÐ ÛÎ©Ô Ü¦×ÈØÕÎ ÛÖܧ ·ÌÖܧ, ÓæÔÖ Ì¥ ×ÌÐËΩ Ϋ ÒÖÊÐÑã ÛÖÜÚ ÛÖÜ©Ú Ü«×ÖÞØÌéÔÌÐ ÔÈ© ÛΩ ËÌÞÏÖܧÔ. ¿ÐÙÛÌçÖÜÔ, Ö¦×àÚ ÒâÔÌ, ûÙÌ© ÓÐÈ© È¥ÔéÛÌØÎ ËçÔÈÓÎý, û̦ÔÈ È¥ÔéÛÈÛÖ ¾Ôý ×ÖÜ© ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© Ì­ÝÛÐÈÕÌ ÛÈ© Ö¦ÙÈ Ü«×áØÞÖÜÔ ÑÈЩ ÔÈ© ÛÈ© ÙÜÔÛÎØÌЧ. ³Ì© Ô Ó×ÖØÖÜ§Ô ÔÈ© ÕâØÖÜÔ, ÖÜ­ÛÌ ÑÈЩ ÛÖÜ©Ú Ì¥ ÔËÐÈÝâØÌРЭÙàÚ, Ûå È¥ÑØÐÉà§Ú ÌФÔÈÐ ÈÜ¥ÛΩ Ϋ ûÈ¥ÔéÛÌØÎ ËçÔÈÓÎý Ϊ ÛÖ© ûÈ¥ÔéÛÈÛÖ œ¾Ôý. œ´ÙÛà ÑÐ ÈªÔ ÙÜÔËÜáÍÖÜÔ ÛÎ©Ô È«×ÒΩ ÔÖÎÛÐÑã ÛÖÜÚ ÉÌÉÈÐæÛÎÛÈ ÑÈЩ ÓÌ© ÓÌØÐÑÌ© Ú ûÏØÎÙÑÌÜÛÐÑÌ© Úý ÙÜÔãÏÌÐÌÚ üÓÌ© ÛÎ©Ô ×ØÖÙÈØÓÖÊã ÛÖÜÚ ÙÛÖÜ©Ú ÛÌÒÌÛÖÜØÊÐÑÖÜ©Ú Ûç×ÖÜÚ ÑÈЩ ÙÛЩ Ú Î¥ ÏÐÑÌ© Ú Ì¥ ×ÐÛÈÊÌ© Ú ÛÎ§Ú ÑÈÏÐÌØàÓâÔÎÚ ÙÛÖ© ÑÖÐÔàÔÐÑÖ© ×ÌØÐÉáÒÒÖÔ ×ÖÜ© ÍÖÜ§Ô ÏØÎÙÑÌåÈÚü ÓâÙÈ ÛÖÜÚ Ü«×áØÞÌР̦ÔÈÚ ÉÈÏÜ©Ú È¥ÊÔàÙÛÐÑÐ28


¾ ¿À¾±º¶»° ¾à ·´¾Ã

ÙÓæÚ, ×ÖÜ© ËÌ© Ô ÙÜÓÉÐÉáÍÌÛÈÐ ×ÈØÈ© ÓæÔÖ ÓÌ© ÛΩ ÊÌÔÐÑΩ ÑÈЩ È¥ÝÎØÎÓâÔΠХ ËâÈ ÛÖܧ ûÈ¥ÔéÛÈÛÖÜ œ¾ÔÛÖÚý. ŸÃ×áØÞÌР̥ ×åÙÎÚ ÑÈЩ Ϋ ÛØåÛÎ ÓÖØÝΩ È¥ÔÈÝÖØÈ§Ú ÙÛÖ©Ô ·Ìæ, Ϋ ×åÙÛÎ-Ì¥ Ó×ÐÙÛÖÙçÔÎ ÙÛÎ©Ô Ð« ÙÛÖØÐÑΩ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ ÛÎ§Ú È¥×ÖÑáÒÜßãÚ ÛÖÜ. ÂÈ© ûÛâÑÔÈ ÛÖܧ ›°ÉØÈáÓý, Ö« ÒÈÖ©Ú ÛÖܧ ›¸ÙØÈãÒ, ÙÜÔÌÞåÍÖÜÔ ÓâÙÈ ÙÛÖÜ©Ú ÈÐ¥ à§ÔÌÚ ÛΩ ÙÛáÙΠȥ×ÖËÖÞÎ§Ú ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ ÛÖܧ ·ÌÖܧ, Ö­ÞÐ ÓÌ© ÑØÐÛãØÐÈ ÙÜÔÈÐÙÏÎÓÈÛÐÑÈ© Ϊ ÒÖÊÐÑá, È¥ÒÒÈ© ÓÌ© ÓæÔÎ ÛΩ ÉÌÉÈÐæÛÎÛÈ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô È¥ÕÐÖ×ÐÙÛåÈ Ûà§Ô ×ÈÛâØàÔ ÛÖÜÚ. Ÿ¾ ·ÌÖ©Ú È¥×ÖËÌåÞÔÌÐ ÛÎ©Ô Ü¦×ÈØÕã ÛÖÜ ÓÌ© ÛЩ Ú ×ÈØÌÓÉÖÒâÚ ÛÖÜ ÓâÙÈ ÙÛÎ©Ô Ÿ¸ÙÛÖØåÈ, Ì¥ ×ÈÒÎÏÌçÌÐ ÛÎ©Ô ×ÈØÖÜÙåÈ ÛÖÜ ÓâÙÈ ÙÛÈ© Ö¦ØÐÈ ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú ×áÔÛÖÛÌ ÙÞâÙÎÚ. ›°×ÖÑÈÒç×ÛÌÛÈÐ ÙÛÖ©Ô »àÜÙΩ ÑÈЩ ÓÐÒáÌÐ ÓÈÍå ÛÖÜ ûÌ¥ Ôé×ÐÖÚ Ì¥ Ôà×åà¯, à«Ú ÌЭ ÛÐÚ ÒÈÒΧÙÈÐ ×ØÖ©Ú ÛÖ©Ô Ì« ÈÜÛÖܧ ÝåÒÖÔý (œ´ÕÖË. 33,11). ¹ÈÒÌЧ ÛÖÜ©Ú ×ØÖÝΧÛÌÚ ÑÈЩ ÛÖÜ©Ú Ì¥ ×ÐÙÛØÈÛÌçÌÐ ÙÛÖ© Ì­ØÊÖ ÛÎ§Ú Ü«×æÓÔÎÙÎÚ Ûà§Ô Ì¥ ×ÈÊÊÌÒÐà§Ô, ÙÛЩ Ú Ö«×ÖЧÌÚ Ö« ·ÌÖ©Ú ÓâÔÌÐ ×áÔÛÈ ×ÐÙÛæÚ. ¾ÙÖР̥ Ó×ÐÙÛÌçÖÔÛÈÐ ÛÎ©Ô Ð« ÙÛÖØÐÑΩ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈ Ûà§Ô È¥×ÖÑÈÒçßÌàÔ ÛÖܧ ·ÌÖܧ, ËÌ© Ô ÌФÔÈÐ ËçÙÑÖÒÖ ÔÈ© ËÌÞÏÖÜ§Ô ÑÈЩ ÓÐÈ© È¥ÑæÓÈ ×ÈØÌÓÉÖÒã ÛÖÜ ÙÛΩ ÍàΩ Ûà§Ô È¥ÔÏØé×àÔ, ÈÜ¥ÛΩ ÛΩ ÝÖØÈ© ûÌ¥ Ô ÙÈØÑåý, ÙÛÖ© ×ØæÙà×Ö ÛÖܧ ›¸ÎÙÖܧ ÅØÐÙÛÖܧ. ±âÉÈÐÈ, ÊÐÈ© ÛÎ©Ô Ö¥ ØÏÖÒÖÊÐÙÛÐÑΩ ÙÑâßÎ ÖЫ Ì­ÔÔÖÐÌÚ ÏÌæÛÎÛÈ ÑÈЩ Ì¥ ÔÙáØÑàÙÎ ÌФÔÈРȥÔÛÐÝÈÛÐÑâÚ, Ϋ ÓÐÈ© È¥×ÖÑÒÌåÌÐ ÛÎ©Ô È­ÒÒÎ: ³Ì© Ô ÌФÔÈÐ ÔÖÎÛÖ© Ö« ·ÌÖ©Ú ×ÖÜ© È¥×Ö© ÛΩ ÝçÙÎ ÛÖÜ Ö¥ ÝÌåÒÌÐ ÔÈ© ÌФÔÈÐ È­×ÌÐØÖÚ, È¥×ÌØÐæØÐÙÛÖÚ, ×ÈÔÛÖËçÔÈÓÖÚ Ñ.Ò×., ÔÈ© Ü«×áØÕÌÐ à«Ú ×ÌØÈÛã, È¥×ÖÙ×ÈÙÓÈÛÐÑΩ È¥ÔÏØé×ÐÔÎ ÓÖÔáËÈ Ü«×ÖÛÈÊÓâÔÎ ÙÛÖÜ©Ú ×ÌØÐÖØÐÙÓÖÜ©Ú ÛÖܧ ÞéØÖÜ ÑÈЩ ÛÖܧ ÞØæÔÖÜ. ²Ð' ÈÜ¥ÛÖ© ÑÈЩ ÊÐÈ© ÛÖÜ©Ú  ´ÒÒÎÔÌÚ ÛÎ§Ú Ì¥ ×ÖÞÎ§Ú ÛÖܧ ÅØÐÙÛÖܧ ÛÖ© ÑãØÜÊÓÈ ÛÎ§Ú Ì¥ ÔÈÔÏØé×ÎÙÎÚ ÛÖܧ ·ÌÖܧ ΤÛÈÔ ×ØÈÊÓÈÛÐÑÈ© ûÓàØåÈý (1 ¹ÖØ. 1,23).  ¾ÓàÚ, ÊÐÈ© ÔÈ© ËÌÞÏÌЧ ÑÈÔÌЩ Ú Îª ÊÐÈ© ÔÈ© È¥×ÖØØåßÌÐ ÈÜ¥ÛΩ ÛΩ ûÓàØåÈý, ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© Ì­ÞÌРȥ×ÈÔÛãÙÌÐ ÙÌ© ÓÌØÐÑÈ© ÏÌÓÌÒÐéËÎ 29


°ºÄ°±¶Â°À¸ ¶Á ¿¸Á¶Á

Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ, ×ÖÜ© ÑØåÔÖÜÔ ×ÖÒÜ© ÊÌÔÐÑæÛÌØÈ ÛÖ© ÔæÎÓÈ ÑÈЩ ×ÌØÐÌÞæÓÌÔÖ ×ÖÜ© ËåÔÌÐ ÙÛΩ Íàã ÛÖÜ: ¹áÏÌ ÛÐ ×ÖÜ© Ü«×áØÞÌÐ ÌФÔÈÐ ×ØÖÑÈÏÖØÐÙÓâÔÖ ÑÈЩ Ö¥ ÝÌåÒÌÐ ÔÈ© Ü«×áØÞÌÐ ÓÌ© ÛÖ©Ô ÛØæ×Ö ×ÖÜ© Ì¥ ×ÐÉáÒÒÌРΫ È¥ÔÏØé×ÐÔÎ ÒÖÊÐÑã; ¶ Ϋ ܦ×ÈØÕÎ ÌФÔÈР̦ÔÈ ÊÌÊÖÔÖ©Ú ×ÖÜ© ÕÌ×ÌØÔáÌÐ ÛÖÜ©Ú ×ØÖÑÈÏÖØÐÙÓÖÜ©Ú ÑÈЩ ÛÈ© ÙÞãÓÈÛÈ ÛÎ§Ú ËÐáÔÖÐÈÚ ÑÈЩ ÓæÔÖ ÓÌ© ÛÎ©Ô È­ÓÌÙΠ̥ Ó×ÌÐØåÈ Ó×ÖØÖܧÓÌ ÔÈ© ÛÖ© ËÌÞÛÖܧÓÌ ÑÈЩ ÔÈ© ÛÖ© Ù×ÖÜËáÙÖÜÓÌ; Âå ÌФÔÈРȥÒÎÏÐÔÈ© Ü«×ÈØÑÛæ: Ö¦,ÛРȥÔÛÐÒÈÓÉÈÔæÓÈÙÛÌ ÓÌ© ÛЩ Ú ÈÐ¥ ÙÏãÙÌÐÚ ÓÈÚ, Ö¦,ÛÐ ÉÌÉÈÐéÔÌРΫ ÒÖÊÐÑã ÓÈÚ, Ϊ Ü«×áØÞÖÜÔ ÑÈЩ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÌÚ ×ÖÜ© ÛЩ Ú ÊÔàØåÍÖÜÓÌ ÓâÙÈ ÙÛÈ© Ö¦ØÐÈ ÓÐÈ§Ú È¥ÓÌÙæÛÌØÎÚ ÑÈЩ ÑÈÏÖÒÐÑæÛÌØÎÚ ÙÞâÙÎÚ; ÂÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ ×ÖÜ© ÓÈ§Ú Ì¥ ×ÐÛØâ×ÌÐ Ò.Þ., ÔÈ© ËÐÈÑØåÔÖÜÓÌ ×ÖÐÖÛÐÑÌ© Ú ËÐÈÝÖØâÚ, ÔÈ© ÙÜÒÒÈÓÉáÔÖÜÓÌ ÛÖ© ûÔæÎÓÈý ÛÎ§Ú ×ÖåÎÙÎÚ ×âØÈ È¥×Ö© ÛЩ Ú ÒâÕÌÐÚ, ÔÈ© ÙÜÔÌÐËÎÛÖ×ÖÐÖܧÓÌ ÛΩ ÒÌÐÛÖÜØÊåÈ Ûà§Ô ÙÜÓÉæÒàÔ, ÔÈ© ÉÌÉÈÐàÔæÓÈÙÛÌ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô Ü«×ÖÑÌÐÓÌÔÐÑã ÓÈÚ ûÛÈÜÛæÛÎÛÈý, ÔÈ© È¥ÔÈÑÈÒç×ÛÖÜÓÌ ÛÎ©Ô È­ØØÎÛÎ ÓÖÔÈËÐÑæÛÎÛÈ Ì« ÔÖ©Ú ×ØÖÙé×ÖÜ, ÔÈ© È¥ÔÛÐÒÈÓÉÈÔæÓÈÙÛÌ ÛÖÜ©Ú È¥ÝÖØÐÙÓÖÜ©Ú ÛÎ§Ú ÙçÊÞØÖÔÎÚ ÝÜÙÐÑÎ§Ú ÊÐÈ© ÛÖ© ûÛÌÛØÈËÐáÙÛÈÛÖ ÙÜÔÌÞÌ© Úý Ϊ ÊÐÈ© ÛÖ© ËÐÙãÓÈÔÛÖ ÛÎ§Ú ÝçÙÎÚ ÛÖܧ ÝàÛæÚ; °Ü¥ÛÈ© ÛÈ© Ì¥ ØàÛãÓÈÛÈ È¥ÕåÍÖÜÔ ×ÖÒÒΩ ÓÌÒâÛÎ ÑÈЩ ÒÌ×ÛÖÓÌØΩ È¥ÔáÒÜÙÎ, ÏÈ© ÓÈ§Ú È¥×ÖÓáÑØÜÔÈÔ Ö¦ÓàÚ È¥×Ö© ÛÖ© ÉÈÙÐÑÖ© ÏâÓÈ ×ÖÜ© Ì¥ ËৠÓÈ§Ú È¥×ÈÙÞÖÒÌЧ. ›´Ëৠ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© ÕÌÑÈÏÈØåÙÖÜÓÌ ÑÈÛÈØÞÎ©Ô ÛÖÜ©Ú ÛØæ×ÖÜÚ ÑÈЩ ËØæÓÖÜÚ ×ÖÜ© ÏÈ© È¥ÑÖÒÖÜÏãÙÖÜÓÌ ÊÐÈ© ÛΩ ÊÔéÙÎ ÛÖܧ ·ÌÖܧ. °Ô ÏâÒÖÜÓÌ ÔÈ© ÊÔàØåÙÖÜÓÌ ÛÎ©Ô È¥ÝÎØÎÓâÔÎ Ì­ÔÔÖÐÈ ÛÖܧ ·ÌÖܧ ×ÖÜ© Ì¥ ×ÐÉáÒÒÌРΫ ÒÖÊÐÑΩ È¥ÔÈÊÑÈÐæÛÎÛÈ, ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© È¥ÑÖÒÖÜÏãÙÖÜÓÌ ÓÌ© ÙÜÔâ×ÌÐÈ ÛÖÜ©Ú ÑÈÔæÔÌÚ È¥ÑØÐÉà§Ú ÛÎ§Ú ÒÖÊÐÑΧÚ. °Ô ÏâÒÖÜÓÌ ÔÈ© ÊÔàØåÙÖÜÓÌ ÛÖ©Ô ·ÌÖ© ÛÎ§Ú ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑÎ§Ú ßÜÞÖÒÖÊåÈÚ ÑÈЩ ÛÖܧ ÙÜÔÈÐÙÏãÓÈÛÖÚ, ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© ÑÈÒÒÐÌØÊãÙÖÜÓÌ ÓâÙÈ ÓÈÚ ÛÈ© ßÜÞÖÒÖÊÐÑÈ© ÑÈЩ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑÈ© ÑåÔÎÛØÈ ÊÐ' ÈÜ¥ÛΩ ÛΩ ÊÔéÙÎ. ¹Ð ÈªÔ ÏâÒÖÜÓÌ ÔÈ© ÊÔàØåÙÖÜÓÌ ÛÖ©Ô ·ÌÖ© ÛÎ§Ú Ð¥ ÖÜËÈÐÖÞØÐÙÛÐÈ30


¾ ¿À¾±º¶»° ¾à ·´¾Ã

ÔÐÑÎ§Ú ×ÈØáËÖÙÎÚ, ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© È¥ÑÖÒÖÜÏãÙÖÜÓÌ ÛÎ©Ô Ö«ËÖ© ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ ÑÈЩ Ì¥ Ó×ÌÐØåÈÚ, ÛÎ©Ô Ö«ËÖ© ÛÎ§Ú ×åÙÛÎÚ. ¼È© È¥ÑÖÒÖÜÏãÙÖÜÓÌ ÑÈЩ ÛÖ©Ô Ì¦ÔÈ ÑÈЩ ÛÖ©Ô È­ÒÒÖ ËØæÓÖ, ÔÈ© ÙÜÔËÜáÙÖÜÓÌ ÛÖÜ©Ú ÛØæ×ÖÜÚ ÛÎ§Ú ÊÔéÙÎÚ, ÌФÔÈРΫ ×ÐÖ© ÙåÊÖÜØÎ ×ÖØÌåÈ ×ØÖ©Ú ÛΩ ÙçÊÞÜÙÎ ÑÈЩ ÛÖ© È¥ËÐâÕÖËÖ.

31

Χρήστος Γιανναράς - Αλφαβητάρι της πίστης  

Το βιβλίο αυτό δεν ζητάει να πείσει για τις θέσεις του, ούτε να μεταπείσει υποθετικούς αντιπάλους. Δεν είναι μια «απολογητική» της χριστιανι...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you