Page 1

MEMORIA DE ACTIVIDADES


MEMORIA DE ACTIVIDADES


06

10

QUEN SOMOS

QUE FACEMOS


12

32

COMO ONDE O FACEMOS ATOPARNOS 12 Impulsando a internacionalizaci贸n

18 Mellorando a competitividade

22 Axudando aos emprendedores

24 Facilitando apoio financeiro

26 Favorecendo o reequilibrio territorial

30 Cooperando


QUEN SOMOS O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) é o instrumento da Xunta de Galicia para apoiar e dinamizar a actividade empresarial na comunidade autónoma. O Instituto Galego de Promoción Económica é, polo tanto, un dos principais instrumentos cos que conta a Consellería de Economía e Industria para axudar ás empresas a impulsar e consolidar a súa actividade e construír así, entre todos, un tecido empresarial cada día máis forte que compita con todas as garantías nun mercado cada vez máis globalizado

PORQUE NO IGAPE o que importa son as EMPRESAS

o que importa son as PERSOAS que as fan posibles


/7

SON XA

acelerando a

INTERNACIONALIZACIÓN mellorando a

COMPETITIVIDADE fomentando a

CREACIÓN

de iniciativas empresariais

facilitando

FINANCIAMENTO ás empresas favorecendo o

REEQUILIBRIO

territorial

ea

COOPERACIÓN


En 2012 un orzamento de

o IGAPE xestionou cun cadro de persoal integrado por

136 126 millóns de euros

traballadores

dos que o

73%

é persoal técnico

22%

persoal administrativo

eo

EQUIPO HUMANO 56

homes

70

mulleres

O IGAPE dispón dun capital

humano altamente cualificado e especialmente implicado na procura das solucións axeitadas ás necesidades dos emprendedores e das pemes, un cadro integrado por traballadores convencidos de que o importante son as empresas e as persoas que as xestionan


/9 dores Emprende S avaer vizo nza s dos

Capt investación de iment os

ción anta Impl mercial r co xterio no e

COMPETITIVIDADE

ión ializac Especal humano capit

INTERNACIONALIZACIÓN ento m e v ol s env ter Des de clus

Apoio eno destin

Diag

Fomento da cooperación

nós

tico s

Préstamos

FINANCIAMENTO O IGAPE ten entre os seus obxectivos prioritarios impulsar o emprendemento, a mellora da competitividade e a internacionalización das empresas. Para acadar estes obxectivos, o Instituto habilita diversos programas e instrumentos de financiamento

Subven

cións

Avais


QUE FACEMOS ANO 2012 Ao longo do exercicio e a través das distintas liñas de actuación, o IGAPE desenvolveu un intenso labor, facilitando información e formación a emprendedores e empresarios, achegando servizos de valor ás pemes e apoiando proxectos empresariais


/11 Máis de

1.400 proxectos empresariais apoiados

Máis de

Máis de

75.000

600

consultas de información nas

servizos de diagnósticos de competitividade ou internacionalización e servizos avanzados a pemes

oficinas do IGAPE e a través do Servizo de Atención Telemática

Máis de

7.000 asistentes a accións formativas para emprendedores

Máis de

20.000 empregos asociados

aos proxectos desenvolvidos


COMO O FACEMOS IMPULSANDO A INTERNACIONALIZACIÓN Nos últimos anos o IGAPE vén intensificando os esforzos encamiñados a facilitar o acceso das empresas galegas aos mercados exteriores, ao tempo que prosigue na busca de investimento de capital estranxeiro para a comunidade autónoma


/13

O compromiso do IGAPE coa internacionalización do tecido empresarial galego concretouse en SERVIZOS

20

3

con

programas de apoio á internacionalización

FORMACIÓN

eixos de actuación diferenciados

FINANCIAMENTO

FINANCIAMENTO PARA O ACCESO DAS EMPRESAS GALEGAS A MERCADOS EXTERIORES

301

18,7

proxectos apoiados

millóns de euros de investimento

10,6

millóns de euros en axudas

IMPULSO Á COOPERACIÓN PARA ACCESO A MERCADOS EXTERIORES A través do

PLAN PRIMEX,

que facilita a primeira implantación comercial conxunta no exterior

31

proxectos aprobados e en marcha

En

18

países

Máis de

100

empresas en proxectos de cooperación


INCORPORACIÓN DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS EMPRESAS 1

Bolsa de Traballo de xestores de internacionalización

2

513

Apoio á contratación de xestores de internacionalización Máis de

técnicos especialistas na bolsa de traballo

40

xestores contratados por empresas ou organismos

INFORMACIÓN, ASESORAMENTO E ASISTENCIA NA ESTRATEXIA DE INTERNACIONALIZACIÓN 1

308

2

diagnósticos de potencial de internacionalización realizados

ATRACCIÓN DE INVESTIMENTOS FORÁNEOS A GALICIA Máis de

Máis de

millóns de euros de investimentos de fora de Galicia

millóns de euros de subvención global concedida

43,8

5,3

68

empresas fixeron plans estratéxicos de internacionalización impulsados e titorizados por programas Igapex


/15

PRESENZA NO EXTERIOR PARA ACHEGAR OS MERCADOS ÁS EMPRESAS GALEGAS A través da rede de Plataformas Empresariais no Exterior, en colaboración coa CEG, que presta unha completa carteira de servizos ás empresas Máis de

480

empresas xa fan uso da rede PEXGA

Máis de

75

casos de éxito constatados coa colaboración PEXGA

FORMACIÓN A EMPRESARIOS E TÉCNICOS E DOTACIÓN DE REDE DE CONTACTOS (NETWORKING) 1

2

3

Formación a profesionais de empresas

Formación a profesionais previa incorporación a departamentos de internacionalización

Formación práctica en destino

100

80

23

Máis de

empresas beneficiarias de cursos de especialización

mozos formados

mozos en prácticas no estranxeiro


Como resultado do esforzo conxunto público e privado en materia de INTERNACIONALIZACIÓN cómpre salientar:


/17

o d o t n e m u Un a

% 1 , 1 1 s a s e r p m e s da s a r o d a t r o p ex

Galicia ocupa o

posto do ranking español exportador por comunidades autónomas


COMO O FACEMOS MELLORANDO A COMPETITIVIDADE Na que é a súa clara aposta por mellorar a competitividade das empresas galegas, o IGAPE desenvolveu en 2012 programas de actuación dirixidos a apoiar a consolidación e o crecemento das pemes, impulsar o investimento tecnolóxico e a innovación, fomentar a consecución de sinerxías a través da cooperación e procurar novas vías de financiamento


/19

APOIO AO DESENVOLVEMENTO ESTRATÉXICO NAS PEMES A través do Programa Re-Acciona de diagnósticos e servizos avanzados

288

100

servizos solicitados

para apoiar os proxectos de mellora

Re-Acciona é un programa pensado para mellorar a

competitividade das pemes por medio da transferencia real de coñecemento, a través da prestación de servizos avanzados DIAGNÓSTICO DE COMPETITIVIDADE

bolseiros seleccionados

www.igape.es/reacciona

SERVIZOS AVANZADOS

PROFESIONALIZACIÓN

DESENVOLVEMENTO ESTRATÉXICO

Optimización financeira

Plan de mellora empresarial

Profesionalización da produción

Desenvolvemento de plans de acción

Relanzamento comercial

Plans de empresa familiar

Control da xestión

Identificación de redes de cooperación

Imaxe e comunicación empresarial

Redefinición de negocio


IMPULSO Á CONSOLIDACIÓN E CRECEMENTO EMPRESARIAL A través do Programa InnoEmpresa de apoio á innovación das pemes mediante subvencións a proxectos individuais ou colectivos

135

proxectos apoiados

4,85

millóns de euros de investimento inducido en PEMES

2,12

millóns de euros concedidos en axudas a fondo perdido

FOMENTO DA COOPERACIÓN COMO VÍA DE XERACIÓN DE SINERXÍAS A través de incentivos a proxectos colectivos empresariais: congresos ou eventos expositivos de alcance internacional, encontros empresariais emprendedores/business angels, xornadas técnicas, seminarios...

44

proxectos apoiados

IMPULSO DA BIBLIOTECA DIXITAL DE INNOVACIÓN

REDE MENTORING

Posta en marcha polo IGAPE a finais de 2011, xa acadou máis de

Práctica altruísta de compromiso entre dúas persoas para compartir vivencias, experiencias e visións e contribuír así ao crecemento persoal e profesional do mentorizado

5.000

libros descargados

dos 30 títulos postos a disposición de empresarios e emprendedores no enderezo virtual http://aprendeainnovar.igape.es

108

mentores

expertos capaces de axudar a acadar con exito o obxectivo que se propoña

111 empresas mentorizadas


/21

APOIO AO DESENVOLVEMENTO DOS CLUSTERS A través do proxecto europeo AT_CLUSTERS liderado polo IGAPE afondouse no coñecemento e intercambio de realidades cluster e nas políticas públicas das distintas rexións participantes (ademais de Galicia, o Vale do Ave portugués, a Bretaña francesa, o South-West irlandés e Cantabria e Asturias)

7

clusters galegos obtiveron a Bronze Label of Excellence

20

clusters en benchmarking europeo

Galicia, entre as

12

rexións pioneiras. No marco do programa piloto de formación de formadores en clusters cara á excelencia. Test para os materiais xerados na European Cluster Excellence Initiative

O IGAPE creou unha canle de comunicación e traballo compartido cos xerentes dos clusters, en forma de grupos de traballo e xuntanzas periódicas. As actuacións do IGAPE neste ámbito propiciaron, entre outros resultados: •

Actualización da Aprobación pola web escaparate Comisión Europea clusters-empresas do réxime específico de apoio aos clusters galegos

Curso avanzado de formación de xerentes

Espazo Compostela compartido

8 clusters


COMO O FACEMOS AXUDANDO AOS EMPRENDEDORES O IGAPE seguiu a reforzar en 2012 o seu firme compromiso cos emprendedores e emprendedoras, apoiando as novas iniciativas empresariais e favorecendo o seu desenvolvemento tanto coa achega de formaci贸n, asesoramento e titor铆a, como coa articulaci贸n de instrumentos financeiros de apoio


/23

FORMACIÓN E APOIO AOS PLANS DE EMPRESA Coa integración con BIC GALICIA optimízase a achega de concienciación, creación de cultura, formación e apoio na elaboración dos plans de negocio ACTIVIDADE

Nº EMPRENDEDORES

1.614

Difusión da cultura emprendedora Xeración e maduración de ideas

268

Valoración de proxectos empresariais

150

Emprendedores titorizados

114 3.975

Actividades formativas EDUEMPRENDE Actividades formativas de motivación nas tres universidades galegas

545

Actividades de motivación no autoemprego e cooperativa para desempregados/as. En colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar

595

7.261 emprendedores asesorados ou formados

APOIO Á CREACIÓN DE NOVAS EMPRESAS: PROGRAMA RE-EMPRENDE A través deste programa o IGAPE articulou as axudas orientadas á creación de empresas ou á realización de investimentos en empresas novas por parte de emprendedores

53

novos proxectos emprendedores

5,9

millóns de euros investidos

1,6

millóns de euros de apoio concedido


COMO O FACEMOS FACILITANDO APOIO FINANCEIRO Na procura de solucións á contracción do crédito que durante 2012 atoparon as empresas no mercado financeiro convencional, e mantendo as vías de colaboración cos seus aliados tradicionais –SGRs e entidades financeiras– para achegar apoio ás empresas, o IGAPE concedeu especial atención ao financiamento mediante préstamos participativos a través de Xesgalicia, ao tempo que mantivo os seus apoios directos a grandes investimentos e investimentos tecnolóxicos


GRANDES INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS

24 proxectos aprobados

93

INVESTIMENTOS DE CARÁCTER TECNOLÓXICO

8 15

Case

54 Máis de

millóns de euros de investimentos mobilizados

14

LANZAMENTO DO PROGRAMA REEXPORT

GARANTÍAS Máis de

/25

millóns de euros en avais

Para o financiamento das exportacións das pemes galegas

millóns de euros en préstamos mobilizados

4 millóns de euros en préstamos mobilizados

CAPITAL RISCO: XESGALICIA A través de XESGALICIA, a Xunta de Galicia mantén

uns investimentos de

229

millóns de euros

En 2012 aprobáronse Máis de

en

114 8.000

empresas

que empregan a traballadores

45 millóns de euros

en préstamos participativos a través dos distintos fondos, entre os que destaca o despegue do

Fondo Tecnolóxico i2C


COMO O FACEMOS FAVORECENDO O REEQUILIBRIO TERRITORIAL O IGAPE planifica, coordina e executa programas de actuación encamiñados a favorecer o desenvolvemento equilibrado do territorio galego. O obxectivo último é a promoción de novos proxectos e investimentos xeradores de actividade e emprego naquelas áreas territoriais que así o requiren para, deste xeito, harmonizar o desenvolvemento económico de Galicia no seu conxunto


/27

PLANS IMPULSA PARA AS PROVINCIAS DE LUGO E OURENSE

ca humpital ano

imaxe

s e r o t Mo

ida de

vida de de calidaquilibrio e reetorial terri

s

930 172,2 24 63

proxectos aprobados

sos tib il infr aes tru tur a

ación innov

equilibrado nas catro provincias galegas. Os datos acumulados dende a súa posta en marcha amosan o esforzo da administración galega en prol deste obxectivo, baseando as súas actuacións sobre 8 grandes motores de competitividade

ins titu ap cio oio nal

ismo dinanmómico eco

Financiados e coordinados polo IGAPE e coa implicación de todas as consellerías da Xunta de Galicia, os “Plans Impulsa” para as provincias de Lugo e Ourense implantáronse en 2011 co obxectivo de promover un desenvolvemento económico

Case

Máis de

millóns de euros en investimentos apoiados

millóns de euros en axudas concedidas millóns de euros en préstamos incentivados


PLAN FERROL, EUME E ORTEGAL

O Plan Ferrol, Eume e Ortegal é un ambicioso proxecto que desenvolve a Xunta de Galicia en colaboración co Ministerio de Industria e os axentes sociais implicados na correspondente Asociación Impulsora. O Plan ten entre os seus obxectivos fundamentais dotar ás comarcas das infraestruturas necesarias e achegar incentivos para captar e consolidar investimentos xeradores de emprego e capaces de dinamizar a actividade económica na zona. Así, en 2012 aprobáronse 75 proxectos empresariais para

mobilizar investimentos que roldaron os 80 millóns de euros mediante a concesión de axudas próximas aos 48 millóns

75

proxectos apoiados


PLAN DE DINAMIZACIÓN INDUSTRIAL DA COSTA DA MORTE Ao longo do ano 2012, no marco do Plan Revive Costa da Morte e como unha clara aposta de seguir apoiando o crecemento económico destas comarcas a través da dinamización da actividade empresarial, o IGAPE decidiu achegarse ás empresas mediante a posta en marcha de tres oficinas temporais, nas localidades de Carballo, Baio e Corcubión, nas que os técnicos do Instituto estiveron a disposición dos empresarios e emprendedores desta zona. Mantivéronse contactos e reunións de traballo cos 19 concellos da comarca, prestouse atención directa e seguimento a máis de 130 empresas, mesmo nas súas instalacións, e desenvolvéronse xornadas informativas en colaboración coas distintas asociacións da zona

/29

174

proxectos apoiados dende a posta en marcha do Plan


COMO O FACEMOS COOPERANDO A cooperación preséntase como unha ferramenta clave á hora de afrontar os novos retos competitivos. A colaboración de empresas e agrupacións empresariais, tanto entre elas como coa administración ou con outras entidades, permite reducir custos e riscos grazas á suma de esforzos e recursos. Por iso, o IGAPE incentiva a cooperación cun amplo abano de axentes, na busca de novas fórmulas que contribúan a un mellor crecemento do tecido empresarial


/31 Redes de Business Angels

CON Socied a de Gar des antía Recípr oca

Outras ns tració adminis

ades Entid eiras c finan

clusters

os ism ios n a Org ermed ter int carác rial de presa em

n ció ipa en rtic ta pa un os da conx xect os e pro rop eu

de proxectos empresariais ou o desenvolvemento

ns cció s de a ativa form

de par conv fin a fac enio an ilit s cia ar me o nto

da xestión conxunta de programas de apoio ás empresas

do a de poio inv na pri estid busc vad ore a os s

A TRAVÉS

con de e federac mpr ión esar s ios

o com de cámarasio e comerc s outro


ONDE ATOPARNOS O IGAPE atópase permanentemente ao servizo de empresarios e emprendedores a través da súa rede de oficinas territoriais que, distribuídas por toda Galicia e apoiadas en tempo real por un Servizo de Atención Telemática, contan con persoal técnico de alta cualificación para atender as necesidades do tecido empresarial galego


SEDE CENTRAL SANTIAGO DE COMPOSTELA Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA Tel.: 981 541 147 – Fax: 981 558 844 santiago@igape.es

902 300 903 www.igape.es

/33 • FERROL Xunta de Galicia – Edif. Adtvo., 4ª p. Praza Camilo José Cela, s/n. 15403 FERROL Telf.: 981 337 101 – Fax: 981 337 106 ferrol@igape.es

• A CORUÑA

Xunta de Galicia – Edif. Adtvo., 2ª p. Rúa Vicente Ferrer 2, 15008 A CORUÑA Telf.: 981 182 239 – Fax: 981 182 240 coruna@igape.es

• VIGO

informa@igape.es

Xunta de Galicia – Edif. Adtvo., 7ª p. Praza da Estrela 9, 36201 VIGO Telf.: 986 817 366 – Fax: 986 817 361 vigo@igape.es  

• LUGO

Xunta de Galicia – Edif. Adtvo., baixo Ronda da Muralla 70, 27071 LUGO Telf.: 982 294 032 – Fax: 982 294 801 lugo@igape.es

Ferrol A Coruña

Lugo Santiago

Pontevedra Vigo

• PONTEVEDRA

Xunta de Galicia – Edif. Adtvo., 5ª p. R/ Fernández Ladreda, 43 - 36003 PONTEVEDRA Telf.: 986 805 305 – Fax: 986 805 308 pontevedra@igape.es Ourense

• OURENSE Avda. da Habana, 79, 5ª 32004 OURENSE Telf.: 988 687 289 – Fax: 988 687 290 ourense@igape.es


PUNTOS DE ASESORAMENTO E INICIO DE TRAMITACIÓN (PAIT) Achegándose a calquera das oficinas do IGAPE é posible acceder ao servizo de creación telemática de empresas a través dos Puntos de Asesoramento e Inicio da Tramitación (PAIT). O labor fundamental é informar e orientar aos emprendedores, tanto na definición e tramitación administrativa das súas iniciativas empresariais como durante os primeiros anos de actividade das mesmas. O IGAPE foi pioneiro na implantación deste servizo de constitución telemática de sociedades, actuando como PAIT piloto na posta en marcha do mesmo

Así, e ao longo de 2012, constituíronse telematicamente un total de

60

sociedades

E dende a posta en marcha do servizo

1.000

novas sociedades


/35

O SERVIZO DE INFORMACIÓN DO IGAPE EN 2012 O servizo de información e atención empresarial do IGAPE é unha ferramenta fundamental para o correcto desenvolvemento da súa actividade. O achegamento ás empresas, a súa realidade e problemática, é imprescindible para a eficacia da posta en marcha de novos programas e servizos que poidan facilitar o día a día das mesmas. Territorialidade, visibilidade, achegamento, presenza continua e colaboración cos axentes no territorio son os principios de actuación das Oficinas Territoriais e do Servizo de Atención Telemática do IGAPE

Máis de

Máis de

Máis de

15.000 60.000 3.000

consultas presenciais chamadas atendidas

consultas por correo electrónico respondidas

Organización e participación en eventos de difusión: Máis de

Máis de

100 4.000

xornadas informativas asistentes


importan as empresas importan as persoas

Memoria Igape 2012  

Memoria de actividades del Igape en el 2012

Memoria Igape 2012  

Memoria de actividades del Igape en el 2012

Advertisement