Page 1

TEMAT: HISTORIA STAROŻYTNA

KLASA: 6-8

STRONA 1 Z 17

CZAS TRWANIA: DWIE GODZINY LEKCYJNE


PRAKTYKI KROK PO KROKU - INFORMATOR SCOPE

Spis Treści 1. Czym jest SCOPE? 1.1

3

Słowniczek

2. Procedura kwalifikacyjna 4 2.1

Warunki kwalifikacji

2.2

Wybór państw

3. Dostałem się na praktyki – co dalej? 3.1

Czym są Exchange Conditions

3.2

Aplication Form

3.2

Dokumenty aplikacyjne

3.3

Card of Acceptance (CA)

3.4

Card of Confirmation

4. Przebieg Praktyk 16 4.1

Handbook

4.2

Problemy w kraju goszczącym

5. Powrót

17

5.1

Evaluation Form

5.2

Opieka nad incomings

5.3.

Zaliczenie praktyk

STRONA 2 Z 17

5


PRAKTYKI KROK PO KROKU - INFORMATOR SCOPE

1. Czym jest SCOPE? 1.1! • • • • • • • • • • •

Słowniczek LEO – Lokalny Koordynator ds. Praktyk Wakacyjnych NEO – Narodowy Koordynator ds. Praktyk Wakacyjnych Incomings – studenci zagraniczni przyjeżdżający na praktykę do Polski Outgoings – studenci z Polski wyjeżdżający na praktyki wakacyjne NMO – państwo członkowskie federacji IFMSA LC – oddział IFMSA w danym państwie EC – warunki wymiany AF – formularz aplikacyjny CA – karta akceptacji CC – karta potwierdzająca przyjazd EF – formularz ewaluacyjny

STRONA 3 Z 17


PRAKTYKI KROK PO KROKU - INFORMATOR SCOPE

2. Procedura kwalifikacyjna Poniższe informację mają na celu rozjaśnienie pewnych procedur kwalifikacyjnych, nie zwalniają jednak z obowiązku zapoznana się z regulaminem SCOPE przez studenta.

2.1 ! Warunki kwalifikacji O praktyki SCOPE wyjechać mogą studenci którzy są: • członkami IFMSA-Poland – wypełniona deklaracja członkowska i opłacona składka • przynajmniej III roku kierunku lekarskiego • zdecydowani na wyjazd i zapoznali się z regulaminem Aby brać udział w kwalifikacji należy: • dostarczyć LEO Kwestionariusz, który zawiera: potwierdzenie zapoznania się z regulaminem SCOPE, potwierdzeniem przez dziekanat średnej ocen, uczestnictwa STN oraz ewentualnie załączony abstrakt pracy naukowej • podejść do egzaminu z języka angielskiego • wypełnić Kwestionariusz Internetowy z wyborem państw • potwierdzić członkostwo w IFMSA-Poland Praktyki przyznawane są na podstawie punków, które przyznawane są za: • średnią ocen z ostatniego roku studiów • ocenę z egzaminu językowego • działalność w STN • publikacje naukowe • pracę w IFMSA-Poland punktowaną wg Taryfikatora załączonego do regulaminu

2.2 ! Wybór państw Wybierając państwa do których student chce aplikować powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z Exchange Conditions państw (NMO), które najbardziej go interesują. W tym celu należy udać się na stronę http://www.ifmsa.net/public/ w celu upewnienia się, że student jest w stanie spełnić wymagania danego NMO, np. znajomość języka obcego innego niż angielski. Zawartość strony została omówiona w następnym rozdziale. Aplikujący przy wypełnianiu elektronicznego formularza dokonuje wyboru maksymalnie pięciu krajów z listy ogólnopolskiej oraz maksymalnie pięciu krajów z listy lokalnej w porządku hierarchicznym, tj. w przypadku zakwalifikowania się do kilku wybranych państw, w pierwszej kolejności otrzymuje ten kraj, który został umieszczony na wyższym szczeblu listy (przy czym numer 1 oznacza najwyższy szczebel preferencji).

STRONA 4 Z 17


PRAKTYKI KROK PO KROKU - INFORMATOR SCOPE

JAKI KRAJ WYBRAĆ? Przed wyborem kraju trzeba zapoznać się z poniższymi stronami: • Exchange Conditions - www.ifmsa.net/public • Forum – www.scopeforum.ifms.pl • WikiSCOPE - http://wiki.ifmsa.org/scope • Relacje z praktyk - http://ifmsa.pl/programy-stale/program-staly-ds-praktykwakacyjnych/relacje-z-praktyk/

3. Dostałem się na praktyki – co dalej? !

3.1!

Czym są Exchange Conditions

Exchange Conditions (EC) to internetowa baza danych będąca głównym i najważniejszym źródłem informacji na temat wymagań krajów goszczących. Można je znaleźć pod adresem: http://www.ifmsa.net/public/ecscopeselect.php Każdy z aplikujących na praktyki studentów ma obowiązek zapoznać się z EC przed kwalifikacją.

Informacje podzielone są na kategorie: • Type of Clerkship Typ udostępnianych praktyk. SCOPE zajmuje się wysyłaniem przede wszystkim na praktyki kliniczne. • Languages Języki wymagane przez dany kraj. Może być to język urzędowy danego kraju, język angielski. W niektórych NMO język angielski jest akceptowany tylko w wybranych miastach. • Duration of Clerkship SCOPE podpisuje kontrakty wyłącznie na 4 tygodniowe praktyki. • Working Conditions Ile czasu należy spędzić w szpitalu aby otrzymać certyfikat. STRONA 5 Z 17


PRAKTYKI KROK PO KROKU - INFORMATOR SCOPE

• •

• • • • •

• • •

Available Departments Oddziały na, których można odbywać praktyki. Należy zwrócić uwagę, że niektóre oddziały wymagają języka urzędowego. Periods & Towns Niektóre miasta przyjmują studentów tylko w określonych miesiącach i i mają ograniczoną liczbę miejsc, np. Palermo 08 – 75 units oznacza, że do Palermo przyjmuje 75 studentów tylko w sierpniu. Application documents & deadline Wszystkie wymagane przez dany kraj dokumenty, sposób ich dostarczenia i ostateczny termin. NMO może oczekiwać dokumentów w formie papierowej lub cyfrowej na CD, via e-mail, dołączone do AF. Jeśli deadline wyprzedza termin, który zarządził LEO, należy go bezwzględnie przestrzegać. Card of Acceptance deadline Termin do którego student ma otrzymać formularz z przyznanym miastem i oddziałem. Card of Confirmation deadline Ostateczny termin do którego student musi wysłać formularz zawierający szczegóły swojego przyjazdu, tj. data, godzina, numer lotu. Insurance Typ ubezpieczenia wymagany przez dany kraj. Pocket Money Niektóre oddziały zapewniają kieszonkowe zamiast wyżywienia. Bard & Lodging Studenci mogą być zakwaterowani w akademiku, mieszkaniu razem z innymi studentami, hostelu lub u rodziny goszczącej. Rodzaj zakwaterowania jest indywidualną kwestią LC, informacje na ten temat można znaleźć w sprawozdaniach studentów lub na stronie wikiSCOPE (http://wiki.ifmsa.org/scope). Goszczący oddział zazwyczaj zapewnia jeden posiłek dziennie lub kieszonkowe. W przypadku wymiany Unilateralnej podana jest cena zakwaterowania. Substitution Warunki dokonania substytucji w przypadku rezygnacji studenta z praktyki. Visa W obowiązku studenta jest dowiedzieć się czy dany kraj wymaga wizy i uzyskanie jej. Special Remarks NMO nie pozwalają na przyjazd z parą lub znajomymi jeśli nie są to studenci zakwalifikowani na praktyki w to samo miejsce. Student musi zabrać ze sobą fartuch, stetoskop i Handbook.

STRONA 6 Z 17


PRAKTYKI KROK PO KROKU - INFORMATOR SCOPE

!

3.2!

Aplication Form

Dostęp do bazy student otrzymuje drogą e-mail od swojego LEO. E-mail zawiera login, hasło oraz link do bazy w której student wypełniać będzie dokumenty. Czasami wiadomość może trafić do spamu.

Po zalogowaniu się na stronie możemy przystąpić do edycji Application Form (AF). LEO w każdej chwili ma dostęp do formularza studenta, mogąc korygować ewentualne błędy. Formularz należy wypełniać BEZ POLSKICH ZNAKÓW (tzn. zamiast ą używamy a, inaczej w miejscu ą pojawi się ciąg znaków specjalnych). Wszystkie pola powinny być wypełnione, chociażby jedną literą. Formularz musi być wypełniony w języku angielskim! Student Personal Info

Imię i nazwisko powinny być takie same jak w paszporcie/dowodzie, podobnie jak data urodzenia i narodowość, np Anna Maria Kowalska nie powinna wpisywać Ania Kowalska. Numer paszportu i data jego ważności Jeśli student wyjeżdża do kraju Unii Europejskiej i nie posiada paszportu może wpisać tu numer dowodu. Jeśli student nie posiada paszportu winien jak najszybciej go wyrobić, aby wypełnić wszystkie dane przed terminem ustalonym przez LEO lub dany NMO. W przypadku kiedy data ważności paszportu kończy się przed rozpoczęciem praktyk, należy napisać odpowiednią adnotację w miejscu przeznaczonym na uwagi od studenta i wyrobić nowy paszport w trybie jak najszybszym. STRONA 7 Z 17


PRAKTYKI KROK PO KROKU - INFORMATOR SCOPE

Student’s Medicine Related Info

Medical School - Nazwa uczelni winna być angielskim odpowiednikiem. Medical student since - Rok rozpoczęcia studiów. Clinical student since - Rok w którym rozpoczęły się zajęcia kliniczne. Expected date of graduation - Jest to data orientacyjna, nie musi być dokładna. Native Language - Język rodzimy. Other Languages Spoken - Języki obce, którymi posługuje się student. Student’s mailing and electronic info

Standardowe dane kontaktowe. Należy pamiętać o nie używaniu polskich znaków oraz o wypełnianiu wszystkich pól, np. jeśli student nie posiada numeru fax wystarczy że wpisze 0 lub o. Numery telefonu należy poprzedzić numerem kierunkowym Polski czyli +48. Exchange Preferences

Desired City - Należy wybrać wszystkie 3 miasta. NMO nie gwarantuje, że student zostanie przydzielony do wybranych przez siebie miast ponieważ dysponują one ograniczoną liczbą miejsc. W wyborze miasta mogą ułatwić informacje zawarte na forum dyskusyjnym (www.forumscope.ifmsa.pl) lub sprawozdania z praktyk pisane przez studentów zawarte na stronie głównej IFMSA-Poland (http://ifmsa.pl/programy-stale/program-staly-ds-praktykwakacyjnych/relacje-z-praktyk/). Przed wybraniem miasta należy upewnić się że jest ono dostępne w wybranym terminie (Exchange Conditions). Desired Departament - Należy wybrać wszystkie cztery oddziały oraz zaznaczyć czy student odbywał już zajęcia w danej klinice i czy zaliczał już egzamin. W przypadku gdy student nie odbywał zajęć w danej klinice w momencie wypełniania formularzu, ale odbędzie je przed wyjazdem na praktyki, może zaznaczyć, że miał już zajęcia. Do każdego z wybranych oddziałów należy dołączyć list motywacyjny klikając Edit.

STRONA 8 Z 17


PRAKTYKI KROK PO KROKU - INFORMATOR SCOPE

Instrukcje jak napisać list motywacyjny można znaleźć w internecie. Jest to pismo oficjalne i winno posiadać odpowiednią formę, np. nie rozpoczynamy listu motywacyjnego zwrotem Hello, ale zwrotem To Whom It May Concern. Uwaga! Każdy z oddziałów IFMSA-Poland ma indywidualne ustalenia z władzami uczelni względem zaliczania odbytych praktyk. O tym czy odbyte praktyki zagraniczne pokrywają się z wymaganiami uczelni dotyczącymi obowiązkowych praktyk wakacyjnych informuje LEO danego oddziału. Details of Exchange

Duration - SCOPE podpisuje kontrakty na praktyki 4 tygodniowe Exchange Start/End Date - Jest to data orientacyjna I może ulec nieznacznemu przesunięciu po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z przydzieloną studentowi Contact Person, np. zaznaczamy datę od 1 do 31 danego miesiąca, ale jeśli tańszy lot znajdziemy 3go dnia miesiąca, możemy wpisać inną datę w Confirmation Card. Jeżeli student zakwalifikował się na praktykę w terminie z góry ustalonym (np. Brazil 08) musi on wpisać właśnie ten termin w AF. Student needs an official invitation letter - Jest to dokument potrzebny do wyrobienia wizy, który należy mieć przy sobie jadąc na praktyki. W liście tym znajduje się numer paszportu studenta (patrz wyżej: student personal info). Type of clerkship - Studenci odbywający praktyki SCOPE powinni odbywać praktyki kliniczne (Clinical Clerkship).

STRONA 9 Z 17


PRAKTYKI KROK PO KROKU - INFORMATOR SCOPE

Would like to be placed together with this student - Jeśli student chce być przydzielony do miasta razem z innym studentem musi zamieścić w tym polu jego imię i nazwisko w takiej samej formie jakiej on użył wypełniając AF. Obie zainteresowane osoby muszą wypełnić to pole. Additional Notes

Notes by the student about this AF - Pole należy wypełnić w języku angielskim! Jest to miejsce na informacje od studenta, np. na temat daty ważności dokumentów. Upload Digital Documents - Każdy student musi załączyć swoje dokumenty aplikacyjne do AF. Należy wybrać typ dokumentu i plik z dysku. Plik nie powinien przekraczać 1,5MB.

Po wypełnieniu AF należy kliknąć przycisk Save aby zapisać zmiany. Formularz możemy edytować dowolną ilość razy do czasu kliknięcia opcji Submit your Application Form. Po wybraniu opcji Submit AF zostaje wysłane do LEO, który przesyła formularz dalej. Należy pamiętać, aby nie zwlekać z wysłaniem formularza do ostatni chwili z powodu ograniczonej ilości miejsc w miastach oraz na dane terminy. IM SZYBCIEJ WYSŁANA AFka, TYM WIĘKSZE SZANSE NA WYMARZONĄ PRAKTYKĘ!

STRONA 10 Z 17


PRAKTYKI KROK PO KROKU - INFORMATOR SCOPE

3.2! Dokumenty aplikacyjne Wymagane dokumenty aplikacyjne można znaleźć na stronie z Exchange Conditions. W odpowiedniej formie należy je dostarczyć do LEO oraz załączyć do AF do wyznaczonego przez LEO terminu lub terminu wcześniejszego wymaganego przez NMO. Zawarte w EC wymagania należy wypełniać uważnie, rzetelnie i bez żadnych odstępstw. W przypadku wątpliwości w pierwszej kolejności należy wspomóc się słownikiem angielsko-polskim lub poradą LEO. Wszystkie dokumenty należy wypełniać w JĘZYKU ANGIELSKIM!

eAF Aby wydrukować AF, po kliknięciu submit należy poprosić swojego LEO o wersje PDF dokumentu. Wiele NMO wymaga eAF podpisanego przez studenta oraz przez NEO. W takim przypadku podpisany i wydrukowany formularz należy dostarczyć do LEO, który na warsztatach SCOPE uzyska podpis NEO. Koordynator lokalny nowy dokument załaduje na stronie internetowej lub dogra do płyty CD studenta (jeśli na CD mają być dogrywane dokumenty NIE WOLNO zamykać sesji podczas wypalania płyty!).

STRONA 11 Z 17


PRAKTYKI KROK PO KROKU - INFORMATOR SCOPE

Forma dostarczania dokumentów jest ściśle określona przez NMO. Dokumenty papierowe lub płytę CD należy dostarczyć LEO. Czasami NMO oczekuje dokumentów drogą e-mail, wtedy wysyłamy formularze via e-mail do LEO lub oddajemy mu na płycie CD. Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie z wymaganych dokumentów są wymagane jednocześnie. Część dokumentów trzeba przywieźć ze sobą (np. zdjęcie paszportowe) lub też przysłać je należy dopiero przed przyjazdem (upon arrival), np. wyniki badań lekarskich. Niektóre NMO mogą życzyć sobie dokumentów w wersji cyfrowej, ale wymagają także, aby student przywiózł ze sobą oryginały dokumentów. Nawet jeśli studenci ubiegają się o przydzielenie ich do jednego miasta, dokumenty muszą dostarczyć indywidualnie (nie wolno nagrywać dokumentów kilku studentów na jednej płycie!). NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ EXCHANGE CONDITIONS! Dokumenty Aplikacyjne Oto kilka dokumentów, które mogą być wymagane przez NMO:

Rules Form - Jest to zbiór obowiązków i zobowiązań studenta, który można otrzymać od swojego LEO. Dokument wypełnia się w języku angielskim. Zawiera on dane osobowe oraz dane kraju goszczącego tj. nazwa organizacji goszczącej - jeśli kraj posiada więcej niż jedną organizację, jest ona wyróżniona w nawiasie zaraz za nazwą państwa, np. Brazil (IFMSA) lub Brazil (DENEM); termin i kraj zgodnie z danymi w AF oraz miasto – można je wpisać jeśli NMO posiada tylko jedno miasto goszczące, w przeciwnym razie pozostawiamy wolne miejsce. Language Certificate - Certyfikat językowy SCOPE musi być wystawiony na język wymagany przez kraj. Winien być wydrukowany w kolorze. W miejscu student of wpisujemy nazwę uczelni, a nie kierunku! Certyfikat nie może być wypełniany w języku polskim! Ocenę należy wpisać również w języku angielskim, np. ocenę bardzo dobrą wpisujemy jako very good. Certyfikat musi być podpisany przez LEO oraz przez Katedrę Lingwistyki uczelni macierzystej. Health insurance - Nie wystarcza ubezpieczenie uczelniane lub ubezpieczenie „pod rodzicami”. Obywatele Unii Europejskiej podróżując do krajów członkowskich mogą złożyć w NFZ wniosek o wydanie karty EKUZ. Innym rozwiązaniem jest wykupienie ubezpieczenia wraz z międzynarodową legitymacją studencką, tj. EURO 26 lub ISIC. Dodatkową zaletą kart studenckich jest fakt, że w wielu krajach uprawniają do różnego rodzaju zniżek. Aby sprawdzić, która z legitymacji jest STRONA 12 Z 17


PRAKTYKI KROK PO KROKU - INFORMATOR SCOPE

bardziej przydatne w danym kraju wystarczy udać się na forum SCOPE lub na stronę główną IFMSA-Polad, gdzie znajdują się sprawozdania z praktyk pisane przez studentów. Opis ubezpieczenia, zarówno w języku polskim jak i angielskim, możemy znaleźć na stronach internetowych. Kartę taką można zamówić online lub wyrobić w biurze podróży (należy mieć przy sobie legitymacje studencką oraz zdjęcie). Jako dokument załączyć należy zarówno kopię papierowej polisy jak i karty ubezpieczeniowej. Niektóre NMO oczekują od uczestników praktyk również innych rodzajów ubezpieczenia, np. OC lub turystycznego. Należy się wtedy upewnić, że nasza polisa powiada takie ubezpieczenie, a opis ten w języku angielskim przedstawić w razie konieczności. Passport - Należy skopiować stronę ze zdjęciem. Niektóre kraje Unii Europejskiej dopuszczają kopię dowodu osobistego (ID) – awers i rewers dowodu najlepiej zamieścić na jednej stronie. Passport photo - Zdjęcie formatu paszportowego, które należy załączyć do dokumentów lub też przywieźć ze sobą zgodnie z informacjami w EC Recommendation Letter - List rekomendacyjny od dziekana. Wzór takiego listu posiada LEO. Po wprowadzeniu do dokumentu swoich danych osobowych należy wydrukowany list zanieść do dziekanatu i uprzejmie poprosić o podpisanie go przez dziekana. Niektóre uczelnie preferują przesłanie treści listu drogą e-mail i wystawiają to pismo na swoim firmowym papierze. O szczegóły należy dowiedzieć się wcześniej w dziekanacie. Motivation Letter - Naturalnie w języku angielskim. Instrukcje jak napisać list motywacyjny po angielsku możecie znaleźć w Internecie. Należy pamiętać o formach grzecznościowych tj. to whom it may concern na początku i yours faithfully na zakończenie. Niektóre NMO życzą sobie aby listy motywacyjne załączone przy wyborze oddziału dołączyć również do dokumentów w formie pdf lub papierowej. Transcript of records (Medical School Bulletin) - Wykaz przedmiotów i zaliczeń studenta. Jest to dokument, który powinien zostać wydany przez dziekanat. Na niektórych uczelniach wydawany jest na podstawie indeksu przez Biuro Współpracy z Zagranicą. Należy zapytać się LEO jaki zwyczaj panuje na macierzystej uczelni. Proof of vaccination - Od LEO można uzyskać SCOPE Vacciation Card. Na karcie należy wpisać datę szczepienia, którego wymaga NMO (nie trzeba wypełniać wszystkich pól a jedynie te wymagane przez dany kraj!). Takie dane znajdują się w waszej karcie szczepień, którą możecie znaleźć w swojej przychodni lub domu. Karta ta powinna zostać podpisana przez lekarza, np. z waszej przychodni lub też innego lekarza z którym aktualnie odbywacie zajęcia kliniczne po uprzednim potwierdzenia tych danych oryginalną kartą szczepień. Jeśli student posiada międzynarodową książeczkę szczepień, wystarczy kopia tej książeczki, oczywiście na stronie potwierdzającej wymagane szczepienie. Proof of enrollment (Proof of registration In medical school) - Jest to dokument poświadczający, że osoba przyjeżdżająca na praktyki jest studentem danej uczelni. O pismo STRONA 13 Z 17


PRAKTYKI KROK PO KROKU - INFORMATOR SCOPE

takie (w języku angielskim!) należy poprosić w dziekanacie. Jeżeli dziekanat nie wystawia tego zaświadczenia w języku angielskim należy poprosić o wzór tego formularzu LEO. Niektóre NMO zaznaczają w Exchange Conditions możliwość załączenia kopii legitymacji zamiast pisma z dziekanatu. Możemy to jednak zrobić TYLKO jeśli jest to wyraźnie napisane w EC. PharmFree - Dokument ten można uzyskać od LEO w formie pdf wymagany np. przez Hiszpanię. Należy go wydrukować, przeczytać i podpisać. CV - Wzory CV w języku angielskim można zaleźć w Internecie. Powinno zawierać wasze wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe praktyki, prace w IFMSA-Poland, itd. Jest to oficjale pismo i w takiej formie winno być zachowane. Additional data list - Dokument, który można uzyskać od LEO, wymagany, np. przez Rosję. Badania lekarskie - Niektóre NMO mogą wymagać wyników różnego rodzaju badań lekarskich. Należy pamiętać, że tak jak w przypadku każdego innego pisma, trzeba je przetłumaczyć. W przypadku badań laboratoryjnych nie jest to konieczne gdyż umieszczane skróty z reguły są międzynarodowe, np. RBC- zawsze i wszędzie oznaczają krwinki czerwone. W przypadku innych, opisowych badań, konieczne jest ich przetłumaczenie. Jedną z opcji jest skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego, jednak dużo łatwiejszym rozwiązaniem dla studentów kierunku lekarskiego jest przedstawienie oryginału i tłumaczenia lekarzowi (np. podczas zajęć w klinikach) i potwierdzenie ich zgodności podpisem i pieczątką. 3.3 !

Card of Acceptance (CA)

Karta akceptacji (CA) student powinien otrzymać najpóźniej do 8 tygodni przed rozpoczęciem praktyk. CA wysłane zostaje do bazy, w której wypełniane było AF. CA zawiera podstawowe informacje na temat praktyki, tzn. miasto (LC) do którego został przyjęty student, oddział, szpital, przedział czasowy w którym może odbywać praktykę, rodzaj zakwaterowania i wyżywienia. Ponadto CA zawiera informacje dotyczące Contact Person (CP). Od tej pory jest to osoba odpowiedzialna za kontakt ze studentem i to z nią należy ustalać wszystkie szczegóły. Najpopularniejszą i najwygodniejszą drogą komunikacji jest Facebook, ponieważ wiele LC tworzy tam grupę dyskusyjną, na której zamieszcza informacje dla incomings. Przed wyjazdem należy ustalić z CP wszystkie szczegóły dotyczące przyjazdu, tj. w jaki sposób dotrzeć do miasta, czy zostaniecie odebrani z lotniska/dworca, numer telefonu swojej CP, adres waszego zakwaterowania. To również z CP trzeba się skontaktować w sprawie daty przyjazdu oraz jeśli chce się robić praktyki na dwóch oddziałach. To CP kontaktuje się z LEO, a on w razie potrzeby z NEO. Do momentu przydzielenia CP wszelkie wątpliwości, pytania i prośby należy kierować wyłącznie do LEO. STUDENT NIE POWINIEN KONTAKTOWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z NEO!

STRONA 14 Z 17


PRAKTYKI KROK PO KROKU - INFORMATOR SCOPE

3.4 !

Card of Confirmation

Najpóźniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem praktyk należy wypełnić i wysłać Card of Confirmation (CC), jednak najszybciej w celu potwierdzenia swojej obecności. Znaleźć ją można w bazie razem z AF i CA. W karcie tej należy zapisać szczegóły swojego przyjazdu, tj. datę i godzinę przyjazdu, numer lotu oraz czy student chce być odebrany z lotniska/dworca.

STRONA 15 Z 17


PRAKTYKI KROK PO KROKU - INFORMATOR SCOPE

4. Przebieg Praktyk 4.1!

Handbook

Handbook jest to książeczka obecności i zdobywanych umiejętności praktycznych. Wprowadzenie Handbook’ów ma na celu podniesienie jakości praktyk, dlatego każdy NMO wymaga przywiezienia go przez studenta i jego uzupełniania. Jeśli student nie przywiezie ze sobą wydrukowanej książeczki, której wersję pdf może otrzymać od LEO, może zakupić go w danym LC w cenie ok 5 EUR. 4.2!

Problemy w kraju goszczącym

Jeśli student podczas swojego pobytu na praktykach natrafi na jakiekolwiek problemy z którymi nie jest w stanie sobie sam poradzić należy poinformować o nich CP lub tamtejszego LEO. W razie braku współpracy i zrozumienia o sprawie należy zawiadomić swojego LEO w Polsce. Należy pamiętać, że SCOPE nie jest agencją turystyczną tylko programem organizującym praktyki wakacyjne, dlatego też zgłaszane problemy powinny być bezpośrednio z nimi związane. Aby otrzymać od LEO danego LC certyfikat stwierdzający zaliczenie praktyk, trzeba posiadać przynajmniej 80% obecności, chyba że NMO ma inne zastrzeżenia w swoich EC. Certyfikat powinien zostać podpisany przez lekarza zajmującego się studentem w szpitalu oraz przez LEO LC w którym odbywa się praktykę.

CZY WIESZ, ŻE… • W Austrii siadając w autobusie musisz powiedzieć „dzień dobry” do osoby siedzącej obok Ciebie • W Genewie po godzinie 22 obowiązuje cisza nocna co oznacza, że nie powinieneś korzystać z łazienki od tej godziny jeśli posiadasz sąsiadów • Hiszpanie, Francuzi czy Włosi mają w zwyczaju witać nawet nowo poznane osoby pocałunkiem w policzek. Nie spodziewaj się tego po narodach skandynawskich. Zanim wyjedziesz sprawdź jakich różnic kulturowych możesz się spodziewać.

STRONA 16 Z 17


PRAKTYKI KROK PO KROKU - INFORMATOR SCOPE

5. Powrót 5.1 !

Evaluation Form

EF jest to ankieta dotycząca praktyk, którą znaleźć można w bazie IFMSA. Należy ją wypełnić po powrocie lub jeśli dany NMO tego wymaga, jeszcze przed wyjazdem. Dostępna jest na stronie internetowej razem z AF, CA i CC. Wypełniając ankietę masz bezpośredni wpływ na zmianę jakości praktyk w każdym kolejnym roku wyrażając swoje zadowolenia lub brak satysfakcji z przebiegu praktyk SCOPE. 5.2 !

Opieka nad incomings

Według regulaminu SCOPE, każdy wyjeżdżający na praktyki student musi zajmować się incomings w swoim oddziale przez przynajmniej 7 dni. W razie nie wywiązania się z tego obowiązku student nie otrzymuje zwrotu kaucji. Program podstawowy obejmuje odebranie studenta z dworca/lotniska, zaprowadzenie do akademika, zaprowadzenie do szpitala, pokazanie stołówki, pomoc w zakupie biletu itd. Opieka nad incomings nie jest jednak tylko obowiązkiem studentów wyjeżdżających. Jest to wspaniała okazja do: • nawiązania międzynarodowych przyjaźni, • zapoznanie się z przebiegiem wymiany jeszcze przed własnym wjazdem, • szlifowania języków obcych, • bycia częścią Social Programu organizowanego przez IFMSA-Poland • Social Program planowany jest przez LEO lub osoby wyznaczone przez LEO jeszcze przed przyjazdem studentów. Poza pakietem podstawowym planowane są również imprezy towarzyskie, nocne życie, aktywności sportowe i wycieczki. IFMSA-Poland może również poszczycić się wyjątkowymi programami tj. • Med-Ex – to wspólny projekt SCOPE i SCOME mający na celu przygotowanie w każdym miesiącu wakacyjnym serii warsztatów, seminariów i szkoleń dla naszych Incomingsów. Wykorzystujemy działające z powodzeniem w trakcie roku akademickiego projekty SCOME i modyfikujemy je na potrzeby studentów zagranicznych. • NICE Project – (National Incoming Care & Excursion Project). Program ten zajmuje się między innymi organizacją weekendowych wycieczek w różnych miastach Polski pozwalając na integracje incomings z różnych oddziałów. Grupa incomings na wycieczkę powinna wyjechać z opiekunem wskazanym przez LEO lub Koordynatora NICE. W sprawie opieki nad incomings należy skontaktować się ze swoim LEO. 5.3. ! Zaliczenie praktyk Zaliczenie praktyk jest kwestią indywidualną danego oddziału i zależy od ustaleń między LEO a dziekanem. O szczegóły należy zapytać swojego LEO.

STRONA 17 Z 17

Informator SCOPE  

Informator SCOPE

Informator SCOPE  

Informator SCOPE

Advertisement