Page 1

Valgprogram for perioden 2019-23

SKOLE, OPPVEKST OG KULTUR

PLAN, NÆRING OG MILJØ

UNGDOM

EIENDOM OG BOSETTING HELSE, OMSORG OG PSYKIATRI

Med hjerte for hele Gausdal!

POLITIKK, FORVALTNING OG ADMINISTRASJON

Fra kommunevalget 1995, har Bygdalista bevist at det går fint an å drive ansvarlig lokalpolitikk uten å være knyttet til et bestemt politisk parti. Bygdalista har som målsetting å samarbeide med alle, på tvers av partiskiller, om praktiske og gode løsninger til fordel for befolkningen i Gausdal.

www.bygdalistaigausdal.com


Våre hovedsaker HELSE, OMSORG OG PSYKIATRI Vi vil arbeide for: • Omsorgssektoren er så viktig framover at det må opprettes et eget hovedutvalg for helse og omsorg, med 5 politisk valgte medlemmer med vedtaksmyndighet. • Sikre eldre en trygg alderdom, og etablere flere syke- og avlastningsplasser. • Øke grunnbemanningen. • Sterkere tilrettelegging av psykiatritilbud. • Etablere et ombud (evt i samarbeid med Øyer og Lillehammer). • Ombudet kan kontaktes for råd og veiledning hvis du ikke får de helse- og velferds tjenester du trenger, er misfornøyd med de tjenester du mottar, eller ønsker bistand til å løse konflikter. • Ta i bruk igjen bofellesskapet for eldre i Flatavegen i Forset. • Garanterer at det skal være to omsorgssentre i kommunen med den funksjonsdeling som er i dag. Hovedvekt på behandling/omsorg i Forset, og somatisk syke og sterkt pleietrengende i Follebu.

SKOLE, OPPVEKST OG KULTUR Vi vil arbeide for: • Garantere at tre barneskoler skal bestå i framtida - i Forset, Østre Gausdal og i Follebu. • Sikre god grunnbemanning og gode arbeidsforhold for ansatte. • Tilby fortsatt full barnehagedekning. • Likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. • Opprettholde kulturskolen og støtte idrettslag og foreninger. • Støtte Frivilligsentralen. • Bevare og vedlikeholde våre vakre, gamle kirkebygg og gravlunder.

PLAN, NÆRING OG MILJØ Vi vil arbeide for: • Sikre arbeidsplasser i kommunen ved å støtte etablerte bedrifter og tilrettelegge for nyetableringer. • Gjennomføre jevnling opprydding av plast og annet avfall i vassdrag og utmark. Sette opp avfallsdunker i trafikerte turområder. • Aktivt støtte jord- og skogbruk og lokal matproduksjon. • Sikre utmarksbeitene mot rovdyr. • Ta vare på kulturlandskapet og fjellressursene. • Videreføre Skeikampen og Espedalen som hovedsatsningsområder for reiselivet. • Prioritere opprustning av FV 255 i Vestre Gausdal og FV 318 i Østre Gausdal. • Fullføre etablering av gang- og sykkelveg mellom Forset og Segalstad Bru.


UNGDOM Vi vil arbeide for: • Sterkt fokus på rusforebyggende arbeid blant ungdom. • Sterkere involvering av ungdomsrådet i politiske saker. • Legge tilrette for ungdom under utdanning, spesielt med tanke på bolig. • Økt sommertilbud for ungdom.

EIENDOM OG BOSETTING Vi vil arbeide for: • Målsetting om å redusere eiendomsskatten. • Spredt bosetting over hele kommunen. • Markedsføre kommunens kvaliteter for økt tilflytting. • Være positive til mottak av flyktninger. • Utbygging av bredbånd/fiber og digitale tjenester.

POLITIKK, FORVALTNING OG ADMINISTRASJON Vi vil arbeide for: • Kommunens økonomi er meget dårlig og Gausdal kan ende som Robekkommune. • Vern om folkestyret. De folkevalgte må ta tilbake styringen av kommunen. Delegerings reglementet som overfører beslutning, føringer og makt til rådmannen/administrasjonen må kritisk gjennomgås. • Opprettholde Gausdal som egen kommune. Videreutvikle interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig og nødvendig. • Gausdal kommune skal drives effektivt, med en fast politisk og økonomisk styring, og gi god service til alle kommunens innbyggere. • Prioritere bruk av egen kompetanse, fremfor konsulenttjenester. • Prioritere vedlikehold av kommunale bygninger gjennom oppfølging av vedlikeholds plan. • Holde bruk av fondsmidler til drift og investeringer på et minimalt nivå. For å bedre kommunens økonomi, vil BiG gå inn for å: • Pålegge rådmannen å nedbemanne administrative stillinger tilsvarende 5 årsverk pr år i fireårsperioden, naturlig avgang, praktisere vanlig aldersgrenser, inndraging av stilling eller oppsigelser. • Innføre stillingsstopp. Alle stillingsutlysninger skal fremlegges og godkjennes av formann skapet. • Gjeninnføre sterkere politisk styring ved revidering av delegeringsreglementet. • Oppfordre innbyggerne til å engasjere seg og delta i kommunens politiske prosesser.


Listeforslag: Bydalista i Gausdal 1

Viggo Haugen - K

2

Randi Noreng - K

3

Ivar Wold - K

4

Marit Flutuen Ringen

5

Lars Eggen

6

Tone Sanne

7

Arne Hallgeir Melbø

8

Reidun Opsalhagen

9

Sverre Gran

10

Konstanse Eide Toft

Med hjerte for hele Gausdal!

Viggo Haugen

Randi Noreng

Ivar Wold

Marit Flutuen Ringen

Lars Eggen

Tone Sanne

VÅR VISJON: Bygdalista i Gausdal er partipolitisk uavhengig, med målsetting om å opprettholde levende bygdesamfunn hvor alle kan ta del i utviklingen og påvirke viktige avgjørelser.

facebook.com/bygdalistaigausdal www.bygdalistaigausdal.com

foto og trykk: igt.no

Et levende bygdesamfunn hvor vi ivaretar de grunnleggende samfunnsfunksjonene, og utnytter kommunens ressurser, er en viktig forutsetning for bosetting og arbeidsplasser.

Profile for IGT as

Valgprogram 2019-23 Bygdalista i Gausdal  

Valgprogram 2019-23 Bygdalista i Gausdal  

Profile for igtas5
Advertisement