Istraživanja i projektovanja za privredu - Applied Engineering Science 9(2011)1

Page 60

REZIMEI RADOVA Broj rada: 9(2011)1,189

MODEL ČIŠĆENJA GASOVODA I NAFTOVODA TOKOM FLUIDA Dr Veselin Batalović - Rudarsko - geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu Dr Dušan Danilović - Rudarsko - geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu Dr Marija Živković - Rudarsko - geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Cevovodi i kanali uređaja za transport nafte i gasa su izloženi nečistoćama (prašina, garež, opiljci, produkti oksidacije fluida, itd.) koje su tu najčešće prisutne zbog loše filtracije ili akumulacije tokom transporta. Nataložene nečistoće smanjuju protočni presek cevovoda i povećavaju gubitke pritiska. Posledice su: nizak stepen korisnog dejstva, česti kvarovi, porast troškova rada, itd. Čišćenjem taloga značajno se povećava pouzdanost hidrauličkih uređaja. Cilj ovog rada je da, analizirajući postojeće postupke čišćenja, formira kriterijume (optimalan protok i vreme čišćenja) koje treba zadovoljiti da bi se realizovao proces čišćenja uz minimalne troškove. Ključne reči: Model, Gas, Cevovod, Čišćenje, Protok

1. Ispiranje cevovoda 2. Implant (umetak) sa veštački umetnutim nečistoćama 3. Merenje napona smicanja 4. Oscilograf 5. Punjenje izvora 6. Pulsator 7. Baterija gasa 8. Merač protoka 9. Ventil Slika 1. Šema uređaja za testiranje

290

Journal of Applied Engineering Science 9(2011)1


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.